Дата конвертації20.05.2018
Розмір5.54 Kb.
Типдоповідь

Правове забезпечення діяльності банків Білорусі

Правове забезпечення діяльності банків в Білорусі

Банківське законодавство - система нормативних правових актів, що регулюють відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, і які визначають права, обов'язки і відповідальність суб'єктів банківських правовідносин.

Відносини, регульовані банківським законодавством, складають систему економічних відносин, головним чином, по мобілізації і використання тимчасово вільних грошових коштів. Майнові, а також пов'язані з ними немайнові відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, регулюються також цивільним законодавством.

Суб'єктами банківських правовідносин є Національний банк, банки, небанківські кредитно-фінансові організації та інші юридичні особи, фізичні особи, а також республіканські органи державного управління і місцеві виконавчі і розпорядчі органи.

Банківським законодавством встановлюються принципи функціонування банківської системи, правове становище суб'єктів банківської діяльності, регулюються відносини між ними. Банківським законодавством визначаються правовий статус

Цілі і функції Національного банку, особливості його функціонування, а також дається характеристика комерційних банків, їх видів, операцій, порядок державної реєстрації банків, порядок створення, реорганізації, ліквідації банків, взаємовідносини з клієнтурою.

До актів законодавства відносяться: Конституція Республіки Білорусь; Цивільний кодекс республіки Білорусь; Банківський кодекс Республіки Білорусь; закони Республіки Білорусь; декрети і укази Президента Республіки Білорусь; постанови Уряду Республіки Білорусь; нормативні правові акти Національного банку Республіки Білорусь або республіканських органів державного управління, прийняті на підставі і на виконання банківського законодавства.

Національний банк на виконання своїх наглядових функцій регламентує порядок здійснення банківських операцій. Банківське законодавство Республіки Білорусь наділило Національний банк правом видавати відповідні правила, інструкції, положення, інші нормативні документи, обов'язкові для виконання всіма банками на території республіки, а також обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами управління, всіма юридичними та фізичними особами, які діють на території Республіки Білорусь, Національний банк має право видавати нормативні акти спільно з урядом Республіки Білорусь або за його дорученням з ре спубліканскімі органами державного управління. Нормативні правові акти Національного банку підлягають включенню до Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь на основі укладання (експертизи) Міністерства юстиції Республіки Білорусь.

Нормативні правові акти Національного банку підлягають офіційному опублікуванню в Національному реєстрі правових актів Республіки Білорусь, а також в офіційному виданні Національного банку. Нормативні правові акти Національного банку вступають в силу з дня їх включення до Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь, якщо в цих актах не встановлений інший термін.

Республіка Білорусь визнає пріоритет міжнародного права і забезпечує відповідність їм банківського законодавства. Норми банківського законодавства, що містяться в міжнародних договорах Республіки Білорусь, є складовою частиною чинного банківського законодавства. Суб'єкти банківської діяльності при здійсненні банківських операцій з нерезидентами Республіки Білорусь використовують міжнародні уніфіковані правила і звичаї, нормативні акти міжнародних організацій, міжнародні банківські стандарти та інші міжнародні правові акти, якщо це не суперечить законодавству Республіки Білорусь.

Важливе значення для правового забезпечення діяльності банків має статуту банку. Діяльність будь-якого комерційного банку визначається статутом і ліцензією. Статут банку приймається відповідно до законодавства, підготовленим за допомогою рекомендацій центрального банку і включає в себе всі необхідні положення та дані, що не суперечать вимогам законодавчих нормативів і пов'язані з особливостями діяльності конкретного банку.

Ліцензія дає право комерційному банку здійснювати свою діяльність відповідно до статуту. Банкам можуть бути видані такі види ліцензій: загальна, внутрішня, ліцензія на залучення у внески і депозити коштів фізичних осіб в національній грошовій одиниці і в іноземній валюті, генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, ліцензія на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, разова ліцензія на здійснення конкретної банківської операції в іноземній валюті.

Національний банк може вносити зміни і доповнення в видаються їм ліцензії у зв'язку зі зміною законодавства, а також відкликати і припиняти дії ліцензій на окремі види операцій у разі виявлення порушень законодавства, що регулює банківську діяльність.

При наявності загальної ліцензії банки можуть за згодою національного банку і за наявності відповідної ліцензії органів державного управління здійснювати наступні операції: факторинг, операції з цінними паперами, видачу гарантій і зобов'язань за третіх осіб, здачу в оренду спеціальних приміщень або сейфів для зберігання документів і цінностей.

Висновок: Всі аспекти банківської діяльності підпадають під дію спеціальних і загальних законодавчих актів.

Банківське законодавство повинно своєчасно, повно і всебічно враховувати вітчизняну практику вдосконалення банківського законодавства, стан економіки, досвід інших держав.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru