• Планування валовий, товарної і реалізованої продукції
 • Зміст оперативно-виробничого планування (ОПП) і його місце в системі планування підприємства
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації03.04.2018
  Розмір20.29 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 20.29 Kb.

  План виробництва і реалізації продукції

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ЗАКЛАД ОСВІТИ

  "Полоцький державний університет"

  Кафедра: Економіки та управління

  Контрольна робота

  з дисципліни "Планування на підприємстві"

  Варіант 2

  студентки

  Фінансово-економічного факультету

  заочного відділення

  Групи У06-ЕПЗ-1

  Батхан Наталії Михайлівни

  викладач:

  Лісіченок Є.П.

  Новополоцьк, 2009 г.

  зміст

  Планування валовий, товарної і реалізованої продукції

  Зміст оперативно-виробничого планування (ОПП) і його місце в системі планування підприємства

  завдання

  Список використаних джерел

  Планування валовий, товарної і реалізованої продукції

  Найважливішим розділом тактичного плану підприємства є план виробництва і реалізації продукції, або виробнича програма, яка містить наступні показники: реалізована продукція (валовий дохід), товарна продукція, валова продукція, чиста і умовно-чиста продукція.

  Під реалізованої продукцією промислових підприємств розуміється відвантажена покупцям продукція, товари, а також здані замовникам роботи та послуги промислового характеру з пред'явленням розрахункових документів про оплату. Пред'явленими вважаються розрахункові документи з моменту здачі їх в установи банку або передачі їх покупцеві (замовнику), якщо це передбачено договором. [3, с.54-55]

  Її обсяг обчислюється як вартість призначених до постачання за планом і підлягають оплаті замовником готових виробів і напівфабрикатів власного виробництва, запасних частин всіх видів і призначень, товарів народного споживання, виконуваних робіт і послуг, що надаються, які виконуються згідно з господарськими договорами зі споживачами продукції або через власну збутову мережу.

  Плановий обсяг реалізованої продукції (Пр) в вартісному вираженні розраховується за формулою:

  n

  Пр = Σ (Птi ± ΔОсi ± ΔОоi), (1)

  i = 1

  де Птi - обсяг товарної продукції i-го виду в оптових цінах підприємства;

  ΔОсi - зміна залишків готової продукції i-го виду на складі підприємства на початок і кінець планованого періоду;

  ΔОоi - зміна залишків готової продукції i-го виду, відвантаженої, але не оплаченої споживачем на початок і кінець планованого періоду;

  n - кількість видів товарної продукції (i = 1,2,3, ..., n). [2, с.90]

  До залишків готової продукції відноситься залишилася на підприємстві частина невідвантаженому готової продукції. Залишки готової продукції оцінюються в фактичних цінах виробників без податку на додану вартість, акцизного збору та інших податків з виручки. [3, с.56]

  Реалізована продукція характеризує валовий дохід підприємства (Дв) в плановому періоді. Він визначається як добуток ціни на кількість проданих одиниць виробів (послуг):

  n

  Дв = Пр = ΣДвi, (2)

  i = 1

  Двi = Цi * ОПi, (3)

  де Двi - валовий дохід підприємства від реалізації i-го виду продукції;

  Цi - ціна одиниці i-го виду продукції (оптова, договірна);

  Опi - планований обсяг продажів i-го виду продукції (i = 1,2,3, ..., n) в натуральному вираженні.

  Крім валового доходу в плані може також передбачатися середній дохід. Це величина грошових коштів, одержуваних підприємством від продажу однієї одиниці продукції або послуги. Величина середнього доходу (Дсi) визначається відношенням загальної виручки від реалізації i-го виду продукції до кількості проданих одиниць виробів:

  Дсi = Двi: ОПi, (4)


  В умовах, коли в планованому періоді передбачається зміна відпускних цін, середній дохід являє собою не що інше, як середню ціну, тобто

  Дсi = Цi, а Двi = Цi * ОПi.

