• Тернопіль.
 • 1 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА ТЕРНОПОЛЯ І ЗАВДАННЯ Реформування ЙОГО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ
 • 1.2 Соціальна інфраструктура як обєкт управління
 • 1.3 Аналіз житлово-комунальної СФЕРИ як обєкту прогнозування
 • 1.4 Аналіз робіт у Галузі моделювання соціально-економічних систем
 • 2. Розробка Концепції побудова СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ сфере
 • 2.2 Загальні принципи побудова системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ у житлово-комунальній сфере
 • 2.3 Компютерне моделювання соціально-економічних систем
 • 2.4 Вибір інструментального середовища моделювання
 • 3. Розробка І ЗАСТОСУВАННЯ компютерної МОДЕЛІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ
 • 3.2 програмнного реалізація и дослідження імітаційної моделі
 • 3.3 Обчислювальна експеримент з моделлю
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір128.93 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 128.93 Kb.

  Прогнозування стану житлового фонду міста (на прікладі м. Тернопіль)

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

  ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  «Прогнозування стану житлового фонду міста

  (На прікладі м. Тернопіль) »

  дипломна робота

  зі спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика»

  Сусол Оксани Ярославівні

  науковий керівник

  к.т. н., доцент

  Струбіцькій Павло Романович

  Робота допущена до захисту

  «» 2004р.

  Завідувач кафедри ЕК

  к. е. н., доцент Гладій Г. М.

  Тернопіль. 2004 р


  Анотація

  Тема діпломної роботи: "Прогнозування стану житлового фонду міста (на прікладі м. Тернополя)".

  Виконавець: студентка групи ЕК - 51 Сусол О. Я.

  Керівник діпломної роботи: к. Т. Н., Доцент Струбіцькій П. Р.

  Дипломну роботу Виконаю на прікладі Тернопільської міської ради.

  Результати первого розділу діпломної роботи: Здійснено дослідження предметної області, Вибравши завдання, обґрунтовано ее Актуальність та визначили шляхи розв'язку.

  Результати іншого розділу діпломної роботи: розроблено Концепції побудова системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ в житлово-комунальному господарстві та Вибравши середовище моделювання.

  Результати третього розділу діпломної роботи: розроблено імітаційну модель житлово-комунального господарства та проведено обчислювальний експеримент на Цій моделі.

  Дипломна робота викладу на 111 страницах, містіть 4 табліці, 14 ілюстрацій и 15 Додатків.


  ANNOTATION

  Theme of diploma work: "Prognostication of the state of housing fund of city (on the example of Ternopil)".

  Performer: student of the ECs-51 group Susol О. Y.

  Leader of diploma work: candidate of engineering sciences, associate professor Strubitskiy PR

  Diploma work is executed on the example of Ternopil city advice.

  Results of the first section of diploma work: research of subject domain is carried out, chosen a task, grounded its actuality and the ways of decision are certain.

  Results of the second section of diploma work: conceptions of construction of the system of support of acceptance of decisions are developed in the housing-communal economy and chosen the environment of design.

  Results of the third section of diploma work: the simulation model of housing-communaleconomy is developed and conducted the calculable experiment on this model.

  Diploma work contains 111 pages and contains 4 tables, 14 illustrations, 15 additions.


  З МІСТ

  Вступ

  1. Соціально-економічний розвиток міста Тернополя и завдання Реформування его житлово-комунальної СФЕРИ

  1.1 Узагальнена концепція соціально-економічного розвитку МІСЬКОЇ системи 9

  1.2 Соціальна інфраструктура як об'єкт управління

  1.3 Аналіз житлово-комунальної СФЕРИ як об'єкту прогнозування

  1.4 Аналіз робіт у Галузі моделювання соціально-економічних систем

  2. Розробка Концепції побудова системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ у житлово-комунальній сфере

  2.1 Сучасні технології побудова систем ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ

  2.2 Загальні принципи побудова системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ у житлово-комунальній сфере

  2.3 Комп'ютерне моделювання соціально-економічних систем

  2.4 Вибір інструментального середовища моделювання

  3. Розробка и! Застосування комп'ютерної моделі житлово-комунальної СФЕРИ

  3.1 Формулювання и описание модельованої системи

  3.2 програмнного реалізація и дослідження імітаційної моделі

  3.3 Обчислювальна експеримент з моделлю

  Висновки

  Список використаних джерел

  Додаток А.DFD прогнозування стану житлового фонду міста

  Додаток Б. Покращена DFD прогнозування стану житлового фонду міста

  Додаток В. Технологічні характеристики сучасних систем моделювання

  Додаток Г. Агрегована модель житлово-комунального господарства

  Додаток Д. Системні Потокові діаграмі підсістемі "Житловий фонд за ступенем знос"

  Додаток Е. Системні Потокові діаграмі підсістемі "Житловий фонд по

  категорії "

  Додаток Ж. Системні Потокові діаграмі підсістемі "Інфраструктура"

  Додаток І. Системні Потокові діаграмі підсістемі "підприємства"

  Додаток К. Системні Потокові діаграмі підсістемі "Населення"

  Додаток Л. Системні Потокові діаграмі підсістемі "Квартплата и доходи населення"

  Додаток М. Системні Потокові діаграмі підсістемі "Доступність придбання житла"

  Додаток Н. Системні Потокові діаграмі підсістемі "Забезпеченість населення житлом"

  Додаток П. Текст програми-імітатора

  Додаток Р. Вікно установки середовища моделювання


  ВСТУП

  Сьогодні місто стало основним місцем проживання людей. В Україні в містах прожіває примерно 70% населення країни. Місто відносіться до складних слабоструктурованих соціально-економічних систем з безліччю прямих и зворотніх зв'язків, что ма ють нелінійній характер. Поведение такой системи є важкопередбачуванім и не всегда погоджується з життєвим досвідом та інтуїцією. Основна цільова завдання місцевого управління - визначення таких пропорцій суспільного відтворення, что у максимальному степені спріяють задоволений потреб населення в городе и підвіщенню его життєвого уровня.

  Одним з головних показніків уровня життя міського населення є забезпеченість населення житлом. Житловий фонд ставши головного суспільним багатством міст. Тому питання розвитку житлового фонду міста є очень актуальним и займає центральне місце в даній работе.

  На сьогоднішній день актуальною становится завдання Реформування житлово-комунальної СФЕРИ міста. У Програмі реформи нужно Передбачити комплекс ЗАХОДІВ, спрямованостей на реструктурізацію отношений учасников взаємодії у житлово-комунальному господарстві. Необходимо Розробити модельний комплекс цієї Галузі, Який БУВ бі корисний при аналізі НАСЛІДКІВ програм Реформування житлово-комунального господарства та дозволив заздалегідь прогнозуваті Наслідки прийнятя РІШЕНЬ.

  Для розробки програми розвитку житлового фонду міста та житлово-комунального господарства вцілому и Прийняття обґрунтованих РІШЕНЬ необходимо Забезпечити інформаційно-аналітічну підтрімку місцевіх ОРГАНІВ власти, створюючі проблемно-орієнтовані системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ Із ЗАСТОСУВАННЯ новітніх інформаційних технологій, методів комп'ютерного моделювання та інтелектуального АНАЛІЗУ Даних . Це дозволити Проводити комплексний аналіз МІСЬКОЇ системи з урахуванням безлічі факторів та елементів невізначеності, прогнозуваті Майбутній стан системи, что в залишковим підсумку дозволяє прійматі обґрунтовані решение органам міського управління.

  У даній работе розроблено імітаційну модель житлово-комунального господарства, яка дозволяє візначаті стан житлового фонду міста, залежних від прийнятя місцевім самоврядування РІШЕНЬ, з урахуванням впліву різніх факторів, таких як фінансові отношения, реальні демографічні и міграційні процеси, еволюція житлового фонду. Модель дает змогу прогнозуваті стан житлового фонду на короткострокову та довгострокову перспективи та відповідно плануваті діяльність житлового господарства, бюджетного процесса та ДІЯЛЬНОСТІ будівельних ОРГАНІЗАЦІЙ.


  1 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА ТЕРНОПОЛЯ І ЗАВДАННЯ Реформування ЙОГО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

  1.1 Узагальнена концепція соціально-економічного розвитку МІСЬКОЇ системи

  Місто в широкому значенні может буті визначене як місце компактного проживання людей, что задовільняє спожи людини у забезпеченні життєдіяльності, безпеки, комунікації та розвитку особистості на основе спільності культурних, СОЦІАЛЬНИХ, національніх та других інтересів [18]. Міста вініклі Завдяк того, что концентрація різніх ресурсов в одному місці дозволяє добиться більш ефективних результатів и Забезпечити жіттєдіяльність багатьох людей.

  У городе Тернополі зараз прожіває 237,8 тіс.населення. Проти спостерігається тенденція до Зменшення чісельності населення внаслідок природного та міграційного СКОРОЧЕННЯ. Течение року ОБСЯГИ природного СКОРОЧЕННЯ населення збільшівся внаслідок зростання смертності та зниженя народжуваності, а міграційне СКОРОЧЕННЯ населення збільшілося [19].

  У всех сферах господарського комплексу Тернополя зайнятості 196 тис.чол., З них 60% у галузь матеріального виробництва та соціально-культурного обслуговування населення. Промисловими підприємствами за 2003р. изготовлен продукції и надаю послуги на суму 1126,8 млн.грн., что на 34,6% більше, чем за Попередній рік. Течение року галузь забезпечувала Високі Темпи розвитку [19]. Нарощування обсягів виробництва Було характерним для основних відів промислової ДІЯЛЬНОСТІ. Майже 90% Всього промислового виробництва зосереджено на підпріємствах обробної промісловості, де Приріст продукції проти 2003р. ставити 35,9%.

  За умов зростання інвестіцій, спрямованостей у капітальне будівництво, у 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності за укладом Контрактів підряду на суму 182 млн.грн. Пожвавленню будівельної ДІЯЛЬНОСТІ спріяло покращення ситуации з оплатою Виконання робіт. Та незважаючі на це, стан житлового фонду міста істотно НЕ покращівся через недостатній рівень ремонту.

  Місто Провадо активно зовнішньо-економічну діяльність. Оборот зовнішньої торгівлі товарами в течение року збільшівся на 31,6%. При цьом ОБСЯГИ експорт зросли на 22,6%, а імпорту - на 44,3%.

  У Тернополі функціонують потужні інтелектуальні центри (Тернопільська академія народного господарства, ряд наукових та навчальна інстітутів), Створений вагомий підпріємніцькій ресурс [26]. Проти Тернопіль НЕ реалізовує повний мірою свой виробничий, інтелектуальний та бізнесовій Потенціал. Це в Першу Черга Відображається на добробуті жителей міста. Аджея дослідження соціально-економічного становища міста показує, что найбільшім тягара є житлово-комунальне господарство. Найбільш гостре відчуваються проблеми з Житлово фондом.Тому зараз важлівім постає питання Реформування комунальної СФЕРИ та житлового фонду міста, прогнозування его розвитку на короткострокову та довгострокову перспективи. Це дасть змогу органам управління віробляті ефективного політіку у сфері розвитку житлового фонду міста та покращення его стану. А також у Програмі реформи та патенти Передбачити комплекс ЗАХОДІВ, спрямованостей на реструктурізацію отношений учасников взаємодії у житлово-комунальному господарстві.

  Управління містом здійснюється місцевімі органами влади, Тернопільською міською радою. Принципи ее ДІЯЛЬНОСТІ закріплені у Конституції України та законах "Про місцеве самоврядування".

  Перерозподіл функцій у теріторіальному управлінні, невізначеність технології їхнього виконан породжують неузгодженість процесів, Які відбуваються в місті, а в результате - Прийняття неефективно управлінськіх РІШЕНЬ [5] .Тому сегодня особливо гостре постає питання комплексного РОЗГЛЯДУ процесів соціально-економічного розвитку та управління ними. Фахівцям адміністрації міської ради та патенти використовуват комплексний підхід при управлінні жіттєдіяльністю міста як Єдиною відкрітою системою з внутрішнімі и зовнішнімі складаний взаємозв'язкамі. Отже, необходимо Забезпечити комплексну інформаційно-аналітічну підтрімку ЦІМ фахівцям, что дозволити підвіщіті ефективність прийнятя РІШЕНЬ.

  У структурі управління містом можна віділіті три Рівні управління: Верхній, середній та Нижній [18]. На верхньому Рівні вірішуються задачі комплексного управління и коордінації СОЦІАЛЬНОГО-економічного розвитку. На даного Рівні здійснюється макромоделювання соціально-економічного розвитку

  На Середньому Рівні управління здійснюється Прийняття ОСНОВНОЇ масі конкретних управлінськіх РІШЕНЬ.На даного Рівні пріймаються решение, Які стосують визначених сфер людського життя.

  На нижньому Рівні упраління здійснюється компетентне ведення первинної информации про ресурси и явіща на территории міста та ее актуалізації. На даного Рівні звичайна зважуються облікові задачі и віконуються Функції контролю, формується статистична звітність для верхніх рівнів управління.

  Останнім часом растет аналітична складового за підтрімкою Прийняття РІШЕНЬ органами місцевого управління. Це зумовлено складністю процесса управління міською системою. Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ Заснований лишь на досвіді та інтуїції керівніків может спричинитися серйозні неспріятліві Наслідки [2]. Тому процес Прийняття РІШЕНЬ винен буті максимально підтріманій інформаційно-аналітичними системами и технологіямі, что дозволити підвіщіті якість и обґрунтованість прийнятя РІШЕНЬ.

  У даній діпломній работе розроблено модель, что входити у систему ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ для использование на Середньому и верхніх рівнях управління. Розроблено модель винна буті Корисна для оперативного управління, при віробленні житлової політики на территории міста на основе! Застосування комплексного системного підходу та новітніх інформаційних технологій

  1.2 Соціальна інфраструктура як об'єкт управління

  Соціальна інфраструктура - це сукупність галузь и відів ДІЯЛЬНОСТІ, что спріяють комплексному відтворенню людини в процесі реализации ее особіст та суспільніх потреб с помощью Надання різного роду послуг [15].

  Соціальна інфраструктура Розглядає три функціонально-Цільові блоки [21]:

  - Суспільно-політична та інтелектуально-культурна діяльність;

  - Відновлення и Збереження фізічного здоров'я;

  - Комунально-побутове обслуговування.

  Розвиток галузь соціальної інфраструктурі враховує основні задачі соціальної політики, спрямованої на Поліпшення якості життя населення, Підвищення уровня его добробуту и ​​довголіття, формирование и відтворення здорового, творчо активного поколение. Це самперед вирішенню житлової проблеми, ліквідація комунального заселення, удовольствие Зростаючий потреб населення в якісному жітлі, Підвищення уровня и якості розвитку соціальної інфраструктурі, Поліпшення екологічних умов життя и праці ТОЩО.

  Житлове господарство - одна з найважлівішіх галузь соціально-побутової інфраструктурі [20]. Зростання народного добробуту тісно пов'язане з поліпшенням житлових умов. Житловий фонд ставши головного суспільним багатством міст, Питома вага его в загально об'ємі основних ФОНДІВ, підвідомчіх органам міському самоврядування ставити 70-80%. За формою власності за весь житловий фонд поділяється на Муніципальний и немуніціпальній. Кроме цього є Розподіл житлового фонду на новий, нормальний и зношеній. ВІН проводитися для обліку еволюції Головна житлового фонду. Кожна одиниця житлового фонду проходити всі три Стадії свого Існування при природному ході подій.

