Дата конвертації06.07.2017
Розмір102.57 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 102.57 Kb.

Реструктуризація бізнесу ЗАТ "БІЗ"

td>

0,07

0,10

Відносна економія (перевитрата) ОФ, т.р.

ОФ отч.г. - ОФ прош.г. * I в.п. (1,03)

5868,29

Незважаючи на те, що фондовіддача збільшилася, існує перевитрата основних фондів. Знизилася фондоемкость продукції, можливо було введено нове більш продуктивне обладнання. Збільшилася рентабельність по прибутку до оподаткування на 10%. Незважаючи на те, що зросла виручка і величина основних фондів, існує перевитрата основних фондів, але в цілому підприємство стало працювати ефективніше.

2. 5.4 Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства.

Необхідною умовою виконання планів по виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним (більш економним використанням наявних запасів в процесі виробництва продукції).

Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість її може при цьому і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат.

Для характеристики використання матеріальних ресурсів застосовують такі показники:

Матеріаловіддача характеризує віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів.

Матеріаломісткість продукції показує, скільки матеріальних витрат необхідно зробити або фактично доводиться на виробництво одиниці продукції.

Таблиця 13.

Аналіз використання матеріальних ресурсів.

найменування показника

порядок розрахунку

значення

зміна

2004р.

2005р.

Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ

?

16792

27507

10715

Матеріальні витрати в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ

(Ф5) мат. затр. / Iцен на сировину (1,014)

7071

14016

6945

Матеріаловіддача, р. / Р.

Vпр. / МОЗ. сопост. ціни

2,37

1,96

-0,41

Матеріаломісткість продукції, р. / Р.

МОЗ / V пр.

0,42

0,51

0,09

Економія (перевитрата) матеріальних ресурсів, т.р.

МОЗ. отч.г.-МЗ. пр.г. • I зростання

6732,43

Дані вищенаведеної таблиці показують, що обсяг продажів продукції значно збільшився, але також збільшилися і матеріальні витрати майже в 2 рази. знизилася матеріаловіддача, але збільшилася матеріаломісткість, т. е. на виробництво одиниці продукції припадає 0,51 р / р матеріальних витрат. Перевитрата матеріальних ресурсів становить 6732,43 тисяч рублів.

2. 5. 5 Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Оцінка внеску окремих факторів виробництва в собівартість і на цій підставі визначення характеру виробництва.

Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції, робіт, послуг. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання.

Таблиця 14.

Аналіз складу, структури і динаміки витрат.

найменування показника

порядок розрахунку

Абс. значення, тис. руб.

Уд. вага,%

зміни

Темп приросту, %

2004 р

2005 р

2004 р

2005 р

абс. знач., т. руб.

уд. ваги,%

Матеріальні витрати

Стор. 710 ф.5

7170

14212

0,63

0,77

7042,00

0,14

98,21

Витрати на оплату праці

Стор. 720 ф.5

357

610

0,03

0,03

253,00

0,00

70,87

Відрахування на соціальні потреби

Стор. 730 ф.5

270

314

0,02

0,02

44,00

-0,01

16,30

амортизація

Стор. 740 ф.5

3512

3201

0,31

0,17

-311,00

-0,13

-8,86

Інші витрати

Стор. 750 ф.5

102

97

0,01

0,01

-5,00

0,00

-4,90

Разом за елементами витрат

Стор. 760 ф.5

11411

18434

1,00

1,00

7023,00

-

61,55

За даними таблиці видно, що матеріальні витрати збільшилися на 7042т.руб., а витрати на оплату праці зросли на 253 рублів. Питома вага заробітної плати в загальній сумі елементів витрат залишився колишнім. Для інших витрат в абсолютному відношенні знизилася на 5 т.р. Підприємство можна віднести до типу матеріаломістких.

2.5.6 Аналіз показників рентабельності.

Рентабельність - це відносний показник прибутковості. Коефіцієнти рентабельності (прибутковості) є окреме питання показників ефективності, коли в якості показника ефекту в чисельнику дробу береться прибуток, а в знаменнику - величина витрат. Існує багато різновидів коефіцієнтів рентабельності в залежності від того, рентабельність чого ми хочемо оцінити.

Показники рентабельності можна класифікувати за трьома групами:

· Рентабельність витрат по певній діяльності.

· Рентабельність продажів.

· Рентабельність ресурсів.

Всі показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.


Оцінимо рентабельність даного підприємства. Дані занесемо в таблицю 15

Таблиця 15.

Аналіз показників рентабельності.

найменування показника

порядок розрахунку

значення

зміна

2004 р

2005 р

Окупність витрат з чистого прибутку

Чистий пр. Ф.2 с.190. Ф.2 с.20 + 30 + 40

-0,02

0,06

0,08

Рентабельність продажів по прибутку від продажів

Пр. від прод.Ф.2 с.50. Вир.Ф.2 с.10

-0,01

0,11

0,12

Рентабельність продажів по чистому прибутку

Чистий пр.Ф.2 с.190. Вир.Ф.2 с.10

-0,02

0,05

0,08

Рентабельність активів за прибутком до оподаткування

Пр. до нал.Ф.2 с.140. Ср.год.ст-ть Сова

-0,01

0,05

0,07

Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку

Ф.2 с.190. Ср.год.ст-ть СК

-0,87

0,93

1,80


Оцінка показників рентабельності говорить про те, що підприємство вийшло з кризи і стабільно працює, показники покращилися, це свідчить про ефективність виробництва.

2.5.7 нализ фінансової структури балансу.

Проведення будь-аналітичної роботи, в тому числі і вивчення бухгалтер-ської звітності, передбачає певну послідовність або етапність дій, що включають:

підготовку джерел інформації для аналізу, перевірку її достовірності;

вивчення та аналітичну обробку економічної інформації - складання аналітичних таблиць, графіків і т.п .;

встановлення і оцінку впливу факторів на досліджувані поки-затели, узагальнення та оформлення результатів аналізу;

розробку конкретних заходів щодо поліпшення досліджуваних поки-ників, оцінку перспектив розвитку, обгрунтування прийнятих управлінських рішень.

Аналіз бухгалтерської звітності передбачає викорис-ня конкретних прийомів або методів, одним з яких являє-ся «читання» балансу, або вивчення абсолютних величин. «Чте-ня», або знайомство зі змістом, балансу дозволяє устано-вити основні джерела коштів (власні і позикові); основні напрями вкладення коштів; співвідношення коштів і джерел та інші характеристики, що дозволяють оцінити майновий стан підприємства і його забезпеченість. Але інформація, представлена ​​в абсолютних величинах, не завжди дозволяє точно визначити динаміку показників і недостатність-на для обґрунтування рішень. Тому поряд з абсолютними величинами при аналізі бухгалтерської звітності використовуються різні прийоми аналізу, які передбачають розрахунок і оцінку від-відносна показників. До них відносяться горизонтальний, вер-тікальний, трендовий, факторний аналіз і розрахунок коефіцієнтів.

Горизонтальний аналіз передбачає вивчення абсолютних показників статей звітності організації за певний період, розрахунок темпів їх зміни і оцінку. При горизонтальному аналізі будуються аналітичні табли-ці, в яких абсолютні показники звітності доповнюються відносними, тобто прораховується зміну абсолютних показників в сумі і у відсотках.

В умовах інфляції цінність горизонтального аналізу не-скільки знижується, так як вироблені з його допомогою розра-ти не відображають об'єктивного зміни показників, пов'язаних з інфляційними процесами.

Горизонтальний аналіз доповнюється вертикальним аналізом вивчення фінансових показників.

Під вертикальним аналізом розуміється уявлення дан-них звітності у вигляді відносних показників через питомої ний вага кожної статті в загальному підсумку звітності та оцінка їх зміни в динаміці. Відносні показники згладжують вплив інфляції, що дозволяє досить об'єктивно оце-нить відбуваються зміни. Дані вертикального аналізу дозволяють оцінити структур-ні зміни в складі активів, пасивів, інших показників звітності, динаміку питомої ваги основних елементів дохо-дів організації, коефіцієнтів рентабельності продукції і т.п.

Для більш об'єктивної оцінки діяльності організації вертикальний аналіз доповнюється показниками горизонтального аналізу, на основі яких будується порівняльний аналітичний-ський баланс.

Аналітичний баланс - це таблиця, що складається на основі бухгалтерського балансу для оцінки складу, структури і динаміки, як активів підприємства, так і їх джерел.

Аналітичний баланс містить відносні показники:

· Питома вага (%) - це величина показника в 100% всіх інших значень, яка показує яку ж частку в загальному обсязі займає той чи інший показник;

· Темп приросту (%) - це відношення абсолютних змін до початку року.

Показники, що характеризують зміну абсолютних і відносних показників:

1. зміна абсолютних значень (руб.) - це різниця між показником абсолютних значень на початок і кінець року, яка показує, наскільки ж змінився показник в кінці року в порівнянні з початком;

2. зміна питомої ваги (%) - це різниця між питомою вагою показника на початок і кінець року, яка показує, наскільки ж змінився питома вага показника, в загальній масі, в кінці року в порівнянні з початком;

3. зміна у відсотках до початку року (%) - це відношення абсолютних значень величин на початок і кінець року, яке показує, на скільки відсотків змінилося абсолютне значення показника на кінець року в порівнянні з початком.

Таблиця 16.

Аналітичний баланс підприємства за 2005 рік.

Найменування статей

коди рядків

Абсолютні значення, УРАХУВАННЯМ

Питома вага, %

зміни

на поч. року

на кін. року

на поч. року

на кін. року

абс. знач. т.р.

уд. вага,%

% До поч. року

АКТИВ

1. Необоротні активи.

Основні засоби

120

8167

10003

27,72

9,73

1836,00

-17,99

22,48

незавершене будівництво

130

2908

2908

9,87

2,83

0,00

-7,04

0,00

Довгострокові фінансові вкладення

140

5819

74895

19,75

72,88

69076,00

53,13

1187,08

Разом необоротні активи

190

16894

87806

57,34

85,44

70912,00

28,10

419,75

2.Оборотні активи

Запаси, в т.ч .:

210

3866

6135

13,12

5,97

2269,00

-7,15

58,69

Сировина, матеріали та ін. Аналогічні цінності

211

2072

3023

7,03

2,94

951,00

-4,09

45,90

Готова продукція і товари для перепродажу

214

1 784

3099

6,06

3,02

1315,00

-3,04

73,71

Витрати майбутніх періодів

216

10

13

0,03

0,01

3,00

-0,02

30,00

ПДВ по придбаних цінностях

220

2647

2307

8,98

2,24

-340,00

-6,74

-12,84

Короткострокова дебіторська заборгованість, в т.ч .:

240

5416

5902

18,38

5,74

486,00

-12,64

8,97

Покупці і замовники

241

5198

5902

17,64

5,74

704,00

-11,90

13,54

Грошові кошти

260

510

333

1,73

0,32

-177,00

-1,41

-34,71

Інші оборотні активи

270

130

283

0,44

0,28

153,00

-0,17

117,69

Разом оборотні активи

290

12569

14960

42,66

14,56

2391,00

-28,10

19,02

БАЛАНС

300

29463

102766

100,00

100,00

73303,00

248,80

ПАСИВ

3. Капітал і резерви

Статутний капітал

410

10

10

0,03

0,01

0,00

-0,02

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

1040

2041

3,53

1,99

1001,00

-1,54

96,25

Разом капітал і резерви

490

1050

2051

3,56

2,00

1001,00

-1,57

95,33

4. Довгострокові зобов'язання

5. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити

610

2163

76136

7,34

74,09

73973,00

66,75

3419,93

Кредиторська заборгованість, в т.ч .:

620

26223

24579

89,00

23,92

-1644,00

-65,09

-6,27

Постачальники і підрядчики

621

24983

23875

84,79

23,23

-1108,00

-61,56

-4,44

Заборгованість перед дочірніми підприємствами

622

138

154

0,47

0,15

16,00

-0,32

11,59

Заборгованість перед персоналом організації

623

130

146

0,44

0,14

16,00

-0,30

12,31

Заборгованість перед держ. внебюджет. фондами

624

577

404

1,96

0,39

-173,00

-1,57

-29,98

Заборгованість з податків і зборів

625

395

1,34

0,00

-395,00

-1,34

-100,00

Інші короткострокові зобов'язання

660

27

0,09

0,00

-27,00

-0,09

-100,00

Разом короткострокові зобов'язання

690

28413

100715

96,44

98,00

72302,00

1,57

254,47

БАЛАНС, в тому числі:

700

29463

102766

100,00

100,00

73303,00

248,80

Власний капітал (490 + 640 + 650)

1050

2051

3,56

2,00

1001,00

-1,57

95,33

Позиковий капітал (590 + 690-640-650)

28413

100715

96,44

98,00

72302,00

1,57

254,47


За даними табліци16 валюта балансу за звітний період зросла на 73303 т.р.

У складі необоротних активів в звітному періоді спостерігається зниження питомої ваги незавершеного будівництва та основних засобів. В цілому за звітний період необоротні активи зросли майже на 420% за рахунок довгострокових фінансових вкладень. У загальному обсязі оборотних активів частка готової продукції знизилася, але темп приросту склав 73,71%. У порівнянні з початком періоду в складі оборотних активів відбулося зниження сум ПДВ, грошових коштів та інших оборотних активів.

Що стосується пасиву балансу, короткострокову позику виріс на майже на 67%.

Отже, провівши аналіз балансу ЗАТ «БІЗ», можна сказати, що в ньому простежується позитивна динаміка, незважаючи на погіршення деяких досить значущих статей балансу.

Оцінка фінансової стійкості підприємства.

Фінансова стійкість підприємства - такий стан його фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Під загальною стійкістю підприємства можна розуміти і таке його стан, коли підприємство стабільно, протягом досить тривалого періоду часу випускає і реалізує конкурентоспроможну продукцію, отримує чистий прибуток, достатню для виробничого і соціального розвитку підприємства, є ліквідним і кредитоспроможним.

З цих визначень можна зробити висновок, що фінансова стійкість є комплексним і найбільш важливим критерієм, що характеризує фінансовий стан підприємства.

Існує чотири типи фінансової стійкості:

· - абсолютна фінансова стійкість;

· - нормальна фінансова стійкість;

· - нестійкий фінансовий стан;

· - кризовий фінансовий стан.

Оцінку фінансової стійкості ЗАТ «Білгородський інструментальний завод» проведемо за формулою: Y = 1,2 • X 1 +1,4 • X 2 +3,3 • X 3 +0,6 • X 4 + X 5; де

X 1 - частка чистого оборотного капіталу в активах;

X 2 - рентабельність активів, обчислена за нерозподіленого прибутку;

X 3 - рентабельність активів, обчислена за балансового прибутку;

X 4 - коефіцієнт покриття ринкової вартості власного капіталу;

X 5 - віддача всіх активів.

· При Y1,8 - компанія нестійка, ризик банкрутства дуже великий;

· При 1,8Y2, 8 - компанія середньо стійка;

· При Y2,99 - компанія стійка, ризик банкрутства вкрай низький.

Розрахунки представимо в таблиці 17. Розрахунки виконані за даними на кінець 2005 року.

Таблиця 17.

Найменування показ а теля

порядок розрахунку

Фактичне зн а чення

X 1

СК / Совки

0,02

X 2

Нераспред.пріб. / Сова

0,02

X 3

Пріб.до н / обл. / Сова

0,02

X 4

СК / ЗК

0,02

X 5

Вир / Сова

0,27

Для складання рівняння використовуємо таблиць 17.

Y = 1,2 • 0,02 + 1,4 • 0,02 + 3,3 • 0,02 + 0,6 • 0,02 + 0,27 = 0,4

Виходячи з вищепредставленими рівняння слід, що компанія нестійка і ризик банкрутства дуже великий.

2.5.8 Аналіз платоспроможності підприємства.

Платоспроможність - це можливість підприємства розплачуватися за своїми зобов'язаннями.

Платоспроможність підприємства відображають наступні коефіцієнти:

· Коефіцієнт абсолютної ліквідності - це відношення найбільш ліквідних активів, до суми найбільш термінових і короткострокових зобов'язань;

· Коефіцієнт проміжної ліквідності - це відношення суми найбільш ліквідних і швидко реалізованих активів, до суми найбільш термінових і короткострокових зобов'язань;

· Коефіцієнт поточної ліквідності - це відношення суми найбільш ліквідних, швидко реалізовуються і повільно реалізованих активів, до суми найбільш термінових і короткострокових зобов'язань.

Залежно від ступеня ліквідності, активи підприємства поділяються на такі групи:

А1 = 250 + 260 - найбільш ліквідні активи: готівка і короткострокові фінансові вкладення.

А2 = 240 + 270 - швидко реалізовані активи: короткострокова дебіторська заборгованість, інші оборотні активи.

А3 = 210 + 220 - повільно реалізовані активи: запаси і ПДВ по придбаних цінностях.

А4 = 190 + 230 - важкореалізовані активи: необоротні активи, довгострокова дебіторська заборгованість.

Пасиви підприємства діляться наступним чином:

П1 = 620- найбільш термінові зобов'язання: кредиторська заборгованість.

П2 = 610 + 630 + 660 - короткострокові зобов'язання: короткострокові позики і кредити, заборгованість по виплаті доходів та інші короткострокові зобов'язання.

П3 = 590 - довгострокові зобов'язання.

П4 = 490 + 640 + 650 - постійні зобов'язання перед власниками: власний капітал.

Результати розрахунків коефіцієнтів занесемо в таблицю 18.

Таблиця 18.

Показники платоспроможності підприємства.

найменування показника

порядок розрахунку

Норм. Знач.

Факт. значення

Зраді-ня

нач.г.

кон.г.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А1 / (П1 + П2)

? 0,2-0,5

0,018

0,003

-0,01464

Коефіцієнт проміжної ліквідності

(А1 + А2) / (П1 + П2)

? 1

0,213

0,065

-0,14842

Коефіцієнт поточної ліквідності

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

? 2

0,442

0,149

-0,29383

Жоден з показників ліквідності не задовольняє нормативу.

2.6 Експрес-оцінка економічної спроможності підприємства.

Експрес-оцінка економічної спроможності підприємства визначається за трьома основними складовими: ринкової, виробничої і фінансової. Уявімо рівні класифікації економічної спроможності в таблиці 19.

Таблиця 19.

Рівні класифікації економічної спроможності

Ур. екон. спроможності

Позна-чення

коротка характеристика

Якісна характеристика економічної спроможності

абсолютна

А

Підприємство знаходиться в стані абсолютної рівноваги по всім складовим у відповідності з усіма критеріями оцінки

Продукція успішно продається, частка ринку стабільна, обсяг виробництва збережений, володіння значним ринковим потенціалом, ТЕП не нижче середньогалузевих і т.д.

Відносна-ва

Про

Підприємство успішно існує в бізнесі, маються труднощі які успішно долаються, тому що працює механізм адаптації

Продукція продається, частка ринку не стабільна, але в середньому за спостереженнями підтримується на певному рівні, обсяг виробництва збережений, але може спостерігатися зниження з певні періоди. Технічна і технологічна спроможність в задовільному стані. Фінансові показники відповідають середньогалузевим значенням.

"Перед-хвороба"

П

Наявність хронічних порушень найважливіших параметрів всіх функціональних складових

Зниження частки ринку або обсягу виробництва, значна втрата ринкового потенціалу, показники платоспроможності середньогалузеві з тенденцією до зниження.

"Хвороба"

Б

Наявність хронічних порушень найважливіших параметрів всіх функціональних складових

Несприятлива, тривожна або загрозлива тенденція всіх показників економічної спроможності по всьому функціональними складовими нижче середньогалузевого значення. Значне зниження частки ринку, посилення позиції конкурентів, проблеми із забезпеченням підприємства ОПФ, сировиною, матеріалами, кадрами. Важке фінансове становище, показники платоспроможності нижче середнього, зниження ділової активності.

"Криза"

До

Параметри всіх складових досягли критичних значень.

Втрата частки ринку, споживачів, незатребуваність продукції на ринку за відсутності попиту, неефективне використання ОПФ, відсутність можливості змінити ситуацію в кращу сторону. Технічна і технологічна неспроможність, відсутність платоспроможності, відсутність фінансового потенціалу.

Орієнтуючись на запропоновану класифікацію і розраховані раніше показники, заповнимо таблицю 20 і побудуємо профіль економічної спроможності.

Таблиця 20.

Профіль економічної спроможності

найменування показника

Кількісна або якісна характеристика

оцінка

А

Про

П

Б

До

ринкова спроможність

1. РП / ТП,%

102,7

?

2. Частка ринку,%

2

?

3. Темп зміни обсягу виробництва,%

103

?

4. Попит на продукцію

постійний

?

5. Конкуренти

Хиз - 61% загального випуску,

ТІЗ- 13% загального випуску по країні,

СІЗ- 14% загального випуску по країні,

?

виробнича спроможність

1.Знос основних фондів,%

32

?

2. Співвідношення оновлення / вибуття

4,6

?

3. Фондовіддача

1,24

?

4. Продуктивність праці, руб. / Год

208,68

?

5. Використання виробничої потужності

Вироб. потужності підприємства использ-ся в повному обсязі

?

фінансова спроможність

1. Рентабельність продажів (по прибутку від продажів),%

0 ...........приблизно = 18%

Технологічні навички:

Хороший досвід у виробництві металорізального інструмента, але застаріле обладнання.

Прихильність покупця торговій марці:

ЗАТ «БІЗ» випускає якісний інструмент, тому має ряд постійних клієнтів.

Ефективність виробництва:

Якісна продукція при малих обсягах виробництва і високий рівень витрат.

Технологічні бар'єри для входу в галузь:

Для входу в галузь необхідна висока точність виробленого інструменту, широкий асортимент і величезні фінансові вкладення, що для деяких конкурентів неприйнятно. А також висококваліфікований персонал.

Виробничі запаси:

Для зберігання виробничих запасів на підприємстві створені всі необхідні умови, але завдяки хорошій роботі відділу постачання виробничі запасів не залежуються.

Вплив держави в галузі:

Підприємство є приватним, вся вироблена продукція підлягає обов'язковій сертифікації.

Якість продукції:

Висока якість продукції, що випускається забезпечено якістю сировини, а також навичками висококваліфікованого персоналу.

Вплив постачальників в галузі:

Підприємство співпрацює з постійними постачальниками сировини.

Науково-дослідний потенціал:

На підприємстві ведуться розробки щодо поліпшення якості, а також за швидкістю виробництва інструменту.

Рівень використання галузевих потужностей:

Виробничі потужності використовуються в повному обсязі.

Післяпродажне обслуговування:

Підприємство гарантує якість виробленого інструменту.

Імідж галузі в суспільстві:

Імідж визначається якістю продукції, а також доступними цінами і популярністю.

