Дата конвертації30.07.2017
Розмір309.35 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 309.35 Kb.

Розробка стратегії розвитку підприємства

+1062

11,7

3,5

8,5

8,6

-

4,8

4,9

-

2,3

24,28

5

5

3

3

5

2

2

2

207,5

142,8

58,5

35,9

-

104,2

40,8

-

86,9

За даними таблиці можна сказати, що підприємство забезпечене такими видами техніки, як тракторами, плугами, культиваторами, але не вистачає сівалок, комбайнів і інших. А це значно позначається при збирально-посівних роботах.

В основному в господарстві працюють вантажні автомобілі КАМАЗ марки 5511. Вся техніка на підприємстві працює вже більше терміну тривалості використання, що є негативним фактором і свідчить про невисокі показники обновляемости основних виробничих фондів.

1.2.2. Аналіз використання персоналу та фонду оплати праці ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Трудові ресурси - це населення у працездатному економічно активному віці, виключаючи непрацюючих інвалідів I і II груп та пенсіонерів за пільговим списку. До трудових ресурсів відносяться працюючі пенсіонери та підлітки. Трудові ресурси характеризуються за статево, освітньому, професійному складу, загальним та спеціальним стажу роботи. У складі трудових ресурсів виділяють власників (акціонерів) і найманих працівників. За займаним посадам в складі трудових ресурсів розрізняють керівників, фахівців, менеджерів, інженерно-технічний персонал і робітників [4, с. 81].

Розглянемо показники руху робочої сили в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в таблиці 10.

Таблиця 10

Показники руху кадрів по ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

показники

2003 р

2004 р

2005 р

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

57

55

45

Прийнято, всього чол.

3

2

1

Вибуло, всього чол.

2

4

11

в тому числі:

за власним бажанням, чол.

1

2

1

звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, чол.

1

1

6

з інших причин, чол.

0

1

4

коефіцієнт плинності

0,04

0,05

0,16

Коефіцієнт обороту по прийому

0,05

0,04

0,02

Коефіцієнт обороту з вибуття

0,04

0,07

0,24

Коефіцієнт сталості кадрів

0,92

0,75

0,83

Плинність робочих кадрів характеризується коефіцієнтом плинності, що визначає ставлення числа працівників, які вибули за власним бажанням і звільнених за прогули та інші порушення, до середньооблікової чисельності працівників підприємства [4, с. 85].

З таблиці 10 видно, що в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» значення коефіцієнта плинності кадрів у 2004 році незначно збільшилася з рівня 0,04 до 0,05 (на 0,01), а в 2005 році зросло до 0,16.

Коефіцієнт обороту по прийому характеризує відношення числа працівників, прийнятих за даний період, до середньооблікової чисельності працівників.

Коефіцієнт обороту по прийому знизився в 2004 році до рівня 0,04, а потім до 0,02 за результатами 2005 року.

Коефіцієнт обороту з вибуття характеризує відношення числа робочих, які вибули за даний період, до середньооблікової чисельності працівників підприємства.

Протягом 2004-2005 рр. значення коефіцієнта обороту з вибуття було більше значення коефіцієнта обороту по прийому, і дорівнювало 0,07 в 2004 році і 0,24 у 2005 році.

Коефіцієнт сталості кадрів характеризує рівень працюючих на даному підприємстві постійно в аналізованому періоді (році, кварталі). У зв'язку зі збільшенням коефіцієнта обороту з вибуття в 2004-2005 рр. відзначається зниження величини коефіцієнта сталості кадрів до 0,75 в 2004 році і до 0,83 в 2005 році.

Далі проведемо аналіз ефективності використання персоналу в таблиці 11.

Прибуток від реалізації продукції та послуг на одного працівника збільшилася в 2004 році на 7,72 тис. Руб. і склала 8,38 тис. руб., в 2005 році трохи знизилася на 0,63 тис. руб. і за підсумками року стала рівною 7,76 тис. руб. на чол. Збільшення прибутку від продажів на одного працівника в 2004 році викликано успішної фінансової діяльністю організації протягом аналізованого періоду, збільшення обсягу реалізації продукції підприємства, збільшення цін, підвищеного попиту на вироблену продукцію.

Таблиця 11

Аналіз ефективності використання персоналу ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

найменування показника

роки

зміна +/-

2003

2004

2005

04/03

05/04

1. Прибуток від реалізації продукції, тис. Руб.

38

461

349

423

-112

2. Чисельність працівників ППП, чол.

57

55

45

-2

-10

3. Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

6876

5298

7226

-1578

+1928

4. ТП, тис. Руб.

6876

5298

7226

-1578

+1928

5.Питома вага виручки у вартості ТП,%

100

100

100

0

0

6. Середньорічна сума капіталу, тис. Руб.

5483

7476,5

8290

1993,5

813,5

7. Прибуток на одного працівника, тис. Руб. / Чол.

0,67

8,38

7,76

7,72

-0,63

8. Рентабельність продукції,%

0,55

8,70

4,83

8,15

-3,87

9. Рентабельність продажів,%

0,55

8,70

4,83

8,15

-3,87

10. Коефіцієнт оборотності капіталу

1,25

0,71

0,87

-0,55

0,16

11. Сума капіталу на 1 працівника, тис. Руб. / Чол.

96,19

135,94

184,22

39,74

48,29

12. Середньорічне виробництво на 1 працівника, тис. Руб. / Чол.

120,63

96,33

160,58

-24,30

64,25

Сума сукупного капіталу, що припадає на 1 працівника підприємства, також мала тенденцію до збільшення - становила 96,19 тис. Руб. в 2003 році і 184,22 тис. руб. за підсумками 2005 року.

Правильне використання коштів, що спрямовуються на оплату праці, є необхідною умовою забезпечення нормальних співвідношень між фондами накопичення і споживання на підприємстві, між товарною масою і платоспроможним попитом населення, підвищенням продуктивності праці і рентабельністю виробництва.

Аналіз заробітної плати є важливою частиною аналізу роботи підприємства в цілому. Головне його завдання полягає у виявленні та усуненні різного роду непродуктивних виплат, забезпечення високої залежності рівня заробітної плати від кількості і якості витрачається праці.

На першому етапі аналізується використання всієї суми коштів, витрачених на оплату праці незалежно від джерел від покриття. Далі аналізується зміна середньої заробітної плати одного працівника підприємства. Для ефективно працюючої організації темп зростання продуктивності праці повинен випереджати темп зростання заробітної плати. У такому випадку вважається, що частина створеної працівниками додаткової вартості залишається в розпорядженні організації і може бути використана на її розвиток. Якщо ж темп зростання заробітної плати в порівнянних цінах випереджає темп зростання продуктивності праці, то така організація продає наявні у неї фонди і платить заробітну плату не за зроблені роботи [49, с. 12].

Визначимо розміри і динаміку середньої заробітної плати за 2003-2005 рр. працівників ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в таблиці 12.

Таблиця 12

Динаміка середньої заробітної плати працівників ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2003-2005 рр.

показники

роки

Темп зростання, %

2003

2004

2005

04/03

05/04

Річний фонд оплати праці, тис. Руб.

1413

1508

1725

106,72

114,39

Середньооблікова чисельність, чол.

57

55

45

96,49

81,82

Середньомісячна заробітна плата, руб.

2065,79

2284,85

3194,44

110,60

139,81

Середньооблікова чисельність в 2005 році знизилася на 12 осіб порівняно з 2003 роком. Річний фонд оплати праці в 2005 році підвищився на 22,08% або на 312 тис. Руб. в порівнянні з 2003 роком і склав 1725 тис. руб. У зв'язку з цим зросла і середньомісячна заробітна плата працівників на 54,64% і склала в 2005 році 3194,44 руб.

З таблиці видно, що фонд оплати праці зріс і разом з ним зросла і середня заробітна плата, але це перш за все обумовлено зростанням інфляції і цін на послуги та продукцію підприємства, так само як і зростанням продуктивності праці.

На рівень середньої заробітної плати підприємства може впливати фонд робочого часу за даний період, наявність внутрізмінних втрат робочого часу протягом дня і зміна середньої заробітної плати за рік, місяць і т.д. На підприємстві темп зростання продуктивності праці (133,12%) не випереджає темп зростання заробітної плати (154,64%) за період 2003-2005 рр., Що розцінюється негативно в роботі організації.

1.2.3. Аналіз використання основних виробничих фондів ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва промислового підприємства є забезпеченість їх засобами праці в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання. Виділяють виробничі і невиробничі фонди. В рамках виробничих фондів розрізняють промислово-виробничі основні фонди і виробничі фонди інших галузей. Прийнято виділяти активну і пасивну частину основних фондів.

Основними фондами є кошти праці, які мають вартість 100 мінімальних розмірів оплати праці та використовуються тривалий час, частинами переносячи свою вартість на створювану продукцію (роботи, послуги). Стан основних фондів характеризується їх наявністю, структурою і терміном експлуатації [51, с. 115].

Структура основних фондів включає: передавальні пристрої, машини і механізми (силові, вимірювальні, регулюючі, обчислювальна техніка), будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання, виробничий інвентар.

Проаналізуємо динаміку і склад основних засобів підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в таблиці 13.

Таблиця 13

Аналіз динаміки і складу основних засобів ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

показники

2003 р

2004 р

2005 р

Зміна вартості ОС, +/-

сума, тис. р.

уд. вага,%

сума, тис. р.

уд. вага,%

сума, тис. р.

уд. вага,%

04/03

05/04

1. Виробничі ОС

тисячі сто вісімдесят три

100

тисячу чотиреста двадцять один

100

2116

100

238

695

2.невиробничі ОС

0

0

0

0

0

0

-

-

Разом ОС

тисячі сто вісімдесят три

100

тисячу чотиреста двадцять один

100

2116

100

238

695

- активна частина

774

65,43

954

67,14

1649

77,93

180

695

- пасивна частина

409

34,57

467

32,86

467

22,07

58

-

1. Будівлі

409

34,57

467

32,86

467

22,07

58

-

2. Споруди

0

0

0

0

0

0

-

-

3. Машини та обладнання

384

32,46

584

41,10

тисяча двісті вісімдесят шість

60,78

200

702

4. Транспортні засоби

390

32,97

370

26,04

350

16,54

-20

-20

5. Произв. і госп. інвентар

0

0

0

0

13

0,61

-

13

6. Інші види ОС

0

0

0

0

0

0

-

-

Як видно з таблиці 13, на протязі всього періоду виробничі основні засоби займали 100 відсоткову частку в загальній структурі основних засобів. Активна частина основних засобів домінує над пасивною.

