• Неокейнсианская теорія податків


 • Дата конвертації28.04.2017
  Розмір44.19 Kb.
  Типреферат

  Скачати 44.19 Kb.

  Податки (16)

  Ввведение

  Податки необхідні, так як для держави для виконання своїх функцій по задоволенню колективних потреб потрібна певна сума грошових коштів, які можуть бути зібрані тільки за допомогою податків. Виходячи з цього, мінімальний розмір податкового тягаря визначається сумою витрат держави на виконання мінімуму його функцій: управління, оборона, суд, охорона порядку, - чим більше функцій покладено на державу, тим більше воно повинно збирати податків.

  В умовах переходу від адміністративно-директивних методів управління до економічних різко зростають роль і значення податків як регулятора ринкової економіки, заохочення і розвитку її пріоритетних галузей. Через податки держава може проводити енергійну політику в розвитку наукомістких виробництв і ліквідації збиткових підприємств.

  Крім того, від того, наскільки правильно побудована система оподаткування, залежить ефективне функціонування всього народного господарства. Саме податкова система на сьогоднішній день виявилася, мабуть, головним предметом дискусій про шляхи і методи реформування, так само як і гострої критики.

  Держава, встановлюючи податки, прагне насамперед забезпечити собі необхідну матеріальну базу для здійснення покладених на нього завдань, які реалізуються за допомогою податкової політики, яка є частиною фінансової політики держави.

  Податки являють собою - обов'язкові, індивідуально безоплатні платежі, що стягуються з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень.

  З часу виникнення держави саме податки стають необхідною ланкою економічних відносин в рамках самих різних способів виробництва. Податкова система виникла і розвивалася разом з державою. На самих ранніх етапах цивілізації формою оподаткування можна вважати жертвоприношення, яке далеко не завжди було добровільним дією, а було якимось неписаним законом.

  Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки - основна форма доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу.

  Національна податкова система РБ пройшла три абсолютно різних історичних кордону, якщо підходити до неї з позиції системності, тобто оформлення в законодавчому порядку принципів її функціонування.

  Метою курсової роботи є вивчення взаємин підприємств з бюджетом, аналіз вплив оподаткування на економічний стан країни і розробка пропозицій щодо вдосконалення оподаткування.

  Для досягнення поставленої мети в роботі ставляться наступні завдання:

  1. Розглянути сутність і класифікацію податків;

  2. провести аналіз податкових платежів;

  3. розробити напрями вдосконалення податкової системи.

  При написанні роботи використовувалися Укази Президента РБ, Постанови Уряду РБ, Закони, Інструкції Міністерства з податків і зборів РБ, література економістів-теоретиків, інструктивно-методичний матеріал, статті періодичної преси, а також дані річних звітів, облікова політика та статут підприємства, що аналізується.

  1.Налог: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ

  1.1. Роль і місце податків в системі державного управління

  Податки - це платежі, які в обов'язковому порядку сплачують в доход держави юридичні та фізичні особи податки необхідні, так як для держави для виконання своїх функцій по задоволенню колективних потреб потрібна певна сума грошових коштів, які можуть бути зібрані тільки за допомогою податків. Виходячи з цього, мінімальний розмір податкового тягаря визначається сумою витрат держави на виконання мінімуму його функцій: управління, оборона, суд, охорона порядку, - чим більше функцій покладено на державу, тим більше воно повинно збирати податків.

  Оподаткування - це система встановлення і справляння податків. Головні принципи оподаткування - це рівномірність і визначеність. Рівномірність - це єдиний підхід держави до платників податків з точки зору загальності, єдності правил, а так само рівній мірі збитку, який понесе платник податків. Сутність визначеності полягає в тому, що порядок оподаткування встановлюється заздалегідь законом, так що розмір і термін сплати податку відомий завчасно. Держава так само визначає заходи стягнення за невиконання цього закону [25, c.137].

  Податки можуть стягуватися наступним чином:

  Кодастровий - об'єкт податку диференційований на групи за певною ознакою. Перелік цих груп і їх ознаки заноситься в спеціальні довідники. Для кожної групи встановлена ​​індивідуальна ставка податку. Такий метод характерний тим, що величина податку не залежить від прибутковості об'єкта.

  На основі декларації. Декларація - документ, в якому платник податку приводить розрахунок доходу та податку з нього. Характерною рисою такого методу є те, що сплата податку відбувається після отримання доходу і особою які отримують дохід.

  Біля джерела. Цей податок вноситься особою виплачує дохід. Тому оплата податку виробляється до отримання прибутку, причому одержувач доходу отримує його зменшеним на суму податку.

  Існують два види податкової системи - шедyлярная і глобальна.

  У шедyлярной податковій системі весь дохід, що отримується платником податків, ділиться на частини - шедyл. Кожна з цих частин оподатковується особливим чином. Для різних шедyл можуть бути встановлені різні ставки, пільги та інші елементи податку, перераховані вище. У глобальній податковій системі всі доходи фізичних та юридичних осіб обкладаються однаково. Така система полегшує розрахунок податків і спрощує планування фінансового результату для підприємців. Глобальна податкова система широко застосовується в Західних державах.

  Соціально-економічна сутність, внутрішній зміст податків проявляється через їх функції. Податки виконують чотири найважливіші функції:

  1. фіскальна;

  2. регулююча;

  3. Соціальна;

  4. Стимулююча.

  У всіх державах, при всіх суспільних формаціях податки в першу чергу виконували фіскальну функцію - вилучення частини доходів підприємств і громадян для утримання державного апарату, оборони країни і тієї частини невиробничої сфери, яка не має власних джерел доходів (багато установ культури, бібліотеки, архіви та ін.), або вони недостатні для забезпечення належного рівня розвитку - фундаментальна наука, театри, музеї і багато навчальних закладів і т. п.

  Податків належить вирішальна роль у формуванні доходної частини державного бюджету. Але не це головне. Державний бюджет можна сформувати і без них. Важливе роль відіграє функція, без якої в економіці, що базується на товарно-грошових відносинах, не можна обійтися - регулююча. Так, розвиток ринкової економіки регулюється фінансово-економічними методами - шляхом застосування налагодженої системи оподаткування, маневрування позиковим капіталом і процентними ставками, виділення з бюджету капітальних вкладень і дотацій і т. П. Центральне місце в цьому комплексі економічних методів займають податки. Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування, вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем.

  Соціальна функція податків. За допомогою податків у державному бюджеті концентруються кошти, що спрямовуються потім на вирішення народногосподарських проблем, як виробничих, так і соціальних, фінансування крупних міжгалузевих, комплексних цільових програм - наyчно-технічних, економічних та ін. За допомогою податків держава перерозподіляє частину прибутку підприємств і підприємців, доходів громадян, спрямовуючи її на розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, на інвестиції в капіталомісткі та фондомісткі галузі з тривалими термінами про купаемості витрат (залізниці, автостради, представляють видобувну галузь, електростанції і ін.). В сучасних умовах значні кошти з бюджету повинні бути спрямовані на розвиток сільськогосподарського виробництва, відставання якого найбільш болісно відбивається на всьому стані економіки та життя населення. Так, відповідним чином побудована податкова система дозволяє надати ринковій економіці соціальну спрямованість, як це зроблено в Німеччині, Швеції, багатьох інших країнах. Це досягається шляхом встановлення прогресивних ставок оподаткування, спрямування значної частини бюджету коштів на соціальні потреби населення, повного або часткового звільнення від податків громадян, які потребують соціального захисту.

  Остання функція податків - стимулююча.За допомогою податків, пільг і санкцій держава стимулює технічний прогрес, збільшення числа робочих місць, капітальні вкладення в розширення виробництва та ін. Дійсно, грамотно організована податкова система передбачає стягування податків тільки з коштів, що йдуть на споживання. А кошти, вкладені в розвиток (юридичною або фізичною особою - байдуже) звільняються від оподаткування повністю або частково. Так, стимулювання технічного прогресу за допомогою податків проявляється насамперед у тому, що сума прибутку, спрямована на технічне переозброєння, реконструкцію, розширення виробництва товарів народного споживання, устаткування для виробництва продуктів харчування і ряду інших звільняється від оподаткування. Ця пільга, звичайно, дуже істотна. У багатьох розвинених країнах звільняються від оподаткування витрати на наyчно-дослідні і дослідно-констрyкторскіе роботи. Робиться це по-різному. [25, с.147,148]

  Зазначене розмежування функцій податкової системи носить умовний характер, так як всі вони переплітаються і здійснюються одночасно.

