• 1. Динаміка чисельності населення в південному федеральному окрузі
 • 1.2 Динаміка чисельності населення: тенденції та складові
 • 1.3 Відтворення населення. Показники народжуваності, смертності та природного приросту населення субєктів ЮФО
 • 1.4 Половозрастная структура населения
 • 1.5 Городское и сельское население
 • 1.6 Миграция населения
 • 2. Занятость населения в народном хозяйстве региона
 • 2.2 Отраслевая структура народнохозяйственного комплекса
 • 2.3 Трудовые ресурсы и экономически активное население
 • 3. Проблемы рационального использования трудовых ресурсов региона
 • 3.2 Современные подходы к регулированию демографических процессов в регионе
 • 3.3 Рекомендации по совершенствованию демографической политики и развитии рынка труда в Южном федеральном округе
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації26.03.2017
  Розмір438.01 Kb.
  ТипДипломна робота

  Скачати 438.01 Kb.

  Проблеми використання трудових ресурсів на прикладі Південного федерального округу

  зміст

  Вступ

  1. Динаміка чисельності населення в південному федеральному окрузі

  1.1 Характеристика Південного федерального округу

  1.2 Динаміка чисельності населення: тенденції та складові

  1.3 Відтворення населення. Показники народжуваності, смертності та природного приросту населення суб'єктів ЮФО

  1.4 Статево-вікова структура населення

  1.5 Міське та сільське населення

  1.6 Міграція населення

  2. Зайнятість населення в народному господарстві регіону

  2.1 Поняття і класифікація факторів демографічного розвитку. Соціально-економічні фактори демографічного розвитку

  2.2 Галузева структура народногосподарського комплексу

  2.3 Трудові ресурси та економічно активне населення

  3. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів регіону

  3.1 Тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку півдня Росії

  3.2 Сучасні підходи до регулювання демографічних процесів в регіоні

  3.3 Рекомендації щодо вдосконалення демографічної політики і розвитку ринку праці в Південному федеральному окрузі

  висновок

  Список використаної літератури

  Вступ

  Успіх в здійсненні економічних реформ, спрямованих на подолання кризового стану в економіці та перехід до ринкових відносин в значній мірі залежить від формування та реалізації трудового потенціалу економічно активного населення.

  Наявність трудових ресурсів з відповідним рівнем освіти та професійно - кваліфікаційної структурою є необхідним і невід'ємним умовою ефективного функціонування будь-якого підприємства незалежно від його форми власності.

  В сучасних умовах необхідності забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається, як основи успішного функціонування ринкової економіки роль трудових ресурсів істотно зростає. На регіональному рівні значимість даного чинника проявляється в тому, що за інших рівних умов, більше можливостей для успішного економічного розвитку має той регіон, який володіє трудовими ресурсами необхідної кількості і якості.

  Разом з тим, трудові ресурси динамічні, вони знаходяться в процесі постійної мобільності - як територіальної, так і внутрипроизводственной. Одним з видів територіальної мобільності трудових ресурсів є трудова міграція.

  Розходження в ступені активності і спрямованості протікання трудової міграції викликані неоднаковими відтворювальними умовами в регіонах, збільшенням "різниці їх потенціалів" в ході соціально-економічних перетворень, посиленням у багатьох з них соціальної напруженості, неоднаковими темпами зниження рівня життя, змінами в змісті праці та у трудовій сфері в цілому.

  Масова і неконтрольована міграція трудових ресурсів призводить до безлічі соціально-економічних проблем і наслідків. Але в залежності від напрямку руху трудової міграції, її особливостей і масштабів, наслідки ці надзвичайно різноманітні. Так, якщо одні регіони стикаються з проблемою активного припливу трудових ресурсів, то інші їх навпаки активно втрачають. Загальною і в тому, і в іншому випадку є проблема ефективного використання трудових ресурсів, але підходи до її вирішення будуть різними.

  Такий перерозподіл трудових ресурсів має не тільки поточні наслідки, а й істотно впливає на можливості перспективного економічного зростання території. Країни і райони, з яких відбувається відтік трудових ресурсів, неминуче в майбутньому в умовах економічної стабілізації зіткнуться з серйозною проблемою відсутності працездатного населення, що має необхідний професійно - кваліфікаційний рівень, який складається не за один рік і, отже, з проблемою свого подальшого економічного зростання.

  Управління заповненням трудових ресурсів, як частина управління економікою країни в цілому або окремого регіону, спрямоване на задоволення потреб всіх суб'єктів управління в кваліфікованих трудових ресурсах. При цьому даний процес стосується не тільки забезпечення народного господарства трудовими ресурсами в необхідній кількості, але і в якісному аспекті, тобто з відповідними знаннями, навичками та професійними здібностями.

  За останнє десятиліття трудові ресурси в РФ зросли з 83,9 до 88,4 млн. Чоловік, що призвело до економічного зростання за рахунок екстенсивної змінної. Однак трудові ресурси обмежені віковими рамками і тісно пов'язані зі зміною демографічних показників, в першу чергу, чисельності населення країни в цілому. Демографічна криза, яка охопила Росію з початку 90-х рр. XX століття призвів до стабільного зниження чисельності населення в більшості регіонів країни (за 2006 р постійне населення РФ знизилося на 0,51%). В умовах зменшення міграційного процесу, чисельні втрати за рахунок природного убутку були компенсовані лише на 4,3%. Зростання трудових ресурсів до теперішнього часу відбувався за рахунок тієї частини населення, яка народилася на демографічному піку 80-х рр. Однак вже до кінця цього десятиліття трудові ресурси знизяться на 2-5%, а до 2025 р - на 15-20%. Крім того, старіння нації призводить до зростання навантаження на працездатне населення (за останнє десятиліття частка населення в старшому віці збільшилася з 27,6 до 29,9 млн. Чоловік).

  Все вищесказане породило проблему зниження чисельності працездатного населення, яка уповільнить темпи економічного зростання. Ситуація ускладнюється лагом в 16-18 років від моменту зростання народжуваності до вступу населення в працездатний вік. І будь-яка найефективніша демографічна політика і її впровадження приведуть до зростання трудових ресурсів лише до середини 20-х років XXI століття.

  На заповнення трудових ресурсів впливають і такі фактори, як соціальний стан населення і проводиться в регіоні соціальна політика, економічна ситуація, розвиненість інфраструктури. Високі значення факторів з цих груп визначають стабільність трудових ресурсів в тому чи іншому регіоні, приплив мігрантів, збільшуючи тим самим чисельність трудових ресурсів. Навпаки, регіони, які знаходяться в кризовому або передкризовому стані, з низькими доходами населення стикаються з відтоком населення в працездатному віці.

  За роки кризи зниження державних вкладень у підтримку наукового потенціалу і систему освіти в цілому призвело до закриття частини навчальних закладів початкової та середньої професійної освіти, скорочення чисельності наставників і викладачів, що відбилося на якості трудових ресурсів. Із системи підготовки та перепідготовки трудових ресурсів зникло ціле ланка профтехучилищ, які створювалися на базі підприємств. А саме ці навчальні заклади готували трудові ресурси стосовно до потреб економіки даного регіону.

  Істотних змін зазнала і в структурі валового внутрішнього продукту (ВВП): істотно збільшилася частка послуг, скоротилися додані вартості традиційних галузей промисловості. Ігнорування цих змін при підготовці фахівців відповідними навчальними закладами призводить до дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці, зростання числа безробітних серед молоді і відтоку найбільш перспективною частини працездатного населення в економічно стабільні регіони.

  Виконання середньострокової програми економічного розвитку і подвоєння ВВП неможливо без вирішення проблем заповнення трудових ресурсів. У зв'язку з цим необхідний комплексний підхід до заповнення трудових ресурсів, а саме, система управління заповненням трудових ресурсів.

  В економічній літературі, присвяченій питанням управління заповненням трудових ресурсів, можна виділити кілька напрямків дослідження. Роль трудових ресурсів як основного чинника економіки розглянута в роботах А. Сміта, К. Маркса, А. Маршалла та інших класиків економічної теорії. Окремим аспектам управління заповненням трудових ресурсів присвячені дослідження С. Струміліна, II. Витку, II. Керженцева, А. Гольцмана, В. Іноземцева, А. Лапіна, В. Алієва, В. Куликова, В. Коровкін, Ю. Дмитрієва, Ф. Тейлора, Г. Емерсона, Д. Брайта, Ж. Фрідмана, Т. Шульца, Г. Беккера, Д. Кейнса, Я. пташок, М. Інтрілігейтор.

  У той же час проблеми формування комплексної системи управління заповненням трудових ресурсів не було приділено належну увагу.

  У більшості регіонів Росії реалізуються цільові програми зачіпають лише окремі аспекти управління заповненням трудових ресурсів і розраховані на короткострокову перспективу - 3-5 років. Це робить неможливим вирішення більшості проблем, що вимагають реалізації довгострокових заходів (наприклад, активної демографічної політики).

  Об'єктом даного дипломного дослідження є - Південний федеральний округ.

  Предметом дипломного дослідження є - вивчення стану використання трудових ресурсів в регіоні

  Мета дослідження - розглянути проблеми використання трудових ресурсів на прикладі Південного федерального округу.

  Виходячи з мети завданнями роботи є:

  дати загальну характеристику Південного федерального округу;

  вивчити динаміку чисельності населення в Південному федеральному окрузі;

  розглянути особливості зайнятості населення в народному господарстві Південного федерального округу;

  вивчити тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку Півдня Росії;

  розглянути сучасні підходи до регулювання демографічних процесів в регіоні;

  дати рекомендації щодо вдосконалення демографічної політики і розвитку ринку праці в Південному федеральному окрузі.

  Структурно робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1. Динаміка чисельності населення в південному федеральному окрузі

  1.1 Характеристика Південного федерального округу

  Сучасна Росія поділена адміністративно-територіально на сім федеральних округів, тобто на сім великих макрорегіонів. Всі вони за своїми основними системним характеристикам різні і мають як загальні, так і специфічні проблеми, потенціал і перспективи розвитку.

  ЮФО - найменший серед федеральних округів по території, з територією - 589,2 тис. Км 2, з населенням - 21471 тис. Осіб, з щільністю населення - 36,4 людини на 1 км 2. Він більше територією чому найбільша країна Європейського Союзу - Франція, з територією - 552 тис. Км 2, з населенням - 59000 тис.людина, з щільністю населення - 107 людини на 1 км 2. Південний Федеральний Округ сформований в першу чергу по геополітичному принципом. На округ припадати 1/7 частина населення країни 1.

  Південний федеральний округ (ЮФО) включає в себе 13 суб'єктів Федерації. До складу Південного федерального округу входять: Республіка Адигея (Адигея), Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія, Кабардино-Балкарська Республіка, Республіка Калмикія, Карачаєво-Черкеська Республіка, Республіка Північна Осетія - Аланія, Чеченська Республіка, Краснодарський край, Ставропольський край, Астраханська, Волгоградська і Ростовська області.

  Центром Південного федерального округу є м Ростов-на-Дону. Найбільшими містами ЮФО є Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Сочі, Махачкала, Владикавказ. Чисельність інших міст не перевищує 300 000 чоловік. Ростов-на-Дону є містом-мільйонером. Всього на території округу розташовані 132 міста.

  Таблиця 1.1

  Деякі показники соціально-економічного розвитку ЮФО в 2006 році

  показник

  рівень

  (+) Зростання / (-) падіння до рівня 2005 р

  Індекс промислового виробництва

  105,1%

  +1,9 П. П.

  Вироблено продукції (робіт, послуг)

  444 млрд.

  + 20,1%

  Частка ЮФО в виробництві промислової продукції РФ

  6,3%

  -0,2 П. П.

  Індекс цін виробників промислової продукції

  113,5%

  +1,4 П. П.

  Частка ЮФО в загальному обсязі продукції сільського господарства

  19,4%

  -0,7 П. П.

  Оборот оптової торгівлі організацій оптової торгівлі

  470 млрд. Руб.

  + 18,6%

  Оборот роздрібної торгівлі

  469 млрд. Руб.

  + 8,1%

  Індекс споживчих цін

  110,8%

  -5,4 П. П.

  Зовнішньоторговий оборот

  5,9 млрд. Дол.

  + 31%

  Частка зовнішньоторговельного обороту ЮФО в загальному зовнішньоторговельному обороті РФ

  4,7%

  +0,3 П. П.

  Інвестицій в основний капітал в ЮФО

  200 млрд. Руб.

  -6,2%

  Частка інвестицій в основний капітал в ЮФО в загальному обсязі по РФ

  9,2%

  +0,0 П. П

  Індекс цін виробників у будівництві

  112,0%

  -4,4 П. П.

  Вироблено платних послуг населенню

  144 млрд. Руб.

  + 6,9%

  Обсяг іноземних інвестицій, що надійшли в нефінансовий сектор економіки округу

  666 млн. Дол.

  + 13,6%

  Надходження податкових платежів

  172 млрд. Руб.

  + 20%

  Геополітичне місце Південного федерального округу в Росії унікально. Округ пов'язує в єдину систему морські та сухопутні кордони Росії з новими незалежними азіатськими і європейськими державами (Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туркменією і України), а також Іраном, Туреччиною, Болгарією та Румунією. Транспортно-дорожній комплекс Півдня Росії являє собою сукупність практично всіх видів магістрального і промислового транспорту, що забезпечує найважливіший комунікаційний коридор Російської Федерації з країнами Середземномор'я, Близького і Середнього Сходу. До числа провідних портів і портових комплексів відносяться Новоросійський і Туапсинський, Махачкалінський, Таганрозький, Єйський, Кавказ і Темрюк.

  ЮФО, що займає друге місце серед федеральних округів по щільності населення, після Центрального федерального округу, має за цим показником майже в три рази меньшое значення в порівнянні з Францією і це неодмінно негативно відбивається в розвитку внутрішнього ринку ЮФО і його територій.

  Займаючи третє місце за чисельністю населення (14,9% від населення РФ) серед федеральних округів, за обсягом промислової продукції ЮФО займає передостаннє місце серед федеральних округів (6,2% від обсягу промислової продукції РФ). За відрахувань податків і зборів до консолідованого бюджету РФ ЮФО займає передостаннє місце серед федеральних округів (6,7% від консолідованого бюджету РФ), а за показником середньодушових грошових доходів на людину займає останнє місце серед федеральних округів (1930 рублів на місяць). З експорту та імпорту ЮФО займає відповідно останнім (4% від експорту РФ) і передостаннє (5% від імпорту РФ) місця серед федеральних округів 2.

  Округ пов'язує в єдину систему морські та сухопутні кордони Росії з новими незалежними азіатськими і європейськими державами (Казахстан, Азербайджан, Грузією, Туркменією і України), а також Іраном, Туреччиною, Болгарією та Румунією.

  Зміни, що відбулися після розпаду СРСР зміни істотно відбилися на регіональний статус і рейтингу Півдня Росії. Будучи раніше внутрішнім регіоном країни, Південь Росії тепер став її прикордонною територією, придбавши стратегічну функцію представлення і захисту геополітичних інтересів Росії на Кавказі, Близькому Сході та на Балканах.

  З точки зору ресурсної складової Південний федеральний округ має серйозні переваги перед іншими регіонами Росії, які багато обговорюються, але недостатньо використовуються. Це запаси нафти, газу і перспективні для розробки титанові, вольфрамові, цирконієві, нікель-молібден-кобальтові, ртутні та інші родовища.

  Загальне уявлення про характер соціально-економічного розвитку Південного федерального округу і його територій дає наведена нижче таблиця 1.1. Однак ця таблиця охоплює далеко не всі ключові кількісні та якісні індикатори, що характеризують сучасний рівень розвитку ЮФО і його територій, а також їх потенціал для вибору оптимальної стратегії розвитку цього макрорегіону. Реальні проблеми і можливості на шляху сталого розвитку ЮФО і його територій набагато ширше, ніж це показано в таблиці. Тому при виборі оптимальної стратегії розвитку ЮФО і його територій, в інтересах істотного поліпшення якості життя, які проживають тут людей, необхідно врахувати більш широке коло проблем, обмежень і можливостей, що існують на Півдні Росії. На сьогодні це єдиний регіону, де поряд із застарілими проблемами, пов'язаними з міжнаціональними і міжрелігійними суперечками в поліетнічних суспільствах спільнотах Північно-Кавказьких республік, існує тліюче вогнище тероризму і екстремізму в Чечні. Саме з цих причин вивчення демографічної ситуації в ЮФО є неодмінною завданням не тільки Російського Уряду, а й багатьох азіатських і європейських держав.

  В якості основних показників характеризують зміни в демографічній ситуації країни, регіону, області прийнято вважати: чисельність населення, співвідношення чоловіків і жінок, віковий склад населення, коефіцієнт демографічного навантаження населення, коефіцієнти міграційного приросту і т.д.

  1.2 Динаміка чисельності населення: тенденції та складові

  ЮФО є найменш урбанізованим районом країни. У міських поселеннях регіону проживає 57,3% всього населення, в той час як в Росії 73% населення живуть в міських поселеннях. У п'яти регіонах округу (Дагестан, Інгушетія, Карачаєво-Черкесія, Калмикія, Чечня) міські жителі становлять менше половини їх населення. Абсолютний мінімум на початок 2002 року відзначався в Чеченській Республіці - трохи більше 26% жителів - городяни 3.

  З 1992 року в Росії відзначається депопуляція, або скорочення чисельності населення. Це можна розглядати як негативну тенденцію в демографічному розвитку країни, особливо депопуляція небезпечна для прикордонних регіонів. У республіках ЮФО депопуляція поки не стала постійною характеристикою демографічної ситуації. У ЮФО депопуляція спостерігається досить часто, так, за підсумками 2004, 2005 і 2006 років чисельність населення округу або не збільшувалася, або скорочувалася (табл.1.2) 4.

  На основі особливостей природного і міграційного руху можна виділити кілька типів регіонів ЮФО на підставі критерію динаміки чисельності населення. Так, весь округ можна розділити на дві великі групи - благополучні і депресивні в демографічному відношенні регіони. Для першої групи характерно збільшення чисельності населення, а для другої - спад. Причому благополучность і депресивність тих чи інших регіонів пов'язана з різною результативністю і характером процесів відтворення і міграції.

  Перша - це демографічно "благополучні" регіони з позитивними показниками загального приросту населення і які характеризуються збільшенням чисельності населення. У неї в даний час входить чотири суб'єкти федерації: Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія і Чеченська республіка. Однак слід враховувати, що в цих регіонах демографічне благополуччя носить саме відносний, а можливо і тимчасовий характер.

  По-третє, у всій групі "благополучних" в демографічному відношенні регіонів ми можемо спостерігати "провальні" роки, що характеризуються невеликим скороченням чисельності населення і негативним показником загального приросту населення.

  Таблиця 1.2

  Чисельність постійного населення ЮФО, тис. Осіб

  територія

  2004

  2005

  2006

  Росія

  143954,4

  134963,7

  144168,2

  Південний федеральний округ

  21.471,3

  22891,9

  22850,0

  Республіка Адигея

  444,9

  446,8

  445,2

  республіка Дагестан

  2.179,5

  2581,4

  2602,0

  Республіка Інгушетія

  466,3

  468,7

  475,6

  Кабардино-Балкарська Республіка

  782,0

  901,1

  899,0

  Республіка Калмикія

  305,6

  291,9

  290,6

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  428,6

  438,9

  436,6

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  678,2

  709,7

  707,0

  Чеченська Республіка

  624,6

  1105,4

  1121,4

  Краснодарський край

  4.987,6

  5119,9

  5106,3

  Ставропольський край

  2.642,6

  2732,5

  2726,4

  Астраханська область

  1.008,7

  1004,8

  1001,2

  Волгоградська область

  2.636,5

  2694,2

  2673,1

  Ростовська область

  4.286,2

  4396,7

  4365,6

  Група благополучних в демографічному відношенні регіонів складається з трьох підгруп. Перша підгрупа - це абсолютно благополучні регіони, де чисельність населення збільшується за рахунок позитивних показників природного, і міграційного приросту. Протягом першої половини 1990-х років до цієї підгрупи ставилися практично всі республіки ЮФО, за винятком Калмикії і Чечні, а в даний час сюди можна віднести тільки Інгушетію.

  У республіках Дагестан і Інгушетія відзначається мінімальна по регіону смертність (чого не можна з повною впевненістю сказати про Чеченській Республіці) відзначається низька смертність, яка в 2-3 рази нижче серед регіонів Північного Кавказу і Росії в цілому. У республіках Дагестан, Інгушетія і Чечня відносний показник народжуваності також в середньому в 1,5-2 рази вище, ніж в середньому по Росії.

  Така ситуація, на перший погляд, виглядає вкрай суперечливою, так як саме ці регіони пережили локальну війну і кілька міжнаціональних конфліктів, мають безліч соціально-економічних проблем і одні з найнижчих в Росії показники рівня доходів. З іншого боку слід мати на увазі, що в багатьох республіках ЮФО не тільки соціально-економічна ситуація визначає народжуваність. Високі показники народжуваності відзначаються тут і з інших причин - швидше за все, це традиційні установки на високу народжуваність, властиві деяким кавказьким народам.

  Друга підгрупа - це благополучні щодо природного приросту (ЕП) регіони, в яких значний природний приріст перекриває міграційну спад населення і в підсумку призводить до збільшення чисельності населення регіону. Така ситуація з 2000-х років спостерігається в Дагестані, епізодично в середині 1990-х років в Кабардино-Балкарській та Карачаєво-Черкеської республіки, а також за підсумками 2003 року - в Чеченській Республіці.

  Особливий тип формування населення характерний для Чеченської Республіки, демографічна ситуація в якій складається з одного боку високою народжуваністю (за аналогією з республіками Інгушетія і Дагестан), а з іншого боку - значною смертністю населення в військових умовах. Позитивний показник природного приросту населення тут відзначався навіть в умовах військових дій. Існує точка зору, яка пояснює високу народжуваність в екстремальних умовах як свого роду внутрішній механізм "самозбереження" народу (в даному випадку чеченців). Причому в 2000 і 2001 роках в Чеченській Республіці відзначається міграційний приплив населення - в результаті в республіці спостерігається позитивний загальний приріст населення (табл.1.3) 5.

  Третя підгрупа - благополучні регіони щодо міграційного приросту (МП). Тут збільшення чисельності відбувається за рахунок значного міграційного приросту перекриває природне зменшення населення. З початку 1990-х років така ситуація була характерною для рівнинних російськомовних регіонів ЮФО (Краснодарський і Ставропольський краї, Астраханська, Волгоградська та Ростовська області) та Республіки Адигея, до 1997 року з цієї групи вибувають вже все області округу і Республіка Адигея, а також приєднується Республіка Північна Осетія-Аланія. У 1998 році тут залишаються тільки Ставропольський край і Республіка Се вірна Осетія-Аланія, які також залишають її в 1999 і 2001 роках відповідно.

  Група депресивних в демографічному відношенні регіонів складається з підгруп абсолютно депресивних, депресивних щодо природного приросту (ЕП) і депресивних щодо міграційного приросту (МП) регіонів.

  Таблиця 1.3

  Компоненти зміни чисельності населення ЮФО, тис. Осіб

  територія

  2003

  2004

  2005

  2006

  2006

  ОП

  ЕП

  МП

  ОП

  ЕП

  МП

  ОП

  ЕП

  МП

  ОП

  ЄПП

  МП

  Росія

  -975,6

  -953,7

  213,6

  -795,4

  -888,5

  93,1

  -864,7

  -937,0

  72,3

  -848,6

  -935,7

  87,1

  Південний федеральний округ

  -51,4

  -71,0

  19,6

  -41,9

  -44,8

  2,9

  -51,8

  -64,7

  12,9

  -70,1

  -69,1

  -1,0

  Республіка Адигея

  -1,9

  -2,6

  0,7

  -1,6

  -2,3

  0,7

  -1Д

  -2,4

  1,3

  -0,4

  -2,2

  1,8

  республіка Дагестан

  17,6

  22,1

  -4,5

  20,6

  25,6

  -5,0

  19,2

  23,2

  -4,0

  20,5

  25,3

  -4,8

  Республіка Інгушетія

  105,2

  6,3

  98,9

  6,9

  5,3

  1,6

  6,2

  6,9

  -0,7

  6,2

  5,7

  0,5

  Кабардино-Балкарська Республіка

  -1,6

  0,4

  -2,0

  -2,1

  0,1

  -2,2

  -1,9

  -2,0

  -2,0

  -1,8

  0,2

  -2,0

  Республіка Калмикія

  -0,3

  0,0

  -0,3

  -1,2

  0,4

  -1,6

  -8,7

  0,2

  -8,9

  -6,5

  0,1

  -6,6

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  -0,6

  -0,3

  -0,3

  -2,2

  -0,3

  -1,9

  -2,1

  -0,1

  -2,0

  -2,4

  -0,3

  -2,1

  Республкі Північна Осетія-Аланія

  6,9

  -1,5

  8,4

  -2,7

  -1,0

  -1,7

  1,2

  -0,9

  2,1

  -1,9

  -0,9

  -1,0

  Чеченська Республіка

  -118,4

  4,8

  -123,2

  16,1

  20,6

  -4,5

  15,1

  6,3

  8,8

  -

  -

  -3,6

  Краснодарський край

  -8,0

  -32,1

  24,1

  -13,6

  -27,3

  13,7

  -11,1

  -29,2

  18,1

  -11,5

  -29,3

  11,8

  Ставропольський край

  -5,6

  -12,5

  6,9

  -6,1

  -13,0

  6,9

  -11,6

  -12,7

  1,1

  -9,8

  -13,6

  3,8

  Астраханська область

  Н, 0

  -4,4

  1,4

  -3,6

  -3,5

  -0,1

  -4,1

  -4,2

  0,1

  -2,4

  -3,8

  1,4

  Волгоградська область

  -18,3

  -19,3

  1,0

  -21,1

  -18,2

  -2,9

  -21,7

  -19,4

  -2,3

  -20,7

  -18,3

  -2,4

  Ростовська область

  -23,4

  -31,9

  8,5

  -31,1

  -31,0

  0,1

  -31,2

  -32,5

  1,3

  -29,4

  -32,0

  2,6

  Найтривалішим і значним скорочення чисельності населення було в Республіці Калмикія протягом усіх 1990-років. Відносно недавно до регіонів, що характеризується депопуляцією, приєдналися ще три національних суб'єкта ЮФО. Так, негативні показники загального приросту відзначаються в республіках Адигея і Карачаєво-Черкесія з 2000 року, а в Кабардино-Балкарській Республіці - з 2002 року. Зменшується чисельність населення також в російськомовних регіонах ЮФО: періодично в Краснодарському і Ставропольському краях, і стабільно у Волгоградській, Астраханській і Ростовській областях. Таким чином, в кінці 1990-х років відбувається територіальне розширення "депресивної" зони в ЮФО.

  "Депресивність" даної групи також пов'язана з різними типами формування населення регіонів.

  До першої підгрупи зараз відносяться Астраханська і Волгоградська області, республіки Північна Осетія-Аланія і Карачаєво-Черкесія, причому остання знаходиться тут з 2000 року і загальна спад чисельності населення складається з природної та міграційної (табл.1.3).