  Управління соціальною інфраструктурою міста Здійснює Департамент житлово-комунального господарства, екології и транспорту. Основними его завдання є [13]:

  - У Галузі житлово-комунального господарства:

  1) Здійснення управління об'єктами житлово-комунального господарства, что перебувають у комунальній власності за;

  2) організація Утримання та ЕКСПЛУАТАЦІЇ житлового фонду, об'єктів комунального и Шляхового господарства міста;

  3) організація виконан нормативних та других АКТІВ ОРГАНІВ та посадових осіб місцевого самоврядування, вищестоячих ОРГАНІВ государственной власти;

  4) організація благоустрою міста;

  5) Укладення договорів з підприємствами та організаціямі, Незалежності від форм власності за, на виконан робіт по Утримання житлових будинків та прибудинкових територій, по капітальному та поточному ремонтах житлового фонду, ремонту и будівництву об'єктів благоустрою;

  6) Здійснення контролю за будівництвом об'єктів житлово-комунального господарства, по якіх департамент Виступає замовником;

  7) контроль за ефектівністю использование бюджетних коштів, віділеніх на ремонт житлового фонду, об'єктів благоустрою та інженерних мереж;

  8) забезпечення обліку житлового фонду, контроль его использование;

  - У Галузі екологічної безпеки та благоустрою:

  1) організація контролю за Дотримання суб'єктами господарювання законодавства у Галузі ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища;

  2) реалізація РІШЕНЬ міської ради по вопросам охорони довкілля;

  3) контроль за Зборів, переробка, утілізацією и поховання виробничих, побутових відходів;

  4) контроль за цільовім Використання коштів міського фонду ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища;

  5) погодження місця Складування, переробки та зберігання відходів.

  - У Галузі транспорту:

  1) організація перевезення населення міста маршрутними автобусами, тролейбусами, забезпечення диспетчерському управління ними;

  2) затвердження маршрутів и графіків руху міського Пасажирський транспорту Незалежності від форм власності за;

  3) сприяння в утріманні у належно стані вулиць міста, по якіх проходять маршрути міського Пасажирський транспорту, забезпечення їх засоби регулювання дорожнього руху, належно освітлення;

  4) Здійснення контролю за діяльністю предприятий и ОРГАНІЗАЦІЙ транспорту и зв'язку, Незалежності від форм власності за;

  5) Здійснення ЗАХОДІВ относительно обслуговування засоби транспорту и зв'язку;

  Спеціфіка фінансування об'єктів соціальної інфраструктурі Полягає в ее діференціації на два типи [12]:

  - Галузі, что Працюють и розвіваються за рахунок Власний ресурсов и орієнтовані на ГОСПРОЗРАХУНОК и те, що бере прибутку як ОСНОВНОЇ мети своєї ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Галузі, что здійснюють свою діяльність за рахунок централізованіх, територіальних и колективних суспільніх ФОНДІВ споживання. ЦІ Галузі Повністю або частково орієнтовані на Бюджетні засоби.

  Самофінансування СОЦІАЛЬНОГО обслуговування населення останнім часом Придбай шірокі масштаби и дозволяє сделать Висновок про ті, что Попит на соціально-побутове обслуговування незадоволення. Це віклікано СКОРОЧЕННЯ Розмірів пільгового обслуговування населення при одночасному зніженні витрат держави на Утримання об'єктів соціальної інфраструктурі.

  Формою использование ФІНАНСОВИХ ресурсов бюджету установами й організаціямі соціальної СФЕРИ є Надання їм бюджетних субсідій для відшкодування ними відсутніх доходів для зведення балансу доходів и витрат. На сьогоднішній день бюджет не здатно Повністю взяти на себе витрати на Утримання соціальної сфери. З Іншого боку, держава зобов'язана захіщаті Захоплення населення и Забезпечувати Йому те, що бере СОЦІАЛЬНИХ услуг, а тому Цілком перейти на самофінансування об'єкти соціальної інфраструктурі НЕ могут. Тому доцільнім представляється співіснування декількох форм фінансування.

  Таким чином, при розробці модельного комплексу та патенти обов'язково врахуваті джерела фінансування соціальної інфраструктурі вцілому та житлового фонду зокрема.

  Велике значення для Функціонування Галузі має ситема державних СОЦІАЛЬНИХ стандартів, что служити нормативно базою та інструментом для розрахунку бюджетної спожи й ОЦІНКИ фактичного виконан бюджетів різніх рівнів. Соціальний стандарт - сукупність СОЦІАЛЬНИХ потреб населення, а такоже потреб на Утримання установ несоціальної сфери, Які фінансуються з місцевого бюджету, что віражається в СОЦІАЛЬНИХ нормах и нормативах [25]. Одне з основних призначення СОЦІАЛЬНИХ стандартів и норм - использование як нормативну базу для розрахунку бюджетної спожи на планованій рік. У житловому господарстві ЦІ нормативи Використовують для ОЦІНКИ забезпеченості населення житлом та визначення спо у будівництві житла.

  Житлово-комунальне господарство займає Одне з найважлівішіх Місць у соціальній інфраструктурі, а житлові умови є важлівою складових уровня життя населення. Тому Вкрай актуальною становится інформаційно-аналітична підтримка місцевіх ОРГАНІВ власти при прійнятті управлінськіх РІШЕНЬ в області житлово-комунального господарства, прогнозуванні стану житлового фонду міста на коротку та довгу перспективи. Основною метою діпломної роботи є розробка імітаційної моделі житлово- комунального господарства, яка входити в систему прогнозування стану житлового фонду міста. Це дасть змогу прогнозуваті стан житлового фонду у Майбутнього залежних від різніх стратегій Реформування Галузі та прийнятя РІШЕНЬ, а такоже оцінюваті Наслідки реализации управлінськіх РІШЕНЬ у житловому Фонді для забезпечення зростання уровня життя населення.

  Таким чином, в даній діпломній работе вірішуються следующие задачі:

  - Комплексний аналіз житлово-комунального господарства;

  - Розробка Загальної Концепції побудова системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ у Галузі житлового господарства;

  - Розробка імітаційної моделі, яка б давала змогу прогнозуваті стан житлового фонду міста на коротку та довгу перспективи з врахування прийнятя РІШЕНЬ;

  - Випробування моделі на Обчислювальна експеріменті.

  1.3 Аналіз житлово-комунальної СФЕРИ як об'єкту прогнозування

  Прогнозування основних показніків стану житлового фонду міста требует самперед комплексного АНАЛІЗУ всієї Галузі житлово-комунального господарства. Отрімані внаслідок цього дані стають основою для прогнозування стану Галузі у Майбутнього.

  На сьогоднішній день у городе експлуатується 1 153 житлових будинки комунальної власності за та житлово-будівельних КООПЕРАТИВіВ, 99 будинків предприятий и відомств та прежде 4-х тісячі приватних будінковолодінь. Роботи по Утримання та обслуговуванню житлових будинків та прибудинкових територій комунальної власності за та житлово-будівельних КООПЕРАТИВіВ віконують 16 предприятий [19].

  За Підсумках Минулого року з 16-ти предприятий залучених у сферу обслуговування житлового фонду 8 предприятий є Прибуткова ( "Дружба сервіс житло -1", "Дім житло 6", "Фаворит-1", "Благоустрій", "Світанок", ЖЕК- 13-ЖБК, "збрешу" та "Вікторія - М" прибуток - 241,6 тис.грн.) и 8 збітковімі ( "Східний масив", "Залізничник", "Новий Світ", ТОВ "Мрія", "Житловик", "Сонячне", "Комфорт", "Люкс" сума збитків - 230 тис.грн.) [19].

  Течение 2003 р. БУВ ріст кредіторської заборгованості. Це обумовлено невідповідністю тарифів на обслуговування житла, что НЕ забезпечують собівартість Утримання житла на сьогоднішній день. Дебіторська заборгованість по підпріємствах, что обслуговують житловий фонд зменшено. Цьом спріяло проведення роботи у відповідності до Закону України "Про реструктурізацію заборгованості з квартірної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожіті газ та електроенергію". Додатково, на виконан робіт по благоустрою прибудинкових територій та ремонту житлових будинків в течение 2003 року, Залуччя спонсорські внески предприятий та ОРГАНІЗАЦІЙ. Альо найбільш надійнім постачальником грошей у Дану сферу продолжает залішатіся населення, хоча прежде 40% громадян які значаться в Боржника.

  Усі проблеми житлово-комунального господарства можна структурувати по трьох основних аспектах [12]:

  - Державний аспект - збітковість Функціонування Галузі для держави, необходимость Здійснення значний дотацій з державного и місцевого бюджетів;

  - Соціальний аспект - ріст тарифів без обліку динаміки доходів населення и як наслідок зниженя життєвого уровня населення и ріст неплатежів, зношеність житлового фонду й інфраструктурі житлово-комунального господарства, низька рівень забезпеченості населення житлом та доступності придбання житла;

  - Галузевий аспект - неефектівність Функціонування самой Галузі, завіщені тарифи на житло та комунальні послуги, аварійність житлового фонду и комунальної інфраструктурі.

  Таким чином, на перший план виходи проблема Реформування житлово-комунального господарства. Реформа винна включать НЕ только зміну тарифної політики для населення, но и зміну отношений между учасниками взаємодії у Галузі житлово-комунального господарства [7].

  Проаналізувавші стан житлово-комунальної СФЕРИ міста постає необходимость прогнозування основних показніків, Які характеризують розвиток Галузі (самперед, житлового фонду).Дані, отрімані внаслідок прогнозом, дають можлівість скоординувати діяльність ОРГАНІВ управління в напрямку покращення Функціонування житлового господарства. Розроблено модель дозволяє НЕ лишь прогнозуваті стан житлового фонду міста, но и перевіряє Наслідки конкретного прийнятя решение не так на жителях міста, а на імітаційній моделі.

  У ДІЯЛЬНОСТІ Департаменту управління житлово - комунальним господарством прогнозування стану житлового фонду пріділяється велика увага. Аджея за результатами прогнозу стану житлового фонду відповідні керівні органи планируют розмір витрат на Цю сферу на Певний период. Кроме цього, на Основі результату цієї задачі управління знає, якові тарифної політіку нужно Проводити, щоб покращіті стан житлового господарства та планирует інші Дії, Які спр'ямовані на нормальний розвиток міста та покращення життєдіяльності его населення.

  При розв'язуванні задачі прогнозування стану житлового фонду міста Сейчас відділ співпрацює з відділом управління економікою та підпріємніцтвом, головного економістом, економістом та головного інженером. Від економіста Надходить інформація про населення (Кількість, Приріст населення) та розміри витрат на ремонт зношеного та будівництво нового житла. Віділення коштів на капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду дозволяє продовжіті срок использование житлового фонду и превратить об'єкти зношеного житлового фонду в достаточно прідатне для життя.

  Від відділу управління економікою та підпріємніцтвом поступають дані про житло (норми и площа житла), про будівельні та ремонтні підприємства (Кількість та Потужність ціх предприятий). Головний інженер подає накази для включення житла в експлуатацію, на Основі якіх видно срок ЕКСПЛУАТАЦІЇ житла. На Основі ціх наказів та норматівів ОЦІНКИ знос ЖФ здійснюється визначення степеня знос житла, а та кож прогноз стану житла по степені знос .Вікорістовуючі інформацію про Кількість та Приріст населення, норми и площу наявний житла проводитися оцінка забезпеченості населення житом. На последнего етапі розраховується розмір прогнозованіх витрат на житловий фонд. В результате розв'язання задачі отримується інформація про забезпеченість населення житлом, прогноз потреб у будівництві житла, прогноз стану ЖФ по степені знос, прогноз витрат на будівництво і ремонт житла.

  Таким чином, на Основі ціх Даних побудовали DFD прогнозування стану житлового фонду (дивись додаток А). Однако что Сейчас процес прогнозування потребує удосконалення. Проводити прогнозування забезпеченості населення доцільно з урахуванням індексу доступності придбання житла; ВРАХОВУЮЧИ рівень доходу населення, та патенти, віділяті категорії населення (бідні, середній клас, багаті); відповідно до значення доступності придбання житла віділяті категорії житла (просте та елітне житло). Усі розрахунки та прогнози доцільно Проводити по категоріях. Це дасть можлівість детальніше врахуваті Особливості Функціонування житлового господарства. Покращена DFD прогнозування стану житлового фонду міста наведена у Додатках Б.

  У даній моделі віділено три Рівні: новий, нормальний и зношеній житловий фонд. Новий житловий фонд утворюється в результате будівництва. Динамічний процес знос переводити его в категорію нормальний и зношеній. Стан зношеного житлового фонду зменшується в результате знос. Зношеній житловий фонд может стать нормально, если для него сделать капітальний ремонт. Кроме того, елітне житло Згідно переходити у просте. Цей Перехід відбувається в результате знос.

  Частина річного доходу родини (разом з урахуванням субсідій для бідних родин) Направляється на нагромадження на житло. Віходячі Із середньої вартості квартири відповідної категорії можна візначіті число років, необхідніх для придбання квартири. Відношення цього числа років и нормативу дозволяє здобудуть індекс доступності придбання житла, что потім вікорістовується для ОЦІНКИ забезпеченості населення якісним и доступним житлом.

  1.4 Аналіз робіт у Галузі моделювання соціально-економічних систем

  У 70-х роках Дж. Форрестер побудував дінамічну модель типового американського міста, орієнтовану на аналіз еволюції Головна урбанізованої теріторії.У своїй моделі ВІН віділів Такі підсістемі: населення, житловий фонд, підприємства. Кожна Підсистема булу Розглянуто з подивимось еволюції Головна. Населення Було поділено на три класи: «Нецілком зайняті», «Зайняті» и «Менеджери-професіонали». Житловий фонд БУВ поділеній на «Дешевий житловий фонд», «Прибутковість житловий фонд» и «Дуже прибутковість житловий фонд». Підприємства були поділені на «Нові підприємства», «працюючі підприємства», «Збанкрутілі підприємства». До зовнішнього середовища міста відносяться: інші міста, сільська місцевість, прімістя. Если це місто здається більш Привабливий у порівнянні з колішнім місцем проживання людей, то смороду мігрують у місто, если ні- то з міста [22].

  Важлівім моментом, что заслуговує пільної уваги, є тверджень Дж.Форрестера й других дослідніків про ті, что природа комплексних систем контрінтуїтівна. З цієї причини в даній ситуации при прійнятті РІШЕНЬ необходимо використовуват алгоритми, а не покладатіся на інтуїтівні суджень.

  Форрестер побудував складаний дінамічну модель з безліччю прямих и зворотніх зв'язків между підсістемамі, на Якій з'явилася можлівість прогнозуваті розвиток міста й аналізуваті Вплив різніх програм МІСЬКОЇ адміністрації. На побудованій моделі ВІН проаналізував следующие розповсюджені програми відродження міста [22]:

  - Програму ПРОФЕСІЙНОГО навчання (зайнятості, нецілком зайнятості);

  - Програму будівництва житлового фонду (наддоходного, дохідного, дешевого);

  - Програму будівництва Нових предприятий;

  - Програму знос предприятий, что Прийшли в занепад;

  - Програму субсідіювання витрат на душу населення;

  Результати моделювання показали неефектівність Деяк програм відродження в довгостроковій перспектіві, например програми будівництва дешевого житла чи програми субсідіювання міста з зовнішнього середовища без структурної перебудови економіки міста.

  Основним обмеження на будівництво житлового фонду чи предприятий у Форрестера Виступає вільна для забудови земля. Це дійсно очень важлівій фактор, однак у більшій мірі обмеження є недолік коштів та інші фактори. Такоже ВІН НЕ віділяв підприємства сфера обслуговування, хоча ця сфера значний відрізняється від СФЕРИ матеріального виробництва и будівництва. Підприємства сфера обслуговування в основному орієнтовані на забезпечення потреб населення й других предприятий.

  Особлива ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ отношений у моделі, які не дозволяють застосуваті ее без змін для Досягнення поставленої у діпломній работе завдань. Альо деякі Ідеї Форрестера заслуговують на пильних Рамус, например деталізація житлового фонду з метою простежіті его дінаміку.

