Дата конвертації26.08.2017
Розмір354.6 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 354.6 Kb.

Проектування виробничої інфраструктури МУПБО "Бадьорість"

i кв = О пл / 12 * 3 * До сез. i кв (4.1.2.)

де До сез. i кв - плановий коефіцієнт сезонності за i-й квартал;

Про пл - обсяг реалізації послуг на плановий рік, руб.

Середньомісячний обсяг виробництва і реалізації послуг складуть:

О = О пл / 12

О = 1108645,1 / 12 = 92387,1 (грн.)

Розрахунок виробничої програми по періодах року відобразимо в таблиці 4.1.1.

Таблиця 4.1.1.

Очікуваний рівень виробництва послуг в 1999 році МУПБО «Бадьорість» по кварталах

місяці року

Плановий коефіцієнт сезонності

План виробництва по періодах року

в вартісному вираженні

в% до річного обсягу виробництва послуг

січень

1,33

122874,8

11,08

Лютий

1,39

128418,1

11,58

Березень

1,15

106245,2

9,58

Разом I квартал

3,78

357538,1

32,25

Квітень

1,02

94234,8

8,5

Травень

0,6

55432,2

5,0

червень

0,45

41574,2

3,75

Разом за II квартал

2,07

191241,2

17,25

Липень

0,48

44345,8

4,0

Серпень

0,59

54508,4

4,92

вересень

0,67

61899,3

5,58

Разом за Ш квартал

1,74

160753,5

14,5

Жовтень

1,16

107169,0

9,67

Листопад

1,45

134885,2

12,17

грудень

1,70

157058,1

14,17

Разом за IV квартал

4,32

399112,3

36,01

ВСЬОГО за рік

12

1108645,1

100

4.2. Розрахунок плану по праці і заробітної плати

В даному розділі розраховуються наступні показники:

чисельність робітників;

чисельність працюючих;

фонд заробітної плати робітників і працюючих;

середня заробітна плата одного робітника і одного працюючого;

виробіток одного робітника і одного працюючого.

При розрахунку плану з праці і заробітної плати враховуються заходи в плані підвищення ефективності діяльності підприємства, що впливають на показники плану.

Розрахунок плану по праці і заробітної плати починають з розрахунку чисельності персоналу підприємства, то так як запропоновані до впровадження заходи пов'язані лише зі зростанням продуктивності праці, то чисельність раб отающіх на планований 1999 рік дорівнює чисельності звітного періоду, вона складе:

робітників - 20 осіб;

службовців - 3 особи;

молодший обслуговуючий персонал - 3 особи.

Плановий фонд заробітної плати для всього підприємства розраховується за формулою:

Ф з.пл. = Ф з.баз. + Ф з.баз. * К * Н (4.2.1.)

де Ф з.пл. - плановий фонд заробітної плати, тис. Руб.,

Ф з.баз. - базовий фонд заробітної плати, тис. Руб.,

К - коефіцієнт приросту обсягу виробництва за рахунок впровадження запропонованих заходів,

Н - норматив приросту заробітної плати за один відсоток приросту обсягу виробництва (0,9).

Ф з.пл. = 305228 + 305228 * 0,1 * 0,9 = 332698,5 ( руб.)

Так як чисельність працюючих в плановому періоді відповідає чисельності працюючих в базовому періоді, то розрахунок планового фонду оплати праці робітників і службовців визначається наступним чином:

Визначається питома вага фонду оплати праці робітників (службовців) в загальному фонді оплати праці підприємства в звітному періоді (Уi) (див. Таблицю 2.3.3.);

Уi раб = 214128/305228 = 0,7

Уi служ = 91100/305228 = 0,3

Визначається плановий фонд оплати праці робітників (службовців) (ФОП i) за формулою:

ФОП i = Уi * Ф з.пл. (4.2.2.)

ФОП раб = 0,7 * 332698,5 = 232888,95 (грн.)

ФОП служ = 0,3 * 332698,5 = 99809,6 (грн.)

Всі розрахунки за чисельністю працюючих, фонду їх заробітної плати зводяться в загальний план по праці та її оплату (див. Таблицю 4.2.1.)

Таблиця 4.2.1.

План по праці та її оплату

показники

Од. вим.

за звітом

По проекту

Відхилення, +, -,%

1

Обсяг виробництва послуг, т. Руб.

руб.

1009695

110845,1

+9,8

2

Чисельність працюючих, всього

чол.

26

26

-

в т.ч. - робочих

чол.

20

20

-

- службовців

чол.

6

6

-

3

Середньорічне виробництво в розрахунку на одного робітника

руб.

50484,8

55432,3

+9,8

- на 1-го работающ його

руб.

38834,4

42640,2

+9,8

4

Фонд оплати праці працівників уда, всього:

руб.

305228

332698,5

+9,0

в т.ч. - робочих

руб.

214128

232888,9

+8,76

- службовців

руб.

91100

99809,6

+9,56

5

Середньомісячна заробітна плата на 1-го робітники його

руб.

892,2

970,4

+8,76

- на одного раб отающего

руб.

978,3

1066,3

+9,0

6

Витрати зар. плати на 1 рубль виробництва у слуг

коп.

30,2

30,0

-0,7

4.3. Розрахунок плану по собівартості, прибутку і рентабельності

Розробка даного розділу будується на основі очікуваного рівня виробництва і проектних заходів. Розрахунок планової величини собівартості послуг проводиться за методикою, яка враховує вплив техніко-економічних факторів. Вона містить наступну послідовність розрахунку:

1. Визначення витрат на один рубль послуг (З отч.) В звітному році за формулою:

З отч. = С отч. / Про отч. (4.3.1.)

де З отч. - повна собівартість послуг в звітному році, руб ..

Про отч. - обсяг виробництва послуг в звітному році, руб.

З отч. = 914000/1009695 = 0,905 (грн.)

2. Визначення вихідної величини собівартості (С вих.) За формулою:

З вих. = З отч. * Про пл. (4.3.2.)

де Про пл. - плановий обсяг виробництва послуг, руб.

З вих. = 0,905 * 1108645,1 = 1003323,8 (грн.)

3. Визначення планової собівартості послуг (С пл):

З пл. = С вих. - Е заг. (4.3.3.)

де Е заг. - загальна величина економії від зниження собівартості за рахунок всіх техніко-економічних факторів проектованих заходів (розрахунок в п. 3.6. Е заг = 50702,2 крб.).

З пл. = 1003323,8 - 50702,2 = 952621,6 (грн.)

4. Визначення планових витрат на один рубль послуг:

З пл. = С пл. / Про пл. (4.3.4.)

З пл. = 952621,6 / 1108645,1 = 0,859 (грн.)

5. Розрахунок зниження витрат в плановому році:

З = (З отч. - З пл.) / З отч. * 100 (4.3.5.)

З = (0,905 - 0,859) / 0,905 * 100 = 5,08 (%)

Таким чином, витрати собівартості на рубль обсягу знизилися в результаті проведення запропонованих заходів на 5,08%.

Визначимо суму прибутку, очікуваної на підприємстві в плановому році:

П пл. = О пл - З пл (4.3.6.)

П пл = 1108645,1 - 952621,6 = 156023,5 (руб)

Визначимо планову рентабельність послуг:

Р пл = П пл / С пл * 100

Р пл = 156023,5 / 952621,6 * 100 = 16,4%

4.4. Порівняльна таблиця основних техніко-економічних показників діяльності МУПБО «Бадьорість»

Таблиця 4.4.1.

Основні техніко-економічні показники роботи МУПБО «Бадьорість»

найменування показника

Од. вим

величина показника

зміна

(+, -,%)

за чинним п / п

по проекту

1

Обсяг реалізації послуг

- в грошовому вираженні

руб.

1009695

1108645,1

+9,8

2

Чисельність персоналу, всього

чол.

26

26

-

- в тому числі робочих

чол.

20

20

-

3

Фонд оплати праці:

- всього персоналу

руб.

38834,4

42640,2

+9,8

- робочих

руб.

50484,8

55432,3

+9,8

4

вироблення:

- одного працюючого

руб.

305228

332698,5

+9,0

- одного робочого

руб.

214128

232888,9

+8,76

5

Середньорічна заробітна плата

- на одного працюючого

руб.

11739,5

12795,6

+9,0

- на одного робітника

руб.

10706,4

11644,8

+8,76

6

повна собівартість

руб.

914000

952621,6

+4,23

7

Витрати на рубль послуг

коп.

90,5

85,9

-5,08

8

Прибуток - всього

руб.

95695

156023,5

+63,04

9

рівень рентабельності

%

10,5

16,4

+5,9

Висновок.

Метою дипломного проектування було проектування виробничої інфраструктури на прикладі МУПБО «Бадьорість». Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання. Вивчено теоретичні матеріали по заданій темі, що дозволило представити виробничу інфраструктуру підприємства у вигляді схеми.

Проведений аналіз діяльності підприємства з надання побутових послуг населенню Центрального району Тольятті дозволяє зробити наступні висновки.

Підприємство МУПБО «Бадьорість» надає населенню пральні, лазні та перукарські послуги.

а) в Центральному районі Тольятті діє ряд підприємств з надання пральних послуг. Однак радіус їх дії великий і вони практично не вступають в серйозну конкуренцію, тому підприємство «Бадьорість» має в цій області стійкі позиції.

б) низькі показники обсягу реалізації послуг лазні пов'язані зі зниженням платоспроможності населення, а також з погіршенням технічного стану лазні.

в) при наданні перукарських послуг підприємство зазнає значної конкуренції з боку інших підприємств і приватних осіб.

2) Підприємство схильний до сезонних коливань попиту. коефіцієнти сезонності коливаються від 0,45 до 1,7.

У періоди сезонних коливань попиту спостерігається нерівномірне завантаження виробничих потужностей і трудових ресурсів, знижується якість надання послуг.

3) При аналізі використання трудових ресурсів можна зробити висновок про те, що за останній рік спостерігається зниження продуктивності праці.

4) При аналізі фінансових результатів виявлено, що на підприємстві спостерігається збільшення витрат на один рубль реалізації (на 14,4%), і в зв'язку з збільшенням додаткових капітальних витрат спостерігається зниження рівня рентабельності на 2%.

5) Аналіз виробничої потужності виявив, що потужність пральні МУПБО «Бадьорість» використовується на 58%, пральня має резерви її використання на інтенсивній основі за рахунок залучення додаткових замовлень.

6) У ході аналізу виробничої інфраструктури були виявлені такі недоліки:

відсутність на підприємстві правильно організованої системи планово-попереджувального ремонту, що призводить до аварійних зупинок устаткування і втрат робочого часу;

нераціональна організація складського господарства (зберігання миючих засобів на підлозі і їх переміщення вручну).

На основі виявлених резервів і недоліків були розроблені такі організаційні заходи:

Інтенсифікація процесу видалення води під час центрифугування;

Захід щодо вдосконалення ремонтного обслуговування (введення планів-графіків ППР);

Захід щодо скорочення часу обслуговування;

Захід щодо модернізації обладнання;

Ці заходи дозволили поліпшити роботу виробничої інфраструктури МУПБО «Бадьорість» і зведений річний економічний ефект від них склав 46983,6 руб.

Під впливом спроектованих організаційно-технічних заходів покращилися техніко-економічні показники діяльності МУПБО «Бадьорість» на поточний 1999 год. При цьому зростання обсягу реалізації послуг склав 9,8%.

Спроектована для МУПБО «Бадьорість» виробнича інфраструктура може бути застосована і для інших пралень міста. Запропоновані в дипломному проекті заходи дозволяють скоротити час обслуговування клієнтів, заощадити електроенергію, скоротити втрати робочого часу і підвищити продуктивність праці основних і допоміжних робітників.


Л І Т Е Р А Т У Р А


Про комплексну програму розвитку інфраструктури товарних ринків російської Федерації. Стаття 4005. - Відомості Верховної РФ, 1996, № 33.

Правила побутового обслуговування населення в російській Федерації. - Російська газета, 1997, № 166.

ГОСТ Р 51019-97. Товари побутової хімії. Метод визначення лужних компонентів. -М., 1997..

Болгов І.В. Ремонт обладнання підприємств хімічної чистки і пралень. -М .: Легпроміздат, 1989.

Вітт Ю. Управління збутом. / Пер. З нього. -М .: ИНФРА-М, 1997..

Григор'єв В.В., Федотова М.А. Оцінка підприємства: теорія і практика. -М .: ИНФРА-М., 1997..

Єрохіна Л.І. Основи організації підприємницької діяльності. -Тольятті, Видавничий дім «Довгань», 1995.

Єрохіна Л.І., Ігумнова Н.Є. Основи організації виробництва на підприємствах сфери сервісу: Навчальний посібник для економічних спеціальностей. - Тольятті .: ПТІС, 1998..

Забєлін П.В., моисеева Н.К. Основи стратегічного управління .: Навчальний посібник. -М .: «Маркетинг», 1998..

Золотогоров В.Г. Інвестиційне проектування. Навчальний посібник для ВНЗ. - Мн .: Екоперспектіва, 1998..

Круглов М.І. Стратегічне управління компанією .: Підручник для вузів. - М .: Російська ділова література, 1998..

Крилова Г.Д. Основи стандартизації, метрології: Підручник для вузів. -М .: «Аудит Юніті», 1998..

Лісовець В.Г. Раціональне використання матеріально-технічних ресурсів в побутовому обслуговуванні. -К .: Техніка, 1990..

Малі підприємства. Правове регулювання. Податки і звітність. Пільги. -М .: Пріор, 1996..

Мокічев С.В. Структура суспільної власності. -Іздательство Казанського університету. Тисяча дев'ятсот дев'яносто-один.

Найгеборен У.М. Організація і планування підприємств хімічної чистки і фарбування. М., 1993.

Орешин В.П. Планування виробничої інфраструктури. -М., 1990..

Платонова Н.А. Будівництво та архітектура в період формування ринку. -М., 1995.

Положення про систему планово-попереджувального ремонту устаткування підприємств БОН БССР. -Мінськ., 1990..

Практичний посібник з організації збуту продукції (робіт, послуг). Т1. Методи і методики / Упоряд. Р, Ф. Галимзянов, А.А. Храмов, - Уфа.: Експерт, 1996..

Підприємство: стратегія, структура, положення про відділи, служби, посадові інструкції. /К.А.Волкова, І.П.Дежкіна, Ф.І.Казакова. -М: ВАТ Економіка, Норма », 1997.

Удосконалення техніки і технології на підприємствах хімічної чистки і прання .: Мінськ, 1993.

Довідник директора підприємства. -М.: ИНФРА-М, 1997. / Под ред. М.Г.Лапусти.

Сутін Р.Я., Белолюбцев Л.А. Ремонт пральних машин циклічної дії .: М., 1994.

Томпсон а., Формбі Д. Економіка фірми: Навчальний посібник. / Пер. З англ. Під ред. Ю.В.Шленова. -М: Біном, 1998..

Зміни в соціальній інфраструктурі Російських підприємств. - Людина і праця, 1996, № 5.

Комплекс економічної повноцінності. Аналіз елементарного складу ринкової інфраструктури в сфері товарного обігу засобів виробництва. - Ризик, 1996, № 3 (Сіняява І.)

Регулювання інфраструктури товарних ринків в Росії. - Фінансова газета, 1997, № 38 (верес.)

Роль інфраструктури в реалізації промислової політики. / Вигдорчик Е.А. та ін. - ЕКО, 1996, № 12.

Абрамзон А.А. Поверхнево-активні речовини: властивості, застосування при виготовленні миючих засобів. - Хімія і життя. ХХ століття ». 1998 8-9 сент. додаток 7

План-графік ППР на 1999 рік

устаткування

колич

Дата установки

Катег. сложн.

Останній ремонт

Вид і трудомісткість ремонтних робіт, планові простої

Заг. трудомісткість. рік

простої

вид

місяць

січень

лютого

березня

квітня

травень

червень

липень

серпня

вересень

жовтень

але я

грудня

в раб. брешемо

в нераб.

1

Пральні машини СМ-10А

1

11.93

3

М5

10

Про

2,55

7,2

М6

18,3

18

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

З

70,5

43,2

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

Про

0,5

2,4

М7

18,3

18

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

130,05

43,2

100,8

КП-122А

4

08.90

4

М1

12

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

М2

24,4

24

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

М3

24,4

24

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

З

94

57,6

173,4

57,6

134,4

2

Центрифуги КП-217А

1

06.82

4

М4

10

Про

3,4

9,6

М5

24,4

24

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

М6

24,4

24

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

М7

24,4

24

Про

3,4

9,6

Про

3,4

9,6

103,8

-

158,4

КП-211

2

06.82

3

М4

9

М5

18,3

18

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

М6

18,3

18

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

М7

18,3

18

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

Про

2,55

7,2

77,85

-

118,8

3

Барабан сушильний КП-307а

3

06.82

4

До

6

-

М1

24,4

24

-

Про

3,4

9,6

-

Про

3,4

9,6

-

Про

3,4

9,6

-

М2

24,4

24

-

Про

3,4

9,6

62,4

-

86,4

4

Прасувальна машина КЗ-1628-11

1

06.82

5

М2

12

-

Про

4,25

12

-

Про

4,25

12

-

М3

30,5

30

-

Про

4,25

12

-

Про

4,25

12

-

М4

30,5

30

78

-

108

1348,4

273,6

1401,6

1675,2


Додаток 1

Доходи за 1998 рік по МУПБО «Бадьорість»

місяці

всього

бар

масаж

Салон і перукар.

Додатково. послуги

баня

пральня

Шейпінг-зал і дет. гр.

Авто-тех. служба

1

111488

3056

5416

2258

1917

77568

20357

916

-

2

116748

4950

6333

4654

1604

70066

17993

858

10290

3

96555

4538

5200

5179

1 629

64676

13933

1400

-

4

85771

2908

3092

4675

1504

54499

19093

-

-

5

50786

1467

2042

5029

1004

28332

12912

-

-

6

37645

48

83

3199

479

14362

19472

-

-

7

40552

97

-

3942

1687

15844

18982

-

-

8

49887

193

+1867

2304

816

24909

19798

-

-

9

56027

780

4000

3940

тисяча дев'ятсот тридцять дві

29552

15823

-

-

10

97459

2415

5633

11474

2288

52248

22653

750

-

11

123279

10487

16866

6473

2284

73832

22587

750

-

12

143498

10684

7511

7770

3090

92877

21116

750

-

Разом:

1009695

41623

48043

60897

20234

598765

224719

5124

10290

додаток 6

Нормативні дані по ремонту прального обладнання

Найменування обладнання

Структура ремонтного циклу

кількість ремонтів

періодичність

ремонтна складність

середніх

малих

оглядів

Рем.циклу, рік

Межр-го періоду, міс.

Тих. обслуговування, міс.

Хутро-кою частини

Електр-ї частини

1. Механічна пральна машина СМ-10А

О-О-О-М1-О-О-О-М2-О-О-О-М3-О-О-О-С-О-О-О-М4-О-О-О-М5-О- О-О-М6-О-О-О-С-О-О-О-М7-О-О-О-М8-О-О-О-М9-О-О-О-К

2

9

36

4

4

1

3

3

2. Автоматична пральна машина КП-122А

2

9

36

4

4

1

4

5

3. Центрифуга КП-211

О-О-О-М1-О-О-О-М2-О-О-О-М3-О-О-О-М4-О-О-О-М5-О-О-О-М6-О- О-О-М7-О-О-О-М8-О-О-О-К

-

8

27

3

4

1

3

3

4. Центрифуга КП-217А

-

8

27

3

4

1

4

3

5. Барабан сушильний КП-307а

О-О-О-М1-О-О-О-М2-О-О-О-М3-О-О-О-М4-О-О-О-М5-О-О-О-К

-

5

18

4

8

2

4

5

6. Електронні машина КЗ-1628-11

О-О-М1-О-О-М2-О-О-М3-О-О-М4-О-О-М5-О-О-М6-О-О-М7-О-О-М8-О- О-М9-О-О-К

-

9

20

5

6

2

5

5

Додаток 2
Фотографія робочого дня прачки
...........

№ п

що спостерігалося

час поточний

Тривалість, хв.

індекс

1

2

3

4

5

Початок спостережень 7-00

1

Приступила до роботи

7-05

5

НТД

2

Перевірка обладнання

7-08

3

ПЗ

3

Сортування білизни

7-28

20

ОП

4

Завантаження машини миючими засобами

7-30

2

ОБС

5

Наливає воду в машину

7-40

10

ОБС

6

Згружает машину білизною

7-50

10

ОПeft "> - самообслуговування

%

5,71

-стірка чоловічих сорочок

%

8,09

4. Частка населення мікрорайону, яка потрапляє в радіус дії МУПБО «Бадьорість»

коефіцієнт

0,32

При цьому модель, за якою можна розрахувати відсоток витрат на пральні послуги у населення, має такий вигляд:

У = 0,46 * 1,09 ^ х (2.2.2.)

Модель попиту на послуги прання чоловічих сорочок:

У = 0,53 * 1,03 ^ х (2.2.3.)

х - розмір річного доходу в розрахунку на одну людину, руб.

Таким чином, відсоток витрат на пральні послуги становить 0,88%, прання чоловічих сорочок - 0,64%.

Величина попиту склала:

на послуги пралень традиційної форми:

С1 = 0,88 / 100 * 17394,4 * 164 * 18,85 / 100 * 0,9 * 0,32 = 1354,99 ( т.руб.)

- на послуги пралень форми самообслуговування:

С2 = 298,51 (т.руб.)

на послуги з прання чоловічих сорочок:

С3 = 422,93 (т.руб.)

Розрахуємо сукупний попит:

З = 1354,99 + 298,51 + 422,93 = 2076,43 (т.руб.)

Ступінь задоволення попиту:

У1 = 1009,695 / 2076,43 = 48,63%

У тому числі по традиційній формі пральних послуг:

У2 = 1009,695 / 1354,99 = 74,52%

Таким чином, вивчення попиту населення на послуги пралень дозволило зробити наступні висновки:

Ступінь задоволення попиту на послуги пралень в цілому складає 48,63%.

Ступінь задоволення попиту на послуги, що надаються МУПБО «Бадьорість», становить 74,52%.

Резерв у розвитку обсягу виробництва МУПБО «Бадьорість» по послуги, що надаються становить 345,295 тис. Руб.

Крім фактичного рівня попиту оцінимо і його прогнозований рівень за формулою:

Спр = [(У / 100 * ДПР * Rпр * Дr / 100) * Ке] * d, де (2.2.4)

ДПР, Rпр - відповідно прогнозований рівень річного доходу споживача і прогнозована чисельність населення району.

Rпр = 165,5 тис.осіб.

ДПР = 25941,6 руб.

Величина прогнозованого попиту складе:

на послуги пралень традиційної форми:

С1пр = 0,88 / 100 * 25941,6 * 165,5 * 18,85 / 100 * 0,9 * 0,32 = 2051,07 ( т.руб).

Таким чином, можна зробити висновок, що прогнозований попит на послуг, що надаються МУПБО «Бадьорість», по відношенню до фактичного рівня попиту, підвищується в 2,03 рази. Що створює умови для подальшого розвитку обсягу виробництва.

З метою мобілізації зазначених резервів необхідно передбачити можливість встановлення оптимального графіка роботи, формування і стимулювання попиту населення, подальшого розвитку асортименту послуг, що надаються.

