Дата конвертації02.08.2017
Розмір238.53 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 238.53 Kb.

Рейтингова оцінка рівня життя населення регіонів Сибірського федерального округу

84

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

Бурятський державний університет
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Допущена до захисту В ДАК

Зав. кафедрою теорії соціальної роботи

________________ Н.С. Антонова

«_____» _______________ 2006 рік

Бастуева Юлія Чімітовна

Рейтингова оцінка рівня життя населення регіонів Сибірського федерального округу

(Випускна кваліфікаційна робота)

Науковий керівник:

канд. екон. наук

_______ Б.Б.Жамсаранова

Автор роботи:

_________ Бастуева Ю. Ч.

Улан-Уде

2006

Зміст

Вступ

3

Глава 1.

Визначення поняття «рівень життя» та методика розрахунку індексу рівня життя.

6

1.1

Теоретичні підходи до поняття «рівень життя».

6

1.2

Система показників рівня життя населення.

8

1.3

Методичний підхід до розрахунку індексу рівня життя населення.

28

Глава 2.

Порівняльний аналіз рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу і основні напрямки його підвищення.

30

2.1

Визначення індексу рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу.

30

2.2

Основні напрямки підвищення рівня життя населення в Сибірському федеральному окрузі.

45

висновок

48

Список використаної літератури

50

додатки

54

Вступ

Актуальність. Рівень життя є однією з найважливіших соціальних категорій. Під рівнем життя розуміються забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами, досягнутий рівень їх споживання і ступінь задоволення розумних потреб. У широкому розумінні поняття «рівень життя населення» включає ще умови життя, праці і зайнятості, побуту і дозвілля, його здоров'я, освіту, природне середовище проживання.

Категорія рівня життя за своїм початкового змісту носить порівняльний характер і передбачає порівняння значень відповідних показників у часовому або в просторовому аспектах.

В даний час проведення таких зіставлень є актуальним. Зіставлення рівня життя в тимчасовому розрізі представляється важливим, тому що воно дозволяє оцінити вплив проведених соціально-економічних перетворень на життя населення. Зіставлення між окремими регіонами країни необхідно для обліку відмінностей в рівні та умови життя населення в них і можливого надання підтримки їм на федеральному рівні.

Існує безліч рейтингових оцінок, які дозволяють зробити порівняльний аналіз між регіонами по соціально-економічному розвитку. На рівні Російської Федерації проводиться комплексна соціально-економічна оцінка розвитку регіонів. У даній комплексній оцінці проводиться порівняння з показниками як економічним, так і соціальним.

Актуальністю даного дослідження є те, що в даній роботі проводиться рейтингова оцінка за рівнем життя населення на прикладі регіонів Сибірського Федерального округу.

Ступінь розробленості. Питанням вивчення рівня життя населення присвячені праці багатьох російських вчених. Це роботи В.Н.Бобкова, В.А.Літвінова, Н.А.Смірнова, Гулюгіна А.А., Алексєєвої О. А., Жеребін В.М., Землянській В.Н. Праці Бобкова В.Н. присвячені методології використання міжнародних стандартів і індикаторів при характеристиці рівня життя росіян, регіональному нерівності рівня життя, питань подолання бідності населення. На його думку для підвищення рівня життя населення необхідно кардинально змінити політику доходів і житлову політіку.Бобков В.Н. Подолання бідності, підвищення рівня і якості життя населення - першочергове завдання і головна умова успішного розвитку Росії // Рівень життя населення регіонів Россия, 2005, №10, С.16-19. Литвинов В.А. також актуалізує підвищення рівня життя населення шляхом поетапного підвищення доходів. Литвинов В.А. Методологічні проблеми дослідження доходів населення // Рівень життя населення регіонів Россия, 2004, №6, с.12-14. Смирнова Н.А. вважає ключовим фактором підвищення і стабілізації рівня життя населення формування умов і компонентів продуктивної зайнятості. Смирнова Н.А. Місце зайнятості в структурі показників рівня життя економічно активного населення // Рівень життя населення регіонів Россия, 2004, №6, с.14-17. Регіональні відмінності в рівні життя населення відображені в роботах Гулюгіна А.А. Л.Стріжкова і Т. Златоверховнікова в своїх роботах також проводять порівняльний аналіз регіонів за рівнем життя населення і оцінки його динаміки, виробляють методичні підходи до побудови інтегрального показника рівня життя населення в країні та її регіонах. Стріжкова Л., Златоверховнікова Т. Рівень життя в Російських регіонах (динаміка, міжрегіональні зіставлення) // Економіст, 2002, №10, с.67-76. У роботах Алексєєвої О.А., Жеребін В.М., Землянській В.Н. проводяться тимчасові і міжрегіональні зіставлення із застосуванням єдиного показника, індексу-дефлятора і композиційного індексу рівня і соціально-економічних умов життя населення в регіонах. Алексєєва О.А., Жеребін В.М., Землянська В.Н. Рівень життя населення: тимчасові і міжрегіональні зіставлення // Народонаселеніе.-2001 №4.-с.39-55.

Об'єкт дослідження - рівень життя населення регіонів Сибірського федерального округу.

Предмет дослідження - рейтингова оцінка рівня життя населення регіонів Сибірського федерального округу.

Мета дослідження: дати порівняльний аналіз рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу і визначити основні напрямки його поліпшення.

Завдання дослідження:

1. проаналізувати теоретичні підходи до визначення поняття «рівень життя»;

2. вивчити методику визначення індексу рівня життя населення;

3. використовувати дану методику для визначення рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу;

4. проаналізувати рівень життя населення в регіонах Сибірського федерального округу;

5. визначити основні напрями підвищення рівня життя населення в Сибірському федеральному окрузі.

Гіпотеза: Основним показником, що характеризує відмінності рівня життя населення регіонів, є середньомісячна заробітна плата.

Практична значимість. Отримані в роботі результати досліджень можуть бути використані для аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються в регіонах Сибірського федерального округу, для аналітичних оглядів по динаміці рівня життя населення

Структура роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Апробація. Основні положення випускної кваліфікаційної роботи були викладені та обговорені на кафедрі «Теорії соціальної роботи».

Глава 1. Визначення поняття «рівень життя» та методика розрахунку індексу рівня життя

1.1. Теоретичні підходи до поняття «рівень життя»

1990-і роки-це початок економічних реформ в Росії, які характеризуються падінням рівня життя більшості населення, високим рівнем інфляції, падінням купівельної спроможності населення, швидким зростанням числа бідних. У зв'язку з цим зростає увага до вивчення проблем рівня життя населення, починається більш глибокий їх аналіз, більш повне відображення системи показників рівня життя. Перш за все, необхідно визначити поняття «рівень життя».

Існує безліч різних визначень «рівня життя». Так, на думку Е. Б. Поспєлова рівень життя - це рівень матеріального благополуччя індивіда або сім'ї, який визначається кількістю споживаних благ.Поспелова Е.Б.Уровень життя - головна складова соціальної політики держави // Регіональна економіка: теорія і практика 2004.№1 С.38-43. В. Я. Иохин вважає, що рівень життя характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення. Рівень життя визначається з одного боку, кількістю і якістю життєвих благ і послуг, що використовуються для задоволення потреб населення, а з іншого - ступенем розвитку самих потреб людей ». Иохин В.Я. Економічна теорія: підручник. - М .: ВЛАДОС, 2003. - с.343. М. І. Плотницький дає наступне визначення: «Рівень життя - це ступінь забезпеченості населення необхідними для життя матеріальними, духовними і соціальними благами. У широкому сенсі рівень життя включає рівень і структуру споживання, умови праці, структуру і ступінь задоволення соціально-культурних потреб, ступінь розвитку сфери послуг, величину і структуру внерабочего і вільного часу, рівень екологічної безпеки і т.п. У вузькому сенсі рівень життя розуміють як обсяг реальних доходів, що визначають обсяг і структуру фактичного споживання кінцевих товарів і послуг ».Плотніцкій М.І. Макроекономіка: навчальний посібник. - М .: видавництво «Іспит», 2004. - с.112. І. І. Колесникова також визначає рівень життя у вузькому і широкому сенсі слова. «Рівень життя» в вузькому сенсі - це досягнутий рівень споживання населенням матеріальних благ і послуг. «Рівень життя» в широкому сенсі включає в себе весь комплекс соціально-економічних умов життя суспільства ». Колесникова І.І. Соціально-економічна статистика: навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - С.235. В "Економічній енциклопедії» рівень життя визначається як ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб населення. Економічна енциклопедія / Наук. - ред. рада вид-ва «Економіка»; Ін-т екон. РАН; Гл. ред. Л.І. Абалкін.- М .: ВАТ «Вид-во« Економіка », 1999. - с. 875 Але на наш погляд, найбільш точне визначення рівня життя призводять автори книги «Рівень життя населення» В.М. Жеребін і А.Н. Романов. Воно звучить наступним чином:

Рівень життя - це ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб людей, що досягається за рахунок створюваних економічних і матеріальних умов і можливостей, реалізовану через споживання і визначається насамперед співвідношенням рівня доходів і вартості життя.Жеребін В.М., Романов А. Н. Рівень життя населення. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- с.312.

Разом з поняттям «рівень життя» тісно пов'язане поняття «якість життя». Якість життя включає в себе умови життя населення, праці та зайнятості, побуту і дозвілля, його здоров'я, освіту, природне середовище проживання. Тому якість життя є більш складним показником. Він характеризується ступенем задоволення потреб людини, яка визначається по відношенню до відповідних норм, звичаїв і традицій, а також по відношенню до рівня особистих домагань. Іншими словами якість життя - це сукупність показників, що відображають матеріальне, соціальне, фізичне і культурне благополуччя населення.

1.2. Система показників рівня життя населення

Для оцінки рівня життя застосовують ряд показників. Це фонд споживання на душу населення, реальні доходи, розміри натурального споживання найважливіших продуктів, забезпеченість житлом, комунальними і соціальними послугами, транспортом і зв'язком, розвиток освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення.

При систематизації показників рівня життя виділяють чотири основні розділи:

1. базисні показники рівня життя з підрозділами: доходів, вартості життя і споживання населення, співвідношення доходів і вартості життя, рівня бідності.

2. показники умов життя населення (показники забезпеченості населення об'єктами інфраструктури, персоналом і технічними засобами галузей соціальної сфери, характеристики стану та ефективності діяльності галузей соціальної сфери.)

3. демографічні параметри.

4. природно-кліматичні умови. Жеребін В.М., Романов А. Н. Рівень життя населення. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- с.292.

Базисні показники рівня життя. Одним з базисних показників рівня життя є дохід. Під доходом розуміється сума всіх видів надходжень у грошовій формі або вигляді матеріальних благ або послуг, одержуваних в якості оплати за працю, в результаті різних видів економічної діяльності або використання власності, а також безоплатно у формі соціальної допомоги, допомоги, дотацій і пільг.

Доходи включають в себе як грошову, так і натуральну складові.

· Грошовий дохід включає в себе всю сукупність грошових надходжень за певний період часу. До нього відносяться оплата праці, дохід від підприємницької діяльності та надання різного роду послуг, дохід від усіх видів і форм власності і безоплатні надходження та посібники.

Грошові доходи, одержувані через фінансово-кредитну систему, найчастіше представляються в наступному вигляді:

-Виплати по соціальному страхуванню;

-Банківські позики на індивідуальне житлове будівництво;

-відсоток за вкладами в ощадних касах;

-Доходи по збільшенню вартості акцій, облігацій;

-виігриші по лотереях;

-Виплати компенсацій за шкоду фізичного та морального стану.

Інші грошові надходження включають виручку населення від продажу речей через скупні і комісійні магазини, доходи від тіньової економіки, тобто від неврахованих і протиправних видів діяльності.

· Натуральний дохід являє собою всю сукупність матеріальних благ і послуг, призначених для власного споживання в рамках домогосподарств. До них можна віднести доходи від особистого підсобного господарства, допомоги в натуральній формі, безкоштовні путівки.

Дохід, що враховує всі види грошових і натуральних надходжень, називають сукупним доходом. Сукупний дохід створюється за рахунок участі членів домашнього господарства у виробничій діяльності, включаючи вторинну зайнятість, самозайнятість (включаючи індивідуально-трудову і підприємницьку діяльність, ведення особистого підсобного господарства), доходів від власності, а також поточних трансфертів (це операції, при яких товари, послуги або грошові кошти надаються в односторонньому порядку без отримання будь-якого еквівалента замість, наприклад, вартість безкоштовних освітніх, медичних та ін. послуг, оказива мих населенню бюджетними організаціями) в грошовій і натуральній формі. Доходи від особистих підсобних господарств також повинні враховуватися не тільки за вартістю реалізованої продукції, але і продукції в натуральній формі, що йде на особисте споживання.

Слід також розрізняти номінальний, наявний і реальний доходи населення.

Ш Номінальний дохід -це вся сума грошових доходів, що не залежать від оподаткування і зміни цін.

Ш наявного доходу є сума номінального доходу за вирахуванням податків.

Ш Реальний дохід -це сукупність всіх матеріальних і нематеріальних благ, якими володіє населення в результаті їх покупки, надходження і володіння ними. Реальний дохід розраховується на основі наявного доходу з урахуванням зміни роздрібних цін на товари і послуги і тарифів.

