• Способи здійснення капітального будівництва
 • Джерела фінансування капітального будівництва
 • Класифікація основних фондів


 • Дата конвертації06.09.2018
  Розмір20.99 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 20.99 Kb.

  Поняття про капітальне будівництво і капітальні вкладення

  Поняття про капітальне будівництво і капітальні вкладення

  Капітальне будівництво - це діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, спрямована на створення нових і модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення. Воно є однією з найважливіших галузей матеріального виробництва, основою розвитку всіх інших його галузей, служить головним джерелом розширеного відтворення. До капітального будівництва як однієї з галузей матеріального виробництва відноситься також діяльність з виконання проектних та вишукувальних робіт, підготовці технічної документації, необхідної для здійснення будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших спеціальних капітальних робіт.

  Будівництво - це сукупність будівель і споруд, будівництво яких здійснюється на одній або декількох будівельних майданчиках за єдиним проектом. Об'єкт будівництва - це кожне окремо стоять будівлю або споруду (з усім належать до нього обладнанням, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами і т.д.), на які складені окремий проект і кошторис.

  Видами капітального будівництва є нове будівництво (новобудова), розширення, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств, будівель і споруд, тобто їх модернізація.

  Нове будівництво - будівництво комплексу об'єктів новостворюваних підприємств, будівель і споруд, окремих виробництв, які зводяться на нових будівельних майданчиках, і після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі, тобто виникає нова організація - юридична особа.

  Розширення діючих підприємств: будівництво на їх або прилеглої до них території додаткових виробництв, нових окремих цехів і об'єктів, або здійснення робіт по розширенню вже існуючих на підприємствах таких цехів і об'єктів. До цього виду капітального будівництва відноситься також будівництво філій і виробництв діючих підприємств, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.

  Реконструкція діючих підприємств - перевлаштування існуючих цехів і об'єктів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу. Таке перебудову здійснюється за комплексним проектом на реконструкцію підприємства в цілому, і, як правило, без розширення наявних будинків і споруд.

  Технічне переозброєння діючих підприємств - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць. Здійснюється воно за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або окремі види робіт і, як правило, без розширення виробничих потужностей.

  Способи здійснення капітального будівництва

  Залежно від того, ведеться капітальне будівництво власними силами забудовника або для цього залучаються сторонні спеціалізовані будівельні, монтажні та інші організації будівельного профілю, розрізняють три способи будівництва:

  - підрядний спосіб, коли будівництво здійснюється із залученням спеціалізованих будівельних, монтажних та інших організацій будівельного профілю;

  - господарський спосіб, коли будівництво здійснюється власними силами забудовника;

  - змішаний спосіб, коли одна частина робіт здійснюється власними силами забудовника (зазвичай це загальнобудівельні роботи зі зведення будинків і споруд), а інша частина - силами сторонніх спеціалізованих організацій (санітарно-технічні та електротехнічні роботи, монтаж технологічного обладнання тощо).

  Джерела фінансування капітального будівництва

  Найчастіше саме поняття капітальні вкладення мається на увазі під реальними інвестиціями, адже основна частина реальних інвестицій здійснюється у формі капітальних вкладень. Отже, більш детальне дослідження цілей капітальних вкладень, контроль за динамікою і тенденціями використання капітальних вкладень - дозволить найбільш грамотно і ефективно побудувати інвестиційну політику, і мати можливість динамічно впливати і коригувати її реалізацію. Даний підхід дозволить впровадити нові технології, модернізувати виробництво, збільшити рентабельність виробництва - все це сприяє знаходженню нових ринків збуту виробленої продукції, а отже збільшення прибутку та сукупну вартість фірми.

  Капітальні вкладення також можна розділити в залежності від форми власності - державні вкладення (їх напрямок залежать як правило від політики держави в даній конкретній галузі) і вкладення власників (залежить від волі і бажань власників підприємства).

  У свою чергу державні капітальні вкладення діляться на централізовані і нецентралізовані. Чи не централізовані це як правило вкладення державними підприємствами власних коштів виходячи з власних міркувань доцільності інвестування в ту чи іншу область. Централізовані, навпаки як правило здійснюються безпосередньо з державного бюджету різного рівня, при цьому як правило мети інвестицій заздалегідь визначені і затверджені якихось постановою або іншим нормативним документом. Подібні вкладення можуть носити як безповоротний, так і поворотний характер.