2.3. Аналіз основних ТЕП діяльності МУПБО «Бадьорість»

При вивченні господарських процесів необхідно виявити фактори, які впливають на хід і кінцеві результати роботи підприємства; визначити напрямки, характер і величину впливу кожного фактора; знайти поточні та перспективні резерви підвищення ефективності роботи МУПБО «Бадьорість». Вихідні дані, необхідні для проведення аналізу, представлені в Додатку 1.

2.3.1. Аналіз виробництва і реалізації послуг

Головне завдання підприємств сфери сервісу полягає в задоволенні потреб населення в послугах з високими споживчими властивостями при ефективному використанні виробничих ресурсів. Тому аналіз господарської діяльності підприємств починають з вивчення обсягу виробництва і реалізації послуг.

Основна мета даного аналізу - дати об'єктивну оцінку розвитку досліджуваного підприємства МУПБО «Бадьорість», визначити темпи і характер зміни обсягу реалізації послуг за ряд років, визначити чинники, що впливають на обсяг виробництва і реалізації послуг.

Для цього визначимо темпи зростання і приросту показників, абсолютну і відносну величину зміни обсягу послуг, значення одного відсотка приросту обсягу по роках.

Перш ніж приступити до аналізу, необхідно врахувати вплив інфляційних процесів на фактичні величини основних показників діяльності МУПБО «Бадьорість». У зв'язку з цим скорегуємо величини показників виробничої діяльності на підвищувальний коефіцієнт, що змінюється під дією інфляції.

Найбільшу частку в загальному обсязі виробництва становлять послуги лазні. У 1996 і в 1997 роках ціна на ці послуги зберігалася на одному рівні (25 руб. -вартість одного миття в лазні). А в 1998 році ціна підвищилася і склала 30 руб.

Для приведення фактичних показників діяльності досліджуваного підприємства до порівнянним даними визначимо коефіцієнт перерахунку:

К = Ц98 / Ц97 = 30/25 = 1,2

Тепер розрахуємо основні показники діяльності МУПБО «Бадьорість» в порівнянних цінах:

1996 рік:

Обсяг реалізації: V 1,2 * 815000 = 978000 (руб).

Повна собівартість: С = 1,2 * 690000 = 828000 (руб).

Аналіз динаміки обсягу реалізації послуг на МУПБО «Бадьорість» проведемо за допомогою таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1.

Динаміка обсягу реалізації послуг МУПБО «Бадьорість» за 1996-1998 роки ».

роки

V Р.У., руб.

Абс. приріст Р.У.

Темп зростання V,%

Темп приросту v,%

Знач.1% приросту

попер.

баз.

попер.

баз.

попер.

баз.

попер.

баз.

1996

978000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 997

1172353,2

+194353,2

+194353,2

119,9

119,9

+19,9

+19,9

9766,5

9766,5

1 998

1009695,0

-162658,2

+31695,0

86,1

103,2

-13,9

+3,2

11702,0

9904,7

З таблиці 2.3.1. можна бачити, що перші два роки на МУПБО «Бадьорість» відбувалося стабільний розвиток. Про це свідчить значне зростання обсягу реалізації послуг у 1997 році в порівнянні з 1996 роком (він склав 194353,2 руб.), Який пов'язаний з впровадженням нових видів послуг. У 1997 році на МУПБО «Бадьорість» при перукарні був відкритий салон краси «Каприз».

За всі три роки спостерігається підвищення абсолютного значення одного відсотка приросту обсягу. Якщо в 1997 році значення 1% приросту склало 9766,5 руб., То в 1998 році - 11702 руб., Тобто зросла на 1935,5 руб.

Величина абсолютного приросту обсягу реалізації послуг в 1998 році в порівнянні з 1997 роком склала 162658,2 руб., Тобто обсяг реалізації зменшився на 13,9%. Хоча ця величина в порівнянні з 1996 роком збільшилася на 3,2% і склала 31695 руб. Зменшення обсягу реалізації послуг в 1998 році пов'язане зі зростанням цін на основні види діяльності, а також з економічною кризою і зниженням загального рівня життя.

Важливою особливістю підприємств побутового обслуговування населення є сезонний характер надходження замовлень. Сутність цієї особливості полягає в тому, що в різні періоди року спостерігається нерівномірне надходження замовлень, що призводить до нераціонального використання обладнання. в періоди сезонних спадів частина обладнання простоює, а в періоди максимального завантаження часом не проводяться профілактичні огляди, що призводить до передчасного зносу устаткування.

Проаналізуємо дані сезонних коливань попиту на МУПБО «Бадьорість» на основі даних таблиці 2.3.2.

Для цього використовуємо показники:

1. Коефіцієнт сезонності:

_

До сез. = Оi / О, де (2.3.1.)

Про i - обсяг послуг за місяць;

Про - середньомісячний обсяг послуг.

2. Розмах варіації:

Rv = До сез.max - До сез. мin; (2.3.2.)

3. Середнє лінійне (абсолютне) відхилення:

= Абсолютна сума відхилень / 12; (2.3.3.)

4. Середнє квадратичне відхилення:

________________

= (К сез. - К сез) 2, де (2.3.4)

12

До сез - середньомісячний коефіцієнт сезонності, що дорівнює одиниці.

5. Коефіцієнт варіації:

До v = * 100 (2.3.5)

До сез

Визначимо ці показники по кожному з розглянутих періодів:

1996 рік:

Rv = 1,78 - 0,54 = 1,24;

= 3,41 / 12 = 0,28;

_________

= 1,3943 / 12 = 0,34;

Кv = 0,17 * 100 = 34%.

1997 рік:

Rv = 1,43 - 0,47 = 0,93;

= 3,46 / 12 = 0,29;

_________

= 1,2174 / 12 = 0,32;

Кv = 0,32 * 100 = 32%.

1998 рік:

Rv = 1,7 - 0,45 = 1,25;

= 4,42 / 12 = 0,37;

__________

= 2,021 / 12 = 0,41; Кv = 0,26 * 100 = 41%.

Таблиця 2.3.2.

Динаміка сезонних коливань попиту на послуги

міс

V реал.услуг, т.р.

До сезонності

Абс. отклон. від пор.

Квадрат абс. викл.

1996

1 997

1 998

1996

1 997

1 998

1996

1 997

1 998

1996

1 997

1 998

1

88 639,6

120 483,0

111 488,0

1,14

1,31

1,33

-0,14

-0,31

-0,33

0,0183

0,0955

0,1056

2

80 545,2

103 606,5

116 748,0

1,03

1,13

1,39

0,03

-0,13

-0,39

0,0010

0,0158

0,1502

3

68 557,2

123 816,8

96 555,0

0,88

1,35

1,15

-0,12

0,35

0,15

0,0149

0,1192

0,0218

4

92 816,4

104 771,0

85 771,0

1,19

1,14

1,02

0,19

0,14

-0,02

0,0356

0,0191

0,0004

5

57 973,7

49 727,7

50 786,0

0,74

0,54

0,60

-0,26

-0,46

0,40

0,0664

0,2113

0,1571

6

42 406,3

42 908,0

37 645,0

0,54

0,47

0,45

0,46

-0,53

-0,55

0,2088

0,2850

0,3054

7

49 214,5

64 354,5

40 552,0

0,63

0,70

0,48

0,37

0,30

-0,52

0,1367

0,0905

0,2684

8

52 945,7

66 807,0

49 887,0

0,68

0,73

0,59

0,32

0,27

0,41

0,1037

0,0752

0,1657

9

64 406,0

77 233,0

56 027,0

0,82

0,84

0,67

0,18

0,16

0,33

0,0307

0,0259

0,1116

10

95 441,0

99 698,0

97 459,0

1,22

1,08

1,16

-0,22

-0,08

-0,16

0,0494

0,0069

0,0251

11

104 841,0

131 492,1

123 279,0

1,34

1,43

1,46

0,34

-0,43

0,46

0,1174

0,1837

0,2116

12

139 288,0

119 585,0

143 498,0

1,78

1,30

1,70

0,78

0,30

0,70

0,6142

0,0896

0,4900

сума

937 074,6

1 104 482,6

3,41

3,46

4,42

1,3969

1,2176

2,0129

середнє

78 089,6

92 040,2

84 141,3

119

З розрахунків випливає, що сезонність на підприємстві існує, так як середня величина Rv = 1,14, і в 1997 році вона на 2% знизилася в порівнянні з 1996 роком, але в 1998 році - збільшилася на 9% і склала 41%.

При цьому існує певна тенденція: спад попиту на послуги відбувається з травня по вересень, а збільшення обсягу виробництва припадає на жовтень-січень (див. Малюнок 2.1.).

Таким чином, на МУПБО «Бадьорість» необхідно проводити заходи зі згладжування сезонних коливань. Наприклад, таких:

впровадження нових форм обслуговування населення;

організація реклами послуг, пропонованих підприємством;

впровадження сезонних цін на послуги.

Внаслідок цього можливе підвищення ефективності виробництва послуг.

2.3.2. Аналіз заробітної плати

Витрати на оплату праці займають значну питому вагу у витратах підприємств побутового обслуговування населення. Тому аналізу витрат на оплату праці належить чимала роль в пошуку резервів зниження собівартості послуг.

Для аналізу заробітної плати на МУПБО «Бадьорість» використовуємо дані, наведені в таблиці 2.3.3.

Таблиця 2.3.3.

Кошти на оплату праці за категоріями персоналу

категорії

Фонд оплати праці, т.р.

Числ. перс., чол.

Середня зар / плата, т.р.

персоналу

1997 р

1998 р

викл.

1997 р

1998 р

викл.

1997 р

1998 р

викл.

робочі

197 900,0

214 128,0

16 228,0

22

20

-2

749,6

892,2

+142,6

службовці

88 800,0

91 100,0

2 300,0

3

6

3

2 466,7

1 265,3

-1 201,4

Разом:

286 700,0

305 228,0

18 528,0

25

26

1

955,7

978,3

+22,6

Як випливає з даних таблиці, фонд оплати праці робітників збільшився на 16228 руб., А службовців - на 2300 руб.

Розрахунок відхилень по фонду оплати праці під впливом зміни середньої заробітної плати одного працівника представимо у вигляді:

Вплив середньої заробітної плати

робочі +142,6 * 20 = 2 852 руб.

службовці -1201,4 * 6 = -7 208,4 руб.

Разом: +22,6 * 26 = 587,6 руб.

Таблиця 2.3.4.

Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати

показники

1997 рік

1998 рік

відхилення

в% до 1997 р

1. Обсяг реалізації послуг, руб.

1 172 353,2

1 009 695,0

-162 658,2

86,1

2. Фонд оплати праці, УРАХУВАННЯМ

286 700,0

305 228,0

18 528,0

106,5

3. Середньооблікова чисельність, чол.

25

26

1

104,0

4. Середній виробіток 1 працівника, УРАХУВАННЯМ

46 894,1

38 834,4

-8 059,7

82,8

5. Середня заробітна плата одного працівника, УРАХУВАННЯМ

955,0

978,3

23,3

102,4

6. Коефіцієнт випередження

-

-

-

-

7. Витрати заробітної плати на 1 руб. послуг, руб.

0,24

0,30

0,06

125,0

Збільшення фонду оплати праці всього персоналу пов'язано з ростом середньої заробітної плати робітників підприємства.

Аналіз витрат на оплату праці тісно пов'язаний з аналізом співвідношення між зростанням продуктивності праці та її оплати. Для нього досліджуємо дані таблиці 2.3.4.

Як видно з цієї таблиці, продуктивність праці знизилася і склала 82,8%, а заробітна плата навпаки зросла і склала 102,4%. Таким чином, спостерігається перевищення темпів зростання середньої заробітної плати над темпами росту продуктивності праці. Коефіцієнт випередження склав 0,81.

В ході проведеного аналізу було виявлено:

збільшення фонду оплати праці всього персоналу пов'язано з ростом середньої заробітної плати працівників;

виросли витрати заробітної плати на рубль послуг, що пов'язано з інфляційними процесами та зростанням собівартості послуг;

не дотримується принцип випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати одного працівника. Це викликано інфляційними процесами в країні, що тягне за собою підвищення собівартості послуг і зростання цін на них. Внаслідок чого попит на послуги МУПБО «Бадьорість» знизився, а значить, знизився і обсяг реалізації послуг.

2.3.3. Аналіз чисельності працюючих

Завдання аналізу полягає у вивченні чисельності працівників підприємства за категоріями, виявленні можливої ​​економії праці за рахунок раціональної розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, скорочення плинності і закріплення працівників на підприємстві.

Дані для аналізу чисельності по групах персоналу представимо в таблиці 2.3.5.

Таблиця 2.3.5.

Чисельність працівників по групах перс про нала

показники

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Темп зростання

Темп зростання

чол.

% До ит.

чол.

% До ит.

чол.

% До ит.

До 1997 р

на 1996 р

Робочі, в т.ч .:

17

73,9

19

76,0

20

76,9

105,3

117,6

основні

14

60,9

16

64,0

17

65,4

106,3

121,4

допоміжні

3

13,0

3

12,0

3

11,5

100,0

100,0

Службовці, всього:

3

13,0

3

12,0

3

11,5

100,0

100,0

керівники

1

4,3

1

4,0

1

3,8

100,0

100,0

фахівці

2

8,7

2

8,0

2

7,7

100,0

100,0

Мл. обсл-щий персонал

3

13

3

12,0

3

11,5

100,0

100,0

ВСЬОГО:

23

100

25

100

26

100

104,0

113,0

Збільшення чисельності в 1998 році в порівнянні з 1997 роком відбулося за рахунок прийому на роботу одного основного робочого, а в порівнянні з 1996 роком також за рахунок прийому двох основних робочих. Збільшення чисельності основних робочих було викликано відкриттям при перукарні косметичного салону «Каприз», тобто наданням додаткових послуг.

Чисельність керівників і фахівців, а також молодшого обслуговуючого персоналу в 1998 році в порівнянні з двома попередніми роками не змінилася. Протягом 1996-1998 років залишалася незмінною чисельність допоміжних робітників. Питома вага основних робітників у їх загальної чисельності вище, ніж допоміжних, і з кожним роком він збільшується. Так, при незмінній чисельності інших категорій працівників, питома вага основних робітників склав:

61% - в 1996 році,

64% - в 1997 році,

65% - в 1998 році.

Дані таблиці 2.3.5. свідчать про прогресивних зрушеннях в структурі кадрів. У 1998 році в порівнянні з 1996-1997 роками, пов'язаних зі збільшенням питомої ваги робітників при зменшенні частки службовців.

2.3.4. Аналіз продуктивності праці

Одним з напрямків інтенсифікації виробництва і зростання його ефективності є підвищення продуктивності праці на основі вимог в техніці і технології, мобілізації всіх технічних, організаційних, економічних та соціальних чинників. Важлива роль у вирішенні цього завдання належить аналізу продуктивності праці, при якому вивчається досягнутий підприємством рівень продуктивності, зіставляються отримані показники з показниками попередніх періодів, розкриваються резерви зростання продуктивності праці.

Для аналізу використовуємо дані форми № 2, № 5, дані оперативного обліку, представлені в таблиці 2.3.6.

Таблиця 2.3.6.

Аналіз динаміки продуктивності праці

показники

1996 р

1997 р

1998 р

Темп зростання

до 97 г,%

до 96 г,%.

1. Обсяг реал. послуг, руб.

978 000

1172353,2

1009695

86,1

103,2

2. Середньооблікова чисельність працівників, чол

23

25

26

104,0

113,0

3. Середньооблікова чисельність робітників, чол

17

19

20

105,3

117,6

4. Загальна кількість відпрацьованих людино-днів

3 690,7

4191, .4

4 416,0

105,4

119,7

5. Загальна кількість відпрацьованих людино-годин

29525,6

33531,2

35 328,0

105,4

119,7

6. Середньорічне виробництво 1 працівника, .р.

42521,7

46894,1

38 834,4

82,8

91,3

7. Середньорічне виробництво 1 робітника, .р.

57529,4

61702,8

50 484,8

81,8

87,8

8. Питома вага робітників в чисельності персоналу,%

73,9

76,0

76,9

101,2

104,1

9. Середнє число днів, відпрацьованих 1 робітником за рік

217,1

220,6

220,8

100,1

101,7

10. Середня тривалість робочого дня, год.

8,00

8,00

8,00

100,0

100,0

11. Середньоденна вироблення, руб.

265,0

279,7

228,6

81,7

86,3

12. Середньогодинна вироблення, руб.

33,1

35,0

28,6

81,7

86,3

Як випливає з таблиці, зниження продуктивності праці в 1998 році в порівнянні з 1997 роком склало 82,8%, середній виробіток одного робітника - 81,8%.

Зниження продуктивності праці до попереднього 1997 році пов'язане із зниженням середньогодинної вироблення на 19,3%. Невелике збільшення середнього числа відпрацьованих одним робочим за рік людино-днів на 0,1% не вплинула на зростання продуктивності праці.

Про характер впливу основних факторів на зміну продуктивності праці можна судити по співвідношенню темпів зростання обсягу послуг, чисельності працівників і числа відпрацьованих людино-днів і людино-годин.

Збільшення числа відпрацьованих одним робочим людино-днів (105,4%) відповідає збільшенню людино-годин, що означає повне використання внутрисменного фонду робочого часу і скорочення його втрат. Ця тенденція простежується як в 1998 році, так і в попередні роки.

Про характер зміни середньоденної виробітку можна судити по співвідношенню між темпами зростання обсягу послуг і числа відпрацьованих людино-днів. Про її зниженні в 1998 році в порівнянні з 1997 роком на 18,3% свідчить зменшення обсягу реалізації послуг (86,1%) і збільшення відпрацьованого часу в людино-днях (105,4%).

Таким чином, на МУПБО «Бадьорість» спостерігається зниження продуктивності праці за останній 1998 рік діяльності.

2.3.5. Аналіз використання робочого часу

Мета аналізу полягає у вишукуванні резервів росту продуктивності праці в результаті раціонального використання робочого часу, ліквідації або зниження втрат часу і його нераціональних витрат.

Для аналізу використовуємо баланс робочого часу, дані про втрати робочого часу.

Використання робочого часу характеризується показниками, наведеними в таблиці 2.3.7.

Таблиця 2.3.7.

Використання робочого часу

показники

1996 р

По балансу робочого часу

За звітом 97 м

відхилення

абс. величина

в% до підсумок

абс. величина

в% до ит

абс. величина

в% до ит

1) Табельний фонд робочого часу, днів

251

251

100

251

100

-

-

2) неявки на роботу, днів, в т.ч .:

30,4

29,5

11,8

30,2

12,0

0,7

0,26

- чергові відпустки (навчальні)

24,0

24,0

9,6

24,0

9,6

0

0,00

- відпустки у зв'язку з пологами

-

-

-

-

-

-

-

- по хворобі

3,76

5,53

2,20

2,39

0,95

-3,14

-1,25

- виконання держ. обов'язків

-

-

-

-

-

-

- неявки з дозволу адміністрації

2,3

х

х

3,8

1,5

3,8

-

- прогули

0,3

х

х

-

-

-

-

3) явочний фонд робочого часу, дні

220,6

221,5

88,2

220,8

88,0

-0,66

-0,26

4) Корисний фонд раб. часу, годину

1764,8

1771,8

х

1766,5

х

-5,28

х

5) Середня тривалість раб. дня, годину.

8,00

8,00

х

8,00

х

-

х

Як випливає з таблиці, табельний фонд робочого часу використаний на 87,97% замість 88,24% за планом при збільшенні неявок на роботу на 0,67 дня. Зростання неявок пов'язаний зі збільшенням втрат робочого часу через невиходів з дозволу адміністрації, і це не дивлячись на зменшення неявок через хворобу. З цих причин недовикористаної 0,27% табельного фонду робочого часу.

Визначимо загальну величину втрат робочого часу:

Необгрунтовані відпустки з дозволу адміністрації: дні - 3,8 * 8 = 30,4 годин.

У порівнянні з 1997 роком явочний фонд робочого часу збільшився на 0,2 дня (220,8 - 220,6), хоча в порівнянні з планом він зменшився. За цим видом резервів поліпшення використання робочого часу в порівнянні з 1997 роком намітилися позитивні зміни. Це пояснюється тим, що зменшилися втрати робочого часу через хворобу на 1,37 дня (3,76 - 2,39), були ліквідовані прогули, що додало 0,3 дня.

Розширено практика надання необґрунтованих адміністративних відпусток. Так як ці втрати в 1997 році зросли в порівнянні з балансом робочого часу на 2,33 дня, а в 1998 році в порівнянні з 1997 роком на 1,47 дня (3,8 - 2,33), в результаті чого ці втрати по порівняно з балансом збільшилися на 3,8 дня. Непередбачена економія робочого часу в порівнянні з планом на втратах через хворобу на 3,14 дня не змогла істотно змінити положення з використанням робочого часу.

2.3.6. Аналіз фінансових результатів діяльності МУПБО «Бадьорість»

Завданнями аналізу є: виявлення тенденцій зміни собівартості, прибутку і рентабельності за три роки; визначення факторів, що впливають на ці показники і знаходження резервів зниження собівартості і зростання прибутку і рентабельності виробництва.

Для аналізу використовуємо дані, наведені в таблиці 2.3.8.

Таблиця 2.3.8.

Аналіз зміни собівартості, прибутку, рентабельності за 1996-1998 роки.= Top>

показники

1996 р

1997р.

1998 р

Темп зростання 98/97

Темп зростання 98/96.

абс.вел

%

абс.вел

%

1. Обсяг реалізації послуг, Руб.

978 000

1 172 353,2

1 009 695

-162 658,2

86,1

31 695,0

103,2

2. Повна собівартість, руб.

828 000

1 042 200

914 000

-128 200,0

87,7

86 000,0

110,4

3. Витрати на рубль реалізації, коп

84,66

88,90

90,52

1,6

101,8

5,9

106,9

4. Прибуток, руб.

150 000,0

130 153,2

95 695,0

-34 458,2

73,5

-54 305,0

63,8

5. Прибуток на руб. реалізації, коп

15,3

11,1

9,5

-1,6

85,6

-5,9

61,8

6. Рентабельність,%

18,1

12,5

10,5

-2,0

84,0

-7,6

58,0

Виходячи з даних таблиці, слід, що повна собівартість послуг на МУПБО «Бадьорість» в 1998 році знизилася в порівнянні з 1997 роком на 12,3%, а в порівнянні з 1996 роком - зросла на 10,4% і склала 914 000 руб. Але так як в 1998 році знизився і обсяг реалізації послуг, то витрати на рубль реалізації зросли в порівнянні з 1997 роком на 1,8%, а в порівнянні з 1996 роком - на 6,9%.

Зниження повної собівартості послуг в 1998 році відбулося тому, що зі зменшенням обсягу реалізації послуг зменшилися і витрати: на сировину, воду і електроенергію, на утримання обладнання, на оплату праці працівників.

Прибуток на МУПБО «Бадьорість» в 1998 році в порівнянні з 1997 роком знизилася на 26,5% і склала 95 695 руб., А в порівнянні з 1996 роком - на 36,2%. Показник прибутку на рубль реалізації також зменшився на 14,4% в порівнянні з 1997 роком і на 37,9% в порівнянні з 1996 роком.

Рівень рентабельності на підприємстві знизився з 18,1% в 1996 році до 12,5% в 1997 році (на 5,6%) і ще до 10,5% в 1998 році (на 2,0%). Таким чином, в цілому за три роки він зменшився на 7,6% (5,6 + 2,0).

2.3.7. Порівняльна таблиця показників виробничої діяльності МУПБО «Бадьорість»

Таблиця 2.3.9.

Основні техніко-економічні показники діяльності МУПБО «Бадьорість» за 1996-1998 роки.

показники

1996 р

1997 р

1998 р

відхилення

на 1996 р

До 1997 р

1. Обсяг реалізації послуг, руб.

978000

1172353,2

1009695

103,2

86,1

2. Середньооблікова чисельність

- працюють

23

25

26

113

104

- робітників, чол

17

19

20

117,6

105,3

3. ФОП, руб

- працюють

196000

286700

305228

129,8

88,7

- робочих

135240

197900

214128

158,3

108,2

4. Вироблення

- працівника

42521,7

46894,1

38834,4

91,3

82,8

- робітника, руб.

57529,4

61702,8

50484,8

87,8

81,8

5. Середня ЗП, руб.

- працівника

8521,7

11468

11739,5

137,8

102,4

- робочого

7955,3

10415,8

10705,4

158,3

119

6. Повна собівартість, руб.

828000

1042200

914000

110,4

87,7

7. Витрати на рубль реалізації, коп.

84,7

88,9

90,5

106,9

101,8

8. Прибуток, руб.

150000

130153,2

95695

63,8

73,5

9. Рівень рентабельності,%

18,01

12,5

10,5

58,0

84,0

2.4. Характеристика виробничої інфраструктури МУПБО «Бадьорість»

Результати діяльності підприємств значною мірою залежать від організації роботи допоміжних і обслуговуючих господарств і служб.

Ці ланки підприємства забезпечують своєчасний ремонт обладнання, безперебійне постачання основних виробничих ділянок усіма необхідними видами енергії, організують раціональне використання транспортних засобів і переміщення оброблюваних виробів в процесі виробництва і за його межами, правильне зберігання матеріалів. Успішна робота цих ділянок створює необхідні умови для досконалої організації основного виробництва.

Виробнича структура МУПБО «Бадьорість» була представлена ​​в розділі 2.1. обслуговуючий і допоміжний ділянку на підприємстві представлені у вигляді ділянки матеріально-технічного постачання і аварійно-диспетчерської служби. Далі розглянемо більш докладно всі елементи виробничої інфраструктури МУПБО «Бадьорість».

Проведемо аналіз організації допоміжного виробництва. Як відомо, воно включає в себе ремонтне, інструментальне та енергетичне господарства. На МУПБО «Бадьорість» допоміжне виробництво представлено аварійно-диспетчерською службою. Основне її призначення полягає у відновленні експлуатаційних якостей обладнання та його своєчасному ремонті, в підтримці працездатного стану протягом усього періоду його експлуатації, в забезпеченні постійного контролю за його технічним станом. Крім своєї основної функції аварійно-диспетчерська служба здійснює деякі функції інструментального та енергетичного господарств. Наприклад, ремонт інструменту і оснастки, контроль стану енергетичних систем і їх ремонт.

Керує службою начальник, в підпорядкуванні якого знаходяться троє робітників: слюсар-сантехнік, електрик і механік.

Основна частина обладнання МУПБО «Бадьорість» зосереджена в пральні. Тому в подальшому ми будемо розглядати її як головний об'єкт ремонтних робіт. Характеристика технологічного обладнання пральні МУПБО «Бадьорість» представлена ​​в таблиці 2.4.1.

Таблиця 2.4.1.

Характеристика технологічного обладнання пральні МУПБО «Бадьорість»

Найменування обладнання

Кількість, шт.

Завантажувальна маса, кг

Продуктивність, кг / год

Час обробки 1 кг білизни, годину

призначення

1. Механічна пральна машина СМ-10А

1

10

12

0,8

Для прання і полоскання білизни в механізованих пралень

2. Автоматична пральна машина КП_122А

4

5

6,3

0,16

Для прання, полоскання, віджимання білизни в механізованих пралень

3. Центрифуга КП-211

2

5

37

0,03

Для віджимання вологи з білизни після його обробки в пральних машинах

4. Центрифуга КП-217А

1

10

60

0,02

Для віджимання вологи з білизни після його обробки в пральних машинах

5. Барабан сушильний КП-307а

3

5

20

0,06

Для растряскі і сушки білизни

6. Електронні машина КЗ 1628-11

2

-

25

0,04

Для прасування сухої білизни

Разом:

13

На підприємстві практикується профілактичний ремонт обладнання. аварійно-диспетчерська служба проводить періодичні огляди устаткування, промивання та інші профілактичні операції. Два рази на місяць виконується малий ремонт електрообладнання та один раз на рік - середній ремонт тривалістю 6 годин. В цілому, час знаходження обладнання пральні в ремонті в 1998 році склало: 1008 год. за планом і 292 години на аварійний ремонт. Розрахуємо коефіцієнт ремонтного обслуговування (К = 0,78).

З вищесказаного можна зробити висновок, що існуюча на МУПБО «Бадьорість» система попереджувального ремонту не відповідає нормативам, який регламентує черговість і терміни виконання ремонтних робіт. Чи не складається графік планово-попереджувального ремонту. Для порівняння, в Додатку представимо необхідну структуру ремонтного циклу і інші нормативи по прального обладнання.

Розглянемо роботу обслуговуючого господарства на МУПБО «Бадьорість». Основними його елементами є матеріально-технічне постачання і складське господарство.

Організацією матеріально-технічного постачання на підприємстві займається директор. Для доставки необхідних матеріальних ресурсів служить автотранспортне кошти ВАЗ 2104. Матеріали закуповуються на оптових складах невеликими партіями і розподіляються по підрозділах. Керівництво МУПБО «Бадьорість» не встановлює прямих тривалих зв'язків з постачальниками на основі довгострокових господарських договорів, що знижує оперативність роботи органів постачання. В цілому ж всі робочі місця забезпечені усіма необхідними матеріальними ресурсами.

В організації матеріально-технічного постачання велике значення має раціональна робота складського господарства. Складське господарство підприємства здійснює зберігання необхідних запасів матеріальних ресурсів, забезпечує їх збереження.

На МУПБО «Бадьорість» є один матеріальний склад (склад миючих засобів) площею 20 м2, призначений для забезпечення пральні. Один спеціалізований склад (склад інвентарю), на якому зберігаються пиломатеріали та віники для лазні, ганчір'я і обладнання. Цей склад знаходиться на території підприємства. Ще в приміщенні пральні є склад готового білизни.

Серед недоліків організації складського господарства можна виділити те, що миючі засоби на складі розташовані на підлозі, що заважає руху по складу. Також недоліком є ​​той факт, що працівниці переносять миючі засоби зі складу до своїх робочих місць в руках. При цьому їм доводиться зробити кілька рейсів для того, щоб повністю забезпечити свої робочі місця всіма миючими засобами. В результаті збільшується час підготовчо-заключних робіт.

Транспортне господарство на МУПБО «Бадьорість» представлено автомобілем ВАЗ 2104 та візками. Автомобіль є зовнішнім транспортним засобом і виконує функції постачання підприємства матеріальними ресурсами, а також - перевезення людей.

Ручні візки є внутрішньоцеховим транспортом і призначені для переміщення білизни в пральні. Їх кількість - 5 штук.

Постачання підприємства матеріальними ресурсами не займає багато часу, тому більшу частину дня автомобіль не використовується за призначенням.

Таким чином, була розглянута виробнича інфраструктура МУПБО «Бадьорість». Але для більш повного уявлення про рівень організації робіт пральні проведемо аналіз її господарської діяльності за наступними пунктами:

аналіз рівня використання виробничої потужності;

аналіз ефективності використання робочого часу;

аналіз рівня організації виробництва.

2.4.1. Аналіз рівня використання виробничої потужності

Річна виробнича потужність підприємства залежить від часу роботи провідних ділянок, яке, в свою чергу, визначається режимом роботи обладнання цих ділянок, кількості днів роботи в році, числа змін, тривалості робочої зміни. Корисний фонд часу роботи ведучого обладнання залежить від раціонального використання номінального (всього готівкового) фонду часу.

Корисний (розрахунковий) фонд часу роботи обладнання Fn являє собою різницю між номінальною (режимним) фондом часу Fн і технічно неминучими втратами часу Тп.н .:

Fn = Fн - Тп.н. (2.4.1.)

Номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання (провідного ділянки) в днях розраховують відніманням з календарного фонду часу святкових і вихідних днів. Номінальний фонд часу зазвичай виражається в годинах. Для цього необхідно номінальний фонд часу в днях помножити на прийнятий коефіцієнт змінності роботи обладнання і тривалість робочого дня. Для отримання загального номінального фонду часу роботи всього обладнання слід отриманий результат помножити на кількість однотипного ведучого устаткування.

Для розрахунку потужності пральні МУПБО «Бадьорість» візьмемо дані тільки по прального обладнання (тому що інше обладнання обробляє саме цю (або менше) партію білизни).

Номінальний фонд часу роботи однієї пральної машини в днях в 1997 році склав 251 день (див. Таблицю 2.3.7.), В годиннику - (251 * 8 * 1 = 2008 год.).

Так як на пральні використовується два види обладнання для прання білизни різної завантажувального маси (4,7 кг і 10 кг), то загальний номінальний фонд роботи всього обладнання розрахуємо окремо по кожному виду. (Пральних машин на 4,7 кг - 4 шт., А пральних машин на 10 кг - 1 шт.). тоді:

Fн1 = 2008 * 4 = 8032 (годин)

Fн2 = 2008 * 1 = 2008 (годин)

При розрахунку корисного фонду робочого часу в якості технічно неминучих втрат рекомендується приймати витрати часу на планово-попереджувальний ремонт устаткування. нормативи втрат часу встановлюються у відсотках від номінального (режимного) річного фонду часу - 7%. тоді:

ТП.н.1 = (Fн1 * 7%) / 100 = 562,27 (годин);

ТП.н.2 = (2008 * 7) / 100 = 140,56 ( годин).

Тепер знайдемо корисний фонд робочого часу для кожного виду пральних машин:

Fn1 = Fн1 - Тп.н.1 = 8032 - 562,27 = 7469,7 (год.)

Fn2 = Рік випуску 2008 - 140,56 = 1867,44 (год.)

При розрахунку по ведучому обладнання виробнича потужність виражається в тоннах (кілограмах) оброблюваних виробів і визначається за формулою:

n

М = Fni Bi / t пр.ц.i (2.4.2.)

i = 1

де n - кількість різновидів машин на провідному ділянці;

Fni - корисний (розрахунковий) фонд часу роботи i-го виду машин, ч .;

Bi - середня нормативна маса однієї партії виробів при обробці на i-му виді машин, кг .;

t пр.ц.i - середня прогресивна тривалість циклу обробки однієї партії виробів на i-му виді машин, ч.

Вихідні дані, необхідні для розрахунку виробничої потужності досліджуваного підприємства, наведемо в таблиці 2.4.2.

Тепер на основі даних таблиці визначимо виробничу потужність пральні МУПБО «Бадьорість» (за формулою 2.4.2.).

М = (7469,73 * 4,7) / 0,77 + (1867,44 * 10) / 0,97 = 64846,4 ( кг)

Тобто пральня за рік при однозмінному режимі роботи реально може обробити 64846,4 кг. сухої білизни. Фактично ж за 1998 рік обсяг наданих пральних послуг склав: 224 719 тис. Крб. (Див. Додаток 1). Середня ціна обробки 1 кг. сухої білизни складає 5,98 руб. (Див. Додаток 5). Таким чином, в 1998 році було оброблено: 224719 руб. / 5,98 = 37 578,4 кг. сухої білизни.

Таблиця 2.4.2.

Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності пральні МУПБО «Бадьорість»

№ пп

найменування показника

позначення

Од. виміру

Автомат. машина КП 122А

Механічний. машина СМ-10А

Джерело інформації

1

Кількість одиниць однотипного обладнання

про

шт.

4

1

Додаток до балансу

2

Номінальний (режимний) фонд часу роботи обладнання

година.

8032

2008

Розрахунок в п. 2.4.1.

3

Технічно неминучі втрати часу (7% від Fн)

Тп.н.

година.

562,27

140,56

Розрахунок в п. 2.4.1.

4

Корисний (розрахунковий) фонд часу роботи обладнання (Fн - Тп.н.)

Fn

година.

7469,73

1867,44

Розрахунок в п. 2.4.1.

5

Маса однієї партії виробів

В

кг.

4,7

10

Технологічна карта пральної машини

6

Тривалість циклу обробки однієї партії виробів

t пр.ц.

година.

0,77

0,97

Технологічна карта

Визначимо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства за формулою:

До ісп. = Nф / МПР. (2.4.3.)

де Nф - фактичний обсяг реалізації (кг).

До ісп. = 37578,4 / 64846, 4 = 0,58 або 58%.

Отже, виробнича потужність пральні МУПБО «Бадьорість» використовується тільки на 58%. Причиною цього, перш за все, є недостатній рівень попиту на послуги пральні з боку населення і організацій, підвищення ціни в 1998 році.

На досліджуваному підприємстві крім обладнання провідних ділянок в процесі виробництва послуг використовується велика кількість іншого технологічного обладнання. чітка і успішна робота підприємства обумовлюється ефективним використанням всього парку обладнання, узгодженістю потенційних можливостей окремих ділянок виробництва. У зв'язку з цим поряд з розрахунком виробничої потужності підприємства необхідно провести розрахунки завантаження всіх видів наявного обладнання. Характеристика технологічного обладнання пральні МУПБО «Бадьорість» представлена ​​в таблиці 2.4.1.

Ступінь завантаження устаткування характеризує такі показники:

а) коефіцієнт завантаження обладнання;

б) коефіцієнт змінності роботи устаткування;

в) надлишок або недолік окремих видів устаткування.

Вихідні дані, необхідні для розрахунку ступеня завантаження устаткування, наведені в таблиці 2.4.4.

Таблиця 2.4.4.

Вихідні дані для розрахунку ступеня завантаження устаткування

найменування показника

Пральна машина

КП-122А

Пральна машина СМ-10А

Центрифуга КП-211

Центрифуга КП-217А

сушарка для білизни

КП-307а

прасувальна машина

КЗ-1627-11

1. Норма часу на обробку 1 кг білизни, годину.

0,16

0,08

0,03

0,02

0,05

0,04

2. Планований обсяг послуг, кг.

30600

15300

30600

15300

45900

33507

3. Потрібних фонд машинного часу обладнання, год. (П.1 * п.2)

4896

один тисяча двісті двадцять чотири

918

306

2295

1340,3

4. Корисний фонд машинного часу обладнання, год.

7469,73

1867,4

3734,9

1867,4

5602,32

3734,9

Коефіцієнт завантаження устаткування найбільш повно характеризує ступінь його використання і показує, якою мірою наявні на підприємстві машини, апарати забезпечують виконання плану за обсягом виробництва послуг:

Кзi = Fпотр.i / Fni, (2.4.4.)

де Fпотр.i - реквізит фонд машинного часу i-го виду обладнання для виконання виробничої програми, ч;

Fni - корисний (розрахунковий) фонд машинного часу i-го виду обладнання, ч.

Необхідно знайти корисний фонд машинного часу для решти обладнання за формулою 2.4.1 .:

Fn центрифуги КП-211:

Fn = 4016 - (4016 * 0,07) = 3797,88 (год.)

Корисний фонд машинного часу центрифуги КП-217А:

Fn = Рік випуску 2008 - (2008 * 0,07) = 1867,4 (годину)

Корисний фонд часу сушильного барабана КП-307а:

Fn = 6024 - (6024 * 0,07) = 5602,32 (год.)

Корисний фонд часу для прасування машини КЗ-1628-11:

Fn = 4016 - (4016 * 0,07) = 3797,9 (год.)

Розрахунок показників ступеня завантаження устаткування представлений в таблиці 2.4.5. Причому коефіцієнт змінності роботи устаткування дорівнює коефіцієнту завантаження обладнання, так як підприємство працює в одну зміну:

Ксмi = Тпотр.i / Tni, де (2.4.5)

Tni - корисний фонд машинного часу i-го виду обладнання при роботі в одну зміну.

Таблиця 2.4.5.

Розрахунок показників ступеня завантаження устаткування

найменування показника

Формула

Стир. машина КП-122

Стир. машина КП-122

Центрифуга КП-211

Центрифуга КП-217А

Суш-ий барабан

КП-307а

Глад-ая машина

КЗ-1627-11

1. Коефіцієнт завантаження обладнання

Кз =

Fпотрi / Fni

0,66

0,66

0,25

0,16

0,41

0,36

2. Коефіцієнт змінності роботи обладнання

Ксмi =

Fпотрi / Fni

0,66

0,66

0,25

0,16

0,41

0,36

3. Надлишок обладнання в машино-годинах

Іо = Fni - Fпотрi

2573,7

643,4

2816,9

1561,4

3307,3

2394,6

4. Надлишок обладнання в машинах

Іо = п.3 / (Fni / о)

1,38

0,34

1,51

0,84

1,77

1,28

Отже, аналізуючи дані таблиці 2.4.5, можна зробити наступні висновки:

Пральні машини в пральні МУПБО «Бадьорість» використовуються тільки на 66% (Кз = 0,66). Надлишок автоматичних пральних машин становить 1,38, тобто готівковий парк устаткування можна було б скоротити на одну пральну машину КП-122, або вжити заходів до підвищення ступеня завантаження машин.

Коефіцієнт завантаження центрифуг має дуже низьке значення (для центрифуги КП-211 - 0,25; для КП-217А - 0,16). Це обумовлено технологічним процесом, так як тривалість циклу обробки білизни в пральній машині значно перевищує тривалість циклу роботи центрифуги. А якщо скоротити їх кількість на одну машину, яка є зайвою (надлишок центрифуг КП-211 - 1,51), то це спричинить за собою збільшення часу простою обладнання інших видів.

Сушильні барабани на підприємстві використовуються лише на 41% (Кз = 0,41). Причиною цього є також структура технологічного процесу.

Устаткування для прасування білизни використовується на 36%. Почасти це пояснюється тим, що на прасування надходить тільки 73% всього білизни, оброблюваного в пральні. Надлишок прасувальних машин становить 1,28 шт. Тобто, якщо скоротити їх кількість на одну машину, то для виконання виробничої програми буде достатньо залишилася машини.

В цілому по підприємству ступінь завантаження устаткування досить низька. В середньому воно завантажено приблизно наполовину. Для поліпшення становища необхідні заходи, спрямовані на підвищення попиту на послуги пральні та, відповідно, підвищення планових завдань. Або ж реалізація надлишкового прального і прасувального обладнання.

2.4.2. Аналіз ефективності використання робочого часу

Проведемо аналіз ефективності використання робочого часу і виявимо причини непродуктивних втрат за результатами фотографії робочого дня. Фотографія робочого дня для прачок представлені в Додатку 2. На основі цих даних проведена зведення однойменних витрат робочого часу і розраховані фактичний і нормативний баланси робочого часу.

Розрахунок балансу грунтується на наступних нормативних даних витрат часу за категоріями:

підготовчо-заключний час (ПЗ) становить 4,4% від змінного фонду часу (ПВМ);

час на відпочинок і особисті потреби (ОТЛ) - 5% від часу виконання основної роботи (ОП);

час на обслуговування устаткування (ОБС) становить 5% від часу виконання основної роботи;

Аналіз отриманих результатів полягає в складанні фактичного і нормативного балансу робочого часу (див. Таблицю 2.4.6).

Таблиця 2.4.6.

Фактичний і нормативний баланс робочого часу

№ пп

Категорії витрат робочого часу

час фактичний

Відхилення, хв.

час нормативне

хв.

%

хв.

%

1

ПЗ

32

6,67

-11

21

4,375

2

ОП

375

78,12

+42

417

86,875

3

ОБС

20

4,17

+1

21

4,375

4

ОТЛ

20

4,17

+1

21

4,375

5

НТД

10

2,08

-10

-

-

6

ОТП

23

4,79

-23

-

-

480

100

480

100

Розрахунок оперативного часу наступний:

Топ = (ПВМ - ПЗ) / (1 + К / 100) = 417 (хв),

де ПЗ - норматив часу на підготовчо-завершальну роботу;

К - сумарний норматив часу на ОБС і ОТЛ (відповідно 5% і 5% від оперативного часу).

Для аналізу використання робочого часу необхідний розрахунок наступних коефіцієнтів по балансу робочого часу:

Коефіцієнт використання робочого часу:

До ісп = (ПЗ + ОП + ОБС + ОТЛн) / ПВМ

До ісп = (32 + 375 + 20 + 21) / 480 = 0,933 або 93,3%

Коефіцієнт втрат робочого часу з організаційно-технічних причин:

Кпот отл = ПОТ отл / ПВМ

До піт отл = 23/480 = 0,048 або 4,8%

Коефіцієнт втрат робочого часу в зв'язку з порушенням трудової дисципліни:

До НТД = [НТД + (ОТЛф - ОТЛн)] / ПВМ

До НТД = [10 + (20 - 21)] / 480 = 0,0188 або 1,88%

Максимально можливе підвищення продуктивності праці:

ПТ max = (ОПн - Опф) / Опф * 100%

ПТ max = (417 - 375) / 375 * 100% = 11,2%

Отже, при існуючій технології та оснащенні виробничого процесу резерв зростання продуктивності праці за рахунок більш раціонального використання робочого часу становить 11,2%.

Для виявлення причин продуктивного використання робочого часу виконавцями необхідно, на основі даних таблиці 2.4.6, визначити склад втрат робочого часу і дати їм коротку характеристику (див. Таблицю 2.4.7).

Дані розрахунків, зроблених на основі фотографії робочого дня, дають можливість судити про існуючі недоліки в організації трудових процесів на підприємстві. Втрати робочого часу протягом зміни становлять 5,21%, а при більш ефективному використанні часу виконавців можливе збільшення продуктивності праці на 11,2%. Ці дані свідчать про низький рівень дисципліни праці працівників, про недостатнє використання наявного потенціалу робочого часу, про відсутність з боку керівників підприємства заходів, спрямованих на підвищення організованості трудового процесу, забезпечення дотримання режиму праці та відпочинку і повного використання робочого часу.

Таблиця 2.4.7.

Склад і характеристика втрат робочого часу

№ пп

Види втрат робочого часу

Час, хв

Причини втрат робочого часу

1

Порушення трудової дисципліни (НТД і НР).

10

Недоліки в роботі керівників підприємства щодо забезпечення повного завантаження робочих

2

Несправність обладнання (ПІТ отл)

23

Часті поломки обладнання в зв'язку з високим відсотком зносу

3

Наднормативне час на підготовчо-заключні операції

11

Через недостатню механізації транспортно-складських операцій, а також з-за низького рівня організації складу для зберігання миючих засобів

2.5. Висновки.

В аналітичній частині було розглянуто виробничо-господарська діяльність МУПБО «Бадьорість» за різними напрямками, були відзначені позитивні та виявлено негативні моменти. Більш детально була розглянута виробнича інфраструктура підприємства. В ході аналізу намітилися основні резерви підвищення ефективності роботи підприємства.

Аналіз обсягу реалізації послуг показав його зменшення в 1998 році, яке пов'язане з ростом цін на основні види послуг. Підприємству необхідно шукати можливості зниження собівартості послуг, щоб підвищити купівельний попит. Значні сезонні коливання заважають злагодженій роботі МУПБО «Бадьорість». Тому необхідно проводити заходи щодо стимулювання попиту в період його спаду (літні місяці), такі як:

широка реклама своєї діяльності;

встановлення сезонних цін на послуги;

впровадження абонементного обслуговування і т.д.

В ході аналізу було виявлено такий недолік, як перевищення темпів зростання заробітної плати над темпами росту продуктивності праці одного працівника. У зв'язку з цим МУПБО «Бадьорість» потребує виділення дотацій і пільг муніципальними органами м Тольятті, які є його власником. Це дозволило б знизити собівартість послуг і, тим самим зберегти існуючі ціни конкурентоспроможними і приносять прибуток. Ще можна рекомендувати підприємству переглянути існуючу систему оплати праці і розробити більш ефективну, яка б значніше стимулювала зростання продуктивності праці працівників.

Аналіз фінансових результатів діяльності МУПБО «Бадьорість» показав, що в 1998 році прибуток підприємства знизилася в порівнянні з попереднім роком на 73,5%. Незважаючи на складні умови функціонування, МУПБО «Бадьорість» зберігає стійкі позиції на ринку побутових послуг, зберігаючи рівень рентабельності на досить високому рівні (10,5%).

В ході аналізу виробничої інфраструктури були виявлені такі недоліки:

відсутність на підприємстві правильно організованої системи планово-попереджувального ремонту, що призводить до аварійних зупинок устаткування і втрат робочого часу;

нераціональна організація складського господарства (зберігання миючих засобів на підлозі і їх переміщення вручну);

зовнішнє транспортний засіб не використовується протягом всього дня, а більшу частину часу простоює.

Були виявлені резерви у використанні виробничої потужності і завантаження устаткування; резерви зростання продуктивності праці за рахунок більш раціонального використання робочого часу; недостатньо високий рівень організації виробництва.

На основі виявлених недоліків і резервів можна розробити організаційні заходи щодо поліпшення господарської діяльності МУПБО «Бадьорість».

2.10. Аналіз організації основного виробництва

2.10.1. Аналіз рівня використання виробничої потужності

Виробнича потужність підприємства характеризується потенційною його можливістю виробляти певну кількість послуг (продукції) певної якості.

Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності ТОВ «Елегант» представлені в таблиці 2.10.1.

Таблиця 2.10.1. «Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності»

№ пп

найменування показника

позначення

Од. вим.

Числове значення

Джерело інформації

1

виробнича площа

S

м ^ 2

93

Планування ательє

2

Нормативна площа на 1-го робітника

S н

м ^ 2

7

Довідкова величина

3

Кількість змін в день

П см

од.

2

оперативний облік

4

Число робочих днів у році

др

дні

251

см. Таблиця 2.12.

5

тривалість зміни

Т см.ср.

година

7,95

см. Таблиця 2.12.

6

Норма часу на виріб

тн

година

11,62

Див. Додаток 1

7

Середня ціна послуги

Ц ср

тис. руб.

105,1

Див. Таблицю 2.3.

Використовуючи дані таблиці, зробимо розрахунок потужності підприємства:

1. Визначимо нормативне число робочих місць за формулою:>

Nр = S / S н, (2.10.1.)

Nр = 93/7 = 13,2? 14 (роб. Місць)

Фактичне число робочих місць дорівнює 16 (по плануванню), що на 2 робочих місця більше нормативного. У подальших розрахунках будемо використовувати фактичне число робочих місць.

2. Розрахуємо загальний річний фонд робочого часу всіх робітників за формулою:

Фр = Nн * П см * Др * Т см.ср. (2.10.2.)

Фр = 16 * 2 * 251 * 7,95 = 63 854,4 (чол. Год.)

3. Визначимо потужність підприємства в натуральному вираженні за формулою:

Мн = Фр / Тн (2.10.3.)

Мн = 63 854,4 / 11,62 = 5 495,2 (вид.)

У вартісному вираженні за формулою:
Мн.ст. = Мн * ЦСР (2.10.4.)
Мн.ст. = 5 495,2 * 105,1 = 577 547,1 (тис. Руб.)
4. Коефіцієнт використання виробничої потужності розраховуємо за формулою:
До І.М. = В ф. / М н.ст, (2.10.5.)

де В ф.нсо - фактична вироблення підприємства (див. Таблицю 2.5.),

М н.ст. - потужність розрахункова підприємства.

До І.М. = 240 685,0 / 577 547,1 = 0,41

З розрахунків можна зробити висновок, що виробнича потужність використовується всього на 41%, причиною чого може бути недостатній обсяг реалізації послуг через низький попит населення на послуги невисокої якості, а також відсутність професійної реклами.

2.10.2. Аналіз забезпеченості підприємства технологічним обладнанням

Для проведення аналізу використання обладнання ательє необхідно дати його докладний опис і характеристику робіт, виконуваних на цьому обладнанні.

Таблиця 2.10.2. «Технологічна характеристика швейного обладнання»

Клас і завод-виготовлювач

призначення машини

Тип стібка, характер рядки

Частота обертання гл. вала, хв.

Мах довжина стібка, мм

Тип і номер голки

Вид і № ниток

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

Одна тисяча двадцять дві «Легмаш»

Сточування тканин білизняний, костюмной, пальтової груп з натуральних і штучних волокон

Двонитковий човниковий стібок

4000

4,5

Тип 3 № 90-130

11текс № 90

5,9текс № 170

9

51

Для сточування деталей швейних виробів з одночасною обрізкою і обметуванням краю шва, а також для обметування -раніше виконаних швів

Двохниткова, тринитковий крайова рядок

3500

1,5-4 ширина:

3-6

Тип 9 № 65, 75, 90, 100

Х / б № 100, 149 шовк: № 310

3

97 «Легмаш»

Для сточування тканин білизняний і костюмної груп з натуральних і штучних волокон

Двонитковий човниковий стібок

5500

4

Тип 3 № 75, 90, 100, 110

х / б, шовк

1

25 напівавтомат ПМЗ

Для обметування прямих петель з двома закріпками по кінцях, розрізами між крайками петлі і обрізанням ниток

Двонитковий човниковий стібок

2000

Довжина петлі 9-24, ширина 6, крок 0,2-1,5

Тип 9 № 90-120

х / б, шовк

1

85 ПМЗ

Для виконання Підшивочна операцій для виробів з тонких тканин костюмної групи

Однониткова потайна строчка

2600

2-7

Тип 25 № 65, 75

х / б, шовк

1

62671-Р2 п / а «Мінерва»

Для виготовлення фігурних петель на верхньому одязі з вічком круглої або грушоподібної форми і без вічка

Двонитковий ланцюговий стібок

650

Довжина петлі 3-40, ширина 2,5-3,4

Тип 3 № 90-120

х / б, шовк, капрон, лавсан

1

811 п / а

Для викидання прямих петель на вовняних, х / б, лляних і шовкових тканинах

Однониткова звивиста рядок

1500

Довжина петлі 6-30, ширина до 5

Тип 3 № 75, 85, 90

х / б, шовк

1

335-221 (111)

зигзагоподібна рядок

Одноніт зигзаг. рядок

2000

Ширина стібка 1-9

Тип 25 № 75, 85, 90, 95

х / б, шовк

2

СS-761

Для подшива низу сукні, вистьобує деталей одягу

однониточный стежок

3500

4-8

Тип 25 №90-120

х/б

1

Разом:

20

Таблица 2.10.3. «Техническая характеристика оборудования раскройного цеха»

устаткування

Характеристика

призначення

Колво

Машина раскройная ленточная РЛ-5

- максимальная высота настила - 150 мм;

- производительность в смену- 1150-1400 м;

- скорость перемещения - 0,05-0,12 м/с;

- мощность двигателя - 0,475 кВт;

- частота вращения вала -3000 об/мин

При раскрое прикладных материалов, подкладочных материалов и верха изделия

1

Таблица 2.10.4. «Техническая характеристика пресса»

Тип пресса, кол-во

призначення

Мах усилия прессования, кг/с

Температура глад., С°

Производительность циклов в смену

Мощность двигателя, кВт

Масса, кг

Габариты, мм

ГП-3

(1 ед)

Технол. операции по ВТО

3000

150-200

До 70

0,75

190

830 х 600 х 1200

Таблица 2.10.5. «Технологическая оснастка швейных цехов»

№ пп

Наименование приспособления, инструмента

Применение

Количество, ед.

1

Направляющая линейка

Обеспечивает ровные стачные и настрочные швы

13

2

Лапка запошиватель

Для выполнения запошивочных швов

2

3

Универсальный держатель для лапок

Для быстрой замены одной лапки на другую

6

4

Отпарыватель

Для распарывания швов

8

5

Ножницы

Для разреза тканей, обреза ниток

15

6

Сантиметровая лента

Для измерений

6

Таблица 2.10.6. «Организационная оснастка цехов основного производства»

№ пп

Наименование

призначення

Кол-во, ед

1

Рабочий стол 140х 80см

Для швей-ручниц

6

2

Рабочий стол 140х 100см

Для швей-ручниц

3

3

Рабочий стол 120х 60см

Для швей-ручниц

1

4

Утюжильные столы

Для утюжильных работ

3

5

Утюжильная доска

Для утюжильных работ

1

6

Закройный стол

Для закройных работ

4

7

Стул

Для удобства работы

19

8

Ведро

Для отходов производства

10

9

Вешалка

Для изделий

3

Далее проведем расчет потребности анализируемого предприятия в технологическом оборудовании:

Таблица 2.10.7. «Исходные данные для расчета потребности в оборудовании ателье «Элегант»

№ пп

найменування показника

Числове значення

Джерело інформації

1

Средние нормы потребности в оборудовании:

- стачивающих машинах

12,71

справочная

- машинах для зигзагообразной строчки

1,42

справочная

- стегольно-подшивочных

0,71

справочная

- подшивочных

0,87

справочная

- краеобметочных

2,45

справочная

- машинах для сметочных работ

0,85

справочная

- копировальных

0,42

справочная

- петельных для верхней одежды

0,76

справочная

- петельных для легкой одежды

0,85

справочная

- закрепочных

0,38

справочная

- двухигольных

0,67

справочная

- пуговичных

0,16

справочная

- вышивальных

0,41

справочная

- прессах

0,86

справочная

- отпаривателях

0,57

справочная

- электрощетках

0,51

справочная

2

Расчетная производственная мощность предприятия, т.руб.

577 547,1

расчет

3

Численность основных рабочих, человек

28

оперативный учет

4

Численность рабочих в наибольшую смену,чел.

13

наблюдение

5

Коэффициент сменности работы рабочих, К см.(стр.3 / стр.4)

2,15

-

6

Коэффициент новой стоимостной обработки, К нсо

3 938,9

см. Приложение 1

Расчет потребного количества каждого вида технологического оборудования произведен по формуле:

П = (Н об * М н) / (100 000 * К см.р. * К нсо), (2.10.6.)

где Н об - норма потребности в оборудовании определенного вида,

М н - расчетная производственная мощность предприятия,

К см. - коэффициент сменности работы рабочих,

К нсо - коэффициент новой стоимостной обработки.

и представлен в следующей таблице:

Таблица 2.10.8. «Потребное количество оборудования для ТОО «Элегант»

№ пп

Вид оборудования

Расчет потребности

Потребное кол-во

Факт. кол-во

відхилення

1

2

3

4

5

6

1

Стачивающие машины

П = (Н об* 577547100) / (100000*2,15*3938,9) =

Н об* 0,68 = 12,71*0,68 = 8,67

9

10

+1

2

Для зигзагообразной строчки

1,42* 0,68 = 0,96

1

2

+1

3

Стегольно-подшивочные

0,71*0,68 = 0,48

1

1

0

4

Подшивочные

0,87*0,68 = 0,59

1

1

0

5

Краеобметочные

2,45*0,68 = 1,66

2

3

+1

6

Для сметочных работ

0,85*0,68 = 0,58

1

0

-1

7

Копировальные

0,42*0,68 = 0,29

0

0

-

8

Петельные верх. од.

0,76*0,68 = 0,52

1

1

0

9

Петельные легк. од.

0,85*0,68 = 0,58

1

2

+1

10

Закрепочные

0,38*0,68 = 0,29

0

0

-

11

Двухигольные

0,67*0,68 = 0,46

0

0

-

12

Пуговичные

0,16*0,68 = 0,11

0

0

-

13

Вышивальные

0,41*0,68 = 0,28

0

0

-

14

Прессы

0,86*0,68 = 0,58

1

1

0

15

Отпариватели

0,57*0,68 = 0,39

0

0

-

16

Электрощетки

0,51*0,68 = 0,35

0

0

-

Разом:

18

21

+3

Таким образом, можно сделать вывод, что ателье обеспечено большинством видов технологического оборудования. Имеется недостаток только в машине для сметочных работ, что влияет на увеличение трудоемкости выполняемых в ателье работ. Наличие излишнего оборудования влечет за собой его недозагрузку; при этом оборудование, которое простаивает, изнашивается и морально, и физически. Тем самым ухудшаются показатели использования оборудования.

2.10.3. Анализ использования технологического оборудования

Анализ обеспеченности предприятия оборудованием и его использования приведен в таблице 2.10.9.:

Таблица 2.10.9. «Анализ использования оборудования на ТОО «Элегант»

№ пп

показники

Количество

1

2

3

1

Количество наличного оборудования

22

1.1.

Количество установленного оборудования

22

1.1.1.

Количество действующего оборудования

19

1.1.2.

Количество недействующего оборудования

3

1.2.

Количество неустановленного оборудования

-

2.1.

Коэффициент использования установленного наличного оборудования (стр. 1.1.: стр. 1)

1

2.2.

Коэффициент использования действующего наличного оборудования (стр. 1.1.1.: стр. 1)

0,86

Приведенные коэффициенты отражают наличие резервов вовлечения установленного, но не действующего оборудования в процесс производства.

Расчет коэффициента сменности работы оборудования произведем по формуле:

К см. = (1n + 2n + 3n) / У n (2.10.7.)

При этом в расчет берем следующие данные:

пятидневная рабочая неделя;

двухсменный режим работы;

восьмичасовой рабочий день.

Для получения исходных данных были проведены наблюдения в течение рабочей недели за работой оборудования. Результаты наблюдений сведены в таблицу:

Таблица 2.10.10. «Результаты наблюдения за работой оборудования»

Дни наблюдений

Количество работающего оборудования

1-я смена

2-я смена

1

17

12

2

15

14

3

11

12

4

12

9

5

9

11

Итого в среднем:

13

12

К с = (13 + 12) / 22 =1,14

Низкая сменность работы оборудования приводит к снижению коэффициента использования сменного режима работы оборудования, который определяется по формуле:

К р = К с / h, (2.10.8.)

где h - количество смен.

К р = 1,14 / 2 = 0,57

То есть, в течение смены в ателье действует в среднем лишь 57% пригодного к работе оборудования, а остальное оборудование, составляющее 43%, простаивает.
Анализ использования оборудования во времени представлен в таблице 2.10.12.
Таблица 2.10.11. «Анализ использования оборудования во времени»

№ пп

показники

Од. вим.

Расчетное значение

Факт. значение

відхилення

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг реалізації послуг

тис. руб.

577 547,1

240 685,0

-336 862,1

2

Число установленного оборудования

од.

22

22

0

3

Коэффициент сменности

-

2

1,14

- 0,86

4

Количество рабочих дней в году

дн.

255

251

-4

5

Продолжительность смены

ч

8

7,95

-0,05

6

Календарный фонд

(365дней * 24 часа * стр.2)

м.ч.

192 720

192 720

0

7

Режимный фонд

(стр.2* стр.3 * стр.4 * стр.5)

м.ч.

89 760

50 045,9

-39 714,1

8

Возможный фонд

(стр.7 - время ремонта)

м.ч.

83 476,8

41 985,9

-41 490,9

9

Простои в ремонте

(7% стр.7 - норма тех.)

м.ч.

6 283,2

8060,0

(гл. мех.)

-1776,8

10

Фактический (полезный) фонд

м.ч.

83 476,8

36 873,3

(ФРД- Топ)

-46 603,5

11

Коэффициент использования оборудования во времени:

11.1

К календарному фонду

(стр.10 : стр.6)

-

0,43

0,19

-0,24

11.2

К режимному фонду

(стр.10 : стр.7)

-

0,93

0,74

-0,19

11.3

К возможному фонду

(стр. 10 : стр.8) Кэ

-

1,0

0,88

-0,12

12

Производительность машин за 1 час (стр. 1 : стр. 10), Vr

тис. руб.

6,92

6,53

-0,39

Таким образом, из-за низкого коэффициента сменности, а также продолжительного простоя оборудования, в том числе ремонтного простоя, величина коэффициентов экстенсивной загрузки оборудования невысокая. В частности, используется около 74% режимного времени и 88% возможного фонда времени работы оборудования. Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования Кэ равен 0,88 При расчете интенсивной загрузки оборудования используем данные таблицы 2.10.12 и формулы 2.10.9. К инт. = Vr факт / Vr мах (2.10.9.)

К инт. = 6,53 / 6,92 = 0,94

По мощности оборудование загружено на 94%.

Интегральный коэффициент использования оборудования ателье определяется по формуле:

К интегр. = К э * К инт. (2.10.10.)

К интегр. = 0,88 * 0,94 = 0,83

Недостаточный уровень использования оборудования в целом может быть вызван следующими причинами:

невысокое качество оказываемых услуг, в результате чего наблюдается низкий спрос на них;

сезонный характер поступления заказов на услуги.

2.10.4. Анализ уровня использования производственной площади

Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице:

Таблица 2.10.12. «Данные для анализа использования производственной площади»

№ пп

показники

Расчетные значения

Фактические значения

відхилення

абс.

%

1

2

3

4

5

6

1

Объем реализации услуг, тыс. руб.

577 547,1

240 685,0

-336 862,1

58

2

Количество рабочих мест

14

16

2

14

3

Количество оборудования

18

22

4

22

4

Производственная площадь, м^2

93

93

-

-

5

Общая площадь, м^2

338

338

-

-

6.1

Объем реализации услуг на 1 м^2 производственной площади, тыс. руб.

(стр1 : стр.4)

6 210,2

2 588,0

-3 622,2

58

6.2

Объем реализации услуг на 1 м^2 общей площади, тыс. руб. (стр.1 : стр.5)

1 708,7

712

-996,7

58

7

Удельный вес производственной площади в общей площади, %

(стр.4 : стр.%*100)

27,5

27,5

-

-

8

Произ. площадь на ед. оборудования (плотность)

(стр.4 : стр.3), м^2

5,2

4,2

-1

19

9

Оснащенность произв. площади оборудованием, ед. (стр.3 : стр.4)

0,19

0,24

0,05

26

10

Объем реализации услуг в расчете на 1 рабочее место

(стр.1 : стр.2)

41 253,4

15 042,8

-26 210,6

64

Коэффициент использования производственной площади исчисляется следующим образом:

К и.п. = N м. факт / N м.расч. (2.10.11.)

К и.п. = 16 / 14 = 1,14

Анализ данных таблицы 2.10.7 позволяют сделать следующие выводы:

Фактический съем продукции с единицы площади на 58% меньше расчетного, что связано с небольшим объемом реализации услуг;

Наличие высокой оснащенности производственной площади оборудованием: фактическая оснащенность больше расчетной (нормативной) на 20%;

Коэффициент использования производственной площади равен 1,14, что само по себе является высоким показателем, но не дает в итоге ожидаемого результата из-за низкого коэффициента использования оборудования.

2.10.5. Анализ качества услуг

Основными слагаемыми качества услуги являются качество исполнения заказа и качество обслуживания населения.

Рассмотрим основные показатели, характеризующие качество исполнения заказов:

1. Удельный вес заказов, % ( Зу.в.), сданных заказчику без возврата на исправление. Анализ изменения этого показателя проведем в динамике по кварталам отчетного года (см. Таблицу 2.10.13)

Таблица 2.10.13. «Удельный вес заказов, сданных заказчикам с первого предъявления за 1997 год»

Квартал

реалізовано замовлень

Из них возвращено на переделку

Удельный вес заказов, сданных с 1 раза ({гр.2 - гр.3} / гр.2*100), %

факт.

нормат.

базов.

1

2

3

4

5

6

I

396

195

50,8

94

100

II

505

281

44,4

94

100

III

495

253

48,9

94

100

IV

515

291

43,5

94

100

Разом:

1911

1020

46,9

94

100

Таким образом, из 1911 реализованных в 1997 году заказов 891 заказ (что составляет 46,9%) сдано заказчикам без возврата на исправление. Следовательно, 53,1% заказов было возвращено на переделку, что является очень низким показателем качества работы предприятия, так как по нормативу для ателье высшего разряда (каким является анализируемое ателье «Элегант») эта величина не должна превышать 6%.

Причинами низкого значения данного показателя могут быть следующие:

устаревшие методы обработки изделий;

неверное восприятие приемщиками заказов желаний заказчика;

моральный и физический износ применяемого в работе технологического оборудования;

отсутствие у работников предприятия стремления совершенствоваться, низкий уровень мотивации персонала.

2. Оценка качества исполнения заказов в баллах рассчитывается по формуле:

Q = Qэ + Qкэ + Qт, (2.10.12)

где Qэ, Qкэ, Qт - соответственно эстетический, конструктивно-экономический, технологический показатель качества, балл.

Для получения исходных данных для расчета показателей качества был проведен опрос пяти экспертов (основных рабочих ателье, закройщиц, художника-консультанта) для определения субъективных оценок качества пяти случайно выбранных изделий. Результаты опроса приведены в следующей таблице:

Таблица 2.10.14. «Показатели качества исполнения заказов в баллах»

№ пп

Эксперты

показники

1

2

3

4

5

Усл.факт. значение

(3мах+2мin)5

Нормат. знач.

Откл

Баз знач.

Откл.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Эстетические

15

18

15

14

16

16,4

18,5

2,1

20

3,6

2

Конструктивно-эргономические

8

9

7

7

8

8,2

9,25

1,05

10

1,8

3

Технологические

8

7

6

7

6

7,2

9,25>

2,05

10

2,8

3.1

в т.ч. відповідність пошиття вимогам НТД

6

5

5

6

5

5,6

6,5

0,9

7

1,4

3.2

Использование прогрессивных методов обработки

2

2

1

1

1

1,6

2,75

1,15

3

1,4

4

Оцінка якості виконання замовлення

31

34

28

28

30

31,8

37

5,2

40

8,2

Отклонение полученного значения показателя оценки качества исполнения заказов составляет 5,2 балла от нормативного и 8,2 - от базового значения показателя.

Наибольшие отклонения от своих нормативных значений имеют эстетические и технологические (особенно в отношении использования прогрессивных методов обработки) показатели соответственно 2,1 и 2,05 балла. Следовательно, предприятию необходимо будет реализовать мероприятия по совершенствованию качества изготавливаемых изделий, уделяя особое внимание данным направлениям.

3. Питома вага (%) схвальних відгуків замовників на якість виконання замовлення можна визначити за формулою:

У од. = К од. / К реал.* 100, (2.10.13.)

где К од. - количество одобрительных отзывов,

К реал. - общее количество отзывов.

Дані оперативного обліку згруповані і представлені в таблиці 2.10.15:

Таблица 2.10.15. «Удельный вес положительных оценок заказчиками качества исполнения заказа»

Квартал

реалізовано замовлень

В т.ч. с оценкой, данной заказчиком

Питома вага оцінок,%

факт

нор.

викл.

отл.

хор.

уд.

неуд.

отл.+хор.

хор. + уд.

I

396

-

149

243

4

37,6

99

100

1

II

505

-

158

345

2

31,3

99,6

100

0,4

III

495

-

123

372

-

24,8

100

100

0

IV

515

-

110

402

3

21,3

99,4

100

0,6

Разом

1911

540

тисячу триста шістьдесят дві

9

28,8

99,8

100

0,2

Таким образом, удельный вес положительных оценок составляет всего 28,8%, что является слишком низким показателем для ателье высшего разряда.

4. Комплексный показатель качества выполнения заказа найдем по формуле:

До общ.ісп. = (Зу.в. + Q + У од.) / 3 (2.10.14)

До заг. исп. = (0,469 + 31,8/40 + 0,288) / 3 =0,517

5. Обобщающим показателем оценки срока выполнения заказов является коэффициент срочности, характеризующий долю заказов, выполненных в установленный срок в общем объеме выполненных заказов.

Сгруппируем данные книги учета движения заказов про срокам их выполнения (см. Таблицу 2.10.16):

Таблица 2.10.16. «Группировка заказов по срокам их выполнения»

Термін виконання замовлень

Количество выполненных заказов

Удельный вес заказов по срокам их выполнения, %

Тривалість виконання замовлень

одного

всіх

(гр.2 * гр.4)

1

2

3

4

5

Выполнено досрочно

7

0,4

8

56

Виконано в установлений термін

1100

57,6

10,4

11440

Выполнено с нарушением срока,

804

42,0

- в т.ч. до 5 дней

489

25,6

12,9

6308,1

- від 5 до 10 днів

197

10,3

17,9

3526,3

- более 10 дней

118

6,1

22,9

2702,2

Разом:

1911

100

-

24032,6

Средний срок выполнения заказа

- фактичний

-

-

12,6

-

- встановлений

-

-

11,6

-

Коэффициент срочности определим по формуле:

До сроч. = К срок / К общ.*100 (2.10.15)

До сроч. = (1100 + 7) / 1911 * 100 = 57,9%

Из расчетов видно, что лишь 57,9% заказов выполняется в срок, а средний фактический срок выполнения заказа составляет 12,6 дня против установленного 10,4 дня. У зв'язку з цим підприємству необхідно вжити заходів щодо скорочення фактичного строку виконання замовлення.

6. Питома вага схвальних оцінок якості обслуговування можна розрахувати за наступною формулою:

У кач. об. = До одоб. / До заг. * 100 , (2.10.16)
где К одоб. - кількість схвальних відгуків про якість обслуговування,
До заг. - загальна кількість відгуків про якість виробів.
Сводные данные об оценке заказчиками качества обслуживания приведены в следующей таблице:

Таблиця 2.10.17. «Питома вага позитивних оцінок якості (культури) обслуговування замовниками»

квартал

реалізовано замовлень

Оценка

Удельный вес положительных оценок, %

хор.

уд.

незадовільно.

факт.

баз.

отклон.

I

396

285

89

22

71,9

100

28,1

II

505

377

111

17

74,6

100

25,4

III

495

386

89

20

78,0

100

22,0

IV

515

435

73

7

84,4

100

15,6

Разом:

1911

1483

362

66

78,7

100

21,3

У кач. об. = 78,7%.
7. Зведений коефіцієнт якості обслуговування населення можна визначити за формулою:
n n
До заг. обсл. = У К Оi * hoi / У hoi (2.10.17.)
i=1 i=1
До заг. сроч. = (К сроч. * 0,7 + У кач.об. * 0,3) = 0,579 * 0,7 + 0,787 * 0,3 = 0,64
8. Визначимо комплексний показник якості послуг. При этом используем формулу 2.10.18:
К комп. = К общ.исп.* h1 + К общ. обсл. * h2 (2.10.18.)
К комп. = 0,517*0,6 + 0,64*0,4 = 0,57

Значення комплексного показники якості послуг відхиляється від ідеального на 0,43 або 43%, отже, на даному підприємстві мають місце значні недоліки в системі забезпечення виробництва якісних послуг. Таким чином, необхідно розробити заходи щодо вдосконалення тих доданків якості, значення показників яких найбільш низькі.

2.10.6. Кількісна оцінка рівня організації виробництва

Целью количественной оценки уровня организации производства на ТОО «Элегант» является выявление недостатков в области организации производства по конкретным направлениям деятельности.

Для обчислення показників оцінки рівня організації виробництва необхідно скласти таблицю вихідних даних:

Таблиця 2.10.18. «Вихідні дані для розрахунку показників рівня організації виробництва»

№ пп

найменування показника

Од. вим.

Букв. Обознач.

Числове значення

Источник информац.

1

2

3

4

5

6

1

Количество автоматического и полуавтоматического оборудования

од.

Na

3

Таблицы 2.10.7.- 2.10.9.

2

Общее количество оборудования

од.

No

22

Таблиці 2.10.7 .-. 9.

3

Общая стоимость реализованной продукции

тис. руб.

S общ.

240 685,0

Таблиця

4

Вартість профілюючою продукції

тис. руб.

S проф.

240 685,0

Баланс, таб. 2.10.11

5

Время простоев оборудования в ремонте по графику ППР

м.ч.

Т простий. ППР

6 283,2

Табл. 2.10.11

6

Время простоев оборудования в ремонте фактическое

м.ч.

Т простий. Факт.

8 060,0

Табл. 2.10.11

7

Найменший випуск послуг в зміну

шт.

В min

2

Опер. дані

8

Найбільший випуск послуг в зміну

шт.

B max

8

Опер. дані

9

Кількість робочих місць, оснащених відповідно до типових вимог

од.

Р н.осн. тип.

8

спостереження

10

Общее количество рабочих мест

од.

Р н. заг.

16

Опер. дан., Таб. 2.10.1.

11

Кількість виробів, виконаних без дефектів

од.

N без деф.

891

Опер.дан.,

Таб. 2.10.13.

12

Загальна кількість вироблених виробів

од.

N заг.

1911

Учет.дан., таб. 2.10.13

13

Фактичний фонд часу роботи обладнання

м.ч.

F ф

36 873,3

таб 2.10.11

14

Возможный (эффективный) фонд времени работы оборудования

м.ч.

F э

41 985,9

таб 2.10.11

15

Фактический объем реализации услуг в ед. часу роботи обладнання

тис. руб.

V ro

6,53

таб 2.10.11

16

Максимально возможный объем реализации услуг в ед. часу роботи обладнання

тис. руб.

V r max

6,92

таб 2.10.11

17

Установленное время нахождения заказа в производстве

дн.

Т норм

11,62

таб 2.10.16

18

Фактическое время нахождения заказа в производстве

дн.

Т факт

12,6

таб 2.10.16

Расчет показателей уровня организации производства проведем по формулам, представленным в следующей таблице:

Таблиця 2.10.19. «Расчет показателей оценки уровня организации производства на ТОО «Элегант»

№ пп

найменування показника

Букв. обоз.

Формула

Расчет

Числове значення

відхилення

1

Коефіцієнт автоматизації парку обладнання

До авт.

K2 = Na / No

3/22

0,14

0,86

2

Коэффициент специализации предприятия

До сп.

K3 = S проф

S заг

240 685,0

240 685,0

1,0

0,0

3

Коэффициент ремонтного обслуживания

К рем.

К4 = Т пр.ППР

Т пр. Факт.

6 283,2

8 060,0

0,78

0,22

4

Коефіцієнт ритмічності виробництва

К р.

К5= B min

B max

2/8

0,25

0,75

5

Коэффициент оснащенности производства инструментом

До осн.

K6= Р м.тип.

Р м.общ.

8/16

0,5

0,5

6

Коефіцієнт якості виконання послуг

К к.

К7 = N без деф.

N заг.

891

1911

0,46

0,54

7

Коефіцієнт використання устаткування в часі

До е.

К8 = F ор.

F э

36 873,3

41 985,9

0,88

0,12

8

Коэффициент использования оборудования по мощности

До і.

К9= Vro

V r / max

6,53

6,92

0,94

0,06

9

Интегральный коэффициент использования оборудования

До заг.

K10= K8*K9

0,88*0,94

0,83

0,17

10

Коэффициент движения заказов в производстве

К дв.

K11 = Т н орм.

Т факт.

11,62

12,6

0,92

0,08

11

Комплексный коэффициент качества услуг

До кого.

К12 = К ісп. * H1 + Кобсл. * H2

0,517 * 0,6 + 0,64 * 0,4

0,57

0,43

Общий уровень организации производства можно рассчитать по формуле:

n ______________

У о.п. = V K1 * K2 * ... * До n (2.10.19.)

11_______________________________________________

У з.п. = v 0,14*1,0*0,78*0,25*0,5*0,46*0,88*0,94*0,83*0,92*0,57 = 0,57

Таким образом, уровень организации производства на анализируемом предприятии невысокий - 57%.

Основними недоліками організації основного виробництва є:

Низкий уровень непрерывности производственного процесса, что объясняется наличием характерной особенности в целом по организации производственного процесса на предприятиях по пошиву и ремонту одежды по индивидуальным заказам, выражающейся в организации производства по единичному типу производства, наличием примерок. Повысить непрерывность производственного процесса можно за счет сокращения срока выполнения заказа и доведения его до установленного.

Низкая автоматизация парка оборудования.

Неудовлетворительное ремонтное обслуживание, выражающееся в отсутствии планов-графиков ППР. З метою вдосконалення ремонтного обслуговування необхідно скласти план-графік ППР, що має скоротити непродуктивні втрати робочого часу основних робітників і підвищити коефіцієнт використання обладнання.

Невисока якість виконання замовлень, що пояснюється застарілими методами обробки виробів, великою кількістю браку.

Відсутність ритмічності виробництва та реалізації послуг пояснюється відсутністю на підприємстві роботи з планування випуску виробів в певний проміжок часу, а також сезонними коливаннями попиту на даний вид послуг.

Неефективне використання обладнання з-за тривалих простоїв в ремонті, невисокого попиту на послуги в цілому. В даному випадку є можливість підвищити рівень використання обладнання в часі за чет впровадження графіка ППР. Для збільшення інтенсивного завантаження доцільно розробити заходи щодо збільшення обсягів реалізації послуг.

Перевищення фактичних термінів виконання замовлень над встановленими впливає на багато сторін організації виробництва, в зв'язку з чим необхідно розробити заходи щодо їх скорочення, що може позитивно вплинути на якість обслуговування населення, а також величину комплексного показника якості послуг.

3.1. Технология влажной обработки белья

3.1.1. Останні досягнення галузі прального виробництва

Пральне господарство покликане повністю звільнити населення від непродуктивної і трудомісткою ручного прання білизни. Щорічно в країні на прання білизни в домашніх умовах витрачається вільний час, еквівалентну балансу робочого часу близько 9 млн. Чоловік. У зв'язку з цим найважливішим завданням служб побуту є зниження витрат праці в цій галузі. При этом необходимо и на фабриках-прачечных обрабатывать белье с наименьшими затратами труда и времени.

К фабрикам-прачечным относятся промышленные предприятия, обрабатывающие белье с целью восстановления физико-гигиенических свойств тканей, из которых оно изготовлено.

Текстильные товары бытового использования постоянно применяются в хозяйстве и быту, их назначением является поддержание определенных санитарно-гигиенических условий жизни человека. Однако с течением времени физико-механические свойства тканей ухудшаются, в связи с чем они перестают отвечать предъявляемым к ним требованиям. Тому виникає потреба у відновленні їх втрачених властивостей.

Фабрики-прачечные, централизованно осуществляющие восстановление свойств тканей, имеют заказчиков во всех отраслях народного хозяйства. При цьому в силу специфіки діяльності замовників (підприємств і установ) білизняні вироби, що надходять на фабрику-пральню, розрізняються за асортиментом, розміром, матеріалом, виду і ступеня забруднення. Прачечные обрабатывают белье по заказам населения и общественных организаций (общежитий, гостиниц, больниц, предприятий общественного питания, детских учреждений, транспортных предприятий и т.д.), причем последние составляют около 70% от общего объема белья. Спрос заказчиков на услуги прачечных предприятий неодинаков в разных районах страны, что объясняется их географическим расположением, производственной деятельностью, сложившимися традициями и т.д.

Прачечные в нашей стране классифицируются следующим образом:

универсальные, обрабатывающие прямое и фасонное белье общественного сектора и населения;

специализированные, обрабатывающие белье только общественного сектора или только населения;

Необходимое условие специализации фабрик-прачечных - правильная и четкая организация поточного производства. Основним елементом потокового виробництва є потокова лінія. Необхідна умова її ефективності - ритмічність.

З огляду на специфіку технологічного процесу обробки білизни, яка полягає в тому, що на виконання операцій потрібен різний час, а також деякі відмінності тривалості процесу, викликані вимогами замовників до обробки виробів, можна зробити висновок, що на фабриці-пральні конвеєр може працювати з вільним ритмом.

Изделия, обрабатываемые на линиях, делятся на специализированные и неспециализированные (широкоассортиментные). В зависимости от величины транспортной партии поточные линии бывают с поштучной и с партионной транспортировкой белья.

В соответствии с технологическим процессом каждый элемент поточной линии выполняет определенные функции. Основные технологические операции процесса обработки белья: стирка, отжим, сушка и глажение. Необхідно доставляти білизна на кожну операцію в певний час, встановлений ритмом потокової лінії, і виконувати необхідні вантажно-розвантажувальні роботи.

Машини, які здійснюють основні операції, включають прямі як циклічного, так і безперервної дії. При обробці білизни значну частину робочого циклу становлять вантажно-розвантажувальні і транспортні операції, причому від чіткості їх виконання залежать тривалість і ритмічність робочого циклу.

Все оборудование фабрик-прачечных можно разделить на технологическое и вспомогательное. До технологічного обладнання відноситься весь комплекс машин, призначених для впливу на матеріал виробу з метою надання йому заданих властивостей. Решта машин, пристрої та механізми відносяться до допоміжного обладнання.

В настоящее время на отечественных фабриках-прачечных эксплуатируются только барабанные стиральные машины. Ці машини відрізняються за способом управління, ступеня механізації допоміжних (вантажно-розвантажувальних) операцій, виду обслуговування і способу обігріву робочої рідини.

Управління машинами може бути автоматизованим (за допомогою засобів автоматики) і неавтоматизованих (за допомогою вентилів і перемикачів для ручної передачі миючих і оздоблювальних засобів).

За рівнем механізації пральні машини поділяються на машини з ручним обслуговуванням (у яких завантаження і вивантаження білизни проводиться вручну), машини з механізованої вивантаженням і машини з -механізірованной завантаженням і розвантаженням білизни.

Основным способом обогрева рабочей жидкости является паровой. Электрообогрев применяется исключительно редко в машинах малой загрузочной массы. Такі машини призначені для підприємств, які не мають пароснабжения.

Стирально-отжимные машины, кроме этого, разделяются на машины с виброгасящей подвеской внутреннего барабана и машины с самобалансировкой (динамической балансировкой) барабана.

К отжимному технологическому оборудованию относятся машины, предназначенные для механического обезвоживания бельевых изделий. Віджимні обладнання, що застосовується в пральному господарстві, включає два основних підкласи: машини дискретного типу (циклічної дії) і машини безперервного дії. Подкласс «машины отжимные дискретные» представлен в прачечном хозяйстве центрифугами и отжимными прессами.

Класс сушильно-растрясочного оборудования включает машины, предназначенные для выполнения операций растряски либо сушки, а также машины, совмещающие выполнение этих операций. В цьому класі можна виділити машини дискретного, безперервного і дискретно-безперервного типу.

Основным отличием машин дискретно-непрерывного типа от других является возможность окончательной сушки белья до массы ткани в воздушно-сухом состоянии.

Сушильно-растрясочние машини цього типу завдяки кращим економічним показникам, а також можливості використання в різних технологічних потоках стають все поширенішими в пральному господарстві.

До класу сушильно-прасувального обладнання відносяться машини, призначені для додання чистим виробам товарного вигляду шляхом теплового і силового впливу на поверхню їх тканини. Сушильно-прасувальне обладнання прохідного типу підрозділяється на потокові лінії і сушильно-прасувальні катки.

3.1.2. Организационная структура производства прачечной МУПБО «Бодрость»

Виробничий цикл пральні складається з наступних послідовних і паралельно-послідовних операцій: приймання білизни, його мітки, сортування за однорідними ознаками, складання мікропартій і зберігання перед обробкою, транспортування до пральних машин, прання, віджимання, сушіння, растряскі і прасування, складання кожного виробу, вибірки, упаковки та транспортування білизни замовнику. Всі технологічні операції з обробки білизни виконуються послідовно.

На прачечной белье, подлежащее обработке, входит в состав производственных партий изделий, объединенных общим признаком - одним заказчиком. При этом каждая производственная партия подразделяется на микропартии, размер которых обусловлен, как правило, загрузочной массой стиральных машин. Эти действия выполняются самим клиентом, т.к. пральня виконує індивідуальну прання білизни. Далі партії проходять послідовно всі технологічні операції. Пройшовши повний цикл обробки, партія білизни сортується по клієнтами далі направляється на склад подальшого зберігання і видачі клієнтам.

Для обробки білизни пральня оснащена машинами завантажувального масою 10 і 4,7 кг. (Склад обладнання см. Таблицю 3.1.).

1) Сбор белья. Современная прачечная - это производственное предприятие, ритмичность работы которого зависит от организованного поступления белья. Сбор белья на участке приема белья осуществляется приемщицами. Білизна громадського сектора доставляється на пральню транспортом замовника.

На ділянці прийому білизна приймають від населення заздалегідь підготовленими партіями по 4,7 і 10 кг. Білизна зважують, вага і кількість речей відзначають в бланку замовлення. Второй экземпляр, где указан срок исполнения заказа, выдают клиенту.

Таблиця 3.1.1. Характеристика основного технологічного обладнання пральні МУПБО «Бадьорість»

Наименование

маркування

Завантажувальна маса білизни, кг

Кількість, шт.

1. Стиральная машина

СМ-10А

10

1

2. Пральна машина

КП-122А

4,7

4

3. Центрифуга

КП-211

4,7

2

4. Центрифуга

КП-217

10

1

5. Каток прасувальний

КЗ-1628-11

-

2

6. Барабан сушильний

КП-307

5

3

Всего:

13

Классификация изделий в прачечном производстве по различным признакам определяет требования к выбору режимов стирки, сушки и глажения. Так, на исследуемой прачечной белье делится по конструктивной сложности на прямое и фасонное. Прямое белье подвергается циклу обработки, а фасонное белье исключает процесс глажения, т.к. прачечная не оснащена необходимым для этого оборудованием.

Перед початком роботи пріємщица зобов'язана надіти чистий халат, перевірити наявність необхідної документації, правильність показання ваг. Она проверяет белье, подобранное по ассортименту. После взвешивания и оформления заказа белье передают на сортировку. Здесь оператор производит проверку белья на наличие посторонних предметов и на соответствие количества изделий в партии количеству, указанному в сопроводительной записке. Далі підготовлені партії білизни, в залежності від їх розміру (10 або 4,7 кг) завантажують у відповідні пральні машини.

2) Технологические потоки белья. Учитывая специфику технологического процесса обработки белья, которая заключается в том, что на выполнение операций требуется разное время, а также некоторые различия длительности процесса, вызванные требованиями заказчиков к отделке изделий, можно заключить, что на прачечной поточная линия работает со свободным ритмом.

На прачечной (в силу принятой формы обработки белья на технологических операциях) применяется партионная транспортировка. При цьому, незважаючи на поштучний обробку виробів під час прасування, партійний характер транспортування зберігається протягом усього циклу.

Основные технологические операции процесса обработки белья: стирка, отжим, сушка и глажение. Компановка поточной линии с использованием различного оборудования, выполняющего эти операции, представлена на схеме 3.1.1.

Стиральная

машина (10 кг)

Віджимна Сушільно- Сушильно

Стирально- машина растрясочная прасувальний

отжимная машина вакуум-каток

машина (4,7 кг)

Схема 3.1.1. Компановка лінії потокової обробки білизни на пральні МУПБО «Бадьорість»

На представленной схеме, при использовании стирально-отжимной машины, в ней же производится отжим белья до влажности не более 120%. На цю операцію витрачається 2-3 хвилини. Потім, для зниження залишкової вологості до 50% білизна обробляється на центрифузі. У сушильному барабані пряме білизна доводиться до залишкової вологості не більше 30-35%, а фасонне білизна, яке не підлягає подальшому глажению, доводиться до вологості не більше 10-12%. Після обробки в сушильному барабані білизна партіями вантажиться на ручні візки і надходить на прасування.

3) Выдача чистого белья. Чисте, укладене партіями, білизна населення розміщується на стелажах складу. Потім в певні дні (години) за узгодженим наперед графіком, білизна передають населенню за пред'явленням оплаченої квитанції.

3.1.3. Анализ ассортимента изделий, поступающих в обработку

Рентабельность современной прачечной зависит от поступления белья. Асортимент білизни на пральні зумовлює набір обладнання, технологічні режими обробки, ступінь механізації.

У період переддипломної практики було встановлено, що на пральню МКПБО «Бадьорість» надходить 60% білизни громадського сектора і 40% білизни населення при переважній кількості прямого білизни (73%).

По степени загрязненности наиболее характерным является следующее процентное соотношение при поступлении белья: слабозагрязненное - 8%, среднезагрязненное - 80%, сильнозагрязненное - 12%.

Існує загальноприйнята класифікація виробів в пральному господарстві за такими ознаками:

за належністю: суспільне або масове (належить організаціям), індивідуальне або населення (що належить окремим особам);

по конструкторської складності: пряме - столове, постільна білизна, рушники, напірники, ряд виробів, що входять до складу спеціалізованих груп (наприклад, лікарняні ковдри), і фасонне - натільна білизна, спецодяг, ряд виробів, що входять в спеціалізовані групи (наприклад, куртки, халати, піжами);

за забарвленням: біле, кольорове;

по виду тканини: лляне, бавовняне, змішане, синтетичне.

Ассортимент белья, поступающего в обработку на прачечной МУПБО «Бодрость» (см. Таблицу 3.1.2.)

Таблиця 3.1.2. Ассортимент белья, поступающего в обработку на прачечной

№ пп

Виды ассортимента

Надходження, кг

% поступления по весу

Середня вага виробу, кг

Надходження, шт

1

Простыни (х/б, льняные, махровые)

36

20

0,67

54

2

Ковдри (тканинні, байкові)

5,4

3

1,25

4

3

Пододеяльники

36

20

0,78

46

4

Скатерти

10,8

6

0,7

15

5

Покришки для дивана

1,8

1

0,85

2

6

Накидки, фіранки

1,8

1

0,15

12

7

рушники

14,4

8

0,22

66

8

наволочки

25,2

14

0,55

46

9

халати

21,6

12

0,5

43

10

Майки, труси

3,6

2

0,15

24

11

Мелкие изделия (носовые платки, чулки, носки и т.д.)

9

5

0,03

300

12

Военная форма

14,4

8

0,7

20

Разом:

180

100

632align="left"> 3.1.4. Расчет сменной производительности цехов по технологическим операциям

Исходными данными для расчета отдельных цехов и участков является сменная мощность предприятия, которая составляет 180 кг. в смену, и удельный вес технологических операций в обработке изделий. Эти данные представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Сменная производительность цехов по технологическим операциям

№ пп

Наименование операции

Сменное поступление по операциям, кг

% поступления по операциям

1

Прием белья

90

50

2

Сортування білизни

180

100

3

Стирка белья,

180

100

в т.ч. прямого

131,4

73

фасонного

48,6

27

4

Отжим

180

100

5

Растряска

180

100

6

Сушка

48,6

27

7

Глажение

131,4

73

8

Подборка чистого белья и хранение

180

100

9

Выдача чистого белья

180

100

Для дальнейшего анализа необходимо произвести расчет рабочих мест, оборудования по всем этапам технологического процесса.

а) Расчет необходимого количества рабочих мест на участке приема б е лья

Исходными данными для расчета необходимого количества рабочих мест на участке приема белья являются:

количество белья, предлагаемое для обработки на прачечной в смену, т.е. действительная оптимальная мощность прачечной (Р). На исследуемом предприятии она составляет 180 кг. белья в смену;

нормы времени на прием индивидуального и массового белья составляет 2 мин. на прием 1 кг. сухої білизни.

По данным норм времени рассчитывается норма выработки в смену по формуле:

Н выр. = (Тсм. - Тл.л.) / Твр, где (3.1.1)

Н выр. - норма выработки, кг/смену;

Тсм. - длительность смены, мин.;

Тл.н. - время, необходимое для личных надобностей в смену, мин.;

Твр. - норма времени на прием 1 кг сухого белья, мин.

В период преддипломной практики было установлено, что:

длительность смены на участке приема белья составляет 7 часов, или Тсм = 420 мин.;

время, необходимое для личных надобностей, составляет в смену Тл.н. = 25 мин.;

Твр. = 2 мин.

Н выр. = (420 - 25)/ 2 = 197,5 (кг/смену)

Имея данные нормы выработки, можно подсчитать необходимое количество рабочих мест на участке приема белья по формуле:

П = Р / Н выр., где (3.1.2)

П - количество рабочих мест на приеме белья;

Р - оптимальная мощность прачечной, кг/смену (Р = 180 кг/смену);

Н выр. - норма выработки, кг/смену.

П = 180 / 197,5 = 0,91 ~ 1

Таким образом, на участке приема белья по расчету должен работать один человек.

В действительности же на прачечной МУПБО «Бодрость», в связи с недостаточным спросом на услуги, и для обеспечения наиболее полной загрузки прачечной, работают две приемщицы в две смены. Т.е., каждая приемщица должна принять 90 кг. белья в смену, чтобы обеспечить участок стирки белья, работающий в одну смену, 180-тью кг. белья.

б) Расчет рабочих мест для сортировки белья

Исходными данными расчета рабочих мест на сортировку белья являются:

количество белья, поступающего на сортировку (составляет 180 кг в смену);

нормы времени на сортировку (Нвр. = 0,64 мин. на сортировку 1 кг белья);

норма выработки, которая рассчитывается по формуле:

Н выр. = (Тсм. - Тл.н.) / Твр.

В период практики было установлено, что длительность смены на участке сортировки составляет 8 часов, или Тсм. = 480 мин.

Н выр. = (480 - 25)/ 0,64 = 710,9 (кг/смену)

Следовательно, количество рабочих мест составит:

П = 180/ 710,9 = 0,25

Из расчетов следует, что для сортировки белья, поступающего за смену, необходимо менее одного человека (П = 0,25).

Поэтому на прачечной функцию сортировки выполняет оператор стирки, совмещая две должности.

в) Расчет оборудования для участка стирки белья

для расчета необходимого количества оборудования исходными данными являются:

сменная мощность цеха;

ассортимент белья, поступающего в стирку;

средняя длительность цикла стирки однотипного оборудования;

данные ППР оборудования.

Необходимо рассчитать теоретическую производительность стиральных машин. Так как на предприятии используется два вида стиральных машин (на 4,7 кг и на 10 кг), то этот показатель нужно рассчитать отдельно по каждому виду.

1) Теоретическая производительность стиральных машин рассчитывается по формуле:

Т.П. = (Тсм. * Q) / Тм, где (3.1.3)

Т.П. - теоретическая производительность стиральной машины кг/смену;

Q - единовременная величина загрузки в машину, кг;

Тм. - средняя длительность циклов, мин. (по однотипному оборудованию).

а) Рассчитаем теоретическую производительность стиральной машины КП-122А загрузочной массой 4,7 кг (Q). Для этого найдем среднюю длительность циклов стирки белья I, II и III степени загрязненности (процентное поступление белья различной степени загрязненности соответственно: I - 8%, II - 80%, III - 12%). По техническим данным стиральной машины длительность каждого цикла в зависимости от степени загрязненности составляет соответственно: I - 32 мин, II - 46 мин, III - 54 мин. Тогда

Тм = (32*8 + 46*80 + 54*12) / 100 = 45,84 мин.

Теперь найдем теоретическую производительность:

Т.П.1 = (480 * 4,7) / 45,84 = 49,2 (кг/смену)

б) Рассчитаем теоретическую производительность стиральной машины СМ-10А загрузочной массой 10 кг.

Средняя длительность цикла стирки дана в технологической карте машины и составляет 58 мин. Тогда

Т.П.2 = (480 * 10) / 58 = 82,8 (кг/смену)

2) Норма выработки аппарата в смену определяется по формуле:

НВ = ТП * КПВ, где (3.1.4)

КПВ - коэффициент полезного времени работы машины, который рассчитывается по формуле:

КПВ = Кj * Кб, где (3.1.5)

Кj - коэффициент, учитывающий время на загрузку и выгрузку аппарата и зависит от объема загружаемых изделий:

Кj = Тм / (Тм + Т), где (3.1.6)

Тм - средняя длительность цикла, мин.;

Т - время простоя во время загрузки и выгрузки (из наблюдений).

Кб- коэффициент, учитывающий время на чистку, смазку, разогрев машины, время самообслуживания машины. Не зависит от объема обрабатываемых изделий:

Кб = (Тсм - Тб) / Тсм, где (3.1.7)

Тсм - длительность смены, мин.;

Тб - время, необходимое на чистку, смазку, разогрев машины плюс время самообслуживания машины в смену (данные ППР и по ремонту машины).

Найдем Кб. Из данных по ремонту машины было установлено, что время, необходимое на чистку, смазку, разогрев машины и т.д. в смену составляет:

Тб = 30 мин. тоді:

Кб = (480 - 30) / 480 = 0,94

Теперь найдем Кj1 для первого вида стиральных машин (КП-122А). Во время наблюдений было установлено, что на загрузку и выгрузку машины данного вида тратится 3 мин. тоді:

Кj1 = 45,84 / (45,84 +3) = 0,94

Время, затрачиваемое на загрузку и выгрузку стиральной машины СМ-10А, составляет - 5 минут. Следовательно:

Кj2 = 58 / (58 + 5) = 0,92

Рассчитаем коэффициент полезного времени работы каждого вида стиральных машин:

КПВ1 = 0,94 * 0,94 = 0,88

КПВ2 = 0,94 * 0,92 = 0,87

Теперь мы можем найти норму выработки аппарата в смену:

НВ1 = 49,2 * 0,88 = 43,3 (кг/смену)

НВ2 = 82,8 * 0,87 = 72,04 (кг/смену)

3) Количество однотипных машин рассчитывается по формуле:

Му = (А * К) / (Нв * Кр.о.), где (3.1.8)

А - количество белья, которое необходимо обработать на данной машине в смену, кг. (А1 = 122,2 кг, т.к. машина должна сделать 26 циклов. А2 = 60 кг, т.к. СМ-10А должна сделать 6 циклов в смену);

К коэффициент сезонности;

Нв - норма выработки машины, кг/смену;

Кр.о. - коэффициент работы оборудования, который можно рассчитать по формуле:

Кр.о. = 1 - Тп / 100, где (3.1.9)

Тп - общие плановые простои в смену, час.

Тп = Тп + Тп + Тп, где (3.1.10)

Тп - время простоя оборудования на текщий ремонт в смену, час;

Тп - время простоя оборудования на средний ремонт в смену, час;

Тп - время простоя оборудования на капитальный ремонт в смену, час.

Тп - определяется на год, затем на смену, поделив на число рабочих дней в году.

В период преддипломной практики по данным ППР было установлено, что на прачечной МУПБО «Бодрость» производится:

профилактика стирального оборудования 2 раза в неделю по 30 мин., что в год составляет 52 часа (Тп);

осмотр и малый ремонт электрооборудования 2 раза в месяц по 1 часу, что в год составляет 24 часа (Тп);

два средних ремонта по 6 часов, т.е. в год - 12 часов (Тп).

Таким образом, общие плановые простои в год составляют:

Тп год = 52 + 24 + 12 = 88 (час/год).

А за смену (учитывая односменный график работы участка стирки) они составят:

Тп см = 88 / 251 - 0,35 (час).

(Количество рабочих дней в году - 251 день, см. Таблицу 2.3.7.).

Теперь найдем коэффициент работы оборудования:

Кр.о. = 1 - 0,35 / 100 = 0,997

Коэффициент сезонности на предприятии равен К сез = 1,06 (табл. 2.3.2.)

Итак, рассчитаем количество машин КП-122А (загрузочной массой 4,7 кг).

Му1 = (122,2 * 1,06) / (43,3 * 0,997) = 3,0

Рассчитаем количество стиральных машин СМ-10А (массой 10 кг).

Му2 = (60 * 1,06) / (72,04 * 0,997) = 0,89

4) Коэффициент использования оборудования :

К исп = (Му * 100) / а, где (3.1.11)

а - целое число (см. Таблицу 3.1.)

Поскольку расчетное число машин не всегда совпадет с принятым к установке, то необходимо рассчитать коэффициент использования оборудования:

Кисп1 = (3,0 * 100) / 4 = 75%

Кисп2 = (0,89 * 100) / 1 = 89%

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что на прачечной МУПБО «Бодрость» оборудование участка стирки белья используется не полностью. А в частности, стиральные машины КП-122А - на 75%, а стиральная машина СМ-10А - на 89%. Следовательно, на предприятии имеются резервы повышения производительности оборудования для стирки белья.

г) Расчет необходимого количества оборудования для отжима белья

Следующий после стирки технологический процесс - это отжим белья. На прачечной МУПБО «Бодрость» используется центробежный способ отжима, который производится в специальном оборудовании - центрифугах. Удаление влаги в центрифуге основано на действии центробежных сил, возникающих при вращении ротора, внутри которого находится белье. В 1 кг выгруженного из стиральной машины белья содержится в среднем 2 - 2,5 кг воды; после отжима в центрифуге в нем остается около 0,5 кг воды, остаточная влажность белья около 505. При такой остаточной влажности возможна дальнейшая обработка белья на оборудовании прачечной.

Так как процесс отжима производится только после стирки белья, то работа центрифуги зависит от длительности цикла обработки белья в стиральной машине. Этот цикл составляет 50 мин. (с подготовительно-заключительным временем). Стиральная машина за смену должна сделать 6 циклов, что составляет: 50 * 6 = 300 мин. Значит, центрифуга теряет в ожидании стирки 300 мин. за смену. Тогда норма выработки центрифуги КП-211 (загрузочной массой 5 кг) составит:

НВ = (Тсм - Тпотерь) / Тц * Д, где (3.1.12)

НВ - норма выработки оборудования, кг/смену;

Тсм - длительность смены, мин.;

Тпотерь - время потерь из-за стиральной машины, мин.;

Тц - длительность цикла работы оборудования (для центрифуги КП-211 составляет 8 мин.);

Д - загрузка оборудования, кг. (4,7 кг).

НВ = (480 - 300) / 8 * 4,7 = 105,75 (кг/смену)

Теперь найдем необходимое количество центрифуг данной марки:

П = Q / НВ, где (3.1.13)

П - число единиц оборудования;

Q - объем белья, подвергаемый обработке (Q = 122,2 кг/смену. п.в(3));

НВ - норма выработки оборудования, кг/смену.

П = 122,2 / 105,75 = 1,16

Длительность цикла обработки белья в стиральной машине СМ-10А загрузочной массой 10 кг. составляет 63 мин. Машина делает за смену 6 циклов:

63 * 6 = 378 мин. - время ожидания центрифуги КП-217А, загрузочной массой 10 кг., за смену. Тогда ее норма выработки составит (формула 3.1.12):

НВ = (480 - 378) / 10 = 102 кг

(Тц = 10 мин. для КП-217А).

По формуле 13 найдем необходимое количество центрифуг (на 10 кг); учитывая, что Q = 60 кг для машины СМ-10А (см. п.в(3)):

П = 60 / 102 = 0,59

Фактически на прачечной МУПБО «Бодрость» установлено: две центрифуги КП-21, загрузочной массой 5 кг. и одна центрифуга КП-217А загрузочной массой 10 кг. теперь, анализируя расчетные данные, найдем коэффициент использования оборудования для центрифуг обоих видов (по формуле 3.1.11):

К исп (КП-211) = (1,16 * 100) / 2 = 58%

К исп (КП-217А) = (0,59 * 100) / 1 = 59%

Следовательно, центрифуги на прачечной МУПБО «Бодрость» используются только на 58% (5 кг) и 59% (10 кг).

д) Анализ и расчет оборудования для участка растряски и сушки белья

Сушка бельевых изделий - тепловое и обезвоживание - производится с целью снижения влажности текстильного материала до величины, необходимой для качественного протекания заключительной технологической операции производственного цикла - глажения. Часть изделий после отжима подвергается высушиванию (байковые одеяла, ватные одеяла, спецодежда, а также часть фасонного белья).

Расчет необходимого количества растрясочно-сушильных машин производится по формуле 3.1.13. Для этого найдем их норму выработки по формуле:

НВ = (Тсм - Тп.з.) / Тц * Д, где (3.1.14)

НВ - норма выработки оборудования, кг/смену;

Тсм - длительность смены, мин.;

Тп.з. - подготовительно-заключительное время, мин. (см. ФРД в приложении 4, Тп.з. = 21 мин.);

Тц - длительность цикла работы оборудования, мин.;

Д - загрузка оборудования, кг.

На исследуемой прачечной используются сушильные барабаны марки КП-307А. Они обладают следующими техническими данными:

загрузочная масса сушильного барабана Д = 4,7 кг.;

длительность цикла работы барабана Тц = 18 мин. тоді:

НВ = (480 - 21) / 18 * 4,7 = 119,85 кг

Теперь рассчитаем необходимое количество сушильных барабанов:

П = Q / НВ = 180 / 119,85 = 1,5

Найдем коэффициент использования для сушильных барабанов (по формуле 3.1.11):

К исп = (1,5 * 100) / 3 = 50,0%

Следовательно, сушильное оборудование на прачечной МУПБО «Бодрость» используется только на 50%.

е) Анализ и расчет оборудования для участка глажения прямого белья

Глажение белья - заключительная технологическая операция производственного цикла прачечной, цель которой - придать обрабатываемым изделиям товарный вид. О товарном виде изделий судят по гладкости поверхности ткани, которая подвергалась деформациям и тепловому воздействию в течение определенного времени.

Прямое белье на прачечной МУПБО «Бодрость» обрабатывается на гладильных машинах КЗ-2816-11.

Теоретическая производительность гладильных машин определяется по формуле:

П = (У * С * К * К * Д) / n, где (3.1.15)

П - теоретическая производительность гладильной машины, кг сухого белья в час;

У - скорость движения белья, м/мин.;

С - рабочая длина лотка гладильной машины, м.;

Д - средняя масса 1 м. Сухого (прямого) белья, кг (0,215);

К - коэффициент, учитывающий степень использования нагретой поверхности машины (0,85);

К - коэффициент, учитывающий уменьшение скорости глажения различных видов белья по сравнению со скоростью глажения простыней (например, при глажении двойного белья скорость глажения уменьшается почти в три раза) - 0,636;

n - число пропусков белья через машину.

Подставляя известные величины в формулу 3.1.15, можно записать следующим образом:

П = 7 * У * С (3.1.16)

Для определения производительности машины в смену пользуются формулой:

П = 7 * У * С * Тсм, где (3.1.17)

Тсм - длительность смены, час.

Гладильная машина КЗ-2816-11 обладает следующими техническими характеристиками:

скорость движения белья У = 2,8 м/мин;

рабочая длина лотка гладильной машины С = 1,65 м.

Тогда по формуле 3.1.17 получим:

П = 7 * 2,8 *1,65 * 8 = 258,7 (кг/смену)

Теперь по формуле 13 найдем необходимое количество оборудования для участка глажения белья:

П об = 180 / 258,7 = 0,7

А коэффициент использования гладильного оборудования будет равен:

К исп = (0,7 * 100) / 2 = 35%.

Фактически на прачечной МУПБО «Бодрость» установлено две гладильные машины. Как видно из расчетов, это оборудование используется только на 35%.

ж) Расчет рабочих мест на участках подборки, упаковки, раскладки и выдачи чистого белья

На прачечной МУПБО «Бодрость» обработка белья осуществляется индивидуальными партиями. То есть клиент сам формирует свою партию белья для обработки, и она проходит последовательно весь технологический процесс не расформировываясь. На заключительном этапе это упрощает раскладку и подборку белья. Поэтому данные функции выполняются самими операторами прачечной и не требуют привлечения дополнительных работников.

А функцию выдачи чистого белья осуществляет приемщица. Расчет их численности при веден в пункте 4/а).

з) Расчет участка приготовления растворов моющих и отделочных средств

На исследуемой прачечной для стирки белья используются готовые синтетические моющие средства (СМС). То есть, стиральные порошки следующих видов: «Лотос», «БИО», «Тайд» и др., а также трипольфосфат и гипохлорид. Все эти моющие средства загружаются в стиральные машины в первоначальном виде, и их смешение и растворение происходит непосредственно в процессе стирки и замачивании белья. Поэтому прачечная не нуждается в отдельном рабочем месте для приготовления растворов моющих средств. Эту функцию выполняют сами операторы прачечной.

и) Транспортные средства и средства механизации для смещения изделий по технологическому потоку

Транспортные средства, необходимые для смещения изделий по технологическому потоку, не прачечной МУПБО «Бодрость» представлены ручными тележками в количестве 5-ти штук. Учитывая небольшие объемы производства прачечной, этот вид транспорта можно считать оптимальным.

3.2. Охрана труда

3.2.1. Анализ условий труда в прачечном цехе МУПБО «Бодрость»

В соответствии с ГОСТ 19605-74 условия труда - это совокупность факторов производственной сферы, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

Рабочее место характеризуется санитарно-гигиеническими и психофизиологическими условиями, эстетикой и культурой производства. Все они в комплексе должны положительно влиять на производительность труда за счет поддержания стабильно высокой работоспособности, обеспечения привлекательности труда и заинтересованности в работе, а также способствовать сохранению здоровья рабочих в процессе трудовой деятельности.

К санитарно-гигиеническим условиям труда относят: метеорологические условия, освещенность, производственный шум, вибрацию, загрязнение воздуха.

При создании оптимальных санитарно-гигиенических условий труда, способствующих повышению его производительности, необходимо руководствоваться «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» (СН 254-71), ГОСТом 12.1.005-76 ССБТ «Воздух рабочей зоны, общие санитарно-гигиенические требования».

Проанализируем условия труда в прачечной МУПБО «Бодрость». При этом проведем сравнение фактических показателей условий труда с нормативными и рассчитаем коэффициент условий труда. Значения показателей условий труда отразим в таблице 3.2.1.

По данным таблицы 3.2.1. определим обобщающий коэффициент условий труда по всем показателям по формуле:

n ______

К ут = П аi,

i=1

где аi - коэффициент условий труда по каждому фактору,

n - количество факторов.

5 ________________________________

К ут = 0,88 * 1 * 0,95 * 0,83 * 0,94 = 0,91

Таблица 3.2.1.

Сравнение фактических и нормативных показателей условий труда в прачечной МУПБО «Бодрость»

№ п

найменування показника

Значение показателя

Коэфф-нт условий труда

по норме

по факту

1

Температура воздуха, С

21

24

0,88

2

Скорость движения воздуха, м/с

0,3

0,3

1

3

Освещенность, лк

200

190

0,95

4

Влажность, %

40-60

72

0,83

5

Уровень шума, дб.

75

80

0,94

Таким образом, общий уровень условий труда на предприятии удовлетворительный, отклонения по отдельным факторам незначительные, причем наибольшие по влажности и температуре в цехе.

Одним из основных показателей, определяющих микроклимат производственных помещений, является температура воздуха. На рассматриваемом предприятии технические процессы сопровождаются значительными тепловыделениями, воздух нагревается вследствие конвекционной передачи тепла от нагретых поверхностей.

Уровень шума на рабочих местах не должен превышать требований «Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах», утвержденных 12.03.85 г. главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава РФ и ГОСТ 12.1.003 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». Уровень шума на предприятии превышает нормы, главными источниками являются стиральные машины СМ-10 и КП-122, центрифуги КП-211 и сушильные барабаны КП-307, вследствие изношенности отдельных механизмов и узлов. Для снижения шума имеет значение проводить регулярную смазку трущихся частей обычными маслами средней вязкости, что позволит уменьшить уровень шума на 3-5 дб.

В цехе наблюдается незначительная вибрация, поэтому желательно использовать амортизационные подставки и резиновые прокладки с целью уменьшения влияния вибрации на тело человека.

При выборе освещенности следует руководствоваться приказом «Об утверждении отраслевых норм искусственного освещения предприятий» от 21.03.86 г. От освещенности объектов зависят количество и качество получаемой информации, повышение или снижение утомляемости работников, уровень их работоспособности.

В процессе стирки и глажения белья в воздух рабочей зоны выделяется значительное количество влаговыделений. Фактическая влажность в помещении превышает нормативное значение, что вредно сказывается на здоровье людей.

Поэтому для удаления тепла и влаги необходимо применять проточно-вытяжную вентиляцию.

Снижению утомляемости и росту производительности труда способствует рациональная организация режима труда и отдыха на предприятии. При разработке внутрисменных режимов труда и отдыха необходимо руководствоваться «Типовыми внутриотраслевыми режимами труда и отдыха рабочих на промышленных предприятиях».

Отрицательным на МУПБО «Бодрость» является то, что нет фиксированного времени для перерыва на обед.

На предприятии существует высокий уровень эстетики и культуры производства, что включает в себя цветное оформление производственных объектов, озеленение помещений, наличие спецодежды и спецобуви, что является фактором повышения привлекательности труда.

Для обеспечения безопасности условий труда в цехе необходимо руководствоваться «Правилами по технике безопасности». Все электрооборудование заземлено, используются изоляционные материалы.

На рабочих местах проводится обязательный инструктаж по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 17.866-80 ССБТ «Обучение работающих безопасности труда на предприятиях и в организациях систем Минлегпрома РФ».

В целом уровень условий труда на предприятии является удовлетворительным, но необходимы мероприятия по уменьшению количества тепло- и влаговыделений в производственном помещении.

3.2.2. Расчет общеобменной вентиляции производственных помещений

Производственный процесс стирки и глажения белья сопровождается выделением пара и тепла. Распространение этих вредных выделений в помещении приводит к изменению состава и состояния воздушной среды, что сказывается на здоровье работников и неблагоприятно влияет на производительность труда. Поэтому разрабатывается ряд мероприятий, направленных на создание необходимых метеорологических условий для выполнения трудовых процессов. Одно из таких мероприятий - установка общеобменной вентиляции в производственных помещениях.

Рационально организованная вентиляция производственных помещений - это совокупность мероприятий и устройств, обеспечивающий необходимый воздухообмен в помещении. Общие требования к системам вентиляции, кондиционированию воздуха и воздушного отопления производственных, складских и вспомогательных помещений устанавливаются ГОСТом 12.4.021-75 «Системы вентиляционные. Общие требования».

Произведем расчет общеобменной вентиляции для цеха стирки и глажения белья.

Проектируется только приточная общеобменная система в предположении, что вытяжка осуществляется через расположенные в цехе аспирационные отсосы.

Приточные воздуховоды круглого поперечного сечения прокладываются вдоль цеха из стены на высоте не менее трех метров с раздачей воздуха через каждые три метра короткими отверстиями. Воздухопровод примыкает к вентиляционной камере. На планировку цеха воздухопровод наносится линией, а камера прямоугольником (см. рис. 3.1.)

Количество воздуха, необходимое для удаления тепло- и влаговыделений, а также для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне определяется по избыткам явного и скрытого тепла и влаги по зависимости.

L = Qn / (Jy - Jn) * P (3.2.2.)

L = 1000 * W / (dy - dn) * p (3.2.3.)

Рис. 3.1. План вентиляционной системы

где Qn - полные тепловыделения в рабочую зону производственного помещения, кДж/ч;

W - влаговыделений, кг/ч;

Jn (Jy) - теплосодержание приточного (удаляемого) воздуха, кДж/ч;

dn (dy) - влагосодержание приточного (удаляемого) воздуха кг/м3 (применяется 1,2 кг/м3).

Таблица 3.2.2.

Количество тепло- и влаговыделений от технологического оборудования

Найменування обладнання

Количество тепловыделений, кДж/ч

Количество влаговыделений, кг/ч

скрытое

явное

1. КП-114

1550*4 = 6200

1090*4 = 4360

0,4*4 = 1,6

2. СМ-10

590

1880

0,7

3. Сушильный барабан

4190*3 = 12570

-

-

4. Каток

5900

16300

6,0

Разом:

25260

22540

8,3

Таким образом, полное тепловыделение составит:

Qn = 25260 + 22540 = 47800 кДж/ч

из них явное тепловыделение от людей и оборудования Qл = 25260 кЖд/ч и скрытое Qс = 22540 кДж/ч.

Определим количество влаговыделений:

W = 1,6 + 0,7 + 6 = 8,3 кг/ч.

Удельные убытки явного тепла определяются по формуле:

q = Qл / V, где (3.2.4.)

V - объем помещения, м3.

Габариты рассматриваемого цеха - 10 х 10 х 3 м, поэтому V = 300 м3.

q = 25260 / 300 = 84,2 кДж / %*м3 = 23,39 Вт/м3

т.е. помещение характеризуется значительными избытками явного тепла - больше 23 Вт/м3, категория работ, выполняемых в помещении средней тяжести (II-й), период года - теплый.

Температура воздуха в помещении должна быть не более, чем на 3С выше температуры наружного воздуха.

Тn = 21,3, Jn = 12,2 ккал/кг

Переведем в систему СИ значений теплосодержания (1 ккал/кг = 4,19 Жд/кг)

По Jd диаграмме определим остальные показатели:

= 70%, dn = 118 г/кг сухого воздуха.

Рассчитаем параметры воздуха в помещении:

tр.3. = 21,3 + 3 = 24,3 С.

Определим направление луча процесса изменения параметров приточного воздуха под воздействием тепло- и влаговыделений.

= Qn / W (3.2.5.)

= 44800 / 8,3 = 5397,6 кДж/кг

На Jd диаграмме соединим т. А, имеющую координаты t = 0, d = 0 с т.Б ( = 5397,6 кДж/кг), расположенной на оси .

Температуру удаляемого воздуха определим по зависимости:

ty = t р.з. + (Н - 2), (3.2.6.)

где - градиент температуры по высоте помещения, С/м;

Н - вертикальное расстояние от пола до горизонтальной оси отверстия, через которое удаляется воздух из производственного помещения.

ty = 24,3 + 0,3 (2,8 - 2) = 25 С.

Из т. С Jd диаграммы, которая характеризуется параметрами:

tn = 21,3 С, In = 51?3 кДж/кг, У = 70%, dn = 11,8 г/кг сухого воздуха, проводим прямую линию, параллельную АБ, до пересечения с линией температуры уходящего воздуха (т. Д). Находим остальные параметры уходящего воздуха:

Jу = 59 кДж/кг, У = 61%, dy = 13,1 г/кг сухого воздуха (рис. 3.2.)

Определим воздухообмен, необходимый для нейтрализации тепловыделений по формулам

L = 47800 / (59 - 51,3) * 1,2 = 5173,16 м3/ч;

L = 1000 * 8,3 / (13,1 - 11,8) * 1,2 = 5320,5 м3/ч.

Более высокий воздухообмен принимаем за расчетный, L = 5320,5 м3/ч.

Б 5397,6

Д

25

21,3 С 59 кДж/кг

А

51,3 кДж/кг

11,8 13,1

Рис. 3.2. Процесс изменения параметров приточного воздуха, подаваемого в производственные помещения, под действием тепло- и влаговывделений.

Расчет воздухопровода

Задаемся при расчете воздухопровода для всех его участков скоростью 10 м/с и необходимые диаметры подсчитаем по формуле:

d 2 * 10 6 * /L = L / 3600, (3.2.7.)

_____

откуда d = L / V, (3.2.8.)

где d - диаметр, мм;

L - воздухообмен, м3/ч

V - скорость, м/с.

Потери давления для каждого участка в Па определим по формуле:

Р = (l* /d + )2 /2, (3.2.9.)

l - длина участка, м.;

d - диаметр участка, мм;

- коэффициент трения (принимается в среднем равным 0,02);

- суммарный коэффициент местных сопротивлений, определяемый изменением скорости или изменением направления потока. Для расчетов принимается на выход = 1, на поворот при ответвлении = 0,2, на переход от одного участка к другому = 0,1; потери давления в воздцухозаборной шахте 50 Па, в фильтре и калорифере 100 Па;

- скорость воздуха, м/с (10 м/с);

- плотность воздуха, кг/м3 (1,2 кг/м3).

Путем суммирования потерь давления в последовательно соединенных участках определим полную потерю давления в воздухопроводе. Расчеты сведем в таблицу 3.2.3.

Вентилятор подбираем в соответствии с подсчитанным общим расходом воздуха L и общей потерей давления Р = 355 Па.

Для системы вентиляции цеха выбираем вентилятор ЦУ4-70 № 4 с коэффициентом полезного действия =0,82 и скоростью вращения 165 рад/с = 1650 об/мин.

Мощность двигателя определяется как ближайшее большее по сравнению с рассчитанной величиной по формуле:

N = L* h* k/3600 * 1000 * n p, (3.2.10)

Таблица 3.2.3.

Расчет воздухопровода

№ участ- ков

l1, м

L, м3/ч

, м/с

2*/2, Па

d, мм

l* /d

l* /d +

, Па

Шахта

-

-

5321

-

-

-

-

-

50

Фильтр

-

-

5321

-

-

-

-

-

100

Калорифер

-

-

5321

-

-

-

-

-

100

1

3

0,1

5321

10

60

435

0,14

0,24

14,4

2

3

0,1

3547

10

60

355

0,17

0,27

16,2

3

3

0,1

1774

10

60

250

0,24

1,24

74,4

Разом:

-

-

-

-

-

-

-

-

355

где L - общий расход воздуха, производительность вентилятора, м3/ч.;

- общая потеря давления в системе (давление вентилятора), Па;

- КПД вентилятора по характеристике;

n - КПД, учитывающий механические потери в подшипниках вентилятора, в среднем 0,95;

р - КПД, учитывающий механические потери в передаче от вентилятора к двигателю (в среднем - 1,0);

k - коэффициент запаса (для вентилятора типа ЦУ4-70 принимать 1,25).

N = (5321 * 355 * 1,25) / (3600 * 1000 * 0,8 * 0,95 * 1) = 0,86 кВт.

Выбираем электродвигатель А-31-2 с частотой вращения = 2850 об/мин и мощностью N = 1,0 кВт.

Изобразим на рисунке 3.3 расчетную схему вентилятора.

шахта

фильтр калорифер

3 3 3

d = 435 мм d = 355 мм d = 250 мм

вентилятор ЦУ4-70 №4 L= 5321 м3/ч

Р = 355 Па, = 1650 об/мин

эл. Двигатель А-31-2, N - 1 кВт, = 2850 рад/с

Рис. 3.3. Расчетная схема вентилятора

3.3. Мероприятие по интенсификации процесса удаления воды во время центрифугирования

Для интенсификации процесса удаления воды во время центрифугирования предлагается добавлять в воду, используемую для полоскания, аминосиликон. В результате этого влажность белья перед началом сушки меньше и , соответственно, меньше расход энергии на сушку.

Кремнийорганические соединения придают текстильным материалам не только водоотталкивающие свойства, но, как правило, одновременно улучшают и другие качественные показатели: углубляют окраску, снижают сминаемость, усадку, увеличивают прочностные показатели текстильных материалов и т.п.

Пропиточный раствор готовят следующим образом: рецептурное количество жидкости АМСР-3 растворить в воде, раствор нейтрализовать уксусной кислотой. В одном пропиточном растворе можно обработать три партии белья, однако необходимо учитывать, что продолжительность пропитки первой партии составляет 25 мин., второй - 30 мин., третьей - 35 мин. Карта технологического процесса аппретирования белья жидкостью АМСР-3 представлена в таблице 3.1.1.

Известно, что изнашиваемость оборудованияи его потребность в ремонте во многом зависят от времени эксплуатации. Описанное выше мероприятие сократит время эксплуатации сушильного оборудования, а, следовательно, уменьшится и количество ремонтных работ.

За счет аппретирования белья жидкостью АМСР-3 время сушки белья в сушильном барабане сократится с 19 мин. до 10 мин. Производительность одного сушильного барабана повысится на 9,4 кг белья в смену. Всего барабанов 4 шт, а обслуживают их два работника. Таким образом, выработка одного рабочего в смену увеличится на (9,4 * 4 / 2 = 14,1) кг белья. Выработка одного рабочего в смену до мероприятия составляла 90 кг (журнал регистрации).

Отсюда рост производительности труда в результате аппретирования белья определяется по формуле:

П = (В1 * 100) / Во - 100, (3.3.1.)

где Во и В1 - выработка продукции на одного рабочего до и после внедрения мероприятия.

Таблица 3.3.1.

Карта технологического процесса аппретирования белья жидкостью АМСР-3

№ пп

Наименование операции

устаткування

Наименование материала

Концентрация, г/л

Режим обработки

Модуль

Температура, С

Продолжительность

1

Приготовление пропиточного раствора

Маши- на стира-льная

Жидкость АМСР-3

40

10

20-25

2,0

а) растворение в воде препарата

б) добавление уксусной кислоты до Рн=5-6

Кисло-та уксус-ная

1,0

Пропитка

Маши- на стира-льная

Кисло-та уксус-ная

-

10

-

3,0

2

Отжим

Центрифуга

-

-

-

-

1,0

3

Сушка

Бара- бан сушильный

-

-

-

110-120

10

Общая продолжительность процесса

17

П = (104,1 * 100) / 90 - 100 = 15,7%

отсюда рост объема реализации в целом по МУПБО «Бодрость» и рост производительности труда составит:

Пт общ. = П цех * Ув, (3.3.2.)

где П цех - рост производительности труда по прачечной (15,7%);

Ув - удельный вес рабочих прачечной в общей численности рабочих.

Пт общ = 15,7 * 3/26 = 1,8%

Таблица 3.3.2.

Исходные данные для расчета показателей эффективности от применения аппретирования белья

№ пп

Показатель

Од. виміру

Буквенное обозначен.

Численное значение

Источник информац.

1

Выработка продукции на одного рабочего за смену до внедрения мероприятия

кг.

під

90

Журнал регистрации

2

Выработка одного рабочего после внедрения мероприятия

кг.

В1

104,1

Расчет в п. 3.3.

3

Численность работников прачечной (в 1 смену)

чол.

Ч исх.

3

Данные отчета по труду

4

Общая численность работников

чол.

Ч общ.

26

Табл. 2.3.1.

5

Среднегодовая заработная плата работников

чол.

З ср.

11739,5

Табл. 2.3.1.

6

Норматив отчислений на соц. нужды

%

В

39,5

Гос. норматив

Так как по отчетным данным объем реализации услуг населению в ателье составил 1009695 руб., то рост объема реализации по проектируемому варианту составит:

Р = (1009695 * 1,8) / 100 = 18174,5 (руб.)

Дальнейший расчет произведем по формулам, представленным в таблице 3.3.3.

Условная экономия численности рабочих прачечной составит:

Эч = (15,7 * 3) / 100 + 15,7 = 0,54 (чел)

Экономия себестоимости от совершенствования технологии стирки рассчитаем только по статье основная заработная плата.

Экономия себестоимости по основной заработной плате составит:

Э з/п осн. = 0,54 * 11739,5 = 6339,3 (руб)

Таблица 3.3.3.

Формулы для расчета эффективности предлагаемых мероприятий

найменування показника

Формула

Обозначения

1

2

3

4

1

Условная экономия численности рабочих

Эч = ( Пт *Ч исх)

100 + Пт

Пт - прирост производительности труда

Ч исх. - исходная численность рабочих, чел.

2

Годовая экономия по основной заработной плате

Э з/п осн. = Эч * Зср

Зср. - среднегодовая заработная плата рабочего, руб.

3

Экономия по дополнительной заработной плате

Эс/с доп. = Эз/п осн. * (1 + Д/ 100)

Д - дополн-ная заработная плата, 40%

4

Годовая экономия по отчислениям на соц. нужды

Э с/н = Э з/п * В/100

В - норматив отчислений на соц. нужды, %

5

Годовая экономия по мероприятию

Э год. = Эз/п + Э с/н

6

Годовой экономический эффект от внедрения мероприятия

Ээ = Э год - Ен * К

К - единовременные капитальные затраты, связанные с разработкой и внедрением мероприятия, руб.

7

Срок окупаемости капитальных вложений по мероприятию

Т ед. = К / Э год

Ен - нормативный коэффициент эффективности кап. вложений (0,38)

Экономия по фонду заработной платы повлечет за собой экономию и по дополнительной заработной плате:

Э с/с доп. = 6339,3 * (1 + 40/ 100) = 8875,1 (руб.)

Условно-годовая экономия по отчислениям на социальные нужды:

Э с/н = 8875,1 * 39,5/100 = 3505,7 (руб.)

Тогда общая экономия себестоимости в результате внедрения данного мероприятия составит:

Э общ. = 8875,1 + 3505,7 = 12380,8 (руб.)

При выполнении операции аппретирования белья аминосиликонами (кремнийорганической жидкостью АМСР-3) затраты на обработку 1 кг белья составят:

АМСР-3: 8 г. * 10 руб. = 0,08 (руб.)

Уксусная кислота: 3 г. * 4 руб. = 0,01 (руб.)

Итого: 0,09 (руб.)

Но за счет сокращения времени обработки белья в сушильном барабане происходит экономия электроэнергии, которая на обработку 1 кг белья составит: 0,079 кВт-час * 1,14 руб. = 0,09 (руб.)

Таким образом, затраты на новые материалы (0,09 руб.) компенсируются экономией на электроэнергию (0,09 руб.), и себестоимость обработки 1 кг белья остается неизменной.

Поэтому годовой экономический эффект от совершенствования технологии будет равен условной годовой экономии:

Ээ = Э год = 12380,8 (руб.)

Внедрение данного мероприятия для МУПБО «Бодрость» целесообразно, поскольку оно не требует дополнительных капитальных вложений и имеет экономический эффект, равный 12380,8 (руб.)

3.4. Мероприятие по совершенствованию ремонтного обслуживания (введение планов-графиков ППР)

На МУПБО «Бодрость» планово-предупредительные работы не соответствуют нормативным требованиям. Время от времени производятся профилактические осмотры и ремонты, но их не достаточно и не составляется план-график. Поэтому оборудование выходит из строя, в результате чего возникают непроизводительные потери рабочего времени. В процессе производства оборудование изнашивается и теряет свои эксплуатационные качества. Для их восстановления оборудование необходимо своевременно ремонтировать и поддерживать работоспособное состояние в течение всего периода эксплуатации.

Для устранения этих недостатков предлагается внедрить мероприятие по совершенствованию ремонтного обслуживания основного производства, которое предусматривает введение планов-графиков планово-предупредительных ремонтов. Расчет плана-графика ППР представлен ниже. Данный расчет опирается на сведения, представленные в таблице

Общая трудоемкость всех ремонтных работ за год:

n

Тi = У Tj (3.4.1.)

j=1

где Tj - трудоемкость каждого j-го вида ремонта конкретной машины:

m

Тi = У Tнк * Кр.с.к (3.4.2.)

k=1

где Тнк - норматив трудоемкости одной условной единицы, нормо-ч.,

Кр.с.к. - категория ремонтной сложности данной машины.

Время простоев оборудования в ремонте определяют по формуле:

m

Т пр i = У T н.пр. * К р.с.к. (3.4.3.)

k=1

где Тн.пр. - норматив простоя оборудования на единицу ремонтной сложности при соответствующем виде ремонта.

Численность ремонтников определяют по формуле:

Ч рем. = Т общ. / (К в.н. * F раб.) (3.4.4.)

где Т общ. - общая трудоемкость работ по ремонту оборудования,

К в.н. - коэффициент выполнения норм,

F раб. - фонд рабочего времени одного рабочего за год.

Необходимые нормативы представлены в таблицах 3.4.1., 3.4.2.

Расчеты, проведенные по формулам 3.4.2, 3.4.3. на основе данных таблиц 3.4.1, 3.4.2, представлены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.1.

Нормативы трудоемкости одной условной ремонтной единицы

устаткування

Наименование работ

Нормативы времени на единицу ремонтной сложности, ч.

осмотр

малый

средний

капитальный

Стиральное

Слеса р ные

0,75

4

16

23

Стано ч ные

0,1

2

7

10

Прочие

-

0,1

0,5

2

Разом:

0,85

6,1

23,5

35,0

Таблица 3.4.2.

Нормативы простоя оборудования в ремонте на единицу ремонтной сложности

Ремонтные работы

При работе ремонтной бригады

в одну смену, ч

в 2 смены, ч

Осмотр

2,4

1,2

Малый

6,0

3,4

Средний

14,4

8,0

Кап. ремонт

24,0

13,0

На основе структуры ремонтного цикла, даты установки машин, их количества, а также данных таблицы 3.4.3, составим план-график планово-предупредительных ремонтов оборудования на МУПБО «Бодрость», Приложение 7.

Таблица 3.4.3.

Трудоемкость ремонтных работ и простои в ремонте оборудования

Оборудование, марка

Категория рем. слож.

Трудоемкость работ, ч.

Простои в ремонте, ч.

О

М

С

К

О

М

С

К

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Стир. машины СМ10А

3

2,55

18,3

70,5

105

7,2

18,0

43,2

72

КП-122А

4

3,4

24,4

94

140

9,6

24,0

57,6

96

2

Центрифуги КП-217А

4

3,4

24,4

94

140

9,6

24,0

57,6

96

КП-211

3

2,55

18,3

70,5

105

7,2

18,0

43,2

72

3

Барабан сушильный КП-307

4

3,4

24,4

94

140

9,6

24,0

57,6

96

4

Гладильный каток КЗ-1628-11

5

4,25

30,5

117,5

175

12

30

72

120

Расчет необходимой численности бригады ремонтников произведен по формуле 3.4.4., где

Т общ. = 1348,4 (ч.) - см. таблицу 3.4.4.,

F раб. = 251 день * 8 часов* 1 смену = 2008 (ч.)

Ч рем. = 1348,4 / (1,1 * 2008) = 0,61 > 1 (чел.)

Исходя из расчетов, видно, что дополнительных людей для выполнения плана-графика ППР привлекать не нужно; при этом лишь увеличится загруженность имеющегося работника.

Внедрение ППР позволит без дополнительных затрат организовать удовлетворительное ремонтное обслуживание оборудования основных цехов, тем самым ликвидировав потери рабочего времени основных рабочих.

Эффект от данного мероприятия ожидается за счет того, что оборудование будет ремонтироваться в планово-предупредительном порядке, а не по мере выхода его из строя, что сократит потери времени предприятия из-за простоев оборудования.

Таблица 3.4.5.

Исходные данные для расчета показателей эффективности от внедрения плана-графика ППР

№ пп

Показатель

Од. вим.

Букв. обозн.

Числ. Знач.

Джерело інформації

1

2

3

4

5

6

1

Численность основных рабочих

чол.

Ч исх.

15

Данные отчета по труду

2

Общая численность работников

чол.

Ч общ.

26

Данные отчета по труду, табл. 2.3.6.

3

Среднегодовая заработная плата работников

тис. руб.

З ср.

11739,5

Таблиця 2.3.6.

4

Норматив начислений на соц. нужды

%

В

39,5

Гос. норматив

5

Непроизводительные потери рабочего времени по данным ФРД по орг.-тех. причинам (неуд. ремонтное обслуживание)

мин.

Т пот ф.

23

Приложение 2 (ФРД)

6

Время оперативной работы

мин.

Т оп ф.

375

Приложение 2 (ФРД)

Ожидаемый прирост производительности труда в результате внедрения данного мероприятия исчисляется по формуле:

Д Пт = Т пот ф. / Т оп. Ф. * 100 (3.4.5.)

Д Пт = 23 / 375 * 100 = 6,13 %

Дальнейший расчет проводится по формулам, представленным в таблице 3.3.2.

Рассчитаем условное высвобождение численности:

Э ч. = (6,13% * 15) / (100+ 6,13%) = 0,87 (чел)

Прирост производительности труда по всему предприятию равен:

Пт общ. = 0,87 / (26 - 0,87) = 3,5 %

Расчет условно-годовой экономии по заработной плате представлен ниже:

Э з/п = 0,87 * 11739,5 = 10213,37 (руб.)

Условно-годовая экономия на социальные нужды:

Э с/н = 0,87 * 11739,5 * 39,5% = 4034,3 (руб.)

Годовая экономия по мероприятию составила:

Э год. = 10213,37 + 4034,3 = 14247,7 (руб.)

Для осуществления ремонтных работ по плану-графику ППР дополнительные трудовые ресурсы не привлекаются, поэтому изменения фонда заработной платы не произойдет. Годовой экономический эффект равен:

Э э = Э год = 14247,7 (руб.)

Таким образом, внедрение данного мероприятия для МУПБО «Бодрость» целесообразно, поскольку оно не требует дополнительных капитальных вложений и также имеет экономический эффект, равный 14247,7 руб. При этом экономия численности составила 0,87 человек, прирост производительности труда на предприятии - 3,5%.

3.5. Мероприятие по сокращению времени обслуживания

Для обоснования мероприятия рассмотрим хронометраж операции «прием белья» (см. Приложение 4).

Как видно из хронометража, на операцию «оформление квитанций» затрачивается, в среднем 178,9 сек = 2,98 мин. эта операция является одной из самых продолжительных в процессе обслуживания.

Внедрение кассового аппарата на участке приемки позволит сохранить на операции «оформление квитанций» до 10 сек. Помимо этого, предложенное мероприятие сократит время обслуживания клиентов, что повысит уровень обслуживания. Предлагается приобрести кассовый аппарат «Саsio ТК 4000С». Таким образом, операция «прием белья» сократится на 187,9 - 10 = 168,9 сек или 2,82 мин.

