• Н (ССО) = НБ * 5%
 • НН = НР / ВВ * 100%
 • Н = (ВВ - З) * 15%


 • Дата конвертації09.09.2017
  Розмір31.58 Kb.
  Типреферат

  Скачати 31.58 Kb.

  Податки, їх об'єктивна необхідність і оптимізація податкового навантаження на підприємстві галузі

  Заклад освіти

  «Приватний інститут управління і підприємництва»

  Кафедра економіки підприємства

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни Економіка підприємства галузі

  на тему Податки, їх об'єктивна необхідність і оптимізація податкового навантаження на підприємстві галузі

  студентка _____________________

  Курс 4, група

  Економічний факультет

  Спеціальність економіка і управління

  на підприємстві

  керівник викладач

  ______________________

  Минск 2010

  ЗМІСТ

  ВСТУП .................................................................................... ..3

  1. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ, Об'єктивна НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ ДЕРЖАВИ ....................................... 4

  2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА КОНКРЕТНОМУ ПІДПРИЄМСТВОМ .................................................................. .. ... .13

  3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ............. ... .17

  ВИСНОВОК .............................................................................. .19

  Список використаних джерел ....................................... .22

  ВСТУП

  Податки, як і вся податкова система, є потужним інструментом управління економікою в умовах ринку. Застосування податків є одним з економічних методів управління і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів з комерційними інтересами підприємців і підприємств, незалежно від форм власності та організаційно-правової форми підприємства.

  В умовах переходу Республіки Білорусь до ринкових відносин важливим є питання поєднання ринкових і державних інструментів регулювання економіки. Великий інтерес представляє вивчення діяльності держави в галузі управління фінансами в розрізі загальної економічної політики.

  Актуальність даного питання полягає в тому, що фінансова політика може сприяти розвитку виробничих сил в республіці, стимулювати розвиток підприємництва, створювати умови для залучення інвестицій в економіку. Створення сприятливого інвестиційного клімату, рівних умов діяльності для суб'єктів господарювання дозволяє значно пожвавити процес суспільного відтворення і забезпечити більш повне задоволення потреб суспільства.

  Предмет - податкове навантаження підприємства.

  Об'єкт -підприємство «Х».

  Цілями даної курсової роботи є розкриття соціально-економічної сутності податків, виявлення їх об'єктивної необхідності, а також проведення аналізу податкового навантаження підприємства.

  Завдання стоять перед нами при дослідженні даної теми наступні:

  1) розкрити економічний зміст елементів оподаткування

  2) розгляд класифікації та функцій податків

  3) аналіз системи оподаткування на конкретному підприємстві

  Інформаційна база: нормативно-правові акти, вітчизняна та зарубіжна література, методична література, матеріали web-серверів, податкові декларації підприємства.

  1. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ, Об'єктивна НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

  Необхідність податків випливає з функцій і завдань держави (політичних, економічних, зовнішньоекономічних, оборонних соціальних та ін.), Виконання яких вимагає матеріальних засобів. Для покриття витрат можуть використовуватися державні позики, проте необхідно повертати та сплачувати відсотки. При особливих обставинах держава вдається до випуску грошей в обіг, що загрожує інфляцією. Таким чином, на частку податків, що є найважливішим засобом формування фінансових ресурсів держави, припадають 80-90% всіх бюджетних надходжень.

  Податки є найважливішим інструментом державного регулювання економіки. Вони не тільки забезпечують фінансову базу для загальнодержавних витрат, але і активно використовуються владою в якості механізму непрямого управління суспільними відносинами в сфері економіки, політики, соціального захисту громадян.

  Якщо розглядати сутність податків з урахуванням специфічних рис, можна дати наступне визначення податків. Податком визнається обов'язковий індивідуальний і безоплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів в республіканський і (або) місцевих бюджетів.

  Сукупність фінансових і правових заходів, що проводяться державою в зв'язку з вилученням частини доходів підприємств і громадян, являє собою процес оподаткування. Крім податків, до державного бюджету надходять також різні збори, мита, інші обов'язкові платежі (гербовий, офшорний і консульський збори, державне мито, реєстраційні та ліцензійні збори, патентні мита). Вони мають з податками єдину економічну сутність, але специфічні за своїм призначенням і характером використання. Податки і збори об'єднані в категорію платежів відповідно до єдиних характеризують їх ознаками:

  - є джерелами формування республіканського і місцевих бюджетів (позабюджетних фондів) країни;

  - мають обов'язковий, безеквівалентний і безоплатний характер.