За аналізований період спостерігається збільшення виробничих основних засобів підприємства. У загальній сумі за 2004 рік основні засоби збільшилися на 238 тис. Руб., За 2005 рік - на 685 тис. Руб. в основному за рахунок придбання машин і нового технологічного обладнання.

Проведемо аналіз ефективності використання основних засобів в таблиці 14.

Таблиця 14

Аналіз ефективності використання основних засобів

найменування показника

2003 р

2004 р

2005 р

абсолютне відхилення

Темп зміни,%

04/03

05/04

04/03

05/04

1. Вартість ОС, тис. Руб.

тисячі сто вісімдесят три

тисячу чотиреста двадцять один

2116

238

695

120,12

148,91

1.1. виробничі

тисячі сто вісімдесят три

тисячу чотиреста двадцять один

2116

238

695

120,12

148,91

1.2. активні

774

954

1649

180

695

123,26

172,85

2. Питома вага активної частини ОС в загальній вартості,%

65,43

67,14

77,93

1,71

10,79

102,61

116,08

3. Обсяг ТП, тис. Руб.

6876

5298

7226

-1578

+1928

77,05

136,39

4. Прибуток від реалізації продукції, тис. Руб.

38

461

349

423

-112

1213,1

75,70

5. Фондовіддача

5,81

3,73

3,41

-2,08

-0,31

64,15

91,59

5.1. Фондовіддача виробничих ОС

5,81

3,73

3,41

-2,08

-0,31

64,15

91,59

5.2. Фондовіддача активної частини ОС

8,88

5,55

4,38

-3,33

-1,17

62,51

78,91

6. Фондорентабельность,%

6.1. Загальна фондорентабельность,%

3,21

32,44

16,49

29,23

-15,95

1009,9

50,84

6.2. Рентабельність активної частини ОС,%

4,91

48,32

21,16

43,41

-27,16

984,26

43,80

7. Рентабельність продукції

0,55

8,70

4,83

8,15

-3,87

1574,4

55,51

8. Амортизація, тис. Руб.

72

208

403

136

195

288,89

193,75

9. Фондооборачіваемость

0,061

0,146

0,190

0,09

0,04

240,50

130,11

Фондовіддача - найважливіший показник використання основних засобів. Це показник випуску продукції, що припадає на 1 рубль вартості основних засобів [51, с. 151].

Фондовіддача протягом досліджуваного періоду (2003-2005 рр.) Поступово знижувалася з 5,81 у 2003 році до 3,41 у ​​2005 році. У тому числі фондовіддача виробничих основних засобів з 5,81 до 3,41, активної частини основних засобів з 8,88 до 4,38. Це пов'язано з тим, що темп зростання виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг нижче темпу зростання середньорічної вартості основних засобів. Також на зниження показника фондовіддачі істотно вплинули збільшення посівних площ, скорочення облікового складу колективу і ряд інших факторів, що відповідно спричинило за собою зниження фондовіддачі на 41,3%.

Фондорентабельность за досліджуваний період має тенденцію до збільшення, що викликано постійним збільшенням прибутку від реалізації продукції. Фондорентабельность за досліджуваний період 2003-2005 рр. збільшилася на 13,28 п.п. до рівня 16,49% за підсумками 2005 року.

В організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» коефіцієнт оновлення по трьом останнім рокам перевищує коефіцієнт вибуття, але перший поступово зменшується.

1.2.4. Аналіз використання матеріальних ресурсів ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Рівень організації матеріально-технічного постачання безпосередньо впливає на виробничу діяльність підприємства. Тому при аналізі випуску продукції дається оцінка постачання матеріалами та комплектуючими виробами, визначається вплив матеріально-технічного постачання протягом аналізованого періоду на обсяг реалізації продукції, ритмічність роботи підприємства. Раціональне використання матеріалів і застосування прогресивних технологій дозволяють зменшити вартість витрачених матеріалів, скоротити час їх обробки, а значить знизити трудомісткість і фондомісткість продукції, в кінцевому рахунку, знизити її собівартість.

Цілі і завдання аналізу [31, с. 282]:

- економічна оцінка використання матеріальних ресурсів;

- виявлення можливих резервів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів та розробка заходів по їх мобілізації.

Проведемо аналіз якісних показників, тобто показників ефективності використання матеріальних ресурсів.

Ефективність використання матеріальних ресурсів в цілому по підприємству визначають наступні показники:

- матеріаломісткість товарної продукції, яка розраховується як відношення загальної суми матеріальних витрат до вартості товарної продукції:

М е = М З / ТП;

де М З - матеріальні витрати;

ТП - товарна продукція.

За економічним змістом показник матеріаломісткості відображає рівень потреби виробництва в матеріальних ресурсах.

- матеріаловіддача - це відношення загального обсягу товарної продукції до суми матеріальних витрат:

М о = ТП / М З;

Аналіз матеріаломісткості товарної продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлено в таблиці 15.

Таблиця 15

Аналіз матеріаломісткості ресурсів для надання послуг та товарної продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в 2003-2005 рр.

показники

2003 р

2004 р

2005 р

Зміна, +/-

Темп зростання, %

04/03

05/04

04/03

05/04

Обсяг продукції в діючих цінах, тис. Руб.

6876

5298

7226

-1578

+1928

77,05

136,39

Загальна сума матеріальних витрат, тис. Руб.

4659

2050

3667

-2609

1617

44,00

178,88

матеріаломісткість

0,68

0,39

0,51

-0,29

0,12

57,11

131,15

матеріаловіддача

1,48

2,58

1,97

1,11

-0,61

175,11

76,25

Дані таблиці свідчать про зниження матеріаломісткості продукції в 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 0,29 р. / Р. до рівня 0,39 р. / р., в той час як матеріаловіддача збільшилася на 1,11 р. / р. до рівня 2,58 р. / р. У 2005 році матеріаломісткість в порівнянні з 2004 роком збільшилася на 0,12 р. / Р. до рівня 0,51 р. / р., матеріаловіддача відповідно знизилася на 0,61 р. / р. до рівня 1,97 р. / р., це відбувається за рахунок збільшення матеріальних витрат у собівартості продукції.

Підприємство повинно економно витрачати матеріальні ресурси і в даний час активно приділяти увагу питанню застосування ресурсозберігаючих технологій, укладання договорів з постачальниками на більші партії сировини і ресурсів, що буде сприятливо позначатися на зниженні матеріаломісткості виробництва.

З огляду на те, що організація ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» має великі власні складські ресурси, мінімізуються витрати на зберігання матеріалів і сировини.

1.2.5. Аналіз собівартості продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Важливим показником, що характеризує роботу підприємств, є собівартість продукції, робіт і послуг, тобто витрати на виробництво і реалізацію продукції. У ній відбиваються всі сторони господарської діяльності і акумулюються витрати використання всіх виробничих ресурсів. Об'єктом початкового аналізу виступає повна собівартість продукції в цілому та за елементами витрат.

Собівартість продукції, представляючи собою витрати підприємства на виробництво і обіг, служить основою вимірювання витрат і доходів, тобто самоокупності - основоположного ознаки господарського ринкового розрахунку. Собівартість - один з узагальнюючих показників інтенсифікації і ефективності споживання ресурсів [31, с. 291].

Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємствах.

Аналіз собівартості продукції за статтями і елементами витрат здійснюється порівнянням сум за статтями витрат за ряд років і визначенням сум відхилень в абсолютних і відносних показниках. На підставі таких даних можна зробити висновок про наявні тенденції, що склалися на даному підприємстві.

Оскільки на собівартість виробництва і реалізації продукції впливають обсяги робіт, рівень цін, структура виконуваних робіт і асортимент продукції, що випускається і т.д., аналізу відхилень за статтями витрат буває недостатньо. Тому частіше аналізують структуру собівартості за статтями або елементами витрат.

Динаміка і структура витрат на виробництво і реалізацію продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2003-2005 роки представлена ​​в таблиці 16.

Таблиця 16

Динаміка і структура витрат на виробництво і реалізацію продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

показники

2003 р

2004 р

2005 р

зміна +/-

сума, тис. р.

уд. вага,%

сума, тис. р.

уд. вага,%

сума, тис. р.

уд. вага,%

04/03

05/04

1. Матеріальні витрати

4659

68,13

2050

48,36

3667

60,65

-2609

1617

2. Витрати на оплату праці

1413

20,66

1508

35,57

1725

28,53

95

217

3. Відрахування на соціальні потреби

520

7,60

538

12,69

459

7,59

18

-79

4. Амортизація

72

1,05

143

3,37

195

3,23

71

52

5. Інші витрати

174

2,54

0

0,00

0

0,00

-174

0

всього

6838

100

4239

100

6046

100

-2599

1807

Загальна сума витрат на виробництво і реалізацію продукції за 2004 рік знизилася з 6838 тис. Руб. до 4239 тис. руб., що є наслідком зниження випуску продукції, що виробляється підприємством за рік, скорочення своєї діяльності. У 2005 році сума витрат збільшилася на 1807 тис.руб. в порівнянні з 2004 роком і склала 6046 тис.руб.

Матеріальні витрати значно знизилися в 2004 році на 2609 тис. Руб. або на 55,99% в порівнянні з 2003 роком, в 2005 році - збільшилися на 1617тис.руб. в порівнянні з 2004 роком і склали 3667 тис.руб.

Виходячи зі структури витрат на виробництво і реалізацію продукції, можна зробити висновок, що виробництво продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» материалоемкое, так як частка матеріальних витрат становить 60-68% в загальній структурі.

З таблиці 16 видно, що річний фонд оплати праці в 2004 році збільшився на 95 тис. Руб., В 2005 році виріс на 217 тис.руб. і склав на кінець досліджуваного періоду 1725 тис.руб.

Темп приросту продуктивності праці вище темпу приросту середньої заробітної плати, це говорить про підвищення ефективності використання трудових ресурсів, що забезпечує економію собівартості продукції по елементу заробітної плати.

Сума амортизаційних відрахувань збільшилася за досліджуваний період на 123 тис.руб. і за підсумками 2005 року склала 72 тис.руб.

Інші витрати мали місце тільки в 2003 році в розмірі 174 тис.руб. (Або 2,54% в загальній структурі витрат на виробництво і реалізацію продукції).

1.2.6. Аналіз фінансового стану ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Аналіз фінансового стану підприємства є найважливішою умовою успішного управління його фінансами. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів.

Ліквідність - це здатність підприємства платити за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Активи підприємства по ліквідності поділяються на найбільш ліквідні (грошові кошти та цінні папери), швидко реалізовані (дебіторська заборгованість), повільно реалізовані (запаси), важко реалізовані (нематеріальні активи, основні засоби, незавершені капітальні вкладення).

