• 1. Принципи формування інвестиційної програми
 • 1.2 Розробка інвестиційного проекту
 • 4. Модель статичних амортизаційних розрахунків
 • Список літератури


 • Дата конвертації14.08.2017
  Розмір86.08 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 86.08 Kb.

  Принципи формування інвестиційної програми

  1

  Група №

  П. І. Б. студента:

  Дата здачі студентом курсової роботи:

  КУРСОВА РОБОТА

  по інвестиційної стратегії

  П. І. Б. викладача:

  Дата перевірки курсової роботи ________ оцінка _________

  3

  • зміст

  Вступ

  1. Принципи формування інвестиційної програми

  1.1 Організація інвестиційної діяльності

  1.2 Розробка інвестиційного проекту

  висновок

  завдання

  Список літератури

  Вступ

  Інвестиції підприємства являють собою вкладення капіталу в усіх формах в різні об'єкти його господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного або позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і пов'язане з факторами часу, ризику і ліквідності.

  По об'єктах вкладення капіталу розділяють реальні і фінансові інвестиції. Реальні (або капиталообразующие) інвестиції характеризують вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні матеріальні активи, в приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства або поліпшенням умов праці та побуту персоналу.

  Реальні інвестиції здійснюються підприємствами в різних формах, основними з яких є

  1. Придбання цілісних майнових комплексів.

  2. Нове будівництво.

  3. Перепрофілювання.

  4. Реконструкція.

  5. Модернізація.

  6. Оновлення окремих видів устаткування.

  7. Інноваційний інвестування в нематеріальні активи.

  8. Інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів.

  Особливістю інвестування в оборотні кошти є не тільки тривалість терміну експлуатації оборотних активів (один рік), але і роздрібненість складу який тягне за собою дробность інвестування. Ці особливості мають важливе значення для забезпечення гнучкості фінансової політики в галузі управління ним:

  - визначають правильну структуру активів;

  - прагнуть мати мінімально можливу величину товарно - матеріальних запасів;

  - прискорюють приплив грошових коштів, своєчасно отримувати гроші і покупців і замовників;

  - збільшення обсягу продукції;

  - розробляють відповідну для господарства інвестиційну стратегію.

  Метою курсової роботи є розгляд принципів формування інвестиційної програми.

  1. Принципи формування інвестиційної програми

  1.1 Організація інвестиційної діяльності

  Інвестиційна діяльність сукупність здійснюваних дій по розумному вкладенню коштів в ефективні програми і проекти, здатні принести достатню вигоду.

  Основні аспекти інвестиційної діяльності показані далі:

  інвестиційна інформація

  інвестиційна активність

  джерела

  інвестицій

  інвестори

  Інвестиційний проект

  об'єкти

  інвестицій

  інвестиційна територія

  інвестиційна культура

  інвестиційні ресурси

  Схема 1. Компоненти інвестиційної діяльності

  Стрижневим або центральною ланкою здійснення інвестиційної діяльності є розроблений проект або відповідна програма вкладення коштів.

  Інвестиційна інформація всі матеріали і вихідні дані, за якими відшукуються і вивчаються джерела інвестицій, залучаються інвестори, формуються необхідні ресурси, визначається замовник, вибирається виконавець інвестиційного проекту.

  Інвестиційна активність базується на підприємливості та комерційному розрахунку багатогранна, ініціативна, наступально побудована діяльність в сфері інвестицій, що передбачає ефективну взаємодію всіх елементів інвестиційного процесу з метою успішного здійснення розроблених проектів і досягнення наміченого соціально-економічного ефекту.

  Джерела інвестицій де можна знайти кошти та інші ресурси для реалізації розроблених програм та проектів.

  Потенційно джерелами інвестування є держава, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, в т.ч. іноземні, хто має спеціально виділені або тимчасово вільні грошові кошти в кругообігу капіталу, певні накопичення і заощадження, а також резервні і страхові фонди і можуть їх кудись з вигодою вкладати.

  Інвестор суб'єкт інвестиційної діяльності, який здійснює вкладення коштів в той чи інший об'єкт. В принципі будь-який орган влади і управління, суб'єкт господарювання і громадянин є потенційними інвесторами і об'єктивно змушені рано чи пізно, в тій чи іншій формі займатися інвестуванням.

  Інвестиційний об'єкт основний і оборотний капітал у всіх сферах економіки, нерухоме та рухоме майно, інтелектуальні цінності, на розробку, освое-ня, впровадження та оновлення яких спрямовуються кошти в рам-ках реалізації інвестиційних програм і проектів.

  Об'єктами інвестиційної діяльності зазвичай виступають: новостворювані і модернізовані основні фонди і оборотні кошти, науково-технічна продукція, товари і послуги, що надаються, різні об'єкти власності, майнові права та інтелектуальні напрацювання.

  Інвестиційна територія місцевість (країна, регіон, район, місто, невелике поселення), в адміністративних межах якої проводиться розробка, впровадження, освоєння і реалізація інвестиційних програм і проектів.

  Інвестиційна культура сукупність цивілізованих способів, методів і прийомів організації інвестиційного процесу, включаючи грамотне обгрунтування проекту, вибір оптимальних управлінських рішень та інноваційних підходів, встановлення взаємовідносин між суб'єктами інвестиційної діяльності на основі правових і соціально-моральних цінностей для отримання максимальної ефективності вкладених коштів.

