• 1. Фінансове оздоровлення - процедура антикризового управління.
 • 1.2 Процедура фінансового оздоровлення
 • 1.3 Результати фінансового оздоровлення підприємства
 • 2. Аналітична частина
 • 2.2 Аналіз динаміки валюти балансу.
 • 2. 3 Аналіз ліквідності Платоспроможність підприємства виступає як зовнішній прояв фінансової стійкості, сутністю якого є забезпечення оборотних активів довгостроковими джерелами формування. Для оцінки платоспроможності використовуються відносні і абсолютні показники. До відносних показників відносяться: 1. Коефіцієнт поточної ліквідності: , де А про - оборотні активи (2-й розділ активу балансу); Про бязат. кр. пор. - Короткострокові зобовязання (5-й розділ пасиву - стр.630 - 650). Отже, оборотні активи перевищують борги в 4,54 і 3,06 рази відповідно на початок і кінець року (при нормі рівній 2). 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності: , де А лик - ліквідні активи (2-й розділ активу - (стор.210 + 220)); Отже, активи перевищують зобовязання в 3,4 і 2,13 рази відповідно на початок і кінець року (при нормі дорівнює 1). 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: , де Д ср-ва - грошові кошти (стр.260); ЦВ кр. пор. - Короткострокові цінні вкладення (стор.250). Отже, грошових коштів і короткострокових вкладень більше ніж короткострокових зобовязань, т.к обидва показники (на початок і на кінець року) більше норми, яка дорівнює 0,2. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови: А 1 ≥ П 1, А 2 ≥ П 2, А 3 ≥ П 3, А 4 ≤ П 4, де А 1 - грошові кошти та цінні папери (260); А 2 - дебіторська задолжность з терміном погашення менш 12 місяців; А 3 - запаси + дебіторська задолжность з терміном погашення більше 12 місяців + ПДВ по придбаних цінностей; А 4 - необоротні активи; П 1 - кредиторської заборгованості по дивідендах; П 2 - короткострокові позикові кошти з терміном погашення менш 12 місяців; П 3 - довгострокові позики; П 4 - постійні пасиви (490 + 630); на н. г.8156> 1879; на к. г.12674> 1660; на н. г.68573> 25780; на к. г.52083> 34640; на н. г.28891 на н. г.588753> 500150; на к. г.791668> 571 284; Оскільки порушені 3 і 4 умови абсолютної ліквідності балансу, отже баланс не можна вважати абсолютно ліквідним. 2.4 Аналіз фінансової стійкості
 • 2.5 Аналіз ділової активності та основних фінансових результатів діяльності
 • 2.6 Висновки та пропозиції


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір68.1 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Процедура фінансового оздоровлення

  зміст


  1. Фінансове оздоровлення - процедура антикризового управління. Мета, основні наслідки введення процедури

  1.1 Введення процедури фінансового оздоровлення

  1.2 Процедура фінансового оздоровлення

  1.3 Результати фінансового оздоровлення підприємства

  2. Аналітична частина

  2.1 Характеристика підприємства

  2.2 Аналіз динаміки валюти балансу. Аналіз структури пасивів і активів підприємства

  2.3 Аналіз ліквідності

  2.4 Аналіз фінансової стійкості

  2.5 Аналіз ділової активності та основних фінансових результатів діяльності

  2.6 Висновки та пропозиції


  1. Фінансове оздоровлення - процедура антикризового управління. Мета, основні наслідки введення процедури


  1.1 Введення процедури фінансового оздоровлення


  Фінансове оздоровлення - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості.

  В ході спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників, органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства, засновники боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, третя особа або треті особи в установленому порядку має право звернутися до першого зборам кредиторів, або до арбітражного суду з клопотанням про введення фінансового оздоровлення.

  При зверненні до зборів кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення особи, що прийняли рішення про звернення з таким клопотанням, зобов'язані подати зазначене клопотання та додані до нього документи тимчасового керуючого і в арбітражний суд не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення зборів кредиторів.

  Тимчасовий керуючий зобов'язаний надати кредиторам можливість ознайомлення із зазначеними документами.

  Рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення приймається на загальних зборах більшістю голосів засновників боржника, які взяли участь в зазначеному зборах, або органом, уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства.

  За погодженням з боржником клопотання про введення фінансового оздоровлення може бути подано третьою особою або третіми особами. Зазначене клопотання повинно містити відомості про пропонований забезпеченні третьою особою або третіми особами виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості.

  Фінансове оздоровлення вводиться арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів.

  Одночасно з винесенням ухвали про введення фінансового оздоровлення арбітражний суд затверджує адміністративного керуючого.

  У визначенні про введення фінансового оздоровлення повинен вказуватися термін фінансового оздоровлення, а також міститися затверджений судом графік погашення заборгованості.

  У разі надання забезпечення виконання зобов'язань відповідно до графіка погашення заборгованості ухвалу про введення фінансового оздоровлення має містити відомості про осіб, які надали забезпечення, розмір та способах такого забезпечення.