  Двоїстий характер податкових відносин сформував у платників податків певний стиль поведінки по відношенню до податків, що базується на наступних принципах:

  податки треба платити, оскільки це свого роду фінансова повинність, т. е. фінансова державний обов'язок фірми;

  платити тільки мінімальну суму належних податків;

  платити податки слід в останній день встановленого для цього терміну. [43, с. 78]

  Поруч законів, прийнятих Верховною Радою Республіки Білорусь, створена нова податкова система, що включає такі податки з юридичних осіб: податок на додану вартість, акцизи, податок на паливо і податок на прибуток, доходи; на нерухомість; земельний податок; за користування природними ресурсами (екологічний); надзвичайний податок для ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС; податок на імпорт і експорт; транзитний податок. Крім того, в податкову систему включаються і податки з населення: прибутковий податок; земельну; податок на майно. Місцевими органами влади можуть бути введені додаткові місцеві податки і збори [5, c.36].

  Податкова система базується на відповідних законодавчих актах держави, які встановлюють конкретні методи побудови і стягування податків, тобто визначають конкретні елементи податків, до яких відносяться: об'єкт податку - це майно або доходи, що підлягають оподаткуванню, вимірювані кількісно, ​​які служать базою для обчислення податку; суб'єкт податку - це платник податків, тобто фізична або юридична особа, яка зобов'язана відповідно до законодавства сплатити податок; джерело податку, тобто дохід з якого виплачується податок; ставка податку - величина податкових відрахувань з одиниці об'єкта податку; податкова пільга - повне або часткове звільнення платника від податку; термін сплати податку - термін в який має бути сплачений податок і який обумовлюється в законодавстві, а за його порушення, не залежно від вини платника податків, стягується пені залежно від простроченого терміну; правила обчислення і порядок сплати податку; штрафи та інші санкції за несплату податку.

  Позитивний ефект впливу системи оподаткування на підприємства можливий при дотриманні деяких умов.

  По-перше, що покладаються на підприємства податковий тягар не може бути надмірним, позбавляє їх джерел фінансування для розширення і технічного переозброєння виробництва.

  По-друге, кількість податків, що стягуються має бути оптимальним, а порядок їх обчислення і справляння - простим і зрозумілим кожному платнику.

  По-трет'іх, необхідні узгодженість і взаимоувязка податків без їх дублювання одного іншим, а також стабільність ставок і порядку сплати податків на тривалий час.

  По-четверте, система оподаткування повинна бути однаковою для підприємств будь-яких форм власності і господарювання та в той же час гнучкою, створюючи за допомогою податкових пільг кращі умови розвитку для тих підприємств, в діяльності яких зацікавлене суспільство [10, с.109-111].

  Забезпечивши дотримання вищевикладених принципів, ми тим самим будемо сприяти становленню найбільш ефективної системи оподаткування в Республіці Білорусь.

  Вся сукупність законодавчо встановлених податків, зборів, мит та інших платежів підрозділяється на групи за певними критеріями, ознаками, особливим властивостям.

  Згідно із законодавством Республіки Білорусь об'єктами оподаткування є:

  - прибуток (доходи);

  - вартість певних товарів;

  - додана вартість продукції;

  - майно юридичних і фізичних осіб;

  - доходи фізичних осіб;

  - інші об'єкти, встановлені законодавством.

  Перша класифікація податків була побудована на основі критерію перелагаемости податків, які спочатку ще в ХVII ст. був прив'язаний до доходів землевласника (поземельний податок - це прямий податок, інші - непрямі). Згодом А. Сміт, виходячи з факторів виробництва (земля, праця, капітал), доповнив дохід землевласника доходами з капіталу і праці і відповідно двома прямими податками - на підприємницьку прибуток власника капіталу і на заробітну плату найманого працівника. Непрямі ж податки, вважав А. Сміт, - це ті податки, які пов'язані з витратами і перелагаются таким чином на споживача.