  Інвестиційні ресурси грошові кошти, цінності, запаси, можливості здійснення інвестиційної діяльності.

  Інвестиційні ресурси можна класифікувати за певними ознаками:

  ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

  за видами

  За джерелами формування

  За способами надання

  За напрямками використання

  За формами повернення

  природні

  кошти бюджетів

  На конкурсній основі

  інноваційні проекти

  на поворотній основі

  матеріальні

  власні

  засоби

  суб'єктів

  господарювання

  державний (муніципальний) замовлення

  фінансові

  за спеціальним призначенням

  на частково поворотній основі

  нематеріальні активи

  пріоритетні сфери (галузі)

  кошти інших

  установ і організацій

  цінні

  паперу

  цільові програми

  безвозм-здно

  грошові кошти населення

  регіональні програми соціально-економічного розвитку

  кредити

  банків

  засоби

  іноземних фізичних і юридичних осіб

  кредити міжнародних фінансових організацій

  Схема 2.Класифікація інвестиційних ресурсів

  Організація інвестиційної діяльності комплекс заходів, спрямованих на створення, затвердження та ефективне впровадження розроблених інвестиційних програм і проектів у встановлені терміни з меншими витратами ресурсів.

  Незважаючи на різне цільове призначення і зміст програм і проектів вкладення коштів в найбільш загальному вигляді організація інвестиційного процесу виглядає приблизно так:

  Поширення інвестиційної інформації

  Аналіз і оцінка проекту

  Визначення потреби в інвестиціях

  Вибір схеми фінансування

  Інвести-ційних ідея, задум

  Інвестиційний проект

  Інвес-тори

  Інвести-ційних ресурси

  Замовлення-чик

  Испол нітелей (підр-ядчік)

  Зарож-дення

  Розроб-лення

  Привле-чення

  Форми-вання

  Призначають-чення

  Під-бор

  Федеральні, регіональні, місцеві органи, підприємства та організації

  Партнери, посередники

  Субпідряд-чики

  Потре-вачів

  Інвес-тори

  Користу-Ватель

  Поспіль-чик

  Замовлення-чик

  Испол нітелей

  Досягнень-ження конеч-ного ефекту

  Розбраті-поділ при-чи

  Введення в експлуатацію

  Здача готового проекту

  Конт-роль вико-нання

  Орга-низу-ція робіт

  Схема 3. Організація інвестиційного процесу

  Обгрунтована і раціональна організація інвестиційного процесу передбачає ефективну реалізацію розроблених програм та проектів з урахуванням всього комплексу чинників, що сприяють розвитку інвестиційної діяльності.

  1.2 Розробка інвестиційного проекту

  Інвестиційний проект сукупність техніко-економічних рішень і організаційно-фінансових заходів по реалізації засобів і втілення їх в інвестиційний об'єкт у формі здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, будівельно-монтажних, випробувальних, пуско-налагоджувальних, приймально-здавальних, організаційно-правових, рекламно-оформлювальних і інформаційних робіт і послуг з метою досягнення бажаної соціально-економічної ефективності.

  Інвестиційні проекти можуть носити глобальний світовий, міждержавний, державний, регіональний і муніципальний характер.

  Існує чотири ознаки, що характеризують конкретний інвестиційний проект:

  · Спрямованість на досягнення мети;

  · Координоване виконання взаємопов'язаних дій;

  · Обмежена протяжність в часі;

  · Оригінальність (унікальність).

  Життєвий цикл інвестиційного проекту включає такі стадії:

  1. формулювання проекту;

  2. аналіз проекту;

  3. розробку проекту;

  4. реалізацію проекту;

  5. оцінку отриманих результатів.

  Формулювання проекту то, з чого починається будь-який інвестиційний проект.

  На початку життєвого шляху проекту розглядаються:

  · Інвестиційний задум (ідея);

  · Здійснюваний підхід (інноваційний, патентний і ін.);

  · Відповідність пропонованого техніко-технологічного рішення сертифікаційним вимогам;

  · Попереднє узгодження інвестиційного задуму з федеральними, регіональними, місцевими інтересами і галузевими пріоритетами;

  · Відбір реципієнта, здатного реалізувати проект;

  · Підготовка інформаційного меморандуму реципієнта.

  Проектний аналіз методологія комплексної оцінки достоїнств і недоліків проектів, альтернативних шляхів використання ресурсів з урахуванням їх макро- і мікроекономічних наслідків.

  Проектний аналіз здійснюється за такими найважливішими напрямками:

  технічний

  економічний

  організаційний

  аналіз

  інвестиційного проекту

  соціальний

  Фінансовий

  Екологічний

  Схема 4. Види проектного аналізу

  Технічний аналіз дослідження передбачуваного місця розташування і масштабу об'єкта, типів використовуваних технологічних процесів, матеріалів, обладнання і оснастки; графіка робіт, наявність капіталу і робочої сили, необхідної інфраструктури, методів реалізації, експлуатації та обслуговування інвестиційного проекту.

  Економічний аналіз визначення цінності інвестиційного проекту з точки зору одержуваного ефекту і вироблених витрат, тобто його ефективності стосовно до національних, регіональних і місцевих інтересів.

  Організаційний аналіз виявлення компетентності і здатності адміністративного персоналу успішно вирішувати всі завдання по реалізації інвестиційного проекту.

  Соціальний аналіз встановлення впливу інвестиційного проекту на зміну суспільних відносин і розвиток соціальної сфери, психологічну обстановку і поведінку людей.

  Фінансовий аналіз обгрунтування достатності інвестиційних ресурсів для реалізації інвестиційного проекту у встановлені терміни, підготовка орієнтовного балансу доходів і витрат, одержуваних в результаті прибутків і збитків.

  Екологічний аналіз розгляд існуючих природних умов і потенційного впливу інвестиційного проекту на навколишнє середовище, прогнозування можливих екологічних наслідків.

  Тільки такий, багатосторонній і детальний аналіз створює передумови для об'єктивної оцінки даного інвестиційного проекту в цілому.

  Розробка проекту здійснення науково-дослідних розробок і конструкторсько-технологічних робіт, підготовка необхідної документації та тендерних торгів, проведення переговорів з потенційними інвесторами, визначення виробників і постачальників продукції.

  Сучасні інвестиційні проекти стають більш складними і ємними за витратами, відрізняються своєю спрямованістю на створення і освоєння найдосконаліших технологій, виробництво конкурентоспроможних на світовому рівні товарів і послуг.

  При розробці інвестиційних проектів треба керуватися поруч правил, що дозволяють враховувати діючі фактори і створювати реальну обґрунтованість проекту. До них відносяться:

  1. обов'язкове моделювання потоків продукції, ресурсів і грошових коштів;

  2. облік результатів аналізу ринку, фінансового стану підрядника (субпідрядника), ступеня довіри до керівників проекту;

  3. приведення майбутніх витрат і доходів до умов їх пропорційності з економічної цінності в початковому періоді;

  4. оцінка інфляції, можливих затримок платежів і інших факторів зміни вартості вкладених коштів;

  5. виявлення невизначеності і ризиків, пов'язаних із здійсненням проекту.

  Реалізація проекту виконання проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт, навчання персоналу, укладання контрактів на поставку сировини і матеріалів, комплектуючих виробів і енергоносіїв, виробництво досвідченого зразка, випуск дослідної партії і серії, випробування виробів, експлуатація та моніторинг інвестованого об'єкта.

  Оцінка інвестиційних проектів може бути представлена ​​наочно наступним чином:

  Оцінка інвестиційних проектів

  фінансова

  економічна

  звіт про прибутки

  і

  збитки

  дані про рух грошових коштів

  бухгал-

  терский

  баланс

  матеріали статистичної звітності

  методи дисконтування

  коефіцієнти фінансової стійкості і спроможності

  норма прибутку

  термін окупності

  поточні витрати

  Схема 5.Критерії оцінки інвестиційного проекту

  Бізнес-план - документ встановленої форми, який служить техніко-економічним обґрунтуванням для втілення в життя того чи іншого інвестиційного проекту.

  Склад бізнес-плану інвестиційного проекту відповідно до методики ООН в частині промислового розвитку (ЮНІДО) виглядає таким чином:

  1. загальні умови здійснення проекту і його вихідні дані:

  · Автори проекту;

  · початкові дані;

  · Необхідні інвестиції.

  2. ринок і виробнича потужність підприємства:

  · Попит і ринок;

  · Прогноз продажів і збуту;

  · Виробнича програма;

  · виробнича потужність.

  3. матеріальні чинники виробництва:

  · Сировина і основні матеріали;

  · Допоміжні матеріали і фурнітура;

  · Напівфабрикати і комплектуючі;

  · Паливо та енергія;

  · Система постачання.

  4. місце розташування:

  · Місце знаходження або розміщення;

  · Вартість земельної ділянки.

  5. проектно-конструкторські вишукування:

  · Кордону або рамки проекту;

  · Технологія і устаткування;

  · Розташування будівельних об'єктів;

  · Будматеріали;

  · Обґрунтування будівельних витрат.

  6. трудові ресурси:

  · Потреба в працівниках за категоріями;

  · Витрати на утримання персоналу.

  7. терміни здійснення проекту:

  · Приблизний графік реалізації проекту;

  · Кошторис витрат.

  8. оцінка проекту:

  · Загальні інвестиційні витрати:

  · Фінансування проекту;

  · експлуатаційні витрати;

  · Фінансовий баланс;

  · Соціально-економічні результати.

  9. форма страхування:

  · Державна;

  · Приватна;

  · Спільна.

  Більш конкретно в межах галузі або регіону структура бізнес-плану інвестиційного проекту фірми (компанії) може бути деталізована приблизно так:

  1. титульний лист:

  · Назва та адреса фірми (компанії);

  · Імена та адресу засновників;

  · Короткий зміст проекту;

  · Посилання на конфіденційність.

  2. вступна частина:

  · Головна мета;

  · Актуальність;

  · основні положення.

  3. ситуація на ринку:

  · Аналіз ринку галузі (регіону);

  · Потенційні конкуренти;

  · Можливі споживачі.

  4. сутність проекту:

  · Продукт (послуга);

  · Розміщення та обладнання офісу;

  · Персонал;

  · управління проектом;

  · Відомості про партнерів.

  5. план маркетингу:

  · Прогноз нової продукції;

  · частка на ринку:

  · Канали збуту;

  · Реклама;

  · Ціни;

  · Відносини з громадськістю.

  6. виробничий план:

  · Програма випуску;

  · Субпідрядники:

  · виробничі приміщення;

  · технологічне обладнання;

  · Оснащення та інструменти;

  · Постачальники сировини.

  7. організаційний план:

  · форма власності;

  · Відомості про засновників (пайовиків);

  · Відповідальність засновників (пайовиків);

  · Склад керівників;

  · організаційна структура;

  · розподіл обов'язків;

  · делегування повноважень.

  8. оцінка ризиків:

  · SWOT-аналіз;

  · Ймовірність втрат;

  · Альтернативні стратегії.

  9. фінансовий план:

  · Джерела доходів;

  · Доходи;

  · грошові надходження;

  · Витрати;

  · Платежі;

  · Використання коштів;

  · Баланс доходів і витрат;

  · Точка самоокупності;

  · Накопичення;

  · Резервний і страховий фонди.

  10. додатки:

  · Листи;

  · Повідомлення;

  · Копії ліцензій;

  · Копії контрактів;

  · Інші документи по проекту.

  Важливість розробки будь-якого бізнес-плану інвестиційного проекту полягає в наступному:

  а) він дозволяє встановити життєздатність майбутнього підприємства;

  б) з його допомогою визначаються можливі перспективи розвитку;

  в) на його основі будується поточна господарська політика фірми (компанії);

  г) при його обґрунтованої розробки частіше залучаються зовнішні інвестори.

  висновок

  Політика в області інвестиційних вкладень, повинна вдосконалюватися шляхом перетворення кредиту в знаряддя досягнення ефективності інвестицій. При характеристиці ефективності інвестицій, як відомо, розрізняють показники для макрорівня - народного господарства в цілому, окремих регіонів і галузей, а також окремих підприємств. Останні органічно випливають з першого, є окремим випадком показника народногосподарської ефективності. В процесі розподілу ресурсів капітальних вкладень в цілому по країні, по територіях і галузям, показники економічної ефективності інвестицій визначають віднесенням їх до національного доходу країни.

  Довгострокове кредитування виступає головним джерелом підкріплення ресурсів інвестицій лише за умови, що механізм ринкової діяльності підприємств поєднується з оптимальним оподаткуванням прибутку та інших фінансових коштів, особливо в даний період, який характеризується вкрай низькою інвестиційною активністю. І тут необхідно відзначити, що інвестиційна криза є найбільш глибоким в економіці і для його подолання необхідні радикальні заходи. Сьогодні у держави вкрай обмежені можливості нарощування централізованих капіталовкладень, які свого часу були основним інвестиційним ресурсом. Необхідно відзначити, що хочемо ми цього чи ні, але при новій економічній ситуації централізовані інвестиції все більше втрачатимуть пріоритетне значення в здійсненні інвестиційних програм. Тому вкрай важливо освоїти механізм залучення приватного капіталу в сферу інвестиційної діяльності.

  В даний час робляться певні спроби створення умов для розвитку інвестиційної активності підприємств, тим більше, що розміри одержуваної підприємствами прибутку в багато разів перевищують їх капітальні витрати. Однак, ще більше в справі створення сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності в економіки країни, має бути зроблено.

  Завдання.

  1. Модель порівняльного обліку витрат

  № п / п

  показник

  об'єкт Р

  об'єкт Q

  об'єкт R

  1

  Витрати на придбання, тис. Руб.

  73000

  67000

  43000

  2

  Термін експлуатації, років

  5

  6

  8

  3

  Виручка від ліквідації, тис. Руб.

  5600

  2000

  6000

  4

  Виробничі потужності (од. / Рік)

  50000

  43000

  27000

  5

  Оклади (тис.руб. / Рік)

  17000

  16000

  12000

  6

  Інші постійні витрати (тис.руб. / Рік)

  4000

  30000

  22000

  7

  Заробітна плата (тис. Грн. / Рік)

  18000

  32000

  10000

  8

  Сировина і матеріали

  40000

  32000

  40000

  9

  Інші змінні витрати (тис. Грн. / Рік)

  6000

  3000

  2000

  10

  Розрахункова процентна ставка (%)

  7

  9

  8

  Рішення

  1

  Розрахунок змінних витрат, тис.руб. / рік

  : 64 000

  67 000

  52 000

  2

  Перерахунок для обсягу випуску 8000 одиниць Наводимо до найменшим обсягом, тис. Руб. / Рік

  12 465

  3

  Розрахунок середніх постійних витрат

  3.1

  Розрахунок середніх амортизаційних витрат, тис. Руб / рік

  13 480

  10 833

  4 625

  3.2

  Розрахунок середніх витрати капіталу, тис. Руб. / Рік

  39 300

  34 500

  24 500

  3.3

  Відсотки необхідні для того, щоб дізнатися обсяг вкладень, тис. Руб. / Рік

  2 751

  3 105

  1 960

  3.4

  Розрахунок середньої величини сукупних постійних витрат, тис. Руб. / Рік

  73 780

  91 333

  63 125

  4

  Розрахунок сукупних витрат, тис. Руб. / Рік

  137 780

  158 333

  115 125

  Висновок: порівняння середніх величин сукупних витрат показує, що альтернатива R є відносно вигідною

  2. Модель порівняльного обліку прибутку

  № п / п

  показники

  об'єкт Р

  об'єкт Q

  об'єкт R

  1

  Ціна закупівлі (тис. Руб.)

  125000

  115000

  124000

  2

  Транспортні витрати (тис. Руб.)

  23000

  20000

  25000

  3

  Витрати на монтаж (тис. Руб.)

  2100

  1900

  2300

  4

  Термін експлуатації (років)

  7

  6

  6

  5

  Виручка від ліквідації в кінці терміну

  14000

  11000

  15000

  6

  Інші постійні витрати (тис.руб. / Рік)

  7600

  11000

  12000

  7

  Обсяги виробництва і збуту (одиниць / рік)

  114000

  113500

  115000

  8

  Ціна продажу (грн. / Од.)

  10

  10

  10

  9

  Змінні витрати за одиницю

  1,8

  2

  2,2

  10

  Розрахункова ставка відсотка (%)

  6

  6

  5

  Рішення

  1

  Розрахунок середньої величини обороту витрат (виручки), (тис. Грн. / Рік)

  1 140 000

  1 135 000

  1 150 000

  2

  Розрахунок середніх постійних витрат

  2.1

  Розрахунок середніх амортизаційних витрат, тис. Руб / рік

  1 586

  1 817

  2 050

  2.2

  Розрахунок середніх витрати капіталу, тис. Руб. / Рік

  164 100

  147 900

  166 300

  2.3

  Відсотки необхідні для того, щоб дізнатися обсяг вкладень, тис. Руб. / Рік

  9 846

  8 874

  8 315

  3

  Розрахунок змінних витрат

  205 200

  227 000

  253 000

  4

  Розрахунок сукупних витрат

  224 232

  248 691

  275 365

  5

  Розрахунок середнього значення прибутку

  915 768

  886 309

  874 635

  Висновок: так як середні значення прибутку для всіх трьох альтернатив позитивні, то все альтернативи абсолютно вигідні. Щодо вигідною є альтернатива Р, так як вона має більш високе значення середнього прибутку.

  3. Модель порівняльного обліку рентабельності

  № п / п

  показники

  об'єкт Р

  об'єкт Q

  об'єкт R

  1

  Розрахунок середнього значення прибутку

  915 768

  886 309

  874 635

  2

  Відсотки (тис.руб. / рік)

  9 846

  8 874

  8 315

  3

  Розрахунок середніх витрати капіталу, тис. Руб. / Рік

  164 100

  147 900

  166 300

  Рішення

  1

  розрахунок рентабельності

  5,64

  6,05

  5,31

  Висновок: два об'єкти вигідні, т.к. нараховується за ним сукупний відсоток (рентабельність) вище мінімально сплачується відсотка (6 і 5%). Як і в порівняльному обліку прибутку, відносно вигідним виявляється в силу більш високої рентабельності об'єкт Q.

  4. Модель статичних амортизаційних розрахунків

  № п / п

  показники

  об'єкт Р

  об'єкт Q

  об'єкт R

  1

  Ціна закупівлі (тис. Руб.)

  125000

  115000

  124000

  2

  Транспортні витрати (тис. Руб.)

  23000

  20000

  25000

  3

  Витрати на монтаж (тис. Руб.)

  2100

  1900

  2300

  4

  Розрахунок середнього значення прибутку

  915 768

  886 309

  874 635

  5

  Розрахунок середніх амортизаційних витрат, тис. Руб / рік

  1 586

  1 817

  2 050

  Рішення

  1

  Амортизаційні терміни (рік)

  0,16

  0,15

  0,17

  Висновок: всі три альтернативи імют майже рівні терміни амортизації. Внаслідок трохи меншого амортизаційного терміну щодо вигідною є альтернатива Q, хоча судження, зроблене на основі незначної різниці, навряд чи буде раціональним. Всі три об'єкти абсолютно вигідні, тому що терміни амортизації для кожного з них не перевищують чотирьох років

  5. На підприємстві зважується можливість здійснення інвестицій, спрямованих на розширення виробництва. На вибір пропонуються кілька інвестиційних об'єктів, по яким були отримані наведені нижче дані. Оцініть абсолютну і відносну вигідність цих інвестиційних об'єктів за допомогою методу визначення вартості капіталу (дисконтування і револьвірованіе).

  № п / п

  показник

  об'єкт P

  об'єкт Q

  об'єкт R

  1

  виплати на придбання

  90000

  84000

  54500

  2

  термін експлуатації (років)

  5

  5

  5

  3

  виручка від ліквідації

  12000

  9000

  0

  Приплив грошових коштів (тис. Руб)

  4

  в період t = 1

  45000

  46000

  20000

  5

  в період t = 2

  31000

  21000

  20000

  6

  в період t = 3

  19000

  24000

  25000

  7

  в період t = 4

  29000

  24000

  25000

  8

  в період t = 5

  45000

  35000

  19000

  10

  розрахункова процентна ставка (%)

  6

  8

  5

  11

  розрахункова процентна ставка

  18

  15

  18

  12

  розрахункова процентна ставка залучення грошових коштів (%)

  15

  12

  14

  Рішення

  1

  Вартість капіталу (тис. Руб)

  61 559,92

  43 235,06

  39 738,71

  Висновок: вартість капіталу інвестиційних об'єктів позитивна, можна зробити висновок про абсолютну вигідності даних об'єктів.