  На відміну від податків збори і мита завжди мають цільове призначення. Вони будуються на еквівалентній основі як сплата державі за певні надані їм послуги або за надані права. Збори і мито - це обов'язкові платежі, що стягуються з організацій і фізичних осіб у вигляді одного з умов скоєння щодо їх державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами юридично значущих дій, включаючи надання певних прав або видачу спеціальних дозволів (ліцензій), або в зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон.

  Сутність податків висловлюють їх функції, які відображають певну сторону податкових відносин.

  В економічній літературі наводяться різні трактування податкових функцій. Принципово їх можна звести до трьох основних функцій: фіскальна; стимулююча; соціальна.

  Фіскальна функція проявляється в безперебійному забезпеченні держави фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення своєї діяльності. Фіскальної функції властиво єдине властивість - максимальна мобілізація фінансових ресурсів в дохід державного бюджету. Це дозволяє безперебійно забезпечувати його прибуткову частину. Якщо податок не виконує фіскальну функцію, то і інші його функції не реалізуються.

  Стимулююча (регулююча) функція податків складається в здатності їх впливати на розвиток економіки, забезпечувати стійкий її зростання, усувати виникаючі диспропорції між обсягами виробництва і платоспроможним попитом. Мобілізуючи через податки частина національного доходу, держава входить в постійне зіткнення з учасниками процесу виробництва, що дає йому реальні можливості впливати на розвиток економіки в потрібному напрямку.

  За допомогою податків держава здійснює регулювання фінансово-господарської діяльності платників податків, стимулює пріоритетний розвиток окремих галузей народного господарства, експорту та науково-технічний прогрес. Стимулююча функція реалізується через систему пільг, преференцій, штрафні санкції та ін.

  Соціальна функція податків забезпечує процес перерозподілу частини доходів від високозабезпечених верств населення до малозабезпечених. Ця функція чітко простежується на прикладі прибуткового податку. Ці три функції тісно взаємопов'язані і доповнюють один одного, однак знаходяться у взаємному запереченні.

  Існують різні класифікації податків - це угруповання податків за певними ознаками. Найбільшого поширення набуло поділ податків за способом вилучення т. Е. На прямі і непрямі.

  Прямі податки - це податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків. До них відносяться податок на доходи і прибуток, земельний, на нерухомість, екологічний, на фонд оплати праці та ін. Прямі податки стягуються в процесі придбання, накопичення матеріальних благ і безпосередньо пов'язані з величиною об'єкта. Наприклад, прибутковий податок і податок на прибуток сплачуються при отриманні доходу (прибутку) і залежать від його розміру.

  Непрямі податки - це податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавок до ціни і оплачувані споживачем, т. Е. В процесі споживання товарів і послуг. До непрямих податків відносяться акцизи, ПДВ та інші податки з обороту. Величина непрямих податків, що перераховуються до бюджету, не залежить від результатів господарської діяльності платників, а тільки від обсягів продажів і рівня цін на ринку. Платниками цих податків є споживачі товарів, робіт, послуг, які оплатили їх в складі ціни, хоча перераховують непрямі податки в бюджет виробники (імпортери) товарів, робіт, послуг. Недоліком непрямих податків є те, що їх тягар в основному лягає на споживачів, в той час як прямі податки враховують рівень платоспроможності платників податків.

  В економічно розвинених країнах переважають прямі податки, а в країнах з економікою, що розвивається, де серйозною проблемою є наповнення бюджету, перевага віддається непрямими податками. Пристрій податкової системи в основному залежить від пристрою державного ладу. У федеративній державі податкова система буде трирівневої. За належністю до рівнів влади можна виділити податки федеральні, податки суб'єктів федерації, муніципальні.

  Республіка Білорусь - унітарна держава, тому білоруська податкова система - дворівнева. Податки діляться на республіканські і місцеві. Республіканські податки і збори встановлюються Національним зборами, діють на всій території республіки і є основним джерелом доходу республіканського бюджету. До них відносяться ПДВ, акцизи, податок на доходи і прибуток підприємств, надзвичайний податок і відрахування до державного фонду сприяння зайнятості, митні збори та ін.

  Місцеві податки і збори встановлюються Національними зборами Республіки Білорусь, але вводяться рішеннями місцевих органів влади на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до місцевих бюджетів. До них відносяться податки на продаж і послуги, податок на рекламу, збори за паркування, використання місцевої символіки, цільові збори та ін.

  Податкова ставка - це величина податку в розрахунку на одиницю об'єкта оподаткування. Вона встановлюється або у відсотках, або в твердих сумах. Розрізняють чотири види ставок:

  1. Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі за одиницю об'єкта оподаткування (наприклад, ставка земельного податку в 2004 р в м Мінську 15 031 тис. Руб. За 1 га).

  Такі ставки застосовуються в екологічний податок, акцизи, в єдиному податку для індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб, в місцеві податки.

  2. Адвалорні ставки (пропорційні) встановлюються у відсотку до вартості об'єкта оподаткування (так, ставка з податку на прибуток 24%, по ПДВ 0%, 10%, 20%, 9,09%, 15, 25% і ін.).

  2.1. Прогресивні ставки - це ставки, що збільшуються з ростом об'єкта оподаткування.

  2.2. Проста прогресивна ставка - ставка податку зростає і застосовується до всієї вартості оподатковуваного доходу;

  2.3. Складна прогресивна ставка - об'єкт оподаткування ділиться на ступені, кожна з яких обкладається більш високою ставкою, т. Е. Підвищені ставки застосовуються не до всього об'єкта, а до частини, що перевищує попередню щабель (застосовується в прибутковий податок).

  3.Регресивні ставки знижуються у міру зростання об'єкта оподаткування (в Білорусі цей вид ставок не застосовується).

  Встановлення ставок податків відноситься до однієї з найскладніших завдань в податковій політиці держави. Тут потрібен комплексний підхід, заснований на розрахунку загальної платоспроможності організацій і громадян, на оцінці наслідків впливу податкових ставок на процеси відтворення і добробут населення.

  Сучасна податкова система нашої країни виникла і розвивалася в умовах економічної кризи. В даний час вона стримує наростання бюджетного дефіциту, забезпечує функціонування всього господарського механізму, дозволяє фінансувати невідкладні державні потреби (понад 80% дохідної частини бюджету формуються за рахунок податкових надходжень).

  Базована на вимогах ринкової економіки податкова система покликана:

  - забезпечити більш повну і своєчасну мобілізацію доходів до бюджету, інакше неможливо проводити соціально-економічну політику держави;

  - створювати умови для регулювання виробництва і споживання в цілому і по окремих сферах господарства з урахуванням особливостей формування та перерозподілу доходів в різних групах населення.

  В основі будь-якої податкової системи лежить податкове законодавство, т. Е. Система прийнятих на підставі і відповідно до Конституції Республіки Білорусь нормативних правових актів, яка включає:

  - Податковий кодекс і прийняті відповідно до нього закони, що регулюють питання оподаткування;

  - декрети, укази і розпорядження Президента країни, що містять питання оподаткування;

  - постанови уряду, що регулюють питання оподаткування та прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу, а також законів, що регулюють питання оподаткування, акти Президента країни;

  - нормативні правові акти республіканських органів державного управління і самоврядування, що регулюють питання оподаткування та видаються у випадках і межах, передбачених Податковим кодексом, а також прийнятими відповідно до нього законами, що регулюють питання оподаткування, актами Президента країни і постановами Уряду.

