• 1. Теоретичні основи РОЗРАХУНКУ І ПОНЯТТЯ СОБІВАРТОСТІ
 • 1.2 Показники, порядок розрахунку і вихідні дані для складання плану по собівартості
 • 1.3 Калькулювання собівартості продукції
 • 1.4 Складання зведеного плану собівартості, розрахунок зниження собівартості по порівнянній продукції і витратами на 1 карбованець товарної продукції
 • 1.5 Кошторис витрат на виробництво, її структура і відміну від зведеного плану по собівартості
 • 2. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ хлібобулочної продукції
 • 2.2 Калькулювання собівартості продукції
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 • Дата конвертації23.06.2017
  Розмір241.47 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 241.47 Kb.

  Планування собівартості готової продукції на хлібозаводі (3)

  Планування собівартості готової продукції на хлібозаводі

  Курсова робота

  варіант 4

  ЗМІСТ

  ВСТУП 3

  1. Теоретичні основи РОЗРАХУНКУ І ПОНЯТТЯ СОБІВАРТОСТІ 5

  1.1 Значення собівартості як найважливішого показника роботи підприємства 5

  1.2 Показники, порядок розрахунку і вихідні дані для складання плану по собівартості 7

  1.3 Калькулювання собівартості продукції 10

  1.4 Складання зведеного плану собівартості, розрахунок зниження собівартості по порівнянній продукції і витратами на 1 карбованець товарної продукції 12

  1.5 Кошторис витрат на виробництво, її структура і відміну від зведеного плану по собівартості 13

  2. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ хлібобулочної продукції 15

  2.1 Вихідні дані для складання плану по собівартості 15

  2.2 Калькулювання собівартості продукції 16

  ВИСНОВОК 41

  Список використаної літератури 43

  ДОДАТКИ 45

  ВСТУП

  Собівартість продукції - один з найважливіших економічних показників діяльності промислових підприємств і об'єднань, що виражає в грошовій формі всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Собівартість показує, у що обходиться підприємству що виходить їм продукція. У собівартість включаються перенесені на продукцію витрати минулої праці (амортизація основних фондів, вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів) і витрати на оплату праці працівників підприємства (заробітна плата).

  Планування собівартості промислової продукції в даний час дуже актуально.

  При плануванні собівартості промислової продукції застосовуються такі методи.

  1. Пофакторний метод.

  2. Самотній метод.

  3. Метод калькуляцій.

  4. Нормативний метод.

  При плануванні собівартості продукції зазначені методи застосовуються одночасно, в комплексі, що дозволяє вирішувати ряд взаємопов'язаних завдань планування витрат.

  Мета даної роботи провести розрахунок собівартості хлібобулочної продукції. Предмет дослідження - собівартість продукції. Об'єкт дослідження - хлібозавод.

  Для досягнення поставленої мети необхідно:

  1. вивчити особливості планування собівартості готової продукції на підприємстві харчової промисловості,

  2. провести розрахунок собівартості виробництва хліба на хлібозаводі, за наявними даними.

  Предмет дослідження - собівартість. Об'єкт дослідження - підприємство харчової промисловості - хлібозавод.

  Теоретичною базою дослідження послужили роботи Ільїна А. І., Булатова А.С., Керашева М.А.

  Виходячи з мети дослідження курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та додатків.

  1. Теоретичні основи РОЗРАХУНКУ І ПОНЯТТЯ СОБІВАРТОСТІ

  1.1 Значення собівартості як найважливішого показника роботи підприємства

  Собівартість - один з узагальнюючих показників ефективності споживання ресурсів. Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємстві. В системі узагальнюючих показників економічної ефективності суспільного виробництва в галузях матеріального виробництва плануються і аналізуються такі показники, як виробництво продукції на 1 руб. витрат, а також зниження витрат на 1 руб. товарної продукції. Динаміка собівартості різнорідної продукції, робіт і послуг краще характеризується показником зниження собівартості порівнянної продукції. Він являє собою підсумовану за всіма видами продукції економію, віднесену до всієї собівартості цієї ж продукції в базисному році і виражену у відсотках. Собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх досягнення і недоліки. Рівень собівартості пов'язаний з об'ємом і якістю продукції, використанням робочого часу, сировини, матеріалів, обладнання, витрачанням фонду оплати праці і т. Д. Собівартість, в свою чергу, є основою визначення цін на продукцію. Систематичне зниження собівартості промислової продукції - одна з основних умов підвищення ефективності промислового виробництва. Вона безпосередньо впливає на величину прибутку, рівень рентабельності, а також на загальнодержавний грошовий фонд - бюджет. Тому формування витрат виробництва і обігу, їх облік мають важливе значення для підприємницької діяльності підприємства.

  Фактори, що впливають на собівартість продукції, можна класифікувати за кількома ознаками:

  1. За змістом виділяють технічні та технологічні чинники. До технічних можна віднести, наприклад, впровадження нової прогресивної техніки, механізація і автоматизація виробництва, науково-технічні досягнення, поліпшення використання основних фондів, технічна і енергетична озброєність праці. До технологічних - зміна асортименту продукції; тривалість виробничого циклу; поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів, застосування економічних замінників і повне використання відходів у виробництві; вдосконалення технології продукції, зниження її матеріаломісткості і трудомісткості.

  2. За часом виникнення виділяють плановані і раптові фактори. Підприємство може планувати такі заходи - введення і освоєння нових цехів; підготовка та освоєння нових видів продукції і нових технологічних процесів; оптимальне розміщення окремих видів продукції по підприємству. До раптовим (НЕ планованим) чинників відносяться виробничі втрати; зміна складу і якості сировини; зміна природних умов; відхилення від встановлених норм виробітку продукції та інші.

  3. За місцем виникнення фактори діляться на зовнішні (незалежні від підприємства) та внутрішні (залежні від підприємства). На собівартість продукції незалежно від підприємства може вплинути економічна обстановка в країні, інфляція; природно-кліматичні умови; технічний і технологічний прогрес; зміна податкового законодавства та інші фактори. До внутрішніх можна віднести виробничу структуру підприємства; структуру управління; рівень концентрації і спеціалізації виробництва; тривалість виробничого циклу.

  4. За призначенням виділяють основні і другорядні фактори. Дана група факторів залежить від спеціалізації підприємства. Якщо розглядати материалоемкое виробництво, наприклад, м'ясопереробне підприємство, то до основних можна віднести наступні фактори: ціни на матеріальні ресурси і витрата сировини і інших матеріалів; технічна озброєність праці; технологічний рівень виробництва; норма вироблення продукції; номенклатура і асортимент продукції; організація виробництва і праці. У меншій мірі на собівартість продукції вплине структура управління; природно-кліматичні умови; заробітна плата виробничих робітників; структура інших витрат і інші фактори.

  1.2 Показники, порядок розрахунку і вихідні дані для складання плану по собівартості

  План по собівартості продукції містить:

  1) розрахунки по зниженню собівартості продукції;

  2) кошторис витрат на виробництво;

  3) калькуляції собівартості окремих видів продукції;

  4) дані про собівартість всієї товарної продукції;

  5) дані про собівартість реалізованої продукції.

  Систематично протягом року підприємство повинно проводити аналіз витрат з метою виявлення резервів їх зниження, а також для аналізу рівня та динаміки зміни вартості продукції. Для цього використовується ряд показників. Основними є такі показники, як витрати на виробництво і реалізацію всього обсягу товарної продукції, витрати на один карбованець товарної продукції і собівартість конкретного виду продукції 1. Розглянемо їх:

  1. Витрати на виробництво і реалізацію всього обсягу товарної продукції (повна собівартість) визначаються кошторисом витрат, тобто розраховуються шляхом підсумовування витрат за основними економічними елементами. Даний показник необхідний для визначення прибутку від реалізації продукції, а отже прибутку для оподаткування. На собівартість товарної продукції можуть вплинути наступні фактори:

  - зміна обсягу випущеної продукції;

  - відхилення в асортименті випущеної продукції;

  - ціни на матеріальні ресурси.

  2. Витрати на один карбованець товарної продукції розраховуються як відношення повної собівартості продукції до всього обсягу реалізованої товарної продукції (або до ціни даного обсягу товарної продукції). Це - найбільш відомий на практиці узагальнюючий показник, який відображає собівартість одиниці продукції у вартісному вираженні, без розмежування її по конкретних видах. Він показує у скільки обходиться підприємству отримання кожного рубля виручки. Показник широко використовується при аналізі зниження собівартості і дозволяє, зокрема, охарактеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Показник витрат на один рубль змінюється в зв'язку зі зміною асортименту товарної продукції; зміною собівартості окремих видів продукції; зміною цін на продукцію.

  3. Собівартість конкретного виду продукції відображає витрати підприємства на виробництво цього виду продукції. Цей показник потрібен підприємству для того, щоб воно мало можливість визначити на скільки ефективно виробництво того чи іншого виду продукції при сформованому на ринку рівні цін на даний вид продукції і при сформованому на підприємстві рівні витрат (собівартості). Якщо склалася собівартість вище ринкового рівня цін на даний вид продукції, підприємство змушене або знімати з виробництва цей вид продукції, або знижувати свої витрати. У зв'язку з цим підприємство, в принципі не регламентоване чинним законодавством до визначення собівартості кожного виду продукції, змушене постійно розраховувати цей показник для організації беззбиткового виробництва.

  Витрати, що утворюють собівартість продукції об'єднуються в однорідні групи за багатьма ознаками:

  1. За видами витрат. Угруповання за видами витрат є в економіці загальноприйнятою і включає в себе дві класифікації: за економічними елементами витрат і за калькуляційними статтями витрат. Перша з них (за економічними елементами) застосовується при формуванні собівартості на підприємстві в цілому і включає в себе п'ять основних груп витрат: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизація основних фондів; Інші витрати. Друга група витрат (за калькуляційними статтями) використовується при складанні калькуляцій (розрахунок собівартості одиниці продукції), що дозволяють визначити, у що обходиться підприємству одиниця кожного виду продукції, собівартість окремих видів робіт і послуг. Необхідність даній класифікації викликана тим, що розрахунок собівартості по вищенаведеним елементам витрат не дозволяє врахувати, де і в зв'язку з чим зроблено витрати, а також їх характер. У той же час визначення витрат по калькуляції як спосіб їх угруповання щодо конкретної одиниці продукції дозволяє відстежити кожну складову собівартості продукції (робіт, послуг) на будь-якому рівні 2.

  2. За характером участі в створенні продукції (робіт, послуг) Виділяють основні витрати, безпосередньо пов'язані з процесом виготовлення продукції, зокрема, витрати сировини, основних матеріалів і комплектуючих, палива і енергії, заробітну плату виробничих робітників і т.д., а також накладні витрати, тобто витрати з управління та обслуговування виробництвом - цехові, загальнозаводські, позавиробничі (комерційні), втрати від шлюбу.

  3. За змінності в залежності від обсягів виробництва. Витрати, які змінюються (збільшуються чи скорочуються) пропорційно до зміни обсягу продукції, називають умовно-змінними. Витрати, які залишаються незмінними, і величина їх не пов'язана із зростанням скорочення вироблення продукції, називають умовно-постійними. Дана класифікація витрат необхідна при плануванні виробництва, а також при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства.

