Дата конвертації11.06.2018
Розмір41.41 Kb.
Типреферат

Скачати 41.41 Kb.

Попит і ринок капіталу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Федерального державного освітнього закладу

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Російський державний УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ»

(ФГОУВПО «РГУТіС»)

____________________________________ факультет

Кафедра

Контрольна робота з

______________________________________________________

назва дисципліни

____ -й семестр

Студента (ки) заочної форми навчання __________________________________________

П.І.Б., повністю

_____________________________________________________________________________

№ залікової книжки _________________________ група __________________________

спеціальність _______________________________________________________________

код і найменування спеціальності

_____________________________________________________________________________

№ варіанту _________________ Виконала _________________________

підпис студента (ки)

Робота пред'явлена на перевірку «____» _________ 200__р .__________________________

підпис викладача

Результати перевірки __________________________________________________________

Зауваження, рекомендації ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Перевірив викладач «___» __________ 200__р. ________________________________

П.І.Б., підпис

Вдруге пред'явлена на перевірку «___» __________ 200__р. ______________________

підпис викладача

Результати перевірки _________________________________________________________

зауваження _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірив викладач «___» ________ 200__р. __________________________________

П.І.Б., підпис

Робота прийнята (проведено співбесіду) «___» _______ 200__р ____________________

підпис викладача

РЕЦЕНЗІЯ

на контрольну роботу

студента (ки) заочної форми навчання __________________ ____________________________________________________

П.І.Б

________________________ групи _____________ курсу

спеціальності _____________________________________

__________________________________________________

з дисципліни _____________________________________

__________________________________________________

тема: _____________________________________________

__________________________________________________

1. Відповідність контрольної роботи заявленій темі, завданням: _________

__________________________________________________________________

2. Оцінка якості виконання контрольної роботи: ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Оцінка повноти розробки поставлених питань: __________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Недоліки та зауваження ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Оцінка контрольної роботи: ______________________________________

__________________________________________________________________

1.Дайте визначення попиту і факторів, на нього впливають. Проілюструйте його графічно. Сформулюйте закон попиту.

Попит називається кількість товарів і послуг, що є на даному ринку, яке покупець готовий купувати за певною ціною незалежно від того, діє він раціонально або під впливом середовища.

Попит на який-небудь продукт являє собою попит по відношенню до будь-то галузі економіки. Практика показує наявність значного розмаїття продукції, призначеної для задоволення запитів споживачів. Всі види продукції мають різний ступінь взаємозамінності.

Комбінована продукція галузі може розглядатися як товар або благо. Однак загальним критерієм приналежності будь-якого продукту до тієї чи іншої галузі можуть служити певні ознаки (форма, якість, ступінь рекламування і т.д.). Висока заменяемость передбачає, що товари задовольняють одну і ту саму потребу, але зміна ціни на взаємозамінні товари може спричинити за собою зміну попиту від одного продукту до іншого. Отже, механізм ринку дозволяє задовольняти тільки ті потреби, попит на які зростає.

Індивідуальний і сукупний ринковий попит на товар. Давайте розглянемо ситуацію, яка складається на ринку якогось товару А. Припустимо, що при ціні $ 30 за одну умовну одиницю покупець готовий купити лише 1 одиницю блага А, при ціні $ 15 - 3 одиниці і т.д. Залежність кількості проданих благ від рівня цін може бути представлена ​​графіком (рис. 1).Рис.1. крива попиту

Аналізуючи отриманий графік, легко помітити, що між ринковою ціною і кількістю реалізованого товару існує певна зворотний зв'язок. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ж ціни, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Зображена крива попиту характеризує стан цін і обсягу продукції А на певний момент часу. Дана крива ілюструє закон зміни попиту. Вона має негативний нахил, що свідчить про бажання споживачів купити більшу кількість благ при меншій ціні. У загальному вигляді Q D = F (Р), де Q D - величина попиту (demand), Р - ціна (price).

Однак попит - величина змінна. При цьому слід розрізняти зміна величини попиту, або обсягу попиту, і зміна характеру попиту. Величина попиту змінюється тоді, коли змінна тільки ціна даного товару. Характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини. Графічно зміни обсягу попиту виражаються в "русі" по кривій попиту вниз або вгору (рис.1). Зміна ж попиту виражається в "русі" кривої попиту, в її зміщення вправо або вліво (рис.2).Рис.2. Рух кривої попиту

Представлена ​​функція носить назву функції попиту - функції, що визначає попит залежно від впливають на нього ринкових факторів.

-вище ми визначили вплив цінового фактора. Однак так попит впливають і інші фактори:

- величина і динаміка зміни доходу споживача;

- зміна смаків і уподобань;

- розмір ринку;

- цінові та дефіцитні очікування;

- наявність товарів-субститутів і ін.

Попит є функцією всіх цих факторів: Q D = F (f 1, f 2,..., f n)

Ці чинники сприяють зрушенню кривою індивідуального попиту вправо або вліво. Так, зміна грошових доходів споживачів передбачає переміщення по кривій в положення D '(в разі їх збільшення) і в положення D "(в разі їх зниження).

еластичність попиту

Поняття еластичності пов'язано з попитом на товари в залежності від їх ціни. Мірою такого виміру служить коефіцієнт еластичності попиту. А. Маршалл, який розвинув цю тему, писав у своїх "Принципах економічної науки", що "еластичність (responsiveness) може бути більшою або меншою в залежності від того, сильнішим чи слабшим зростає купується кількість товарів при даному зниженні цін і в більшій чи меншій мірі падає при даному підвищенні цін ".

Еластичність попиту визначається як відношення між процентною величиною змін запитуваної кількості товару і величиною коливань цін.

де - еластичність попиту за ціною; - зміна обсягу попиту,%; - зміна ціни, %.

Форма кривої попиту може бути різною в залежності від характеру потреби в даному товарі. Існують товари низької еластичності, попит на які стабільний, і товари високої еластичності, попит на які різко змінюється при зміні ціни.

Якщо, наприклад, підвищення ціни на 1% відповідає зниження попиту більш, ніж на 1%, то кажуть, що попит еластичний (коефіцієнт еластичності більше 1); якщо підвищення ціни на 1% відповідає зниження попиту на 1%, то попит нейтральний (коефіцієнт еластичності дорівнює 1); якщо підвищення ціни на 1% тягне за собою зниження попиту менш, ніж на 1%, то попит нееластичний (коефіцієнт еластичності знаходиться в інтервалі від 0 до 1). Існують різні варіанти прояву еластичності (рис.3).

Знак еластичності буде негативним, коли ціна і обсяг продукції змінюються в протилежних напрямках.Рис.3. Графіки еластичності попиту

Попит на будь-який товар залежить не тільки від його ціни, а й від рівня цін на інші товари. Для обліку впливу супутніх і замінників використовують перехресні коефіцієнти еластичності, що показують, на скільки відсотків змінюється попит на інший товар за умови, що інші ціни і доходи споживачів залишаються колишніми.

Перехресна еластичність виражається в двох товарах - А і В.

де - зміна обсягу попиту на благо В; Q В - обсяг попиту блага В; - зміна ціни блага А; Р А - ціна блага А.

Перехресна еластичність попиту показує тенденцію покупців до переміщення свого попиту від одного товару до іншого в тому випадку, якщо ціна на перший з них сильно змінюється.якщо , То блага взаємозамінні, якщо - взаємодоповнюючі.

Цінова нееластичність товару означає, що зміна цін не викликає значних змін в обсязі продажів. Ефект зміни цін на нееластичним ринку проявляється в двох формах: при зниженні ціни втрачається частина прибутку; при збільшенні ціни різко виростає обсяг продажів і прибутку.

Цінова еластичність товару означає, що невеликі зміни ціни викликають значні зміни продажів. Обсяг прибутку може збільшуватися при зменшенні цін і зменшуватися при їх збільшенні. Головна особливість еластичного ринку полягає в наявності високої цінової конкуренції, коли невеликі відхилення від ціни викликають суттєві зміни обсягів продажів, а отже, і валового обсягу прибутку. Тому будь-які підвищення цін, навіть дуже незначні, на еластичному ринку вимагають проведення великої кількості різних досліджень для визначення кількісних характеристик таких співвідношень, як "обсяг продажів - ціна", "обсяг продажів - собівартість", "ємність ринку - ціна", з метою прийняття остаточного рішення.

У сучасній економічній науці використовується також показник еластичності попиту щодо доходу.

де - зміна обсягу попиту; Q - обсяг попиту; - зміна величини доходу; I - величина доходу.

2. Охарактеризуйте сутність ринку капіталу.

Ринок капіталу: реальний і фіктивний

1.1. Капітал його сутність і форми

Капітал (від лат. Capitalis - головний) - одна з найважливіших категорій економічної науки, обов'язковий елемент ринкової економіки, необхідний фактор і ресурс виробництва, головний об'єкт ринку капіталу.

Капітал має багато значень і може трактуватися як якийсь запас матеріальних благ ( «фізичний капітал»), як сума грошей, або «фінансовий капітал», як щось, що включає в себе не тільки матеріальні елементи, такі, як знання, освіта, кваліфікація, людські здібності, які використовуються у виробництві товарів і послуг ( «людський капітал»), як елемент багатства, що приносить його власнику регулярний дохід протягом тривалого часу ( «дисконтований потік доходу»), як сума прав розпоряджатися деякими цінностями, дає їх власникам дохід без вкладення відповідного праці ( «юридичний капітал»).

Всі ці погляди єдині в одному: капітал - це будь-який ресурс економіки, який створюється з метою виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід.

товарна

грошова

Капітал існує в різних формах (рис.1).

продуктивнаЗа формою

власності на капітал

Рис.1. Види класифікації форм капіталу.

1.2. Форми руху капіталу. Реальний і позичковий капітал

Грошовий капітал.

Спочатку капітал виступає в грошовій формі. Це грошовий капітал, функція якого полягає в створенні необхідних умов для поєднання факторів виробництва. Володіючи грошовими ресурсами, підприємець звертається на ринок інвестиційних товарів з метою придбати необхідні засоби виробництва і на ринок праці з метою найму робочої сили. Якщо у нього немає необхідних площ для розміщення свого виробництва, він звертається на ринок землі з метою або оренди, або придбання у власність земельної ділянки.

Продуктивний капітал.

Іншою формою капіталу є продуктивний капітал, функція якого полягає в організації, управлінні і раціональному поєднанні придбаних факторів виробництва з метою отримання більшої вартості, тобто вартості, що містить додаткову вартість, або прибуток. Однак в процесі господарської діяльності не створюється сама по собі ні вартість, ні прибуток. Їх створення і отримання стають можливими лише шляхом випуску необхідних споживчих благ, що володіють громадської споживною вартістю - цінністю для покупців. Це товари і послуги.

Товарний капітал.

Третя форма руху капіталу - товарний капітал, функція якого полягає в реалізації наявних товарів і послуг з метою перетворення товарного капіталу в грошовий капітал. Саме на цій стадії відбувається реалізація вартості у формі ціни, яка і містить в собі жаданий об'єкт будь-якого підприємництва - прибуток (додаткову вартість). Таким чином, коло замкнулося, капітал повернувся в свою первинну форму - гроші, тобто він зробив кругообіг.

Вихідним моментом існування і руху капіталу є грошова форма. Грошовий капітал - найбільш мобільна і загальна форма капіталу. Однак щоб авансувати певну кількість грошей для реалізації того чи іншого підприємницького проекту, необхідно їх накопичити. Здійснити досить великі капіталовкладення окремо взятому підприємству за рахунок виключно власних доходів, прибутку непросто.

Однак в результаті кругообігу реального капіталу в процесі відтворення утворюється вільний капітал в грошовій формі. Грошовий капітал, наданий у позику і приносить дохід у вигляді відсотка, називається позиковим капіталом. Останній з самого початку виступає як вартість, яка стає особливого роду товаром - капіталом. Капітал-власність, що віддають в позику, стає функціонуючим капіталом, застосовуваним в реальному процесі виробництва і обігу, тобто капіталом-функцією. Капітал-власність реалізує відносини володіння і забезпечує присвоєння відсотка; капітал-функція реалізує відносини розпорядження цією власністю і забезпечує присвоєння прибутку.

Важливу роль відіграє фактор часу. Якщо через брак власних фінансових ресурсів буде упущено час для організації виробництва товару, що користується попитом або має хорошу перспективу збуту в майбутньому, то чи даний ринок можуть зайняти інші підприємці, або структура потреб зазнає істотних змін.

Умови відтворення викликають необхідність відокремлення грошової форми промислового капіталу і перетворення її в самостійний позичковий капітал. В основі перетворення грошового капіталу в особливий товар - капітал лежить відділення власності на капітал від користування ним, тобто коли він належить одному, а використовується іншим підприємцем. Позичковий капітал після закінчення певного терміну повертається назад власнику, приносячи дохід у вигляді відсотка. Позичковий капітал має особливу форму руху. Він не приймає ні продуктивної, ні товарної форми.

Рух позичкового капіталу відбувається в формі комерційного і банківського кредиту. Розвиток кредиту дало поштовх торгівлі цінними паперами, біржовій грі, формування ринку цінних паперів.

1.3. Поняття «ринок капіталу».

У зв'язку з неоднозначністю трактування категорії «капітал» існує також проблема визначення поняття «ринок капіталу». В економічній літературі виділяються два можливих варіанти трактування цього поняття:

Якщо під капіталом розуміти фізичний капітал (верстати, будівлі, запаси і т.д. у вартісному їх вимірі), то ринок капіталу - це частина ринку чинників виробництва поряд з ринком праці і землі. Якщо під капіталом на ринку фінансів розуміти грошовий капітал, то ринок капіталу виступає складовою частиною ринку позикових капіталів.

Ринок позичкового капіталу підрозділяється на грошовий ринок і ринок капіталу. Грошовий ринок пов'язаний з короткостроковими банківськими операціями терміном до одного року. Ринок капіталу обслуговує середньострокові та довгострокові операції банків. Він, в свою чергу, ділиться на іпотечний ринок (операції з заставними листами) і фінансовий ринок (операції з цінними паперами). Суб'єктами фінансового ринку є не тільки банки і їхні клієнти (як на іпотечному ринку), але і фондова біржа, а об'єктом операцій виступають не тільки цінні папери приватних підприємців, а й державних інститутів.

Інструментарій ринку капіталу включає:

казначейські облігації, призначені для фінансування довгострокової політики федерального уряду;

цінні папери державних установ, які емітуються на основі спеціального дозволу уряду для фінансування різних типів соціальних програм через фінансову систему;

муніципальні облігації, що випускаються місцевими органами влади;

акції та облігації корпорацій, що емітуються приватними фірмами.

На ринку позикових капіталів формуються попит і пропозиція грошового капіталу.

Ринок капіталу як структурна ланка ринку факторів виробництва є типовим ринком. У принципах його організації і в механізмі його функціонування, встановлення рівноваги є багато спільного з аналогічними процесами на ринку праці. А саме:

обсяг попиту на фізичний капітал носить похідний характер по відношенню до попиту на кінцеву продукцію і залежить від розмірів останнього;

максимізація прибутку досягається в точці рівності граничного грошового продукту і граничних витрат матеріального ресурсу (фізичного капіталу), тобто при оптимізації фірмою попиту на капітал діє правило, що граничний грошовий продукт дорівнює граничним витратам матеріального ресурсу.

Попит на капітал на ринку чинників - це попит фірм на фізичний капітал, що дозволяє фірмам реалізовувати свої інвестиційні проекти, а за формою пред'явлення - це попит на інвестиційні фонди. Попит на капітал виражається у вигляді попиту на фінансові кошти для придбання необхідних виробничих фондів.

Пропозиція капіталу виникає в основному з боку домашніх господарств, а також підприємств і держави. Домашні господарства, які володіють капіталом у формі вкладених коштів, надають капітал у користування бізнесу у формі матеріальних засобів і отримують дохід у вигляді відсотка на вкладені кошти.

У зв'язку з тим, що фізичний капітал може набуватися у власність фірм або надаватися їм у тимчасове користування, слід розрізняти плату за потік послуг капіталу (ціна використання) і ціну капітальних активів (ціна купівлі - продажу).

Вартість використання послуг капіталу являє собою рентну (прокатну) оцінку капіталу. Вона може виступати в якості ринкового котирування або суми, що сплачується фірмою власнику капіталу за оренду частини цього капіталу.

Ціна активу являє собою ціну, по якій одиниця каптала може бути продана або куплена в будь-який момент.

1.4. Фіктивний капітал

Особливою формою додатка позичкового капіталу є фіктивний капітал, представлений в цінних паперах, що здійснюють самостійне, відмінне від реального капіталу рух і регулярно приносить дохід його власникам у вигляді дивідендів або процента.Капітал акціонерних підприємств, залучений шляхом випуску акцій і облігацій, як правило, значно перевищує реально вкладений в підприємства капітал. Різниця між розмірами дійсного і фіктивного капіталу становить засновницький прибуток. Остання виникає в тих випадках, коли репутація акціонерного підприємства висока і фінансове становище стійке.

Крім акцій та облігацій підприємств ринок цінних паперів поповнюється і іншими цінними паперами, що випускаються державою. Якщо зростання фіктивного капіталу у вигляді цінних паперів, що випускаються акціонерними товариствами, побічно свідчить про зростання реального капіталу, то збільшення державних позик (облігації та інші зобов'язання) ніяк не пов'язане з ростом останнього. Випуск державних цінних паперів призводить до зростання державного боргу, покриття і виплата відсотків, за яким здійснюються за рахунок податків, тобто їх джерелом служать доходи, ніяк не пов'язані з функціонуванням позик. Зростання державного боргу сприяє посиленню інфляційних процесів. На ринку цінних паперів держава виступає одночасно як боржник і кредитор, який займає привілейоване становище порівняно з приватними підприємцями.

Розвиток фіктивного капіталу пов'язано з появою нових форм і видів емісійної діяльності. Це довірчі операції банків, ринок іпотек, твердовідсоткових цінні папери, сертифікати інвестиційних товариств, акції пенсійних фондів і страхових компаній, так звані Кукси (цінні папери, які не мають номінальної вартості), які є об'єктом вивчення спеціальної дисципліни.

На базі освіти монополістичних об'єднань у промисловості і банківській сфері відбулося подальше їх злиття і зрощення в формі фінансового капіталу. Зрощування і злиття промислового капіталу і банківського стало можливим завдяки бурхливому розвитку так званого фіктивного капіталу, представленого у вигляді цінних паперів (акцій, облігацій, бонів та ін.). Дійсно, адже не можна допустити, що фабрика і банк об'єднали свої виробництва і розмістилися в одному приміщенні. Об'єднання промислового і банківського капіталів стало можливим завдяки створенню акціонерних товариств, взаємному обміну пакетами акцій між промисловцями і банками, взаємній участі в управлінні, створення династичних зв'язків (групи Моргана, Рокфеллера, Дюпона, Ротшильда і ін.).

3.Якщо фірма може отримати достатньо коштів, щоб покрити свої постійні витрати, то вона буде продовжувати виробництво, не звертаючи уваги на змінні витрати. Покажіть, що в цьому визначенні переплутано.

Якщо фірма буде продовжувати виробництво, щоб покрити свої постійні витрати то вона може отримати достатньо коштів, не звертаючи уваги на змінні витрати.

Так це визначення більш вірно!

4. Розкрийте зміст ефекту заміни і ефекту доходу для споживача від зміни ціни товару. Проілюструйте на графіку, як змінюється попит на товар.

ЕФЕКТ ЗАМІНИ І ЕФЕКТ ДОХОДУ

Зміна ціни будь-якого товару впливає на обсяг попиту через ефект заміни і ефект доходу. Ефект доходу виникає, оскільки зміна ціни даного товару збільшує (при зниженні ціни) або зменшує (при підвищенні ціни) реальний дохід, або купівельну спроможність, споживача. Ефект заміни виникає в результаті відносної зміни цін. Ефект заміни сприяє зростанню споживання щодо здешевілого товару, тоді як ефект доходу може стимулювати і збільшення, і скорочення споживання товару або бути нейтральним. Для того щоб визначити ефект заміни, потрібно елімінувати вплив ефекту доходу. Або, навпаки, щоб визначити ефект доходу, потрібно елімінувати ефект заміни.

Існують, однак, два підходи до визначення реального доходу, пов'язані з іменами англійського економіста Дж. Хікса і російського математика і економіста Е. Є.Слуцький. 1 Згідно Хиксу, різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто що дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу. Згідно Слуцькому, лише той рівень грошового доходу, який достатній для придбання одного і того ж набору або комбінації товарів, забезпечує і незмінний рівень реального доходу. Підхід Хікса в більшій мірі відповідає основним положенням порядкової теорії корисності, тоді як підхід Слуцького має ту перевагу, що дозволяє дати кількісне рішення задачі на основі статистичних матеріалів. Спочатку ми розглянемо версію, запропоновану Хіксом, як більш загальну. Потім покажемо особливості рішення, запропонованого Слуцьким.

Ефект заміни і ефект доходу по Хиксу

Розкладання загального ефекту зміни ціни на ефект доходу і ефект заміни по Хиксу показано на рис. 3.16. Бюджетна лінія KL відповідає грошовому доходу I і цінами Р X і Р Y. Її дотик з кривою байдужості U 1 U 1 визначає оптимум споживача E 1, якому відповідав би обсяг споживання товару X в кількості Х 1. У разі зниження ціни X до Р X t і незмінному грошовому доході I бюджетна пряма займе положення KL 1. Вона стосується вищої кривої байдужості U 2 U 2 в точці E 2, якій відповідає споживання товару X в обсязі Х 2. Таким чином, загальний результат зниження ціни товару X виражається в збільшенні його споживання з Х 1 до Х 2.

Тепер визначимо, яким мав би бути грошовий дохід споживача, щоб при зміненому співвідношенні цін забезпечити йому колишній рівень задоволення. Для цього проведемо допоміжну бюджетну пряму К'L▓, паралельну лінії KL 1 (тобто відображає нове співвідношення цін), так, щоб вона стосувалася кривої байдужості U 1 U 1 (тобто забезпечувала б колишній рівень задоволення). Відзначимо точку дотику E 3 і відповідний обсяг споживання товару Х 3 -

Зауважимо, що при переході від первісного до додаткового (розрахунковому) оптимуму (від E 1 до E 3) реальний дохід споживача не змінюється, він залишається на колишній кривої байдужості U 1 U 1. Значить, зрушення від E 1 до E 3 і характеризує ефект заміни товару Y щодо подешевшали товаром X. Він дорівнює різниці Х 3Х 1. Отже, ефект доходу складе Х 2Х 3 - Зауважимо також, що в результаті дії ефекту доходу споживання обох товарів в точці E 2 вище, ніж в точці E 3.

Таке ж розкладання загального ефекту може бути виконано і для випадку, коли ціна товару X підвищується (рис. 3.17). Тут результатом підвищення ціни є переміщення оптимального положення споживача на більш низьку криву байдужості U 1 U 1. Загальний ефект підвищення ціни товару X зводиться до зниження його споживання з Х 1 до Х 2. При цьому ефект заміни складе Х 1Х 3, ефект доходуХ 3 - Х 2. Зауважимо, що в обох випадках ефект заміни характеризується рухом уздовж однієї і тієї ж кривої байдужості, а ефект доходу ≈ переходом з однієї кривої на іншу.

Ефект заміни завжди негативний. Зниження ціни одного товару спонукає споживача збільшувати його споживання, скорочуючи споживання іншого товару (або групи товарів). Підвищення ціни спонукає його до заміщення цього товару іншими, щодо подешевшали. Ефект доходу може бути від'ємний, як показано на рис. 3.16 і 3.17 для нормальних товарів, позитивний (в разі неякісного товару, коли крива доход-споживання має негативний нахил) або нейтральний (якщо крива доход-споживання вертикальна). У наших прикладах ефект доходу підсилює дію ефекту заміни, збільшуючи споживання товару X при зниженні його ціни і скорочуючи споживання при підвищенні ціни. Для неякісних товарів ефект доходу позитивний ≈ чим вище реальний дохід, або купівельна спроможність, споживача, тим в меншій мірі він буде схильний до придбання такого товару. Однак для більшості неякісних товарів негативний ефект заміни перекриває позитивний ефект доходу, так що загальний результат зміни ціни буде все ж негативним. Так, на рис. 3.18, а (на ньому показані лише бюджетні лінії KL і KL 1 і допоміжна лінія K'L ', точки їх дотику з опущеними на малюнку кривими байдужості позначені відповідно E 1E 3) загальний результат підвищення ціни товару X 1 - Х 2) розкладається на ефект заміни Х 1 - Х 3 і ефект доходу Х 3 - Х 2, при цьому 1 - Х 3)> 3 - Х 2).

