Дата конвертації18.08.2017
Розмір63.72 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 63.72 Kb.

Планування та прогнозування роздрібного товарообігу по торговому підприємству в умовах ринкової економіки

13

зміст

 • введення 3
 • I. Поняття роздрібного товарообігу 6
  • 1.1. Сутність роздрібного товарообігу. Завдання його планування 6
  • 1.2. Стадії планування товарообігу 10
  • 1.3. Вимоги до планування товарообігу 21
 • II. Методи планування на торговельному підприємстві 23
 • висновок 34
 • Список використаної літератури 36
 • Вступ
 • Ні для кого не секрет, що основну масу матеріальних благ, використовуваних для задоволення особистих потреб, населення отримує через торгівлю. Кількісна і якісна характеристика товарної маси, яка переходить зі сфери виробництва в сферу споживання відповідно до законів товарного обігу, знаходить своє вираження в показниках товарообігу.
 • Під роздрібним товарообігом розуміється продаж товарів населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи.
 • Економічні відносини, пов'язані з обміном грошових доходів на товари, висловлюють економічну сутність роздрібного товарообігу: роздрібний товарообіг характеризує завершення процесу звернення, товари переходять у власність споживачів, споживаються або ж утворюють споживчий фонд, тобто випадають зі сфери обігу і перестають бути товарами.
 • Роздрібний товарооборот - це найважливіший показник торгового підприємства. Він характеризує обсяг діяльності підприємства, від нього залежить обсяг валового доходу і прибутку. І в той же час роздрібний товарооборот відображає рівень життя населення і істотно впливає на грошовий обіг в країні і стійкість валюти, оскільки обіг готівки пов'язано головним чином з обслуговуванням роздрібного товарообороту.
 • Аналіз роздрібного товарообігу дозволяє підприємствам визначити, в якій мірі виконано план товарообігу і задоволений попит покупців, які зміни відбулися в товарообігу за звітний період і чим вони обгрунтовані, розкрити нові явища, а також наявні резерви в розвитку товарообігу. Висновки і узагальнення мають важливе значення для розробки прогнозу продажу товарів.
 • Всі господарюючі суб'єкти самостійно планують свою діяльність. У ринковій економіці підприємства зацікавлені в складанні обґрунтованих планів, націлених на максимальне використання всіх резервів розвитку роздрібного товарообігу. Такий підхід дозволяє їм вести успішну боротьбу з конкурентами, підвищувати рентабельність торговельної діяльності.
 • У ринкових умовах господарювання економічне значення показника роздрібного товарообігу випливає з тих завдань, для вирішення яких він обчислюється. Роздрібний товарообіг може виступати як один з показників, що визначають потужність торговельного підприємства, так як за його величиною можна судити про обсяг діяльності підприємства.
 • Роздрібний товарообіг може бути використаний для характеристики ефективності використання ресурсів підприємства та загальної суми витрат на реалізацію товарів. Оскільки товарообіг є показником, що відображає найважливіший кінцевий результат господарської діяльності торгового підприємства, то його зіставлення з величиною витрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) дасть уявлення про ефективність їх використання, так як в узагальненому вигляді показник ефективності є співвідношення результату і витрат.
 • Планування роздрібного товарообігу має бути тісно пов'язане з такими економічними показниками, як попит, надходження товарів, товарні запаси, прибуток, чисельність працівників, витрати на оплату праці. При цьому оптимальним вважається таке співвідношення в розвитку цих показників, яке представлено в моделях стратегічного прогнозування товарообігу.
 • Як видно з усього сказаного, роздрібний товарообіг є одним з основних економічних показників господарської діяльності торговельного підприємства. Він характеризує процес руху товарів за допомогою актів купівлі-продажу. Його можна розглядати як результат діяльності підприємства торгівлі, як його економічний ефект, а в соціально-економічному аспекті - як показник товарного забезпечення населення, що характеризує рівень життя. Тому цілком очевидна актуальність вивчення і дослідження товарообігу і його планування.
 • Метою роботи є аналіз і характеристика методів планування роздрібного товарообігу в сучасних умовах.
 • Об'єктом дослідження є роздрібна торгівля і головний її елемент - роздрібний товарообіг.
 • Предметом дослідження є - порядок, послідовність і методи планування роздрібного товарообігу.
 • Для досягнення зазначеної мети в роботі необхідно відповісти на конкретні питання:

У чому полягають завдання планування товарообігу ?;

Які проходить стадії планування товарообігу ?;

Які вимоги пред'являються до плану товарообігу ?;

Які методи планування застосовуються в торговому підприємстві.


Поняття роздрібного товарообігу

1.1. Сутність роздрібного товарообігу. Завдання його планиров ания

Перехід підприємств торгівлі на ринкову концепцію розвитку змінив оцінку їх цільової функції, що відбилося на системі економічних показників, що характеризують господарський процес. Перш за все це відноситься до показника роздрібного товарообігу.

Як слушно зауважує О.М. Соломатін, ринкові методи господарювання об'єктивно привели до відмови від примату показника товарообігу, і дозволили перейти до управління торговим процесом на основі економічних регуляторів (ціни, податки і т.п.). Головною метою торговельних підприємств в даний час є отримання максимального прибутку, а товарообіг виступає як найважливіша і необхідна умова, без якого не може бути досягнута ця мета. Оскільки торговельне підприємство отримує певну суму доходу з кожної гривні реалізованих товарів, то завдання максимізації прибутку викликає необхідність постійного збільшення обсягу товарообігу як основного чинника зростання доходів і прибутку Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Підручник / За ред. А.Н. Соломатіна - 4.ізд., Перераб і доп - М.: ИНФРА - М, 2004. С. 182.

Під роздрібним товарообігом розуміється продаж споживчих товарів населенню за готівку незалежно від каналів реалізації.

У торговельному підприємстві товарообіг виражається в обсязі виручки за продані товари - за його розміром можна судити про значимість даного підприємства на споживчому ринку. Розрізняють роздрібний і оптовий товарообіг, метою дослідження моєї роботи є - роздрібний.

Роздрібний товарообіг враховується, аналізується і планується як за загальним обсягом, так і за окремими групами товарів у цінах фактичної реалізації, що включають торговельну націнку, податок на додану вартість, акциз і податок з продажів, - строго за звітний період на основі первинних документів - товарно грошового звіту та доданих до неї документів.

У загальному сенсі - планування являє собою особливу форму діяльності, спрямовану на розробку та обгрунтування програми економічного розвитку підприємства і його структурних ланок на певний (календарний) період відповідно до мети його функціонування і ресурсним забезпеченням. Призначення планування полягає в прагненні максимально врахувати всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують оптимальні умови для розвитку підприємства.

Планування є основною ефективності підприємств, воно виконує наступні завдання:

орієнтує керівників на перспективне мислення;

сприяє чіткої координації різний дій, узгодження цілей і завдань підприємства в цілому і окремих його підрозділів;

встановлює оптимальні показники господарської діяльності з подальшим контролем за їх динамікою;

дозволяє об'єктивно оцінити свій потенціал і співвіднести його з поставленими цілями;

робить підприємство більш підготовленим до раптових зміни економічної ситуації;

виявляє сильні і слабкі сторони діяльності підприємства.

