• Лізинг як метод інвестування
 • Лізинг з обслуговуванням
 • Прямий
 • Основні економічні показники ПП Лаптєва В. А. з 2004 - 2006рр .
 • Вироб. - ть = Виручка від реалізації / Чисельність
 • Фондовіддача = Виручка від реалізації / Вартість основних фондів
 • Фондноёмкость = Вартість основних фондів / Виручка від реалізації
 • Прибуток до оподаткування = Виручка від реалізації товарів - Собівартість проданих товарів
 • Рентабельність виробничої діяльності = (Прибуток до оподаткування / Виручку від реалізації товарів) * 100%
 • Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - податок на прибуток (24%)
 • Термін окупності = Капіталовкладення / Чистий Прибуток
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації26.06.2017
  Розмір25.34 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 25.34 Kb.

  Планування інвестицій в основні фонди підприємства

  паперу дають право їх власникам на отримання доходу у вигляді дивідендів (відсотка), а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

  Інвестиційна компанія утворює свої фінансові ресурси тільки за рахунок власних коштів (коштів засновників) та емісії цінних паперів, що продаються юридичним особам. Кошти фізичних осіб не беруть участь у формуванні грошових ресурсів інвестиційних компаній. Це обмеження не стосується операцій банків з державними цінними паперами.

  Інвестиційний фонд (на відміну від інвестиційних компаній) має право залучати грошові кошти населення, що дозволяє значно збільшити величину його активів, а також забезпечити більш надійний захист заощаджень населення від інфляції. Фонд надає своїм акціонерам можливість професійного управління цінними паперами. Кваліфіковані інвестиційні менеджери забезпечують вибір найбільш вигідних напрямків інвестування та отримання прибутку.

  До р едітованіе інвестицій:

  Кредит виражає економічні відносини між позичальником і кредитором, що виникають у зв'язку з рухом грошей на умовах повернення та цінну. Важливим елементом кредитного, регулювання є позичковий відсоток. В даний час інвестори залучають кредит в ті сфери підприємницької діяльності, які дають швидкий ефект (у формі отримання прибутку або доходу). Практика показує, що для підприємств, які здатні багаторазово збільшити випуск продукції (або підприємств, на продукцію яких платоспроможний попит досить стійкий, що дозволяє серйозно регулювати ціни), залучення кредитів під власний розвиток значно вигідніше, ніж залучення коштів з виплатою частки прибутку.

  Об'єктами банківського кредитування капітальних вкладень юридичних і фізичних осіб можуть бути витрати по:

  · Будівництва, розширення, реконструкції і технічного, переозброєння об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

  · Придбання рухомого і нерухомого майна (машин, устаткування, транспортних засобів, будівель і споруд);

  · Утворення спільних підприємств;

  · Створення науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей та інших об'єктів власності;

  · Здійснення природоохоронних заходів.

  Основою кредитних відносин юридичних та фізичних осіб з банком кредитний договір. У цьому документі передбачаються, як правило, такі умови: суми видаваних позик, терміни і порядок їх використання і погашення, процентні ставки та інші виплати за кредит, форми забезпечення зобов'язань (застава, договір гарантії, договір поручительства, договір страхування), перелік документів, подаються 6aнкy. Конкретні терміни і періодичність погашення довгострокового кредиту, що видається юридичним особам, встановлюються за домовленістю банку з позичальником виходячи з окупності витрат, платоспроможності та фінансового стану позичальника, кредитного ризику, необхідності прискорення оборотності кредитних ресурсів.

  Видача довгострокового кредиту на об'єкти виробничого і невиробничого призначення здійснюється при поданні позичальником наступних документів, що підтверджують його кредитоспроможність і можливість кредитування заходи:

  · Статуту (рішення) про створення підприємства;

  · Бухгалтерського балансу підприємства на останню звітну дату, завіреного податковою інспекцією;

  · Техніко-економічного обгрунтування (розрахунку, що відображає економічну ефективність і окупність витрат на будівництво);

  · Інших документів, що підтверджують фінансовий стан та кредитоспроможність підприємства.

  Лізинг як метод інвестування:

  Лізинг являє собою довгострокову оренду машин, обладнання, транспортних засобів, а також споруд виробничого характеру, тобто форму інвестування.

  Всі лізингові операції поділяються на два типи:

  1. оперативний - лізинг з неповною окупністю,

  2. фінансовий - лізинг з повною окупністю.

  До оперативного лізингу належать всі угоди, в яких витрати орендодавця (лізингодавця), пов'язані з придбанням що здається в оренду майна, окупаються частково протягом початкового терміну оренди. Оперативний лізинг має такі особливості:

  · Орендодавець не розраховує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від одного орендаря (лізингу одержувача);

  · Терміни оренди не охоплюють повного фізичного зносу майна;

  · Ризик від псування або втрати майна лежить головним чином на орендодавцеві;

  · Після закінчення встановленого терміну майно повертається орендодавцю, який продає його або здає в оренду іншому клієнту.

  Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом строку оренди твердо встановленої суми орендної плати, достатньої для повної амортизації машин і обладнання, здатної забезпечити йому фіксований прибуток.

  Фінансовий лізинг поділяється на:

  1. лізинг з обслуговуванням;

  2. леверидж лізинг;

  3. лізинг в "пакеті".

  Лізинг з обслуговуванням являє собою поєднання фінансового лізингу з договором підряду і передбачає надання цілого ряду послуг, пов'язаних з утриманням та обслуговуванням зданого в найм устаткування.

  Леверидж лізинг - особливий вид фінансового лізингу. У цій угоді більша частка (за вартістю) переданого в оренду обладнання береться в оренду у третьої сторони - інвестора. У першій половині терміну оренди здійснюються амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та сплата відсотків за взятою позикою на його придбання, що знижує оподатковуваний прибуток інвестора і створює ефект відстрочки податку.

  Лізинг в "пакеті" - система фінансування підприємства, при якій будівлі та споруди надаються у кредит, а обладнання здається орендареві за угодою оренди.

  Виходячи з джерела придбання об'єкта лізингової угоди лізинг можна розділити на:

  1. прямий,

  2. поворотний.

  Прямий лізинг передбачає придбання орендодавцем у підприємства-виробника (постачальника) майна в інтересах орендаря.

  Зворотний лізинг полягає в наданні підприємством-виробником частини його власного майна лізингової компанії з одночасним підписанням контракту про його оренду.

  Таким чином, підприємство отримує кошти від здачі в оренду свого майна, не перериваючи його експлуатації. Така операція тим вигідніше підприємству, чим більше будуть доходи від нових інвестицій, у порівнянні з сумою орендних платежів. В умовах лізингу майно, що використовується орендарем протягом всього терміну контракту, числиться на балансі лізингодавця, за яким зберігається право власника.

  При використанні лізингу необхідно враховувати те, що він дає лише тимчасове право лізингоодержувачу використовувати орендоване майно, але може виявитися більш дорогим, ніж банківський кредит на придбання того ж обладнання.

  На сьогоднішній день лізинг є одним з основних фінансових інструментів, що дозволяють здійснювати великомасштабні капітальні вкладення в розвиток матеріально - технічної бази будь-якого виробництва. У порівнянні з іншими способами придбання обладнання лізинг має ряд істотних переваг:

  1. Лізинг дає можливість підприємству - орендарю розширити виробництво і налагодити обслуговування обладнання без великих одноразових витрат і необхідності залучення позикових коштів.

  2. Пом'якшується проблема обмеженості ліквідних коштів, витрати на придбання обладнання рівномірно розподіляються на весь термін дії договору. Вивільняються кошти для вкладення в інші види активів.

  3. Не залучається позиковий капітал, і в балансі підприємства підтримується оптимальне співвідношення власного і позикового капіталів.

  Орендні платежі здійснюються після установки, наладки і пуску обладнання в експлуатацію, і тим самим орендує підприємство має можливість здійснювати платежі з коштів, що надходять від реалізації продукції, виробленої на орендованому устаткуванні. Лізингові угоди можуть передбачати зобов'язання орендодавця зробити ремонт і технологічне обслуговування обладнання. Це особливо важливо при лізингу складного устаткування, що вимагає залучення висококваліфікованого персоналу для пусконалагоджувальних робіт, ремонту та обслуговування. Практично на умовах лізингу можна одержати об'єкт "під ключ", надавши здійснення всіх формальностей лізингової компанії, і завдяки цьому сконцентрувати зусилля на вирішенні інших питань.

  Лізинг дозволяє орендарю періодично оновлювати морально старіюче устаткування.

  З огляду на те, що лізингові платежі здійснюються за фіксованим графіком, підприємство - орендар має великі можливості координувати витрати на фінансування капітальних вкладень і надходження від реалізації продукції, що випускається, ніж це має місце, наприклад, при купівлі - продажу обладнання. Все це сприяє стабільності фінансових планів орендаря.

  Крім того, придбання обладнання в лізинг дозволяє рентабельним підприємствам істотно зменшити оподатковувану базу шляхом оптимізації податкових відрахувань.