Ожидаемый прирост производительности труда в результате внедрения данного мероприятия исчисляется по формуле:

П = (100* Т) / (100 - Т), (3.5.1.)

где Т - процент снижения трудоемкости выпускаемой продукции в результате внедрения мероприятия:

Т = (Т1 - Т2) / Т1 * 100, (3.5.2.)

где Т1 и Т2 - трудоемкость единицы продукции до и после внедрения мероприятия.

Т = (16,62 - 13,8) / 16,62 * 100 = 17%

П = 100 * 17 / (100 - 17) = 20,5%

Следовательно, прирост объема реализации при неизменной численности работниц прачечной (4 человека) тоже будет равен 20,5%. Отсюда рост объема реализации в целом по МУПБО «Бодрость» и рост производительности труда составит (формула 3.3.2.):

ПТ общ. = 20,5 * 4/26 = 3,1%

Так как по отчетным данным объем реализации услуг населению по МУПБО «Бодрость» составил 1009695 руб., то рост объема реализации по проектируемому варианту составит:

Р = 1009695 * 3,1 / 100 = 31300,6 (руб.)

Дальнейший расчет проводится по формулам, представленным в таблице 3.3.1.

Относительная экономия численности на участке составит:

Эч = (20,5 * 4) / (100 + 20,5) = 0,68

Экономия себестоимости по основной заработной плате составит:

Э з/п осн. = 0,68 * 11739,5 = 7982,9 (руб.)

Экономия по фонду заработной платы повлечет за собой экономию и по дополнительной заработной плате, которая составит:

Э з/пл = 7982,9 * (1 + 40/100) = 11176,1 (руб.)

Условно-годовая экономия на социальные нужды:

Э с/н = 11176,1 * 39,5% = 4414,6 (руб.)

Тогда общая экономия себестоимости в результате внедрения данного мероприятия составит:

Э общ. = 11176,1 + 4414,6 = 15590,7 (руб.)

Таблица 3.5.2.

Затраты, связанные с установкой кассового аппарата

№ пп

Наименование

Стоимость приобретений, руб.

1

Кассовый аппарат Casio ТК 4000 С

4800,0

2

Розетка с заземлением

8,0

3

Провода

3,0

4

Изоляция

0,26

Разом:

4811,26

Затраты на материалы при замене бланков квитанций на кассовую ленту равноценны.

Отсюда годовой экономический эффект от сокращения времени обслуживания за счет внедрения кассового аппарата составит:

Э год = 15590,7 - 4811,26 * 0,38 = 13762,4 (руб.)

Т ед. = 4811,26 / 15590,7 = 0,31 или

Капитальные затраты на внедрение кассового аппарата окупятся приблизительно за 4 месяца.

3.6. Мероприятие по модернизации оборудования

Предлагается приспособление, которое состоит из реостат, вольтметра, амперметра, лампочки, теплового реле, соединенных последовательно в электроцепь. Схема работает следующим образом: при подаче напряжения в цепь реостатом повышается нагрузка; в момент, когда лампочка гаснет, происходит замер амперметром тока, при котором срабатывает реле. Регулировкой теплового реле добиваются стабилизации необходимой величины тока, при которой отключается реле.

Внедрение данного предложения позволит своевременно производить проверку и регулировку тепловых реле, что позволяет сократить простой оборудования по причине выхода из строя электродвигателя.

Единица сложности ремонта электротехнической части оборудования прачечной соответствует трудоемкости 15 нормо-ч., из которых слесарные работы составляют 11, станочные 2 и прочие 2 нормо-ч.

Соотношение по трудоемкости электрической части оборудования принимается примерно равным К : С : Т : О = 1 : 1,47 : 0,08 : 0,013; нормы времени на одну ремонтную единицу составляют: К = 15 нормо-ч; С = 7; Т=1,2 и О=0,2 нормо-ч.

В приложении 6 представлены данные о категории сложности ремонта электрической части оборудования прачечной. А в приложении 7 представлен план-график ППР на год. Исходя из этих данных найдем общую трудоемкость ремонтных работ электротехнической части.

Описанное выше приспособление предлагается установить на все стиральные машины, центрифуги и сушильные барабаны. Всего на 11 единиц оборудования. это мероприятие позволит сократить трудоемкость работ по ремонту электродвигателя на 30 нормо-часов в год. Тогда общая трудоемкость ремонтных работ электротехнической части составит 370,2 - 30 = 340,2 нормо-ч.

Рассчитаем ожидаемый прирост производительности труда в результате внедрения данного мероприятия по формулам 3.5.1. и 3.5.2.:

Т = (370,2 - 340,2) / 370,2 * 100 = 8,1 %

П цех = 8,1 * 100 / (100 - 8,1) = 8,8%

Таблица 3.6.1.

Расчет трудоемкости ремонта электротехнической части

устаткування

Количество

Кат-я сложности ремонта эл.части

Количество ремонтов в год

Трудоемкость ремонтной ед.

Общая труд-ть рем-та эл.части

середніх

малих

оглядів

1

Стиральные машины

СМ-10А

1

3

1

2

9

С-7;

М-1,2;

О-0,2

33,6

КП-122А

4

5

1

2

9

С-7;

М-1,2;

О-0,2

224

2

Центрифуги

КП-217А

1

3

-

3

9

С-7;

М-1,2;

О-0,2

16,2

Кп-211

2

3

-

3

9

М-1,2;

О-0,2

32,4

3

Барабан сушильный

3

5

-

2

4

М-1,2;

О-0,2

48

4

Гладильная машина

1

5

-

2

4

М-1,2;

О-0,2

16

370,2

Следовательно, прирост объема реализации при неизменной численности (4 человека) тоже будет равен 8,8%. Отсюда рост объема реализации в целом по МУПБО «Бодрость» и рост производительности труда составит (формула 3.3.2):

П общ = 8,8 4/26 = 1,4%

Тогда рост объема реализации по проектному варианту составит:

Р = 1009695 * 1,4 / 100 = 14135,7 (руб.)

Относительная экономия численности на участке составит:

Эч = (8,8 * 4) / (100 * 8,8) = 0,32 (чел.)

Тогда экономия себестоимости по основной заработной плате составит:

Э з/пл осн = 0,32 * 11739,5 = 3756,64 (руб.)

Экономия по фонду заработной платы повлечет за собой экономию и по дополнительной заработной плате:

Э з/п = 3756,64 * (1 40/100) = 5259,3 (руб.)

Условно-годовая экономия на социальные нужды:

Э с/н = 5259,3 * 39,5% = 2077,4 (руб.)

Тогда общая экономия себестоимости в результате модернизации оборудования составит:

Э общ = Э з/пл + Э с/н = 5259,3 + 2077,4 = 7336,7 (руб.)

Таблица 3.6.2

Затраты на модернизацию оборудования

Найменування

Количество единиц

Цена единицы (руб)

Стоимость приобретения, руб

1

Амперметр

11

60

660

2

Вольтметр

11

70

770

3

Тепловое реле

11

10

110

4

Реостат

11

30

330

5

Лампочка

11

5

55

6

Провода (метр)

16,5

2

33

1958

Установка приспособления на прачечное оборудование будет производиться ремонтной бригадой МУПБО «Бодрость» и дополнительных затрат не потребует.

Отсюда годовой экономический эффект от совершенствования ремонтного обслуживания путем модернизации оборудования составит:

Э год = 7336,7 - 1958 * 0,38 = 6592, 7 (руб.)

Срок окупаемости капитальных затрат (формула 3.4.6.):

Т од = 1958 / 7336,7 = 0,27

Капитальные затраты на модернизацию оборудования окупятся приблизительно за 4 месяца.

3.7. Расчеты и выводы результативности и экономической эффективности проектируемых организационно-технических мероприятий

Таблица 3.7.1.

Сводная таблица показателей экономической эффективности предложенных мероприятий для МУПБО «Бодрость»

Мероприятия

Условное высвобождение численности, чел

Рост производительности труда, %

Рост объема производства, руб.

Годовой экономический эффект, руб.

1

Мероприятие по интенсификации процесса удаления воды во время центрифугирования

0,54

1,8

18174,5

12380,8

2

Мероприятие по совершенствованию ремонтного обслуживания (введение планов-графиков ППР)

0,87

3,5

35339,3

14247,7

3

Мероприятие по сокращению времени обслуживания

0,68

3,1

31300,6

13762,4

4

Мероприятие по модернизации оборудования

0,32

1,4

14135,7

6592,7

Разом:

2,48

9,8

98950,1

46983,6

В завершении рассчитаем срок окупаемости капитальных вложений по проекту предложенных мероприятий по формуле:

Т = К / Э год, (3.7.1.)

где К - суммарные капитальные вложения по всем предлагаемым мероприятиям, руб.

Э год - условно-годовая экономия от внедрения предлагаемых мероприятий, руб.

Суммарные капитальные вложения составят:

4811,26 + 1958 = 6769,26 (руб.)

К = 6769,26 (руб.)

Суммарная условно-годовая экономия от внедрения предлагаемых мероприятий составит:

12380,8 + 15394,0 + 15590,7 + 7336,7 = 50702,2

Т = 6769,26 / 50702,2 = 0,13 или

Капитальные затраты по всем предлагаемым мероприятиям окупятся приблизительно за 2 месяца.

В проектной части были предложены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности МУПБО «Бодрость»:

Мероприятие по совершенствованию технологии - «Мероприятие по интенсификации процесса удаления воды во время центрифугирования». Расходы на это мероприятие включаются в себестоимость продукции, но она не возрастает из-за экономии на электроэнергии. Годовой экономический эффект от этого мероприятия составил 12380,8 руб. Оно не требует дополнительных капитальных вложений.

«Мероприятие по совершенствованию ремонтного обслуживания внедрением планов-графиков ППР». Не требует капитальных вложений, дополнительных людей для выполнения плана-графика ППР привлекать не нужно, увеличится лишь загруженность имеющегося работника. Годовой экономический эффект составит 15394,0 руб.

«Мероприятие по сокращению времени обслуживания». Экономия времени достигается за счет механизации ручных работ по операции «Прием белья». Выписка квитанций заменяется выбиванием чека на кассовом аппарате. Капитальные затраты на приобретение и монтаж кассового аппарата составят 4811,26 руб., и будут финансироваться за счет прибыли МУПБО «Бодрость». Годовой экономический эффект от этого мероприятия составит 13762,4 руб.

«Мероприятие по модернизации оборудования». позволяет сократить простой оборудования по причине выхода из строя электродвигателя. Затраты на приобретение и установку необходимых приборов и деталей составят 1958 руб., и будут финансироваться за счет прибыли предприятия. Годовой экономический эффект равен 6592,7 руб. Срок окупаемости капитальных затрат составит 4 месяца.

Суммарный годовой экономический эффект по всем предлагаемым мероприятиям составит 48129,9 руб. А капитальные затраты окупятся за 2 месяца.

4.1. Годовая программа производства бытовых услуг

План производства и реализации услуг является важнейшим и определяющим разделом годового плана. Он служит базой для определения потребности в материальных, трудовых, финансовых ресурсов. На основе этого раздела рассчитывают показатели по труду и заработной плате, материально-технического снабжения, себестоимости услуг и продукции, прибыли и рентабельности производства.

Расчет плана производства и реализации услуг (работ, продукции) основывается на отчетных данных предприятия за отчетный период и по росту объема производства в результате внедрения мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия, разработанных в проектной части дипломного проекта (см. таблицу 3.6.1.).

О пл. = (О баз. * Пт) / 100 + О баз. (4.1.1.)

где О пл., О баз. - соответственно объем производства и реализации услуг в плановом и базовом году, штук или рублей,

Пт - суммарный рост производительности труда в результате внедрения запроектированных мероприятий, %.

О пл. = (1009695 * 9,8) / 100 + 1009695 = 1108645,1 (руб.)

Теперь сформируем производственную программу по кварталам и месяцам планового периода с учетом коэффициента сезонности. Так как мероприятия по сглаживанию сезонных колебаний отсутствуют, то величина плановых коэффициентов принимается сезонности на уровне отчетных (см. Таблицу 2.3.2.). Производственная программа предприятия за квартал составит:

О

7

Стирка белья

8-50

60

ОП

8

Вынимает из машины стиранное белье

9-00

10

ОП

9

Загружает центрифугу

9-10

10

ОП

10

Включает центрифугу

9-12

2

ОБС

11

Отжим белья

9-22

10

ОП

12

Выгрузка белья из центрифуги

9-27

5

ОП

13

Перекладывает белье в сушильные барабаны

9-32

5

ОП

14

Включает в сушильные барабаны

9-34

2

ОБС

15

Сушка белья

9-39

5

ОП

16

Вынимает белье из сушильного барабана

9-44

5

ОП

17

Относит белье на гладильный каток

9-50

6

ОП

18

Пошла на склад за следующей партией белья

10-00

10

ПЗ

19

Сортування білизни

10-20

20

ОП

20

Разговор личного характера

10-25

5

НТД

21

Загружает машину бельем

10-27

2

ОП

22

Ушла по личным надобностям

10-32

5

ОТЛ

23

Включает машину

10-33

1

ОБС

24

Стирка белья

11-33

60

ОП

25

Вынимает белье из машины

11-35

2

ОП

26

Загружает центрифугу

11-37

2

ОП

27

Отжим белья

11-47

10

ОП

28

Вынимает белье из центрифуги

11-49

2

ОП

29

Переносит белье в сушильные барабаны

11-52

3

ОП

30

Включает сушильные барабаны

11-53

1

ОБС

31

Сушка белья

12-00

7

ОП

32

Переносит белье к гладильному катку

12-05

5

ОП

33

Отдых

12-20

15

ОТЛ

34

Получает новую партию белья

12-25

5

ПЗ

35

Сортування білизни

12-45

20

ОП

36

Закладывает белье в стиральную машину

12-47

2

ОП

37

Включает машину

12-48

1

ОБС

38

Стирка белья

13-48

60

ОП

39

Вынимает белье из стиральной машины

13-52

4

ОП

40

Загружает белье в центрифугу

13-55

3

ОП

41

Отжим белья

14-05

10

ОП

42

Пошла за сантехником (сломалась центрифуга)

14-28

23

ОТЛ

43

Разгружает центрифугу

14-31

3

ОП

44

Закладывает белье в сушильные барабаны

14-35

4

ОП

45

Включает сушильные барабаны

14-36

1

ОБС

46

Сушка белья

14-43

7

ОП

47

Относит белье к гладильному катку

14-46

3

ОП

48

Сдает смену

15-00

14

ПЗ

Приложение 5
Калькуляция себестоимости на стирку белья на 1998 год по МУПБО «Бодрость»

Вид затрат

Сумма, руб.

1

Материалы:

- порошок 60 гр. * 10

0,60

- трипольфосфат 10 гр. * 1-46 р.

0,01

- сода 10 гр. * 2-50

0,03

- гипохлорид 32 гр. * 8

0,02

2

ФОТ 18 чел. * 83-48 : 5000

1,00

3

39,5% отчислений

0,39

4

Электроэнергия 1-14 * 0,3756

0,43

5

Теплоэнергия 15 Гкал * 80/5000

0,24

6

Вода канализац. 75 л.* 8-48 / 1000

0,64

7

Амортизация

0,80

8

Телефон 100 : 5000

0,02

9

Вывоз мусора

0,06

10

Рентабельность 25%

0,98

11

Дорожный фонд

0,10

12

Бланки БО-3

0,30

НДС 20%

0,98

Разом:

5-98

Стоимость 1 стирки белья:
Цикл 4,7 кг * 5,98 = 28 руб.
Цикл 10 кг * 5,98 = 60 руб.

Приложение 3

Обработка данных анкетирования по изучению спроса на услуги прачечной для жителей Центрального района г. Тольятти.

Опрос был проведен на 200 жителей.

Вопросы

Варианты ответов

I

II

III

IV

1

Пользуетесь ли Вы услугами прачечных?

да

58 чел.

29,12%

нет

142 чел.

70,88%

2

Как часто Вы пользуетесь услугами прачечных?

1 раз в год

10 чел.

5%

2 раза в год

52 чел

26%

3 раза в год

116 чел.

58%

4 и более раз

22 чел.

11%

3

Каков Ваш возраст?

до 25 лет

24 чел.

12%

25-40 лет

86 чел.

43%

40-55 лет

76 чел.

38%

старше 55 лет

14 чел.

7%

4

Каков состав Вашей семьи?

1-2 чел.

26 чел.

13%

3 чел.

126 чел.

63%

4 чел.

46 чел.

23%

5 и более 2 чел.

1%

5

Каков доход Вашей семьи в месяц?

до 800 руб.

10 чел.

5%

800-1500 руб.

22 чел.

11%

1500-2300 руб.

32 чел.

16%

свыше 2300 руб.

136 чел.

68%

6

Ваше социальное положение?

рабочий

30 чел.

15%

служащий

84 чел.

42%

домохозяйка

28 чел.

14%

занят част.бизнесом

58 чел.

29%

7

Если Вы являетесь клиентом МУПБО «Бодрость», какую форму обслуживания Вы бы предпочли?

традиц.

178 чел.

89,08%

самообсл.

22 чел.

10,92%

8

Считаете ли Вы цены МУПБО «Бодрость»

Низкими

7 чел.

3,5%

Средними

159 чел.

79,8%

Высокими

34 чел.

26,7%

9

Какие факторы являются для Вас определяющими?

Ціна

112 чел.

56%

Качество

64 чел.

32%

Скор.оказ. услуги

24 чел.

12%

Приложение 4
Хронометраж операций «Прием белья»

Элементы операции

Количество операций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Продолжительность наблюдения, сек

1. Разговор с клиентом

10

12

9

17

18

13

12

16

10

12

2. Взвешивание партии белья весом:

а) 4,7 кг

92

69

70

84

118

83

120

78

99

114

б) 10 кг

184

138

140

168

236

166

240

156

198

228

3. Оформление квитанций

184

179

195

170

189

165

168

190

174

175

4. Запись в журнале регистраций

50

68

54

48

63

72

54

62

70

52

5. Расчет с клиентом

10

12

10

20

16

19

18

13

15

19

Хронометраж операции «выдача белья»

Элементы операции

Количество операций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Продолжительность наблюдения, сек

1. Разговор с клиентом

15

16

14

20

14

28

20

15

17

18

2. Просмотр квитанции и поиск белья

28

29

38

24

30

48

32

29

40

29

3. Выдача белья

5

4

7

5

5

5

6

7

4

5

Проведем оценку устойчивости с помощью коэффициентов устойчивости: k уст = t max / t min, где t max - максимальная продолжительность элемента операции; t min - минимальная продолжительность элемента операции, и сравним их с нормативным значением k уст.норм = 2 (для машинно-ручных работ). Для операции «прием белья»: k уст 1 = 18/9 = 2 k уст 2б = 240/138 = 1,7 k уст 4 = 72/48 = 1,5 k уст 2а = 120/69 = 1,7 k уст 3 = 195/165 = 1,18 k уст 5 = 20/10 = 2 Все значения меньше или равны 2, то есть хроноряды устойчивы. Для операции «выдача белья»: k уст 1 = 28/14 = 2 k уст 1 = 48/24 = 2 k уст 1 = 7/5 = 1,4 Хроноряды устойчивы. Определим общую продолжительность времени и среднее значение по каждому ряду.

Номер ряда

Общая продолжительность

Среднее значение

Операция «прием белья»

1

132

13,2

937

93,7

1874

187,4

3

1789

178,9

4

593

59,3

5

188

18,8

Операция «выдача белья»

1

158

15,8

2

317

31,7

3

53

5,3

Длительность операции «прием белья» составляет для: партия белья весом 4,7 кг Т пр = 13,2 + 93,7 + 178,9 + 59,3 + 18,8 = 363,9 сек = 6,06 мин. партия белья весом 10 кг Т пр = 13,2 + 187,4 + 178,9 + 59,3 + 18,8 = 457,6 сек = 7,62 мин. Для операции «выдача белья» длительность составляет: Т выд = 15,8 + 31,7 + 5,3 = 52,8 сек = 0, 89 мин.
Приложение 8

А К Т И В

Код.стр.

На начало года

На конец

1.

2.

3.

4.

1.Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04,05)

110

0

0

в том числе: организационные расходы

111

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания, иные аналогичные с перечисленными правами активы

112

Основные средства (01, 02, 03)

120

2770

2700

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины, оборудование и др. основные средства

122

Незавершенное строительство (07,08,61)

123

Долгосрочные финансовые вложения (06,56,82)

130

0

0

в том числе: инвестиции в дочерние общества

131

инвестиции в зависимые общества

132

инвестиции в другие организации

133

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

134

собственные акции, выкупленные у акционеров

135

прочие долгосрочные финансовые вложения

136

Прочие внеоборотные активы

140

И Т О Г О по разделу 1

190

2770

2700

2. Оборотные активы

Запасы

210

109

140

в том числе: сырье, материалы и др. ценности (10,15,16)

211

59

76

животные на выращивании и откорме (11)

212

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13)

213

24

32

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)

214

готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)

215

24

30

товары отгруженные (45)

216

расходы будущих периодов (31)

217

1

1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

218

1

1

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.после отчетной даты)

220

0

0

в том числе: покупатели и заказчики (62,76)

221

векселя к получению (62)

222

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

223

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

224

авансы выданные (61)

225

прочие дебиторы

226

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты)

230

0

0

в том числе: покупатели и заказчики (62,76)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

234

авансы выданные (61)

235

прочие дебиторы

236

Краткосрочные финансовые вложения (58,82)

240

0

0

в том числе: инвестиции в зависимые общества

241

собственные акции, выкупленные у акционеров

242

прочие краткосрочные фин. вложения

243

Денежные средства:

250

24

98

в том числе: касса (50)

251

10

24

расчетные счета (51)

252

14

74

валютные счета (52)

253

прочие денежные средства (53)

254

Прочие оборотные активы

260

И Т О Г О по разделу 2

290

134

238

3. Убытки

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

74

74

Убыток отчетного года

320

Х

И Т О Г О по разделу 3

390

74

74

Б А Л А Н С (сумма строк 190+290+390)

399

2978

3012

ПАССИВ

Код.стр.

На начало года

На конец

1

2

3

4

4. Капитал и резервы

Уставный капитал (85)

410

43

43

Добавочный капитал (87)

420

2832

2832

Резервный капитал (86)

430

0

0

в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды накопления (88)

440

Фонд социальной сферы (88)

450

Целевые финансирования и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

13

13

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

Х

35

И Т О Г О по разделу 4

490

2888

2923

5. Долгосрочные пассивы

Заемные средства (92,95)

510

0

0

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты

511

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

513

И Т О Г О по разделу 5

590

0

0

6. Краткосрочные пассивы

Заемные средства (90,94)

610

0

0

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 мес. после отчетной даты

611

прочие займы, подлежащие погашению в течении 12 мес. после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

90

89

в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)

621

55

13

векселя к уплате (62)

622

по оплате труда (70)

623

-

21

по социальному страхованию и обеспечению (69)

624

-

11

задолженность перед зависимыми обществами (78)

625

задолженность перед бюджетом (68)

626

33

42

авансы полученные (64)

627

прочие кредиторы

628

2

2

Расчеты по дивидендам (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Фонды потребления (88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

И Т О Г О по разделу 6

690

90

89

Б А Л А Н С (сумма строк 490+590+690)

699

2978

3012

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаПроектування виробничої інфраструктури МУПБО "Бадьорість"

Скачати 354.6 Kb.