• 1. Система показників, що використовуються в прогнозуванні та плануванні: нормативи
 • 2. Методи прогнозування і планування: дерево цілей


 • Дата конвертації14.05.2017
  Розмір27.66 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 27.66 Kb.

  Прогнозування та планування в економіці

  14

  Білоруський Державний Університет Транспорту

  факультет безвідривної навчання

  кафедра «економіка транспорту»

  Контрольна робота

  Прогнозування та планування в економіці

  виконав

  доц. Манькевіч Н.Д.

  Гомель, 2007

  зміст

  1. Система показників, що використовуються в прогнозуванні та плануванні: нормативи

  2. Методи прогнозування і планування: дерево цілей

  3. Орієнтовна структура бізнес-плану

  завдання

  додатки

  література

  додатки

  1. Система показників, що використовуються в прогнозуванні та плануванні: нормативи

  Основою розробки планових, програмних і прогнозних документів є показники, що дозволяють всебічно описати соціальні та економічні процеси і явища, сформувати і обґрунтувати завдання плану, програми, прогнозу на проектований період. Залежно від використання показників в державному регулюванні економіки їх сукупність можна представити через такі групи: індикатори, державне замовлення, ліміти і нормативи. Нормативи будуть розглянуті далі. У сучасних умовах широко використовується ряд норм і нормативів в якості регуляторів економіки. Норми і нормативи застосовуються для розрахунку потреби в ресурсах і показників їх використання. З їхньою допомогою обгрунтовуються найважливіші пропорції, розвиток матеріального виробництва та невиробничої сфери, здійснюється регулювання економіки. Норма характеризує науково обґрунтовану міру витрати ресурсу на одиницю продукції (роботи) в прийнятих одиницях виміру. Наприклад, витрата борошна на 1 тонну хлібобулочних виробів відповідно до затвердженої рецептурою. У вигляді норми виступає споживання того чи іншого продукту на душу населення відповідно до науково обґрунтованого раціону харчування. Наприклад, рекомендована норма споживання м'яса та м'ясопродуктів на рік на 1 людину - 82 кг. У невиробничій сфері застосовуються норми, що характеризують необхідний розмір загальної та житлової площі на 1 жителя, споживання води на 1 людину і ін. Нормативи, як правило, представляються у відносному вираженні. Вони характеризують ступінь використання ресурсів (наприклад, відсоток виходу придатного литва від металлозавалки), витрата ресурсу на 1 млн.р. продукції, розмір плати за кредит (процентні ставки) і ін. [8, с.84]

  В іншому джерелі: Норматив - це плановий показник, що характеризує поелементні складові норм витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, витрат праці та ступінь їх ефективного використання. (Наприклад, витрата заробітної плати на рубль готової продукції, з'їм продукції з 1мІ виробничої площі, плановий коефіцієнт використання металу). [3, с.382] У практиці прогнозування і планування застосовується система норм і нормативів, що включає норми витрати сировинних і паливно енергетичних ресурсів; норми витрат праці; норми і нормативи використання основних виробничих фондів; нормативи капітальних вкладень і капітального будівництва; норми і нормативи, що характеризують ефективність суспільного провадження; фінансові норми і нормативи (норми амортизації, нормативи рентабельності, ставки податків та ін.); соціальні норми і нормативи (мінімальний споживчий бюджет, мінімальна заробітна плата, норми споживання продовольчих і непродовольчих товарів на душу населення, норми житлової площі в міській та сільській місцевості); екологічні норми і нормативи (норми викиду шкідливих речовин в навколишнє середовище, нормативи вмісту у воді шкідливих речовин і ін.). Фінансові, соціальні та екологічні норми і нормативи є найважливішими регуляторами економіки. Наприклад, за допомогою нормативів рентабельності регулюються ціни на продукцію підприємств-монополістів, на базі мінімального споживчого бюджету, що є узагальнюючим соціальним нормативом, повинні встановлюватися мінімальна зароби плата, формуватися пенсії, стипендії. Екологічні норми та й нормативи є основою при визначенні величини екологічного податку. Крім того, вони враховуються при створенні нової техніки і технології, проектування будівництва нових реконструкції діючих підприємств, здійсненні заходів щодо охорони навколишнього середовища.

  Всі норми і нормативи поділяються на поточні і перспективні. Перші застосовуються при розробці планів-прогнозів на поточний період (рік, місяць), другі - на перспективу.

  На макрорівні застосовуються в основному укрупнені норми і нормативи, на мікрорівні - подетальні, подетально-специфіковані і індивідуальні норми. При розробці прогнозів і планів на перспективу підприємства використовують групові норми. Наприклад, нормативні витрати металу на 1 трактор (без урахування моделі трактора) або норма витрати цукру на 1 тонну кондитерських виробів. Групові норми визначаються на основі подетальної або індивідуальних норм витрати одиницю конкретного виду продукції шляхом зважування через кількість продукції згідно асортиментному випуску. За характером поширення норми поділяються на місцеві, галузеві та міжгалузеві. У діючій практиці норми і нормативи визначаються різними методами. Найбільш досконалим є розрахунково-аналітичний метод, який передбачає визначення норм і нормативів на основі техніко-економічних розрахунків. Для цього використовуються технічна документація з врахуванням новітніх досягнень науки і техніки, методики та інструкції. Норми, розраховані цим методом, називаються технічно обгрунтованими. Вони є найбільш прогресивними. У тих випадках, коли немає можливості застосування розрахунково-аналітичного методу, норми і нормативи визначаються на основі звітно-статистичних даних за минулий період або досвідченим шляхом - на основі дослідів і експериментальних даних з урахуванням досягнутого передового досвіду і виявлених в результаті аналізу резервів виробництва. Звітно-статистичні норми повинні бути тимчасовими, оскільки вони розраховуються на основі даних за минулий період і страждають усіма недоліками, властивими минулого періоду. Їх називають часом "застарілими", так як вони не відображають досягнення НТП в прогнозованому періоді і використання резервів виробництва і підлягають перегляду. Поряд з розглянутими методами для формування норм і нормативів може застосовуватися факторний метод, який передбачає врахування чинників, що впливають на їх зміну в прогнозованому (плановому) періоді. Для підвищення наукового рівня та якості розробки норм і нормативів необхідно удосконалювати нормування, організацію та технологію підготовки норм і нормативів. У зв'язку з інфляційними процесами вимагають постійного коректування укрупнені (середньогалузеві) нормативи, що характеризують витрата ресурсу на 1 млн. Р. продукції (робіт) або обсяг перевезення вантажів у тоннах на 1 млн. р. продукції (робіт). Слід зазначити, що в останні роки в практиці прогнозування і планування в Республіці Білорусь ці нормативи намагаються не використовувати в силу їх недостовірності. Розширення системи норм і нормативів, підвищені вимоги до їхнього формування і розвиток ІСГРЕ (інформаційної системи державного регулювання економіки) зумовили необхідність створення АСН (автоматизованої системи збору, накопичення і поновлення норм і нормативів). АСН включає комплекс науково обгрунтованих трудових, матеріальних, фінансових, соціальних та інших норм і нормативів, порядок і методи їхнього формування, оновлення і використання при проведенні прогнозних і планових розрахунків, і навіть організацію підготовки і контролю норм і нормативів із застосуванням ЕОМ. Всі норми і нормативи згруповані по підсистемах, а всередині підсистем - за завданнями, що вирішуються в АСН. [8, с.86]