  Заслуговує на Рамус вітчизняна система ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ, розроблено компанією «Прогноз», яка має одноіменну назв. Відмінною рісою розроблювальних компанією систем ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ є! Застосування комплексу дінамічніх моделей фінансово-матеріальних потоків економічного об'єкта, на Основі якіх реалізуються імітаційні, оптімізаційні та Цільові алгоритми управління, реалізованій в орігінальному програмному продукті «Прогноз». Аналітичний комплекс «Прогноз» представляет собою пакет програм, спеціалізованіх для вирішенню завдань загально АНАЛІЗУ, моделювання, прогнозування и планування.

  Для прийняття обґрунтованих управлінськіх РІШЕНЬ органами власти Важливі аналіз, моделювання и прогнозування динаміки макроекономічніх и територіальних показніків. Ефективна інформаційно-аналітічну підтрімку Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ здатні Забезпечити системи автоматизації аналітичної та прогнозної ДІЯЛЬНОСТІ, Які здійснюють процеси збору, Збереження й ОБРОБКИ теріторіальної информации. Концепція комплексу засновано на технології інтегрованіх Сховище Даних, заглібленій аналітічній обробці накопіченої информации методами ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ (OLAP-технології), комплексних дінамічніх імітаційніх и оптімізаційніх моделях. В інтегрованому сховіщі Даних інформаційно-аналітичних систем інформація регулярно поповнюється в результате добору необхідніх Даних з різніх джерел информации.

  Перелік завдань, розв'язуваних з Використання комплексу Наступний [27]:

  - Аналіз и моніторинг процесів, что є предметом контролю ОРГАНІВ власти;

  - Моделювання и варіантне прогнозування на основе комплексу імітаційніх моделей стану и взаємозв'язків функціональніх и соціально-економічних показніків;

  - Оцінка ефектівності прийнятя РІШЕНЬ;

  - Комплексний аналіз сформованої соціально-економічної ситуации;

  - Моделювання параметрів соціально-економічного и фінансового розвитку досліджуваного об'єкта;

  - Формирование сценаріїв управлінськіх РІШЕНЬ по перспективному соціально-економічному розвитку;

  - Виконан різноманітніх прогнозних розрахунків на основе комплексу дінамічніх моделей;

  Аналітична база Даних у складі комплексу призначила для Збереження ієрархічно структурованої багатомірної дінамічної информации. Комплекс орієнтований на багатомірне представлення Даних. Необходимость у постійному "піджівленні" інформацією з різніх гетерогенних джерел Даних зумов наявність у рамках комплексу інструментарію гнучкого Настроювання на Зовнішні інформаційні масиви.

  Інтерфейс блоку моделювання надає користувач набір візуальніх и програмних ЗАСОБІВ для побудова моделей бізнесів-процесів. Графічні засоби и макромова комплексу ма ють Достатньо гнучкість и в тій же година Доступні користувач - непрограмісту. Кроме того, мова має стандартний набір керуючих конструкцій, містіть СПЕЦІАЛЬНІ набори математичних функцій, функцій ОБРОБКИ файлів, статистичних Обчислення і обробка матриць з урахуванням ієрархічної Структури информации з аналітичної бази. Комплексний підхід до побудова моделей бізнесів-процесів пріпускає сполучення імітаційніх, цільовіх, оптімізаційніх и статистичних методів моделювання и прогнозування [27].

  У комплексі є можлівість виконан різноманітніх сценарних и цільовіх розрахунків на основе імітаційніх, оптімізаційніх и цільовіх моделей, дозволяється знаходіті різні варіанти ФІНАНСОВИХ стратегій, порівнюваті между собою потенційні результати їхньої реализации.

  Конструктор звітів комплексу Виконання у форме Електронної табліці, что дозволяє користувач й достатньо легко створюваті аналітичні и Нормативні Звіти довільної форми. Конструктор має підтрімку багатомірного представлення Даних и СПЕЦІАЛЬНІ Функції, что забезпечують его тісну інтеграцію з іншімі компонентами Комплексу. Поряд з табличного и графічнім уявлення, дані и результати розрахунків могут буті відображені на Електрон картах територій, что в ряді віпадків значний спрощує їхній візуальній аналіз [27]. Спеціальний формат Збереження картографічної информации Забезпечує компактність и швидке відображення ..

  Таким чином, после АНАЛІЗУ системи «Прогноз» можна сделать Висновок про ті, что дана розробка НЕ ​​дозволяє вірішіті поставлені в діпломній работе задачі, оскількі в системе «Прогноз» предусмотрена Усього лишь кілька показніків по житлово-комунальній сфере: забезпеченість населення житлом, загальна площа житлового фонду, середній степень знос й ін. Очевидно, Розгляд житлово-комунальної сфери на такому Рівні НЕ дозволяє досягті поставлених у даній діпломній работе завдань. Однако много Ідей, реалізовані в системе «Прогноз» заслуговують на пильних Рамус, зокрема аналітична база Даних як інформаційна основа для імітаційніх моделей.

  Уваги заслуговує и теоретична модель просторової организации міста А. Вісоковського. Пропонована модель просторової организации міста призначила для ідентіфікації основних елементів просторової системи, їхньої ОЦІНКИ и прогнозування інерційного розвитку. З ее помощью в кожному конкретному городе віявляється унікальна існуюча фізична структура и соціально-територіальна організація населення. У цьом випадка дана модель є якісною, хоча для ее побудова Використовують математичні методи просторової статистики. Модель засновано на структурних закономірностях, что відбіває зв'язки между елементами міста. Вона відтворює только Універсальні, стійкі зв'язки между елементами міста, что НЕ залежався від спеціфікі его, клімату, демографічніх та других особливо [8]

  Модель служити для ОЦІНКИ існуючого стану и прогнозування розвитку міста "у Першому набліженні", необхідному для Вибори стратегії проектних чи управлінськіх РІШЕНЬ, інтенсіфікації и розвитку елементів міста [8].Вона предполагает районування территории, что віробляється з метою управління функціонуванням и розвитку міста. З его помощью на территории віділяються Локальні нерівномірності - концентрації об'єктів обслуговування, офісів и Іншої актівності, взаємозалежні Основним чином від теріторіямі, де розміщені житло, чи виробництво.

  Комунікативно-суспільна система будується за схемою деревоподібного графа, формується концентрованім розміщенням об'єктів публічного использование и характерізується скроню інтенсівністю использование территории. Головне ядро ​​комунікативно-суспільної системи - ділянка найвищої концентрації об'єктів обслуговування, щільності забудови, розмаїтості Надання послуг. У работе досліджується функціонально-просторова розвиток міста. Важлівім методологічним аспектом процедури є поступова заміна "керування" функціонально-просторова розвитку на "регулювання".

  Таким чином, найбільш корисних для нас розробка є модель Форрестера и аналітичний комплекс "Прогноз". При розробці імітаційної моделі доцільно вікорістаті деякі Ідеї Форрестера та методи сістемної динаміки комплексу "Прогноз", Які складатимуть ядро ​​моделі в напрямку прогнозування майбутнього стану житлового фонду міста.


  2. Розробка Концепції побудова СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ сфере

  2.1 Сучасні технології побудова систем ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ

  Система ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ (СППР) - це діалогова автоматизована система, та, что вікорістовує правила Прийняття РІШЕНЬ и відповідні моделі з базами даних, а такоже інтерактивний комп'ютерний процес моделювання [9]. Основу СППР складає комплекс взаємопов'язаніх моделей з відповідною інформаційною підтрімкою дослідження, експертні и інтелектуальні системи, что Включає досвід решение задач управління и что Забезпечує участь колективу експертів в процесі Вироблення раціональних РІШЕНЬ [16].

  Нижчих, на малюнку 2.1 приведена архітектурно-технологічна схема системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ [4]:

  Малюнок 2.1 Архітектурно-технологічна схема СППР

  Для того щоб існуючі Сховище Даних спріялі прийняттю управлінськіх РІШЕНЬ, інформація винна буті представлена ​​аналітіку в потрібній форме, тобто ВІН повинності мати розвіті інструменти доступу до Даних Сховище и їхньої ОБРОБКИ. Автором Концепції Сховище Даних є Б.Інмон. В Основі Концепції Сховище Даних лежати две основні Ідеї [17]:

  - Інтеграція Ранее роз'єднаніх деталізованіх Даних у єдиному сховіщі Даних, їхнє Узгодження и можлива агрегація;

  - Поділ наборів Даних вікорістовуваніх для операційної ОБРОБКИ и наборів Даних вікорістовуваніх для вирішенню завдань АНАЛІЗУ.

  Концепція вітрин Даних булу предложено ще в 1991р. Вітрини Даних - безліч тематичних баз Даних, утрімуючіх інформацію, что відносіться до окрема аспектів ДІЯЛЬНОСТІ организации [3] .Вона має ряд перевага:

  - Аналітікі бачать и Працюють только з тимі данімі, что їм реально потрібні;

  - Цільова база Даних вітрини Даних, максимально набліжена до кінцевого користувача.

  - Для реализации вітрин Даних НЕ вімагаються високо Могутня обчислювальна техніка.

  Але, концепція вітрин Даних має и очень серйозні Недоліки. Власне Кажучи, тут передбачається реалізація територіально розподіленої інформаційної системи з мало контрольованою надмірністю, но, чи не Пропонується способів, як Забезпечити цілісність и несуперечність Збереження у ній Даних. Тому вінікла ідея з'єднати две Концепції - сховище Даних и вітрини Даних и використовуват сховище Даних у якості єдиного інтегрованого джерела Даних для вітрин Даних.

  В Основі Концепції OLAP лежить принцип багатомірного представлення Даних. Багатомірне концептуальні уявлення представляет собою множини перспективу, что складається з декількох незалежних вімірів, уздовж якіх могут буті проаналізовані візначені сукупності Даних [23]. Одночасній аналіз по декількох вимірах візначається як багатовімірній аналіз. КОЖЕН вимір Включає напрямки консолідації Даних, что складаються Із Серії послідовніх рівнів узагальнення, де КОЖЕН віщестоящій рівень відповідає БІЛЬШОГО ступенів агрегації даних по відповідному вімірі.

  Ціль Data Mining складається у віявленні сховок правил и закономірностей у наборах Даних. Сучасні технології Data Mining перевіряють інформацію з метою автоматичного поиска шаблонів, характерних для яких-небудь фрагментів неоднорідніх багатомірніх Даних. На Відміну Від оператівної аналітичної Обробка даних у Data Mining Тягар формулювання гіпотез и Виявлення Незвичайна шаблонів переклад з людини на комп'ютер [14].

  Ідея систем міркувань на основе аналогічніх віпадків на перший погляд проста. Для того щоб сделать прогноз на майбутнє чи вібрато правильне решение, ЦІ системи знаходять у некогда блізькі аналоги наявної ситуации и вібірають ту ж відповідь, что булу для них правильною. ЦІ системи показують дуже гарні результати в найрізноманітнішіх задачах [14]. Головного їхнім мінусом вважають, что смороду Взагалі НЕ створюють яких-небудь моделей чи правил, что узагальнюють Попередній досвід, - у віборі решение смороду ґрунтуються на всьому масиві доступних історічніх Даних.

  Алгоритми обмеження перебору Минулого запропоновані для поиска логічніх закономірностей у Даних. З тих пір смороду продемонструвалі свою ефективність при вірішенні безлічі завдань Із всілякіх областей.

  Отже, новімі комп'ютерними технологіямі, что здійснюють інтелектуальний аналіз Даних є експертні й інтелектуальні системи, бази знань, бази даних [3]. Смороду дозволяють створюваті Нові знання, віявляючі сховані закономірності, прогнозуючі майбутнє стан систем. Ефективна методом моделювання розвитку житлово-комунального господарства є метод імітаційного моделювання, что дозволяє досліджуваті Галузі с помощью системного підходу. Це дает можлівість на моделі пробувати Різні стратегії розвитку Галузі, врахуваті Вплив багатьох факторів, у тому чіслі з елементами невізначеності.

  Таким чином, технології Data Mining дозволяють в автоматичності та напівавтоматічному режімі відшукуваті сховані залежності и взаємозв'язкі у Величезне масив інформації.Технології OLAP тісно зв'язані з технологіямі побудова Data Warehouse и методами інтелектуальної ОБРОБКИ - Data Mining. Тому найкращий варіантом є комплексний підхід до їхнього Впровадження.


  2.2 Загальні принципи побудова системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ у житлово-комунальній сфере

  Проектована система прогнозування стану житлового фонду та комунальної СФЕРИ призначила для інформаційної, методичної та інструментальної ПІДТРИМКИ процесів подготовки и Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ на Рівні місцевіх ОРГАНІВ власти у житлово-комунальній сфере.

  Для Досягнення цієї мети в рамках роботи вірішуються следующие задачі:

  - Формирование и ведення аналітичної бази даних соціально-економічних показніків Галузі;

  - Комплексний аналіз сформованої соціально-економічної ситуации в житлово-комунальному господарстві;

  - Дінамічне моделювання соціально-економічних и ФІНАНСОВИХ процесів у Галузі;

  - Планування бюджетних витрат у части житлового фонду;

  - Виконан різноманітніх прогнозних розрахунків розвитку житлового фонду міста на основе комплексу дінамічніх моделей;

  У відповідності з поставленими метою и тематикою роботи віділяються слідуючі підсістемі:

  - Бюджет;

  - Підприємства;

  - Житловий фонд;

  - населення

  До бюджету здійснюються податкові и неподаткові Надходження від населення, предприятий и житлового фонду. Бюджетні кошти Використовують на соціальне забезпечення населення, на Утримання и розвиток житлового фонду, на создание міського замовлення будівельним підпріємствам. Населення прожіває в житловому Фонді, створює Попит на послуги будівельних предприятий, купуючі у власність об'єкти житлового фонду підприємства роблять послуги населенню, будуючи новий житловий фонд, обслуговуючий населення и житловий фонд.

  При аналізі предметної області були віділені следующие Чинник, Які необходимо врахуваті при моделюванні:

  - Витрати місцевого бюджету на житловий фонд (витрати на Утримання, капремонт и будівництво житла);

  - Еволюція житлового фонду (будівництво Нових будинків, знос житлового фонду, знос старих будов);

  - Населення (міграція, народжуваність и смертність населення);

  - Економічна Активність будівельних и обслуговуючий предприятий;

  Для обліку ціх чінніків при моделюванні та патенти деталізуваті деякі підсістемі, як показано на малюнку 2.2.

  Малюнок 2.2 - Деталізація підсістем

  До будівельних предприятий відносяться будівельні организации и їх постачальником матеріалів и техніки. Інші підприємства розглядаються як обслуговуючі підприємства, Які забезпечують роботу будівельних предприятий и обслуговують населення, что прожіває на территории міста (комунальне господарство, сфера послуг).

  Розподіл житлового фонду на Муніципальний и немуніціпальній здійснюється за формою власності за. Розподіл житлового фонду на новий, нормальний и зношеній проводитися для обліку еволюції Головна житлового фонду. Кожна одиниця житлового фонду проходити всі три Стадії свого Існування при природному ході подій. Ремонт одиниці житлового фонду может сповільніті процес ее старіння, а капітальний ремонт здатно превратить зношеній житловий фонд в нормальний, Цілком прідатній для житла.

  У аналітічній базі Даних системи розробляються звітні форми експрес-перегляду й АНАЛІЗУ информации в різніх розрізах, аналітичні форми для агрегування, ранжування, кластерізації та других відів ОБРОБКИ інформації.Також є блок звітніх форм, орієнтованих на моніторинг виконан місцевого бюджету та других показніків. Звіти представляються в табличному и графічному віді.

  Система Включає підсістему короткострокового прогнозування стану житлового фонду Призначення для щомісячного прогнозування основних показніків розвитку житлово-комунальної СФЕРИ вцілому и житлового фонду зокрема та ОЦІНКИ на їхній Основі річніх прогнозів. Підсистема щомісячного прогнозування дозволяє оперативно оцініті дінаміку Зміни аналізованіх показніків течение року й у випадка різкіх відхілень від планованого курсу Вчасно Прийняти відповідні решение [6].

  Система Включає підсістему середньострокового и довгострокового прогнозування. Розрахунок різноманітніх середньостроковіх и довгострокового прогнозів розвитку ґрунтується на Комплексній дінамічній імітаційній моделі житлово-комунальної сфери. При формуванні моделі всі основні процеси у даній сфере відбіваються у взаємозв'язку с помощью різніцевіх, балансова и статистичних рівнянь.

  Вартісні показатели представлені в потокових и порівняльніх цінах. Сукупність макроекономічніх параметрів и керуючих вплівів регіонального уровня формує Цільові альтернативи та настанови розвитку Галузі. На Основі комплексу сценаріїв модель Виконує варіантні Цільові та імітаційні прогнозні розрахунки розвитку житлового фонду.

  Програмні засоби дозволяють довільно візначаті Інтервал прогнозування, формуваті сценарії варіантів прогнозів, переглядаті и візуально порівнюваті результати розрахунку варіантів прогнозів [10]. Результати представляються у форме різноманітніх табличних, графічних и картографічніх звітів.

  Система є відкрітою, з можлівістю Подальшого Розширення функцій в необхідному напрямку в режімі нарощування ее ресурсов, тобто без перепроектування [10]. Система может буті виконан на основе аналітичного комплексу "Прогноз", у середовіщі "сервер-клієнт-сервер" з використаних будь-которого SQL-сумісного СУБД (Oracle, Informix, MS-SQL Server и ін.).

  Таким чином, загальна схема проходження информации Виглядає у такий способ: Різні управління и відділи місцевіх ОРГАНІВ власти Надаються необхідну від них інформацію у потрібному обсязі.

  З різніх гетерогенних джерел Даних інформація собирается й агрегується в сховище Даних, что Включає следующие вітрини Даних: Бюджет, Населення, Житлово-комунальне господарство и підприємства.Кожна вітрина Даних надає інформацію з візначеної сфері:

  Вітрина Даних «Населення» надає інформацію по Наступний Показники: чісельність населення, темпи народжуваності и смертності, середній розмір родини, чісельність населення з деталізацією по класі, прогноз динаміки доходів населення на батьківщину та ін.

  Вітрина Даних «Житлово-комунальне господарство» надає інформацію по Наступний Показники: площа житлового фонду з деталізацією по Ступені знос и категорії, прогноз необхідніх витрат на Утримання, капремонт и будівництво 1 кв. м., середня ринкова ціна 1 кв. м житла різної категорії, середня площа квартири, Кількість одиниць устаткування інфраструктурі, їх Потужність, потреба в ресурсі на душу населення у рік, витрати на житлове господарство, тарифи на житло для населення, фактичність рівень неплатежів, фактична забезпеченість населення житлом.

  Вітрина Даних «підприємства» надає інформацію по Наступний Показники: Кількість будівельних предприятий, Потужність будівельних предприятий.

  Вітрина даних "Бюджет" надає інформацію по Наступний Показники: розмір бюджету, прогноз Надходження у місцевий бюджет, прогноз бюджетних витрат на житлово-комунальну сферу в цілому та на житловий фонд зокрема.

  Потім ЦІ дані Використовують для формирование різніх звітів чи надходять на вхід аналітичних ЗАСОБІВ: OLAP, Data Mining и дінамічніх імітаційніх моделей. З аналітичними засоби Працюють звичайна ЕКСПЕРТИ й аналітікі, что потім дають рекомендації особам, что пріймають решение. Таким чином, становится зрозуміло, что проектована модель может буті реалізована з Використання методу комп'ютерного моделювання на основе методів сістемної динаміки. Розроблювана модель житлово-комунального господарства может буті інтегрована з іншімі моделями и підсістемамі модельного комплексу, что у сукупності будут складаті комплексну імітаційну модель міста.

  2.3 Комп'ютерне моделювання соціально-економічних систем

  Методологічною основою моделювання розвитку житлового фонду є системний аналіз, центральною процедурою которого є побудова узагальненої моделі об'єкта, что відбіває найважлівіші фактори и взаємозв'язкі реальної системи [1]. На практике це зв'язано зі створеня комплексу моделей з розвинутості дінамічнімі та інформаційнімі зв'язками между моделями всех рівнів.

  Досліджувана соціально-економічна система має складаний внутрішню структуру, у складі якої могут буті віділені підсістемі: населення, бюджет, житловий фонд, підприємства. Модель характерізується актівністю окремий ее підсістем, взаємодією елементів у рамках якої розглядається з урахуванням характеру вплівів зовнішнього середовища на внутрішню структуру.

  Житлово-комунальне господарство, як об'єкт моделювання характерізується:

  - Слабістю теоретичного знань, відсутністю Теорії его розвитку;

  - Якісним характером знань про систему та великою частко експертних знань при опісі и структурізації об'єкта моделювання;

  - Високим рівнем невізначеності віхідної информации.

  Розрізняють внутрішню и зовнішню невізначеність. Внутрішня невізначеність - це сукупність тих факторів, что НЕ контролюються особою, что пріймає решение Цілком, но ВІН может делать на них Вплив. Зовнішня невізначеність візначається характером роботи з комерційними зовнішнім середовище - це ті фактори, что знаходяться під Слабкий контролем особини, яка пріймає решение (демографічна ситуация и т.п.);

  - Ця галузь представляет собою складаний дінамічну систему;

  Тому як метод моделювання розвитку житлового фонду міста доцільно вібрато метод комп'ютерного моделювання, оскількі ВІН дозволяє адекватно відбіті структуру розглянутої складної дінамічної системи, врахуваті в моделі фактори невізначеності. Метод комп'ютерного моделювання Забезпечує інтераактівній процес розробки моделі, что характерізується поступовім поглиблення знань про систему за участю експертів та фахівців предметної області.

  Комп'ютерне моделювання - це метод вирішенню задачі чи АНАЛІЗУ синтезу складної системи на Основі использование ее комп'ютерної моделі. Суть комп'ютерного моделювання уклад в одержанні кількісніх и якісніх результатів на основе наявної моделі [10]. Під комп'ютерною моделлю розуміють умовний образ об'єкта чи деякої системи, описів с помощью взаємозалежніх комп'ютерних таблиць, блок-схем, діаграм, графіків, Які відображають структуру и взаємозв'язкі между елементами об'єкта.

  Комп'ютерне моделювання має ряд перевага у порівнянні з традіційнімі методами прогнозування (експоненціальнім згладжуванням та ін.). Зокрема, воно дает можлівість враховуваті велику Кількість змінніх, передбачуваті розвиток нелінійніх процесів, дозволяє НЕ только здобудуть прогноз, но и візначіті, Які керуючі впливи приведуть до найбільш сприятливого розвитку подій [10]. Якісні Висновки, зроблені за результатами комп'ютерного моделювання, дозволяють найти Такі Властивості складної системи, як ее структуру, дінаміку розвитку, стійкість, цілісність та інше. Кількісні Висновки в основному носять характер прогнозу майбутніх чи Пояснення минуло значень змінніх, что характеризують систему.

  Сьогодні тенденцією є взаємопронікнення усіх відів моделювання, сімбіоз різніх інформаційних технологій в області моделювання, особливо для складних Додатків и комплексних проектів по моделювання. Так, например, імітаційне моделювання містіть у Собі концептуальні моделювання (на ранніх етапах формирование імітаційної моделі), логіко-математичне моделювання - для цілей Опису окремий підсістем моделі, а такоже у процедурах ОБРОБКИ й АНАЛІЗУ результатів обчислювальних експеримент и Прийняття РІШЕНЬ; технологія проведення, планування обчислювальних експеримент з відповіднімі математичного методами.

  Імітаційне моделювання - один з відів комп'ютерного моделювання, что вікорістовує методологію системного АНАЛІЗУ, центральною процедурою которого є побудова узагальненої моделі, что відбіває Усі фактори реальної системи, у якості ж Методології дослідження Виступає обчислювальний експеримент. Імітаційною моделлю назівається програма чи сукупність програм, програмний комплекс, что дозволяє с помощью послідовності обчислення и графічного відображення їхніх результатів відтворюваті (імітуваті) процеси Функціонування об'єкта за умови впліву на него різніх факторів [3]. Вона будується строго цілеспрямовано, тому для неї характерне адекватне відображення досліджуваного об'єкта. Логіко-математична модель системи представляет собою програмно реалізованій алгоритм Функціонування системи. При імітаційному моделюванні структура моделюючого об'єкта адекватно Відображається в моделі, а процес ее Функціонування імітується на побудованій моделі. Під імітацією розуміють проведення на комп'ютерах різніх серій експеріментів з моделями, что представлені як Деяк набір (комплексу) комп'ютерних програм. Порівняння характеристик моделюючого об'єкта здійснюється Шляхом варіантніх розрахунків. Особлівістю є можлівість багаторазове відтворення моделюючіх процесів з Наступний їх Статистичною обробка, что дозволяє враховуваті віпадкові Зовнішні впливи на досліджуваній об'єкт. На основі, что набірається в ході комп'ютерних експеріментів статистики робляться Висновки на Користь того чи Іншого варіанта чи Функціонування конструкції реального чи об'єкта сутності явіща.

  У ряді віпадків формуваті решение с помощью формальних методів НЕ вдається - експерт винен буті включень у процес Прийняття решение. ВІН становится активним компонентом інформаційної системи; деталізує проблему и модель, Здійснює постановку спрямованостей Обчислювальна експеримент на моделі, генерацію и ранжування альтернатив, вибір крітеріїв для прийняття РІШЕНЬ, а такоже формує раціональній варіант керування с помощью бази знань. Таким чином, імітаційне моделювання значний розшірює возможности та ефективність роботи особини, что пріймає решение, надаючі їй Зручний інструмент и засоби для Досягнення поставленої цілей. Воно реалізує ітераційній характер розробки моделі системи, поетапна характер деталізації моделюючіх підсістем, что дозволяє поступово збільшуваті повнотіла ОЦІНКИ Прийнято РІШЕНЬ у міру Виявлення Нових проблем и те, що бере новой информации.

  Отже, Переваги системно-дінамічного моделювання полягають у Наступний: системно-Динамічний підхід почінається зі Спроба зрозуміті ту систему причин, что породила проблему и продолжает підтрімуваті ее. Для цього збіраються необхідні дані з різніх джерел, проводяться СПЕЦІАЛЬНІ кількісні дослідження. После того як елементарних аналіз причин проблеми зроблений, формальна модель вважається побудованою. Спочатку вона представляється у віді логічніх діаграм, что відбівають причинно-наслідкові зв'язки, что потім перетворяться в Мережна модель, збережений графічнімі засоби системи "Vensim". Потім ця Мережна модель автоматично превратилась в ее математичний аналог - систему рівнянь, что зважується чисельного методами, вбудований в систему моделювання. Отримання вирішенню представляється у віді графіків и таблиць, что піддаються критичному АНАЛІЗУ. У результате модель переглядається, потім знову аналізується и так дотіх пір, поки вона не стану в достатній мірі ВІДПОВІДАТИ реальній ситуации. После того як модель побудовали, у ній віділяються керовані Параметри и вібіраються Такі значення ціх параметрів, при якіх проблема або знімається, або перестає буті критично важлівою.

  Таким чином, среди СУЧАСНИХ інформаційних технологій імітаційне моделювання здобуває у світовіх наукових дослідженнях и практічній ДІЯЛЬНОСТІ Вагомий значення. З его помощью ефективних зважуються задачі шірокої проблематики (проектування, а такоже моделювання и прогнозування розвитку системи).

  Як метод моделювання житлової системи доцільно вібрато метод сістемної динаміки. Концепція сістемної динаміки дозволяє моделюваті дінамічні процеси на високому Рівні агрегування. В Основі методу лежить представлення Функціонування дінамічної системи, як сукупності потоків [1].

  Розглянемо коротко Загальний Зміст технологічного підходу до побудова моделі. Розроблювана модель - це модель ресурсного типу: ресурси (трудові, фінансові, природні й ін.) Вічерпуються и поповнюються. Стан економічної системи опісується змінними (чісельність населення, виробничі фонди, житловий фонд та ін.). Зовнішні впливи й управлінські решение визначаються дінаміку моделюючого об'єкта (будівництво житла, ремонт житла ТОЩО).

  На підставі ОБРОБКИ знань експертів віявляються Усі фактори, что діють у розглянутій системе, и причинно-наслідкові співвідношення между ними. С помощью сучасних систем моделювання (таких, например, як VENSIM) модель формується на ідеографічному Рівні. Одержувані Системні Потокові діаграмі є формою структурізації знань про Функціонування об'єкта дослідження.

  У блоках Прийняття РІШЕНЬ на основе цієї информации видають керуючі впливи на Різні види об'єктів. Моделі сістемної динаміки застосовуються разом з діференціальнімі рівняннямі балансового типу, а такоже у сполученні з принципами и методами логістики, Заснований на оптімізації, керуванні, інтеграції потоків у складних системах.

  2.4 Вибір інструментального середовища моделювання

  Сучасні Тенденції в області імітаційного моделювання пов'язані з розвитку проблемно-орієнтованих систем, Створення вбудований ЗАСОБІВ для інтеграції моделей у єдиний модельний комплекс. Технологічний рівень сучасних систем моделювання характерізується великим Вибори базових концепцій формалізації и структурізації моделюючіх систем, розвинута графічнімі інтерфейсамі й анімаційнім Висновки результатів. Імітаційні системи ма ють засоби для передачі информации з баз Даних та других систем, чи ма ють доступ до процедурних мов, что дозволяє легко Виконувати обчислення, зв'язані з планування факторний експеріментів, автоматизоване оптімізацією ТОЩО [27].

  У якості домінуючіх базових концепцій формалізації и структурізації в СУЧАСНИХ системах моделювання Використовують [27]:

  - Для дискретного моделювання - системи, засновані на опісі процесів чи на Мережна концептах - Extend, Arena, ProModel, Witness, Taylor, Gpss / H-Proof;

  - Для систем, орієнтованих на неперервне моделювання - моделі и методи сістемної динаміки - Powersim, Vensim, Dynamo, Stella, Ithink;

  Причем, у могутніх системах з метою Розширення їхньої функціональності Присутні Альтернативні Концепції формалізації.Так, например, у системах Powersim, Ithink вбудований апарат дискретного моделювання, І, навпаки, у системах Extend, ProcessModel реалізована підтримка, щоправда, й достатньо Слабкий, безупинності моделювання.

  Більшість систем моделювання ма ють Зручний графічний інтерфейс, Системні Потокові чи діаграмі, блок-схеми реалізуються на ідеографічному Рівні, тобто малюють, параметри моделі визначаються через підменю.

  У СУЧАСНИХ системах моделювання з'являється Деяк інструментарій для создания стратіфікованіх моделей. Стратіфікація систем, будучи загально принципом системного моделювання, реалізується в технології імітаційного моделювання або Шляхом деталізації, ітераційної процедури еволюції Головна імітаційної моделі, або Шляхом создания комплексу взаємозалежніх моделей з розвинутості інформаційнімі зв'язками между моделями. Стратіфіковані моделі являються собою машинно-орієнтовані Поняття, что пріпускають конструювання баз Даних и знань, над Якими візначені обчислювальні процеси вирішенню завдань системного АНАЛІЗУ и Прийняття решение. Ряд програмних продуктов, Такі як AUTOMOD, ProModel, TAYLOR, WITNESS и ін. підтрімують інтеграцію моделей на основе создания вкладення структур. У системах Arena, Extend реалізованій підхід до стратіфікації, Заснований на побудові ієрархічніх багаторівневіх структур. Найбільш перспективним є структурно-функціональний підхід, реалізованій, например, у системах моделювання Ithink, Rethink, что базується на Методології структурного АНАЛІЗУ І проектування. При такій технології є можлівість для реализации декількох рівнів представлення моделей: вісокорівневе представлення у віді блок-схем, з Використання CASE- ЗАСОБІВ, а на нижньому Рівні моделі могут відображатіся, например, потокове схемами и діаграмамі.

  Нова методологія наукового дослідження в комп'ютерному моделюванні, что пріпускає організацію и проведення обчислювальних експеримент на імітаційній моделі, требует серйозної математичної й інформаційної ПІДТРИМКИ процесса системного моделювання, особливо в части обчислювальних процедур, зв'язаних Із планування експеримент, оптімізацією, организации роботи з великим ОБСЯГИ Даних у процедурах Прийняття РІШЕНЬ. Перспективним создания систем моделювання з функціонально широкими, орієнтованімі на спеціфіку імітаційного моделювання, блоками оптімізації (у цьом значенні показові системи WITNESS, TAYLOR). Інтеграція програмних систем, до речі, может здійснюватіся и на других рівнях, например, імітаційне моделювання плюс логістики, что актуально, зокрема, при реализации ресурсних моделей балансового типу. Технологічні характеристики сучасних систем моделювання наведені у Додатках В.

  У результате порівняння сучасних систем моделювання Зроблено следующие Висновки:

  Пакет Powersim 2.01 компании Modell Data є краща продуктом для Безперервна моделювання .Його перевага є:

  - Безліч убудованих функцій, что полегшують побудову моделі;

  - Підтримка багатокорістувацькіх моделей для колектівної роботи;

  - Засоби ОБРОБКИ масівів спрощують создания моделей з подібнімі компонентами.

  Кроме цього даного продукту властіві недоліки:

  - Доладна система Позначення Systems Dynamics;

  - Обмежена підтримка дискретного моделювання;

  Пакет Ithink 3.0.61 компании High Performance Systems Забезпечує создания неперервно и дискретних моделей.Основнімі его властівостямі є:

  - Вбудовані блоки, что полегшують создания різніх відів моделей;

  - Підтримка АВТОРСЬКОГО моделювання, что спрощує користувач зі Слабко технічною підготовкою! Застосування моделей;

  - Детальна навчальна програма и документація;

  - Розвінуті засоби АНАЛІЗУ чутлівості, что забезпечують Автоматичне багаторазове виконан моделі з різнімі вхіднімі данімі;

  - Підтримка безлічі форматів вхідних Даних;

  Для даного програмного продукту властіві Такі недоліки:

  - Доладна система Позначення Systems Dynamics;

  - Підтримка менше числа функцій, чим у пакеті Powersim

  Пакет Vensim 5.0 PLE компании Vensim Co. є найдешевше з Розглянуто продуктов и підтрімує Безперервна моделювання (методи сістемної динаміки). У Vensim є можлівість зберігання великих наборів Даних и можлівість заміні вхідних змінніх перед шкірних качаном моделювання. Можна створюваті Зовнішні дані в текстових редакторах чи Імпортувати (експортуваті) значення велікоформатної табліці и бази даних. Головні Преимущества цього продукту следующие:

  - Побудова причинно - наслідкових діаграм;

  - Побудова потокових діаграм та побудова залежних у виде дерева;

  - Створення документації до моделі;

  - Виявлення ціклів взаємозв'язку;

  - Наявність редактора вираженість;

  - Наявність вбудований функцій и перевірка одиниць віміру;

  - Перевірка діаграмі та можлівість проведення експеримент;

  - Побудова графіків, Які дозволяють візначіті чуттєвість до вімірюваніх параметрів;

  - Генерація табличних звітів та можлівість порівняння результатів експеріментів.

  - Простий графічний інтерфейс, націленій на професіоналів;

  - Безліч вбудований функцій и можливости, что полегшують создания моделі;

  - Гнучкі засоби АНАЛІЗУ чутлівості;

  - Інтеграція з іншімі додатка через Механізм DLL;

  Єдиним недоліком даного продукту є невелика Кількість вбудований математичних функцій у Версії PLE. Таким чином, як середовище моделювання для розробки моделі БУВ избран пакет Vensim 5.0 PLE, тому что ВІН підтрімує методи сістемної динаміки, а такоже має безліч вбудований функцій и можливости, якіх Цілком достаточно для реализации проектованого комплексу моделей.


  3. Розробка І ЗАСТОСУВАННЯ комп'ютерної МОДЕЛІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

  3.1 Формулювання и описание модельованої системи

  Розробляється імітаційна модель, яка входити в систему прогнозування стану житлового фонду міста, что забезпечуватіме процес ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ у Цій сфере на муніціпальному Рівні.

  Об'єктом моделювання є житлово-комунальна сфера, что Включає галузь житлово-комунального господарства и процеси между учасниками взаємодії (органи місцевого самоврядування, підприємства, населення) з приводу житлового фонду. Модель винна враховуваті найважлівіші Чинник и процеси досліджуваного об'єкта, буті адекватно, дозволяті відстежуваті дінаміку Зміни будь-которого сертифіката № у часі. Прогнозування винне здійснюватіся на період до 10 років з кроком моделювання 1 рік.

  Цілямі моделювання є:

  - Оцінка и прогноз стану житлового фонду міста при збереженні потокових умов у Галузі;

  - Аналіз Функціонування житлово-комунального господарства - визначення можливости Шляхів впліву на сітуацію (підбір потенційніх регуляторів);

  - Порівняння різніх варіантів розвитку житлового фонду міста, зумовленіх альтернативних управлінськімі рішеннями (вибір между декількома регуляторами);

  - Планування бюджетних витрат в части житлового фонду З метою підвищення забезпеченості населення житлом.

  При аналізі досліджуваного об'єкта були віділені следующие Чинник и процеси, Які необходимо врахуваті при моделюванні:

  - Формирование прібуткової и відаткової части бюджету. Витрати місцевого бюджету на житловий фонд (витрати на Утримання, капремонт и будівництво);

  - Еволюція житлового фонду (будівництво Нових об'єктів, знос об'єктів);

  - Віділення категорії елітного житла в загально об'ємі житлового фонду міста;

  - Продажів житлового фонду у власність громадян и предприятий путем

  - Населення (міграція, народжуваність и смертність населення);

  - Активність будівельних и обслуговуючий предприятий;

  - Інвестиційні процеси при будівництві житлового фонду;

  - Динаміка копійчаних доходів населення. Населення винне розглядатіся як сукупність сімей;

  - Доступність придбання житла для сім'ї;

  - Умови проживання;

  - Дотації з бюджетів всех рівнів підпріємствам ЖКГ на покриття збитків;

  - Рівень неплатежів населення;

  - Обмеженість Вільної для забудови землі;

  - Диференціація житлового фонду за формою власності за.

  Імітаційна модель, что розробляється, повинна допомагаті вірішуваті следующие задачі:

  - Оцінка стану житлового фонду з деталізацією по Ступені знос;

  - Оцінка стану житлового фонду з деталізацією по категорії: елітне житло, просте житло;

  - Оцінка стану житлового фонду з деталізацією за формою власності за;

  - Прогнозування забезпеченості населення житлом з урахуванням доступності придбання житла и умів проживання;

  - Оцінка доступності придбання житла;

  - Планування вітратної части місцевого бюджету на житловий фонд;

  Відповідно до поставлених цілей и задач у розроблюваній моделі віділяються следующие підсістемі:

  - Бюджет;

  - Підприємства;

  - Житловий фонд та інфраструктура;

  - Населення.

  До підсістемі «підприємства» відносяться комерційні юридичні особи, ПРИВАТНІ підприємці, муніціпальні и Державні підприємства и организации. При моделюванні будут детальніше розглянуті будівельні підприємства, что ма ють безпосереднє відношення до зведення нового житлового фонду, а такоже інвестиційні процеси у будівництві.

  До підсістемі «Житловий фонд» відносяться всі Будівлі, прідатні для постійного проживання громадян. При моделюванні ця Підсистема деталізована на декілька підсістем для обліку чінніків старіння житлового фонду и переходу муніципального житлового фонду в приватну власність громадян и предприятий путем его продаж и ПРИВАТИЗАЦІЇ. Підсистема житловий фонд такоже Включає інфраструктуру, а самє комунальне господарство. Це та патенти, оскількі від цього напряму Залежить якість житлових умов для населення.

  До підсістемі «Населення» відносяться жителі міста, Які Постійно в ньом прожівають. Населення є головні Споживачем житлового фонду, для которого ВІН и створюється. Населення может буті інвестором при будівництві житла. ЦІ підсістемі взаємозв'язані между собою и вплівають один на одного таким чином, як показано на малюнку 3.1:


  Малюнок 3.1 Взаємозв'язок підсістем моделі

  До бюджету здійснюються податкові и неподаткові Надходження від населення, предприятий и житлового фонду. Бюджетні кошти Використовують на соціальне забезпечення населення, на Утримання и розвиток житлового фонду. Населення прожіває в житловому Фонді, створює Попит на послуги и продукцію предприятий, купляє у власність об'єкти житлового фонду підприємства Надаються послуги населенню, будують новий житловий фонд, обслуговують населення и житловий фонд, купляють об'єкти житлового фонду.

  Головного індікатором ефектівності Функціонування Галузі, з подивимось населення, Пропонується розрахуваті забезпеченість населення доступним и якісним житлом. Основу для розрахунку даного сертифіката № складає Показник «Номінальна забезпеченість населення житлом», скоректованій з урахуванням індексу доступності придбання житла та індексу умов проживання. Поняття доступності житла Включає можлівість придбання житла и проживання в ньом з боку населення, ВРАХОВУЮЧИ рівень їх доходів. При цьом населення розглядається як сукупність сімей и Враховується Сукупний сімейний дохід, а не дохід у Середньому на одну людину. За рівню сімейних доходів населення діліться на групи.

  Поняття якості житла Включає якість житлового фонду та інфраструктурі. На якість житлового фонду та інфраструктурі очень сильно впліває знос. Зношеність житлового фонду зменшується в результате поточного и капітального ремонту, а такоже в результате! Застосування Нових будівельних технологій и матеріалів.

  Велику групу важлівіх індікаторів складають показатели по житловому фонду. Зокрема загальна площа житлового фонду в місті, площа житлового фонду з деталізацією по Ступені знос и категорії житла, частко шкірного виду житлового фонду в загально житловому Фонді міста, темпи будівництва, капремонту и знос зношеного житла, частко покриття необхідніх витрат на Утримання житлового фонду.

  При аналізі проблемної області були віявлені следующие причинно-наслідкові зв'язки между змінними моделі:

  - Збільшення витрат на будівництво житлового фонду збільшує число предприятий підсістемі «Будівництво» и актівізує діяльність існуючіх предприятий цієї сфери;

  - Збільшення площади житлового фонду збільшує забезпеченість населення житлом;

  - Віділення коштів на Утримання житлового фонду уповільнює знос житлового фонду;

  - Збільшення СЕРЕДНЯ знос житлового фонду погіршує умови проживання;

  - Віділення коштів на капітальний ремонт і реконструкцію спріяє перетворенню зношеніх будівель в нормальні;

  - Збільшення числа предприятий и чісельності населення збільшує Надходження податків до муніципального бюджету;

  - Продажів муніципального житлового фонду населенню и підпріємствам дает додаткові Надходження до місцевого бюджету;

  - Зниженя реальних Надходження від квартплати збільшує збітковість Галузі та ін.

  На Основі діаграмі причинно-наслідкових зв'язків розроблено Системні Потокові діаграмі.Розробленій модельний комплекс Включає две моделі: агрегованих модель и детальну модель житлово-комунальної сфери.

  Системні Потокові діаграмі комплексу імітаційніх моделей житлово-комунальної сфери, реалізовані в середовіщі vensim 5.0 ple. Системні Потокові діаграмі агрегованої моделі житлово-комунальної СФЕРИ наведені у Додатках Г. Агрегована модель складається з наступніхосновніх підсістем:

  - Бюджет

  - Житловий фондздеталізацією по щаблях знос и форме власності за

  - Населення

  - підприємства

  - Вільна земля

  Дана модель дозволяє вірішуваті задачі планування вітратної части бюджету, планування бюджетних коштів в части житлового фонду, ОЦІНКИ Надходження від населення за квартплату, ОЦІНКИ демографічної ситуации, прогнозування актівності будівельних и обслуговуючий предприятий, АНАЛІЗУ стану житлового фондуз деталізацією по Ступені знос и власності за, прогнозування забезпеченості населення житлом.

  Побудованій новий житловий фонд поступово зношується и переходити в категорію «нормальний», а потім «зношеній» .У результате капремонту зношеній житловий фонд переходити назад в категорію «нормальний». Віділення коштів на Утримання уповільнює процес знос житлового фонду.

  Забезпеченість населення житлом візначається віходячі Із Загальної умовної площади житлового фонду, розрахованої з урахуванням знос. При цьом площади нормального и зношеного житлового фонду включаються в загальнуплощуз вагового коефіцієнтамі. Забезпеченість населення житлом у даній моделі є головні індікатором Функціонування Галузі. Альо при прійняттірішень необходимо враховуваті и інші соціально-економічні показатели: стан бюджету, Активність предприятий, чісельність населення та ін.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «Житловий фонд по щаблях знос» наведені у Додатках Д. У даній підсістемі віділено три Рівні: новий, нормальний и зношеній житловий фонд. Новий житловий фонд утворюється в результате будівництва. Динамічний процес знос переводити его в категорію нормальний и зношеній. Стан зношеного житлового фонду зменшується в результате знос. Зношеній житловий фонд может стать нормально, если для него сделать капітальний ремонт.

  Будь-яке будівництво житлового фонду винне буті профінансоване. Витрати на будівництво житлового фонду складаються з бюджетних и позабюджетніх витрат. Такий же принцип Діє для всіх витрат на Утримання и капітальний ремонт. Об'ємпобудованого житла (темп будівництва) візначається віходячі Із загально витрат на будівництво і вартості будівництва 1 кв м.

  Віділення коштів на Утримання дозволяє уповільніті Темпи знос нового и нормального житлового фонду. У модель вводитися середня ВАРТІСТЬ Утримання 1 кв м в рік для нового, нормального и зношеного житлового фонду. Помноживши Цю ВАРТІСТЬ на Кількість кв м житла у городе ми отрімаємо необхідні витрати на Утримання житлового фонду. Потім візначаєтьсячастка покриття необхідніх витрат и пропорційно їй регулюється знос житлового фонду. Тобто чим більша частко покриття необхідніх витрат, тім менше зношується житловий фонд. У цьом ж фрагменті підраховується середній знос житлового фонду по місту, Пожалуйста потім вікорістовується при оцінці умов проживання.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «Житловий фонд по категорії» наведені у Додатках Е. У даній підсістемі віділено два Рівні: елітне житло и просте житло. Житло кожної категорії вінікає в результате будівництва. Кроме того, елітне житло з часом переходити в просте. Цей Перехід відбуваєтьсяв результате морального и фізічного знос. Будівництво житла кожної категорії винне буті профінансоване.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «Інфраструктура» наведені у Додатках Ж. Центральною Ланка підсістемі є рівень основних ФОНДІВ для Вироблення Певного ресурсу або Надання певної послуги. Рівень «інфраструктура» відображає число одиниць устаткування середньої потужності для Вироблення ресурсу. Збільшення числа одиниць устаткуваннявідбуваєтьсяв результате будівництва Нових ФОНДІВ и капітального ремонту зношеніх одініцьустаткування. Віділення коштів на Утримання інфраструктурі дозволяє уповільніті темп его списання в результате фізічного знос. Даній фрагмент моделі дозволяє здобудуть Показник «індекс забезпеченості ресурсом», Який потім вікорістовується при оцінці умов проживання.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «підприємства» зображені у Додатках І. Дана Підсистема показує чісельність активних предприятий в городе. Активно підприємствами вважаються ті, Які НЕ только яка значиться в Реєстрі реєстраційної палати, но и реально Працюють: віконують замовлення, обслуговують населення. Віділяються следующие види підприємств: будівельні, обслуговуючі и інші. Чісельність предприятий оцінюється в умовно «підпріємствах середньої потужності». Например, если в городе євеліка будівельна фірма, то в моделі вона Відображається як декілька будівельних фірм середньої потужності.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «Населення» зображені у Додатках К. Центральною Ланка даної підсістемі є рівень «населення», что відображає чісельність населення. Динаміка Збільшення чісельності населення візначається процесами народження та імміграції. Зменшення населення відбуваєтьсяв результате смертності та еміграції. Даній фрагмент моделі показує чісельність населення з деталізацією по класу: багаті, бідні и середній клас.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «Квартплата и доходи населення» наведені у Додатках Л. Віходячі з середньої номінальної квартплати в рік з урахуванням уровня неплатежів візначається реальна оплата квартплати населенням. Мається на увазі, что багаті платять за житло Повністю.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «Доступність придбання житла» представлені у Додатках М. Доступність придбання житла оцінюється только для бідних сімей и сімей СЕРЕДНЯ класу. Мається на увазі, что багаті подбають про себе Самі.

  Частина річного доходу сім'ї уходит на Накопичення на житло. Віходячі з середньої вартості квартири відповідної категорії можна візначіті число років, необхідніх для придбання квартири. Відношення цього числа років и нормативу дозволяє здобудуть індекс доступності придбання житла, Який потім вікорістовується для ОЦІНКИ забезпеченості населення якісним и доступним житлом.

  Системні Потокові діаграмі підсістемі «Забезпеченість населення житлом» представлені у Додатках Н. Забезпеченість населення житлом оцінюється только для бідних и СЕРЕДНЯ класу. Це дозволити здобудуть Наближення до дійсності картину забезпеченості населення житлом.

  Існує Поняття «номінальна забезпеченість населення житлом», яка євідношеннямзагальноїплощі житлового фонду на чісельність населення. Як головний індикатор Пропонується ввести Показник «забезпеченості населення якісним и доступним житлом», розраховану з урахуванням умов мешкання и індексом доступності придбання житла.

  Відношення номінальної забезпеченості житлом и спожи в жітлі, розрахованої з урахуванням нормативу житлової площади на душу населення, дозволяє оцініті степень задоволеності спожи населення в жітлі.

  Параметризація імітаційної моделі Полягає у складанні рівнянь темпів, структура якіх описана інформаційною Мережа потокової діаграмі. Складання рівнянь темпів моделі сістемної динаміки є процесом перекладу вербальних опісів взаємозалежностейчінніків модельованої області на мову чіткіх кількісніх СПІВВІДНОШЕНЬ.

  У даній работе для складання рівнянь темпів імітаційної моделі і визначення функціональніх перелогових допоміжніх змінніх БУВ Використання Певний методичний прийом, широко вікорістовуваній при розробці рівнянь темпів моделей сістемної динаміки. ВІН Полягає у завданнівіробляючої Функції темпу у виде «нормального темпу» и коректуючіх множніків, что визначаються его залежність від змінніх стану (рівнів) моделі и допоміжніх змінніх (чінніків).

  Вікорістовування опісаної форми рівнянь темпів Забезпечує наочність и простоту їх змістовної інтерпретації, є зручне засоби для експертної ОЦІНКИ информации про аспекти причин зв'язків компонентний процесів модельованіх систем, что найважче формалізуються. Нижчих пріведені функціональні співвідношення для найскладніших змінніх моделі.

  Найважлівішім у моделі є показники "Забезпеченість населення якісним и доступним житлом". Даній Показник є суперкрітерієм, что візначається за трьома важлівімі Показники: номінальна забезпеченість населення житлом, індекс доступності придбання житла и індекс умов мешкання. Функціональне співвідношення для даного сертифіката № Виглядає таким чином:

  , (3.1)

  де ZNKDG - забезпеченість населення якісним и доступним житлом;

  NZNG - номінальна забезпеченість населення житлом;

  IDPG - індекс доступності придбання житла;

  ZDPG - значущість доступності для забезпеченості населення якісним и доступним житлом;

  IUP - індекс умов проживання;

  ZUР - значущість умов мешкання для забезпеченості населення якісним и доступним житлом;

  Таким чином, крітерій «забезпеченість населення якісним и доступним житлом» є основою номінальної забезпеченості населення житлом на коректуючій коефіцієнт, что відображає доступність придбання житла и умови проживання. Цей коректуючій коефіцієнт єсередньозваженій від індексу доступності придбання житла и індексу умов проживання, причому вагамі віступають значущість шкірного Чинник для забезпеченості населення якісним и доступним житлом.

  Індекс доступності придбання житла є кількіснім виразі доступності придбання житла для населення. Функціональне співвідношення для даного сертифіката № Виглядає таким чином:

  , (3.2)

  де IDPG - індекс доступності придбання житла;

  DPGS - індекс доступності придбання житла для СЕРЕДНЯ класу;

  KSS - Кількість сімей СЕРЕДНЯ класу;

  IDPGB - індекс доступності придбання житла для бідних сімей;

  KBS - Кількість бідних сімей;

  Таким чином, індекс доступності придбання житла є Арифметичний середньозваженою з індексів доступності придбання житла для бідних сімей и сімей СЕРЕДНЯ класу, причому як ваги Виступає Кількість сімей відповідного класу.

  Пріведемо функціональне співвідношення для індексу доступності придбання житла для бідних сімей:

  , (3.3)

  де IDPGB - індекс доступності придбання житла для бідних сімей;

  NR - норматив числа років, необхідніх для придбання житла для сім'ї;

  SCKB - середня ціна квартири для бідних;

  SVRDB - середній власний річний дохід бідної сім'ї;

  DNGB - Частки Накопичення на житло для бідної сім'ї в рік від власного доходу сім'ї;

  Таким чином, Сейчас Показник є відношенням нормативного числа років и фактичного числа років, необхідного дляпрідбання житла для сім'ї. Фактично число років розраховується як відношення середньої рінкової ціни квартири для бідних и ЗАСОБІВ бідної сім'ї на придбання житла за 1 рік. Об'єм Даних ЗАСОБІВ є Певної частко власного річного доходу сім'ї, якові сім'я может дозволіті Собі відкласті на покупку житла, и суми коштів, что віділяються з бюджету через Механізм субсідій напрідбання житла.

  Функціональне співвідношення сертифіката № уровня неплатежів Виглядає таким чином:

  , (3.4)

  де RN - рівень неплатежів

  NRN - нормальний рівень неплатежів

  ZDK - значущість Частки квартплати для уровня неплатежів

  DK - Частки квартплати в доході сім'ї

  NDK - норматив Частки квартплати в доході сім'ї;

  При оцінці умов проживання важліве значення має показники "Індекс забезпеченості ресурсом", Який обчіслюється за Наступний формулою:

  , (3.5)

  де IZR - індекс забезпеченості ресурсом;

  VROU - Вироблення ресурсу в рік на одиницю устаткування середньої потужності;

  KOU - Кількість одиниць устаткування середньої потужності;

  KN - чісельність населення;

  PRDN - потреба в ресурсі на душу населення в рік;

  Знос нормального житлового фонду розраховується на основе нормального темпу знос житлового фонду, площади житла цього виду (нормального) та Частки покриття витрат на Утримання нормального житлового фонду за Наступний формулою:

  , (3.6)

  де ZNGF - знос нормального житлового фонду (м2 / рік);

  PNGF - площа нормального житлового фонду;

  NTZGF - нормальний темп знос житлового фонду;

  DPVU - Частки покриття необхідніх витрат на Утримання нормального житлового фонду;

  Таким чином, знос нормального житлового фонду розраховується як площа нормального житлового фонду, помножена на нормальний темп знос житлового фонду и скоректована з урахуванням Частки покриття необхідніх витрат на Утримання нормального житлового фонду. Если частко покриття необхідніх витрат на Утримання более 1, значить відбувається уповільнення знос, если менше 1, то прискореного знос житлового фонду.

  Аналогічно розраховується знос зношеного житлового фонду

  , (3.7)

  де Z Z GF - знос зношеного житлового фонду (м2 / рік);

  PZGF - площа зношеного житлового фонду;

  NTZGF - нормальний темп знос житлового фонду;

  DPVU - Частки покриття необхідніх витрат на Утримання зношеного житлового фонду;

  Повний ПЕРЕЛІК функціональніх перелогових моделі привидів у Додатках П в тексті програми-імітатора, сформованому засоби середовища моделювання Vensim 5.0.PLE.

  3.2 програмнного реалізація и дослідження імітаційної моделі

  Імітаційна модель житлово-комунального господарства реалізована у програмному середовіщі Vensim 5.0 PLE. Лістінг програми - імітатора наведено у Додатках П. В ньом представлені блоки найбільш важлівіх показніків моделі. Прогнозовані розрахунки здійснюються покроковий (на1, 2, 5, 10 р.) З врахування фактора часу та нормативних та фактичність (точніше) показніків. Так, например, частко витрат на житловий фонд у рік у Програмі-імітаторі Виглядає Наступний чином:

  (004) Частки витрат на ЖФ в рік = WITH LOOKUP (годину, ([(0,0) - (10,1)], (0,0.15), (5,0.15), (10,0.15)))

  Units: Dmnl / рік

  У дужках вказується фактор, з врахування которого проводитися прогноз (годину), роки, на Які визначаються прогнозовані значення, норми та значення показніків. Одночасно визначаються и одиниці вимірювання показніків. Таким чином, показники "Доступність придбання житла" і "Забезпеченість населення якісним та доступним житлом" програмно представляються:

  (016) Доступність придбання житла = ( "Доступність придбання житла для сімей сер класу" * Кількість сімей сер класу + "Доступність придбання житла для бідних сімей" * Кількість бідних сімей) / (Кількість бідних сімей + Кількість сімей сер класу) Units: Dmnl

  (035) Забезпеченість населення якісним и доступним житлом = "Номін. Забезпеченість населення житлом" * (SQRT ((1 + Доступність придбання житла) ^ Значімість доступності для забезпеченості населення якісним та доступним житлом * (1 + Умови проживання) ^ Значімість умів проживання для забезпеченості населення якісним та доступнімжітлом) -1)

  Units: м2 / чол.

  При реализации моделі обов'язково вказується поточний рік, частота Отримання Даних, годин крок моделювання (прогнозування):

  (051) SAVEPER = 1

  Units: рік [0 ,?]

  The frequency with which output is stored.

  (052) TIME STEP = 1

  Units: рік [0 ,?]

  The time step for the simulation.

  Слід Зазначити, что модельний комплекс не призначеня для роботи з комерційними користувачем безпосередно, хоч така Взаємодія можлива. Для установки моделювання необхідній комп'ютер Pentium75 чи вищє з 16М оператівної пам'яті и 30М на жорсткого диску з вставленими операційною системою Windows 95 и вищє. При цьом операційна система винна буті запущена в режімі адміністратора.

  Для установки середовища моделювання та патенти вібрато пункт меню Model => Setting. У вікні, что відкрілося (дивись додаток Р), на вкладці TimeBounds в полі FinalTime треба ввести число років, на Які здійснюється моделювання и прогнозування. Тоді необходимо нажати ОК.

  Для введення вихідних Даних та патенти нажати на панелі ІНСТРУМЕНТІВ кнопку "Equations". Тоді необходимо клацнути на змінній, прізначеній для введення Даних. Обов'язково нужно вказаті Початкові значення рівнів (в полі InitialLevel). Рівнямі є змінні в прямокутніках.В текстове поле на паналі ІНСТРУМЕНТІВ нужно вказаті имя файлу для Накопичення статистики прогнозом.

  Імітація здійснюється натісканням кнопки "RunaSimulation" на панелі ІНСТРУМЕНТІВ. Зібрана статистика за прогнозом запісується у Вказаним файл. После проведення різніх прогнозів можна порівнюваті результати при різніх вхідних Даних. У системе предусмотрена біля 100 готових звітів по результатах прогнозування. Звіти охоплюють практично всі Важливі показатели розвитку житлового фонду. Для виклику Звіту та патенти нажати на панелі ІНСТРУМЕНТІВ кнопку "ControlPanel", вібрато вкладку "Graphs" і тоді два рази нажати на потрібному звіті.

  Дослідімо імітаційну модель. Для Підвищення уровня довіри до результатів моделювання були проведені ОЦІНКИ чутлівості и формальні процедури веріфікації. На імітаційній моделі проведено аналіз чутлівості по Наступний системних регуляторах:

  - Частки розподілу бюджетних коштів на будівництво, капремонт и Утримання житлового фонду;

  - Частки елітного житла в загально об'ємах будівництва;

  - Частки побудованого простого житла для продажу;

  - Норматив числа років, необхідного для придбання житла та других регуляторів.

  Для прикладу покажемо, як проводівся аналіз чутлівості від Зміни часток розподілу бюджетних коштів на житловий фонд. Функцією відгуку при аналізі чутлівості БУВ Показник «доступність придбання житла» спостережуваний на кінцевій момент ПЕРІОДУ моделювання.

  У табліці 3.1 пріведені Початкові дані для двох експеріментів. У експеріменті №2 в порівнянні з Експеримент №1 збільшена частко бюджетних коштів, что віділяються на будівництво житлового фонду и зменшіть частко на капітальний ремонт зношеного житлового фонду.

  Таблиця 3.1-Початкові дані для АНАЛІЗУ чутлівості по регулятору №1

  Частки бюджетних коштів,

  что віділяються на будівництво

  Частки бюджетних коштів, что віділяються на капремонт
  На момент годині 0 5 10 0 5 10
  експеримент №1 0.02 0.02 0.02 0.06 0.06 0.06
  експеримент №2 0.06 0.06 0.06 0.02 0.02 0.02

  На малюнку 3.1 приведений графік Зміни Функції відгуку при різніх початкових Даних:

  Малюнок 3.1 - динаміка доступності житла при двох експеримент

  Значення Функції відгуку за наслідкамі двох експеріментів відрізняються. Така розбіжність для доступності придбання населення житла є значний, внаслідок чого БУВ зроблений Висновок про ті, что по Даних Чинник модель є чутлівою. Аналогічнім чином БУВ проведень аналіз чутлівості по других Чинник. Процедури веріфікації проводяться для правільності Структури моделі и взаємозв'язків между ее компонентами. В ході проведення формальних процедур веріфікації були перевірені следующие логічні взаємозв'язкі для підтвердження вірності логічної Структури імітаційної моделі:

  - При збільшенні ЗАСОБІВ на будівництво житлового фонду збільшується темп будівництва житла и збільшується частко нового житлового фонду;

  - При збільшенні ЗАСОБІВ на капремонт житлового фонду збільшується темп капітального ремонту, зменшується частко зношеного житлового фонду и збільшується частко нормального житлового фонду;

  - При збільшенні коштів на Утримання житлового фонду сповільнюється его знос;

  - При збільшенні витрат на будівництво або капремонт інфраструктурі збільшується Кількість одиниць устаткування інфраструктурі;

  - При збільшенні чісельності населення зменшується індекс забезпеченості населення ресурсом .;

  - При збільшенні середньої ціни квартири зменшується доступність придбання житла;

  - При збільшенні площади житлового фонду збільшується номінальна забезпеченість населення житлом;

  - При збільшенні СЕРЕДНЯ знос житлового фонду зменшується індекс умов проживання;

  - При збільшенні доступності придбання житла збільшується забезпеченість населення якісним и доступним житлом

  3.3 Обчислювальна експеримент з моделлю

  Обчислювальний експеримент - цілеспрямоване дослідження моделі з метою Отримання информации, необхідної для прийняття решение. Его Зміст візначається на Основі попередня аналітичного АНАЛІЗУ, а Одержані результати обробляються з використаних різніх математичних методів и обчислювальних процедур з метою встановлення їх достовірності та їх обґрунтування [24].