  Класифікація податків на прямі і непрямі виходячи з прибутковий-витратного критерію, не втратила свого значення і використовується для оцінки ступеня перекладання податкового тягаря на споживача товарів і послуг.

  До числа прямих податків відносяться: податок на прибуток (доходи) підприємств і організацій, земельний податок, прибутковий податок з фізичних осіб, податки на майно юридичних і фізичних осіб, володіння і користування яким служать підставою для обкладання.

  Непрямі податки випливають із господарських актів і зворотів, фінансових операцій, цільових зборів: податок на додану вартість, акцизи на окремі товари, мито, податок на операції з цінними паперами, транспортний податок, податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери та ін.

  Розрізняють декілька способів класифікації податків за різними ознаками.

  За методом встановлення і стягування податки поділяються на прямі і непрямі.

  Прямі податки - податки на окремі об'єкти майна (земля, будинки, грошовий капітал, майно):

  Непрямі податки стягуються через діючий механізм цін і випливають з господарських актів, фінансових операцій і оборотів.

  Особливе значення має диференціація податків за джерелами оподаткування.

  Розрізняють три джерела оподаткування:

  - витрати виробництва (собівартість);

  - прибуток;

  - виручка.

  За значущістю та приладдя податки поділяються на:

  - загальнореспубліканські (відрахування від виручки);

  - місцеві (прибутковий податок, податок на нерухомість).

  У Республіці Білорусь виділяється також змішана класифікація (з урахуванням чотирьох попередніх):

  - податки і відрахування від виручки;

  - податки на прибуток і доходи (податок на нерухомість);

  - податок в рахунок залишається прибутку (наприклад, податок на рекламу);

  - податки, що включаються в собівартість;

  - інші [45; c.36,37].

  Таким чином, підвищення ролі податків в нашій країні, перетворення їх в основний спосіб вилучення частини доходів фізичних та юридичних осіб до державного та місцевих бюджетів - свідчення зростання фінансової культури суспільства.

  При досягненні певного рівня грамотності населення податки будуть сприйматися їм з розумінням, як форма участі своїми коштами рішенні загальнодержавних завдань, перш за все - соціальних. Природно, якщо ставки податків будуть відображати баланс інтересів громадян, підприємців, підприємств і держави. При цьому існують різні класифікації податків, основна з яких - поділ податків на непрямі і прямі.

  Неокейнсианская теорія податків

  Неокейнсианство складають ряд сучасних течій економічної думки, модифікація кейнсіанства стосовно історичним умовам після другої світової війни.Видатні прихильники неокейнсианства - Р. Харрод, Н. Калдор, Дж. Робінсон, Е. Домар, А. Хансен та ін.

  У нових історичних умовах, коли проблема темпів економічного зростання стала розглядатися як життєва проблема країн Заходу, неокейнсіанства вже не могло, подібно теорії Кейнса, обмежуватися розглядом переважно антикризової економічної політики. Тому неокейнсіанства акцентує увагу на кількісних залежностях розширеного відтворення, або, за термінологією її представників, на проблемах економічної динаміки та економічного зростання, виступаючи в якості найважливішої теоретичної основи економічної політики держави.

  Неокейнсианство виходить з головної посилки кейнсіанства про втрату економікою стихійного механізму відновлення економічної рівноваги і необхідності з цієї причини державного регулювання. Особливість же неокейнсианства полягає в тому, що воно, відображаючи вищий щабель розвитку виробництва, виступає за систематичне і пряме, а не спорадичне і непряме, як в теорії Кейнса, вплив держави на економічні процеси.

  З цієї ж причини змінилася основна проблематика концепції державного регулювання економіки - відбувся перехід від теорії зайнятості, що орієнтується на антикризове регулювання господарства, до теорії економічного зростання, що ставить на меті пошук шляхів забезпечення стійких темпів розвитку.

  Заперечення у капіталізму здатності стихійно забезпечувати найбільш повне і раціональне використання економічних ресурсів - головний критерій, що відокремлює економістів кейнсіанського способу мислення від всіх сучасних захисників економіки вільного підприємництва.