  Практична частина

  Приватний підприємець Лаптєв В. А. займається візництвом людей. На цьому ринку послуг він уже 6 років. В активі його підприємства є 5 автобусів маршруту № 31 (Тиха - Вокзал), загальною вартістю 75000 доларів (США) (3 автобуси за 10000 доларів (США) і 3 автобуси за 15000 доларів (США). 1 долар (США) = 26 рублів ). Щоденні витрати на 1 автобус = за нічну стоянку 70 рублів за ніч і 250 рублів за бензин. Місткість одного автобуса 40 сидячих місць. Вартість проїзду 7 рублів. За один рейс (Тиха - Вокзал - Тиха) один автобус заробляє 500 рублів. Всього рейсів, у кожного з автобусів, вісім. За один день кожен з автобусів заробляє в середньому 4000 рублів (500 * 8 = 4000). Водій автобуса отримує 1500 рублів в день.

  Основні економічні показники ПП Лаптєва В. А. з 2004 - 2006рр .:

  показники

  Од. вим.

  2004

  2005

  2006

  Зміна до 2004р.

  2005р.

  2006р.

  Абс.

  Від.,%

  Абс.

  Від.,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг

  Тис. руб.

  9468

  10296

  10260

  828

  108,7

  792

  108,4

  2. Собівартість

  Проданих товарів, робіт, послуг

  Тис. руб.

  3931,2

  3931,2

  3931,2

  0

  100

  0

  100

  3. Витрати на 1 рубль реалізації

  0,415

  0,382

  0,383

  -0,033

  92,05

  - 0,032

  92,29

  4. Чисельність працівників

  Чол.

  12

  12

  12

  -

  100

  -

  100

  5. Продуктивність

  праці одного працюючого

  Тис. руб.

  789

  858

  855

  69

  108,75

  66

  108,37

  6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів

  Тис. руб.

  1950

  2000

  1900

  50

  102,56

  - 50

  97,44

  7. Фондовіддача

  Руб.

  4,86

  5,15

  5,4

  0,29

  105,96

  0,54

  111,11

  8. Фондомісткість

  Руб.

  0,21

  0,19

  0,19

  - 0,02

  90,48

  - 0,02

  90,48

  9. Прибуток до оподаткування

  Тис. руб.

  5536,8

  6364,8

  6328,8

  828

  114,95

  792

  114,3

  10. Рентабельність виробничої діяльності

  %

  58,48

  61,82

  61,68

  3,34

  105,7

  3,2

  105,5

  Знайдемо витрати на 1 рубль реалізації:

  з / и на 1 р. реал. = Собівартість / Виручку

  з / и (2004) = 3931,2 / 9468 = 0,415

  з / и (2005) = 3931,2 / 10296 = 0,382

  з / и (2006) = 3931,2 / 10260 = 0,383

  Визначимо продуктивність праці одного робітника:

  Вироб. - ть = Виручка від реалізації / Чисельність

  Вироб. - ть (2004) = 9468/12 = 789

  Вироб. - ть (2005) = 10296/12 = 858

  Вироб. - ть (2006) = 10260/12 = 855

  визначимо Фондоотдачу

  Фондовіддача = Виручка від реалізації / Вартість основних фондів

  Фо (2002) = 9468/1950 = 4,86

  Фо (2003) = 10296/2000 = 5,15

  Фо (2004) = 10260/1900 = 5,4

  визначимо Фондомісткість

  Фондноёмкость = Вартість основних фондів / Виручка від реалізації

  Фе (2002) = 1950/9468 = 0,21

  Фе (2003) = 2000/10296 = 0,19

  Фе (2002) = 1900/10260 = 0,19

  Визначимо Прибуток до оподаткування

  Прибуток до оподаткування = Виручка від реалізації товарів - Собівартість проданих товарів

  Пдо податок. (2004) = 9468 - 3931,2 = 5536,8

  Пдо податок. (2005) = 10296 - 3931,2 = 6364,8

  Пдо податок. (2006) = 10260 - 3931,2 = 6328,8

  визначимо Рентабельність

  Рентабельність виробничої діяльності = (Прибуток до оподаткування / Виручку від реалізації товарів) * 100%

  Р (2002) = (5536,8 / 9468) * 100% = 58,48%

  Р (2003) = (6364,8 / 10296) * 100% = 61,82%

  Р (2004) = (6328,8 / 10260) * 100% = 61, 68%

  З таблиці видно, що виручка від продажу товарів, робіт, послуг має тенденцію зростання. У 2006 році, в порівнянні з 2004, виручка збільшилася на 792 тис. Руб. Собівартість проданих товарів, робіт, послуг у звітному році, в порівнянні з базовим, не змінилася, значить збільшення виручки можна пояснити тим, що у підприємства збільшився товарообіг. Чисельність виробничого персоналу не змінилася, а продуктивність праці одного робітника збільшилася. Рентабельність діяльності підприємства Лаптєва збільшилася.