  В другу підгрупу зараз входять Республіка Адигея, Краснодарський і Ставропольський краї, Ростовська область. З 2000-х років сюди ставилися всі рівнинні регіони ЮФО, з переважанням російськомовного населення, а Ростовська область відноситься до цієї підгрупи понад дев'ять років. Тут міграційний приріст має тенденцію до зниження, і вже не може заміщати природне зменшення населення.

  У третю підгрупу в даний час входять республіки Калмикія і Кабардино-Балкарія, причому якщо остання входить сюди на рубежі тисячоліть з одночасним виходом Чеченської Республіки, то Республіка

  Калмикія складається в даній підгрупі десять років. Тут до негативних показників загального приросту чисельності населення причетний міграційний відтік населення, незважаючи на значні позитивні показники природного приросту населення.

  1.3 Відтворення населення. Показники народжуваності, смертності та природного приросту населення суб'єктів ЮФО

  Як вже було зазначено, в ЮФО проживає 1/7 частина населення країни. У 2005 році в порівнянні з 1990 роком демографічну обстановку в ЮФО можна характеризувати повільним зростанням загальної чисельності населення, це 22.850.000 чоловік до 20.869.000.

  У нашій країні в 1990-і роки активізувалися депопуляційні процеси. На за 2006 рік величина природного спаду населення склала 795 тис. Чоловік. В останні роки депопуляційні процеси стали все більш характерні і для ЮФО. Хоча депопуляція більш стійка в краях і областях, ніж в республіках регіону (табл.1.4).

  Таблиця 1.4

  Компоненти природного приросту (убутку) населення в 2006 році, на 1000 чоловік населення

  народжених

  померлих

  природний приріст

  Росія

  10,2

  16,4

  -6,2

  Південний федеральний округ

  11,6

  13,6

  -2,0

  Республіка Адигея

  10,4

  15,5

  -5,1

  республіка Дагестан

  16,0

  6,1

  9,9

  Республіка Інгушетія

  14,9

  3,8

  ПД

  Кабардино-Балкарська Республіка

  10,3

  10,2

  0,1

  Республіка Калмикія

  13,3

  11,8

  1,5

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  11,6

  12,4

  -0,8

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  11,3

  12,6

  -1,3

  Чеченська Республіка

  24,9

  6,5

  18,4

  Краснодарський край

  10,4

  15,8

  -5,4

  Ставропольський край

  10,2

  14,9

  -4,7

  Астраханська область

  12,1

  15,6

  -3,5

  Волгоградська область

  9,3

  16,1

  -6,8

  Ростовська область

  9,2

  16,3

  -7,1

  Як видно з таблиці 1.8, найбільш активно відбувається депопуляція в Ростовській, Волгоградській і Астраханської областях, Краснодарському і Ставропольському краях, а також в Республіці Адигея, де в абсолютній більшості своїй проживає слов'янське населення. Ці регіони вступили в черговий етап.

  Протягом 1990-х років народжуваність скорочувалася як в республіках ЮФО, так і в країні в цілому, і лише в 2000-х роках спостерігається невелике збільшення. Причому слід зазначити, що показники народжуваності населення національних республік і сьогодні перевищують середні показники по округу і країні.

  Однак, якщо порівняти з Центральним або Північно-Західним округами, це зростання можна позначити як завидно позитивну тенденцію, так як в цих округах ситуація зовсім навпаки: повільне зниження загальної чисельності населення. Тим більше не можна забувати про той факт, що 1990 році чимала частка російського населення складалася ще з значного числа представників країн СРСР.

  Тим не менш, це не завадило зростанню загальної чисельності населення ЮФО. В основному це зростання можна пояснити повільним, але вірним збільшенням чисельності населення в Краснодарському і Ставропольському краях (де досить високий міграційний приріст), а також в республіці Дагестан (де зростання чисельності населення пов'язаний з релігійними особливостями, а також з військовими діями в Чечні).

  Території з найбільшою чисельністю населення є Краснодарський край (5106000) і Ростовська область (4366000) - два найбільш головних економічних центру Півдня Росії. Найбільш малонаселені території, у відносній близькості яких останнім часом проходять бойові дії, або політична і економічна обстановка не досить стабільні, це Республіки Калмикія (291), Карачаєво-Черкеська (437), Дагестан (2600), Інгушетія (476), Північна Осетія- Аланія (707). Чисельність інших територій коливається в межах від 1000 до 2600 6.

  Існує досить поширена думка про те, що підвищена народжуваність визначається виключно традиціями багатодітності. Звичайно, цей фактор може надавати певний вплив на народжуваність через інститут сім'ї і традицій, але слід зауважити, що кількість дітей визначається також способом життя, побутовими умовами населення і соціально-економічним станом суспільства.

  Сумарний коефіцієнт народжуваності в Ростовській області дорівнює 1,24; в Краснодарському краї - 1,34; в Ставропольському краї - 1,37; в Республіці Адигеї - 1,41 дитини на 1 жінку. Це нижче середнього показника по Північному Кавказу - 1,56, але трохи вище середнього по Росії - 1,25 (табл.1.5) 7.

  Таблиця 1.5

  Сумарний коефіцієнт народжуваності, дітей на 1 жінку

  все населення

  Міське населення

  Сільське населення

  1999-2000

  2005

  1999-2000

  2005

  1999-2000

  2005

  Росія

  1,95

  1,17

  1,77

  1,07

  2,59

  1,48

  Республіка Адигея

  1, 20

  -

  1,02

  -

  1,46

  республіка Дагестан

  3,17

  2,13

  2,66

  1,68

  3,62

  2,46

  Республіка Інгушетія

  2,95

  2,39

  2,35

  2,30

  3,37

  2,48

  Кабардино-Балкарська Республіка

  2,52

  1,55

  2,15

  1,25

  3,11

  2,02

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  -

  1,42

  -

  1,26

  -

  1,56

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  2,28

  1,47

  2,27

  1,39

  2,31

  1,63

  Краснодарський край

  2,10

  1,24

  1,93

  1,18

  2,33

  1,32

  Ставропольський край

  2,17

  1,25

  1,84

  1,13

  2,61

  1,42

  Ростовська область

  1,87

  1,10

  1,70

  0,97

  2,36

  1,38

  Серед загальновизнаних причин, що знижують народжуваність, можна назвати наступні: зростання рівня освіти, зменшення показників дитячої смертності, урбанізація. Так міське населення має менше дітей, ніж сільське населення; більш освічені сім'ї - зазвичай малодетность; в умовах низької дитячої смертності зазвичай люди народжують трохи дітей.

  Також в сучасних умовах досить серйозними причинами зниження народжуваності в країні і в багатьох регіонах ЮФО виступають погіршення соціально-економічного стану суспільства, політична нестабільність, боязнь виникнення нових локальних воєн (для національних суб'єктів Північного Кавказу), міжнаціональна напруженість.

  В даний час вчені називають кілька десятків об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впливають на народжуваність і детность. Це традиції суспільства: економічні, політичні, моральні та інші відносини; кількість дітей в сім'ї батьків і родичів; відносин між родичами; матеріальне становище сім'ї; здоров'я подружжя; спеціальність і рівень освіти; тип населеного пункту - місця проживання; громадську думку та ін. Причому наслідком цих численних факторів може стати як зниження, так і підвищення народжуваності.

  Так, погіршення соціально-економічної обстановки в одних регіонах призведе до зниження народжуваності і відкладання народжень (регіони з переважанням слов'янського населення), в інших регіонах (в основному національні суб'єкти) цей фактор робить набагато менший вплив на зниження народжуваності. Наприклад, в Республіці Дагестан близько половини опитаних жінок не відкладатимуть народження дітей навіть при погіршенні соціально-економічної ситуації. Це пов'язано з різним впливом "національного" фактора: в національних регіонах він орієнтує на високу детность (традиції народу), а в "російськомовних" регіонах - на низьку.

  У деяких регіонах або серед окремих груп населення "працюють" фактори, що стимулюють ріст або підтримання на колишньому рівні народжуваності. Наприклад, показник відтворення населення в Республіці Дагестан, Чеченській Республіці та Республіці Інгушетія становить більше показника 2,14-2,15 дітей на одну жінку, необхідного для простого заміщення поколінь.

  Однак не слід скидати з рахунків і глибокі демографічні процеси, які деякі вчені пов'язують не стільки з тотальним зниженням народжуваності по соціально-економічних причин, скільки з трансформацією її вікової моделі в сторону "постаріння" - за аналогією з усіма іншими розвинутими країнами, не виключаючи і країн з перехідною економікою.

  Найбільш активним в дітородному відношенні є вік 20-29 років, саме на жінок в цьому віці на Північному Кавказі припадає близько 64% ​​всіх народжень. На жінок у віці 15-49 років доводиться 36,4% народжень.

  Відбувається зростання народжуваності серед неповнолітніх жінок. Найбільшу питому вагу серед усіх народжень на матерів у віці 15-17 років характерний для Ростовської області (7,8%), Краснодарського краю (7,4%), Ставропольського краю (6,8%) і Республіки Адигея (6,0% ). Відносно невисока частка народжень такими жінками в Кабардино-Балкарській Республіці (3,7%), в Республіці Північна Осетія-Аланія (2,1%), в Карачаєво-Черкеської Республіці (3,1%). Мінімальний даний показник в мусульманських республіках - Інгушетії (0,8%) і Дагестані (1%) 8.

  Відносний показник смертності в регіоні трохи нижче загальноросійського. У ЮФО на початок 2007 року відносний показник смертності становив 13,6 смертей на 1 тис. Жителів.

  Основними факторами, що впливають на зростання смертності населення Росії, можна назвати наступні 9:

  різке погіршення соціально-економічного становища країни та рівня життя більшості суспільства, особливо найменш соціально захищених; верств населення;

  реформи охорони здоров'я і комерціалізація сфери медичних послуг, які стали недоступними більшості населення;

  різке зниження ефективності системи санітарно-епідеміологічного контролю;

  інтенсивна наркотизація і алкоголізація населення, частково за рахунок ліквідації державної монополії на виробництво та продаж алкоголю і, як наслідок, поява величезної кількості неякісної продукції;

  ослаблення системи охорони і контролю за умовами праці;

  зниження витрат на природоохоронні заходи відбувається певне погіршення екологічної обстановки в деяких регіонах.

  Усередині ЮФО відзначається територіальні відмінності за відносним показником смертності. До територій з підвищеним показником смертності відносяться Республіка Адигея, Краснодарський край, Ставропольський край, Ростовська, Астраханська і Волгоградська області. Мінімальний показник смертності в республіках Інгушетія (3,8), Дагестан (6,1) і Чечня (6,5 смертей на 1000 жителів). Крім того, показник смертності нижче середнього по округу відзначається в республіках Кабардино-Балкарія, Калмикія, Північна Осетія-Аланія, Карачаєво-Черкесія (табл.1.6).

  Таблиця 1.6

  Смертність населення в ЮФО в 2006 році, на 1000 чоловік

  територія

  померлих, на 1000 чоловік населення

  Росія

  16,4

  Південний федеральний округ

  13,6

  Республіка Адигея

  15,5

  республіка Дагестан

  6,1

  Республіка Інгушетія

  3,8

  Кабардино-Балкарська Республіка

  10,2

  Республіка Калмикія

  11,8

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  12,4

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  12,6

  Чеченська Республіка

  6,5

  Краснодарський край

  15,8

  Ставропольський край

  14,9

  Астраханська область

  15,6

  Волгоградська область

  16,1

  Ростовська область, 1

  16,3

  У структурі смертності населення Росії в 2006 році левова частка (61,1%) припала на хвороби системи кровообігу (ревматизм, гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця та ін). Крім того, значна частина (15,4%) смертей припадає на нещасні випадки, отруєння, травми, вбивства. Крім того, вагому частку (13,4%) в структурі смертності складають новоутворення, хвороби органів дихання (4,6%), хвороби органів травлення (3,7%). Подібну структуру має смертність і ЮФО (табл.1.7, 1.8) 10.

  Таблиця 1.7

  Коефіцієнти смертності населення в 2006 році, число смертей на 100 тис. Населення

  територія

  Число смертей від:

  новоутворень

  Хвороб системи кровообігу

  Хвороб органів дихання

  Хвороб органів травлення

  Нещасних випадків, отруєнь і травм

  Росія

  202,5

  927,5

  70,5

  56,8

  233,6

  Південний федеральний округ,

  178,6

  811,1

  50,7

  49,4

  149,1

  Республіка Адигея

  189,2

  947,8

  51,1

  55,4

  184,0

  республіка Дагестан

  70,5

  300,8

  69,6

  22,2

  53,4

  Республіка Інгушетія

  53,8

  185,7

  12,5

  11,2

  36,8

  Кабардино-Балкарська Республіка

  109,2

  611,7

  44,0

  56,7

  98,8

  Республіка Калмикія

  142,5

  440,9

  57,7

  54,6

  175,8

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  149,6

  725,4

  64,2

  47,8

  135,5

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  154,0

  797,3

  35,9

  79,3

  107,9

  Краснодарський край

  204,6

  928,0

  49,2

  56,8

  176,3

  Ставропольський край

  194,0

  902,2

  47,3

  50,9

  158,0

  Астраханська область

  204,3

  809,9

  49,0

  45,0

  210,1

  Волгоградська область

  222,6

  967,2

  62,1

  58,9

  196,9

  Ростовська область

  206,0

  954,4

  42,9

  48,3

  150,3

  Таблиця 1.8

  Коефіцієнти смертності населення від нещасних випадків, отруєнь алкоголем і причин насильницької смерті в 2006 році, число смертей на 100 тис. Населення

  територія

  Число померлих від:

  транспортних травм

  Випадкових отруєнь алкоголем

  Самоубийств

  Убийств

  Росія

  30,3

  31,4

  36,1

  29,1

  Южный федеральный округ

  25,0

  10,0

  20,8

  15,8

  Республіка Адигея

  38,3

  29,6

  24,2

  17,7

  республіка Дагестан

  18,9

  0,8

  3,2

  7,0

  Республіка Інгушетія

  14,6

  0,0

  8,0

  Кабардино-Балкарська Республіка

  20,4

  6,9

  14,3

  4,1

  Республіка Калмикія

  24,0

  3,1

  50,5

  28,5

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  31,1

  11,7

  11,2

  15,5

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  21,3

  2,5

  4,8

  15,7

  Краснодарський край

  35,7

  14,4

  31,4

  18,3

  Ставропольський край

  23,0

  9,8

  21,7

  20,7

  Астраханська область

  18,5

  25,5

  39,8

  17,4

  Волгоградська область

  25,6

  15,9

  27,0

  22,1

  Ростовська область

  19,4

  4,4

  14,6

  12,2

  Сравнение относительных показателей смертности по причинам по регионам ЮФО позволяет выявить ряд важных особенностей. Во-первых, в регионах, которые непосредственно "пережили" крупные конфликты и военные действия несколько выше доля неестественных причин смертности населения (например, Республика Северная Осетия-Алания). Так на основе контент-анализа прессы было установлено, что количество случаев смерти от неестественных причин в регионах ЮФО гораздо больше, чем в других округах страны (табл.1.9).

  Важной причиной неестественной смертности населения на Северном Кавказестали убийства, к которым относится смертность людей в результате террористических актов. Безусловно, их вклад в неестественную смертность значителен.

  Таблица 1.9

  Неестественная смертность в России, 1993 - 2006 годы

  Федеральные округа

  погибло, человек

  центральний

  839

  Северо-Западный

  332

  Южный

  2414

  Приволжский

  223

  Уральский

  60

  Сибирский

  528

  Далекосхідний

  164

  ВСЬОГО

  4560

  В общей сложности на территории Северного Кавказа за 1993-2006 годы было совершено более 200 крупных террористических актов. Хотя в основном они произошли в Чеченской республике, многие регионы на себе испытали все тяготы и последствия терроризма. По примерным оценкам, основанным на анализе сообщений региональной прессы, в результате крупнейших террористических актов на Северном Кавказе за тот же период погибли не менее 2000 человек (табл.1.10).

  Таблица 1.10

  Террористические акты в ЮФО за 1993 - 2006 годы

  Субъекты ЮФО

  Количество терактов

  Погибло, человек

  Республіка Адигея

  1

  -

  республіка Дагестан

  34

  368

  Республіка Інгушетія

  14

  134

  Кабардино-Балкарська Республіка

  4

  6

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  3

  10

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  17

  173

  Чеченская Республика

  111

  1 058

  Краснодарський край

  3

  14

  Ставропольський край

  45

  293

  Астраханська область

  21

  11

  Волгоградська область

  3

  4

  Ростовська область

  2

  18

  ВСЬОГО

  239

  2089

  Во-вторых, в основном по тем же причинам, а также по причинам более широкого распространения вредных привычек (алкоголизма, курения, наркомании) смертность от неестественных причин среди мужского населения региона на порядок выше смертности среди женщин. Смертность трудоспособных мужчин на Северном Кавказе примерно в 4 раза выше, чем женщин, но здесь в отличие от большинства российских территорий неестественные причины не являются главными в структуре женской смертности.

  В-третьих, в мусульманских республиках Северного Кавказа (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика) отмечается минимальный в России уровень смертности населения трудоспособного возраста, в том числе от неестественных причин смертности (несчастных случаев, отравлений, травм, убийств). Отчасти это вызвано меньшими масштабами распространения вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании) среди мусульманского населения, но главная причина - "молодой" состав населения регионов. Например, в Республике Дагестан на начало 2000 года доля молодежи (от 16 до 29 лет) среди людей трудоспособных возрастов составляла около 45%, в Республике Ингушетия - примерно 41%, в Кабардино-Балкарской Республике - 38% (в среднем по России - всего 35%).

  В-четвертых, высокий уровень младенческой смертности характерен для территорий с наибольшей рождаемостью. Установлено, что частые роды отрицательно сказываются как на репродуктивном здоровье матери, так и здоровье ребенка. Обычно дети, родившиеся у матери по порядку третьими, четвертыми и пр. умирают гораздо чаще, чем первенцы и вторые дети. От со стояния здоровья женщины во многом зависит уровень летальности среди младенцев на первой неделе жизни и частота смертельных случаев от врожденных аномалий.

  В отношении показателя младенческой смертности многие регионы ЮФО являются достаточно неблагоприятными. Например, по итогам 2003 года в республиках Дагестан и Кабардино-Балкария показатели младенческой смертности от болезней органов дыхания в 2 раза превысили российский уровень. Также в 2 раза показатели младенческой смертности от инфекционных болезней превышают российский уровень в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике и Ростовской области, а в Кабардино-Балкарской Республике превышение составляет более чем в 4 раза. Процент мертворожденных детей в Чеченской республике в 2 раза превышает общероссийские показатели, а в Грозном он выше почти в 5 раз. В районах Чеченской Республики, где шли интенсивные боевые действия, зафиксированы случаи рождения детей с генетическими отклонениями 11.

  Фактором, который может повлиять на увеличение смертности в ближайшей перспективе может стать ухудшение экологической ситуации в результат военных действий в Чеченской республике. Несмотря на то, что отходы горения нефти, радиоактивные отходы и др., в последствии попадая в организм человека, вызывают онкологические заболевания.

  Сведения о браках и разводах получаются на основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния.

  В России такой показатель как соотношение браков и разводов значительно возрос: в 1990 году он равнялся 424 разводам на 1000 браков, в 2006 он равняется 732, что свидетельствует о том, что почти 25% браков заканчиваются разводами.

  Неким исключением здесь смотрится ЮФО, где этот коэффициент в среднем по округу равняется 581.

  Территорией с наименьшим числом разводов является Чеченская республика, где он равен 31. К этой же группе можно отнести другие республики Северного Кавказа: Ингушетия (116), Дагестан (212). Это связано с тем, что в большинстве исламских семей соблюдаются традиции и религия, поэтому развод является крайней мерой решения семейных проблем (см. табл.1.11).

  Скорее всего, именно этим объясняются более низкие показатели разводимости в республиках ЮФО. Так по итогам 2006 года общий коэффициент разводимости в Республике Дагестан в 4 раза меньше среднероссийского уровня.

  Области, включающие такие крупные экономические центры, как Ростов (719), Волгоград (765), Астрахань (692), Ставрополь (688), Краснодар (675), а также республика Адыгея (755) являются лидерами по числу разводов. Здесь женщины более независимы от мужчин, и больше нацелены на карьеру.

  Таблица 1.11

  Общие коэффициенты разводимости в 2006 году в ЮФО, на 1000 человек населения

  територія

  Число разводов

  Росія

  5,5

  Южный федеральный округ

  4,4

  Республіка Адигея

  5,8

  республіка Дагестан

  1,4

  Республіка Інгушетія

  0,5

  Кабардино-Балкарська Республіка

  2,8

  Республіка Калмикія

  4,0

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  4,0

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  2,6

  Чеченская Республика

  0,3

  Краснодарський край

  5,7

  Ставропольський край

  5,1

  Астраханська область

  5,4

  Волгоградська область

  5,3

  Ростовська область

  5,5

  1.4 Половозрастная структура населения

  Соотношение мужчин и женщин в целом, как в мире, так и в России можно охарактеризовать одной фразой: мужчин явно не хватает. Причем об этом можно судить не только со слов женщин, но и как говориться: потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят.

  Статистика действительно свидетельствует об этом факте, и ЮФО здесь не исключение. За последние десять лет ситуация в ЮФО ухудшается: с 1125 женщин на 1000 мужчин в 1995году мы пришли к соотношению: 1135 женщин к 1000 мужчин в 2003. На Дону в старших возрастах на одного мужчину приходятся 3 женщины.

  Однако это не худшая ситуация, ведь по России это соотношение составляет: 1151 женщин к 1000 мужчин.

  Лидерами по количеству мужчин в ЮФО стали мусульманские республики, такие как Дагестан (1074 к 1000), Чечня (1072 к 1000) и Калмыкия (1092). Безусловно, это объясняется религиозными особенностями данных территорий. В основном же этот показатель достаточно однороден на всей территории ЮФО от 1140 до 1160 женщин на 1000 мужчин 12.

  Такая тенденция, в первую очередь, объясняется физиологическими особенностями мужчин и женщин. Младенческая смерть у мальчиков значительно выше, чем у девочек. В переходном возрасте юноши больше подвержены суициду. А в пожилом возрасте мужчины хуже противостоят старческим заболеваниям, зато женщины за счет гормон лучше с ними справляются.

  При расчете показателя возрастной состав населения, все населения страны принято делить на три группы: население моложе трудоспособного возраста, население в трудоспособном возрасте и население старше трудоспособного возраста.

  Общий сдвиг в структуре населения в мире во второй половине XX в. состоит в увеличении старших возрастов (свыше 65 лет) и сокращении младших (менее 15 лет). Так как сокращение доли младших возрастов было большим, чем увеличение пенсионеров, доля трудоспособного населения имела тенденцию к расширению. Исключением из общей тенденции является Африка, где доля молодых возрастов возросла, а доля трудоспособных возрастов, находившаяся ниже уровня других регионов, снизилась.

  Что касается ЮФО, то это соотношение на 2006 год в процентах выглядит следующим образом: 20,3/60,5/19,2.

  Таким образом, мы видим, что основной состав населения (что не удивительно, т.к это группа включает самый большой возрастной интервал) - это население в трудоспособном возрасте. Однако это нельзя назвать самым лучшим соотношение, ведь на смену нетрудоспособного населения придет трудоспособное, а в свою очередь, место последних должна занять нынешняя молодежь (те самые 20%).

  Нельзя не заметить что процент молодых с каждым годом все меньше: в 1990 году она была равна 26%, однако это больше чем в среднем по России: 24,3%. Уменьшение процента молодого населения страны, восполняется увеличением пожилого.

  Такую тенденцию можно объяснить нестабильной экономической и политической обстановкой в стране, изменениями во взглядах современных женщин на семейные узы, а стало быть рождение детей, а также появлением в России феминистских движений. Возможно, опять-таки, за счет религиозного аспекта, в ЮФО влияние последних двух факторов не так сильно сказалось на проценте молодежи.

  Достаточно необычно соотношение этих показателей выглядит в Республиках Чечня 34,6/57,3/8,1, Ингушетия 34,9/57,4/7,7 и Дагестан 29,6/59,610,8. Мы можем наблюдаться большой процент молодежи (больше чем в среднем по ЮФО) и маленький процент населения пенсионного возраста. На остальных территориях ЮФО соотношения возрастного состава населения достаточно однородно и очень близко к соотношению в среднем по России.

  1.5 Городское и сельское население

  Соотношение численности городского и сельского населения является простейшим индикатором, тесно корреспондирующим с уровнем промышленного и социального развития территорий. В целом по Российской Федерации с 1990 - 2005 года это соотношение не меняется и составляет 73% городского к 27% сельского населения. Чуть выше доля городского населения в Центральном и Северо-Западном округах, где доля городского населения колеблется в районе 80%.

  На их фоне значительно выделятся ЮФО. Здесь мы также можем видеть стабильную ситуацию в период с 1990 - 2005 года, однако цифры совсем иные: 58% городского к 42% сельского населения. А это значит, что по сравнению с Северо-Западным и Центральным округами, ЮФО имеют вдвое большую долю сельского населения (см. табл.1.11).

  Однако этот показатель не однороден внутри самого ЮФО. Наибольший процент городского населения отмечается в Ростовской (67,6), Волгоградской (75,2), Астраханской (67,7) областях, а также в Республике Северная Осетия-Алания (65,4%). Самый же низкий процент показывает Чеченская Республика, где доля городского населения составляет всего лишь 33,7%. На остальных территориях этот показатель колеблется от 42% до 55%.

  1.6 Миграция населения

  Миграция населения - объективный социально-экономический процесс, экономической основой которого является развитие и размещение производительных сил и связанное с ним территориальное перераспределение населения и трудовых ресурсов.

  Последние десятилетия в России и её регионах характеризуются обострением демографической ситуации. На современном этапе демографического развития страны совершенно очевидно, что в ближайшие десятилетия лишь частично можно компенсировать сокращение численности населения в России за счёт повышения эффективности демографической политики. Наряду с ростом негативных тенденций в демографическом развитии в стране, устойчивой тенденцией миграционных процессов в России стало сокращение масштабов миграционного прироста и числа регионов, где сохраняется положительное сальдо миграции. Поэтому принятие и реализация эффективной политики, отвечающей потребностям современного и будущего развития страны, её регионов, является важной научной и практической задачей.

  Южный федеральный округ играет видную роль в миграционном поле страны, являясь одновременно центром притяжения мигрантов из-за пределов страны и из других ее частей, и одним из основных регионов оттока мигрантов. Пожалуй, нет в России иного региона, где были бы так ярко выражены миграционные контрасты и существовали такие мощные встречные потоки переселенцев.

  Особенностью демографических процессов на Юге России является, с одной стороны, более позднее проявление негативных демографических тенденций, в частности, естественной убыли населения, чем в стране и других регионах. С другой стороны, более высокие темпы развития негативных тенденций, чем в стране, которые нередко имеют об вальный характер. В частности, естественная убыль населения в городах и сельской местности России наступила с разницей в несколько лет, в регионах Юга России этот срок сократился до 13 лет. Важной особенностью демографического развития Юга России является наличие на его территории регионов в "лице" республик, где сохранился естественный прирост населения. Причём в его составе все российские территории с положительным естественным приростом. При этом важно отметить, что за последнее десятилетие доля населения, проживающего в этой части ЮФО, увеличивается 13.

  Применительно к миграционной ситуации общероссийские тенденции в Южном федеральном округе проявляются в полном объёме, в частности, ареал с положительным миграционным приростом постоянно сокращается и в настоящее время отмечается только в четвёртой части субъектов (Краснодарский, Ставропольский край и Республика Ингушетия). В перспективе к 2015 году, даже если в этих субъектах ЮФО сохранится положительное сальдо миграции, то оно будет в 6 - 7 раз уступать естественной убыли населения, поэтому численность населения округа будет сокращаться, исключением будут Дагестан, Чеченская и Ингушская республики.

  Анализ региональных особенностей демографических и миграционных процессов на Юге России позволяет выделить на его территории два ареала - полюса. Один миграционный "Краснодарско-Ставропольский" в сочетании с Ингушетией, характеризующийся положительным сальдо миграции. За последнее десятилетие миграционный ареал значительно сократился за счёт развития отрицательного сальдо миграции в большинстве регионов не только горной, но и равнинной части на Юге. Как и прежде, для этого ареала характерна резко выраженная концентрация миграционного прироста в основной зоне притяжения мигрантов - Краснодарском и частично Ставропольском крае. Причём показатель концентрации миграционного прироста в Краснодарском крае постоянно растёт и составляет в настоящее время почти 0%.

  Второй ареал - полюс - демографический - "Чечено-Дагестанский" в сочетании с Ингушетией. Основная часть естественного прироста приходится на Чечню и Дагестан. Для Юга России очень важным являются этнические особенности демографических и миграционных процессов, т.к они существенно изменяют этнический состав населения района и географию расселения этносов. Результатами современных демографических и миграционных процессов (в равнинной части Се верного Кавказа) на Юге России является: во-первых, дерусификация этнической структуры населения и усиление этого процесса как за счёт демографических, так и миграционных процессов. Как показали результаты всероссийской переписи населения 2002 года, общероссийская тенденция снижения доли русского населения в составе населения страны в этом регионе выражена более рельефно, чем в стране. Причём в равнинной части Предкавказья, где сохранился положительный миграционный при рост и интенсивно нарастают масштабы естественной убыли населения, в настоящее время демографические процессы в большей степени, чем миграция, усиливают дерусификацию этнической структуры населения, так как соотношение миграционного прироста и естественной убыли составляет в последние годы, на пример на Ставрополье, 1 к 67 14.

  В горной части (республиканской) Юга России, где численность русских за последний межпереписной период сократилась более чем на 360 тыс. чел., на протяжении длительного периода времени основную роль в сокращении абсолютных и относительных показателей русских выполняла миграция. Особенно это характерно для Чечни. Во-вторых, нарастание полиэтнической структуры населения в равнинной части Юга России за счёт активного расселения народов Кавказа, стран ЦентральноАзиатских государств и моноэтнизации в горной части района. В-третьих, происходит интенсивная смена этнической структуры населения. В отдельных районах Ставропольского края, в частности Курском, Левокумском, характер динамики этнической структуры населения близок к ситуации 1960-1970-х годов в Шелковском, Кизлярском районах.

  Быстрая смена этнической структуры населения, этнокультурной среды становится конфликтогенным фактором. На протяжении последних десятилетий меняется характер и география миграционного прироста, расселения этносов. В частности, положительный миграционный прирост у русских на протяжении 90-х годов на большей части равнинного Юга России в последние годы отмечается всё в меньшем числе регионов (точнее только в Краснодарском и Ставропольском крае, Астраханской области). При этом на Ставрополье ярко выражена дерусификация миграционного прироста. В регионах равнинного Предкавказья доля русских в миграционном приросте за период с 2000 по 2004 годы сократилась, например, в Ставропольском крае с 76 до 33%. В Ростовской области сложи ось устойчивое отрицательное сальдо миграции.

  По абсолютной величине суммарного - за счет внутренней и внешней миграции - миграционного прироста населения (за 1989-2005 годы - 1103 тыс. человек), Южный округ уступал только Центральному (2181 тыс.) и немного превосходил Приволжский (1091,1 тыс. человек). Учитывая, что население округа существенно уступает его соседям, по интенсивности миграционного прироста отставание от Центрального было не столь велико 15.

  При этом в приросте населения округа гораздо большую роль играет внешняя миграция, чем миграция из других округов страны: по данным текущего учета, за указанный период времени международная миграция (положительная - со странами СНГ и Балтии, и отрицательная - с другими зарубежными странами) обеспечила 83% миграционного прироста населения, а с другими регионами страны - только 17%. Для сравнения, у Центрального округа доля международной миграции в миграционном приросте за это время составила 65,5%.

  Южный округ внутренне крайне неоднороден: республики Северного Кавказа (не включая Адыгею) потеряли за это время суммарно около 349,4 тыс. человек, а другие регионы округа - приобрели 1452,5 тыс. человек. Основная часть выехавших из национальных республик осела в пределах округа. Например, в Ставропольском крае большая часть прироста по внутрироссийской миграции была обеспечена за счет республик, входящих в округ. В последние годы с окончанием выезда русских (русскоязычных) подавляющее большинство перемещенных лиц из Чеченской республики оседало в соседней Ингушетии 16.

  С другой стороны, именно вследствие миграции из Чеченской республики и других регионов вооруженного противостояния Южный округ в 90-е годы терял население в обмене с Приволжским и более чем на 80% - с Центральным округом. В 90-е годы Южный округ отдавал население Центральному и Приволжскому округам, принимая население из всех других частей страны.

  Как показывает анализ миграции в пределах округа в 90-е годы, в нем нет однозначного, бесспорного лидера. Наиболее миграционно привлекателен, по всей видимости, Краснодарский край, он принимал мигрантов из всех без исключения регионов округа. Но по абсолютным масштабам миграционного прироста лидировал Ставропольский край, который являлся "первой", "наиболее близкой" Россией для русскоязычных жителей Чечни; однако он отдавал население Краснодарскому краю. Также высокой миграционной привлекательностью выделяются Ростовская и Волгоградская области.

  Среди республик выделяется Адыгея, которая имеет положительный миграционный баланс почти со всеми территориями округа, а по абсолютным объемам притока - Ингушетия (опять же за счет Чечни). Наиболее высокая убыль характерна для Чеченской республики, которая только в другие регионы округа отдала (без учета временной миграции - внутриперемещенных лиц, которые не учитывались статистикой, но закладывались Госкомстатом в расчет численности населения) около 200 тысяч человек. Во времена активных боевых действий за ее пределами находилось до 300 тысяч человек (в основном - чеченцев), расселенных в соседних Ингушетии и Дагестане.

  Вообще на миграционную привлекательность Южного Федерального округа, как, наверное, нигде в России, оказывает влияние географическое положение. Именно то обстоятельство, что он является наиболее близкой Россией для жителей не только Закавказья, но и республик Северного Кавказа (которые, несомненно, являются Россией в геополитическом смысле, с геокультурной их принадлежностью дело обстоит гораздо сложнее). И, конечно же, большую роль играет наличие на его территории курортных зон - Черноморского побережья Кавказа и района Кавказских Минеральных Вод. Без этих двух факторов округ не отличался бы в миграционном отношении от других территорий России - Поволжья и Урала, Северо-Запада и Центра.

  Еще одна важная особенность округа - это пестрота этнической структуры населяющих его жителей. Этим во многом объясняются встречные миграции, вызванные этническими конфликтами - например, в районе осетино-ингушского конфликта. Этническая "избирательность" миграции в регионе проявляется и в расселении внешних мигрантов.

  В приросте населения округа наибольшую роль играет внешняя миграция, чем миграция из других округов страны: за 1990 - 2003 годы международная миграция (положительная - со странами СНГ и Балтии, и отрицательная - с другими зарубежными странами) обеспечила 83% миграционного прироста населения, а с другими регионами страны - только 17%. Для сравнения, у Центрального округа доля международной миграции в миграционном приросте за это время составила 65,5%.

  Сегодня же ситуация изменилась. Уже в 2003 году можно наблюдать снижение миграции населения. Краснодарский край, имеющий в целом всегда положительный КМП, к 2003 году показывает отрицательную тенденцию: с КМП равного 133 в 1995 году до равного 27 в 2003. Тоже самое происходит и с Ростовской областью, Ставропольским краем и Волгоградской областью (см. табл.1.12) 17.

  Наряду с этим миграция влияет и на смертность. В основном это относится к вынужденной миграции, когда факторы, выталкивающие население носят экстремальный характер. Именно в этом случае вместе с мигрантами в регион приходят различные инфекционные заболевания и др. А также неблагоприятные условия в зоне прибытия (лагеря беженцев и т.д.) способствуют появлению и развитию различных заболеваний.

  Но главная функция миграции в ЮФО заключается в возмещении естественной убыли населения "русскоязычных" регионов полностью или частично.

  Необходимо отметить, что миграционная активность населения как в России, так и в ЮФО заметно снизилась, включая достаточно привлекательные регионы (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), в которых миграционный прирост сократился в десятки раз.

  Таблица 1.12

  Географическая структура миграционного потока в ЮФО в 2005 году,%

  територія

  всього

  Прибывшие

  Выбывшие

  Внутри региона

  Из других регионов России

  Из-за пределов России

  Внутри региона

  В другие регионы России

  За пределы России

  Росія

  100,0

  52,6

  41,4

  6,0

  53,7

  41,8

  4,5

  Южный федеральный округ

  100,0

  55,5

  38,7

  5,8

  55,6

  40,6

  3,8

  Республіка Адигея

  100,0

  40,6

  55,1

  4,3

  43,5

  52,6

  3,9

  республіка Дагестан

  100,0

  78,6

  19,4

  2,0

  68,2

  30,9

  0,9

  Республіка Інгушетія

  100,0

  49,8

  48,7

  1,5

  68,9

  29,2

  1,9

  Кабардино-Балкарська Республіка

  100,0

  67,5

  28,7

  3,8

  54,0

  41,3

  4,7

  Республіка Калмикія

  100,0

  64,9

  33,8

  1,3

  53,2

  44,0

  2,8

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  100,0

  63,0

  33,5

  3,5

  49,9

  48,8

  1,3

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  100,0

  54,8

  36,1

  9,1

  45,4

  52,9

  1,7

  Чеченская Республика

  100,0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Краснодарський край

  100,0

  46,5

  47,3

  6,2

  54,6

  40,5

  4,8

  Ставропольський край

  100,0

  53,9

  38,7

  7,4

  59,0

  37,3

  3,7

  Астраханська область

  100,0

  54,5

  37,5

  8,0

  52,8

  42,2

  5,0

  Волгоградська область

  100,0

  54,6

  39,2

  6,2

  48,9

  44,8

  6,3

  Ростовська область

  100,0

  55,3

  37,8

  6,9

  54,2

  42,0

  3,8

  Территория округа по результативности миграционных процессов довольно неоднородна за счет различной привлекательности регионов. Так по характеру миграционных процессов здесь можно выделить несколько основных групп регионов 18.

  Первая - территории миграционного притока населения - это преимущественно Краснодарский и Ставропольский края, Республика Адыгея и Ростовская область. Данные регионы являются традиционными реципиентами в ЮФО. Так за период с 1994 по 2003 годы миграционный прирост здесь составил более 660 тыс. человек. Причем более половины этого миграционного потока принял Краснодарский край, являющийся самым привлекательным регионом, несмотря на самые жесткие ограничения миграции в округе (табл.1.13).

  Таблица 1.13

  Миграционный прирост населения ЮФО, тыс. человек

  територія

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  Росія

  810,0

  502,2

  343,6

  352,6

  284,7

  154,6

  213,6

  72,3

  87,1

  93,1

  Южный федеральный округ

  213,0

  116,6

  53,7

  51,2

  34,5

  28,0

  19,6

  12,9

  -1,0

  2,9

  Республіка Адигея

  3,1

  1,8

  1,2

  2,3

  1,3

  0,9

  0,7

  1,3

  1,8

  0,7

  Республика Дагестан.

  80,3

  0,8

  5,2

  -4,6

  0,5

  0,3

  -4,5

  -4,0

  -4,8

  -5,0

  Республіка Інгушетія

  67,7

  14,3

  4,9

  0,5

  0,5

  -6,8

  98,9

  -0,7

  0,5

  1,6

  Кабардино-Балкарська Республіка

  0,7

  -2,6

  -1,5

  -0,6

  -1,3

  -1,7

  -2,0

  -2,0

  -2,0

  -2,2

  Республіка Калмикія

  -2,4

  -2,2

  -1,6

  -1,3

  -1,6

  -1,8

  -0,3

  -8,9

  -6,6

  -1,6

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  0,4

  -0,5

  -0,6

  -0,4

  -0,6

  -2,0

  -0,3

  -2,0

  -2,1

  -1,9

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  7,4

  4,1

  3,0

  -1,4

  1,5

  8,6

  8,4

  2,1

  -1,0

  -1,7

  Чеченская Республика

  -180,1

  -4j7,2

  -67,7

  -21,8

  -21,0

  -19,3

  -123,4

  8,8

  -3,6

  -4,5

  Краснодарський край

  91,6

  66,2

  53,2

  33,1

  21,7

  28,3

  24,1

  18,1

  11,8

  13,7

  Ставропольський край

  41,4

  24,3

  16,0

  17,8

  15,6

  12,0

  6,9

  1,1

  3,8

  6,9

  Астраханська область

  12,2

  8,1

  4,5

  2,4

  0,6

  0,5

  1,4

  0,1

  1,4

  -0,1

  Волгоградська область

  35,9

  24,3

  15,6

  13,6

  9,5

  3,7

  1,0

  -2,3

  -2,4

  -2,9

  Ростовська область

  54,8

  25,6

  21,5

  11,6

  7,8

  5,3

  8,5

  1,3

  2,6

  0,1

  Следует учитывать также, что эта группа является достаточно неоднородной. К примеру, в 2005 году показатель абсолютного миграционного прироста в Республике Адыгея почти в 10 раз превышал показатель Ростовской области, хотя в 1996 году ситуация была обратной, и в Республике Адыгея он был почти в 18 раз меньше, чем в Ростовской области. В свою очередь, миграционный прирост Ставропольского края в 2005 году был почти в 10 раз больше, чем в Республике Адыгея, и почти в 2 раза меньше чем в Краснодарском крае.

  Такое значительное сокращение миграционного прироста в Ростовской области (по сравнению с 1996 годом - в 730 раз), приводит к необходимости выделения отдельной "субгруппы" - новые регионы миграционного оттока, в которую в будущем, скорее всего, войдет указанный регион. Сейчас к данной группе можно отнести Волгоградскую и Астраханскую области. Здесь на протяжении 1990-х годов наблюдалось положительное, но постепенно снижающееся сальдо миграции, ставшее отрицательным в 2003 году в Волгоградской области и в 2005 - в Астраханской. За исследуемый период миграционный прирост в этих регионах составил более 127 тыс. человек.

  Третья группа - территории миграционного оттока населения, которую составляют Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Чеченская Республика. В Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках с 1995 года вырисовалась тенденция миграционной убыли населения, которая проявлялась и в первой половине 1990-х годов. За период с 1996 по 2005 годы данные республики в сумме потеряли более 25 тыс. человек. В 2000-х годах показатель миграционной убыли в данных регионах находился на отметке около 2 тыс. человек.

  Безусловно, в данной группе очагом миграционного оттока населения является Чеченская Республика, в которой на протяжении последних лет ведутся военные действия. Согласно данным Государственного комитета по статистике лишь в 2001 году впервые был зафиксирован положительный миграционный прирост, свидетельствующий о возвращении в республику вынужденных переселенцев. В условиях военных действий достаточно трудно говорить об адекватности демографической статистики, и по официальным данным миграционная убыль в Чеченской Республике за 1996-2005 годы составила почти 480 тыс. человек.

  К четвертой группе - регионы с изменяющимися результатами миграции - можно отнести Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Республику Северная Осетия-Алания. Переменная результативность миграционных потоков в данных регионах во многом обусловлена ситуацией в соседней Чеченской Республике. Так например, в Республике Дагестан наблюдался значительный разброс показателей миграционного прироста во времени: 80,3 тыс. человек в 1996 году и - 5 тыс. человек в 2005году.

  Переменная динамика миграции в данной группе связана с "транзитной" функцией данных регионов для вынужденных мигрантов, в особенности территория Республики Ингушетия. Значительное количество вынужденных мигрантов являются этническими чеченцами, большая часть которых рано или поздно рассчитывает вернуться в места своего прежнего проживания.

  Следует отметить также, что статистика не фиксирует миграцию (как внешнюю, так и внутреннюю), не сопровождающуюся регистрацией по месту пребывания и проживания. В итоге на территории ЮФО, по некоторым оценкам, концентрируется до 300 тыс. нелегальных мигрантов, причем здесь достаточно высока доля внешних мигрантов.

  Установлено, что наряду как с положительными, так и тем более с отрицательными показателями миграционного прироста, из многих республик ЮФО отмечается неблагоприятная миграционная тенденция в этническом аспекте - интенсивный отток русских из национальных территорий. В частности, из Северной Осетии миграционный отток русских составила с 1989 по 1999 годы около 9 тыс. человек. Большая часть выезжающих русских расселяется в на Ставрополье, Кубани, Ростовской области. В Республике Дагестан только в 1999 году миграционная убыль русских составила 3,8 тыс. человек. Карачаево-Черкесская Республика в миграционном обмене с другими регионами страны потеряла за 1993-1997 годы 8 тыс. русских, в 1995 году здесь миграционная убыль русских составила более 1,3 тыс. человек, в 1998 году - около 0,6 тыс. человек. В Чеченской Республике и Республике Ингушетия этнический состав населения более значительным изменениям. Так, в Чеченской Республике в результате миграционного оттока и существенных демографических потерь доля русских сократилась с 29% до 1,3%. В итоге, во многом именно под воздействием миграции удельный вес русских в общей численности населения "национальных" регионов на Северном Кавказе сократился весьма значительно: за двадцать лет с 29,3% (1979 год) до 19,0% (1999 год), а доля титульных народов выросла за тот же период времени с 60,4% до 70,6% 19.

  Единственной национальной территорией, откуда не происходит оттока русских, является Республика Адыгея. На фоне оттока русских происходит миграционный приток представителей титульных национальностей (осетин, аварцев, даргинцев, лакцев, адыгейцев и пр.) в "свои" республики, что закрепляет процесс "этноизоляции" на Северном Кавказе. Подобная чистота миграционных потоков в этническом аспекте при определенных обстоятельствах может привести к достаточно неблагоприятным геополитическим и этнополитическим последствиям для страны. К тому же такой активный и масштабный миграционный отток русскоязычного населения из национальных регионов ЮФО может привести к сворачиванию целых отраслей экономики и замедлению их социально-экономического развития.

  Таблица 1.14

  Общий коэффициент миграционного прироста постоянного населения ЮФО, на 10 тыс. постоянного среднегодового населения

  територія

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  Росія

  55

  34

  23

  24

  19

  11

  15

  5

  6

  6

  Южный федеральный округ

  98

  54

  25

  24

  16

  13

  9

  6

  0

  1

  Республіка Адигея

  69

  40

  27

  51

  29

  20

  16

  29

  40

  16

  республіка Дагестан

  399

  2

  25

  -22

  2

  1

  -21

  -18

  -22

  -19

  Республіка Інгушетія

  2754

  493

  161

  16

  16

  988

  2427

  -15

  11

  34

  Кабардино-Балкарська Республіка

  9

  -33

  -19

  -8

  -16

  -22

  -25

  -26

  -26

  -24

  Республіка Калмикія

  -75

  -69

  -50

  -41

  -51

  -57

  -10

  -287

  -215

  -57

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  9 i

  -11

  -14

  -9

  -14

  -46

  -7

  -47

  -49

  -44

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  113

  62

  45

  -21

  23

  129

  125

  31

  -15

  -24

  Чеченская Республика

  -1816

  -534

  -785

  -272

  -266

  -786

  -1842

  143

  -58

  -41

  Краснодарський край

  184

  132

  106

  66

  43

  57

  48

  36

  23

  27

  Ставропольський край

  157

  91

  61

  67

  58

  45

  26

  4

  14

  25

  Астраханська область

  120

  79

  44

  23

  6

  5

  14

  1

  14

  -1

  Волгоградська область

  134

  90

  58

  50

  35

  14

  4

  -9

  -9

  -11

  Ростовська область

  124

  58

  49

  26

  18

  12

  20

  3

  6

  0

  2. Занятость населения в народном хозяйстве региона

  2.1 Понятие и классификация факторов демографического развития. Социально-экономические факторы демографического развития

  Фактор (с латинского factor) - делающий, производящий. Чаще под фактором понимают движущую силу, причину какого-либо процесса, явления, определяющую характер его развития или его отдельные черты. Другими словами, фактор - это цепочка причинно-следственных связей, регулирующая и качественные и количественные характеристики процесса.

  Таким образом, мы можем говорить о двух группах факторов: факторы уровня, которые важны при рассмотрении географического (пространственного) аспекта, и факторы развития, необходимые при рассмотрении исторической (временной) составляющей процесса или явления.

  Под демографическими факторами понимают взаимосвязи между демографическими процессами, которые возникают в ходе воспроизводства населения (рождаемость и смертность), формирования его численности (естественное и механическое движение населения). Здесь следует отметить, что в системе демографических факторов, помимо тесной взаимосвязи ее компонентов, наблюдается также и их взаимообусловленность. Тобто один и тот же процесс или явление одновременно может являться и фактором одного или нескольких явлений, и в свою очередь подвергаться воздействию со стороны того же явления.

  Следует отметить также, что факторы являются составной частью определенных условий, сами по себе они не существуют. Например, падение уровня благосостояния населения, как фактор, является компонентом общей кризисной социально-экономической ситуации в стране.

  Особенностью факторов демографического развития является то, что одни и те же факторы могут действовать разнонаправлено при различных условиях. С одной стороны, они могут увеличивать демографический потенциал (повышать уровень рождаемости, снижать уровень смертности и притягивать миграционные потоки). С другой стороны, могут снижать или замедлять демографическое развитие (снижать уровень рождаемости, повышать уровень смертности и способствовать оттоку мигрантов). В любом случае демографические факторы влияют на характер развития трех процессов: рождаемость, смертность и миграцию.

  Фактор демографического развития может влиять комплексно на рождаемость, смертность и миграцию, а также исключительно на один из демографических процессов.

  С точки зрения происхождения все факторы демографического развития можно разделить на две группы: первичные и вторичные. К первичным относятся все естественные процессы - биологические, физические, подсознательные и др. Здесь связь фактора с явлением осуществляется непосредственно, без каких-либо промежуточных причинно-следственных связей. Вторичные же факторы демографического развития влияют на явление опосредованно, т.е. через психику человека, которая уже в свою очередь приводит к определенным изменениям того или иного явления. Это, прежде всего, социально-экономические и политические факторы.

  Рассмотрим более подробно структуру факторов демографического развития по данным признакам. К первичным факторам можно отнести две группы факторов: подсознательные и экстремальные.

  В группе подсознательных факторов выделяются 20 :

  традиции семьи - прежде всего, влияет на рождаемость (количество детей в родительской семье, в семьях близких родственников и друзей; отношения между родителями, братьями и сестрами и т.д.; полная или неполная семья, в которой выросли супруги; и др.);

  традиции народа - влияют на рождаемость и смертность (традиции многодетности или малодетности, связанные с типом воспроизводства населения; религиозные традиции, поддерживающие или не поддерживающие активную рождаемость, а также отношение к абортам и вредным привычкам);

  личностные установки - влияют на рождаемость, смертность и миграцию (самореализация личности через определенное количество детей, которое должно быть у человека; отношение к своему здоровью и образу жизни; желание жить в том, или ином регионе, городе - "Я обязательно буду жить в столице" и т.п.; пол рожденных детей - желание иметь разнополых детей, особенно если в семье рождаются либо одни мальчики, либо одни девочки).

  Группа экстремальных факторов состоит из природной (стихийные бедствия) и техногенной (катастрофы и экологическая обстановка) составляющих. Причем, если первые оказывают влияние только на смертность и миграцию, то вторые - еще и на рождаемость.

  Вторичные факторы демографического развития также представлены двумя группами: социально-экономические и экстремально-политические факторы. Первая группа факторов в большей степени влияет на демографические процессы. Степень влияния факторов второй группы гораздо меньше или вообще отсутствует (наиболее яркий пример в этой связи - процесс рождаемости).

  Под группой экстремальных факторов понимается политическая ситуация в обществе и регионе с точки зрения наличия этнических и религиозных конфликтов, роста межнациональной напряженности, политической не стабильности, осуществления террористических актов, развертывания локальных войн.

  Самой обширной является группа социально-экономических факторов. Сюда можно отнести положение женщины в обществе, уровень образования населения и урбанизацию, соблюдение свободы личности, уровень благосостояния и занятости населения, уровень развития здравоохранения и доступность медицинских услуг и многое другое.

  Так, в ЮФО, по сравнению со страной в целом, огромное значение приобретают такие факторы, как традиции народа, а также экстремальные факторы политического характера. Наиболее ярко проявляясь в национальных субъектах ЮФО, они предопределяют миграцию во всем округе, смертность - больше в национальных республиках, нежели в русскоязычных регионах, а рождаемость - только в некоторых национальных республиках.

  На наш взгляд, из всего многообразия факторов демографического развития, можно выделить три большие группы, которые оказывают наиболее значительное влияние на демографическое развитие в ЮФО:

  социально-экономические, к которым мы относим только вторичные факторы, описанные выше;

  этнические, под которыми мы понимаем только подсознательные первичные факторы;

  экстремально-политические, состоящие как из первичных (природные и техногенные), так и из вторичных (политические) факторов.

  ЮФО - один из стратегически важных и проблемных регионов Российской Федерации, расположенный вблизи значимых для страны сухопутных, морских и воздушных коммуникаций, пролегающих между двумя континентами - Европой и Азией. Своими границами ЮФО выходит к трем морям - Черному, Азовскому, Каспийскому и в силу географического положения располагает широкими возможностями для активизации внешнеэкономических связей нашей страны с государствами Закавказья, Причерноморья и Прикаспия. Здесь пересекаются многие торговые пути, проходящие через Россию и ведущие в страны Ближнего и Среднего Востока. "Транскавказский мост" обеспечивает наименьшие финансовые затраты при транспортировке нефти из Средней Азии и Прикаспийского региона в Европу. Разветвленная сеть коммуникаций ЮФО позволяет обеспечить грузооборот России с зарубежными странами в объеме около 20% от общего размера всех экспортно-импортных операций 21.

  Геостратегические и природные особенности ЮФО делают его в современных условиях одним из центров мировой политики или как называл его Уинстон Черчилль - "мягкое подбрюшье" России. Это вызвано тем, что зона Прикаспия, в XXI в. станет важнейшим нефтедобывающим районом планеты, "вторым Персидским заливом". Кавказ уже объявлен зоной стратегических интересов США, Великобритании, Франции, Германии, а также здесь очевиден интерес ряда арабских стран.

  Именно повышенное внимание многих зарубежных стран придает ЮФО особое экономическое и военно-стратегическое значение. Политическая и социально-экономическая стабильность в регионе приобретает решающую роль в обеспечении национальной безопасности южных рубежей России.

