Дата конвертації11.04.2017
Розмір64.58 Kb.
Типдоповіді

Скачати 64.58 Kb.

Порівняння структури ВВП Росії і США

Для оцінки ефективності і перспектив економіки держави важливо враховувати не тільки величину ВВП, а й його структуру, тобто за рахунок яких видів діяльності він отриманий. Одна справа, якщо значна частина ВВП створена в фінансовому секторі, в сфері фінансових, страхових, юридичних, аудиторських, бухгалтерських та інших послуг (США, Швейцарія). Інша справа - коли вагома частка ВВП створюється в промисловому секторі (Німеччина, Японія, Китай). Третя справа - коли ВВП істотно залежить від величини експорту сировини і світових цін на нього (Росія, Нігерія, Алжир). В даному випадку ВВП розглядається як сума доданих вартостей, створених у всіх галузях економіки країни.

Крім того, з макроекономічної точки зору велику цінність представляє собою аналіз структури ВВП як сукупності кінцевих витрат (за основним макроекономічним тотожності). В рамках даного аналізу можна виділити основну спрямованість використання ВВП і, відповідно, характер самої економіки країни, її інноваційність.

Таким чином, проблема, яку необхідно вирішити в ході роботи, - це порівняти структуру ВВП Росії і США по галузях і за видатками та на базі цього порівняння дати оцінку ефективності російської економіки і перспектив її розвитку.

Перш ніж порівнювати структуру ВВП Росії і США за вищевказаними ознаками, необхідно зробити застереження, що в кожному з цих випадків порівняльний аналіз утруднений певними розбіжностями в офіційних методах статистичного обліку ВВП в обох країнах. Так, дещо відрізняється класифікація галузей і їх об'єднання в статистичні групи. Крім того, в російському статистичному обліку в структурі ВВП за джерелами доходів розглядаються тільки три великі групи: оплата праці, чисті податки на виробництво і імпорт, а валовий прибуток економіки і все змішані доходи об'єднані в одну групу, в той час як в США враховуються окремо доходи від власності, рентні платежі та інші види доходів.

Необхідно також вказати на правову проблему порівняння структури ВВП Росії і США. У ВВП Росії дуже велика частка тіньової складової (за різними оцінками, від 10 до 90%) і незважаючи на той факт, що приховані доходи і витрати побічно враховуються в офіційній статистиці, немає ніяких підстав стверджувати, що наявні дані про ВВП Росії досить достовірні. Тому анализируемая структура російського ВВП може бути досить сильно спотворена. Проте, не дивлячись на статистичні і правові неточності і розбіжності, порівняльний аналіз структури ВВП Росії і США дуже важливий з точки зору оцінки ефективності та перспектив розвитку російської економіки.

Для порівняльного аналізу скористаємося даними структури ВВП за видами діяльності, щодо використання та за джерелами доходів за період 1999-2008 рр. Росії (дані Федеральної служби державної статистики http://www.gks.ru) і США (дані Бюро економічного аналізу http://www.bea.gov). Вихідні таблиці наведені в додатку.

Порівняємо структуру ВВП Росії і США за видами діяльності та її зміна за аналізований період (рис. 1). Структурний аналіз ВВП за цією ознакою дозволяє виявити співвідношення і роль різних галузей народного господарства у виробництві ВВП, а розгляд структури в динаміці також свідчить про характер в країні економічної, особливо промислової (структурної) політики. При зіставленні структури ВВП різних країн необхідно пам'ятати про те, що порівнюються відносні, а не абсолютні величини, тому, наприклад, більш низька питома вага промисловості в ВВП США зовсім не свідчить про нижчий рівень індустріального розвитку даної країни. Тому ми будемо порівнювати галузеву структуру ВВП двох країн з точки зору переважання доданої вартості тієї чи іншої галузі в економіці країни.

Оскільки у вітчизняній офіційною статистикою відбулася зміна класифікації галузей на види економічної діяльності з 2002 року, ми будемо розглядати тільки період 2002-2008 рр. Структура ВВП за галузями і її зміна представлені на рис. 1 (Росія) і 2 (США).

