• Список використаної літератури.


 • Дата конвертації27.08.2017
  Розмір19.9 Kb.
  Типкурсова робота

  Розрахунок економіческіз показників

  >

  а) годуючим матерям

  »

  0,05

  б) підліткам

  »

  0,05

  Планова тривалість робочого дня

  »

  7,9

  Планова тривалість робочого часу за рік

  »

  1 848,6

  В кінці року складається фактичний баланс робочого часу за рік, так як можливі цілоденні та внутрішньозмінні втрати робочого часу. В такому випадку у фактичному ба-балансі передбачаються два рядки:

  · Цілоденні втрати робочого часу в днях;

  · Внутрішньозмінні втрати робочого часу в годинах.

  Ці показники визначаються в середньому на одного робітника, використовуються при аналізі непродуктивних витрат робочого часу і прийнятті рішень для їх скорочення або повного усунення.

  Норми праці діляться на норми часу (трудомісткість), ви-ництва, обслуговування, керованості, чисельності.

  Норма виробітку (Нвир) показує кількість продукції в одиницю часу, наприклад: 10 шт. за 1 год, 500 кг за зміну, 1000 т за 1 міс.

  Норма обслуговування (Ноб) являє собою кількість оборудо-вання, яке повинен обслуговувати одна людина (наприклад, одна ткаля забезпечує роботу шести верстатів), або кількість осіб, які повинні працювати на одному робочому місці (наприклад, в зміну два охоронці повинні працювати на прохід-ної підприємства).

  Норма керованості (Онупрій) свідчить про оптимальний коли-честве персоналу, яким може ефективно управляти руко-водій. Для майстра виробничої дільниці - 20-30 рабо-чих, для начальника відділу - 15-20 фахівців.

  Норма чисельності (Нч) встановлюється для деяких категорій працюючих, а то й можна розрахувати норми праці по перерахованим вище способів. У такому випадку складається штатний розклад, де експертним методом уста-новлюється чисельність керівників, фахівців і робо-чих.

  Розрахунок чисельності більшості категорій допоміжних робітників, особливо зайнятих на роботах, де планується їх обсяг і встановлені норми часу (виробітку, норми обслужива-ня), аналогічний розрахунку чисельності основних робітників. При-стосовно до робіт, щодо яких не встановлюються їх обсягів по-ми і норми виробітку, чисельність допоміжних робітників може бути визначена безпосередньо в залежності від числа робочих місць і змінності відповідного підрозділу (цеху, дільниці та ін.):

  , (2.8)

  де nвсп - число робочих місць допоміжних робітників.

  Основним показником продуктивності праці є вироблення продукції у вартісному вимірі (В або ПТ):

  , (2.9)

  де ВР - реалізація продукції у вартісному вираженні.

  Інші показники результативності живої праці:

  Продуктивність праці в натуральному вираженні:

  , (2.10)

  де Q - реалізація продукції в натуральному вираженні.

  Внаслідок зростання виробляй-ності праці ту ж кількість живого праці набуває спо-можності виробляти в одиницю часу більше виробів. У та-кому разі витрати живого праці працівників на одиницю продук-ції знижуються. Підвищення продуктивності праці можливе за рахунок його інтенсифікації або застосування більш прогресивних техно-логічних процесів і засобів праці.

  Приріст продукції (? ВП) за рахунок підвищення продуктивності праці можна визначити за формулою:

  , (2.16)

  де? Чраб - приріст чисельності працюючих;

  ? ВП - приріст продуктивності.

  Обчислення вироблення в натуральному вираженні найкраще відображає зміну продуктивності живого праці, так як при цьому усувається спотворює вплив ціннісних чинників.

  Вартісне вимір може бути застосовано для будь-якої продукції, але в цьому випадку спотворює вплив неминуче надає через трансформаційних змін цін. Крім того, на величину показника Вира-лення впливають:

  · Матеріаломісткість продукції, вартість використаних сировини та матеріалів;

  · Зміна структури продукції, що випускається і питомої ваги кооперованих поставок;

  · Відмінності в рівні рентабельності окремих видів про-дукції.

  Вироблення в натуральному вимірі, як правило, характе-ризует тільки можна порівняти товарну продукцію, але не охва-ють всю номенклатуру іншої реалізації. Виручка в стоїмо-стном вираженні розраховується як в абсолютному значенні, так і в порівнянних цінах для аналізу динаміки продуктивно-сті праці та стратегічного планування.

  Збільшення обсягу виробництва (відносна еконо-мія чисельності всіх категорій працюючих, крім основних виробничих робітників).

  Структурні зміни у виробництві:

  · Зміна питомої ваги покупних виробів;

  · Збільшення (зменшення) питомої ваги більш трудомісткої продукції;

  · Введення в дію нових виробничих підрозділів.

  Для забезпе-чення зростання продуктивності праці на майбутній період необхідно визначити ефективність усіх заходів, плани-руемих підприємством, в трудових показниках. Більшість ме-роприятий по скороченню трудових витрат пов'язано з уменьшени третьому трудомісткості виробленої продукції або робіт. Розрахунок еф-ності цих заходів проводиться в нормо-годинах, а ефективність окремих заходів можна безпосередньо виразити в скороченні чисельності персоналу. При цьому розрахунок здійснюється виходячи з необхідності еко-номіі чисельності працюючих за всіма чинниками зростання вироб-водительности праці.

  3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В виробничих фондів і ефективності ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

  Виробничі фонди необхідні підприємству для здійснення виробничо-господарської діяльності. До показників використання ОПФ відносяться такі як: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність і інші.

  Обсяг середньорічної вартості ОПФ і їх активної частини розраховується наступним чином:

  Амортизація продукту А складає 63,36 руб на одиницю продукції, отже Азаг 2004 = 54000 * 63,36руб = 3,421млн руб.

  Далі складаємо пропорцію, в якій враховуємо, що амортизаційні відрахування рівні 4% від середньорічної вартості ОПФ:

  Сопф2004 = 85525 тис. Руб;

  Сопф акт = 0,7 * 855250 = 59867 тис. Руб.

  Фондовіддача відображає продуктивність ОПФ, тобто кількість продукції, яке припадає на 1 рубль ОПФ.

  Фопф2004 = 6,76917 * 54000/85525 = 4,27руб / руб

  Фопф акт2004 = 6,769 * 54000/59867 = 6,1руб / руб

  Фондомісткість - величина обернена фондовіддачі, за 2004 по продукту А розраховується як ФЕ = 1 / 4,27 = 0,23 руб / руб.

  Фондоозброєність / механовооруженность розраховується наступним чином: МВ = Сопф акт / Чосн яв, МВ2004А = 59867тис руб / 448чел = 136,1 тис. Руб.

  Таблиця 3.1.

  Розрахунок вартості ОПФ, фондовіддачі, фондоозброєності.

  показник

  рік

  Темп зростання, %

  2004

  2005

  2006

  2007

  2005р. / 2004р.

  2006р. / 2005р.

  2007р. / 2006р.

  Середньорічна вартість ОПФ, тис.руб

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  85525

  31842

  53650

  91555

  37680

  52096

  93773

  39166

  55648

  94090

  44473

  40848

  107

  118,3

  97,1

  102,4

  103,9

  106,8

  100,3

  113,6

  73,4

  Середньорічна вартість ОПФ їх активної частини, тис.руб

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  59867

  22289

  37555

  64089

  26376

  36467

  65641

  27415

  39954

  65863

  31131

  28594

  107

  118,3

  97,1

  102,4

  103,9

  106,8

  100,3

  113,6

  73,4

  Фондовіддача ОПФ, руб / руб

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  4,27

  6,14

  5,4

  4,27

  6,14

  5,4

  4,27

  6,14

  5,4

  4,27

  6,14

  5,4

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  Фондовіддача ОПФ, активної частини, руб / руб

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  6,1

  8,78

  7,72

  6,1

  8,78

  7,72

  6,1

  8,78

  7,72

  6,1

  8,78

  7,72

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  Фондомісткість ОПФ, руб / руб

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  0,23

  0,16

  0,19

  0,23

  0,16

  0,19

  0,23

  0,16

  0,19

  0,23

  0,16

  0,19

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  фондоозброєність

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  136,1

  99,95

  270,17

  148

  101,66

  278,4

  139,1

  104,2

  273,66

  135,2

  111,6

  297,9

  109

  101,7

  103

  94

  102,5

  98,3

  97,2

  107,1

  108,8

  4.ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

  Визначимо валовий прибуток по кожному продукту і в цілому по організації і рентабельність. Прибуток валовий визначається як різниця між ціною реалізації без урахування ПДВ, помножена на обсяг реалізованої продукції і виробничою собівартістю помноженим на обсяг реалізованої продукції. По продукту А в 2004 році розрахунок ведеться наступним чином: П = 6769,17 * 54000-3425 * 54000 = 180585тис руб.

  Рентабельність відображає рівень прибутковості виробничої діяльності, на відміну від прибутку рентабельність показує співвідношення ефекту з величиною понесених збитків, вона показує величину прибутку, яка припадає на одиницю витрат. Рентабельність розраховується як частка між валовим прибутком і сумою виробничої собівартості і комерційних витрат на одиницю продукції помножена на обсяг реалізованої продукції: R продукту.