  Республіка Білорусь визнає пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права і забезпечує відповідність їм податкового законодавства. Якщо нормами міжнародних договорів, що діють в Білорусі, встановлено інші норми, ніж ті, які передбачені білоруським податковим законодавством, то застосовуються норми міжнародного договору, якщо інше не визначено нормами міжнародного права. Можна виділити наступні особливості сучасної білоруської податкової системи:

  - базується на правовій основі, а не на підзаконних актах, як це було раніше;

  - побудована за єдиними правилами, на єдиному механізмі обчислення і збору платежів незалежно від організаційно-правових форм суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

  - пред'являє до платників однакові вимоги і створює рівні стартові умови формування доходів шляхом визначення переліку податків, упорядкування пільг та механізму їх надання, невтручання в використання коштів, що залишилися після сплати податків;

  - забезпечує більш справедливий розподіл податкового тягаря між окремими категоріями платників, підсилює правовий захист їх інтересів.

  Разом з тим створена податкова система має серйозні недоліки. По-перше, податки носять, в основному, фіскальний характер. При вирішенні питань про податки головним виступає доходність бюджету, тоді як регулюючої і стимулюючої ролі податків не надається серйозного значення, хоча саме ці функції податків можуть сприяти економічному зростанню держави.

  По-друге, важливим недоліком системи є високий рівень оподаткування господарюючих суб'єктів. Незважаючи на те, що за ставкою він порівнянний з розвиненими країнами (США, Японія та ін.), Економічне становище національних юридичних осіб набагато важче, внаслідок чого податковий тягар поки ще високо. Сумарні податкові платежі за різними оцінками становлять від 40 до 70% валових доходів юридичних осіб. Високий рівень непрямих податків, оплачуваних населенням, а адже саме ці податки виступають одним з генераторів інфляційних процесів.

  При встановленні податків необхідно мати на увазі, що в економічній науці існує поняття граничного рівня оподаткування. Згідно кривої Лаффера, у платника безболісно можна вилучити до 20% сукупного доходу. Розширене відтворення ще триватиме і при вилученні до 25% доходів, але потім викличе невдоволення платників. Зростання ставок вище цієї межі призведе до припинення навіть простого відтворення і буде сприяти розвитку тіньової економіки, тим самим скоротяться надходження до бюджету.

  По-третє, велика кількість податків, зборів, відрахувань, внесків - республіканських, місцевих, цільових, позабюджетних - ускладнює оподаткування.

  По-четверте, складність для платника створює і нестабільність податкових законів, безліч інструкцій, наказів. Методично обчислення податків і податкової бази представляє великі труднощі для платників.

  Білоруська податкова система створена і функціонує зовсім недавно, тому не гарантована від помилок, характерних для перехідного періоду, коли економіка зазнає постійних коливань.

  2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА КОНКРЕТНОМУ ПІДПРИЄМСТВОМ

  У науковій літературі можна зустріти різні методики визначення податкового навантаження на господарюючі суб'єкти.

  Мною було проведено аналіз податкового навантаження на підприємстві «Х» (дане підприємство займається роздрібною торгівлею, назва підприємство не вказується з метою збереження комерційної таємниці) при спрощеній системі оподаткування за 3 наступних періоду, в даному випадку за Вересень, Жовтень і Листопад 2010 року.

  Раніше спрощену систему оподаткування могли застосовувати організації з чисельністю до 15 осіб і обсягом виручки від реалізації, що не перевищує 5000 базових величин в квартал, то тепер, після прийняття Указу № 119 Президента Республіки Білорусь, спрощену систему оподаткування можуть застосовувати і організації з чисельністю до 100 чоловік і розміром річної виручки до 2 млрд. руб.

  Також в Указі зазначено, що з метою створення передумов для додаткової активізації підприємницької діяльності в сільській місцевості та малих населених пунктах передбачено встановлення знижених ставок податку для організацій і індивідуальних підприємців, зареєстрованих і здійснюють свою діяльність в сільських населених пунктах, перетворених в агромістечок, а також в селищах міського типу та містах районного підпорядкування з чисельністю населення до 50 000 чоловік.

  Підприємство, на прикладі якого був проведений аналіз податкового навантаження, зареєстровано в населеному пункті з чисельністю до 50 000 чоловік, і на підставі цього указу має знижену ставку податку - 5%.

  Н (ССО) = НБ * 5%

  Н (ССО) - сума податку при спрощеній системі оподаткування

  НБ - податкова база

  вересень:

  Н (ССО) = 75151,590 * 5% = 3757,580

  Жовтень:

  Н (ССО) = 69721,230 * 5% = 3497,550

  Листопад:

  Н (ССО) = 81213,140 * 5% = 4060,660

  Таблиця 2.1 Податкова декларація (розрахунок) з податку при спрощеній системі оподаткування з наростаючим підсумком з початку року

  тип декларації (розрахунку): щомісячна (в тис. руб.)