Малюнок 1 - Структура ВВП Росії в поточних цінах за видами економічної діяльності, 2002-2008 рр.,%. Джерело даних: Росстат

У ВВП Росії велика частка видобутку корисних копалин, при цьому за аналізований період вона істотно збільшилася. У ВВП США частка даної галузі набагато скромніше. Крім того, очевидно, що в ВВП Росії частка виробничих галузей (промисловість, сільське господарство та ін.) Набагато вище, ніж в ВВП США (майже половина російського ВВП проти чверті ВВП США). У структурі ВВП США в основному представлені галузі послуг, особливо фінансової сфери. У російському ВВП сфера послуг представлена ​​в основному торгової галуззю.

Малюнок 2 - Структура ВВП США в поточних цінах за галузями, 2002-2008 рр.,%. Джерело даних: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce

Не можна не відзначити, що в ВВП Росії і США, зменшилася частка галузей, пов'язаних з виробництвом товарів, і зросла частка тих галузей, пов'язаних з виробництвом послуг (рис. 3 і 4).

Малюнок 3 - Тенденції зміни складових ВВП США, млрд. Дол. Джерело: BEA, US Department of Commerce, Annual Industry Accounts 2009

Малюнок 4 - Частка виробництва товарів і виробництва послуг у ВВП Росії,%. Джерело: Росстат

Проте, в російському ВВП частка послуг все ще значно нижче в порівнянні з США (рис. 5).

Малюнок 5 - Складові ВВП по галузях економіки в 2008 році. Джерело: оцінки CIA - The World Factbook 2009

Відзначимо, що в російському ВВП велика роль галузі "Видобуток корисних копалин". Але на початку століття істотно зросла і додана вартість в обробних виробництвах (див. Рис. 6).

Малюнок 6 - Додана вартість в 2 галузях економіки Росії, в млрд. Руб. і в% від ВВП. Джерело: Росстат

Однак радіти тут не слід. По-перше, частка обробних виробництв у ВВП практично не змінилася. По-друге, зростання в даній галузі був забезпечений, насамперед, підгалузями, пов'язаними з переробкою нафти, газу, виплавкою металів, тобто створюють продукцію, велика частина якої в подальшому експортується. Це підтверджується даними таблиці 1.

Таблиця 1 Частка різних підгалузей у валовій доданій вартості обробній промисловості

2001

2006

Підгалузі, прямо не пов'язані з переробкою нафти, газу, металів

Обробка і виробництво м'яса, риби, фруктів

5,07

4,40

Загальне та спеціальне машинобудування

10,77

5,13

автомобілебудування

6,41

2,93

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

1,43

1,03

паперова промисловість

3,29

1,54

Хімічна промисловість (крім основної)

3,18

1,87

Підгалузі, пов'язані з переробкою нафти, газу, металів

Переробка нафти

4,47

18,55

Основна хімія

5,18

5,99

Виробництво чорних, кольорових, дорогоцінних металів

18,71

20,38

Джерело: UNIDO, Industrial Statistics, IDSB 2009.

Дані табл. 1 демонструють не тільки очевидний вагомий внесок підгалузей, пов'язаних з переробкою нафти, газу, металів, а й значне зростання їх частки (особливо переробки нафти) на тлі істотного падіння питомої ваги інших підгалузей.

Тепер проаналізуємо структуру ВВП Росії і США як сукупності кінцевих витрат. При визначенні ВВП за витратами підсумовуються витрати на кінцеве споживання товарів і послуг домашніх господарств (C), держави (G); валові інвестиції (I); чистий експорт (X n). Фактично мова йде про сукупний попит на вироблений ВВП:

ВВП = C + I + G + X n (1)

Зміна структури ВВП Росії і США за видатками в поточних і в постійних цінах представлено на рис. 7.

Малюнок 7 - Структура ВВП Росії і США за видатками в поточних цінах і в постійних цінах (Росії - в цінах 2003 року, США - в цінах 2005 року),%. Джерело: Росстат; Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce

Як видно з малюнка, структура ВВП США за цією ознакою як в поточних, так і в постійних цінах відрізняється стабільністю, при цьому структура практично однакова як у фізичному, так і в вартісному вираженні. У той же час структура ВВП Росії характеризується значними зрушеннями, при цьому на них дуже сильно позначається фактор росту цін. В цілому необхідно відзначити, що структура ВВП Росії характеризується більш високою часткою в ньому чистого експорту і меншою часткою споживчих витрат, особливо в натуральному вираженні, що підтверджує експортооріентірованность вітчизняної економіки. Однак при цьому не можна не помітити, що частка чистого експорту в російському ВВП збільшилася лише за рахунок зростання цін на товари, що експортуються (перш за все на енергоносії), оскільки в натуральному вираженні частка чистого експорту, як і сам чистий експорт, навпаки, значно скоротилися, за рахунок відстає зростання експорту в порівнянні з ростом імпорту (див. Додаток 4). Частка споживчих витрат в російському ВВП, навпаки, значно збільшилася в фізичному вираженні, хоча в вартісному вираженні це зростання було набагато скромніше. В цілому дані показують, що в абсолютному вираженні зростання всіх витрат російського ВВП було викликане в основному зростанням цін, а не їх фізичним зростанням. Так, державні витрати в фізичному вираженні практично залишалися незмінними.

Окремо слід відзначити високу питому вагу і значне зростання інвестиційних витрат в російському ВВП.Можна було б за цими даними судити про інвестиційної спрямованості російської економіки, значних капіталовкладень. Однак, тут так само слід бути обережніше в оцінках. По-перше, дані показують, що у фізичному вираженні інвестиції зросли не так значно (в 4,5 рази в порівнянні з 15-кратним вартісним зростанням). При цьому в основному зросли інвестиції в запаси (зміна запасів матеріальних оборотних коштів - в 12 разів), а зростання інвестицій в основний капітал в натуральному вираженні склав менше 3 разів. По-друге, необхідно окремо розглядати структуру інвестицій в основний капітал по галузях. На рис. 8 представлено зміна галузевої структури інвестицій.

малюнок 8

1 - Сільське господарство, мисливство та лісове та рибне господарство; 2 - Видобуток корисних копалин; 3 - Оброблювальні виробництва; 4 - Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; 5 - Будівництво; 6 - Оптова та роздрібна торгівля; 7 - Готелі та ресторани; 8 - Транспорт і зв'язок; 9 - Фінансова діяльність; 10 - Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг; 11 - Державне управління і забезпечення військової безпеки; соціальне страхування; 12 - Охорона здоров'я та надання соціальних послуг; 13 - Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

Малюнок 8 - Інвестиції в основний капітал за основними видами економічної діяльності,%. Джерело: Росстат

Як видно з малюнка, велика частина інвестицій припадає на транспорт, операції з нерухомістю, видобуток корисних копалин і обробні виробництва. У першому випадку великий обсяг інвестицій обумовлений специфікою самої галузі, оскільки постійне оновлення транспорту є необхідністю. Інвестиції в нерухомість також є значною складовою валових інвестицій в основний капітал і їх частка залишається стабільною.

У той же час необхідно відзначити дуже високу частку інвестицій у видобуток корисних копалин (16-18%), які знаходяться практично на одному рівні з інвестиціями в обробні виробництва. В останньому випадку обсяг інвестицій припадає в основному на металургійне виробництво (26%), харчову промисловість (16%), виробництво неметалевих мінеральних продуктів (13%), хімічне виробництво (11%). У той же час частка інвестицій в такій галузі, як виробництво електроустаткування, мізерно мала (менше 3%). Таким чином, основний обсяг інвестицій в обробній галузі також доводиться на підгалузі, пов'язані з переробкою нафти, газу, металів. Ситуацію в даний час галузеву структуру інвестицій, не можна вважати оптимальною, бо вона відтворює далеко не досконалу галузеву структуру економіки в цілому.

Таким чином, аналіз показав, що в порівнянні з ВВП США російський ВВП характеризується більшою часткою інвестиційних витрат і експортоорієнтованості. У ВВП США головне місце займають споживчі витрати, в Росії їх частка дещо скромніші. У ВВП Росії все більшу питому вагу набувають інвестиційні витрати, однак структура самих інвестицій не є оптимальною. У той же час інвестиції в США, незважаючи на те, що частка їх у ВВП менше, якісно відрізняються і спрямовані в більш технологічні галузі.

Проведений аналіз показує, що склалася галузева структура ВВП Росії неоптимальна, характеризується значним перекосом в бік добувної галузі та галузей, які обслуговують її. При цьому недосконалість галузевої структури характерно не тільки для ВВП в цілому, але і для його складових - експорту та інвестиційних витрат. Структура інвестицій закріплює недосконалість структури виробництва ВВП, оскільки інвестиції в високотехнологічні галузі мізерно малі, що не дає можливості для інтенсивного економічного зростання. Зростання ВВП Росії, починаючи з 2000 року, в значній мірі обумовлений зростанням світових цін на енергоресурси і метали, зростанням експорту нафти. Як сказав академік Д.С.Львов: "У вартості виробленого в Росії валового продукту 75% займають природні ресурси. За рахунок праці створюється тільки 5% національного багатства. Але ці відсотки дають нам 2/3 всіх зібраних податків. Тоді як нафта, газ , ліс, метал і т.д. дають лише 13% податкових надходжень "[3].

Таким чином, при збереженні таких тенденцій можливостей для якісного зростання у російської економіки немає. Необхідна модернізація всієї економіки, пріоритетний розвиток високотехнологічних галузей і відхід від експортоорієнтованості економіки. Росія являє собою приклад країни з прокляттям ресурсного достатку, проте, як вказують економісти (зокрема Полтерович В.), і у такої країни є шанс на розвиток при правильному перерозподілі державою рентного доходу видобувних галузей [2].

Список використаних джерел

1. Калабеков І. Російські реформи в цифрах і фактах // http://kaivg.narod.ru/

2. Полтерович В., Попов В., Тоніс П. Механізми "ресурсного прокляття" і економічна політика // Питання економіки. - 2007. - №6. - С.4-27.

3. Чуприн, В. Саморуйнування російською // Московський комсомолець. - 2006. - 6 верес.

4. http://www.gks.ru. - Сайт Федеральної служби державної статистики.

5. http://www.bea.gov. - Бюро економічного аналізу США.

6. http://www.unido.org. - Сайт Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку.

ДОДАТОК 1

Таблиця - Валовий внутрішній продукт Росії та валова додана вартість за видами економічної діяльності (в поточних цінах, млрд. Рублів). Джерело: Росстат (http://www.gks.ru)

коди

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Валовий внутрішній продукт в ринкових цінах

10 830,5

13 243,2

17 048,1

21 625,4

26 903,5

33 111,4

41 668,0

в тому числі:

Валова додана вартість в основних цінах

9 581,3

11 654,8

14 879,7

18 533,3

22 963,6

28 476,0

35 384,8

в тому числі:

розділ A

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

615,5

730,1

850,5

962,4

1 102,9

1 349,7

1 696,3

розділ B

Рибальство, рибництво

29,6

61,0

62,5

65,5

69,1

71,4

80,2

розділ C

Видобуток корисних копалин,

650,6

785,0

1 426,9

2 084,9

2 528,6

2 890,5

3 362,2

розділ D

Обробні виробництва,

1 690,9

1 976,3

2 687,6

3 521,0

4 272,8

5 265,3

6 366,7

розділ E

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

359,6

428,0

566,5

632,5

755,2

900,5

1 087,8

розділ F

Будівництво

522,6

716,2

863,1

1 012,0

1 231,8

1 680,9

2 356,7

розділ I

Транспорт і зв'язок

993,7

1 261,6

1 662,0

1 925,1

2 283,8

2 733,2

3 413,0

розділ G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, побутових виробів

2 207,7

2 589,5

3 040,3

3 649,4

4 726,1

5 848,8

7 535,1

розділ H

Готелі та ресторани

89,0

95,1

141,6

170,6

211,2

279,2

362,2

розділ J

Фінансова діяльність,

298,0

397,6

511,4

759,0

1 050,1

1 386,1

1 696,9

розділ K

Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

1 029,0

1 259,3

1 421,4

1 848,2

2 311,1

3 141,2

3 999,4

розділ L

Державне управління і забезпечення військової безпеки; соціальне страхування

488,8

651,3

802,5

959,1

1 189,2

1 456,6

1 797,9

розділ M

Освіта

280,3

318,5

400,8

494,1

620,5

766,1

941,8

розділ N

Охорона здоров'я та надання соціальних послуг

322,3

376,7

473,9

566,3

767,6

964,7

1 135,3

розділ O

Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

183,1

220,0

276,0

326,0

422,2

524,9

637,6

Побічно вимірювані послуги фінансового посередництва (-)

179,3

211,6

307,1

442,9

578,6

783,1

1 084,3

Податки на продукти

1 415,2

1 775,1

2 352,1

3 248,2

4 090,1

4 827,6

6 502,2

Субсидії на продукти

165,9

186,6

183,7

156,1

150,2

192,1

219,0

Чисті податки на продукти

1 249,2

1 588,5

2 168,4

3 092,1

3 939,9

4 635,4

6 283,2

ДОДАТОК 2

Таблиця - Валовий внутрішній продукт США і валова додана вартість по галузях (в поточних цінах, млрд. Дол.). Джерело: Бюро економічного аналізу США (http://www.bea.gov)

Line

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

Nationalincomewithout capitalconsumptionadjustment

9,206.1

9,650.3

10,373.9

11,353.9

12,126.9

12,547.0

12,547.4

2

Domesticindustries

9,157.0

9,581.6

10,282.7

11,256.8

12,054.4

12,431.3

12,405.4

3

Privateindustries

8,015.0

8,364.3

9,006.9

9,921.4

10,655.9

10,959.3

10,863.0

4

Agriculture, forestry, fishing, andhunting

67.6

83.3

104.1

92.8

91.9

109.7

116.6

5

Mining

81.2

103.3

125.0

163.1

198.8

194.7

231.6

6

Utilities

134.4

136.8

149.1

161.3

196.5

196.8

191.8

7

Construction

514.2

534.8

583.3

657.0

701.8

693.7

626.3

8

Manufacturing

1,038.1

1,074.4

1,171.6

1,304.8

1,400.9

1,424.5

1,328.0

9

Durablegoods

595.8

613.9

659.6

744.0

791.3

806.5

742.7

10

Nondurablegoods

442.3

460.6

512.0

560.8

609.5

618.0

585.3

11

Wholesaletrade

561.9

582.3

634.3

688.4

741.2

770.7

753.6

12

Retailtrade

723.2

759.8

789.2

859.6

903.8

914.0

861.2

13

Transportationandwarehousing

262.6

275.9

301.3

332,9

360.7

362.6

338.5

14

Information

299.7

309.8

357.6

408.1

424.5

445.6

428.0

15

Finance, insurance, realestate, rental, andleasing

1,643.6

1,682.1

1,785.2

1,998.5

2,140.8

2,192.4

2,239.9

16

Professionalandbusiness services

1,212.5

1,272.8

1,349.2

1,490.3

1,623.2

1,691.1

1,730.9

17

Educationalservices, health care, andsocialassistance

817.4

873.5

937.7

993.5

1,059.4

1,115.1

1,167.9

18

Arts, entertainment, recreation, accommodation, andfoodservices

362.8

377.0

406.1

434.8

460.6

482.2

475.0

19

Otherservices, exceptgovernment

295.7

298.5

313.1

336.3

351.7

366.4

373.5

20

Government

1,142.0

1,217.3

1,275.8

1,335.3

1,398.5

1,471.9

1,542.5

21

Restoftheworld

49.1

68.7

91.2

97.1

72.4

115.7

141.9

Додаток 3

Таблиця - Валова додана вартість обробної галузі та окремих підгалузей. Джерело: UNIDO, Industrial Statistics, IDSB 2009 (http://www.unido.org)

2001

2006

Total manufacturing (D)

39358

153933

Production, processing and preservation of meat, fish, fruit (151)

1996

6772

Manufacture of general purpose machinery (291)

2024

4609

Manufacture of special purpose machinery (292)

2213

3285

Manufacture of motor vehicles (3410)

2524

4507

Manufacture of electric motors, generators and transformers (3110)

561

1581

Manufacture of paper and paper products (210)

1294

2377

Manufacture of other chemical products (242)

тисяча двісті п'ятьдесят дві

2871

Manufacture of refined petroleum products (2320)

тисяча сімсот шістьдесят один

28552

Manufacture of basic chemicals (241)

2037

9216

Manufacture of basic iron and steel (2710)

3083

14304

Manufacture of basic precious and non-ferrous metals (2720)

4282

17073

Додаток 4

Таблиця - Елементи використання ВВП Росії (в поточних цінах, млрд. Руб.). Джерело: Росстат (http://www.gks.ru)

+1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Валовий внутрішній продукт

4823,2

7305,6

8943,6

10830,5

13243,2

17048,1

21625,4

26903,5

33111,4

41668,0

в тому числі:

