• 4. Соціальна відповідальність
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації04.12.2018
  Розмір60.25 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 60.25 Kb.

  Ринок електроенергії в Росії

  Суть бізнесу ВАТ «Кузбассенергосбит» - отримання прибутку, збільшення різниці між вхідний і вихідний грошовим потоком. Точна інформація про розміри цих грошових потоків, їх структурі і прогнозах є життєво важливою: прийняття стратегічних рішень, оперативна діяльність компанії, пошук і реалізація нових можливостей. Кожен договір, кожна угода своїм вимірюваних результатом має рух грошових коштів по рахунку. Коли таких договорів кілька - завдання відстеження цих рухів по рахунку бачиться досить простий. Коли таких договорів кілька десятків - завдання стає досить складною. Саме така проблема і виникла в ВАТ «Кузбассенергосбит» у відділі реклами.

  За допомогою єдиної автоматизованої системи обліку відділу реклами підприємство може визначати поточну ситуацію в компанії в режимі реального часу, скорегувати і закріпити сформовані бізнес-процеси, підготувати грунт для оптимізації діяльності відділу. Протягом досить короткого часу вдається знизити тимчасові витрати на ведення рекламних кампаній, то дозволяє звільнити робочий час співробітників від рутинних операцій і, в кінцевому рахунку, призводить до збільшення спеціалізацій всередині відділу. Впровадження цієї системи дозволяє задуматися про можливу оптимізації процесів всередині всієї компанії цілком, т. К. Ефект від автоматизації тільки одного з ділянок зробив сильний вплив на всю компанію цілком.

  Більш ретельний контроль за рухом дебіторської заборгованості сприяє прискоренню дебіторської заборгованості, і як наслідок, притоку надходжень коштів від дебіторів, поліпшення показників платоспроможності, що позитивно впливає на поліпшення фінансового стану підприємства.

  Чіткий контроль дебіторів, виявлення несприятливих клієнтів дозволяє уникнути укладання контрактів з потенційними боржниками, тобто призводить до зменшення дебіторської заборгованості.

  Щоб повернути частину дебіторської заборгованості керівництву ВАТ «Кузбассенергосбит» було запропоновано співпрацю з факторинговими службами. Це дозволяє підприємству збільшить обсяг коштів для погашення зобов'язань, а також позбутися від безнадійної дебіторської заборгованості.

  Слідуючи цій логіці ВАТ «Кузбассенергосбит» знаходить резерви для підвищення темпів нагромадження власних коштів, забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

  Керівництву підприємства були запропоновані заходи щодо впровадження системи контролінгу. Дана система знаходиться на перетині обліку, інформаційного забезпечення, контролю і координації і займає особливе місце в управлінні підприємством: вона пов'язує воєдино всі ці функції, інтегрує і координує їх, причому не підміняє собою управління підприємством, а лише переводячи його на якісно новий рівень. Контролінг (управління управлінням) є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує зворотний зв'язок в контурі управління.

  Основна мета контролінгу - орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством.

  Впровадження контролінгу на підприємстві ВАТ «Кузбассенергосбит» дозволяє забезпечувати виконання таких функцій:

  а) координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства;

  б) інформаційна і консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень;

  в) створення та забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством;

  г) забезпечення раціональності управлінського процесу.

  Тим самим, впровадження системи контролінгу керівництвом ВАТ «Кузбассенергосбит» дозволяє скоротити зростання кредиторської заборгованості. Дана система істотно оптимізує процес управління кредиторською заборгованістю, так як орієнтоване в кінцевому рахунку на економічну ефективність роботи компанії, дозволяє скоротити величину позикових коштів і знайти джерела підвищення власних.

  Незважаючи на те, що рівень доходів і рентабельність ВАТ «Кузбассенергосбит» за аналізований період знаходиться в хорошому стані, необхідна робота щодо подальшого підвищення доходів, оскільки як всі виробничі підприємства країни, ВАТ «Кузбассенергосбит» працює в умовах жорсткої конкуренції.

  У стратегічних планах ВАТ «Кузбассенергосбит» визначено такі пріоритетні напрямки розвитку:

  1.Поддержаніе стабільності в роботі компанії, за допомогою динамічного зростання продажів і рентабельності бізнесу за рахунок збільшення обсягу робіт, подальшого збільшення їх якості з метою збільшення частки ринку і збільшення капіталізації компанії в інтересах акціонерів та інвесторів.

  2. Підвищення вартості бренду ВАТ «Кузбассенергосбит».

  3. Підвищення конкурентоспроможності компанії за рахунок надання високоякісних робіт і послуг, орієнтованих на клієнта.

  4.Обеспечение сприятливих умов роботи для співробітників і підтримку в очах широкої громадськості і цільових аудиторій позитивного іміджу компанії, заснованого на сформованій репутації надійного партнера, стабільного роботодавця і відповідального члена сучасного ділового співтовариства.

  5. Забезпечення і підтримка на довгостроковій основі сильної ринкової позиції і постійний розвиток і розширення бізнесу.

  6. Збільшення частки високоприбуткових робіт і послуг в структурі продажів.

  ВАТ «Кузбассенергосбит» можна рекомендувати до використання ряд прийомів, спрямованих на скорочення перебування коштів у дебіторській заборгованості з метою прискорення отримання доходів:

  1. Виключення з числа партнерів підприємств-дебіторів з високим рівнем ризику. Для цього необхідно:

  - зібрати інформацію про замовників ретельно проаналізувати її;

  - прийняти рішення про надання або відмову в кредиті.

  2. Періодичний перегляд граничної суми кредиту. При визначенні граничних розмірів наданих кредитів потрібно виходити з: фінансових можливостей підприємства; прогнозованого числа одержувачів кредиту та оцінки рівня кредитного ризику. Фіксований максимальна межа суми заборгованості може бути диференційований по групах майбутніх дебіторів (з урахуванням фінансового стану окремих клієнтів).

  3. Використання можливості оплати дебіторської заборгованості векселями, цінними паперами. Очікування оплати «живими грошима» може обійтися набагато дорожче.

  4. Формування принципів здійснення розрахунків підприємства з контрагентами на майбутній період. Ці принципи повинні бути диференційовані по відношенню до постачальників і замовникам робіт та визначати наступні напрямки:

  - формування прийнятних для підприємства термінів платежів;

  - передбачати в договорах зміна цін в залежності від терміну оплати;

  - своєчасно оформляти розрахункові документи;

  - розробити систему надання знижок і використання націнок.

  5. Виявлення фінансових можливостей надання підприємством товарного кредиту. Здійснення цих форм кредиту вимагає наявності у підприємства достатніх резервів високоліквідних активів для забезпечення платоспроможності на випадок несвоєчасного виконання контрагентами прийнятих на себе зобов'язань.

  6. Визначення можливої ​​суми оборотних активів, які відволікаються у дебіторську заборгованість за товарним кредитом, а також за виданими авансами. Розрахунок цієї суми повинен грунтуватися на:

  - обсяг виконаних робіт;

  - встановленої практики кредитування партнерів;

  - суми оборотних активів підприємства, в тому числі сформованих за рахунок власних фінансових коштів;

  - формуванні необхідного рівня високоліквідних активів, що забезпечують постійну платоспроможність підприємства;

  - правових умовах забезпечення дебіторської заборгованості і т.д.

  7. Формування умов забезпечення стягнення дебіторської заборгованості. У процесі формування цих умов на підприємстві повинна бути визначена система заходів, що гарантують отримання боргу:

  - оформлення дебіторської заборгованості забезпеченим векселем;

  - вимога страхування дебіторами кредитів, що надаються на тривалий період і інші.

  8. Формування системи штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання дебіторами. При цьому до дебіторів повинні передбачатися відповідні пені, штрафи, неустойки. Їх розміри повинні повністю відшкодовувати всі фінансові втрати підприємства (втрату доходу, інфляції-ційні втрати та інші). Штрафні санкції можуть бути диференційовані в залежності від термінів погашення кредиту і груп покупців.

  9. Визначення процедури стягнення дебіторської заборгованості. Ця процедура повинна передбачати терміни і форму попереднього і наступного нагадувань дебіторам про дату платежу, можливість пролонгування боргу, строку та порядку стягнення боргу та інші дії.

  10. Використання судових процедур для стягнення боргу. У разі неможливості стягнути заборгованість навіть на підставі судового рішення підприємство все ж отримує можливість віднести суму непогашеної заборгованості на зменшення оподатковуваного прибутку, що дозволить хоча б зменшити платежі в бюджет.

  Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства, зростання якого забезпечує підвищення рівня самофінансування підприємства, знижує залежність від зовнішніх джерел фінансування.

  Заходи щодо забезпечення передоплати за продукцію можуть значно підвищити оборотність дебіторської заборгованості, але вимагають диференційованого підходу до кожного виду продукції і мають дуже обмежене застосування. Очевидно, що введення такого методу можливо тільки відносно продукції, що користується дуже високим попитом, або по відношенню до контрагентів, які не виконують свої зобов'язання.

  Ефект від впровадження запропонованих заходів оцінений в таблиці:

  Таблиця 3.5

  Показники ефективності пропонованих заходів, тис. Руб.

  Показник в печать21.09.2009

  Підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю

  Підвищення ефективності фінансового планування

  Автоматизація діяльності компанії

  Разом

  Додаткові витрати

  550

  258

  90

  898

  збільшення виручки

  2570

  840

  270

  3680

  Збільшення прибутку

  2020

  582

  180

  2782

  Таблиця 3.5. була розрахована методом експертних оцінок: було опитано топ-менеджери ВАТ «Кузбассенергосбит», які оцінили збільшення витрат і прибутку від пропонованих заходів.

  Головною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. Загальна сума прибутку знаходиться під взаємодією численних чинників: зміни обсягу, асортименту, якості, внутрішньої структури підприємства, кон'юнктури ринку, ефективності використання фінансових ресурсів, економічного стану в країні і світі, і багато чого іншого. Головне призначення прибутку в сучасних умовах господарювання - віддзеркалення ефективності раціонального використання ресурсів та добре організованої роботи компанії.


  4. Соціальна відповідальність

  Корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ) є концепція, відповідно до якої організацією враховуються громадські інтереси, приймаються відповідальність за вплив їх діяльності на акціонерів, працівників, постачальників, замовників, місцеві спільноти та інших зацікавлених осіб громадської сфери. Ці зобов'язання не обмежуються рамками встановленого законодавства і передбачається, що організація добровільно приймає на себе додаткові заходи з метою підвищити якість життя співробітників організації і членів їх сімей, місцевої громади, а також суспільства в цілому.

  Характерним елементом КСВ є стейкхолдери - це інститути і особи поза або всередині організації, або мають вплив на діяльність конкретної організації, або які відчувають її вплив на собі. До цієї категорії відносяться суспільство і держава, постачальники, кредитори, інвестори, споживачі, менеджери, працівники.

  Класичною моделлю КСВ є порядок приватного врегулювання неринкових відносин між стейкхолдерами і фірмами. Для застосування моделі КСВ в вітчизняних умовах необхідно вводити третю силу - регіональну владу. Тільки завдяки «троїстого союзу» роботодавців, працівників і влади під силу досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених боку і зниження соціальних ризиків в регіоні.

  У прийнятих стандартах CSR / KCO-2008 під соціальною відповідальністю розуміються зобов'язання компанії за прийнятою нею відповідальності вирішувати соціальні проблеми колективу свого персоналу, місцевого населення, а також всього суспільства. Розроблені інші стандарти в області КСВ мають аналогічні загальні визначення.

  Класична модель КСВ заснована на тому, що раціональний економічний інтерес орієнтує адміністрацію організації не тільки на максимальну прибутковість фірми, але і на поліпшення свого середовища проживання - політичної, екологічної, соціальної - за рахунок добровільного інвестування частини прибутку в інститути суспільства.

