• Серед внутрішніх джерел фінансових ресурсів найважливішими є прибуток
 • Нормальний прибуток
 • Консолідований прибуток
 • Економічна прибуток


 • Дата конвертації16.07.2018
  Розмір19.41 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 19.41 Kb.

  Прибуток і рентабельність як основні фінансові показники діяльності підприємства

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа

  Вищої професійної освіти

  «Ярославський державний технічний університет»

  Кафедра «Економіки та управління»

  Курсова робота захищена

  з оцінкою _______________

  керівник

  Канд.екон.наук, доцент

  _____________ Г.В. Гобіно

  «___» ____________2010 р

  ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи

  з дисципліни «Економіка підприємства»

  ЯГТУ 080100.27 - к / р

  Нормоконтролер Роботу виконала

  Канд.екон.наук, доцент студентка групи ДСЕ-26

  __________ Г.В. Гобіно _____________ В.В.

  «__» __________ 2010 року "__» ___________ 2010 р

  2010р.

  ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

  УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра економіки і управління

  ЗАВДАННЯ №27

  по курсовому проектування

  Студенту Гук В.В., факультет інженерно-економічний, курс 2, група ДСЕ-26

  1.Тема роботи (проекту) і вихідні дані:

  «Прибуток і рентабельність як основні фінансові показники діяльності підприємства»

  2.Представіть наступні матеріали:

  а) текстові:

  1) розрахунково-пояснювальна записка;

  б) графічні:

  1) ____________________________;

  3.Рекомендуемая література і матеріали (список додається)

  4. Дата видачі завдання «__» ______ 2010р.

  5. Термін здачі закінченої роботи (проекту) «__» ________ 2010р.

  6. Відмітка про явку на консультацію:

  1) «__» __________ 2010р.

  2) «__» __________ 2010р.

  Керівник проекту Зав.кафедрой

  Г.В. Гобіно А.В. Кольцова

  реферат

  Стор., Рис.3, табл.5, джерел, дод.

  ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ, АНАЛІЗ ПРИБУТКУ, АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ.

  Об'єктом дослідження є фінансова діяльність підприємства ВАТ «РЖД»

  Мета роботи - розробка рекомендацій по поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства: підвищення показників прибутку і рентабельності на ВАТ «РЖД».

  В процесі роботи проводиться аналіз показників прибутку і рентабельності підприємства ВАТ «РЖД», розглянута ступінь виконання ряду факторів на зміну показників прибутку і рентабельності. На підставі зробленого аналізу розробляються рекомендації щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

  Основним джерелом отримання інформації про фінансовий стан ВАТ «РЖД» служить його зведений бухгалтерський баланс за 2008-2009рр., А так само зведений звіт про прибутки і збитки за період 2008-2009рр.

  В результаті дослідження були розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства і поліпшенню його фінансових результатів.

  зміст

  Введение ................................................................................. ..... 5

  1 Теоретичні аспекти прибутку та рентабельності підприємства

  1.1 Прибуток як основне джерело фінансових ресурсів підприємства ......................................................... ..... 7

  1.2 Види прибутку. Система розподілу прибутку ............ ..10

  1.3 Рентабельність як показник ефективності діяльності підприємства ............................................................ .16

  2 Аналіз фінансового результату діяльності підприємства: оцінка прибутку та рентабельності .........................................................

  2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «РЖД» .................................................................. ..18

  2.2 Аналіз прибутку ВАТ «РЖД» .................................... ... 19

  2.3 Аналіз рентабельності ВАТ «РЖД» ...........................

  3 Рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства і поліпшенню його фінансових результатів ....................................

  Висновок .............................................................................. ..

  Список використаних джерел ................................................

  Додаток А. Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2009р ................

  Додаток Б. Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2008р .............

  Додаток В. Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2009р .........

  Вступ

  Функціонування підприємства в умовах ринку визначається його основними результатами незалежно від видів діяльності форм власності. Фінансові результати - підсумок діяльності будь-якого підприємства за певний період. Основною метою аналізу фінансових результатів є розробка і прийняття обґрунтованих рішень управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства. Позитивний фінансовий результат (прібиль0 - те, до чого воно повинно прагнути, тобто позитивна оцінка, яку підприємству дав ринок. Це закріплено і в законодательстве6 відповідно до Цивільного кодексу РФ, основною метою діяльності будь-якого комерційного підприємства є отримання прибутку. Тому в сучасних ринкових умовах ключовим аспектом діяльності є забезпечення фінансових результатів.

  Аналіз фінансових результатів в умовах ринку, є актуальною своєчасної темою в цілому для економіки і, особливо для підприємства, так як його функціонування залежить від здатності отримати прибуток.

  Прибуток - один з основних фінансових показників плану та оцінки господарської діяльності підприємства. Вона виступає найважливішим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства і створює фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних потреб трудового колективу. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічного розвитку підприємств, збільшення оплати праці їх працівників.

  Однак, для оцінки ефективності роботи промислового підприємства недостатньо використовувати показник тільки прибутку. Необхідно зіставляти прибуток і виробничі фонди, за допомогою яких вона створена. Таким показником є ​​рентабельність. Показник рентабельності взаємопов'язаний з усіма показниками ефективності виробництва, зокрема, з собівартістю продукції, фондомісткість продукції і швидкістю оборотності капіталу. Тому рентабельність можна назвати інструментом управління ефективністю підприємства.

  Аналіз прибутку і рентабельності підприємства дозволяє виявити велику кількість тенденцій розвитку, покликаний вказати керівництву підприємства шляху подальшого успішного розвитку, вказує на помилки в господарській діяльності, а також виявити резерви зростання прибутку, що дозволяє підприємству більш успішно здійснювати свою діяльність.

  Показники фінансових результатів є найважливішою економічною характеристикою, що визначає здатність організації забезпечувати необхідне для нормального економічного розвитку перевищення доходів над витратами, в цьому і полягає актуальність обраної теми.

  Мета аналізу фінансових результатів - виявлення умов і можливостей для отримання організацією прибутку. В умовах ринкової конкуренції підприємству необхідно отримати прибуток для ефективного функціонування, а також забезпечити високий рівень рентабельності, що створює умови для довгострокового добробуту підприємства.

  Мета роботи: розробка рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства і поліпшенню його фінансових результатів.

  Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити завдання:

  1. Розглянути теоретичні аспекти економічного змісту фінансових результатів діяльності підприємства (прибутку і рентабельності) а саме:

  - розкрити поняття прибутку як основного джерела фінансових ресурсів підприємства

  - розглянути види прибутку, а також систему розподілу прибутку

  - розкрити поняття рентабельності як показника ефективності діяльності підприємства.

  2. Провести аналіз прибутку і рентабельності на прикладі конкретного підприємства. Для цього необхідно:

  - охарактеризувати фінансово-господарську діяльність ВАТ «РЖД»;

  - провести аналіз прибутку ВАТ «РЖД», розглянути вплив різних чинників на суму прибутку;

  - провести аналіз рентабельності ВАТ «РЖД», визначити вплив ряду факторів на рентабельність виробничої діяльності підприємства.

  Об'єктом курсової роботи виступає фінансова діяльність підприємства ВАТ «РЖД», сферою діяльності якого є надання ряду послуг з перевезення вантажу і пасажирів на території РФ як основний вид діяльності і ряду інших видів.

  Предметів курсової роботи є методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, що включає аналіз прибутку і рентабельності підприємства.

  Методичною основою написання роботи з'явилися роботи вітчизняних і зарубіжних економістів (Волкова О.І., Бабо А. і ін.), Наукова і професійна література (Журнали «Економічний аналіз: теорія і практика», «Бухгалтерський облік у видавництві та поліграфії» і ін .), інтернет ресурси.

  Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

  У першому розділі розглянуто теоретичні основи прибутку і рентабельності, як основних показників фінансових результатів діяльності підприємства. У другій представлений аналіз прибутку рентабельності ВАТ «РЖД». У третій на основі розрахунку і проведеного аналізу прибутку і рентабельності дані рекомендації щодо поліпшення фінансових результатів діяльності ВАТ «РЖД».

  1. Теоретичні аспекти прибутку і рентабельності підприємства.

  1.1 Прибуток як основне джерело фінансових ресурсів підприємства.