При розробці ефективної стратегії торговельної діяльності про Однією з важливих проблем є визначення цілей Основними цілями планування є: забезпечення конкурентоспроможності на ринку, отримання нормального прибутку, визначення необхідної суми закупівель товарів для укладення контрактів з постачальниками і напрямків діяльності комерційної служби.

Одними з найважливіших показників в діяльності торгового підприємства є показники товарообігу, так як вони в кінцевому підсумку визначають величину валового доходу і прибутку. Планування цих показників тісно пов'язано в прогнозуванням товарообігу в цілому по підприємству і по окремих товарних групах. Механізм економічного обгрунтування обсягу і структури товарообігу підприємства включає в себе визначення пріоритетних цілей, забезпечення взаємозв'язку між показниками, облік факторів і кон'юнктури розвитку ринку, ефективності чинного законодавства.

У ринкових умовах господарювання економічне значення показ ательє роздрібного товарообігу випливає з тих завдань, для вирішення яких він обчислюється. Роздрібний товарообіг може виступати як один з показників, що визначають потужність торговельного підприємства, так як за його величиною можна судити про обсяг діяльності підприємства.

Роздрібний товарообіг може бути використаний для характеристики ефективності використання ресурсів підприємства та загальної суми витрат на реалізацію товарів. Оскільки товарообіг є показником, що відображає найважливіший кінцевий результат господарської діяльності торгового підприємства, то його зіставлення з величиною витрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) дасть уявлення про ефективність їх використання, так як в узагальненому вигляді показник ефективності є співвідношення результату і витрат.

Роздрібний товарообіг може бути використаний для розрахунку трудомісткості, фондомісткості, затратоемкую, капіталомісткості ресурсів. За допомогою цих показників можна в першому наближенні визначити потребу підприємства в додаткових ресурсах для забезпечення приросту товарообігу. Планування роздрібного товарообігу має бути тісно пов'язане з такими економічними показниками, як попит, надходження товарів, товарні запаси, прибуток, чисельність працівників, витрати на оплату праці. При цьому оптимальним вважається таке співвідношення в розвитку цих показників, яке представлено в моделях стратегічного прогнозування товарообігу.

До завдань планування товарообігу відносяться:

визначення показників товарообігу: оборот з продажу, товарні запаси на початок і кінець періоду, надходження товарів; реалізація товарів, одноденний обсяг товарообігу;

визначення мінімального обсягу товарообігу, який забезпечити підприємству беззбиткову роботу;

визначення загального обсягу товарообігу;

визначення його структури, т.е. обсягу реалізації окремих товарних груп, тому що регулювання товарообігу за окремими товарними групами дозволяє регулювати і суму одержуваної прибутку;

вивчення динаміки зміни всіх показників товарообігу за аналізований період (у фактичних і порівнянних цінах);

аналіз і оцінка асортиментної структури;

визначення та оцінка факторів, що впливають на обсяг і структуру товарообігу Торговельна справа: економіка і організація: Підручник / Під загальною редакцією проф. Л.А. Брагіна та проф. Т.П. Данько - М .: ИНФРА-М, 2005. С. 69;

аналіз товарооборачиваемости (час обігу товарів, дні оборотів, швидкість товарообігу, число оборотів);

забезпечення інформаційної бази для обґрунтування розрахунків показників товарообігу на запланований період.

Планування товарообігу проводиться на основі даних отчетн ості, кон'юнктурної інформації, вивчення стану торгівлі в окремих торговельних точках, різних матеріалів нормативного характеру, встановлених планових показників.

Основою для планування товарообігу служать аналітичні показники: відносні величини динаміки товарообігу (відсотки зростання і приросту), питомі ваги окремих секторів торгівлі, частка окремих груп товарів в загальній сумі товарообігу, сума обороту на 1мІ торгової площі, рівень запасів в днях, оборотність коштів, вкладених в товарні запаси і ін.

1.2. Стадії планування товарообігу

План роздрібного товарообігу є основним, провідним розд Елом торгово-фінансового плану підприємства торгівлі. Обсяг і структура товарообігу впливають на всі інші розділи торгово-фінансового плану - праця, витрати обігу, прибуток і ін.

План роздрібного товарообігу складається з наступних розділів: реалізація (продаж) товарів за загальним обсягом і за окремими товарними групами (структура товарообігу); товарні запаси і товарооборачиваемости; надходження товарів (товарне забезпечення).

А.М. Фрідман слушно зауважує, що всі розділи плану роздрібного товарообігу взаємопов'язані, між ними існує балансова зв'язок Фрідман А.М. Економіка торговельної діяльності споживчого товариства: Навчальний посібник - видавництво Воронезького університету, 2004. С. 84. Так показники на початок (З1) + надходження (П) = реалізація (Р) + запаси на кінець (З2). Виходячи з цього балансу, можна розрахувати і спрогнозувати будь-який показник товарообігу.

Перша стадія планування роздрібного товарообігу. (Особливо нового підприємства) - визначення мінімального обсягу товарообігу (критичного), який забезпечить йому беззбиткову роботу. Всі розрахунки по визначенню цього обсягу зводяться до визначення точки беззбитковості.

Розрахунок мінімально необхідного обсягу товарообігу можна в иполніть, розклавши товарообіг на складові його елементи. Роздрібний товарообіг являє собою суму роздрібних цін проданих або запланованих до продажу товарів. У свою чергу, роздрібна ціна складається з покупної для торгового підприємства ціни товару і торгової надбавки. Сума купівельних цін являє собою товарообіг торговельного підприємства за купівельними цінами. Торговельні надбавки призначені для покриття витрат обігу та отримання торговим підприємством прибутку.

Таким чином, маємо: Т р.ц. = Тп.ц. + ТН, /1.1/

де Т р.ц. - обсяг товарообігу за роздрібними цінами, руб .;

Т п.ц. - обсяг товарообігу по покупним цінами, руб .;

ТН - сума торговельних надбавок, руб.

У свою чергу: ТН = ВО + П /1.2./

де П сума прибутку, руб .;

ІВ - сума витрат обігу, руб

ІВ = І Опер + ІВ пост /1.3/

де І опер - сума змінних витрат обігу, руб .;

І Опост - сума постійних витрат обігу;

Тоді: Т р.ц = Тп.ц. + І Опер + Иопост + П. /1.4/

Але оскільки мінімально необхідний обсяг роздрібного товарообігу дозволяє покрити тільки витрати і не забезпечує отримання прибутку, то формула визначення критичного обсягу товарообігу матиме вигляд:

Ткр. = Тп.ц. + ІОпер + ІВ пост /1.5/

Де Ткр - критичний обсяг товарообігу за роздрібними цінами, руб.

Товарообіг по покупним цінами являє собою обсяг закуплених товарів у вартісному виразі або витрати торгового підприємства на покупку товарів. Величина цих витрат носить змінний характер, тому обсяг критичного товарообігу можна представити таким чином:

Ткр = Зпер + Иопост, /1.6/

Де Зпер - змінні витрати.

Розділивши отримане рівність на обсяг критичного товарообігу, отримуємо:

Ткр / Ткр = Зпер / Ткр + Иопост / Ткр /1.7/

Позначивши: Зпер / Ткр = Д - для змінних витрат в роздрібному товарообігу, прийнятому за 1, отримуємо:

1 = Д + ІВ пост / Ткр /1.8/

звідси: Ткр = ІВ пост / (1-д). /1.9/

Для порівняння, дана формула критичного товарообігу або точки беззбитковості в підручнику «Економіка громадського харчування» Єфімова О.П. Економіка громадського харчування / Под ред Н.І. Кабушкин: Навчальний посібник - 2-е изд., Испр. - Мінськ: Нове знання, 2005 (Економічна освіта). С. 65 має наступний вигляд:

Тб = Іпос / (УВС - Уипер) х 100 /1.10/

Де іпостась - сума постійних витрат;

Уипер - рівень змінних витрат,%.

УВС - рівень валового доходу,%

Наприклад, плановий товарообіг магазину - 4470 млн руб., Валовий дохід - 2101 млн руб, рівень валового доходу - 47%, витрати - 900 млн руб, в тому числі змінні - 300, постійні - 600 млн руб, рівень змінних витрат у відсотках до обороту - 6,71% (300: 4470х100). У цьому випадку точка беззбитковості дорівнює 1489 млн. Руб. [600: (47-6,71) х100]

Чим вище різниця між плановою (або фактичної) виручкою підприємства і точкою беззбитковості, тим вище запасу фінансової міцності та стійкості підприємства. Запас фінансової міцності, в%, розраховується за формулою:

(Тплан (факт) -Тб) х100

ЗФП = Тплан (факт) /1.11/

Для магазину запас фінансової міцності складе:

(4734-1489) х100

ЗФП = 4734 (з урахуванням ПДВ) = 68,5%

Отже, зменшення товарообігу більш ніж на 68,5% від прогнозованого обсягу означає для магазину різке зниження платоспроможності, втрату фінансової стійкості, ймовірність банкрутства. Визначивши мінімальний критичний обсяг товарообігу, що забезпечує підприємству беззбиткову роботу, переходять до розрахунку можливого обсягу товарообігу на запланований рік.

Друга стадія - прогноз загального обсягу товарообігу.

Аналіз товарообігу починають з визначення його обсягу за досліджуваний рік. Отримані дані (звітні) порівнюють з плановими показниками і з показниками (базисними) відповідних попередніх тимчасових інтервалів. Подібні зіставлення дозволяють оцінити ступінь відповідності фактичних результатів діяльності підприємства наміченої стратегії розвитку.

На основі запланованого обсягу продажу встановлюють необхідні розміри товарних запасів і надходження товарів. Товарні запаси повинні бути заплановані в розмірах, що забезпечують безперебійний продаж товарів в широкому асортименті. Обсяг роздрібного товарообороту і його структура повинні забезпечити задоволення потреб населення в різноманітних товарах відповідно до його попитом. Надходження товарів передбачають у такому розмірі, щоб разом з запасом товарів на початок планованого періоду воно забезпечувало безперебійну торгівлю, виконання плану продажу і створення нормального запасу товарів на кінець планованого періоду.

Греховодова М.М зазначає - прогноз загального обсягу товарообігу магазину розраховується як сума реалізації окремих товарних груп, враховуючи вплив наступних факторів:

- чисельність і склад населення, що обслуговується;

- нинішній рівень споживання і реалізації товарів в залежності від купівельних фондів населення;

- співвідношення товарного і нетоварного споживання;

- розвиток житлового будівництва (наприклад, при поліпшенні житлово-побутових умов населення, що обслуговується високими темпами збільшується попит на шпалери, лаки, меблі і т.д. Греховодова М.Н. Економіка торгового підприємства. Навчальний посібник - Ростов н / Д: «Фенікс» , 2005. С. 152-153.

Третя стадія - розрахувавши загальний обсяг товарообігу на запланований період, його розподіляють по кварталах і місяцях. Економічно обгрунтовані прогнози товарообігу по кварталах (періодах року) відіграють важливу роль для ритмічного задоволення купівельного попиту, стабільного грошового обігу і т.д. Дані про динаміку грошових доходів по кварталах і місяцях, темпи їх зростання на прогнозований період дозволяють підвищити обґрунтованість плану товарообігу в межах року.

Після визначення річного товарообігу з розбивкою по кварталах приступають до прогнозування його по окремих товарних групах і товарам з урахуванням сезонності попиту населення і сформованого рівня продажу товарів. Так, в літній період відбувається деяке скорочення споживання м'яса і м'ясних продуктів за рахунок збільшення споживання молока, овочів, фруктів.

Важливою вихідною передумовою планування є аналіз виконання плану роздрібного товарообігу за передпланових період. Сформовані пропорції в минулих періодах не можна механічно переносити в план товарообігу при його прогнозуванні. Необхідно піддати критичному аналізу результати і визначити, під впливом яких чинників склалися сезонні коливання і який ступінь впливу цих факторів в прогнозованому періоді.

Внутрігодічной коливання і зміна товарообігу відбувається під впливом обсягів і стану купівельної спроможності населення, особливостей попиту і в залежності від рівномірності завезення товарів за періодами року. Тому при прогнозуванні передбачаються заходи щодо забезпечення рівномірності завезення і надходження товарів відповідно до особливостей купівельного попиту в окремі періоди року. Важливим в економічному обгрунтуванні плану роздрібного товарообігу є врахування тенденцій його розвитку за ряд років, виявлених в результаті аналізу.

Четверта стадія - планування структури товарообігу торгового підприємства, тобто обсягу реалізації окремих товарних груп. В умовах, коли торгові підприємства самостійно встановлюють розміри торгових надбавок на товари при різній іздержкоемоксті їх реалізації, регулювання товарообігу за окремими товарними групами дозволяє регулювати і суму одержуваної прибутку.

У зв'язку з тим, що до складання планів на майбутній рік приступають, коли ще немає даних про фактичне товарооборот за весь поточний рік, визначають очікувані товарні запаси (стадія 5) і очікуване надходження товарів (стадія 6), які є вихідною базою планування показників на майбутній рік.

Очікуваним виконанням плану роздрібного товарообігу звані а ють реально здійсненне величину товарообігу до кінця поточного року. Економіка торгового підприємства / Підручник для товарознавців / Казарського Н.І., Лобовіков Ю.В. - 3-е видання, пераб, і доп. - М .: Економіка, 2003. С. 59 Визначення очікуваного виконання плану за поточний рік є важливою частиною роботи зі складання плану. Очікуване виконання плану визначається як по всьому товарообігу, так і за окремими товарними групами. З тих товарам, по яким не передбачається значного перевиконання плану, очікуваний товарообіг визначають на основі фактичного товарообігу за перше півріччя і плану другого півріччя або фактичного товарообігу за 9 місяців поточного року та плану на 4 квартал цього ж року.