Витрати на кінцеве споживання

3285,7

4476,8

5886,8

7443,2

9024,7

11401,5

14318,9

17629,7

21785,8

27237,4

домашніх господарств

2526,2

3295,2

4318,1

5400,3

6540,1

8405,6

10590,0

12887,9

15900,9

20054,2

державного управління

703,2

1102,5

1469,9

1911,3

2330,6

2847,5

3590,7

4589,2

5702,6

6975,7

Некомм. організацій, що обслуговують домашні господарства

56,3

79,1

98,8

131,5

154,0

148,4

138,2

152,6

182,3

207,5

валове нагромадження

715,3

1365,7

1963,1

2169,3

2755,1

3558,9

4338,7

5748,8

8031,7

10642,5

валове нагромадження основного капіталу 1)

693,9

1232,0

1689,3

1939,3

2432,3

3130,5

3836,9

4980,6

6982,5

9136,4

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

21,4

133,7

273,8

230,0

322,8

428,4

501,8

768,2

1049,2

1506,1

чистий експорт

822,2

1463,1

1133,7

1167,5

1502,0

2086,5

2959,0

3422,5

2847,1

3791,2

експорт

2084,6

3218,9

3299,6

3813,7

4655,9

5860,4

7607,3

9079,3

10032,4

12926,7

імпорт

1262,4

1755,8

2165,9

2646,2

3153,9

3773,9

4648,3

5656,8

7185,3

9135,5

статистичне розбіжність

0

0

-40

50,5

-38,6

1,2

8,8

102,5

446,8

-3,1

1) включає чисте придбання цінностей

Таблиця - Елементи використання ВВП Росії (в цінах 2003 року, млрд. Руб.). Джерело: Росстат (http://www.gks.ru)

+1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Валовий внутрішній продукт

10193,4

11217,3

11788,4

12347,7

13243,2

14190,3

15096,7

16255,5

17565,9

18552,4

в тому числі:

Витрати на кінцеве споживання

7052,7

7447,6

7954,0

8510,8

9024,8

9850,6

10717,4

11682,0

12955,3

14108,3

домашніх господарств

4767,9

5115,9

5601,9

6078,1

6540,1

7333,4

8198,7

9133,3

10384,6

11558,1

державного управління

2195,3

2239,2

2221,3

2279,1

2330,6

2380,3

2411,3

2469,2

2553,1

2616,9

Некомм. організацій, що обслуговують домашні господарства

147,3

149,6

152,5

153,7

154,0

136,9

111,4

109,4

112,0

110,4

валове нагромадження

1210,7

2121,2

2475,4

2411,1

2755,0

3091,6

3387,2

4015,0

4858,1

5397,3

валове нагромадження основного капіталу 1)

1595,4

1884,2

2076,4

2134,5

2432,3

2738,3

3028,6

3573,7

4327,7

4760,5

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-426,5

236,3

417,1

276,5

322,8

353,3d>

358,6

440,7

531,1

628,8

чистий експорт

1917,0

1612,2

1399,4

1444,2

1502,0

1318,2

1161,3

990,6

722,1

462,2

експорт

3284,4

3596,4

3747,4

4133,4

4655,9

5205,6

5544,0

5948,7

6323,5

6355,1

імпорт

1493,2

1976,9

2346,6

2689,2

3153,9

3887,5

4532,8

5498,3

6955,4

7998,7

статистичне розбіжність

-110,1

-95,8

-56,5

-18,4

-38,5

-70,0

-76,2

-85,8

-115,4

-101,3

1) включає чисте придбання цінностей

Додаток 5

Таблиця - Елементи використання ВВП США (в поточних цінах, млрд. Дол.). Джерело: Бюро економічного аналізу США (http://www.bea.gov)

+1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Grossdomestic product

9,353.5

9,951.5

10,286.2

10,642.3

11,142

11,867.

12,638.

13,398

14,077

14,441.

Personal consumption expenditures

6,342.8

6,830.4

7,148.8

7,439.2

7,804.0

8,285.1

8,819.0

9,322.7

9,826.4

10,129.