  Метою Обчислювальна експеримент є прогнозування поведінкі МІСЬКОЇ системи при різніх стратегіях фінансування. Необходимо детально Розглянуто пріведені нижчих стратегії и дати рекомендації по Вибори найкращого варіанту.

  Стратегії розподілу бюджетних коштів, віділеніх на житловий фонд, по різніх безпосередньо пріведені в табліці 3.2:


  Таблиця 3.2 - стратегії розподілу бюджетних коштів

  Стратегія

  Частки ЗАСОБІВ

  на будівництво

  Частки ЗАСОБІВ

  на капремонт

  Частки коштів

  на Утримання

  годину, г 0 5 10 0 5 10 0 5 10
  №1. Інтенсівне будівництво 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  №2. Інтенсивний капремонт 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2
  №3. Будуємо и Ремонтуємо 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2

  Основним крітерієм ефектівності Функціонування житлово-комунального господарства вважається «Забезпеченість населення житлом». Альо покладатіся только на цею Показник при прійнятті РІШЕНЬ Було б Важко и не всегда вірно. Необходимо обов'язково враховуваті дінаміку других показніків: бюджет, населення, житловий фонд, темпи будівництва и капремонту, підприємства. Всі показатели нужно спостерігаті впродовж Всього ПЕРІОДУ моделювання, а не только на кінцевій момент часу.

  Стратегія №1 «Інтенсівне будівництво» может віявітіся найважлівішою стратегією, если вимагається підвіщіті забезпеченість населення житлом. Таку стратегію можна рекомендуваті місту, в якому Гостра стоит проблема житла и у якіх є економічні передумови до реализации даної стратегії (например, сприятливі інвестиційний клімат).

  Слід мати увазі, что в Деяк випадка стратегія інтенсівного будівництва может только посіліті проблему.Через Деяк годину місту придется ремонтувати Вже побудованій житловий фонд. КОЖЕН побудованій будинок збільшує НАВАНТАЖЕННЯ на бюджет міста и бюджети других рівнів влади. Це может привести до значного бюджетного дефіціту и різкого зростання тарифів на житло для населення.

  Стратегія №2 «Інтенсивний капремонт» может віявітіся найважлівішою стратегією, если в городе існує велика Частки зношеного житлового фонду. У Цій ситуации слід звернути Рамус на можлівість капітального ремонту зношеного житла. Це дозволити поліпшіті житлові умови громадян з хорошою перспективою для бюджету міста. Така стратегія НЕ збільшує або збільшує немного забезпеченість населення житлом.

  Стратегія №3 «Будуємо и Ремонтуємо» є комбінацією дерло двох стратегій. Ее можна рекомендуваті тоді, коли нужно підвіщіті забезпеченість населення житлом до Певного уровня, а потім можна перерозподіліті засоби и зайнятості ремонтом зношеного житла.

  При проведенні експериментального дослідження як Початкові дані вікорістані дані по місту Тернополі, вікорістані, Які наведені у табліці 3.3.

  Таблиця 3.3 - Початкові дані для моделювання

  Показник Початкове значення (Умовні одиниці) одиниці віміру Коефіцієнт перерахунку в реальні одиниці
  населення 237,8 тис. чол 10
  Народжуваність 0.152 - 1
  смертність 0.163 - 1
  сальдо міграції 2 тис. чол. 10
  Середній розмір сім'ї 2.75 чол. 1
  Житловий фонд 2.98 млн. кв м 10
  житловий фонд по знос:
  в т.ч. житловий фонд новий 0.63 млн. кв м 10
  в т.ч. житловий фонд нормальний 0.98 млн. кв м 10
  в т.ч. житловий фонд зношеній 1.37 млн. кв м 10
  житловий фонд по категорії:
  в т.ч. елітне житло 0.61млн кв. м 10
  в т.ч. просте житло 2.37 млн. кв м 10
  підприємства 34 шт 10
  будівельні підприємства 16 шт 10
  Обслуговуючі підприємства 18 шт 10
  інфраструктура 15 шт 10

  Решта початкових Даних приведена в тексті програми-імітатора, у Додатках П.

  После проведення експеріментів на імітаційній моделі були Одержані следующие результати. Темпи будівництва житлового фонду при 3 стратегіях пріведені на малюнку 3.2:

  Малюнок 3.2 - Темпи будівництва житлового фонду при 3 стратегіях

  З ціх графіків чітко видно різній Вплив трьох стратегій на темпи будівництва житла:

  Стратегія №1 «Інтенсівне будівництво» (верхня лінія) характерізується значний збільшенням об'ємів будівництва.

  Стратегія №2 «Інтенсивний капремонт» (нижня лінія) характерізується тім, що. об'єм побудованого житла зростанні, но не так значний.

  Стратегія №3 «Будуємо и Ремонтуємо» (середня лінія) займає проміжне положення между дерло двома стратегіямі. Об'єм побудованого житла поступово зменшується, починаючі з великих величин.

  Головного крітерієм Функціонування Галузі при вірішенні даної задачі вважається Показник «Забезпеченість населення житлом», динаміка которого приведена нижчих на малюнку 3.3:

  Малюнок 3.3 - динаміка забезпеченості населення житлом

  З наведеного графіка забезпеченості населення житлом видно, что стратегії очень схожі между собою, если судити по дінаміці только цього сертифіката №. Тому питання про найраціональнішу стратегію залішається відкрітім. Опіратіся только на цею Показник при прійнятті РІШЕНЬ Було б необгрунтовано. Необходимо взяти до уваги дінаміку других показніків, щоб добитися ефективного Функціонування Галузі.

  Оскількі для вирішенню поставленої задачі й достатньо крітерію «Номінальна забезпеченість населення житлом», то ВІН и застосовуватіметься надалі.

  Поставлено завдання досягті забезпеченості населення житлом 20 м2 / чол. З пріведеної нижчих табліці 3.4 видно, что такой забезпеченості населення житлом у городе Тернополі можна досягті, застосовуючі стратегію №1 «Інтенсівне будівництво» або стратегію №3 «Будуємо и Ремонтуємо». Такий рівень забезпеченості житлом при ціх стратегіях состоится через 7 років.

  Таблиця 3.4 - динаміка забезпеченості населення житлом

  рік Стратегія1 Стратегія2 Стратегія3
  0 12.55 12.55 12.55
  1 13.88 13.62 13.88
  2 15.23 14.17 15.18
  3 16.60 14.82 16.54
  4 17.98 15.16 17.84
  5 18.37 15.86 18.33
  6 19.76 16.32 19.74
  7 20.18 16.74 20.14
  8 21.61 17.16 21.59
  9 22.07 17.79 22.05
  10 22.55 18.22 22.53

  Досягнувші заданої забезпеченості населення житлом, можна перерозподіліті засоби на капремонт зношеного житла, тому стратегія №3 є найбільш вігідною. Тому вона рекомендується як базова стратегія. Необходимо обов'язково подивитись на дінаміку других показніків при стратегії №3.

  Графіки, что відображають структуру показніків по житловому фонду, пріведені на Наступний малюнках:

  Малюнок 3.4 - Житловий фонд по степені знос (структура)


  Малюнок 3.5 - Житловий фонд по степені знос

  Малюнок 3.6 - Житловий фонд по категорії

  Малюнок 3.7 -. Житловий фонд по категорії (структура)


  З графіків видно, что при стратегії №3 «Будуємо и Ремонтуємо» об'єм нормального житлового фонду спочатку залішається постійнім, а потім начинает помітно рости за рахунок капітального ремонту зношеного житла. Об'єм нового житла рівномірно зростанні Із збереженням своєї Частки в Загальній площади житлового фонду. Темпи будівництва нового житла рівномірно зніжуються.

  На малюнку 3.8 и 3.9 пріведені вихідні дані по бюджету при стратегії №3 «Будуємо и Ремонтуємо»:

  Малюнок 3.8 - Показник бюджету (стратегія №3)

  Малюнок 3.9 - Доходи и витрати бюджету при стратегії 3.

  З ціх графіків видно, что за прогнозами за 10 років бюджет міста вирости примерно в 2 рази. Велику часть доходів до бюджету від продажу житлового фонду складають доходи від продажу простого житла, но в структурі загально доходів бюджету, доходи від продажу житла складають НЕ очень велику часть.

  На малюнку 3.10 пріведені Відомості по обслуговуючий підпріємствах при стратегії №3 «Будуємо и Ремонтуємо»:

  Малюнок 3.10 - Вихідні дані по обслуговуючий підпріємствах

  Як видно з графіка, Кількість обслуговуючий предприятий при стратегії "Будуємо и Ремонтуємо" в Перші 5 років СтрімКо зростанні. Це пояснюється браком обслуговуючий предприятий на Данії годину. У следующие 10 років Кількість ціх предприятий збільшується поступово.

  Будівельні підприємства складають незначна частко в Загальній кількості предприятий міста. Динаміка будівельних предприятий при стратегії "Будуємо и Ремонтуємо" представлена ​​на малюнку 3.11:


  Малюнок 3.11 - динаміка будівельних предприятий (стратегія 3)

  Щоб візначіті В якій мірі місто забезпечення будівельними підприємствами, розглянемо малюнок 3.12, Який характерізує частко удовольствие потреб у будівельних підпріємствах.

  Малюнок 3.12 - Частки удовольствие спожи в будівельних підпріємствах

  З ціх графіків видно, что Кількість будівельних предприятий зростанні, но частко удовольствие спожи в будівельних підпріємствах спочатку близьким до одиниці. Це означає, что наявний предприятий ледве вістачає, щоб справити і з необхіднімі об'ємамі будівництва житла. Тому слід Вжити заходи, Які стімулюють Активність будівельних предприятий, особливо в период інтенсівного будівництва.

  Таким чином, проаналізувавші отрімані графіки, можна сделать Висновок про ті, что найбільш раціональною за Даних умов для міста Тернопіль є стратегія "Будуємо и Ремонтуємо". Це дасть можлівість підвіщіті забезпеченість населення житлом до необхідного уровня. После цього засоби можна перерозподіліті и зайнятості ремонтом зношеного житла. Таким способом Місцеві органи влади зможуть покращіті житлові умови в городе и одночасно избежать надмірніх бюджетних витрат на житловий фонд та різкого зростання тарифів на житло для населення.

  Тому для міста Тернополя самперед необходимо провести реформу житлово-комунального господарства, что Включає реструктурізацію отношений учасников взаємодії у Цій Галузі. Тоді нужно перерозподіліті, что віділяються на житловий фонд. Більшу частко коштів та патенти віділіті на будівництво нового та ремонт існуючого житла. Кроме цього, необхіднім є визначення правильної політики, ВРАХОВУЮЧИ дані про доходи населення міста. Для проведення ціх змін Пропонується вікорістаті розроблення у даній діпломній работе імітаційну модель житлово-комунального господарства. Про практичність Цінність даної розробки свідчіть вдовідка про Впровадження (дивись додаток С).


  ВИСНОВКИ

  Основною метою роботи є розробка системи прогнозування стану житлового фонду міста на коротку та довгу перспективи з врахування поточного стану житлового фонду та прийнятя у Цій Галузі РІШЕНЬ. Для вирішенню поставленої задачі Здійснено Наступний:

  - Дослідження ДІЯЛЬНОСТІ міської ради міста Тернополя, а зокрема Департаменту житлово-комунального господарства, екології и транспорту та Функціонування житлового фонду. Внаслідок цього Виявлено існуючі проблеми та визначили шляхи іх Подолання;

  - Аналіз сучасного стану житлово-комунального господарства и обґрунтування необхідності проведення житлово-комунальної реформи;

  - Проведений аналіз других робіт в області моделювання соціально-економічних систем, зокрема моделі МІСЬКОЇ системи Дж.Форрестера, аналітичного комплексу "Прогноз" та моделі просторової организации Вісоковського;

  - Визначили ЗАГАЛЬНІ принципи та сучасні технології побудова систем ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ, включаючі OLAP-сервіс и технології Data Mining;

  - Внаслідок АНАЛІЗУ існуючіх ЗАСОБІВ моделювання Вибравши інструментальне середовище моделювання;

  - Розроблено імітаційну модель житлово-комунального господарства, яка дозволяє й достатньо ефективна вірішуваті завдання прогнозування стану житлового фонду.

  Імітаційну модель житлово-комунальної сфери на основе методів сістемної динаміки дозволяє Здійснювати:

  - Аналіз поточного стану житлово-комунального господарства;

  - Прогноз стану житлового фонду міста з урахуванням его знос;

  - Визначення НАСЛІДКІВ прийнятя РІШЕНЬ на моделі, а не на людях;

  - Раціональне планування бюджетних коштів на житловий фонд;

  - Оцінку забезпеченості населення житлом и доступності придбання житла;

  Ефект від использование даної моделі Полягає у:

  - Возможности заздалегідь оцініті Наслідки прийнятя РІШЕНЬ на комп'ютерній моделі, а не на живих людях;

  - Підвіщеності обґрунтованості прийнятя РІШЕНЬ;

  - Економії бюджетних коштів;

  - Поліпшенні житлових умов жителей міста;

  - Зніженні соціальної напруженості в городе.

  Розроблено імітаційна модель может використовуват місцевімі органами управління при прійнятті РІШЕНЬ, что стосують житлового фонду міста.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бенькович Е. Практичне моделювання динамічних систем. СПб .: «БХВ-Петербург», 1999. - 464 с.

  2. Варфоломєєв В. І., Воробйов С. Н. Ухвалення управлінських рішень. СПб .: Видавництво «ОН КУДИЦ-ОБРАЗ», 2002. - 288 с.

  3. Волков С. І., Романов А. Н. Організація обробки економічної інформації: Підручник. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1988. - 400 с .: іл.

  4. Галузинський Г. П. Архітектура систем ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ и сучасні технологічні засоби ОБРОБКИ информации // Міжвід. наук. зб. "Машинна обробка інформації". Віп.58- 1996. - 280 с.

  5. Грешилов А. А. Як прийняти оптимальне рішення в реальних умовах. М: Радіо і зв'язок, 1991. - 320 с.

  6. Кугаєнко А. А. Основи Теорії и практики дінамічного моделювання соціально-економічних об'єктів и прогнозування їх розвитку. - М .: Вузівська книга, 1998. - 135 с.

  7. Ламон І. М. Економічні реформи на мікрорівні. - М.: Астрея, 1996. - 176 с.

  8. Личкін Н. Н. Моделювання соціально-економічного розвитку регіонів. - М .: «Едіторіал», 2000. - 210 с.

  9. Личкін Н. Н. Системи прийняття рішень в задачах соціально-економічного розвитку регіонів. - М .: Компьюлог, 1992. - 254 с.

  10. Льюїс К. Д. Методи прогнозування економічних показників. - М .: Фінанси і статистика, 1986. - 133 с.

  11. Методичні рекомендації до виконан та захисту діпломної роботи на здобуття освітньо - кваліфікаційного уровня магістр за спеціальністю 8.050102 "Економічна кібернетика". Укладачі: Гладій Г. М., Масліяк Б. О., Білоусов І. А. - Тернопіль: ТАНГ, 2002

  12. Миколаїв В. П. Введення в ринкову економіку будівництва. - К .: Будівельник, 1991 Новосьолов Ю. А. Соціально - економічне прогнозування. Ч. 1: Навчальний посібник. - Новосибірськ: СібУПК, 2000. - 158 с.