Підприємство є «Лідером виду бізнесу», про це свідчать такі факти:

· Підприємство є єдиним в Білгородській області,

· Виробляє якісну продукцію,

· Використовує тільки якісну сировину,

· Здійснює післяпродажне обслуговування,

· Зростає обсяг виробництва в галузі,

· Ведуться розробки щодо поліпшення якості і швидкості виробництва продукції,

· Хороший імідж в галузі.

2.Опісаніе підприємства як об'єкта дослідження.

2.1 Коротка характеристика підприємства.

1) Повне та скорочене найменування підприємства.

Повне найменування підприємства: Закрите акціонерне товариство «Бєлгородський інструментальний завод»

Скорочене найменування підприємства: ЗАТ «БІЗ»

2) Дата реєстрації підприємства.

Підприємство зареєстровано реєстраційною палатою 25 лютого 1998 року.

3) Поштова та юридична адреса підприємства.

Юридична адреса: Російська Федерація, 308036, м Білгород, вул. Щорса, 45

4) Підпорядкованість підприємства.

Підприємство знаходиться в підпорядкуванні ЗАТ «Холдингова компанія« Інструментальні заводи »

5) Вид діяльності підприємства.

Основними видами діяльності підприємства є:

- виробництво металорізального інструменту,

- гуртова торгівля,

- Зовнішньоекономічна діяльність.

6) Організаційно-правова форма підприємства.

Бєлгородський інструментальний завод є закритим акцілнерним суспільством.

7) Форма власності.

Форма власності ЗАТ «БІЗ» - приватна.

8) Включено до державного реєстру Російської Федерації підприємств - монополістів:

- федеральний не включене;

- місцевий не включене.

2.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства.

2. 2. 1 Аналіз конкурентів.

Конкуренти - альтернативні товари, послуги, взаємини, здатні задовольнити запитання і потреби клієнта, а також юридичні і фізичні суб'єкти, що надають ці товари, послуги і взаємини.

Основними виробниками плашок в СРСР були 6 інструментальних заводів:

Харківський інструментальний завод - 61% загального випуску по країні,

Томський інструментальний завод - 13% загального випуску по країні,

Сестрорецький інструментальний завод - 14% загального випуску по країні,

Ташкентський інструментальний завод - 8% загального випуску по країні,

Львівський інструментальний завод - 2% загального випуску по країні,

Владивостоцький інструментальний завод - 2% загального випуску по країні.

В результаті розпаду союзу, 3 з них знаходяться за межами Росії. Владивостоцький завод повністю припинив виробництво інструменту. Сестрорецький і Томський заводи значно знизили обсяги випущених плашок через брак оборотних коштів. В результаті перерахованих вище причин в країні реально відчувається брак інструменту для нарізування різьблення.

Тому на даному етапі суб'єкт господарювання має величезне поле діяльності. Виробництво металорізального інструменту просто необхідно для країни, так як решта заводи не можуть задовольнити весь купівельний попит.

2.2. 2 Аналіз споживачів продукції.

Дане підприємство спеціалізується на випуску ріжучого і слюсарно-монтажного інструменту.

Заводом виготовляються плашки для метричних різьб М8? М24 з великим і дрібним (0,75 мм і більше) кроком, а також плашки для трубного циліндричного різьблення G 1/2 "і G 3/4".

Продукція, що випускається номенклатура токарних різців включає в себе всі види різців з державками 25х16, 32х20 і 40х25, оснащені напаяними пластинами твердого сплаву марок Т5К10, Т15К6, ВК8. Всі види різців сертифіковані Держстандартом Росії.

Для комплектування торцевих фрез O125? 200 мм заводом виробляються запасні ножі, оснащені пластинами твердого сплаву.

Слюсарно-монтажний інструмент представлений Воротки для плашок М3? М42, G 1/8 "? G1 1/4" і воротка для інструменту з квадратом a = 4? 16 мм на хвостовиках.

Споживачів продукції можна класифікувати по наступних сегментів:

ринок проміжних продавців;

споживацький ринок;

ринок державних установ;

міжнародний ринок.

Ринок проміжних продавців - це організації, що купують товари і послуги для наступного перепродажу їх кінцевому споживачу з прибутком для себе. До ринку проміжних продавців компанії відносяться оптові, посередницькі і роздрібні компанії, що займаються реалізацією інструменту.

Споживчий ринок - це окремі організації, які отримують інструмент для особистого споживання. Споживачами компанії є виробничі підприємства машинобудівної, авіаційної, оборонної, нафтогазової, будівельної, суднобудівної та ін. Галузей. Основні споживачі:

ЗАТ «ЮКОС-СЕРВІС» Г. МОСКВА

ЗАТ «Славнефть-МАРКЕТ»

ВАТ «Славнефть-МЕГІОНЕФТЕГАЗ»

ВАТ «ЛУКОЙЛ»

ЗАТ «ТД» ФАМІЛЬНИЙ »

ТОВ «ЛУКОЙЛ-нижневолжские»

ВАТ «ТНК» «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР МТО»

ВАТ НК «Роснефть-Пурнефтегаз»

ЗАТ "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ"

ДП "ЮВЖД", Г.ВОРОНІЖ

ВАТ "ЕНЕРГОСТРОСНАБКОМПЛЕКТ РАО ЄЕС"

ВАТ «Лівгідромаш»

ВАТ "Кольська ГМК»

ВАТ "КРАСНОДАРСЕЛЬМАШ"

"РУДГОРМАШ" г.Воронеж

ДП КОНЦЕРН "Росенергоатом"

АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

ВАТ "АВТОВАЗ" Тольятті

ВАТ "АВТОАГРЕГАТ" Г.КІНЕШМА

ВАТ "БМЗ І ОСНАЩЕННЯ"

АТ "Міндобрива" Г.РОССОШЬ

ВАТ "ВИТЯЗЬ" Г. Ішимбай

ВАТ "ОЕМК" Г.СТ.ОСКОЛ

ВЕРСТАТОЗАВОД г.Ліпецк

ВАТ "ТАТЕЛЕКТРОМАШ"

ЗАТ УАМЗ Г.НОВОУРАЛЬСК

Тихорєцькій МАШЗАВОД ІМ.ВОРОВСКОГО

ВАТ "Пневмостроймашіна"

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ г.Белорецк

АЛТАЙІНСТРУМЕНТ

"АБРАЗИВНІ ЗАВОДИ УРАЛА"

ВАТ "Воронежсинтезкаучук"

і т.д.

Ринок державних установ - державні організації, що купують товари для їх подальшого використання в сфері комунальних послуг. Компанія бере участь у тендерах на поставку інструменту в державні установи.

Міжнародний ринок - це покупці за кордоном країни. В даний час компанія продає інструмент на ринках Білорусі, України і Казахстану.

На підприємстві створена база даних споживачів. Найбільш значущих споживачів вітають з ювілейними і урочистими датами, заохочують подарунками, рекламними сувенірами.

Канали збуту: дилерська мережа, особисті продажу (на підприємстві 5 комерційних відділів), активну участь в тендерах, представництво в Internet, магазин для роздрібного продажу непромислового інструменту. Потенційні споживачі сегментовані за географічною ознакою (область) і закріплені за кожним інженером комерційного відділу.

Продукція заводу має стабільний попит на ринку і поширюється через мережу торгових представництв по всій території Росії, України, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД. Тенденції в збуті різців вказують на можливість збільшення продажів за умови збереження собівартості на конкурентоспроможному рівні. У той же час збут плашок ускладнений недостатнім асортиментом за класами точності і номенклатурі. Крім того, собівартість плашок малих типорозмірів висока і це негативно впливає на загальну рентабельність виробництва.

2.2.3 Аналіз постачальників.

