• Визначення разового замовлення.
 • Способи калькулювання разового замовлення
 • Складання економічного обгрунтування ціни
 • Прогнозування планового випуску
 • Визначення розміру накладних витрат


 • Дата конвертації23.06.2017
  Розмір23.95 Kb.
  Типреферат

  Скачати 23.95 Kb.

  Розрахунок цін на продукцію, що виготовляється за разовими замовленнями

  • Білоруський державний університет
  • Кафедра економіки
  • РЕФЕРАТ
  • на тему:
  • «Розрахунок цін на продукцію, що виготовляється за разовими замовленнями»
  • МІНСЬК, 2008
  • Визначення разового замовлення.
  • Господарюючі суб'єкти, що займаються виробництвом товарів (робіт, послуг), поряд з типовими (серійним) виробництвом можуть виконувати і разові замовлення.
  • Поняття разового замовлення міститься в державному стандарті Республіки Білорусь СТБ 1218-2000 "Розробка і постановка продукції на виробництво. Терміни та визначення", згідно з яким разове замовлення - це окремий виріб або партія продукції встановленого обсягу, виготовлені за єдиною документації і не передбачені до повторного виготовлення . Аналогічне визначення міститься у Порядку реєстрації юридичними особами та індивідуальними підприємцями Республіки Білорусь цін (тарифів) при неможливості дотримання ними встановлених граничних індексів зміни відпускних цін (тарифів), затвердженому постановою Ради Міністрів РБ від 18.06.1999 № 944 (далі - Порядок). Відповідно до Порядку разові замовлення представляють собою окремі екземпляри або окремі партії однорідних виробів, не призначені до серійного виробництва, одноразово що виготовляються за індивідуальними кресленнями (проектам) для одного замовника і не повторюються у виробництві протягом одного року. Суб'єкти господарювання повинні визначити, чи належать ті чи інші товари (роботи, послуги) до виконуваних за разовими замовленнями, і правильно оформити відповідні документи. У договорі між виконавцем разового замовлення і замовником в обов'язковому порядку визначаються і закріплюються такі умови:
  • - конкретні індивідуальні вимоги замовника до виконуваного замовлення, оформлені у вигляді креслення (проекту, ескізу, зразка), і специфікації (композиції, рецептури), які можуть бути доповнені переліком певних умов виконання замовлення - розміри, конструктивні елементи, вид обробки та ін .;
  • - обсяг партії в натуральному вираженні (шт., М, кг).
  • Якщо у замовника споживання даного товару не може бути здійснено одноразово, то в договорі повинні бути визначені етапи виконання замовлення і обсяг випуску товару по окремих етапах.
  • Порядком встановлено перелік товарів (робіт, послуг), ціни на які не підлягають реєстрації. В їх число входять і товари (роботи, послуги), що виконуються за разовими замовленнями. Таким чином, якщо замовлення визначено як разовий, то при дотриманні всіх необхідних вимог до його документального оформлення виробникові не потрібно реєструвати ціну (тариф) на вироблений на таке замовлення товар (роботу, послугу).
  • Способи калькулювання разового замовлення
  • Відпускні ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), вироблені за разовими замовленнями, формуються відповідно до Положення про порядок формування і застосування цін і тарифів, затверджених постановою Мінекономіки РБ від 22.04.1999 № 43 (далі - Положення № 43), і узгоджуються в протоколах погодження цін і договорах на поставку. Узгоджена з замовником ціна повинна бути економічно обгрунтована. При цьому необхідно враховувати норми подп. 2.1 Положення № 43, згідно з якими відпускні ціни на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і тарифи на послуги (роботи) формуються на основі планової собівартості, всіх видів встановлених податків і неподаткових платежів відповідно до податкового та бюджетного законодавства, прибутку, необхідного для відтворення , яка визначається з урахуванням якості продукції (товарів, робіт, послуг) і кон'юнктури ринку.
  • Податки та неподаткові платежі включаються в собівартість і відпускні ціни в порядку, передбаченому Законом РБ від 18.11.2004 № 339-З "Про бюджет Республіки Білорусь на 2005 рік". Включення витрат у собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюється відповідно до Основних положень по складу витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) (реєстр. № 2293/12). Витрати, що включаються в собівартість продукції (товарів, робіт, послуг), розраховуються за нормами, який затверджується керівником підприємства, і нормативам, визначеним в установленому порядку.
  • Виробник оформляє планову калькуляцію на разове замовлення з розшифровкою статей витрат. При її складанні слід враховувати галузеві методичні рекомендації з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), якими встановлено перелік статей витрат, їх склад і методи розподілу по виробах. До калькуляциям додаються розшифровки статей витрат на сировину, матеріали, покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби, оплату праці, утримання і експлуатацію устаткування, а також розшифровка загальновиробничих, загальногосподарських, комерційних витрат. І калькуляції, і розшифровки до них оформляються на паперових носіях і завіряються підписами осіб, відповідальних за правильність формування собівартості та цін.
  • Об'єктом калькуляції може бути як окремий виріб, так і група виробів.
  • Підприємство, яке здійснює свою виробничу діяльність за разовими замовленнями, може виробляти калькулювання собівартості наступними способами:
  • 1) якщо разове замовлення є партію однакових виробів, калькуляцію можна скласти на одне таке виріб. Відпускна ціна партії сформується виходячи з ціни за одиницю, помноженої на кількість виробів;
  • 2) якщо разове замовлення складається з однорідних, але різних за специфічними властивостями виробів, калькуляція складається на кожний виріб.
  • Складання економічного обгрунтування ціни
  • Розглянемо сказане на прикладі підприємства, що займається серійним виробництвом склопакетів, яке отримало разове замовлення. Замовником виступає будівельна організація, яка уклала договір з виробником на виробництво партії однакових виробів з ускладненим дизайном (арочні склопакети). У виробника виникає необхідність переналагодження обладнання, обробки окремих елементів вручну, витрачається більше матеріалів. До договору на виконання такого замовлення обов'язково повинен додаватися креслення з технологічними і конструкційними вимогами замовника.
  • Партія виробів за погодженням сторін проводиться не відразу, а в міру будівництва об'єкта замовником. Це означає, що в договорі на поставку будуть зафіксовані етапи виконання разового замовлення і обсяг випуску склопакетів по окремих етапах. Разом з тим складається планова калькуляція на один склопакет. У міру відвантаження виписуються товарно-транспортні накладні із зазначенням ціни одиниці виробу, сформованої в планової калькуляції, і кількості відвантажених виробів у відповідності зі специфікаціями і протоколом узгодження цін.
  • Якщо надійде замовлення на виробництво партії склопакетів, різних, наприклад, за формою і дизайном, виробник буде калькулювати ціну на кожний виріб окремо.
  • Прогнозування планового випуску
  • Перед тим як почати розрахунок планової собівартості окремого виробу, необхідно визначити плановий випуск виробів по підприємству за місяць. На підставі статистичних даних по підприємству про фактичний випуск продукції за попередній період (півріччя, квартал) здійснюється планування випуску в натуральних одиницях виміру.
  • На практиці нерідко викликає труднощі прогнозування планового випуску продукції на підприємствах, що займаються виготовленням однорідної продукції і серійно, і за разовими замовленнями. У цьому випадку доцільно зафіксувати в обліковій політиці поняття "умовно-натуральна одиниця випуску". Наприклад, "умовний склопакет" визначається як однокамерний склопакет розміром 1 м2. Для визначення обсягу випуску продукції за місяць всі інші вироби перераховуються в "умовні склопакети". Слід враховувати різний витрата матеріалів і різну ступінь складності виробів, що виготовляються, для чого технологічної службі підприємства доцільно розробити систему поправочних коефіцієнтів, що застосовуються при перерахунку продукції в умовно-натуральні одиниці. Такі коефіцієнти можна розрахувати на підставі зіставлення витрат матеріалів по різних виробах, а також результатів хронометражу часу основних виробничих операцій.
  • На підприємстві витрати на товари, що виготовляються за разовими замовленнями, можуть групуватися за такими калькуляційними статтями:
  • 1) сировину та матеріали;
  • 2) поворотні витрати (віднімаються);
  • 3) покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх організацій;
  • 4) паливо і енергія на технологічні цілі;
  • 5) заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова);
  • 6) відрахування на соціальне страхування;
  • 7) податки від заробітної плати;
  • 8) витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
  • 9) загальновиробничі витрати;
  • 10) загальногосподарські витрати;
  • 11) комерційні витрати.
  • Найбільш трудомістким при складанні калькуляцій на продукцію, вироблену за разовими замовленнями, є визначення планового розміру статей "Сировина і матеріали", "Заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова)", а також загальновиробничих, загальногосподарських і комерційних витрат.
  • На прикладі розглянемо порядок визначення відпускної ціни партії вироблених за разовим замовленням однокамерних арочних склопакетів (4x12x4). Кількість виробів в партії - 20 шт., Всі вироби ідентичні. Площа кожного виробу - 1,65 м2. Плановий випуск виробів в цілому по підприємству становить 900 шт. "Умовних склопакетів".
  • Формування статті "Сировина і матеріали"
  • Складемо планову калькуляцію одиниці продукції. Стаття "Сировина і матеріали" формується виходячи з встановлених норм витрати, затверджених на підприємстві, тобто прямим рахунком. У калькуляцію матеріали закладаються виходячи з методу оцінки запасів відповідно до облікової політики (наприклад, за середньозваженими цінами, за обліковими цінами з урахуванням відхилень від їх фактичної вартості, за цінами останнього придбання (ЛІФО)).
  • При відсутності на складі підприємства необхідних матеріалів для формування собівартості можна скористатися інформацією про поточні ринкові ціни на такий матеріал. В цьому випадку до розшифровки витрат прикладається підтверджує ринкову ціну матеріалу документ (наприклад, прейскурант цін, встановлених основним виробником такого матеріалу в республіці, комерційна пропозиція інших продавців і т.п.).
  • Розшифровка статті "Сировина і матеріали" в даному прикладі виглядає наступним чином.
  • Таблиця 1
  • № п / п

   Артикул

   Найменування витратного матеріалу

   Од. вимір

   Норма витрат

   Вартість одиниці без ПДВ, руб.

   Вартість на виріб без ПДВ, руб.

   1

   NT0001.7.4

   бутил

   кг

   0,03

   10 100

   303

   2

   TG2.209

   Полісульфід-ний герметик

   л

   0,33

   7800

   2574

   3

   12 P / 1500

   Дистанційна рамка 12 мм

   м

   6,05

   560

   3388

   4

   GRC 0001

   молекулярне сито

   кг

   0,40

   5130

   2052

   5

   УГ 12

   Пластиковий куточок 12 мм

   шт.

   4,00

   35

   140

   6

   М-4

   Скло 4 мм

   м2

   4,29

   10 900

   46 761

   7

   ДК

   декоративний палітурка

   м

   5,50

   420

   2310

   РАЗОМ

   57 528

   • Визначення планованих витрат на оплату праці виробничих робітників
   • Для визначення планованих витрат на оплату праці виробничих робітників, задіяних при виконанні разового замовлення, в калькуляцію окремо взятого виробу включають заробітну плату робітників, безпосередньо зайнятих виконанням даного замовлення. Для цього розробляються норми часу на виконання кожного виду робіт відповідно до технологічного процесу. Так визначається сума витрат нормованого часу на виготовлення одиниці продукції по кожній категорії робіт (трудомісткість).
   • До складу основної заробітної плати включається оплата за відрядними нормами і розцінками, доплати і виплати, передбачені законодавством про працю, премії робітникам за виробничі результати і ін. В нашому прикладі для виготовлення 20 склопакетів залучаються робітник-скляр 7-го розряду і робочий 6-го розряду. Їх додаткова заробітна плата визначається у відсотках до основної заробітної плати. Для цього попередньо виводиться середня норма додаткової оплати праці за невідпрацьований на виробництві час (відпустки основні та додаткові і т.п.). Розшифровка витрат на оплату праці відображена в табл. 2.
   • Таблиця 2
   • № п / п

    найменування показника

    розрахунок показника

    Вартість, руб.

    1

    Основна заробітна плата виробничих робітників

    (Стор. 1.1 x стор. 1.3 + р. 1.2 x стор. 1.4)

    11 692

    1.1

    Годинна тарифна ставка робітника-скляра 7-го розряду

    2690

    1.2

    Годинна тарифна ставка робітника 6-го розряду

    2518

    1.3

    Норма часу на виготовлення одиниці продукції робочого-скляра 7-го розряду (трудомісткість), чол. / Год

    2,1

    1.4

    Норма часу на виготовлення одиниці продукції робочого 6-го розряду (трудомісткість), чол. / Год

    2,4

    2

    Премія, 30%

    (Стор. 1 x 30%)

    3508

    3

    Додаткова заробітна плата виробничих робітників

    (Стор. 1 x стор. 1)

    1052

    3.1

    Середня норма додаткової оплати праці,%

    9

    РАЗОМ

    (Стор. 1.1 + р. 2 + р. 3)

    16 252

    • Визначення розміру накладних витрат
    • Включаються в планову собівартість загальновиробничі, загальногосподарські, комерційні витрати, витрати на утримання та експлуатацію устаткування визначаються відповідно до облікової політики організації-виробника на підставі аналізу даних по підприємству про фактичні розміри зазначених витрат за попередній період і планованого їх зміни. Включення в калькуляцію зазначених витрат проводиться на основі розрахунку коефіцієнтів розподілу цих витрат до встановлених базовими показниками (витрат на оплату праці виробничих робітників, вартості основної сировини, обсягами виробництва однорідної продукції і т.п.).
    • При включенні комерційних витрат в калькуляцію слід мати на увазі, що відпускні ціни на вироблені товари формуються з урахуванням або без урахування витрат, пов'язаних з їх транспортуванням до пункту, обумовленого договором (п. 2.2 Положення № 43). Якщо відпускна ціна виробника встановлена ​​з урахуванням транспортних витрат, а доставка товару здійснюється на умовах самовивозу, покупцеві відшкодовуються транспортні витрати в сумі, включеної в відпускну ціну товару.
    • Для спрощення розрахунків визначимо, що планові величини накладних витрат по підприємству в цілому, розраховані виходячи з фактичних кошторисів за попередній квартал і коефіцієнтів розподілу цих витрат до обсягу випущеної продукції, встановлені в таких розмірах: загальновиробничі - 8 713 000 руб., Загальногосподарські - 9 200 000 руб., комерційні - 1 650 000 руб.
    • Сума накладних витрат, яка припадає на окремо взятий виріб, визначається виходячи з питомої ваги цього виробу, перерахованого в умовно-натуральні одиниці випуску, в обсязі планового випуску за місяць. Цей розрахунок можна представити у вигляді формули:
    • Ред = Робщ x (ТЄД / ОПВусл),
    • де Ред - накладні витрати, що припадають на один виріб;
    • Робщ - величина планових накладних витрат по підприємству в цілому;
    • ТЄД - обсяг вироби в натурально-умовних одиницях;
    • ОПВусл - загальний плановий випуск продукції в натурально-умовних одиницях.
    • У нашому прикладі перерахунок в натурально-умовні одиниці проводиться із застосуванням встановлених на підприємстві поправочних коефіцієнтів складності (див. Табл. 3).
    • Таблиця 3
    • № п / п

     найменування показника

     Одиниця виміру

     величина

     1

     Площа вироби

     м2

     1,65

     2

     Коефіцієнт складності (для арочного склопакета)

     1,80

     3

     Обсяг вироби в "умовних склопакетах" (стор. 1 x стор. 2)

     шт.

     2,97

     4

     Плановий випуск в "умовних склопакетах" за місяць

     шт.

     900

     5

     Питома вага виробу в плановому випуску (стор. 3 / стр. 4)

     0,0033

     • Таким чином, в планову калькуляцію слід включати накладні витрати в наступному розмірі: загальновиробничі витрати - в сумі 28 753 руб. (8 713 000 x 0,33%), загальногосподарські витрати - в сумі 30 360 руб. (9 200 000 x 0,33%), комерційні витрати - в розмірі 5445 руб. (1 650 000 x 0,33%).
     • планова калькуляція
     • Планова калькуляція в даному випадку буде виглядати наступним чином (див. Табл. 4).
     • Таблиця 4
     • Розрахунок вартості однокамерного арочного склопакета 4x12x4 (1,65 м2)
     • № п / п

      Найменування статей витрат

      Сума, руб.

      1

      Сировина і матеріали

      57 528

      2

      Заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова)

      16 252

      3

      Відрахування до Фонду соціального захисту населення (35% від ФЗП)

      5688

      4

      Єдиний платіж надзвичайного податку і обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості (4% від ФЗП)

      650

      5

      Відрахування за обов'язковим страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (1,2%)

      195

      6

      загальновиробничі витрати

      28 753

      7

      Загальногосподарські витрати

      30 360

      8

      Комерційні витрати

      5445

      9

      Разом собівартість

      144 871

      10

      прибуток

      22 869

      11

      Разом вартість

      167 740

      12

      Цільові збори (3,9%)

      6807

      13

      Разом вартість без ПДВ

      174 547

      • Вартість всієї партії виробів (без ПДВ) складе 3 490 940 руб. (174 547 x 20).
      • Податок на додану вартість відповідно до Закону РБ від 19.12.1991 № 1319-XII "Про податок на додану вартість" в відпускні ціни не включається і стягується додатково за встановленими ставками. Договірна вартість партії виробів з ПДВ (18%) складе 4 119 309 руб. (3 490 940 + 3 490 940 x 18%).
      • заходи відповідальності
      • На закінчення слід зазначити, що відсутність економічних розрахунків, що підтверджують рівень застосовуваних цін (тарифів), розглядається як порушення дисципліни цін. Відповідно до п. 1.7 Указу Президента РБ від 19.05.1999 № 285 "Про деякі заходи щодо посилення контролю за дотриманням дисципліни цін" до юридичним особам і індивідуальним підприємцям, за винятком індивідуальних підприємців, які сплачують єдиний податок або застосовують спрощену систему оподаткування, органами контролю за дотриманням дисципліни цін застосовуються штрафні санкції в розмірі до 30% від вартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
      • ЛІТЕРАТУРА
      • Ємельянова Т.В. Ціноутворення: Учеб. допомога. - Мн .: Виш. шк., 2008. - 240 с.
      • Довідник директора підприємства / За ред. М.Г.Лапусти. - М .: ИНФРА-му, 2007.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розрахунок цін на продукцію, що виготовляється за разовими замовленнями

  Скачати 23.95 Kb.