  2. Методи прогнозування і планування: дерево цілей

  Прогнозування і планування економіки являє собою складний багатоступінчастий і ітеративний процес, в ході якого має вирішуватися широке коло різних соціально-економічних пріоритетів і науково-технічних проблем, для чого необхідно використовувати в поєднанні найрізноманітніші методи. У теорії і практиці планової діяльності за минулі роки накопичений значний набір різних методів розробки прогнозів і планів. За оцінками вчених, нараховується понад 150 різних методів прогнозування; на практиці ж в якості основних використовуються лише 15-20 (рис.1 в додатку). Розвиток інформатики і засобів обчислювальної техніки створює можливість розширення кола використовуваних методів прогнозування і планування і їх вдосконалення. Основна ідея прогнозування на основі експертних оцінок полягає в побудові раціональної процедури інтуїтивно-логічного мислення людини в поєднанні з кількісними методами оцінки і обробки отриманих результатів.

  Сутність методів експертних оцінок полягає в тому, що в основу прогнозу закладається думка фахівця чи колективу фахівців, засноване на професійному, науковому і практичному досвіді. Розрізняють індивідуальні та колективні експертні оцінки. Індивідуальні експертні оцінки засновані на використанні думок експертів-фахівців відповідного профілю. Серед індивідуальних експертних оцінок найбільш широкого поширення набули методи "інтерв'ю" аналітичний, написання сценарію. Метод написання сценарію слід віднести як до індивідуальних, так і до колективних експертних оцінок. Найбільш достовірними є колективні експертні оцінки. Методи колективних експертних оцінок передбачають визначення ступеня узгодженості думок експертів з перспективних напрямків розвитку об'єкта прогнозування, сформульованим окремими фахівцями. В сучасних умовах використовується математико-статистичний інструментарій для обробки результатів опитування експертів. У світовій практиці широке застосування знайшли такі методи колективних експертних оцінок, як метод колективної генерації ідей, метод "635", метод "Дельфі", метод "комісій", метод написання сценарію. Розглянемо сутність окремих елементів. Прогнозний сценарій визначає стратегію розвитку прогнозованого об'єкта. Він повинен відображати генеральну мету розвитку об'єкта, критерії оцінки верхніх рівнів "дерева цілей", пріоритети проблем і ресурси для досягнення основних цілей. В рамках прогнозного сценарію доцільно опрацьовувати резервну стратегію на випадок непередбачених ситуацій.

  Сценарій в готовому вигляді повинен бути підданий аналізу. На підставі аналізу інформації, визнаної придатною для майбутнього прогнозу, формулюються цілі, визначаються критерії, розглядаються альтернативні рішення. При аналізі і прогнозі систем широко використовуються прогнозний граф і "дерево цілей". Графом називають фігуру, що складається з точок-вершин, з'єднаних відрізками-ребрами. «Ліс цілей" - це граф-дерево, що виражає відношення між вершинами-етапами або проблемами досягнення мети. Кожна вершина являє собою ціль для всіх вихідних з неї гілок. "Дерево цілей" передбачає виділення декількох структурних або ієрархічних рівнів. Кожна мета верхнього рівня повинна бути представлена ​​у вигляді підцілей наступного рівня таким чином; щоб об'єднання понять підцілей повністю визначало поняття вихідної мети. Побудова "дерева цілей" вимагає вирішення багатьох прогнозних завдань: прогнозу розвитку об'єкта в цілому; формулювання сценарію прогнозованої мети, рівнів і вершин "дерева цілей"; критеріїв і їх ваг в ранжируванні вершин. Ці завдання можуть вирішуватися при необхідності методами експертних оцінок. Слід зазначити, що цієї мети як об'єкту прогнозу може відповідати безліч різноманітних сценаріїв. [7, с.81]