У підприємства існують довгострокові міцні зв'язки з постійними постачальниками. Основні постачальники сировини це такі заводи, як:

Е Дніпропетровський завод стали;

Е Запорізький сталеплавильний завод;

Е ВАТ «Шліфверст» Молдова;

Е Кобринський завод «ситом».

2.3 Визначення масштабу бізнесу.

Для того, щоб визначити масштаб бізнесу складемо таблиці 5 і 6. За допомогою них ми оцінимо стан підприємства на корпоративному рівні і на рівні бізнес-одиниці.

Таблиця 5.

Аналіз на корпоративному рівні.

Найменування розглянутого аспекту

Відповіді на запитання

масштаб бізнесу

ЗАТ «Білгородський інструментальний завод» займається виробництвом металорізального інструменту, а саме різців, плашок, запасних ножів для фрез, воротком для плашок. На підприємстві планується виробництво розширеної номенклатури плашок.

Координата зацікавлених сторін

Зацікавленими сторонами для підприємства є:

- інвестори: вкладення фінансів у рентабельний бізнес,

- постачальники: постачання сировини, матеріалів, комплектуючих, тепло- і електроенергії у великих кількостях,

- обласний бюджет: чим більший прибуток підприємства, тим більше податків і зборів перераховується до бюджету,

- конкуренти: чим більше конкурентів, тим швидше розвивається галузь, тим вище стимул до інновацій та нововведень.

Найменування розглянутого аспекту

Відповіді на запитання

взаємопов'язаність

Підприємство виробляє інструмент для нарізування різьблення, або оснащення до нього, тому при покупці інструменту покупець відразу набуває і комплектуючі до нього, що зручно для споживача і вигідно для виробника.

Засіб для зміни масштабів

Аналізоване підприємство не є окремим підприємством на ринку, а входить у велику Холдингової Компанію «Інструментальні заводи», яка включає в себе заводи не тільки в Росії, але і за кордоном, а саме в Білорусі, Казахстані, Україні, а також мережу торгово збутових підприємств.

стратегічні питання

Інвестування заводу скорочувати не варто, а навпаки, тільки збільшувати, так як очікується прискорення розвитку даної промисловості.

При розробці цінової політики підприємства враховуються такі моменти, як витрати на виробництво, ціни конкурентів, витрати на рекламу і стимулювання збуту.

стратегічні виклики

Цінність для споживачів окремих видів бізнесу компанії може підвищити розширення виробництва різних типорозмірів продукції, виробництво продукції на замовлення, а також певні умови знижок для постійних клієнтів і при покупці великих партій товару.

Таблиця 6.

Аналіз на рівні бізнес- одиниці

Найменування розглянутого аспекту

Відповіді на запитання

Асортимент продукції

Компанія випускає наступний асортимент продукції:

- плашки круглі для метричної різьби праві М8- М24,

- різці напайнимі з твердосплавними пластинами (відрізні прямі, прохідні відігнуті, прохідні прямі, прохідні упорні вигнуті, підрізні відігнуті, розточувальні для глухих отворів, розточувальні для наскрізних отворів, різьбові для внутрішньої різьби, різьбові для зовнішньої різьби, прохідні упорні прямі),

- комірчики для плашок,

- комірчики для мітчиків,

- ножі запасні до торцевих фрез.

охоплення споживачів

Підприємство обслуговує:

ринок проміжних продавців;

споживацький ринок;

ринок державних установ;

міжнародний ринок.

географічна координата

Підприємство реалізує свою продукцію на території Росії, а також країн Східної Європи. Для зміцнення своїх позицій на ринку необхідно розвивати мережу збутових компаній також і на території Західної Європи.

вертикальний обхват

Компанія довгий час працює з постійними, надійними постачальниками, купує сировину за розумними цінами, тому немає потреби в нових постачальників сировини. Список споживачів постійно поповнюється.

Найменування розглянутого аспекту

Відповіді на запитання

Засоби для зміни масштабу

Щоб змінити масштаб підприємства необхідно розширювати ринок збуту, або асортимент продукції, що виробляється.

стратегічні питання

Інвестувати необхідно в усі види продукції, так як вони всі користуються великим попитом на ринку інструментів. Компанії слід розвивати довгострокові відносини зі споживачами своєї продукції, розширювати дилерську мережу, пропонувати нові варіанти взаємовигідних відносин, виробляти якіснішу продукцію, ніж у конкурентів.

Проаналізувавши деякі аспекти, що визначають масштаб бізнесу даного підприємства, можна зробити висновки про те, що у підприємства існує величезний потенціал для розвитку своєї діяльності.

2.4 Аналіз конкурентного вигляду компанії.

Конкуренція розглядається як фактор, що регулює відповідність приватних і громадських інтересів, як "невидима рука" ринку (А. Сміт), що зрівнює норми прибутку з метою оптимального розподілу праці і капіталу. Конкуренція один з сутнісних ознак ринку, форма взаємного суперництва суб'єктів маркетингової системи і механізму регулювання здійсненого виробництва. Як громадська форма взаємодії суб'єктів конкуренція виступає передумовою реалізації індивідуальних економічних інтересів кожного суб'єкта, залученого в боротьбу між суперниками по бізнесу. Конкуренція виступає також інструментом в усуненні і запобіганні монополій.

Сенс конкурентної боротьби полягає в завоюванні конкретних споживачів, які користуються послугами конкурентів, а не в діях проти підприємств-суперників.Але, щоб виграти в конкурентній боротьбі, потрібно володіти певною перевагою на ринку, вміти створити фактори переваги над конкурентами в сфері споживчих характеристик товару та засобів його просування на ринку.

З метою своєчасного наявності пріоритетів і ефективної стратегії, найбільшою мірою відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації і заснованої на сильних сторонах діяльності підприємства, будь-яка фірма повинна постійно здійснювати поточний контроль і аналіз конкурентної переваги (переваги) на ринку, на якому вона і конкуруюча фірма пропонують аналогічні по споживчому попиту товари або послуги. Щоб визначити конкурентний вигляд компанії заповнимо таблицю 7.

Таблиця 7.

Аналіз конкурентів.

Найменування розглянутого аспекту

Підприємства-конкуренти

ТОВ «Томський інструментальний завод»

ЗАТ «Сестрорецький інструментальний завод»

ВАТ «Харківський інструментальний завод»

Ширина товарної серії

Випускає свердла, розгортки, зенковки, мітчики, плашки, ролики різьбонакатні, фрези кінцеві, дискові, черв'ячні, зуборізні, інструмент оснащений змінними твердосплавними пластинами, деревообробний інструмент.

Виробляє свердлильні фрези, мітчики, плашки, а також спеціальний ріжучий інструмент для оснащення верстатів з ЧПУ (числовим програмним управлінням) і автоматичних ліній.

Є великим виробником круглих плашок для метричних, трубних, дюймових, конічних, трубно- конічних різьб, а також спеціальних різьб, різців збірних і напайнимі, наборів інструменту, викруток та мітчиків.

характеристика продукції

Гарне співвідношення ціна-якість

Висока якість товару за рахунок автоматизації технологічних процесів.

Дуже широкий асортимент, що дозволяє підприємствам закуповувати весь інструмент в одному місці.

функціональність продукції

Функціональність продукції підприємств однакова, виробництво здійснюється за державними стандартами якості.

Імідж і репутація

Хороший імідж завдяки розумними цінами, швидкому обслуговуванню, можливості розстрочки платежу.

Репутацію забезпечує якість продукції, а також можливість розстрочки платежу.

Хороший імідж завдяки широкому асортименту пропонованої продукції і гнучкій ціновій політиці.

Ціна

Середньогалузеві.

Кілька вище середньогалузевої

Ціни трохи нижче середньогалузевих, але підприємство знаходиться за кордоном.