  Товарна продукція включає вартість: запланованих до випуску готових виробів (прийнятих відділом технічного контролю, укомплектованих і зданих на склад готової продукції підприємства); напівфабрикатів, комплектуючих деталей і складальних одиниць, призначених для реалізації на сторону по кооперованих поставках; капітального ремонту, виконаного власними силами, а також виробів і запасних частин, виготовлених для капітального ремонту, капітального будівництва та власних непромислових господарств підприємства; інструментів і пристосувань для власного виробництва.

  Товарна продукція виражається в оптових цінах підприємства і в порівнянних цінах. Перші використовуються для ув'язки плану виробництва з фінансовим планом; другі - для визначення темпів, динаміки та зміни структури виробництва. [2, с.91]

  Плановий обсяг товарної продукції (Пт) розраховується за формулою:

  nm

  Пт = Σ (Апi * Цi) + ΣУсj, (5)

  i = 1 j = 1

  де Апi - план випуску i-го виду продукції в натуральному вираженні;

  Цi - діюча оптова ціна i-го виду продукції;

  n - кількість видів товарної продукції (i = 1,2,3, ..., n);

  Усj - обсяг послуг та робіт j-го виду промислового характеру;

  m - кількість видів робіт промислового характеру (j = 1,2,3, ..., m).

  Товарна продукція характеризує обсяг виробленої готової продукції і використовується для розрахунку витрат на виробництво, фінансових результатів, рентабельності та інших показників ефективності виробництва. [4, с.276]

  Валова продукція включає вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, в тому числі незавершене виробництво. Вона зазвичай оцінюється в порівнянних цінах.

  Обсяг валової продукції (Пв) розраховується за формулою:

  Пв = Пт + (Нк - Нн) + (Ік - Ін), (6)

  де Нк, Нн - залишки незавершеного виробництва у вартісному вираженні на кінець і початок планового періоду відповідно;

  Ік, By - залишки інструментів і пристосувань власного виробництва на кінець і початок планового періоду.

  На підприємствах, у яких відсутній внутрішньогосподарський оборот і незавершене виробництво, за своїм складом валова продукція збігається з товарною. Валову продукцію слід відрізняти від валового обороту, під яким розуміється сума вартості продукції всіх підрозділів. [2, с.92]

  Показники товарної і валової продукції, хоча і набули широкого поширення в плануванні господарської діяльності підприємств, мають один спільний недолік. Вони дають викривлене уявлення про власний внесок підприємства в кінцевий результат діяльності. Це пояснюється тим, що в їх склад включається вартість матеріальних витрат, що досягає на деяких підприємствах 80-90% витрат. [4, с.276]

  Зміст оперативно-виробничого планування (ОПП) і його місце в системі планування підприємства

  Оперативно-виробниче планування (ОПП) є завершальним етапом внутрішньозаводського планування. Його особливістю є те, що розробка планових завдань і доведення їх до підрозділів поєднується з організацією їх виконання.

  Головним завданням ОПП є організація злагодженої роботи всіх підрозділів підприємства для забезпечення рівномірного, ритмічного випуску продукції в установленому обсязі і номенклатурі при повному використанні виробничих ресурсів.

  В процесі ОПП розробляються календарно-планові нормативи, план випуску продукції підприємства по місяцях року; оперативно-календарні плани випуску і графіки виробництва вузлів і деталей цехами, ділянками по місяцях, тижнях, добі, змінах (іноді годиннику). Виконуються об'ємні розрахунки завантаження устаткування і площ; організовується змінно-добове планування, оперативний облік ходу виробництва, контроль і регулювання його (диспетчеризація). [1, с.403]

  ОПП складається з виробничого календарного планування і оперативного управління ходу виробництва - диспетчеризація. ОПП ще називають і оперативно-календарним плануванням (ОКП).

  Виробниче календарне планування - це розробка і доведення до структурних підрозділів і робочих місць оперативних планових завдань по випуску продукції і забезпечення їх необхідними для цього ресурсами.

  Оперативне управління ходом виробництва (диспетчеризація) здійснюється шляхом поточного обліку, аналізу, контролю за виконанням оперативних планів і вжиття заходів щодо усунення причин, що порушують ритмічний хід виробництва і реалізації продукції.

  Залежно від об'єкта виділяють межцеховое і внутрішньоцехове ОПП. [2, с.38]

  Межцеховое ОПП: об'єкт - цехи основного виробництва, мета - забезпечення злагодженої, ритмічної роботи цехів основного виробництва, їх безперебійного постачання ресурсами і послугами допоміжних цехів і служб підприємства. Предмет планування - виробничо-господарські зв'язки між цехами основного виробництва. Вихідні дані - показники плану виробництва і реалізації продукції підприємства. Здійснюється планово-виробничим (ППО) і планово-диспетчерським (ПДС) відділами підприємства. завдання:

  розрахунки величини і рівня використання виробничої потужності;

  розподіл річної (квартальної) виробничої програми по місяцях;

  доведення виробничої програми підприємства до структурних підрозділів і робочих місць;

  розробка оперативно-календарних нормативів;

  складання календарних графіків виготовлення готової продукції по підприємству;

  оперативний облік виконання календарних планів цехами і диспетчеризація ходу виробництва;

  і т.д.

  Внутрішньоцехове ОПП направлено на забезпечення ритмічного виконання завдань оперативного плану ділянками, бригадами і робочими цехів основного виробництва. Виконується в цеху виробничо-диспетчерським бюро (ПДБ), а на ділянці - майстром. завдання:

  розробка оперативних планів на місяць і коротші відрізки часу для виробничих ділянок, потокових ліній, бригад, робочих місць;

  контроль виконання планових завдань;

  облік простоїв обладнання і робітників;

  вжиття заходів щодо ліквідації затримок в ході виробництва, неполадок, аварій, простоїв обладнання і робітників;

  координація роботи допоміжних служб цеху щодо забезпечення роботи основних виробничих ділянок;

  і т.д.

  Основою для планування руху предметів праці у виробництві є розрахунки виробничої потужності 9пм0 і календарно-планові нормативи (ВПП). Розрахунки ПМ і ВПП виробляються, як правило, один раз на рік, а перелік конкретних ВПП залежить від типу виробництва. [2, с.39-40]

  Одиничне виробництво характеризується великою кількістю замовлень на виготовлення різноманітної продукції одиницями і малими не повторювати партіями. При цьому в одних виробах переважають механічні роботи, в інших монтажні і т.д.

  Отже, оперативне планування має так згрупувати замовлення для запуску, щоб забезпечити оптимальне поєднання термінів виготовлення з рівномірним завантаженням основних цехів.

  Щоб таку умову витримати на підприємстві, перш ніж укладати договори з замовником, роблять попередній розрахунок виробничого циклу виготовлення замовлення. Іншою відмінною рисою планування одиничного виробництва є включення в цикл виготовлення замовлення всіх стадій підготовки виробництва і виготовлення виробів, тобто розробка конструкції, технології, нормування витрат праці, проектування і виготовлення оснащення, виготовлення, випробування і доведення виробів.

  В одиничному виробництві оперативне керівництво здійснюється по замовний системі, при якій планованої одиницею є замовлення на виріб або складальне з'єднання.[1, с.405]

  ОКП в одиничному виробництві включає наступні планові розрахунки: розрахунок виробничого циклу виконання замовлення і побудова об'ємно-календарного графіка виконання окремих замовлень і зведеного за всіма замовленнями; розрахунок календарних термінів опережений в роботі цехів; розрахунок завантаження устаткування і виробничих площ в планованому періоді; щомісячний облік виконання замовлень. [2, с.60]

  Для серійного типу виробництва характерна виготовлення одного виробу різних модифікацій або декількох видів виробів серіями різної величини, а також обробка деталей і складальних одиниць партіями.