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення [44, с. 28].

Аналіз ліквідності балансу дозволяє оцінити кредитоспроможність підприємства, тобто здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Ліквідність визначається покриттям зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Аналіз ліквідності балансу досліджуваної організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлено в таблиці 17.

Таблиця 17

Аналіз ліквідності балансу підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

найменування показника

2003 р

2004 р

2005 р

нормативне значення

Сума власних оборотних коштів, УРАХУВАННЯМ

тисячі чотиреста тридцять чотири

2046

+1198

немає

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

-

0,01

0,19

02, -0,5

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,36

1,42

1,92

1,0-2,0

Коефіцієнт швидкої ліквідності

-

1,02

1,24

0,5-0,7

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність)

-

0,002

0,03

більше 0,2

Частка оборотних коштів в активах

0,81

0,83

0,75

немає

Частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі

0,26

0,30

0,19

більше 0,1

Частка запасів в оборотних активах

0,2

0,21

0,35

немає

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

1,3

1

0,55

немає

Коефіцієнт покриття запасів

3,8

2,7

2,1

1,0-2,0

Як видно з даних таблиці, платоспроможність підприємства досить висока.Про це говорять такі показники, як коефіцієнти абсолютної і швидкої ліквідності. Значення інших показників не високі. Підприємство може платити за своїми зобов'язаннями вчасно, так як поточна ліквідність в межах норми.

Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (або неплатоспроможності) підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу [44, с. 29].

Особливий інтерес представляє показник абсолютної ліквідності, який розраховується як відношення найбільш ліквідної частини оборотного капіталу до короткострокових зобов'язань. Чим вище величина цього коефіцієнта, тим більше гарантія погашення боргів, так як для цієї групи активів практично немає небезпеки втрати вартості у разі ліквідації підприємства і не існує ніякого тимчасового лага для перетворення їх в платіжні засоби.

Коефіцієнти швидкої і поточної ліквідності за 2003-2005 рік мають розміри в рамках нормальних обмежень, що говорить про певну кредитоспроможності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець досліджуваного періоду не відповідає нормативному, тобто підприємство має невисоку платоспроможність і може найближчим часом покрити свою заборгованість. Слід зазначити тенденцію до збільшення значення даного показника (з 0002 у 2004 році до 0,03 у 2005 році).

Коефіцієнт поточної ліквідності поступово збільшувався протягом усього досліджуваного періоду (з 1,36 у 2003 р до 1,92 у 2005 році), але не перевищував нормативне значення (> = 2).

Величина власних оборотних коштів позитивна, має тенденцію до зниження до кінця 2005 року - з 2046 тис.руб. в 2004 році до 1198 тис.руб. у 2005 році.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів за підсумками 2005 року склав 0,19, що на 0,18 більше рівня 2004 року.

Частка оборотних коштів в активах організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» склала 0,75 за підсумками 2005 року, що на 0,06 менше рівня 2003 року.

Частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі дещо знизилася з 0,26 у 2003 році до 0,19 за підсумками 2005 року.

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів за підсумками 2005 року склала 0,55, це невисока величина.

В цілому ж на основі аналізів фінансової стійкості і кредитоспроможності підприємства можна зробити висновок, що підприємство знаходиться в стійкому стані і кредитоспроможність його висока.

Економічною сутністю фінансової стійкості підприємства є забезпеченість його запасів і витрат джерелами їх формування.

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. В результаті здійснення будь - якої господарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним, або поліпшитися, або погіршитися [44, с. 45].

Важливим показником, який характеризує фінансовий стан підприємства і його стійкість, є забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування. Вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів.

Проведемо аналіз фінансової стійкості організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» на підставі даних таблиці 18.

За даними таблиці можна зробити наступні висновки: коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів протягом усього досліджуваного періоду був менше одиниці, що говорить про те, що залежність організації від позикових коштів висока.

Таблиця 18

Оцінка фінансової стійкості ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Найменування коефіцієнтів

2003 р

2004 р

2005 р

абсолютне відхиленняlign = "left"> 04/03

05/04

1. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

2687/3981 =

0,67

3265/4820 =

0,72

3262/5033 =

0,65

0,04

-0,07

2. Коефіцієнт автономії

2687/6668 =

0,40

3265/8285 =

0,42

3262/8295 =

0,39

0,02

-0,02

3. Коефіцієнт фінансової стійкості

2687/6668 =

0,40

3265/8285 =

0,42

3262/8295 =

0,39

0,02

-0,02

4. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

1-0,40 =

0,60

1-0,42 =

0,58

1-0,39 =

0,61

-0,02

0,02

5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(2687-1253) / 5415 =

0,26

(3265-1419) / 6266 =

0,30

(3262-2064) / 6231 =

0,19

0,03

-0,11

Однак слід зазначити тенденцію до зниження даного показника в порівнянні з 2003 роком: на 0,02 од. до рівня 0,65 за підсумками 2005 року.

На ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» невисока фінансова незалежність (автономія) частка власних коштів у 2005 році становить 39%, що на 1% менше, ніж в 2003 році.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу збільшився на 0,01 од. до рівня 0,61 за підсумками 2005 року.

Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів вкладена у найбільш мобільні активи. Чим вище частка цих коштів, тим більше у підприємства можливості для маневрування своїми засобами. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» незначно знизилося на 0,07 од. до рівня 0,19 за підсумками 2005 року, отже, маневреність власного капіталу організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» невисока.

1.3. Висновки до розділу 1

Виручка від продажу продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2004 рік знизилася на 1578 тис. Руб. (22,94%), в 2005 році збільшилася на +1928 тис. Руб. (36,39%), що пов'язано зі зростанням попиту сільськогосподарських підприємств на продукцію сільгоспхімії.

Збільшення обсягу реалізації продукції підприємства відбулося за рахунок збільшення цін, підвищеного попиту на вироблену продукцію.

Собівартість реалізованої продукції за 2004 рік також знизилася на 2599 тис. Руб., В 2005 році собівартість продукції разом з виручкою збільшилася на 1807 тис. Руб. (42,63%).

Протягом всього періоду виробничі основні засоби займали 100 відсоткову частку в загальній структурі основних засобів. Активна частина основних засобів домінує над пасивною. За аналізований період спостерігається збільшення виробничих основних засобів підприємства. У загальній сумі за 2004 рік основні засоби збільшилися на 287,5 тис. Руб., За 2005 рік - на 466,5 тис. Руб. до рівня 1768,5 тис.руб. Отже, можна зробити висновок, що підприємство приділяє значну увагу технічному переозброєнню підприємства.

Фондовіддача протягом досліджуваного періоду (2003-2005 рр.) Поступово знижувалася з 6,78 у 2003 році до 4,09 у 2005 році. Це пов'язано з тим, що темп зростання виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг нижче темпу зростання середньорічної вартості основних засобів.

Фонд оплати праці працівників ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» щорічно збільшувався, з 1413 тис.руб. в 2003 році до 1725 тис.руб. за підсумками 2005 року.

Прибуток від реалізації продукції збільшилася в 2004 році на 423 тис. Руб. і склала 461 тис.руб., в 2005 році трохи знизилася на 112 тис. руб. і склала 349 тис.руб.

Балансовий прибуток організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» значно збільшилася з -79 тис.руб. в 2003 році до 141 тис.руб. за підсумками 2005 року. Рентабельність виробничої діяльності також збільшилася з 0,55% в 2003 році до 4,83% за підсумками 2005 року (на 4,28 процентних пункту).

Зростання величини чистого прибутку підприємства в 2005 році пояснюється високими результатами діяльності підприємства, збільшенням виручки, малими темпами зростання собівартості.

Виходячи з вищенаведеного аналізу, можна зробити висновок, що виробничо-фінансова діяльність ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» до кінця аналізованого періоду поліпшується.

За 2004 рік виробнича і фінансова ситуація на підприємстві покращилась. Значно підвищилися темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, а також темпи зростання балансового і чистого прибутку. Судячи за коефіцієнтами оборотності капіталу, підприємство підвищило свою ділову активність, що дозволило, незважаючи на деяке зниження рентабельності продажів, збільшувати прибутковість сукупного, виробничого і власного капіталу. В результаті підвищився рівень дивідендної віддачі капіталу, що сприяє підвищенню іміджу та інвестиційної привабливості підприємства.

Відзначаючи позитивні сторони роботи підприємства, в той же час слід зазначити і деякі негативні тенденції, що намітилися в структурі капіталу.Це стосується перш за все збільшення частки позикового капіталу і відповідно до ступеня фінансового ризику, хоча величина останнього коефіцієнта не перевищує нормативний рівень для обслуговуючих господарств. У структурі активів підприємства значно збільшилася частка оборотних коштів, що само по собі і непогано, так як в результаті цього прискорюється оборотність сукупного капіталу. Однак в основному цей приріст викликаний збільшенням вартості виробничих запасів і зростанням дебіторської заборгованості.

Характеризуючи стан і якість активів, необхідно зазначити, що ступінь зношеності основних фондів велика. Підприємство має більше приділяти уваги оновленню основного капіталу. Розглядаючи показники, що характеризують якість прибутку, необхідно відзначити, що дещо знизився рівень рентабельності продукції і продажів в зв'язку з інфляцією і ціновою політикою підприємства на ринку товарів і послуг. За рахунок деякого зниження цін підприємство зуміло збільшити оборот по реалізації продукції, прискорити оборотність капіталу і в кінцевому підсумку підвищити прибутковість капіталу. Підвищення прибутковості власного капіталу сприяв також і позитивний ефект фінансового важеля, що є заслугою адміністрації підприємства.

Разом з тим спостерігається деяке зниження прибутку на карбованець основних виробничих фондів і на рубль матеріальних витрат через більш швидких темпів зростання їх вартості у зв'язку з інфляцією. З цієї ж причини спостерігається зниження фондовіддачі і зростання загальної матеріаломісткості робіт і послуг. За звітний рік сума власного оборотного капіталу збільшилася на 61%, але його частка в формуванні поточних активів зменшилася з 44 до 42%, а частка позикового капіталу відповідно зросла. Зменшився і відсоток забезпеченості матеріальних оборотних активів власним капіталом з 57,6% до 52%, що свідчить про посилення фінансової залежності підприємства від зовнішніх кредиторів. З цієї причини до кінця звітного періоду знизився рівень коефіцієнтів ліквідності і наблизився до нижньої межі нормативного значення. Однак коефіцієнт втрати платоспроможності більше одиниці, а це значить, що протягом найближчих трьох місяців рівень коефіцієнта поточної ліквідності не виявиться нижче нормативного. Все сказане вище дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан підприємства є стійким і стабільним.