  Фінансові ресурси можуть виступати в таких формах, як фінансові ресурси підприємств, некомерційних установ, громадських організацій, у формі державних фінансів. Кожна з цих форм має своє призначення, грає свою роль в розвитку держави, діяльності підприємств і населення. Як відомо, підприємство є основною ланкою економіки, а фінансові ресурси підприємстві кажуть про його спроможності чи неспроможності. Від результатів діяльності підприємств (від руху фінансових ресурсів, зокрема) залежить економічне становище держави, рівень життя її громадян.

  Фінанси підприємств - це сукупність економічних грошових відносин, пов'язаних з формуванням і використанням фонду грошових коштів і накопичень підприємств, а також з контролем за формуванням, розподілом і використанням цих фондів накопичення.

  Формування фінансових ресурсів здійснюється з джерел, які можна поділити на внутрішні і зовнішні.

  Під внутрішніми і зовнішніми джерелами фінансування розуміють відповідно власні та залучені (позикові) кошти. Відомі різні класифікації джерел коштів.

  Основою нормального функціонування підприємства є наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів, що забезпечують можливість задоволення виникаючих потреб підприємства для поточної діяльності і розвитку.

  Фінансові ресурси підприємства - це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні господарюючого суб'єкта і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по простому і розширеному відтворенню і економічному стимулюванню на підприємстві

  Формування фінансових ресурсів підприємств здійснюється за рахунок власних і позикових коштів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку і надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи в порядку перерозподілу.

  Принципова відмінність між джерелами власних і позикових коштів криється в юридичній причини - в разі ліквідації підприємства його власники мають право на ту частину майна підприємства, яка залишиться після розрахунків з третіми особами.

  Основними джерелами фінансування є власні кошти: статутний капітал, прибуток, амортизаційні відрахування та ін.

  Серед внутрішніх джерел фінансових ресурсів найважливішими є прибуток і амортизаційні відрахування. Прибуток підприємства формується в процесі його виробничої діяльності, будучи її кінцевим результатом. В умовах конкуренції трудовий колектив зацікавлений у зростанні прибутку, так як вона є джерелом зростання виробництва, отже, і зростання добробуту працівників підприємства. Однак, таким джерелом служить не вся валова прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності підприємства, а лише частина її, що залишається після сплати податків та платежів до бюджету, звана чистим прибутком. Вона використовується для формування фондів накопичення і споживання резервного фонду.

  Прибуток - основне джерело формування резервного капіталу (фонду). Цей капітал призначений для відшкодування непередбачених втрат і можливих збитків від господарської діяльності, т. Е. Є страховим за своєю природою. Порядок формування резервного капіталу визначається нормативними документами, регулюючими діяльність підприємства даного типу, а також його статутними документами.

  Специфічним джерелом коштів є фонди спеціального призначення та цільового фінансування: безоплатно отримані цінності, а також безповоротні і поворотні державні асигнування на фінансування невиробничої діяльності, пов'язаної з утриманням об'єктів соціально-культурного та комунально-побутового призначення, на фінансування витрат по відновленню платоспроможності підприємств, що знаходяться на повному бюджетному фінансуванні, і ін.

  Ще одне джерело внутрішніх резервів - додатковий капітал -Образ в результаті приросту вартості майна, виявленої в результаті переоцінки, отримання емісійного доходу (від додаткової емісії акцій, продажу акцій вище номіналу), безоплатного отримання цінностей або майна від інших підприємств та осіб (як правило, носять строго цільовий характер).

  Прибуток являє собою частину новоствореної вартості і виступає однією з форм чистого доходу суспільства, що утворюється в сфері матеріального виробництва. Підприємство отримує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість, здійснивши стадію обігу, приймає грошову форму. Вона є частиною виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яка залишається після вирахування податків, що сплачуються з виручки, і витрат на виробництво.

  Прибуток як економічна категорія виступає [5, c.315]:
  * В якості цільового орієнтира діяльності підприємства;
  * Результативним оцінним показником діяльності підприємства;
  * Джерелом розвитку підприємства і фінансування його діяльності.

