Дата конвертації12.05.2018
Розмір16.87 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 16.87 Kb.

по Економіці організації 4

завдання 1

1. Випущено виробів для реалізації на сторону

52,0 млн. Руб.

2. Інша продукція для реалізації на сторону

6,0 млн. Руб.

3. Вартість виконаних на сторону робіт

1,6 млн. Руб.

4. Вартість напівфабрикатів для реалізації на сторону

2,8 млн. Руб.

5. Вартість основних фондів власного виробництва

2,0 млн. Руб.

6. Вартість незавершеного виробництва

- на початок періоду

- на кінець періоду

0,4 млн. Руб.

0,9 млн. Руб.

7. Залишки готової продукції на складах

- на початок періоду

- на кінець періоду

1,0 млн. Руб.

1,1 млн. Руб.

Визначте обсяг товарної, валової і реалізованої продукції

Рішення

Обсяг товарної продукції визначається за формулою

Тп = Тг + Тк + Ті + Ф, 1.1

де Тг - вартість готових виробів (послуг, робіт), призначених для реалізації на сторону,

Тк - вартість готових виробів для потреб капітального будівництва та непромислового господарства свого підприємства,

Ти - вартість полуфабрікатовсвоейвиработкі і продукції допоміжних і підсобних господарств, призначених для реалізації на сторону;

Ф - вартість основних фондів власного виробництва.

Обсяг валової продукції включає загальний обсяг робіт, намічених до виконання або виполненнихнезавісімо від местанахожденія споживача і ступеня готовності продукції

Вп = Тп - ННД + НКГ, 1.2

де ННД і НКГ - вартість незавершеного виробництва на кінець і початок періоду відповідно.

Обсяг реалізованої продукції є одним з основних показників, за яким оцінюються результати виробничо - господарської діяльності підприємства

Рп = Онг + Тп - ОКГ, 1.3

де Онг і ОКГ - залишки нереалізованої продукції на початок і кінець періоду відповідно.

1. Визначаємо обсяг товарної продукції за формулою 1.1

Тп = 1,6 + 58 + 2,8 + 2 = 64,4 млн.руб.

2. Обсяг валової продукції визначаємо за формулою 1.2

Вп = 64,4 - 0,4 + 0,9 = 64,9 млн.руб.

3. Обсяг реалізованої продукції за формулою 1.3

Рп = 1 + 64,4 - 1,1 = 64,3 млн.руб.

Висновок: Обсяг реалізованої продукції є одним з основних показників, за яким оцінюються результати виробничо - господарської діяльності підприємства. Проведений аналіз показує, що обсяг реалізованої продукції на 0,1 млн.руб. менше обсягу товарної продукції і на 0,6 млн.руб. менше обсягу валової продукції. На зниження обсягу реалізованої продукції найбільш значний вплив на 0,6 млн.руб. надає зниження товарності виробленої продукції, значить служби внутрішньовиробничого оперативного планування працювали не чітко.

завдання 2

дано:

Дані про рух основних виробничих фондів на підприємстві

місяць

введення

Вартість вводяться основних фондів, тис. Руб.

місяць

вибуття

Вартість вибувають основних фондів, тис. Руб.

лютий

травень

Серпень

листопад

405

560

720

125

Березень

червень

жовтень

листопад

62

41

28

32

Основні економічні показники діяльності підприємства

показники
Вартість основних фондів на початок року, т. Руб.

3600

Обсяг товарної продукції, т. Руб. 3210
Середньооблікова чисельність виробничого персоналу, од.

162

визначити:

1) середньорічну вартість основних виробничих фондів і вартість їх на кінець року;

2) вартісні показники використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність).

3) показники оновлення та вибуття основних виробничих фондів.

Рішення

Визначення ефективності використання основних фондів має велике значення для підприємства.

Для визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів необхідно використовувати формулу середньої хронологічної

2.1

Баланс основних фондів по повній вартості складається таким чином

ФКГ = Фнг + Фвв - Фвиб, 2.2

де Фнг, ФКГ - повна вартість основних фондів станом на початок і кінець року відповідно;

Фвв - вартість вводяться в дію основних фондів;

Фвиб - вартість вибувають основних фондів.

Узагальнюючими показниками використання основних фондів є фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці.

Фондовіддача - показник випуску продукції на 1 руб. вартості основних фондів, визначається як відношення обсягу випуску продукції до вартості основних виробничих фондів за порівнянний період часу (місяць, рік):

Фо = Тп / [руб / руб], 2.3

де Тп - обсяг товарної продукції виробленої за рік у вартісному вираженні;

- середньорічна вартість ОПФ.