  Під серією розуміється кількість виробів, однакових по конструкції і технічною характеристикою. Під партіями розуміється плановане і враховується число однакових деталей або складальних одиниць, одночасно запускаються у виробництво і оброблюваних з одноразовою витратою підготовчо-заключного часу. [1, с.408]

  В основі планування серійного виробництва лежать календарно-планові нормативи, які включають: розмір партії виготовлення виробу; періодичність запуску партій; виробничий цикл; випередження запуску-випуску партій деталей, вузлів і виробів; рівень заділів і загального незавершеного виробництва. Використовуючи ці нормативи, будують календарні графіки роботи виробничих бригад і ділянок. [2, с.55]

  У масовому виробництві оперативне планування проводиться по кожній деталі. У цій системі ОКП планово-обліковою одиницею для підприємства в цілому і випускають цехів є виріб, а для інших цехів - деталь, складальна одиниця (вузол).

  Планування в подетальной системі ОПП грунтується на наступних нормативах:

  такт (ритм) потокової лінії;

  нормативний рівень заділів;

  графік режиму роботи потокової лінії.

  Основним плановим документом ОКП в масовому виробництві є цехової подетально план виробництва, який по суті є графік режиму роботи потокової лінії. [2, с.51-53]

  Заключним етапом оперативного планування є диспетчеризація (регулювання) виробництва.

  Під диспетчеризація виробництва розуміється централізоване керівництво роботою всіх органів підприємства на основі плану - графіка, а також систематичного обліку та контролю поточного ходу виробництва. Для здійснення функції диспетчеризація в складі ПДО підприємства створюється диспетчерська служба, основним завданням якої є підтримка безперебійного і ритмічного ходу виробництва відповідно до заданого планом запуску-випуску продукції на всіх стадіях її виготовлення. [1, с.422]

  Тест 8.

  Планова рентабельність продукції (РПР).

  Початкові дані:

  Виручка від реалізації продукції 2000 тис. Руб .;

  Собівартість продукції - 1800;

  Орендний дохід - 100;

  Експлуатаційні витрати щодо майна, переданого в оренду - 20;

  Дивіденди від довгострокових фінансових вкладень - 80;

  Штрафи отримані - 35.

  відповідь:

  в) Рпр = (2000 - 1800): 1800 * 100 = 11,1%

  Так як рентабельність (Р пр) розраховується як відношення прибутку (П) до собівартості продукції (С):


  Рпр = П / С * 100 [4, с.563] (7)

  А прибуток знаходиться шляхом вирахування собівартості з виручки від реалізації продукції. [4, с.555]

  Тест 18.

  Планування кошторису витрат на виробництво за елементами (Сем).

  Початкові дані:

  Матеріальні витрати - 800 тис. Руб., В тому числі нормовані 300;

  Заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування - 450, в тому числі нормовані - 200;

  Загальновиробничі витрати - 750, в тому числі амортизація - 250 та інші витрати - 100;

  Загальногосподарські витрати - 500, в тому числі амортизація - 100 та інші витрати - 50;

  Амортизація - 350;

  Інші витрати - 150.

  відповідь:

  б) Сем = 800 + 450 + 350 + 150 = 1750

  Так як планова кошторис витрат складається за такою структурою:

  Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);

  Витрати на оплату праці;

  Амортизація основних фондів;

  Відрахування на соціальні потреби;

  Інші витрати. [3, с.95]

  Тест 28.

  Планування ділової активності або капиталоотдачи (ДА).

  Початкові дані:

  Пасиви підприємства - 800 000 тис. Руб., В тому числі власний капітал - 400 000, в ньому чистий прибуток - 40 000;

  Номінальна вартість акцій - 100 000;

  Обсяг продажів - 1 200 000.

  відповідь:

  а) ТАК = 1200000: 800000 = 1,5

  Капіталоотдача (Ко) розраховується як відношення приросту випуску продукції, досягнутого за рахунок капітальних вкладень (ВП), до капітальних вкладень (К):

  Ко = ВП: До [4, с.23] (8)

  завдання

  Розрахувати зміну собівартості товарної продукції, її зниження за рахунок зростання продуктивності праці і зниження норм витрати основних матеріалів на основі наступних даних:

  показники

  значення

  Собівартість порівнянної товарної продукції, млн. Руб.