  А за 2004 рік = 180585тис.руб / (3425руб + 2123,5руб) * 54000 = 0,602.

  Це означає, що на 1 рубль витрат ми отримуємо 1,602 прибуток.

  Щодо решти продуктів і в цілому по всій організації дані представлені в таблиці 4.1.

  Таблиця 4.1.

  Розрахунок валового прибутку і рентабельності.

  показник

  рік

  Темп зростання, %

  2004

  2005

  2006

  2007

  2005р. / 2004р.

  2006р. / 2005р.

  2007р. / 2006р.

  Валовий прибуток, тис.руб

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  організація

  180585

  93710

  146658,8

  420953,8

  193293

  110890,2

  142410,8

  446594

  197973

  115263,3

  152120,6

  465356,9

  198643,7

  130881,7

  111663

  441188,4

  107

  118

  97

  106

  102

  105

  107

  104

  101

  113

  74

  95

  рентабельність

  в тому числі по продукту А

  Б

  В

  0,602

  0,57

  1,65

  0,6

  0,57

  1,65

  0,6

  0,57

  1,65

  0,6

  0,57

  1,65

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  Основними напрямками збільшення прибутку є:

  · Збільшення обсягу реалізації за рахунок зростання V виробництва, продажу в кредит, використання маркетингових ходів, поліпшення сервісу та ін;

  · Збільшення цін у зв'язку зі збільшенням якості за рахунок скорочення срокеов поставок, збільшення якості, пошуку більш вигідних постачальників і ін;

  · Зменшення собівартості продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності, зростання продуктивності праці, зменшення витрат і ін.

  Висновок.

  Економіка підприємства - це комплекс знань про засоби, законах і правилах ведення господарства, включає широкий спектр управлінських та організаційних форм, методів і правил раціонального використання ресурсів, об'єктів, процесів, способів з метою створення різних благ.

  У даній роботі була спроба якнайповніше проаналізувати господарську діяльність організації за трьома виробленим продуктам. У першому розділі були розраховані такі показники фінансово-господарської діяльності як: калькуляційні статті витрат на виробництво продуктів відповідно до їх частками у виробничій собівартості, визначені обсяги виробництва, призначена відпускна ціна і ціна реалізації з урахуванням ПДВ.

  У другому розділі була визначена середньооблікова чисельність, продуктивність праці, розрахована заробітна плата основних виробничих робітників і всього ППП разом з допоміжними робітниками, менеджерами, фахівцями та представниками. Розрахований ФОП основних виробничих робітників, була визначена вироблення кожного робітника у вартісному і натуральних показниках, розрахований коефіцієнт випередження вироблення на зростання заробітної плати, тим самим була показана ефективність використання трудових ресурсів. Всі дані були підкріплені графіками динаміки.

  У третьому розділі були визначені такі показники як: середньорічна вартість ОПФ, середньорічна вартість ОПФ активної частини, розрахована фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність.

  У четвертому розділі була визначена валовий прибуток, рентабельність продукцій, визначені основні напрямки збільшення прибутку і рентабельності підприємства.

  Список використаної літератури.

  1. Борисов Е.Ф. Основи економічної теорії. М.: Нова хвиля, 1996..

  2. Гальперін В. М. «Мікроекономіка» в 2-х т. СПб: Економічна школа. 1997р. Т. 2.

  3. Голованев Ю.К. Ефективність управлінських решеній.- М. 1990.

  4. Європа і Росія: досвід економічних перетворень. М.: Наука, 1996..

  5. Ендронова В.Н., Мизиковский Е.Л. Облік і аналіз фінансових активів. М: 2001.

  6. Ільїн С.С., Маренков Н.Л. Основи економіки. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2004.

  7. Казаков А.П., Мінаєва Н.В.Економікак. М: ЦІПККАП, 1996..

  8. Коков В. Політика стабілізації та економічного зростання (регіональний аспект) [Кабардино-Балкарія] // Економіст 1999. - №7.

  9. Любимов Л. Л. Основи економічної теорії: Підручник. - М .: ВШЕ, 1995р.

  10. Мікроекономіка. Теорія і російська практика. Учнбнік / Под ред. А.Г. Грязнова, А.Ю. Юданова. М.: Кно-Рус, 1999.

  11. ШішкінА.Ф. Економічна теорія. 2-е изд. М.: ВЛАДОС, 1999..

  12. Економіка / Під. Ред. А.І. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. М.: Проспект, 1998..

  13. Економіка та Бізнес (теорія і практика підприємництва). Під ред. В.Д. Камаева М., 1993.

  14. Інтернет сервіс: http: // www.finansy.ru/

  15. Інтернет сервіс: http: // gallery / economicus. ru /

  ...........