  Залежно від характеру витрат, в поняття капітальні вкладення входять витрати на будівельні і монтажні роботи, витрати на покупку інвентарю і різного устаткування, інші витрати. Під витратами на будівельні і монтажні роботи розуміється будівництво нових будівель і конструкцій, ремонт та переоснащення наявних конструкцій і споруд, також зведення різних технічних мереж (водопостачання та опалення, електрику тощо). Під витратами на обладнання розуміється не тільки його покупка, але і монтаж, налагодження якщо воно того вимагає. Також до числа обладнання відносяться різні транспортні засоби. В інші капітальні вкладення можна включити різні супутні витрати.

  Розрізняються капітальні вкладення в об'єкти виробничого і невиробничого призначення. Витрати на основні фонди, будь то витрати на будівлі, машини, агрегати, обладнання, різні технічні конструкції є виробничими капітальними вкладеннями. А витрати на цілі які не мають безпосереднього відношення до виробництва, в основному це об'єкти соціального характеру - дитячі садки, бібліотеки, спортивні майданчики тощо, є відповідно вкладеннями невиробничого призначення.

  Залежно від джерела, існує ще цілий ряд класифікацій різних сутностей капітальних вкладень.

  Основний спосіб здійснення капітального будівництва - підрядний. Роботи цим способом здійснюються за договором будівельного підряду.

  Залежно від поставлених організацією цілей і завдань, що вирішуються в рамках капітального будівництва, джерелами фінансування капітального будівництва для забудовників можуть бути:

  1) власні кошти організацій-забудовників, джерелами яких, як правило, є статутний капітал або нерозподілений прибуток, - при будівництві об'єктів основних засобів або для цілей подальшого перепродажу;

  2) залучені кошти інвесторів (пайовиків) - при здійсненні пайового будівництва;

  3) позикові кошти, згодом погашаються за рахунок власних коштів або залучених коштів інвесторів (пайовиків), - для здійснення всіх вищезазначених цілей будівництва.

  Для залучених інвесторів (пайовиків) джерелами фінансування капітальних вкладень є власні або позикові кошти.

  лізинг обладнання

  Лізинг - сукупність економічних і правових відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією договору лізингу, в тому числі придбанням предмету лізингу. Договір лізингу - договір, відповідно до якого лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і надати лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння і користування.

  Під лізинговими платежами розуміється загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем (орендарем) лізингодавцю за надане йому право користування майном - предметом договору.

  Порядок розрахунку лізингових платежів визначено Методичними рекомендаціями щодо розрахунку лізингових платежів. У лізингові платежі включаються: амортизація лізингового майна за весь термін дії договору лізингу, компенсація плати лізингодавця за використані їм позикові кошти, комісійна винагорода, плату за додаткові послуги лізингодавця за договором лізингу, ПДВ, а також вартість майна, що викуповується, якщо це передбачено договором.

  Найважливішу частину національного багатства складають основні фонди підприємств, організацій, галузей народного господарства.

  Основні фонди підприємства, організації представляють собою сукупність матеріально-речових цінностей, що використовуються як засоби праці і діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.

  В якості критерію оцінки тривалості обороту прийнята тривалість процесу матеріального виробництва, що дорівнює одному року - stroyverno.ru. Виходячи з цього в теорії і на практиці прийнято кошти з оборотністю понад рік відносити до основних фондів, з оборотністю до 1 року - до оборотних засобів. Основні фонди - складова частина нерухомого майна.

  Економічна природа основних фондів зумовлюється формою власності. Економічна наука розглядає власність як основу становлення відносин між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Для того, щоб почати виробництво матеріальних благ, потрібно опанувати об'єктивними умовами виробництва - засобами праці і предметами праці. Хто опанував цими засобами, той стає господарем продуктів виробництва, розподіляє і обмінює їх у своїх інтересах. Отже, власність, що розглядається в її економічному змісті, характеризує відносини між людьми в частині присвоєння засобів виробництва і предметів споживання.


  Класифікація основних фондів

  Головними відмітними особливостями основних фондів є: по-перше, функціонування в якості засобів праці, багаторазове їх використання в ряді циклів виробництва, по-друге, особливий характер перенесення їх вартості на ціну продукту.

  Властивості основних фондів:

  Номенклатура натурально-речових елементів основних фондів налічує кілька тисяч найменувань. Для вивчення величини і структури основних фондів, планування відтворення прийнята їх класифікація за певними ознаками. Основні фонди класифікуються за рядом ознак.

  Класифікація основних фондів і фактори, що впливають на їх структуру.

  Основні виробничі фонди.

  Структура основних фондів на окремих підприємствах неоднакова і залежить від характеру діяльності підприємства, рівня механізації і автоматизації праці - stroyverno.ru. У складі основних фондів найбільш важливе значення має активно діюча частина - група машин і обладнання, передавальних пристроїв, тобто активна частина основних фондів. Чим вище частка активної частини основних фондів, тим вище рівень технічної озброєності праці, тим більше випуску продукції.