  показник вересень жовтень листопад
  1. Валова виручка - всього 75 151,590 69 721,230 81 213,140
  2. Податкова база - всього 75 151,590 69 721,230 81 213,140
  У тому числі для обчислення:
  2.1. податку за ставкою 10% без сплати ПДВ - - -
  2.2. податку за ставкою 8% зі сплатою ПДВ - - -
  2.3. податку за ставкою 8% без сплати ПДВ - - -
  2.4. податку за ставкою 6% зі сплатою ПДВ - - -
  2.5. податку за ставкою 5% без сплати ПДВ 75 151,590 69 721,230 81 213,140
  2.6. податку за ставкою 3% зі сплатою ПДВ - - -
  2.7. податку за ставкою 20% від валового доходу - - -
  2.8. податку за ставкою 15% від валового доходу - - -
  3. Сума податку, обчислена за розрахунком, - всього 3 757,580 3 497,550 4 060,660
  В тому числі:
  3.1. податку за ставкою 10% без сплати ПДВ (стр.2.1 х 10/100) - - -
  3.2. податку за ставкою 8% зі сплатою ПДВ (стор. 2.2 х 8/100) - - -
  3.3. податку за ставкою 8% без сплати ПДВ (стор. 2.3 х 8/100) - - -
  3.4. податку за ставкою 6% зі сплатою ПДВ (стор. 2.4 х 6/100) - - -
  3.5. податку за ставкою 5% без сплати ПДВ (стор. 2.5 х 5/100) 3 757,580 3 497,550 4 060,660
  3.6 податку за ставкою 3% зі сплатою ПДВ (стор. 2.6 х 3/100) - - -
  3.7. податку за ставкою 20% від валового доходу (стор. 2.7 х 20/100) - - -
  3.8. податку за ставкою 15% від валового доходу (стор. 2.8 х 15/100) - - -
  4. Сума за попереднім розрахунком - - -
  5. Сума податку до донарахування (зменшення) за розрахунком (стр.3- стор.4) 3 757,580 3 497,550 4 060,660
  5.1. У тому числі податок, донарахований (зменшений) за актами перевірок за поточний податковий період - - -

  Джерело: власна розробка

  З таблиці 2.1 ми бачимо, що в різні місяці валова виручка збільшувалася або знижувалася. Найменше вона була в Жовтні місяці, що менше на 7,3% ніж у вересні і на 14,2% ніж у листопаді. Тому в цьому місяці податкові відрахування були нижче за все.

  Найвища валова виручка була в листопаді місяці, що більше на 8,06% в порівнянні з вереснем і на 16,5% в порівнянні з Жовтнем. Податкові відрахування в цьому місяці були найбільші.

  Розрахуємо податкове навантаження:

  НН = НР / ВВ * 100%

  НН - податкове навантаження

  НР - податкові витрати

  ВВ - валовий виторг

  вересень

  НН = 3 757,580 / 75 151,590 * 100% = 5%

  Жовтень

  НН = 3 497,550 / 69 721,230 * 100% = 5%

  Листопад

  НН = 4 060,660 / 81 213,140 * 100% = 5%

  Зробимо порівняльний аналіз, якби даної підприємство виплачувало податки по загальноприйнятій системі оподаткування.

  Н = (ВВ - З) * 15%

  Н - сума податку

  ВВ - валовий виторг

  З - витрати

  вересень

  Н = (75 151 590 - 48 713 210) * 15% = 3 965 760 (руб.)

  НН = 3 965 760/75 151 590 * 100% = 5,27%

  Жовтень

  Н = (69 721 230 - 43 918 760) * 15% = 3 870 370 (руб.)

  НН = 3 870 370/69 721 230 * 100% = 5,55%

  Листопад

  Н = (81 213 140 з матрацом - 53 824 950) * 15% = 4 108 230

  НН = 4 108 230/81 213 140 * 100% = 5,05%

  З вище проведених розрахунків видно, що податкове навантаження на підприємство при загальноприйнятій системі оподаткування вище ніж при спрощеній.Отже можна зробити висновок, що підприємству вигідніше спрощена система оподаткування.

