• Аналіз оборотності дебіторської заборгованості
 • Позикові кошти являють собою правові та госпо-дарські зобовязання організації перед третіми динамічних.
 • До зобовязань належать
 • · Резерви передбачуваних асигнувань;
 • Позикові кошти класифікують в залежності від ступеня терміновості їх погашення і способу забезпеченості.
 • Методика аналізу кредиторської заборгованості аналогічна методиці аналізу дебіторської заборгованості.
 • Нас більшою мірою цікавить кредиторська заборгованість, очищена від сум довгострокових зобовязань, а також короткострокових кредитів і позик (див. Табл. 2.12)
 • Структура кредиторської заборгованості на кінець 2006р.
 • Запропоновані заходи вже найближчим часом дозволять забезпечити випереджаюче зростання прибутку, зниження собівартості, при збереженні поступальної динаміці виручки від реалізації.


 • Дата конвертації26.08.2017
  Розмір150.31 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 150.31 Kb.

  Проект заходів щодо підвищення фінансової стійкості

  их позик до суми всього залученого капіталу.

  До сп = ДО / ПК

  До сп 2005 = 875/5266 = 0,17

  До сп 2006 = 755/5528 = 0,14

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,03).

  У звітному періоді спостерігається зниження частки довгострокових позик у структурі залученого капіталу (-0,03). При цьому відзначимо загальне збільшення залучених коштів за звітний період.

  8. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів.

  Показує пропорційне співвідношення власних і залучених коштів і визначається відношенням суми всього залученого капіталу до суми власного капіталу.

  До з = ПК / СК

  До з 2005 = 5266/2405 = 2,19; До з 2006 = 5528/2762 = 2,01;

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,18).

  Значення показника за звітний рік говорить про те, що на кожен рубль власних коштів припадає 2 рубля 01 копійка позикових, а в базисному періоді на рубль власних коштів припадало 2 рубля 19 копійок позикових. Зменшення даного показника в динаміці показує зниження залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування, тобто про зміцнення фінансової стійкості щодо базисного періоду.

  9. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.

  Косс = (поточні активи - поточні зобов'язання) / (Запаси + ПДВ по придбаних цінностях + дебіторська заборгованість + короткострокові фінансові вкладення + грошові кошти + інші оборотні активи)

  До ОСС 2005 = 4645 - 4391/26 + 216 + 3420 + 1190 + 9 = 0,05

  До ОСС 2006 = 4912 - 4773/16 + 190 + 3575 + 1315 + 6 = 0,03 .

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів у організації, необхідних для її фінансової стійкості. Нормативне значення цього коефіцієнта дорівнює 0,1. У нашому випадку спостерігається невидержіваніе нормативного значення показника, як в базисному, так і в звітному періоді, більш того спостерігається зниження показника в звітному періоді.

  10. Коефіцієнт поточної ліквідності

  До лик = (поточні активи - витрати майбутніх періодів) / (поточні зобов'язання-доходи майбутніх періодів - резерви майбутніх витрат)

  До лик 2005 = 4645 - 9/4391 = 1,06; До лик 2006 = 4912 - 6/4773 = 1,03.

  Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує ступінь загального покриття усіма обіговими коштами підприємства суми короткострокових кредитів і позик і кредиторської заборгованості. У нашому випадку, в звітному періоді спостерігається зниження даного показника на 0,03, що пояснюється зростанням величини поточних зобов'язань організації, а точніше їх складової - кредиторської заборгованості, і це не дивлячись на аналогічне зростання поточних активів компанії в 2006 році. Значення показника в звітному періоді перевищує порогове значення рівне одиниці, що означає перевищення поточних активів над поточними зобов'язаннями. Нормативним же значенням коефіцієнта поточної ліквідності є його значення рівне 2, тобто перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями в два рази.

  Уявімо розраховані показники в таблиці 2.7 в розрізі 2005-2006 р.р.

  Значення показників, що характеризують фінансову стійкість

  Таблиця 2.7

  Найменування

  показника

  значення

  показників

  Відхилення (+, -)

  Нормативні значення

  2005р.

  2006р.

  Коефіцієнт концентрації власного капіталу (ККСК)

  0,31

  0,34

  +0,03

  0, 6.

  Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз)

  3,19

  3,01

  -0,18

  2

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км)

  0,11

  0,05

  -0,06

  0,3

  Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (ККП)

  0,69

  0,66

  -0,03

  0,4

  Коефіцієнт структури довгострокових вкладень (КСВ)

  0,29

  0,22

  -0,07

  0,3

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (Кдп)

  0,27

  0,21

  -0,06

  0,25

  Коефіцієнт структури залученого капіталу (КСП)

  0,17

  0,14

  -0,03

  0,3

  Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (Кс)

  2,19

  2,01

  -0,18

  1,00-1,50

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (К ОСС)

  0,05

  0,03

  -0,02

  0,1

  Коефіцієнт поточної ліквідності (К лик)

  1,06

  1,03

  -0,03

  2

  З даних таблиці можна побачити наступну картину. У звітному періоді спостерігається зростання показника характеризує концентрацію власного капіталу, за рахунок збільшення власного капіталу організації, який в першу чергу збільшився за рахунок зростання величини нерозподіленого прибутку. Відповідно разом з цим спостерігається зниження зворотних вказаною вище показників: коефіцієнта фінансової залежності, концентрації залученого капіталу, а також коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. Показник маневреності власного капіталу знижується в звітному періоді відповідно зниження величини власних оборотних коштів організації в 2005 році. У звітному періоді знижуються показники коефіцієнтів структури довгострокових вкладень, довгострокового залучення позикових коштів, структури залученого капіталу, - це пояснюється зменшенням у звітному періоді суми довгострокових зобов'язань організації. Також відзначимо незначне зниження показників коефіцієнт поточної ліквідності і забезпеченості власними оборотними засобами, при цьому слід звернути увагу на те, що значення коефіцієнта поточної ліквідності у звітному періоді перевищує порогове значення рівне одиниці. У підсумку можна зробити висновок, що організація є фінансово-залежною (нормативні значення основних коефіцієнтів не дотримуються), але в звітному періоді простежується тенденція до поступового зниження цієї залежності, яке займе певний час при правильному ході справ.

  2.9 Аналіз складу і структури дебіторської та кредиторської

  заборгованості підприємства

  Стан дебіторської заборгованості, її розміри і якість впливає на фінансовий стан організації.

  Для поліпшення фінансового становища організації необхідно:

  1) стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості організації і робить необхідним залучення додаткових ис-джерел фінансування;

  2) контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями;

  3) по можливості орієнтуватися на збільшення кількістю-ства покупця.

  Аналіз дебіторської заборгованості прово-диться на основі даних Додатки до бухгалтерського балансу (форма № 5, розділ 2).

  Для оцінки складу і руху дебіторської задолженнос-ти складемо аналітичну таблицю (див. Додаток Е).

  Дані таблиці показують, що до кінця року сума залишку дебіторської заборгованості збільшилася на 4,5%. Частка простроченої де-дебіторська заборгованість на початку звітного року становила 8,9% від загальної суми заборгованості, а до кінця звітного періоду вона збільшилася до 9,2%. Отже, організації не вдалося домогтися погашення частини прострочених боргів. Зменшився залишок дебіторської заборгованості з терміном погашення понад три місяці - на 15,7%. Також відзначимо, що у організації, як на початок, так і на кінець звітного періоду відсутня довгострокова дебіторська заборгованість.

  Тепер розрахуємо середню оборотність дебіторської заборгованості організації в звітному році, а також в базисному періоді.

  Оборотність дебіторської заборгованості

  Даний показник дорівнює відношенню виручки від реалізації до середньорічної суми дебіторської заборгованості.

  ОР о = В реаліз. / Дб

  ЗР про 2005 = 26650/3280 = 8,1 (оборотів)

  ЗР про 2006 = 29880 / 3497,5 = 8,5 (оборотів)

  Відхилення 2005-2006 склало (+0,4).

  Потім розраховуємо кількість днів для здійснення одного обороту.

  ЗР д = 360 / ОР про

  ЗР д 2005 = 360 / 8,1 = 44,4 (дня)

  ЗР д 2006 = 360 / 8,5 = 42,3 (дня)

  Відхилення 2005-2006 склало (-2,1).

  При проведенні аналізу доцільно також розрахувати частку дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних ак-тивів. Даний показник розраховується як відношення суми дебіторської заборгованості до суми поточних активів підприємства і виражається в процентному відношенні.

  У ДЗ 2005 = 3420/4645 * 100% = 73,6%

  У ДЗ 2006 = 3575/4912 * 100% = 72,7%

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,9%).

  Додатково розраховуємо частку дебіторської заборгованості покупців і замовників в загальному обсязі активів.

  У ДЗ 2005 = 3215/4645 * 100% = 69,2%

  У ДЗ 2006 = 3575/4912 * 100% = 72,7%

  Відхилення 2005-2006 склало (+ 3,5%).

  Аналіз оборотності дебіторської заборгованості сле-дует проводити в порівнянні з попереднім звітним періодом (див. Табл. 2.11).

  Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

  Таблиця 2.11

  показники

  Минулий рік

  Звітній рік

  Зміна (+, -)

  Оборотність дебіторської заборгованості, в оборотах

  8,1

  8,5

  +0,4

  в тому числі короткостроковій

  8,6

  9,2

  +0,6

  Період погашення дебіторської заборгованості, дні

  44,4

  42,3

  -2,1

  в тому числі короткостроковій

  41,9

  39,1

  -2,8

  Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів,%

  73,6

  72,7

  -0,9

  в тому числі частка ДЗ покупців і замовників в загальному обсязі поточних активів,%

  69,2

  72,7

  +3,5

  Дані таблиці показують, що стан розрахунків з дебіторами у порівнянні з минулим роком дещо покращився. Сталося це через збільшення виручки від реалізації послуг, при цьому відзначимо, що величина дебіторської заборгованості в абсолютних величинах за 2006 рік збільшилася на 155 тисяч рублів. На 2,1 дня зменшився середній термін погашення дебіторської заборгованості, який склав 42,3 дня. Також покращився стан короткострокової дебіторської заборгованості по виплаті заробітної-боргованості: в попередньому році воно було гірше, ніж в звітному році. Її оборотність збільшилася на 2,8 дня, а кількість оборотів за рік збільшилася на 0,6 і склало 9,2 обороту. Відзначимо, зниження якості дебіторської заборгованості. Якщо взяти до уваги, що частка дебіторської заборгованості склала 72,7%, а частка заборгованості покупців і замовників також склала 72,7% від загального обсягу теку-чих активів організації, то можна зробити висновок про вплив стану дебіторської заборгованості на зниженні ліквідності поточних активів в цілому.

  Позикові кошти являють собою правові та госпо-дарські зобов'язання організації перед третіми динамічних.

  Зобов'язання - це заборгованість (кредиторська чи інша), що виникла в звітному або попередніх періодах, по якій є впевненість в тому, що її погашення (врегулювання) призведе до зменшення економічної вигоди, тобто до скорочення реальних активів.
  У зобов'язанні втілений конкретний борг, який необ-ходимо погашати, або обов'язок діяти певним чином - наприклад, усувати неисп-рівності в проданої продукції або виконувати попередню оплату-но оплачену роботу.

  До зобов'язань належать:

  · Довгострокові позики і інші боргові зобов'язання;

  · Короткострокові позики і банківські кредити;

  · Кредиторська заборгованість постачальникам, різним фізичним і юридичним особам по всіляких операцій;

  · Резерви передбачуваних асигнувань;

  · Плановані пенсійні виплати та інші аналогічні фінансові зобов'язання.

  Зобов'язання приймаються на облік тільки тоді, коли є підстави вважати, що їх врегулювання потребують певних витрат, що зменшують активи, або іншим шляхом веде до скорочення потенційних економічних вигод. Тут і виконані угоди, що вимагають оплати, і прийняття до виконання судового рішення, і наміри сплатити неустойку або заплатити податок в бюджет держави.

  Позикові кошти класифікують в залежності від ступеня терміновості їх погашення і способу забезпеченості.

  За ступенем терміновості погашення зобов'язання поділяють на довгострокові та поточні. Кошти, залучені на довгостроковій основі, зазвичай направляють на придбання активів тривалого використання, а поточні пасиви, як правило, є джерелом формування оборотних коштів.
  Для оцінки структури позикових коштів має велике значення їх розподіл на незабезпечені і забезпечені. Важливість такого угрупування пов'язана з тим, що забезпечені зобов'язання в разі ліквідації організації та оголошення конкурсного вироб-ництва погашаються з конкурсної маси.

  Методика аналізу кредиторської заборгованості аналогічна методиці аналізу дебіторської заборгованості.

  На основі даних розділу 7 форми № 5 складається аналітична таблиця (див. Додаток Ж).

  Дані таблиці показують, що до кінця року сума залишку кредиторської заборгованості збільшилася на 5%. Частка короткострокової кредиторської заборгованості на початку звітного року становила 83,4% від загальної суми заборгованості, а до кінця звітного періоду вона збільшилася до 86,3%. Отже, організації збільшила свою заборгованість в звітному періоді. Виріс залишок кредиторської заборгованості з терміном погашення понад три місяці - на 8,5%. А довгострокова заборгованість організації в звітному періоді навпаки зменшилася на 13,7%. структура кр

  Нас більшою мірою цікавить кредиторська заборгованість, очищена від сум довгострокових зобов'язань, а також короткострокових кредитів і позик (див. Табл. 2.12)

  Структура кредиторської заборгованості на кінець 2006р.

  Таблиця 2.12

  Кредиторська заборгованість

  Сума на кінець року (тис. Руб.)

  Питома весви структурі (%)

  Постачальники і підрядчики

  594

  16,5

  Заборгованість перед персоналом організації

  640

  17,7

  Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  1359

  37,6

  Заборгованість з податків і зборів

  798

  22,1

  Інші кредитори

  219

  6,1

  РАЗОМ

  3610

  100

  Отже, як видно з таблиці, найбільшу питому вагу в структурі кредиторської заборгованості припадає на заборгованість перед державними позабюджетними фондами (37,6%), а також на обов'язкову до сплати заборгованість перед бюджетом з податків і зборів (22,1%).

  Тепер розрахуємо середню оборотність кредиторської заборгованості організації в звітному році, а також в базисному періоді.

  Оборотність кредиторської заборгованості визначається діленням суми витрат на реалізацію на середньорічну величину кредиторської заборгованості.

  ОКЗ про = ЗР / КЗ

  ОКЗ про 2005 = 22347/2820 = 7,9 (оборотів)

  ОКЗ про 2006 = 25082/3333 = 7,5 (оборотів)

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,4).

  Потім розраховуємо кількість днів для здійснення одного обороту.

  ОКЗ д = 360 / ОКЗ про

  ОКЗ д 2005 = 360 / 7,9 = 45,6 (дня)

  ОКЗ д 2006 = 360 / 7,5 = 48 (дня)

  Відхилення 2005-2006 склало (+2,4).

  З даних розрахунків видно, що стан кредиторської заборгованості в звітному періоді погіршився. Що в підтвердження до її зростання в абсолютних величинах (+547 т.руб.) Показують і показники кількості оборотів за рік (-0,4 обороту), а також тривалості обороту в днях (+2,4 дня).

  Тепер пропонується провести порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за даними на кінець звітного періоду (див. Табл. 2.13).

  Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

  Таблиця 2.13

  найменування показника

  Кредиторська заборгованість

  Дебіторська заборгованість

  Темп зростання, %

  108,7

  104,5

  Оборотність, в оборотах

  7,5

  8,5

  Оборотність, в днях

  48

  42,3

  Порівняння стану дебіторської та кредиторської заборгованості дозволяє зробити наступний висновок: в організації переважає сума кредиторської заборгованості і темп її приросту вище, ніж темп приросту дебіторської заборгованості. Причина цього - в більш низькій швидкості обертання кредиторської заборгованості порівняно з дебіторською. Така ситуація веде до зростання залежності від позикових джерел фінансування з метою поповнення обігових коштів організації, що в підсумку може призвести до неплатоспроможності організації.

  3. Проектна частина

  Спираючись на проведений вище аналіз фінансової стійкості підприємства можна зробити висновок, що організація є фінансово-залежною (нормативні значення основних коефіцієнтів не дотримуються), і хоча в звітному періоді простежується тенденція до поступового зниження цієї залежності, хотілося б запропонувати ряд заходів (див. Схему 3.1 ), спрямованих на зміцнення фінансової стійкості та зниження фінансової залежності.

  Схема 3.1 - Проект заходів

  3.1 Захід з управління кредиторською та дебіторською заборгованістю компанії

  Виходячи з проведеного в даній роботі аналізу дебіторської заборгованості-сти, можна зробити висновок, що організація має визначений-ні проблеми з дебіторами і ці проблеми не зменшувалися в звітному році в порівнянні з минулим.

  Проект заходів щодо підвищення фінансових стійкості турфірми ТОВ «Тропік-тур» м.Москва

  ДП - затверджений наказом МГУС від «__» __________ 2008 №

  Прізвище

  підпис

  Дата

  проектна частина

  Ісп. іст.

  лист

  листів

  Роз.

  Чапліна Д ..

  Руковод.

  Рогунова З.І.

  ІТ і Г МГУС

  ГР. ЕВ-6

  Зав. каф.

  Огнєва С.В.

  Існують деякі загальні рекомендації, що дозволяють управляти дебіторською заборгованістю.

  1. Необхідно постійно контролювати стан розра-тов з покупцями, особливо з відстроченою задолженнос-тям.

  2. Встановити певні умови кредитування дебіт-рів, наприклад:

  * Покупець отримує знижку 2% в разі оплати наданої послуги протягом 10 днів з моменту її надання;

  * Покупець оплачує повну вартість, якщо оплата здійснюється в період з 11-го по 30-й день кредитного періоду;

  * В разі несплати протягом місяця покупець буде ви-нужді додатково сплатити штраф, величина кото-рого залежить від моменту оплати.

  3. По можливості орієнтуватися на максимально більшу кількість по-купатель, щоб зменшити ризик несплати одним або неяк-кими покупцями.

  4. Факторинг, тобто перепродаж дебіторської заборгованості банку або факторингової компанії. Саме цей метод впливу на дебіторську заборгованість ТОВ «Тропік-тур» може бути найбільш простим і в той же час ефективним. Нижче розглянемо суть пропонованих факторингових послуг.

  Факторинг - це комплекс фінансових послуг, що надаються банком клієнту в обмін на поступку дебіторської заборгованості. Ці послуги включають:

  · Фінансування закупівельної діяльності

  · Страхування кредитних ризиків

  · Облік стану дебіторської заборгованості і регулярне надання відповідних звітів клієнту

  · Контроль за своєчасністю оплати і робота з дебіторами.

  Відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики у структурі винагороди за надання факторингових послуг виділяються наступні чотири основні компоненти (в Російській Федерації - три компонента):

  1. Фіксований збір за обробку документів з постачання (зазвичай ця сума включається в відсоток по комісії).

  2. Вартість кредитних ресурсів, необхідних для фінансування Постачальника. Фактично це відображає відсоток за кредит і розраховується з суми різниці між отриманими сумами по факторингу і залишилися сумами боргу. Зазвичай ставки по таким кредитам на 2% - 4% вище поточної банківської по короткострокових позичках.

  3. Комісія за фінансовий сервіс. Даний вид комісії передбачає надання Фактором наступних послуг:

  а) контроль своєчасності оплати за надані послуги дебіторами;

  б) робота з дебіторами при затримках платежів;

  в) облік поточного стану дебіторської заборгованості;

  г) надання клієнту звітів;

  д) встановлення і регулярний перегляд лімітів;

  е) контроль лімітів;

  ж) прийняття ряду ризиків;

  з) підтримання певного рівня ліквідності, що забезпечує можливість фінансування продавця в будь-який момент часу.

  Комісія за фінансовий сервіс залежить від середньомісячного обороту клієнта з факторингу і кількості дебіторів, переданих на обслуговування. Оборот постачальника вважається за фактом.

  Вартість обробки документів і комісія за фінансовий сервіс не залежать від розміру дострокового платежу і від часу користування грошовими ресурсами, тому не можуть розраховуватися у відсотках річних. Економічний сенс справляння зазначених комісій полягає в оплаті Фактору послуг із забезпечення мінімально ризикованою політиці кредитування постачальника послуг.

  Після закінчення місяця комісія за факторингове обслуговування переглядається і може бути змінена відповідно до тарифного плану в залежності від статистики основних показників: обсягу дебіторської заборгованості, переданого на факторингове обслуговування, кількості дебіторів, оборотності дебіторської заборгованості. В середньому величина комісійного збору становить 0,5% - 4% від сум рахунків.

  З факторинговим обслуговуванням пов'язані такі додаткові доходи і вигоди постачальника:

  1. Отримання додаткового прибутку за рахунок можливості збільшити обсяг продажів, отримавши від чинника необхідні для цього оборотні кошти.

  2. Економія на невиправданих витратах, пов'язаних з отриманням банківського кредиту.

  На відміну від банківського кредитування при факторингове обслуговування, отримуючи фінансування своїх продажів, постачальник перестає нести такі витрати:

  а) відсотки за користування кредитом;

  б) витрати з оформлення кредиту, що включають реєстрацію і страхування застави, оплату робочого часу співробітників на оформлення і підготовку документів для кредитного відділу, повідомлення податкової інспекції про намір відкрити позичковий рахунок і т. д.

  в) витрати, пов'язані з несподіваним зростанням процентних ставок в країні;

  г) витрати на екстрену мобілізацію грошових коштів при настанні терміну погашення кредиту або виплати відсотків, включаючи упущену вигоду, пов'язану з висновком цих засобів з обороту.

  Крім цього, фінансування в рамках факторингового обслуговування виплачується понад банківського ліміту кредитування, який може бути використаний постачальником, наприклад, для цілей відкриття акредитива без покриття, отримання гарантії, вексельного кредиту і т. Д.

  3. Економія за рахунок появи можливості закуповувати товар у своїх постачальників за нижчими цінами. Така можливість з'являється за рахунок того, що клієнт факторингової компанії, отримуючи значну частину від суми поставки в день поставки, і, втрачаючи тим самим залежність від дотримання своїми дебіторами платіжної дисципліни, може піти на скорочення терміну відстрочення платежу при закупівлях товарів і зажадати від своїх постачальників кращих цінових умов на купується товар. Крім того, він отримує гарантію захисту від штрафних санкцій з боку кредиторів при несвоєчасних розрахунках з ними, викликаних касовим розривом.

  4. Захист від втрат при несплаті або несвоєчасній оплаті дебіторами за надані їм послуги.

  5. Економія на оплаті додаткових місць (включаючи офісне обладнання) і додаткового робочого часу співробітників, відповідальних за:

  а) контроль за дебіторською заборгованістю;

  б) залучення фінансових ресурсів.

  6. Захист від упущеної вигоди від втрати клієнтів за рахунок неможливості за дефіциту оборотних коштів надавати покупцям конкурентні відстрочки платежу.

  У Росії цей ринок став розвиватися з 1988 року. Факторингові операції почали здійснювати комерційні банки. Слід зазначити, що спочатку вони зіткнулися з повною відсутністю цивілізованих факторингових технологій і огидною платіжною дисципліною дебіторів, що призводило до чималих втрат. Але вже в 1994 р, набравшись досвіду і маючи намір вийти на ринок міжнародного факторингу, першим російським банком, прийнятим в FCI, став "Тверьуниверсалбанк", пізніше "Міст-банк". Протягом ряду років факторингом в Росіїї пробували займатися і АКБ "Менатеп", і "Міжнародний московський банк", і багато інших. Сьогодні, на ряду з багатьма іншими банками і компаніями, одним з найбільших операторів факторингових послуг в Росії є АБ "ІБГ НІКойл". Фахівці компанії почали займатися факторингом в 1995 р в банку "Російський кредит". Після серпневої кризи цей бізнес продовжив своє існування в НИКойл. Ця динамічно розвивається інвестиційно-банківська група здійснює на ринку банківських послуг стратегію "фінансового супермаркету". Одним з продуктів, що користуються стабільним попитом, за останні роки став факторинг. НИКойл працює не тільки з великими постачальниками, але і з невеликими компаніями, бо на факторингове обслуговування можуть бути прийняті поставки навіть на невеликі суми. Пред'являється лише вимога до наявності у потенційного клієнта диверсифікованої дебіторської заборгованості, тобто до наявності хоча б десятка постійних клієнтів. Природно, торгівля здійснюється з відстрочкою платежу (договір про консигнації товарів не підійде). Оплата поставок дебіторами повинна здійснюватися в безготівковій формі. Співпраця з АБ "ІБГ НІКойл" з факторингу не накладаються на клієнта зобов'язання про відкриття розрахункового рахунку в цьому банку. На постачальника відкривається особовий рахунок на балансовому рахунку банку 47401 "Розрахунки за факторинговими, форфейтинговим операціями", куди в подальшому надходять платежі дебіторів по поставкам. Для відкриття цих особових рахунків від постачальника не вимагається надання всіляких довідок і т.д., як при відкритті, наприклад, позичкового рахунку. Фінансування і переклад залишків платежів може проводитися в будь-який російський банк, який буде вказано в договорі про факторингове обслуговування поставок товарів (послуг).

  Схема 3.2 - Схема факторингового обслуговування в АБ "ІБГ НІКойл"

  1. Поставка товару на умовах відстрочення платежу.

  2. Уступка права вимоги боргу з поставки Банку.

  3. Виплата дострокового платежу (до 90% від суми поставленого товару) відразу після поставки.

  4. Оплата за поставлений товар.

  5. Виплата залишку коштів (від 10%, після оплати покупцем) за мінусом комісії.

  У таблиці 3.1 представлені організації, які надають факторингові послуги в Москві на найбільш вигідних умовах.

  Таблиця 3.1 - Пропозиція на ринку факторингових послуг

  організація

  Умови факторингового договору

  ВАТ «Банк Москви»

  Комісія - 3%; Плата за кредит - 20%

  ВАТ КБ «Вітас»

  Комісія - 3,5%; Плата за кредит - 19,5%

  АБ «ІБГ НІКОЙЛ»

  Комісія - 2%; Плата за кредит - 18%

  Отже, розглянувши пропозиції на ринку факторингових послуг (в таблиці наведені найбільш вигідні варіанти) можна прийти до висновку, що найбільш вигідну пропозицію виходить від АБ «ІБГ НІКОЙЛ», з ними і пропонується ТОВ «Тропік-тур» укласти договір на наступних умовах. ТОВ «Тропік-тур» пропонується здати на інкасацію всю дебіторську заборгованість за винятком простроченої терміном більше трьох місяців, так як за інкасацію такої заборгованості АБ «ІБГ НІКОЙЛ» візьме досить великий відсоток по комісії (6%), а також ставка по кредиту буде дорівнює 30%, а одноразова виплата складе лише 60% від суми цієї заборгованості, дана позиція АБ «ІБГ НІКОЙЛ» пояснюється страхуванням від можливого ризику пов'язаного зі стягненням настільки давно простроченої заборгованості.

  У підсумку, короткострокова заборгованість ТОВ «Тропік-тур» в розмірі 3249 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пройде за договором факторингу з умовами: комісія за фактор - 2% від загальної суми; ставка по кредитних ресурсах - 18% річних. Зауважимо, що договір на інкасацію короткострокової заборгованості, яка не є простроченою, має сенс укладати не більше ніж на півроку, відповідно сплативши 9% за кредитний ресурс. Одноразова виплата з боку факторингової компанії при цьому складе 90% від сум рахунків. Прострочена короткострокова заборгованість, в розмірі 251 тисячі рублів приймається на інкасацію вже на інших, більш невигідних умовах, а саме: комісія за фактор - 3% від загальної суми; ставка по кредитних ресурсах - 21% річних. Договір укладається також на півроку. Залишилася ж частина дебіторської заборгованості в розмірі 75 тисяч рублів, що є простроченої більш ніж на три місяці на інкасацію за договором не здається. Отримані від факторингової компанії суми доцільно було б пустити на погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Тропік-тур» а в першу чергу заборгованості перед бюджетом з податків і зборів. В результаті проведеного заходу, за рахунок прискорення оборотності, скоротиться потреба в кредитних ресурсах, збільшиться кількість обертів оборотних коштів підприємства, а виробничий цикл скоротиться.

  3.2 Заходи щодо збільшення обсягів джерел власного фінансування

  Для фінансування поточної діяльності підприємства головними джерелами є доходи і прибуток від основної діяльності компанії. Розширення основної діяльності за рахунок різних заходів дозволить додатково вирішити це питання.

  Для ТОВ «Тропік-тур» найбільш перспективними є такі напрями:

  - вдосконалення сервісу компанії

  - розширення ринку збуту

  - прискорення збуту і реалізації

  - вдосконалення асортименту

  3.2.1 Захід, спрямоване на вдосконалення сервісу компанії

  В даний час більшість ділових людей, які вирішують для себе проблеми, пов'язані з відпочинком і вибором турагенства, змушені довіряти настільки делікатне питання своїм помічникам, покладатися на вибір знайомих або поради приятелів замість того, щоб підібрати найбільш оптимальний варіант саме для себе. Це пов'язано з постійною зайнятістю і відсутністю вільного часу для поїздки в офіси туристичних компаній. Можна врахувати всі ці фактори і вийти на ринок з унікальною пропозицією. Непотрібно буде відволікатися від справ, співробітники тур фірми все зроблять за клієнта. Особливість даної ідеї полягає в тому, що можна вибрати найбільш підходящий тур не виходячи з офісу, будинку, перебуваючи в діловій поїздці або просто відпочиваючи з друзями на дачі. Більшість турагенств пропонують під'їхати до них в офіс, подивитися каталоги і з'ясувати всі питання, що цікавлять у менеджера особисто. Але що робити, якщо на все це просто не вистачає часу? Відмовитися від поїздки, про яку давно мріяли або відкласти її на невизначений термін? Ні, тепер вся інформація про тур зможе надходити по електронній пошті, а з наявністю ноутбука проблем з доступом до неї не виникне, де б клієнт не перебувала. Але це ще не все. Для запобігання найменшої можливості непорозуміння, фахівці тур фірми завжди можуть зв'язатися з потенційним клієнтом в будь-який зручний для нього час і провести консультацію в режимі он-лайн, використовуючи телефонний зв'язок, електронну пошту або інтернет пейджер ICQ.

  Даний проект може бути здійснений в такий спосіб. Для реалізації проекту необхідно буде скористатися послугами програмістів, спрямованими на модернізацію існуючого інтернет сайту компанії, а також залучити в штат компанії двох менеджерів-консультантів для роботи на сайті компанії в режимі он-лайн цілодобово (використовуючи змінний режим роботи) і одного кур'єра для оплати і оформлення необхідних документів і путівок. У службові обов'язки менеджера-консультанта буде входити ряд наступних завдань:

  · Адресна електронна розсилка (директ-мейл) постійним і потенційним клієнтам компанії, що містить рекламну інформацію про фірму, що надаються нею послугах, а також про існуючі (Тур в кредит) і нових (Тур он-лайн) унікальних пропозиціях від фірми ТОВ «Тропік- тур »на ринку.

  · Консультування відвідувачів інтернет сайту з усіх потрібних питань, шляхом спілкування з ними в режимі чату і форуму.

  · Консультування потенційних клієнтів по електронній пошті, ICQ і телефону. Відправка потенційним клієнтам електронних каталогів, брошур, допомога в завантаженні з сайту компанії ознайомчо-презентаційних відеороликів і т.п.

  · Узгодження з клієнтом всіляких нюансів, що стосуються замовлення туру; підготовка необхідних документів, необхідних для оформлення путівки і передача їх кур'єру.

  В обов'язки кур'єра входить виїзд до клієнта для оформлення необхідних документів та отримання передоплати (цей обов'язок залежить від вибору способу оплати клієнтом) за бронювання.

  Процес бронювання відбувається таким чином:

  Клієнт вибирає напрямок, готель, харчування, терміни поїздки та інші послуги, що входять в путівку. Після цього менеджер оформляє всі необхідні для бронювання документи і передає їх кур'єру, який виїжджає до клієнта у зручний для нього місце і час. Клієнт вносить передоплату будь-яким з перерахованих способів: готівкою кур'єру, по квитанції в будь-якому відділенні банку, за безготівковим розрахунком з рахунку юридичної особи, шляхом переведення на електронний рахунок, використовуючи інтернет систему Яндекс-гроші або, заздалегідь попередивши про це менеджера, оформляється тур в кредит .

  Потім тур фірма бронює готель, авіаквитки, трансфери, екскурсії та інші замовлені клієнтом раніше послуги. Підтвердження всього пакета туристичних послуг на практиці займе від 1-го години до 2-х діб. Відразу після підтвердження менеджер повідомляє клієнтові будь-яким зручним способом (телефон, e-mail, icq і т.д.) про підтвердження замовлення. У разі непідтвердження однієї або декількох послуг входять в броньованого тур, менеджер запропонує кілька альтернативних варіантів на вибір, якщо ж вони не підійдуть клієнту, він завжди може забрати внесену суму передоплати.

  У підсумку можна сказати, що при досить невеликих витратах: закупівля офісної оргтехніки та додаткових витратних матеріалів, а також введення в організаційно-управлінську структуру нових штатних одиниць на посаді менеджера-консультанта і кур'єра; компанія зможе домогтися ряду значних переваг перед конкурентами, реалізувавши на ринку дане інноваційне рішення, домогтися більшої популярності і розширити ринок збуту своїх послуг, підвищити ефективність своєї діяльності і зміцнити свою фінансову стійкість.

  3.2.2 Захід щодо прискорення збуту і реалізації

  В даний час проблема покупки подарунка не стоїть так гостро, як у часи загального дефіциту. Але, тим не менш, багато хто хоче, щоб саме їх подарунок справив незабутнє враження, залишив про себе приємне враження і просто припав до душі. За даними соціологічного опитування, більшість людей відчуває труднощі з вибором подарунка. Подорож - один з кращих і в той же час незвичайних подарунків коханим, близьким і друзям, а також найбільш результативний спосіб заохочення співробітників. Тому, я пропоную налагодити випуск подарункових туристичних сертифікатів і тим самим подарувати людям унікальну можливість раз і назавжди забути про проблему вибору.

  Дана форма привітання буде вигідно, і приємно відрізняться від стандартних і традиційних подарунків. З його допомогою можна привітати зі святом колег по бізнесу, співробітників, партнерів або просто близьких друзів. Додатковим бонусом для туристичної фірми стане не тільки продаж подарункових сертифікатів, а й залучення нових клієнтів, які, отримавши одного разу такий подарунок, зможуть стати постійними клієнтами.

  Переваги подарункового туристичного сертифіката для клієнтів

  універсальність
  ПТС - хороший подарунок для будь-якої людини, незалежно від статі, віку та займаної посади, адже такий подарунок залишає його власнику свободу вибору часу поїздки, країни, курорту, транспорту і т.д.

  Гнучкість Вартість подарунка може бути будь-який, в залежності від важливості подарунка. Термін дії сертифіката також встановлюється. Окупність ПТС можна використовувати в якості бонусу під час проведення рекламних кампаній та акцій зі стимулювання збуту (лотереї, розіграші, конкурси і т.д.) Мобільність ПТС може використовувати будь-яка людина - друг, родич, знайомий клієнта. ПТС може бути і іменним документом. Легкість і компактність Аркуш паперу важить мінімально і практично не займає місце. Особливе ставлення Подорож - подарунок новий і оригінальний, а часто ще й цінний. Дарувати туристичний подарунковий сертифікат набагато пристойніше, ніж просто дарувати гроші (або, тим більше, ніж подарувати дорогу річ, яка потім буде припадати пилом у шафі). Даруючи його, клієнт демонструєте своє особливе ставлення. А обдарований ніколи не забуде такого подарунка! Елемент несподіванки Ще один аргумент на користь ПТС: на відміну від придбання туристичної путівки, не потрібно розкривати свої наміри завчасно. Можна просто подарувати Подарунковий Туристський Сертифікат.

  Подарунковий Туристський Сертифікат - це документ з певним номіналом, який використовується як платіжний засіб при покупці туру або авіаквитка в компанії. Розмір номіналу замовляє покупець - від 300 $ до повної вартості туру. При виготовленні подарункового сертифіката будуть враховуватися всі побажання клієнта по його дизайну.

  Подарунковий Туристський Сертифікат може бути барвисто оформлений, виготовлений на номерний папері з водяними знаками, за бажанням клієнта може бути іменним. Також буде можлива подарункова упаковка.

  Для організацій, які бажають придбати Подарунковий Туристський Сертифікат для заохочення або мотивації персоналу, може пропонуватися індивідуальне узгодження умов і підписання договору.

  Переваги випуску подарункового туристичного сертифіката для туристичної фірми

  Найбільш видимим перевагою є, звичайно, як сам продаж ПТС, так і залучення нових клієнтів. Отримавши одного разу такий несподіваний подарунок, людина, безсумнівно, оцінить переваги роботи саме з ТОВ «Тропік-тур» і згодом може стати постійним клієнтом компанії.

  Не менш важливо і те, що продаж ПТС є прекрасним фактором для згладжування сезонних коливань, коли туристичні путівки не особливо затребувані (листопад-квітень). Сертифікат буде обмежений строком дії, наприклад, 3 місяці.

  Крім того, якщо обрана згодом послуга виявилася дешевшою вартості сертифіката, різниця вартості грошима не відшкодовується. І, навпаки, якщо послуга коштує дорожче, за неї треба буде доплатити. При втраті подарунковий сертифікат не відновлюється. Що, знову ж таки, вкрай вигідно для туристичної фірми.

  3.2.4 Захід щодо вдосконалення асортименту. Відкриття нового туристичного маршруту

  З метою розширення асортиментного ряду пропонованих маршрутів, а також з метою залучення нових клієнтів, згладжування сезонних коливань і тим самим зміцнення фінансової стійкості фірми, пропонується відкрити новий туристичний маршрут. Більшість туристичних фірм, в тому числі і ТОВ «Тропік-тур» спеціалізуються на організації турів в країни Європи, північної Африки і Близького Сходу, в той час як територія самої Росії має досить рекреаційних ресурсів і таїть в собі безліч незвіданих красот. Такі стандартні екскурсійні маршрути, як подорож по Золотому кільцю, на озеро Байкал, в Карелію, Санкт-Петербург, на курорти Кавказу також є практично обов'язковим набором багатьох туристичних компаній. Тому, розробляючи можливість відкриття нового маршруту, з огляду на високу конкурентну боротьбу на ринку туристичних послуг, я звернула увагу на можливість відкриття нового маршруту на прекрасний, незабутній і далекий куточок нашої батьківщини - Камчатський півострів.

  Клієнтам предстретаря, провідного основні питання, що безпосередньо стосуються компетенції вищого керівництва, тому секретар, будучи в курсі подій, що відбуваються, може в міру необхідності реорганізувати зустрічі з клієнтами, вирішити деякі фінансові питання, але в рамках своїх посадових обов'язків. Так само в підпорядкуванні Директора перебувати керівник відділу, за сумісництвом фінансовий директор компанії, в обов'язки якого входить:

  · Складання та надання звітів щодо ефективної діяльності компанії;

  -Успіх підлеглих;

  -метою на найближчий період;

  · Вивчення фінансового становища компанії і її конкурентів на основі маркетингових звітів;

  · Розгляд питань ціноутворення та обсягів продажів в кожному місяці.

  У підпорядкуванні керівника відділу знаходиться служба маркетингу, з покладеними на неї обов'язками:

  дослідження конкурентного середовища;

  дослідження потенційного ринку збуту;

  вивчення факторів, що впливають на формування попиту;

  щомісячне складання звітів за результатами діяльності;

  прогнозування подальших шляхів розвитку бізнесу.

  Також в посадові обов'язки керівника відділу входить контроль за своєчасністю подання звітів з бухгалтерського обліку, своєчасність подання податкової декларації в міністерство податків і зборів. Всі надані звіти потім розглядаються Генеральним директором компанії, в результаті чого приймається остаточне рішення про подальшу політики фірми.

  Згідно із загальними положеннями посадової інструкції бухгалтера - касира ТОВ «Тропік-тур», бухгалтер-касир безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру підприємства, призначається на посаду з обов'язковим укладенням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність і звільняється з посади наказом генерального директора за погодженням з головним бухгалтером.

  Менеджери за напрямками займаються оформленням туристичних путівок, бронюють готелі, авіаквитки, залізничні квитки, контролюють і здійснюють оперативне оповіщення про зміни клієнтів турфірми, працюють безпосередньо з клієнтами і з фірмами постачальниками послуг, з туроператорськими фірмами, з партнерами за кордоном.

  Менеджери візового відділу займаються оформленням виїзних документів, надають підтримку в разі утруднення в отриманні візи і знаходяться в підпорядкування у менеджерів за напрямками.

  Менеджери по напрямках і менеджери візового відділу підпорядковуються керівнику відділу виїзного туризму.

  На перший погляд може здатися, що потік інформації дуже великий і керівники компанії перевантажені, але подібна взаємозамінність забезпечує більш ефективне ведення бізнесу. При відсутності одного з керівного елементу, система не перестає функціонувати, а продовжує слідувати поставленим завданням.

  2.2. Характеристика бізнес-процесів

  ТОВ «Тропік-тур» надає туристичні послуги з основними напрямками:

  · Туреччина: сезон з квітня по жовтень, можливість зимового відпочинку.

  Влітку - пляжний і екскурсійний туризм, а взимку - гірськолижний.

  · Греція: сезон кінець березня - середина червня або початок вересня - кінець жовтня.

  Екскурсійний і пляжний туризм.

  · Єгипет: сезон триває з середини лютого до кінця листопада.

  Пляжний, екскурсійний туризм, дайвінг.

  · Кіпр: триває з початку травня до кінця жовтня.

  Пляжний туризм.

  · Іспанія: сезон літнього відпочинку триває з початку травня до середини жовтня.

  Екскурсійний туризм. На островах - пляжний.

  Для більш наочного відображення представлених напрямків відпочинку, що надаються ТОВ «Тропік-тур» всі дані представлені в таблиці 2.1

  Зведені дані щодо напрямів діяльності ТОВ «Тропік-тур».

  Таблиця 2.1

  країни

  регіони

  сезон

  Можливість зимового відпочинку

  Туреччина

  Аланья; Анталія; Сіде; Бодрум;

  Белек; Кемер; Мармарис; Фетхіє; Стамбул; Ізмір.

  з квітня по жовтень

  +

  Єгипет

  Шарм ель шейх; Хургада;

  Ель Гуна; Сафага; Дахаб.

  з середини лютого до кінця листопада

  +

  Кіпр

  Лімассол; Ларнака; пафос;

  Айя Напа; Нікосія; Протарас.

  з середини травня до середини жовтня

  -

  Іспанія

  Канари; Майорка; Тенеріфе;

  Ібіца; Коста - Брава; Коста-Дорада; Коста-Альмерія.

  з середини травня до середини жовтня

  +

  Греція

  Крит; Халкідікі; Афіни;

  Родос; Корфу; Солоники; Міконос; острови Греції.

  кінець березня - середина червня або початок вересня - кінець жовтня

  -

  З даних таблиці 2.1 можна зробити висновок, що ці напрямки діяльності ТОВ «Тропік-тур» схильні до сезонних коливань і компанії слід було б розглянути можливість впровадження нових маршрутів відпочинку на зимовий період часу.

  Цінова політика ТОВ «Тропік-тур» розрахована на широке коло споживачів. Діапазон цін на послуги, що надаються представлений в таблиці 2.2, ціна залежить від категорії готелю і умов комфортності.

  Цінова політика ТОВ «Тропік-тур»

  Таблиця 2.2

  напрямок

  пляжного туризму

  Категорія готелю

  Ціна за турпакет, USD

  Туреччина

  Від 2 до 3 *

  Від 4 до 5 *

  Від 300 - 550

  Від 600 - 1000

  Греція

  Від 2 до 3 *

  Від 4 до 5 *

  Від 300 - 800

  Від 650 - 960

  Єгипет

  Від 2 до 3 *

  Від 4 до 5 *

  Від 300 - 800

  Від 600 - 1100

  Іспанія

  Від 2-до3 *

  От4-до5 *

  Від 700 - 1200

  Від 1100 - 1500

  Кіпр

  Від 2-до3 *

  От4-до5 *

  від 300-800

  від 800-1200

  До стратегічним цілям компанії на середньострокову перспективу можна віднести:

  · Розширення бізнесу шляхом відкриття нових маршрутів і центрів продажів послуг компанії;

  · Удосконалення сервісу послуг, що надаються;

  · Подальший розвиток програми «Тур в кредит», як перспективного напрямку розвитку компанії в даному сегменті ринку;

  · Завоювання лідируючих позицій на ринку.

  Цінова стратегія компанії передбачає:

  v Використання механізму гнучких цін постійно стимулюють попит;

  v Краща ціна при кращій якості;

  v Розробку системи пільг і знижок залежно від суми придбаних послуг та по накопичувальному підсумку;

  v Оптимальною ціною є та, яка забезпечує впевненість покупця у вигідності його покупки.

  Цінова стратегія доповнюється спеціальними маркетинговими прийомами психологічного впливу на покупців, який спонукає їх придбати товар. До таких прийомів відноситься прийом психологічної ціни. Наприклад, якщо турпакет буде коштувати 399 USD, то його ціна буде сприйматися нижче кордону в чотириста доларів США. Використовується прийом спеціальних знижок з ціни для фіксованого періоду часу або по якомусь спеціальному приводу (свята і т.п.).

  2.3 Аналіз фінансового стану підприємства

  Попередній огляд здійснюється з найважливіших показників, що характеризують загальні результати і ефективність діяльності підприємства. Такий аналіз дає можливість, не розкриваючи внутрішнього змісту узагальнюючих показників і чинників, що впливають на них, в загальних рисах охарактеризувати роботу підприємства і визначити динаміку показників в порівнянні з попереднім періодом. У таблиці, наведено попередній огляд господарської діяльності ТОВ «Тропік-тур» в порівнянні 2005 і 2006рр. Розглянемо і проаналізуємо дані попереднього огляду, які наведені в таблиці 2.3.

  Основні техніко-економічні показники діяльності організації

  Таблиця 2.3

  п / п

  показники

  базисний

  період

  (2004р.)

  Звітний період

  (2005р.)

  Відхилення звітного періоду до базисного

  (+, -)

  Темп зростання до базисного періоду

  (%)

  1

  Обсяг реалізованих послуг у порівнянних цінах (тис. Руб.)

  26650

  29880

  +3230

  112,1

  2

  Середньорічна вартість основних виробничих фондів (тис. Руб.)

  2760

  3050

  +290

  110,5

  3

  Фондовіддача (руб. / Руб.)

  9,6

  9,8

  +0,2

  102,1

  4

  Середньорічна чисельність працюючих (чол.)

  38

  36

  -2

  94,7

  5

  Середньорічне виробництво на

  1-го працюючого (т.руб. / 1 РАБ ..)

  701,31

  830

  +128,69

  118,35

  6

  Середньорічна зарплата - 1-го працюючого (тис.руб.)

  216,00

  228,88

  +12,88

  105,96

  7

  Фонд оплати праці (тис. Руб.)

  8208

  8240

  +32

  100,4

  8

  Оборотність оборотних коштів:

  5,74

  6,08

  +0,34

  105,9

  Кількість оборотів, скоєних обіговими коштами за рік

  9

  Тривалість одного обороту в днях

  62,7

  59,2

  -3,5

  94,4

  10

  Собівартість реалізованих послуг (тис. Руб.)

  22347

  25082

  +2735

  112,2

  11

  Витрати на рубль реалізації послуг (руб. / Руб.)

  0,84

  0,84

  0

  100

  12

  Прибуток від реалізації послуг (т.р.)

  (В порівнянних величинах)

  4303

  4798

  +495

  111,5

  13

  Балансовий прибуток (тис. Руб.)

  (В порівнянних величинах)

  4181

  4708

  +527

  109,4

  14

  Рентабельність діяльності (%)

  19,3

  19,1

  -0,2

  -

  15

  Рентабельність продажів (%)

  16

  16

  0

  -

  У порівнянні з попереднім роком, в 2006 році відбулося помітне збільшення таких показників, як обсяг реалізованих послуг на 3230 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або на 12,1%, собівартість реалізованих послуг на 2735 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або на 12,2%. Відповідно разом з цими показниками підвищився і безпосередньо залежить від них показник середньорічного виробітку на одного працюючого - на 12869 рублів. Середньорічна вартість основних виробничих фондів зросла на 290 тисяч рублів або на 10,5%, дане збільшення викликано більшою мірою введенням нової обчислювальної техніки. Разом зі збільшенням обсягу реалізованих послуг збільшився показник, що характеризує ефективність використання основних засобів організації. Дане збільшення склало 0,2 рубля або 2,1%, в результаті показник фондовіддачі прийняв значення 9,8 рубля на рубль. Збільшилися показники оборотності оборотних коштів: коефіцієнт оборотності, що характеризує кількість оборотів оборотних коштів в процесі їх руху, збільшився на 0,34 оборотів за рік, а тривалість одного обороту в днях знизилася на 3,5 дня. Дане збільшення в звітному періоді показників оборотності оборотних коштів пояснюється збільшенням обсягу реалізованих послуг, щодо базисного періоду, а також загальним збільшенням оборотних коштів за підсумками 2006 року.

  Показник характеризує витрати на рубль реалізації послуг залишився в звітному періоді без зміни. Інтерпретувати його значення, рівне 0,84 можна як то, що з кожної гривні реалізованих послуг організація отримує 16 копійок прибутку. У прямому зв'язку з цим показником знаходяться показники прибутку, що показують ефект від фінансово-господарської діяльності підприємства, і рентабельності продукції, що показують ефективність роботи організації. Відповідно, в 2006 році відбулося зростання всіх показників прибутку. Найбільш відчутне зміна відбулася за показником балансового прибутку, яка збільшилася на 527 тисяч рублів. Що стосується рентабельності, то рентабельність продажів, що характеризує ефективність підприємницької діяльності організації залишилася без зміни і дорівнює 16%. Загальний коефіцієнт покриття показує відношення власних коштів до позикових коштів організації. Той факт, що він більше одиниці (1,03) показує переважання власних коштів над позиковими, але треба відзначити те, що в звітному періоді відбулося зниження даного показника на 0,03, що показує незначне, але все ж погіршення фінансових позицій підприємства. Фонд оплати праці в 2006 році збільшився на 23 тисячі рублів і склав 8240 тисяч рублів, а середня заробітна плата склала 19074 рубля. Якщо розглянути приріст ФОП в процентному відношенні до фонду оплати праці 2005 року, ми побачимо, що дане збільшення склало 0,4%, при цьому відзначимо зменшення в звітному періоді числа працівників організації. При наявності в країні фактичної річної інфляції, що дорівнює 12%, нескладно порахувати, що фактичний приріст фонду оплати праці не покрив темпів інфляції, що характеризує підприємство з позицій невисокою соціальної забезпеченості.

  2.4 Аналіз ринку

  ТОВ «Тропік-тур» працює на туристичному ринку Москви, на якому також працює велика кількість туристичних компаній, що пропонують своїм клієнтам різноманітні маршрути, сервіс та послуги, тим самим, розділяючи весь ринок на окремі сегменти. Сегментація туристського ринку визначається як діяльність по класифікації потенційних споживачів відповідно до ка-кількісний і кількісними особливостями їх попиту. Други-ми словами, здійснюючи сегментацію, підприємство ділить ринок на окремі групи клієнтів, для кожної з яких можуть потре-Бова однакові або схожі види послуг.

  Головна мета сегментації - забезпечити адресність туристично-му продукту, так як він не може відповідати запитам відразу всіх по-споживачів. За допомогою її реалізується основний принцип марці-тингу - орієнтація на споживача. При цьому туристське підприємство не розпилює, а концентрує свої зусилля в «напрямку головного удару». Тим самим досягається підвищення ефективності применяе-мих форм і методів продажу, реклами, стимулювання збуту і т.д.

  Природно, на такому місткому ринку, як ринок туристичних послуг Москви, у компанії ТОВ «Тропік-тур» досить прямих конкурентів по займаному сегменту. Сегмент, в якому працює ТОВ «Тропік-тур» можна охарактеризувати, використовуючи ознаки сегментації, в такий спосіб.

  Основними клієнтами фірми є молодь (19-25 років) і відносно молоді, економічно активні люди (25-44 роки) (див. Схему 2.1). Молодь в основному віддає перевагу відносно дешеві подорожі з використанням менш комфортабельних засобів розміщення і транспорту, веселий вечірній відпочинок. Щодо молоді, економічно активні люди вважають за краще відпочивати сім'єю з дітьми, а також до даної категорії можна віднести компанії використовують послугу ТОВ ТОВ «Тропік-тур» «Тур в кредит», і що організують таким чином корпоративний відпочинок. Сегментація за ознакою «тривалість поїздки» показує, що середньою тривалістю поїздки є 7-10 днів (див. Схему 2.2).

  2

  Схема 2.1 -Сегментація клієнтів фірми за віком

  2

  Схема 2.2 - Сегментація за середньою тривалістю поїздки (днів)

  Напрями, за якими працює компанія ТОВ «Тропік-тур» надзвичайно популярні, незважаючи навіть на те, що їх пропонують багато фірм. При цьому можна виділити трьох прямих конкурентів компанії - це фірми «Оранж-тур», «Інна-тур» і «Капітал-тур». Перераховані вище компанії працюють на ринку більше тривалий час ніж ТОВ «Тропік-тур» і мають більш розвинену мережу офісів продажу, більш високі обсяги реалізації своїх послуг. Однак, відзначимо, що відмінною рисою ТОВ «Тропік-тур» є пропозиція на ринку послуги «Тур в кредит», тим самим в даному напрямку інтереси розглянутої нами компанії і її прямих конкурентів не перетинаються, а, отже, дана пропозиція можна вважати успішним і вимагає подальшого розвитку.

  Порівняльний аналіз конкурентів

  Таблиця 2.4

  критерії

  ТОВ «Тропік-тур»

  ТОВ «Оранж-тур»

  ТОВ «Інна-тур»

  ТОВ «Капітал-тур»

  впізнаваність марки

  -

  +

  +

  +

  Місцезнаходження

  +

  +

  +

  -

  Цінова політика

  +

  +

  -

  +

  асортимент послуг

  +

  +

  +

  -

  Навчання персоналу

  -

  +

  +

  +

  Використання нових технологій

  +

  +

  +

  +

  Надійні зв'язки з постачальниками

  +

  +

  -

  +

  Фінансування маркетингових програм

  -

  +

  +

  +

  Високий рівень якості

  +

  +

  -

  +

  Порівняльний аналіз показав, що ТОВ «Тропік-тур» не багатьом поступається своїм конкурентам, а з точки зору деяких критеріїв перевершує їх і у неї є можливість зайняти свою нішу в цьому сегменті.Але необхідно навчати персонал для роботи з корпоративними клієнтами та вкладати гроші в рекламу.

  2.5 Аналіз та оцінка балпнса підприємства

  Відповідно до діючих в даний час нормативними документами річний бухгалтерський звіт стандартизований і уніфікований для всіх організацій незалежно від їх галузевої приналежності, виду діяльності та організаційно-правової форми. У балансі присутні так звані регулюючі статті, які спотворюють дійсну величину майна підприємства. Для аналізу економічного потенціалу підприємства будується порівняльно-аналітичний баланс нетто, який відображає дійсну величину майна підприємства (див. Додаток А).

  Більш зручний порівняльно-аналітичний баланс, побудований шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури і динаміки. За даними цієї таблиці можна провести як горизонтальний, так і вертикальний аналіз балансу. Вертикальний аналіз дозволяє встановити питому вагу кожної статті балансу в його загальному підсумку, а горизонтальний, - визначити поряд з абсолютними змінами, відносні темпи зростання (зниження) по окремих статтях. Вертикальний і горизонтальний аналіз взаємодоповнюють один одного.

  Безпосередньо з аналізу балансу можна отримати наступні важливі показники:

  1. Загальна вартість майна організації 2005 = 7671 тис. Руб.

  Загальна вартість майна організаціі2006 = 8290 тис. Руб.

  2. Вартість іммобілізованих (необоротних) активів 2005 = 3026 т.руб.

  Вартість іммобілізованих (необоротних) активів 2006 = 3378 т.руб.

  3. Вартість мобільних (оборотних) коштів 2005 = 4645 тис. Руб.

  Вартість мобільних (оборотних) коштів 2006 = 4912 тис. Руб.

  4. Величина власного капіталу підприємством 2005 = 2405 тис. Руб.

  Величина власного капіталу підприємства 2006 = 2762 тис. Руб.

  5. Величина позикового капіталу підприємством 2005 = 5266 тис. Руб.

  Величина позикового капіталу підприємства 2006 = 5528 тис. Руб.

  6. Величина власних коштів в обороті 2005 = 254 тис. Руб.

  Величина власних коштів в обороті 2006 = 139 тис. Руб.

  З аналізу балансу нетто видно, що при загальному збільшенні фінансових ресурсів підприємства на 619 т. Руб. або на 8,07% такий важливий показник як власні кошти підприємства збільшився на 357 т. руб. або на 14,84%., а їх частка в загальній вартості майна збільшилася на 1,97% і становить 33,32% від підсумку балансу. При цьому позикові кошти теж збільшилися на 262 т. Руб., А їх частка в майні підприємства збільшилася на 0,03% і становить 66,68% до кінця року. Очевидно, що все збільшення позикових коштів спостерігається за рахунок зростання величини кредиторської заборгованості.

  На підставі даних балансу можна відзначити, що в складі майна підприємства на початок року необоротні активи склали 3026 т. Руб. або 39,45%, за звітний період вони збільшилися на 352 т. руб. або на 11,63%, а їх частка в загальній вартості майна зросла на 1,3%. Є підстави припускати, що матеріально-технічна база підприємства покращилася. Разом з тим оборотні активи за аналізований період також збільшилися на 267 т. Руб. або на 5,75%, а їх частка в загальній вартості майна зменшилася на -1,3%. По суті зниження спостерігалося лише за запасами -10 т. Руб. або -38,46%, а дебіторської заборгованості навпаки зросла на 155 т. руб. або 4,53%. Що ж стосується найбільш мобільного частини оборотних коштів, то вони за аналізований період збільшилися на 125 т. Руб. або на 10,5%., а їх частка в майні підприємства збільшилася на 0,35%.

  Високий рівень мобільності майна є одним з найважливіших показників фінансового стану, але він може бути і випадковим. Коли приріст оборотних коштів відбувається переважно за рахунок позикових джерел, тобто кредитів, позик і кредиторської заборгованості, в перспективі цих джерел може і не бути, і підвищення мобільності майна носить нестабільний характер, і навпаки, якщо головним джерелом приросту оборотних коштів є власні кошти підприємства, то це означає, що висока мобільність майна підприємства невипадкова і повинна розглядатися як постійний фінансовий показник підприємства. Важливо вказати на зниження показника власних оборотних коштів (-115 т.руб.) В звітному періоді. Дане зниження відбулося через збільшення кредиторської заборгованості в звітному періоді на 550 т.руб. або на 18,01%.

  2.6 Аналіз та оцінка капіталів підприємства

  Зміни в капіталі організації відбуваються за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, уцінки і дооцінки різних видів майна. У загальному вигляді ці зміни виражаються в зміні чистих активів за звітний період або фізичної величини власного капіталу в залежності від прийнятої концепції. Зміни власного капіталу виникають в результаті:

  · Розрахунків з власниками по дивідендах і емісії акцій (це не відноситься до нашої організації на увазі її організаційно-правової форми);

  · Прибутків і збитків, що не визнаються у звіті про прибутки і збитки;

  · Накопиченої (нерозподіленого) прибутку;

  · Змін в обліковій політиці.

  У аналізованої організації за звітний рік у складі власного капіталу найбільшими темпами збільшувалися резервний капітал (+ 15,4%) і прибуток (+ 17,7%), отже, отриманий дохід прямував на резервування і споживання. Рухи статутного і додаткового капіталів не було. Що стосується залученого капіталу, то відзначимо зниження, як у базисному, так і в звітному періодах сум довгострокових зобов'язань (-13,7% у звітному періоді) і аналогічне зростання короткострокових зобов'язань організації (+ 8,7% за 2005р.).

  Тепер пропонується розрахувати показники, що характеризують ефективність капіталовкладень:

  1) Коефіцієнт капіталізації

  Дорівнює відношенню величини позикового капіталу до величини коштів із зовнішніх і внутрішніх джерел власного капіталу організації.

  U = ЗК / СК.

  U 2005 = 5266/2405 = 2,19.

  U 2006 = 5528/2762 = 2,01.

  Відхилення 2004-2005 (-0,18).

  Даний показник характеризує співвідношення власного і позикового капіталів і в звітному періоді показує, що на кожен рубль власних коштів припадає 2 рубля 01 копійка позикових.

  2) Рентабельність власного капіталу

  Визначається відношенням величини чистого прибутку до вартості власного капіталу і виражається в процентному відношенні.

  R СК 2005 = (3183/2405) * 100 % = 132,3%.

  R СК 2006 = (3578/2762) * 100 % = 129,5%.

  Відхилення 2004-2005 склало (-2,8).

  Даний показник характеризує ефективність використання власного капіталу. Значення даного показника є дуже динамічними, саме тому даний показник впливає на рівень котирування акцій. У нашому випадку, можна спостерігати незначне зниження показника в звітному періоді, на 2,8%, при цьому все одно відзначимо позитивно-допустиме значення даного показника, як в звітному періоді, так і в базисному.

  3) Економічна рентабельність

  Визначається відношенням величини чистого прибутку до сукупного обсягу фінансування організації і виражається в процентному вираженні.

  R Е 2005 = (3183/7671) * 100 % = 41,5%.

  R Е 2006 = (3578/8290) * 100 % = 43,2%.

  Відхилення 2005-2006 склало (+1,7).

  Показники економічної рентабельності і рентабельності власного капіталу, як правило, змінюються протилежно, що ми і можемо спостерігати на прикладі. До того ж, якщо показник економічної рентабельності перевищує значення в 30% - можна судити про сприятливої ​​економічної ситуації.

  2.7 Аналіз та оцінка внутрішніх чинників платоспроможності та ліквідності

  У практиці аналітичної роботи використовуються показники: власних можливостей забезпечення платоспроможності і ліквідності.

  А) величина власних оборотних коштів (ВОК);

  Б) маневреність власних оборотних коштів (БЕУ).

  А) Величина власних оборотних коштів

  Значення СОС дорівнює різниці поточних активів підприємства з його поточними зобов'язаннями.

  СОС = ТА - ТО

  СОС 2005 = 4645 - 4391 = 254 (тис. Руб.)

  СОС 2006 = 4912 - 4773 = 139 (тис. Руб.)

  Відхилення 2005-2006 склало (-115 тис. Руб.).

  Показник СОС служить орієнтовною оцінкою оборотних коштів, що залишаються вільними після погашення боргів. В даному випадку величина цього показника позитивна, що характеризує те, що в обороті певну частку складають власні кошти, правда, необхідно відзначити зрушення показника в негативну сторону, що стався в звітному періоді, на що вказує негативне відхилення 2005 - 2006 років, що дорівнює (-115 ) тис. руб. Дане відхилення пояснюється збільшенням величини поточних зобов'язань на 506 тис. Руб., За рахунок збільшення кредиторської заборгованості організації, при цьому треба відзначити, що величина оборотних активів за цей період також збільшилася на 267 тис. Руб., Але не так значно, як поточні зобов'язання .

  Б) Маневреність власних оборотних коштів

  Значення БЕУ дорівнює відношенню величини запасів і витрат до власних оборотних коштів.

  БЕУ = ЗЗ / СОС

  БЕУ 2005 = 26/254 = 0,1

  БЕУ 2006 = 16/139 = 0,12

  Відхилення 2005-2006 склало (+0,02).

  За показником БЕУ можна судити про те, яка частина функціонуючого капіталу вкладена в виробничі запаси. У нашому випадку при наявності зовсім незначної кількості матеріальних запасів, обумовленого характером діяльності компанії, розглядати характеристику показника БЕУ непродуктивно. Хоча відзначимо збільшення показника БЕУ в 2006 році в порівнянні з 2005 роком, це пов'язано з ще більшим зменшенням запасів, навіть незважаючи на зниження власних оборотних коштів в обороті компанії.

  В даний час керівництво підприємств саме вирішує куди направляти і як використовувати фінансові ресурси. У зв'язку з цим не нецікаво при аналізі платоспроможності підприємства розглянути наступні показники:

  1. Частка СОС в активах організації

  Даний показник визначається як відношення СОС до балансу помножене на 100%. Нормативне значення 30%.

  ДСОС ап = (ВОК / БН) * 100%

  ДСОС ап 2005 = (254/7671) * 100 % = 3,31%

  ДСОС ап 2006 = (139/8290) * 100 % = 1,7%

  Відхилення 2005-2006 склало (-1,61%).

  У наявності повне невідповідність нормативним значенням, викликане незначною величиною СОС. Більш того, відзначається негативна динаміка показника в звітному періоді.

  2. Частка СОС у покритті запасів

  Даний показник розраховується як відношення СОС до величини запасів і витрат, в процентному вираженні. Нормативне значення 50%.

  ДСОС пз = (ВОК / ЗЗ) * 100%

  ДСОС пз 2005 = (254/26) * 100 % = 97,6%

  ДСОС пз 2006 = (139/16) * 100% = 86,9%

  Відхилення склало (-10,7%).

  У нашому випадку, з огляду на рід діяльності досліджуваної компанії, значення даного показника можна не брати до уваги при аналізі платоспроможності, в зв'язку з вкрай малою величиною запасів. Проте, відзначимо значне перевищення нормативного значення показника, як в базисному, так і в звітному періоді, незважаючи на знижувальну динаміку в останньому.

  3. Коефіцієнт покриття запасів

  До пз характеризує покриття запасів всіма наявними засобами і дорівнює відношенню суми СОС, КБ під товарно-матеріальні цінності, Розрахунків за товари, роботи і послуги (РЗТ), аванси отримані (АВП), векселі до сплати (ВУ) до величини запасів і витрат.

  До пз = (ВОК + КБ + РЗТ + АВП + ВУ) / ЗЗ

  До пз 2005 = (254 + 1335 + 59) / 26 = 63,3

  До пз 2006 = (139 + 1163 + 43) / 16 = 84,1

  Відхилення 2005-2006 склало (+20,8).

  Розрахований показник свідчить про те, що в звітному і базисному періодах всі наявні засоби підприємства значно покривають запаси. Відзначимо при цьому, що величина показника запаси занадто незначна в зв'язку зі специфікою діяльності організації.

  Значення всіх розрахованих вище показників платоспроможності зведемо в таблицю 2.5 станом на початок і кінець звітного періоду.

  Показники, що характеризують ліквідність організації і їх динаміка

  Таблиця 2.5

  Найменування

  показника

  значення показників

  Відхилення (+, -)

  2005 рік

  2006 рік

  Величина власних оборотних коштів (ВОК) (тис.руб.)

  254

  139

  -115

  Маневреність СОС (БЕУ)

  0,1

  0,12

  +0,02

  Загальний коефіцієнт покриття (Кпок)

  1,06

  1,03

  -0,03

  Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кбл)

  1,05

  1,02

  -0,03

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка)

  0,271

  0,275

  +0,004

  Частка власних оборотних коштів в активах підприємства

  3,31

  1,7

  -1,61

  Частка СОС у покритті запасів

  97,6

  86,9

  -10,7

  Коефіцієнт покриття запасів (за рахунок нормальних джерел)

  63,3

  84,1

  +20,8

  Спираючись на дані представлені в таблиці можна зробити наступний висновок. На даний момент організація є платоспроможною. За це свідчать витримані в нормативних значеннях показники швидкої і абсолютної ліквідності, і це не дивлячись на низьке значення показника загальної ліквідності або загального коефіцієнта покриття, при цьому треба відзначити, що і він хоча і менше покладених нормативних значень, проте, вище порогового значення рівного одиниці, тобто показує, що поточні активи нехай і незначно, але перевищують поточні зобов'язання. Значення коефіцієнта покриття запасів і показника характеризує частку власних оборотних коштів у покритті запасів можна не брати до уваги в зв'язку з незначною величиною запасів організації. Можна відзначити позитивне значення показника, що характеризує кількість власних оборотних коштів беруть участь в обороті, що показує їх незаёмний характер. Також необхідно відзначити зниження в звітному періоді таких показників як, - загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, показник величини власних оборотних коштів, а також показник, що характеризує частку останніх у активах організації. Дане зниження є негативною тенденцією і пояснюється збільшенням у звітному періоді частки поточних зобов'язань, а точніше кредиторської заборгованості організації.

  2.8 Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства

  Важливою характеристикою фінансового стану підприємства є стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи.

  Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня незалежності від позикових джерел фінансування. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки організація незалежна з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням її фінансово-господарської діяльності. Показники, які характеризують незалежність по кожному елементу активів і по майну в цілому, дають можливість виміряти, чи достатньо стійка аналізована організація у фінансовому відношенні.

  В умовах ринку незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел набуває особливої ​​значущості. Багато підприємств люблять вкладати в справу мінімум власних коштів, фінансуючи його за рахунок коштів взятих в борг. Однак, якщо при цьому буде допущений значний перекіс у бік боргів, підприємство, в разі негайного їх запитання, може збанкрутувати.

  На практиці застосовуються різні методики аналізу фінансової стійкості і, зокрема, фінансову стійкість можна оцінити по співвідношенню власних і позикових коштів, який виражається через коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталів (К с).

  До з 2005 = ПК / ВК = 5266/2405 = 2,19;

  До з 2006 = ПК / ВК = 5528/2762 = 2,01;

  Хоча, відповідно до значення коефіцієнта співвідношення залученого і власного капіталів, залучений капітал практично в два рази перевищує фонди власних коштів (в 2,01 рази), тим не менш, в звітному році відбулося зниження залежності від зовнішніх позикових джерел, що підтверджується відхиленням в значеннях даного показника в 2005-2006 роках на (-0,18).

  У практиці аналітичної роботи використовується наступна система показників.

  1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу

  Цей показник визначається як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу. Він показує, яка частка власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у підприємство. Вважається, що частка СК повинна бути 0, 6.

  До кск = (СК / БН)

  До кск 2005 = (2405/7671) = 0,31

  До кск 2006 = (2762/8290) = 0,34

  Відхилення 2005-2006 склало (+0,03).

  Очевидно, що дане значення показника не досягло нормативного значення ні в 2005, ні в 2006 році, але, як видно, намітилася тенденція зростання.

  2. Коефіцієнт фінансової залежності

  Є показником зворотним коефіцієнту концентрації власного капіталу і визначається як відношення підсумку балансу до власного капіталу. Якщо показник дорівнює одиниці, - це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

  До фз = БН / СК

  До фз 2005 = 7671/2405 = 3,19

  До фз 2006 = 8290/2762 = 3,01

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,18).

  Зниження цього показника в звітному періоді означає зменшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Дане значення (3,01) показує, що на кожен власний рубль, вкладений в активи, 3 рубля 01 копійка є позиковими.

  3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  За цим коефіцієнтом можна судити про те, яка частина СОС використовується для фінансування поточної діяльності підприємства, тобто яка частина власного капіталу вкладена в СОС, а яка у необоротні активи. Цей показник дорівнює відношенню власних оборотних коштів до власного капіталу.

  До м = ВОК / СК

  До м 2005 = 254/2405 = 0,11

  До м 2006 = 139/2762 = 0,05

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,06).

  У звітному періоді можна говорити про зниження у фінансуванні поточної діяльності організації за рахунок власних оборотних коштів, і про збільшення вкладень у необоротні активи, тобто можна говорити про зростаючу іммобілізації власного капіталу.

  4. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

  Даний показник визначається як відношення всього залученого капіталу до підсумку балансу.Також цей показник є доповнюючим до коефіцієнта концентрації власного капіталу і може визначатися як різниця між одиницею і К кск. Виходячи з цього можна сказати, що оптимальним значенням даного показника буде 0,4.

  До кп = ПК / БН; До кп = 1 До кск

  До кп 2005 = 5266/7671 = 0,69

  До кп 2006 = 5528/8290 = 0,66

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,03).

  У звітному періоді спостерігається зниження питомої ваги залученого капіталу щодо всього майна організації, однак, нормативні значення показника не витримуються.

  5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

  Цей коефіцієнт характеризує, яка частина ОЗ та інших вкладень профінансована за рахунок довгострокових позикових коштів. Він визначається як відношення довгострокових зобов'язань до загальної суми ОС і капітальних вкладень та інших необоротних активів.

  До св = ДО / СВ

  До св 2005 = 875/3026 = 0,29

  До св 2006 = 755/3378 = 0,22

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,07).

  Показник даного коефіцієнта за звітний рік, вказує на те, що 22% основних засобів організації фінансувалися за рахунок довгострокових вкладень, при цьому можна відзначити, що в базисному періоді подібним родом фінансувалося 29% основних засобів.

  6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

  Даний коефіцієнт показує частку довгострокових позик, залучених для фінансування діяльності підприємства поряд з власними коштами. Він визначається як відношення довгострокових зобов'язань до суми власного капіталу і довгострокових зобов'язань.

  До дп = ДО / (СК + ДО)

  До дп 2005 = 875 / (2405 + 875) = 0,27

  До дп 2006 = 755 / (2762 + 755) = 0,21

  Відхилення 2005-2006 склало (-0,06).

  У звітному періоді спостерігається зниження частки довгострокових позик у фінансуванні діяльності організації.

  7. Коефіцієнт структури залученого капіталу

  Даний коефіцієнт характеризує частку довгострокових позик у загальній сумі позикових коштів і дорівнює відношенню суми долгосрочнавітся прекрасна можливість відвідати один з найкрасивіших куточків на землі. Берег Тихого океану і гейзери, величні вулкани і реліктові ліси. Відвідування Камчатки, звичайно, буде незабутньою пригодою, яке запам'ятається на все життя. У цій програмі щасливим чином поєднуються елементи культурно-пізнавального та екологічного турів. Комфортне розміщення в курортній місцевості плюс справжня екзотика півострова.

  Перш ніж представити калькуляцію турів необхідно провести географічний екскурс:

  Місцезнаходження: Камчатська область розташована на північно-східному краю Азії і займає півострів Камчатка з прилеглою материковою частиною, Командорські острови і острів Карагинський. Загальна площа - 472000 кв. км, що дорівнює території декількох європейських держав. Охотське море на заході, Берингове море на північному сході і Тихий океан на південному сході омивають півострів.

  Географічні особливості: рельєф і ландшафт. Камчатка - гірська країна з гірськими хребтами, які займають більше двох третій всій території. Головні з них - Серединний і Східний - тягнуться паралельно один одному уздовж всього півострова. Низовини знаходяться в основному на півночі і заході півострова. Камчатка - це район інтенсивної вулканічної діяльності. Тут більш ніж 150 вулканів, 29 з яких є активними. Камчатка - це вогненна і жива земля, майже всі туристичні маршрути проходять або через гарячі термальні або мінеральні джерела або через кратер одного з діючих вулканів. Мало місць на планеті, де можна побачити стільки вулканів одночасно. Конуса діючих або вимерлих вулканів видно на далекі відстані. Щорічно тут відбуваються виверження і їх можна побачити. Перлина Камчатської землі - знаменита на весь світ Долина гейзерів. Долина гейзерів - рідкісне природне явище, де на обмеженій території сконцентровані всі форми прояву вулканізму: гейзери, гарячі пульсуючі джерела і водойми створюють незвичайні умови для розвитку термофільних організмів. Ріки та озера. Камчатка рясніє річками та озерами. Вода в багатьох з них прозора і чиста і з цієї причини хороша для нересту лосося - найціннішою породи риби. Найдовша і глибока річка півострова - річка Камчатка (від витоку до гирла понад 700 км). Це життєво важливий водний шлях, придатний для маленьких судів і барж практично по всій своїй довжині. Іншими великими і судноплавними річками є Швидка, Пенжіна, Апука, Велика, Тигиль. Найбільші озера Камчатки - це озера Курильські і Кроноцкоє. Глибина останнього в деяких місцях досягає 100 метрів. Озеро Курильські, розташоване в горах, є одним з найбільших нерестовищ Камчатського півострова. Дикою природою Камчатки створені і такі дивовижні місця, як «Блакитні озера» - озера, навколо яких все здається в блакитному кольорі. Таку видимість створює світло, відбите льодом на дні озер через їх прозору воду.

  Клімат. Характерними рисами клімату Камчатки є мінливість погоди і висока вологість. У Прибережних областях клімат морський: зима тут недовга і відносно тепла, з сильними снігопадами і туманами, а літо часто дощове. Клімат на півночі і в центральних частинах, зокрема в долині річки Камчатка, континентальний, з жарким літом і суворими зимами. Найтепліші місяці - липень і серпень з середніми температурами 15-17 градусів.

  Фауна Камчатки. Тваринний світ Камчатки багатий і різноманітний. Бурий ведмідь, лисиця, песець, заєць, соболь, норка, рись, сніжний баран, видра, видра, ондатра і багато інших рідкісних тварин населяють ліси і тундри півострова. Серед морських ссавців характерні кити, тюлені, нерпи, канали. Дуже багато видове різноманіття птахів півострова. Деякі з них - куріпки, глухарі, лебеді, голуби, ворони, сороки - залишаються на півострові цілий рік, в той час як інші, наприклад гуси, качки, прилітають в це віддалене місце щовесни на гніздування. На прибережних скелях і скелястих островах можна побачити чайок, бакланів, Топорков і інших птахів. Більше тридцяти видів риби водиться в камчатських річках, озерах і морях, що оточують півострів. Серед них: лососеві породи, оселедець, навага, камбала, палтус, тріска, морський окунь, карась та інші.

  Зразкове опис туру:

  1 день - Виліт з Москви.

  2 день - Прибуття в Петропавловськ-Камчатський (авіапереліт). Трансфер в готель. Розміщення.

  3 день - Сніданок. Оглядова екскурсія по місту. Обід. Краєзнавчий музей. Повернення в готель. Вечеря.

  4 день - Сніданок. Трансфер в порт. Екскурсія на теплоході по Авачинської бухті Тихого океану - однієї з найкрасивіших бухт в світі. Маршрут пролягає повз Микільської сопки, бухти Тихої, острова Бабушкін камінь, мису Станицький і легендарних скель, які місцеві жителі називають «Три брата». Трансфер в готель. Вечеря.

  5 день - Сніданок. Переїзд до річки Бистра. Пікнік. Сплав по річці на рафтах. Купання в Малкінський термальних джерелах. Трансфер в готель. Вечеря.

  6 день - Сніданок. Вільний день. За бажанням туристів за доп. плату - вертолітний екскурсія з обідом в Долину гейзерів - одне з найбільших відкриттів XX століття. Природний пам'ятник неповторної краси: діючі і згаслі вулкани, гірські хребти і тайгові простори з численними річками та озерами в первозданному вигляді. Можлива організація інших екскурсій. Вечеря.

  7 день - Сніданок. Переїзд до вулкану Авачинский. Прогулянка по прекрасних квітковим полях Авчінского перевалу. Знайомство з вулканом і самобутнім рослинним і тваринним світом Камчатки. Перехід до гори Верблюд (1381 м над рівнем моря). Пікнік. Трансфер в готель. Прощальна вечеря з виступом національного ансамблю ительменов.

  8 день - Сніданок. Трансфер в аеропорт. Виліт в Москву.

  Перед тим як відправитися в подорож, клієнт отримає відповіді на всі питання, що цікавлять його питання, наприклад, про те, яка на Камчатці погода, яку з собою брати одяг, що потрібно мати при собі, якщо він зважиться на сходження на один з Камчатських вулканів. Клієнтам залишиться лише вибрати час, тривалість і програму туру. Нижче наведемо опис деяких найбільш цікавих екскурсій, які можуть, як входити в пакет туру, так і купуватися за окрему плату.

  1) Екскурсія по місту Петропавловськ-Камчатський з відвідуванням Краєзнавчого музею. Туристи побачать історичні пам'ятники міста, якому вже понад 260 років. Їм розкажуть про відомих мореплавців, таких як Вітус Берінг, Ла Перузия, Чарльз Кларк і т.д. З оглядового майданчика, розташованого на сопці Петровська, відкривається прекрасний вид на Авачинську бухту і історичний центр Петропавловська. З виставок краєзнавчого музею можна дізнатися про природу Камчатки, життя корінних народностей півострова і історії його освоєння.

  2) Одноденний сплав з риболовлею по річці Швидка. Річка грає важливу роль у відтворенні західно-камчатських лососів та інших видів риб. Основне місце камчатської риболовлі і сплавів. Час сплаву - 4-5 годин, відстань - близько 18 км. Для сплаву використовуються надувні рафти американського виробництва, чудово підходять для лову, місткістю до 6 пасажирів (плюс 1 гід). Кожному пасажиру під час сплаву буде виданий рятувальний жилет. Риболовля ведеться за принципом "зловив-відпустив". Після закінчення сплаву - пікнік на березі. А на зворотному шляху, є можливість викупатися в Малкінський гарячих джерелах.

  3) Подорож до підніжжя Авачинского і Коряцького вулканів.
  На це подорож піде цілий день. Шлях буде лежати на північ від Петропавловська в державний зоологічний заказник обласного значення "Три Вулкана", до підніжжя Авачинского і Коряцького вулканів. В програму екскурсії входить прогулянка біля підніжжя вулкана, сходження на гору Верблюд (+1381 м), обід. Маршрут дуже простий і не вимагає спеціального спорядження і фізичної підготовки.

  4) Вертолітний екскурсія в Долину гейзерів. Долина гейзерів - унікальне явище природи, була відкрита всього 60 років тому. Долина розташована на території Кроноцкого заповідника, чия унікальна незабутня природа приваблює туристів і дослідників усього світу. Тут можна побачити прояви гідротермальної активності - гейзери і постійні фонтани, грязьові котли, термофільні водорості, висохлі і вологі сірчані озерця, зі схилами, покритими гейзерітовимі відкладеннями. Долина гейзерів захована в одному з глибоких каньйонів Кроноцкого заповідника. Льотне час приблизно 2 години (туди і назад). Під час польоту можна побачити красу і величність активних вулканів, гірські хребти і тайгу, ріки та озера. Після того, як вертоліт приземлиться на одній зі спеціальних майданчиків, розпочнеться піша екскурсія по Долині. На її схилах розташовані кілька найбільших гейзерів. Якщо пощастить, можна буде спостерігати виверження найбільшого гейзера Долини Велетня. Прогулянка займе 1-1,5 години з зупинками на відпочинок, під час якого можна посидіти на дерев'яних лавках і насолодитися фантастичними видами природного явища. Після пішохідної екскурсії по Долині - пікнік у термальних джерел.

  Тепер звернемося до калькуляції турів.

  Вартість туру від 1000 - до 1300 $

  Готель «Камчатка» 2 * Готель розташований в центрі міста Петропавловськ-Камчатський недалеко від Краєзнавчого музею, фасад будівлі звернений до Авачинської бухті. Номерний фонд -90 номерів, харчування - сніданок.

  У вартість входить авіапереліт, трансфер від аеропорту до готелю, мінімальний набір з 3-х екскурсій.

  Вартість туру від 1400 - до 2800 $

  Готель «Три Вулкана» 3 *: Новий, сучасний, невеликий готель розташований в 30 км від Петропавловська-Камчатського, на прилеглій до зоологічному заказнику території. Номерний фонд - 40 номерів, з них 6 номерів «Люкс», харчування - все включено. У вартість входить авіапереліт, трансфер від аеропорту до готелю, набір з 5-ти екскурсій.

  Вартість туру від 2500 - до 5000 $

  Готель «Петровський» 4 *: Сучасний, досить великий готель, розташований в самому мальовничому куточку Петропавловська-Камчатського - поруч з сопкою «Петровська», з прекрасним видом на бухту і історичний центр міста. Номерний фонд - 105 номерів, з них 10 номерів «Люкс», харчування - все включено. У вартість входить авіапереліт, трансфер від аеропорту до готелю, набір з 7-ми екскурсій, в т.ч. вертолітний екскурсія в Долину гейзерів.

  3.3 Захід щодо вдосконалення структури оборотного капіталу

  За рахунок дострокового погашення дебіторської заборгованості, з'являються кошти, які можуть бути частково пущені в оборот. За рахунок цих коштів буде збільшена частка власного оборотного капіталу, відповідно це вплине на підвищення показників характеризують фінансову стійкість компанії.

  В результаті застосування факторингової схеми погашення дебіторської заборгованості, у компанії з'являються умовно власні кошти у формі факторингового кредиту, які, в кінцевому рахунку, стають абсолютно власними.

  Ще одне джерело поповнення оборотних коштів за рахунок власної участі є розподіл прибутку від заходів, що забезпечують джерела власного фінансування.

  Розподіл прибутку йде традиційно до фондів споживання і накопичення. Фонд накопичення є, безумовно, джерелом перспективного розвитку, в тому числі оборотного капіталу. У поточному періоді додатковий прибуток від заходів буде орієнтована переважно на інвестування і з цією метою тимчасово може бути розподілена в співвідношенні 60% до фонду споживання і 40% в фонд накопичення.

  Виходячи з органічної будови капіталу підприємства (3,5 до 5 млн. Руб. Або 40% до 60%), співвідношення основного і оборотного капіталів, фонд накопичення ділиться в цій же пропорції. В результаті з'являється ще одне джерело поповнення оборотного капіталу компанії.

  4. Економічна частина

  4.1 Розрахунок факторингових платежів

  1. Короткострокова заборгованість

  3249 - ((3249 * 0,02) + (3249 * (0,18 / 2)) = 3249 - (64,98 + 292,41) = 2891,61 тис. Руб.

  2. Прострочена короткострокова заборгованість

  251- ((251 * 0,03) + (251 * (0,21 / 2)) = 251- (7,53 + 26,36) = 217,11 тис. Руб.

  3. ПІДСУМОК

  А) Сума заборгованості, отримана за договором

  2891,61 + 217,11 = 3108,72 тисяч рублів.

  Б) Сума витрат за договором факторингу

  64,98 + 292,41 + 7,53 + 26,36 = 391,28 тисяч рублів (дана сума буде відображена в звітності як позареалізаційні витрати).

  В) Загальний приріст прибутку

  3108,72 * (0,191 / 4 + 1) = 3257,16 тис. Руб.

  Залишок дебіторської заборгованості підприємства після проведеної переуступки буде дорівнює 75 тис. Руб.

  Як було розглянуто раніше в розділі 2.4.7 «Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості підприємства» даної роботи, підприємство має заборгованість перед бюджетом з податків і зборів, а також перед державними позабюджетними фондами в загальному розмірі 2157 тис. Руб. Отже, грошові кошти, отримані в результаті факторингової операції, доцільно буде спрямувати на погашення заборгованості по вище наведеним першочергових платежах, а залишок грошових коштів в розмірі 951,72 тис. Руб. пустити на поповнення обігових коштів підприємства.

  Проект заходів щодо підвищення фінансових стійкості турфірми ТОВ «Тропік-тур» м.Москва

  ДП - затверджений наказом МГУС від «__» __________ 2008 №

  Прізвище

  підпис

  Дата

  економічна частина

  Ісп. іст.

  лист

  листів

  Роз.

  Чапліна Д.

  Руковод.

  Рогунова З.І.

  ІТ і Г МГУС

  ГР. ЕВ-6

  Зав. каф.

  Огнєва С.В.

  Нижче в таблиці 4.1 наведемо ряд економічних показників, на які вплинуло даний захід.

  Таблиця 4.1 - Прогнозовані техніко-економічні показники

  Найменування

  показника

  базове

  значення

  значення після

  заходи

  відхилення

  (+, -)

  Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

  2,01

  1,3

  -0,71

  Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

  0,66

  0,42

  -0,24

  Кількість оборотів, скоєних обіговими коштами за рік

  6,08

  10,7

  +3,9

  Тривалість одного обороту в днях

  59,2

  34,1

  -25,1

  З таблиці 4.1 видно, що під дією заходи спостерігається поліпшення наведених техніко-економічних показників. Коефіцієнт, що характеризує співвідношення залучених і власних коштів знизився на 0,71 пункту і прийняв значення 1,3, яке входить в нормативні межі. Також знизився і коефіцієнт концентрації залученого капіталу і практично досяг необхідного нормативного значення рівного? 0,4. Прискорилася оборотність оборотних коштів, скоротилася тривалість одного їх обороту, а також відбулося скорочення виробничого циклу.

  4.2 Розрахунок ефективності заходи щодо розширення асортименту

  Ефективність розробки та впровадження нового напряму може бути виражена в проектованому розрахунку приросту обсягу реалізованих послуг. В якості вихідних даних можуть бути використані наступні дані (див. Табл. 4.2):

  Табліца.4.2 -

  Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від розвитку нового напряму Камчатка

  Цінова категорія турпакета

  Середня ціна за од., Тис. Руб.

  Прибуток від реалізації, 7% ставка

  Проектне кількість турпакетів, од.

  від 1000 - до 1300 $

  29,5

  2,1

  25

  від 1400 - до 2800 $

  50,4

  3,53

  14

  від 2500 - до 5000 $

  91,7

  6,42

  11

  Розрахуємо ефективність даного заходу, використовуючи дані, представлені в табліце.4.2

  ? V =? Цi * Oi,

  Де: Цi-ціна одиниці i-тій послуги (турпакета)

  Оi- кількість реалізованих послуг (турпакетів) i-го виду.

  Розрахуємо приріст обсягу реалізації послуг за формулою:

  ? V = 29,5 * 25 + 50,4 * 14 + 91,7 * 11 = 737,5 + 705,6 + 1008,7 = 2451,8 тис. Руб.

  Розрахуємо приріст прибутку:

  ? P =? Пi * Оi,

  Де: Пi - прибуток від реалізації одиниці i-тій послуги (турпакета)

  ? P = 2,1 * 25 + 3,53 * 14 + 6,42 * 11 = 52,5 + 49,42 + 70,62 = 172,54 тис.руб.

  Розрахуємо приріст витрат:

  ? S =? V -? P.

  ? S = 2451,8 - 172,54 = 2279,26 тис. Руб.

  4.3 Розрахунок ефективності заходу, спрямованого на вдосконалення сервісу компанії

  На першому етапі створення нової служби необхідно провести покупку техніки і обладнання та підрахувати витрати на впроваджуваний проект (див. Табл. 4.3).

  Таблиця 4.3 Капітальні витрати

  Стаття витрат

  Кількість (штук)

  Вартість, руб.

  Сума, руб.

  11

  Комп'ютер Celeron 2000/256

  1

  19870

  19870

  22

  Принтер HP LazerJet

  1

  6100

  6100

  33

  мережева плата

  1

  300

  300

  44

  Оперативна система Windows ХР

  1

  2000

  2000

  55

  програмний продукти

  1

  5000

  5000

  РАЗОМ:

  33270

  Таким чином, капітальні витрати на придбання обладнання склали 33270 рублів.

  Крім капітальних витрат необхідних для купівлі обладнання, потрібні поточні (щомісячні) витрати.

  Заробітна плата менеджерів буде складатися з посадового окладу (12000 руб.) І мотиваційної надбавки дорівнює 20% від окладу. Посадовий оклад кур'єра дорівнює 8000 руб.

  (12000 * 1,20) * 3 = 43200 рублів.

  Таким чином, основна заробітна плата менеджерів становитиме 14400 рублів кожного.

  Підприємство буде також відраховувати страхові внески з фонду заробітної плати (ЄСП):

  Таким чином, відрахування від заробітної плати становлять 26% від ФОП.

  З отчисл. = (43200 + 8000) * 0,26 = 13312 рублів.

  Резерв відпусток становить 8,6% від суми заробітної плати і відрахувань від заробітної плати.

  Резерв відпусток = (43200 + 8000 + 13312) * 0,086 = 5548,03 рублів.

  Інші поточні витрати.

  До них відносяться: амортизація основних фондів; витратні матеріали.

  На обчислювальну техніку норма амортизаційних відрахувань становить 10% на рік від вартості обладнання.

  10% / 12 місяців = 0,83% в місяць

  При вартості основних фондів щомісячні відрахування складуть:

  33270 руб. * 0,83% = 276,14 рублів.

  До видаткових матеріалів відносяться: картриджі для принтера; папір для принтера.

  В середньому на витратні матеріали в місяць буде витрачатися наступна сума (див. Табл. 4.4):

  Таблиця 4.4

  Витратні матеріали

  Стаття витрат

  Кількість

  Ціна, руб.

  Сума, руб.

  11

  Папір для принтера

  3

  90

  270

  22

  Картриджі для принтера

  1

  350

  350

  Разом:

  620

  Таким чином поточні і капітальні витрати складуть наступну суму, наведену в таблиці 4.5.

  Таблиця 4.5 - Витрати на впровадження заходу

  Стаття витрат

  Сума, руб.

  11

  Заробітня плата

  43200 + 8000 = 51200

  32

  Відрахування від заробітної плати

  13312

  43

  Амортизаційні відрахування

  276,14

  54

  Витратні матеріали

  620

  65

  резерв відпусток

  5548,03

  Разом:

  поточні витрати

  Капітальні витрати

  Всього витрат:

  70956,17 33270,00

  104226,17

  Таким чином, витрати на впровадження підприємства складають 104226,17 рубля.

  Тепер розрахуємо прибуток, який забезпечується збільшенням основних засобів за рахунок заходу:

  Р 1 = К * Ф про,

  Де, К - обсяг капітальних витрат (руб.),

  Ф про - фондовіддача (руб. / Руб.)

  Р 1 = 33270 * 9,8 = 326046 руб.

  Тепер розрахуємо виручку від реалізації даного заходу:

  V = S * Q обс,

  Де, S - поточні витрати (руб.),

  Q обс - кількість оборотів, скоєних обіговими коштами за рік

  V = 70956,17 * 6,08 = 431413,51 руб.

  Розрахуємо прибуток, який забезпечується збільшенням оборотних коштів за рахунок заходу:

  Р 2 = V - S

  Р 2 = 431413,51 - 70956,17 = 360457,34 руб.

  Отже, тепер можна порахувати загальну прибуток від заходу:

  P = Р 1 + Р 2

  Р = 326046 + 360457,34 = 686503,34 руб.

  4.4 Розрахунок заходи щодо вдосконалення структури оборотного капіталу

  Відповідно до реалізацією заходи, додатковий капітал від факторингових операцій становить 951,72 тис. Руб. З вдосконалення послуг з пропонованим заходам виходить сумарна додатковий прибуток в розмірі:

  686,5 + 172,54 = 859,04 тис. Руб.

  З цієї суми 40% йде в фонд накопичення - 343,62 тис.руб.

  Відповідно з органічним будовою капіталу з них 60% піде на фінансування оборотного капіталу - 206,17 тис.руб.

  Загальний приріст власного оборотного капіталу від даних заходів складе:

  951,72 + 206,17 = 1157,89 тис.руб.

  В результаті змінюється загальна структура капіталу. Власний капітал підприємства збільшився на суму рівну 1157,89 тис.руб.

  Виходячи з вище наведених розрахунків, пропоную звернутися до таблиці 4.6 і розглянути вплив даного заходу на ряд коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість підприємства.

  Таблиця 4.6 -

  Прогнозовані техніко-економічні показники

  Найменування

  показника

  базове

  значення

  значення після

  заходи

  відхилення

  (+, -)

  Коефіцієнт концентрації власного капіталу (ККСК)

  0,34

  0,47

  +0,13

  Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз)

  3,01

  2,11

  -0,9

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (К ОСС)

  0,03

  0,23

  +0,2

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км)

  0,05

  0,15

  +0,1

  Як видно з таблиці 4.6 під впливом заходу спостерігається поліпшення всіх розглянутих техніко-економічних показників. Коефіцієнт концентрації власного капіталу, що показує, яка частка власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у підприємство, хоча і підріс на 0,13 пункту, все ж поки не досяг необхідного нормативного значення, рівного 0, 6. Відповідно знизився коефіцієнт фінансової залежності. Його зниження на 0,9 пункту означає зменшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Дане значення (2,11) показує, що на кожен власний рубль, вкладений в активи, 2 рубля 11 копійок є позиковими. Відзначимо, що значення даного коефіцієнта хоч і не досягла нормативного значення (2), але впритул наблизилося до нього. Помітно збільшився коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, характеризує наявність власних оборотних коштів у організації, необхідних для її фінансової стійкості. Відзначимо, що нормативне значення показника (0,1) в результаті заходів виявилося досягнутим. Виріс і коефіцієнт маневреності власного капіталу (+0,1), але поки не досяг нормативного значення (0,3).

  Впровадження запропонованих заходів дозволить в результаті не тільки підвищити фінансову стійкість, але і поліпшити фінансово-економічний стан фірми в цілому, що і характеризують техніко-економічні показники діяльності підприємства в поточному (після проведення заходів) і плановому періоді (див. Табл. 4.7).

  Таблиця 4.7

  Основні техніко-економічні показники діяльності організації

  п / п

  показники

  плановий

  період

  (2006р.)

  Поточний період (після заходів)

  Відхилення поточного періоду до планового

  (+, -)

  Темп зростання до планового періоду

  (%)

  1

  Обсяг реалізованих послуг у порівнянних цінах (тис. Руб.)

  29880

  35871,93

  +5991,93

  120,05

  2

  Середньорічна вартість основних виробничих фондів (тис. Руб.)

  3050

  3066,64

  +16,64

  100,5

  3

  Фондовіддача (руб. / Руб.)

  9,8

  11,7

  +1,9

  119,4

  4

  Середньорічна чисельність працюючих (чол.)

  36

  40

  +4

  111,1

  5

  Середньорічне виробництво на

  1-го працюючого (т.руб. / 1 ​​люд.)

  830

  896,8

  +66,8

  108,05

  6

  Середньорічна зарплата - 1-го працюючого (тис.руб.)

  228,88

  221,36

  -7,52

  96,7

  7

  Фонд оплати праці (тис. Руб.)

  8240

  8854,4

  +614,4

  107,5

  8

  Оборотність оборотних коштів:

  Кількість оборотів, скоєних обіговими коштами за рік

  6,08

  15,17

  +9,09

  249

  9

  Тривалість одного обороту в днях

  59,2

  24,1

  -35,1

  41

  10

  Собівартість реалізованих послуг (тис. Руб.)

  25082

  27856,77

  +2774,77

  111,06

  11

  Витрати на рубль реалізації послуг (руб. / Руб.)

  0,84

  0,78

  -0,06

  92,9

  12

  Прибуток від реалізації послуг (т.р.)

  (В порівнянних величинах)

  4798

  8015,16

  +3217,16

  167,05

  13

  Балансовий прибуток (тис. Руб.)

  (В порівнянних величинах)

  4708

  7533,88

  +2825,88

  160

  14

  Рентабельність діяльності (%)

  19,1

  28,7

  +9,6

  -

  15

  Рентабельність продажів (%)

  16

  22

  +6

  -

  Як видно з таблиці 4.7 в результаті проведених заходів спостерігається позитивна зміна всіх техніко-економічних показників. Разом зі зростанням виручки від реалізації і середньорічної вартості основних фондів збільшився показник фондовіддачі (+1,9), що характеризує ефективність використання останніх. Помітно знизився важливий, з економічної точки зору, показник витрат на рубль реалізації послуг і став дорівнює 0,78 руб. / Руб. Дане значення в розрізі двох розглянутих періодів можна інтерпретувати як збільшення прибутку з кожного витраченого рубля на 6 копійок. Разом з цим збільшилися і безпосередньо пов'язані з ним показники прибутку і рентабельності. Під дією заходів спостерігається тенденція їх значного зростання.

  В результаті проведених заходів змінюється структура капіталу підприємства, як загальна, так і за функціональними напрямками. І що особливо важливо, збільшується забезпеченість підприємства власними оборотними засобами. Даний показник має першорядне значення для потенційних кредиторів та інвесторів, а, отже, і для подальшого, вже за рамками запропонованих заходів, розширення бізнесу компанії.

  5. Комп'ютерна частина. Інформаційне забезпечення управління організацією

  Широка інформатизація всіх сфер життєдіяльності суспільства принципово змінює роль інформації і інформаційних технологій у розвитку країни. Від масштабів і якості використання інформаційних технологій у професійній діяльності фахівців залежить рівень розвитку суспільства. Туризм - один з найбільш інтенсивно розвиваються секторів додатка інформаційних технологій, оскільки автоматизація інформаційних процесів в цій області в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин є стратегічним чинником конкуренції.

  Використання сучасних інформаційних технологій передбачає, перш за все, підвищення продуктивності праці працівників за рахунок зниження співвідношення вартість / продуктивність, а також підвищення кваліфікації та професійної грамотності фахівців.До основних програмних засобів, які використовуються в усіх сферах діяльності і також в компанії ТОВ «Тропік-тур» відноситься операційна система Windows 2000, ХР. Windows - універсальна багатомовна і многопоточная трідцатідвухразрядная система з графічним інтерфейсом і розширеними мережевими функціями, що працює в захищеному режимі, що дозволяє використовувати ресурси комп'ютера різними програмами. До переваг цієї системи можна віднести зручність і простоту користування, а також велика кількість різноманітних програмних продуктів, розроблених для Windows.

  Крім Windows, до основних програмних засобів, які використовуються на фірмі належить пакет програм Microsoft Office, в стандартну версію

  Проект заходів щодо підвищення фінансових стійкості турфірми ТОВ «Тропік-тур» м.Москва

  ДП - затверджений наказом МГУС від «__» __________ 2008 №

  Прізвище

  підпис

  Дата

  Комп'ютерна частина

  Ісп. іст.

  лист

  листів

  Роз.

  Чапліна Д.

  Руковод.

  Рогунова З.І.

  ІТ і Г МГУС

  ГР. ЕВ-6

  Зав. каф.

  Огнєва С.В.

  якого входять: MS Excel, MS Word, MS Power Point, СУБД Access і ін.

  Нові технології, реалізовані в пакеті, дозволяють значно спростити складні операції, автоматизувати рутинні процеси, ефективно організувати обмін між додатками.

  За допомогою електронних таблиць MS Excel можна легко і ефективно підготувати звіт, провести аналіз поточного фінансового становища, в даній програмі легко будувати графіки та діаграми. Текстовий редактор MS Word - одна з найпопулярніших програм на сьогоднішній день. Дозволяє проводити величезну кількість операцій з текстом. MS Word прекрасно суміщений з MS Excel, з метою переведення таблиць і графіків з останньої в текстовий редактор. Сучасна система управління базами даних MS Access дозволяє створювати додатки, що використовують бази даних, імпортувати дані з електронних таблиць і інших баз даних, будувати форми і створювати шаблони оформлення і т.д.

  Персональна інформаційна система MS Schedule + призначена для зберігання інформації про справи, зустрічах, ведення адресних і телефонних книг, створення графіків робіт. Також до популярних програм можна віднести Internet Explorer і Outlook Express. Internet Explorer - програма, що представляє собою середовище спілкування користувача з глобальною мережею Internet, виконуючи функції пошуку і показу необхідних сайтів. Програма Outlook Express призначена для роботи з електронними листами, які посредствам Інтернету можна посилати в будь-яку точку світу.

  Також в ТОВ «Тропік-тур» широко застосовуються довідкові правові системи Консультант Плюс і Гарант, які містять всі правові акти федерального законодавства і регіонального законодавства, а також нормативні документи з оподаткування. "1С: Бухгалтерія" - найпоширеніша бухгалтерська програма. Це пов'язано, перш за все, з її універсальністю. Вона цілком може бути побудована на будь-які зміни законодавства і форм обліку. Вона також успішно використовується персоналом компанії. ТОВ

  «Тропік-тур» активно використовує Інтернет для проведення різних торгових операцій, маркетингових досліджень, організації рекламної діяльності, керуючись такими перевагами систем електронних повідомлень, як швидкість здійснення операцій, забезпечення зворотного зв'язку з покупцями і замовниками в режимі реального часу, доступність інформаційних ресурсів без територіальних обмежень і політичних кордонів.

  Що стосується безпосередньо маркетингових програм, то фахівцями відчувається зворотна їх нестача. А вже існуючі програми вимагають значних доопрацювань. Розглянемо одну з маркетингових програм, що використовуються в організації. Програма "ОЛІМП: Маркетинг", розроблена фахівцями компанії "Росекспертіза", спрямована на вирішення практичних завдань маркетингу. Програма працює в середовищі Windows на ПЕОМ, що має не менше 8 Мгб оперативної пам'яті, вимагає наявності програми MS Exсel версії 5,0 і вище. Програма містить наступні пункти: 1) "Аналіз ринку" - дозволяє провести сегментування ринку, сформувати оцінки для вибору цільових сегментів і позиціонувати товар; 2) "Розробка товару" - забезпечує визначення характеру попиту на товар і отримання прогнозних оцінок попиту; 3) "Визначення ціни" - дає можливість провести варіантні розрахунки прибутку в залежності від ціни і кількості виробленого товару, отримати оцінки еластичності попиту та базових цін за видами товарів; 4) "Аналіз збуту" - дозволяє отримати по кожному товару дані про його продаж споживачам, а також побудувати кілька моделей поведінки споживачів; 5) "Контроль маркетингу" - призначений для оцінки ефективності маркетингової діяльності на основі даних про витрати на неї. Інформаційна база містить інформацію, мінімально необхідну для вирішення багатьох маркетингових завдань. У неї входять фактичні дані (натуральні і вартісні показники), експертні оцінки і думки покупців, а також модельні значення. Вона є автономною по відношенню до інших підсистем управління. Аналіз здійснюється на основі місячних, квартальних і річних даних. Введення даних і виведення результатів здійснюються в Exсel-таблицях. Результати обчислень на всіх етапах мають графічну підтримку. Налаштування програми на потреби користувача здійснюється вбудованими в неї засобами.

  Зараз на підприємство впроваджуються такі маркетингові програми, як "Парус-Маркетинг", "БЕСТ-Маркетинг". Але для того, щоб вибрати найбільш ефективну програму, необхідно знати хоча б перелік вирішуваних нею маркетингових задач. При роботі з маркетинговими програмними продуктами виявилося, що закладений в ці програми потенціал часто пропадає даремно. Ці, а вже тим більше складні західні програми зіткнулися з неготовністю російських менеджерів до їх сприйняття. Склалася непроста ситуація, коли багато хто розуміє, що стиль і принципи управління треба міняти. Але як це зробити, мало хто знає. Розумні комп'ютерні програми розраховані на досвідчених фахівців, він вони не можуть навчати людини новим прийомам роботи. Тому розробники програмного забезпечення прагнуть вирішити цю проблему. До таких програмних продуктів можна віднести програму "СТОК", яка використовується на фірмі.

  Для аналізу фінансово-господарської діяльності компанії використовується програмний комплекс «Аудит-Експерт», здатний проводити детальний аналіз фінансового стану підприємства, спираючись на дані форм бухгалтерської звітності.

  У компанії, на базі відділу маркетингу, організований електронний офіс (сукупність програмно-апаратних засобів для автоматизації роботи). Для цього є всі апаратні засоби: кілька персональних комп'ютерів, об'єднаних в локальну мережу; джерело безперебійного живлення; різні комунікативні засоби (мережеві адаптери, модем); принтер; сканер. До завдань, що вирішуються в електронному офісі, відносяться: - діловодство, пов'язане з формуванням, веденням, обліком і обробкою документів; збір маркетингової інформації про стан зовнішнього середовища підприємства, ринку та його інфраструктури, поведінки покупців і постачальників, дії конкурентів і т.д .; збір внутрішньофірмової маркетингової інформації за товарним асортиментом, характеристиці товарів, витрат виробництва, цінами і т.д .; складання розкладів діяльності маркетологів; рішення маркетингових задач, пов'язаних з аналітичною оцінкою можливостей підприємства; планування заходів щодо просування продукції; управління і контроль управління маркетингової діяльності; створення звітів з маркетингових досліджень; пошук і збір зовнішньої маркетингової інформації; оновлення маркетингової інформації в базах даних; обмін маркетинговою інформацією між відділами підприємства. Програмне забезпечення для вашого електронного офісу є операційна система Windows 2000, ХР; широко використовуються електронні таблиці Excel для створення звітів, зведених таблиць, записи цифрових даних, побудови графіків і діаграм. Застосовується текстовий редактор MS Word. Система управління базами даних - MS Access. Створено бази даних для внутрішнього і загального користування по споживачах, ринків збуту, конкурентам і т.д. Також використовується графічний редактор для обробки графічної інформації для створення рекламних проспектів. Спеціалізовані графічні пакети Corel DRAW версії №13 використовуються для створення нових зразків етикеток.

  Дуже часто співробітники компанії користуються послугами мережі Інтернет. В основному це пошук інформації. Крім того, в ТОВ «Тропік-тур» активно користуються електронною поштою, особливо при ділових контактах з далекими регіонами. Загалом, комп'ютерне забезпечення організовано добре і купуються і використовуються спеціалізовані маркетингові програми. Їх застосування допомогло б більш ефективно вирішувати маркетингові завдання, в тому числі і по просуванню продукції. Можна порекомендувати більш об'ємно скористатися наявними можливостями мережі Інтернет. Наприклад, проведення веб-конференцій та спілкування з відвідувачами сайту. Це сприятиме поліпшенню зв'язків з громадськістю. Також можна рекомендувати відкрити Інтернет магазин путівок, - дане нововведення взяли на озброєння вже багато компаній. Широке впровадження інформаційних технологій, організація електронного офісу, використання глобальної комп'ютерної мережі Інтернет - все це різко підвищує ефективність підприємства, його конкурентну спроможність на ринку.

  висновок
  Проведена робота підтверджує обґрунтованість існуючої методики фінансового аналізу для оцінки фінансової стійкості реально діючих підприємств туризму.
  Навіть в цілому благополучна на російському туристичному ринку фірма ТОВ «Тронік-тур» не виключає реалізації деяких пропозицій щодо подальшого вдосконалення її діяльності. В результаті не тільки поліпшуються фінансові показники стану діяльності компанії і її фінансової стійкості, а й зростає конкурентоспроможність, посилюються ринкові позиції.
  Запропоновані заходи вже найближчим часом дозволять забезпечити випереджаюче зростання прибутку, зниження собівартості, при збереженні поступальної динаміці виручки від реалізації.
  Деякі моменти екстенсивного зростання (основних і оборотних фондів, чисельності зайнятих працівників) перекриваються показниками інтенсивного зростання (фондовіддачі, оборотності капіталу, продуктивності праці).
  Заходи чисто орієнтовані на поліпшення фінансової стійкості, доповнюються пропозиціями щодо вдосконалення діяльності підприємства, але знову ж таки з позиції фінансової стійкості. Поєднання обох підходів забезпечує більш міцні фінансові позиції фірми. Аналіз і оцінка в найближчій перспективі вже орієнтує на подальше поступове зростання, що забезпечується ефектом впровадження запропонованих заходів і його посилення додатковими і попутними рішеннями.

  Проект заходів щодо підвищення фінансових стійкості турфірми ТОВ «Тропік-тур» м.Москва

  ДП - затверджений наказом МГУС від «__» __________ 2008 №

  Прізвище

  підпис

  Дата

  висновок

  Ісп. іст.

  лист

  листів

  Роз.

  Чапліна Д.

  Руковод.

  Рогунова З.І.

  ІТ і Г МГУС

  ГР. ЕВ-6

  Зав. каф.

  Огнєва С.В.

  Перший захід пов'язано з процедурою передачі прав на востребование дебіторської заборгованості факторингової компанії на досить вигідних умовах, що дозволяє вивільнені кошти направити на погашення кредиторської заборгованості і на поповнення оборотних коштів компанії.

  Другий захід направлено на вдосконалення сервісу компанії. Воно також зачіпає організаційно-управлінську структуру компанії, вигідно доповнює існуючий сервіс-пакет послуг компанії, приносячи тим самим додатковий прибуток і впливаючи на фінансову стійкість.

  Третє і четверте заходи спрямовані на розширення ринків збуту і прискорення реалізації, представляючи собою зручні додаткові сервісні послуги та програму знижок для всіх груп клієнтів індивідуально.

  П'яте захід спрямований на розширення асортименту пропонованих послуг. Воно полягає в відкриття нового туристичного маршруту, у напрямку потенційно затребуваним, але на даний момент не широко представленим на туристському ринку послуг міста Москви. Впровадження даного заходу дозволить розширити асортимент послуг, що надаються, залучити нових клієнтів і тим самим принесе додатковий прибуток і зробить благотворний вплив на фінансову стійкість компанії.

  Шосте захід спрямований на вдосконалення структури оборотного капіталу компанії і грунтується на розподілі прибутку, отриманого від проведення факторингової операції та інших запропонованих заходів, за існуючими фондам. В результаті вдосконалення структури оборотного капіталу, компанія отримує ще одне джерело поповнення оборотного капіталу.

  Щоб більш детально і чітко охарактеризувати виконану роботу і наочно оцінити ефект від запропонованих заходів, необхідно звернутися до розгляду деяких основних техніко-економічних показників, порівнявши їх в розрізі планового (2006 г.) і поточного (після проведення заходів) періодів.

  Під дією заходів показник виручки від реалізації збільшився на 5991,93 тис. Руб. або на 20,05% і склав в результаті 35871,93 тис. руб. Відповідно з цим збільшився і показник собівартості реалізованих послуг, але в значно меншому ступені. У підсумку, збільшення собівартості склало 2774,77 тис. Руб., А кінцеве значення показника стало одно 27856,77 тис. Руб. Виходячи зі збільшення виручки від реалізації в більшій мірі, ніж собівартості реалізованої продукції, можна виділити зростання прибутку на 3217,16 тис. Руб. В результаті показник прибутку прийняв значення рівне 8015,16 тис. Руб. Також безпосередньо пов'язано з цим і зменшення показника витрат на карбованець реалізованої послуги. Дане зниження склало 6 копійок, а сам показник прийняв значення 0,78 руб. / Руб. Тобто підприємство стало одержувати з кожного витраченого рубля на 6 копійок прибутку більше. Необхідно відзначити випереджаюче зростання продуктивності праці, який склав 8,05%, над середньорічний заробітною платою, яка не зазнала збільшення. Нарівні зі зростанням середньорічної вартості основних виробничих фондів (+16,64 тис.руб.), Спостерігається зростання показника фондовіддачі, що характеризує ефективність використання основних фондів. Зростання показника фондовіддачі склав 1,9 руб. / Руб. або 19,4%, в результаті показник прийняв значення рівне 11,7 руб. / руб. Відзначимо також зростання показників рентабельності, безпосередньо пов'язаних зі зниженням витрат на рубль реалізації послуг і зростанням прибутку від реалізації, як продажів (+ 6%), так і рентабельності діяльності (+ 9,6%).

  Список використаних джерел

  1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996г. № 129-ФЗ

  2. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» від 26.10.2002г. № 127-ФЗ

  3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2006р.

  4. Балабанов І.Т. Фінансовий менеджмент. М .: изд. «Проспект», 2000 р.

  5. Банк В.Р. Фінансовий аналіз. М .: изд. Проспект, 2005р.

  6. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу. М .: изд. «Инфра-М», 2004р.

  7. Бєлов А.В. Фінанси в ринковій економіці. М .: изд. «Прометей», 2003р.

  8. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент. Київ: вид. «Ельга Ніка-центр», 2005р.

  9. Бистров С.А. Фінансовий менеджмент в туризмі. М .: Видавничий дім «Герда», 2006р.

  10. Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень, изд. 3-е, перероблене і доповнене. М .: Видавничий дім «Герда», 2006 р

  11. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Економіка фірми. М .: изд. «Юніті-Дана», 2004р.

  12. Грачов А.В. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства. Навчально-практичний посібник. М .: изд. «Финпресс», 2005 р.

  13. Грузинів В.П. Економіка підприємства. Підручник для вузів

  изд. 2-е, перероблене і доповнене. М .: изд. Юніті-Дана, 2004р.

  14. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності, изд. 4-е перероблене і доповнене. М .: изд. «Справа і Сервіс», 2006р.

  15. Дурович А.П. Маркетинг в туризмі. Мінськ: вид. Нове Видання, 2004р.

  16. Жукова М.А. Індустрія туризму: менеджмент організації. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2006р.

  17. Здоров А.Б. Економіка туризму. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2005 р.

  18. Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз: Управління фінансами. М .: изд. «Юніті», 2006р.

  19. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму. Мінськ: вид. «Нове Видання», 2004р.

  20. Квартальнов В.А. Фінанси та бухгалтерський облік в туризмі. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2005 р.

  21. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2005 р.

  22. Ковальова А. М. Фінанси і кредит. Навчальний посібник. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2004р.

  23. Комов П.Є. Аналіз бухгалтерської звітності. М .: изд. «Пронто», 2005р.

  24. Ларіонова Е.Л. Аналіз фінансового стану підприємства. М .: изд. «Буклайн», 2005р.

  25. Петренко М.Е. Методика економічного аналізу. М .: изд. «Проспект», 2005 р.

  26. Ракитов К.О. Фінансовий менеджмент. М .: изд. «Століття», 2004р.

  27. Рексін А.В., Сароян Р.Р. Фінансовий менеджмент. М .: изд. МГИУ, 2006р.

  28. Романенко І.В. Економіка підприємства. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2004р.

  29. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства,

  изд. 7-е, перероблене і доповнене. Мінськ: вид. «Нове знання», 2005р.

  30. Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово-економічний аналіз діяльності турфірми. М .: изд. «Фінанси і статистика», 2006р.

  31. Тронин Ю.Н. Аналіз фінансової діяльності підприємства. М .: изд. «Альфа-Прес», 2005 р.

  32. Турманідзе Т.У. Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства. М .: изд. РДЛ, 2006р.

  33. Черняк В.З. Фінансовий аналіз. М .: изд. «Іспит», 2005 р.

  34. Чечевіцина Л.Н. Економічний аналіз. Растов-на-Дону .: Вид. «Фенікс», 2003р.

  35. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу, підручник для вузів М .: изд. «Инфра-М», 2004р.

  36. Шітяков М.П. Теорія і практика фінансового аналізу. СПб .: Вид. «Пітер», 2004 р.

  37. Щоткін А.Ю. Аналіз бухгалтерської звітності. М .: изд. «Пронто», 2005р.

  38. Юдіна М.З. Фінансовий менеджмент. М .: изд. «МАУП», 2004р.

  39. Яблонська Л.П. Теорія і практика фінансового менеджменту. М .: изд. «Космос», 2004р.

  40. Яковлєв Г.А. Економіка і статистика туризму. М .: изд. РДЛ, 2006р.

  ...........