  У неокейнсіанством намітилися два основних підходи. Одні, що підкреслюють новизну теорії Кейнса, її революционизирующую роль, її розрив з неокласичної школою, породив ліве кейнсіанство. Інший підхід, навпаки, прагнув підкреслити її зв'язок з неокласичної традицією. Цей напрямок розвитку кейнсіанства лягло в основу створення неокласичного синтезу, тобто формальноговключенія кейнсіанської теорії в неокласичну систему загальної рівноваги, в якій кейнсіанство пояснювало окремий випадок рівноваги - «рівноваги в умовах неповної зайнятості».

  Методологія неокейнсіанства характеризується макроекономічним підходом до розгляду проблем відтворення, використанням так званих Агрегативна категорій (національний дохід, сукупний суспільний продукт, сукупний попит і пропозицію, сукупні інвестиції і т.п.), що дозволяє вловити деякі найбільш загальні кількісні залежності процесу відтворення.

  Як і кейнсіанство, неокейнсіанства акцентує увагу переважно на конкретно-економічних кількісних залежностях простого процесу праці в його макроекономічних аспектах. У нових умовах технічного прогресу неокейнсіанства змушене відмовитися від зміни продуктивних сил сучасного суспільства і ввести в свій аналіз показники розвитку техніки. Так, Харрод розробив поняття «коефіцієнта капіталу», трактувалася ним як відношення всієї величини використовуваного капіталу до національного доходу за певний період часу, тобто як своєрідний показник «капіталомісткості» одиниці національного доходу. Неокейнсианство висуває нову концепцію про типах технічного прогресу. Доповнюючи теорію відтворення Кейнса, в тому числі його теорію мультиплікатора, неокейнсіанці висувають теорію акселератора. На основі

  з'єднання цих теорій неокейнсіанці трактують розширення відтворення як техніко-економічний процес. Прихильниками неокейнсианства розроблені специфічні формули розширеного відтворення, так звані моделі зростання, в яких, як правило, не представлено сукупне рух складових частин всього суспільного продукту і капіталу, що розглядаються під кутом зору їх натурально-речової і вартісної структури. Зазвичай моделі економічного зростання неокейнсіанства вловлюють лише окремі кількісні взаємозв'язки процесу відтворення, переважно в його конкретно-економічному аспекті.

  Найважливіший недолік кейнсіанства - нерозробленість його мікроекономічних основ - до сих пір так і не був подоланий. Неокейнсианские дослідження так і не дали переконливого і логічно несуперечливого пояснення відсутності у капіталістичної економіки потенцій до саморегулювання. Пропонувалися трактування до того ж часто суперечили принципу раціональності поведінки господарських агентів. Остання обставина робило неокейнсианские побудови дуже уразливими для критики з боку представників монетаризму і нової класичної макроекономіки, мали куди більш розроблений мікроекономічний аналітичний апарат. У 1980-ті роки у розвитку неокейнсіанства намітилися нові тенденції, в результаті яких воно пішло по шляху створення більш реалістичних основ мікроекономічної теорії.

  Після загальної характеристики теорій неокейнсианства перейдемо

  до його податкової складової. Центральною ідеєю цього вчення є розробка прийомів зниження інфляції і надання широкого набору податкових пільг фірмам, а також певним категоріям населення, що формує основний обсяг споживчого попиту на товари, роботи і послуги.

  Поряд з іншими проблемами неокейнсіанства істотне

  значення надає і проблемам оподаткування. Наприклад, видатні

  представники неокейнсіанства англійські вчені М. Фішер і

  Н. Калдор в своїх роботах розділяли об'єкти оподаткування за їхнім ставленням до споживання (обкладаючи кінцеву вартість споживаного продукту) і заощаджень (обмежуючи їх лише ставкою відсотка за вкладами). Вони пропонували встановити податок на споживання. Його встановлення досягало відразу двох цілей: мотивувало заощадження і протидіяв інфляції.

  Дійсно, на їхню думку, кошти населення направляються при такому оподаткуванні не на покупку товарів, а відразу на інвестування пріоритетних проектів, або на різні форми заощаджень.