  Класична модель КСВ є ефективною тільки за рахунок відкритості суспільства, в якому вона була застосована. Наприклад, при вирішенні соціальних проблем дуже важлива наявність реального ринку праці, в якому можливо оперативно і економічно ефективно перерозподілити робочу силу. Очевидно, якщо працівник має реальну можливість вибору, то він вважатиме за краще роботодавця з соціальною відповідальністю. Дійсно, роботодавець, зацікавлений в отриманні кваліфікованих і лояльних працівників, повинен забезпечити привабливість своєї фірми для них.

  Зневага до інтересів працівників постійно призводить бізнес до соціальних потрясінь різної сили ( «італійські» страйків, революції, що змінюють суспільний устрій держави). Саме ця обставина сприяло вдосконаленню базових принципів суспільного устрою в сторону відкритості, так і до становлення стандартів взаємної відповідальності суспільства та бізнесу.

  При застосуванні на практиці в Росії КСВ потрібно виходити з того, що наша країна не настільки відкрита, щоб не давав збоїв механізм класичної моделі КСВ. Більшою мірою цей факт пояснює багато особливостей вдосконалення КСВ в Росії:

  - безсистемний підхід до соціального інвестування;

  - заміна КСВ меценатством і спонсорством;

  - заміна податкових надходжень в регіональні бюджети благодійними пожертвами;

  - пожертвування вибірковими і непередбачувані, збираються не за правилами;

  - непрозоро витрачання зібраних коштів;

  - вкрай політизоване розуміння КСВ;

  - неефективність витрати інвестованих коштів;

  - виникає сумнів у здатності влади виконувати справжні інтереси суспільства.

  «Потрійна модель» соціальної відповідальності повинна регламентуватися такими документами.

  1. Адміністрація регіону.

  1.1. Стратегія соціального розвитку регіону, що відображає значимість соціальної відповідальності, має на меті в даній області і містить повністю реалізовані соціальні програми.

  1.2. Політика щодо підтримки організацій в сфері соціальної відповідальності, яка відображає принцип механізму підтримки підприємств, які застосовують КСВ.

  1.3. Метод оцінки соціальної обстановки в регіоні, що описує механізм дії адміністрації по досягненню поставленої мети в сфері соціальної відповідальності.

  2. Роботодавець.

  2.1. Стратегія КСВ підприємства, яка декларує принципи КСВ, властиві роботодавцю, що формує цілі в області КСВ і містить перелік соціальних програм, здійснюваних в рамках КСВ.

  2.2. Застосування стандартів «соціального відповідності» (SA 8000, ISO 26000), в яких описується взаємовідношення працівника і роботодавця в сфері КСВ.

  2.3. У стандарті соціальної звітності (GRI, АА 1000) містяться процеси інформування громадськості про мету і досягнення організації в сфері КСВ.

  Всі учасники соціальних відносин (роботодавці, працівники, влада) зобов'язані в розумних і переплітаються інтересах вносити свої вклади в розвиток соціальної відповідальності. В цьому випадку вона перестає бути виключно інтересом корпорації.

  В даний час розширюються способи реалізації бізнесом соціальних програм, хоча не кожна фірма має стратегічні плани по їх здійсненню. Від взаємодії підприємницьких структур, некомерційного сектора і влади залежить ефективність виконання соціальних програм бізнесу. Однак і бізнес, і владу розуміють корпоративну соціальну відповідальність по-різному, що часто призводить до конфлікту і неефективного співпраці сторін.

  У ВАТ «Кузбассенергосбит» активно застосовується система корпоративної соціальної відповідальності.

  Зокрема, укладено «Угоду про соціально-економічне співробітництво між адміністрацією Кемеровської області та ВАТ« Кузбассенергосбит », в якому передбачено в 2016 році виділення коштів на:

  - соціальні цілі;

  - благоустрій території району;

  - витрати на охорону праці;

  - підвищення заробітної плати в залежності від рівня інфляції;

  - заходи з енергозбереження.

  Ще близько 1 млн рублів організація направить на соціальні виплати працівникам і обласні соціальні програми. В тому числі 0,6 млн на підготовку столиці Дня шахтаря - г. Кемерово до свята, 0,4 млн - на часткове фінансування літньої оздоровчої кампанії дітей Кузбасу.

  В організації розроблена ефективна кадрова політика, яка передбачає корпоративну соціальну відповідальність, основні положення якої полягають в наступному:

  · ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

  Політика в області КСВ застосовує такі основні принципи організації, а саме надійність, безпеку, прозорість, ефективність. У ВАТ «Кузбассенергосбит» впроваджується новий підхід до роботи з персоналом, при збереженні традиційної для галузі енергетики високого ступеня соціального захисту працівників.

  Адміністрацією організації розроблений ряд стандартів, положень та регламентів, спрямованих на підвищення соціальної відповідальності адміністрації перед працівниками:

  ь С-ГК-У6-12 Стандарт «Система мотивації раціоналізаторської діяльності»

  ь П-ГК-У6-27 «Порядок і умови встановлення індивідуальної доплати»

  ь Пл-ГК-У6-04 «Положення про раду молоді»

  ь Пл-ГУ-У6-13 «Положення про комісії з регулювання соціально-трудових відносин (СТО)»

  ь Р-ГК-У6-01 Регламент «Управління мотивацією»

  ь Р-ГК-У6-18 Регламент «Професійна підготовка і розвиток персоналу»

  ь С-ГК-У6-02 «Кодекс ділової поведінки»

  ь С-ГК-У6-07 Стандарт про молодого фахівця

  ь С-ГК-У6-19 Стандарт «Про оплату праці та матеріальне стимулювання ключових менеджерів

  ь С-ГК-У6-22 Стандарт про роботу з кадровим резервом

  ь С-ГК-У6-24 Стандарт "Подання працівників Товариства до нагород»

  · СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

  Організація визнає право всіх співробітників відкрито висловлювати свою думку і обговорювати всі питання і пропозиції з менеджментом організації. Кожен працівник може повідомити свою думку, яка не обов'язково дійде до адміністрації організації.

  Організація підтримує взаємодію з професійними спілками. З ними проводяться регулярні зустрічі, менеджмент організації та керівники профспілкових організацій виробляють спільні рішення в ході цих зустрічей.

  · ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ПІДТРИМКИ

  Організація вкладає значні кошти в інвестування програм соціальної підтримки. До основних програм належать спортивні змагання та програми оздоровлення, медичне страхування, соціальна підтримка непрацюючих пенсіонерів, допомога в отриманні освіти, культурно-масові заходи.

  · МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

  Одна з важливих завдань молодіжної політики в сфері управління персоналом полягає в залученні робітників і молодих фахівців, які відповідають професійним вимогам до персоналу організації, швидка і якісна їх інтеграція в існуючу корпоративну культуру організацію, ефективний виробничий і соціальну адаптацію. Для того, щоб молоді спеціалісти та робітники ВАТ «Кузбассенергосбит» були залучені до організації, адміністрація:

  - підтримує тісний зв'язок і активно взаємодіє з профільними навчальними закладами, відбирає талановитих студентів вузів на конкурсній основі для працевлаштування їх в свою організацію,

  - організовує стажування, практики для молодих фахівців для засвоєння ними практичних навичок, а також організації наукової діяльності студентів на базі компанії.

  У компанії впроваджена прозора система професіоналізації, підвищення кваліфікації та кар'єрного росту ( «кар'єрного маршруту») робітників і молодих фахівців. Топ-менеджери організації постійно беруть участь в системі профорієнтації студентів і школярів, проводять Дні відкритих дверей, Дні професій, зустрічі з керівництвом організації, екскурсію по підприємству.

  Для максимально швидкої адаптації нових працівників в організації розроблена система адаптації фахівців, а на корпоративному порталі розміщена довідкова інформація, організована інформаційна та консультативна допомога, налагоджено зворотній зв'язок за результатами діяльності працівника в період його випробувального терміну.

  У ВАТ «Кузбассенергосбит» здійснюється регулярна ротація - «горизонтальна» і «вертикальна» - робітників і молодих фахівців.Це надає працівникам можливість отримання нового досвіду і задоволення потреби компанії в заповненні вакантних місць.

  · РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

  Організація привертає енергійних, талановитих людей, які мають необхідну кваліфікацію і навички, які принесуть користь компанії. ВАТ «Кузбассенергосбит» зацікавлене в наймі кваліфікованих кадрів з досвідом роботи і талановитої молоді.

  Підприємство бере активну участь в ярмарках вакансій і професійних спільнотах. Організація надає студентам можливість стажування та при прояві студентами певних професійних навичок можливість подальшого працевлаштування в компанії.

  У таблиці 30 показані стейкхолдери організації.

  Таблиця 30 - стейкхолдерів ВАТ «Кузбассенергосбит»

  прямі стейкхолдери

  непрямі стейкхолдери

  1. Співробітники підприємства

  1. Населення р Кемерово

  2. Постачальники

  2. Громадські організації

  3. Споживачі

  3. Органи державного управління

  4. Власники

  4. Росспоживнагляд

  Найбільший вплив на підприємство надають прямі стейкхолдери, тому що це основні зацікавлені сторони, які мають пряме відношення до діяльності організації.

  При порушенні прав працівники звертаються до трудової інспекції, до місцевих органів влади, судові органи.

  Споживачі, у разі невиконання договірних умов, можуть звернутися в судові органи.

  Менше, по силі, вплив надають на діяльність організації непрямі стейкхолдери.

  Наприклад, при порушенні правил експлуатації енергетичного обладнання Росспоживнагляд право оштрафувати підприємство.

  Основні заходи в рамках програми КСВ, що проводяться на ВАТ «Кузбассенергосбит», представлені в таблиці 31.

  Таблиця 31 - Структура програм КСВ ВАТ «Кузбассенергосбит»

  найменування заходів

  елемент

  стейкхолдери

  Терміни реалізації заходу

  Очікуваний результат від реалізації заходу

  Адресна допомога для проведення соціальних програм

  благодійні пожертви

  Органи державного управління

  постійно

  Організація дозвілля населення

  Адресна допомога колишнім працівникам

  еквівалентну фінансування

  колишні співробітники

  постійно

  Матеріальна підтримка

  Участь співробітників у прибиранні території району та міста

  Корпоративне волонтерство

  співробітники

  постійно

  Дотримання в чистоті зон відпочинку

  У таблиці 32 наведені витрати на заходи КСВ ВАТ «Кузбассенергосбит».

  Таблиця 32 - Витрати на заходи КСВ ВАТ «Кузбассенергосбит»

  захід

  Одиниця виміру

  Ціна

  Вартість реалізації на планований період

  1.

  Адресна допомога для проведення соціальних програм

  тис. руб.

  1000

  2.

  Адресна допомога колишнім працівникам (1600 чол.)

  тис. руб.

  0,4

  160

  3.

  Участь співробітників у прибиранні території району та міста (200 чол. * 5 дн.)

  тис. руб.

  1,43 за день

  1430

  Разом

  тис. руб.

  2590

  Реалізація всіх програм КСВ ВАТ «Кузбассенергосбит» в середньому за рік складе 2590 тис.руб.


  висновок

  Таким чином, в роботі виконані всі поставлені завдання і досягнута мета - комплексне, системне дослідження правового інституту неспроможності в Росії як інструменту антикризової політики держави, а також розробка конкретних пропозицій щодо вдосконалення фінансового стану ВАТ «Кузбассенергосбит».

  Політика управління грошовими потоками ВАТ «Кузбассенергосбит» базується на ряді принципів, основними з яких є: підприємство розглядається як відкрита, здатна до самореалізації система; забезпечення ув'язки політики управління грошовими коштами із загальною стратегією розвитку підприємства; орієнтація на підприємницький стиль управління; враховувати вплив факторів зовнішнього середовища; наявність альтернативних варіантів для прийняття рішень; облік ризику; забезпечення відповідності політики управління грошовими коштами організаційній структурі і культурі.

  Проведений аналіз показав, що автоматизація економічного аналізу грошового обігу на основі платіжного календаря, бюджету руху грошових коштів і касового плану значно полегшує і прискорює ефективність аналізу і управління на підприємстві.

  Конкуренція інтересів кредиторів, що складається в зв'язку з недостатністю майна боржника для погашення вимог в повному обсязі, потенційний конфлікт інтересів кредиторів з інтересами боржника, необхідність припинення зловживань правом, як з боку боржника, так і з боку кредиторів, є факторами, об'єктивно детермінують необхідність керуючого впливу на поведінку осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, яке в кінцевому рахунку спрямоване на підтримку гарантованого балансу прав і законн х інтересів всіх учасників банкрутства. Від того, наскільки скоординовано управління процесом банкрутства конкретного боржника, залежить не тільки реальне перевезення справи про банкрутство і хід процедур банкрутства, а й в кінцевому підсумку економічне і соціальне становище окремих регіонів і країни в цілому, рівень доходів і зайнятість місцевого населення, наповнення місцевого / федерального бюджетів, впевненість людей у ​​завтрашньому дні.

  Очевидна, таким чином, недостатність нормативного регулювання тільки порядку задоволення вимог кредиторів в умовах неспроможності боржника, необхідний додатковий важіль впливу на поведінку осіб, залучених до процесу банкрутства, в ролі якого виступає управління, що забезпечує впорядковане функціонування всієї системи банкрутства. Управління, в свою чергу, будучи підсистемою цілісної системи банкрутства, не може бути реалізовано поза правовим опосередкування, оскільки покликане впорядкувати, перш за все, правові зв'язки і відносини між учасниками банкрутства.

  Побудова ефективної моделі управління в системі банкрутства є однією з нагальних завдань правотворчості. Модифікація управління, обумовлена ​​орієнтирами законодавця на збалансованість інтересів з метою забезпечення стійкості економічного обороту і розвитку вільної конкуренції, виключення з обороту неплатоспроможних суб'єктів господарювання та підтримці тих, для яких фінансові труднощі є тимчасовим явищем, стала визначальним фактором у процесі вдосконалення законодавства про банкрутство. Закон РФ від 19.11.1992 N 3929-1 "Про неспроможність (банкрутство) підприємств" заклав основи сучасної моделі управління, незважаючи на окремі недоліки, пов'язані з обмеженням прав і законних інтересів кредиторів і боржника (концентрація управлінських повноважень в руках арбітражного керуючого). Федеральний закон від 08.01.1998 N 6-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" розширив сферу управлінських рішень і дій кредиторів (перш за все, за рахунок посилення регулятивної і контрольної функцій), що призвело в той же час до горезвісного "переділу власності" за допомогою механізму банкрутства. Нині чинний Федеральний закон від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" (далі - Закон про банкрутство) ввів обмеження керуючого впливу кредиторів і арбітражного керуючого за рахунок допуску боржника (учасників боржника) до управління (наприклад, з питань узгодження заходів по відновленню платоспроможності, складання і реалізації плану фінансового оздоровлення).

  Тим часом оптимальний баланс прав та інтересів основних учасників банкрутства, як між собою, так і з урахуванням інтересів суспільства, до теперішнього часу не досягнуто. Відповідно, вимагає вдосконалення структурно-функціональна організація управління в системі банкрутства і властивий їй набір правового інструментарію.

  Зв'язки управління і опосередковують їх правовідносини, спрямовані на впорядкування основних майнових відносин, що складаються між боржником і його кредиторами, представляють науковий і практичний інтерес як в рамках проблеми оптимізації форм керуючого впливу, так і в рамках проблеми раціонального розподілу функцій управління між його суб'єктами і наділення їх відповідними правовими засобами. Однією з проблем правозастосування є специфіка керуючого впливу арбітражного суду в справі про банкрутство, що здійснюється в рамках функції правосуддя.

  Необхідність обліку наукових досліджень в області економіки, теорії організації і теорії управління при аналізі проблем правового регулювання управління в системі банкрутства обумовлює виведення пошуку ефективної моделі управління на новий рівень, що дозволяє забезпечити комплексне і збалансоване правове регулювання відповідної сфери суспільних відносин для досягнення мети задоволення не тільки приватного , а й громадського (суспільного) інтересу. У зв'язку з цим управління, будучи самостійним об'єктом правового регулювання, має розглядатися тільки у взаємозв'язку з об'єктом управління і в рамках опосредующей їх системи і зовнішнього середовища. Актуальним, таким чином, стає дослідження цілей, завдань і принципів побудови ефективної системи управління за допомогою норм права, взаємодії і взаємовпливу з системою банкрутства в цілому і факторами зовнішнього середовища (соціально-економічним станом суспільства, напрямками державної економічної та соціальної політики, правовою системою в цілому і т.д.). Намітилася останнім часом тенденція передачі частини функцій державного управління на рівень саморегулювання актуалізує проблему взаємовпливу процесів локального управління і саморегуляції, яка знаходить своє переломлення в системі банкрутства у вигляді взаємодії суб'єктів управління та саморегулівної організації арбітражних керуючих.

  Для фінансового оздоровлення ВАТ «Кузбассенергосбит» і поліпшення платіжної дисципліни споживачів електроенергії необхідно створення сприятливого образу фірми в очах громадськості, що можна було б провести наступні заходи:

  1.Створити суспільство фахівців в сфері розподілу електроенергії. Таке суспільство стало б лідером громадської думки в області розподілу електроенергії, що дозволило б ВАТ «Кузбассенергосбит» в Кемеровській області сформувати ще більш сприятлива громадська думка про себе та свою діяльність, а також швидко поширювати інформацію про нові послуги;

  2. Виділяти кошти на підтримку наукових робіт;

  3. Випускати добре оформлені річні звіти і опубліковувати їх на офіційному сайті (це практикується в компанії протягом двох років). Це створює думку про ВАТ «Кузбассенергосбит» як про стабільну, процвітаючої організації і залучає до співпраці великі фірми.

  4. Випуск однойменного журналу, в якому опубліковувалися б новини зі світу розподілу електроенергії. Значно скоротилися б витрати на рекламу в друкованих виданнях. У журналі можна розмістити інформацію про нововведені тарифні плани та послуги ВАТ «Кузбассенергосбит» в Кемеровській області.

  Особливу увагу ВАТ «Кузбассенергосбит» в Кемеровській області слід звернути на внутрішні комунікації, так як проведення ефективних внутрішніх комунікацій дозволяє удосконалювати організацію роботи з абонентами компанії, вивчати їх і створювати сприятливий образ фірми. Для досягнення цих цілей фірмі необхідно:

  1. Обов'язкове і ретельне вивчення тарифних планів і послуг субдилерами і менеджерами. Співробітники фірми повинні знати і вміти розповісти всі подробиці про компанію і вироблених нею продукту і бути для потенційних і відбулися абонентів джерелом інформації;

  2. Виховувати у співробітників люб'язність і чуйність. Ідеальний варіант роботи передбачає індивідуальні умови взаємодії з кожним клієнтом. Інакше кажучи, клієнт повинен постійно перебувати в полі зору компанії, і спілкування з ним не може закінчитися покупкою послуги або товару. Кожен акт спілкування з клієнтом необхідно аналізувати, для кожного споживача - створювати індивідуальні тарифні плани і т.д. Таку стратегію роботи впровадити непросто, зокрема, з технічних причин. Тим часом зробити клієнта своїм найчастіше допомагає саме комплексне обслуговування. Одним з рішень проблеми може стати пакетування послуг - розробка стандартного набору, який враховує потреби і побажання певної групи клієнтів. І все ж потрібно прагнути приділити увагу всім споживачам, навіть тим, хто нічого не купує. Зазвичай ефективна робота ведеться переважно з постійними клієнтами і з тими, хто особливо цінний - лояльними, прихильними компанії. Не менш важлива і робота з незадоволеними. Як правило, ніхто не дбає про втрачені клієнтів, прагнучи замість них залучити нових. Але повернення 5% незадоволених може підвищити прибуток компанії в два рази. Важливо пам'ятати: в сучасному світі немає дефіциту товарів і послуг - є дефіцит споживачів;

  3. застосовувати принцип перетворення випадкового відвідувача в абонента і покупця;

  4. Постійне інформування співробітників про діяльність фірми.

  Таким чином, впровадження запропонованих заходів збільшує балансовий прибуток ВАТ «Кузбассенергосбит», дозволяють збільшити частку власних коштів в балансі підприємства і скоротити величину позикових, що позитивно вплине на фінансовий стан підприємства.

  Здійснення запропонованих заходів дозволить збільшити прибуток ВАТ «Кузбассенергосбит» на 2782 тис. Руб. на рік.


  Список використаної літератури

  1. Федеральний закон Російської Федерації від 30 грудня 2008 року № 296-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про неспроможність (банкрутство) "// Ріс. Газ. 2008. 31 дек. (№ 267).

  2. Положення про порядок пред'явлення вимог за зобов'язаннями перед Російською Федерацією у справах про банкрутство та в процедурах банкрутства, затв. Постановою Уряду Російської Федерації від 29 травня 2004 № 257 (зі зм. І доп.).

  3. Постанова Пленуму ВАС РФ від 22 червня 2006 № 25 "Про деякі питання, пов'язані з кваліфікацією і встановленням вимог по обов'язкових платежах, а також санкцій за публічні правопорушення у справі про банкрутство" // Вісник ВАС РФ. 2006. № 9.

  4. Наказ Мінекономрозвитку Росії від 2 серпня 2004 № 217 "Про порядок відкладення органом, уповноваженим представляти в справах про банкрутство та в процедурах банкрутства вимоги про сплату обов'язкових платежів і вимоги Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями подачі в арбітражний суд заяви про визнання боржника банкрутом "(в ред. від 21.08.2007 № 280).

  5. Довідка про розгляд арбітражними судами суб'єктів Російської Федерації справ про неспроможність (банкрутство) в 2005 - 2008 рр. URL: ttp: //www.arbitr.ru/_upimg/73CD4B7BB6CB46692986FBE4835CF4CB _07_itogiVAS08.pdf.

  6. Аналітична записка до статистичного звіту про роботу арбітражних судів Російської Федерації в 2008 р URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/0B081D25F0F48AE6B5FEAD937ABEDFlF_01_itogiVAS08.pdf.

  7. Постанова ФАС Далекосхідного округу від 19 грудня 2006 № Ф03-А24 / 06-1 / 4512 у справі № А24-2569 / 05-08.

  8. Ухвала Конституційного Суду РФ від 16 травня 2000 р N 8-П "У справі про перевірку конституційності окремих положень пункту 4 статті 104 Федерального закону" Про неспроможність (банкрутство) "у зв'язку зі скаргою компанії" Timber Holdings International Limited "// ріс. газ. 2000. 23 травня (№ 98).

  9. Постанова КС РФ від 22.07.2002 N 14-П "У справі про перевірку конституційності ряду положень Федерального закону" Про реструктуризацію кредитних організацій ", пунктів 5 і 6 статті 120 Федерального закону" Про неспроможність (банкрутство) "у зв'язку зі скаргами громадян , скаргою регіональної громадської організації "Асоціація захисту прав акціонерів і вкладників" і скаргою ВАТ "Воронезьке конструкторське бюро антенно-фідерних пристроїв" // Відомості Верховної. 2002. N 31. У розділі ст. 3161.

  10. Постанова КС РФ від 19.12.2005 N 12-П "У справі про перевірку конституційності абз. 8 пункту 1 ст. 20 ФЗ" Про неспроможність (банкрутство) "у зв'язку зі скаргою громадянина А.Г. Меженцева" // Відомості Верховної . 2006. N 3. Ст. 335.

  11. Постанова Уряду РФ від 19.09.2003 N 586 "Про вимоги до кандидатури арбітражного керуючого у справі про банкрутство стратегічного підприємства або організації" // Російська газета. 2003. 25 вересня /

  12. Методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства: Учеб.пособие / І.І. Мазурова, Н.П. Білозьорова, Т.М. Леонова, М.М. Під-шівалова. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2014. - 53 стор.

  13. Тарбеева Е. М. Оцінюємо рентабельність фінансово-господарської діяльності компанії / Е.М. Тарбеева; О.В. Рижов / / Головбух. - 2010р.

  14. Федотова С.В. Аналіз факторів, що формують прибуток / С.В. Федотова, Н.А. Щепочкін / / Бухгалтерський облік. - 2010р.

  15. Аналіз фінансової звітності під ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник-4е видання, испр. і доп.- М .: Видавництво «Омега-Л», 2009

  16. Аналіз фінансової звітності: Підручник / За ред. М.А. Вахрушина, Н.С. Пласкова. - М .: Вузівський підручник, 2007. - 367 стор.

  17. Аналіз фінансової звітності: навчальний посібник: А64 в двох частинах: ч. 1 / уклад. Е.В. Броіло; Сикт. Лесн. Ін-т. - Сиктивкар: СЛІ, 2014-204с.

  18. Антикризове управленіе.Теорія і практика: Навчальний посібник. За редакцією доктора економічних наук, професора В.Я. Захарова. Видавництво: Юніті-Дана, 2010 рік. - 319 стор.

  19. Антонов Г.Д., Губкін А.А., Іванова О.П. Банкрутство: проблеми, досвід, рішення. -М: Наука, 2009 238 стр.

  20. Архипов С.І. Суб'єкти права (Теоретичне дослідження): Дис. ... д-ра юрид. наук. Єкатеринбург, 2008.

  21. Базілінская О.Я. «Фінансовий аналіз: теорія і практика» - К .: «Центр учбовоїлітературі" 2009.

  22. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскнна Л.В. Фінансовий аналіз: Учеб.пособие. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - 344 стор.

  23. Белобрагін Н.Б. Банкрутство як інститут ринкової економіки: Дис ... канд. економ. наук. М., 2015.

  24. Бернстайн, Л.А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: пров. з англ. / Л.А. Бернстайн; науч. ред. перекладу чл.-кор. РАН І. І. Єлісєєва; гл. ред. сер.проф. Я В. Соколов. - М .: Фінанси і статистика, 2010. - 624 стор.

  25. Булгадаева С.А., Чонаева Г.В. Формування механізму антикризового регулювання в російській економіці // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2013.

  26. Булгаков В.В. Концепція справедливості в праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2013.

  27. Вахрін, П.І. Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях: Учеб.пособие / П.І. Вахрін. -М. : Маркетинг, 2001. - 320 стор.

  28. Витрянский В.В. Вступна стаття / Степанов. В. В. Неспроможність (банкрутство) у Росії, Франції, Англії, Німеччини. М .: Статут, 2009. 357 с.

  29. Дорохіна Е. Державне регулювання в сфері банкрутства // Право і економіка. - 2008.

  30. Ендовицкий Д.А. Формування та аналіз показників прибутку організації / Д.А. Ендовицкий / / Економічний аналіз: теорія і практика. - 2010р.

  31. Єфімова, О.В. Фінансовий аналіз / О.В. Єфімова. - 4-е изд., Перераб. і доп. -М. : Бухгалтерський облік, 2009. - 528 стор.

  32. Ілишева М.М. Аналіз фінансової звітності: підручник - М: Фінанси і статистика; ИНФРА-М, 2013. - 480 стор.

  33. Ковальов В.В, Ковальов Віт. В. Фінансова звітність. Аналіз Фінансової звітності (основи балансоведения): навч. Посібник. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 432 стор.

  34. Кондраков Н.П. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік. Підручник 3-видання. Москва. 2015р .;

  35. Кучерявий В.В. Російська електроенергетика: сьогодення і майбутнє // Енергетична політика. 2012. N 2 - 3. С. 41.

  36. Кулагіна Г. Досвід антикризового управління підприємством // Економіст. - 2009.

  37. Лазарєва Т.А. Саморегулювання підприємницької діяльності на ринку цінних паперів // Підприємницьке право. 2013. Спеціальний випуск

  38. Ланської П.М. Механізм регулювання фінансового ринку і його інфраструктури. М., 2015. С. 185.Любушін Н.П.Аналіз фінансового стану організації ВЕО. Видавництво «Ексмо» 2008 р .;

  39. Положення з бухгалтерського обліку (ПБО)

  40. Рогова О.М., Ткаченко О.А. Основи управління фінансами та фінансове планування / Е.М. Рогова, Е.А.Ткаченко. - СПб .: Видавництво Вернера Регена, 2013. - 256 с.

  41. Савинская Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник-5-е изд, перераб. І доп. -М .: інфа-М, 2009. - 536стр.

  42. Савицька Г.В Аналіз господарської діяльності підприємства Мінськ: Нове знання, 2015.-704стр.

  43. Савицька Г.В Методика комплексного аналізу господарської діяльності.- М .: Инфра-М, 2009.-288 стор.

  44. Федеральний закон Російської Федерації від 30 грудня 2008 року № 296-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про неспроможність (банкрутство) "// Ріс. Газ. 2008. 31 дек. (№ 267).

  45. Федорова Г.В. Облік і аналіз банкрутств ВЕО, підручник. 2015р

  46. ​​Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 237 стор.

  47.Яковлєва Є.П. Фінансовий стан будівельної організації // Фінансова газета. - 2006.

  48. Яцево Є.В. Правове регулювання операцій неспроможного боржника, що знаходиться в процесі банкрутства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015.

  49. Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу // Вибрані праці. М .: Статут, 2014. С. 262.

  50. Свірко С.А. Договірні зобов'язання в електроенергетиці. М .: Статут, 2016. С. 179.

  51. Романець Ю.В. Зобов'язання постачання в системі цивільних договорів // Вісник ВАС РФ. 2010. N 12. С. 70 - 82.

  52. нестоль В.Г. Цивільно-правові форми постачання електроенергією за російським законодавством: Дис. ... канд. юрид. наук. Іркутськ, 2011. С. 7.

  53. Матіящук С.В. Особливості правового регулювання постачання електроенергією побутового споживача: Дис. ... канд. юрид. наук. Іркутськ, 2015. С. 8.

  54. Енергетичне право Росії і Німеччини: порівняльно-правове дослідження / Под ред. П.Г. Лахно, Ф.Ю. Зеккера. М .: Юрист, 2011. С. 801.

  55. Фінансовий менеджмент / За ред. Н.Ф. Самсонова, Н.П. Баранникова, А.А. Володіна.- М.: ЮНИТИ, 2009.- 495 с.

  56. Томас Р.К. Кількісні методи аналізу господарської діяльності / Р.К. Томас.- М .: Річ навіть і сервіс, 2003.- 428 с.

  57. Овчаренко Є.К. Фінансово-економічні розрахунки в EXCEL /Е.К. Овчаренко О.П. Ільїна, Е.В. Балибердін.- М .: Філін, 2003.- 324 с.

  58. Крилов Е.І. Аналіз ефективності інвестиційної, інноваційної діяльності підприємства / Е. І. Крилов, І. В. Журавкова.- М .: Фінанси і статистика, 2010.- 382 с.

  59. Сінавіна В.С. Оцінка ефективності та достовірності господарської діяльності / В.С. Сінавіна.- М .: Економіка, 2001.- 252 с.

  60. Чернишова Ю.Г. Аналіз фінасово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / Ю.Г. Чернишова, Е.А. Чернишев.- М .: Ростов н / Д: МарТ, 2003.- 299 с.

  61. Соціальна відповідальність: Методичні вказівки / Н.В. Черепанова. Томськ, 2015.С.21


  додатки

  Додаток 1

  Структура дебіторської заборгованості на 01.01.2014 р

  Структура дебіторської заборгованості на 01.01.2015 р

  Додаток 2

  Показники ділової активності підприємства

  показник

  розшифровка

  2013

  2014

  2015

  Одиниця виміру

  Змін. 2014 р

  Ізм.2015 р

  D1

  Коефіцієнт загальної оборотності капіталу

  2.55

  0.24

  обороти

  -

  -2.31

  D2

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

  3.10

  2.48

  0.25

  обороти

  -0.61

  -2.24

  D3

  Коефіцієнт віддачі нематеріальнихактівов

  5,562.60

  10,437.90

  6,980.66

  обороти

  4,875.30

  -3,457.24

  D4

  фондовіддача

  175.20

  193.42

  42.75

  обороти

  18.23

  -150.67

  D5

  Коефіцієнт віддачі власного капіталу

  70.31

  138.78

  5.05

  обороти

  68.47

  -133.73

  D6

  Оборотність матеріальних засобів

  0.69

  5.78

  дні

  0.69

  5.09

  D7

  Оборотність коштів

  1.88

  3.29

  0.43

  дні

  1.41

  -2.86

  D8

  Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках

  19.19

  6.73

  0.50

  обороти

  -12.47

  -6.22

  D9

  Термін погашення дебіторської заборгованості

  19.02

  54.26

  722.79

  дні

  35.24

  668.53

  D10

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  7.47

  3.99

  0.33

  обороти

  -3.47

  -3.66

  D11

  Термін погашення кредиторської заборгованості

  48.89

  91.45

  1,117.98

  дні

  42.56

  1,026.53

  додаток 3

  Бюджет грошових коштів ВАТ «Кузбассенергосбит»

  2014

  2015

  вересень

  травень

  листопад

  грудень

  січень

  лютий

  Березень

  квітень

  травень

  червень

  Липень

  Серпень

  Надходження грошових коштів:

  1328750

  1028750

  3110750

  2261594

  507046

  1903273

  564040

  3107252

  1750912

  2357800

  823765

  954651

  1.Виручка

  728750

  728750

  728750

  1011594

  507046

  848273

  564040

  1807252

  750912

  746800

  823765

  954651

  2.Отримання кредитів

  0

  0

  1600000

  900000

  0

  1055000

  0

  1300000

  1000000

  1611000

  0

  0

  3.Полученіе позик

  600000

  300000

  780000

  350000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4.Прочіе доходи

  0

  0

  2000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Витрата грошових коштів:

  1435668

  1023368

  2991724

  2313762

  514211

  1720830

  668471

  3252383

  1646024

  2394794

  737150

  1063980

  1.Гашеніе кредитів

  0

  0

  0

  0

  264417

  230000

  318000

  751 083

  445000

  656000

  470000

  215000

  2.Гашеніе позик

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  662500

  3.% по кредитах

  0

  0

  0

  22800

  27546

  41723

  45016

  43773

  49903

  68941

  70663

  66722

  4.% По позиках

  0

  0

  0

  50350

  18253

  0

  35326

  34054

  34054

  17662

  18251

  15353

  5.Оплата обладнання

  1434733

  1013531

  2973042

  2016830

  193368

  1331937

  187850

  2310269

  1040000

  1556800

  0

  0

  6.Налогі

  0

  0

  6930

  0

  0

  0

  60115

  42500

  0

  0

  0

  0

  7.Содержаніе офісу

  935

  9837

  11752

  28782

  10627

  117169

  22164

  70704

  77067

  95391

  178236

  104405

  8.Прочіе витрати

  195000

  Залишок грошових коштів:

  3112

  8494

  127520

  75352

  68186

  250630

  146199

  +1068

  105956

  68961

  155576

  46247