  4. За способом віднесення на виробництво. Дуже часто при калькулюванні собівартості продукції неможливо точно визначити, в якій мірі ті чи інші витрати можуть бути віднесені на той чи інший вид продукції. У зв'язку з цим всі витрати підприємства поділяються на прямі, які можуть бути безпосередньо віднесені на даний вид продукції (робіт, послуг), і непрямі, які пов'язані з виробництвом багатьох виробів, як правило, це всі інші витрати підприємства.

  1.3 Калькулювання собівартості продукції

  Калькулювання собівартості - спосіб визначення собівартості продукції або послуги, а також собівартості виробничих ресурсів. Калькулювання проводиться на основі облікових і розрахункових витрат і на основі структури цих витрат 3. Розрахунок структури витрат спирається на розуміння типу виробництва, виду виробництва, завантаження підприємства, інших «допоміжних» процесів (таких як маркетинг, логістика та т. Д.) І в залежності від категорії виробництва.

  Приклади калькулювання різних собівартостей:

  • собівартість тоннокілометрів в грошовому вимірі для певного виду вантажного транспорту при очікуваної середньої по завантаженню ситуації із замовленнями на логістичному підприємстві.

  • собівартість послуги ремонту в грошовому вимірі для певного виду виробничих установок і певного виду поломок при очікуваній максимальній частоті поломок на певний часовий етап.

  • собівартість одного звернення одного підрозділу за послугами іншого підрозділу при обумовленої мінімальної і максимальної частоті звернень на певний часовий етап.

  • собівартість підрозділу (дивізіону / заводу / відділу) при обумовленої мінімальної і максимальному завантаженні за певний часовий етап.

  Основні види калькулювання діляться на калькулювання на основі змінних або повних витрат. Важливим підходом в калькулюванні собівартості при високих непрямих витратах (НІіОКР - діяльність на підприємстві) є процесний розрахунок витрат або Розрахунок собівартості за видами діяльності. На практиці (і в науковій теорії) існує широкий спектр методів калькулювання собівартості. Деякі методи можна знайти в бухгалтерському обліку, в управлінському обліку, в контролінгу, в фінансовому менеджменті і в управлінні проектами для відповідного проектного виробництва і т. Д 4.

  Слід також зазначити, що кошторисний підхід, єдиний з перерахованих вище підходів, який не враховує графік виконання робіт (виробничу структуру). І кошторису для великих і складних виробничих графіків відрізняються дуже сильною неточністю оцінки собівартості проекту (великим стандартним відхиленням), спочатку закладаючи ризик якості проектів (змістом проекту, вартості проекту і своєчасності виконання проекту).

  1.4 Складання зведеного плану собівартості, розрахунок зниження собівартості по порівнянній продукції і витратами на 1 карбованець товарної продукції

  Зведений план собівартості товарної продукції і калькуляція не характеризує якісних зрушень господарської діяльності хлібозаводу.

  При цьому розраховують зниження собівартості продукції:

  • за витратами на 1 руб. товарної продукції;

  • по яку можна товарної продукції

  Порівнянної вважається така продукція, яка вироблялася в базисному (минулому) році і планується до вироблення в майбутньому році.

  Незрівнянна продукція (не виробляється в минулому році) на даному хлібозаводі не випускається.

  Для зіставлення планованої собівартості порівнянної продукції з собівартості базисного (минулого) року визначають:

  1. Вплив на собівартість зміни цін і тарифів;

  2. Базисну собівартість на планований випуск продукції.

  До основних джерел, резервів зниження собівартості в галузевій економіці слід віднести наступні.

  1. Всемірна заміна дорогих видів ресурсів на більш дешеві.

  2. Зростання продуктивності праці темпами, що перевищують темпи зростання оплати праці.

  3. Максимальне зниження накладних витрат.

  4. Повна ліквідація непродуктивних витрат.

  Виявлені фактори і резерви зниження собівартості продукції реалізуються певними шляхами. У кожній галузі промисловості, в тому числі харчової, ці шляхи будуть конкретними.

  1.5 Кошторис витрат на виробництво, її структура і відміну від зведеного плану по собівартості

  Кошторис витрат на виробництво розробляється за єдиною номенклатурою однорідних економічних елементів. Склад витрат підприємства конкретної галузі визначається відповідно до Типових рекомендаціями з обліку і калькулювання собівартості в промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі, товариств, харчуванні і в інших галузях, що розробляються міністерствами (відомствами) за погодженням з Мінфіном РФ. До складу витрат включають витрати на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг), управління та збут продукції (не входять до складу витрат на виробництво витрати по капітальних вкладеннях, на освоєння нових видів продукції, невиробничі витрати).

  Угруповання витрат в кошторисі за економічними елементами: матеріальні витрати (сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, паливо, запасні частини та ін.); витрати на оплату праці (заробітна плата, премії за досягнення виробничих показників, виплати у вигляді вислуги років, резерв на оплату відпусток); відрахування в соціальні фонди; амортизаційні відрахування (по основних засобів (фондів), нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів); інші витрати (оплата послуг сторонніх організацій, господарські витрати, витрати по рекламі і збуту продукції та ін.).

  Розрахунок кошторису витрат на виробництво здійснюється на основі бізнес-плану в частині виробничої програми на майбутній фінансовий рік, а також аналізу фактичних даних минулого періоду і розрахункових нормативів за статтями витрат, прийнятих в організації. Розрахункові нормативи за статтями витрат плануються на основі аналізу діючих ринкових цін на аналогічну продукцію, що випускається, фактичних цін реалізації продукції минулого фінансового року. За цими даними визначається граничний норматив витрат на виробництво при існуючому рівні ринкової (договірної) ціни. Розрахований таким чином граничний норматив витрат на одиницю продукції з урахуванням прийнятих на підприємстві нормативів за статтями витрат дозволяє визначити планову кошторис в розрізі статей та елементів. З урахуванням специфіки галузевої діяльності організації складання кошторису витрат на виробництво ведеться за сегментами (видам) діяльності, видами продукції, робіт, послуг; подальша угруповання можлива за структурними підрозділами. На заключному етапі планування кошторису витрат на виробництво складається зведений кошторис під планову виробничу програму з урахуванням обсягів випуску. Для цього кошторис витрат на виробництво на одиницю продукції множиться на кількість передбачуваного випуску в прийнятій виробничій програмі. Одночасно проводиться коригування кошторису витрат і на виробництво виходячи із специфіки постійних і змінних витрат на виробництво з урахуванням планових обсягів випуску (виробництв, програми). У процесі ведення управлінського обліку аналізують (оцінюють) фактичне виконання кошторису витрат на виробництво, в т.ч. в розрізі статей, елементів, видів діяльності, випущеної продукції. Визначають відхилення за статтями і загальне відхилення від граничного нормативу витрат. Виявлене відхилення впливає на прийняття управлінського рішення про коригування поточної виробничої програми. Якщо фактичні витрати вище граничного нормативу, необхідне рішення про скорочення обсягу виробництва, а також аналіз причин відхилень, виявлення центрів витрат і розробка заходів по зменшенню витрат. Планова кошторис витрат як один з розділів бізнес-плану є інструментом фінансового планування і управління на підприємстві.

  2. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ хлібобулочної продукції

  2.1 Вихідні дані для складання плану по собівартості

  Початкові дані:

  варіант 4

  1. Найменування вироби Хліб житній заварний простий, 0,8 кг

  2. Добова вироблення за планом 24,3 т

  3. зупинки:

  на поточний ремонт по 4 доби в квартал

  на капітальний ремонт 17 діб в II кварталі

  1. Вихід при плановій вологості 14,5% - 1 4 4 5%

  2. Фактична вологість борошна - 11,7%

  3. Вартість перевезення борошна автотранспортом - 3,2 руб. / Т

  4. Транспортно-заготівельні витрати на пр. Основні матеріали - 46 тис. Руб.

  5. Тариф за електроенергію - 32,4 руб. / 1000кВтч

  6. Вартість машин і устаткування:

  • на початок року - 1736,4 тис. руб.

  • вибувають з II кварталу - 53 тис. руб.

  • вводяться з III кварталу - 49 тис. руб.

  1. Кількість оборотів літаків в рік 968

  2. Собівартість попереднього року 137,7 руб. / Т

  3. Відрядна розцінка 1, 3 руб. / Т

  2.2 Калькулювання собівартості продукції

  У хлібопекарської промисловості основою розрахунку потреби борошна є виробнича програма і плановий вихід готової продукції, а для розрахунку інших основних матеріалів - планова потреба в основному сировину і затверджена рецептура.

  розрахунок

  Таблиця 2

  Потреба в борошні (М) по хлібу житньому заварному визначається як:

  М = Пп * 100 / В, де

  Пп - виробнича програма випуску даного виду хліба, т;

  В - плановий вихід хліба,%.

  Плановий вихід показує кількість готової продукції даного виду, яка повинна бути вироблена з 100 кг борошна.

  Планові норми виходу встановлюють відповідно до планової вологістю борошна - 14,5%. При вологості борошна нижче планової вихід готової продукції відповідно підвищується, при вологості вище планової - знижується. За завданням хлібозавод отримує борошно різної вологості, значить плановий вихід повинен бути перерахований на фактичну вологість борошна за формулою:

  Вс = (В * 100) / 100 - (14,5-Wф)), де

  Нд - вихід хліба в перерахунку на фактичну вологість борошна,%;

  В - плановий вихід хліба при плановій вологості борошна,%;

  Wф - фактична вологість борошна,%.

  Норма виходу затверджена на стандартну вологість борошна 14,5% по виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» в розмірі 144,5%. Борошно надходить на хлібозавод зі зниженою вологістю - 11,7%. Виходячи з даних за завданням Нд = 148,66%.

  Планова вироблення хліба з урахуванням зниженої вологості складе: (148,66 * 24,3) / 144,5 = 24,99 т на добу

  Так як виробництво хліба за завданням зупиняється на поточний ремонт по 4 доби в квартал і на капітальний ремонт 17 діб в II кварталі, можна розрахувати кількість робочих діб: 365 - ((4 * 3) +17) = 336

  Знайдемо план вироблення на рік: 24,3 * 336 = 8164,8 тис. Т. На рік

  Тоді загальна кількість борошна по «хліба житньому заварному»:

  8164,8 / 148,66 = 5492,26 т

  В т.ч. борошні житнього хлібопекарської шпалерного 5492,26 * 95% = 5217,65 т

  При ціні 1 т житнього хлібопекарської шпалерного борошна 164 р. 60 к. Вартість її буде дорівнює 164,6 * 5217,65 / 1000 = 858,83 тис. Руб.

  В т.ч солоду житнього ферментованого 5492,26 * 5% = 274,61 т

  При ціні 1 т солоду житнього ферментованого 245 р. 00 до

  вартість його буде дорівнює 245,0 * 274,61 / 1000 = 67,28 тис. руб.

  За знижену вологість борошна на 0,28% (14,5 - 11,7) проти стандартної хлібозавод платить накидку до вартості борошна в розмірі 1% за кожен відсоток зниження вологості, тобто (858,83 + 67,28) * (14,5-11,7) = 25,93 тис. Руб.

  Реалізовані відходи прийняті в плані в розмірі 0,09% від кількості борошна за ціною 60 руб. 00 к. За т. Їх кількість становитиме (5492,26 * 0,09% * 60) / 1000 = 0,30 тис. Руб. На цю величину зменшуються витрати на борошно.

  Разом витрати по основній сировині (борошні) для вироби «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» плануються в розмірі: (858,83 + 67,28 + 25,93) - 0,30 = 951,74 тис. Руб.

  Потреба в інших основних матеріалах певного виду:

  Пп = (М * Н) / 100, де

  М - потреба в борошні, т.