Фондомісткість - величина, обернена фондовіддачі, показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожен рубль випущеної продукції:

Фе = 1 / Фо = / Тп [руб / руб] 2.4

Фондоозброєність праці визначається як відношення вартості основних фондів до числа робітників на підприємстві (Чппп):

Фв = /` Ч [руб / чол], 2.5

де - середньооблікова чисельність працівників, чол.

Між фондоотдачей, фондоозброєністю і продуктивністю праці є наступна залежність:

П тр = Фо 'Фв 2.6

Динаміка ОПФ визначається за допомогою коефіцієнтів

- поновлення Коб = D Фвв / ФКГ; 2.7

- вибуття Квиб = D Фвиб / Фнг 2.8

1) Середньорічна вартість основних виробничих фондів визначаємо за формулою 2.1

млн. руб

вартість основних фондів на кінець року визначаємо за формулою 2.2

ФКГ = 3600 + 1810 - 163 = 5247 млн.руб.

2) Фондовіддача визначається за ф-ле 2.3

Фо = 3210/533 = 6, 02 руб.

Фондомісткість визначається за ф-ле 2.4

Фе = 533/3210 = 0,17 руб.

Фондоозброєність праці визначається за ф-ле 2.5

Фв = 533/162 = 3,29 руб. / Чол

3) Показники оновлення та вибуття основних виробничих фондів за формулою 2.6 - 2.8

П тр = 6,02 '3,29 = 19,81

Коб = 1810/5247 = 0,345 = 34,5%

Квиб = 163/3600 = 0,0452 = 4,52%

Висновок: Надходження основних засобів відбувається шляхом введення в експлуатацію нових об'єктів або їх придбання в готовому вигляді. Відсоток оновлення основних фондів відбулося на 34,5%. Вибуття основних засобів відбувається внаслідок їх фізичного та морального зносу, руйнування через стихійних лих, продажу. Значить більше відбувається оновлення виробничих фондів ніж їх знос.

Фондовіддача рівна 6,02, означає що на один карбованець основних фондів припадає виробленої продукції 6,02 рублів

Фондомісткість становить - 0,17. Це означає, що вартість основних виробничих фондів, що припадають на один карбованець виробленої продукції, дорівнює 17 копійок. Великий вплив на величини фондовіддачі і фондомісткості надає показник фондоозброєності праці, який в дорівнює 3,29 руб. / Чол. Звідси видно, що на кожного працівника підприємства припадає основних фондів на суму 3,29 рублів

завдання 3

Вихідні дані про діяльність підприємства зв'язку

Обсяг товарної продукції, тис. Руб. 3700
Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. Руб.

290

Плановане скорочення часу одного обороту, дні

3

визначити

1) Коефіцієнт оборотності і завантаження оборотних коштів, час одного обороту в днях в поточному році.

2) Коефіцієнт оборотності і завантаження оборотних коштів і їх величину в плановому році.

3) Умовне вивільнення оборотних коштів внаслідок скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Рішення

Для забезпечення виробництва продукції поряд з основними виробничими фондами необхідно оптимальна кількість оборотних коштів. Ефективне використання оборотних коштів підприємства характеризують три основні показники: коефіцієнт оборотності; коефіцієнт завантаження оборотних коштів в обороті і тривалість одного обороту в днях.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Ко) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за відповідний період (квартал, півріччя, рік). Він визначається за формулою:

Ко = Тп / `О, 3.1

де Тп - обсяг товарної (реалізованої, валової) продукції виробленої за звітний період в вартісному вираженні;

`Про - середній залишок оборотних коштів за звітний період.

Тривалість одного обороту в днях (Кд) показує, за який термін до підприємства повертаються його оборотні кошти у вигляді виручки від реалізації товарної продукції. Він визначається за формулою:

Кб = Д / До або кд = Д ' / Тп 3.2

де Д - число днів у звітному періоді (90,180,360).

Важливим показником ефективного використання оборотних коштів є також коефіцієнт завантаження засобів в обороті (Кз).

Він характеризує суму оборотних коштів, авансованих на 1 руб. виручки від реалізації товарної продукції. Коефіцієнт завантаження засобів в обороті визначається за такою формулою:

Кз = 1 / Ко або Кз = / Тп. 3.3

Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів. Абсолютне вивільнення оборотних коштів відбувається, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків оборотних коштів за попередній (базовий) період при збереженні або збільшенні обсягу реалізації за цей період. Відносне вивільнення оборотних коштів відбувається в тих випадках, коли оборотність оборотних коштів прискорюється за рахунок зростання обсягу виробництва на підприємстві.