  Фінансове оздоровлення вводиться на строк не більше ніж два роки.

  З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення наступають наступні наслідки:

  вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, термін виконання яких настав на дату введення фінансового оздоровлення, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням порядку пред'явлення вимог до боржника;

  скасовуються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів;

  арешти на майно боржника та інші обмеження боржника в частині розпорядження належним йому майном можуть бути накладені виключно в рамках процесу про банкрутство;

  призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, за винятком виконання виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення фінансового оздоровлення рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород за авторськими договорами, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та відшкодування моральної шкоди;

  забороняється задоволення вимог засновника боржника про виділ частки в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його засновників, викуп боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки;

  забороняється виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів;

  не допускається припинення грошових зобов'язань боржника шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги, якщо при цьому порушується черговість задоволення вимог кредиторів;

  не нараховуються неустойки (штрафи, пені), що підлягають сплаті відсотки та інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до дати введення фінансового оздоровлення.

  На суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, що підлягають задоволенню відповідно до графіка погашення заборгованості, нараховуються відсотки.

  Неустойки (штрафи, пені), а також суми завданих збитків у формі упущеної вигоди, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам, в розмірах, що існували на дату введення фінансового оздоровлення, підлягають погашенню в ході фінансового оздоровлення відповідно до графіка погашення заборгованості після задоволення всіх інших вимог кредиторів.


  1.2 Процедура фінансового оздоровлення


  На підставі клопотання зборів кредиторів, адміністративного керуючого або надали забезпечення осіб, що містить відомості про неналежне виконання керівником боржника плану фінансового оздоровлення або про вчинення керівником боржника дій, що порушують права і законні інтереси кредиторів і надали забезпечення осіб, арбітражний суд може відсторонити керівника боржника від посади.

  Боржник не має права без згоди зборів кредиторів здійснювати операції або кілька взаємопов'язаних угод, у вчиненні яких у нього є зацікавленість або які:

  пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо або побічно майна боржника, балансова вартість якого складає більше п'яти відсотків балансової вартості активів боржника на останню звітну дату, що передує даті укладання угоди;

  тягнуть за собою видачу позик (кредитів), видачу поручительств і гарантій, а також установа довірчого управління майном боржника.

  Боржник не має права без згоди зборів кредиторів та особи або осіб, які надали забезпечення, приймати рішення про свою реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення).

  У разі, якщо розмір грошових зобов'язань боржника, які виникли після введення фінансового оздоровлення, становить більше двадцяти відсотків суми вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, угоди, що тягнуть за собою виникнення нових зобов'язань боржника, можуть відбуватися виключно за згодою зборів кредиторів (комітету кредиторів) .

  Боржник не має права без згоди адміністративного керуючого здійснювати операції або кілька взаємопов'язаних угод, які:

  тягнуть за собою збільшення кредиторської заборгованості боржника більш ніж на п'ять відсотків суми вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів на дату введення фінансового оздоровлення;

  пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо або побічно майна боржника, за винятком реалізації майна боржника, що є готовою продукцією (роботами, послугами), виготовленої чи реалізованої боржником у процесі звичайної господарської діяльності;

  тягнуть за собою поступку прав вимог, переведення боргу;

  тягнуть за собою отримання позик (кредитів).

  Боржник має право відчужувати майно, яке є предметом застави, передавати його в оренду або безоплатне користування іншій особі або іншим чином розпоряджатися ним, або обтяжувати предмет застави правами і домаганнями третіх осіб лише за згодою кредитора, вимоги якого забезпечені заставою такого майна, якщо інше не передбачено федеральним законом або договором застави і не випливає із суті застави.

  Адміністративний керуючий діє з дати його затвердження арбітражним судом до припинення фінансового оздоровлення або до його відсторонення або звільнення арбітражним судом.

  Адміністративний керуючий в ході фінансового оздоровлення зобов'язаний:

  вести реєстр вимог кредиторів, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

  скликати збори кредиторів у випадках, встановлених цим Законом;

  розглядати звіти про хід виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості, що надаються боржником, та надавати висновки про хід виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості зборам кредиторів;

  надавати на розгляд зборам кредиторів (комітету кредиторів) інформацію про хід виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості;

  здійснювати контроль за своєчасним виконанням боржником поточних вимог кредиторів;

  здійснювати контроль за ходом виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості;

  здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою перерахування грошових коштів на погашення вимог кредиторів;

  в разі невиконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості вимагати від осіб, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, виконання обов'язків, що випливають з наданого забезпечення.

  Припинення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з погашенням вимог кредиторів в ході фінансового оздоровлення тягне за собою припинення повноважень адміністративного керуючого.

  У разі, якщо арбітражним судом винесено ухвалу про введення зовнішнього управління або прийнято рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури і зовнішнім керуючим або конкурсним керуючим затверджено іншу особу, адміністративний керуючий продовжує виконувати свої обов'язки до затвердження зовнішнього чи конкурсного керуючого.