  3.Орієнтовна структура бізнес-плану

  При переході до ринкових відносин особливе значення набуло бізнес-планам. Світова практика свідчить, що бізнес-план розробляється для вироблення стратегії підприємства, оцінки його фінансового становища, визначення потреби в інвестиціях, залучення фінансових коштів і потенційних партнерів. Він потрібен усім: банкірам, інвесторам проекту, керівнику і співробітникам підприємства для того, щоб знати перспективи і перевірити ідеї на реальність. Зарубіжні бізнесмени давно усвідомили, що без бізнес-плану не можна починати скільки-небудь варте захід. Бізнес-план - документ, в якому аналізуються можливості для початку або розширення бізнесу будь-якої конкретної ситуації і дається чітке уявлення про те, яким чином менеджмент даного підприємства має намір використовувати ці можливості. Складання бізнес-плану повинен передувати аналіз фінансової діяльності підприємства, ринку та техніко-економічного дослідження різних альтернатив розвитку і вибір кращих з них. [7, с.63] Бізнес-план складається з ряду розділів. Наведена приблизна структура в основному відповідає вимогам рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, затверджених Міністерством Економіки Республіки Білорусь.

  Орієнтовна структура бізнес плану:

  резюме

  1. Опис підприємства

  Реквізити підприємства, галузева приналежність, форма власності, юридичний статус, прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства

  Основні напрямки та цілі діяльності підприємства

  Історія створення, розвитку та сучасний стан підприємства

  Досягнення і невдачі підприємства

  2. Продукція і послуги

  Опис продукції та сфери її застосування, відмінні якості чи унікальність продукції

  Ліцензії, патентні права

  3. План маркетингу

  Оцінка потенційних покупців і споживачів послуг

  Оцінка конкурентів і конкурентного середовища

  комплексні дослідження ринку (сегменти ринку, розмір ринку і його зростання, частка продукції підприємства на ринку, особливі характеристики ринку)

  стратегія маркетингу

  4. Науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи

  5. Виробничий план

  економічний потенціал

  технологічний потенціал

  Матеріально-технічне забезпечення

  трудовий потенціал

  Правовий захист проекту

  6. Організаційний план управління підприємством

  7. Реалізація проекту

  8. Фінансовий план

  Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності

  Загальна інвестиційна розбивка

  фінансування проекту

  виробничі витрати

  Комерційна прибуток

  Ризик і заходів, що забезпечують його зниження

  9. Юридичні аспекти

  Додатки. Технічні дані по продукції (карти технічного рівня продукції, що випускається (освоюваної) продукції, патентна, сертифікатна і інша документація, експертні висновки по продукції або ринків). [2, с.65]