Стадія 5 - визначення суми товарних запасів на планований рік. Обгрунтована величина запасів дозволяє підтримати підприємство в нормальному стані, тобто при відсутності дефіциту або надлишку товарів. Недолік запасів тягне за собою зниження суми товарообігу і деяку «втрату» покупців. Надлишок товарів погіршує фінансові показники торгового підприємства.

Величина запасу повинна одночасно відповідати двом критеріям: забезпечити безперебійну торгівлю різноманітними предметами споживання відповідно до запитів покупців і забезпечити прискорення оборотності оборотного капіталу. Отже, важливе значення має обґрунтований розрахунок необхідної суми товарних запасів, а отже, і оборотного капіталу на планований період. Подібний розрахунок доцільно провести на кожен місяць, квартал і в цілому на рік.

Відповідно до процесом формування можна виділити наступні складові елементи запасу товарів: Робочий запас, що включає запас на прийом і підготовку товарів до продажу, представницький набір для їх показу покупцям в торговому залі магазину. Величина цього запасу залежить від кількості різновидів, що входять до складу товарної групи.

Запас поповнення, необхідний для забезпечення регулярної торгівлі в періоди між черговий доставкою товару. Його розмір залежить від частоти завезення, широти асортименту та комплектності вступників партій товарів. У період між черговим надходженням цей запас коливається від максимуму (в день доставки) до мінімуму (напередодні завезення). Тому при визначенні необхідного запасу враховується середній час періодичності, тобто половина частоти надходження товарів.

Робочий запас і запас поповнення в сукупності складають торговий запас.

Гарантійний запас, призначений для забезпечення безперебійної торгівлі на випадок значного збільшення попиту в окремі періоди можливого порушення термінів та обсягів поставки товарів та інших непередбачених обставин. Його величина встановлюється на основі аналізу торгового процесу в певному відсотку від торгового запасу. Відповідно до цими елементами може бути використаний наступна формула розрахунку необхідного рівня запасу в днях (Уз):

П

Уз = Р + 2 + Г /1.12/

Де Р - робочий запас; П - запас поповнення; Г - гарантійний запас.

Приклад Фрідман А.М. Указ соч. С. 119. Необхідно розрахувати необхідний рівень запасу цукру по магазину, виходячи з таких параметрів його формування: робочий запас визначений в 2 дня; частота завезення цукру в магазин - 2 рази на місяць; гарантійний запас прийнятий в розмірі 100% торгового запасу.

15

Рівень запасу в днях = 2 + 2 +9,5 + 19 днів

По товарах складного асортименту слід додатково врахувати кое ффіціент комплектності, що розраховується як відношення середньої кількості різновидів в одній партії до загальної їх кількості. Якщо, наприклад, магазин торгує 20 найменуваннями кондитерських виробів, а в кожної партії в середньому надходить до їх різновидів, то коефіцієнт комплектності дорівнює 0,25 (5:20). Це означає, що при частоті завозу кондитерських виробів 3 рази в місяць запас поповнення становить 20 днів (10/2: 0,25), тобто оновлення всього асортименту відбувається після чотирьох поставок цих виробів.

На основі даних про рівень в днях розраховується необхідна сума товарних запасів.

Приклад Фрідман А.М. Указ соч. С. 119 .. Запас цукру по магазину визначено в 19 днів. При наміченому денному обороті по його реалізації в 50 тис.руб. необхідна сума запасу складе 950 тис.руб. (50.тис.рубх19дней).

Рух товарних запасів у взаємозв'язку з оборотом з продажу дозволяє встановити один з найважливіших економічних показників торгівлі - товарооборотність, яка характеризує швидкість обороту, або час звернення товарів. Вона може бути виражена або числом оборотів, або кількістю днів, необхідних на один оборот. Розрахунок товарооборачиваемости в днях дозволяє визначити, за скільки днів обертається середній товарний запас. Таким чином, при визначенні товарооборачиваемости беруть не конкретний запас товарів на ту чи іншу дату, а середній запас за весь аналізований період (квартал, рік).

Середній товарний запас обчислюється за формулою середньої хронологічної, утвореною показниками конкретних товарних запасів на ряд проміжних дат розглянутого періоду за формулою:

З1 Зп

2 + З2 + З3 + ... .. 2

Зс = п -1 /1.13/

Де Зс - середній запас поточного зберігання в сумі за аналізований період;

З 1,2,3, - запаси поточного зберігання на конкретні дати;

П - кількість періодів (взятих залишків).

Приклад. Потрібно визначити фактичну товарооборачиваемости за I квартал поточного року. Товарообіг з продажу товарів за цей квартал склав тисячу двісті п'ятьдесят-три тис. Руб., А товарні запаси за звітними даними на 1 січня - 260 тис. Руб., На 1 лютого - 230 тис. Рублів, на 1 березня - 210 тис, на 1 квітня - 216 тис. рублів.

Визначимо середній товарний запас на 1 квартал по середньої хрон ологіческой: 260/2 + 230 + 210 + 216/ 2

4-1 = 226 тисяч рублів

Середньоденний оборот за цей квартал дорівнює 13,9 тис ру Блей (одна тисяча двісті п'ятьдесят-три: 90). Розділивши середній товарний запас на середньоденний оборот з продажу, отримаємо товарооборотність в днях (226: 13,9 = 16,2 дня). Час обігу товарів в днях можна обчислити і іншим способом: середній запас товарів помножити на число днів в періоді і розділити на товарообіг цього періоду (226 х90 1253 = 16,2 дня.).

Для вираження товарооборачиваемости числом оборотів оборот по пр Одажіу товарів ділять на середній товарний запас за аналізований період в нашому прикладі (1253: 226 = 5,5 рази). Це означає, що при даному обсязі товарообігу середній товарний запас обернеться протягом всього періоду (в нашому прикладі - кварталу) 5,5 раза. Показники часу обігу товарів в днях і товарооборачиваемости в разах взаємопов'язані. Знаючи один з них, можна визначити інший. Якщо число днів в періоді розділити на товарооборотність, виражену числом оборотів, отримаємо час обігу товарів в днях обороту - 16, дня (90: 5,5) або 5,5 рази (90: 16,2). Прискорення товарооборачиваемости дозволяє вести господарську діяльність підприємства з меншими витратами грошових і матеріальних засобів. Так, скорочення часу звернення на один день дозволяє вивільнити оборотні кошти, вкладені в товарні запаси, рівні одноденного товарообігу.

Звідси випливає, що одним з підходів до визначення проектує емой суми запасів в підприємстві є вивчення стану його оборотних коштів і виявлення можливості прискорення їх оборотності.

Приклад Фрідман А.М. Указ соч. С. 120. Торговим підприємствам встановлений обсяг роздрібного товарообігу на запланований рік 2940 млн. Руб. Фактична оборотність капіталу, вкладеного в товарні запасу, склала в минулому році 63 дня. У році, що планується на основі результатів аналізу прийнято рішення прискорити оборотність цих коштів на 2 дні, тобто довести до 61 дня (63 дня - 2 дня). Проектована середня сума товарних запасів підприємства на рік дорівнює:

2940 млн. Руб

360 днів х 61 день = 498 млн. Руб

В ринкових умовах проектована величина запасу повинна бути ув'язана з величиною власних оборотних коштів торгового підпр іятія. У нашому прикладі в минулому році частка власного капіталу, вкладеного в товарні запаси, склала 45%, а позикових коштів - 55%.