  План фінансового оздоровлення, підготовлений засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, затверджується зборами кредиторів і повинен передбачати способи отримання боржником коштів, необхідних для задоволення вимог кредиторів відповідно до графіка погашення заборгованості, в ході фінансового оздоровлення.

  Графік погашення заборгованості підписується особою, уповноваженою на це засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, і з дати затвердження графіка погашення заборгованості арбітражним судом виникає одностороннє зобов'язання боржника погасити заборгованість боржника перед кредиторами в встановлені графіком терміни.

  Графіком погашення заборгованості повинно передбачатися погашення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, не пізніше ніж за місяць до дати закінчення терміну фінансового оздоровлення, а також погашення вимог кредиторів першої та другої черги не пізніше ніж через шість місяців з дати введення фінансового оздоровлення.

  Графік погашення заборгованості по обов'язковим платежам, що стягуються відповідно до законодавства про податки і збори, встановлюється відповідно до вимог законодавства про податки і збори.


  1.3 Результати фінансового оздоровлення підприємства


  У разі погашення боржником всіх вимог кредиторів, передбачених графіком погашення заборгованості, до закінчення встановленого арбітражним судом строку фінансового оздоровлення боржник подає звіт про дострокове закінчення фінансового оздоровлення.

  Адміністративний керуючий зобов'язаний протягом 15 днів з дати виникнення підстав для дострокового припинення фінансового оздоровлення скликати збори кредиторів для розгляду питання про звернення до арбітражного суду з клопотанням про дострокове припинення фінансового оздоровлення.

  Збори кредиторів за підсумками розгляду звіту боржника і укладення адміністративного керуючого вправі прийняти рішення про звернення до суду з одним з клопотань:

  про майбутнє запровадження зовнішнього управління;

  про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

  Не пізніше ніж за місяць до закінчення встановленого строку фінансового оздоровлення боржник зобов'язаний надати адміністративному керуючому звіт про результати проведення фінансового оздоровлення.

  Після отримання висновку адміністративного керуючого або клопотання зборів кредиторів арбітражний суд призначає дату засідання з розгляду результатів фінансового оздоровлення і скарг кредиторів на дії боржника і адміністративного керуючого.

  За підсумками розгляду результатів фінансового оздоровлення, а також скарг кредиторів арбітражний суд приймає один з судових актів:

  ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство у разі, якщо непогашена заборгованість відсутня і скарги кредиторів визнані необгрунтованими;

  ухвалу про введення зовнішнього управління у разі наявності можливості відновити платоспроможність боржника;

  рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в разі відсутності підстав для введення зовнішнього управління і за наявності ознак банкрутства.

  У разі невиконання боржником графіка погашення заборгованості протягом більш ніж 5 днів адміністративний керуючий зобов'язаний звернутися до осіб, що надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, з вимогою про виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості.

  У разі задоволення вимог кредиторів особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, вимоги осіб, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, погашаються боржником після припинення провадження у справі про банкрутство або в ході конкурсного виробництва в складі вимог кредиторів третьої черги.

  Арбітражний суд за підсумками розгляду результатів проведення фінансового оздоровлення має право винести ухвалу про введення зовнішнього управління в разі:

  встановлення реальної можливості відновлення платоспроможності боржника;

  подачі в арбітражний суд клопотання зборів кредиторів про перехід до зовнішнього управління у випадках, передбачених цим Законом;

  проведення зборів кредиторів, на якому було прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, появи обставин, що дають підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена.

  Сукупний термін фінансового оздоровлення і зовнішнього управління не може перевищувати два роки.

  У разі, якщо з дати введення фінансового оздоровлення до дати розгляду арбітражним судом питання про введення зовнішнього управління пройшло більш ніж вісімнадцять місяців, арбітражний суд не може винести ухвалу про введення зовнішнього управління.


  2. Аналітична частина


  2.1 Характеристика підприємства


  Мережа магазинів "Тамара" за формою функціонування відноситься до корпоративних торгових підприємств. В даний час власником магазину є Рада директорів ЗАТ "Артіль старателів Амур".

  Матеріально-технічна база магазину включає в себе будівлю, під'їзні шляхи, кабельні лінії, технічне обладнання (водопровід, каналізація, опалення, освітлення, вентиляція), технологічне та торгівельне обладнання, інструменти та інший інвентар. Магазин займає перший поверх житлового будинку (з вигляду будівель він відноситься до вбудованих) і відповідає всім технологічним, технічним, естетичним і економічним вимогам, що пред'являються до магазинів даного класу.

  Магазини обслуговують міських жителів, розташований в житловій зоні (в "спальному" районі), тому вони покликані задовольняти найбільш масові та постійні потреби в товарах за основними групами продовольчих і деяких непродовольчих товарах повсякденного попиту. За формою товарної спеціалізації це неспеціалізовані магазин, а за методом продажу товарів - магазини самообслуговування.

  За ціновим рівнем реалізованих товарів вони відносяться до магазинів середнього рівня цін.

  У своїй діяльності магазини керуються Законом Російської Федерації "Про захист прав споживачів", Правилами продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів та нормативними документами ЗАТ "Артіль старателів Амур".

  Діяльність магазинів визначається сертифікатом: даному торговому підприємству дозволено роздрібна торгівля продовольчими товарами, що підтверджується ліцензіями.

  Організаційна структура магазинів представлена ​​на малюнку 1.1.1


  Рис.1.1 Організаційна структура магазинів "Тамара"


  Директор здійснює загальне керівництво магазином, укладає договори з постачальниками.

  Бухгалтерія здійснює облік реалізованих товарів, а також веде табельний облік відпрацьованого часу.

  Товарознавці відстежують правильність оформлення одержуваних продуктів, дотримання термінів і умов зберігання швидкопсувних продуктів, достовірність сертифікації товарів за діючим ДСТУ і технічним умовам, виробляють заявки і приймання товару, вивчають попит на всі групи товарів.

  Товари в магазині розміщені за такими принципами: покупцям надана можливість швидко орієнтуватися в асортименті товарів; створені умови комфортності перебування в магазині: є столики для укладання товарів покупцем; надається інформація про нові товари; торгові площі використовуються досить оптимально; забезпечується збереження матеріальних цінностей.


  2.2 Аналіз динаміки валюти балансу. Аналіз структури пасивів і активів підприємства


  Коефіцієнт валюти балансу визначається за формулою:


  ,


  де БКГ - баланс на кінець року; БНГ - баланс на початок року;


  .


  Суть горизонтального аналізу полягає в розрахунку величини абсолютного відхилення показників звітного періоду від показників за минулий рік.


  Таблиця 1

  горизонтальний аналіз

  актив

  На початок отч. періоду

  На кінець отч. періоду

  ± Δ

  пасив

  На початок отч. періоду

  На кінець отч. періоду

  ± Δ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Нематеріальні активи

  2397

  2251

  - 146

  Статутний капітал

  321404

  321404

  -

  Основні засоби

  516442

  768452

  252010

  Додатковий капітал

  100837

  154071

  53234

  - В т. Ч: земельні ділянки

  30

  30

  -

  Резервний капітал

  5101

  5101

  -

  - Будівлі, обладнання

  516412

  768422

  252210

  Нерозподілені. прибуток минулих років

  62513

  433

  - 62080

  Незаверш. будівництво

  66004

  15279

  - 50725

  Непокритий збиток минулого року

  8416

  -

  -

  Довгострокові фін. вкладення

  3910

  5686

  1 776

  Нерозподілений прибуток звітного року

  Х

  88615

  -

  - Інвест. в дочірні. суспільства

  3471

  4552

  одна тисяча вісімдесят одна

  Непокритий збиток звітного року

  Х

  -

  -

  - Інвест.в завис. суспільства

  33

  33

  -

  Позики і кредити

  34075

  149670

  115595

  - Інвест. в ін. організації

  406

  383

  - 23

  Інші довгострокові зобов'язання

  139119

  138559

  - 560

  - Інші фін. вкладення

  -

  718

  -

  Позики і кредити

  3760

  -

  -

  запаси

  23522

  28594

  5072

  Кредит. заборгованість

  20141

  32980

  12839

  - В т. Ч: сировина, матеріали

  23151

  28147

  4996

  - В т. Ч: постачальники і підрядчики

  3384

  10488

  7104

  - Незаверш. виробництво

  -

  160

  -

  - Векселі до сплати

  -

  419

  -

  готова продукція

  249

  177

  - 72

  - Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  -

  35

  -

  - Витр. буд. періодів

  122

  110

  - 12

  - Заборгованість перед бюджетом

  4301

  7465

  3164

  ПДВ по приобр. цінностям

  3630

  1857

  - 1 773

  - аванси отримані

  -

  тисячу дев'ятсот вісімдесят один

  -

  Дебіт. заборгованість

  (Платежі по якій очікуються більш ніж

  через 12 місяців після звітної дати)

  1739

  -

  -

  - Інші кредитори

  12456

  12592

  136

  Дебіт. заборгованість

  (Платежі по якій очікуються протягом

  12 місяців після звітної дати)

  68573

  52083

  - 16490

  Заборгованість засновникам по виплаті доходів

  1 879

  1660

  - 219

  - В т. Ч. Покупці і замовники

  23621

  32007

  8386

  - аванси видані

  13707

  2417

  - 11290

  - Інші дебітори

  31245

  17659

  - 13586

  Короткострокові фінансові

  вкладення

  2872

  5617

  2745

  Грошові кошти

  8156

  12674

  4518

  - В т. Ч. Каса

  86

  74

  - 12

  - Розрахункові рахунки

  5100

  12587

  7487

  - Валютні рахунки

  2970

  13

  - 2957

  БАЛАНС

  697245

  892493

  195248

  БАЛАНС

  697245

  892493

  195248


  Суть вертикального (структурного) аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей до підсумку балансу, а також в оцінці їх змін.


  Таблиця 2

  вертикальний аналіз

  актив

  На початок отч. періоду

  На кінець отч. періоду

  Уд. вага в

  балансі,%

  ± Δ,%

  пасив

  На початок отч.

  періоду

  На кінець отч.

  періоду

  Уд. вага в

  балансі,%

  ± Δ,%

  н. м

  к. м

  н. м

  к. м

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Нематеріальні активи

  2397

  2251

  0,35

  0,3

  - 0,05

  Статутний капітал

  321404

  321404

  46,1

  36,0

  - 10,1

  Основні засоби

  516442

  768452

  74,1

  86,1

  12

  Додатковий капітал

  100837

  154071

  14,5

  17,3

  2,8

  - В т. Ч: земельні ділянки

  30

  30

  -

  -

  -

  Резервний капітал

  5101

  5101

  0,7

  0,6

  - 0,1

  - Будівлі, обладнання

  516412

  768422

  -

  -

  -

  Нерозподілені. прибуток минулих років

  62513

  433

  8,9

  0,1

  - 8,8

  Незаверш.будівництво

  66004

  15279

  9,5

  1,7

  - 7,8

  Непокритий збиток минулого року

  8416

  -

  1,21

  -

  - 1,21

  Довгострокові фін. вкладення

  3910

  5686

  0,6

  1,0

  0,4

  Нерозподілений прибуток звітного року

  Х

  88615

  -

  9,9

  9,9

  - Інвест. в дочірні. суспільства

  3471

  4552

  -

  -

  -

  Непокритий збиток звітного року

  Х

  -

  -

  -

  -

  - Інвест. в завис. суспільства

  33

  33

  -

  -

  -

  Позики і кредити

  34075

  149670

  4,9

  16,7

  11,8

  - Інвест. в ін. організації

  406

  383

  -

  -

  -

  Інші довгострокові зобов'язання

  139119

  138559

  19,9

  15,5

  - 4,4

  - Інші фін. вкладення

  -

  718

  -

  -

  -

  Позики і кредити

  3760

  -

  0,5

  -

  - 0,5

  запаси

  23522

  28594

  3,4

  3,2

  - 0,2

  Кредит. заборгованість

  20141

  32980

  2,9

  3,7

  0,8

  - В т. Ч: сировина, матеріали

  23151

  28147

  -

  -

  -

  - В т. Ч: постачальники і підрядчики

  3384

  10488

  -

  -

  -

  - Незаверш. виробництво

  -

  160

  -

  -

  -

  - Векселі до сплати

  -

  419

  -

  -

  -

  - готова продукція

  249

  177

  -

  -

  -

  - Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  -

  35

  -

  -

  -

  - Витр. буд. періодів

  122

  110

  -

  -

  -

  - Заборгованість перед бюджетом

  4301

  7465

  -

  -

  -

  ПДВ по приобр. цінностям

  3630

  1857

  0,5

  0,2

  - 0,3

  - аванси отримані

  -

  тисячу дев'ятсот вісімдесят один

  -

  -

  -

  Дебіт. заборгованість

  (Платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  1739

  -

  0,3

  -

  - 0,3

  - Інші кредитори

  12456

  12592

  -

  -

  -

  Дебіт. заборгованість

  (Платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  68573

  52083

  9,83

  5,8

  - 4,03

  Заборгованість засновникам по виплаті доходів

  1 879

  1660

  0,3

  0,2

  - 0,1

  - В т. Ч. Покупці і замовники

  23621

  32007

  -

  -

  -  - аванси видані

  13707

  2417

  -

  -

  -  - Інші дебітори

  31245

  17659

  -

  -

  -  Короткострокові фінансові вкладення

  2872

  5617

  0,42

  0,6

  0,18  Грошові кошти

  8156

  12674

  1,0

  1,4

  0,4  - В т. Ч. Каса

  86

  74

  -

  -

  -  - Розрахункові рахунки

  5100

  12587

  -

  -

  -  - Валютні рахунки

  2970

  13

  -

  -

  -  БАЛАНС

  697245

  892493

  100

  100

  -

  БАЛАНС

  697245

  892493

  100

  100

  -


  2.3 Аналіз ліквідності


  Платоспроможність підприємства виступає як зовнішній прояв фінансової стійкості, сутністю якого є забезпечення оборотних активів довгостроковими джерелами формування. Для оцінки платоспроможності використовуються відносні і абсолютні показники.

  До відносних показників відносяться:

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності:


  ,


  де

  А про - оборотні активи (2-й розділ активу балансу);

  Про бязат. кр. пор. - Короткострокові зобов'язання (5-й розділ пасиву - стр.630 - 650).  Отже, оборотні активи перевищують борги в 4,54 і 3,06 рази відповідно на початок і кінець року (при нормі рівній 2).

  2. Коефіцієнт швидкої ліквідності:


  ,


  де

  А лик - ліквідні активи (2-й розділ активу - (стор.210 + 220));  Отже, активи перевищують зобов'язання в 3,4 і 2,13 рази відповідно на початок і кінець року (при нормі дорівнює 1).

  3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:


  ,


  де

  Д ср-ва - грошові кошти (стр.260);

  ЦВ кр. пор. - Короткострокові цінні вкладення (стор.250).  Отже, грошових коштів і короткострокових вкладень більше ніж короткострокових зобов'язань, т.к обидва показники (на початок і на кінець року) більше норми, яка дорівнює 0,2.

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

  А 1 ≥ П 1, А 2 ≥ П 2, А 3 ≥ П 3, А 4 ≤ П 4, де


  А 1 - грошові кошти та цінні папери (260);

  А 2 - дебіторська задолжность з терміном погашення менш 12 місяців;

  А 3 - запаси + дебіторська задолжность з терміном погашення більше 12 місяців + ПДВ по придбаних цінностей;

  А 4 - необоротні активи;

  П 1 - кредиторської заборгованості по дивідендах;

  П 2 - короткострокові позикові кошти з терміном погашення менш 12 місяців;

  П 3 - довгострокові позики;

  П 4 - постійні пасиви (490 + 630);


  на н. г.8156> 1879; на к. г.12674> 1660;

  на н. г.68573> 25780; на к. г.52083> 34640;

  на н. г.28891 <173194; на к. г.30451 <288229;

  на н. г.588753> 500150; на к. г.791668> 571 284;


  Оскільки порушені 3 і 4 умови абсолютної ліквідності балансу, отже баланс не можна вважати абсолютно ліквідним.


  2.4 Аналіз фінансової стійкості


  Аналіз фінансової стійкості проводиться за наступною схемою:

  Аналіз наявності і достатності реального власного капіталу.

  Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування.

  Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості.

  Для оцінки фінансової стійкості вирішальну роль набуває показник реального власного капіталу (П РСК). В ході фінансово-господарської діяльності вихідним показником фінансової стійкості є різниця реального власного капіталу (РСК) і статутного капіталу (КК):


  П рск_нг = 500150 - 321404 = 178746 тис. Руб.

  П рск_кг = 571284 - 321404 = 249880 тис. Руб.


  Оскільки значення позитивне, отже його можна назвати умовно приростом власного капіталу після утворення підприємства, а значить виконується мінімальна умова фінансової стійкості підприємства.

  Співвідношення вартості запасів і величини позикових і власних джерел їх формування - один з найважливіших чинників стійкості фінансового стану підприємства. Найбільш узагальнюючими показниками є надлишок або нестачу коштів для формування запасів. Для його визначення розраховується трикомпонентний показник:


  Н з = СОС - наявність власних оборотних коштів; на н. м СОС = 84591 тис. руб .; на к. м СОС = 67845 тис. руб.

  Н д = СОС + Д - наявність власних оборотних коштів і довгострокових позик; на н. г.84591 + 173194 = 257785 тис. руб .; на к. г.67845 + 288229 = 356074 тис. руб.

  Н про = СОС + Д + стр.610 - наявність власних оборотних коштів, довгострокових позик і короткострокових кредитів; на н. г.257785 + 3760 = +261545 тис. руб .; на к. г.356074 тис. руб.


  Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідає три показника забезпеченості запасів джерелами їх формування:


  ± Н з = СОС - Z

  ± Н д = СОС + Д - Z

  ± Н про = СОС + Д + 610 - Z,


  де

  Z - рядки з 211 по 215 + 220 рядок активу балансу.


  Z н. м = 23151 + 249 + 3630 = 27030 тис. руб.

  Z к. М = 28147 + 160 + 177 + 1857 = 30341 тис. Руб.

  ± Н з нг = 84591 - 27030 = 57561 тис. Руб .; Н з нг> 0

  ± Н з кг = 67845 - 30341 = 37504 тис. Руб .; Н з кг> 0

  ± Н д нг = 257785 - 27030 = 230755 тис. Руб .; Н д нг> 0

  ± Н д кг = 356074 - 30341 = 325733 тис. Руб .; Н д кг> 0

  ± Н про нг = 261545 - 27030 = 234515 тис. Руб .; Н про нг> 0

  ± Н про кг = 356074 - 30341 = 325733 тис. Руб .; Н про кг> 0


  Т. к. Все показники як на початок, так і на кінець року позитивні (> 0), отже, підприємство є абсолютно стійким.

  Можна визначити стійкість підприємства і за іншою методикою:

  Якщо запаси <СОС + позикові кошти і кредиторської заборгованості, то підприємство вважається абсолютно стійким. Перевіримо це:

  на н. г.23522 <281686

  на к. г.28594 <389054

  Отже, підприємство абсолютно стійке.

  Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості:

  1. Коефіцієнт забезпеченості СОС:


  ,


  де

  СОС - власні оборотні кошти;

  А про - оборотні активи.  Обидва коефіцієнта відповідають нормі, рівної 0,1.

  2. Коефіцієнт автономії (незалежності):


  ,


  де

  До з - власний капітал;

  Б - величина балансу.


  ,


  Обидва коефіцієнта відповідають нормі, рівної 0,5.

  3. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових джерел:


  ,


  де

  Про - зобов'язання;

  СС - власні кошти.


  ,


  Як видно з розрахунків, коефіцієнт співвідношення власних і позикових джерел на початок року не відповідав нормі, рівної 0,5, але до кінця року ситуація змінилася і тепер коефіцієнт відповідає нормі.

  4. Коефіцієнт забезпеченості МПЗ і власними оборотними коштами:  Обидва коефіцієнта відповідають нормі, рівної 0,5.

  5. Коефіцієнт фінансової стійкості:


  ,


  де

  К - капітал (3-й розділ пасиву);

  Про долгоср. - Довгострокові зобов'язання;

  Б - валюта балансу.


  ,


  Обидва коефіцієнта відповідають нормі, рівної 0,9.


  2.5 Аналіз ділової активності та основних фінансових результатів діяльності


  Оцінку економічного зростання можна отримати як на якісному, так і на кількісному рівні.

  Якісний рівень - оцінка ділової активності може бути отримана в результаті порівняння діяльності підприємства з родинним йому за сферою застосування капіталу підприємством (широта ринків збуту, наявність продукції, що поставляється на експорт, репутація підприємства і ін.).

  Кількісний рівень - оцінка проводиться за двома показниками:

  1. За ступенем виконання плану за сукупними показниками або забезпеченості заданих темпів зростання. Бажана умова - це виконання "золотого правила економіки" - темп зростання прибутку повинен бути більше темпу зростання виручки, більше темпу зростання активів і більше 100%. Раніше (в експрес-аналізі) всі ці показники були розраховані і був зроблений висновок про те, що темпи зростання прибутку менше темпів зростання активів і виручки, але більше 100%.

  2. За рівнем використання ресурсів - з цією метою розраховують коефіцієнти господарської та ділової активності підприємства:

  Коефіцієнт оборотності капіталу:


  ,


  Коефіцієнт оборотності мобільних засобів:


  ,


  де

  З - запаси;

  Д з - грошові кошти;  3) Коефіцієнт оборотності оборотних коштів:


  ,


  4) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (ДЗ):


  ,,,


  5) Середній термін обороту:


  ,


  де період дорівнює 360 днів:  Ефективність господарської діяльності пов'язана з показниками рентабельності:

  1. Рентабельність оборотного капіталу:  2. Рентабельність власного капіталу:


  ,


  де

  МК - мультиплікатор капіталу, що характеризує структуру капіталу (скільки оборотних активів знаходиться в загальній величині власного капіталу).  2.6 Висновки та пропозиції


  Серед джерел формування активів балансу власні джерела займають 71,7%, що свідчить про те, що підприємство є фінансово самостійним. Провівши аналіз оборотного капіталу можна зробити висновок про те, що на підприємстві відбувається прискорення оборотності капіталу.

  Але, деякі показники не відповідають нормам і баланс підприємства не можна назвати абсолютно ліквідним. Ліквідність балансу є основою платоспроможності, способом підтримки платоспроможності. Якщо підприємство є платоспроможним (а дане підприємство, як видно з розрахунків, таким і є), то йому легше підтримувати свою ліквідність.

  Провівши аналіз фінансової стійкості підприємства ми бачимо, що дане підприємство є абсолютно стійким.

  За результатами проведених розрахунків і аналізу ряду найважливіших показників діяльності підприємства можна зробити висновок про те, що в цілому підприємство є рентабельним і вигідним.

  З розрахунків також можна бачити, що ймовірність банкрутства даного підприємства дуже невелика.

  У загальному і цілому всі основні і найбільш важливі показники мають позитивну тенденцію і з плином часу змінюються в кращу сторону. А значить, не дивлячись на деякі "недоліки" підприємство має право на подальше існування і розвиток.


  Список використаної літератури


  1.Федеральний закон "Про неспроможність (банкрутство)" від 26 жовтня 2002 року №127-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 29.12.2004 N 192-ФЗ, від 31.12.2004 N 220-ФЗ , від 24.10 2005 року N 133-ФЗ, від 18.07.2006 N 116-ФЗ, від 05.02.2007 N 13-ФЗ, з ізм., внесеними Федеральним законом від 18.12.2006 N 231-ФЗ).

  2. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М .: Економіка, 2004. - 310 с.

  3. Гаврилова В.Є. Банкрутство в Росії: Питання історії, теорії та практики. - М .: ТЕИС, 2003. - 207 с.

  4. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М .: Нове знання, 2004. - 544 с.

  5. Мазур І.І., Шапіро В.Д. Реструктуризація підприємств і компаній. - М .: Економіка, 2001. - 456 с.

  6. Самоукина Н.В. Антикризове управління компанією. - СПб .: Пітер, 2003. - 192 с.

  7. Сьоміна А.Н. Банкрутство Питання правоздатності боржника - юридичної особи. - М .: Іспит, 2003. - 128 с.

  8. Телюкіна М.В., Ткачов В.М. Неспроможність (банкрутство) у Росії. Схеми. - М .: ІД Городець, 2006. - 88 с.

  9. Ткачов В.М. Неспроможність (банкрутство) в Російській Федерації. - М .: Книжковий світ, 2006. - 362 с.

  10. Уткін Е.А., Шабанов Д.С. Антикризове управління в малому бізнесі. - М .: ТЕИС, 2004. - 124 с.

  11. Хіт Р. Антикризове управління для керівників і менеджерів. - М .: Лорі, 2004. - 486 с.


  додатки


  Додаток 1


  Найменування статей балансу

  Код рядка

  На початок отч. періоду

  На кінець отч. періоду

  1

  2

  3

  4

  АКТИВ
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи (04, 05)

  110

  2397

  2251

  в тому числі: патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування),

  111

  2397

  2251

  інші аналогічні з переліченими права та активи

  Основні засоби (01, 02)

  120

  516442

  768452

  в тому числі: земельні ділянки і об'єкти природокористування

  121

  30

  30

  будівлі, машини і обладнання

  122

  516412

  768422

  Незавершене будівництво (07, 08, 16, 60)

  130

  66004

  15279

  Довгострокові фінансові вкладення (58, 59)

  140

  3910

  5686

  в тому числі: інвестиції в дочірні суспільства

  141

  3471

  4552

  інвестиції в залежні суспільства

  142

  33

  33

  інвестиції в інші організації

  143

  406

  383

  інші довгострокові фінансові вкладення

  145

  -

  718

  Разом у розділі I.

  190

  588753

  +791668

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
  запаси

  210

  23522

  28594

  в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 15, 16)

  211

  23151

  28147

  витрати в незавершеному виробництві

  213

  -

  160

  (Витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

  готову продукцію і товари для перепродажу (16, 41, 43)

  214

  249

  177

  витрати майбутніх періодів (97)

  216

  122

  110

  Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

  220

  3630

  1857

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж

  230

  1739

  -

  через 12 місяців після звітної дати)

  в тому числі: покупці і замовники (62, 63, 76)

  231

  1739

  -

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12

  240

  68573

  52083

  місяців після звітної дати)

  в тому числі: покупці і замовники (62, 63, 76)

  241

  23621

  32007

  аванси видані (60)

  245

  13707

  2417

  інші дебітори

  246

  31245

  17659

  Короткострокові фінансові вкладення (58, 59, 81)

  250

  2872

  5617

  інші короткострокові фінансові вкладення

  253

  2872

  5617

  Грошові кошти

  260

  8156

  12674

  в тому числі: каса (50)

  261

  86

  74

  розрахункові рахунки (51)

  262

  5100

  12587

  валютні рахунки (52)

  263

  2970

  13

  Разом у розділі II.

  290

  108492

  100825

  БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

  300

  697245

  892493


  Найменування статей балансу

  Код рядка

  На початок отч. періоду

  На кінець отч. періоду

  1

  2

  3

  4

  ПАСИВ
  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал (80)

  410

  321404

  321404

  Додатковий капітал (83)

  420

  100837

  154071

  Резервний капітал (82)

  430

  5101

  5101

  1

  2

  3

  4

  в тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства

  431

  5101

  5101

  Нерозподілений прибуток минулих років (84)

  460

  62513

  433

  Непокритий збиток минулих років (84)

  465

  8416

  -

  Нерозподілений прибуток звітного року (99)

  470

  Х

  88615

  Непокритий збиток звітного року (99)

  475

  Х

  -

  Разом у розділі III.

  490

  498271

  569624

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  Позики і кредити (67)

  510

  34075

  149670

  в тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню більш, ніж через

  511

  34075

  149670

  12 місяців після звітної дати

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  139119

  138559

  Разом у розділі IV.

  590

  173194

  288229

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  Позики і кредити (66)

  610

  3760

  -

  позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після

  612

  3760

  -

  звітної дати

  Кредиторська заборгованість

  620

  20141

  32980

  в тому числі: постачальники і підрядчики (60, 76)

  621

  3384

  10488

  векселі до сплати (60)

  622

  -

  419

  заборгованість перед державними позабюджетними

  625

  -

  35

  фондами (69)

  заборгованість перед бюджетом (68)

  626

  4301

  7465

  аванси отримані (62)

  627

  -

  тисячу дев'ятсот вісімдесят один

  інші кредитори

  628

  12456

  12592

  Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

  630

  1 879

  1660

  Разом у розділі V.

  690

  25780

  34640

  БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

  700

  697245

  892493