• Поняття «змішаної» економіки.
 • Список літератури
 • Інтернет ресурси


 • Дата конвертації11.06.2017
  Розмір10.47 Kb.
  Типесе

  Скачати 10.47 Kb.

  Поняття "змішаної" економіки

  - 1 -

  Нижегородський філія Державний Університет

  вища школа економіки

  есе

  з економічної історії.

  Тема:

  «Поняття« змішаної »економіки»

  Нижній Новгород

  2006 р

  Поняття «змішаної» економіки.

  Сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих в ньому відносин власності та організаційно-правових форм, являє собою економічну систему цього суспільства.

  Поза системного характеру економіки не могли б відтворюватися (постійно відновлюватись) економічні відносини та інститути, не могли б існувати економічні закономірності, не могло б скластися теоретичного осмислення економічних явищ і процесів, не могло б бути скоординованою і ефективної економічної політики.

  У сучасній економічній науці поняття «економічна система» означає сукупність всіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих в ньому майнових відносин і організаційних форм. Системи відрізняються підходом і засобами рішення основних економічних питань: Що? Як? і для Кого виробляти?

  Зрозумівши суть системи, можна зрозуміти багато закономірностей господарського життя суспільства. В рамках кожної системи можливо існування регіональних моделей, відмінності між якими зумовлюються рівнем розвитку продуктивних сил в країні, національними традиціями і звичаями, культурним та історичним минулим, ресурсозабезпеченістю і географічним положенням.

  Існують різні підходи до визначення економічної системи. Марксистський підхід заснований на характеристиці системи як способу виробництва - єдності і взаємодії двох складових: продуктивних сил, що знаходяться на певному рівні розвитку, і відповідного їм типу виробничих відносин. У цій єдності виробничі відносини є суспільною нормою використання і розвитку виробничих сил. Інші економісти визначають економічну систему як сообщность людей (соціум), об'єднаних загальним економічним інтересом. Треті вважають систему сукупністю виробничих відносин. Четверті під економічною системою розуміють загальні закономірності діяльності та розвитку людини як індивіда і члена суспільства.

  Економічна система - це органічна сукупність економічних правил поведінки людей, інститутів і механізмів, що забезпечують їх узгоджену діяльність для задоволення життєвих потреб.

  Економіка будь-якої країни функціонує як самостійна, велика система, яка включає багато різних видів діяльності і кожна її ланка - компонент системи - може існувати тільки тому, що отримує що-небудь від інших ланок, тобто знаходиться з ними у взаємозв'язку і взаємозалежності.

  Основними елементами економічної системи є соціально-економічні відносини, організаційні форми господарської діяльності, господарський механізм і конкретні економічні зв'язки між суб'єктами економіки.

  У світовій економічній науці існують різні підходи до виділення типів економічних систем. В якості критерію використовується, як правило, домінуюча форма координації дій господарюючих суб'єктів, форми власності.

  Марксистська концепція типу економічної системи виходить їх того, що суспільство у своєму розвитку проходить п'ять суспільно-економічних формацій: первісно-общинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і комуністичну.

  Американський економіст У. Ростоу в книзі «Стадії економічного зростання» висунув теорію стадій зростання і виділив 5 стадій економічного розвитку: традиційне суспільство, перехідне суспільство. Період зсуву, стадія зрілості і стадія високого рівня масового споживання.

  Для цієї теорії характерний технологічний підхід, висунення на перший план стану техніки.

  Американські економісти К.Р. Макконелл і С.Л. Брю виділяють 4 моделі економічних систем:

  1. чистий капіталізм

  2. командна економіка

  3. «змішані» системи

  4. традиційна економіка.

  Найцікавішою, на мій погляд, і маловивченою є модель «змішаної» економіки. Її я і буду розглядати більш детально.

  «Змішані» системи характеризуються наявністю в економіці різних форм власності на засоби виробництва і продукти праці. Тут зустрічаються елементи чистого капіталізму та командної економіки, тобто в ній успішно поєднуються два механізму координації економічних процесів: ринковий, в якості основного, і державний, як допоміжний.

  Розгляд питання про те, яку роль відіграє держава, показує, що в реальній дійсності чисто ринкової системи ніколи не існувало і існувати не може. В даний час практично в будь-якій країні світу вже склалася або формується змішана економіка.

  Підручник «Основи економічної теорії» дає наступне визначення змішаної економіки:

  «Змішана економіка - це ринкова система, заснована на приватній власності і вільному підприємництві, регульована державою» Іванов С.І. «Основи економічної теорії» - М .: 2002. - кн. 1. С.63.

  .