Разом з тим підприємство має в своєму розпорядженні ще достатніми резервами для істотного поліпшення свого фінансового стану. Для цього йому слід більш повно використовувати виробничу потужність підприємства, скоротивши простої машин, устаткування, робочої сили, матеріальних і фінансових ресурсів; більш оперативно реагувати на кон'юнктуру ринку, змінюючи відповідно до його вимог і цінову політику. Все це дозволить збільшити прибуток на 525 тис. Рублів, поповнити власний оборотний капітал і досягти більш оптимальної фінансової структури балансу.

За 2005 рік підвищилися темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, а також знизилися темпи зростання чистого прибутку. Судячи за коефіцієнтами оборотності капіталу, підприємство підвищило свою ділову активність, що дозволило, незважаючи на деяке зниження рентабельності продажів, збільшити прибутковість сукупного, виробничого і власного капіталу. В результаті підвищився рівень дивідендної віддачі капіталу, що сприяє підвищенню іміджу та інвестиційної привабливості підприємства.

Відзначаючи позитивні сторони роботи підприємства, в той же час слід зазначити і деякі негативні тенденції, що намітилися в структурі капіталу. Це стосується перш за все збільшення частки позикового капіталу і відповідно до ступеня фінансового ризику, хоча величина останнього коефіцієнта не перевищує нормативний рівень для обслуговуючих господарств.

У структурі активів підприємстві не значно зменшилася частка оборотних коштів. Однак в основному зниження викликане скороченням дебіторської заборгованості. Валюта балансу залишилася на рівні на початок року. Кредиторська заборгованість збільшилася на 447 тис. Рублів в тому числі заборгованість платежів до бюджету і позабюджетні фонди збільшилася на 534 тис. Рублів. На підставі закону «Про фінансове оздоровлення сільськогосподарських товаровиробників» № 83-ФЗ від 09.07.2002г. підприємство проводить реструктуризацію боргів до бюджету і позабюджетні фонди на cyммy 1 782 тис. рублів в т.ч. в бюджет 723 тис. руб., позабюджетні фонди 1059 т. рублів. Всі документи знаходяться в Міжвідомчої територіальної комісії з фінансового оздоровлення сільськогосподарських товаровиробників. Графік погашення боргів додається. Характеризуючи стан і якість активів, необхідно зазначити, що ступінь зношеності основних фондів велика, хоча підприємство працює 3 роки.

Підприємство має більше приділяти увагу оновленню основного капіталу. Розглядаючи показники, що характеризують якість прибутку, необхідно відзначити, що дещо знизився рівень рентабельності продукції і продажів в зв'язку з інфляцією і ціновою політикою підприємства на ринку товарів і послуг. За рахунок деякого зниження цін підприємство зуміло збільшити оборот по реалізації продукції, прискорити оборотність капіталу і в кінцевому підсумку підвищити прибутковість капіталу.

За підсумками виробничо-господарської діяльності підприємства можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства є стійким і стабільним. Підприємство вміє заробляти прибуток, забезпечує своєчасно повернення кредиту і оплачує по ним відсотки.

Підприємство має в своєму розпорядженні ще достатніми резервами для істотного поліпшення свого фінансового стану. Для цього слід скоротити простої машин і тракторів в зимовий період, оперативно реагувати на кон'юнктуру ринку, змінюючи відповідно до його вимог асортименту продукції, послуг і цінову політику, прискорити оборотність капіталу за рахунок скорочення періоду інкасації дебіторської заборгованості. Все це дозволить досягти оптимальної фінансової структури балансу.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ «КУЖЕНЕРСКАЯ СІЛЬГОСПХІМІЯ»

2.1. Обгрунтування розробки пакету стратегій ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»


На будь-якому підприємстві постійно вирішуються проблеми, пов'язані з п овишеніем ефективності виробництва, скороченням витрат, збільшенням обсягів збуту, поліпшенням реклами, і інші. Проблеми на всіх рівнях управління виникають автоматично, і ті з них, які виходять за рамки повноважень менеджерів нижчого рівня, стають проблемами вищого керівництва. Обсяг таких рішень стабільно великий, особливо в зв'язку з необхідністю щоденного управління і контролю.

На відміну від оперативних, стратегічні питання не породжують самі себе, вони далеко не завжди привертають увагу вищих керівників. Більш того, стратегічні проблеми, якщо їх спеціально не виявляється, можуть залишитися непоміченими на тлі поточної діяльності.

Так як виявити наявність стратегічних проблем вельми складно, необхідно приділяти їм особливу увагу. Інакше зусилля працівників підприємства можуть бути спрямовані на підвищення ефективності оперативних управлінських рішень як раз в той момент, коли адекватну відповідь на стратегічні загрози може призвести до радикального поліпшення діяльності підприємства.

У світовій практиці постійно спостерігається посилення уваги до стратегічних аспектів діяльності фірм, підвищення ролі свідомо вироблюваної стратегії, що дозволяє утримати і розширити існуючу частку на ринку вироблених товарів, вкласти кошти в найбільш перспективні галузі, досягти стійкого підвищення прибутковості фірми.

Сучасний етап в діяльності капіталістичних підприємств цікавий тим, що накопичено достатній досвід у використанні різних форм вироблення і реалізації стратегій. Такий інтерес до стратегій викликаний розумінням того, що оточує фірму зовнішнє середовище стає все більш мінливою. Тільки постановка коротко- і довгострокових цілей вже не дозволяє провести переорієнтацію компанії.

Для того, щоб уникнути невдач при проведенні стратегічного планування, необхідно мати уявлення про сутність і важливість стратегій, роль і місце стратегій в загальному процесі планування, про методи розробки стратегій і взаємозв'язку поточного планування зі стратегічними планами.

Вся концепція стратегічного управління може бути повністю описана двома правилами прийняття рішень. Перше правило, яке визначає засоби вимірювання ефективності діяльності фірми, пов'язане з її цілями; Друге, що відноситься до бажаних характеристик товарів і ринків, з товарно-ринкової стратегії. Обидва правила взаємопов'язані один з одним використовуваними засобами і кінцевим результатом. Цілі визначають завдання, а стратегія - способи їх вирішення.

Під стратегією можна розуміти сукупність генеральних цілей і засобів їх досягнення, що визначають напрями дій на довгострокову перспективу.

Цілі задають показники діяльності підприємства, яких воно прагне досягти, але поставлені завдання нічого не говорять про його ділової орієнтації. Для росту і процвітання підприємства необхідно показувати, в чому полягатиме його товарно-ринкова позиція. Необхідна така концепція бізнесу, яка, з одного боку, вказувала б певний напрям розвитку для підприємства, а з іншого забезпечувала б простір для його зростання.

У процесі стратегічного планування на основі обраної вищим керівництвом стратегії розробляється генеральна програма дій, що виявляє пріоритети проблем і ресурси для досягнення стратегічних цілей.

Стратегії мають відмінні риси:

1) процес вироблення стратегії не завершується будь-яким негайним дією; він закінчується встановленням дерева цілей, набором загальних напрямків дій, що забезпечують розвиток і зміцнення позицій підприємства;

2) сформульована стратегія використовується для розробки стратегічних планів;

3) в процесі розробки стратегії через неповну інформацію про альтернативи не можна передбачити всі можливості, які виявляються при складанні проекту конкретних заходів;

4) поява альтернатив в процесі пошуку рішень може поставити під сумнів обґрунтованість первісного стратегічного вибору і викликати необхідність коригування прийнятої стратегії;

5) орієнтири (показники, характеристики цілі) і стратегія знаходяться у взаємозв'язку, так як стратегія, виправдана при одному наборі орієнтирів, не буде такою, якщо орієнтири підприємства зміняться. Оскільки орієнтири і стратегії виробляються усередині підприємства, виникає типова ієрархія: те, що на верхніх рівнях управління є елементами стратегії, на нижніх перетворюється в орієнтири;

6) необхідність в конкретної стратегії відпадає, як тільки реальний хід розвитку призведе підприємство до бажаних подій.

Необхідність у формулюванні стратегії виникає тоді, коли у зовнішньому середовищі підприємства відбуваються швидкі і не пов'язані одне з іншим зміни, викликані насиченням традиційних ринків збуту, технологічними відкриттями, несподіваною атакою конкурентів.

Фахівці стверджують, що стратегія складний і потенційно ефективний інструмент, за допомогою якого сучасне підприємство може протистояти мінливих умов.

Таким чином, організації ТОВ «Куженерская» сільгоспхімія »необхідно звернути першочергову увагу на розробку пакета стратегій як інструменту ефективного розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. До складу пакета стратегій пропонуємо включити основні стратегії: фінансову, кадрову, інноваційну та маркетингову.

До завдань фінансової стратегії входять ефективне управління поточними фінансовими і матеріальними ресурсами фірми, прогноз фінансового стану підприємства на майбутній період, забезпечення його платоспроможності та фінансової стійкості.

До завдань інноваційної стратегії входять забезпечення цільової спрямованості всієї діяльності підприємства; облік впливу зовнішнього середовища; виявлення нових можливостей розвитку і чинників загрозливого характеру; оцінка альтернативних варіантів рішень, пов'язаних з розподілом наявних ресурсів в стратегічно обґрунтовані і високоефективні проекти; формування внутрішнього середовища, яка сприяла ініціативному реагування керівництва на зміну ситуації.

Кадрова стратегія дасть справедливу розв'язку проблеми ефективного управління персоналом, впровадження нових форм стимулювання і мотивації працівників організації, оцінки ефективності їх діяльності, розвитку персоналу і кожного співробітника окремо.

Маркетингова стратегія організації вирішує питання збуту наявних товарів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації руху товарів, наступального просування і конкурентоспроможних цін, створення комплексу маркетингу і проведення маркетингових досліджень.

2.2. Розробка фінансової стратегії ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Розробку фінансової стратегії організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» почнемо з проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та фінансового стану.

Одним з найважливіших показників фінансової стабільності організації є ліквідність і платоспроможність балансу.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення.

Аналіз ліквідності балансу дозволяє оцінити кредитоспроможність підприємства, тобто здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Ліквідність визначається покриттям зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань [41, с. 181].

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо має місце такі співвідношення: А1П1; А2 П2; А3 П3; А4 П4.

Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю тягне виконання і четвертого нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить "балансуючий" характер і в той же час має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів. У разі, коли одна чи кілька нерівностей системи мають знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі, хоча компенсація при цьому має місце лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні.

У разі, якщо одне або кілька умов не виконуються, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком в іншій групі з вартісної величині. Слід мати на увазі, що в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Розглянемо стан балансу підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», згрупувавши ак-тив за ступенем ліквідності, а пасив - за ступенем терміновості орга-нізацією, на початок і кінець аналізованого періоду, в таблиці 19.

Таблиця 19

Аналіз ліквідності балансу

актив

2003 р

2004 р

2005 р

пасив

2003 р

2004 р

2005 р

А1. Найбільш ліквідні активи

256

312

121

П1. найбільш термінові

зобов'язання

612

871

586

А2. Швидко реалізовані активи

2124

3125

3145

П2. коротко-

термінові пасиви

3562

3872

4214

А3. Повільно реалізовані активи

3105

3427

2913

П3. довгострокові

пасиви

300

659

1 085

А4. Важко реалізовані активи

тисячі сто вісімдесят три

тисячу чотиреста двадцять один

2116

П4. постійні пасиви

2194

2882,88

2409,81

На підставі даних таблиці можна зробити висновок:

2003 рік на кінець періоду: А1 <П1; А2 <П2; А3> П3; А4 <П4.

2004 рік на кінець періоду: А1 <П1; А2 <П2; А3> П3; А4 <П4

2005 рік на кінець періоду: А1 <П1; А2 <П2; А3> П3; А4 <П4

Повинні бути виконані наступні нерівності:

А1П1 - його невиконання характеризує все погіршується платоспроможність підприємства;

А2П2 - умова не виконується;

А3ПЗ - умова виконується;

А4П4- умова виконується; його виконання по закінченню періоду говорить про наявність у підприємства власних оборотних коштів.

Для аналізованого балансу мінімальна умова фінансової стійкості підприємства не виповнилося ні в одному з періодів. Таким чином, баланс не можна вважати абсолютно ліквідним.


Як показав аналіз фінансового стану організації за даною методикою, ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» знаходиться в нестійкому фінансовому положенні.

Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької і фінансової діяльності підприємства одержують закінчену грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку. Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, яка в умовах переходу до ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства.

Показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя.

Фінансові результати ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» у вигляді прибули з різних джерел представлені в таблиці 20.

Динаміка зміни показників прибутку ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2003-2005 рр. показана на малюнку 2.

Таблиця 20

Аналіз рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2003 - 2005 рр., Тис. Руб.

найменування показника

роки

Зміна, +/-

2003

2004

2005

04/03

05/04

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

6876

5298

7226

-1578

+1928

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

6838

4239

6046

-2599

1807

Валовий прибуток

38

+1059

1180

1021

121

Комерційні витрати

0

0

0

0

0

Управлінські витрати

0

598

831

598

233

Прибуток (збиток) від продажу

38

461

349

423

-112

Інші доходи і витрати

0

0

Відсотки до сплати

0

112

222

112

110

Інші операційні доходи

0

560

55

560

-505

Інші операційні витрати

132

429

325

297

-104

позареалізаційні доходи

398

0

584

-398

584

позареалізаційні витрати

248

0

0

-248

0

Прибуток (збиток) до оподаткування

29

1001

141

972

-860

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

108

51

5

-57

-46

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

-79

950

136

1029

-814

Виручка від продажу продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2004 рік знизилася на 1578 тис.руб. (22,94%), в 2005 році збільшилася на +1928 тис. Руб. (36,39%), що пов'язано зі зростанням попиту сільськогосподарських підприємств на продукцію сільгоспхімії.

Збільшення обсягу реалізації продукції підприємства відбулося за рахунок збільшення цін, підвищеного попиту на вироблену продукцію.

Собівартість реалізованої продукції за 2004 рік також знизилася на 2599 тис. Руб., В 2005 році собівартість продукції разом з виручкою збільшилася на 1807 тис. Руб. (42,63%).

Як наслідок вищевикладеного - підвищення ефективності основної діяльності підприємства під впливом випереджального темпу збільшення виручки по відношенню до темпу зростання собівартості реалізованої продукції в 2005 році.

Мал. 2. Динаміка зміни показників прибутку ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2003-2005 рр.

Прибуток від реалізації продукції збільшилася в 2004 році на 423 тис. Руб. і склала 461 тис.руб., в 2005 році трохи знизилася на 112 тис. руб. і склала 349 тис.руб.

Балансовий прибуток організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» значно збільшилася з -79 тис.руб. в 2003 році до 141 тис.руб. за підсумками 2005 року. Чистий прибуток підприємства в 2004 році склала 950 тис. Руб., В 2005 році - 136 тис.руб., Що на 814 тис.руб. менше рівня попереднього року. Дане зменшення пов'язано з збільшилися управлінськими витратами організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

Система показників фінансових результатів включає в себе не тільки абсолютні, а й відносні показники ефективності господарювання. До них відносяться показники рентабельності.

Проведемо аналіз рентабельності підприємства в таблиці 21.

Таблиця 21

Аналіз показників рентабельності діяльності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2003-2005 рр.

показник

Значення,%

Темп зростання, %

2003 р

2004 р

2005 р

2005 р до 2003 року

1. Рентабельність продажів

38/6876 * 100% =

0,55

461/5298 * 100% =

8,70

349/7229 * 100% =

4,83

873,94

2. Рентабельність капіталу

38/6668 * 100% =

0,57

461/8285 * 100% =

5,56

349/8295 * 100% =

4,21

738,28

3. Рентабельність власного капіталу

38/2687 * 100% =

1,41

461/3465 * 100% =

13,30

349/3262 * 100% =

10,70

756,53

5. Чиста рентабельність

-79 / 6876 * 100%

= -1,15

950/5298 * 100% =

17,93

136/7229 * 100% =

1,88

-163,81

6. Валова рентабельність

38/6876 * 100% =

0,55

1059/5298 * 100%

= 19,99

1180/7229 * 100%

= 16,33

2954,86

7. затратоотдача

38/6838 * 100% =

0,56

461/4239 * 100% =

24,98

349/6046 * 100% =

19,52

3512,04

8. Рентабельність фондів

38/1183 * 100% =

3,21

461/1421 * 100% =

32,44

349/2116 * 100% =

16,49

513,47

Рентабельність продажів характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Цей показник відноситься до тактичним показниками зростання активів, дія таких факторів спрямовано на вибір адекватної цінової політики, розширення ринків збуту, тобто на зростання обсягу продажів (реалізації) і прибутку організації, підвищення швидкості обороту всього її капіталу. Обидва розглянутих фактора схильні до зовнішнього впливу і перш за все ринкової кон'юнктури.

Дані розрахунків показують, що за досліджуваний період значення даного показника збільшувалася з 0,55 до 4,83 коп. прибутку на 1 руб. виручки підприємства, що говорить про збільшення ефективності маркетингової політики ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і ціноутворення, прибутковості діяльності організації.

Рентабельність капіталу служить для визначення ефективності використання капіталів на різних підприємствах і в галузях, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного в виробництво капіталу, як власного, так і позикового, яка притягається на довгостроковій основі.

Розрахунки показують, що за досліджуваний період значення даного показника також збільшувалася: з 0,57 коп. до 4,21 коп. прибутку на 1 руб. середньорічної вартості активів за підсумками 2005 року. Причиною тому стало зростання прибутку від продажів продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в звітному періоді. Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання власних коштів акціонерів, тобто величину прибутку, отриману на кожну гривню вкладень акціонерів в дане підприємство і залишається в розпорядженні підприємства. Значення цього показника відбиває ступінь привабливості об'єкта для вкладень коштів акціонерів. Чим вище цей показник, тим більше прибутку припадає на одну акцію, тим вище потенційні дивіденди.

Значення даного показника за досліджуваний період дещо збільшилася з 1,41 коп. до 10,70 коп. прибутку на 1 руб. власного капіталу підприємства. Чиста рентабельність характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки чистого прибутку має підприємство з рубля продажів. Дані розрахунків показують, що за досліджуваний період значення даного показника збільшилася: з -1,15 коп. до 1,88 коп. на 1 руб. виручки за підсумками 2005 року, що відображає збільшення ефективності спільних фінансових результатів діяльності підприємства.

Валова рентабельність характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки валового прибутку має підприємство з рубля продажів. Значення даного показника за аналізований період збільшилася з 0,55 до 16,33 коп. валового прибутку на 1 руб. виручки підприємства, що розцінюється позитивно в роботі організації.

Затратоотдача відображає суму прибутку від продажів, що припадає на 1 крб. витрат на виробництво і реалізацію. За досліджуваний період цей показник збільшився з 0,56 до 19,52 коп. прибутку від продажів на 1 руб. витрат, що говорить про поліпшення цінової політики ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Дані розрахунків свідчать про те, що за період 2003-2005 рр. сума прибутку, що припадає на 1 крб. фондів підприємства збільшилася з 3,21 коп. до 16,49 коп., що свідчить про зростання ефективності використання активів підприємства. Всі показники рентабельності діяльності підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2003-2005 рр. досить високі, що є позитивним фактором.


Одними з можливих шляхів виходу з нестійкою фінансової ситуації є:

- реструктуризація боргів і зобов'язань;

- нове стратегічне планування і управління фінансами;

- реорганізація підприємства;

- вдосконалення системи управління;

- освоєння нових ринків або видів діяльності;

- продаж частини майна;

- залучення нових інвестицій, кредитів, лізинг обладнання.

Виходячи з цього, в якості можливого шляху виходу з кризи пропонується організувати управління фінансовими ресурсами (робота з дебіторами, оцінка і розрахунок суми необхідних позикових ресурсів, робота з банками та кредитними організаціями, впровадження внутрішньофірмового планування і бюджетування, розробка бізнес-плану) на ТОВ « Куженерская сільгоспхімія »з введенням посади фінансового менеджера.

На основі аналізу руху інформації і існуючої структури управління підприємством рекомендую ввести посаду фінансового менеджера і визначити для нього місце в організаційній структурі, яке представлено на рис. 3. Фінансовий менеджер широкого профілю є фахівцем - найманим працівником, який здійснює практично всі функції фінансового управління підприємством.

Основні завдання, що стоять перед фінансовим менеджером, визначаються під впливом цілої низки чинників: конкурентного середовища, необхідності постійного технологічного вдосконалення, потреби в капітальних вкладеннях, мінливого податкового законодавства, світової кон'юнктури, політичної нестабільності, інформаційних тенденцій, змін процентних ставок і ситуації на фондовому ринку формуючи відповідну фінансову політику, фінансовий менеджер повинен розробити алгоритм досягнення фінансового успіху. Максимізація коштів підприємства завдяки вибору способів фінансування, проведення відповідної дивідендної політики та мінімізації ризиків при отриманні чистого прибутку - завдання поточної і перспективної діяльності в галузі управління фінансами.

У загальному комплексі завдань фінансового менеджера можна виділити п'ять основних блоків:

- фінансове планування;

- управління ресурсами;

- управління структурою капіталу;

- інвестиційну діяльність;

- контроль і аналіз результатів.

Кожен з цих блоків представляє окремий сегмент фінансового управління, спрямований на досягнення загального результату, - тактичних і стратегічних цілей розвитку підприємства.

Фінансове планування забезпечує складання різних кошторисів і бюджетів, визначає кількість необхідних ресурсів [41, с. 95].

Управління фінансовими ресурсами визначає напрямок руху грошових потоків з моменту формування товарно-матеріальних запасів до завершення всіх розрахунків, а потім розподілу та використання отриманого фінансового результату.

Структура капіталу багато в чому зумовлює внутрішні і зовнішні джерела фінансування як довгострокові і короткострокові, допустимі розміри процентної ставки, дебіторську заборгованість, швидкість обороту грошових коштів, що безпосередньо впливають на ліквідність і фінансову результативність.

Ухвалення інвестиційних рішень передбачає добре знання фінансовим менеджером фондового ринку, а також власного майна, що визначає розміри реальних інвестицій (капітальних вкладень) у разі заміни або створення нових основних фондів.

Контроль виконання фінансових рішень і аналіз отриманих результатів забезпечують ефективний розподіл коштів між різними напрямками діяльності підприємства. Така робота передбачає обробку фінансової інформації і представлення її у вигляді фінансової звітності. Практика управління фінансами визначає набір функцій фінансового менеджера (додаток 1), виконання яких є обов'язковим і не залежить від галузевої приналежності і розмірів підприємства.

З малюнка 3 видно, що з введенням посади фінансового менеджера збільшується навантаження на директора, так як йому і так підпорядковані безпосередньо кілька підрозділів. Тому рекомендується провести заходи щодо реконструкції організаційної структури управління організацією.

4


Мал. 3. Місце фінансового менеджера в структурі управління ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Виявимо основні етапи реалізації заходів щодо організації управління фінансами в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлені в таблиці 22.

Таблиця 22

Етапи реалізації заходів щодо організації управління фінансами в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Ця-пи

Характер реалізації програми

зміст етапу

процедура

I

Підготовка до впровадження фінансового менеджменту

Збір вихідної інформації в рамках існуючої системи управління за допомогою проведення комплексного опитування. Виявлення взаємозв'язків між елементами оргструктури. Побудова схеми документообігу за основними фінансовими напрямками

Бухгалтер-ська процедура

II

Визначення центрів фінансової відповідальності (ЦФО), побудова фінансової структури, розробка посадової інструкції фінансового менеджера

III

Впровадження програми «1С: Підприємство» з метою автоматизації облікових функцій бухгалтерії

IV

Організація фінансового менеджменту на підприємстві

Визначення методики аналізу фінансів підприємства, яка проводиться з метою виявлення реального стану справ на підприємстві

Аналітичних-чна процедура

V

Визначення порядку прийняття рішення з питань фінансового управління

вирішальна процедура

VI

Визначення регламенту виконання і контролю рішення

Виконай-кові процедура


Головними причинами незабезпечення ліквідності і кредитоспроможності господарюючого суб'єкта є наявність дебіторської заборгованості і особливо невиправданої заборгованості, порушення зобов'язань перед клієнтами, накопичення надлишкових товарних і виробничих запасів, низька ефективність господарської діяльності, уповільнення оборотності оборотних коштів.

Основним завданням будь-якого аналітика є не тільки проведення аналізу та подання його результатів, а й формулювання на їх основі рекомендацій та шляхів щодо поліпшення показників або якісних характеристик аналізованого об'єкта. Тому, на основі проведеного вище фінансового аналізу організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», було б важливим представити його керівництву пропозиції щодо поліпшення його фінансового стану.

Дані аналізу показують, що певні заходи повинні бути прийняті для підвищення ліквідності балансу ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Для цього необхідно домогтися збільшення питомої ваги про ...........


АГАЛЬНІ джерел формування запасів і витрат у складі загальної величини джерел коштів. Цього можна досягти трьома шляхами:
1). Збільшення розміру власних джерел коштів - здійснюється за рахунок збільшення розміру статутного фонду, а також за рахунок прибутку (другий варіант, враховуючи збитки за аналізований період, особливих результатів дати не може).

2). Збільшення розміру позикових джерел коштів - досягається шляхом залучення довгострокових і короткострокових банківських кредитів. З огляду на сучасну економічну ситуацію, підприємство в найкращому випадку може сподіватися на отримання короткострокових позичок.

3). Перегляд середньозважених величин запасів продукції на складах на день, тиждень, місяць. Можливо розмір запасів необгрунтовано завищений, що, звичайно, впливає на кредиторську заборгованість, величину якої слід було б знизити.

Найбажанішим є здійснення другого варіанту, так як отримання позикових коштів дозволить практично до нуля знизити рівень кредиторської заборгованості і тим самим підвищити ліквідність підприємства. Однак, це є важким, тому що основні фонди об'єднання, враховуючи їх невелику величину, не можуть використовуватися в якості застави по кредиту. Можливо керівництву слід шукати поручителів, якими, до речі, можуть бути засновники.

Третій варіант - регулювання розміру запасів - може бути здійснений тільки в разі зниження середнього терміну обороту дебіторської заборгованості. Для цього необхідно розробити і впровадити політику управління дебіторською заборгованістю, основним змістом якої є:

- визначення прибутковості капіталу підприємства (частина капіталу вимушено мобілізують в результаті надання товарного кредиту);

- розробка на основі попереднього показника гнучкої системи знижок залежно від терміну оплати відвантаженої продукції.

Таким чином, керівництву ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» слід вжити заходів за наступними напрямками:

- зниження в складі джерел коштів питомої ваги кредиторської заборгованості;

- скорочення середнього терміну обороту дебіторської заборгованості;

- залучення позикових коштів.

Цього можна домогтися шляхом використання банківських кредитів, а також впровадження ефективної політики управління дебіторською заборгованістю.

За результатами проведеної оцінки фінансового стану можна зробити висновок, що перед підприємством ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» стоїть проблема поліпшення своєї виробничої і комерційної діяльності. Його фінансова політика вирішує короткочасні завдання, що дають позитивні результати лише сьогодні з можливим негативним ефектом в майбутньому, що багато в чому обумовлюється відсутністю фінансової стратегії. В умовах ринкових відносин, самостійності, відповідальності підприємств за результати своєї діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій фінансового стану, орієнтації в фінансових можливостях і перспективах, оцінки фінансового стану інших господарюючих суб'єктів. Підприємство потребує вироблення внутрішньої фінансової стратегії.

Положення підприємства на ринку не залишається незмінним. Рано чи пізно з'являються конкуренти. Тому постійний розвиток підприємства є необхідною умовою його економічного виживання. План розвитку складається не тільки на найближчий час, а й на тривалу перспективу, тому головним завданням фінансового менеджменту є розробка прогнозу його майбутнього фінансово-економічного становища з використанням матриці фінансової стратегії, щоб виключити або попередити несприятливі фактори і явища свого розвитку.

Для побудови матриці використовуються два показники:

Результат господарської діяльності (РГД), що визначає величину вільних грошових коштів, які знаходяться в касі на розрахункових та інших рахунках організації [38, с. 312].

РХД = Грошові кошти - Оплата праці - Відрахування на соціальні потреби - зміна поточних фінансових потреб (? ТФП) - Виробничі інвестиції + Продаж майна;

ТФП = Запаси + Дебіторська заборгованість - Кредиторська заборгованість;

2. Результат фінансової діяльності (РФД), що відображає активність роботи організації на фінансових ринках.

РФД = Зміна позикових коштів підприємства за звітний період - Відсотки, дивіденди - Платежі до бюджету - Фінансові вкладення + Дивіденди, відсотки з цінних паперів інших підприємств, пайовій участі в статутному капіталі інших підприємств.

Розрахунок показників результату господарської діяльності та результату фінансової діяльності представлений в таблиці 23.


Таблиця 23

Розрахунок показників результату господарської діяльності та результату фінансової діяльності

показники

роки

2003

2004

2005


Дивіденди, відсотки з цінних

паперів інших підприємств, пайовій

участі в статутному капіталі інших підприємств, тис.р.

0

0

221

Фінансові вкладення, тис. Р.

0

0

50

Платежі до бюджету, тис. Р.

471

830

0

Відсотки, дивіденди, тис. Р.

0

0

0

Зміна заборгованості підприємства за звітний період, тис. Р.

1034

199

-139

РФД, тис. Р.

563

-631

32

Кредиторська заборгованість, тис. Р.

2921

3561

2131

Дебіторська заборгованість, тис. Р.

4251

4575

3735

Запаси, тис. Р.

1108

1 958

2188

ТФП, тис. Р.

2438

2972

3792

Продаж майна, тис. Р.

12

69

45

Виробничі інвестиції, тис. Р.

61

85

125

БРЕІ, тис. Р.

986

1142

1256

РХД, тис. Р.

-1501

-1846

-2616
Показники останнього 2005 року в матриці фінансової стратегії виявилися в зоні нестійкої рівноваги (квадрант 3).

Таке підприємство характеризується знову протифазою РФД і РГД, але вже з іншим знаком (в порівнянні з квадрантом 1).

Негативний РГД говорить про те, що фірма або здійснила інвестиційний проект, або скоротила фінансово-експлуатаційні потреби (за рахунок наростання кредиторської заборгованості). Стан характеризується відсутністю власних вільних коштів і використанням залученого капіталу.

Можливий сценарій розвитку - перехід в квадранти 5 або 6 (повернення в квадрант 2 малоймовірно - тільки в разі рівності темпів зростання обороту і рентабельності).

Перехід в квадрант 5 можливий у випадку скорочення фінансово-експлуатаційних потреб підприємства. При цьому зросте рентабельність активів підприємства і збільшаться темпи зростання обороту (виручки). У разі зменшення запозичень коштів фірмою у вигляді кредиту (послаблюється сила впливу фінансового важеля) підприємство може опинитися в квадраті 6, що свідчить про те, що у фірми відбувається наростання власних коштів.

2.3. Розробка кадрової стратегії ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Головне, що становить сутність управління персоналом, - це системне, планомірно організований вплив за допомогою взаємопов'язаних організаційно-економічних і соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для використання трудових якостей працівника (робочої сили) в Задля еф-тивного функціонування підприємства і всебічного розвитку зайнятих на ньому працівників.

Перш ніж розробити основні напрямки кадрової стратегії організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», розглянемо склад і структуру трудових ресурсів підприємства в таблиці 24.