  3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Дане підприємство має спрощену систему оподаткування, для нього ця система оподаткування є найбільш оптимальною.

  Спрощена система оподаткування для суб'єктів малого підприємництва застосовується поряд із загальною системою оподаткування, передбаченої законодавством Республіки Білорусь, і має ряд переваг.

  Переваги спрощеної системи оподаткування:

  -у суб'єктів господарювання, які відповідають критеріям за чисельністю і валової виручки, встановленим Указом № 119, з'являються можливості для істотного скорочення своєї податкового навантаження, що сприяє відходу від "сірих схем", що застосовуються в зв'язку з досить серйозною податковим навантаженням на малий і середній бізнес,

  -можливість сплачувати тільки один податок замість цілої групи податків і платежів веде до спрощення процесу заповнення податкових декларацій, зменшення кількості платіжних доручень

  -організації, які застосовують спрощену систему оподаткування без сплати ПДВ, отримали можливість не вести традиційний бухгалтерський облік здійснюваних операцій,

  -спрощення система оподаткування є вигідною схемою отримання дивідендів фізичними особами, які є засновниками організації, яка перейшла на застосуванні даної системи,

  -організації з середньою чисельністю працівників за кожен місяць, що не перевищує 15 осіб, представляють державі статистичну звітність за спрощеною формою,

  -організації, що перейшли на спрощену систему оподаткування без сплати ПДВ, звільняються від виписки рахунків-фактур по ПДВ, що істотно скорочує документопотоки і вивільняє час працівників бухгалтерської служби.

  Об'єктом оподаткування при спрощеній системі оподаткування є валова виручка, отримана від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за звітний період.

  Валова виручка визначається як сума виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, іншого майна і доходів від позареалізаційних операцій.

  Можемо зробити висновок, що дане підприємство має ряд переваг при спрощеній системі оподаткування.

  ВИСНОВОК

  Податкова система Республіки Білорусь була сформована в 1992 р в екстреному режимі в умовах рвуться економічних зв'язків між республіками, що входили раніше в єдиний народногосподарський комплекс, що спочатку зумовило її недосконалість. Наростаючий економічна криза загострила проблему мобілізації доходів до державного бюджету, тому податкова система Республіки Білорусь поки

  має в своїй основі малоефективний податковий механізм, який, спираючись на переважання непрямої форми оподаткування, високі податкові ставки і рівень вилучення доходів, нерівномірність розподілу податкового тягаря, звужується податкову базу, з одного боку, недостатньо забезпечує необхідну прибутковість бюджету, а з іншого - негативно впливає на інвестиційну активність платників податків.

  Удосконалення податків в різних державах є безперервним процесом, обумовленим змінами економічних умов. Стабільними залишаються лише податкові традиції. Коригуванні періодично піддаються оподатковуваний база, ставки податків. пільги. Іншими словами, податкові системи є відображенням податкової політики держав, яка проводиться в реальних економічних умовах і має бути максимально ефективною.

  Трансформація податкової системи в Республіці Білорусь здійснюється на стадії розширення ринкових відносин. Це і повинно стати відправним пунктом при проведенні податкової політики.

  Роздержавлення власності, зняття з держави зобов'язань щодо фінансового забезпечення галузей національного господарства дозволить звільнити державний бюджет від значної частки витрат і зменшити рівень централізації коштів. Тому перший етап реконструкції податкової системи пов'язується з перетворенням власності, розвитком малого і середнього підприємництва, а також впливу на платоспроможний попит і ціни. Завдання, в принципі, полягає в тому, щоб, по-перше, сформувати контингент реальних платників податків, які отримують дохід від підприємницької діяльності і які віддають частину його на державні потреби; по-друге, створити умови розширення податкової бази; по-третє, вдосконалити податковий механізм таким чином, щоб він забезпечував повноту та своєчасність перерахувань платежів до бюджету, робив невигідним ухиляння від податків. Основною метою на цьому етапі є вплив податкового механізму на стабілізацію економіки.