Тому, як правило, криві попиту на такі товари мають зазвичай негативний нахил, як і в разі нормальних товарів. Лише якщо позитивний ефект доходу перекриває негативний ефект заміни, закон попиту порушується ≈ його обсяг змінюється в тому ж напрямку, що і ціна. На рис. 3.18,6, наприклад, 3 - Х 2)> 1 - Х 3). Такі товари називаються товарами Гіффена. Насправді споживання більшості товарів вимагає лише невеликої частини коштів споживача і ефект доходу зазвичай невеликий. Навіть якщо він негативний, його розміри недостатні для того, щоб перекрити вплив ефекту заміни. Тому поява товарів Гіффена малоймовірно.

ЕФЕКТ ЗАМІНИ І ЕФЕКТ ДОХОДУ ПО Слуцький

Підхід Слуцького до розкладання загального результату зміни ціни на ефект доходу і ефект заміни відрізняється від підходу Хікса трактуванням реального доходу. Елімінування ефекту доходу досягається визначенням такого його рівня, який забезпечив би споживачеві можливість придбати після зміни цін той же самий набір товарів, що і до зміни, а не зберегти колишній рівень задоволення, як це передбачається в моделі Хікса.

Тому на рис. 3.19 допоміжна бюджетна пряма K'L ', паралельна KL 1, проводиться не як дотична до колишньої кривої байдужості U 2 U 2, а строго через точку E 1, що відповідає оптимальному набору товарів X і Y при колишньому співвідношенні цін. Очевидно, вона виявиться дотичною до вищою, ніж U 2 U 2 кривої байдужості U 3 U 3, що означає і можливість досягти (в разі повної компенсації споживачеві падіння його купівельної спроможності) вищого рівня задоволення, ніж при використанні моделі Хікса.Таким чином, загальний результат підвищення ціни товару X 1 - Х 2) розкладається на ефект заміни 1Х 3) і ефект доходу 3 - Х 2). Зауважимо, що рух від E 1 до E 2 відбувається не вздовж кривої байдужості, як на рис. 3.16 і 3.17, а вздовж допоміжної бюджетної прямої K'L '

Порівнявши два підходи, ми бачимо, що метод Хікса припускає знання споживчих переваг, кривих байдужості, тоді як метод Слуцького не вимагає цього, він базується на спостережуваних і реєстрованих фактах поведінки споживача на ринку.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Відмінності в підходах Хікса і Слуцького зручно розглянути, поєднавши їх на одному малюнку (рис. 3.20).

Тут KL ≈ бюджетна пряма при номінальному доході I і цінах Р X і Р Y, її рівняння

X + YР Y = I;

KL 1 ≈ бюджетна пряма при тому ж номінальному доході I і цінах Р X + D Р X і Р Y (причому D Р X - <0), її рівняння

X X + D Р X) + Y = I;

E 0 і E 1 - комбінації товарів X і Y до і відповідно після зниження ціни X; K▓L▓ і K▓▓L▓▓ - допоміжні відповідно по Хиксу і по Слуцькому. їх рівняння

I H = X (Р X + D Р X) + YР Y | U = const

I S = X (Р X + D Р X) + YР Y | X, Y = const

H і S- комбінації товарів X і Y, що відповідають вимозі незмінного реального доходу відповідно по Хиксу і по Слуцькому.