Сума власних оборотних коштів підприємства (з урахуванням індексації) в планованому періоді визначена в розмірі 220 млн. Рублів. При збереженні їх фактичної частки розмір запасів в планованому періоді повинен скласти 489 млн. Рублів (220 млн. Рублів: 45%). У нашому прикладі вона намічена в 498 млн. Рублів, що вимагатиме збільшення позикових вкладень коштів і витрат по кредиту. У цих умовах представляється необхідним вишукати резерви зниження проектованої суми товарних запасів на 9 млн. Рублів (489-498).

На наступному етапі в межах загальної суми встановлюються запаси товарів по підрозділам (окремим торговим точкам) і товарних групах. При цьому використовується дослідно-статистичний метод, тобто враховуються результати аналізу і вибіркових обстежень, а також експертні оцінки і інтуїція комерційних працівників.

Фактори, що впливають на прискорення оборотності товарів, необхідно враховувати при плануванні товарних запасів. Це дозволить встановити економічно обґрунтовані нормативи товарних запасів, забезпечити подальше розгортання товарообігу, всебічно задовольнити потреби населення.

Стадія 6. Заключним етапом планування є визначення необхідної суми надходження товарів на планований період. Успішний розвиток товарообігу вимагає, щоб товари надходили в торговельну мережу планомірно, відповідно до запланованого товарообігом по кварталах і місяцях року. При визначенні товарного забезпечення товарообігу використовується балансовий метод:

П = Р + В + З2-З1 /1.14/

Приклад Фрідман А.М. Указ соч. С. 121. Сума товарообігу підприємства встановлена ​​на планований рік 2940 млн. Рублів. Запаси на кінець року намічені в сумі 550 млн.рублів. інше вибуття (спад і т.п.) розраховане по досвіду минулих років в розмірі 2% від суми товарообігу, тобто 59 млн. Рублів. При фактичній сумі запасу на початок року (з урахуванням індексації) 508 млн. Руб. необхідне надходження одно:

П = (2940 + 59 +550 -508) = 3041 млн. Рублів

При остаточному вирішенні питання про суму завезення товарів у торгову мережу слід з досвіду роботи врахувати необхідний резерв на можливе в умовах конкуренції зниження роздрібних цін, на випадок підвищення попиту на окремі товари.

Навіть при описі в загальних рисах, без заглиблення у конкретні подробиці, видно, що процес планування роздрібного товарообігу, це складний, послідовний, багатоетапний процес, стадії якого закономірно слідують одна з одною, і всі вони пов'язані між собою, між ними існує балансова зв'язок. З вищесказаного також видно, що на величину товарообігу впливає велика кількість різних факторів: коливання попиту, рівень інфляції, стабільність і розміри грошових доходів населення і ін. Щоб плановані показники були більш точними, використовують такі основні методи прогнозування товарообігу: економіко-математичні, економіко статистичний, нормативні та ін., і деякі з них я розгляну в наступному розділі.

1.3. Вимоги до планування товарообігу

Перехід торгових підприємств до ринкових умов господарювання значно змістив акценти в сфері планування. По-перше, реформи перенесли центр тяжкості планування з загальнодержавного та галузевого рівнів на рівень основного господарюючого суб'єкта, тобто підприємства. По-друге, головним у плануванні є не директивність і обов'язковість встановлених зверху завдань, а розробка планової програми і способів її виконання безпосередньо на підприємстві. Тому участь торгового підприємства або фірми на будь-якому рівні планування повинно бути обов'язковим для керівників та доцільним для працівників. По-третє, в умовах ринкових відносин і посилення конкуренції в торговельній сфері основна увага в процесі планування має бути приділена не тільки показниками зростання суб'єкта господарювання, скільки показниками його розвитку.

Розглядаючи питання планування на рівні підприємства, необхідно розрізняти поняття методології та технології планування. Під методолог і їй планування розуміється система вимог до формування планів, яка включає методи розробки планових показників і внутрішню логіку побудови планів.

Технологія планування являє собою сукупність конкретних методів і способів розробки планів господарського розвитку як по підприємству в цілому і його структурних підрозділах, так і в розрізі часових періодів з метою забезпечення їх взаємозв'язку і наступності. Технологія планування передбачає різні підходи до розробки планів, з яких найбільш часто використовуються технічний і адаптивний.

Технічний підхід, званий також «технічне оптімізаторство», передбачає при розробці планів використання переважно економіко-математичних методів, і перш за все математичних моделей. Такий підхід дещо перебільшує значення технічних засобів і сформованих математичних залежностей в плануванні показників, але одночасно дозволяє розрахувати різні варіанти планів і вибрати з них оптимальний.

Адаптивний підхід до планування передбачає, що план повинен бути розроблений таким чином, щоб мати можливість коригування в разі необхідності, бути досить гнучким, пристосовуючись до різних змін.

Незалежно від того, який підхід до планування товарообігу використовується на підприємстві, технологічний процес розробки планів повинен здійснюватися відповідно до такими вимогами, як координації, інтеграція, безперервність і науковість планових расч е тов.

Координація означає, що не можна ефективно планувати діяльність жодного підрозділу у відриві від інших структурних одиниць даного рівня. Суть координації полягає в тому, що вона орієнтує на комплексне вирішення проблем, що виникають на горизонтальному рівні торгового підприємства. Інтеграція передбачає ув'язку планових рішень по вертикалі, тобто між окремими рівнями управління господарської діяльності. Безперервність забезпечується системою органічного поєднання перспективних (стратегічних), поточних і оперативних планів підприємства. Науковість в плануванні означає комплексне використання при розробці плану маркетингових досліджень, результатів вивчення кон'юнктури попиту, аналізу та обліку умов діяльності конкурентів, сучасних способів обробки інформації на базі обчислювальної техніки, економіко-математичних моделей і методів системного аналізу і т.п.


II. Методи планування на торговельному підприємстві

Планування являє собою особливу форму діяльності, спрямо вані на розробку і обгрунтування програми економічного розвитку підприємства і його структурних ланок на певний (календарний) період відповідно до мети його функціонування і ресурсним забезпеченням Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Підручник / За ред. А.Н. Соломатіна -М.: ИНФРА - М, 2004. С. 34.

Призначення планування полягає в прагненні максимально врахувати всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують оптимальні умови для розвитку підприємства.

Планування включає наступні стадії:

визначення кінцевих і проміжних цілей;

постановка завдань, вирішення яких необхідне для досягнення цілей;

визначення методів і способів їх виконання виходячи з наявних ресурсів;

контроль за ходом реалізації плану;

аналіз підсумків роботи з метою підвищення її ефективності та коригування планів на наступний період.