Навколо аналізованого підприємства створився певний коло конкурентів, зі своїми позитивними і негативними моментами, тому ЗАТ «БІЗ» необхідно розробити таку стратегію, щоб можна було конкурувати і на рівні цінової політики, і за якістю, і за доступністю, і по широкому асортименту пропонованого товару.

2.5 Аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили. Вона містить в собі той потенціал, який дає можливість організації функціонувати, а, отже, існувати і виживати в певному проміжку часу. Але внутрішнє середовище може також бути і джерелом проблем і навіть загибелі підприємства в тому разі, якщо вона не забезпечує необхідного функціонування підприємства.

2.5.1 Організаційно-управлінський аналіз.

Організаційна структура підприємства відображає взаємини керівництва з підлеглими, а також між структурними підрозділами. Організаційна структура ЗАТ «БІЗ» представлена ​​на малюнку 2.

Мал. 2. Організаційна структура ЗАТ «БІЗ»

Генеральному директору безпосередньо підпорядковуються заступник директора, головний бухгалтер, інспектор з кадрів, а також проектний відділ. Головний бухгалтер керує бухгалтерією.

У підпорядкуванні у заступника генерального директора знаходиться головний інженер. Йому в свою чергу підпорядковуються головний технолог, головний механік, інженер-енергетик. Також головний інженер керує складом готової продукції.

У підпорядкуванні у головного технолога полягає начальник цеху, який очолює інструментальний цех і цех гарту.

Головному механіку підпорядковуються слюсар-ремонтник і механік по автотранспорту, який керує автопарком.

Інженер-енергетик керує відділом енергетичної служби.

Бєлгородський інструментальний завод входить до складу Холдингової Компанії «Інструментальні заводи», яка утворена на основі об'єднання заводів - виробників інструменту (ЗАТ «Кіровський завод« Червоний інструментальник », ЗАТ« Білгородський інструментальний завод », ЗАТ« слесарно- монтажний інструмент », ЗАТ« Карагандинський механічний завод ») і торгово-збутових підприємств Росії, Білорусі, України і Казахстану, як безпосередньо належать компанії, так і є її дилерами.

2.5.2 Аналіз персоналу підприємства.

Велика увага на підприємстві приділяється підбору кадрів. Перш, ніж взяти працівника, він проходить 3-х місячний випробувальний термін. Також на підприємстві проводяться курси підвищення кваліфікації, так як для виробництва якісної продукції необхідні висококваліфіковані фахівці.

Генеральний директор підприємства закінчив БГТУ ім. В. Г. Шухова в 1985 році.

Віковий склад працюючих в основному до 40 років.

Щоб оцінити рух кадрів використовуються показники, що характеризують плинність кадрів, оборот по прийому, оборот з вибуття та інші коефіцієнти. Розрахунки, пов'язані з рухом персоналу наведемо в таблиці 8.

Табліца8.

Показники руху кадрів.

показник

порядок розрахунку

2004р.

2005р.

Облікова чисельність на початок звітного періоду, чол.

-

84

92

Прийнято, чол.

-

11

10

Звільнено, чол., В т.ч.

-

3

4

- за власним бажанням

-

2

2

- за порушення трудової дисципліни

-

1

2

Облікова чисельність на кінець звітного періоду, чол.

-

92

98

Коефіцієнт плинності кадрів,%

До тек = (Ч увол + Ч соб.жел). / ЧСР. спис

3,41

4,21

Коефіцієнт обороту по прийому,%

До об.пріем = Ч прийнятий / Ч пор. спис

12,50

10,53

Коефіцієнт обороту з вибуття,%

До об.виб = Ч увол / Ч пор. спис

3,41

4,21

Коефіцієнт загального обороту кадрів,%

До общ.об. = (Ч увол + Ч прийом). / Ч пор. спис

15,91

14,74

Аналізуючи таблицю 8 можна зробити висновок про те, що спискова чисельність працівників збільшилася, це говорить про те, що підприємство росте, розширюючи свої виробничі потужності.Коефіцієнт обороту з вибуття виріс, це може говорити про те, що використовується більш нове обладнання, де збільшилася кількість автоматизованих процесів. Збільшення коефіцієнта обороту по прийому говорить про модернізацію обладнання, а якщо аналізувати одночасно коефіцієнти обороту з вибуття та прийому, можна сказати про хорошу підготовку приходять на роботу фахівців.

Проведемо аналіз використання трудових ресурсів та продуктивності праці. Для того, щоб провести даний аналіз складемо наступну таблицю:

Таблиця 9.

Показники використання трудових ресурсів.

показник

порядок розрахунку

2004 р

2005 р

Абс. вимк-е

Середньорічна чисельність працівників ППП, чол.

?

88

95

7

Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ

?

16792

27507

10715

Відпрацьовано годин одним працівником за рік в середньому

Кол.раб.дней * Прод. зміни

2184

2330,5

146,5

Середня тривалість робочого дня, год.

?

7,8

7,9

0,1

Фонд робочого часу за рік, дн.

?

280

295

15

Середньорічне виробництво одного працівника, УРАХУВАННЯМ / чол.

Обсяг продажів /Ср.год. числ. ППП

190,82

289,55

98,7292

Середньогодинна вироблення одного працівника, р. / Чол.

Обсяг продажів /Ср.кол-во год / рік

87,37

124,24

36,8716

Середньорічна з / п на 1-го працюючого

?

7000

7500

500

Трудомісткість одного рубля продукції, год / р.

1 / Ср.час. вироблення одного працівника

0,011

0,008

-0,0034

Економія трудових ресурсів, чол

Ч ппп 2005 - Ч ппп 2004 * I вал.пр-ва (= 1,03)

4,36

За показниками, розрахованим в таблиці 8, можна зробити наступні висновки. Середньорічна чисельність працівників збільшилася на 7 чоловік, також обсяг продажів виріс на 10715 т. Р., Середня тривалість робочого дня збільшилася на 0,1, отже, за 1 рік працівник працює на 146,5 годин більше, ніж у 2004 році. Середньорічне виробництво одного працівника збільшилася майже на 99 тисяч рублів, що говорить про підвищення ефективності роботи підприємства. У свою чергу середньогодинна вироблення 1 працівника збільшилася на 38 рублів. Так як підприємство стало ефективніше працювати, то підвищили і заробітну плату працівникам. Збільшення середньорічної вироблення сталося через зниження трудомісткості 1 рубля.

Ефективність трудомісткості працівників значною мірою залежить від оплати їх праці, таким чином, для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно стимулювати працівників можливістю кар'єрного росту, заробітною платою, преміальними заохоченнями. Також необхідно проводити атестацію працівників, стежити за їх фондом робочого часу, виявляти можливість економії за рахунок зниження трудомісткості продукції і зростання продуктивності праці.

2.5. 3 Аналіз стану і використання основних засобів підприємства.

Забезпеченість промислових підприємств основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне і ефективне їх використання є одним з найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції.

Основні фонди підприємства діляться на виробничі і на невиробничі. Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. У свою чергу виробничі фонди визначають промислово - виробничі фонди. Виробничі фонди поділяють на активну і пасивну частини, а також окремі підгрупи відповідно до їх функціонального призначення (будівлі виробничого призначення, склади, робочі та силові машини, обладнання, транспортні засоби тощо) Така деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів на основі оптимізації їх структури. Великий інтерес при цьому представляє співвідношення активної і пасивної частин, так як від їх оптимального поєднання багато в чому залежать фондовіддача, фондорентабельность і фінансовий стан підприємства.

Вихідними даними для аналізу складу, структури і динаміки основних фондів є форма №5 «Додаток до бухгалтерського балансу».

Табліца10.

Аналіз складу, структури і динаміки ОФ за 2005 рік.