  Коротка характеристика розділів бізнес-плану

  Резюме. У ньому чітко і лаконічно викладається суть проекту. Розкривається профіль діяльності підприємства (випуск продукції, виконання послуг). Показується, ніж майбутня продукція буде відрізнятися від продукції конкурентів і чому покупці захочуть придбати саме її. В кінці резюме повинні бути наведені основні фінансові результати проекту. У резюме слід підкреслити інвестиційну привабливість, надійність, своєчасність і технічну новизну проекту. Резюме готується після завершення роботи над основними розділами бізнес-плану. У розділі "Опис підприємства" вказуються галузева приналежність, мета бізнес-плану (дерево цілей), вид і номенклатура продукції, потужність підприємства і місце його розміщення, орієнтація проекту, графік його здійснення, основні заходи щодо розробки проекту. Розділ "Продукція та послуги" містить інформацію про продукцію (її особливості, потреби, які вона буде задовольняти), новизні вирішення технічних, технологічних, споживчих та інших проблем. У розділі "План маркетингу" повинен бути представлений аналіз ринку - ключової ланки для визначення масштабів інвестиційної та виробничої програми, виробничих потужностей, необхідної технології та вибору місця здійснення проекту. Відображаються ступінь вивчення ринку і принципові схеми збуту продукції. На основі маркетингових досліджень здійснюються прогнози попиту на продукцію, цін, витрат, прибутку, ресурсів. Проводяться різноманітні розрахунки по виробництву продукції для прийняття оптимального рішення. У розділі "Науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи" на основі аналізу та обліку всіх зовнішніх і внутрішніх факторів описуються оптимальні рамки проекту, обґрунтовується його вибір, наводиться перелік компонентів (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи), визначаються відповідні технології, технологічні процеси, які пропонується використовувати, види і якість необхідного устаткування і машин, джерела і шляхи придбання (лізинг, закупівлі, власне виробництво). У розділі "Виробничий план" слід показати, що економічний потенціал підприємства здатний забезпечити виробничу програму. Необхідно об'єктивно оцінити рівень економічного потенціалу і можливості його якісної зміни в процесі виконання проекту. У розділі "Організаційний план управління підприємством" наводиться організаційна схема підприємства, відповідність кваліфікаційним вимогам, обґрунтовується необхідність залучення фахівців (на постійну роботу або в якості сумісника), тобто коротко висвітлюється проблема виробничого менеджменту. Розділ "Реалізація проекту" відображає стадії здійснення проекту від прийняття інвестиційного рішення до початку виробництва, виконання послуг, включаючи такі етапи, як укладання контрактів, розробка документації проекту, будівництво об'єктів і пуск виробництва. Визначаються фінансові наслідки стадії реалізації проекту з метою забезпечення його достатньо коштів як до, так і після початку виробництва. Здійснюється вибір варіантів фінансування. "Фінансовий план" є одним з найважливіших розділів бізнес-плану. У ньому відбиваються як інвестиційні, так і виробничі витрата »(повні і на одиницю продукції). На основі таблиць прогнозованого руху готівки, відомостей про передбачувані прибутки і збитки та загальних балансів на весь період експлуатації проекту необхідно розрахувати: термін окупності; чистий дисконтований дохід; внутрішню норму прибутковості. Фінансова оцінка проекту здійснюється на основі показників рентабельності, структури капіталу, фінансової незалежності, оборотності капіталу, поточної ліквідності та ін.

  При розробці фінансового плану враховуються передбачуваний обсяг продажів, собівартість продукції, можливі варіанти придбання сировини і реалізації продукції, а також інфляційні процеси. У розділі "Юридичні аспекти" вказується форма ведення справ, тобто мова йде про форму і правовий статус організації: приватне володіння, кооператив, державне підприємство, спільне підприємство, акціонерне товариство та ін. Експертиза інвестиційних проектів. У процесі експертизи виявляється відповідність проекту цілям і пріоритетам соціально-економічного розвитку країни. Держава бере на себе зобов'язання фінансування невідкладних потреб різних сфер економіки. З метою найбільш ефективного використання державних коштів віддається перевагу проектам з орієнтацією на експорт, їм порто заміщення, використання місцевої сировини, а також проектами, що реалізуються шляхом створення різного роду господарських груп. Центральне місце при проведенні експертизи інвестиційних проектів займає фінансовий аналіз. Порівняння різних інвестиційних проектів (або варіантів проекту) і вибір кращого з них рекомендується проводити з використанням різних показників, до яких відносяться: чистий дисконтований дохід (ЧДД); індекс прибутковості (ІД); внутрішня норма прибутковості (ВИД); термін окупності (СО). [7, с.71]

  завдання

  Розрахувавши і проаналізувавши таблицю (нах. В додатку) прогнозу економічного зростання (збільшення НД) і темпів інфляції на 10 років при заданих очікуваних макроекономічних показниках, можна зробити наступні висновки. При позитивному відсотку чистих інвестицій до НД реальний НД в цінах початкового року зростає, а при зменшенні відсотка чистих інвестицій до НД, тобто якщо він негативний, реальний дохід починає знижуватися. Інфляція змінюється відповідно до відсотку чистих інвестицій до НД. Якщо відсоток стоїть на одному рівні або підвищується, то інфляція дорівнює нулю або позитивна, а при зменшенні відсотка - інфляція - отріцательна.Общій рівень інфляції залежить від дефіциту держбюджету, чистого експорту, заощаджень населення та доходів населення від заощаджень. Номінальний НД залежить від відсотка чистих інвестицій і загального рівня інфляцій. У нашому розрахованому прикладі номінальний НД з кожним роком збільшується.

  література

  1. Антонова Н.Б. Державне регулювання економіки: Підручник / Антонова Н.Б. - Мн .: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2002 - 775 с.

  2. Ільїн А.І. Планування на підприємстві: Учеб. допомога. в 2год. Ч.1. Стратегічне планірованіе.-Мн.: ТОВ «Нове знання», 2000.-312с.

  3. Ільїн А.І., Синиця Л.М. Планування на підприємстві: Учеб. допомога. в 2год. Ч.2. Тактичне планування / Під загальною ред. А.І.Ільіна.-Мн.: ТОВ «Нове знання», 2000.-416с.

  4. Малькевич Н.Д., Зеньчук Н.Ф. Прогнозування та планування в економіці. Допомога. БелГУТ. Гомель, 2004.

  5. Малькевич Н.Д., Тихомиров І.М., Зеньчук Н.Ф. Закономірності в функціонуванні економіки. Гомель, 2003 - 91 с.

  6. Малькевич Н.Д., Тихомиров І.М., Зеньчук Н.Ф. Макроекономічні взаємозв'язки. Гомель, 2000 - 380 с.

  7. Прогнозування і планування економіки: підручник / Под общ.ред. Г.А. Кандаурової, В.І. Борісевіча.-Мн.: Сучасна школа, 2005.-476с.

  8. Прогнозування і планування економіки: Учеб. посібник / За заг. Ред. В.І. Борисевича, Г.А. Кандаурової. Мінськ, ІП «Екоперспектіва», 2000 - 432 с.

  додаток

  Таблиця 2 - Розрахунок прогнозу економічного зростання (збільшення НД) і темпів інфляції на 10 років при заданих в таблиці 1 очікуваних макроекономічних показниках

  Я (рік)

  Номінальний національний дохід

  (НД) млн. У.о. (2) Я = (11) Я-1

  Для першого рядка (року) НД

  дорівнює останніх двох цифр шифру

  + Два нуля

  Відсоток чистих інвестицій б до

  НД (за завданням)

  Реальний НД в цінах початкового

  року (4) Я = (4) Я-1 * (1 + (3) Я: 100) Для 1-й

  рядки (4) Я-1 = (2) Я

  Інфляція за рахунок зміни (б),%

  (5) Я = (3) Я- (3) Я-1

  Дефіцит держбюджету (в),% від

  НД (за завданням)

  Чистий експорт (г),% від НД (по

  завданням)

  Заощадження населення (д),% від

  НД (за завданням)

  Дохід населення від заощаджень (щ)

  ,% Від НД (за завданням)

  Загальний рівень інфляції (л),%

  від НД (10) = (5) + (6) + (7) - (8) + (9)

  номінальний

  НД (11) = (2) Я * (1 + ((3) Я + (10) Я): 100),

  млн.у.о.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  7000

  4

  7280

  0

  2

  3

  5

  5

  5

  7630

  2

  7630

  4

  7571

  0

  -2

  3

  4

  1

  -2

  7783

  3

  7783

  4

  7874

  0

  2

  3

  5

  5

  5

  8483

  4

  8483

  3

  8110

  -1

  5

  3

  4

  4

  7

  9331

  5

  9331

  2

  8272

  -1

  5

  -2

  4

  3

  1

  9611

  6

  9611

  0

  8272

  -2

  5

  3

  3

  3

  6

  10188

  7

  10188

  -1

  8190

  -1

  4

  4

  3

  4

  8

  10901

  8

  10901

  2

  8354

  3

  2

  3

  4

  4

  8

  11991

  9

  11991

  2

  8521

  0

  2

  5

  5

  4

  6

  12951

  10

  12951

  2

  8691

  0

  4

  3

  4

  5

  8

  14246