  Будучи оцінним показником, прибуток характеризує сукупну ефективність використання всіх ресурсів підприємства.
  Наявність прибутку дозволяє задовольняти економічні інтереси держави, підприємства, працівників і власників.
  Наявність прибутку для задоволення економічних інтересів держави забезпечується через сплату податків, які потім держава використовує для вирішення соціальних завдань.
  Економічні інтереси підприємства полягають у збільшенні частки прибутку, що залишається в його розпорядженні і спрямовується на його розвиток.

  Інтереси працівників у збільшенні прибутку пов'язані зі створенням додаткових можливостей для їх матеріального стимулювання.
  Власники також зацікавлені в зростанні прибутку, так як зростання прибутку означає збільшення ресурсів їх власності і збільшення одержуваних ними дивідендів.

  Сутність прибутку може розглядатися з різних позицій. Найбільш поширеним є розгляд прибутку з функціональної точки зору і з позиції походження.
  Основоположником функціонального підходу є американський економіст П. Самуельсон. Він визначав прибуток як безумовний дохід від чинників виробництва; як винагороду за підприємницьку діяльність, технічні нововведення і вдосконалення, за вміння ризикувати в умовах невизначеності; як монополістичний дохід в певних ринкових ситуаціях; як етичну категорію [21, c.576].
  Прихильники німецької економічної школи (Ф. Хайєк, Д.Сахал) розглядають прибуток з позиції її походження, а саме як «нагороду», зароблену завдяки підприємницькій ініціативі; прибуток «несподівану», отриману при сприятливій ринковій ситуації і обставин, визнану органом державної влади або відповідним законодавством (легалізовану).

  1.2 Види прибутку. Система розподілу прибутку.

  В економічній практиці розрізняють безліч видів прибутку - номінальна, мінімальна, нормальна, цільова, максимальна, консолідована, економічна, бухгалтерська, чиста і т.д. Номінальний прибуток характеризує фактичний розмір отриманого прибутку.

  Мінімальна, нормальна, максимальна прибутку пов'язані з різними рівнями обсягу виробництва і вказують, в якій області знаходиться підприємство (беззбитковості, прибутковості, збитковості). Мінімальною вважається прибуток, яка забезпечує підприємству мінімальний рівень прибутковості на вкладений капітал. Величина мінімального рівня прибутковості приймається рівною середнім відсотком ставки банку по депозитах, що склалася за досліджуваний період.

  Нормальний прибуток - мінімальний дохід або плата, необхідна для утримання підприємства в певній галузі.
  Максимальний прибуток визначає цільову установку при плануванні діяльності підприємства. Її досягнення означає сни-ються витрат виробництва і реалізації до мінімуму.
  Обсяг виробництва, що забезпечує максимум прибутку, встановлюється в точці, в якій досягається рівність гранично-го доходу і граничних витрат.

  Консолідований прибуток - прибуток, вільна від бухгал-терской звітності про діяльність та фінансові результати від-но материнських і дочірніх підприємств. Вигідність примі-вати консолідованого прибутку визначається економією на податкових платежах і зниженні негативних наслідків від ризикових видів діяльності.

  Економічна прибуток являє собою різницю між виручкою (валовий дохід) і економічними витратами (сума явних і неявних витрат).

  Економічна ефективність виробництва - являє собою відношення його кінцевого результату до витрат факторів виробництва.

  На рівні підприємств узагальнюючими показниками ефективності є:

  · Прибуток (валова, від реалізації продукції, від реалізації основних фондів, від позареалізаційних операцій, чистий прибуток)

  · Рента6ельность (виробництва, продукції, власного капіталу, основного капіталу).

  · Показники використання основних фондів і оборотних коштів (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, оборотність оборотних коштів)

  · Показники використання трудових ресурсів (продуктивність праці, економія живої праці).

  · Показники використання матеріальних ресурсів (матеріаловіддача, матеріалоємність)

  Найважливішим показником ефективності виробництва є прибуток.

  Підприємницька діяльність являє собою діяльність громадян спрямовану на отримання прибутку. Це безпосередня мета підприємства. Але отримати прибуток воно може тільки в тому випадку, якщо виробляє продукти та послуги, які реалізуються, тобто задовольняють спільні потреби. Виробляти продукцію, що задовольняє потреби, необхідно за ціною, прийнятною як для виробника, так і для споживача. Це важливо лиш


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Прибуток і рентабельність як основні фінансові показники діяльності підприємства

  Скачати 19.41 Kb.