  Далі держава при проведенні бюджетної політики трансформувало заощадження населення в капіталовкладення. Довгострокові заощадження справедливо розглядалися передумовою подальшого економічного зростання. Тут, втім, слід зазначити одну важливу обставину:

  співвідношення між динамікою витрат на споживання і доходів.

  При спаді виробництва обидва цих показника знижуються, але витрати

  скорочуються повільніше доходів. Результатом цього виступає над-

  мірний ажіотажний попит, а тому держава в умовах, що склалися будує оподаткування таким чином, що перевага віддається обкладенню споживання, а не прибуткового оподаткуванню. У такій ситуації, а вона досить типова, оподаткування не може виконувати функції вбудованого стабілізатора. У той же час Н. Калдор вважав, що податок на споживання, якщо він стягувався з використанням прогресивних шкали ставок, а також при встановленні ряду пільг на окремі групи товарів (насамперед, широкого попиту), характеризувався більшою справедливістю, ніж фіксований податок з продажів для малозабезпечених осіб. І ще одна перевага, що приводиться Калдором: на відміну від прибуткового податку, податок на споживання не стягували зі заощаджень. Тому не підривалися ис

  гасити розташоване поблизу інвестування.

  Дослідження теорії і практичного використання рецептів

  як кейнсіанства, так і неокейнсіанства призводить до однозначного висновку, що немає єдино вірної теорії економічного регулювання. В даний час для теоретичного обґрунтування державного регулювання частіше використовують неокласичні аргументи, але зберігаються і традиція. Задовільний результат можливий лише при застосуванні складної рецептури, заснованої на комплексі теоретичних інгредієнтів кейнсіанства (з різними варіаціями), а також економіки пропозиції та монетаризму.

  Прикладом цього факту може бути позиція лауреата Нобелівської премії з економіки П. Самуельсона, висловлена ​​в роботі "Економікс". Він - прихильник прогресивного оподаткування і пояснює це принципами «вигоди і пожертвування» в оподаткуванні. Порядок побудови фіску повинен бути таким, що податкові доходи перерозподілялися бюджетом відповідно до суспільних пріоритетами. При цьому складно встановити, якими методами користується Самуельсон: класичними або кейнсианскими. При тому, що його позиція еклектична він в результаті дає цінні рекомендації при розробці

  фіскальної політики.

  Підводячи підсумок характеристиці неокейнсианства, слід зазначити, що представники цього вчення переслідують конкретні, прикладні цілі. Розробляються ними теоретичні положення часто лежать в основі практики проведення фіскальної політики держав, так само як і вдосконалення фінансового законодавства.

  Список використаних джерел
  1. Гальперін В. М., ГРЕБЕННІКОВ П. І., Леусскій А. І., ТАРАСЕВИЧ Л. С., Макроекономіка. СПб .: 1994.
  2. ОВЧИННИКОВ Г. П. Макроекономіка. СПб .: 1993.
  3. Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За редакцією В. Антонова, О. Ананьїна. М .: ИНФРА-М, 2001.

  Заходи державної антициклічної політики Хансен описує в завершальній, четвертій частині своєї книги.

  Неокейнсианство не передбачає прямого вторгнення держави у відносини власності. Всі заходи державного регулювання, формулювати Хансеном, відносяться до сфери обігу, перерозподілу доходів. Свою антициклічної програму Хансен формує на базі вже наявного на початок 1950-х років досвіду. У його книзі заходи антициклічного характеру згруповані в основному за трьома рубриками:

  1) вбудовані механізми гнучкості (вбудовані стабілізатори);

  2) автоматично діючі компенсуючі контрзаходи;

  3) керовані програми компенсування.

  Перший вид антициклічної політики (вбудовані стабілізатори) включає прогресивний прибутковий податок, систему страхування від безробіття, систему підтримки цін на фермерську продукцію. "Вбудовані механізми гнучкості, - пише Хансен, - являють собою автоматичну систему, яка в змозі глушити коливання, але безсила сприяти переходу від рівня депресії до справжнього відновленню. Система автоматично реагує на зміну економічного становища. Вона не вимагає свідомого управління".

  При заздалегідь зафіксованої величиною ставок прибуткового податку з крутої прогресивною шкалою на стадії підйому буде постійно утворюватися бюджетний надлишок: зростання доходів в цьому випадку означає ще більш високе збільшення податкових надходжень до бюджету (в силу прогресивного характеру оподаткування). Частина ефективного попиту відкачуватиметься з економіки, підйом загальмується. Навпаки, на стадії спаду податкові надходження в бюджет зменшаться більшою мірою, ніж доходи. Тому, хоча абсолютно розміри доходів впадуть, відносна частка, яка може бути витрачена приватними інвесторами і споживачами, збільшиться. До того ж на стадії спаду в економіку через систему державних витрат впорскується додаткові кошти (пільгові кредити, державні закупівлі, система громадських робіт і т.д.) за рахунок накопичень в бюджеті, здійснених під час підйому. Сенс системи вбудованих стабілізаторів полягає в тому, щоб вилучити з ринку частину ефективного попиту під час буму і перенести його на стадію спаду. Тим самим бум буде пригальмовуватися, а спад - згладжуватися.

  Як вже зазначалося, система вбудованих стабілізаторів, по Хансену, знижує амплітуду циклічних коливань, але вона не в змозі забезпечити перехід до загального зростання доходу і зайнятості. Для цього необхідний другий вид антициклічної політики - автоматично діючі контрзаходи, названі так тому, що не вимагають для включення додаткового узгодження з конгресом. Якщо, наприклад, безробіття піднімається вище 7%, згідно з пропозиціями кейнсіанців, повинні включатися автоматичні заходи компенсації.

  До такого роду заходів, що застосовуються на стадії депресії, відносяться: класична кейнсіанська політика зниження норми відсотка (через зменшення Федеральною резервною системою облікової ставки); загальне зниження податкових ставок; скупка ФРС державних облігацій на відкритому ринку; скорочення зо ково розміру резервів, які приватні банки повинні пере давати в розпорядження ФРС; загальне збільшення розмірів позик, пре доставляються федеральним урядом, гарантій по позиках і тд. На стадії інфляційного буму, при переході рівня інф ляції за певний, заздалегідь обумовлений кордон повинні при прийматися заходи протилежного характеру.

  Нарешті, третій тип - це керована програма компенсування циклу. Способи і терміни введення її в дію визначаються угодою виконавчої влади та конгресу. Фактично мова йде про бюджетний регулювання, при якому (в роки зростання приватних інвестицій і споживання) обмежувалися б державні витрати і накопичувався бюджетний надлишок. Навпаки, в періоди спаду скорочення ділової активності компенсувалося б зростанням витрат держави, аж до утворення бюджетного дефіциту. Від інших видів антициклічної політики останній відрізняється способом реалізації. Наприклад, президент може отримати повноваження у встановлених конгресом межах змінювати базові ставки прибуткового податку. Але це буде дією, зробленою в результаті вільного судження, в ньому немає примусовості, якої відрізняються автоматичні програми.

  Повторимо: всі ці заходи не становлять винаходи Хансена, вони фактично вже застосовувалися на практиці до того, як була написана його книга. Хансен лише систематизував і узагальнив їх. У наступне десятиліття 1960-х років при президентах Дж. Кеннеді і Л. Джонсона політика боротьби з циклом була доповнена стратегією широкого використання державних витрат і бюджетних дефіцитів з метою досягнення повної зайнятості та максимально можливих темпів зростання. В цілому кейнсіанська теорія економічної динаміки отримала досить закінчене втілення на практиці.

  У світовій економічній літературі останніх років при оцінці кейнсіанської політики росту і антициклічного регулювання переважав критичний настрій. Причиною тому стала криза кейнсіанської теорії в 1970-і роки, коли стратегія бюджетних дефіцитів (дефіцитного фінансування) результіровалась в галопуючої інфляції, а спроби стабілізувати економіку національними засобами були зірвані нестабільністю світового капіталістичного господарства (нафтові шоки, валютно-фінансова криза і т.д. ). Подібний настрій, однак, не є виправданим. Від будь-якого типу економічної політики не можна вимагати ефективності в усі часи; досить, щоб вона була результативною на максимально тривалому проміжку часу.

  З цієї точки зору "кейнсіанські" 1950-1960-ті роки в цілому виглядають не гірше, а краще 1980-х років, коли в найбільш розвинених капіталістичних країнах проводилася консервативна економічна політика - типу рейганоміки і тетчеризму. Спади в кейнсіанський період були слабші, зростання вище. Особливо показово в цьому сенсі десятиліття 1960-х років, протягом якого середній темп зростання ВНП США досягав 4-4,5%. У 1980-і роки він знизився до 2-2,5% `. Таке майже дворазове зниження не можна пояснити одним лише підвищенням "ваги" кожного відсотка зростання.

  Провідним критиком неокейнсианской економічної політики "справа" є, як відомо, лідер чиказької школи (американського монетаризму) М.Фридмен. Основне його заперечення проти практичної рецептури кейнсіанства полягає в тому, що вона заснована на принципі "точного підстроювання під цикл": на стадії буму приймаються рестрикційні, антиінфляційні заходи, на стадії спаду - заходи по підбадьорює ію економіки. За Фрідмену, така політика неспроможна в силу існування "тимчасових лагів" між моментом прийняття будь-яких заходів і настанням реального ефекту від її введення. Оскільки тимчасові лаги досить великі (від 0,5 до 1,5 року), заходи, націлені проти спаду, можуть реально вплинути на стадії підйому, і навпаки. [Challenge. September-October 1992. P. 16.]

  За Фрідмену виходить, що кейнсіанська рецептура була неефективною завжди, в дійсності ж вона стала такою лише в 1970-і роки. Мабуть, в кожної розвивається економічній системі існує певний поріг керованості, після якого вона ускладнюється настільки, що спроби централізованого регулювання пропорцій втрачають сенс і лише збільшують загальну диспропорційність. На Заході вказаний поріг був пройдений десь на рубежі 1960-1970-х років, коли науково-технічна революція привела до різкого ускладнення номенклатури виробів, їх швидкої змінюваності, зростанню ролі дрібного і середнього бізнесу, зростання - в геометричній прогресії - загального числа підприємств і взагалі об'єктів управління. Така система (в цьому М.Фридмен, безумовно, прав) є по відношенню до заходів централізованого впливу вельми інерційної і об'єктивно вимагає переміщення акцентів на спонтанні, ринкові важелі саморегуляції. Ось чому кейнсіанські заходи регулювання, які були ефективними раніше, перестали бути такими в подальшому. Наведені міркування дозволяють, на наш погляд, пояснити також криза марксистської концепції централізованого планування в СРСР і в країнах Східної Європи в 1980-і роки.

  На закінчення зазначимо, що публікації Е.Хансена містять не тільки програму поточного регулювання. У них сформульована довгострокова стратегічна мета економічного розвитку. Американський вчений писав, зокрема, про "демократичний ідеалі надання всім індивідам розумного доступу до рівності можливостей". Хансен, так само як Кейнс та Харрод, не рахував прагнення до повної рівності ні можливим, ні бажаним, проте, як і вони, вважав, "конче необхідним елімінувати ту величезну нерівність, яка існує зараз". Подібно Кейнсом Хансен розглядав приватні інвестиції в якості головного засобу стимулювання економічного зростання, проте в перспективі орієнтувався на суспільство, в якому "повна зайнятість в економіці буде поєднуватися з високим суспільним і приватним споживанням" [Quaterly Journal of Economics. February 1976. N 1. P. 6-7, 36.]. В останніх роботах Хансена особливо підкреслювалася роль соціальної сфери. Він, зокрема, писав: "Вкажіть мені на країну з низьким рівнем суспільних витрат, і я вам назву країну з низьким рівнем життя". І ще: "Навіть в Сполучених Штатах, як підраховано, 100 дол., Вкладені в справу освіти, викличуть більш високий зростання продуктивності праці, ніж 100 дол., Вкладені у виробничі будівлі, споруди, машини і обладнання" [Хансен Е. Післявоєнна економіка США. М .: Прогрес, 1966. С. 84,147.].

  Худокормов А.Г. - Неокейнсианство