Тепер ми можемо уявити методи розкладання загального результату зміни ціни Р X по Хиксу і по Слуцькому у вигляді двох рівностей:

4 - Х 1) = (Х 4 - Х 2) + (Х 2 - Х 1) (по Хиксу), (3.14)

4 - Х 1) = (Х 4 - Х 2) + (Х 2 - Х 1) (по Слуцькому). (3.15)

Ліві частини (3.14) і (3.15) характеризують загальний результат зміни ціни Р X в міру зміни обсягу попиту на товар X, і в обох випадках вони однакові. Праві частини представляють суми ефектів доходу та заміни. Очевидно, що різниця в розподілі загального результату на ефект доходу і ефект заміни становить Х 3 ≈Х 2 - В (3.14) ця величина входить в ефект доходу, в (3.15) ≈ в ефект заміни.

Можна показати, що величина Х 3 Х 2 0 при D Р X 0, так що при малих змінах Р X підходи Хікса і Слуцького дають практично однаковий результат. 2

У диференціальної формі рівності (3.14) і (3.15) мають вигляд

(по Хиксу)

(по Слуцькому)

Ліві частини (3.16) і (3.17) однакові і становлять спільний результат зміни Р X при незмінних номінальному доході I і ціною Р Y. Тут d X / d Р X можна інтерпретувати як нахил лінії попиту на товар X, якщо Р X прийняти як аргумент, а обсяг попиту ≈ як функцію.

Праві частини представляють, як і в (3.14) і (3.15), суми ефектів доходу та заміни. При цьому в (3.17) Х 1 = d I / d Р X, оскільки при зміні Р X на D Р X для придбання колишнього товарного набору E 01, Y 1) треба було б компенсує зміна номінального доходу споживача на Х 1 D Р X, або в розрахунку на одиницю зміни ціни Х 1 D Р X / D Р X, тобто Х 1.

Ефект заміни d Х / d Р X завжди негативний, так як ціна і кількість змінюються в протилежних напрямках.

Знак перед першим доданком правої частини (ефект доходу) залежить від знака сомножителя d Х / d I. Якщо / iX ≈ нормальний товар, d Х / d I> 0 і ефект доходу від'ємний (зниження ціни збільшує реальний дохід, і покупки нормального товару зростають ). Якщо X ≈ неякісний товар, d Х / d I <0 і ефект доходу позитивний (зниження ціни збільшує реальний дохід, і покупки неякісного товару скорочуються). В цьому випадку ефекти заміни і доходу різноспрямовані. Нарешті, якщо X ≈ товар рифи, позитивний ефект доходу перекриває негативний ефект заміни, так що загальний результат зміни Р X виявляється позитивним, d Х / d Р X> 0 (підвищення ціни викликає збільшення попиту на товар).

Очевидно, що зміна ціни одного товару впливає на обсяг попиту не тільки даного, а й інших товарів. Грунтуючись на раніше висловлених міркуваннях, ми можемо розкласти на ефект заміни і ефект доходу і зміна обсягу попиту на товар Y в результаті зміни ціни товару X. Для цього модифікуємо рівняння Слуцького (3.17):

Ліва частина (3.18) характеризує вплив зміни ціни Р X на обсяг попиту на товар Y. Права представляє суму ефектів доходу та заміни. У разі двох товарів (X, Y) ефект заміни, як випливає з рис. 3.20, позитивний. При незмінній корисності зниження ціни Р X призводить і до скорочення покупок товару Y (Y S, Y H 1), що є наслідком спадної граничної норми заміни MRS.

Отже, загальний результат d Y / d Р X буде позитивним або негативним в залежності від порівняльної "сили" двох ефектів. На рис. 3.20 загальний результат d Y / d Р X негативний, попит на товар Y збільшується з Y 1 до Y 2 в результаті зниження Р X на D Р X, оскільки негативний ефект доходу перекриває позитивний ефект заміни

5.Допустім, що всі фактори, що впливають на обсяг попиту і пропозиції, залишаються незмінними, за винятком одного - ціни даного товару. При цьому умови попит на товар представлений рівнянням: Qd = 3550-210 p, а пропозиція рівнянням: Qs = 1800 + 240 p, де Qd і Qs, відповідно величина попиту і величина пропозиції, p - ціна. Використовуючи рівняння рівноваги, визначте рівноважну ціну.