  Одночасно закладаються основи податкового стимулювання структурної перебудови економіки з залученням вітчизняного та іноземного капіталу для технічного і технологічного переоснащення виробництва.

  Узагальнюючи зазначене, слід зробити висновок про те, що основними напрямами вдосконалення податкової системи в Республіці Білорусь можуть бути:

  а) скорочення кількості податків шляхом їх укрупнення і скасування деяких податків, не приносять значних надходжень;

  б) зменшення кількості пільг і виняток із загального режиму оподаткування в основному рідко використовуваних пільг;

  в) побудова стабільної податкової системи, які забезпечують єдність, несуперечність і незмінність протягом фінансового року системи податків і платежів при збереженні діючих ставок податків протягом двох-трьох років;

  г) полегшення податкового тягаря виробників продукції і недопущення подвійного оподаткування шляхом чіткого визначення бази оподаткування;

  д) консолідація в державному бюджеті державних позабюджетних фондів зі збереженням цільової спрямованості використання грошових коштів.

  Таким чином, податкова система є найважливішим інструментом держави щодо стимулювання розвитку економіки і соціального прогресу в країні. Удосконалення податкової системи дозволить ефективно і надійно вирішити багато проблем, що заважають Білорусі гідно розвиватися.

  Виконавши дану курсову роботу я вивчила понятійний апарат оподаткування, також вивчила функції і класифікації податків, провела аналіз на фактичному підприємстві.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Усоскин М.В. Грошовий світ М.: +1998

  2. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів / Н.І. Базилев, С.П. Гурко, М.Н. Базильова и др Мн .: Інтерпрессервіс, 2001.

  3. Заєць Н.Є. Теорія податків Мн., БДЕУ .: 2002

  4. Стандарт підприємства: порядок виконання та оформлення рефератів, контрольних, курсових і дипломних робіт. Укладачі: Балдін І.В., Кислякова Т.П., Леончикова В.С., Овсеец М.І., Циганков В.Д., Мн.: 2008

  5. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях): Учеб. посібник / Н.А.Смольская, В.Д. Циганков, В.П.Акунец та ін-Мн .: Част. ін-т управ. і підпр., 2005

  6. Податок: Функції податків, www.nalog.akcentplus.ru

  7. Бізнес-рахунок: Еволюція оподаткування, www.businessuchet.ru

  8. Фінанси, гроші і кредит: Учеб. / Під ред. О.В.Соколовой - М .: Юристь, 2000.

  9. Савицький А.А. Оподаткування Мн .: Вишейшая школа, 2007

  10. Податкова декларація підприємства

  11. Податки і оподаткування: Учеб. 5-е видання испр. і доп .: Вишейшая школа, 2008

  12. Аудит і консалтинг в Білорусі: Спрощена система оподаткування організацій: питання застосування і оцінка податкового навантаження, www.answer.by

  13. Офіційний Інтернет-портал президента Республіки Білорусь: Указ президента № 119 від 9 березня 2007 року "Про спрощену систему оподаткування", www.president.gov.by

  14. Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь, Оподаткування, www.nalog.by

  15. Податковий кодекс Республіки Білорусь (Особлива частина) від 29.12.2009 р № 71-3

  16. Закон Республіки Білорусь «Про республіканський бюджет на 2010 рік» від 29.12.2009 р № 73-З.

  17. Податковий механізм: теорія і практика: Податки. Митно-тарифне регулювання. Облік і контроль. Ціноутворення: посібник / С.І. Адаменкова, (і ін.); під. ред. С.І. Адаменкова. - 4-е изд., Доп. і перераб. - Мінськ: Елайд, 2007.-608 с.

  18. Оподаткування: Навчальний посібник / Т.І. Хоменко. - Мн .: Частн.ін-т упр. І підпр., 2008 р

  19. Податковий кодекс Республіки Білорусь (Загальна частина) від 19.12.2002 р № 166-3

  20. Податковий кодекс Республіки Білорусь (Особлива частина) від 29.12.2009 р № 71-3


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Податки, їх об'єктивна необхідність і оптимізація податкового навантаження на підприємстві галузі

  Скачати 31.58 Kb.