  6. Оцініть абсолютну і відносну вигідність цих інвестиційних об'єктів за допомогою методу ануїтетів.

  № п / п

  показник

  об'єкт P

  об'єкт Q

  об'єкт R

  1

  виплати на придбання

  90000  t "> 84000

  54500

  2

  термін експлуатації (років)

  5

  5

  5

  3

  виручка від ліквідації

  12000

  9000

  0

  Приплив грошових коштів (тис.руб)

  4

  в період t = 1

  45000

  46000

  20.000

  5

  в період t = 2

  31000

  21000

  20000

  6

  в період t = 3

  19000

  24000

  25000

  7

  в період t = 4

  29000

  24000

  25000

  8

  в період t = 5

  45000

  35000

  19000

  10

  розрахункова процентна ставка (%)

  6

  8

  5

  11

  розрахункова процентна ставка

  18

  15

  18

  12

  розрахункова процентна ставка залучення грошових коштів (%)

  15

  12

  14

  13

  Вартість капіталу (тис. Руб)

  61 559,92

  43 235,06

  39 738,71

  Рішення

  1

  розрахунок ануїтету

  13 722,92

  10 219,75

  7 829,22

  Висновок: об'єкти мають позитивний ануїтет, тому вони абсолютно вигідні. При оцінці відносної вигідності потрібно враховувати, що ануїтети відносяться до різних періодів часу (різних періодів експлуатації) і внаслідок цього охоплюють різну кількість платежів. І хоча ануїтет об'єкта Р вище, він відповідає більш короткому проміжку часу. У такого роду випадках метод ануїтетів слід застосують лише як виняток.

  У разі дії прийнятого в методі визначення вартості капіталу допущення про можливість здійснення в майбутньому інвестицій, що приносять відсотки за розрахунковою ставкою, замість методу ануїтетів слід застосовувати метод визначення вартості капіталу.

  2

  Фактична вартість або вартість капіталу постійної ренти (тис.руб.)

  228 715,39

  127 746,93

  156 584,39

  Висновок: в цій ситуації внаслідок більш високої вартості капіталу нескінченному ланцюгу об'єктів інвестиційний об'єкт Р є відносно вигідним.

  7. Оцініть абсолютну і відносну вигідність цих інвестиційних об'єктів за допомогою методу визначення внутрішньої відсоткової ставки.

  об'єкт P

  об'єкт Q

  термін t

  Виплати за відсотками (тис. Руб)

  Нетто-платежі (тис. Руб.)

  Зміни в грошових коштах (тис. Руб.) (Здесть погашення)

  Грошове майно (тис. Руб.) (Тут кредит)

  термін t

  Виплати за відсотками (тис. Руб)

  Нетто-платежі (тис. Руб.)

  Зміни в грошових коштах (тис. Руб.) (Здесть погашення)

  Грошове майно (тис. Руб.) (Тут кредит)

  0

  0

  0

  0

  -173 600,00

  0

  0

  0

  0

  -250 000,00

  1

  -21 071,89

  45 000

  23 928,11

  -149 671,89

  1

  -16 097,27

  20 000

  3 902,73

  -246 097,27

  2

  -18 167,45

  31 000

  12 832,55

  -136 839,35

  2

  -15 845,98

  20 000

  4 154,02

  -241 943,25

  3

  -16 609,82

  19 000

  2 390,18

  -134 449,16

  3

  -15 578,50

  25 000

  9 421,50

  -232 521,75

  4

  -16 319,69

  29 000

  12 680,31

  -121 768,85

  4

  -14 971,86

  25 000

  10 028,14

  -222 493,61

  5

  -14 780,53

  45 000

  30 219,47

  -91 549,39

  5

  -14 326,16

  19 000

  4 673,84

  -217 819,77

  8. Оцініть абсолютну і відносну вигідність цих інвестиційних об'єктів за допомогою методу динамічних амортизаційних розрахунків.

  об'єкт P

  об'єкт Q

  об'єкт R

  момент часу

  нетто платежі

  фактична вартість нетто платежів

  кумулятивна фактична вартість нетто платежів

  момент часу

  нетто платежі

  фактична вартість нетто платежів

  кумулятивна фактична вартість нетто платежів

  момент часу

  нетто платежі

  фактична вартість нетто платежів

  кумулятивна фактична вартість нетто платежів

  0

  -90000

  90 000,

  90 000,

  0

  -84 000

  -84 000

  -84 000

  0

  -54 500

  -54 500

  -54 500

  1

  45000

  42 451,47

  132 451,47

  1

  46000

  41 441,44

  -42 558,56

  1

  20000

  19 047,62

  -35 452,38

  2

  31000

  26 092,08

  158 543,55

  2

  21000

  17 044,07

  -25 514,49

  2

  20000

  18 140,59

  -17 311,79

  3

  19000

  14 671,49

  173 215,04

  3

  24000

  17 548,59

  -7 965,89

  3

  25000

  21 595,94

  4 284,15

  4

  29000

  20 544,33

  193 759,37

  4

  24000

  15 809,54

  7 843,65

  4

  25000

  20 567,56

  24 851,71

  5

  45000

  29 246,91

  223 006,28

  5

  35000

  20 770,80

  28 614,45

  5

  19000

  14 887,00

  39 738,71

  сталася окупність через

  1

  року

  сталася окупність через

  3

  року

  точніше - через

  1,13

  року

  точніше - через

  2,64

  року

  Висновок: об'єкт Р є відносно вигідним.Абсолютна вигідність залежить від заданої граничної величини.