Таким чином, планування - це не одноразова, одноразове де йствіе, а безперервний процес.

У процесі розробки планів торгового підприємства використовуються специфічні методи, які відповідають завданням, цілям і особливостям планування. Методи планування являють собою конкретні способи і прийоми економічних розрахунків, що застосовуються при розробці окремих розділів і показників плану, їх координації та ув'язки Там же С. 41 ..

При виборі конкретних методів планування враховуються такі чинники:

тривалість планового періоду;

особливості розрахунків планового показника;

забезпеченість вихідною інформацією і можливість її використання;

наявність відповідної технічної бази обробки інформації та проведення розрахунків;

рівень кваліфікації працівників.

При плануванні діяльності підприємств торгівлі застосовуються такі основні методи: нормативний, розрахунково-аналітичний, баланс овий, економіко-математичний, економіко-статистичний, дослідно-статистичний та ін.

Розглянемо деякі з них, які застосовуються при плануванні роздрібного товарообігу.

При плануванні загального обсягу роздрібного товарообігу можуть бути використані наступні методи:

дослідно-статистичний;

економіко-статистичні;

економіко-математичного моделювання;

комплексної ув'язки основних показників господарської діяльності торговельного підприємства.

Однак при використанні будь-якого з методів слід мати на увазі, що складання плану товарообігу починається в той момент, коли ще немає да нних про фактичне товарооборот за весь звітний період (про це я вже згадувала в 1 главі). Тому при плануванні спочатку визначається очікуваний товарообіг, який повинен бути не нижче передбаченого планів на решту року:

Тож = Тф.9 + Т ож.IV кв. /2.1./

Де - Тож очікуваний обсяг товарообігу за звітний рік;

Тф.9 - фактичний обсяг товарообігу за 9 місяців звітного року, руб;

Т ож.IV кв. очікуваний обсяг товарообігу за IV квартал звітного року, руб при цьому:

Т ож.IV кв.> Т пл.IV кв. /2.2./

Де - Т ож.IV кв. плановий обсяг товарообігу IV звітного року, руб. важливою умовою при плануванні товарообігу є забезпечення порівнянності його обсягу з точки зору змін в матеріально-технічній базі торгового підприємства (відкриття або закриття філій, палаток тощо)

Тсопс = Тож + Кув -Кум /2.3/

Де Тсопс - зіставний обсяг товарообігу за звітний рік, руб.

Кув - коректив на збільшення обсягу товарообігу, який дорівнює обсягу товарообігу (виходячи із середньомісячного обороту) структурних підрозділів за період часу, який вони в звітному році не працювали, але в планованому році будуть працювати, руб .;

Кум - коректив на зменшення обсягу товарообігу, який дорівнює обсягу товарообігу структурних підрозділів за період часу, який вони в звітному році відпрацювали, а в планованому році працювати не будуть, руб.

Дослідно-статистичний метод дозволяє визначити плановий обсяг товарообігу торгового підприємства н ...........а майбутній рік виходячи з порівнянного обсягу товарообігу за звітний рік і середньорічного темпу зміни товарообігу за 3-5 років, що передують планованому році:

Т П.Г. = (Тсопс х Т%) / 100 /2.4/

Де - Т П.Г. обсяг товарообігу на запланований рік, руб .;

Тсопс - обсяг порівнянного товарообігу звітного року, руб .;

Т% - середньорічний темп зміни обсягу товарообігу,%

Єфімова О.П. досліджуючи планування товарообігу зазначає, що: .... в практиці планування товарообігу підприємства харчування також використовуються різні економіко-статистичні методи, які засновані на розрахунку різноманітних середніх величин і їх екстраполяції на прогнозований період. При плануванні і прогнозуванні товарообігу застосовується метод ковзає я щей середньої. Цей метод базується на даних про порівнянному товарообігу за ряд періодів. Суть його полягає в тому, що підсумовуються темпи приросту товарообігу за три суміжних періоду і ділять на 3, потім три періоди починаючи з другого, потім три періоди починаючи з третього і т.д. Таким чином проводиться вирівнювання ланцюгових темпів приросту Єфімова О.П. Указ. соч. С. 58-61.

На підставі вирівняні показників встановлюється середньорічне зміна:

Кп - К1? = П-1 /2.5/

де Кп -останній показник вирівняного ряду;

К1 - перший показник;

п - число вирівняні показників.

Прогнозований темп приросту товарообігу на наступний період визначається за формулою:

Кпр = Кп +2? /2.6/

Планований обсяг товарообігу визначається наступним чином:

Тотч (100 + Кпр)

Тплан = 100 /2.7/

Де Тотч - фактичний товарообіг звітного року.

Зробимо розрахунок ланцюгових темпів приросту за даними таблиці №2 -1

Таблиця № 2-1

Інформація для розрахунку прогнозованого товарообігу

рік

Умовні позначення

Товарообіг, млн руб

Ланцюгові темпи приросту

товарообігу,%

перший

другий

третій

четвертий

п'ятий

шостий

К1

К2

К3

К4

К5

К6

14134,0

15137,5

15909,5

16948,4

18794,0

20209,0

-

7,1

5,1

6,5

10,9

7,5

Показники вирівняного ряду:

7,1 + 5,1 + 6,5

К1 = 3 = 6,23

5,1 + 6,5 +10,9

К2 = 3 = 7,5

6,5 + 10,9 + 7,5

К3 = 3 = 8,3

Середньорічна зміна темпу приросту товарообігу:

8,3-6,23

? = 3-1 = 1,035

темп приросту товарообігу в планованому році:

Кпр = 8,3 +2 х1,035 = 10,37%

Прогнозований обсяг товарообігу:

20209 х110,37

Т план = 100 = 22304,7 млн руб

Можна також при плануванні товарообігу використовувати середні величини, розраховані в вартісному вираженні.В цьому випадку прогнозований товарообіг розраховується наступним чином:

Тплан = Тотч +? /2.8/

Де -? - середньорічний приріст товарообігу, млн. Рублів

? 1 +? 2 + ... +? К

? = П /2.9/

тп -Т1

? к = п-1 /2.10/

де Тп - товарообіг п-го року;

Т1 - товарообіг першого року;

п - номер товарообігу п-го року;

за даними таблиці №2-1 розрахуємо прогнозований обсяг товарообігу:

15137,5 -14134,0

? К1 = 2-1 = 1003,5

15909,5 - 14134,0

? К2 = 3-1 = 887,75

16948,4 -14134,0

? К3 = 4-1 = 938,1

18794,0 - 14134,0

? К4 = 5 -1 = 1165,0

20209 - 14134,0

? К5 = 6-1 = 1215,0

1003,5 + 887,75 + 938,1 + 1165,0 +1215,0

? = 5 = 1041,87 млн. рублів

прогнозований обсяг товарообігу складе 21 250,87 млн ​​руб. (20209,0 +1041,87). Темп зростання прогнозованого товарообігу - 105,2% (21250,87: 20209,0 х 100).

При плануванні вартісних показників товарообіг (обороту по продукції власного виробництва, роздрібного товарообігу, обігу по покупним товарам) слід використовувати коефіцієнт ел а стичної про сти:

Ке = ТПпт: ТПрт /2.11/

Де ТПпт - темп приросту товарообігу по покупним товарам;

ТПрт - темп приросту роздрібного товарообігу.

Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків у зрастет товарообіг по покупним товарам, якщо роздрібний товарообіг збільшиться на 1%.

ТПпт план = Ке х ТПрт план /2.12/

Де ТПпт план - темп приросту обороту по покупним товарам в планованому році;

ТПрт план - темп приросту роздрібного товарообігу в планованому році:

Тпт отч (100 + ТПпт план)

Тпт план = 100 /2.13/

Де Тпт план - плановий товарообіг по покупним товарам, млн. Руб

Тпт отч - фактичний оборот по покупним товарам звітного періоду.

Приклад Єфімова О.П. Указ соч. С. 62. В звітному році в порівнянні з базисним темп приросту товарообігу по покупним товарам склав 18%, а темп приросту роздрібного обороту - 20%. Коефіцієнт еластичності обороту по покупним товарам складе о.9 (18:20). Це означає, що при збільшенні роздрібного товарообігу на 1%, оборот по покупним товарам зросте на 0,9%. У планованому році по підприємству харчування роздрібний товарообіг збільшиться на 24%. Отже, темп приросту обороту по покупним товарам складе 21,6% (0,9 х 24). У звітному році оборот по покупним товарам по підприємству харчування склав 1,2 млрд рублів. У планованому році він буде 1,46 рублів (1,2 х 121,6: 100).

Однією з важливих завдань планування товарообігу є визначення його структури, тобто обсягу реалізації окремих товарних груп. Для планування структури товарообігу може бути використаний економіко-статистичний метод, суть якого полягає в згладжуванні питомих ваг реалізації окремих товарів в загальному обсязі товарообігу за ряд років. Методика розрахунків аналогічна методиці планування обсягу товарообігу торгового підприємства за допомогою економіко-статистичного методу.

При плануванні товарних запасів застосовуються два методи: економіко-статистичний і техніко-економічних розрахунків.

Економіко-статистичний метод заснований на аналізі звітних даних про фактичні товарні запаси поточного зберігання на кінець кожного року за ряд попередніх років, при цьому розраховується темп приросту на планований рік.

Розрахунок товарних запасів економіко-статистичним методом може проводитися і на основі даних про середньорічних темпах, що характеризують чих зміна товарних запасів і товарообігу за ряд років, що передують планованому році. Шляхом ділення середньорічних темпів зміни товарних запасів на середньорічні темпи зміни товарообігу за товарними групами і по магазину в цілому розраховується темп приросту товарних запасів на кожен відсоток приросту товарообігу. Знаючи приріст товарообігу в планованому році, можна визначити і приріст товарних запасів.

Після розрахунку нормативу розподіляються товарні запаси по кварталам на планований рік, для чого визначають різницю між сумою нормативу товарних запасів IV кварталу планованого і поточного року. Загальну суму приросту нормативу ділять на чотири (кількість кварталів) і отримують приріст на кожен квартал в розмірі 25%. Потім 25% приросту додають до нормативу IV кварталу поточного року - отримують норматив товарних запасів I кварталу планованого року; до нормативу I кварталу додають 25% приросту - отримують норматив II кварталу і т.д.

При нормуванні товарних запасів економіко-статистичним методом не завжди можна усунути недоліки попереднього періоду. Для більш обґрунтованого нормування товарних запасів рекомендується використовувати метод техніко-економічних розрахунків. При цьому методі норма запасів, що підлягає встановленню у кожній товарній групі, включає наступні елементи: час перебування товарів у формі то р гового запасу; час, необхідний на приймання, перевірку і підготовку т о варів до продажу; час перебування товарів у шляху; гарантійний (стр а ховой) запас, який створюється для забезпеч е чення безперебійної торгівлі при порушенні термінів і обсягів поставок товарів, для збільшення в відділ ь ні періоди денного товарообігу в порівнянні з середньоденним оборотом за планом, а також у зв'язку зі зміною попиту населення.

Основним елементом норми товарного запасу є торговий запас, який складається з двох частин (про них я розповіла в 1 главі).

Норму першої частини торгового запасу в днях визначають на основі кількості асортиментних різновидів кожної групи товарів, якими повинен торгувати магазин, середньої ціни одиниці товару і середньоденного обороту. Розрахунок ведуть у такий спосіб: кількість асортиментних різновидів кожної групи товарів множать на середню ціну одиниці товару, отримане твір складають із середньоденним оборотом магазину по даній групі товарів і ділять на середньоденний товарообіг по цій же групі товарів.

Приклад Економіка торгового підприємства / Підручник для товарознавців / Казарського Н.І., Лобовіков Ю.В. М .: Економіка, 2003 С. 84. Кількість асортиментних різновидів кондитерських виробів, якими торгує магазин, становить 150 одиниць. Середня ціна за одиницю товару (в кг) - 2 р.60 к., Середньоденний товарообіг по кондитерським виробам запланований в сумі 1,7 тисячі рублів (154: 90). Звідси перша частина торгового запасу дорівнюватиме 1,2 дня (2р.60к.х150 +1,7): 1,7

При складанні річного плану для розрахунку норм і нормативів запасів вибирають квартал з найбільшим обсягом товарообігу, найчастіше таким кварталом є IV.

По кожній групі товарів відповідно до структури товарообігу магазину розраховують середньоденний оборот. При визначенні середньої ціни вибирають дані про кількість та вартість товарів, що надійшли по групам, що входять в планову структуру, а всередині кожної групи - по окремих товарах внутрішньогрупового асортименту. Вибірку роблять по котрі вступили рахунками постачальників за останньою ціною. За даними вибірки кількості товарів, що надійшли і їх вартості визначають середню ціну кожного товару і товарної групи в цілому.

Норму другій частині торгового запасу (запас для безперебійної продажу в період між черговими завозять) встановлюють також по кожній групі товарів, виходячи з частоти завезення товарів у магазин і кількості їх різновидів, що надходять в середньому в одній партії. Частоту завезення, або періодичність надходження товарів, визначають за договорами з постачальниками. Середня кількість різновидів товарів, що надходять в одній партії, встановлюють за даними аналізу за поточний і минулі періоди.

Потім визначають кількість партій товарів, які повинні п оступився в магазин протягом планового періоду по кожній товарній групі для повного оновлення всього асортименту товарів цієї групи. Розрахунок ведуть так: загальна кількість різновидів товарів ділять на кількість різновидів, які будуть надходити в середньому в кожній партії товару (або розраховують комплектність поставок, яка визначається як відношення середньої кількості різновидів, що надходять в одній партії, до загальної кількості різновидів, якими повинен торгувати магазин ).

Шляхом множення кількості партій товарів на зменшену в два рази частоту завезення визначають другу частину торгового запасу в днях. Розрахувати другу частину товарного запасу можна і іншим спос Обом. Для цього частоту завезення ділять на комплектність поставок, визначаючи тим самим частоту завезення з урахуванням комплектності поставок. Отриману величину ділять на два.