найменування показника

порядок розрахунку

Абсолютна ізменненія, т.р.

Питома вага,%

Зрад-е уд. ваги,%

Темп приросту, %

на нач.г.

на кон.г.

на нач.г.

на кон.г.

будинки

Ф.5 стр.070

2204

+1862

26,99

18,61

-8,37

-15,52

Споруди та передавальні пристрої

Ф.5 стр.075

974

1175

11,93

11,75

-0,18

20,64

Машини та обладнання

Ф.5 стр.080

4153

6117

50,85

61,15

10,30

47,29

Транспортні засоби

Ф.5 стр.085

126

161

1,54

1,61

0,07

27,78

Виробничий і госп.інвентар

Ф.5 стр.090

78

92

0,96

0,92

-0,04

17,95

Земельні ділянки та об'єкти природокористування

Ф.5 стор.115

624

594

7,64

5,94

-1,70

-4,81

Інші основні засоби

Ф.5 стор.110

8

2

0,10

0,02

-0,08

-75,00

Разом основні фонди, в тому числі:

Ф.5 стор.130

8167

10003

100,00

100,00

-

22,48

активна частина

Ф.5 стр.080 + стр.085

4279

6278

52,39

62,76

10,37

46,72

Аналізуючи структуру основних фондів, помітно, що питома вага будівель і споруд знизився на 8,37% за рахунок збільшення питомої ваги машин і устаткування на 10,30%. Основні фонди зросли на 22,48%, а їх активна частина на 46,72% з подвійним випередженням. Також знизилася частка виробничого і госп. інвентарю на 0,04%, земельних ділянок та об'єктів природокористування на 1,07%, інших основних засобів на 0,08%.

Проаналізуємо рух і технічний стан основних фондів. Дані про наявність, знос та рух основних засобів служать основним джерелом інформації для оцінки виробничого потенціалу підприємства.

Аналіз руху основних фондів здійснюється на основі коефіцієнтів оновлення та вибуття. Для характеристики технічного стану основних фондів розраховуються коефіцієнти зносу і придатності.

· Коефіцієнт оновлення показує частку нових фондів у загальній їх вартості на кінець року.

· Коефіцієнт вибуття показує частку вибулого устаткування в загальній їх вартості на початок року.

· Індекс зростання показує темп зростання основних засобів.

· Термін експлуатації показує середній термін експлуатації основних засобів, при сформованому рівні коефіцієнта вибуття.

· Коефіцієнт зносу показує ступінь зношеності основних засобів.

Результати розрахунку показників руху і технічного стану основних фондів занесемо в таблицю 11.

Таблиця 11.

Показники руху і технічного стану основних фондів.

найменування показника

порядок розрахунку

значення

зміна

2004р.

2005р.

Індекс зростання ОФ

ОФ К.Г. / ОФ п.р.

0,98

1,22

0,25

Коефіцієнт оновлення ОФ

ОФ поступ. / ОФ К.Г.

0,036

0,23

0,20

Коефіцієнт вибуття ОФ

ОФ вибувши. / ОФ п.р.

0,06

0,06

0,00

Середній термін експлуатації ОФ

ОФ п.р. / ОФ вибувши.; 1 / Квиб.

16,58

16,01

-0,57

Коефіцієнт зносу основних фондів станом на кінець року

Знос к.г. (Амортіз.О.С.) / ОФ К.Г.

0,43

0,32

-0,11

Коефіцієнт придатності основних фондів станом на кінець року

(ОФ К.Г.-Знос к.г.) / ОФк.г.; 1 - Кі

0,57

0,68

0,11

Оновлення основних фондів одна з найголовніших завдань підприємства, оновлення дозволяє поліпшити продуктивність праці, поліпшити якість продукції, знизити простої устаткування. Частку нових фондів у загальній їх вартості на кінець року характеризує коефіцієнт оновлення, який у звітному році збільшився на 0,2 в порівнянні з минулим роком. За даними таблиці видно, що коефіцієнт оновлення у 2005 році більше коефіцієнта вибуття, це свідчить про те, що поступово відбувається оновлення фондів.

Коефіцієнт придатності основних фондів станом на кінець року звітного порівняно з роком попереднім збільшився на 0,11. У той же час спостерігається зменшення коефіцієнта зносу, за яким можливо припустити, що на підприємстві відбувається оновлення технічної бази виробництва.

Аналіз ефективності використання основних фондів.

Найважливішими показниками ефективності основних фондів є показники фондовіддачі, що визначаються відношенням реалізованої продукції в грошовому вираженні до середньорічної величини основних фондів за залишковою вартістю в порівнянних цінах.

Поряд з фондовіддачі застосовується і показник фондомісткості - як зворотний фондовіддачі.


Фондовіддача (фондомісткість) у вартісному вираженні залежачи від: рівня цін на продукцію, структури цін на продукцію, оцінки основних виробничих фондів, структури фондів, їх технічного рівня і стану, ступеня використання.

Фондовіддача - показує, скільки продукції припадає на один карбованець основних фондів.

Фондомісткість - це показник зворотний фондовіддачі, який показує вартість основних фондів припадають на один рубль продукції, що випускається.

Рентабельність виробничих фондів по прибутку до
оподаткування - це відношення прибутку до оподаткування до ОПФ.

Відносна економія показує, кількість зекономлених або перевитрачених ОПФ.

<...........

Таблиця 12.

Показники ефективності використання основних фондів.

найменування показника

порядок розрахунку

значення

зміна

2004р.

2005р.

Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ

Х

16792,00

27507,00

10715,00

Середньорічна величина основних фондів за залишковою вартістю в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ

? (ОФн.м + ОФК. г)

15807,00

22149,50

6342,50

Фондовіддача основних фондів, р. / Р.

Вир / ОФ

1,06

1,24

0,18

Фондомісткість продукції, р. / Р.

ОФ / Вир

0,94

0,81

-0,14

Рентабельність основних фондів по прибутку до оподаткування

Прдо н. / ОФ (п.2)

-0,03, 11

?

2. Рентабельність активів (по прибутку до н / обл),%

0,05

?

3. Рентабельність СК (за чистим прибутком),%

0,95

?

4. Темп зміни реалізації,%

103

?

5. Темп зміни балансового прибутку,%

172,05

?

6. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,149

?

Аналізуючи профіль економічної спроможності, можна зробити висновок про те, що ринкова спроможність підприємства досить непогана: попит на продукцію постійний, конкурентів не багато, але вони займають основну частку ринку.

Виробнича спроможність не в дуже хорошому стані, так як низька продуктивність праці через зношених основних фондів.

Фінансова спроможність в незадовільному стані. Показники рентабельності нижче середньогалузевих, жоден з коефіцієнтів ліквідності не задовольняє нормативу.

Підприємству необхідно проводити фінансове оздоровлення, так як промисловість розвивається, з'являються нові конкуренти, а для виживання в жорстких умовах необхідно мати конкурентні переваги.

3. Пропозиція програми реструктуризації.

Метою проведення реструктуризації підприємства ЗАТ «Білгородський інструментальний завод» є підвищення ефективності виробництва, зниження витрат виробництва, і, як наслідок, підвищення фінансової спроможності підприємства.

Наслідком проведеного комплексного аналізу є виявлення наступних вузьких місць:

1. Підприємство займається виробництвом невеликого асортименту металорізальних виробів, збут цих виробів ускладнює вузький типорозмірний ряд інструменту.

2. Організація повинна знизити витрати виробництва за рахунок удосконалення технологічної лінії. Основні фонди застаріли, тому спостерігається низька продуктивність праці, велике споживання енергії.

3. Автоматизація виробництва дозволить скоротити витрати на утримання робочих, їх заробітну плату.