  ЮФО - целостный природно-хозяйственный комплекс, интегрированный в экономику России. Он обладает весьма значительными трудовыми и сырьевыми ресурсами, достаточно развитой инфраструктурой, а следовательно, при достижении политической и межэтнической стабильности может быть привлекателен для инвестиций.

  Хозяйственный профиль Юга России определяют четыре главные отрасли: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, рекреационно-туристичекий и транспортный комплексы.

  Однако по уровню экономического развития субъекты округа значительно различаются. Так можно выделить три группы регионов по данному критерию.

  Регионы с высоким уровнем экономического развития (Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края). Данные регионы обладают разветвленной отраслевой структурой хозяйства, с преобладанием вторичного и третичного секторов экономики, высокотоварного сельского хозяйства и развитием экспортоориентированных отраслей добывающей промышленности.

  Регионы со средним уровнем экономического развития (Астраханская область, республики Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея). Отраслевая структура хозяйства данной группы имеет более узкую специализацию. Во всех регионах значительный удельный вес составляет сельское хозяйство, а также в разных регионах преобладают одна или две профилирующие отрасли промышленности (например, в Астраханской области - топливная промышленность, в Республике Северная Осетия-Алания - цветная металлургия, в Кабардино-Балкарской Республике - машиностроение и металлообработка, в Карачаево-Черкесской Республике - химическая и нефтехимическая промышленность и промышленность строительных материалов, в Республике Адыгея - лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность).

  Регионы с низким уровнем экономического развития (Калмыкия, Дагестан, Ингушетия и Чечня). Эта группа обладает моноспециализированной структурой хозяйства (топливная промышленность) с высокой долей первичного сектора экономики.

  Для ЮФО, как и для России в целом, 1990-е годы в экономическом отношении являлись очень тяжелыми. Так произошел катастрофический спад производства за период 1992-1999 годов, включая самое большое его падение в 1998 году (-14%). Объем ВВП страны в 1999 году сократился по отношению к 1991 году почти на-40%. Стабилизация его уровня, обозначившаяся в 1997 году, была затем подорвана финансовым кризисом в августе 1998 года и возобновилась в 1999 году 22.

  С конца 1990-х годов во многих регионах ЮФО наблюдается увеличение темпов промышленного, сельскохозяйственного производства и доли услуг. Причем для регионов, имеющих высокую долю продукции аграрного сектора в валовом региональном продукте, - это очень важный фактор экономического развития. Хотя абсолютные показатели в региональном разрезе значительно различаются, и если по промышленности и сельскому хозяйству во многих регионах (особенно, в республиках) они превышают среднероссийские, то по услугам - никогда.

  Таблиця 2.1

  Индексы физического объема продукции промышленности и сельского хозяйства в ЮФО, в % к предыдущему году

  територія

  промисловість

  сільське господарство

  2004

  2005

  2006

  2004

  2005

  2006

  Росія

  112

  105

  104

  108

  108

  102

  Южный федеральный округ

  116

  ИЗ

  105

  110

  115

  106

  Республіка Адигея

  121

  108

  92

  101

  101

  95

  республіка Дагестан

  120

  123

  114

  108

  119

  107

  Республіка Інгушетія

  114

  106

  74

  100

  126

  106

  Кабардино-Балкарська Республіка

  145

  118

  102

  109

  114

  106

  Республіка Калмикія

  115

  117

  87

  139

  126

  109

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  116

  120

  109

  ПО

  100

  106

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  109

  112

  108

  101

  113

  105

  Краснодарський край

  114

  100,2

  109

  116

  111

  106

  Ставропольський край

  106

  123

  105

  103

  114

  113

  Астраханська область

  108

  105

  104

  108

  108

  104

  Волгоградська область

  112

  106

  104

  111

  118

  102

  Ростовська область

  120

  129

  102

  110

  121

  105

  По мнению многих специалистов, долгожданный экономический рост произошел, прежде всего, благодаря девальвации рубля и высоким мировым ценам на энергоносители. Давшие толчок более активному развитию сырьевых отраслей, они, естественно, способствовали подъему других смежных секторов экономики. Вклад внешнего фактора, определяемого долей экспорта в валовом региональном продукте и росте экономики ЮФО (18,7%). Половина прироста экономики приходится на нефть и продукты нефтепереработки, поставляемые за рубеж Краснодарским краем, Волгоградской и Астраханской областями 23.

  Одним из важных показателей уровня экономического развития является также объем иностранных инвестиций. Хотя за счет достаточно напряженной социально-политической ситуации их объем в округе является невысоким, и самый большой показатель за 2004 год составлял 11,4% всех иностранных инвестиций страны. К 2006 году доля ЮФО в общероссийском объеме иностранных инвестиций снизилась до 3%.

  Таблиця 2.2

  Объем платных услуг в ЮФО, тыс. руб. на душу населення

  територія

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  Росія

  2180

  3047

  4158

  5608

  7594

  Южный федеральный округ

  1491

  2056

  2901

  3926

  5295

  Республіка Адигея

  1230

  1391

  1716

  2195

  2711

  республіка Дагестан

  315

  606

  1076

  1626

  2090

  Республіка Інгушетія

  314

  434

  551

  857

  1080

  Кабардино-Балкарська Республіка

  1160

  1555

  2269

  3279

  4413

  Республіка Калмикія

  707

  806

  +1147

  1331

  +1564

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  788

  982

  1656

  2139

  2944

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  одна тисяча триста сімдесят шість

  2276

  4154

  4984

  5431

  Краснодарський край

  2247

  2896

  3784

  5323

  6574

  Ставропольський край

  1685

  2644

  3850

  5233

  6450

  Астраханська область

  тисячу сто вісімдесят два

  1883

  2893

  3851

  5031

  Волгоградська область

  1290

  1867

  2714

  4081

  6057

  Ростовська область

  1573.

  2058

  2859

  3925

  5683

  С абсолютными показателями объема иностранных инвестиций в ЮФО ситуация выглядит точно также: с 2000 по 2003 годы происходило увеличение более чем в два раза, а с 2004 по 2006 наблюдалось снижение, причем опять в два раза. Но, как и в России, так и в регионах ЮФО, обладающих высоким уровнем экономического развития, наблюдается положительная динамика количества иностранных инвестиций за рассматриваемый период (табл.2.3).

  На демографическую ситуацию в регионе социально-экономическое развитие влияет опосредованно. Так, спад или подъем социально-экономического развития приводит к изменению уровня жизни населения, который, уже в свою очередь влияет на рождаемость и смертность, брачность и миграционную активность. Поэтому следует подробнее остановиться на показателях уровня жизни населения округа.

  Таблиця 2.3

  Объем иностранных инвестиций в ЮФО, млн. долл. США

  територія

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  Росія

  2983

  11773

  9560

  10958

  14258

  19780

  Южный федеральный округ

  72

  501

  721

  1246

  986

  587

  Республіка Адигея

  0,0

  1

  1

  1

  3

  2

  республіка Дагестан

  0,0

  0,1

  -

  -

  -

  -

  Кабардино-Балкарська Республіка

  2

  3

  1 55

  0,2

  -

  -

  Республіка Калмикія

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  0

  3

  -

  0,1

  0,0

  -

  Краснодарський край

  28

  .320

  509

  980

  793

  202

  Ставропольський край

  22

  67

  8

  34

  21

  60

  Астраханська область

  0,2

  8

  12

  0,4

  2

  32

  Волгоградська область

  18

  82

  94

  140

  83

  179

  Ростовська область

  0,2

  17

  42

  91

  84

  112

  Наиболее тесно связаны с демографическим развитием такие показатели уровня жизни населения, как его занятость и благосостояние.

  Так занятость населения можно считать своеобразным индикатором экономики, а безработицу - основной характеристикой рынка труда и занятости в целом. Причем официальная статистика количества безработных дает нам две, значительно различающиеся цифры. Так, уровень безработицы по итогам 2005 года в ЮФО составляет 12% и в то же время уровень зарегистрированной безработицы равен 1,9% (табл.2.4, 2.5).

  Такая большая разница между показателями объясняется различными методами учета безработных. Например, первый показатель рассчитывается по методологии Международной организации труда (МОТ) на основе выборочных обследований о занятости нескольких десятков тысяч человек. Здесь к безработным относят всех людей, в возрасте от 15 до 72 лет, которые заявили, что не имеют работы и активно ее ищут.

  Второй же показатель, имеет гораздо меньшее значение и, фиксирует только безработных, зарегистрированных районными, городскими службами занятости. Здесь учитываются граждане, не имеющие какого-либо источника дохода и находящиеся в трудоспособном возрасте (мужчины - 16-59 лет и женщины - 16-54 лет).

  Таблиця 2.4

  Уровень безработицы в ЮФО,% к численности ЭАН

  територія

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  Росія

  13,2

  13,0

  10,5

  9,1

  8,0

  7,9

  Южный федеральный округ

  18,4

  18,4

  15,1

  13,6

  12,0

  13,1

  Республіка Адигея

  15,6

  19,6

  14,1

  14,1

  13,5

  15,8

  республіка Дагестан

  30,0

  27,9

  25,6

  28,8

  23,9

  20,2

  Республіка Інгушетія

  50,9

  51,8

  32,0

  34,9

  44,0

  51,6

  Кабардино-Балкарська Республіка

  23,9

  25,1

  16,6

  16,8

  18,7

  22,1

  Республіка Калмикія

  31,3

  23,8

  20,1

  19,1

  18,1

  17,9

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  25,5

  21,4

  20,7

  18,6

  12,0

  18,9

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  26,2

  32,0

  28,5

  16,7

  12,5

  10,1

  Краснодарський край

  16,3

  15,2

  12,5

  10,7

  7,6

  10,1

  Ставропольський край

  16,2

  18,5

  : 13,8

  9,8

  9,6

  10,4

  Астраханська область

  15,8

  13,9

  11,5

  10,5

  11,1

  10,1

  Волгоградська область

  14,2

  11,8

  9,7

  9,8

  8,4

  10,9

  Ростовська область

  15,6

  .17,7

  14,9

  12,9

  11,3

  12,4

  Таблиця 2.5

  Уровень зарегистрированной безработицы в ЮФО,%

  територія

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  Росія

  2,9

  1,7

  1,4

  1,6

  1,8

  2,3

  Южный федеральный округ

  2,2

  1,5

  1,4

  1,6

  1,9

  5,2

  Республіка Адигея

  2,8

  1,2

  1,0

  1,5

  2,7

  3,9

  республіка Дагестан

  5,8

  7,0

  5,8

  6,7

  6,0

  6,4

  Республіка Інгушетія

  10,9

  6,6

  7,7

  5,7

  11,1

  17,0

  Кабардино-Балкарська Республіка

  2,6

  2,0

  2,1

  2,6

  3,4

  4,6

  Республіка Калмикія

  6,5

  3,1

  1,9

  2,7

  2,7

  3,2

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  1,1

  1,0

  1,0

  1,3

  1,4

  1,4

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  3,0

  2,1

  1,7

  0,9

  1,3

  1,4

  Краснодарський край

  1,4

  0,7

  0,6

  0,7

  0,9

  0,9

  Ставропольський край

  1,4

  0,9

  0,7

  0,9

  1,1

  1,2

  Астраханська область

  4,1

  2,2

  2,1

  1,9

  2,2

  2,2

  Волгоградська область

  1,3

  0,8

  0,7

  0,9

  1,4

  1,3

  Ростовська область

  1,3

  0,7

  0,6

  0,7

  1,1

  1,2

  На наш взгляд, ни один из показателей не отражает реальной ситуации на рынке труда: первые данные - завышены, а вторые - занижены. В первом случае увеличение безработицы происходит за счет включения сюда людей моложе и старше трудоспособного возраста, а также вклад "теневой" экономики (например, безработными называются граждане, занимающиеся мелким бизнесом и уклоняющиеся от уплаты налогов). Во втором же случае не учитывается "скрытая" безработица, более распространенная в сельской местности, что очень важно для менее урбанизированного ЮФО (например, многие сельские жители живут за счет подсобного хозяйства, и для того, чтобы получить статус безработного, нужно ехать в районный центр и потерять ни один день, что не всегда приемлемо). Некоторые авторы имеют сходную позицию в этом отношении.

  Однако для нас важно то, что уровень безработицы, хоть официально зарегистрированной, хоть определяемой по методологии МОТ, во всех республиках ЮФО (кроме Республики Адыгея) в несколько раз превышает среднероссийский показатель (Республика Ингушетия - в 5 раз, Республика Дагестан - в 3 раза, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Калмыкия-в 1,5-2 раза).

  Причем именно эти регионы в ЮФО обладают самыми высокими показателями естественного движения населения. В миграционном же отношении данные регионы являются донорами, что закономерно в такой ситуации.

  Еще одним важным показателем, отражающим уровень социально-экономического развития того или иного региона, является благосостояние населения. Данный показатель официальная статистика характеризует с помощью среднедушевых доходов населения и их соотношения с прожиточным минимумом.

  Но официально зарегистрированные среднедушевые доходы не отражают реального благосостояния населения. Это связано с тем, что официальная статистика не учитывает "теневые" доходы, которые значительно увеличивают среднедушевые доходы населения. Также не учитывается и так называемые "натуральные" доходы, т.е. сельскохозяйственная продукция, производимая для собственного потребления, и иногда для продажи (как в "тени", так и официально). Наличие данного вида доходов приводит к тому, что в сельской местности население покупает только хлеб, а остальными продуктами питания обеспечивает себя самостоятельно.

  Следует отметить также, что как в России, так и в ЮФО, среднедушевые показатели с середины 1990-х годов увеличиваются, хотя ни в одном субъекте ЮФО они не превышают средний показатель по стране.

  Соотношение же среднедушевых доходов населения с прожиточным минимумом определяет "малоимущее население" или население, находящееся "за чертой бедности". Несмотря на то, что величина прожиточного минимума не позволяет поддерживать должным образом здоровье, продолжать потомство и уж тем более накапливать имущество, в ЮФО есть регионы, в которых среднедушевые доходы населения ниже среднероссийского прожиточного минимума (Республика Калмыкия, Республика Ингушетия и Республика Дагестан). А если сравнивать с величиной прожиточного минимума, установленного в субъектах ЮФО, то только в Республике Ингушетия наблюдается такая ситуация. Это означает, что большая часть населения этих республик живет "за чертой бедности", что визуально мы не наблюдаем.

  Таким образом, перед нами предстает следующая картина: более развитые в экономическом отношении регионы ЮФО характеризуются депопуляцией и снижающимся миграционным притоком населения, а регионы с низким уровнем социально-экономического развития обладают обратными характеристиками. На наш взгляд, это связано с разными типами воспроизводства населения.

  Так, в экономически развитых регионах ЮФО сформировался современный тип воспроизводства населения, характерный для индустриального, урбанизированного общества, где господствуют установки на небольшую детность. Причем низкий уровень социально-экономического развития по сравнению со страной в целом, приводит к достаточно высокой смертности и в итоге депопуляции. Тем не менее многие регионы данной группы являются или долгое время являлись центрами притяжения миграционных потоков, что объясняется их более высоким уровнем социально-экономического развития по сравнению с республиками округа.

  Таблиця 2.6

  Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума в ЮФО за 2005 год, руб.

  територія

  Среднедушевые денежные доходы

  Величина прожиточного минимума

  Росія

  7142,0

  3112,0

  Республіка Адигея

  4472,0

  2649,0

  республіка Дагестан

  3956,0

  2658,0

  Республіка Інгушетія

  3354,0

  2985,0

  Кабардино-Балкарська Республіка

  4571,0

  2631,0

  Республіка Калмикія

  4073,0

  2774,0

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  4516,0

  2680,0

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  5098,0

  2532,0

  Краснодарський край

  5534,0

  2890,0

  Ставропольський край

  5038,0

  2903,0

  Астраханська область

  5864,0

  2894,0

  Волгоградська область

  5803,0

  2844,0

  Ростовська область

  5998,0

  2929,0

  Наблюдаемый в последние годы экономический рост не приводит к моментальному улучшению демографических показателей данной группы. Это связано с тем, что каждому проценту увеличения экономического роста соответствуют относительно меньшие изменения показателей уровня жизни. Так, рост показателей уровня жизни меньше, чем увеличение основных экономических показателей, потому что он требует более высокого прироста ВРП субъектов ЮФО. И следует учитывать качество экономического роста, который обусловлен выгодной для нашей страны конъюнктурой мирового рынка.

  Вторая же группа состоит из регионов, менее урбанизированных с большим удельным весом аграрной экономики, характеризующихся традиционным типом воспроизводства населения с высокими показателями рождаемости и смертности. То есть установки населения на высокую детность связаны с укладом экономики, а высокая смертность и миграционный отток населения связаны с низким уровнем социально-экономического развития и сложной социально-политической ситуацией Чеченской Республике.

  2.2 Отраслевая структура народнохозяйственного комплекса

  Чрезвычайно выгодное территориальное положение на Юге России, между европейской частью СНГ и Кавказом, способствовало динамичному развитию региона.

  Большая часть населения округа занята 24 :

  в промышленности - 17,8%,

  в сельском хозяйстве - 17,1%,

  на транспорте и связи - 6,5%,

  в социальной сфере - 16,7%,

  в торговле, общественном питании, материально-техническом снабжении - 21,0%.

  В таблице 2.7 представлена структура занятости населения ЮФО.

  Таблиця 2.7

  Структура занятости населения % к общей численности занятых в экономике

  2001

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  Занято в экономике, всего

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  В тому числі:

  промисловість

  21,6

  20,1

  20,0

  19,5

  19,1

  18,3

  17,8

  сельское хозяйство и лесное хозяйство

  14,2

  20,0

  19,3

  18,4

  17,7

  17,3

  17,2

  будівництво

  7,5

  6,8

  7,0

  6,9

  6,8

  7,1

  7,1

  транспорт і зв'язок

  7,4

  6,9

  6,9

  6,5

  6,4

  6,7

  6,6

  торговля и общественное питание

  17,7

  16,8

  17,5

  20,1

  21,1

  21,0

  21,0

  ЖКХ

  5,7

  4,7

  4,8

  4,1

  4,1

  4,2

  4,4

  здравоохранение и физическая культура

  7,6

  6,6

  6,4

  6,3

  6,4

  6,6

  6,6

  образование, культура и искусство

  10,8

  10,2

  10,1

  9,9

  10,8

  11,2

  11,1

  прочие отрасли

  7,5

  7,9

  8,0

  8,3

  7,5

  7,6

  8,2

  Наличие границ со странами СНГ (Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Украиной, Туркменией), а также Ираном, Турцией, Румынией и Болгарией. Транспортные магистрали связывают его со Средиземноморьем, Ближним и Дальним Востоком. Внешнеторговый оборот составляет 11,6% от общероссийского, что находится на одном уровне с Приволжским (10,7%), Уральским (14,2%) и Сибирским округом 25.

  Основа экономики ЮФО - промышленность и агропромышленный комплекс.

  К сельскохозяйственным угодьям относится 74,3% земельного фонда, при том что в РФ вес сельскохозяйственных угодий составляет 12,9%. Доля производства промышленной продукции в общероссийской в 2006 г. составила 6%, сельского хозяйства - 22,7% 26.

  Таблиця 2.8

  Отраслевая структура валового регионального продукта, % к ВРП (2006 г)

  2006

  Отрасли, произво-дящие товары

  З них

  Отрасли, производящие услуги

  З них

  промисловість

  с/х

  Будівництво

  промисловість

  с/х

  Строительство-

  Южный федеральный округ

  45,0

  19,0

  15,1

  10,2

  48,4

  10,2

  2,0

  14,5

  Республіка Адигея

  38,6

  13,5

  14,1

  9,6

  56,6

  2,7

  1,6

  14,5

  республіка Дагестан

  49,7

  15,4

  25,2

  8,5

  48,7

  7,3

  0,7

  16,2

  Республіка Інгушетія

  35,0

  16,0

  12,7

  4,5

  61,9

  3,2

  1,0

  18,0

  Кабардино-Балкарська Республіка

  58,2

  15,3

  33,4

  8,8

  38,7

  2,5

  1,3

  15,9

  Республіка Калмикія

  29,8

  5,7

  8,5

  14,9

  23,8

  1,1

  0,8

  3,3

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  51,7

  19,6

  23,2

  7,7

  45,5

  1,7

  1,6

  14,6

  Республика Северная Осетия - Алания

  37,1

  13,1

  14,5

  8,5

  52,5

  5,1

  3,1

  16,9

  Чеченская Республика

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Краснодарський край

  42,0

  12,6

  15,3

  13,5

  52,6

  18,0

  2,4

  12,9

  Ставропольський край

  42,0

  18,6

  13,9

  8,8

  51,6

  7,6

  2,8

  16,8

  Астраханська область

  45,4

  25,5

  5,5

  13,8

  45,2

  9,1

  1,6

  9,6

  Волгоградська область

  52,6

  29,9

  14,1

  7,7

  39,5

  6,3

  1,5

  10,1

  Ростовська область

  44,5

  22,9

  13,3

  7,5

  50,4

  7,4

  1,8

  20,2

  Наибольший объем промышленной продукции производится в Ростовской (26%) и Волгоградской (31%) областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Астраханской области (26,6%), в целом составляя почти 84% в валовом региональном продукте ЮФО. Исключительно низким уровнем развития промышленности характеризуется Республика Калмыкия (7,8%), продолжающая практику внутренних офшоров. На социально-экономические процессы, происходящие в Южном федеральном округе, накладывает отпечаток и то, что почти во всех республиках Северного Кавказа сохраняется значительная социально-этническая нестабильность, высокие экономические и политические риски. К факторам, усложняющим реформирование экономики и социальной сферы округа, можно отнести значительный объем теневой экономики, клановость в руководстве, избыток трудовых ресурсов при дефиците квалифицированных кадров, что, в свою очередь, существенно ограничивает приток частных инвестиций и снижает эффективность использования направляемых сюда бюджетных средств.

  Из-за неравномерного размещения производственных сил, различий в площади и численности населения регионов доля ВРП ряда республик в общероссийском ВВП составляет менее 0,2% (Республика Адыгея - 0,1%, Карачаево-Черкесская Республика - 0,1%, Республика Калмыкия - 0,1%). Такой же показатель в общероссийском сравнении имеют Тува и Алтай 27

  Индекс цен производителей промышленной продукции составил в 2006 г.119,8%. В отраслевой структуре экономики преобладает агропромышленный, торгово-энергетический, машиностроительный и транспортный комплексы.

  В Южном федеральном округе сосредоточено 73% общероссийских запасов термальных вод и 30% минеральных, 41% запасов вольфрама и 15% цементного сырья.

  Соответственно Южный ФО занимает первое место в России по добыче минеральных вод, на втором месте по добыче вольфрамового сырья (25% от российских объемов), на третьем по добыче цементного сырья (15%), сырья для строительных материалов и подземных питьевых вод (табл.2.9) 28.

  Таблиця 2.9

  Запасы основных полезных ископаемых на территории Южного федерального округа, в % от имеющихся в России

  Полезные ископаемые

  Запасы (%) от России

  Термальные воды

  73%

  Вольфрам

  41%

  Минеральные воды

  30%

  Цементное сырье

  15%

  Молибден

  12%

  На территории округа находится лишь около 2% запасов российской нефти и 7% газа. Доля добычи нефти и газа составляет 2,5% и 2% соответственно. Однако роль округа в качестве поставщика нефтегазового сырья может заметно возрасти после освоения шельфа Каспийского моря. Возможность обнаружения крупных запасов нефти и газа имеется также в Прикаспии, а также на шельфах Азовского и Черного морей.

  Из прочих природных ресурсов можно отметить наличие в Южном федеральном округе запасов угля (3,5% от общероссийских), меди (3%), цинка (2%), золота (2%), серебра (2%), свинца (2%), йода, брома, титаноциркониевых песков 29.

  Южный федеральный округ является важнейшим поставщиком продукции сельского хозяйства для России. За пределы региона вывозятся зерно, сахарная свекла, фрукты, овощи, виноград, бахчевые культуры рыба, продукция животноводства. Соответственно, большое значение в экономике округа имеет пищевая индустрия.

  Первостепенную роль в экономике ЮФО играет электроэнергетика. Во многих районах построены тепловые (Краснодар, Грозный, Новочеркасск, Невинномысск) и гидроэлектростанции (Цимлянская, Гизельдонская, Баксанская, Чиркейская, Ирганайская).

  В ЮФО развиты нефтяная и газовая промышленности. При этом нефтяная промышленность является старейшей в регионе. На ее базе развивается химическая промышленность. Отраслями рыночной специализации являются также черная и цветная металлургия, сельскохозяйственное машиностроение и производство бурового оборудования.

  К отраслям специализации ЮФО относится также курортное хозяйство Северного Кавказа.

  Напряженная социальная ситуация в округе подчеркивается самыми низким в стране уровнем денежных доходов населения и самым высоким уровнем безработицы. Благодаря сельскохозяйственной специализации округа в ЮФО самая низкая в России стоимость продуктовой части потребительской корзины и самый низкий в России индекс потребительских цен. Хотя темп роста цен производителя превысил среднероссийский уровень табл.2.10

  Таблиця 2.10

  Объем промышленной продукции ЮФО в 2006 году

  Млн.

  рублів

  індекс

  промышленного

  производства,

  в % к 2005г.

  Доля в объеме

  промышленной

  продукції

  России, %

  Доля в

  объеме

  промышл-енной продукции ЮФО,%

  Российская Федерация, млрд. рублей

  8 498

  107,0

  100

  Южный федеральный округ

  443 968

  105,1

  6,3

  100

  Республіка Адигея

  3 348

  107,5

  0,1

  0,8

  республіка Дагестан

  9 967

  106,0

  0,1

  2,2

  Республіка Інгушетія

  781

  85,0

  0,0

  0,2

  Кабардино-Балкарська Республіка

  8 972

  104,0

  0,1

  2,0

  Республіка Калмикія

  1 415

  93,5

  0,0

  0,3

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  6 111

  109,4

  0,1

  1,4

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  13 016

  107,7

  0,2

  2,9

  Чеченская Республика

  ...

  ...

  ...

  ...

  Краснодарський край

  107 972

  103,5

  1,5

  24,3

  Ставропольський край

  50 714

  107,5

  0,7

  11,4

  Астраханська область

  27 864

  105,7

  0,4

  6,3

  Волгоградська область

  98 453

  105,1

  1,4

  22,2

  Ростовська область

  115 355

  104,8

  1,7

  26,0

  Напряженная социальная ситуация в округе подчеркивается самыми низким в стране уровнем денежных доходов населения и самым высоким уровнем безработицы. Благодаря сельскохозяйственной специализации округа в ЮФО самая низкая в России стоимость продуктовой части потребительской корзины и самый низкий в России индекс потребительских цен. Хотя темп роста цен производителя превысил среднероссийский уровень.

  Основной промышленный потенциал Южного ФО сконцентрирован в Ростовской области, Волгоградской области и Краснодарском крае. Специализацией Ростовской области является тяжелая промышленность: черная (металлический порошок, стальные трубы) и цветная металлургия, машиностроение (зерновые комбайны, электровозы, паровые котлы, оборудование для АЭС, кузнечнопрессовые машины), угледобывающая промышленность. Важную роль играет пищевая промышленность (мясомолочная, масложировая, кондитерская, табачная, плодоовощеконсервная).

  Таблица 2.11

  Производство важнейших видов промышленной продукции в Южном федеральном округе

  виробництво

  2006 р

  В% к 2005 г.