Цей показник використовується для оцінки динаміки доходів, коли мають місце інфляційні процеси, які роблять недостатніми показники номінальних грошових доходів для тимчасового аналізу. Соціальна статистика: Підручник / Під ред.І.І Єлісєєвої. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - с.97-98.

Основними джерелами формування доходів є:

1) Трудові доходи працівників, що представляють собою оплату фізичних і розумових здібностей людей, які застосовуються в процесі виробництва. Трудові доходи головним чином виступають в формі заробітної плати та премій.

2) Підприємницький дохід-це частина прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємця після сплати відсотка за взятий ним кредит, він залежить від ефективності господарювання і є винагородою за підприємницькі здібності і підприємливість.

3) Доходи від власності у вигляді відсотків за вкладами, дивідендів, ренти.

4) Істотний вплив на формування доходів надають виплати держави, які називаються социалізірованнимі доходами, які надходять незалежно від трудового вкладу. До них відносяться виплати з суспільних фондів, трансфертні платежі, що надійшли від держави у вигляді допомоги по безробіттю, виплат по соціальному страхуванню.

Для вимірювання доходів використовується показник грошових доходів населення, розрахований на основі Балансу грошових доходів і витрат населення. Відповідно до методики розрахунку Балансу грошових доходів і витрат дохідна частина включає в себе всі види грошових доходів населення: заробітна плата; доходи від підприємницької діяльності; надходження від продажу продуктів сільського господарства; пенсії, допомоги, стипендії та ін. соціальні трансферти; надходження з фінансової системи (страхові відшкодування, кредити і позики, наприклад на індивідуальне житлове будівництво); доходи від власності у вигляді відсотків за вкладами, цінних паперів, дивідендів; доходи населення від продажу іноземної валюти; гроші, отримані за переказами; інші надходження. У видатковій частині Балансу позначені основні напрямки використання доходів: витрати на покупку товарів і оплату послуг, обов'язкові платежі та добровільні внески, прирости заощаджень за вкладами і цінних паперів, витрати на придбання іноземної валюти, грошові перекази. Якщо розглянути структуру Балансу то можна відзначити, що система показників Балансу грошових доходів і витрат дозволяє здійснювати контроль над обсягом, структурою, джерелами, напрямками використання доходів населення. Також з його допомогою обчислюються реальні і номінальні доходи і купівельна спроможність населення, розраховується розподіл населення за рівнем доходів і частка населення, що живе нижче рівня бідності. Соціальна статистика: Підручник / Під ред.І.І Єлісєєвої. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - С.111-115.

Наступним базисним показником рівня життя є оцінка вартості життя. Під вартістю життя розуміється вартість сукупності предметів споживання, відповідна певному рівню задоволення потреб населення. Методологія розрахунків оцінок вартості життя ґрунтується на вартісній оцінці деякого спеціально відібраного комплекту споживчих благ і послуг - споживчого кошика. Споживчий кошик включає набір благ і послуг, що відповідає певному рівню споживання, причому необхідно розмежувати мінімальну і раціональну "споживчі кошики".

· Мінімальна "споживчий кошик" являє собою мінімально допустимий споживчий набір, скорочення якого стає соціально неприйнятним.

· Раціональна "споживчий кошик" - це найбільш сприятливий набір благ і послуг, і їх структура, яка розраховується на науковій основі.

Також виділяють фактичну споживчий кошик, яка характеризує набір товарів і послуг, фактично споживаних населенням.

Склад перерахованих вище видів споживчих кошиків розраховується в натуральних показниках в середньому на душу населення, сім'ю, або в цілому на домашнє господарство

Споживчий кошик визначається для основних соціально-демографічних груп населення в цілому по Росії і суб'єктам Федерації не рідше одного разу на п'ять років на основі методичних рекомендацій, що розробляються Урядом Росії за участю профспілок. Споживчий кошик в цілому по країні встановлюється федеральним законом, а в суб'єктах Федерації - їх законодавчими органами. При цьому регіональні розробники споживчого кошика орієнтуються на облік природно-кліматичних умов, національних традицій і місцевих особливостей споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.

Для обліку рівня життя населення використовуються індекси вартості життя, кількісно виражають відносну зміну ступеня матеріального добробуту, соціальних і культурних умов життя, окремих соціальних груп. Рівень вартості життя визначається представницької структурою витрат середнього жителя (сім'ї) даної країни на придбання відповідної "споживчого кошика" товарів і послуг. Індекс вартості життя відображає зміни у вартості "споживчого кошика" в результаті змін, що відбулися в рівні цін і тарифів. Індекс вартості життя розраховується шляхом визначення середнього зміни ринкових цін тільки на ті товари і послуги, які купуються певними верствами населення. За основу розрахунків беруть роздрібні ціни стандартного набору благ і послуг. Соціальна статистика: Підручник / Під ред.І.І Єлісєєвої. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - с.156-170.

Ще одне поняття, що належить до категорій вартості життя, є поняття прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум визначає рівень споживання товарів і послуг, що є мінімальним і достатнім для забезпечення життєдіяльності людини, і визначається на основі науково-обгрунтованого споживчого бюджету, що виражає мінімальні фізіологічні потреби людини в продовольчих і непродовольчих товарах і послугах. Величина прожиткового мінімуму являє собою вартісну оцінку натурального набору продуктів харчування, необхідних для підтримки життєдіяльності людини, а також витрат на непродовольчі товари та послуги, податки і обов'язкові платежі, виходячи з частки витрат на ці цілі у соціально незахищених груп населення.

Прожитковий мінімум в Російській Федерації регулюється федеральним законом, який вступив в силу з 1 січня 1998 р

Величина прожиткового мінімуму розраховується Держкомстатом Росії на душу населення в цілому по країні і по суб'єктах Федерації щоквартально з використанням затверджених споживчих кошиків і споживчих цін на продукти харчування, непродовольчі товари та послуги, а також даних про витрати населення за обов'язковими платежами та зборами. Величина прожиткового мінімуму затверджується урядом, а в суб'єктах Федерації - органами виконавчої влади. Соціальна статистика: Підручник / Під ред.І.І Єлісєєвої. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - с.165-166.

Ще одним базисним показником є ​​споживання населення. Під споживанням розуміється процес задоволення матеріальних і духовних потреб людей. У структурі споживання населення виділяються споживчі товари (продукти харчування, непродовольчі товари) і послуги (матеріальні і нематеріальні, платні і безкоштовні). Відповідно розрізняють платне споживання і безкоштовне.

Платне споживання здійснюється за рахунок особистих доходів населення, тобто коштів сімейного бюджету, і тому його можна класифікувати як приватне, до нього додатково слід віднести вартість продуктів, вироблених домашніми господарствами для власних потреб.

Безкоштовне споживання населення включає споживання товарів і послуг в установах охорони здоров'я, освіти, культури та ін., А також споживання товарів і послуг населенням, які перебувають на повному державному забезпеченні (військовослужбовцями строкової служби, вихованцями дитячих будинків, що живуть в будинках інвалідів, ветеранів праці та війни ). Жеребін В.М., Романов А. Н. Рівень життя населення. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-с.372-374.

Рівень і структура споживання залежить, перш за все, від рівня доходів. Споживчий попит - це можливість покупця придбати потрібні йому товари. Розрізняють потенційний попит (бажання споживача придбати ті чи інші товари або послуги) і платоспроможний попит, тобто прибутково-грошові можливості споживачів реалізувати на ринку свої потреби. Платоспроможний попит залежить від рівня доходів, ринкових цін і схильності населення до накопичення. Найбільш поширена функція попиту і споживання - функція, що відображає залежність від доходу. Вона представлена ​​в кривій Енгеля: xi = fi (y), де y-середній дохід, xi - обсяг споживання блага i. Здатність потреб змінюватися під впливом доходу та інших факторів називається еластичністю. Порівняння між собою приросту споживання, відповідне різному приросту доходу або цін виражається як відносна величина в процентах до певного рівня. Порівнюючи відносний приріст, отримуємо коефіцієнт еластичності споживання. За його величиною можна судити про ступінь задоволення потреб в конкретних видах товарів і послуг при даному рівні доходу. Соціальна статистика: Підручник / Під ред.І.І Єлісєєвої. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - с.168-170.

І останнім базисним показником рівня життя населення є диференціація доходів і рівень бідності. Він використовується поряд зі зведеними макроекономічними показниками доходів і споживання. До показників диференціації доходів відносяться:

1. Розподіл населення за рівнем середньодушового доходу - це показник питомої ваги або відсотків населення в тих чи інших заданих інтервалах середньодушового доходу. Розподіл населення країни по середнього доходу моделюється на основі вибіркових обстежень і даних про грошові доходи населення.

2. Розподіл загального обсягу грошових доходів за різними групами населення - це показник у відсотках частки загального обсягу грошового доходу, якою володіють кожні 20% або 10% груп. Такий розподіл національного доходу між окремими особами та сім'ями отримало назву функціонального розподілу. Цей показник може бути встановлений і за критеріями належності осіб, які отримують дохід до тих чи інших сфер господарської діяльності, професійними і соціальними групами населення.

3. Доцільний коефіцієнт диференціації доходів - це співвідношення середньодушового доходу, вище і нижче якого знаходяться десяті частки найбільш і найменш забезпеченого населення. Цей показник вимірює відмінності в матеріальному становищі малозабезпечених і високоприбуткових груп населення. Він обчислюється як відношення мінімального доходу у 10% найбільш забезпечених осіб до максимального доходу у 10% найменш забезпечених

4. Коефіцієнт диференціації доходів населення по суб'єктах РФ - це співвідношення найбільших і найменших рівнів середньодушового доходу в усіх суб'єктах РФ.

5. Коефіцієнт диференціації заробітної плати - це співвідношення найбільших і найменших її рівнів.

6. Але найбільш часто вживаний показник диференціації доходів - це крива Лоренца. Проблемою розподілу доходів займався ще на початку 20 століття В. Паретто, який встановив, що нерівність в доходах притаманне всім державам приблизно в однакових пропорціях, і для визначення цієї нерівності його послідовник Лоренц ввів в економічну теорію поняття кривої Лоренца.

Крива Лоренца являє собою графічний метод визначення відхилень в системі розподілу доходів від лінії абстрактної можливості абсолютної рівності в їх розподілі. Для побудови кривої Лоренца по горизонтальній осі відкладають відсоток сімей, які розташовані певним рівнем доходу, а по вертикальній осі - частку сукупного доходу, що припадає на відповідну частину сімей. З'єднання часткою в сумарний дохід для різних відсотків сімей дасть криву Лоренца, яка показує ступінь нерівності доходів. Причому частки вибираються довільно, однак для побудови лінії абсолютної рівності в розподілі доходів необхідно точно дотримуватися пропорційний розподіл доходу: певній частці сімей відповідає така ж частка доходу. Лінія абсолютного нерівності показує, що все крім однієї сім'ї не отримають ніякого доходу. Ступінь нерівності в розподілі доходів населення відображає площу фігури, укладеної між кривою Лоренца і лінією абсолютної рівності. Чим більше буде її площа, тим сильніше нерівність в доходах населення.

Світова і вітчизняна практика використовує також індекс концентрації доходів, відомий як коефіцієнт Джині, який вимірює, наскільки фактичний розподіл доходів по чисельно рівним групам населення відрізняється від їх рівномірного розподілу. Коефіцієнт коливається в межах від 0 до 1, де 0 показує вчинене рівність, а 1 - досконале нерівність. Графічно цей показник обчислюється як відношення площ фігури, укладеної між кривою Лоренца і лінією абсолютної рівності, і площі трикутника, що показує абсолютну рівність. Жеребін В.М., Романов А. Н. Рівень життя населення. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- с.543-544.

Зростання диференціації доходів об'єктивно обумовлює виникнення проблеми бідності. За визначенням П. Таунсенда, до бідних слід відносити тих у кого «не вистачає ресурсів для придбання продуктів харчування, участі в соціальній діяльності і забезпечення себе життєвими умовами, які широко визнані в суспільстві, до якого вони належать». Бідність - стан постійної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя, прийнятного в даному конкретному випадку. Розрізняють застійну і тимчасову бідність. Застійна бідність - ситуація при якій бідність, локалізована в певних групах або регіонах, відтворюється систематично, т. Е. Коли кілька поколінь людей не в змозі подолати фактори та причини, одного разу породили бідність. Тимчасова бідність - оборотний стан, пов'язане або з певними етапами життєвого циклу сім'ї, або з сезонними коливаннями, або з надзвичайними обставинами (втрата роботи, тимчасова втрата працездатності). Богомолова Т.Ю. Бідність в сучасній Росії: вимір і аналіз // Економічна наука сучасної Росії. 2005.№1 с. 93-106.

У світовій практиці виділяються три основні концепції визначення бідності: абсолютна, відносна і суб'єктивна Абсолютна концепція бідності орієнтована на визначення мінімальних засобів до існування, тобто:

1) визначення мінімальної «споживчого кошика» і фіксування її на основі межі бідності, тобто прожиткового мінімуму, що представляє вартісну оцінку даної кошика.

2) Визначення параметрів наявних матеріальних ресурсів, які будуть порівнюватися виходячи з мінімальної «споживчого кошика».