  Суспільству небайдуже, в яку з груп основних фондів вкладаються кошти.Воно зацікавлене в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування - активної частини основних фондів, які обслуговують вирішальні ділянки виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства з випуску тих чи інших виробів.


  завдання

  KN = 1,22

  УМОВА:

  Завод подетальной спеціалізації виробляє 3 вироби А, Б, В.

  Розрахувати продажні ціни всіх виробів при наступних вихідних даних.

  N п / п

  вироби

  показники

  А

  Б

  В

  Готовий випуск вироби в (шт.) Гв

  1010000

  250000

  400000

  Норма витрати металу (кг / шт.) НР

  10.1

  12,5

  8

  Чистий маса вироби (кг / шт.) МЧ

  8.08

  11

  7

  Ціна придбання металу в грн. ЦПР

  1200

  1400

  1300

  Величина транспортно заготівельних витрат ТЗВ

  3,5

  3,5

  3,5

  Ціна відходів в грн. за тонну ЦОТХ

  200

  200

  200

  Технічні норми времни за операціями хв на шт. і розряд робіт tНВ1

  tНВ2

  tНВ3

  tНВ4

  tНВ5

  10.1,

  12,

  8,

  10.1,

  7,

  15,

  13,

  10.1,

  6,

  8,

  8,

  10.1,

  6,

  8,

  7,

  Додаткова заробітна плата у відсотках ЗПДОП

  25

  27

  23

  Сума витрат на утримання і експлуатацію устаткування SРСЕО

  1010000

  Сума загальних виробничих витрат SОПР

  580000

  Інші виробничі витрати% ДПР

  2,5%

  Сума адміністративних витрат SАР

  450000

  Сума витрат на збут SРС

  202000

  Планова рентабельність виробництва Rпр

  10.1

  Вартість виробничих фондів СПФ

  10.1 · 106


  Тарифна сітка

  розряд

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  КТ

  1.0

  1.1

  1.35

  1.5

  1.7

  2.0

  2.2

  2.4

  РІШЕННЯ.

  Вартість сировини і матеріалу

  ССМ = НР (ЦПР-ПДВ) КТЗР

  Вартість зворотних відходів

  СВО = (НР-МЧ) ЦОТХ

  Разом матеріальних витрат за вирахуванням відходів

  ІМЗ = ССМ-СВО


  Основна заробітна плата

  ,

  де n - число операцій

  ,

  де - мінімальна заробітна плата,

  - коефіцієнт за генеральною угодою,

  - середнє число робочих днів у місяці,

  - тривалість зміни.

  грн. / год

  Додаткова заробітна плата

  ЗПДОП =% ЗПОСН


  Відрахування на соціальне страхування

  ОСС =% (ЗПОСН + ЗПДОП)

  Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

  ,

  де n - число виробів, що випускаються


  Загальні виробничі витрати

  Інші виробничі витрати


  виробнича собівартість

  Адміністративні витрати

  де n - число виробів, що випускаються

  Витрати на збут


  повна собівартість

  ПС = ПРС + АР + РС

  прибуток


  Оптова ціна підприємства

  ОЦ = ПС + ПР

  Податок на додану вартість

  ПДВ = 0,2 · ОЦ

  Ціна продажу

  Цпрод = ОЦ + ПДВ

  N п / п

  Найменування статей калькуляції

  Сума, в грн.

  А

  Б

  В

  Вартість сировини і матеріалів

  12.627

  18.466

  10.64

  Вартість зворотних відходів

  0.488

  0.366

  0,244

  Разом матеріальних витрат за вирахуванням відходів

  12.139

  18.1

  10.396

  Основна заробітна плата

  2.879

  3.808

  2.879

  Додаткова заробітна плата

  0.711

  1.02

  0.662

  Відрахування на соціальне страхування

  1.335

  1.81

  1.32

  Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

  0.935

  1.21

  0.921

  Загальні виробничі витрати

  0.537

  0.713

  0.539

  Інші виробничі витрати

  0.27

  0,25

  0,16

  виробнича собівартість

  27,19

  24,79

  16,27

  Адміністративні витрати

  0.22

  0.2

  0.13

  Витрати на збут

  0.1

  0.09

  0.06

  повна собівартість

  27.51

  25.08

  16.46

  прибуток

  0.68

  0.63

  0.41

  Оптова ціна підприємства

  28.19

  25.71

  20.244

  Податок на додану вартість

  5.638

  5.142

  3.374


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Поняття про капітальне будівництво і капітальні вкладення

  Скачати 20.99 Kb.