  Вина шампанские и игристые, тыс. дкл.

  3,4

  109,9

  Водка и ликероводочные изделия, млн. дкл.

  19,2

  86,2

  Готовый прокат черных металлов, млн. тонн

  327

  105,1

  Деловая древесина, тыс. плот. м 3

  197

  80,8

  Естественный газ, млрд. м 3

  16,6

  103,2

  Масла растительные, тыс. тонн

  803

  124,6

  Масло животное, тыс. тонн

  25,3

  89,3

  Мука, млн. тонн

  1,4

  98,9

  Мясо, включая субпродукты I категории, тыс. тонн

  218

  113,0

  Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн. тонн

  12,8

  103,5

  Первичная переработка нефти, млн. тонн

  5,9

  113,1

  Сахар-песок, тыс. тонн

  2,2

  94,0

  Синтетические смолы и пластические массы, тыс. тонн

  391

  101,1

  Спирт этиловый из пищевого сырья, млн. дкл.

  8,4

  94,1

  Трубы стальные, млн. тонн

  1,4

  135,6

  Уголь, млн. тонн

  6,9

  82,6

  Удобрения минеральные, тыс. тонн

  942

  106,5

  Улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс. тонн

  104

  74,4

  Хлеб и хлебобулочные изделия, млн. тонн

  1,3

  95,1

  Цемент, млн. тонн

  6,6

  111,1

  Электроэнергия, млрд. кВт. ч.

  65,3

  97,0

  В Ростовской области развиты электроэнергетика, черная металлургия (сталь, прокат, стальные трубы), машиностроение, в том числе судостроение, химическая и нефтехимическая промышленность.

  Основой промышленности Краснодарского края являются пищевая промышленность (винодельческая, плодоовощеконсервная, маслобойная, мясная), машиностроение (приборостроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение), нефтеперерабатывающая и легкая промышленность.

  Таблиця 2.12

  Специализированное производство промышленной продукции в Южном федеральном округе

  виробництво

  2006 р

  В% к 2005 г.

  Брюки, млн. штук

  7,3

  133,6

  Воды минеральные, млрд. полулитров

  1,3

  110,2

  Дизели и генераторы, штук

  240

  78,4

  Зерноуборочные комбайны, тыс. штук

  2,8

  56,9

  Инструмент алмазный, млн. карат

  2,7

  107,3

  Коньяки, млн. дк. л.

  1,3

  122,0

  Крупа, тыс. тонн

  262

  88,2

  Кузнечно-прессовые машины, штук

  727

  в 4,2р.

  Материалы строительные нерудные, млн. м3

  21,6

  102,2

  Машины швейные промышленные, тыс. штук

  2,8

  152,5

  Оборудование для механической обработки продуктов, штук

  248

  10,9

  Плитки керамические для полов, млн. м 2

  1,5

  102,6

  Плиты газовые бытовые, тыс. штук

  302

  117,8

  Плодоовощные консервы, млн. усл. банок

  899

  104,7

  Подшипники качения, млн. штук

  47,8

  103,2

  Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, штук

  4,0

  100,1

  Резисторы, млн. штук

  7,3

  99,2

  Тюле-гардинные изделия, млн. м 2

  9,2

  84,9

  Ключевую роль производство Южного федерального округа играет в основном в пищевой промышленности - производство растительного масла, сахара, соли, различных круп, минеральных вод, плодоовощных консервов, коньяков является ведущим в России. В российском масштабе производится ряд продукции машиностроение (комбайны, электровозы, дизели, прицепы), черной металлургии (подшипники качения) и легкой промышленности (брюки, тюлегардинные изделия).

  Транспорт. Как и во всей России ключевую роль в Южном ФО играет железнодорожный транспорт. Главная магистраль округа - Северо-Кавказская. Во внутрирайонных перевозках велика роль автомобильного транспорта.

  В ЮФО развит морской транспорт. Крупнейшими морскими портами Южного ФО являются Новороссийск, Туапсе, Махачкала. Большую роль в качестве транспортного пути играет Волга.

  Благодаря развитию нефтегазовой промышленности в ЮФО хорошо развита трубопроводная сеть.

  Таблиця 2.12

  Специализированное производство промышленной продукции в Южном федеральном округе

  виробництво

  2006 р

  В% к 2005 г.

  Брюки, млн. штук

  7,3

  133,6

  Воды минеральные, млрд. полулитров

  1,3

  110,2

  Дизели и генераторы, штук

  240

  78,4

  Зерноуборочные комбайны, тыс. штук

  2,8

  56,9

  Инструмент алмазный, млн. карат

  2,7

  107,3

  Коньяки, млн. дк. л.

  1,3

  122,0

  Крупа, тыс. тонн

  262

  88,2

  Кузнечно-прессовые машины, штук

  727

  в 4,2р.

  Материалы строительные нерудные, млн. м3

  21,6

  102,2

  Машины швейные промышленные, тыс. штук

  2,8

  152,5

  Оборудование для механической обработки продуктов, штук

  248

  10,9

  Плитки керамические для полов, млн. м2

  1,5

  102,6

  Плиты газовые бытовые, тыс. штук

  302

  117,8

  Плодоовощные консервы, млн. усл. банок

  899

  104,7

  Подшипники качения, млн. штук

  47,8

  103,2

  Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, штук

  4,0

  100,1

  Резисторы, млн. штук

  7,3

  99,2

  Тюле-гардинные изделия, млн. м2

  9,2

  84,9

  Грузооборот автотранспортных предприятий ЮФО ставит округ на 5-е место в РФ по объему грузовых перевозок в период 2006 г. (таблица 2.13).

  Как и во всей России ключевую роль в Южном ФО играет железнодорожный транспорт. Главная магистраль округа - Северо-Кавказская. Во внутрирайонных перевозках велика роль автомобильного транспорта.

  В ЮФО развит морской транспорт. Крупнейшими морскими портами Южного ФО являются Новороссийск, Туапсе, Махачкала. Большую роль в качестве транспортного пути играет Волга.

  Связь. Не смотря на то, что Южный федеральный округ является третьим по численности в России, по насыщенности средствами связи ЮФО занимает лишь четвертые-пятые места. Особенно слабо в округе используется электронная почта - лишь 0,7% от общероссийского уровня, что является худшим показателем в России. Это объясняется самой высокой в России долей сельского населения Южного федерального округа. По уровню доходов от услуг связи ЮФО стоит на 4-м месте среди ФО.

  Таблиця 2.13

  Грузооборот крупных и средних предприятий автомобильного транспорта в 2006 году

  Млн.

  тонно-км

  В% к январю-сентябрю 2005г.

  Удельный вес в общем объеме грузооборота, %

  Удельный вес в общем объеме грузооборота ЮФО, %

  Російська Федерація

  11 044,4

  100,2

  100

  Южный федеральный округ

  1 196,6

  86,1

  10,8

  100

  Республіка Адигея

  61,0

  74,5

  0,6

  5,1

  республіка Дагестан

  2,9

  67,7

  0,0

  0,2

  Республіка Інгушетія

  -

  -

  -

  Кабардино-Балкарська Республіка

  22,7

  99,0

  0,2

  1,9

  Республіка Калмикія

  27,9

  43,0

  0,3

  2,3

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  3,0

  95,0

  0,0

  0,3

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  11,2

  104,8

  0,1

  0,9

  Чеченская Республика

  -

  -

  -

  -

  Краснодарський край

  327,1

  81,1

  3,0

  27,3

  Ставропольський край

  206,2

  85,1

  1,9

  17,2

  Астраханська область

  16,7

  83,7

  0,2

  1,4

  Волгоградська область

  171,8

  120,8

  1,6

  14,4

  Ростовська область

  346,1

  87,9

  3,1

  28,9

  Торговля. По торговым оборотам на душу населения ЮФО занимает последнее - 7-е место среди ФО Российской Федерации. В таблице 2.15 отображены динамика и уровень оборотов розничной торговли в ЮФО в период 2006 года 30. Информация о индексах потребительских цен в 2003 году приведена в таблице 2.16.

  По величине индекса потребительских цен за январь-сентябрь 2005 года ЮФО занимает 6-е место среди Федеральных округов Российской федерации.

  Таблиця 2.14

  Доходы от услуг связи в январе -сентябре 2006 года

  Млн.

  рублів

  В% к январю - сентябрю 2005г.

  (в фактически действовавших ценах)

  Удельный вес в общем объеме доходов,%

  Удельный вес в общем объеме доходов по ЮФО,%

  Российская Федерация, млрд. рублей

  275 507,6

  142,2

  100

  Южный федеральный округ

  21 792,0

  145,2

  7,9

  100

  Республіка Адигея

  182,3

  114,1

  0,1

  0,8

  республіка Дагестан

  532,7

  123,1

  0,2

  2,4

  Республіка Інгушетія

  77,8

  142,0

  0,0

  0,4

  Кабардино-Балкарська Республіка

  389,6

  128,9

  0,1

  1,8

  Республіка Калмикія

  126,5

  113,5

  0,1

  0,6

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  258,8

  155,0

  0,1

  1,2

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  477,3

  127,2

  0,2

  2,2

  Чеченская Республика

  176,4

  157,6

  0,1

  0,8

  Краснодарський край

  8 111,9

  147,1

  2,9

  37,2

  Ставропольський край

  3 886,1

  184,1

  1,4

  17,8

  Астраханська область

  912,0

  122,6

  0,3

  4,2

  Волгоградська область

  2 481,6

  134,0

  0,9

  11,4

  Ростовська область

  4 178,9

  136,2

  1,5

  19,2

  Таблица 2.15.

  Оборот розничной торговли в 2006 году

  Млн.

  рублів

  В% к

  На душу населения, рублей

  2006р.

  підсумку

  ЮФО

  Российская Федерация (млрд. руб)

  4 483,5

  108,0

  100

  31 388

  Южный федеральный округ

  469 044,3

  108,1

  10,5

  100

  22 431

  Республіка Адигея

  6 782,0

  105,4

  0,2

  1,4

  15 240

  республіка Дагестан

  32 303,6

  117,2

  0,7

  6,9

  14 644

  Республіка Інгушетія

  2 031,9

  88,3

  0,1

  0,4

  4 294

  Кабардино-Балкарська Республіка

  15 238,1

  112,3

  0,3

  3,2

  19 380

  Республіка Калмикія

  2 445,0

  96,6

  0,1

  0,5

  8 172

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  6 865,4

  112,9

  0,2

  1,5

  16 011

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  10 537,7

  105,6

  0,2

  2,2

  15 545

  Чеченская Республика

  -

  -

  -

  -

  -

  Краснодарський край

  130 208,2

  106,6

  2,9

  27,8

  25 888

  Ставропольський край

  60 487,8

  107,9

  1,3

  12,9

  22 723

  Астраханська область

  20 873,7

  106,0

  0,5

  4,5

  20 608

  Волгоградська область

  59 812,6

  109,3

  1,3

  12,8

  22 855

  Ростовська область

  121 458,3

  107,5

  2,7

  25,9

  28 425

  Таблица 2.16

  Индекс потребительских цен в 2006 году, конец периода в% к концу предыдущего периода

  Январь-декабрь

  Довідково

  I квартал

  II квартал

  III квартал

  IV квартал

  Російська Федерація

  112,0

  105,2

  102,6

  100,6

  103,1

  Южный федеральный округ

  110,8

  104,2

  103,2

  100,1

  102,9

  Республіка Адигея

  113,2

  105,7

  103,7

  100,2

  102,9

  республіка Дагестан

  109,5

  102,6

  104,3

  99,2

  103,2

  Республіка Інгушетія

  113,9

  106,8

  103,1

  100,5

  102,8

  Кабардино-Балкарська Республіка

  108,9

  103,8

  101,6

  99,5

  103,2

  Республіка Калмикія

  110,1

  105,5

  102,3

  99,7

  102,3

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  109,4

  102,6

  103,4

  101,1

  101,9

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  107,8

  103,0

  101,7

  99,3

  103,7

  Чеченская Республика

  -

  -

  -

  -

  -

  Краснодарський край

  110,7

  102,9

  104,3

  100,9

  102,3

  Ставропольський край

  112,9

  103,2

  103,7

  101,8

  103,8

  Астраханська область

  114,1

  106,0

  104,5

  100,1

  102,9

  Волгоградська область

  110,0

  105,6

  100,9

  100,4

  102,8

  Ростовська область

  112,2

  106,8

  103,1

  98,5

  103,5

  Внешнеэкономическая деятельность. К продукции экспорта из Южного федерального округа относятся уголь, нефть, газ, электроэнергия, хлеб, овощи, фрукты, консервы, вино, рыба, овощебахчевые, строительные материалы, продукция машиностроения.

  Импортируется в Южный ФО лес и пиломатериалы, автомобили, различное оборудование, продукцию легкой промышленности.

  Данные по внешнеторговому обороту ПФО представлены в таблице 2.17. Динамика экспорта и импорта округа отображены в таблице 2.18 31.

  Таблица 2.17

  Внешнеторговый оборот ЮФО в январе-сентябре 2006 года

  Млн.

  долларов США

  В% к

  січ. - сент. 2005р.

  підсумку

  ЮФО

  Російська Федерація

  136 289

  125,1

  100

  Южный федеральный округ

  5 888,6

  132,2

  4,7

  100

  Республіка Адигея

  65,2

  в 5,9р.

  0,1

  1,1

  республіка Дагестан

  88,7

  127,6

  0,1

  1,5

  Республіка Інгушетія

  8,6

  50,0

  0,0

  0,1

  Кабардино-Балкарська Республіка

  16,4

  159,2

  0,0

  0,3

  Республіка Калмикія

  67,7

  140,2

  0,1

  1,1

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  14,0

  189,2

  0,0

  0,2

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  101,2

  98,4

  0,1

  1,7

  Чеченская Республика

  -

  -

  -

  0,0

  Краснодарський край

  1 703,9

  116,2

  1,3

  28,9

  Ставропольський край

  392,8

  142,2

  0,3

  6,7

  Астраханська область

  378,6

  175,0

  0,3

  6,4

  Волгоградська область

  1 485,1

  139,6

  1,2

  25,2

  Ростовська область

  1 566,4

  135,8

  1,2

  26,6

  Таблица 2.18

  Экспорт и импорт со странами вне СНГ и государствами - участниками СНГ в январе - сентябре 2006 год

  Со странами вне СНГ

  С государствами-участниками СНГ

  експорт

  імпорт

  експорт

  імпорт

  млн. долл. США

  в% к янв. - сент. 2005р.

  млн. долл. США

  в% к янв. - сент. 2005р.

  млн. долл. США

  в% к янв. - сент. 2005р.

  млн. долл. США

  в% к янв. - сент. 2005р.

  Російська Федерація

  81 630

  125,4

  30 888

  120,6

  14 451

  131,6

  9 320

  129,0

  Южный федеральный округ

  3 364,9

  143,7

  1 263,7

  97,1

  646,6

  154,8

  613,4

  155,6

  Республіка Адигея

  59,6

  в 37,3р.

  4,9

  55,1

  0,5

  в 2,5р.

  0,2

  40,0

  республіка Дагестан

  41,2

  87,3

  19,4

  в 2,8р.

  7,7

  85,6

  20,4

  в 3,2р.

  Республіка Інгушетія

  8,3

  48,5

  0,3

  в 3,0р.

  -

  -

  -

  -

  Кабардино-Балкарська Республіка

  9,5

  в 4,8р.

  3,9

  78,0

  1,2

  75,0

  1,9

  118,8

  Республіка Калмикія

  35,5

  в 2,1р.

  25,0

  121,4

  0,8

  53,3

  6,4

  68,1

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  0,5

  100,0

  7,8

  в 2,4р.

  4,5

  150,0

  1,2

  171,4

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  23,3

  52,5

  51,8

  176,2

  15,1

  188,8

  11,0

  52,4

  Чеченская Республика

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Краснодарський край

  1 032,2

  160,4

  534,9

  78,5

  72,6

  95,4

  64,2

  98,2

  Ставрополь-ский край

  200,6

  133,8

  135,0

  160,1

  43,8

  в 2,2р.

  13,4

  59,3

  Астраханська область

  182,6

  119,8

  80,5

  в 2,0р.

  105,1

  в 6,7р.

  10,4

  119,5

  Волгоградська область

  1 033,2

  144,9

  134,7

  80,9

  195,1

  144,9

  122,1

  в 2,4р.

  Ростовська область

  738,6

  136,2

  265,4

  104,1

  200,3

  134,9

  362,2

  174,2

  2.3 Трудовые ресурсы и экономически активное население

  Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов во всех регионах страны составляет одну из важнейших задач социально-экономического развития хозяйственного комплекса России. Для ее решения требуется объективная оценка трудовых ресурсов, которыми располагает общество, потребностей хозяйственного комплекса в рабочей силе и путей наиболее эффективного и полного использования трудовых ресурсов в стране и регионах, исходя из интересов всего общества.

  Предпосылкой развития общественного производства, главной производительной силой выступает население - та часть, которая обладает совокупностью физических и духовных способностей, позволяющих ему трудится. Трудоспособное население выступает как часть населения, ограниченная определенными возрастными границами. Границы трудоспособного возраста носят подвижный характер и определяются социально-экономическими условиями и физиологическими особенностями развития человека.

  К трудовым ресурсам относится население в трудоспособном возрасте. Для мужчин он составляет 44 года (от 16 до 59 лет включительно), а для женщин - 39 лет (от 16 до 54 лет включительно). Трудовые ресурсы включают в себя как занятое, так и незанятое в экономике трудоспособное население. Численность трудовых ресурсов охватывает две категории лиц. Первая - трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Вторая - работающее население вне пределов трудоспособного возраста. Первая категория лиц определяется посредством вычитания из численности населения в трудоспособном возрасте неработающих инвалидов I и II групп, а также неработающих лиц, получивших пенсию на льготных условиях. Численность второй категории населения определяется численностью работающих подростков (до 16 лет) и работающих пенсионеров.

  Различают трудовые ресурсы потенциальные и фактически используемые. Последние характеризуют реальное функционирование трудового потенциала трудоспособного населения. Трудовые ресурсы как экономическая категория выражают экономические отношения, складывающиеся в обществе на определенном этапе его развития в процессе производства, распределения, перераспределения и использования трудоспособного населения в экономике страны.

  Трудовые ресурсы обладают количественной и качественной определенностью, образуя в своей совокупности абсолютную меру, предопределяющую трудовой потенциал общества, который, в свою очередь, имеет количественный и качественный аспект. Количественный аспект характеризуется следующими параметрами:

  общей численностью трудоспособного населения;

  количеством рабочего времени, которое отрабатывает работающее население при сложившемся уровне производительности и интенсивности труда.

  Качественный аспект трудового потенциала определяется следующими показателями:

  состоянием здоровья, физической дееспособностью трудоспособного населения;

  качеством трудоспособного населения с точки зрения уровня общеобразовательной и профессионально-квалификационной подготовки трудоспособного населения.

  Важнейшей проблемой наличных трудовых ресурсов является их полная занятость и эффективное использование, обеспечивающие экономический рост и на этой основе - повышение уровня и качества жизни населения. Управление трудовыми ресурсами является центральной проблемой управления общественным воспроизводством, ибо функционирование главной производительной силы выступает решающим фактором экономического развития и общественного прогресса в целом.

  С середины 1993 г. в нашей статистике осуществлен переход на рекомендуемую международными конференциями статистиков труда и Международной организацией труда систему классификации населения, в соответствии с которой оно делится на экономически активное и экономически неактивное.

  Экономически активное население (рабочая сила) это часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность этой группы населения включает занятых и безработных.

  Занятость - деятельность граждан для удовлетворения личных и общественных постребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, заработок, трудовой доход.

  Занятыми считаются граждане:

  работающие по трудовому договору (контракту), в том числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключением общественных работ

  занимающиеся предпринимательской деятельностью;

  занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;

  выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей);

  избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;

  проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы;

  проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и других образовательных учреждениях, включая обучение по направлению федеральной государственной службы занятости населения;

  временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными причинами;

  являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих организаций.

  К занятым в составе экономически активного населения относят лиц обоего пола в возрасте 16 лет и старше, а также лиц моложе 16 лет, которые в рассматриваемый период:

  а) выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного или неполного рабочего времени, а также иную приносящую доход работу;

  б) временно отсутствовали на работе из-за болезни, отпуска, выходных дней, забастовки или других подобных причин;

  в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.

  К безработным относят лиц в возрасте 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период:

  а) не имели работы и заработка;

  б) зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;

  в) занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческие службы занятости, к администрации предприятий, помещали объявления в печати или предпринимали шаги к организации собственного дела;

  г) были готовы приступить к работе;

  д) проходили обучение или переподготовку по направлению службы занятости.

  Для отнесения лица к категории "безработный" необходимо одновременное наличие у него четырех первых условий. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

  Численность экономически активного населения ЮФО по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем за 2006г. составила 9,5 млн. человек, или 60,8% общей численности населения округа и 13,2% общей численности экономически активного населения страны.

  По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем за 2006г.1,2 млн. человек, или 13,1% экономически активного населения не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). В органах государственной службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано 521 тыс. человек, или 2,1%1) экономически активного населения (в 2005г. - 373 тыс. человек). 32

  В последние годы на окружном рынке труда (около 5500 тыс. человек ежегодно) происходят качественные изменения, характеризующиеся увеличением спроса на квалифицированную рабочую силу и ростом интенсивности перемещений работников между отраслями экономики. Структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы определяет наличие на рынке труда значительной доли безработных граждан. В настоящее время не имеют работы и в соответствии с методологией МОТ классифицируются в качестве безработных 190,1 тыс. человек или 9,1% экономически активного населения.

  Служба занятости населения округа области - это 94 городских, 103 районный и 12 межтерриториальных центров занятости населения, являющихся государственными учреждениями. Каждый центр занятости оснащен современным компьютерным оборудованием, имеет доступ к сети Internet. Кадровый потенциал службы занятости - около 4000 квалифицированных специалистов.

  В 2000 году с образованием Южного федерального округа на Управление федеральной государственной службы занятости населения по Ростовской области возложены сводно-аналитические, информационные, контрольные функции по вопросам занятости населения и ответственность за обеспечение взаимодействия с представителем Президента РФ в Южном федеральном округе.

  Для эффективного регулирования ситуации с занятостью населения в области объединены усилия органов власти всех уровней, службы занятости, профсоюзов, общественных организаций, работодателей.

  При содействии службы занятости трудоустраивается до 70% граждан, обращающихся с целью поиска работы (ежегодно - 250 тыс. человек).

  Перечень массовых рабочих профессий, востребованных на рынке труда ЮФО:

  1) Машиностроение и металлообработка:

  токарь, фрезеровщик, станочник широкого профиля, шлифовщик, слесарь-ремонтник, слесарь механических работ, слесарь-инструментальщик, электромонтер, электрогазосварщик, крановщик.

  2) Легкая промышленность:

  швея, портной, закройщик, вышивальщица, прядильщик, ткач, сборщик обуви.

  3) Пищевая промышленность:

  наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, оператор машин в производстве пищевой продукции.

  4) Строительство:

  каменщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, бетонщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, столяр, плотник, электрогазосварщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, монтажник технологического оборудования, электромонтажник по осветительным силовым сетям и электрооборудованию, машинист крана, машинист экскаватора, бульдозера, скрепера, трубоукладчика.

  5) Транспорт:

  автомобильный транспорт: водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобиля;

  железнодорожный транспорт: проводник пассажирского вагона, помощник машиниста электровоза (тепловоза), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, наладчик путевых машин и механизмов, слесарь по осмотру и ремонту локомотивов;

  водный транспорт: моторист (машинист), матрос.

  6) Связь:

  Оператор связи, электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, кабельщик-спайщик.

  7) Сельское хозяйство

  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, животновод, оператор машинного доения, ветеринарный фельдшер, плодоовощевод, садовод.

  8) Торговля и общественное питание:

  Продавец продовольственных и непродовольственных товаров, буфетчик, повар, кондитер, официант.

  Накопленный опыт взаимодействия всех заинтересованных сторон позволяет обеспечить стабильное положение на рынке труда округа.

  Результатом проводимой политики занятости является один из самых низких в России уровень регистрируемой безработицы - 1,7% экономически активного населения (в среднем по России - 2,3%) и период поиска работы безработными гражданами - 4,6 месяца (по России - 5,7 мес).

  Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Южному федеральному округу составили 3371 рубль (в среднем по России - 5129 рубля).

  Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2006г., по предварительным данным, составила 3780 рублей и возросла по сравнению с 2005г. на 25,1%, реальная заработная плата - на 10,1%.

  Однако, в 2006 году Южный федеральный округ занимал 7-е (последнее) место среди ФО по уровню денежных доходов и потребительских расходов населения.

  Таблица 2.19

  Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в январе-сентябре 2006 года, в расчете на душу населения; в среднем за месяц, рублей

  грошові доходи

  споживчі витрати

  Російська Федерація

  7 129,3

  5 565,3

  Южный федеральный округ

  5 370,8

  5 506,2

  Республіка Адигея

  4 538,8

  3 586,7

  республіка Дагестан

  4 298,2

  3 537,1

  Республіка Інгушетія

  3 350,8

  1 482,4

  Кабардино-Балкарська Республіка

  3 967,7

  4 125,8

  Республіка Калмикія

  4 017,1

  1 861,3

  Карачаєво-Черкеська Республіка

  4 567,8

  2 683,9

  Республіка Північна Осетія-Аланія

  4 236,6

  2 923,4

  Чеченская Республика

  -

  -

  Краснодарський край

  5 592,8

  4 944,4

  Ставропольський край

  5 105,7

  4 651,5

  Астраханська область

  5 759,5

  4 324,5

  Волгоградська область

  5 819,5

  4 630,2

  Ростовська область

  6 042,5

  5 047,5

  3. Проблемы рационального использования трудовых ресурсов региона

  3.1 Тенденции и перспективы социально-экономического развития юга России

  С учетом вышесказанного можно выделить круг проблем, от правильного решения или не решения которого будет всецело зависеть, на наш взгляд, успех или полный провал процесса интеграции Юга России в единую социально-экономическую и политическую систему страны.

  Главной проблемой из этого круга является продолжающийся военный конфликт на территории Чеченской республики. До сих пор не найдены Парето-оптимальные решения этого конфликта, что непременно сказывается на характере развития всего макрорегиона. Хотя конкретных количественных расчетов косвенных убытков субъектов ЮФО, в виде издержек упущенных возможностей, из-за ситуации в Чеченской республике нет, но нет сомнений в отрицательном влиянии этого фактора на социально-экономическое и политическое положение территорий округа в условиях рыночных отношений.

  Вторая важная проблема ЮФО - существующие в реальной действительности искусственные барьеры между территориями округа, которые мешают созданию единого интегрированного рынка на Юге России. Эти барьеры конечно антиконституционны и противоречат федеральным законам России, но, тем не менее, их фактически до сих пор не удалось ликвидировать. В результате чего, созданные искусственные барьеры между территориями округа, ограничивают права граждан на свободу передвижения по территории страны, усложняют процессы свободного движения товаров, капиталов, инвестиций, трудовых ресурсов, различных видов рыночных услуг и т.д. Из-за этого все территория округа несут косвенные убытки, в виде издержек упущенных возможностей, с учетом ограниченных возможностей внутреннего рынка каждой территории в условиях замкнутости, прежде всего по причине маленькой численности населения территорий ЮФО для автономного развития.

  Третья критическая проблема - низкая эффективность деятельности государственных органов власти, как на уровне федерального округа, так и на уровне его территорий по решению стоящих перед округом и его территориями острых социально-экономических и политических проблем. Хотя создание федеральных округов было задуман как шаг приближения федеральной власти к непосредственным проблемам макрорегионов и их территорий, в целях совместной выработки и реализации комплексных и целевых программ развития, на практике эти программы до сих пор, к сожалению, остаются декларациями намерений. Ответственность за их провал на стадии реализации никто не несет, примерами тому являются Федеральная целевая программа "Юг России", принятая Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 581, "Федеральная целевая программа восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики в 2001 году", принятая Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. № 96. Критический уровень коррумпированности и клановости государственной машины на уровне территорий округа, особенно в национальных республиках. Абсолютно не обоснованны, с точки зрения истинных интересов населения, предоставленные индульгенции на нарушение конституционных прав человека властями территорий округа, силовым структурам округа, взамен лояльности федеральному центру лишают население этих территорий возможности демократического выбора власти, и влиять на нее в своих интересах с одной стороны, а с другой консервируют за этими территориями социально-экономическую отсталость и политическую взрывоопасность в любой момент.

  Четвертая острая проблема - низкая производительность труда и низкие среднедушевые доходы на человека. По показателям валового регионального продукта и валового регионального продукта на душу населения территория ЮФО десятки раз уступают аналогичным показателям стран вышеприведенного списка ЕС.

  Среднедушевые денежные доходы по многим территориям ЮФО ниже прожиточного минимума. Высокий уровень безработных в среднем по ЮФО - 13,6%, а в некоторых территориях округа, этот показатель зашкаливает критическую черту. Все это говорит о том, что на территории ЮФО до сих пор не созданы реальные условия для оптимального развития и размещения производительных сил, раскрепощения деловой предпринимательской инициативы и мобилизации существующего природного и человеческого потенциала макрорегиона.

  Пятая проблема - неэффективная структура экономики как в целом ЮФО, так и его территорий в отдельности. Отсутствие продуманной политики по диверсификации экономики территорий округа с учетом опыта развитых стран. Слаба развития промышленность ЮФО, доля ее в промышленности РФ составляет всего лишь 6,2%. Развитие промышленности национальных республик в составе ЮФО находится на крайне низком уровне, их доли в национальной промышленности ниже уровня статистической погрешности. Структура занятости в экономике ЮФО и его территорий показывает необходимость диверсификации экономики с учетом опыта 6 развитых стран и тенденций в мировой экономике. Так, численность занятых в основных секторах экономики ЮФО такова: в промышленности - 17,7%, в сельском хозяйстве - 21,6%, в сфере услуг - 46,4%. Эти показатели занятости по секторам сильно отличаются в пропорциях от аналогичных показателей 11 вышеуказанных стран ЕС, приведенных в таблице 3.1

  Шестая проблема - крайне слаба развития внешнеэкономическая деятельность ЮФО и его территорий. Из таблицы 3.1 видно уровень участие ЮФО и его территорий во внешнеэкономической деятельности России по таким показателям как экспорт и импорт на очень низком уровне. По этим показателям удельные веса ЮФО соответственно составляют всего лишь 4 и 5% от общего объема по РФ, а удельные веса национальных республик в составе ЮФО по этим показателям практически на уровне нуля. По многим территориям округа до сих пор не созданы институциональные и инфраструктурные базы для развития внешнеэкономической деятельности в условиях рыночных отношений. В результате остается законсервированным огромный внешнеэкономический потенциал ЮФО и его территорий, и они несут в свою очередь большие убытки в виде издержек упущенных возможностей.

  Таблиця 3.1

  Занятость (%) по секторам у 11 стран ЕС, 2005

  країни

  промисловість

  Сільське господарство

  послуги

  Бельгія

  Данія

  Франція

  Німеччина

  Греція

  Ірландія

  Італія

  Люксембург

  Нідерланди

  Португалія

  Іспанія

  Великобританія

  30,5

  27,6

  30,0

  40,3

  25,7

  29,0

  32,2

  28,9

  25,6

  34,0

  33,0

  31,2

  2,7

  5,7

  6,0

  4,2

  22,2

  14,0

  8,5

  3,5

  4,4

  17,4

  10,9

  2,3

  66,8

  66,7

  63,9

  55,5

  52,1

  57,0

  59,3

  67,6

  70,1

  48,6

  56,1

  66,5

  С учетом вышеперечисленных проблем возможны два сценария развития ЮФО и его территорий.

  При первом сценарии развития Юга России социально-экономические, политические и межнациональные процессы в макрорегионе будут проистекать в рамках инерционной динамики. В этом случае уровень социально-экономического развития ЮФО будет иметь тенденцию дальнейшего отставания от среднероссийского уровня, особенно сильно это будет заметно в национальных республиках в составе округа, которые и в настоящее время занимают наихудшее положение среди регионов России по большинству социально-экономических показателей. Структурные изменения в экономике округа и его территорий почти не произойдут. Таким образом, вместо диверсификации и оптимизации экономики макрорегиона, ее структуры и численности занятых в секторах, с учетом опыта развитых стран, будет сохранена нынешняя неэффективная структура экономики, где доминирующим сектором является малорентабельная сельское хозяйство. Инерционный подход в региональной политике законсервируют нынешние диспропорции в развитии между территориями округа и искусственные барьеры на пути их взаимодействия и интеграции. Деятельность государственных органов власти как на уровне федерального округа, так и на уровне территорий будет малоэффективна с точки зрения реального повышения уровня жизни людей на всех территориях округа. При инерционности в развитии не удастся решать эффективно проблемы низкой производительности труда, низкого среднедушевого дохода и высокого процента безработных в макрорегионе. Внешнеэкономическая деятельность, как и прежде не будет играть особой роли в экономике округа, а ее динамика будет намного ниже оптимального уровня. Чеченская страница не будет до конца перевернута, и этот фактор будет отрицательно сказываться на развитии макрорегиона. Инерционность в подходе развития ЮФО вместе с отсутствием прочного всеобъемлющего мира на территории Чеченской республики будут фактически закреплять за многими национальными территориями округа отсталость. В результате постепенно будет расширятся зона социально-политической нестабильности на территории ЮФО, готовая превратиться в очаг напряженности при любом кризисе на федеральном уровне. В условиях открытости информации о ситуации на Юге России не примнут воспользоваться этим своих интересах как страны, имеющие геополитические интересы на Кавказе, так и различные политические движения, в том числе экстремистского толка. В этом случае есть реальная опасность потерять Юг России как наиболее слабое звено в единой системе административно-территориального деления страны.

  При втором сценарии развития Юга России социально-экономические, политические и межнациональные процессы в макрорегионе будут проистекать согласно стратегии, разработанной совместно федеральным центром, в лице Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, и всеми территориями округа, с учетом опыта развитого федерализма и региональной политики успешных аналогов.

  Необходимым условием для успешной реализации данной стратегии будет объективное и реальное решение проблемы взаимоотношений между Россией и Чеченской республикой с учетом мнений всех участников этого конфликта. В истинных интересах России и Чеченской республики будет принятие Парето-оптимального решения этой проблемы. Согласно этому решению Чеченская республика должна стать демилитаризованной зоной и тогда в республику вернется мирная жизнь в полном объеме, а также дух сотрудничества с регионами Российской Федерации и внешним миром на взаимовыгодных началах.

  Согласно этой стратегии, в целях создания единого рынка на территории ЮФО, в интересах всех территорий округа и в целом страны, при непосредственном участии Полномочного представителя Президента в ЮФО должны быть решительно ликвидированы все искусственные барьеры, созданные между территориями округа. На уровне федерального округа будет организован постоянный мониторинг за состоянием дел в этой области и на базе полученных наблюдений будут приниматься оперативные шаги по искоренению имеющихся нарушений на любой территории округа. В результате заметно повыситься экономическая активность в ЮФО и интеграция его территорий в единый региональный рынок. Более эффективно будут использованы существующие ресурсы производства и в целом потенциал макрорегиона.

  Федеральный центр откажется от не демократической порочной практики поддержки региональных руководителей, взамен внешней лояльности их центру, в случаях нарушения ими на своих территориях конституционных прав людей и федеральных законов. На уровне федерального округа будет организован объективный мониторинг за состоянием дел на всех территориях округа в областях соблюдения прав человека, степени коррумпированности и клановости власти, степени монополизированности рынка, а результаты этих наблюдений будут публиковаться в периодическом издании округа, ранжируя территорий в соответствии со значениями этих показателей. Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО ставит конкретные временные сроки для приведения соответствии федеральным законам значения этих показателей перед руководителями тех субъектов округа, на территориях которых замечены эти нарушения. Федеральный центр последовательно поддерживает демократически избранную власть на территориях округа и обеспечивает демократическая преемственность власти. На уровне федерального округа с участием представителей всех территорий округа будут разрабатываться и реализовываться комплексные целевые программы развития округа и целевые программы развития отдельных территорий округа, называя конкретные сроки и этапы выполнения, источники финансирования и ответственные за их реализации. На уровне федерального округа с участием всех его территорий будут разработаны и предложены действенные механизмы по выравниванию уровней жизни людей на территориях округа, наполняющие смысл создания федеральных округов в стране, с учетом опыта стран с развитым федерализмом.

  Для того чтобы эти механизмы стали работающими, будут внесены соответствующие изменения и поправки в соответствующие законодательные акты РФ.

  Сняв максимально существующие искусственные барьеры между территориями и внутри территорий округа на пути эффективного развития их, будет пересмотрена существующая структура экономики ЮФО и его территорий с учетом опыта вышеприведенных стран ЕС и других развитых стран. С учетом мирового опыта ЮФО будет переходит от аграрного уклона в развитии экономики на приоритетные развития наукоемких отраслей промышленности и сферы услуг в широком смысле. В результате объем промышленной продукции и услуг значительно вырастят в валовом региональном продукте (ВРП) у ЮФО и его территорий. Следовательно, численная структура занятости по отраслям существенно измениться в пользу этих отраслей экономики, а это означает, если учесть, что норма прибыли в этих отраслях гораздо выше, чем в сельском хозяйстве, намного вырастут значения показателей ВРП, ВРП на душу населения и среднедушевые денежные доходы ЮФО и его территорий. Приоритетность развития отраслей промышленности и сферы услуг будет обоснован еще и тем, что Юг России и есть именно то географическое и природно-климатическое место, которое позволяет по этим направлением конкурировать с западными странами с учетом авторитетных мнений западных и отечественных ученных по существующим объективным ограничениям российской экономики для конкуренции с Западом из-за суровых природно-климатических условий России. Поэтому в перспективе некоторые виды промышленного производства могут быть перенесены из северных территорий страны в ЮФО в целях усиления конкурентоспособности их на внешнем рынке. Сельское хозяйство ЮФО и его территорий будут реформированы и модернизированы с учетом опыта развитых государств. Тогда резко возрастет производительность труда в сельском хозяйстве и объем продукции сельского хозяйства в абсолютных величинах увеличиться несколько раз, продукция сельского хозяйства ЮФО будет способна на конкурентных началах вытеснять импортную сельскохозяйственную продукцию из внутренних рынков страны. Значение показателя численности занятых в сельском хозяйстве ЮФО округа будет постепенно приближаться среднеевропейскому аналогу.

  Главным направлением в экономике ЮФО и его территорий в перспективе станет, пока еще слабо развитый сектор - сфера услуг в широком смысле с учетом потенциала Юга России и опыта развитых стран и тенденций в мировой экономике. Особое развитие получать такие направления как рекреационное хозяйство и туризм. Опережающими темпами по этим направлениям будут созданы институциональная и инфраструктурная базы действенным участием федерального центра, так как с одной стороны Юг России является главным местом отдыха и проведения отпусков граждан страны, а с другой стороны действенная политика федерального центра в этом направлении позволить аккумулировать в бюджетах различных уровней огромные денежные средства отдыхающих граждан страны, которые в настоящее время уходят в зарубежные страны из-за более качественных услуг в этих сферах, и иностранцев. Особое развитие получится горный туризм. С развитием сферы услуг, в соответствии с требованиями рыночной экономики, численность занятых в этом секторе намного увеличиться и постепенно уровень занятости в этом секторе будет приближаться среднеевропейскому уровню. Структура видов услуг качественно расширится и изменится. Продуманная и последовательное развитие этого направления с участием федерального центра позволить решить важную проблему Юга России - утилизации безработицы, а также превратить территории - реципиенты ЮФО в доноров федерального бюджета.

  Внешнеэкономическая деятельность ЮФО и его территорий будет кардинально пересмотрена в интересах развития внешнеэкономических связей всех территорий округа. Во всех территориях округа будут созданы институциональные и инфраструктурные условия для внешнеэкономической деятельности, в том числе таможни, таможенные терминалы и т.д. Федеральный центр будет не мешать, а содействовать методологически и организационно установлению прямых внешнеэкономических связей территорий ЮФО с внешним миром с учетом опыта цивилизованных стран. Территории ЮФО постепенно станут вступать в Ассамблею регионов Европы, сотрудничать с другими европейскими институтами и будут пользоваться преимуществами такого сотрудничества в полном объеме. ЮФО и его территории будут налаживать тесное сотрудничество с приграничными территориями соседних государств с учетом опыта зарубежных стран и начнут разрабатывать балансы межрегиональных потоков. В результате такого подхода во внешнеэкономической деятельности ЮФО и его территорий их удельный вес внешнеэкономической деятельности РФ объективно возрастет и это направление в экономике округа займет одно из ключевых мест. Развитие внешнеэкономической деятельности территорий ЮФО на должном уровне даст сильный импульс процессам нововведения, инновация и диффузия на этих территориях.

  При развитии Юга России по первому сценарию, на наш взгляд, множество острых проблем округа не будут решены и, тогда при любом кризисе на федеральном уровне вероятность расширения и усиления центробежных сил на территории ЮФО резко возрастет, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  При развитии Юга России по второму сценарию, федеральный центр выстраивает свою региональную политику на Юге России с учетом опыта стран с развитым федерализмом и тогда множество сегодняшних проблем станут за короткий срок историей, реально повысится уровень жизни людей ЮФО на всех территориях, округ и его территория будут более прочно интегрированы в единую социально-экономическую систему страны, повыситься вклад территорий округа в общенациональную экономику, усилится процесс межрегиональных и внешнеэкономических потоков и сотрудничества.

  Из двух вышеизложенных сценариев развития ЮФО и его территорий я рекомендую для ЮФО второй вариант, так как он наилучшим образом учитывает современные реалии и интересы как населения территорий округа, так федерального центра и страны в целом.

  3.2 Современные подходы к регулированию демографических процессов в регионе

  Демографические процессы в ЮФО регулируется законодательными актами, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях. Именно они являются основой демографической политики, проводимой в регионе.

  Исходя из Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, демографическая политика должна осуществляться по трем направлениям: в области рождаемости и семьи, в области здоровья и продолжительности жизни, и в области миграции и расселения 33.

  В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи. Для формирования системы общественных и личностных ценностей, ориентированных на возрождение и укрепление престижа семьи с детьми, семейных традиций, родительского авторитета, восстановления приоритета семейного воспитания детей и повышения социальной значимости материнства в ЮФО проводятся ежегодные "Дни семьи" (Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика), "День матери" (Республика Адыгея), а также конкурсы - "Астраханская семья третьего тысячелетия" и "День новорожденного" (Астраханская область).

  Также создаются "благоприятные" социально-экономические условия для рождения, содержания и воспитания нескольких детей. Например, в Республике Адыгея в статье 16 Закона № 117-1 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" от 28 сентября 1994 года устанавливается единовременное пособие при рождении ребенка. Одному из родителей государственные органы к размеру пособия, установленного законодательством Российской Федерации, за счет республиканского бюджета доплачивают: а) при рождении первого ребенка - 300 рублей; б) при рождении второго - 500 рублей; в) при рождении третьего - 700 рублей. При рождении каждого последующего ребенка сумма доплаты увеличивается на 200 рублей.

  В этом же законе в статье 19 на каждого второго ребенка устанавливается семейное пособие. Оно выплачивается ежемесячно, за счет бюджета Республики Адыгея, до достижения ребенком 16-летнего возраста, и составляет пятьдесят процентов минимального размера оплаты труда. При этом общая сумма семейных пособий не должна превышать двух минимальных размеров оплаты труда.

  В Краснодарском крае с 1 июля 2001 года устанавливаются доплаты к ежемесячному пособию на ребенка в размере 30 рублей.

  В Астраханской области с 1 января 2002 года дополнительно оказывают единовременную материальную помощь одному из родителей, находящемуся на государственной службе, в размере 10 тыс. рублей.

  Еще необходимо отметить, что в некоторых регионах ЮФО, применяются определенные меры Демографической политики, направленные на стимулирование рождаемости и обеспечение государственной защиты детей и семьи. Именно такой мерой являются именные накопительные вклады на новорожденных. Хотя они различаются по источникам финансирования и по размерам первоначальных вкладов, во всех регионах они размещаются в отделениях Сберегательного банка РФ, и выплачиваются по достижению ребенком 18-летнего возраста. Источниками финансирования именных вкладов на новорожденных в Республике Адыгея являются бюджетные средства республики, в Кабардино-Балкарской Республике - средства Кабардино-Балкарского детского фонда, а в Астраханской области - средства, вырученные от реализации невостребованных приватизационных чеков. Размер вклада колеблется от десяти минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день рождения ребенка (Республика Адыгея) до 2000 рублей (Кабардино-Балкарская Республика).

  В ЮФО принимаются законодательные акты, создающие правовые, социально-экономические и организационные условия и гарантии для самореализации молодежи.

  На основании Федеральной программы "Молодежь России", утвержденной Постановлением (Правительства РФ от 25 ноября 1994 года № 1279) принимаются региональные целевые и комплексные программы, в том числе и муниципальные - "Молодежь Астраханской области на 2006-2007 гг. ", "Молодежь Калмыкии на 2005-2010 гг. ", "Молодежь Кубани на 2003-2008 гг. ", "Молодежь Дона", "Молодежь Ростова на 2005-2010 гг. ", а также в Ростовской и Астраханской областях были приняты законы "О молодежной политике".

  Данные программы во всех перечисленных регионах, решают схожие задачи: создание условий для гражданского становления, физического, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; решение социально-экономических проблем молодежи; осуществление социальной адаптации и защиты молодежи; решение вопросов профессионального обучения и обеспечения занятости молодежи; интеллектуальное развитие молодежи, развитие художественного и научно-технического творчества; правовая защита и социальная поддержка молодежных и детских общественных объединений.

  Но есть и отличия. Так краевая комплексная программа "Молодежь Кубани" также предусматривает развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан и осуществление международных обменов между молодежными организациями.

  А при реализации Президентской целевой программы "Молодежь Калмыкии" особое внимание уделяется сельской молодежи - повышению ее образовательного, профессионального и жизненного уровня. В целях обеспечения равного доступа выпускников сельских школ к профессиональному образованию осуществляется целевой набор в Калмыцкий государственный университет. Для закрепления специалистов в сельскохозяйственном производстве используется контрактная система трудоустройства.

  Также в некоторых регионах ЮФО были приняты отдельные законодательные акты, касающиеся некоторых аспектов молодежной политики. Так в Республике Адыгея приняты республиканская целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди детей и подростков Республики Адыгея на 2005-2010 гг. "; постановления кабинета министров "О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Адыгея", "Об образовании государственного учреждения "Республиканский социальный приют "Очаг" для детей и подростков".

  В Астраханской области в 2000 году было принято постановления в целях создания и укрепления условий гражданского становления, патриотического воспитания и физического развития детей, подростков и молодежи. В Волгоградской области на муниципальном уровне была принята программа "Защита прав и законных интересов детей, подростков и молодежи Волгограда", а также организована служба "Горячая линия" при "Центре психолого-педагогической помощи семье и детям".

  В рамках региональных программ "Дети России" (Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Астраханская область, Краснодарский край), а также других законодательных актов (Ставропольский край, Волгоградская область) осуществляются подпрограммы "Одаренные дети". Во всех них создаются условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.

  Во многих регионах ЮФО создаются условия, благоприятствующие работникам, имеющим детей, сочетанию трудовой деятельности и выполнению семейных обязанностей, а также повышению воспитательного потенциала семьи. Эти условия обеспечиваются некоторыми мероприятиями в рамках семейной политики (Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край), а также региональными целевыми программами по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе принятых (Республика Адыгея, Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край, Ростовская область) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 1996 года № 932 "О Национальном плане действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2007 года".

  В рамках программ "По улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе" региональным отделам федеральной службы занятости населения рекомендуется организовать учебные центры и филиалы по перепрофилированию безработных женщин, и создавать дополнительные рабочие места для женщин, имеющих перерывы в работе в связи с рождением детей и ухода за ними. А также в некоторых регионах разрабатывались социальные; программы материальной поддержки безработных женщин-матерей.

  Для семейного обустройства детей-сирот в ЮФО принято достаточное количество законодательных актов. Прежде всего, это меры, осуществляемые в рамках, уже приводившейся федеральной программы "Дети России" (Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская и Волгоградская области). Для решения данной проблемы разрабатываются региональные модели взаимодействия органов опеки и попечительства с учреждениями для детей - сирот, внедряются инновационные модели приоритетных форм устройства детей - сирот в семьи граждан (приемная семья, детский дом семейного типа, патронатная семья), развиваются в учреждениях для детей - сирот службы психолого-педагогического и медицинского сопровождения детей в целях их комплексной индивидуальной реабилитации и социальной поддержки. Также предусматривается внедрение модели социальной защищенности выпускников образовательных учреждений из числа детей - сирот (предоставление жилья, выделение средств на приобретение жилья). Эти же программы предусматривают оказание постинтернатной адаптации выпускников образовательных учреждений из числа детей - сирот, а также осуществления содействия в трудоустройстве.

  Еще необходимо - Отметить, отдельные меры, предпринимаемые в ЮФО, направленные на детей-сирот. Так в Кабардино-Балкарской Республике к международному дню детей, была оказана единовременная материальная помощь всем детям - круглым сиротам. А в Краснодаре принимаются

  решения об утверждении именных стипендий детям-сиротам, и также осуществляется финансирование содержания выпускников, уроженцев города.

  Практически во всех регионах ЮФО в рамках федеральной программы "Дети "России", приняты целевые региональные программы "Дети-инвалиды". Все они ориентированы на интеграцию детей-инвалидов в общество (развитие творчества, спорта у детей-инвалидов). Осуществляется обеспечение детей-инвалидов техническими средствами, облегчающими бытовое самообслуживание. Применяется адаптация детей-инвалидов к образовательному процессу. Например, на базе Волгоградского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с ограниченными возможностями "Вдохновение" создана "Школа сурдопереводчиков". Также образуются новые реабилитационные центры для детей-инвалидов, и усиливается материально-техническое оснащение старых учреждений. Во многих регионах выделяются средства на оздоровление лечение и оздоровление детей-инвалидов (оплата путевок в санатории и др.).

  Следует отметить, что только в двух регионах ЮФО (Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика) предусматривается дополнительное пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Оно выплачивается независимо от пенсий, алиментов и других пособий на ребенка. Пособие назначается неработающему родителю, и сохраняется при работе в условиях неполного рабочего дня или на дому. Размер пособия составляет 100 рублей в Республике Адыгея и 200 рублей в Кабардино-Балкарской Республике, и выплачивается за счет средств республиканского бюджета.

  В целях обеспечения адресности пособий и их дифференцированности с учетом материальных условий семьи и ее социального положения, в ЮФО принят ряд законов и постановлений. Прежде всего, в законах "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" в Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике определяются категории семей, нуждающихся в социальной защите. К ним относятся: а) неполные семьи, состоящие из одного родителя (или заменяющего его лица) и детей; б) опекунские семьи; в) многодетные семьи; г) семьи, в которых оба супруга являются студентами (учащимися) очного обучения; д) молодые семьи (то есть семьи супругов, вступивших в брак в возрасте до двадцати пяти лет) в течение первых двух лет с момента регистрации брака; е) семьи, в которых отец, мать ребенка являются инвалидом; ж) семьи, в которых отец ребенка в возрасте от трех лет призван для прохождения срочной службы. Также в законе Кабардино-Балкарской Республики к данной категории относятся семьи, имеющие на иждивении ребенка-инвалида, в отличие от закона Республики Адыгеи.

  В Волгоградской области, в рамках пилотной программы по поддержке малообеспеченных семей, в 1997-1998 годах устанавливалось пособие по нуждаемости. Его имели право получать все семьи, чей месячный денежный душевой доход за три месяца, предшествующие моменту обращения за пособием, не превышал административной границы бедности. Административная граница бедности устанавливалась на территории области в пределах 50 процентов от областного бюджета прожиточного минимума среднего месяца из трех, предшествующих моменту обращения. Размер ежемесячного душевого пособия устанавливался в зависимости от соотношения душевых потенциальных потребительских расходов с областным бюджетом прожиточного минимума (БПМ) и определялся в соответствии со шкалой пособий (табл.50). Размер данного пособия ежеквартально корректировался в соответствии с изменением индекса стоимости жизни и определялся путем умножения душевого пособия на количество членов семьи. При расчете семейного пособия по нуждаемости не учитывались незанятые члены семьи в трудоспособном возрасте, не представившие справку о регистрации в службе занятости (кроме женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы, детьми - инвалидами, престарелыми старше 80 лет).

  Детям, из социально-незащищенных семей также оказывается материальная помощь в канун различных праздников (организация благотворительных мероприятий, подарки к новому году и др.) табл.3.2 34.

  Таблиця 3.2

  Шкала пособия по нуждаемости на душу населения (на 1 октября 2006 года)

  Потенциальные потребительские расходы семьи (в% к БПМ)

  Размер пособия на душу (тыс. рублей)

  до 40

  11000

  40-50

  8000

  50-80

  5000

  свыше 80

  2000

  Малообеспеченным семьям, имеющих детей первого-второго года жизни, во многих регионах ЮФО, обеспечивается материальная помощь в виде бесплатных молочных продуктов. К малообеспеченным семьям относятся семьи, где среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Но здесь наблюдаются различия между региональными и муниципальными законодательными актами по данной проблеме. Так, в г. Ставрополе осуществляется бесплатное обеспечение малоимущих семей сухими молочными смесями, имеющих детей только первого года жизни. В Волгограде же, в 2005 году обеспечение бесплатными молочными продуктами малообеспеченных семей заменено дотациями на молоко (1500 рублей за 1 литр детского молока и 600 рублей за 1 бутылочку (200 г) молока), а также увеличен возраст детей (до трех лет), получающих данную помощь.

  Еще одной категорией семей, нуждающихся в социальной поддержке, являются многодетные семьи. В законодательном поле РФ и ЮФО многодетная семья определяется как семья, где воспитываются 3 и более несовершеннолетних детей.