Приклад Економіка торгового підприємства. С. 85. Наприклад, кількість різновидів кондитерських виробів, якими повинен торгувати магазин - 150. За даними аналізу роботи за минулий період середня кількість найменувань кондитерських виробів, яке буде надходити в одній партії - 15. Для повного оновлення асортименту необхідно завезти 10 партій товару ( 150: 15). Аналіз договорів з постачальниками дозволив встановити частоту завезення, яка дорівнює 3 днях. Звідси друга частина торгового запасу складе 15 днів (10х3: 2). Розрахувати другу частину торгового запасу можна й іншим шляхом: спочатку визначають комплектність поставки як відношення кількості різновидів кондитерських виробів, що надходять в одній партії, до загальної кількості різновидів, якими торгує магазин (15: 150 = 01,). Потім встановлюють частоту завезення з урахуванням комплектності поставок (3:01 = 30). При встановленні норми запасу в днях в розрахунок приймається половина частоти завезення, або 15 днів. Отже, загальна норма торгового запасу по кондитерським виробам складе 16,2 дня (1,2 +15).

Час на гарантійний (страховий) запас встановлюють по кожній гру ППЕ товарів у відсотках до всього торговому запасу з наступного розрахунку: по невзаємозамінними продовольчих товарах - в розмірі до 100% торгового запасу, по іншим продовольчим і непродовольчих товарах - до 50%.

У нашому прикладі гарантійний (страховий) запас по кондитерським виробам узятий в розмірі 50% торгового запасу, що становить приблизно 8 днів (16,2 х50: 100). Загальна норма запасу по кондитерським виробам складе 25 днів: 16,2 дня - торговий запас, 1 день - час на приймання, перевірку і підготовку товарів до продажу, 8 днів - гарантійний (страховий) запас. Загальна норма - 25,2 дня або округлено - 25 днів.

Аналогічним шляхом розраховують норму товарних запасів в днях по всім товарам і товарних груп.

З розглянутих прикладів видно, що в даний час існує багато різних методів, за допомогою яких здійснюється аналіз і прогнозування товарообігу, причому планування обсягу товарообігу підприємства громадського харчування та оптової торгівлі може здійснюватися тими ж методами, що і підприємства роздрібної торгівлі.


висновок

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, сформуємо основні висновки.

Роздрібний товарооборот - це найважливіший показник торгового підприємства. Він характеризує обсяг діяльності підприємства, від нього залежить обсяг валового доходу і прибутку. І в той же час роздрібний товарооборот відображає рівень життя населення і істотно впливає на грошовий обіг в країні і стійкість валюти, оскільки обіг готівки пов'язано головним чином з обслуговуванням роздрібного товарообороту.

У ринкових умовах господарювання економічне значення показника роздрібного товарообігу випливає з тих завдань, для вирішення яких він обчислюється. Роздрібний товарообіг може виступати як один з показників, що визначають потужність торговельного підприємства, так як за його величиною можна судити про обсяг діяльності підприємства.

Роздрібний товарообіг може бути використаний для характеристики ефективності використання ресурсів підприємства та загальної суми витрат на реалізацію товарів. Оскільки товарообіг є показником, що відображає найважливіший кінцевий результат господарської діяльності торгового підприємства, то його зіставлення з величиною витрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) дасть уявлення про ефективність їх використання, так як в узагальненому вигляді показник ефективності є співвідношення результату і витрат.

Роздрібний товарообіг може бути використаний для розрахунку трудомісткості, фондомісткості, затратоемкую, капіталомісткості ресурсів. За допомогою цих показників можна в першому наближенні визначити потребу підприємства в додаткових ресурсах для забезпечення приросту товарообігу.

Планування на торговому підприємстві являє собою особливу форму діяльності, спрямовану на розробку та обгрунтування програми економічного розвитку підприємства і його структурних ланок на певний (календарний) період відповідно до мети його функціонування і ресурсним забезпеченням. Призначення планування полягає в прагненні максимально врахувати всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують оптимальні умови для розвитку підприємства.

Планування роздрібного товарообігу має бути тісно пов'язане з такими економічними показниками, як попит, надходження товарів, товарні запаси, прибуток, чисельність працівників, витрати на оплату праці. При цьому оптимальним вважається таке співвідношення в розвитку цих показників, яке представлено в моделях стратегічного прогнозування товарообігу.

Процес планування роздрібного товарообігу, це складний, послідовний, багатоетапний процес, стадії якого закономірно слідують одна з одною, і всі вони пов'язані між собою, між ними існує балансова зв'язок. З вивченого матеріалу видно, що на величину товарообігу впливає велика кількість різних факторів: коливання попиту, рівень інфляції, стабільність і розміри грошових доходів населення і ін.

У процесі розробки планів торгового підприємства використовуються специфічні методи, які відповідають завданням, цілям і особливостям планування. Методи планування являють собою конкретні способи і прийоми економічних розрахунків, що застосовуються при розробці окремих розділів і показників плану, їх координації та ув'язки

В даний час існує багато різних методів, за допомогою яких здійснюється аналіз і прогнозування товарообігу: економіко-математичні, економіко-статистичні, нормативні та ін, причому планування обсягу товарообігу підприємства громадського харчування та оптової торгівлі може здійснюватися тими ж методами, що і підприємства роздрібної торгівлі .


Список використаної літератури

Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М ,: економіки 1999.

Греховодова М.Н. Економіка торгового підприємства. Навчальний посібник - Ростов н / Д: «Фенікс», 2005.

Данебург В., Монкриф Р., Тейлор В. Основи оптової торгівлі. Практичний курс. - Подружжя-Петербург .: Нева-Ладога-Онега, 2003.

Єфімова О.П. Економіка громадського харчування / Под ред Н.І. Кабушкин: Навчальний посібник - 2-е изд., Испр. - Мінськ: Нове знання, 2005 (Економічна освіта).

Наговіцина Л.П. Як управляти товарними запасами. - М .: економіки, 2004.

Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, громадське харчування і готельне господарство. - М .: Наука, 2004.

Торговельна справа: економіка і організація: Підручник / Під загальною редакцією проф. Л.А. Брагіна та проф. Т.П. Данько - М .: ИНФРА - му, 2005.

Фрідман А.М. Економіка торговельної діяльності споживчого товариства: Навчальний посібник - видавництво Воронезького університет, 2004.

Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Підручник / За ред А.М. Соломатіна - 4.ізд., Перероблене і доповнене - М.: ИНФРА - М, 2004.

Економіка торгового підприємства: Підручник для вузів А.І.. Гребньов, Ю.К. Баженов та ін .; - М .: Економіка, 2005.

Економіка торгового підприємства / Підручник для товарознавців / Казарського Н.І., Лобовіков Ю.В. - 5-е видання, перероб. і додат. - М .: Економіка, 2003.

Матеріали лекцій з предмету «Мікроекономіка».

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаПланування та прогнозування роздрібного товарообігу по торговому підприємству в умовах ринкової економіки

Скачати 63.72 Kb.