  Н - норма інших основних матеріалів даного виду, передбачена рецептурою,%.

  Інші основні матеріали плануються відповідно до затверджених рецептурами і цінами.

  За виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» передбачається:

  • дріжджі хлібопекарські пресовані - 0,05%, тобто 5492,26 * 0,05% * 1000 = 2746,13 кг, на суму (2746,13 * 0,49) / 1000 = 1,35 тис. Руб.

  • сіль кухонна - 1,5%, тобто 5492,26 * 1,5% * 1000 = 82383,96 кг, на суму (82383,96 * 0,0175) / 1000 = 1,44 тис.руб.

  • масло рослинне на змащення форм і листів - 0,24%, тобто. 8164,8 * 0,24% * 1000 = 19595,52 кг, на суму (19595,52 * 1,32) / 1000 = 25,81 тис. Руб.

  • вода - 1%, тобто 5492,26 * 1% = 5492,26 кг, на суму 0,82 тис. Руб.

  кмин - 0,10%, тобто 5492,26 * 0,1% * 1000 = 5492,26 кг, на суму 54926,26 * 2,85 / 1000 = 15,65 тис.руб.

  Разом вартість інших основних матеріалів: 1,35 + 1,44 + 25,81 + 15,65 + 0,82 = 45,07 тис. Руб.

  Отримані в Таблиці 2 дані за вартістю основної сировини (борошна) та інших основних матеріалів заносяться до граф 4 і 5 Таблиці 1 відповідно.

  Розрахунок транспортно-заготівельних витрат на борошно

  (3-тя стаття калькуляції: Транспортно-заготівельні витрати на борошно та

  інші основні матеріали)

  Транспортно-заготівельні витрати на борошно та інші основні матеріали визначаються в залежності від конкретних умов поставок.

  розрахунок

  Таблиця 3

  Борошно доставляється на хлібозавод централізовано автоборошновозах, тобто бестарно. Оплата здійснюється за середнім тарифом 3,2 руб. за тонну брутто. Оскільки в даному випадку вага брутто збігається з вагою нетто, то загальна вартість перевезення складе 66266,37 * 3,2 = 212,05 тис. руб.

  У плані передбачається:

  • вартість прийому-здачі - 2,5 тис. Руб.

  • нарахування на з / п - 2,5 * 34% = 0,85 тис. Руб.

  • націнка в розмірі 0,07% від вартості борошна - 12029,34 * 0,07% = 8,42 тис. Руб.

  Разом загальна сума транспортних витрат на борошно - 223,82 тис. Руб.

  Разом на 1 тонну борошна (нетто): (223,82 * 1000) / 66266,37 = 3,38 руб.

  Загальна сума транспортно-заготівельних витрат розподіляється за кожним видом готових виробів пропорційно вазі борошна. Отже, для «Хліба житнього заварного, маса 0,8 кг» вони складуть: (3,38 * 5492,26) / 1000 = 18,55 тис. Руб. (Таблиця 3 А).

  До складу транспортно-заготівельних витрат на інші основні матеріали входить вартість перевезення, розвантаження, націнка постачальницьких органів, яка розраховується за підсумком видів матеріалів. Потім складанням визначається загальна сума транспортно-заготівельних витрат, яка розподіляється за видами готових виробів пропорційно вартості цих матеріалів, розрахованих відповідно до затверджених рецептурами. На даному хлібозаводі загальна сума витрат на інші основні матеріали склала за планом 46 тис. Руб. або на 1 руб. вартості інших основних матеріалів без води 46 / (1223,39-0,82) = 0,04 руб. За виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» вони складуть 0,04 * (45,07-0,82) = 1,66 тис. Руб. (Таблиця 3 А).

  Загальний підсумок транспортно-заготівельних витрат на борошно та інші основні матеріали: 18,55 + 1,66 = 20,22 тис. Руб. (Таблиця 3 А).

  Отримані результати розрахунків в Таблиці 3 А дані переносимо в Таблицю 1 в графу 6.

  Розрахунок втрат по м'якій тарі

  (4-я стаття калькуляції: Втрати по м'якій тарі Таблиця 1, гр. 7)

  По цій статті калькуляції плануються витрати по мішках з-під борошна і по мішках з-під додаткової сировини. На даному хлібозаводі організована безтарне перевезення борошна та додаткової сировини, тому дані за статтею відсутні.

  Розрахунок пакувальних матеріалів

  (5-я стаття калькуляції: Пакувальні матеріали Таблиця 1, гр. 8)

  По цій статті витрати не плануються.

  Розрахунок потреби і вартості палива

  (6-я стаття калькуляції: Паливо і електроенергія на технологічні потреби)

  В дану статтю включаються тільки витрати на паливо, тому що на даному хлібозаводі електропечі немає.

  Вихідними даними для розрахунку потреби в паливі є:

  1. планований випуск продукції в асортименті в натуральному вираженні;

  2. питомі норми витрат умовного палива на 1 т. продукції;

  3. коефіцієнт перекладу умовного палива в натуральне і пар;

  4. структура споживаного палива;

  5. діючі оптові ціни на одиницю натурального палива;

  6. договірні умови для визначення транспортно-заготівельних витрат при використанні твердого палива;

  7. і ін. дані, необхідні для визначення собівартості палива (зарплата, амортизація і т.д.).

  розрахунок

  Таблиця 4

  Потреба в умовному паливі (графа 4 Таблиці 4) визначається множенням затвердженої норми витрати умовного палива на виробничу програму. Так, по виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» вона становить (8164,8 * 84,9) / 1000 = 693,19 т палива. По всіх виробах - 5309,24 т. Умовного палива, в т.ч. на опалення - 387 т., на душові - 100 т., на виробничі потреби - 268 т.

  Паливом є газ. Перекладної коефіцієнт умовного палива в га - 1,135. Потреба в натуральному паливі визначається діленням палива в умовних одиницях на перекладної коефіцієнт. Потреба на всю вироблення дорівнює 5309,24 т умовного палива, що відповідає 5309,24 / 1,135 = 4677,74 тис. М 3 газу. Ціна 1 тис. М 3 газу становить 33,6 руб. Тоді загальна вартість необхідного газу: 4677,74 * 33,6 = 157,17 тис. Руб.

  Кількість і вартість натурального палива на інші виробничі потреби розраховується за тією ж схемою і становить 334,8 тис. М 3 і 11,25 тис. Руб. відповідно. Всього потреба в натуральному паливі - 5012,54 тис. М 3. Всього загальна вартість натурального палива - 168,42 тис. Руб.

  Середня ціна на 1 т умовного палива з транспортно-заготівельними витратами дорівнює 168,42 * 1000 / 5689,24 = 29,6 руб. Вартість 1 т умовного палива для вироби «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» становить 29,6 * 661,56 / 1000 = 19,58 тис. Руб.

  Дані графи 6 Таблиці 4 переносяться в графу 9 Таблиці 1.

  Розрахунок фонду заробітної плати основних виробничих робітників

  (7-я стаття калькуляції: Основна заробітна плата виробничих робітників; 8-я стаття калькуляції: Додаткова заробітна плат виробничих робітників)

  Сума основної і додаткової зарплати виробничих робітників береться з плану по праці, По групі працівників, які обслуговують піч, фонд зарплати визначається шляхом множення відрядної розцінки за 1 т продукції на обсяг планованої вироблення.

  Розрахунок фонду заробітної плати основних виробничих робітників

  (7-я стаття калькуляції: Основна зарплата виробничих робітників; 8-я стаття калькуляції: Додаткова зарплата виробничих робітників)

  Сума основної і додаткової зарплати виробничих робітників береться з плану по праці. По групі працівників, які обслуговують піч, фонд зарплати визначається шляхом множення відрядної розцінки за 1 т. Продукції на обсяг планованої вироблення.

  розрахунок

  Таблиця 5

  За виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» (виробляється на печі №1) фонд зарплати за максимальними розцінками становить 8164,8 * 1,3 = 10614,24 руб.

  Річний фонд зарплати по тарифу (графа 5, знаменник), який визначається діленням фонду за відрядними розцінками на планований відсоток виконання норм виробітку (107%), становить 10614,24 / 107% = 9919,85 руб.

  Нічним вважається час з 22:00 до 6:00, тобто 8 ч. - 1 нічна зміна. Доплата за роботу в нічний час становить 100% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи. Таким чином, доплата за роботу в нічний час становить 9919,85 * 8 * 100% / 24 = 3306,62 тис. Руб.

  Вечірнім вважається час з 15:00 до 22:00, тобто доплата за роботу у вечірні години становить 75% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи. Доплата за роботу у вечірній час становить (9919,85 * 7 * 75%) / 24 = 2169,97 руб.

  Премії робочим складає в середньому 37% від суми зарплати за відрядними розцінками і доплат за роботу в нічний і вечірній час: (10614,24 + 2169,97 + 3306,62) * 37% = 5953,6 тис.руб

  У році 52 вихідних дня. Доплата за роботу у вихідні дні становить 100% денної тарифної ставки за кожен день роботи, складе: 9919,85 * 52/365 = 1413,24 руб.

  Святкових днів в році - 11. Доплата за роботу в святкові дні складає 100% денної тарифної ставки за кожен день роботи і складе: 9919,85 * 11/365 = 298,95 руб.

  Разом річний фонд основної заробітної плати по виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг»: 10614,24 + 2169,97 + 3306,62 + 5953,6 + 298,95 + 1413,24 = 23756,62 руб.

  Додаткова зарплата на чергові відпустки складе 23756,62 * 6,8% = 1615,45 руб.

  Зарплата робітників групи загального обслуговування (88981,24 грн.) Розподіляється по виробах пропорційно зарплати основного виробництва, частка зарплати складе: 88981,24 * 23756,62 / 487995,81 = 4331,79 руб.

  Зарплата чергово-ремонтної групи (40255,98 грн.) Розподіляється по виробах пропорційно потужності печей (піч №1 з потужністю 30,0 т / добу), частка зарплати складе: 40255,98 * 30 / 302,73 = 3989,3 руб .

  Разом основна зарплата складе: (23756,62 + 3989,3 + 4331,79) / 1000 = 32,08 тис.руб. (Таблиця 1 графа 10).

  Додаткова зарплата робітників групи загального обслуговування та чергово-ремонтної групи розподіляється по виробах пропорційно основної зарплати і складе: ((5507,94 + 2596,51) * 1615,45) / 31794,9 = 411,77 руб.

  Отже, в калькуляції додаткова зарплата з цього виду виробів складе (1615,45 + 411,77) / 1000 = 2,03 тис. Руб. (Таблиця 1 графа 11).

  Розрахунок відрахувань на соціальні потреби

  (9-я стаття калькуляції: Відрахування на соціальні потреби)

  Відрахування на соціальні потреби становлять 34% і включають:

  • відрахування на соціальне страхування (5,4%);

  • пенсійний фонд (28%);

  • державний фонд зайнятості (1,5%);

  • медичне страхування (3,6%).

  розрахунок

  Таблиця 1 графа 12

  Відрахування на соціальні потреби плануються від суми основної та додаткової заробітної плати. Так сума відрахувань по виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» складе: (32,08 + 2,03) * 34% = 11,59 тис. Руб.

  Розподіл фонду заробітної плати за статтями калькуляції

  Таблиця 6

  Для взаємоузгодження загального фонду зарплати з планом по собівартості складається розрахункова Таблиця 6.

  Так, в графи 4, 5, 6 і 7 Таблиці 6 проставляються дані, раніше отримані в Таблицях 5 та 3 відповідно. У графах з 9 по 20 плануються витрати по заробітній платі загальновиробничого і загальногосподарського характеру (див. Таблицю 6). У графі 19 передбачені також витрати по зарплаті, пов'язані з комерційними витратами - 39,5 тис. Руб.

  Всього фонд заробітної плати складе: 617,23 тис. Руб.

  Витрати на підготовку і освоєння виробництва

  (10-я стаття калькуляції: Витрати на підготовку і освоєння виробництва / графа 8 Таблиці 6 і графа 13 Таблиці 1 /)

  Основними витратами цієї статті є:

  • витрати пускового періоду на освоєння нових виробництв, агрегатів;

  • витрати на підготовку нових видів продукції і технологічних процесів;

  • відрахування до фонду преміювання на створення і освоєння нової техніки.

  Витрати за цією статтею визначаються за спеціальними кошторисами. Витрати на підготовку і освоєння нових видів виробів і нових технологічних процесів включають витрати на проектування, конструювання, розробку всіх параметрів режиму технологічного процесу, переналагодження обладнання. Витрати на освоєння нових видів продукції включаються по виробам частинами протягом встановленого терміну з моменту початку масового випуску. Отже, ця стаття калькуляції є комплексною.

  Витрати на освоєння та підготовку виробництва розподіляються пропорційно сумі основної заробітної плати виробничих робітників і загальновиробничих витрат. На даному хлібозаводі ці витрати на планований рік не передбачаються.

  Кошторис загальновиробничих витрат

  (11-я стаття калькуляції: Загальновиробничі витрати)

  Загальновиробничі витрати пов'язані з витратами на експлуатацію обладнання і транспортних засобів, на поточний ремонт обладнання і транспортних засобів, амортизаційні відрахування, а також вартість зносу малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристосувань.

  розрахунок

  Таблиця 7

  7-я стаття Кошториси загальновиробничих витрат: Амортизація устаткування і транспортних засобів.

  Амортизація устаткування і транспортних засобів визначається на підставі розрахункової Таблиці 8.

  Розрахунок амортизації та її розподіл по окремих виробництвах і господарствах

  Таблиця 8

  У графу 1 проставляється первісна (або відновна) балансова вартість основних виробничих фондів на початок планованого року, вона становить: 1736,4 тис. Руб.

  Середньорічна вартість вводяться в планованому році фондів залежить від термінів їх введення в дію і розраховується діленням вартості вводяться фондів на 12 місяців і множенням отриманого результату на кількість повних місяців з моменту їх введення до кінця року.

  Так, на даному хлібозаводі в 1-му кварталі намічається ввести додатково основні фонди на 49 тис. Руб.

  Тоді, середньорічна вартість вводяться фондів складе: 49 * (12-7) / 12 = 20,42 тис. Руб.

  У 3-му кварталі намічається вивести фонди на 53 тис. Руб.

  Тоді, середньорічна вартість виведених фондів складе: 53 * (12-4) / 12 = 35,33 тис. Руб.

  Вартість основних фондів на кінець року визначається підсумовуванням граф 1 і 2 і відніманням графи 4 Таблиці 8: 1736,4 + 49-53 = 1732,4 тис. Руб.

  Середньорічна вартість визначається підсумовуванням граф 1 і 3 і відніманням графи 5 Таблиці 8: 1736,4 + 20,42-35,33 = 1721,48 тис. Руб.

  У графи 8, 9 вказуються середньозважені норми амортизаційних відрахувань, що визначаються докладними розрахунками по кожному виду будівель, машин, устаткування і т.д.

  Сума амортизаційних відрахувань (гр. 10, 11) виходить множенням середньорічної вартості основних фондів (гр. 7) по кожному рядку на відповідну норму амортизації (гр. 8, 9) і діленням отриманого результату на 100.

  В даному прикладі розрахунок проводиться лише за підсумковим рядком, і сума амортизації складе: 11671,48 * 9132% = 1065,84 тис. Руб.

  При розподілі суми амортизації витрати на утримання та експлуатацію обладнання (загальновиробничі витрати) склали 60% або 1065,84 * 60% = 639,5 тис. Руб. і на повне відновлення (загальногосподарські витрати) 40% або 1065,84 * 40% = 426,34 тис. руб.

  На інші статті сума амортизації не розподіляється.

  Амортизація устаткування і транспортних засобів проставляється в кошторис (Таблиця 7, гр. 7) з підсумку графи 14 Таблиці 8 - 639,5 тис. Руб.

  2-я Стаття Кошториси загальновиробничих витрат: Експлуатація обладнання.

  По цій статті показуються витрати на мастильні, обтиральні та інші допоміжні матеріали - 3,9 тис. Руб .; Зарплата робітників чергово-ремонтної групи - 17,6 тис. Руб. (З плану по праці (Таблиця 6 гр. 9)), відрахування на соціальні потреби в розмірі 34% або 17,6 * 34% = 5,98 тис. Руб. і вартість електроенергії, споживаної електромоторами - 136,26 тис. руб., яка розраховується в Таблиці 9 гр. 9, Витрати на утримання обладнання.

  Розрахунок потреби і вартості електроенергії

  Таблиця 9

  Для розрахунку потреби електроенергії на всю плановану вироблення продукції, плановану вироблення (гр. 2) множать на норму витрати електроенергії на 1 т. Продукції для відповідного виду вироби (гр. 3). В даному випадку вона складе: 8164,8 * 45,90 / 1000 = 374,76 тис. КВт. ч.

  Всього потреба в електроенергії становить: 1844,19 тис. КВт. ч. З них на утримання обладнання: 4205,59 тис. кВт. ч .; на висвітлення виробничих приміщень: 200 тис. кВт. ч. Тариф за тис. кВт. ч. становить 32,4 руб.

  Вартість електроенергії за тарифом на утримання обладнання складе: 4205,59 * 32,4 / 1000 = 136,26 тис. Руб .; на висвітлення виробничих приміщень: 200 * 32,4 / 1000 = 6,48 тис. руб.

  Витрата електроенергії на інші виробничі потреби - 189 тис. КВт. ч., в тому числі:

  а) на поточний ремонт обладнання - 116 тис. кВт. ч .;

  б) на висвітлення інших приміщень - 73 тис. кВт. ч.

  Тоді вартість електроенергії на інші виробничі потреби складе: 189 * 32,4 / 1000 = 6,12 тис. Руб. і, в тому числі, відповідно:

  а) 3,76 тис. руб .;

  б) 2,37 тис. руб.

  Всього витрати на електроенергію складуть 148,86 тис. Руб. (136,26 + 6,48 + 6,12)

  3-тя стаття Кошториси загальновиробничих витрат: Поточний ремонт обладнання і транспортних засобів.

  В дану статтю включаються вартість матеріалів і запасних частин - 40 тис. Руб., Вартість палива - 6,48 тис. Руб. (Гр. 12 Таблиця 4), вартість електроенергії - 3,76 тис. Руб. (Гр. 9 Таблиця 9, витрати на поточний ремонт обладнання), зарплата робітників ремонтної групи - 34,7 тис. Руб. (З плану по праці, Таблиця 6 гр. 9), відрахування на соціальні потреби - 34,7 * 34% = 11,8 тис. Руб., А також інші витрати в сумі 60,0 тис. Руб.

  4-я стаття Кошториси загальновиробничих витрат: Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристосувань.

  По цій статті в основному розраховуються витрати по зносу хлібних форм, а також іншого інвентарю - 189 тис. Руб.

  Разом витрати на утримання та експлуатацію обладнання (загальновиробничих витрат) в сумі 163,75 тис. Руб., Переносяться з кошторису (Таблиця 7) в підсумок графи 14 Таблиці 1 і розподіляються за видами готових виробів пропорційно випуску продукції в натурі. Наприклад, зазначені витрати віднесені на виріб «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» в сумі 8164,8 / 102125,57 * 946,44 = 75,67 тис. Руб.

  Кошторис загальногосподарських витрат

  (12-я стаття калькуляції: Загальногосподарські витрати)

  Це комплексна стаття витрат. До громадських відносяться витрати на управління підприємством і організацію всього виробництва: зарплата управлінського апарату з відрахуваннями на соціальні потреби, конторські, поштово-телеграфні, телефонні витрати, витрати на утримання обчислювального центру, суми, які відраховуються на амортизацію, утримання і ремонт будівель загальнозаводського призначення, витрати на підготовку кадрів, охорону підприємства, ін. витрати загальногосподарського характеру.

  розрахунок

  Таблиця 10

  Кошторис загальногосподарських витрат складається з 4-х підрозділів:

  А. Витрати на управління підприємством.

  Б. Загальногосподарські витрати.

  В. Збори та відрахування

  Г. Загальногосподарські невиробничі витрати.

  Витрати розшифровуються за первинними елементами, згрупованих за економічною ознакою, тобто відповідно до кошторису витрат на виробництво.

  Витрати в даній кошторисі плануються в ув'язці з виробленими раніше розрахунками: вартість палива, електроенергії в плані матеріально-технічного забезпечення, фондом зарплати по праці і кадрам, розрахунком по амортизації. Відрахування на соціальні потреби плануються як від фонду зарплати, так і премії з фонду споживання.

  Розділ А. Витрати на управління підприємством

  1-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат. Заробітна плата апарату управління підприємством

  По цій статті плануються витрати на зарплату адміністративно-управлінського персоналу, службовців МОП і неспісочного фонд в сумі 0,7 тис. Руб. (Таблиця 6 гр. 10).

  3-тя стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Зміст пожежної, військової та сторожової охорони.

  В дану статтю включаються витрати, що сплачуються хлібозаводом за договором на утримання позавідомчої охорони, вартість зарядки вогнегасників і ремонту протипожежного інвентарю в сумі 13,4 тис. Руб.

  4 я стаття Кошториси Інші витрати.

  У даній статті плануються канцелярські і поштово-телеграфні витрати, вартість роз'їздів - 2,9 тис. Руб., Відрахування на соціальні потреби з зарплати - 15,03 тис. Руб., Представницькі витрати - 7,1 тис. Руб.

  Загальна сума цих витрат 25,03 тис. Руб.

  Б. Загальногосподарські витрати.

  5-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Зміст іншого загальнозаводського персоналу.

  У статтю включаються з плану по праці зарплата допоміжних робочих по обслуговуванню всіх відділень (цехів) - 46,8 тис. Руб. (Гр. 12 Таблиця 6) і відрахування на соціальні потреби в сумі 46,8 * 34% = 15,91 тис. Руб.

  6-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Заробітна плата персоналу ділянок.

  Витрати за цією статтею не плануються (гр. 13 Таблиця 6).

  7-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Амортизація основних засобів.

  Сума амортизації будівель і споруд переноситься з Таблиці 8, графа 15 - 426,34 тис. Руб.

  8-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Зміст і поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення

  В статтю входять витрати на допоміжні матеріали - 19,6 тис. Руб .; опалення приміщень (Таблиця 4 гр. 12) - 11,46 тис. руб .; освітлення (Таблиця 9 гр. 11) - 2,3,7 тис. руб .; зарплата прибиральниць, робітників з ремонту будівель (Таблиця 6, гр. 14,15) - 49 тис. руб .; відрахування на соціальні потреби (34%) - 49 * 34% = 16,67 тис. руб .; інші витрати за договорами, обслуговування радіоустановок, Електронний годинник, натирання підлог, вивіз сміття, снігу, озеленення території двору та ін., а також оплата робіт підрядникам за кошторисом на поточний ремонт будівлі - 12 тис. руб.

  Всього - 115,27 тис. Руб.

  9-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Зміст, поточний ремонт і амортизація будівель, споруд та інвентарю ділянок.

  Оскільки витрати на утримання будівель, поточний ремонт та інвентар ділянок (цехів) на хлібозаводі об'єднані з витратами загальногосподарського призначення (Стаття 8-я кошторису), показники за статтею 9 Не проставляються.

  10-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Виробництво випробувань, дослідів, досліджень, зміст загальнозаводських лабораторій, витрати на винахідництво і технічні удосконалення.

  В статтю входять витрати по заробітній платі основної та додаткової працівників лабораторії (гр. 16 Таблиця 6) - 7,8 тис. Руб .; відрахування на соціальні потреби (34%) - 7,8 * 34% = 2,03 тис. руб .; витрати на лабораторний посуд і реактиви, витрати з винахідництва, технічним удосконаленням і раціоналізації - 4,2 тис. руб.

  11-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Охорона праці.

  У статті передбачаються придбання допоміжних і ін. Матеріалів (спецодягу, ліків для аптечок, мила, соди) - 50,1 тис. Руб .; витрати на паливо для душових (гр. 12 Таблиця 4) - 2,96 тис. руб .; зарплата працівників душа, білизняний (гр. 17 Таблиця 6) - 1,2 тис. руб .; відрахування на соціальні потреби (34%) - 1,2 * 34% = 0,31 тис. руб .; оплата прання, перевезення спецодягу, витрати по санітарії і техніки безпеки та ін. - 23,7 тис. руб.

  12-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Підготовка кадрів.

  У статті передбачаються витрати на проведення централізованих заходів з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів - 8,8 тис. Руб .; зарплата фахівців з підготовки кадрів в розмірі 1,0 тис. руб. (Таблиця 6 гр. 11) і відрахування на соціальні потреби (34%) - 1 * 34% = 0,34 тис. Руб. Всього на загальну суму 10,06 тис. Руб.

  13-а стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Організований набір робочої сили.

  Витрати за цією статтею не передбачається.

  14-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Знос малоцінного і швидко інвентарю.

  Вартість зносу на хлібозаводі враховується і планується по 11-ій статті калькуляції «Загальновиробничі витрати», тому дана стаття не заповнюється.

  15-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Відрахування на утримання вищестоящих організацій.

  Витрати за цією статтею не передбачається.

  16-я стаття Кошториси загальногосподарських витрат: Інші витрати.

  За статтею плануються витрати, які за своїм характером не можуть бути віднесені на інші статті кошторису: відрахування на культмасову і фізкультурну роботу, відрахування на соціальні потреби від премій з фонду споживання всім категоріям працюючих (крім виплат на надання матеріальної допомоги) на загальну суму 5, 9 тис. руб.

  В. Збори та відрахування.

  17-я стаття Кошториси: Податки, збори та інші обов'язкові відрахування і витрати.

  За статтею передбачаються витрати в сумі 0,9 тис. Руб.

  Г. Загальногосподарські невиробничі витрати.

  За даним розділом витрати не передбачені.

  Сума загальногосподарських витрат - 946,44 тис. Руб. переноситься з кошторису в підсумок графи 15 Таблиці 1 і розподіляється за видами готових виробів пропорційно сумі двох статей: «Основна заробітна плата виробничих робітників» і «Загальновиробничі витрати».

  Так, по виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» сума загальногосподарських витрат складе: (32,08 + 75,67) * 767,65 / (617,23 + 946,44) = 52,89 тис. Руб .

  Розподіл інших виробничих витрат

  (13-а стаття калькуляції: Інші виробничі витрати)

  По цій статті плануються відрахування на науково-дослідні і дослідні роботи, здійснювані централізовано, а також витрати, які не належать до перерахованих вище статей витрат.

  розрахунок

  Таблиця 1, графа 16.

  Витрати заплановані в сумі 1,0 тис. Руб. і розподіляються між окремими виробами пропорційно їх виробничої собівартості без інших виробничих витрат (сума граф з 4 по 15 Таблиці 1). Так, по виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» витрати складуть - 0,09 тис. Руб.

  виробнича собівартість

  (14-я стаття калькуляції)

  Виробнича собівартість визначається як сума граф з 4 по 16 Таблиці 1, отже, загальна виробнича собівартість складе: 16332,34 тис. Руб.

  Кошторис комерційних витрат

  (15-я стаття калькуляції: Комерційні витрати / Таблиця 11 /)

  Комерційні витрати пов'язані з реалізацією продукції, сюди входить вартість навантаження, витрати по тарі, рекламі, з автоперевезень за мінусом відшкодувань, одержуваних від покупців.

  1-я стаття Кошториси комерційних витрат: Витрати по зберіганню, підробці, сортування та пакування матеріалів.

  По цій статті витрати не передбачаються.

  2-я стаття Кошториси комерційних витрат: Витрати по тарі.

  Розрахунки за статтею визначаються на основі спеціально виробленого розрахунку.

  розрахунок

  Таблиця 12

  Вартість тари (хлібних лотків) до списання розраховується на підставі даних по випуску продукції в асортименті, середнього завантаження одного лотка (в кг.), Кількості оборотів лотка, відповідно, 10 * 0,8 = 8 кг., Кількість оборотів лотка в рік - 968, кількість тонн, перевезених на одному лотку в рік - 8 * 1000 * 968 = 7,74 т., випуск продукції - 8164,8 т.

  Кількість тари до списання визначається діленням показників графи 7 на показники графи 6 - 8164,8 / 7,74 = 1054,34 лотків.

  Графи з 9 по 12 не заповнюються.

  Ціна за лоток (гр. 14) проставляється з договору, укладеного з тарних заводом - 2 руб. 10 коп.

  У накладні витрати (гр. 15) входить вартість матеріалів на ремонт, витрати на мийку, вартість доставки на завод. Сума накладних витрат - 0, 08 тис. Руб. У розрахунку на 1 лоток - 0,08 / 8164,8 = 0,09 руб.

  Загальна вартість тари (гр. 16) визначається множенням ціни за прейскурантом з накладними витратами в розрахунку на 1 лоток на кількість лотків (за підсумком) тобто (1,3 + 0,02) * 9199,83 = 12,16 тис. Руб.

  3-тя стаття Кошториси комерційних витрат: Вартість навантаження.

  У статтю включається зарплата штатних вантажників хліба 42,8 тис. Руб. (Таблиця 6 гр. 19), з відрахуваннями на соціальні потреби - 42,8 + 42,8 * 34% = 57,35 тис. Руб.

  4-я стаття Кошториси комерційних витрат: Витрати по відправці товарів покупцям.

  Витрати визначаються на підставі спеціального розрахунку у відповідності зі сформованими або проектуються умовами хлібних перевезень.

  На хлібозаводі ці витрати складаються з вартості доставки продукції в торговельну мережу міста (689,4 тис. Руб.)

  5-я стаття Кошториси комерційних витрат: Інші витрати.

  Витрати по статті не передбачаються.

  6-я стаття Кошториси комерційних витрат: Відшкодування покупцями.

  Загальна вартість відшкодування: 568,66 тис. Руб., В тому числі з перевезень 534,5 тис. Руб. і по тарі 34,16 тис. руб.

  Отже, загальні витрати за мінусом відшкодування покупцями складуть 780,91-568,66 = 212,25 тис. Руб.

  При складанні калькуляції підсумок комерційних витрат розподіляється за видами готової продукції пропорційно виробничої собівартості, ці витрати складуть 212,25 * 1232,12 / 16332,34 = 16,01 тис. Руб.

  повна собівартість

  (16-я стаття калькуляції / Таблиця 1 графа 19 /)

  Повна собівартість визначається складанням показників граф 17 і 18.

  Наступним етапом розраховується калькуляція по кожному виробу шляхом ділення сум по рядку «Всього» за кожною статтею витрат на вироблення кожного виду вироби (гр. 3) і дані проставляються по рядках «На 1 т.».

  Планова вироблення за собівартістю попереднього року

  (17-я стаття калькуляції / Таблиця 1 графа 20 /)

  Для розрахунку цієї графи в неї по рядку «На 1 т.» З річних звітних калькуляцій попереднього року проставляється повна собівартість 1 т. Продукції, (наприклад, по виробу «Хліб житній заварний, маса 0,8 кг» - 1248,13 руб. ) Потім розраховується собівартість всієї планованої продукції 8164,8 * 162,1 = 10274,70 тис. руб.

  Зміна собівартості у відсотках до попереднього року

  Таблиця 1 графа 21

  У графі 21 визначається зміна собівартості по рядку «Всього» шляхом вирахування з даних графи 20 даних графи 19, значить, планується збільшення собівартості на 3,8%.

  Витрати на 1 руб. товарної продукції

  Таблиця 1, графа 22

  Заплановані витрати на 1 руб. товарної продукції виходять в результаті розподілу повної собівартості на товарну продукцію. Стосовно цього виробу на 1 руб. товарної продукції заплановані в розмірі = 67,65 коп.

  4. Складання зведеного плану собівартості, розрахунок зниження собівартості по порівнянній продукції і витрат на 1 карбованець товарної продукції

  Після визначення повної собівартості кожного виду виробів підводяться підсумки абсолютних витрат по вертикалі, тобто по кожній статті, і визначається зведений план собівартості за статтями калькуляції (Таблиця 1 «Разом»).

  Зведений план собівартості товарної продукції і калькуляції не характеризує якісних зрушень у господарській діяльності хлібозаводу. Необхідно розрахувати показники зниження собівартості продукції:

  • за витратами на 1 руб. товарної продукції;

  • по порівнянній товарній продукції.

  1. Витрати на один рубль товарної продукції на запланований рік склали в цілому по хлібозаводу - 1248,13 коп.

  Фактичні витрати на 1 руб. товарної продукції в минулому році (в порівнянних цінах) склали 1248,13 коп або зниження собівартості планується в розмірі (1248,13 - 1124,29) / 1124,29 * 100 = 11,01%.

  1. На підприємствах випускають порівнянну продукцію в розмірі 50% і більше (від суми повної собівартості всієї продукції), визначається зниження собівартості не тільки за витратами на 1 карбованець товарної продукції, але і в процентах по порівнянній товарній продукції.

  Порівнянної вважається така продукція, яка вироблялася в базисному (минулому) році і планується до вироблення в майбутньому році.

  Незрівнянна продукція (не виробляється в минулому році) на даному хлібозаводі не випускається.

  Для зіставлення планованої собівартості порівнянної продукції з собівартістю базисного року визначають:

  1. вплив на собівартість зміни цін і тарифів;

  2. базисну собівартість на планований випуск продукції.

  5. Кошторис витрат на виробництво, її структура і відміну від зведеного плану по собівартості

  Звід витрат на виробництво

  Таблиця 13

  Для полегшення складання кошторису витрат і забезпечення взаємоузгодження елементів витрат до статей калькуляції спочатку заповнюється шахова відомість (Таблиця 13), в якій витрати по кожній статті калькуляції розбиваються на елементи. Потім підсумок кожного елемента витрат звіряють з початковими розрахунками плану матеріально-технічного постачання по сировині, транспортно-заготівельних витрат, паливу, електроенергії (Таблиця 8).

  1-я стаття Зводу витрат на виробництво: Основне сировину (борошно) і 2-я стаття Зводу витрат на виробництво: Інші основні матеріали.

  У статті переноситься вартість основної сировини та інших основних матеріалів в гр. 1 Таблиці 13 з Таблиці 1 граф 4 і 5 по рядку «Разом», тобто 7162,62 тис. Руб. і 786,75 тис. руб. (Відповідно).

  3-тя стаття Зводу витрат на виробництво: Витрати по м'якій тарі.

  Витрати по м'якій тарі проставляються в графу 2 «Допоміжні матеріали» з підсумку графи 7 Таблиці 1. Тут витрати по даній статті не передбачаються.

  4-я стаття Зводу витрат на виробництво: Транспортно-заготівельні витрати.

  У графу 9 по даній статті проставляється підсумок графи 6 Таблиці 1 в сумі 179,92 тис. Руб. Потім на підставі первинних розрахунків виділяється фонд зарплати вантажників борошна 2,5 тис. Руб. (Таблиця 6 гр. 6) та інших матеріалів 3,5 тис. Руб. (Таблиця 6 гр. 7), всього 6 тис. Руб .; відрахування на соціальні потреби в розмірі 34% від фонду зарплати - 1,56 тис. руб. Решта витрати включаються до вартості сировини і основних матеріалів кошторису виробництва (графа 1).

  5-я стаття Зводу витрат на виробництво: Пакувальні матеріали.

  Витрати на пакувальні матеріали записують в графу 2 з підсумку графи 8 Таблиці 1. Витрати за цією статтею тут не передбачаються.

  6-я стаття Зводу витрат на виробництво: Паливо і енергія на технологічні цілі.

  У графу 3 переносяться дані з підсумку графи 9 Таблиці 1 - 140,0 тис. Руб.

  7-я стаття Зводу витрат на виробництво: Основна заробітна плата виробничих робітників; 8-я стаття Зводу витрат на виробництво: Додаткова заробітна плата виробничих робітників; 9-я стаття Зводу витрат на виробництво: Відрахування на соціальні потреби.

  Витрати за статтями 7, 8, 9 переносяться з Таблиці 1 граф 10, 11, 12 в графи 5 і 6.

  10-я стаття Зводу витрат на виробництво: Витрати на підготовку і освоєння виробництв.

  Дані переносяться з підсумку графи 13 Таблиці 1 в графу 9. Тут витрати не передбачені.

  11-я стаття Зводу витрат на виробництво: Загальновиробничі витрати; 12-я стаття Зводу витрат на виробництво: Загальногосподарські витрати.

  Дані статті є комплексними і за елементами витрат, що входять в них, розшифровані в таблицях 7 і 10.

  14-я стаття Зводу витрат на виробництво: Інші виробничі витрати.

  Дані переносяться з графи 16 Таблиці 1.

  Разом витрат.

  За підсумком графи 9 Таблиці 13 рядок «Разом витрат» дорівнює виробничої собівартості - 9561,02 тис. Руб. (Графа 17 Таблиці 1)

  15-я стаття Зводу витрат на виробництва: Витрати, списані на комерційні витрати.

  За статтею в графі 5 показується заробітна плата платників по ремонту і мийників хлібних лотків - 2,9 тис. Руб. (Таблиця 6 гр. 19), яка відноситься до собівартості на статтю «Комерційні витрати», хоча їх чисельність і фонд зарплати включається в промислово-виробничий персонал. У графу 6 заносять відрахування на соціальні потреби за вищезазначеною зарплати (42,8 + 2,9) * 34% = 11,88 тис. Руб. Всього - 57,58 тис. Руб.

  Далі складається основна форма.

  Кошторис витрат на виробництво

  Таблиця 14

  У кошторисі крім витрат на виробництво продукції (рядки з 1 по 8) довідково вказуються в комплексній статті комерційні витрати (без розшифровки за елементами витрат) (рядок 11) і визначається повна собівартість товарної продукції, яка повинна збігатися з показником, зазначеним у зведеному плані собівартості (графа 19 Таблиця 1).

  За кошторисом витрат на виробництво визначається структура собівартості. Структура собівартості - це співвідношення окремих елементів собівартості в загальній сумі витрат. Структуру собівартості визначають як по виробничої, так і по повній собівартості.

  Таким чином, розглядаючи структуру собівартості, видно, що хлібопекарське виробництво відноситься до матеріаломістким галузях промисловості, оскільки витрати по 1-ій статті Кошториси в структурі собівартості мають найбільший відсоток.

  ВИСНОВОК

  Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, тому що ці ланки (при будь-якій формі власності) складають основу ринкової економіки.

  Формування витрат виробництва, їх облік мають важливе значення для підприємницької діяльності організацій. Це важливо не тільки у взаємозв'язку з чинним в даний час податковим законодавством, а й відповідно до місця собівартості в системі організації виробництва.

  Собівартість продукції визначається як вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. Під іншими в сучасних умовах розуміють, зокрема, транспортний податок, податок на користувачів автодоріг і інші податки, а також відрахування, що включаються в собівартість продукції.

  Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона свідчить про велику частина вартості продукції і залежить від змін умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, їх класифікація за статтями визначаються державним стандартом, а методи калькульрованія - самими підприємствами.

  Таким чином, найважливішим показником, що характеризує роботу промислового підприємства, є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання.

  У даній роботі проведений розрахунок собівартості хлібобулочної продукції, складено кошторис витрат на виробництво.

  Для даного виду продукції «Хліб житньо-пшеничний, 0,8 кг» виробнича собівартість становить 2355,36 тис. Руб. Повна собівартість виробленого обсягу продукції становить 2573,04 тис. Руб. Обсяг виробленого хліба становить 11859 т в рік. Плановий зростання собівартості склав 39%.

  Можна виділити наступні основні напрямки зниження собівартості продукції підприємства:

  1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.

  2. Удосконалення організації виробництва і праці. Зниження собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, при розвитку спеціалізації виробництва; вдосконалення управління виробництвом і скорочення витрат на нього; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання; скорочення транспортних витрат; інших факторів, що підвищують рівень організації виробництва.

  3. Зміна обсягу і структури продукції може привести до відносного зменшення умовно-постійних витрат (крім амортизації), амортизаційних відрахувань, зміни номенклатури і асортименту продукції, підвищенню її якості. Зі збільшенням обсягу виробництва кількість умовно-постійних витрат на одиницю продукції зменшується, що призводить до зниження її собівартості.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 2007..

  2. Богданівська Л.А., Віногоров Г.Г., Моргун О.Ф. Аналіз господарської діяльності в промисловості, Мінськ: Вища школа, 2006.

  3. Бухалков М.І. «Внутріфірмове планування» - М: ИНФРА-2007.

  4. Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. Аналіз звітності для прийнять управлінських рішень. - М. - СПб .: «Видавничий дім« Герда », 2006.

  5. Володін А.А. «Довідник економіста підприємства» - М: ИНФРА-му, 2007.

  6. Єрмакова О.В. Електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 27 01 01 11 «Економіка і організація виробництва» денної та заочної форм навчання БГУИР / Є.В. Єрмакова. - Мінськ: БДУІР, 2009. - 115 с.

  7. Ільїн А. І. Планування на підприємстві, М., 2006

  8. Керашев М.А. Економіка підприємств харчової промисловості, М. - 2009 - 168 с.

  9. Ланин Г.А. Економіка підприємств харчової промисловості, М. - 2009. - 168 с.

  10. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності: навч. посібник для вузів / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 288 с.

  11. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції. / Упоряд. Рябова Р.І. - 6-е видання. - М., 2008 р

  12. Управління витратами на підприємстві. / Підручник. В.Г. Лебедєв. - М., 2008.

  13. Фінанси підприємства: навчальний посібник / М.В. Романовський [и др.]. -Санкт-Петербург, 2007. - 212с.

  14. Фінансове управління фірмою. Під ред. В.І. Терьохіна - М .: Економіка, 2008.

  15. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. / Под ред. Є. С. Стоянової. - М ,: Перспектива, 2007.

  16. Хрипач В.Я. Економіка підприємства / В.Я. Хрипач, Г.З. Суша, Г.К. Онопрієнко, під ред. В.Я. Хрипач. - Мінськ. : Економпресс, 2007. - 464 с.

  17. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу, - М .: ИНФРА-му, 2008.

  18. Шнайдерман Т.А. Склад і облік витрат, що включаються в собівартість. -М., 2007.

  19. Економіка Підручник під ред. Булатова А.С. - М: БЕК; 2007

  20. Економіка. Підручник / За ред. А.І. Архипова та ін. М .: Проспект, 2008.

  21. Економіка підприємства: навчальний посібник / Л.М. Нехорошева [и др.]. під заг. ред. Л.Н. Нехорошеву. - Мінськ. : Виш. шк., 2006. - 383 с.

  22. Економіка підприємства: навчальний посібник / Н.А. Сафронов [и др.]. під ред. проф. Н.А. Сафронова. - М .: Юрист, 2006. - 608 с.

  ДОДАТКИ

  Таблиця 15. Основні показники роботи хлібозаводу

  показники

  За попередній рік

  За планом на 2011 р.

  Відсоток плану до минулого року

  1

  Обсяг реалізованої продукції в оптових цінах підприємства, тис. Руб.

  17456,67

  18968,15

  108,66

  2

  Товарна продукція в оптових цінах підприємства, тис.руб.

  17456,67

  18968,15

  108,66

  3

  Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

  303

  300

  99,01

  4

  Повна з / с товарної продукції, тис.руб.

  15446,68

  16544,59

  107,11

  5

  Витрати на 1 руб. товарної продукції, коп.

  85,65

  87,23

  101,84

  6

  Прибуток від реалізації, тис. Руб.

  2009,99

  2423,56

  120,58

  7

  Рентабельність продукції,%

  13,01

  14,65

  1,64

  8

  Основні виробничі фонди і нормовані оборотні кошти, тис. Руб.

  13699,48

  9

  Інші доходи тис. Руб.

  1,20

  10

  Прибуток планованого періоду, тис. Руб.

  2424,76

  11

  Загальна рентабельність підприємства,%

  16,7

  17,70

  1,00

  Нормовані оборотні кошти, тис. Руб.

  2028

  Таблиця 14. Кошторис витрат на виробництво

  елементи витрат

  План тис. Руб.

  структура собівартості

  За витратами на виробництво

  За повної собівартості

  1

  Сировина і основні матеріали за вирахуванням відходів

  13426,84

  82,22

  81,16

  в т.ч. покупні вироби і п / ф

  2

  Допоміжні матеріали

  89,00

  0,54

  0,54

  3

  Паливо з боку

  323,89

  1,98

  1,96

  4

  Енергія всіх видів з боку

  148,86

  0,91

  0,90

  5

  З / п основна і додаткова

  863,43

  5,29

  5,22

  6

  Відрахування на соц. потреби

  299,57

  1,83

  1,81

  7

  Амортизація основних фондів

  1065,84

  6,53

  6,44

  8

  Інші грошові витрати

  113,90

  0,70

  0,69

  РАЗОМ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

  16331,34

  100,00

  98,71

  9

  З них списані на невиробничі рахунки

  61,24

  0,37

  10

  Виробнича с / с товарної продукції

  16332,34

  98,72

  11

  Комерційні витрати

  212,25

  1,28

  12

  Повна з / с товарної продукції

  16544,59

  100,00

  13

  Товарна продукція в оптово-відпускних цінах

  18968,15

  14

  Витрати на 1 руб.товарної продукції, коп.

  87,23

  Таблиця 13. Звід витрат на виробництво

  Статті витрат

  Сировина і основні матеріали

  Допоміжні матеріали

  паливо

  енергія

  З / п основна і додаткова

  Відрахування на соц. потреби

  Амортизація основних фондів

  Інші витрати

  Разом витрат

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.ОСНОВИ сировину (борошно)

  12029,34

  12029,34

  2.Прочіе основні матеріали

  1223,39

  1223,39

  3.Расходи по м'якій тарі

  4.Транспортно-заготівельні витрати

  174,11

  6,20

  2,108

  182,42

  5.Упаковочние матеріали

  6.Топліво і енергія на технологічні потреби

  301,54

  301,54

  7.Основние зарплата виробничих робітників

  617,23

  617,23

  8.Дополнітельная з / п виробничих робітників

  39,9

  39,9

  9.Отчісленія на соц. потреби

  223,42

  223,42

  10.Расходи на підготовку і освоєння виробництва

  11.Общепроізводственние витрати

  38,9

  7,93

  140,02

  52,3

  17,78

  639,50

  50

  946,44

  12.Общехозяйственние витрати

  50,10

  14,42

  8,85

  147,80

  56,25

  426,34

  63,90

  767,65

  13.Потері від шлюбу

  14.Прочіе виробничі витрати

  РАЗОМ ВИТРАТ

  13426,84

  89,00

  323,89

  148,86

  863,43

  299,57

  1065,84

  113,90

  16331,34

  15.Витрати, списані на комерційні витрати

  45,70

  15,54

  61,24

  РАЗОМ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

  13426,84

  89

  323,89

  148,66

  909,13

  315,10

  1065,84

  113,9

  16392,57

  Таблиця 12. Розрахунок кількості і вартості тари до списання

  Сума накладних витрат, руб.

  300

  Найменування виробів

  вид тари

  Середнє навантаження тари

  При централізованій доставці

  Кількість виробів в лотку

  Вага, кг

  Кількість оборот. лотків / рік

  Кількість тонн перевезених на 1 лотку / рік

  Випуск продукції, т

  Кількість тари до списання, шт.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Хліб житній заварний 0.8 кг

  лоток№4

  10

  8

  968

  7,74

  8164,8

  1054,34

  РАЗОМ

  102125,57

  12891,38

  При доставці продукції транспортом покупця

  Загальна кількість тари до списання

  Ціна од. тари, руб.

  Накладні витрати на од., Руб.

  Загальна вартість тари, руб.

  Кількість оборотів лотка / рік

  Кількість тонн перевезених на 1 лотку / рік

  Випуск продукції, т

  Кількість тари до списання, шт.

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  1054,34

  2,1

  0,02

  12891,38

  27,07

  0,3

  27,37

  Крім того:

  З / п робітників по ремонту літаків і контейнерів з відрахуваннями на соц.нужди

  3,89

  Знос контейнерів, зап. частини та матеріали для ремонту контейнерів

  2,9

  РАЗОМ ВИТРАТИ ПО ТАРЕ

  34,16

  Таблиця 11. Кошторис комерційних витрат (гр.18)

  Найменування статей

  План на рік, тис.руб.

  1

  Витрати по зберіганню, підробці, сортування та пакування матеріалів

  2

  Витрати по тарі

  34,16

  3

  вартість навантаження

  57,35

  4

  Витрати по відправці товарів покупцям, в т.ч.

  689,4

  а

  автотранспортом

  689,4

  б

  ж / д транспортом

  5

  Інші витрати

  РАЗОМ ВИТРАТ ОБІГУ

  780,91

  6

  Відшкодування покупцям, в т.ч.

  568,66

  а

  з перевезень

  534,5

  б

  по тарі

  34,16

  РАЗОМ за вирахуванням ВІДШКОДУВАННЯ ПОКУПЦЯМ

  212,25

  Таблиця 10. Кошторис загальногосподарських витрат (гр.15)

  Статті витрат

  План на рік

  В т.ч.

  Допоміжні матеріали

  паливо

  енергія

  З / п основна і додаткова

  Відрахування на соц. потреби

  Амортизація на осн.фондов

  Інші витрати

  Послуги впомогательних цехів

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  А. Витрати на управління підприємством

  1. Заробітна плата апарату управління

  44,2

  44,2

  2. Зміст ВЦ

  3. Зміст пожежної, військової та сторожової охорони

  12,5

  12,5

  4. Інші витрати

  25,03

  7,1

  15,03

  2,9

  РАЗОМ

  81,73

  7,1

  44,2

  15,03

  15,4

  Б. Загальногосподарські витрати

  5. Зміст ін. Загальнозаводського персоналу

  62,71

  46,8

  15,91

  6. З / п персоналу ділянок

  7. Амортизація ОС

  426,34

  426,34

  8. Зміст і поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальнозаводського призначення

  115,27

  15,9

  11,46

  8,85

  49

  16,66

  13,4

  9. Зміст, поточний ремонт і амортизація будівель, споруд та інвентарю

  10. Виробництво випробувань, дослідів, досліджень, зміст лабораторій, витрати на винахідництво і тих. усовершеніствованія

  11,10

  4,7

  1,60

  4,8

  11.Охорона праці

  51,47

  27,1

  2,96

  1,2

  0,41

  19,8

  12. Підготовка кадрів

  10,446

  1,9

  0,646

  7,9

  13. Організований набір робочої сили

  14. Знос МБП

  15. Відрахування на утримання вищестоящих організацій

  16. Інші витрати

  7,7

  6

  1,7

  РАЗОМ

  685,03

  43,00

  14,42

  8,85

  103,60

  41,22

  426,34

  47,60

  В. Збори та відрахування

  17. Податки, збори та інші обов'язкові відрахування і витрати

  0,9

  0,9

  Г. Общезаводские невиробничі витрати

  ВСЬОГО

  767,65

  50,10

  14,42

  8,85

  147,80

  56,25

  426,34

  63,90

  Таблиця 9. Розрахунок потреби і вартості електроенергії

  Найменування виробу

  Планована вироблення продукції, т

  Норма витрати е / е на 1 т продукції, кВт / год

  Потреба е / е на всю вироблення тис. КВт / год

  В т.ч. на технологічні потреби

  Найменування витрат

  Витрата е / е, тис. КВт / год

  Тариф за тис. КВт / год, руб.

  Вартість за тарифом, тис. Руб.

  Вартість встановленої потужності транформаторов

  Всього витрат, тис. Руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Хліб житній заварний

  8164,8

  45,9

  374,76

  зміст обладнання

  4205,59

  32,4

  136,26

  136,26

  Технічні потреби

  Освітлення произв-них приміщень

  200

  32,4

  6,48

  6,48

  Інші произв-ні потреби

  189

  32,4

  6,12

  6,12

  а) поточний ремонт обладнання

  116

  32,4

  3,76

  3,76

  б) освітлення інших приміщень

  73

  32,4

  2,37

  2,37

  невиробничі потреби

  ВСЬОГО

  102125,6

  4405,59

  ВСЬОГО

  4594,59

  148,86

  148,86

  Таблиця 8.Розрахунок амортизації та її розподіл по окремих виробництвах і господарствам (тис.руб.)

  Види основних засобів

  Балансова вартість

  % Амортизаційних відрахувань

  На початок року

  Введення в дію

  вибуття

  На кінець року

  середньорічна

  всього

  середньорічна

  всього

  середньорічна

  всього

  На повне відновлення

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1. Основні засоби промислового призначення

  будинки

  2740,2

  2740,2

  2740,2

  споруди

  5930,4

  5930,4

  5930,4

  передавальні пристрої

  90,5

  90,5

  90,5

  Силові машини і обладнання

  680,5

  680,5

  680,5

  Робочі машини і обладнання

  1736,4

  49

  20,42

  53

  35,33

  1732,40

  1721,48

  Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, лабораторне обладнання

  31,2

  31,2

  31,2

  Транспортні засоби

  350,4

  350,4

  350,4

  Інструменти виробничі і госп. інвентар

  120,3

  120,3

  120,3

  РАЗОМ

  11679,9

  49

  20,42

  53

  35,33

  11675,90

  11664,98

  2. Основні засоби непромислового призначення

  6,5

  6,5

  6,5

  ВСЬОГО

  11686,4

  49

  20,42

  53

  35,33

  11682,40

  11671,48

  9,132%

  сума амортизації

  розподіл суми

  всього

  На повне відновлення

  Фонд розвитку виробництва

  централізований фонд

  загальновиробничі витрати

  Загальногосподарські витрати

  Транспортні витрати

  ЖКГ

  Підсобне госп-во

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  1065,84

  639,50

  426,34

  Введення в експлуатацію тістоділительні машини

  7

  Виведення з експлуатації тістоділительні машини

  4

  Сума амортизаційних відрахувань:

  загальногосподарські витрати

  40%

  загальновиробничі витрати

  60%

  Таблиця 7.Кошторис загальновиробничих витрат (тис.руб.) (Гр.14)

  Статті витрат

  всього

  В т.ч. за елементами витрат

  Впомогательние матеріали

  паливо

  енергія

  З / п основна і додаткова

  Відрахування на соц. потреби

  Амортизація основних фондів

  Інші витрати

  Послуги допоміжних цехів

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Амортизація устаткування і транспортних засобів

  639,50

  17,6

  4,58

  639,50

  експлуатація обладнання

  163,75

  3,9

  136,26

  17,6

  5,98

  Поточний ремонт обладнання і транспортних засобів

  133,19

  25

  7,93

  3,76

  34,7

  11,80

  50

  Внутрішньозаводське переміщення вантажів

  знос МБП

  10

  10

  Інші витрати

  РАЗОМ

  946,44

  38,9

  7,93

  140,02

  52,3

  17,78

  639,50

  50

  Найменування виробу

  Планована вироблення продукції, т

  Загальновиробничі витрати, тис.руб.

  1

  2

  3

  Хліб житній заварний

  8164,8

  75,67

  РАЗОМ

  102125,57

  946,44

  Загальногосподарські витрати

  Комерційні витрати

  Витрати непромиш-го хар-ра

  З / п апарату управління підприємством

  Підготовка кадрів

  З / п ін. Загальнозаводського персоналу

  З / п персоналу ділянок

  Ремонт будівель / сприяння з-е будівель

  СОД-е і поточний ремонт інвентарю ділянок

  СОД-е общезаводской лабораторії

  Охорона праці

  Разом по загальногосподарських витрат

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  46,8

  9,5

  1,2

  97

  42,8

  робочі

  39,5

  2,9

  31,8

  1,3

  33,1

  руков.

  12,4

  1,9

  3,4

  17,7

  служащ

  44,2

  1,9

  46,8

  9,5

  4,7

  1,2

  147,8

  42,8

  39,5

  2,9

  44,2

  1,9

  46,8

  9,5

  4,7

  1,2

  147,8

  45,7

  39,5

  Таблиця 6. Розподіл фонду заробітної плати за статтями калькуляції (тис. Руб.)