  Практически во всех регионах ЮФО многодетным семьям предоставляются льготы, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 05.05.92 года № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", которые распространяются на родителей и на каждого ребенка в возрасте до 18 лет":

  бесплатный проезд школьников в городском и пригородном транспорте;

  скидки по оплате большинства коммунальных услуг в размере 30% (только в г. Краснодаре - 50%);

  бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет;

  бесплатное питание (завтраки, обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных заведений;

  обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе;

  бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха один раз в месяц;

  оказание необходимой помощи многодетным родителям, желающим организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры, выделение для этих целей земельных участков;

  предоставление многодетным семьям льготных ссуд для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

  предоставление многодетным семьям льготных кредитов и ссуд на приобретение строительных материалов и строительство жилья;

  первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков в размере не менее 0,15 гектара;

  полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также региональных и местных налогов;

  первоочередное содействие родителям из многодетных семей при их трудоустройстве через службу занятости при возможности с режимом работы на условиях гибких форм труда (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работа и т.д.) для многодетных родителей;

  обучение и переобучение многодетных родителей с учетом потребностей экономики региона;

  Единственным регионом в ЮФО, который оказывает дополнительную поддержку многодетным семьям, является Волгоградская область. Здесь с 1 января 2004 года многодетным семьям устанавливаются ежеквартальные адресные дотации, финансируемые из средств областного бюджета. Так семьям с пятью несовершеннолетними детьми устанавливается пособие в сумме 800 рублей в квартал. За каждого последующего ребенка в семье производится доплата в размере 200 рублей в квартал. Семьям с четырьмя несовершеннолетними детьми - 600 рублей, а семьям с тремя несовершеннолетними детьми - 400 рублей.

  Поддержка молодых семей в ЮФО обеспечивается незначительным количеством законодательных актов. Молодой семьей является семья, в которой возраст одного или обоих супругов не превышает 30 лет. В Республике Адыгея в 2003 году принята программа "Обеспечение жильем молодых семей". В рамках данной программы заключен договор со строительной компанией на строительство жилого дома для молодых семей. Участниками программы становятся на основе конкурса молодые семьи при рождении ребенка, вносящие 30% стоимости жилья на условиях государственной безвозмездной субсидии (федеральный бюджет) и государственного беспроцентного кредита (республиканский бюджет) сроком на 10 лет. В этой же программе предусматривается развитие молодежного центра и создание рабочих мест в нем.

  Программы же, разрабатываемые и принятые в Республике Калмыкия и Астраханской области, предполагают решение более широких задач и ориентированы на более незащищенные молодые семьи. Основными целями в них являются: разработка нормативно - правовых актов по поддержке молодых семей; разработка и реализация системы мероприятий по повышению статуса семьи; воспитанию здорового образа жизни; подготовке к осознанному родительству; созданию условий для укрепления семейных отношений; повышение уровня информированности молодых людей в сфере семейного права, этики семейных отношений и т.д., экономической самостоятельности молодых семей; сохранение физического и психологического здоровья молодых семей.

  Для снижения нижней границы возраста вступления в брак, в ряде регионов ЮФО были приняты законы о регистрации браков несовершеннолетних граждан. Данная мера скорее может снизить достаточно высокую на сегодня долю внебрачных рождений у самых молодых женщин, а не увеличить рождаемость или снизить количество абортов. Это связано с тем, что и так, по федеральному законодательству, при наличии беременности и с согласия родителей, без проблем заключается брак между несовершеннолетними гражданами.

  В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни:

  Практически во всех регионах ЮФО приняты региональные программы "Здоровый ребенок", "Охрана материнства и детства", "Безопасное материнство", "Детство и материнство", "Охрана здоровья детей" и др. Мероприятия, проводимые в рамках этих программ, направлены на совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка. Так совершенствуется организация и качество акушерско-гинекологической помощи женщинам и медицинская помощь новорожденным детям с целью снижения перинатальной смертности и предотвращения материнской смертности. Также происходит укрепление материально - технической базы учреждений детства и родовспоможения, оснащение их современной диагностической и лечебной аппаратурой. Осуществляется совершенствование системы подготовки медицинских кадров, работающих в системе охраны материнства и детства, повышение их квалификации.

  В рамках уже упоминавшихся региональных программ по "Улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе", осуществляются следующие мероприятия. Осуществляется контроль за соблюдением на предприятиях и организациях региона техники безопасности, выполнением требований законодательства об охране труда. Также контролируется выпуск экологически чистых и качественных продуктов детского питания, и предпринимаются меры по созданию сети государственных учреждений (социальных гостиниц, детских. приютов и т.д.) по представлению женщинам и детям необходимой психологической, правовой, медицинской и другой помощи.

  Пропаганда здорового образа жизни осуществляется в регионе через мероприятия семейной политики. Это, прежде всего благотворительные акции и спортивные мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков (например, "Брось курить, и выиграй" - г. Ставрополь).

  Для улучшения здоровья не только детей, но и трудоспособного населения, в ряде регионов ЮФО принято несколько законодательных актов. Так, на базе медицинских учреждений региона были организованы курсы по профилактике наркотической зависимости среди молодежи. На базе высших учебных заведений были организованы на добровольной основе студенческие группы для проведения занятий по проблеме профилактики наркотической зависимости в общеобразовательных учреждениях (Астраханская область, Краснодарский край).

  Для улучшения здоровья населения регионов принят ряд программ, нацеленных на профилактику и адекватное лечение определенных болезней, а также оказание специализированной медицинской помощи. В рамках программ "Вакцинпрофилактика" осуществляются профилактические прививки против природно-очаговых инфекций, проводится предварительная аллерго-диагностика, а также выработка коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям в организованных детских коллективах.

  Для улучшения качества жизни больных сахарным диабетом принята программа "Сахарный диабет", для предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека - "Анти-СПИД", для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу - "Неотложные меры по активному выявлению и лечению туберкулеза", и программа "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи" предполагает обеспечение медико-психологической реабилитации лиц, принимавших участие в боевых действиях, а также развитие судебно-психиатрической и детской психиатрической служб, и совершенствование наркологической помощи.

  Для улучшения репродуктивного здоровья населения, прежде всего подростков, развития новых подходов к их гигиеническому и нравственному

  воспитанию, подготовке к семейной жизни в ЮФО приняты программы "Планирование семьи", чаще всего в рамках программы "Дети России".

  В данных программах предусматриваются мероприятия, направленные на:

  укрепление информационной системы, обеспечивающей население современными знаниями в вопросах сексуального и репродуктивного поведения, широкого использования средств контрацепции;

  внедрение эффективной системы (медико-педагогической школы) подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, консультирование их по вопросам здоровья, полового воспитания, планирования семьи, профилактики заболевании, передающихся половым путем;

  формирование сексуальной культуры в обществе, начиная с детского возраста, единой системы санитарно-гигиенического воспитания населения;

  обеспечение потребности населения в различных средствах и методах контрацепции.

  В области миграции и расселения:

  В этой области демографической политики регионы ЮФО в начале 1990-х годов первыми апробировали на себе модели нового миграционного законодательства. Так власти некоторых регионов принимали ряд законов и различных законодательных актов, которые пытались ограничить различные виды миграции административными (ограничение регистрации мигрантов, введение квот) и экономическими методами (введение сборов с мигрантов "за компенсацию затрат по поддержанию социальной инфраструктуры").

  В Краснодарском и Ставропольском краях ужесточение миграционного законодательства началось раньше, чем в других регионах ЮФО, так как, именно эти регионы принимали основную массу мигрантов. Здесь ограничение миграции осуществлялось через систему прописки и регистрации, причем, практически не разграничивая внешнюю и внутреннюю миграцию населения.

  Еще в декабре 1987 года по инициативе центральных властей начал действовать закрытый документ - Постановление Совета Министров № 1476 "Об ограничении прописки в Крымской области и некоторых районах Краснодарского края", ограничивавший прописку в Крымском и Абинском районах Краснодарского края. В августе 1989 года сессия краевого Совета Краснодарского края приняла Решение "Об особенностях текущего момента и роли Совета народных депутатов в сплочении трудящихся края... ", один из пунктов которого приостанавливал до 1 января 1992 года постоянную прописку граждан, прибывающих в край на жительство. В августе 1992 года сессия краевого Совета XXI созыва Краснодарского края приняла Решение "О регулировании миграции... ", согласно которому были установлены категории мигрантов, которым могло предоставляться право на постоянное проживание (постоянную прописку) на жилой площади ближайших родственников.

  По сходному пути первоначально пошли власти Ставропольского края, действуя на основании принятого в марте 1992 года Указа Президента РФ "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации", который предписывал региональным властям разработать меры по ограничению миграционного притока населения в район Кавказских Минеральных Вод. В итоге в феврале 1993 года в неопубликованном для широкой общественности Постановлении Администрации КМВ прописка была разрешена только для ближайших родственников постоянных жителей региона. В это же время при главах местных администраций были созданы специальные комиссии, которые решали Допросы о возможности прописки на постоянное место жительства в крае мигрантов.

  Власти некоторых регионов ЮФО, в условиях безвизового режима на границах СНГ, принимают несколько законодательных актов, направленных на дифференциацию потока мигрантов на россиян и иностранцев через систему регистрации.

  В марте 1993 года решением Малого Совета края и Постановлением Главы администрации края № 110 "О порядке пребывания иностранных граждан и об усилении таможенного контроля на территории Краснодарского края" была введена регистрация временного проживания и ограничение ее сроков для жителей ближнего зарубежья. В апреле 1994 года был введен особый режим въезда граждан СНГ и лиц без гражданства, для въезда в край им требовалось специальное приглашение.

  Законом "О порядке регистрации пребывания и жительства на территории Краснодарского края" № 9-КЗ от 23 июля 1995 года были определены четкие различия в получении регистрации российских и некоторых категорий иностранных граждан. В частности, было определено, что многие категории российских граждан могут получить постоянную регистрацию (по; месту жительства) без каких-либо условий в паспортно-визовой службе, а также некоторые категории иностранных граждан и лица без гражданства могут получить регистрацию по месту пребывания на определенный срок от четырех месяцев до одного года. Во всех остальных случаях разрешение на регистрацию мигрантов паспортно-визовым службам давали городские, районные или краевые комиссии миграционного контроля.

  Согласно двум постановлениям Главы администрации края № 427 от 23 сентября 1996 года и № 236 "О мерах по усилению государственного контроля за миграционными процессами на территории Краснодарского края и снижению негативных последствий избыточной миграции" от 16 июня 1997 года правила регистрации по месту жительства были еще более ужесточены.

  С этого момента все мигранты - российские граждане, если при вселении на одного из проживающего приходилось менее 12 кв. метров жилой площади, должны были получать разрешение районных комиссий миграционного контроля.

  Определенные ограничения носила перерегистрация по месту жительства мигрантов, сменивших место жительства в пределах Краснодарского края. Если мигрант вселялся не к родственникам, а на человека приходилось менее 12 кв. метров, то вопрос решали комиссии миграционного контроля.

  Регистрации по месту пребывания в Краснодарском крае характеризовалась Ограниченностью срока пребывания, различием режима пребывания для россиян и иностранцев, наличием сборов за нахождение на территории региона. Одно время (с апреля 1994 года по август 1995 года) для временной регистрации требовалось приглашение от жителя края или от организации. В июле 1996 года было введено обязательное медицинское страхование для иностранных граждан и лиц без гражданства. В июле 1997 года был введен "особый порядок" регистрации по месту пребывания во всех городах и районах Черноморского побережья, городе Крымске и Крымском районе для иностранных граждан.

  Государственная Дума Ставропольского края 6 октября 1994 года приняла "Временное положение о пребывании и определении на постоянное место жительства в Ставропольском крае" (с изменениями от 24 ноября 1994 года, 29 июня 1995 года), регулировавшее порядок регистрации для граждан РФ и иностранных граждан до введения федерального законодательства о миграции. В декабре 1996 года был принят Иммиграционный кодекс Ставропольского края, который определял также порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

  На современном этапе развития российское законодательство также пришло, к подобной дифференциации миграционного потока, в результате чего, многие региональные законодательные акты прекратили свое существование.

  Окончательное разделение систем регистрации внутренних и внешних мигрантов произошло в июле 1997 года, когда была отменена плата за регистрацию граждан Российской Федерации согласно Постановлению Государственной Думы Ставропольского края № 651-39, а их регистрация по месту жительства и пребывания началась в соответствии с федеральными нормативными актами паспортно-визовыми службами. В то время как регистрация иностранцев проводилась на основании Иммиграционного кодекса вплоть до его отмены 28 июля 2000 года, при непосредственном участии комиссий иммиграционного контроля при главах администрации.

  Во многих региональных законодательных актах присутствует регламентация прав на совершение сделок с недвижимостью и владение имуществом мигрантами. В частности, в статьи закона Краснодарского края "О порядке регистрации пребывания и жительства..." от 23 июля 1995 года об автоматической регистрации по месту жительства не внесены собственники жилья, т.е. собственность на жилье не дает права на прописку.

  Нотариальные конторы могут регистрировать сделки с жильем при наличии регистрации по месту жительства в Краснодарском крае и Адыгее свыше 10 лет. Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство возможно только гражданам России, постоянно зарегистрированным в Краснодарском крае. Последнее положение было подтверждено краевым законом "Об особом порядке землепользования в Краснодарском крае" от 8 августа 1995 года, согласно которому приобретение земельных участков допускается только россиянами, имеющими постоянную прописку в крае.

  В Иммиграционном кодексе Ставропольского края были значительно ограничены права иностранных граждан, прибывающих на постоянное место жительства в города Кавказских Минеральных Вод, Ставрополь, другие населенные пункты края, в части купли-продажи, дарения жилых домов, квартир. Ограничения при купле-продаже, дарении и обмене жилых домов и квартир для граждан России присутствуют также в законодательном поле Республике Кабардино-Балкария.

  Новый закон Ставропольского края "О мерах по пресечению незаконной миграции", принятый в июне 2002 года, теперь не запрещает приобретения недвижимости российскими гражданами, а также иностранцами и лицами без гражданства.

  В законодательном поле некоторых регионов ЮФО были попытки разработки и введения системы квот на прием мигрантов для отдельных территорий.

  Согласно "Временному положению о пребывании и определении на постоянное место жительства..." граждане России имели право на выбор места жительства во всех населенных пунктах Ставропольского края, кроме городов Кавказских Минеральных Вод, прилегающих к ним населенных пунктов. Разрешение на регистрацию в этом регионе можно было получить в пределах ежегодных квот, равных 0,5% от жителей соответствующего населенного пункта. В Республике Северная Осетия-Алания закон "О миграции" определяет необходимость введения квот в приеме и размещении вынужденных мигрантов.

  Позднее в законодательных актах регионов ЮФО происходит переориентация квотирования на иностранцев. Иммиграционный кодекс Ставропольского края содержал положение о миграционных квотах, распространяемое исключительно на иностранных граждан, которые могли получить вид на жительство в населенных пунктах региона в пределах квоты, равной 0,5% жителей любого населенного пункта. Закон "О привлечении и использовании иностранной рабочей силы на территории Краснодарского края" определяет, что исполнительный орган государственной власти региона устанавливает квоты на привлечение иностранной рабочей силы в городах и районах края.

  Закон "О мерах по пресечению незаконной миграции в Ставропольский край", принятый в июне 2002 года, гласит, что Правительство края на основании предложений органов внутренних дел и краевой комиссии миграционного контроля ежегодно устанавливает максимально возможную численность переселенцев, которые могут быть определены на постоянное место жительства в регионе. Эта численность устанавливается исходя из возможностей социально-экономической инфраструктуры... с учетом мнения органов местного самоуправления. Также устанавливаются квоты на привлечение в край иностранной рабочей силы. Правда, прокуратура края протестовала данную статью закона.

  Ряд законодательных актов регионов ЮФО направлен на организованное расселение вынужденных мигрантов. Например, власти Ставропольского края распоряжением Главы администрации № 237 "О зонах организованного размещения беженцев и вынужденных переселенцев" от 17 апреля 1992 года определили в качестве приоритетных для расселения мигрантов десять наименее населенных и экономически наименее развитых административных районов Ставропольского края.

  Между правительствами России и Республики Северная Осетия-Алания было подписано соглашение "О разграничении полномочий по вопросам возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к местам постоянного проживания", предусматривавшее координацию действий по обеспечению мероприятий по возвращению беженцев в Грузию. В перечень этих мероприятий входило: строительство жилья, создание рабочих мест, ведение переговоров с Грузией, выделение финансовых средств на решение проблем вынужденных мигрантов.

  В других регионах проблемы вынужденной миграции находят отражение в нескольких постановлениях правительства Республики Дагестан об оказании помощи вынужденным мигрантам, в законодательных актах Краснодарского края о межнациональных отношениях, мерах по борьбе с преступностью и защите трудовых прав особо нуждающихся категорий граждан, в положениях о порядке пребывания и жительства в Республике Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике. Но самый большой перечень законов по проблеме регулирования потока вынужденных мигрантов отмечается в Республике Ингушетия, что связано с близостью региона к Чеченской Республике - основному месту исхода вынужденных мигрантов на Северном Кавказе. Принятые в Республике Ингушетия различные акты определяли мероприятия по расселению, обеспечению, организованному возвращению в прежние места проживания вынужденных мигрантов.

  Особым образом региональные миграционные программы рассматривают положение, проблемы и направления интеграции вынужденных переселенцев и беженцев в местах нового проживания. Подобные программы были приняты в Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае.

  На Северном Кавказе имел место опыт регулирования миграции на основе учета этнической составляющей. В мае 1997 года в Республике Адыгея был принят закон "О репатриантах", который регламентировал правовое положение репатриантов - представителей адыгской диаспоры, способы приобретения статуса репатрианта, права и обязанности, возникающие в связи с приобретением подобного статуса. Закон предоставлял репатриантам определенные льготы экономического характера в отношении налогов и собственности. Кроме того, для содействия реализации прав репатриантов были созданы общественные объединения. В их числе общество "Историческая родина" ("Самгъур"), провозгласившее в качестве уставных задач реализацию мер по практическому и правовому обеспечению решения проблем возвращения адыгов на историческую родину.

  В законе Республики Северная Осетия-Алания "О миграции" декларируется покровительство соотечественникам, находящимся за пределами региона, предоставление им на территории республики "преференциального режима", необходимость учета исторических, а также этнополитических реалий жизни титульной национальности.

  Договор между федеральными органами власти и Республикой Кабардино-Балкария от 1 июля 1994 года рассматривал в качестве предмета совместного ведения вопросы репатриации этнических кабардинцев и балкарцев, проживающих за рубежом, а также связанные с этим вопросы гражданства.

  Для регулирования порядка привлечения иностранной рабочей силы в некоторых законодательных актах прописывались отдельные положения.

  Иммиграционный кодекс Ставропольского края определял порядок и условия привлечения и использования иностранной рабочей силы в регион. Устанавливалось, что для приема на работу иностранных граждан требовалось разрешение, выдаваемое работодателю миграционной службой края, и наличие подтверждения на право трудовой деятельности, выдаваемого иностранному работнику на основании полученного работодателем разрешения.

  В Иммиграционном кодексе определялась плата за право привлечения иностранной рабочей силы в край.

  Затем появились специальные законодательные акты. Например, был принят Закон № 82-КЗ "О привлечении и использовании иностранной рабочей силы на территории Краснодарского края".

  Устанавливается, что иностранная рабочая сила может использоваться на территории края только в случае, если удовлетворены приоритетные права граждан России, проживающих в регионе, на занятие вакантных рабочих мест или отсутствуют возможности перераспределения трудовых ресурсов из других районов и городов края. Также введены ограничения по некоторым специальностям. Например, запрещается привлечение иностранных рабочих общестроительных специальностей, за исключением специалистов узкого профиля и уникальных профессий (перечень утверждается исполнительным органом государственной власти Краснодарского края).

  Определен порядок работы с иностранными работниками. Решение о привлечении иностранной рабочей силы принимается исполнительным органом государственной власти края на основании заключений его структурных подразделений, краевой службы занятости населения, отраслевых профсоюзных органов, а также органов местного самоуправления края.

  На основании заключения исполнительного органа государственной власти краевая миграционная служба выдает разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы, которое устанавливает общее число привлекаемых иностранных рабочих, а также численность иностранной рабочей силы по группам профессий. Исполнительный орган государственной власти края до начала следующего года устанавливает квоты на привлечение иностранной рабочей силы в городах и районах края.

  Власти некоторых регионов ЮФО активно противодействуют нелегальной миграции. В марте 1997 года в Ростовской области был создан межрегиональный центр временного размещения иммигрантов на 100 мест. Центр принимает нелегальных мигрантов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе ищущих убежище в России, из всего округа. Основными задачами центра являются: определение правового статуса иммигрантов, их прием и размещение до определения правового статуса, в том числе временное содержание иммигрантов, которым отказано в признании беженцами, до их выбытия к новому месту пребывания или жительства.

  Закон "О привлечении и использовании иностранной рабочей силы на территории Краснодарского края" от 9 июня 1997 года предусматривает процедуру депортации нелегальных мигрантов. В частности, в нем говорится, что "иностранные граждане, выехавшие в край с целью осуществления профессиональной деятельности и принятые на работу с нарушением настоящего Закона, подлежат депортации за счет средств работодателя. Финансирование затрат по выдворению иностранных граждан производится за счет средств, отчисляемых в краевой бюджет от взимания платы за выдачу разрешений на привлечение иностранной рабочей силы и подтверждений на право занятия трудовой деятельностью, а также штрафов".

  В Ставропольском крае в июне 2002 года был принят закон "О пресечении незаконной миграции", который учел многие из перечисленных выше недостатков.

  Региональная специфика Северного Кавказа - наличие договоров и соглашений по вопросам регулирования миграции между различными заинтересованными сторонами. Данные документы бывают нескольких типов.

  Первый тип - договоры и соглашения между федеральными органами государственной власти. В них регулирование миграционных процессов отнесено к совместному ведению. Исходя из особенностей социально-политической и экономической ситуации в данном субъекте, акцент делается на раз - личные миграционные проблемы. Обустройство вынужденных мигрантов (договор с Республикой Северная Осетия-Алания), регулирование миграции с точки зрения политической стабильности (договор с Краснодарским краем от 30 января 1996 года и с Ростовской областью от 11 июня 1996 года), репатриация соотечественников (договор с Республикой Кабардино-Балкария от 1 июня 1994 года).

  Второй тип - многосторонние договоры и соглашения с участием федерального центра и субъектов Федерации. Они заключаются для ликвидации последствий вооруженных конфликтов и возращения беженцев и вынужденных переселенцев в места постоянного проживания. В частности, был заключен четырехсторонний договор между Россией, Грузией, Республикой Северная Осетия-Алания и Южной Осетией о добровольном возвращении беженцев, а также договоренность между федеральным центром, Республикой Ингушетия и Республикой Северная Осетия-Алания по вопросам возвращения вынужденных переселенцев в места постоянного проживания.

  Третий тип - договоры и соглашения между субъектами Федерации. Республика Адыгея и Краснодарский край подписали соглашение "О сотрудничестве в сфере межнациональных отношений..." от 31 января 1996 года, в котором договорились "... проводить согласованную миграционную политику в духе гуманного отношения к репатриантам, беженцам и вынужденным переселенцам с учетом интересов... народонаселения".

  На наш взгляд, подобная схема построения отношений учитывала региональную специфику миграционных процессов, ликвидировала проблемы в федеральном законодательстве по конкретным проблемам, позволяла регулировать миграцию с учетом реалий времени. Однако отдельные договоры не были лишены недостатков, иногда некоторые их положения выходят за рамки правового поля.

  3.3 Рекомендации по совершенствованию демографической политики и развитии рынка труда в Южном федеральном округе

  Проанализировав современные подходы, региональные особенности и уровень регулирования демографических процессов в ЮФО, на наш взгляд, можно выделить несколько основных моментов.

  Во-первых, в 2001 году Правительством РФ была одобрена концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, и, несмотря на это, только в двух регионах ЮФО - Республике Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республике приняты региональные концепции демографического развития.

  Во-вторых, в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи в ЮФО регулирование демографических процессов осуществляется в рамках федеральных целевых программ. Только в некоторых регионах приняты меры по стимулированию рождаемости (Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Астраханская область) в основном материального порядка - накопительные вклады, открываемые на новорожденных, единовременное пособие, семейное пособие, пособие при рождении очередного ребенка. При этом, размеры материальных выплат достаточно низки.

  В-третьих, в области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения основная часть мероприятий в регионах ЮФО вообще не предусматривается и реализуется только в рамках федеральных программ. При этом они направлены в основном на улучшение здоровья детей и матерей и практически отсутствуют меры, направленные на улучшение здоровья населения трудоспособного возраста, где сосредотачиваются основные причины смертности. Необходимо рекомендовать разработку на региональном уровне мероприятий по профилактике внешних причин смертности (травматизма, убийств, самоубийств и отравлений), болезней системы кровообращения и новообразований. Также не уделено особого внимания снижению потребления алкоголя, который является достаточно частой причиной смертности населения трудоспособного возраста.

  В области миграции и расселения законодательные акты некоторых регионов ЮФО (Ставропольский и Краснодарский края) нарушали конституционное право свободы перемещения в пределах страны граждан России, за счет выделения "постоянных жителей" региона по цензу оседлости (например, "О статусе жителя Ставропольского края").

  Также недостатком многих региональных законов является отсутствие дифференцированного подхода к регистрации мигрантов из бывших республик Советского Союза, где проживает до сих пор огромное количество наших соотечественников. Кроме того, противоречило Конституции России и взимание платы за регистрацию граждан РФ на постоянное место жительства в Ставропольский край.

  Еще следует отметить, что некоторые законодательные акты ограничивают права российских граждан (внутренних мигрантов) на владение собственностью и при использовании системы квот на прием мигрантов в определенные районы некоторых регионов ЮФО (Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания).

  Также законодательные акты, направленные на расселение вынужденных мигрантов в наименее заселенные и менее экономические развитые районы региона не увенчались успехом. Так как, они не были подкреплены реальными экономическими мерами, то это не привело к активному притоку мигрантов во все эти районы.

  Согласно Концепции демографического развития России на период до 2015 г. (Распоряжение правительства РФ от 24 сентября 2001 г. № 1270-р) в качестве основных целей определялись стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему росту и регулирование миграционных потоков в целях замещения естественной убыли населения.

  Демографическая политика, проводимая в ЮФО должна учитывать следующие особенности региона с позиций территориальной целостности и национальной безопасности государства. Во-первых, должен учитываться особый геополитический статус региона, который является южным приграничьем страны, обеспечивая выход в Закавказье, в Черноморский бассейн и на Ближний Восток. Во-вторых, должен учитываться значительный экономический потенциал региона, в особенности уникальности агроклиматических и рекреационных ресурсов для всей страны. В-третьих, очень важны для страны минеральные ресурсы ЮФО, в особенности потенциальные (нефть шельфа Каспийского моря). В-четвертых, значительный конфликтогенный потенциал региона (наличие латентных и актуализированных конфликтов, проблема разделенных народов), который значительно нарушает естественный ход демографических процессов.

  Но также следует учитывать региональную специфику - ЮФО является крупной и неоднородной в демографическом отношении территорией, в его пределах можно выделить несколько типов регионов, различающихся по результативности демографических процессов, для которых цели, концепции и меры реализации демографической политики должны различаться.

  В благополучных в демографическом отношении регионах (Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика) в качестве цели демографической политики должна быть поставлена необходимость повышения вклада данных регионов в общероссийский прирост населения страны.

  Направления демографической политики в части укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни должна строиться на создании условий для снижения младенческой смертности за счет профилактики инфекционных заболеваний. Также для улучшения репродуктивного здоровья населения должны осуществляться меры, направленные на совершенствование профилактической и диагностической помощи. Так должны развиваться и совершенствоваться государственные и негосударственные формы оказания специализированной медицинской помощи, включая использование высоких медицинских технологий.

  Направления демографической политики в отношении стимулирования рождаемости и укрепления семьи должна строиться на создании условий для самореализации молодежи и обеспечения социальной защиты семьи, мерами, реально соответствующими современным социально-экономическим условиям (акцент в мерах по стимулированию рождений второго и третьего ребенка в семье, выделение безвозмездных субсидий на жилье молодым семьям).

  Несмотря на значительный естественный прирост населения, в данной группе регионов ЮФО наблюдается устойчивый миграционный отток, в особенности русскоязычного населения. Поэтому направления реализации демографической политики в отношении миграции и расселения мигрантов должны строиться на создании условий для приостановки миграционного оттока русских, а также решение проблемы возвращения вынужденных мигрантов в места своего прежнего проживания.

  В депрессивных в демографическом отношении регионах ЮФО можно наметить иные цели и направления реализации демографической политики. Для всей группы цель демографической политики состоит в необходимости создания условий для демографического оздоровления при одновременном формировании предпосылок для последующей стабилизации и увеличении численности населения.

  Несмотря на общий тренд демографических процессов - сокращение численности населения, эта группа регионов разнородна. Для подгруппы депрессивных в отношении естественного прироста населения регионов (Республика Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) в качестве приоритетных направлений демографической политики должна стать влияние на процесс воспроизводства населения по вопросам укрепления института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности, улучшением здоровья населения трудоспособного возраста за счет профилактики травматизма и отравлений, а также за счет раннего выявления и адекватного лечения болезней системы кровообращения, новообразований и инфекционных болезней. Кроме того, здесь миграционный приток населения в последние годы уже не может компенсировать естественную убыль населения. Данные регионы ЮФО могут привлекать ограниченное количество иммигрантов с необходимыми качественными характеристиками для покрытия убыли населения и достижения баланса на рынке труда. Однако расселение иммигрантов следует проводить дисперсно в отдалении от государственных границ, учитывая приграничное положение данных территорий. Кроме этого, для регионов данной подгруппы актуальна проблема легализации и адаптации ранее въехавших мигрантов, решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

  Для подгруппы депрессивных в миграционного прироста регионов (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия) значительный миграционный отток населения перекрывает положительный естественный прирост населения. Для них стратегическим направлением демографической политики должно стать, создание условий для прекращения миграционного оттока и стимулирования возвратного миграционного притока населения. Добиться реализации данных мер в современных условиях можно только через экономические инструменты (привлечение инвестиций, развитие производства, создание рабочих мест).

  Для подгруппы абсолютно депрессивных регионов (Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Астраханская и Волгоградская области), в которых отрицательный показатель имеют и естественный, и миграционный прирост населения демографическая политика должна складываться на сочетании приоритетов описанных выше подгрупп.

  Для улучшения демографической ситуации и развития рынка труда в ЮФО можно предложить следующие рекомендации:

  1) Администрации области, Федерации профсоюзов, Союзу работодателей обеспечить, с учетом изменяющейся ситуации на рынке труда, корректировку Программы содействия занятости населения Ростовской области на 2005-2007 г. г., городских и районных мероприятий по её реализации, осуществлять контроль за ходом их выполнения.

  Разрабатывать дополнительные меры по обеспечению занятости населения в моногородах, где уровень общей безработицы превышает среднеобластной показатель.

  Расширять доступ незанятых и безработных граждан к активным программам содействия занятости на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности.

  Повышать мотивацию безработных к самостоятельному поиску работы.

  Ежегодно рассматривать в областной 3-х сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений выполнение мероприятий по содействию занятости населения, миграционной политике и вносить предложения по корректировке данных направлений деятельности.

  2) Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности совместно с выборными профсоюзными органами, администрациями городов и районов в целях минимизации отрицательных последствий массовых увольнений работников не допускать случаев массового высвобождения работников без предварительной разработки альтернативных вариантов по созданию новых или сохранению экономически целесообразных рабочих мест.

  При чрезвычайном возникновении массового высвобождения соблюдать сроки предоставления информации в полном объеме органам службы занятости, профсоюзам и поэтапное его проведение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

  Для смягчения последствий массовых высвобождений проводить совместно с центрами занятости населения предувольнительные консультации с гражданами, намеченными к высвобождению, о возможностях дальнейшего трудоустройства.

  3) Союзу работодателей, Администрации области для обеспечения занятости населения способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, надомного труда, личных подсобных хозяйств населения.

  Рассмотреть в 2007-2008 г. г. возможность введения налоговых льгот для организаций, вкладывающих средства в расширение производства, создание новых рабочих мест.

  Осуществлять комплекс мер, направленных на получение незанятыми гражданами необходимых знаний для осуществления предпринимательской деятельности, индивидуального и надомного труда.

  Сторонам Соглашения на основе выявления тенденций развития малого предпринимательства способствовать включению вопросов подготовки и переподготовки профессиональных кадров для малого бизнеса в Программу государственной поддержки малого предпринимательства в Ростовской области на 2005-2007 г.

  Оказывать финансово-кредитную поддержку субъектам малого предпринимательства на условиях микрокредитования, отдавая при этом приоритеты развитию молодежного предпринимательства.

  4) Предложить работодателям, профсоюзным организациям области предусматривать в коллективных договорах на 2007-2010 г. г. раздел о занятости трудящихся, включающий обязательства по сохранению и развитию рабочих мест, увеличению средств на развитие материально-технической базы обучения, формирование системы внутрифирменной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в тесной связи с системой подготовки кадров массовых профессий и специальностей учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, предусматривая увеличение затрат на эти цели.

  5) Союзу работодателей, Администрации области в целях повышения квалификационного уровня рабочей силы последовательно осуществлять работу по совершенствованию действующих и внедрению новых современных программ образования, технологий подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов на базе учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в соответствии с профессионально-квалификационной структурой спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и потребностью работодателей.

  На основе анализа взаимосвязи рынка образовательных услуг Ростовской области и спроса на выпускников учреждений профессионального образования разработать методику прогнозирования потребности рынка труда в специалистах для экономики области.

  6) Предложить администрациям городов и районов, исходя из ситуации, складывающейся на региональном рынке труда, на договорных условиях ежегодно устанавливать квоты рабочих мест предприятиям, организациям, независимо от форм собственности, для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите. В установленном порядке предусматривать льготы работодателям, создающим (выделяющим) рабочие места для данной категории граждан.

  7) Администрации области, Союзу работодателей обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.12.93 г. №2146 "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы", используя принцип приоритетного права российских граждан на занятие вакантных рабочих мест. В случаях привлечения иностранной рабочей силы принимать на работу только высококвалифицированных специалистов и при отсутствии спроса на имеющиеся вакансии у российских граждан.

  Повысить ответственность руководителей предприятий за прием на работу иностранной рабочей силы без оформления соответствующих документов и учета мнения Федерации профсоюзов области.

  8) Рекомендовать администрациям городов и районов считать организацию и развитие общественных работ важнейшим направлением деятельности в сфере поддержания занятости населения. Предоставлять приоритетное право участия в общественных работах безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите: молодежи, лицам уволенным с военной службы, инвалидам, лицам, освобожденным из мест лишения свободы и др. В целях увеличения объемов и расширения видов общественных работ ежегодно разрабатывать и утверждать мероприятия по развитию общественных работ.

  9) Союзу работодателей, Федерации профсоюзов, Администрации области, в целях снижения социальной напряженности в подростковой среде, продолжить организацию временных рабочих мест, лагерей труда и отдыха для учащейся молодежи в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая приоритеты особо нуждающимся подросткам. Предусматривать финансирование на оплату труда подростков. Содействовать созданию и развитию молодежных бирж труда.

  Обеспечить соблюдение норм охраны труда и безопасности работ, временных ограничений, предусмотренных для этой возрастной категории.

  10) Союзу работодателей, Администрации области, Федерации профсоюзов принимать меры по сохранению рабочих мест работающим инвалидам трудоспособного возраста, родителям неполных семей и имеющим двух и более детей на предприятиях и в организациях, проводящих сокращение штатов (без ликвидации предприятия).

  11) Рекомендовать работодателям предусматривать расходы на увеличение оплачиваемого отпуска и сохранение заработной платы при сокращении рабочего дня, недели, остановках производства из-за отсутствия материалов, сырья, комплектующих и по другим причинам экономического и производственного характера; устанавливать для работников, высвобождаемых с предприятий по сокращению штатов, разовые пособия в качестве компенсации за потерю работы в размере, определенном администрацией предприятия и профсоюзным комитетом сверх выплат, установленных законодательством РФ. Включить эти вопросы в коллективные договоры.

  12) Рекомендовать департаменту федеральной государственной Службы занятости населения по Ростовской области постоянно информировать население через средства массовой информации о положении дел на рынке труда, профессиях, имеющих спрос, вакансиях рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях области, а также за ее пределами, в том числе по Южному Федеральному округу.

  В целом, система регулирования демографических процессов в ЮФО должна учитывать неоднородность его регионов, прежде всего при расстановке акцентов демографической политики на воспроизводственной и миграционной частях.

  висновок

  Исходя из проведенного выше исследования, можно сделать следующие выводы:

  Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов во всех регионах страны составляет одну из важнейших задач социально-экономического развития хозяйственного комплекса России. Для ее решения требуется объективная оценка трудовых ресурсов, которыми располагает общество, потребностей хозяйственного комплекса в рабочей силе и путей наиболее эффективного и полного использования трудовых ресурсов в стране и регионах, исходя из интересов всего общества.

  К трудовым ресурсам относится население в трудоспособном возрасте. Для мужчин он составляет 44 года (от 16 до 59 лет включительно), а для женщин - 39 лет (от 16 до 54 лет включительно). Трудовые ресурсы включают в себя как занятое, так и незанятое в экономике трудоспособное население. Численность трудовых ресурсов охватывает две категории лиц. Первая - трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Вторая - работающее население вне пределов трудоспособного возраста. Первая категория лиц определяется посредством вычитания из численности населения в трудоспособном возрасте неработающих инвалидов I и II групп, а также неработающих лиц, получивших пенсию на льготных условиях. Численность второй категории населения определяется численностью работающих подростков (до 16 лет) и работающих пенсионеров.

  Важнейшей проблемой наличных трудовых ресурсов является их полная занятость и эффективное использование, обеспечивающие экономический рост и на этой основе - повышение уровня и качества жизни населения. Управление трудовыми ресурсами является центральной проблемой управления общественным воспроизводством, ибо функционирование главной производительной силы выступает решающим фактором экономического развития и общественного прогресса в целом.

  С середины 1993 г. в нашей статистике осуществлен переход на рекомендуемую международными конференциями статистиков труда и Международной организацией труда систему классификации населения, в соответствии с которой оно делится на экономически активное и экономически неактивное.

  Экономически активное население (рабочая сила) - это часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность этой группы населения включает занятых и безработных.

  Численность экономически активного населения ЮФО по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем за 2006г. составила 9,5 млн. человек, или 60,8% общей численности населения округа и 13,2% общей численности экономически активного населения страны.

  Чрезвычайно выгодное территориальное положение на Юге России, между европейской частью СНГ и Кавказом, способствовало динамичному развитию региона.

  Большая часть населения округа занята:

  в промышленности - 17,8%,

  в сельском хозяйстве - 17,1%,

  на транспорте и связи - 6,5%,

  в социальной сфере - 16,7%,

  в торговле, общественном питании, материально-техническом снабжении - 21,0%.

  В последние годы на окружном рынке труда (около 5500 тыс. человек ежегодно) происходят качественные изменения, характеризующиеся увеличением спроса на квалифицированную рабочую силу и ростом интенсивности перемещений работников между отраслями экономики. Структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы определяет наличие на рынке труда значительной доли безработных граждан. В настоящее время не имеют работы и в соответствии с методологией МОТ классифицируются в качестве безработных 190,1 тыс. человек или 9,1% экономически активного населения.

  Проанализировав современные подходы, региональные особенности и уровень регулирования демографических процессов в ЮФО, на наш взгляд, можно выделить несколько основных моментов.

  Во-первых, в 2001 году Правительством РФ была одобрена концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, и, несмотря на это, только в двух регионах ЮФО - Республике Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республике приняты региональные концепции демографического развития.

  Во-вторых, в сфере стимулирования рождаемости и укрепления семьи в ЮФО регулирование демографических процессов осуществляется в рамках федеральных целевых программ. Только в некоторых регионах приняты меры по стимулированию рождаемости (Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Астраханская область) в основном материального порядка - накопительные вклады, открываемые на новорожденных, единовременное пособие, семейное пособие, пособие при рождении очередного ребенка. При этом размеры материальных выплат достаточно низки.

  В-третьих, в сфере укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения основная часть мероприятий в регионах ЮФО вообще не предусматривается и реализуется только в рамках федеральных программ. При этом они направлены в основном на улучшение здоровья детей и матерей и практически отсутствуют меры, направленные на улучшение здоровья населения трудоспособного возраста, где сосредотачиваются основные причины смертности. Необходимо рекомендовать разработку на региональном уровне мероприятий по профилактике внешних причин смертности (травматизма, убийств, самоубийств и отравлений), болезней системы кровообращения и новообразований. Не уделено особого внимания также снижению потребления алкоголя, который является достаточно частой причиной смертности населения трудоспособного возраста.

  Для улучшения демографической ситуации и развития рынка труда в ЮФО можно предложить следующие рекомендации:

  1) Администрации области, Федерации профсоюзов, Союзу работодателей обеспечить, с учетом изменяющейся ситуации на рынке труда, корректировку Программы содействия занятости населения Ростовской области на 2005-2007 г. г., городских и районных мероприятий по её реализации, осуществлять контроль за ходом их выполнения.

  Разрабатывать дополнительные меры по обеспечению занятости населения в моногородах, где уровень общей безработицы превышает среднеобластной показатель.

  Расширять доступ незанятых и безработных граждан к активным программам содействия занятости на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности.

  Повышать мотивацию безработных к самостоятельному поиску работы.

  Ежегодно рассматривать в областной 3-х сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений выполнение мероприятий по содействию занятости населения, миграционной политике и вносить предложения по корректировке данных направлений деятельности.

  2) Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности совместно с выборными профсоюзными органами, администрациями городов и районов в целях минимизации отрицательных последствий массовых увольнений работников не допускать случаев массового высвобождения работников без предварительной разработки альтернативных вариантов по созданию новых или сохранению экономически целесообразных рабочих мест.

  При чрезвычайном возникновении массового высвобождения соблюдать сроки предоставления информации в полном объеме органам службы занятости, профсоюзам и поэтапное его проведение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

  Для смягчения последствий массовых высвобождений проводить совместно с центрами занятости населения предувольнительные консультации с гражданами, намеченными к высвобождению, о возможностях дальнейшего трудоустройства.

  3) Союзу работодателей, Администрации области для обеспечения занятости населения способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, надомного труда, личных подсобных хозяйств населения.

  Рассмотреть в 2007-2008 г. г. возможность введения налоговых льгот для организаций, вкладывающих средства в расширение производства, создание новых рабочих мест.

  Осуществлять комплекс мер, направленных на получение незанятыми гражданами необходимых знаний для осуществления предпринимательской деятельности, индивидуального и надомного труда.

  Сторонам Соглашения на основе выявления тенденций развития малого предпринимательства способствовать включению вопросов подготовки и переподготовки профессиональных кадров для малого бизнеса в Программу государственной поддержки малого предпринимательства в Ростовской области на 2005-2007 г. г.

  Оказывать финансово-кредитную поддержку субъектам малого предпринимательства на условиях микрокредитования, отдавая при этом приоритеты развитию молодежного предпринимательства.

  4) Предложить работодателям, профсоюзным организациям области предусматривать в коллективных договорах на 2007-2010 г. г. раздел о занятости трудящихся, включающий обязательства по сохранению и развитию рабочих мест, увеличению средств на развитие материально-технической базы обучения, формирование системы внутрифирменной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в тесной связи с системой подготовки кадров массовых профессий и специальностей учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, предусматривая увеличение затрат на эти цели.

  5) Союзу работодателей, Администрации области в целях повышения квалификационного уровня рабочей силы последовательно осуществлять работу по совершенствованию действующих и внедрению новых современных программ образования, технологий подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов на базе учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в соответствии с профессионально-квалификационной структурой спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и потребностью работодателей.

  На основе анализа взаимосвязи рынка образовательных услуг Ростовской области и спроса на выпускников учреждений профессионального образования разработать методику прогнозирования потребности рынка труда в специалистах для экономики области.

  6) Предложить администрациям городов и районов, исходя из ситуации, складывающейся на региональном рынке труда, на договорных условиях ежегодно устанавливать квоты рабочих мест предприятиям, организациям, независимо от форм собственности, для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите. В установленном порядке предусматривать льготы работодателям, создающим (выделяющим) рабочие места для данной категории граждан.

  7) Администрации области, Союзу работодателей обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.12.93 г. №2146 "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы", используя принцип приоритетного права российских граждан на занятие вакантных рабочих мест. В случаях привлечения иностранной рабочей силы принимать на работу только высококвалифицированных специалистов и при отсутствии спроса на имеющиеся вакансии у российских граждан.

  Повысить ответственность руководителей предприятий за прием на работу иностранной рабочей силы без оформления соответствующих документов и учета мнения Федерации профсоюзов области.

  8) Рекомендовать администрациям городов и районов считать организацию и развитие общественных работ важнейшим направлением деятельности в сфере поддержания занятости населения. Предоставлять приоритетное право участия в общественных работах безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите: молодежи, лицам уволенным с военной службы, инвалидам, лицам, освобожденным из мест лишения свободы и др. В целях увеличения объемов и расширения видов общественных работ ежегодно разрабатывать и утверждать мероприятия по развитию общественных работ.

  9) Союзу работодателей, Федерации профсоюзов, Администрации области, в целях снижения социальной напряженности в подростковой среде, продолжить организацию временных рабочих мест, лагерей труда и отдыха для учащейся молодежи в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая приоритеты особо нуждающимся подросткам. Предусматривать финансирование на оплату труда подростков. Содействовать созданию и развитию молодежных бирж труда.

  Обеспечить соблюдение норм охраны труда и безопасности работ, временных ограничений, предусмотренных для этой возрастной категории.

  10) Союзу работодателей, Администрации области, Федерации профсоюзов принимать меры по сохранению рабочих мест работающим инвалидам трудоспособного возраста, родителям неполных семей и имеющим двух и более детей на предприятиях и в организациях, проводящих сокращение штатов (без ликвидации предприятия).

  11) Рекомендовать работодателям предусматривать расходы на увеличение оплачиваемого отпуска и сохранение заработной платы при сокращении рабочего дня, недели, остановках производства из-за отсутствия материалов, сырья, комплектующих и по другим причинам экономического и производственного характера; устанавливать для работников, высвобождаемых с предприятий по сокращению штатов, разовые пособия в качестве компенсации за потерю работы в размере, определенном администрацией предприятия и профсоюзным комитетом сверх выплат, установленных законодательством РФ. Включить эти вопросы в коллективные договоры.

  12) Рекомендовать департаменту федеральной государственной Службы занятости населения по Ростовской области постоянно информировать население через средства массовой информации о положении дел на рынке труда, профессиях, имеющих спрос, вакансиях рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях области, а также за ее пределами, в том числе по Южному Федеральному округу.

  Список використаної літератури

  1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнической картине мира / Под ред. В.А. Шаповалова. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003.

  2. Белозеров B. C. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007.

  3. Богоявленский Д. Этнический состав населения России // Население и общество №41, ноябрь 2007.

  4. Бугай Н.Ф. Современные межэтнические проблемы в Северокавказском регионе Российской Федерации: Политика государства и региональные интересы // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона: Материалы международной научно-практической конференции - Москва - Ставрополь, 2007.

  5. Вишневский А.Г. Распад СССР: этнические миграции и проблема диаспор // Общественные науки и современность. - № 3, 2005.

  6. Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып.6: Миграционная политика // Приложение к журналу "Миграция в России". - М., 2005.

  7. Демографический ежегодник России. - М., 2006.

  8. Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. - Ростов-на-Дону: Изд-во "Старые русские". - 2006.

  9. Естественное движение населения РФ за 2005 год. Стат. Бюллетень // Федеральная служба гос. статистики. - М., 2006.

  10. Захаров СВ., Иванова Е.И. Рождаемость и брачность в России // Социс. - № 7. - 2006.

  11. Косиков И.Г., Косикова Л.С. Северный Кавказ. Социально-экономический справочник. - М., 2007..

  12. Коркмазов А.Ю. Этнополитическая ситуация и проблема миграции населения на Северном Кавказе // Современные миграционные процессы на Северном Кавказе: проблемы интеграции и повышения уровня толерантности. Материалы региональной научно-практической конференции (29 - 30 мая 2002 г) / Под общ. ред. Ефимова Ю.Г. и Забелина В.М. Ставрополь: СГАУ, 2003.

  13. Костаков В.Г. Демография современной России через призму социально-экономического развития // Демографическое развитие и его социалъно-экономическое развитие: Доклады и тезисы докладов международной научно-практической конференции (23 ноября 2004 г). - М.: ГУ ИМЭИ, 2005,Магомедов А.А. Вопросы социально-демографического развития Северного Кавказа // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003.

  14. Мкртчян Н.С. Регионы Северного Кавказа в зеркале миграции // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007.

  15. Морозов Ю., Лутовинов В. Этносепаратизм: угроза национальной, ре гиональной и глобальной безопасности // Основы безопасной жизни. - № 12. - 2007.

  16. Паин Э.А. Динамика национального самосознания россиян // Этнопанорама-№. - 2006.

  17. Предположительная численность населения Российской Федерации до 2016 года. Статистический бюллетень. - Госкомстат России по статистике. - М., 2006.

  18. Пути мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад под ред.В.А. Тишкова. - М., 2003.

  19. Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Аспект Пресс, 2006.

  20. Регионы России: Стат. зб. В 2т. Т.1/Госкомстат России. - М., 2007..

  21. Регионы России: Стат. зб. В 2т. Т.2/Госкомстат России. - М., 2006.

  22. Регионы России: Стат. зб. В 2т. Т.2/Госкомстат России. - М., 2005.

  23. Регионы России: Стат. зб. В 2т. Т.2/Госкомстат России. - М., 2004.

  24. Регионы России: Стат. зб. В 2т. Т.2/Госкомстат России. - М., 2003.

  25. Российский статистический ежегодник 2005: Стат. Сборник / Госкомстат России. - М., 2006.

  26. Россия и СССР в войнах XX века: статистическое исследование. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.

  27. Рыбаковский Л.Л. Концепция демографической политики: (Методологические вопросы). - М.: Эконинформ, 2007.

  28. Рязанцев СВ. Современный демографический и миграционный портрет Северного Кавказа. - Ставрополь: Сервисшкола, 2006.

  29. Рязанцев СВ., Маньшин Р.В. Основные тенденции современных миграционных процессов на Северном Кавказе // Современные миграционные процессы на Северном Кавказе: проблемы интеграции и повышения уровня толерантности. Материалы региональной научно-практической конференции (29 - 30 мая 2002 г) / Под общ. ред. Ефимова Ю.Г. и Забелина В.М. Ставрополь: СГАУ, 2002.

  30. Сикевич З.И. Социология и психология национальных отношений. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2007.

  31. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2006: Стат. зб. / Госкомстат России. - М., 2006.

  32. Стабилизация численности населения России (возможности и направления демографической политики) / Под общ. ред. Г.Н. Кареловой, Л.Л. Рибаківська. - М: ЦСП, 2004.

  33. Хоперская Л.Л. Состояние федеративных, национальных и миграционных процессов в Южном федеральном округе // Вместе. Мир, единство, согласие. - № 7. - 2005.

  34. Численность и миграция населения РФ в 2005 году // Стат. Бюллетень. Федеральная служба государственной статистики. - М., 2006.

  35. Численность и миграция населения РФ в 2004году // Стат. Бюллетень. Федеральная служба государственной статистики - М., 2005.

  36. Численность и миграция населения РФ в 2007 году // Стат. Бюллетень. Федеральная служба государственной статистики - М., 2004.

  1 Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские». - 2006.

  2 Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып. 6: Миграционная политика // Приложение к журналу «Миграция в России». - М., 2005.

  3 Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские». - 2006.

  4 Бугай Н.Ф. Современные межэтнические проблемы в Северокавказском регионе Российской Федерации: Политика государства и региональные интересы // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона: Материалы международной научно-практической конференции - Москва - Ставрополь, 2003.

  5 Бугай Н.Ф. Современные межэтнические проблемы в Северокавказском регионе Российской Федерации: Политика государства и региональные интересы // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона: Материалы международной научно-практической конференции - Москва - Ставрополь, 2003.

  6 Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские». - 2006.

  7 Российский статистический ежегодник: Стат. Сборник/ Госкомстат России. - М., 2006.

  8 Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып. 6: Миграционная политика // Приложение к журналу «Миграция в России». - М., 2005.

  9 Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские». - 2006.

  10 Российский статистический ежегодник: Стат. Сборник/ Госкомстат России. - М., 2006.

  11 Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские». - 2006.

  12 Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские». - 2006.

  13 Белозеров B. C. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004.

  14 Белозеров B. C. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004.

  15 Белозеров B. C. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004.

  16 Белозеров B. C. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004.

  17 Белозеров B. C. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004.

  18 Пути мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад под ред. В.А.Тишкова.- М., 2003.

  19 Денисова Г.С. Миграционные процессы в Ростовской области: Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские». - 2006.

  20 Бугай Н.Ф. Современные межэтнические проблемы в Северокавказском регионе Российской Федерации: Политика государства и региональные интересы // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона: Материалы международной научно-практической конференции - Москва - Ставрополь, 2003.

  21 Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Аспект Пресс, 2006.

  22 Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып. 6: Миграционная политика // Приложение к журналу «Миграция в России». - М., 2005.

  23 Бугай Н.Ф. Современные межэтнические проблемы в Северокавказском регионе Российской Федерации: Политика государства и региональные интересы // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона: Материалы международной научно-практической конференции - Москва - Ставрополь, 2003.

  24 Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Аспект Пресс, 2006.

  25 Пути мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад под ред. В.А.Тишкова.- М., 2003.

  26 Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Аспект Пресс, 2006.

  27 Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып. 6: Миграционная политика // Приложение к журналу «Миграция в России». - М., 2005.

  28 Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Аспект Пресс, 2006.

  29 Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Аспект Пресс, 2006.

  30 Российский статистический ежегодник: Стат. Сборник/ Госкомстат России. - М., 2006.

  31 Пути мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад под ред. В.А.Тишкова.- М., 2003.

  32 Российский статистический ежегодник: Стат. Сборник/ Госкомстат России. - М., 2006.

  33 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2016 года. Статистический бюллетень. - Госкомстат России по статистике. - М., 2006.

  34 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2016 года. Статистический бюллетень. - Госкомстат России по статистике. - М., 2006.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Проблеми використання трудових ресурсів на прикладі Південного федерального округу

  Скачати 438.01 Kb.