  В рамках змішаної економіки можна в даний час виділити кілька основних типів моделей: модель соціальних пріоритетів (Німеччина, Швеція), модель бізнесових пріоритетів (США), модель національних пріоритетів (Японія).

  Німецька модель в найбільш яскравому вигляді є моделлю соціального ринкового господарства.

  Головна особливість цієї моделі полягає в наданні всім формам господарства під егідою держави можливості ефективного і стійкого розвитку. Причому особливим покровительством держави в рамках цієї системи користуються так звані міттельштанд, тобто дрібні і середні підприємства. Заохочення державою підприємств цього типу полягає в створенні більш пільгових умов у вигляді податків, цін, квот, норм і т. Д.

  Така політика держави, спрямована на активізацію діяльності та заохочення праці більшості, зайнятого в цих господарствах, увінчалася успіхом, що виразилося в зростанні добробуту населення цієї країни.

  Шведська модель спрямована на скорочення майнової прірви шляхом перерозподілу національного доходу на користь найменш забезпечених верств. Природно, що це можливо тільки в умовах жорсткої фіскальної політики.

  Функція виробництва в такій моделі лягає на підприємця. Держава бере активну участь в забезпеченні економічної стабільності і перерозподілі доходів. Особливість шведської моделі полягає у високому рівні оподаткування, який становить приблизно 50% ВНП.

  Близько 40% всіх витрат бюджету спрямовуються на охорону здоров'я, соціальне забезпечення, розвиток освіти і культури. В результаті в країні до мінімуму зведена безробіття, вирівняні поточні доходи населення, високий рівень соціального забезпечення громадян, висока і експортна здатність шведських компаній, вони займають міцне місце на світовому ринку.

  Серцевиною шведської моделі є соціальна політика. Головне достоїнство - вона дозволяє поєднувати високе економічне зростання з підвищенням добробуту населення і з забезпеченням його зайнятості.

  Американська модель ґрунтується на системі активного заохочення підприємницької активності і створення умов для зростання доходів населення, що бере участь у підприємницькій діяльності.

  Що стосується малозабезпечених верств населення, то держава застосовує різні форма його підтримки, що поєднують соціальні програми з періодичними заходами залежно від що складається в економіці ситуації. При цьому держава на ставить завдання соціальної справедливості, тому що його політика і ідеологія спрямовані на масову орієнтацію населення на досягнення багатства за рахунок особистих успіхів.

  Японська модель побудована на обліку особливості населення, яка складається в особливому ставленні до праці, обумовленому звичаями і традиціями, спрямованими на його якість. Модель заснована на високому самосвідомості народу, готовністю йти на певні матеріальні жертви заради процвітання країни, своєрідним патріотичним колективізмом.

  Відрізняється дуже розвинутим плануванням і координацією економічної діяльності уряду і приватного сектора. Загальнодержавне економічне планування в Японії носить рекомендаційний характер. Для японської моделі характерна збереження своїх традицій і, в той же час, запозичення у інших країн всього того, що потрібно для розвитку країни. Це дозволяє створювати їм такі системи управління і організації виробництва, які в Японії дають більший ефект, ніж в інших країнах.

  Отже, сучасна господарська система західних країн іменується «змішаною економікою». Термін «змішана економіка» відображає всього лише ту обставину, що в чистому вигляді ми не спостерігаємо ні спонтанного порядку, ні ієрархії; ні правового режиму приватної власності, виключно спільної власності, виключно державної або комунальної власності. «« Змішана »економіка означає співіснування механізму ринкової координації та державного регулювання економіки. мова не йде про якийсь «третій шлях», за яким нібито йдуть такі країни, як Великобританія, Австрія, Швеція, Японія, США і т.п. »Чепурін М.Н. «Курс економічної теорії» Кіров, 2004. С. 75. . На підтвердження хочеться навести висловлювання Л. Мізеса: «Виробництво може направлятися або ринковими цінами ..., або урядовою радою по управлінню виробництвом. Третього рішення не існує. Неможлива третя соціальна система, яка була б не соціалістичної, ні капіталістичної »Мізес Л.« Бюрократія. Запланований хаос. Антикапіталістична ментальність. »М., 1993. С. 113. .

  Список літератури:

  1. Голубович В.І. «Економічна історія зарубіжних країн» - Мн.

  Інтерпрессервіс; Екоперспектіва, 2002.-592 с.

  2. Іванов С.І. «Основи економічної теорії» - М .: Віта-Пресс, 2002. - 336 с.

  3. Чепурін М.Н. «Курс економічної теорії» - Кіров: «АСА», 2004.- 832 с.

  4. Кураков Л.П. «Економіка і право: словник-довідник» - М .: Вуз і школа, 2004.-1072 с.

  Інтернет ресурси: