• Спосіб абсолютних величин.
 • Спосіб відносних величин.
 • Фінансова стійкість підприємства
 • Коефіцієнти ділової активності
 • Коефіцієнти оцінки ймовірності неспроможності (банкрутства)
 • 2. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Кузбассенергосбит» 2.1 Коротка характеристика підприємства
 • Структура покупки електроенергії, тис.МВт.ч.
 • 2.2 Аналіз показників фінансового стану підприємства


 • Дата конвертації04.12.2018
  Розмір63.32 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 63.32 Kb.

  Ринок електроенергії в Росії

  «Бухгалтерський баланс» є найбільш інформативною формою бухгалтерської звітності для аналізу та оцінки фінансового стану організації. У ньому відбивається стан майна, власного капіталу і зобов'язань організації на певну дату. За допомогою балансу ми можемо оцінити ефективність розміщення капіталу організації, достатність його для поточної і майбутньої господарської діяльності, оцінити розмір і структуру позикових джерел, а також ефективність їх залучення.

  Вивчення балансу є основою для:

  ? прийняття рішень про доцільність мати справу з даним підприємством як партнера;

  ? оцінки кредитоспроможності організації як позичальника;

  ? оцінки можливих ризиків своїх вкладень і доцільності придбання акцій даної організації і її активів і т. д.

  Тоді як бухгалтерський баланс являє нам дані про майновий та фінансовий стан організації на певний момент часу, «Звіт про фінансові результати» характеризує фінансові результати діяльності суб'єкта господарювання за звітний період. За допомогою Звіту про фінансові результати у нас є можливість проаналізувати рентабельність активів, реалізовану продукцію, визначити величину чистого прибутку, що залишається в розпорядженні організації та інші показники. Аналіз фінансових результатів діяльності організації дає:

  ? оцінку динаміки показників прибутку, обгрунтованість освіти розподілу їх фактичної величини;

  ? виявлення і вимір впливу різних чинників на прибуток;

  ? оцінку можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі

  оптимізації обсягу виробництва і витрат.

  Щоб зрозуміти структуру власного капіталу організації, представлену в динаміці, призначений «Звіт про зміни капіталу». У ньому відображені дані про залишок на початок року по кожному елементу власного капіталу, дані про його витрачання і залишку на кінець року. Показники, представлені в звіті, використовуються в аналізі складу і руху власного капіталу. За допомогою результатів аналізу ми можемо побачити, чи відбувається в організації нарощування власного капіталу або навпаки.

  У «Звіті про рух грошових коштів" відображаються залишки коштів на початок року і кінець звітного періоду, а також потоки грошових коштів (надходження і витрачання) за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності організації. За допомогою аналізу грошових коштів ми бачимо:

  ? в якому обсязі і звідки в організацію надійшли грошові кошти;

  ? чи достатньо організації власних коштів для інвестиційної діяльності;

  ? чи зможе організація розплатитися за своїми поточними зобов'язаннями;

  ? чи достатньо організації отриманого прибутку, щоб обслужити поточну діяльність;

  ? як можна пояснити розбіжності між отриманим прибутком і наявністю грошових коштів.

  За допомогою аналізу грошових коштів керівництво організації зможе:

  ? коригувати свою фінансову політику в стосунках з дебіторами і кредиторами;

  ? знаходити шляхи вирішення по формуванню необхідних обсягів виробничих запасів;

  ? визначати розміри резервів;

  ? приймати рішення з реінвестування прибутку, її розподілу і споживання з урахуванням наявних фінансових можливостей і рівнем забезпеченості грошовими ресурсами [9, с. 30].

  За допомогою «Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати» ми можемо побачити більш докладне розкриття деяких статей активу і пасиву.

  У пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати входять:

  ? оцінка руху позикових коштів;

  ? аналіз складу і руху дебіторської та кредиторської заборгованості організації;

  ? оцінка стану дебіторської та кредиторської заборгованості за критеріями темпу зростання і показниками оборотності;

  ? аналіз складу, структури та ефективності використання майна, що амортизується (нематеріальних активів і основних засобів) ;? оцінку руху коштів фінансування довгострокових інвестицій та фінансових вкладень.

  Бухгалтерський баланс і Звіт про фінансові результати, включаючи пояснення, використовують для проведення аналізу фінансового стану підприємства. Багаті аналітичні можливості всіх форм бухгалтерської (фінансової) звітності, її публічність і відкритість дозволяють аналізувати фінансово-господарську діяльність комерційних організацій внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської інформації.

  Бухгалтерська звітність необхідна, так як щоб оцінити ефективність майбутніх вкладень капіталу і величину фінансових ризиків потрібне оперативне управління господарством і прийняття обґрунтованих рішень. Саме тому звітність повинна точно і реально розкривати всі основні сторони діяльності організації.

  Будь-який користувач зможе знайти у фінансовій звітності ті дані, які цікавлять саме його. Одних користувачів цікавить, чи працювала організація з прибутком або збитком, інші хочуть знати, який борг кредиторам або наскільки ліквідні активи підприємства. «Читати» звітність можна по-різному. Найчастіше недостатньо просто з'ясувати певну цифру. Для отримання більш повної розгорнутої картини господарської діяльності необхідно вміти аналізувати економічну діяльність підприємства.

  Але для того, щоб фінансова звітність дійсно забезпечувала користувачів корисною інформацією, вона повинна бути якісно складена, містити всі необхідні відомості. Адже недостатність інформації, що подається користувачам, може з'явитися серйозною перешкодою для бізнесу. Зокрема, стати перешкодою серйозних інвестицій - важливого джерела розширення масштабів діяльності [7, с. 4].

  Щоб користувач міг вільно читати бухгалтерську інформацію, вона повинна відповідати певним критеріям. Міжнародні стандарти та вітчизняні нормативні документи, що регламентують звітність, визначають основні критерії якісної характеристики звітності.

  Ознаками якості інформації бухгалтерської звітності є, перш за все: зрозумілість, достовірність, повнота, суттєвість, порівнянність, нейтральність.

  Інформація, що міститься в бухгалтерській звітності повинна бути зрозуміла користувачам, навіть якщо у них немає професійної підготовки. Якщо бухгалтерська звітність формується у відповідність з правилами, встановленими нормативними актами поведінки бухгалтерського обліку, а на основі її даних можна отримати правдиве уявлення про фінансовий стан і фінансові результати діяльності, а також про зміни у фінансовому становищі організації, то її можна вважати достовірною та повною.

  Роль, яку відіграє наявність певної інформації в наданні допомоги зацікавленим користувачам в оцінці фінансового стану та фінансових результатів організації, визначає істотність показників, що містяться в бухгалтерській звітності. Істотним можна вважати показник, відсутність якого в звітності може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі звітної інформації. Залежно від оцінки, характеру і конкретних обставин виникнення того чи іншого показника організація сама визначає ступінь його суттєвості. При цьому істотною визнається сума, ставлення якої до загального підсумку відповідних даних за звітний період становить не менше 5%. Організація може самостійно прийняти рішення про застосування для цілей відображення в бухгалтерській звітності суттєвої інформації іншого критерію, що відрізняється від зазначеного (т. Е. Більш-менш 5%).

  Інформація про окремі активи, зобов'язання, доходи та витрати, господарські операції, а також складових капіталу повинна наводитися в бухгалтерській звітності окремо в разі їх суттєвості, якщо без знання про неї зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового стану та фінансового результату організації. Якщо суми аналогічного характеру несуттєві, вони можуть об'єднуватися. Є також несуттєві показники, які не вимагають і відокремленого відображення в звітності, проте вони можуть бути досить істотні для відокремленого уявлення в поясненнях до бухгалтерської звітності. Такі показники можуть допомогти оцінити користувачеві минулі, справжні або майбутні події. Неупередженість по відношенню до будь-яких користувачам бухгалтерської звітності означає нейтральність звітної інформації. Тому виходячи з цього принципу при формуванні бухгалтерської звітності організацією повинна бути виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів звітності перед іншими.

  Можливість порівняння звітних даних з показниками попереднього звітного періоду означає порівнянність бухгалтерської звітності. Тому відповідно до цієї вимоги по кожному показнику бухгалтерської звітності повинні бути приведені дані мінімум за два роки - звітний і попередній звітному, щоб зіставити дані і оцінити ступінь змін. Організація може прийняти рішення зіставляти дані і за більш тривалий період (три, п'ять, десять років), включивши відповідні графи і рядки в форми бухгалтерської звітності і привівши показники до порівнянних одиницях. Порівнянність бухгалтерської звітності також допомагає порівняти дані організацій аналогічних галузей.

  Для того, щоб досягти порівнянність показників, необхідно послідовне застосування облікової політики від одного звітного періоду до іншого. Однак принцип сталості в застосуванні облікової політики не є самоціллю і не повинен стримувати впровадження нових методів обліку. Саме тому всі зміни облікової політики організації повинні бути вказані в додатку до звітності, щоб користувачі звітної інформації могли зробити певні корективи відповідно до введенням нових методів обліку.

  Дотримання зазначених бухгалтерських принципів і вимог при підготовці бухгалтерської звітності сприяє тому, що користувачі звітної інформації можуть скласти правдиву і об'єктивну картину про діяльність, що цікавить їх організації. Але все це неможливо буде здійснити без відповідної нормативно-правової бази, яка регламентує порядок складання та подання бухгалтерської (фінансової звітності). [8, с. 31]

  Основні прийоми, які використовуються при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства, це:

  · Спосіб абсолютних величин;

  · Спосіб відносних величин;

  · Порівняння;

  Спосіб абсолютних величин.

  При аналізі фінансової звітності організації абсолютні величини використовують як в якості інформаційної бази для обчислення відносних і середніх величин, так і в якості розрахункових показників, що характеризують ті чи інші аспекти фінансового стану підприємства. До них відносяться, наприклад, абсолютні показники фінансової стійкості та абсолютні показники оцінки ліквідності бухгалтерського балансу.

  Спосіб відносних величин.

  Співвідношення величин досліджуваного явища і величин будь-якого іншого явища або того ж явища, але взятого за інший час або по іншому об'єкту відбивається за допомогою відносних величин.При даному способі один абсолютний показник ділять на інший, який приймають за базу порівняння, в результаті чого отримують відносну величину. Висловлюються відносні величини в формі коефіцієнтів або відсотків. Найбільше застосування при аналізі фінансового стану підприємства отримують:

  · Відносні величини структури;

  · Відносні величини динаміки;

  · Фінансові коефіцієнти.

  Відносні величини структури можна визначити як долючасті в загальному, виражену у відсотках або коефіцієнтах. Основу вертикального аналізу становлять відносні величини - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому.

  Відносні величини динаміки структури застосовують для характеристики змін показників за певний проміжок часу. Їх знаходять шляхом ділення величини показника поточного періоду на його рівень у попередньому періоді. Відносні величини зазвичай виражаються в процентах або коефіцієнтах.

  Фінансові коефіцієнти - це відносні показники, якими можна охарактеризувати різні аспекти фінансового стану. Вони розраховуються як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників фінансової звітності. Розроблено понад 100 таких коефіцієнтів. Однак багато хто з них доповнюють або уточнюють один одного, корелюють між собою, мають різні найменування при однаковою методикою розрахунку і навпаки - однакові найменування при різних методиках розрахунку. [11, с. 11] Але виділяють групу ключових фінансових коефіцієнтів. За даними коефіцієнтами вироблені нормативні значення, які дозволяють полегшити кількісну оцінку фінансового стану підприємства. Фінансові коефіцієнти дуже важливі при аналізі фінансового стану підприємства, так як вони дозволяють:

  1. Виявити тенденції розвитку організації при аналізі динаміки значень фінансових коефіцієнтів;

  2. Визначити, наскільки високим є ступінь фінансового ризику і ймовірність банкрутства у організації, дізнатися сильні і слабкі сторони діяльності компанії шляхом зіставлення фактичних значень фінансових коефіцієнтів з нормативними значеннями;

  3. Оцінити найбільш інвестиційно-привабливі організації, порівнюючи значення фінансових коефіцієнтів;

  4. Спрогнозувати фінансову звітність організації.

  Слід звернути увагу на те, що відмінності між фінансовими коефіцієнтами і відносними величинами структури і динаміки досить умовні. Отже, темпи зростання і структурні показники часто розраховують в складі фінансових коефіцієнтів.

  Порівняння.

  Даний метод можна охарактеризувати як спосіб пізнання, в процесі якого досліджуване явища зіставляється з уже відомими явищами для того, щоб виявити загальні риси і відмінності між ними. Аналізуючи фінансовий стан підприємства, за допомогою порівняння можна визначити загальне і специфічне в фінансових показниках, а також вирішити практично всі його завдання, як основним, так і допоміжним способом. При аналізі фінансової звітності найбільш широко застосовуються дані види порівнянь:

  · Зіставлення планових і фактичних показників (якщо аналіз фінансової звітності виконується в рамках внутрішнього фінансового аналізу;

  · Зіставлення фактичних показників з нормативними;

  · Порівняння фактичних показників з показниками минулих періодів;

  · Міжгосподарські порівняння;

  · Порівняння показників аналізованої організації із середніми даними;

  · Зіставлення результативних показників до і після зміни якого-небудь фактора. [11, с.13]

  платоспроможність підприємства

  До абсолютних показників можна віднести показники аналізу ліквідності балансу підприємства. Розглянемо методику цього аналізу. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення. Активи і пасиви підприємства в залежності від швидкості перетворення в грошові кошти активів і терміновості повернення пасивів поділяють групи (Таблиця 1.3) [14, с. 72].

  Таблиця 1.3.1 - Показники ліквідності

  показник

  Найменування

  Формула

  А1

  Найбільш ліквідні активи

  А1 = Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення

  А2

  Швидко реалізованих активи

  А2 = Дебіторська заборгованість

  А3

  Повільно реалізовані активи

  А3 = Запаси + ПДВ + Інші оборотні активи

  А4

  важкореалізовані активи

  А4 = Необоротні активи

  П1

  Найбільш термінові зобов'язання

  П1 = Кредиторська заборгованість

  П2

  Короткострокові пасиви

  П2 = Короткострокові позики і кредити + заборгованість учасникам по виплаті доходів + Інші короткострокові зобов'язання

  П3

  довгострокові пасиви

  П3 = Довгострокові зобов'язання + доходи майбутніх періодів + оціночні зобов'язання

  П4

  постійні пасиви

  П4 = Капітал і резерви (власний капітал організації)

  Перші три групи активів протягом поточного господарського періоду можуть постійно змінюватися і відносяться до поточних активів підприємства, при цьому поточні активи більш ліквідні, ніж інше майно підприємства.

  При визначенні ліквідності балансу групи активу і пасиву зіставляються між собою.

  Умови абсолютної ліквідності балансу [14, с. 73]:

  А1? П1; А2? П2; А3? П3; А4? П4

  Всі фінансові коефіцієнти в ході аналізу розраховуються у вигляді відносин абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій.

  Так, наприклад, першими показниками, що характеризують фінансовий стан підприємства, є коефіцієнти платоспроможності, їх мета - оцінити здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі виконувати короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних активів.

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути погашена негайно. Він являє собою відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів:

  (1)

  де. - коефіцієнт абсолютної ліквідності,

  А1 - найбільш ліквідні активи;

  П1 - кредиторська заборгованість;

  П2 - короткострокові пасиви.

  Нормальне обмеження - коефіцієнта абсолютної ліквідності? 0,2 [15, с. 262].

  2. Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів підприємства припадає на один карбованець поточних зобов'язань, підприємства погашають короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів; отже, якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як успішне функціонуюче:

  (2)

  де - коефіцієнт поточної ліквідності;

  Та - поточні активи,

  То - поточні зобов'язання.

  Нормальне значення коефіцієнта? 2. Дане значення означає, що на кожен рубль поточних зобов'язань повинно бути близько двох рублів поточних активів [14, с. 76].

  3. Коефіцієнт критичної ліквідності, або проміжний коефіцієнт покриття. Він розраховується як частка від ділення величини грошових коштів, короткострокових цінних паперів і розрахунків на суму поточних зобов'язань організацій.

  (3)

  де - коефіцієнт критичної ліквідності;

  А1 - найбільш ліквідні активи;

  А2 - швидко реалізовані активи;

  П1 - кредиторська заборгованість;

  П2 - короткострокові пасиви.

  Теоретично виправдані оцінки цього коефіцієнта? 1 [14, с. 76].

  Загальна платоспроможність організації визначається як здатність покрити всі зобов'язання організації (короткострокові і довгострокові) усіма її активами.

  4. Коефіцієнт загальної платоспроможними ості розраховується за формулою:

  (4)

  де - коефіцієнт загальної платоспроможності;

  А1 - найбільш ліквідні активи;

  А2 - швидко реалізовані активи;

  А3 - швидко реалізовані активи;

  П1 - кредиторська заборгованість;

  П2 - короткострокові пасиви;

  П3 - довгострокові пасиви.

  Природним є нормальне обмеження? 1.

  5. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу визначає яка частина функціонуючого капіталу знерухомлені в виробничих запасах і довгострокової дебіторської заборгованості.

  (5)

  де, - коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу;

  А3 швидко реалізовані активи;

  П1 - кредиторська заборгованість;

  П2 - короткострокові пасиви.

  Нормальним вважається, якщо даний показник зменшується.

  6. Частка оборотних коштів в активах розраховується, як:

  (6)

  Даний показник повинен бути? 0.5.

  7. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних для її поточної діяльності.

  (7)

  Чим більше значення даного показника, тим це краще характеризує поточну діяльність підприємства.

  Фінансова стійкість підприємства

  Другий показник, який використовують при оцінці фінансового стану підприємства - це фінансова стійкість підприємства.

  1. Коефіцієнт капіталізації показує, скільки позикових коштів організація залучила на 1 крб. вкладених в активи власних коштів.

  (8)

  де - коефіцієнт капіталізації.

  Нормальним значенням цього показника вважається 1.5.

  2.Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування характеризує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних джерел.

  (9)

  де - коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування.

  Нормальне значення даного показника? 0.5

  3. Коефіцієнт фінансової незалежності - питома вага власних коштів у загальній сумі джерел фінансування. [18, с.12]

  (10)

  де - коефіцієнт фінансової незалежності.

  Допустимими межами даного показника вважають від 0.4 до 0.6.

  Цей показник відображає частку власних коштів в пасивах підприємства і представляє інтерес як для власників, так і для кредиторів. Вважається, що частка власних коштів в пасивах повинна перевищувати частку позикових коштів. Високий коефіцієнт автономії скорочує фінансовий ризик і дає можливість залучати додаткові кошти з боку. Але занадто велика величина може свідчити і про невміння залучати кредитні ресурси. Зміни коефіцієнта можуть свідчити про розширення або скорочення діяльності підприємства.

  4. Коефіцієнт фінансування визначає, яка частина організації фінансується за рахунок власних коштів, а яка - за рахунок позикових.

  Оптимальне значення 0.7 і вище.

  (11)

  де - коефіцієнт фінансування.

  5. Коефіцієнт фінансової стійкості визначає, яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел.

  (12)

  де U5 - коефіцієнт фінансової стійкості.

  Оптимальним вважають значення даного показника рівне 0.6 і вище.

  Коефіцієнти ділової активності

  1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу показує ефективність використання майна і відображає швидкість обороту всього капіталу.

  (13)

  де - коефіцієнт загальної оборотності капіталу [16, c.131].

  Даний показник вважається в оборотах.

  2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (швидкість обороту) характеризує розмір обсягу виручки від реалізації продукції на середню вартість оборотних коштів. Даний показник показує швидкість обороту всіх оборотних коштів.

  (14)

  де - коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

  Даний показник вважається в оборотах.

  3. Коефіцієнт віддачі нематеріальних активів показує ефективність використання нематеріальних активів.

  (15)

  де - коефіцієнт віддачі нематеріальних активів.

  Даний показник вважається в оборотах.

  4. Фондовіддача показує ефективність використання основних засобів.

  (16)

  де - фондовіддача підприємства.

  Даний показник читається в оборотах.

  5. Коефіцієнт віддачі власного капіталу показує швидкість обороту власного капіталу або скільки тисяч рублів виручки припадає на 1 тисячу рублів вкладеного капіталу.

  (17)

  де - коефіцієнт віддачі власного капіталу.

  6. Оборотність матеріальних засобів показує, за скільки днів обертаються запаси в аналізованому періоді.

  (18)

  де - оборотність матеріальних засобів.

  7. Оборотність грошових коштів показує за скільки днів обертаються кошти в аналізованому періоді.

  (19)

  де - оборотність грошових коштів.

  8. До оеффіціент оборотності коштів в розрахунках показує кількість оборотів коштів у дебіторській заборгованості.

  (20)

  де - коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках.

  9. Термін погашення дебіторської заборгованості показує, за скільки днів погашається дебіторська заборгованість.

  (21)

  де - термін погашення дебіторської заборгованості.

  10. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості свідчить про розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організації.

  (22)

  де - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

  Даний показник розраховується в оборотах.

  11. Термін погашення кредиторської заборгованості показує термін повернення боргів за поточними зобов'язаннями.

  (23)

  де - термін погашення кредиторської заборгованості. [14, с. 74]

  Коефіцієнти оцінки ймовірності неспроможності (банкрутства)

  Таблиця 1.3.2 - Оцінка ймовірності неспроможності організації

  показник

  значення показників

  Коментарі

  Група I: благополучні компанії

  Група II: за 5 років до банкрутства

  Група III: за 1 рік до банкрутства

  коефіцієнт Бівера

  (Чистий прибуток + Амортизація) / Позикові кошти (24)

  0,40-0,45

  0,17

  -0,15

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  Оборотні активи / Поточні зобов'язання (25)

  ? 3,2

  ? 2

  ? 1

  економічна рентабельність

  Чистий прибуток / Сума активів * 100% (26)

  6,8

  4

  -22

  Фінансовий леверидж

  Позиковий капітал / Баланс (27)

  ? 0,37

  ? 0,50

  ? 0,80

  Коефіцієнт покриття активів власними оборотними засобами

  (Власний капітал - Необоротні активи) / Сума активів (28)

  0,4

  ? 0,3

  ? 0,06

  Показники рентабельності організації

  1. Рентабельність продажів показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.

  (29)

  де - рентабельність продажів.

  2. Бухгалтерська рентабельність від звичайних видів діяльності показує рівень прибутку після виплати податку.

  (30)

  де - бухгалтерська рентабельність від звичайних видів діяльності.

  3. Чиста рентабельність показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю виручки.

  (31)

  де - чиста рентабельність.

  4. Економічна рентабельність показує ефективність використання всього майна організації. Скільки прибутку організація отримує в розрахунку на рубль свого майна.

  (32)

  де - економічна рентабельність.

  5. Рентабельність власного капіталу показує нам ефективність використання власного капіталу. Цей показник дозволяє встановити залежність між величиною інвестування власних ресурсів і розміром прибутку, отриманої їх використання.

  (33)

  де - рентабельність власного капіталу.

  6. Валова рентабельність показує, скільки валового прибутку припадає на одиницю виручки.

  (34)

  де - валова рентабельність.

  7. затратоотдача показує, скільки прибутку від продажу продукції припадає на 1 тисячу рублів витрат.

  (35)

  де - затратоотдача.

  8. Рентабельність початкового капіталу характеризує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий термін.

  (36)

  де - рентабельність початкового капіталу.

  У своїй роботі я буду оцінювати фінансову діяльність підприємства переважно за допомогою методу відносних величин. Однак, побічно зачіпаючи кожен з розглянутих методів оцінки фінансового стану підприємства.

  При оцінці фінансового стану підприємства зачіпаються такі аспекти, як ліквідність, платоспроможність, економічна ситуація, фінансова стійкість підприємства, рентабельність, ділова активність. Також проводять горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу для наочної картини господарської діяльності організації.


  2. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Кузбассенергосбит»

  2.1 Коротка характеристика підприємства

  ВАТ «Кузбассенергосбит» створено в результаті реорганізації ВАТ «Кузбассенерго» в формі виділення і 01.07.2006 року зареєстровано в якості самостійної юридичної особи. Сьогодні ВАТ «Кузбассенергосбит» є найбільшою енергозбутової компанією Кемеровської області за кількістю обслуговуваних споживачів.

  Головною метою Товариства є забезпечення фінансової ефективності власної діяльності при максимальному задоволенні платоспроможного попиту на електричну енергію споживачів.

  Для досягнення зазначеної мети ВАТ «Кузбассенергосбит» здійснює:

  покупку електричної енергії та потужності на оптовому і роздрібному ринках електричної енергії (потужності);

  реалізацію (продаж) електричної енергії та потужності на оптовому і роздрібному ринках електричної енергії (потужності) споживачам (в тому числі громадянам); надання послуг третім особам, в тому числі зі збору платежів за відпускаються товари і надані послуги;

  надання послуг з організації комерційного обліку. 1 вересня 2006 р ВАТ «Кузбассенергосбит» отримало статус гарантує постачальника відповідно до Постанови Уряду РФ від 31 серпня 2006 р №530 «Про затвердження Правил функціонування роздрібних ринків енергії в перехідний період реформування електроенергетики».

  ВАТ «Кузбассенергосбит» включено до реєстру енергопостачальних організацій Кемеровської області, щодо яких здійснюється державне регулювання і визначені межі зони діяльності (Постанова Регіональної енергетичної комісії від 18 жовтня 2006 р №109 «Про гарантують постачальників на території Кемеровської області») в редакції Постанов РЕК Кемеровської області від 17.08.2007 N 82, від 27.08.2008 N 52, від 28.11.2008 N 194, від 18.08.2009 N 99, від 21.04.2010 N 89, від 22.07.2011 N 123, від 03.07.2012 N 176 , від 07.08.2012 N 222, від 07.08. 2012 №223, від 19.07.2013 № 233, ОТ 24.06.2014 №354, 27.06.2014 № 357.

  Межі зони діяльності гарантує постачальника ВАТ «Кузбассенергосбит» визначено по адміністративних кордонів Кемеровської області, за винятком:

  зони діяльності гарантує постачальника ТОВ «Металленергофінанс», яка визначається по електричних мережах, що належить ТОВ «ЕвразЕнергоТранс», ТОВ «Кузбаська Енергосетевая Компанія», ЗАТ «Електромережа», а також господарюючим суб'єктам ВАТ «Євраз Об'єднаний Західно-Сибірський металургійний комбінат», ТОВ « Електротехсервіс »на праві власності або на іншій законній підставі, розташованим в адміністративних межах Кемеровської області, обмежені точками поставки на оптовому ринку електроенергії (потужності), ук азаннимі в додатку до постанови за винятком меж зони діяльності ВАТ «Обороненергосбит».

  зони діяльності ВАТ «Обороненергосбит», яка визначається по межах балансової належності всіх електричних мереж, що належать на праві власності або на іншій законній підставі організаціям (мережеві організації, господарюючі суб'єкти), що знаходяться у віданні Міністерства оборони Російської Федерації і (або) освіченим на виконання Указу Президента Російської Федерації від 15.09.2008 N тисяча триста п'ятьдесят дев'ять «Про відкритому акціонерному товаристві« Оборонсервіс », в тому числі до електричних мереж яких приєднані юридичні та фізичні ица, в тому числі опосередковано, в адміністративних межах території Кемеровської області.

  Чинне законодавство в сфері енергетики передбачає розвиток конкуренції в енергозбутової бізнесі, нормативно-правова база передбачає вихід споживачів на оптовий ринок електроенергії та потужності, а також в силу наявності конкуренції між збутовими компаніями та зміни власників споживачів в структурі регіонального ринку відбувається постійна зміна суб'єктного складу та частки учасників ринку.

  Енергозбутової сегмент в регіоні в 2014 році був представлений:

  3 гарантують постачальниками-ВАТ «Кузбассенергосбит», ТОВ «Металленергофінанс» і ВАТ «Обороненергосбит»;

  15 незалежними енергозбутовими компаніями, що здобувають електроенергію (потужність) на оптовому ринку.

  У 2014 році частка електроспоживання Товариства збільшилася на 2% щодо 2013 року, що пов'язано з переходом споживачів від незалежних енергозбутових компаній на обслуговування до гарантує постачальнику, що обумовлено:

  відмовою збутових компаній обслуговувати споживачів, несоблюдающіх платіжну дисципліну (перехід ТОВ «Шахта Грамотеінская», ВАТ «Шахта Ювілейна», ВАТ «Шахта Абашевская» від ТОВ «Металленергофінанс»);

  позбавленням ТОВ «ЕСК« Енергосервіс »права на участь в торгівлі на оптовому ринку з 01.04.2014 р .;

  тимчасовим переходом на обслуговування на період перереєстрації ГТП на оптовому ринку при зміні споживачем яка обслуговує збутової компанії (ВАТ «Шахта Зарічна» від ТОВ «ГлавЕнергоСбит», яке вийшло на оптовий ринок з 01.01.2015 р через ТОВ «Енергоресурс»).

  У свою чергу споживачі, що знаходяться на обслуговуванні в Товаристві, вийшли на оптовий ринок через незалежні енергозбутових компаній протягом 2014 року:

  ТОВ «Шахта Осавульська», ВАТ «ЦЗФ Кузнецкая» і ВАТ «ЦЗФ Абашевская», підприємства ВАТ КК «Распадская» через ТОВ «Металленергофінанс»;

  ВАТ «Чернігівець» через ТОВ «ЕСКК»;

  ТОВ «Завод ТехноНІКОЛЬ-Сибір» через ТОВ «РГМЕК» м Рязань.

  При цьому обсяг споживання електроенергії споживачами, що вийшли на оптовий ринок протягом 2014 року, склався нижче обсягу електроспоживання підприємствами, які перейшли на обслуговування до гарантує постачальнику від незалежних енергозбутових компаній.

  В результаті в 2014 році в структурі регіонального електроспоживання частка Товариства склала 35,2% (рис. 1).

  Мал. 1 Обсяг електроспоживання збутових компаній на території Кемеровської області в2014 р

  Основним видом діяльності Товариства є реалізація електричної енергії споживачам Кемеровської області. Для поставки власним споживачам і мережевим компаніям, які купують електроенергію в цілях компенсації втрат, Товариство здійснює придбання електричної енергії та потужності на оптовому і регіональному ринках.

  Відповідно до 261-ФЗ «Про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності ...» Товариство надає послуги з оснащення сучасними системами обліку та здійснює технічне обслуговування цих систем.

  ВАТ «Кузбассенергосбит» функціонує на території Кемеровської області в статусі гарантує постачальника. Обсяг споживання електроенергії в 2014 році склав 10 371,28 млн кВт.

  У 2014 році в структурі електроспоживання Товариства значна частка споживання припадає на населення - 29% і мережеві компанії, які купують електроенергію в цілях компенсації втрат - 14%. Серед «інших споживачів» найбільшу питому вагу займають підприємства вугільної галузі - 18% від загального обсягу електроспоживання по Товариству.

  Станом на 31 грудня 2014 року в склад компанії входять 4 міжрайонних відділення, що включають 28 виробничих ділянок з 51 центром обслуговування споживачів. У 2014 році від імені ВАТ «Кузбассенергосбит» обслуговування споживачів на території м Кемерово і м Березовський здійснювала компанія-агент ТОВ «ЕСКК». Загальна кількість договорів, що знаходяться на обслуговуванні ВАТ «Кузбассенергосбит» і компанії-агента ТОВ «ЕСКК», становить 1 047 254, в тому числі 25 184 юридичних осіб і 1 022 070 особових рахунків громадян-споживачів.

  Мал. 2. Структура електроспоживання ВАТ «Кузбассенергосбит» в 2014 році

  Товариство здійснює свою діяльність на оптовому ринку електроенергії та потужності відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку від 31.03.2008р. № 143-ДП / 08.

  У діючій моделі оптового ринку торгівля електричною енергією і потужністю здійснюється за регульованими цінами в рамках регульованих договорів (РД) на постачання електричної енергії та потужності і вільним (нерегульованим) цінами в конкурентних секторах ринку.

  За регульованими договорами купується електрична енергія і потужність для забезпечення потреб населення і прирівняних до нього категорій споживачів, обсяг визначається відповідно до значень, затвердженими ФСТ Росії в Зведеному прогнозному балансі виробництва і поставок електричної енергії (потужності) в рамках Єдиної енергетичної системи Росії по суб'єктах Російської Федерації.

  Купівля - продаж електроенергії в 2014 році в нерегульованих секторах ринку здійснювалася в ринку на добу вперед (РСВ) і балансує ринку (БР), а також за вільними договорами купівлі-продажу електроенергії.

  У 2014 році покупка потужності по вільним (нерегульованим) цінами Товариством здійснювалась:

  за договорами про надання потужності (ДПМ);

  за договорами поставки потужності в «вимушеному режимі» (BP);

  за результатами конкурентного відбору потужності (КОМ).

  За 2014 рік сальдований обсяг купівлі електроенергії на оптовому ринку склав 10 289,9 тис.МВт.ч., в тому числі:

  обсяг покупки за регульованими договорами - 3 222,3 тис. МВт.год (З урахуванням нормативної величини навантажувальних втрат (3%), що оплачуються за РД);

  обсяг покупки в ринку на добу вперед - 6 909,7 тис.МВт.ч .;

  обсяг продажу на балансує ринку перевищив обсяг купівлі на -117,3 тис.МВт.ч .;

  обсяг покупки за вільними договорами купівлі-продажу електроенергії -275,3 тис.МВт.ч.

  На роздрібному ринку було придбано електроенергії 159,9 тис.МВт.ч.

  Структура покупки електроенергії, тис.МВт.ч.

  Обсяг купівлі електроенергії в 2014 році склався вище рівня 2013 року на 3,7%, проте в окремі місяці спостерігалися більш значні відхилення.

  Основне збільшення обсягу покупки відбулося в зв'язку з переходом на обслуговування в ВАТ «Кузбассенергосбит» протягом 2014 року споживачів, які раніше обслуговувалися незалежними збутовими компаніями.

  З травня по серпень, а також в листопаді здійснювалася купівля електроенергії за вільним двосторонньою угодою (СДД) з ВАТ «Південно-Кузбаська ГРЕС».

  У грудні ВАТ «Кузбассенергосбит» був укладений договір СДД з ВАТ «РусГідро», відповідно до доручення Уряду РФ (від 28.04.1014 №ДМ-П9-3044), з метою компенсації зростання цін на електричну енергію (потужність) для споживачів роздрібних ринків другий цінової зони оптового ринку, викликаного лібералізацією цін на потужність ГЕС із травня 2014 року (докладніше див. нижче). За результатами дії договору СДД з ВАТ «РусГідро» ціна електроенергії, що транслюється на споживачів ВАТ «Кузбассенергосбит», за грудень 2014 знизилася на 39,5 руб / МВт.год.

  У 2014 році обсяг покупки потужності склав 2 234,522 МВт і розподілився наступним чином:

  за регульованими договорами - 1015,690 МВт;

  за результатами конкурентного відбору потужності - 1 063,411МВт;

  за договорами поставки потужності в «вимушеному режимі» 79,067МВт;

  за договорами про надання потужності - 76,352 МВт.

  Структура покупки потужності за регульованими договорами, МВт

  Основний обсяг потужності купується в ході конкурентного відбору. Конкурентний відбір потужності проводиться Системним оператором на основі очікуваного попиту і заявок постачальників по зонам вільного перетікання (ЗСП) з визначенням зон «обмеженої конкуренції», для яких Уряд РФ встановлює граничний рівень цін. ГТП ВАТ «Кузбассенергосбит» знаходиться в двох зонах вільного перетікання: ЗСП «Сибір» (близько 70% обсягу споживання) і ЗСП «Південний Кузбас» (близько 30%), для якої, як і в 2013 році, виявлено підстав для застосування граничного рівня цін. В результаті ціна в ЗСП «Південний Кузбас» склалася на граничному рівні, затвердженому розпорядженням Уряду РФ від 31.07.2013 №1362-р ( «price cap») і склала - 144 000,00 руб. / МВт.мес., В ЗСП « Сибір »ціна за підсумками КОМ склала 97 505,44 руб. / МВт.мес.

  Протягом 2014 року відбулася зміна чинного раніше порядку участі гідроелектростанцій Другий цінової зони в торгівлі потужністю за підсумками КОМ, за яким весь обсяг потужності, що поставляється ГЕС за результатами КОМ, оплачувалася за тарифом ФСТ. Постановою Уряду РФ від 28.04.2014 №374 внесено зміни, відповідно до яких, з травня 2014 року почалася поступова лібералізація ГЕС в КОМ. З 01.05.2014 по 31.12.2015 65% обсягу потужності, що поставляється ГЕС за результатами КОМ, оплачується за ціною КОМ у відповідній ЗСП, а 35% обсягу потужності оплачується за тарифом ФСТ.

  Генератори, які не пройшли конкурентний відбір потужності через високі витрати на виробництво, можуть отримати статус «вимушених генераторів» з огляду на дефіцит електроенергії в енерговузла або необхідності теплової завантаження станції. Обсяг потужності «вимушених генераторів» рівномірно розподіляється на всіх споживачів в зоні вільного перетікання ( «вимушені» по електроенергії) або в суб'єкті РФ ( «вимушені» по теплу), і оплачується за тарифом, встановленим ФСТ Росії.

  Механізм ДПМ застосовується в енергодефіцитних районах, які потребують модернізації генеруючих об'єктів, або в будівництві нових об'єктів. Перелік постачальників по ДПМ визначається Урядом РФ і оплата потужності виробляється «рівномірно» усіма покупцями цінової зони.

  Протягом усього 2014 року обсяг покупки потужності перевищував рівень минулого року, що обумовлено зростанням в 2014 році, щодо 2013 року, обсягу електроспоживання.

  Пріоритетними напрямками діяльності товариства в частині роботи на роздрібному ринку є:

  вдосконалення розрахунків із споживачами за відпущену електроенергію і потужність з урахуванням змін, пов'язаних з реформуванням електроенергетики;

  облік оплати та заборгованості за відпущену енергію;

  проведення роз'яснювальної роботи з споживачами про зміни в розрахунках за електричну енергію;

  формування звітності; розширення клієнтської бази споживачів.

  Обсяг відвантаженої електроенергії споживачам ВАТ «Кузбассенергосбит» з урахуванням відпустки мережевим організаціям для компенсації втрат за 2013 рік склав 9 999 598 тис. КВт.год, за 2014 рік - 10 371 278 тис. КВт.год

  Структура дебіторської заборгованості компанії в 2013, 2014 і 2015 рр.приведена в додатку 1.

  Корисний відпуск електроенергії громадянам-споживачам за прямими договорами склав в 2014 році - 1 973 462 тис. КВтг і знизився на 4 108 тис.кВтч в порівнянні з минулим роком.

  Кількість громадян-споживачів, що обслуговуються за прямими договорами енергопостачання, протягом 2014 року зменшилася на 7 441, і склало на 31.12.2014 833 348 особових рахунків.

  Приріст дебіторської заборгованості за громадянам-споживачам за 2014 рік склав 26 063 тис. Рублів.

  Таким чином, на 31.12.2014 дебіторська заборгованість по громадянам-споживачам становив 412 819 тис. Руб.


  2.2 Аналіз показників фінансового стану підприємства

  Бухгалтерський баланс служить індикатором для фінансової оцінки. Валюта бухгалтерського балансу дає оцінку майнового стану підприємства.

  У додатку 1 показана структура бухгалтерського балансу за 2013, 2014 і 2015 року.

  Вивчивши структуру бухгалтерського балансу, ми бачимо динамічний зміна майже всіх показників з року в рік.

  Величина необоротних активів в 2014 році різко знижується в більшій мірі завдяки зменшення величини довгострокових фінансових вкладень (- 547%) і нематеріальних активів (-77%) в порівнянні з попереднім періодом. Такий різкий спад величини довгострокових фінансових вкладень відбулося за рахунок погашення раніше виданого позики та перекласифікації суми, що залишилася до складу короткострокових фінансових вкладень. Проведення переоцінки акцій ВАТ «Омскенергосбит» на 31.12.2013 р за поточною ринковою вартістю недоцільно в зв'язку з високою волатильністю даного цінного паперу на об'єднаному фондовому біржі ММВБ - РТС в грудні 2013 р У 2015 році Необоротні активи знизилися на 46% в більшій мірі за рахунок зниження нематеріальних активів, основних засобів і відкладених податкових активів.

  Що стосується оборотних активів, то як в 2014, так і в 2015 році не спостерігалося різких змін. У 2015 році видно різкий спад величини грошових коштів (-7607%). Така зміна передусім зумовлена ​​зниженням грошових коштів на розрахункових рахунках.

  Структуру активів підприємства можна представити графічно (рис. 2.2)

  Мал. 2.2 - Структура активів

  Розглянемо структуру зобов'язань організації. Величина власного капіталу у всіх трьох періодах неприпустимо мала в порівнянні з величиною позикових коштів. У 2014 році величина власного капіталу організації різко знижується в більшому ступені за рахунок зменшення додаткового капіталу (-438%) у зв'язку з вибуттям основних засобів. У 2015 році величина власного капіталу зростає за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку в порівнянні з попереднім періодом.

  Довгострокові зобов'язання у підприємства практично відсутні.

  Сума кредиторської заборгованості підприємства має з року в рік позитивну динаміку, що не кращим чином відбивається на фінансово-господарської діяльності підприємства. У 2014 році кредиторська заборгованість зросла на 49%, а в 2015 році на 17% і склала 1,133,217 тис. Руб.за 2015 стаття балансу збільшилася на 194 326 тис. Руб. Основну частину в структурі кредиторської заборгованості становить заборгованість перед постачальниками і підрядниками в сумме983 966 тис. Руб.

  Розглянувши структуру і динаміку бухгалтерського балансу за 3 роки, оцінимо його на ознаки «хорошого балансу. Для цього нам необхідно розрахувати наступні показники (Таблиця 2.2.1):

  1) Валюта балансу

  2) Оборотні активи

  3) Необоротні активи

  4) Власний капітал

  5) Позиковий капітал

  6) Дебіторська заборгованість

  7) Кредиторська заборгованість

  8) Чистий прибуток (непокритий збиток)

  9) Частка власних коштів в обороті,%.

  За даними таблиці можна проаналізувати баланс на ознаки «хорошого балансу» (Таблиця №2.2.2)

  Проаналізувавши дані показники, ми можемо зробити висновок, що 2015 рік є найгіршим для ВАТ «Кузбассенергосбит». Чотири ознаки з семи не відповідають балансу фінансово-стійкої організації, тобто фінансовий стан підприємства не можна назвати благополучним.

  Таблиця 2.2.1 - Розрахунок показників балансу (тис. Руб)

  2013.

  2014

  2015

  Темп зростання 2013-2014 р.р.

  Темп приросту 2013-2014 р.р.

  Темп зростання 2014-2015г.г.

  Темп приросту 2014-2015 р.р.

  1

  1,374,490

  1,567,148

  1,538,317

  114%

  14%

  98%

  -2%

  2

  1,144,464

  1,509,724

  1,498,878

  132%

  32%

  99%

  -1%

  3

  230,026

  57,424

  39,439

  25%

  -75%

  69%

  -31%

  4

  50,396

  27,001

  73,211

  54%

  -46%

  271%

  171%

  5

  1,324,094

  1,540,147

  1,465,106

  116%

  16%

  95%

  -5%

  6

  184,623

  557,061

  732,644

  302%

  202%

  132%

  32%

  7

  474,664

  938,891

  1,133,217

  198%

  98%

  121%

  21%

  8

  38,514

  4,999

  51,209

  13%

  -87%

  1024%

  924%

  9

  4%

  2%

  5%

  47%

  -53%

  276%

  176%

  Таблиця 2.2.2 - Відповідність балансу ознаками «хорошого» балансу

  Ознаки "хорошого балансу"

  2013

  2014

  2015

  1

  Валюта балансу повинна збільшуватися в динаміці

  Так

  немає

  2

  Темп приросту оборотних активів повинен бути вище темпів приросту необоротних.

  Так

  Так

  3

  Власний капітал повинен бути більшою позикового

  немає

  немає

  немає

  4

  Темп приросту власного капіталу повинен бути вище темпів приросту позикового капіталу

  Так

  Так

  5

  Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості мають бути приблизно однакові, або кредиторської трохи вище

  немає

  немає

  6

  Частка власних коштів в обороті - більше 10%

  немає

  немає

  немає

  7

  Відсутність статті «Непокритий збиток».

  Так

  Так

  Так

  Оцінка платоспроможності ВАТ «Кузбассенергосбит»

  Фінансовий стан підприємства оцінюється за допомогою показників ліквідності та платоспроможності, які в найбільш загальному вигляді характеризують, чи може організація своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами.

  Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів в активі, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташовані в порядку убування їх ліквідності, із зобов'язаннями, які згруповані за термінами їх погашення і розташовані в порядку зростання термінів.

  Залежно від ступеня ліквідності і термінів погашення зобов'язань, можна зробити таку угруповання (Таблиця 2.2.3).

  Таблиця 2.2.3 - Показники абсолютної ліквідності балансу (тис. Руб.)

  показник

  Формула

  2013

  2014

  2015

  А1

  = Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення

  937,669

  922,279

  740,182

  А2

  = Короткострокова дебіторська заборгованість

  184,623

  557,061

  732,644

  А3

  = Запаси + ПДВ + Інші оборотні активи

  22,172

  30,384

  26,052

  А4

  = Необоротні активи

  230,026

  57,424

  39,439

  П1

  = Кредиторська заборгованість

  474,664

  938,891

  1,133,217

  П2

  = Позикові кошти + інші короткострокові зобов'язання

  849,075

  601,129

  331,833

  П3

  = Довгострокові зобов'язання + доходи майбутніх періодів + оціночні зобов'язання

  355

  127

  56

  П4

  = Капітал і резерви (власний капітал організації)

  50,396

  27,001

  73,211

  Відомо, що баланс вважається ліквідним, якщо збігаються такі умови:

  А1? П1;

  А2? П2;

  А3? П3;

  А4? П4.

  Перевіримо наш баланс на ліквідність за всіма трьох років (Таблиця 2.2.4)

  Таблиця 2.2.4 - Виконання умов на абсолютну ліквідність

  2013

  2014

  2015

  А1

  >

  П1

  А1

  <

  П1

  А1

  <

  П1

  А2

  <

  П2

  А2

  <

  П2

  А2

  >

  П2

  А3

  >

  П3

  А3

  >

  П3

  А3

  >

  П3

  А4

  >

  П4

  А4

  >

  П4

  А4

  <

  П4

  Під категорію абсолютно ліквідного балансу в найбільшою мірою потрапляє 2015 рік. Хоча перша умова не дотримана, то є найбільш ліквідних активів недостатньо для погашення найбільш термінових зобов'язань. У короткостроковій перспективі підприємство не можна назвати абсолютно ліквідним.

  У 2013 і 2014 роках не виконується четверте нерівність, що говорить нам про те, що у фірми недостатньо власних оборотних коштів, не дотримано мінімальна умова фінансової стійкості.

  Порахуємо поточну і перспективну ліквідність активів і пасивів компанії. Ми знаємо, що при поточної ліквідності має виконуватися нерівність: А1 + А2> П1 + П2

  2013 рік: 1,122,292 <1,323739

  2014 рік: 1,479,340 <1,540,020

  2015 рік: 1,472,826> 1,465,050

  Умова поточних активів і пасивів дотримано лише в 2015 році

  Невиконання цієї умови свідчить про те, що найбільш ліквідні та швидко реалізовані активи компанії менше, ніж найбільш термінові зобов'язання та короткострокові пасиви, а значить, організації, швидше за все, не вистачає коштів в обороті для покриття зобов'язань.

  Порахуємо перспективну ліквідність для 2013- 2015 років, при якій має виконуватися умова: А3> П3.

  У 2013 році = 22,172> 355 тис. Руб.

  У 2014 році = 30,384> 127 тис. Руб.

  У 2015 році = 26,052> 56 тис. Руб.

  Як видно, протягом всього аналізованого періоду умова перспективної ліквідності виконується. Можна помітити, що повільно реалізовані активи у компанії складають меншу частину всіх активів компанії і що довгострокові пасиви у компанії в 2013-2015 роках практично відсутні.

  Далі розрахуємо коефіцієнти ліквідності, які дадуть більш точну картину про наявність ліквідних активів, які здатні погасити короткострокові зобов'язання організації (Таблиця 2.2.5).

  Як ми бачимо з розрахунків, Загальний показник платоспроможності (L1) відповідає нормальному значенню тільки в 2013 році. Далі ми бачимо негативну динаміку даного показника.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (L2) відповідає нормальному значенню за весь аналізований період. Можна зробити висновок, від 50% -70% короткостроковій поточної заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів і прирівняних до них фінансових вкладень.

  Коефіцієнт критичної оцінки (L3) також відповідає допустимим значенням за весь розглянуті період.