Таблиця 24

Склад і структура трудових ресурсів ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Категорії та професії працівників

2003 р

2004 р

2005 р

2005 р до 2003 року,%

Працівники, зайняті в с / г виробництві:

- працівники постійні

- працівники сезонні і тимчасові

48

48

46

46

36

36

75,00

75,00

ІТП

5

5

5

100

Службовці: керівники, фахівці

4

4

4

100

РАЗОМ

57

55

45

78,95

Працівники підсобних промислових виробництв

-

-

-

-

Працівники ЖКГ, культурно-побутових установ

-

-

-

-

Працівники торгівлі та громадського харчування

-

-

-

-

Працівники дитячих установ

-

-

-

-

Працівники, зайняті іншими видами діяльності

-

-

-

-

ВСЬОГО

57

55

45

78,95

З таблиці 24 видно, всі працівники на підприємстві постійні, з боку робоча сила не залучається. У 2004 році відбувається зниження чисельності працівників на 2 людини або на 3,5%, в 2005 році - значне зменшення на 10 осіб або на 18,2%. Зниження чисельності працівників організації відбулося внаслідок оптимізації штату співробітників підприємства, автоматизації та механізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції, вивільнення ручної праці, звільнення працівників за робочі безпорядки.

Продуктивністю праці називається здатність працівників виробляти певну кількість продукції в одиницю часу або кількість часу (період), який необхідно затратити на випуск одиниці продукції [50, с.81].

Динаміка продуктивності праці працівників розглянутого підприємства в порівнянних цінах представлена ​​в таблиці 25.

Таблиця 25

Аналіз продуктивності праці працівників ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

найменування показника

роки

зміна +/-

2003

2004

2005

04/03

05/04

1. Випуск ТП, тис. Руб.

6876

5298

7226

-1578

+1928

2. Чисельність працівників ППП, чол.

57

55

45

-2

-10

3. Чисельність робітників, чол.

48

46

36

-2

-10

4. Питома вага робітників,%

84,21

83,64

80

-0,57

-3,64

5. Кількість днів, відпрацьованих 1 робітником за рік

246

245

248

-1

3

6. Тривалість робочого дня, годин

8,3

8,4

8,4

0,1

0

7. Середньорічне виробництво тис.руб. / Чол.

7.1. На одного працівника ППП

120,63

96,33

160,58

-24,30

64,25

7.2. На одного робочого

143,25

115,17

200,72

-28,08

85,55

8. Середньоденна вироблення на 1 робітника, тис. Руб. / Чол.

0,58

0,47

0,81

-0,11

0,34

9. Середньогодинна вироблення на 1 робітника, р. / Чол.

70,16

55,96

96,35

-14,19

40,39

З таблиці 25 видно, що вироблення на одного працівника ППП в 2004 році знизилася на 24,30 тис. Руб. від рівня 2003 року, в 2005 році збільшилася на 64,25 тис. руб. від рівня 2004 року до 160,58 тис.руб. на чол. Дане збільшення обумовлено більшим темпом зростання виробництва продукції на 105,09% в порівнянні зі зниженням середньорічної чисельності працівників на 78,95%.

Показники середньоденний і середньогодинної вироблення на 1 робітника також мають тенденцію до збільшення.

Згідно Трудового кодексу Російської Федерації місячна оплата праці працівника, відпрацьованого повністю певну цей період норму робочого часу і виконав свої трудові обов'язки (норми праці), не може бути нижче мінімального розміру оплати праці, встановленого чинним законодавством. У мінімальний розмір оплати праці не включаються доплати, надбавки, а також премії та інші заохочувальні виплати. У ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» оплата праці керівників, фахівців і службовців проводиться на основі посадових окладів. Посадові оклади встановлюються адміністрацією підприємства відповідно до посади і кваліфікації працівника.

Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи застосовується система винагороди за підсумками роботи за рік або за певний період часу на підставі Положень, затверджених адміністрацією підприємства, також виплачуються стажевий. Форми і методи організації праці і виробництва повинні максимально відповідати умовам в даному господарстві, в повній мірі відображати досягнутий рівень розвитку науки і техніки, створювати необхідні передумови для найбільш раціонального використання всіх факторів виробництва.

У ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» працю робітників, зайнятих на весняно-польових роботах, оплачується почасово і відрядно. Для посилення матеріальної зацікавленості робітників у виконанні і перевиконанні виробничих планів, підвищення ефективності і рентабельності виробництва, в зростанні продуктивності праці, поліпшення якості продукції та економії ресурсів застосовується також почасово-преміальна та відрядно-преміальна системи оплати праці.

При відрядній оплаті заробіток робітникові нараховується за кожну одиницю виробленої продукції за встановленої розцінки.

Крім основної оплати за виконання Нормозміни в господарстві встановлюється преміювання в таких розмірах до основного заробітку в залежності від рівня виконання змінного завдання таблиця 26.

Таблиця 26

Розмір премій до основного заробітку

Рівень виконання змінної норми,%

Розмір премії до основного заробітку,%

1

2

понад 100 до 125

50

понад 125 до 150

80

понад 150

100

З метою скорочення термінів проведення весняно-польових робіт в господарстві, як зазначено в колективному договорі, встановлюється тривалість роботи на весь світловий день.

При нарахуванні оплати праці премії і натуроплати враховуються:

1. Відповідальність за своєчасне якісне виконання робіт згідно агротехнічним вимогам.

2. За дотримання трудової дисципліни. При порушенні премії і натуроплати позбавляються при першому випадку на 50%, при другому - на 100%.

3. Витрата ПММ. При перевитраті ПММ, вартість ПММ буде утримуватися за своєю вартістю.

Для підведення підсумків створюється комісія.

За проведення весняно-польових робіт в стислі терміни з високою якістю, при дотриманні норм витрат ПММ і високої трудової дисципліни нагороджуються цінними подарунками особливо відзначилися механізатори. Передовикам будуть присуджуватися 1, 2, 3, місця.

Механізаторам, в залежності від їх знань і досвіду роботи, присвоюються 1, 2, 3 класи кваліфікації, що також сприяє більш продуктивному використанню техніки. При цьому трактористам-машиністам 1-го -2-го класів виплачують надбавку за класність, відповідно в розмірі 20 і 10% від заробітку, водіям 25 і 10% відповідно.

Робочий час - час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку організації і умов трудового договору повинен виконувати трудові обов'язки, а також інші періоди часу, які відповідно до законів і іншими нормативними правовими актами відносяться до робочого часу.

У ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, а в окремі періоди під час посівних і збиральних робіт згідно наказу по підприємству робочий день становить 10 годин, який оплачується згідно кодексу «Про працю», а також за понад відпрацьований нормативне час надаються відгули.

Робочий тиждень також залежить від сезонності (п'ятиденний з двома вихідними днями, а в напружені дні - шестиденний з одним вихідним днем ​​або робочий тиждень з наданням вихідних днів за змінним графіком).У ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» проводиться оплата стажевих з розрахунку відпрацьованого часу:

- від 2 до 5 років - 8%;

- від 5 до 10 років - 10%;

- від 10 до 15 років-13%;

- від 15 років - 16%.

Також надається до чергової відпустки додаткові дні за стаж роботи (10 років - 2 дня, 15 - 3 дні, 20 і більше - 4).

При виконанні працівником з погодинною оплатою праці робіт різної кваліфікації оплата праці проводиться за більш високої кваліфікації. Підприємство додатково надає 1 раз в рік безкоштовно транспортні засоби в межах району своїм працівникам і пенсіонерам, надає матеріальну допомогу в зв'язку зі смертю близьких родичів, а також у зв'язку з народженням дитини в розмірі мінімального розміру оплати праці.

Штат працівників апарату управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» із зазначенням їх посадових окладів представлені в таблиці 27.

Таблиця 27

Середні розміри оплати праці працівників апарат управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Посада

Кількість

Оклад, тис.руб.

1. Працівники управління

1

директор

1

7200

2

Гл. інженер

1

3800

3

Гл. бухгалтер

1

4800

4

Зам. гл. бухгалтера

1

3400

5

Гл. економіст

1

3000

6

Касир, кадри

1

2400

7

Секретар-референт

1

1800

2. Працівники мехзагону, автопарку

8

начальник мехзагону

1

3300

9

Зав. гаражем (ЕНВД)

1

3000

10

Бухгалтер автопарку (ЕНВД):

1

2400

11

Агроном по рослинництву

1

2800

12

агроном

1

2200

Кваліфікаційний склад працівників апарату управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлено в додатку 2 і в таблиці 28.

Таблиця 28

Кваліфікаційний склад працівників апарату управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

№ п / п

Прізвище ім'я по батькові

Посада

дата народження

Освіта

Спеціальність за дипломом

1.

Міхєєв Сергій Іванович

директор

21.08.1957

вища

Економіст-організатор с / г виробництва

2.

Архіреева Зоя Леонідівна

Гл. бухгалтер

10.11.1953

вища

Економіст-організатор с / г виробництва

№ п / п

Прізвище ім'я по батькові

Посада

дата народження

Освіта

Спеціальність за дипломом

3.

Дудіна Марія Миколаївна

Зам. глав. бухгалтера

17.05.1961

Ср.спеціальное

Бух. облік в будівництві

4.

Фоміних Ніна Петрівна

Відділ кадрів

15.02.1952

середнє

5.

Ермін Леонід Миколайович

начальник автопарку

15.03.1947

середнє

6.

Нагаєв Сергій Валерійович

начальник мехзагону

30.04.1962

середнє

7.

Кропотова Тетяна Олександрівна

Секретар-референт

12.01.1978

Ср.спеціальное

Орг. комерційної діяльності

8.

Сідиганов Валерій Федорович

агроном

08.09.1959

вища

вчений агроном

9.

Кукліна Ельвіра Петрівна

Бухгалтер

14.01.1983

Ср.спеціальное

фінансист

10.

Кальсін Володимир Андрійович

начальник мехзагону

27.06.1965

Пор. спеціальне

Технік-механік

В цілому штат працівників управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» укомплектований кваліфікованими працівниками, які мають значний стаж роботи в сільськогосподарській галузі, які знають специфіку виробництва продукції і послуг. Заміни працівників управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» поки не потрібно. Кваліфікаційний склад механізаторських кадрів представлений в таблиці 29.

Механізаторські кадри (трактористи і водії) організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлені досвідченими робітниками, більшість з них мають високий кваліфікаційний розряд, досвід роботи в сільському господарстві, зацікавленість в результатах праці.

На кінець досліджуваного періоду ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» має незначну заборгованість перед своїм персоналом; заробітна плата в організації виплачується регулярно.