Відносна концепція бідності - бідним визнається той, чий дохід не дозволяє жити по визнаним в суспільстві стандартам споживання, тобто порогове значення фіксується як частка від середньої величини ресурсів, якими володіють домогосподарства. Для визначення межі бідності в рамках відносної концепції використовуються такі методи:

Ш Статистичний - для характеристики «бідності» як відносної категорії;

Ш Нормативний (з визначенням прожиткового мінімуму за споживчим кошиком);

Ш Комбінований (харчування визначається за нормативами, а решта - за часткою в загальних витратах);

Ш Ресурсний (що виходить із можливостей економіки забезпечити прожитковий мінімум і ін.)

Суб'єктивна концепція - віднесення до розряду бідних виходячи з оцінок громадської думки або з позицій самого респондента (проводяться опитування, який дохід респондент вважає низьким (високим) для своєї родини). Бобков В. Російська бідність: вимір та шляхи подолання // Суспільство і економіка 2005.№3 с.19-37.

Основні поняття, пов'язані з проблемою бідності:

· Поріг бідності - це стандартна "споживчий кошик", невідповідність якої дозволяє віднести домогосподарство до бідних верств населення.

· Дефіцит бідності - агрегована міра глибини бідності, яка вимірюється обсягом ресурсів, необхідних для подолання межі бідності.

· Глибина бідності - це мінімальні витрати, необхідні для її викорінення.

· Середній недолік - це глибина бідності в перерахунку на душу населення, і дорівнює дефіциту бідності, поділеному на число осіб, які перебувають за межею бідності.

· Гострота бідності - характеризує її поширеність в тій чи іншій групі населення і вимірює рівня бідності в даній групі. Там же с19-37.

Бідність прямо пов'язана з нерівномірністю розподілу доходів і майна. Вона нерівномірна серед різних груп населення. Різна між міським і сільським населенням, в різних територіальних і природно-кліматичних регіонах, між різними етнічними групами населення.

Показники умов життя населення. До показників умов життя населення відносяться проблеми житла, охорону здоров'я, фізкультура, спорт, відпочинок, освіту, культура, сфера побутових послуг, транспорту та зв'язку.

Проблеми житла. Наявність окремого житла є дуже важливим фактором, який впливає на сам факт формування сім'ї, її якість і спосіб життя, на діяльність домашнього господарства. Одним з найважливіших напрямків житлової політики є забезпечення відповідності структури нового житлового фонду демографічному складу і потребам населення, що потребує поліпшення житлових умов, тобто будівництво необхідної кількості квартир певного типу і рівня комфортності умов проживання, відповідність споживчих властивостей жител попиту населення та ін. найбільш інтегрований показник житлових умов - це середня забезпеченість жителя країни загальної (житлової) площею, яка визначається як частка від ділення загальної (житлової) площі готівкового житлового фонду на середньорічну чисельність постійного населення. Відносний показник забезпеченості загальної (житлової) площею в розрахунку на одного жителя країни включається в мінімальний набір соціальних індикаторів для характеристики рівня життя населення. Федеральний стандарт соціальної норми площі житла на одного члена сім'ї з трьох і більше осіб становить 18 кв. м. загальної площі, на сім'ю з двох осіб - 42 кв. м., на самотньо проживає людини - 33 кв. м. загальної площі житла. Соціально-економічна статистика: навчальний посібник / під ред. Голуб Л.А. - М .: ВЛАДОС, 2003. - с.276. Рівень благоустрою житлового фонду і комунальних зручностей визначає умови життя населення.

Забезпечити комфортні умови проживання населення покликані підприємства житлово-комунального господарства, діяльність яких пов'язана з утриманням та експлуатацією житлового фонду, розподільних мереж комунального та побутового водопостачання, газо- і теплопостачання населення, комунальної каналізації та очистки стічних вод; благоустроєм міст і приміщень, санітарним очищенням і прибиранням території; утриманням і ремонтом міських споруд, вуличних переходів і т.п .; зовнішнім освітленням, озелененням і ін. заходами.

Для характеристик умов проживання населення використовується система показників, що відображають діяльність галузей житлового і комунального господарства.

Серед основних видів діяльності - постачання населення водою. Тут важливі дані про наявність і виробничої потужності водопровідних споруд та інших їх характеристиках (про обсяг води, пропущеної через очисні споруди; споживанні води населенням; чисельності працівників, зайнятих в цій галузі житлово-комунального господарства).

Діяльність підприємств щодо забезпечення населення теплоенергією характеризується такими показниками, як число джерел теплопостачання, їх теплова потужність і вид використовуваного палива, протяжність теплових і парових мереж, обсяг виробленої теплової енергії і її споживання населенням, нормативні та фактичні витрати палива, чисельність зайнятих працівників.

Постачання населення газом представлено такими показниками як кількість газифікованих населених пунктів, протяжність вуличних газових мереж, кількість газифікованих квартир, обсяг споживання газу населенням, чисельність працівників.

Діяльність комунальних підприємств, що забезпечують функціонування каналізаційних споруд, представлена ​​наступними показниками: наявність і протяжність каналізаційних споруд, їх потужність і обсяг очищених стічних вод, чисельність працівників.

Таким чином, тут важливо враховувати такі показники як забезпеченість житлом - кількість загальної житлової площі, що припадає на одного жителя, обладнання житлового фонду водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, ваннами (душем), газом, гарячим водопостачанням, виробничу діяльність підприємств і служб комунального господарства.

Охорона здоров'я. Фізкультура, спорт та відпочинок. Поряд з матеріальними умовами найважливішим показником рівня життя населення є стан його здоров'я.

Для оцінки стану здоров'я населення доцільно використовувати систему показників, що характеризує загальний рівень послуг охорони здоров'я та їх доступність, рівень і причини захворюваності, стан довкілля.

Розглянемо основні показники.

Охорона здоров'я охоплює діяльність лікарняних і лікувально-профілактичних закладів різних типів, включаючи лікарні, диспансери, поліклініки та амбулаторії, пологові будинки, фельдшерсько-акушерські пункти, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, санаторії для хворих на туберкульоз, санітарно-епідеміологічні та дезінфекційні станції і т. п.

Рівень медичної допомоги, що надається населенню, оцінюється і за можливостями мережі лікувально-профілактичних установ і їх медичному персоналу. Тут враховуються такі показники:

· Число поліклінік, що входять до складу лікарняних установ, включаючи дитячі поліклініки і жіночі консультації;

· Число дитячих відділень;

· Число жіночих консультацій та акушерсько-гінекологічних відділень;

· Потужності (число відвідувань в зміну) лікарських амбулаторно-поліклінічних установ (самостійних і входять до складу лікарень);

· Кількість лікарняних ліжок і їх спеціалізація (терапевтичні, хірургічні, онкологічні, гінекологічні, туберкульозні і т.д.);

· Кількість лікарняних ліжок для дітей;

· Число фельдшерсько-акушерських пунктів;

· Чисельність лікарів усіх спеціальностей;

· Кількість середнього медичного персоналу. Соціально-економічна статистика: навчальний посібник / під ред. Голуб Л.А. - М .: ВЛАДОС, 2003. - с.116.

Для характеристики стану медичного обслуговування використовуються наступні показники:

· Потужність лікувально-профілактичного закладу (число відвідувань поліклінік за зміну, число ліжок в стаціонарі);

· Характеристика стану будівель, в яких розташовуються обстежувані установи, і рівень їх благоустрою;

· Площа, яка припадає на одне ліжко, максимальне число хворих в палаті і ін .;

· Рівень забезпеченості медичною технікою, термін її служби і задоволеність потреб населення в проведенні централізованих обстежень (ультразвукової діагностики, ендоскопічних досліджень, лабораторних аналізів);

· Забезпеченість функціональної меблями і транспортними засобами. Там же с.117-118.

Одночасно необхідні показники, що дозволяють зробити оцінку рівня медичної допомоги, що надається обстежуваним лікувальним закладом населенню. У числі цих показників:

· Чисельність лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу (що складаються в штаті і працюють на умовах сумісництва);

· Рівень підготовки і підвищення кваліфікації медичного персоналу, забезпеченість потреб населення спеціалізованої лікарською допомогою;

· Дані про результат лікування хворих, які вибули з обстежуваного стаціонарного відділення;

· Середня вартість утримання одного ліжка;

· Забезпеченість потреб населення у спеціалізованій лікарської допомоги;

· Оцінка якості наданої населенню медичної допомоги головним лікарем і основних чинників можливого його улучшенія.Соціально-економічна статистика: навчальний посібник / під ред. Голуб Л.А. - М .: ВЛАДОС, 2003. - с.118.

У загальній системі заходів з підтримки і зміцнення здоров'я населення значне місце займають такі форми відпочинку, як заняття фізкультурою і спортом, туристські подорожі. Тут важливо вивчити кількісні характеристики розвитку мережі санаторно-курортних установ, закладів відпочинку та туризму, їх розміщення, число місць в них, чисельність обслужених осіб, також кількісні характеристики розвитку мережі спортивних споруд, їх розміщення, кадри, чисельність, що займаються фізкультурою і спортом.

Освіта, культура і мистецтво. У сучасному світі разом зі збільшенням загального потенціалу знань, зростаючої комп'ютеризацією та інформатизацією суспільства, що забезпечують всі великі можливості їх освоєння і переробки, роль знань в соціальному і економічному прогресі, в житті суспільства і розвитку суспільного виробництва все більше зростає. Звідси очевидна та величезна роль і значення, яке набуває в наші дні освіту. Отримання освіти надає кожному громадянину важливий шанс для забезпечення йому гідного місця в житті, високого або, принаймні, прийнятного рівня життя для нього самого і його сім'ї. Освіта населення є найважливішою складовою частиною сукупності якісних характеристик населення. Система показників освіти містить показники, що характеризують кількісні та якісні зміни, що відбуваються в сфері освіти, дозволяє отримувати по кожному рівню освіти інформацію про кількість навчальних закладів, кількісні характеристики контингенту учнів, кількісні характеристики прийому та випуску фахівців, характеристики внутрішньої ефективності процесу навчання, кількісні і якісні характеристики викладацького персоналу, матеріально-технічної бази навчальних закладів. Соціальна статистика: Підручник / Під ред.І.І Єлісєєвої. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - с.385-387.

Показники культури характеризують роботу бібліотек, закладів культури клубного типу, музеїв, художніх галерей і виставок, театрів, концертів, зоопарків і т. Д. До основних показників відносяться такі поняття як обертаність бібліотечного фонду, читаність, відвідуваність видовищного заходу, наповнюваність залу для глядачів. Там же с.276.

Сфера побутових послуг, транспорту, зв'язку. Послуги, що надаються населенню в зазначених областях, мають важливе значення тому, що оплата їх значною мірою визначає склад жорсткої обов'язкової частини витрат населення. Платні послуги населенню включають: побутові послуги ,, послуги пасажирського транспорту, зв'язку, житлово-комунальні послуги, послуги системи освіти, культури, туристично-екскурсійні, фізичної культури і спорту, медичні послуги. Обсяг платних послуг населенню відображає обсяг споживання населенням різних видів послуг і статистично вимірюється грошовою сумою, сплаченою безпосередньо громадянами, яким надано послуги, та підприємствами у вигляді доплат або повної оплати наданих їх працівникам послуг.

Таким чином, рівень життя - це складна комплексна соціально-економічна категорія, що виражає ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Для оцінки рівня життя населення використовується система показників, яку можна розбити на два основні розділи - це базисні показники рівня життя, що включають доходи населення, вартість життя, споживання населення, рівень бідності, і показники умов життя, що включають характеристики стану і діяльності галузей соціальної сфери, демографічні параметри та екологічні умови життя.

Таблиця 1

Система показників рівня життя населення

розділи

підрозділи

I. Базисні показники рівня життя

a) Доходи населення

b) Вартість життя

c) Споживання населення

d) Рівень бідності

II. <...........b> Показники умов життя населення:

1. Характеристики стану і діяльності галузей соціальної сфери

a) Сфера побутових і комунальних послуг

b) Житлово-будівельний комплекс

c) Охорона здоров'я

d) Освіта

e) Транспорт

f) Зв'язок

g) Заклади культури та відпочинку

2.демографічні параметри

a) Чисельність постійного населення

b) Половозрастной склад

c) Загальний коефіцієнт народжуваності

d) Очікувана тривалість життя при народженні

e) Загальний коефіцієнт смертності

f) Число домашніх господарств

3. Екологічні характеристики

1.3 .Методіческій підхід до розрахунку індексу рівня життя населення

Відмінності рівня життя між регіонами визначаються не тільки економічними характеристиками, тобто доходи, витрати, вартість життя, споживання і т.д., але і умовами життя (стан і діяльність галузей соціальної сфери); і кількісними і якісними характеристиками населення (демографічні показники). Зіставлення рівня життя населення регіонів країни можуть здійснюватися чисто описовими методами або із застосуванням точних кількісних оцінок. При цьому можна використовувати окремі абсолютні або відносні показники, а також їх сукупності.

На базі офіційної статистики можна провести міжрегіональне зіставлення з використанням єдиного відносного показника «середньодушовий грошовий дохід - прожитковий мінімум» окремо по всьому населенню, працездатного населення і пенсіонерам. Жеребін В.М., Романов А. Н. Рівень життя населення. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- с.266.

Найбільш повне і об'єктивне зіставлення рівня життя населення в регіонах забезпечує їх порівняння по всій сукупності показників, що характеризують рівень і умови життя, з проведенням кількісно виводяться різнобічних оцінок.

У даній роботі використана методика виведення індексу рівня життя. Вона заснована на індексному методі об'єднання разномерность показників. Там же с.271. Даний метод передбачає виведення бальних оцінок регіону за значеннями кожного з показників, що характеризують різні аспекти соціально-економічного становища населення. Приймається, що переважна більшість відібраних показників має однозначну, позитивну або негативну інтерпретацію, тобто більш високе числове значення показника свідчить про якісне збільшенні (в кращу або гіршу) сторону характеристики певного аспекту соціально-економічного становища населення в регіоні.

Показниками, які не мають в цьому сенсі однозначної інтерпретації, але необхідним для подальших розрахунків або носять ілюстративний характер (наприклад, територія регіону), приписуються нульові бальні значення або ж вони опускаються зовсім. Показниками, які мають негативне значення, наприклад, «кількість злочинів за рік», надаються негативні бали.

Для отримання бальних оцінок будується шкала діапазонів реальних значень по кожному з показників усіх регіонів. Діапазони визначаються виходячи з мінімальних і максимальних значень даного показника. Діапазони розбиваються на десять рівних інтервалів, де кожен інтервал відповідає певній кількості балів, рівному номером інтервалу (від 1-го до 10-го). Сума бальних оцінок за всіма показниками даного регіону, виведена відповідно до 10-бальної шкали, і становить його індекс рівня життя населення.

Таким чином, найбільш повне і об'єктивне зіставлення рівня життя населення в регіонах забезпечує їх порівняння по всій сукупності показників, що характеризують рівень і умови життя, з проведенням кількісно виводяться різнобічних оцінок. Для цього використовується методика виведення індексу рівня життя населення. Вона передбачає виведення бальних оцінок регіону за значеннями кожного з показників, що характеризують різні аспекти соціально-економічного становища населення. Сума бальних оцінок за всіма показниками даного регіону, виведена відповідно до 10-бальної шкали, і становить його індекс рівня життя населення. Глава 2. Порівняльний аналіз рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу

2.1. Визначення індексу рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу

Сибірський федеральний округ включає в себе наступні регіони: Республіка Алтай, Алтайський край, Кемеровська, Новосибірська, Омська, Томська області, республіки Бурятія, Тува і Хакасія, Іркутська і Читинський області, Красноярський край.

Округ займає 30% території Росії, будучи сусідами на заході з Уральським федеральним округом, а на сході з Далекосхідним федеральним округом. На півночі округ виходить до Карському моря і моря Лаптєвих. На півдні межа округу збігається з державним кордоном Росії з Казахстаном, Китаєм і Монголією. Округ займає серединне положення на просторі Росії. В Іркутській області знаходиться географічний центр країни. Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Регіонознавство: Підручник.-М.: Гардарики, 2002. - с.335

Різноманітність гірничо-геологічних умов округу визначає наявність в його регіонах різних корисних копалин. Найбільш важливими є найбільші світові поклади мідно-нікелевих руд з вмістом кобальту, платини та інших металів в Таймирському автономному окрузі. Високою концентрацією експлуатованих корисних копалин виділяється Кемеровська область (кам'яне вугілля, руди кольорових металів), Хакасія (залізна руда і руди кольорових металів), Іркутська область (вугілля, золото, слюда, залізна руда, кухонна і калійні солі). У Томській області розташовується східне крило західно-сибірської нафтогазової провінції. Регіони округу багаті гідроенергоресурсамі. В Евенкії відкриті великі запаси нафти, а в Іркутській області - природного газу (Ковиктінське родовище).

В окрузі проживають 20 млн. Чоловік, або близько 14% населення Росії. Частка міського населення - 71%, показник близький до середнього по Росії. Середня щільність населення становить близько 4 чоловік на кв. км. Вона сильно коливається - від 30 осіб на кв. км. в Кемеровській області до 0,02 чоловік на кв. км. в Евенкійському автономному окрузі. Населення Сибірського федерального округу концентрується в південних регіонах в смузі Транссибірської залізничної магістралі. На чотири найбільш густо населених регіону - Алтайський край, Кемеровську, Новосибірську й Омську області припадає понад половини населення округу, але тільки 13% його площі. Що входять до складу Сибірського федерального округу суб'єкти Російської федерації дуже сильно розрізняються за площею і чисельністю населення. Наприклад, Республіка Алтай за чисельністю населення в 14 разів поступається Кемеровській області, а Красноярський край з округами по площі в 25 разів перевершує Кемеровську область. Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Регіонознавство: Підручник.-М.: Гардарики, 2002. - с.340.

Етнокультурну специфіку Сибірського федерального округу визначає наявність центрів буддизму в Бурятії і Тиві і зони проживання корінних народів - алтайців, тувинців, Хакасія, шорців і бурятів, що простягнулася по кордоні Росії з Казахстаном, Монголією та Китаєм.

Функції Сибірського федерального округу в Росії визначаються наявними в макрорегіоні природними ресурсами, геоекономічним положенням і великим науково-технічним потенціалом.

На частку округу припадає понад 10% промислової і 15% сільськогосподарської продукції Росії. У регіонах округу проводиться п'ята частина електроенергії, три чверті кам'яного вугілля, третина ділової деревини країни. Там же с.341. Регіони округу займають визначне місце у виробництві кольорових металів. Серед них виділяється Красноярський край, в якому зосереджені такі підприємства, як «Норільський нікель», «Сібенергоцветмет», Красноярський завод кольорових металів, Красноярський алюмінієвий завод і Ачинський глиноземний завод. У Сибірському федеральному окрузі видобувається близько половини російського золота.

В окрузі працюють численні підприємства військово-промислового комплексу, що виробляють військово-космічну і авіаційну техніку. Значне місце округ займає в атомній промисловості Росії. Розміщення подібних підприємств визначалося глибинним положенням в просторі СРСР, далеко від кордонів. Завдяки розвитку військово-промислового комплексу в окрузі склався великий науково-технічний і освітній потенціал, який концентрується в Красноярську, Новосибірську, Омську, Томську.

Сибірський федеральний округ грає важливу роль в повідомленні з Далеким Сходом. В Іркутській області починається БАМ, який йде по півночі Бурятії і Читинської області. Через Бурятії і Читинської область проходять головні транспортні комунікації, що зв'язують Росію з Китаєм і Монголією.

Економічне життя концентрується у великих містах і уздовж головних транспортних комунікацій. До великим промисловим центрам відносяться: Новосибірськ - 1426 тис. Чол., Третій за чисельністю населення місто країни, Омськ - 1134 тис. Чол., Красноярськ - 912 тис. Чол., Барнаул - 604 тис. Чол., Іркутськ - 593 тис. чол., Новокузнецьк - 550 тис. чол., Томськ - 488 тис. чол., Кемерово - 485 тис. чол. Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Регіонознавство: Підручник.-М.: Гардарики, 2002. - с.341. У міру руху на схід обсяги і динаміка економіки поступово падають.

На чотири найбільш великих регіону округу - Красноярський край, Кемеровську, Іркутську і Новосибірську області припадає 56% населення, але 66% ВРП, 73% промислового виробництва і 76% експорту Сибірського федерального округу. Там же с.342.

Найбільш динамічними регіонами округу є Красноярський край і Томська область. Красноярський край займає центральне становище в Сибірському федеральному окрузі, має в своєму розпорядженні великої енергетичної та експортної базою. Це економічний стрижень Сибіру. Томська область спирається на нафтовидобуток і нафтохімію. Розвитку цих регіонів сприяє і пожвавлення, що спостерігається в оборонних виробництвах. У цих регіонах, а також в Іркутській і Кемеровській областях середні доходи населення знаходяться на рівні среднероссийских, а у решти помітно нижче.

Інший полюс економіки округу складають республіки Алтай і Тива, Алтайський край, Читинська область, автономні округи, які за обсягами ВРП на душу населення в три-чотири рази поступаються провідних регіонів. Причини економічної депресії пов'язані з віддаленістю від Великої землі, загальною економічною відсталістю, структурними причинами (переважанням в економіці сільського та лісового господарства, оборонних виробництв, обмеженістю експортного сектора), вельми обмеженими регіональними ринками, невисоким рівнем регіонального управління.

У Сибірському федеральному окрузі спостерігаються ті ж економічні, соціальні та екологічні проблеми, що і в інших округах. Специфічна і дуже гостра проблема макрорегіону обумовлена ​​його віддаленістю від російського ринку і підвищеним в порівнянні з іншими федеральними округами значенням для економіки транспортного фактора. При сировинному характері економіки це означає високу частку транспортної складової, яка знижує конкурентноздатність багатьох вироблених в окрузі товарів.

Для виведення індексу рівня життя населення регіонів Сибірського федерального округу були використані такі показники як населення, економічні показники рівня життя, соціальна сфера, споживчий ринок товарів і послуг, забезпеченість населення житлом, забезпеченість населення засобами транспорту і зв'язку, ринок праці і рівень злочинності.Всього сімнадцять показників. це:

1.населеніе

1.смертность населення (негативний показник) на 1000 населення.

2.Уровень життя

2. середньомісячна заробітна плата працівників в тис. Руб.

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, в%.

3.Социальное сфера

4.чісло денних загальноосвітніх шкіл на 100 тис. Населення.

5. число студентів на 100 тис. Населення.

6. забезпеченість населення лікарями (на 10 тис. Населення).

7. забезпеченість населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення).

4.потребітельскій ринок товарів і послуг.

8. роздрібний товарообіг на душу населення.

9. обсяг платних послуг на душу населення.

5 .обеспеченность населення житлом.

10. число сімей, які перебувають на обліку на отримання житла (на кінець року), тис.

11. число сімей, які отримали житло за рік, тис.

6 .обеспеченность населення засобами транспорту і зв'язку.

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 1000 наявного населення).

13. забезпеченість населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення)

14. забезпеченість міського населення телефонами (на 1000 осіб)

15. забезпеченість сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

7 .Рівень злочинності.

16. число зареєстрованих злочинів на 100 тис. Населення (негативний показник).

8.ринок праці

17. рівень загального безробіття (у відсотках) (негативний показник).

Для обчислення індексів були складені розрахункові таблиці (див. Додаток), за допомогою яких виробляються обчислювальні процедури в порівнянні і ранжирування регіонів.

У додатку в таблиці 1 наведені значення представленого набору показників за 2001-2005 роки, отримані з офіційної статистики.

У додатку в таблиці 2 представлені діапазони значень показників, що визначаються розбивкою на десять інтервалів всього діапазону їх значень від мінімального до максимального. Таблиця представляє загальну картину розбивки діапазонів значень всіх взятих показників на десять відрізків, відповідних десятибальною оціночною шкалою.

У додатку в таблиці 3 кожним показником кожного з регіонів по їх реального значення, потрапляє в один з десяти відрізків, на які розділені повні діапазони їх значень по всіх регіонах, присвоюється один з десяти балів. Сума балів, отриманих регіоном по всій сукупності показників, становить його індекс рівня життя населення. Значення індексу наводяться внизу таблиці.

Таблиці 2-6 представляють собою результуючі таблиці, в яких регіони ранжовані за індексом рівня життя відповідно для 2001- 2005 років.

Таблиця 2

2001 рік

Місце регіону

регіон

індекс

1

Томська область

92

2

Красноярський край

83

3

Новосибірська область

67

4

Кемеровська область

59

5

Омська область

55

6

Іркутська область

54

7

Алтайський край

51

8

Республіка Хакасія

48

9

Республіка Алтай

39

10

Республіка Бурятія

24

11

Читинська область

23

12

Республіка Тива

11

Таблиця 3

2002 рік

Місце регіону

регіон

індекс

1

Красноярський край

93

2

Томська область

92

3

Новосибірська область

70

4

Кемеровська область

61

4

Омська область

61

5

Іркутська область

54

6

Республіка Хакасія

49

7

Алтайський край

45

8

Республіка Алтай

35

9

Республіка Бурятія

31

9

Читинська область

31

10

Республіка Тива

12

Таблиця 4

2003 рік

Місце регіону

регіон

індекс

1

Томська область

95

2

Красноярський край

86

3

Новосибірська область

74

4

Омська область

73

5

Кемеровська область

62

6

Іркутська область

55

7

Республіка Хакасія

51

8

Алтайський край

47

9

Республіка Алтай

35

10

Читинська область

33

11

Республіка Бурятія

31

12

Республіка Тива

10

Таблиця 5

2004 рік

Місце регіону

регіон

індекс

1

Томська область

90

2

Красноярський край

79

3

Новосибірська область

68

4

Омська область

67

5

Кемеровська область

56

6

Іркутська область

49

7

Алтайський край

41

8

Республіка Хакасія

40

9

Республіка Алтай

33

9

Читинська область

33

10

Республіка Бурятія

30

11

Республіка Тива

21

Таблиця 6

2005 рік

Місце регіону

регіон

індекс

1

Томська область

90

2

Омська область

68

3

Новосибірська область

65

4

Красноярський край

64

5

Кемеровська область

57

6

Іркутська область

47

7

Алтайський край

44

8

Республіка Хакасія

35

9

Республіка Алтай

32

10

Читинська область

31

11

Республіка Бурятія

24

12

Республіка Тива

13

Отже, лідерами за рівнем життя в 2001-2005 роках в Сибірському федеральному окрузі були Томська область, Красноярський край, Новосибірська область, Омська область. У них був найбільш високий рівень по ряду показників.

У Томській області на найбільш високому рівні знаходилися показники соціальної сфери і показники забезпеченості населення засобами зв'язку. Це чисельність студентів на 10 тис. Населення становила: в 2001 році - 778, в 2002 -789, у 2003 році - 754, у 2004 - 856, в 2005 - 884, забезпеченість населення лікарями на 10 тис. Населення: у 2001 - 67 , в 2002 - 66,6, в 2003 -68,5, в 2004 - 69,3, в 2005 - 70,1. Забезпеченість міського населення телефонами на 1000 наявного населення в 2001 - 253,6, у 2002 - 270,4, у 2003 році становила 282, у 2004 - 294,1, у 2005 - 302,7; забезпеченість сільського населення телефонами на 1000 наявного населення в 2001 - 157,1, у 2002 - 168,1, у 2003 році становила 182,8, Регіони Росії. Соціально-економічні показники. 2004: Додати Стат. зб. / Росстат. - М., 2004. - с.684. в 2004 році - 186,8, в 2005 - 192,1.Соціально-економічне становище регіонів Сибірського Федерального округу: Стат. бюлетень / Бурятстат - Улан-Уде, 2006. - С.76. Також на високому рівні знаходився показник забезпеченості населення житлом. Так, введені в дію житлові будинки на 1000 наявного населення в 2001 - 196 кв.м., в 2002 - 202 кв.м., в 2003 році - 226 кв.м., в 2004 - 235 кв.м., в 2005 - 241 кв.м. Обсяг платних послуг на душу населення (у 2001 -5654, 2002 - 8868,2003 - 11412, 2004 - 13112, 2005 - 18760) в порівнянні з іншими регіонами також був високий. Соціально-економічне становище регіонів Сибірського Федерального округу: Стат. бюлетень / Бурятстат - Улан-Уде, 2006. - с.37. Разом з тим в Томській області спостерігався низький рівень смертності і безробіття, ніж в інших регіонах.

Слідом за Томської областю за рівнем життя розташовується Красноярський край. Це обумовлено, по-перше, високою середньомісячною заробітною платою, яка становила в 2001 - 4813,3 руб., В 2002 - 6171,4 руб., В 2003 році 7366,8 руб., В 2004 - 8455 руб., В 2005 - 10137. Там же с.41 А також високим співвідношенням середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму. Він становив у 2001 році - 238%, в 2002 - 240%, в 2003 - 219%, в 2004 - 269%, в 2005 - 247% Там же с. 56, тоді як в республіці Тува цей показник становив у 2001 - 109%, в 2002 - 133%, в 2003 - 127%, в 2004 -142%, в 2005 - 140%. Там же с. 72 Майже вдвічі менше. По-друге, показниками забезпеченості населення житлом. 8,1 тис. Сімей отримали житло в 2001 році, 8,3 тис. - у 2002, 8,8 тис. - 2003 році, 8,9 тис. - у 2004, 8,5 тис. - у 2005 Там же з .63. . По-третє, високим показником роздрібного товарообігу на душу населення. Це найбільш високі показники в порівнянні з іншими регіонами.

У Новосибірській області в порівнянні з іншими регіонами високі показники обсягу платних послуг на душу населення. У 2001 році він склав 6122 руб., В 2002 - 8823 руб., В 2003 - 10463, у 2004 - 12631, у 2005 - 16343. Для порівняння: в республіці Алтай цей же показник становив у 2001 році 1349 руб., В 2002 - 2172 руб., в 2003 - 2905 руб., в 2004 - 3604 руб., в 2005 - 4957 руб. Там же с.55 У три-чотири рази менше.

Другими за рівнем життя йдуть Кемеровська область, Іркутська область, республіка Хакасія і Алтайський край. Вони характеризуються середнім рівнем життя населення. Відзначимо особливості цих регіонів.

У Кемеровській області високі показники роздрібного товарообігу на душу населення. У 2001 році він склав 18709 руб., В 2002 - 24973 руб., В 2003 - 30589 руб., В 2004 - 38618 руб., В 2005 - 49093 руб. Соціально-економічне становище регіонів Сибірського Федерального округу: Стат. бюлетень / Бурятстат - Улан-Уде, 2006. - С.12. У Кемеровській області найнижчі показники числа зареєстрованих злочинів по Сибірському федеральному округу. На 100 тис. Населення в 2001 році було зареєстровано 1 986 злочинів, у 2002 - 1595, в 2003 - 1586, в 2004 - 1620, в 2005 - 1830. Там же с. 76. Також тут низькі показники за рівнем безробіття. У 2001 році він становив 10%, в 2002 - 9,3%, в 2003 - 9,7%, в 2005 - 10,5%. Там же с. 56. Але показники рівня смертності в Кемеровській області найбільш високі.

В Іркутській області відзначаються низька забезпеченість сільського населення телефонами і низькі показники введення в дію житлових будинків на 1000 населення. В Іркутській області найвищі показники числа зареєстрованих злочинів по Сибірському федеральному округу. На 100 тис. Населення було зареєстровано у 2001 році 2763 злочинів, в 2002 - 2572, в 2003 - 2660, в 2004 - 2760, в 2005 - 3364 Там же с.76. .

Республіка Хакасія характеризується низькими показниками забезпеченості населення лікарями і числом сімей, які отримали житло за рік. Але республіка відзначається найбільш високим показником забезпеченості населення особистими автомобілями.

Алтайський край характеризується низькими показниками середньомісячної заробітної плати і співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму.

У третю групу з найнижчим рівнем життя були віднесені Читинська область, республіка Бурятія, республіка Алтай, республіка Тива. У цих регіонах найменші показники соціальної сфери та житлових умов населення. А також показники роздрібного товарообігу і обсягу платних послуг на душу населення.

Республіка Алтай характеризується низьким показником співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму. У 2001 році він становив 108%, в 2002 - 130%, в 2003 - 140%, в 2004 - 144%, в 2005 - 168% .Соціально-економічне становище регіонів Сибірського Федерального округу: Стат. бюлетень / Бурятстат - Улан-Уде, 2006. - С.12. Також низький показник по забезпеченості населення лікарями, числа сімей, які отримали житло за рік.

У Читинській області низькі показники забезпеченості населення автобусами загального користування та міського населення телефонами. Інші показники також знаходяться не на високому рівні.

Республіка Тива займає останнє місце за рівнем життя населення серед регіонів Сибірського федерального округу. Вона має низькі значення по ряду показників: співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, число студентів на 10 тис. Населення, роздрібний товарообіг на душу населення (в 2001 році - 7550 руб., В 2002 - 9529 руб., В 2003 - 11704 руб ., в 2004 - 14288 руб., в 2005 - 17732 руб.) Статистичний щорічник: Стат. зб. / Бурятстат - Улан-Уде, 2005 - с.212., Обсяг платних послуг на душу населення (у 2001 році - 1572 руб., В 2002 - 2043 руб., В 2003 - 2623 руб., В 2004 - 3560 руб., в 2005 - 4592 руб.) Там же с.155., число сімей, які отримали житло за рік (у 2001 році - 0,2 тис., в 2002 - 0,2 тис., в 2003 - 0,1 тис., в 2004 - 0,1 тис., в 2005 - 0,2 тис.) Там же с.76., забезпеченість власними автомобілями на 1000 наявного населення (у 2001 році - 95, в 2002 - 96, в 2003 - 97, в 2004 - 98,1, в 2005 - 98,6) Там же с. 131., забезпеченість міського і сільського населення телефонами.

Республіка Бурятія має низькі індекси за низкою показників. Це забезпеченість населення лікарями (на 10 тис. Населення в 2001 - 37,7, в 2002 - 38,3, 2003 - 38,4, в 2004 - 38,3, в 2005 - 39,4 - майже вдвічі менше, ніж в Томської області) Статистичний щорічник: Стат. зб. / Бурятстат - Улан-Уде, 2005 - с.236 .; число сімей, які отримали житло за рік (у 2001 році - 0,5, у 2002 - 0,6, у 2003 -0,6, в 2004 - 0,7, у 2005 - 0,7 - у вісім разів менше, ніж в Красноярському краї) Там же с.204, тис .; забезпеченість населення автобусами загального користування (на 100 тис. населення в 2001 - 44, в 2002 - 40, в 2003 - 36, в 2004 - 24 і в 2005 - 26) Там же с.266 .; забезпеченість населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення в 2001 - 88, в 2002 -89, в 2003 - 91, в 2004 - 95,2, в 2005 - 96,5) Там же с.162 .. Середньомісячна заробітна плата становила в 2001 році - 2734,7 рубля, в 2002 - 3941,1 рубль, в 2003 році - 5011,2 рубля, в 2004 - 6162,7 рубля, в 2005 - 8026 рубля. Це середнє значення в порівнянні з іншими регіонами. У 2005 році середньомісячна заробітна плата в Красноярському краї становила 10137 руб. - це найбільше значення серед регіонів СФО. Найменше значення має Алтайський край, розмір середньомісячної заробітної плати, якої склав 4869 руб Там же с.146 .. Співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму становив у 2001 році - 151%, в 2002 - 174%, в 2003 році 168%, в 2004 - 196%, в 2005 - 176%. Там же с.93. Це теж середнє значення в порівнянні з іншими регіонами. У республіці Тува співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму в 2005 році склав 140% - найменше значення; в Кемеровській області - 307% - найбільше значення. Там же с.93. Інші показники також мають середнє значення або нижче середнього.

Як видно, для регіонів з високим рівнем життя характерно високий рівень середньомісячної заробітної плати. У регіонах із середнім і низьким рівнем життя цей показник нижче. У населення з високою заробітною платою є можливість забезпечити себе житлом, засобами зв'язку, користуватися платними послугами. Тому в цих регіонах високий роздрібний товарообіг, обсяг платних послуг і ряд інших показників. У регіонах з невисокою заробітною платою ці можливості нижче, тому і інші показники рівня життя населення невисокі. Таким чином, основним показником, що характеризує рівень життя, є середньомісячна заробітна плата, так як від її величини залежить величина інших показників.

Отже, за сукупністю показників, що відображають рівень життя населення регіонів Сибірського федерального округу в 2001 - 2005 роки на перших місцях опинилися Томська область, Красноярський край, Новосибірська і Омська області. У цих регіонах високі індекси за низкою показників. Тут відзначається високий рівень середньомісячної заробітної плати, співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, високі показники роздрібного товарообігу, обсягу платних послуг на душу населення. На найбільш високому рівні знаходяться показники соціальної сфери, житлових умов, забезпеченості населення засобами зв'язку в порівнянні з іншими регіонами Сибірського федерального округу.

Другими за рівнем життя йдуть Кемеровська і Іркутська області, республіка Хакасія і Алтайський край. Ці регіони в цілому характеризуються середніми значеннями показників рівня життя населення в Сибірському федеральному окрузі. Тут високі показники роздрібного товарообігу на душу населення, відзначається низький показник числа зареєстрованих злочинів, високий показник забезпеченості населення особистими автомобілями, низькі показники рівня безробіття. У той же час тут високий показник рівня смертності. У республіці Хакасія і в Алтайському краї простежуються низький рівень середньомісячної заробітної плати, співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, низький показник соціальної сфери.

Найнижчий рівень життя сформувався у населення Читинської області, республіки Бурятія, республіки Алтай і республіки Тува. Тут відзначаються найменші індекси за низкою показників у порівнянні з іншими регіонами Сибірського федерального округу: показники соціальної сфери, житлових умов, співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, роздрібного товарообігу і обсягу платних послуг на душу населення.

Основним показником рівня життя є середньомісячна заробітна плата.

Коефіцієнт регіональної диференціації (відношення максимального та мінімального індексу) в 2001 році дорівнює 8,36, в 2002 - 7,75, в 2003 - 9,5, у 2004 - 4,29, в 2005 - 6,92. Йде тенденція до зменшення регіональної диференціації. 2.2. Основні напрямки підвищення рівня життя населення в Сибірському федеральному окрузі

За результатами проведеного порівняльного аналізу виділимо три групи регіонів:

-з високим,

-середній,

-Низьке рівнем життя.

До регіонів з високим рівнем життя населення відносяться Томська, Омська, Новосибірська області та Красноярський край. До групи із середнім рівнем життя населення входять Кемеровська і Іркутська області, республіка Хакасія і Алтайський край. І в групу регіонів з низьким рівнем життя населення входять Читинська область, республіки Алтай, Бурятія і Тува.

Для регіонів з високим рівнем життя населення характерні високі індекси за низкою показників. Це і показники соціальної сфери, і житлових умов, забезпеченості населення засобами зв'язку, показники роздрібного товарообігу, обсягу платних послуг на душу населення, висока середньомісячна заробітна плата, високе співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму.

Регіони другої групи в цілому характеризуються середніми значеннями показників рівня життя населення в Сибірському федеральному окрузі. Тут високі показники роздрібного товарообігу на душу населення, високий показник забезпеченості населення особистими автомобілями, низькі показники рівня безробіття. У той же час тут високий показник рівня смертності. У республіці Хакасія і в Алтайському краї простежуються низький рівень середньомісячної заробітної плати, співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, низький показник соціальної сфери.

У третій групі регіонів відзначаються найменші індекси за низкою показників у порівнянні з іншими регіонами Сибірського федерального округу: показники соціальної сфери, житлових умов, співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, роздрібного товарообігу і обсягу платних послуг на душу населення. Невисокі показники середньомісячної заробітної плати.

Незважаючи на те, що для оцінки рівня життя населення використовується ряд показників, таких як показник соціальної сфери, житлових умов, показник забезпеченості населення автобусами загального користування, особистими автомобілями, забезпеченість населення засобами зв'язку, основним показником, що характеризує рівень життя, є середньомісячна заробітна плата. Вона лежить в основі всіх інших показників. Заробітна плата є основним джерелом доходу населення. Від її величини залежить ступінь задоволення потреб людей. Люди з високим рівнем доходу мають можливість забезпечити себе житлом, транспортом; з'являється можливість задовольняти не тільки свої матеріальні потреби, а й духовні. Тому основним напрямком підвищення рівня життя населення має бути збільшення середньомісячної заробітної плати.

За цим напрямком повинні бути вирішені наступні завдання: послідовне підвищення мінімального розміру оплати праці та поетапне наближення до рівня прожиткового мінімуму, розвиток системи регулювання заробітної плати на основі колективних договорів і тарифних угод в системі соціального партнерства та усунення на цій основі невиправдано високої диференціації в оплаті праці за категоріями працівників, створення правових, економічних та організаційних умов, які забезпечують своєчасне і в повному обсязі виплату за аботной плати.

В даному напрямку в республіці Бурятія реалізується Концепція реформування системи заробітної плати та доходів населення в республіці Бурятія, міжгалузеве і внутрішньогалузеве тарифне регулювання оплати праці; реалізується Регіональна угода між Об'єднанням організацій профспілок, спілками роботодавців та Урядом РБ на 2006-2007 роки.

Урядом Російської Федерації прийняті і послідовно реалізуються два найважливіших програмних документа - Основні напрямки соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу (до 2010 року) і програма соціально-економічного розвитку на середньострокову перспективу (2005-2007 роки). Загальна спрямованість цих документів - пріоритетність соціальних проблем, забезпечення сталого підвищення рівня життя населення. В першу чергу ці програми передбачають забезпечення зростання грошових доходів населення і зменшення диференціації на основі збільшення заробітної плати.

У регіонах із середнім рівнем життя населення пріоритетними напрямами щодо його поліпшення повинні стати збільшення числа соціальної інфраструктури: оптимізація мережі та структури освітніх установ різних рівнів, розташованих в сільській місцевості; загального та початкової професійної освіти з урахуванням демографічних і соціально-економічних умов; головним напрямком розвитку охорони здоров'я має стати підвищення доступності медичної допомоги та поліпшення її якості.

Для регіонів з високим рівнем життя населення в Сибірському федеральному окрузі необхідна політика подальшого соціально-економічного розвитку.

Таким чином, для регіонів Сибірського федерального округу з низьким рівнем життя населення пріоритетними напрямками його підвищення має бути збільшення середньомісячної заробітної плати. Для регіонів з середніми показниками необхідне збільшення числа соціальної інфраструктури. Для регіонів з високим рівнем життя населення необхідна політика подальшого соціально-економічного розвитку.

висновок

Таким чином,

1. Рівень життя населення - одна з найважливіших соціальних категорій. Під рівнем життя розуміється ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб людей, що досягається за рахунок створюваних економічних і матеріальних умов і можливостей, реалізовану через споживання і визначається насамперед співвідношенням рівня доходів і вартості життя.

2. Для виявлення відмінностей в рівні життя населення в регіонах Сибірського федерального округу використана методика розрахунку індексу рівня життя населення.

3. Для оцінки рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу використано сімнадцять показників. Це показники смертності населення; середньомісячна заробітна плата працівників в тис. руб .; співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, в%; число денних загальноосвітніх шкіл на 100 тис. населення; число студентів на 100 тис. населення; забезпеченість населення лікарями (на 10 тис. населення); забезпеченість населення лікарняними ліжками (на 10 тис. населення); роздрібний товарообіг на душу населення; обсяг платних послуг на душу населення; число сімей, які перебувають на обліку на отримання житла (на кінець року), тис .; число сімей, які отримали житло за рік, тис .; забезпеченість населення автобусами загального користування (на 1000 наявного населення); забезпеченість населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення; забезпеченість міського населення телефонами (на 1000 осіб); забезпеченість сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення); число зареєстрованих злочинів на 100 тис. населення; рівень загального безробіття (у відсотках).

4. За результатами проведеного порівняльного аналізу виділено три групи регіонів за рівнем життя населення: з високим, середнім і низьким рівнем життя. До першої групи з високим рівнем життя населення відносяться Томська, Омська, Новосибірська області та Красноярський край. До групи із середнім рівнем життя населення увійшли Кемеровська і Іркутська області, республіка Хакасія і Алтайський край. І в третій групі з найнижчим рівнем життя населення виявилися Читинська область, республіки Алтай, Бурятія і Тува.

5. Основним показником, що характеризує разлічіяч рівня життя населення є середньомісячна заробітна плата. Заробітна плата є основним джерелом доходу населення. А від величини доходу залежить ступінь задоволення потреб людей. Чим вище дохід, тим більше своїх потреб людина може задовольнити.

6. Пріоритетним напрямком підвищення рівня життя населення в регіонах Сибірського федерального округу є збільшення середньомісячної заробітної плати. Для цього необхідно послідовне підвищення мінімального розміру оплати праціїх поетапне наближення до рівня прожиткового мінімуму, розвиток системи регулювання заробітної плати на основі колективних договорів і тарифних угод в системі соціального партнерства та усунення на цій основі невиправдано високої диференціації в оплаті праці за категоріями працівників, створення правових, економічних і організаційних умов, які забезпечують своєчасне і в повному обсязі виплату заробітної плати. У регіонах із середнім і високим рівнем життя населення необхідно розвиток соціальної інфраструктури. Список використаної літератури

1. Аганбегян А.Г. Соціально-економічний розвиток Росії // ЕКО.2004.№1 с. 2-19.

2. Алексєєва О.А., Жеребін В.М., Землянська В.Н. Рівень життя населення: тимчасові і міжрегіональні зіставлення // Народонаселеніе.-2001 №4.-с.39-55.

3. Бобков В. Про завдання підвищення якості та рівня життя населення Росії // Суспільство і економіка 2000.№3 с. 34-58.

4. Бобков В. Регіональне нерівність рівня життя // Федералізм 2003.№4 с.125-166.

5. Бобков В. Російська бідність: вимір та шляхи подолання // Суспільство і економіка 2005.№3 с.19-37.

6. Богомолова Т.Ю. Бідність в сучасній Росії: вимір і аналіз // Економічна наука сучасної Росії. 2005.№1 с. 93-106.

7. Воронов Ю.П. Порівняльна оцінка рівня життя в Сибіру: зустрічні розрахунки // Регіон: економіка ісоціологія.2002.№1 с.65-78.

8. Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Регіонознавство: Підручник.-М.: Гардарики, 2002. - 384 с.

9. Егоршин А.П. Якість життя населення регіону // Народонаселення 2005.№1 с.14-27.

10. Жеребін В.М., Романов А.Н. Рівень життя населення. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 592 с.

11. Іванов Ю. Про показники економічного добробуту // Питання економіки 2003.№2 с.93-102.

12. Ільїна О.Ю. Споживчі бюджети і їх значення для підвищення рівня життя населення // СОТИС 2005.№2 с.6-11.

13. Иохин В.Я. Економічна теорія: підручник. - М .: ВЛАДОС, 2003. - 421 с.

14. Колесникова І.І. Соціально-економічна статистика: навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 517 с.

15. Коломак Е.А. Взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку і бідністю населення в регіонах Росії // Регіон: економіка і соціологія 2004.№4 с. 29-44.

16. Концепція реформування системи заробітної плати та доходів населення в республіці Бурятія, міжгалузеве і внутрішньогалузеве тарифне регулювання оплати праці

17. Кудрявцева Р. Оцінка рівня і якості життя населення // Економіст 2001.№11 с.61-70.

18. Кузнєцова Є. Процеси диференціації доходів населення і їх державне регулювання // Економіст 2002.№4 с. 46-53.

19. Кузьмін С. Зрушення і проблеми в соціально-економічному розвитку Росії // Економіст 2002.№7 с.26-35.

20. Лайкам К. Державні заходи щодо регулювання диференціації доходів населення і зниження бідності // Суспільство і економіка.2002.№12 с. 30-49.

21. Лебедєва А.М. Рівень добробуту росіян: порівняльний аналіз об'єктивних і суб'єктивних оцінок // Вісник Московського університету. Серія 6: економіка. 2004.№5 с. 91-105.

22. Маматов А. Деякі питання зіставлення рівня і якості життя населення // Суспільство і економіка 2001.№5 с.170-176.

23. Мстиславській О.Р. Про інтегральних показниках рівня життя населення // Російський соціально-політичний вісник. 1997.№1-2 с.39-44.

24. Нестеров Л.І. Перспективи підвищення рівня життя в Росії // Питання статистики 2004.№8 с.66-71.

25. Овчарова Л.Н. Оцінка рівня бідності в Росії і можливі шляхи її скорочення // Народонаселення 2003.№4 с. 43-59.

26. Основні напрямки соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу (до 2010 року)

27. Основні показники соціально-економічного становища регіонів Російської Федерації в I півріччі 2005 року // Регіонологія.- 2005.- №3.- с. 46-53.

28. Основні соціально-економічні показники по Російської федерації за 2001-2005 роки // Питання статистики 2005.№6 с.72-78.

29. Пантелєєва Т.С., Червякова Г.А. Економіка соціальної роботи: підручник. - М .: ВЛАДОС, 2001. - 297 с.

30. Плотницький М.І. Макроекономіка: Навчальний посібник. - М .: видавництво «Іспит», 2004. - 625 с.

31. Поспєлова Є.Б. Рівень життя - головна складова соціальної політики держави // Регіональна економіка: теорія і практика 2004.№1 С.38-43.

32. Програма соціально-економічного розвитку на середньострокову перспективу (2005-2007 роки).

33. Регіональна угода між Об'єднанням організацій профспілок, спілками роботодавців та Урядом РБ на 2006-2007 роки.

34. Регіони Росії. Соціально-економічні показателі.2004: Стат.сб. / Росстат. - М., 2004. - 966 с.

35. Савченко П., Федорова М. Рівень і якість життя: поняття, індикатори, сучасний стан в Росії // Російський економічний журнал. 2000.№7 с. 66-73.

36. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Соціальна політика: навчальний посібник. - М .: Видавничий дім ГУ ВШЕ, 2004. - 432 с.

37. Соціальна статистика: Підручник / Під ред.І.І Єлісєєвої. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 480с.

38. Соціальне становище і рівень життя населення Республіки Бурятія: Стат. зб. в 2 ч. Ч. 2 / Бурятстат - Улан-Уде, 2005. - 238 с.

39. Соціально-економічна статистика: навчальний посібник / За ред. Голуб Л.А. - М .: ВЛАДОС, 2003. - 276 с.

40. Соціально-економічне становище регіонів Сибірського Федерального округу: Стат. бюлетень / Бурятстат - Улан-Уде, 2006. - 76 с.

41. Статистичний щорічник: Стат. зб. / Бурятстат - Улан-Уде, 2005 - 351 с.

42. Стріжкова Л. Якість життя в російських регіонах (динаміка, міжрегіональні зіставлення) // Економіст 2002.№10 с. 67-76.

43. Суворов А.В. Структура грошових доходів і витрат населення в сучасній Росії // Проблеми прогнозування 2004.№5 (86) с.63-73.

44. Тапіліна В.С.Соціально-економічна диференціація і здоров'я населення Росії // ЕКО 2002.№2 с. 114-125.

45. Ханін Г.І. Перерозподіл доходів населення як фактор прискорення економічного розвитку і забезпечення соціальної стабільності // ЕКО 2002.№6 с.90-103.

46. ​​Шевяков А. Соціальна нерівність, бідність і економічне зростання // Суспільство і економіка 2005.№3 с.3-18.

47. Економічна енциклопедія / Наук.-ред. рада вид-ва «Економіка»; Ін-т екон. РАН; Гл. ред. Л.І. Абалкін.- М .: ВАТ «Вид-во« Економіка », 1999.-1055 с.

48. Яременко Г.А. Деякі проблеми сучасної політики доходів населення в Росії // Проблеми прогнозування 2005.№3 с.94-101.

Додаток. Розрахункові таблиці до міжрегіональним зіставлень

Таблиця 1

Значення показників рівня і умов життя населення регіонів Росії.

2001 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

14

13,5

13,4

14,8

14,7

14,5

15,1

16,8

14,4

13,4

13,3

14,4

2. середньомісячна зарплата (грн.)

1902,3

2734,7

2385

3067,1

1870,4

4813,3

3642,7

3312,7

2657,8

2294,8

4055,1

2871,8

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

108

151

109

165

113

238

192

206

143

156

190

134

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

100

57,9

55,2

50,9

60,2

54,2

51,2

38,5

56

68,9

45,2

57,1

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

294

260

144

276

258

358

379

290

595

363

778

193

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

34,9

37,7

39,4

36,1

42,6

47,4

46,6

45,5

53,6

54,5

67

48,4

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

126

102

162

115

112

115

127

97

126

114

121

132

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

8766

14662

7550

12592

12280

21183

19241

18709

19286

14560

15425

12206

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

1349

2520

1572

5150

2707

5224

4140

3847

6122

3901

5654

2513

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

75

180

110

114

167

124

67

134

147

81

196

75

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1

0,5

0,2

0,4

1,8

8,1

1,7

4,9

1,5

1,1

1,1

0,9

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

43

44

44

56

49

84

75

121

57

73

70

40

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

132,1

88

95

173,1

149,6

129,2

148

120

161

138,2

125,2

129,1

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

128,5

136,2

133

141,4

205

165,3

179,8

166,9

206,7

175,5

253,6

123,7

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

79,8

86,4

25,2

90,6

123,5

80,3

39,8

77,8

103,6

86,4

157,1

52,3

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

2295

3108

2852

2130

2093

2399

2763

1986

2579

2362

2426

2741

17.уровень загального безробіття (у відсотках)

9,7

18,5

23,9

8,8

9,9

9,7

10,9

10

12,4

10

9,8

17

2002 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

14,9

14,1

14,7

16,1

15,7

15,2

15,8

17,6

15,3

14,4

14,3

15,2

2. середньомісячна зарплата (грн.)

3058,3

3941,1

3757,9

4093,9

2567,6

6171,4

5024,7

4248,3

3708,8

3452,9

5235,2

4246,2

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

130

174

133

174

121

240

200

221

162

178

219

166

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

103,5

59,9

57,1

53,8

60,4

54

53,5

38,7

46,2

70,3

45,1

60

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

300

281

154

344

306

396

426

325

591

417

789

268

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

35,1

38,3

38,4

36,9

43,5

48

47,1

45,9

56,2

54,7

66,6

48,8

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

126

103

162

115

111

116

127

97

123

114

120

136

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

10783

18310

9529

14126

15839

25542

22409

24973

25230

20046

20753

16885

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

2172

3507

2043

5873

3767

7368

5757

5223

8823

5583

8868

4078

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

127

182

87

175

142

164

85

158

154

108

202

66

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1

0,6

0,2

0,4

1,9

8,3

1,9

5,5

1,6

1,1

1

0,9

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

47

40

44

53

48

70

72

116

57

70

68

31

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

135,6

89

96

175,8

150,5

130,3

150

122

162,1

140,1

127,5

130,5

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

139,3

146,6

135,2

154,9

213,6

183,4

202

173,4

221

182,8

270,4

116,9

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

83,6

87,9

26,3

93,6

130,7

86,3

41,8

80,2

108,5

88,6

168,1

52,7

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

1816

2391

2408

1898

2058

1 869

2 572

1595

2121

1930

2017

2236

17.уровень безробіття (у відсотках)

11,5

15,4

20,5

8

8,3

7,7

11

9,3

11,4

9,5

11,1

11,1

2003 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

15,6

15,3

15,1

17,7

15,8

15,8

16,8

18,1

15,4

14,9

14,4

16,7

2. середньомісячна зарплата (грн.)

3816,7

5011,2

4698,1

5054,1

3147,5

7366,8

6137,6

5263,6

4623,5

4426,9

6685,4

5442,2

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

140

168

127

179

165

219

191

229

170

228

225

173

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

100,9

60,2

57,8

54

60,4

53,9

53,4

37,6

45,6

65

43,9

58,6

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

300

305

169

356

331

417

464

349

624

441

819

344

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

37,6

38,4

40,2

37,4

43,9

48,5

47,8

46,2

57,1

54,5

68,5

50,2

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

121,9

104

157,2

114,8

110,6

115,6

124,3

96,6

122,8

115,2

120,1

136,5

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

13822

22846

11704

17005

20488

30433

26266

30589

30943

26185

27595

23096

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

2905

4843

2623

7025

5036

10004

7845

6500

10463

7337

11412

6068

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

113

189

65

183

162

195

84

178

211

154

226

89

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1

0,6

0,1

0,3

2

8,8

1,6

6,6

1,8

0,9

1,1

1,3

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

44

36

43

52

43

71

66

59

37

75

58

32

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

137,8

91

97

176,8

151,5

131,4

151,1

122,1

163,5

141,5

129,3

131,9

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

151,3

163,2

139,9

172,6

226,8

197,9

212,5

185,5

237,6

193,7

282

128,8

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

86,1

87,8

28,5

98,2

138,1

89,6

43,7

83

114,2

91,7

182,8

54,4

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

2343

2317

2951

2854

2429

2099

2660

1586

2481

2214

2420

2496

17.уровень безробіття (у відсотках)

10,2

16,8

20,7

10,5

12,1

11,2

11,7

9,7

11

9,5

13,7

15,3

2004 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

14,8

15,3

13,4

16,1

15,7

15

16,5

17,9

15,4

14,8

14

17,1

2. середньомісячна зарплата (грн.)

4549,9

6162,7

5469,9

6160,8

3955,3

8673,7

7329,3

6706,6

5833,4

5482,5

7972,2

6671,6

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

144

196

142

187

147

269

228

259

209

228

272

202

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

100,8

61,6

58,1

54

60

53,5

53,1

36,9

44,9

64,4

43,2

57,5

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

295

328

190

376

344

424

479

363

625

466

866

360

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

38

38,3

42,7

37,3

44,2

48,9

47,2

46,7

57,2

54,3

65,5

51,4

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

123

109

178

110

115

116

126

103

121

119

124

140

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

16467

28553

14288

19853

25737

36061

32727

38618

39074

32402

35348

29429

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

3604

6370

3560

8407

6270

12183

9875

7975

12631

8969

14810

6362

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

118

203

67

192

163

201

87

182

225

175

235

92

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1

0,7

0,1

0,4

2,2

8,9

1,7

6,8

1,7

0,8

1,2

1,3

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

41

24

38

48

40

68

50

59

23

75

54

37

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

139,2

95,2

98,1

192,3

152,5

133,4

152

124,1

165,3

141,5

129,9

133,8

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

212,2

191,1

144,2

187,6

240,8

195,9

224,2

203,2

260,9

208,5

296,3

146,2

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

102,9

92,4

31,7

103,1

145,1

92,8

48,5

76,6

121,2

97,7

195,8

55,3

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

2303

2616

2960

2897

2306

2254

2760

1620

2652

2271

2706

2392

17.уровень безробіття (у відсотках)

10,2

14,7

20,9

10,9

10,7

10,4

13,5

10,5

10,2

9,4

8,9

12,5

2005 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

14,2

14,4

12,3

16

15,3

14,3

15,6

17

14,7

14,2>

13,3

15,7

2. середньомісячна зарплата (грн.)

5634

8026

6755

7680

4869

10137

8853

8511

7119

7032

9369

7502

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

168

176

140

166

223

247

263

307

209

257

253

203

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

101,4

59,9

58,7

54,2

60

52,9

52,8

36,5

44

63,9

42,4

56,8

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

307

330

191

391

365

450

481

372

633

465

884

363

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

37,7

39,4

41,4

39,1

44,1

49,1

48,3

47,2

59,1

55,4

70,1

50,9

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

123

110

179

115,6

116

116,2

125,9

96,4

122,9

119,9

124,5

140,1

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

19238

36575

17732

22633

31920

42570

40979

49093

51758

40621

45055

34765

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

4957

8709

4592

10026

8948

14508

11714

9977

16343

11561

18760

7956

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

147,4

204,9

52,4

223,7

155,4

250,4

89

224

189,2

367,9

308,3

113,7

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,2

0,7

0,2

0,4

2,1

8,5

1,5

6,8

1,9

0,8

1,2

1,3

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

43

26

40

52

44

69

53

56

25

73

59

33

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

140,1

96,5

98,6

194,2

153,7

135,6

152,9

124,9

166,2

146,1

130,1

135,2

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

220,1

195,6

145,3

189,5

242,3

205,3

223,5

205,1

263,1

209,1

302,7

148,1

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

103,5

92,4

33,2

104,5

149,9

95,7

48,6

88,1

121,5

97,4

196,5

59,1

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

2665

3131

3348

3563

2943

2822

3364

1830

3347

2691

3104

2913

17.уровень безробіття (у відсотках)

8,4

14,6

21,9

9,1

8,8

8,9

10,5

9,5

8,2

7,4

10,1

10

Таблиця 2

Інтервали значень і відповідні їм бали.

2001 рік

Порядковий номер показника

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

6 балів

7 балів

8 балів

9 балів

10 балів

1.смертность населення (на 1000 осіб)

13,3-13,65

14

14,35

14,7

15,05

15,4

15,75

16,1

16,45

16,8

2. середньомісячна зарплата (грн.)

1870,4-2164,69

2753,27

3047,56

3341,85

3636,14

3930,43

4224,72

4519,01

4519,01

4813,3

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

108-121

134

147

160

173

186

199

212

225

238

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

38,5-44,65

50,8

56,95

63,1

69,25

75,4

81,55

87,7

93,85

100

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

144-207,4

270,8

334,2

397,6

461

524,4

587,8

651,2

714,6

778

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

34,9-38,11

41,32

44,53

47,74

50,95

54,16

57,37

60,58

63,79

67

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

97-103,5

110

116,5

123

129,5

136

142,5

149

155,5

162

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

7550-8913,3

10276,6

11639,9

13003,2

14366,5

15729,8

17093,1

18456,4

19819,7

21183

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

1349-1826,3

2303,6

2780,9

3258,2

3735,5

4212,8

4690,1

5167,4

5644,7

6122

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

67-79,9

92,8

105,7

118,6

131,5

144,4

157,3

170,2

183,1

196

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1-0,9

1,7

2,5

3,3

4,1

4,9

5,7

6,5

7,3

8,1

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

40-48,1

56,2

64,3

72,4

80,5

88,6

96,7

104,8

112,9

121

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 населення), штук

88-96,51

105,02

113,53

122,04

130,55

139,06

147,57

156,08

164,59

173,1

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

123,7-136,69

149,68

162,67

175,66

188,65

201,64

214,63

227,62

240,61

253,6

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

25,2-38,39

51,58

64,77

77,96

91,15

104,34

117,53

130,72

143,91

157,1

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

1986-2098,2

2210,4

2322,6

2443,8

2547

2659,2

2771,4

2883,6

2995,8

3108

17.уровень безробіття (у відсотках)

8,8-10,31

11,82

13,33

14,84

16,35

17,86

19,37

20,88

22,39

23,9

2002 рік

Порядковий номер показника

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

6 балів

7 балів

8 балів

9 балів

10 балів

1.смертность населення (на 1000 осіб)

14,1-14,45

14,8

15,15

15,5

15,85

16,2

16.55

16,9

17,25

17,6

2. середньомісячна зарплата (грн.)

2567,6-2927,98

3288,36

3648,74

4009,12

4369,5

4729,88

5090,26

5450,64

5811,02

6171,4

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

121-132,9

144,8

156,7

168,6

180,5

192,4

204,3

216,2

228,1

240

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

38,7-45,18

51,66

58,14

64,62

71,1

77,58

84,06

90,54

97,02

103,5

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

154-217,5

281

344,5

408

471,5

535

598,5

662

725,5

789

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

35,1-38,25

41,4

44,55

47,7

50,85

54

57,15

60,3

63,45

66,6

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

97-103,5

110

116,5

123

129,5

136

142,5

149

155,5

162

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

9529-11130,3

12731,6

14332,9

15934,2

17535,5

19136,8

20738,1

22339,4

23940,7

25542

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

2043-2725,5

3408

4090,5

4773

5455,5

6138

6820,5

7503

8185,5

8868

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

66-79,6

93,2

106,8

120,4

134

147,6

161,2

174,8

188,4

202

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1-0,92

1,74

2,56

3,38

4,2

5,02

5,84

6,66

7,48

8,3

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

31-39,5

48

56,5

65

73,5

82

90,5

99

107,5

116

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

89-97,68

106,36

115,04

123,72

132,4

141,08

149,76

158,44

167,12

175,8

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

116,9-132,25

147,6

162,95

178,3

193,65

209

224,35

239,7

255,05

270,4

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

26,3-40,48

54,66

68,84

83,02

97,2

111,38

125,56

139,74

153,92

168,1

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

1595-1692,7

1790,4

1888,1

1985,8

2083,5

2181,2

2278,9

2376,6

2474,3

2 572

17.уровень безробіття (у відсотках)

7,7-8,98

10,26

11,54

12,82

14,1

15,38

16,66

17,94

19,22

20,5

2003 рік

Порядковий номер показника

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

6 балів

7 балів

8 балів

9 балів

10 балів

1.смертность населення (на 1000 осіб)

14,4-14,77

15,14

15,51

15,85

16,22

16,59

16,96

17,33

17,7

18,07

2. середньомісячна зарплата (грн.)