  Підприємець Лаптєв планує придбати на власні кошти ще 4 автобуси загальною вартістю 80000 доларів (США) (1 автобус = 20000 доларів (США)). Ці автобуси хоче пустити по іншому маршруту (маршрут № 49 (Окатово - Вокзал)), тобто на розширення виробництва. Через скільки місяців автобуси маршруту № 49 самі себе окуплять, якщо витрати на бензин і нічну парковку залишаться тими ж, місткість одного автобуса буде 50 сидячих місць, вартість проїзду - 7 рублів, за один рейс (Окатово - Вокзал - Окатово) автобус буде заробляти 450 рублів, всього рейсів у кожного з автобусів буде по 9, один водій отримуватиме 1500 рублів в день. Один автобус буде заробляти 4050 рублів в день?

  показники

  Од. вимір.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  виручка

  Тис. руб.

  486

  486

  486

  486

  486

  486

  486

  486

  486

  486

  486

  486

  собівартість

  Тис. руб.

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  218,4

  Прибуток до оподаткування

  Тис. руб.

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  267,6

  Чистий прибуток

  Тис. руб.

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  203,376

  Визначимо Прибуток до оподаткування

  Прибуток до оподаткування = Виручка від реалізації товарів - Собівартість проданих товарів

  Пдо податок. = 486 - 218,4 = 267,6

  Визначимо Чисту Прибуток

  Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - податок на прибуток (24%)

  ПП = 267,6 - ((267,6 * 24%) / 100%) = 267,6 - 64,224 = 203,376

  Визначимо термін окупності

  Термін окупності = Капіталовкладення / Чистий Прибуток

  Струм = 2080 / 203,376 = 10, 227

  Таким чином, з урахуванням того, що Виручка, Собівартість, Прибуток до оподаткування та Чистий прибуток будуть протягом 12 місяців не змінилася, де - то через 10 місяців автобуси маршруту № 49 самі себе окуплять.

  висновок

  Основні засоби - це частина майна підприємства, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції (виконання робіт, надання послуг) або для управлінських потреб фірми протягом періоду, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, і вартістю понад стократного розміру мінімальної місячної оплати праці ( ММОТ).

  Вони визначають виробничу потужність підприємств, характеризують їх технічну оснащеність, безпосередньо пов'язаний з продуктивністю праці, механізацією, автоматизацією виробництва, собівартістю продукції та рівнем рентабельності.

  Основні фонди в міру поступового зносу переносять частинами свою вартість на ціну товару через витрати виробництва та обігу.

  Капітальні вкладення - це інвестиції в основний капітал (основні засоби), в тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно - вишукувальні роботи та інші витрати. Капітальні вкладення є економічною основою будівництва.

  Головними аргументами на користь необхідності інвестицій є зростання ефективності виробництва і максимізація прибутку. В кінцевому підсумку вони необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємства в майбутньому, стабільного фінансового стану і максимізації прибутку.

  Інвестиції у виробництво, в нові технології допомагають вижити в жорсткій конкурентній боротьбі, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, дають можливість більш гнучкого регулювання цін на свою продукцію. Впливаючи на розширення виробничих потужностей в довгостроковій перспективі, інвестиції справляють істотний вплив вже наявних потужностей.

  Таким чином, інвестиції відіграють найважливішу роль на мікрорівні, в першу чергу, для простого і розширеного відтворення, структурних перетворень, максимізації прибутку і на цій основі вирішення багатьох завдань.

  Список використаної літератури:

  1. «Економіка підприємства»: Підручник. / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юніті, 1998р.

  2. «Економіка підприємства»: Підручник. / Под ред. проф. О.І. Волкова. - М .: 1999р.

  3. Економіка підприємства (фірми): Підручник. / Под ред. проф. О.І. Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА - М, 2006р. - 601С.

  4. Інвестиції: Підручник. / Під ред. Нешітой А.С. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Изд. "Дашков і Ко", 2006. - 376.

  5. Інвестиції: Підручник. / Під ред. Игошина В. І. - М .: ЮНИТИ, 1999..

  6. Майно та фінанси підприємства: Підручник. / Під ред. Єршов І.В. М .: Юрист, 1999..

  7. Економіка підприємства: Підручник. / Під ред. Кантора Е.Л., Маховікова Г. А., Кантора В. Є. - СПб .: Питер, 2007. - 224с.

  8. Внутріфірмове планування: Підручник. / Під ред. Бухалкова М.І. - М .: ИНФРА-М, 1999. - 392 с.

  9. Планування на підприємстві: Підручник. / Під ред. Горемикін В.А., Бугулова Е.Р., Богомолова А.Ю. - М .: "Філін", 1999. - 328с.

  10. Управління інвестиціями: Економічна оцінка інвестицій: Навчальний посібник. / Сафонова К.І. - Владивосток: Изд. ТДЕУ, 2006. - 96 с.

  ...........