  13. Нормативно-правові документи департаменту житлово-комунального господарства, транспорту и екології.

  14. Олексюк О. С. Системи Прийняття ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ на мікрорівні. - К .: Наукова думка, 1998. - 508 с.

  15. Педан М. П., Рогожин П.С., Скурський М. А. Управління економікою будівництва. - К .: Вища школа, 1990. - 237 с.

  16. Петровський А. Б., Стернин М. Ю. Системи підтримки прийняття рішень. - М: ВНДІ системних досліджень, 1990. - 221 с.

  17. Ситник В. Ф., Олексюк О. С. Системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ. - К .: Техніка, 1995. - 215 с.

  18. Соскін О.Стратегія розвитку міста.Економічній часопис-xx №2, 2003р.

  19. Соціально-економічне становище Тернополя за 2003р .// Свобода-4 лютого 2004р.

  20. Степанов І. М., Шайтанов В. Я., Романова С. С. Економіка будівництва / Підручник для вузів. - М .: Дюрайт, 1998 - 198 с.

  21. Територіальна організація житлово-комунального господарства. ДонДАУ. Менеджер №1 (17), березень 2002р

  22. Форрестер Дж. Динаміка розвитку города.-М., ПРОГРЕС, 1974.-285ст.

  23. Черниш Е. А., Молчанова Н. П. Прогнозування та планування в умовах ринку. - М .: ПРІОР, 1999. - 242 с.

  24. Шибалкіна О. Ю. Проблеми та методи побудови сценаріїв соціально-економічного розвитку. - М .: Наука, 1992. - 313 с.

  25. Шилов Е. І. Проектування в будівництві: економіка, організація, управління. - К .: Урожай, 1992. - 208 с.

  26. http://city.gov.te.ua

  27. http://www.prognoz.ru

  28. http://www.vensim.com


  ДОДАТОК А

  DFD прогнозування стану житлового фонду міста


  Примітки:

  1. дані про населення

  2. норми житла

  3. площа житла

  4. Кількість, Потужність буд.-рем. предприятий

  5. витрати на житловий фонд

  6. накази на введення житла в експлуатацію

  7. Кількість, Приріст населення

  8. норми житла

  9. площа ЖФ

  10. Кількість, Потужність буд.-рем. предприятий

  11. витрати на ремонт і будівництво

  12. накази на введення житла в експлуатацію

  13. відомість прогнозу потреб у будівництві житла

  14. відомість прогнозу стану ЖФ по степені знос

  15. відомість забезпечення населення житлом

  16. відомість прогнозу потреб у будівництві житла

  17. відомість прогнозу витрат на ремонт житла

  18. відомість прогнозу витрат на будівництво житла

  19. відомість прогнозу потреб у потужній

  20. звітність степеня знос ЖФ


  ДОДАТОК Б

  Покращена DFD прогнозування стану житлового фонду міста

  Примітки:

  1. доходи населення

  2. Кількість, Приріст населення

  3. ціна житла

  4. площа ЖФ

  5. норми житла

  6. Кількість, Потужність буд.-рем. предприятий

  7. витрати на житловий фонд

  8. накази на введення житла в експлуатацію

  9. рівень доходів населення

  10. Кількість роківнагромадження

  11. середня ціна квартири

  12. норми житла

  13. відомість доступності житла для категорій населення

  14. категорії населення

  15. категорії житла

  16. Кількість, Приріст населення

  17. площа ЖФ

  18. норми житла

  19. умови проживання

  20. відомість забезпечення житлом по категоріях

  21. відомість прогнозу потреб у будівництві житла по категоріях

  22. відомість прогнозу потреб у будівництві житла по категоріях

  23. Кількість, Потужність буд.-рем. предприятий

  24. витрати на ремонт і будівництво категорій житла

  25. відомість прогнозу стану ЖФ по степені знос

  26. звітність степеня знос ЖФ

  27. відомість прогнозу витрат на ремонт житла по категоріях

  28. відомість прогнозу витрат на будівництво житла по категоріях

  29. відомість прогнозу потреб у потужній

  30. накази на введення житла в експлуатацію


  ДОДАТОК В

  Технологічні характеристики сучасних систем моделювання

  система моделювання Виробник ПЗ призначення Моделююче середовище и підтримка
  Графічна конструкція ІМ Авторське моделювання, програмування моделей Анімація (у реал. Часі) Підтримка АНАЛІЗУ результатів
  ARENA System Modeling Corporation Виробництво, аналіз бізнесів-процесів, дискретне моделювання Блок-схеми + + +
  EXTEND Imagine That, Inc. Стратегічне планування, бізнес-моделювання Компонувальні блоки, безперервні и діскретні моделі

  +

  мова Modl

  + аналіз чутлівості
  GPSS / H-PROOF Wolverine Software Corporation Загальне призначення, виробництво, транспорт и ін. Блок-схеми + + ANOVA
  ITHINK ANALYST High Performance System, Inc. Управління фінансовімі потоками, реінжінірінг предприятий, банків, інвестіційніх компаний и ін. CASE-засоби, Потокові діаграмі + + аналіз чутлівості
  PROCESS MODEL PROMODEL Corporation Загальне виробництво, реінжінірінг Блок-схеми, дискретне моделювання - - +
  SIMUL8 Visual Thinking International Універсальний засіб імітації дискретних процесів - Об'єктно-орієнтоване програмування + +
  TAYLOR SIMULATION SOFTWARE F & H SimulationInc. Виробництво, вартісній аналіз Блок-схеми, дискретне моделювання - + +
  WITNESS Lanner Group Inc. Бізнес-планування, виробництво, фінанси + + +

  +

  блок оптімізації

  VENSIM Ventana Systems Моделі сістемної динаміки Потокові діаграмі - + +
  POWERSIM Powersim Co. безупинності моделювання Потокові діаграмі - + -
  DYNAMO Expectation Software Моделі сістемної динаміки Обчислювальна типу Блок-схеми - - -

  ДОДАТОК Г

  Агрегована модель житлово-комунального господарства


  ДОДАТОК Д

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "Житловий фонд за ступенем знос"


  ДОДАТОК Е

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "Житловий фонд по категорії"


  ДОДАТОК Ж

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "Інфраструктура"


  ДОДАТОК І

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "підприємства"


  ДОДАТОК До

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "Населення"


  ДОДАТОК Л

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "Квартплата и доходи населення"


  ДОДАТОК М

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "Доступність придбання житла"


  ДОДАТОК Н

  Системні Потокові діаграмі підсістемі "Забезпеченість населення житлом"


  ДОДАТОК П

  Текст програми-імітатора

  (001) Частки бюджетних витрат на капремонт ЖФ в загально витрат на капремонт ЖФ = WITH LOOKUP (годину, ([(0,0) - (10,1)], (0,0.7), (10,0.7)))

  Units: Dmnl

  (002) Частки бюджетних витрат на Утримання ЖФ в загально витрат на Утримання ЖФ = WITH LOOKUP (годину, ([(0,0) - (10,1)], (0,0.8), (5,0.8), (10 , 0.8)))

  Units: Dmnl

  (003) "Частки бюджетних витрат на будівництво ЖФ в загально витрат на будівництво ЖФ" = WITH LOOKUP (годину, ([(0,0) - (10,1)], (0,0.4), (10,0.4)))

  Units: Dmnl

  (004) Частки витрат на ЖФ в рік = WITH LOOKUP (годину, ([(0,0) - (10,1)], (0,0.15), (5,0.15), (10,0.15)))

  Units: Dmnl / рік

  (005) Частки зношеного ЖФ = "ЖФ зношеній" / ЖФ весь

  Units: Dmnl

  (006) Частки витрат на капремонт ЖФ = WITH LOOKUP (годину,

  ([(0,0) - (10,1)], (0,0.2), (5,0.4), (10,0.6)))

  Units: Dmnl

  (007) Частки витрат на Утримання ЖФ = 1 "Частки на будівництво ЖФ" - Частки на капремонт ЖФ

  Units: Dmnl

  (008) "Частки витрат на будівництво ЖФ" = WITH LOOKUP (годину,

  ([(0,0) - (10,1)], (0,0.6), (5,0.4), (10,0.2)))

  Units: Dmnl

  (009) Частки простого житла = просто житло / "ЖФ весь"

  Units: Dmnl

  (010) Частки нового ЖФ = "ЖФ новий" / "ЖФ весь"

  Units: Dmnl

  (011) Частки норм ЖФ = "ЖФ норм." / ЖФ весь

  Units: Dmnl

  (012) Частки сер класу в заг кількості населення = 1 частко бідних в заг кількості населення - Частки багатших в заг кількості населення

  Units: Dmn

  (013) "Частки удовольствие спожи в жітлі (без багатших)" =

  Просте житло / "Потреба в жітлі (без багатших)"

  Units: Dmnl

  (014) Частки удовольствие спожи в будівельних підпр = підпр будівельні сер потужного / Необх Кількість будів підпр сер потужності

  Units: Dmnl

  (015) Частки елітного житла = елітне житло / ЖФ весь

  Units: Dmnl


  (016) Доступність придбання житла = ( "Доступність придбання житла для сімей сер класу" * Кількість сімей сер класу + "Доступність придбання житла для бідних сімей" * Кількість бідних сімей) / (Кількість бідних сімей + Кількість сімей сер класу)

  Units: Dmnl

  (017) "ЖФ весь" = "ЖФ новий" + "ЖФ норм." + "ЖФ знош."

  Units: м2

  (018) "ЖФ знош." ​​= INTEG (Знос норм ЖФ - Капремонт знош ЖФ - Знос знош ЖФ, 6e + 006)

  Units: м2

  (019) ЖФ новий = INTEG ( "Будівництво ЖФ" -Знос нового ЖФ,

  4e + 006)

  Units: м2

  (020) "ЖФ норм." = INTEG (Капремонт знош ЖФ + Знос нового ЖФ - Знос норм ЖФ,

  1e + 007)

  Units: м2

  (021) Бюджет = INTEG (Податкові та неподаткові Надходження до бюджету від підприємств + Податкові та неподаткові Надходження до бюджету від населення

  + Доходи від продажу ЖФ + Інші доходи - "Витрати бюдж. На ЖФ" - Дотації -Субсідії-Інші витрати

  2e + 010)

  Units: грн


  (022) Значімість доступності для забезпеченості населення якісним и доступним житлом = WITH LOOKUP (Час, ([(0,0) - (10,1)], (0,0.5), (5,0.5), (10,0.5) ))

  Units: Dmnl

  (023) Значімість умів проживання для забезпеченості населення якісним и доступним житлом = WITH LOOKUP (Час, ([(0,0) -10,1)], (0,0.5), (5,0.5), (10,0.5) ))

  Units: Dmnl

  (024) Витрати на капремонт ЖФ = Небюдж витрати на капремонт ЖФ + Витрати бюдж. на капремонт ЖФ

  Units: грн. / Рік

  (025) Витрати на Утримання зношеного ЖФ = Витрати на Утримання ЖФ * Частки витрат на Утримання зношеного ЖФ в заг. Витрати на Утримання

  Units: грн. / Рік

  (026) Витрати на Утримання нового ЖФ = Витрати на Утримання ЖФ * Частки витрат на Утримання на новий ЖФ в заг. Витрати на Утримання

  Units: грн. / Рік

  (027) Витрати на Утримання норм ЖФ = Витрати на Утримання ЖФ * Частки витрат на Утримання на норм ЖФ в заг. Витрати на Утримання

  Units: грн. / Рік

  (028) Витрати на Утримання ЖФ = Витрати бюджету на Утримання ЖФ + Небюдж. витрати на Утримання ЖФ

  Units: грн. / Рік


  (029) Знос нового ЖФ = ЖФ новий * Норм. темп знос ЖФ / частко покриття необх. витрат на Утримання нового ЖФ

  Units: м2 / рік

  (030) Знос норм ЖФ = "ЖФ норм." * Норм темп знос ЖФ / частко покриття необх. витрат на Утримання норм ЖФ

  Units: м2 / рік

  (031) Індекс знос ЖФ = Сер. знос ЖФ / Норматив знос ЖФ

  Units: Dmnl

  (032) Кількість бідних сімей = Кількість сімей * Частки бідних в Загальній чісельності населення

  Units: сімя

  (033) Кількість багатших сімей = Кількість сімей * Частки багатших в Загальній чісельності населення

  Units: сімя

  (034) Кількість сімей сер. класу = Кількість сімей * Частки сер. класу в Загальній чісельності населення

  Units: сімя

  (035) Забезпеченість населення якісним и доступним житлом = "Номін. Забезпеченість населення житлом" * (SQRT ((1 + Доступність придбання житла) ^ Значімість доступності для забезпеченості населення якісним та доступним житлом * (1 + Умови проживання) ^ Значімість умів проживання для забезпеченості населення якісним та доступним житлом) -1)

  Units: м2 / чол


  (036) Перехід елітного житла в категорію простого =

  Елітне житло * Норм темп переходу елітного житла в категорію простого

  Units: м2 / рік

  (037) Норм коефіцієнт умов проживання = 1

  Units: Dmnl

  (038) Норм темп банкрутства будівельних предприятий = 0.01

  Units: Dmnl / рік

  (039) Норм темп знос ЖФ = 0.005

  Units: Dmnl / рік

  (041) Норм темп знос ЖФ = WITH LOOKUP (Час, ([(0,0) -10,1)], (0,0.005), (5,0.005), (10,0.005)))

  Units: Dmnl / рік

  (042) "Норматив забезпеченості житлом (кв. М / 1 чол.)" = WITH LOOKUP (

  Час, ([(0,0) - (10,40)], (0,15), (5,19), (10,23)))

  Units: м2 / чол

  (043) "Норматив числа років, необхідніх для придбання житла для сімї" = WITH (Час, ([(0,0) - (10,10)], (0,5), (5,5), (10, 5)))

  Units: рік

  (044) "Номінальна забезпеченість населення житлом (без багатших)" =

  Просте житло / Чісельність населення (без багатших)

  Units: м2 / чол

  (045) "Потреба в жітлі (без багатших)" = Чісельність населення (без багатших) * "Норматив забезпеченості житлом (кв. М / 1 чол.)"

  Units: м2

  (046) Необхідні витрати на Утримання зношеного ЖФ = "ЖФ зношеній" * Сер. ВАРТІСТЬ утрімання1 кв. м зношеного ЖФ в рік

  Units: грн. / Рік

  (047) Необхідні витрати на Утримання нового ЖФ = ЖФ новий * Сер. ВАРТІСТЬ Утримання 1 кв. м нового ЖФ в рік

  Units: грн. / Рік

  (048) Необхідні витрати на Утримання норм ЖФ = "ЖФ норм." * Сер. ВАРТІСТЬ Утримання 1 кв. м норм ЖФ в рік

  Units: грн. / Рік

  (049) Необхідна Кількість будів. підпр сер. потужності = "Будівництво ЖФ" / Сер Потужність 1 будів. підпр

  Units: підпр.

  (050) Умови проживання = Норм коеф умов проживання * (SQRT ((1 + Індекс знос ЖФ) ^ Значімість знос для умів проживання * (1 + Індекс забезпеченості ресурсом X) ^ Значімість ресурсу Х для умов проживання) -1)

  Units: Dmnl

  (051) SAVEPER = 1

  Units: рік [0 ,?]

  The frequency with which output is stored.


  (052) TIME STEP = 1

  Units: рік [0 ,?]

  The time step for the simulation.

  ДОДАТОК Р

  Вікно установки середовища моделювання


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Прогнозування стану житлового фонду міста (на прікладі м. Тернопіль)

  Скачати 128.93 Kb.