3147,5-3569,43

3991,36

4413,29

4835,22

5257,15

5679,08

6101,01

6522,94

6944,87

7366,8

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

127-137,2

147,4

157,6

167,8

178

188,2

198,4

208,6

218,8

229

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

37,6-43,93

50,26

56,59

62,92

69,25

75,58

81,91

88,24

94,57

100,9

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

169-234

299

364

429

494

559

624

689

754

819

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

37,4-40,51

43,62

46,73

49,84

52,95

56,06

59,17

62,28

65,39

68,5

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

96,6-102,66

108,72

114,78

120,84

126,9

132,96

139,02

145,08

151,14

157,2

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

11704-13627

15551,8

17475,7

19399,6

21323,5

23247,4

25171,3

27095,2

29019,1

30943

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

2623-3501,9

4380,8

5259,7

6138,6

7017,5

7896,4

8775,3

9654,2

10533,1

11412

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

65-81,1

97,2

113,3

129,4

145,5

161,6

177,7

193,8

209,9

226

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1-0,97

1,84

2,71

3,58

4,45

5,32

6,19

7,06

7,93

8,8

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

32-36,3

40,6

44,9

49,2

53,5

57,8

62,1

66,4

70,7

75

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

91-99,58

108,16

116,74

125,32

133,908

142,488

151,068

159,648

168,228

176,8

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

128,8-144,12

159,44

174,76

190,08

205,4

220,72

236,04

251,36

266,68

282

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

28,5-43,93

59,36

74,79

90,22

105,65

121,08

136,51

151,94

167,37

182,8

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

1586-1722,5

1859

1995,5

2132

2268,5

2405

2541,5

2678

2814,5

2951

17.уровень безробіття (у відсотках)

9,5-10,62

11,74

12,86

13,98

15,1

16,22

17,34

18,46

19,58

20,7

2004 рік

Порядковий номер показника

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

6 балів

7 балів

8 балів

9 балів

10 балів

1.смертность населення (на 1000 осіб)

13,4-13,85

14,3

14,75

15,2

15,65

16,1

16,55

17

17,45

17,9

2. середньомісячна зарплата (грн.)

3955,3-4427,14

4898,98

5370,82

5842,66

6314,5

6786,34

7258,18

7730,02

8201,86

8673,7

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

142-155

168

181

194

207

220

233

246

259

272

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

36,9-43,29

49,68

56,07

62,46

68,85

75,24

81,63

88,02

94,41

100,8

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

190-257,6

325,2

392,8

460,4

528

595,6

663,2

730,8

798,4

866

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

37,3-40,12

42,94

45,76

48,58

51,4

54,22

57,04

59,86

62,68

65,5

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

103-110,5

118

125,5

133

140,5

148

155,5

163

170,5

178

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

14288-16766,6

19245,2

21723,8

24202,4

26681

29159,6

31638,2

34116,8

36595,4

39074

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

3560-4685

5810

6935

8060

9185

10310

11435

12560

13685

14810

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

67-83,8

100,6

117,4

134,2

151

167,8

184,6

201,4

218,2

235

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,1-0,98

1,86

2,74

3,62

4,5

5,38

6,26

7,14

8,02

8,9

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

23-28,2

33,4

38,6

43,8

49

54,2

59,4

64,6

69,8

75

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

95,2-104,91

114,62

124,33

134,04

143,75

153,46

163,17

172,88

182,59

192,3

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

144,2-159,41

174,62

189,83

205,04

220,25

235,46

250,67

265,88

281,09

296,3

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

31,7-48,11

64,52

80,93

97,34

113,75

130,16

146,57

162,98

179,39

195,8

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

1620-1754

тисячі вісімсот вісімдесят вісім

2022

2156

2290

2424

2558

2692

2826

2960

17.уровень безробіття (у відсотках)

8,9-10,1

11,3

12,5

13,7

14,9

16,1

17,3

18,5

19,7

20,9

2005 рік

Порядковий номер показника

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

6 балів

7 балів

8 балів

9 балів

10 балів

1.смертность населення (на 1000 осіб)

12,3-12,77

13,24

13,71

14,18

14,65

15,12

15,59

16,06

16,53

17

2. середньомісячна зарплата (грн.)

4869-5395,8

5922,6

6449,4

6976,2

7503

8029,8

8556,6

9083,4

9610,2

10137

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

140-156,7

173,4

190,1

206,8

223,5

240,2

256,9

273,6

290,3

307

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

36,5-42,99

49,48

55,97

62,46

68,95

75,44

81,93

88,42

94,91

101,4

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

191-260,3

329,6

398,9

468,2

537,5

606,8

676,1

745,4

814,7

884

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

37,7-40,94

44,18

47,42

50,66

53,9

57,14

60,38

63,62

66,86

70,1

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

96,4-104,66

112,92

121,18

129,44

137,7

145,96

154,22

162,48

170,74

179

8.рознічн ...........ий товарообіг на душу населення (грн.)

17732-21134,6

24537,2

27939,8

31342,4

34745

38147,6

41550,2

44952,8

48355,4

51758

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

4592-6008,8

7425,6

8842,4

10259,2

11676

13092,8

14509,6

15926,4

17343,2

18760

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

52,4-83,95

115,5

147,05

178,6

210,15

241,7

273,25

304,8

336,35

367,9

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

0,2-1,03

1,86

2,69

3,52

4,35

5,18

6,01

6,84

7,67

8,5

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

25-29,8

34,6

39,4

44,2

49

53,8

58,6

63,4

68,2

73

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 населення), штук

96,5-106,27

116,04

125,81

135,58

145,35

155,12

164,89

174,66

184,43

194,2

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

145,3-161,04

176,78

192,62

208,26

224

239,74

255,48

271,22

286,96

302,7

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

33,2-49,53

65,86

82,19

98,52

114,85

131,18

147,51

163,84

180,17

196,5

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

1830-2003,3

2176,6

2349,9

2523,2

2696,5

2869,8

3043,1

3216,4

3389,7

3563

17.уровень безробіття

7,4 - 8,85

10,3

11,75

13,2

14,65

16,1

17,55

19

20,45

21,9

Таблиця 3

Бальні оцінки регіонів.

2001 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

-2

-1

-1

-5

-4

-4

-4

-10

-3

-1

-1

-3

2. середньомісячна зарплата (грн.)

1

3

2

4

1

10

6

5

3

2

8

3

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

1

4

1

5

1

10

7

8

3

4

7

2

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

10

4

3

2

4

3

3

1

3

5

2

4

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

3

2

1

3

2

4

4

3

8

4

10

1

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

1

1

2

1

3

4

4

4

5

7

10

5

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

5

1

10

3

3

3

5

1

5

3

4

6

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

1

6

1

4

4

10

9

9

9

6

6

4

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

1

3

1

8

3

9

6

6

10

6

10

3

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

1

9

4

4

8

5

1

6

7

2

10

1

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

1

1

1

1

3

10

2

6

2

2

2

1

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

1

1

1

2

2

6

5

10

3

5

4

1

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

6

1

1

10

8

5

8

4

9

6

5

5

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

1

1

1

2

7

4

5

4

7

4

10

1

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

5

5

1

5

8

5

2

4

6

5

10

2

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

-3

-10

-8

-2

-1

-4

-7

-1

-6

-4

-4

-7

17. рівень безробіття

-1

-7

-10

-1

-1

-1

-2

-1

-3

-1

-1

-6

індекс

32

24

11

48

51

83

54

59

67

55

92

23

місце

9

10

12

8

7

2

6

4

3

5

1

11

2002 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

-3

-1

-2

-6

-5

-4

-5

-10

-4

-1

-1

-4

2. середньомісячна зарплата (грн.)

2

4

4

5

1

10

7

5

4

3

8

5

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

1

5

2

5

1

10

7

9

4

5

9

4

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

10

4

3

3

4

3

3

1

2

5

1

4

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

3

2

1

3

3

4

5

3

7

5

10

2

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

1

2

2

1

3

5

4

4

7

7

10

5

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

5

1

10

3

3

3

5

1

4

3

4

6

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

1

6

1

3

4

10

9

10

10

7

7

5

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

1

3

1

6

3

8

6

5

10

6

10

3

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

5

9

2

9

6

8

2

7

7

4

10

1

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

1

1

1

1

3

10

3

7

2

2

2

1

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

2

2

2

3

2

5

5

10

4

5

5

1

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 населення), штук

6

1

1

10

8

5

8

4

9

6

5

5

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

2

2

2

3

7

5

6

4

7

5

10

1

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

4

5

1

5

8

5

2

4

6

5

10

2

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

-3

-9

-9

-4

-5

-3

-10

-1

-6

-4

-5

-7

17. рівень безробіття

-3

-6

-10

-1

-1

-1

-3

-2

-3

-2

-3

-3

індекс

35

31

12

49

45

93

54

61

70

61

92

31

місце

8

9

10

6

7

1

5

4

3

4

2

9

2003 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

-4

-3

-2

-9

-4

-4

-7

-10

-3

-2

-1

-7

2. середньомісячна зарплата (грн.)

2

5

5

5

1

10

8

6

4

4

9

6

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

2

5

1

6

4

9

7

10

5

10

10

5

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

10

4

4

3

4

3

3

1

2

5

1

4

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

3

3

1

3

3

4

5

3

7

5

10

3

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

1

1

1

1

3

4

4

3

7

6

10

5

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

5

2

10

4

2

4

5

1

5

4

4

7

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

2

6

1

3

5

10

8

10

10

8

9

6

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

1

3

1

6

3

9

6

5

9

6

10

4

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

3

8

1

8

7

9

2

8

10

6

10

2

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

1

1

1

1

3

10

2

8

2

1

2

2

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

3

1

3

5

3

10

8

7

2

10

7

1

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

6

1

1

10

8

5

7

4

9

6

5

5

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

2

3

1

3

7

5

6

4

8

5

10

1

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

4

4

1

5

8

4

1

4

6

5

10

2

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

-6

-6

-10

-10

-7

-4

-8

-1

-7

-5

-7

-7

17.уровень безробіття

-1

-7

-10

-1

-3

-2

-2

-1

-2

-1

-4

-6

індекс

35

31

10

51

47

86

55

62

74

73

95

33

місце

9

11

12

7

8

2

6

5

3

4

1

10

2004рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.смертность населення (на 1000 осіб)

-4

-5

-1

-6

-6

-4

-7

-10

-5

-4

-2

-9

2. середньомісячна зарплата (грн.)

2

5

4

5

1

10

8

6

4

4

9

6

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

1

5

1

4

1

10

7

9

6

7

10

4

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

10

4

4

3

4

3

3

1

2

5

1

4

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

2

3

1

4

3

4

5

3

7

5

10

3

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

1

1

2

1

3

5

4

4

7

7

10

5

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

3

1

10

1

2

2

4

1

3

3

3

5

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

1

6

1

3

5

9

8

10

10

8

9

7

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

1

3

1

5

3

8

6

4

9

5

10

3

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

4

9

1

8

6

8

2

6

10

7

10

2

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

1

1

1

1

3

10

2

8

2

1

2

2

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

4

1

3

5

4

9

6

7

1

10

6

3

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

5

1

1

10

6

4

6

3

8

5

4

4

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

5

4

1

3

7

4

6

4

8

5

10

1

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

5

4

1

5

7

4

2

3

6

5

10

2

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

-6

-8

-10

-10

-6

-5

-9

-1

-8

-5

-9

-6

17.уровень безробіття

-2

-5

-10

-2

-2

-2

-4

-2

-2

-1

-1

-3

індекс

33

30

21

40

41

79

49

56

68

67

90

33

місце

9

10

11

8

7

2

6

5

3

4

1

9

2005 рік

показник

регіон

Республіка Алтай

Республіка Бурятія

Республіка Тива

Республіка Хакасія

Алтайський край

Красноярський край

Іркутська область

Кемеровська область

Новосибірська область

Омська область

Томська область

Читинська область

1.сме ...........ртность населення (на 1000 осіб)

-4

-5

-1

-7

-7

-5

-7

-10

-5

-4

-2

-8

2. середньомісячна зарплата (грн.)

2

6

4

6

1

10

8

7

5

5

9

5

3. співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму (%)

2

3

1

2

5

7

8

10

5

7

7

4

4. число денних загальноосвітніх шкіл (на 100 тис. Населення)

10

4

4

3

4

3

3

1

2

5

1

4

5.Число студентів (на 10 тис. Населення)

2

3

1

3

3

4

5

3

7

4

10

3

6.Обеспеченность населення лікарями (на 10 тис. Населення)

1

1

2

1

2

4

4

3

7

6

10

5

7.обеспеченность населення лікарняними ліжками (на 10 тис. Населення)

4

2

10

3

3

3

4

1

4

3

4

6

8.рознічний товарообіг на душу населення (грн.)

1

6

1

2

5

8

7

10

10

7

8

5

9.об'ем платних послуг на душу населення (грн.)

1

3

1

4

4

7

5

4

9

5

10

3

10.ввод в дію житлових будинків на 1000 чол. (Кв.м.)

3

5

1

5

4

7

2

5

4

10

9

2

11.чісло сімей, які отримали житло за рік, тис.

1

1

1

1

3

10

2

8

3

1

2

2

12.обеспеченность населення автобусами загального користування (на 100 тис. Населення), штук

4

1

4

6

4

10

6

7

1

10

8

2

13.обеспеченность населення особистими автомобілями (на 1000 наявного населення), штук

1

1

1

10

6

4

6

3

8

6

4

4

14.обеспеченность міського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

5

4

1

3

7

4

5

4

8

5

10

1

15.обеспеченность сільського населення телефонами (на 1000 наявного населення)

5

4

1

5

8

4

1

4

7

4

10

2

16.чісло зареєстрованих злочинів (на 100 тис. Населення)

-5

-8

-9

-10

-7

-5

-9

-1

-9

-5

-8

-7

17.уровень безробіття

-1

-5

-10

-2

-1

-1

-3

-2

-1

-1

-2

-2

індекс

32

24

13

35

44

64

47

57

65

68

90

31

місце

9

11

12

8

7

4

6

5

3

2

1

10

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаРейтингова оцінка рівня життя населення регіонів Сибірського федерального округу

Скачати 238.53 Kb.