  Категорія працюючих

  чисельність

  Фонд заробітної платні

  З / п виробничих робітників, основна

  З / п виробничих робітників, додаткова

  Транспортно-заготівельні витрати на борошно

  Транспортно-заготівельні витрати на пр. Основні мат-ли

  Витрати на підготовку і підстава виробництва

  Ремонт обладнання / зміст обладнання

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  робочі

  250

  858,33

  617,23

  39,9

  2,50

  3,7

  34,7

  17,6

  Керівники і фахівці

  10

  33,1

  службовці

  40

  17,7

  РАЗОМ

  300

  909,13

  617,23

  39,9

  2,50

  3,7

  34,7

  17,6

  Кап.ремонт будівель і споруд

  Дитячі установи

  ЖКГ

  РАЗОМ

  неспісочного фонд

  0,7

  ВСЬОГО

  909,83

  617,23

  39,9

  2,50

  3,7

  34,7

  Таблиця 5А. (гр. 10, 11)

  № печі

  Найменування виробу

  Разом річний фонд з / п, руб.

  Потужність печі, т / добу

  Частка основної з / п чергово-ремонтної групи по виробах, руб.

  Частка основної з / п робітників групи загального обслуговування по виробам, руб.

  Разом основна з / п по виробам, тис. Руб,

  Додаткова з / п, відпустка, руб,

  Частка доп, з / п деж.-рем. групи і гр. заг. обслуж.по виробам, руб.

  Разом додаткова з / п по виробам, тис. Руб,

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1.

  Хліб житній заварний

  23756,62

  30

  3989,30

  4331,79

  32,08

  1615,45

  411,77

  2,03

  разом з печей

  487995,81

  302,73

  617,23

  31794,9

  39,9

  Група загального обсуживания

  88981,24

  5507,94

  Чергово-ремонтна група

  40255,98

  2596,51

  Таблиця 5. Фонд заробітної плати основних виробничих робітників

  норма вироблення

  107%

  № печі

  Найменування виробу

  Виробнича програма на рік, т

  Відрядна розцінка за од., Руб.

  Річний фонд з / п за максимальними розцінками / тарифу

  Доплата, руб.

  За роботу у вечірній час

  За роботу в нічний час

  Премії 37%

  За роботу в святкові дні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Хліб житній заварний

  1,3

  10614,24

  2169,97

  3306,62

  5953,60

  298,95

  8164,8

  9919,85

  разом з печей

  102125,57

  1,3

  218032,03

  44574,31

  67922,75

  122295,76

  6140,96

  Група загального обслуговування

  39756

  8127,69

  12385,05

  22299,43

  1119,74

  37155,14

  Чергово-ремонтна група

  17986

  3677,04

  5603,12

  10088,48

  506,58

  16809,35

  всього:

  275774,03

  56379,04

  85910,91

  154683,67

  7767,29

  Доплата, руб.

  Разом річний фонд з / п, руб.

  Додаткова з / п, руб.

  Разом річний фонд основної з / п, руб.

  У вихідні дні за графіком

  відпустка

  інша

  10

  11

  12

  13

  14

  1413,24

  23756,62

  1615,45

  25372,07

  29030,00

  487995,81

  31794,90

  519790,71

  5293,34

  88981,24

  5507,94

  94489,18

  2394,76

  40255,98

  2596,51

  42852,49

  36718,09

  617233,04

  39899,35

  657132,38

  Доплата за роботу у вечірній час

  75%

  Доплата за роботу в нічний час

  100%

  Доплата за роботу в впразднічние дні

  100%

  Доплата за роботу у вихідні дні

  100%

  Середній% відпустки по печі № 1

  6,70%

  Середній% відпустки по печі № 2

  6,40%

  Середній% відпустки по печі № 3

  6,10%

  Середній% відпустки по печі № 4

  6,80%

  Середній% відпустки по гр. заг. обсл-я

  6,19%

  Середній% відпустки по чергово-рем. гр.печі № 1

  6,45%

  Нічна зміна, ч

  8

  вечірня зміна, ч

  7

  кількість вихідних днів на рік

  52

  кількість святкових днів на рік

  11

  Таблиця 4.Розрахунок потреби і вартості палива (гр. 9)

  Середня ціна 1 т умовного палива з транспортно-заготівельними витратами

  29,6

  Найменування виробу

  Планована вироблення продукції на рік, т

  Норма витрати умовного палива на рік на 1 т продукції, кг

  Потреба в паливі на всю річну вироблення, т

  У т.ч.на технологічні потреби

  Кількість, т

  Вартість, тис.руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Хліб пшенично-житнього простої

  8164,8

  84,9

  693,19

  661,56

  19,58

  всього

  8164,8

  84,9

  10672,80

  10185,80

  301,54

  Вид палива

  Загальна кількість умовного палива, т

  Коефіцієнт перекладу умовного палива в натуральне

  Потреба і вартість натурального палива

  Кількість, тис. Куб.м

  Ціна 1 тис. Куб.м, руб.

  Вартість, тис.руб.

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Разом

  10672,80

  1,135

  9403,35

  33,6

  315,95

  в т.ч.

  на опалення

  387

  340,97

  11,46

  душові

  100

  88,11

  2,96

  Крім того на пр. Виробничі потреби

  268

  236,12

  7,93

  На невиробничі потреби

  всього

  10940,80

  9639,47

  323,89

  Таблиця 3А. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат за сортами виробів (гр. 6)

  Транспортно-заготівельні витрати на інші основні

  матеріали, тис.руб.

  46

  На 1 руб. вартості інших основних матеріалів без води, руб.

  0,04

  Найменування виробу

  Транспортно-заготівельні витрати, тис.руб.

  всього

  на борошно

  на пр.основние мат-ли

  1

  2

  3

  4

  Хліб пшенично-житнього простої

  18,55

  1,66

  20,22

  Разом:

  136,42

  46,00

  182,42

  Таблиця 3. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат на борошно

  Загальний витрата борошна (нетто)

  Вага 1 мішка, кг

  в т.ч. в мішкотари, т

  66266,37

  Всіх мішків, кг

  зміст витрат

  автотранспортом

  Разом витрат

  Фактично в базисному році за 1 т борошна, руб.

  За 1 т борошна (брутто)

  Разом, тис. Руб.

  За 1 т борошна (брутто)

  Разом, тис. Руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Вартість перевезення

  3,2

  212,05

  212,05

  Обслуговування гілки і подачі вагонів

  Навантажувально-розвантажувальні роботи

  Вартість прийому-здачі

  2,50

  2,50

  Нарахування на з / п

  0,85

  0,85

  Інші витрати: націнка в розмірі 0,07% від вартості борошна

  8,42

  8,42

  Разом:

  223,82

  3,38

  223,82

  3,38

  Таблиця 2.Розрахунок потреби і вартості сировини і матеріалів (гр.4,5)

  Найменування виробу

  Хліб житній заварний

  Кількість, т

  Сума, тис.руб.

  План вироблення на рік, т

  8164,8

  Норма виходу при станд.влажн.,%

  14,50%

  144,50%

  Норма виходу прийнята в плані,%

  11,70%

  148,66%

  вид сировини

  Од. вим.

  Ціна од., Руб.

  Норма,%

  Кількість, т / кг

  Сума, тис. Руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  I. Борошно

  Борошно житнє хлібопекарська шпалерна

  т

  164,60

  95%

  5217,65

  858,83

  5217,65

  858,83

  Солод

  т

  245,00

  5%

  274,61

  67,28

  274,61

  67,28

  Накидка до ціни (за знижену вологість)

  1%

  25,93

  25,93

  відходи реалізовані

  т

  60,00

  0,09%

  0,30

  0,30

  Разом:

  5492,26

  951,74

  66266,37

  12029,34

  II. Інші основні матеріали

  Дріжджі хлібопекарські пресовані

  кг

  0,49

  0,05%

  2746,13

  1,35

  2746,13

  1,35

  Сіль кухонна

  кг

  0,02

  1,50%

  82383,96

  1,44

  82383,96

  1,44

  Масло рослинне на змащення форм і листів

  кг

  1,32

  0,24%

  19595,52

  25,81

  19595,52

  25,81

  кмин

  кг

  2,85

  0,10%

  5492,26

  15,65

  5492,26

  15,65

  вода

  м³

  0,15

  1%

  5492,26

  0,82

  5492,26

  0,82

  Разом:

  45,07

  1223,39

  Таблиця 2. Розрахунок товарної продукції по хлібозаводу

  Найменування виробу

  Випуск продукції, т

  Оптова ціна підприємства 1 т продукції, руб.

  Товарна продукція, тис. Руб.

  всього

  в т.ч. по кварталам

  всього

  в т.ч. по кварталам

  I

  II

  III

  IV

  I

  II

  III

  IV

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  6751,8

  1722,6

  1504,8

  1762,2

  1762,2

  196,36

  1325,81

  338,26

  295,49

  346,03

  346,03

  Разом:

  Таблиця 1.1 Розрахунок плану виробництва і використання виробничих потужностей

  № печі

  система печі

  Найменування виробу

  Вагу, кг

  Вироблення на добу, т

  Зупинка печей, кг

  за виробничою потужністю на планований асортимент

  за планом

  капітальний ремонт і реконструкція

  поточний ремонт та огляд

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Хліб житній заварний

  0,8

  22,3

  19,8

  15

  9

  РАЗОМ:

  Кількість днів роботи

  Випуск продукції, т

  Річна виробниц. потужність

  Загальний ко. использ. потужності

  всього

  в т.ч. по кварталам

  всього

  в т.ч. по кварталам

  I

  II

  III

  IV

  I

  II

  III

  IV

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  341

  87

  76

  89

  89

  6751,8

  1722,6

  1504,8

  1762,2

  1762,2

  7604,3

  0,89

  Таблиця 1. Калькуляція собівартості товарної продукції

  Найменування виробу

  планована вироблення

  Найменування статей калькуляції

  Основна сировина (борошно), тис.руб.

  Інші основні матеріали, тис.руб.

  Транспортно-заготов. витрати на борошно та пр.осн.мат-ли, тис.руб.

  Втрати по м'якій тарі, тис.руб.

  Пакувальні матеріали тис.руб.

  Паливо і е / е на тех.нужди, тис.руб.

  Основна з / п произв. робочих, тис.руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Хліб житній заварний

  всього

  8164,8

  951,74

  45,07

  20,22

  19,58

  32,08

  на 1 т.

  116,57

  5,52

  2,48

  2,40

  3,93

  РАЗОМ:

  102125,57

  12029,34

  1223,39

  182,42

  301,54

  617,23

  Витрати на 1 руб.товарної продукції

  Доп.з / п произв. робочих,

  Відрахування соц.нужди,

  Витрати на підготовку і підстава произова,

  Общепроизв. витрати,

  Общехоз.

  витрати,

  Інші проізв.расходи,

  Вироб. с / з

  Коммерч.расходи,

  Повна з / с

  Планова вироблення по з / с попередн. року

  Зміна з / с в% до поперед. році

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  2,03

  32,77

  75,67

  52,89

  0,08

  1232,12

  16,01

  1248,13

  1124,29

  11,01

  67,65

  0,25

  4,01

  9,27

  6,48

  0,01

  150,9

  1,96

  152,87

  137,7

  39,9

  223,42

  946,44

  767,65

  1

  16332,34

  212,25

  16544,59

  15446,68

  7,11

  87,23

  1 Ільїн А. І. Планування на підприємстві, М., 2006

  2 Керашев М.А. Економіка підприємств харчової промисловості, М. - 2009 - 168 с.

  3 Романенко І.В. Економіка підприємства. 2-е изд. М .: Фінанси і статистика, 2006 р

  4 Романенко І.В. Економіка підприємства. 2-е изд. М .: Фінанси і статистика, 2006 р  Головна сторінка


      Головна сторінка  Планування собівартості готової продукції на хлібозаводі (3)

  Скачати 241.47 Kb.