На даний момент на підприємстві використовується традиційний спосіб виробництва плашок, який заснований на процесі отримання заготовок на токарних верстатах (при цьому 30% металу йде в стружку) і подальшого гарту в соляних ваннах.

Щоб зменшити втрати металу при різанні, необхідний стрічково-відрізний верстат, так як він має ширину різу всього 1,2 мм при досить високій продуктивності. Цей верстат при різанні не дає смятін, як наприклад фрезерні і абразівно- відрізні. При існуючій технології використовуються для різання заготовок токарні верстати, у яких ширина різу становить від 4 до 5 мм. Також стрічково-відрізний верстат зменшує енергоспоживання за рахунок малопотужних двигунів, загальна потужність яких становить 15,5 кВт, у той час як потужність токарного верстата = 30 кВт. Таким чином, витрата електроенергії знижується майже вдвічі.

Свердління і розгортання центрального отвору на токарному автоматі не дозволяють збільшити продуктивність, причому для обслуговування верстатів необхідно використовувати наладчиків вищої категорії. При новій технології для свердління і розгортання використовуються спеціальні 4-х шпиндельні верстати, а для обслуговування 2-х верстатів досить верстатника 2-го розряду. Всі ці заходи ведуть до зменшення собівартості в середньому на 2,1%.

У плашки круглої є конструкційний недолік, виражений у зміні переднього кута на висоті профілю різьблення. Залежно від профілю різьби ріжучакромка знаходиться на різно відстані від центру обертання плашки, тому змінюється величина переднього кута. Так у плашки М16х2 передній кут ріжучої кромки, яка формує западину, становить 36 0, а передній кут кромки, яка формує вершину, становить 17 0. Дане коливання впливає на силу різання, стійкість і якість одержуваної різьблення. При зміні кута на 1 0 сила змінюється на 2%. Таким чином, при зміні кута майже в 2 рази, сила різання відповідно збільшується майже на 30%. Внаслідок цього на різьбі спостерігається різна шорсткість на вершині в западині.

Для усунення цього недоліку, т. Е. Збільшення якості нарізати різьблення, в новій технології передбачена додаткова операція - подточка передньої поверхні забірного конуса, яка забезпечує рівний передній кут на всій ріжучої кромці. Крім цього, подточка виконує ще одну функцію-відведення стружки. При використанні підточування стружка сходить саме по ній, а не через калібруючу частина, тим самим, зменшуючи ймовірність підриву різьблення. При виконанні підточування на ріжучої кромці виходить гвинтова лінія, тим самим підвищується стійкість інструменту. Все це в комплексі підвищує стійкість плашки на 18,3%.

Для забезпечення виконання підточування передньої поверхні забірного конуса застосовується верстат моделі П-8-24.

При застосуванні пропонованої технологічної лінії:

1. будуть виключені з технологічного процесу шкідливі речовини, що відносяться до 2 класу токсичності, в результаті цього відпадає необхідність в очисних спорудах і відсутні викиди шкідливих речовин в атмосферу і в робочу зону,

2. за рахунок застосування ленточно- відрізних верстатів досягається економія металу на 23,1%,

3. введення спеціальної заточення передньої поверхні забірного конуса зменшує на 30% силурізання, а відповідно і температуру нагрівання плашки, покращує шорсткість одержуваної в процесі обробки різьби.

Все це в комплексі підвищує стійкість плашок на 18%. перераховані нововведення дозволяють знизити собівартість приблизно на 15%. Це дозволить підприємству вийти на нові ринки і успішно конкурувати з усіма виробниками плашок, маючи найнижчу ціну і високу якість.

Дана технологічна лінія коштує 1200000 рублів.

Виробництво круглих плашок освоєно на Білгородському інструментальному заводі в 1999 році. Типорозмірний ряд випускаються плашок на ЗАТ «БІЗ» включає різьблення від М8 до М24. з кроком від 0,75 і вище. Це ускладнює збут недостатнім асортиментом за класами точності і номенклатурі. В даному проекті пропонується придбати спеціальний токарський двошпиндельний верстат ПАБ-130, який коштує 4000000 рублів.

Використовувана зараз технологія має ряд недоліків:

1. довгий цикл від запуску у виробництво до виходу готової продукції,

2. втрачається час на перебудову обладнання на інший типорозмір плашок,

3. великі витрати на виготовлення оснащення, від якої залежить точність виробленого інструменту,

4. залежність якості від «людського» чинника.

При використанні нового верстата для обробки плашок, повна обробка деталі проводиться без проміжних транспортувань і складування. Впровадження нової технології дозволить вивільнити 10 основних робочих, підвищиться якість точності плашок, знизиться трудомісткість заточувальних операцій, скоротиться цикл виробництва, а також час для переналагодження обладнання, вивільняться деякі виробничі площі, розшириться асортимент продукції, а також підвищиться конкурентоспроможність за рахунок виробництва нових типорозмірів.

Реалізація вивільнився обладнання дозволить знизити витрати на покупку нового приблизно на 1200000 рублів.

Після впровадження вище запропонованих заходів знизиться собівартість продукції на 30%, загальногосподарські витрати знизяться на 7%, Витрати на заробітну плату знизяться приблизно на 9%. Величина кредиторської заборгованості збільшиться на 4000000 рублів, так як необхідні фінансові кошти на придбання технологічних ліній. Збільшиться прибуток на 67%, а виручка на 30%. Заповнимо таблицю 20.

Таблиця 21.

зміни показників

показник

до реструктуризації

після реструктуризації

Прибуток в абсолютному вираженні, тис.руб.

3089

5158,63

Виручка від реалізації, тис.руб.

27507

35759,1

Рентабельність продажів

11%

14,4%

Величина дебіторської заборгованості, тис.руб.

-

-

Величина кредиторської заборгованості, тис.руб.

24579

28579

Чисельність персоналу, чол.

98

88

Витрати, всього з яких, тис.руб .:

19097

14584,3

-собівартість

-податки

-Заробітна плата і премії

-загальногосподарські витрати

17260

1112

610

97

12082

1857,1

555,1

90,1

Виходячи з даних таблиці 20 видно, заходи реструктуризації вимагають чималих фінансових вкладень, але в цілому показники покращаться, наприклад, знизиться собівартість, збільшиться рентабельність продажів внаслідок збільшення прибутку. Знизяться витрати на заробітну плату, загальногосподарські витрати.

Висновок.

У цій роботі аналізувався підприємство ЗАТ «Білгородський інструментальний завод». Підприємство є єдиним в Білгородській області, яка провадить металорізальний інструмент. Продукція реалізується як на території області, Росії, так і за кордоном. Інструмент має великий попит за рахунок високої якості і прийнятних цін. Так як росте ризик, пов'язаний з появою нових конкурентів з Південно-Східної Азії, підприємству необхідно нарощувати свої обсяги виробництва і збільшувати асортимент продукції, що випускається.

В результаті аналізу фінансової спроможності підприємства були виявлені незадовільні показники фінансової структури балансу, ліквідності і т.д.

Для поліпшення стану підприємства були запропоновані 2 проекти реструктуризації, на які необхідні великі фінансові вкладення. При реалізації даних проектів, підприємство зможе виробляти металорізальний інструмент в великих обсягах з найменшими витратами швидше і якісніше.

Список літератури.

Баканов М.І. Теорія економічного аналізу / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. - М .: Фінанси і статистика, 2000..

Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. - М .: Фінанси і статистика, 1999. - 512 с.

Білих Л.П., Федотова М.А. Реструктуризація підприємства: Учеб. посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001..

Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 560 с .: іл.

Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: Нове знання, 2002. - 704с.

Сергєєв І.В. Економіка підприємства. - М: Фінанси і статистика, 1999.-304с.

Економіка підприємства / під ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.Н. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 718с.

www. instrument. ru

...........