  900

  Планове зростання продуктивності праці,%

  5

  Планове зростання середньої заробітної плати,%

  2

  Плановане зниження витрати основних матеріалів,%

  3

  Питома вага заробітної плати в собівартості продукції,%

  20

  Питома вага основних матеріалів в собівартості продукції,%

  60

  Рішення:

  1. Розраховуємо зменшення матеріальних витрат в планованому періоді:

  розраховуємо суму матеріальних витрат в собівартості яку можна товарної продукції. Для цього собівартість порівнянної товарної продукції множимо на питому вагу основних матеріалів в собівартості продукції і ділимо на 100:

  900 * 60: 100 = 540 (млн. Руб.)

  розраховуємо плановані витрати матеріалів. Для цього з суми матеріальних витрат в собівартості яку можна товарної продукції віднімаємо плановане зниження витрати основних матеріалів:

  540 - 540 * 3: 100 = 540 - 16,2 = 523,8 (млн. Руб.)

  2. Розраховуємо збільшення заробітної плати в планованому періоді:

  розраховуємо суму заробітної плати в собівартості яку можна товарної продукції шляхом множення собівартості яку можна товарної продукції на питому вагу заробітної плати в собівартості продукції:

  900 * 20: 100 = 180 (млн. Руб.)

  розраховуємо плановані витрати на заробітну плату. Для цього до суми заробітної плати в собівартості яку можна товарної продукції додаємо плановане зростання середньої заробітної плати:

  180 + 180 * 2: 100 = 183,6 (млн. Руб.)

  3. Розраховуємо зниження суми заробітної плати в собівартості яку можна товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці шляхом вирахування з планованих витрат на заробітну плату плановане зростання продуктивності праці:

  183,6 - 183,6 * 5: 100 = 174,42 (млн. Руб.)

  4. Розраховуємо зміна собівартості товарної продукції:

  розраховуємо суму планованої собівартості товарної продукції:

  900 - 540 + 523,8 - 180 + 174,42 = 878,22 (млн. Руб.)

  розраховуємо загальну зміну собівартості товарної продукції:

  900 - 878,22 = 21,78 (млн. Руб.)

  розраховуємо зниження собівартості товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці:

  900 - 540 + 523,8 - 878,22 = 5,58 (млн. Руб.)

  розраховуємо зниження собівартості товарної продукції за рахунок зниження норм витрати основних матеріалів:

  900 - 180 + 174,42 - 878,22 = 16,2 (млн. Руб.)

  Отже, планована собівартість товарної продукції знизилася на 21,78 млн. Руб. і склала 878,22 млн. руб. В тому числі:

  за рахунок зростання продуктивності праці на 16,2 млн. руб. (540 - 523,8 = 16,2) собівартості товарної продукції знизилася на 5,58 млн. Руб .;

  за рахунок зниження норм витрати основних матеріалів на 5,58 млн. руб. (180 - 174,42 = 5,58) собівартості товарної продукції знизилася на 16,2 млн. Руб.

  Список використаних джерел

  1. Кобець Е.А. Планування на підприємстві / Навчальний посібник / Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. - 549 с .;

  2. Планування на підприємстві. Короткий курс / А.І. Ільїн, С.В. Касько; під ред. А.І. Ільїна. - 2-е изд., Испр. - Мінськ: Нове знання, 2008. - 237 с .;

  3. Планування на підприємстві: навч-метод. комплекс для студ. спец.1-25 01 07, 1-25 01 08 / сост. і заг. ред. Є.П. Лісіченок. - Новополоцьк: ПГУ, 2007. - 192 с .;

  4. Економіка підприємства: навч. посібник / Л.М. Нехорошева, Н.Б. Антонова, Л.В. Гринцевич [и др.]; під ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Н. Нехорошеву. - Мінськ: БГЕУ, 2008. - 719 с.