Умовне вивільнення оборотних коштів з обороту за рахунок їх кращого використання визначається за формулою

D О = (Тп 1 / Д) (Кд 1 - Кд 0) 3.4

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається за формулою 3.1-3.3

Ко = 3700/290 = 12,76 оборотів

Кб = 360 / 12,79 = 28,2

Кз = 1 / 12,76 = 0,08

Кд 1 = 357 / 12,76 = 27,1

Тп 1 = 3560

D О = (3560/360) * (28,2-27,1) = 10,88

Висновок: Таким чином, оборотні кошти зробили 13 оборотів за рік, при цьому тривалість одного обороту склала в середньому 28 днів.

завдання 4

дано

Приріст продуктивності праці,%

8,5

Приріст середньої заробітної плати,% 5,0
Приріст обсягу виробництва,% 15,0
Зниження планового витрати матеріалів при незмінній ціні,% 5,0
Собівартість у звітному періоді, тис. Руб.

400

Визначте загальний відсоток зниження собівартості і отриману економію витрат в плановому періоді в порівнянні з поточним під впливом чинників.

Рішення

Для виробництва конкурентоспроможної продукції важливе значення має зниження собівартості.

Для визначення зміни величини собівартості продукції в плановому періоді внаслідок впливу різних чинників можуть бути використані наступні формули:

а) зміна величини собівартості продукції від зміни продуктивності праці (D I СПТ):

D I СПТ = (1 - I зп / I пт) d фот, 4.1

де I зп - індекс зростання середньої заробітної плати;

I пт - індекс зростання продуктивності праці (виробітку);

d фот - частка заробітної плати з відрахуваннями на соціальні потреби в собівартості продукції;

б) зміна величини собівартості продукції від зміни обсягу виробництва (D I З q):

D I З q = (1 - I уп / Iq) d уп, 4.2

де I уп - індекс зростання умовно-постійних витрат;

I q - індекс зростання обсягу виробництва;

d уп - частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції;

в) зміна величини собівартості продукції від зміни норм і цін на матеріальні, ресурси (D Сн.ц):

D I Сн.ц = (1 - Iн 'Iц) dм, 4.3

де I н - індекс зростання (зниження) норм на матеріальні ресурси;

Iц - індекс зростання цін на матеріальні ресурси;

dм - частка матеріальних ресурсів в собівартості продукції.

Загальна величина зміни собівартості продукції в плановому періоді складе (D I Собщ):

D I Собщ = ± D I СПТ ± D I З q ± D I Сн.ц 4.4

Економію витрат за рахунок зниження собівартості виробництва продукції можна розрахувати, знаючи собівартість в базисному періоді, а також визначивши її на плановий період, виходячи з відсотка зниження собівартості за рахунок впливу різних чинників.

1.Зміна величини собівартості продукції від зміни продуктивності праці визначається за формулою 4.1

Δ IСпт = (1 - 5 / 8,5) * 20;

Δ IСпт = 8%.

2. Зміна величини собівартості продукції від зміни обсягу виробництва знаходимо за формулою 4.2

DIСq = (1 - 5/15) * 0,6,

DIСq = 0,4%.

3) зміна величини собівартості продукції від зміни норм і цін на матеріальні, ресурси за формулою 4.3

Δ IСн.ц = (1 - 5 * 1) * 0,6;

Δ IСн.ц = -2,4%.

4) Загальна величина зміни собівартості продукції в плановому періоді за формулою 4.4

Δ IСобщ = 8% + 0,4% - 2,4%;

Δ IСобщ = 6%.

100% = 400,

Висновок: 6% = 24 - отримана економія витрат у плановому періоді,

400 - 24 = 376 - собівартість витрат в плановому періоді.

Список використаних джерел

1. Божко Т.Н. Фінансова статистика: Практикум. - Воронеж: Изд-во ВДУ, 2006. - 31 с.

2. І. І. Єлісєєва, М. М. Юзбашев. Загальна теорія статистики, М .: «Фінанси і статистика», 2005. - 657 с.

3. Кошовий О. С. Основи статистики: Навчальний посібник. - Пенза: Пенз. держ. університет, 2005. - 168 с.

4. Сіденко А.В., Попов Г. Ю., Матвєєва Г.М. Статистика: Підручник, М .: Вид.-во Справа і Сервіс, 2000. - 464 с.

5. Статистика: навчальний посібник /В.Н. Салін, Е. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. - 2-е изд., Стер. - М .: КНОРУС, 2008. - 296 с.

6. Харченко Н.М. Статистика: Підручник, М .: Изд-во Дашков і К, 2007. - 368 с.

7. Чернова Т.В. Економічна статистика: навчальний посібник, Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999 р.- 140 с.