  Висновок: сталася окупність через 2 роки

  Висновок: об'єкт є відносно вигідним

  9. Оцініть абсолютну і відносну вигідність цих інвестиційних об'єктів за допомогою методу визначення кінцевої вартості майна.

  s =

  18,00%

  s =

  15,00%

  s =

  18,00%

  об'єкт P

  об'єкт Q

  об'єкт R

  Момент часу t

  Відсотки (тис. Руб)

  Нетто-платежі (тис. Руб.)

  Зміни в грошовому майно (тис. Руб.)

  Грошове майно (тис. Руб.)

  Момент часу t

  Відсотки (тис. Руб)

  Нетто-платежі (тис. Руб.)

  Зміни в грошовому майно (тис. Руб.)

  Грошове майно (тис. Руб.)

  Момент часу t

  Відсотки (тис. Руб)

  Нетто-платежі (тис. Руб.)

  Зміни в грошовому майно (тис. Руб.)

  Грошове майно (тис. Руб.)

  0

  0

  0

  0

  -90 000,00

  0

  0

  0

  0

  -84 000,00

  0

  0

  0

  0

  -54 500,00

  1

  -16 200,00

  45 000

  28 800,00

  -61 200,00

  1

  -12 600,00

  46 000

  33 400,00

  -50 600,00

  1

  -9 810,00

  20 000

  10 190,00

  -44 310,00

  2

  -11 016,00

  31 000

  19 984,00

  -41 216,00

  2

  -7 590,00

  21 000

  13 410,00

  -37 190,00

  2

  -7 975,80

  20 000

  12 024,20

  -32 285,80

  3

  -7 418,88

  19 000

  11 581,12

  -29 634,88

  3

  -5 578,50

  24 000

  18 421,50

  -18 768,50

  3

  -5 811,44

  25 000

  19 188,56

  -13 097,24

  4

  -5 334,28

  29 000

  23 665,72

  -5 969,16

  4

  -2 815,28

  24 000

  21 184,73

  2 416,23

  4

  -2 357,50

  25 000

  22 642,50

  9 545,25

  5

  -1 074,45

  45 000

  43 925,55

  37 956,39

  5

  362,43

  35 000

  35 362,43

  37 778,66

  5

  1 718,15

  19 000

  20 718,15

  30 263,40

  Висновок: кінцева вартість майна об'єкта H при використанні методу сальдирования 37956,39 тис.руб. Таким чином, об'єкт H є абсолютно і относітельновигодним.

  12. Оцініть абсолютну і відносну вигідність цих інвестиційних об'єктів за допомогою методу складання повних фінансових планів (СПФП-метод), дані за грошовими потоками дивіться в попередніх таблицях.