Grossprivate domestic investment

1,641.5

1,772.2

1,661.9

1,647.0

1,729.7

1,968.6

2,172.2

2,327.2

2,288.5

2,136.1

Fixedinvestment

1,580.7

1,717.7

1,700.2

1,634.9

1,713.3

1,903.6

2,122.3

2,267.2

2,269.1

2,170.8

Changeinprivate inventories

60.8

54.5

-38.3

12.0

16

64.9

50.0

60.0

19

-34.8

Netexportsof goodsandservices

-262.1

-382.1

-371.0

-427.2

-504.1

-618.7

-722.7

-769.3

-713.8

-707.8

Exports

989.3

1,093.2

1,027.7

1,003.0

1,041.0

1,180.2

1,305.1

1,471.0

1,655.9

1,831.1

Imports

1,251.4

1,475.3

1,398.7

1,430.2

1,545.1

1,798.9

2,027.8

2,240.3

2,369.7

2,538.9

Government consumption expenditures andgross investment

1,631.3

1,731.0

1,846.4

1,983.3

2,112.6

2,232.8

2,369.9

2,518.4

2,676.5

2,883.2

Таблиця - Елементи використання ВВП США (в цінах 2005 року, млрд. Дол.). Джерело: Бюро економічного аналізу США (http://www.bea.gov)

+1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Grossdomestic product

10,779.8

11,226

11,347

11,553

11,840

12,263

12,638

12,976

13,254

13,312

Personal consumption expenditures

7,240.9

7,608.1

7,813.9

8,021.9

8,247.6

8,532.7

8,819.0

9,073.5

9,313.9

9,290.9

Grossprivate domestic investment

1,844.3

1,970.3

1,831.9

1,807.0

1,871.6

2,058.2

2,172.2

2,230.4

2,146.2

1,989.4

Fixedinvestment

1,782.1

1,913.8

1,877.6

1,798.1

1,856.2

1,992.5

2,122.3

2,171.3

2,126.3

2,018.4

Changeinprivate inventories

68.5

60.2

-41.8

12,0

17,8

66.3

50.0

59.4

19.4

-25.9

Netexportsof goodsandservices

-356.6

-451.6

-472.1

-548.8

-603.9

-688.0

-722.7

-729.2

-647.7

-494.3

Exports

1,094.3

1,188.3

1,121.6

1,099.2

1,116.8

1,222.8

1,305.1

1,422.0

1,546.1

1,629.3

Imports

1,450.9

1,639.9

1,593.8

1,648.0

1,720.7

1,910.8

2,027.8

2,151.2

2,193.8

2,123.5

Government consumption expenditures andgross investment

2,056.1

2,097.8

2,178.3

2,279.6

2,330.5

2,362.0

2,369.9

2,402.1

2,443.1

2,518.1

Додаток 6

Таблиця - Інвестиції в основний капітал за основними видами економічної діяльності, млн. Руб., РФ. Джерело: Росстат (http://www.gks.ru)

+1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Сільське та рибне господарство, мисливство та лісове господарство

21971,4

34824,5

60600,3

80631

90733,8

116606

142260

224234

338539

386431

Видобуток корисних копалин

97152,3

211381

285145

297905

348684

442039

501904

690736

929751

1234032

обробні виробництва

121090

190209

239859

280246

341890

470267

593848

736962

986416

1372143

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

45854,1

69848,2

83371,9

102950

143501

197747

244079

298150

465717

670814

Будівництво

46408

74918,7

78978,3

95638,4

106712

99592,2

129451

176219

266410

298086

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт

15535,1

30982,9

42923,4

62871,6

76981,7

99619,4

129148

166532

289979

277072

Готелі та ресторани

5302,8

9293,3

10838,1

11839,4

8920,5

9899,6

12929,7

19347,4

32989,6

32615

Транспорт і зв'язок

125010

246655

333547

325980

487840

649710

884809

1116695

1488530

2174589

Фінансова діяльність

10963,4

9395,5

11801,1

11549,3

26582,5

39831,7

49380,3

53331,2

87297,8

85946,6

Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

111366

177400

+221327

319723

385685

495122

607494

804177

1228390

1463580

Державне управління і забезпечення військової безпеки; соціальне страхування

12798,8

17477,6

22017,9

35506,2

35073,3

49882,3

57031,9

81791,7

111759

144779

Охорона здоров'я та надання соціальних послуг

15389,6

29708

36696,4

36072,1

43169

71582,6

94806,3

127443

169924

206871

Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

29827,5

45372,3

53272,7

66517,5

57090,3

68897,2

92046,8

129343

171071

240072

...........