  об'єкт Р

  t = 0

  t = 1

  t = 2

  t = 3

  t = 4

  t = 5

  платіжний ряд

  90 000,

  45 000

  31 000

  19 000

  29 000

  45 000

  -вилучення

  + Вкладення 20%

  18000

  Кредит з погашенням в розстрочку

  + Залучення кредиту 40%

  36000

  -погашення 25%

  -9000

  -9000

  -9000

  -9000

  0

  -Відсотки по залученому кредиту 8%

  -2880

  -2160

  -1440

  -720

  Кредит з погашенням в кінці терміну

  + Залучення кредиту 30%

  27000

  -погашення

  -27000

  -Відсотки по залученому кредиту 9%

  -2430

  -2430

  -2430

  -2430

  -2430

  контокорентний кредит

  + Залучення кредиту 10%

  9000

  -погашення

  -9000

  -Відсотки по залученому кредиту 11%

  1080

  -990

  Фінансові вкладення в цілому

  -Грошові вкладення + ліквідація

  -7 420,00

  -6 575,20

  -17 689,71

  -17 471,09

  + Відсотки за вкладами

  445,20

  839,71

  1 901,09

  сальдо фінансування

  Величини, що характеризують стан кредиту

  погашення в розстрочку

  36000

  27000

  18000

  9000

  0

  0

  погашення в кінці терміну

  27000

  27000

  27000

  27000

  27000

  0

  контокорентний кредит

  9000

  9000

  0

  0

  0

  0

  стан активів в цілому

  7 420,00

  13 995,20

  31 684,91

  49 156,01

  сальдо

  -72 000,00

  -63 000,00

  -37 580,00

  -22 004,80

  4 684,91

  49 156,01

  об'єкт Q

  t = 0

  t = 1

  t = 2

  t = 3

  t = 4

  t = 5

  платіжний ряд

  -84 000

  46 000

  21 000

  24 000

  24 000

  35 000

  -вилучення

  + Вкладення 40%

  33600

  Кредит з погашенням в розстрочку

  + Залучення кредиту 20%

  16800

  -погашення 25%

  -4200

  -4200

  -4200

  -4200

  0

  -Відсотки по залученому кредиту 8%

  -1344

  -1008

  -672

  -336

  Кредит з погашенням в кінці терміну

  + Залучення кредиту 30%

  25200

  -погашення

  -25200

  -Відсотки по залученому кредиту 11%

  -2772

  -2772

  -2772

  -2772

  -2772

  контокорентний кредит

  + Залучення кредиту 10%

  8400

  -погашення

  -8400

  -Відсотки по залученому кредиту 12%

  -1 008,00

  -120,96

  Фінансові вкладення в цілому

  -Грошові вкладення + ліквідація

  -36 676,00

  -6 699,60

  -18 958,54

  -20 432,05

  -11 993,97

  + Відсотки за вкладами

  -2 200,56

  2 602,54

  3 740,05

  4 965,97

  сальдо фінансування

  Величини, що характеризують стан кредиту

  погашення в розстрочку

  16800

  12600

  8400

  4200

  0

  0

  погашення в кінці терміну

  25200

  25200

  25200

  25200

  25200

  0

  контокорентний кредит

  8400

  8400

  0

  0

  0

  0

  стан активів в цілому

  36 676,00

  43 375,60

  62 334,14

  82 766,18

  94 760,16

  сальдо

  -50 400,00

  -82 876,00

  9 775,60

  32 934,14

  57 566,18

  94 760,16

  об'єкт R

  t = 0

  t = 1

  t = 2

  t = 3

  t = 4

  t = 5

  платіжний ряд

  -54 500

  20 000

  20 000

  25 000

  25 000

  19 000

  -вилучення

  + Вкладення 20%

  32 700,00

  Кредит з погашенням в розстрочку

  + Залучення кредиту 30%

  5 450,00

  -погашення 25%

  -1362,5

  -1362,5

  -1362,5

  -1362,5

  0

  -Відсотки по залученому кредиту 8%

  -436

  -327

  -218

  -109

  Кредит з погашенням в кінці терміну

  + Залучення кредиту 40%

  10 900,00

  -погашення

  -10900

  -Відсотки по залученому кредиту 11%

  -1199

  -1199

  -1199

  -1199

  -1199

  контокорентний кредит

  + Залучення кредиту 10%

  5 450,00

  -погашення

  -6 250,00

  800,00

  -Відсотки по залученому кредиту 12%

  -654,00

  80,00

  Фінансові вкладення в цілому

  -Грошові вкладення + ліквідація

  -17 991,50

  -23 299,99

  -24 806,99

  -10 866,91

  + Відсотки за вкладами 6%

  0,00

  1 079,49

  2 477,49

  3 965,91

  сальдо фінансування

  Величини, що характеризують стан кредиту

  погашення в розстрочку

  5 450,00

  4 087,50

  2 725,00

  1 362,50

  0,00

  0,00

  погашення в кінці терміну

  10 900,00

  10 900,00

  10 900,00

  10 900,00

  10 900,00

  0,00

  контокорентний кредит

  5 450,00

  -800,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  стан активів в цілому

  0,00

  17 991,50

  41 291,49

  66 098,48

  76 965,39

  сальдо

  -21 800,00

  -14 187,50

  4 366,50

  29 028,99

  55 198,48

  76 965,39

  Список літератури

  1. Блех Ю., Гетце У., Інвестиційні розрахунки. - Калінінград, 1997..

  2. Інвестиції. Підручник. Подшіваленко Г.І .: «Дело». 2004, - 176с.

  3. Інвестиції. Навчальний посібник. Бочаров В.П: «Пітер». 2002 - 288с.

  4. Інвестиції. Курс лекцій. Орлова Е.И .: «Омега-л». 2003 - 192с.

  5. Інвестиції. Підручник. Вахрін П .: «Дашков і К». 2003 - 384с.

  6. Інвестиції. Навчальний посібник. Дєєва А.К .: «Іспит». 2004, - 320с.

  7. Інвестиційні проекти. Підручник. Колтинок Б.Н .: «Дело». 2002 - 622с.

  8. Колтинюк Б.А., Інвестиційні проекти: Підручник. - СПб., 2000.

  7. Методичні рекомендації щодо оцінки ефффектівность інвести-ційних проектів і їх відбору для фінансування ". М:« Економіка ». 2000, - 547с.

  8. Основи управління інвестиціями. Підручник. Маренков Р.Р .: «Едіторіал». 2003 - 480с.

  9. Рябцев C.В. Інвестиційна Стратегія. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи. Калінінград, 2005, - 18с.

  10. Управління інвестиціями. Навчальний посібник. Аніскін Ю.М. «Омега-л». 2002 - 167с.

  11. Управління інвестиціями. Підручник. Фабоцці Ф.И .: «Инфра-м». 2004, - 932с.

  12. Управління інвестиціями підприємства. Бланк І.Т. .: «Ніка-центр». 2003 - 275с.

  13. Федеральний закон від 29 листопада 2001 р N 156-ФЗ "Про інвестиційні фонди"

  14. Федеральний закон "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації" (зі змінами від 21 березня 25 липня 2002 г.)

  15. Федеральний закон від 25 лютого 1999 р N 39-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" (зі змінами від 2 січня 2000 г.)

  16. Черкасов В.Є. Міжнародні інвестиції. М: - «Дело», 1999.- 135с.

  17. Економічна оцінка інвестицій. Навчальний посібник. Несветаев Ю.П .: «МГИУ». 2003 - 162 с.

  ...........