Таблиця 29

Кваліфікаційний склад механізаторських кадрів ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Посада

I кл.

II кл.

III кл.

всього

трактористи

1

8

3

12

водії

3

1

3

7

Працівники рем. майстерні

-

-

-

16

електрогазозварники

-

-

-

-

Токар

-

-

-

-

Столяр

-

-

-

-

Оператори газової котельні

-

-

-

-

Механік-охоронець

-

-

-

-

Віковий склад механізаторських кадрів представлений в таблиці 30.

Таблиця 30

Віковий склад механізаторських кадрів ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Посада

До 30 років

30-39

40-49

50 і старий.

всього

трактористи

2

4

5

1

12

водії

2

1

1

3

7

Працівники рем. майстерні

2

5

4

5

16

електрогазозварники

-

-

-

-

-

Токар

-

-

-

-

-

Столяр

-

-

-

-

-

Оператори газової котельні

-

-

-

-

-

Механік-охоронець

-

-

-

-

-

На всіх підприємствах повинна проводитися ефективна кадрова політика, відповідна стратегії розвитку підприємства.

Для вироблення стратегій вдосконалення персоналу ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» застосуємо SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз (від англ. Strengths - сили, Weaknesses - слабкості, Opportunities - можливості, Threats - загрози). У російській варіанті SWOT-аналіз часто називається ССВУ-аналіз (Сильні і Слабкі сторони компанії в співвідношенні з ринковими Можливостями і Погрозами) [38, с. 182].

SWOT-аналіз - один з найпоширеніших видів аналізу в маркетингу і стратегічному управлінні, що дозволяє виявляти і структурувати сильні і слабкі сторони фірми, а також потенційні можливості і загрози.

В даний час можна відзначити наступні сильні і слабкі сторони в сфері управління персоналів в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

У ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» практично відсутня будь-яка система оцінки результатів праці та мотивації персоналу. В основному діє принцип зрівнялівки, будь-яка ініціатива з боку підлеглих належним чином не заохочується. Також не розвинені і мотиваційні механізми. Про це, перш за все, говорить низька заробітна плата співробітників, відсутність додаткових стимулів.

Також не можна залишити без уваги систему найму, навчання і просування кадрів. При наймі співробітників вирішальне значення відіграють родинні зв'язки, особливо на керівні посади. Навчання і підвищення кваліфікації також знаходиться на вкрай низькому рівні і відбувається в основному усередині організації, так як ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» не в змозі виділяти кошти на навчання співробітників, яке зараз в основному платне. Дуже низький відсоток керівників і фахівців з вищою освітою. Відносно просування кадрів або кар'єри можна сказати, що тут спостерігаються застійні явища, тобто будь-яка внутрішня система просування кадрів відсутня, самостійно співробітнику зробити кар'єру вкрай важко, так як на керівних посадах перебувають «старі» кадри, «зрушити» з місця даних керівників практично не можливо через існуючу між ними кругової поруки.

Показники інтенсивності обороту кадрів і плинності низькі і мають подальшу тенденцію до зниження, що пов'язано з ситуацією на ринку праці. Керівники вищої ланки управління ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» відно-сятся до керівників бюро-кратіческая типу. Відсутність про-ствует система оцінки праці і мотивації персоналу. Сис-тема найму і просування по службі «хвора» наявністю родинних зв'язків і вкрай статична.

SWOT-аналіз управління персоналом ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представимо на малюнку 5.

Сильні сторони

Слабкі сторони

- Низька плинність кадрів

- Наявність досвідчених управлінців

- Наявність торгових представників

- Висока кваліфікація персоналу

- Добре обладнані виробничі цехи і приміщення, кімнати для відпочинку

- Соціальна підтримка працівників

- Необхідність навчання персоналу

- Необхідність заповнення вакансій менеджерів і маркетологів

- Обмежена ступінь захоплення зовнішнього ринку

- Низька кваліфікація працівників

- Нізкомотівірованний персонал

- Відсутність оцінки результатів праці

можливості

загрози

- Підвищення кваліфікації та навчання фахівців в Йошкар-олинское аграрному технологічному коледжі

- Поліпшення соціальної захищеності працівників

- Впровадження ефективної системи преміювання та матеріальної допомоги

- Атестація персоналу

- Розвиток міжособистісних відносин між працівниками, адміністрацією та громадськими організаціями

- Відсутність гідних претендентів на пости менеджерів / маркетологів

- Конкуренти збільшують число працівників управління

- Слабка зацікавленість персоналу в результатах праці

- Міграція трудового персоналу на інші підприємства

Мал.5. SWOT-аналіз управління персоналом ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Таким чином, стратегічна програма управління персоналом ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» повинна включати в себе реалізацію наступних заходів.

Необхідне підвищення кваліфікації та навчання фахівців планово-економічного відділу і бухгалтерії, шляхом направлення на курси підвищення кваліфікації в Йошкар-Олінскій аграрний технологічний коледж, училища та в ефективно працюють сільськогосподарські підприємства в Республіці Марій Ел.

На сьогоднішній день, у впертій конкуренції з комерційними структурами здатні працювати в системі кооперації тільки грамотні і компетентні керівники, фахівці і кадри масових професій своєї справи.

Робота з кадрами масових професій за останні роки показала, що в наші ряди надходять в повному обсязі (погано) підготовлені і випадкові працівники, які проходять 3-х місячні навчання в технікумах і комерційних курсах, які відсіюються з лав сільгоспорганізацій не витримавши вимоги, пред'явлені до працівників і по лінії ЦГСЕН, по Госторгинспекции, Гостандартизації, Податкової інспекції.

Раді та правлінню ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в перспективі треба серйозно думати і про підготовку резерву кадрів на посади керівників і провідних фахівців. Хоча готується не мало фахівців через вищі навчальні заклади для роботи в системі середньої професійної освіти, але треба визнати, що не кожен фахівець зможе працювати на керівних посадах.

Зміст управління персоналом в ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» має становити:

- визначення потреби в кадрах з урахуванням стратегії роз-ку підприємства, обсягу виробництва продукції, послуг,

- формування чисельного і якісного складу кадрів (система комплектування, розстановка),

- кадрова політика (взаємозв'язок із зовнішнім і внутрішнім рин-ком праці, вивільнення, перерозподіл та перепідготовка кад-рів),

- система загальної і професійної підготовки кадрів,

- адаптація працівників на підприємстві;

- оплата і стимулювання праці, система матеріальної і мо-ральної зацікавленості,

- оцінка діяльності та атестація кадрів, орієнтація її на заохочення і просування працівників за результатами праці та ценнос-ти працівника для підприємства, система розвитку кадрів;

- міжособистісні відносини між працівниками, між працівниками, адміністрацією та громадськими організаціями;

Управлінню ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» необхідно приділити пильну увагу впровадженню і використанню соціальних програм.

Роль соціальних пільг і виплат як частини сукупного доходу працівників в останні роки помітно зростає. Спектр пільг, наданих працівникам, які досить широкий:

- оплачені святкові дні;

- оплачені дні тимчасової непрацездатності;

- оплачений час на обід;

- медичне страхування на підприємстві;

- додаткове пенсійне страхування на підприємстві;

- страхування від нещасних випадків;

- страхування по тривалій непрацездатності;

- допомога в підвищенні освіти, профпідготовки та перепідготовки;

- надання в користування працівників об'єктів відпочинку і розваг.

За підсумками роботи виділимо основні заходи щодо розвитку трудового потенціалу в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в таблиці 31.

Таблиця 31

Заходи щодо розвитку трудового потенціалу в організації

ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

№ п / п

захід

результат

1

Визначення потреби в кадрах з урахуванням стратегії роз-ку підприємства, обсягу виробництва продукції, послуг

Досягнення обгрунтованого співвідношення між организацион-но-технічною структурою виробничого потенціалу і структурою трудового потенціалу

2

Формування чисельного та якісного складу кадрів (система комплектування, розстановка)

Забезпечення потреби підприємства в робочій силі в необ-ходимо обсягах і необхідної кваліфікації

3

Організація загальної та професійної підготовки кадрів

Підвищення кваліфікації персоналу, продуктивності праці і якості продукції (послуг)

4

Адаптація працівників на підприємстві

Повне й ефективне використання потенціалу працівника і виробничого колективу в цілому

5

Підвищення оплати і стимулювання праці, поліпшення системи матеріальної і мо-ральної зацікавленості

Забезпечення умов для високопродуктивної праці, ви-сокого рівня її організованості, вмотивованості, самодісціп-Ліни, вироблення у працівника звички до взаємодії і спів-кість

6

Оцінка діяльності та атестація кадрів, орієнтація її на заохочення і просування працівників за результатами праці та ценнос-ти працівника для підприємства

Підвищення ефективності управління персоналом, досягнення цілей управління при скороченні витрат на робочу силу.

7

Система розвитку кадрів - їх підготовка і перепідготовка

Як і щення гнучкості у використанні працівника на виробництві, забезпечення професійно-кваліфікаційного росту через планування робо-чий (трудової) кар'єри

8

Поліпшення міжособистісних відносин між працівниками, між працівниками, адміністрацією та громадськими організаціями

Закріплення працівника на підприємстві, формування стаб-льного колективу як умова окупності коштів, що витрачаються на робочу силу (залучення, розвиток персоналу)

9

Підвищення соціального захисту працівників

Забезпечення реалізації бажань, потреб та інтересів працівників щодо змісту праці, умов праці, виду за-нятості, можливості професійно-кваліфікаційного і должнос-тного просування т.п.

2.4. Розробка інноваційної стратегії ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Завдання дослідження і оцінки інноваційної стратегії полягає в тому, щоб оп-рідшали, наскільки ефективно розвивалося підприємство в рамках діючої стратегії.

Існує два методи складу показників оцінки [16, с. 218]:

1. Експертна

2. Логічний, при якому дослідником враховується умова інтенсивного типу розвитку. В основі цього методу покладено такий крок економічного зростання, при якому передбачається зниження витрат живої праці випереджаючими темпами в порівнянні з за-тратами матеріалізованої праці і збільшення частки прибутку в ціні, т. Е. Забезпечення розглянутого відтворення. Для оцінки застосуємо «золоте правило економіки», характери-зує економічну діяльність підприємства:

Т Пб> Tvр> Так> 100%

де Т Пб - темп зміни балансового прибутку,%;

Tvр - темп зміни обсягу реалізації,%;

Так-темп зміни авансованого капіталу,%.

Економічний сенс цього правила полягає в тому, що раз-мер майна повинен збільшуватися (тобто підприємство повинно роз-тися), при цьому темпи зростання обсягу реалізації повинні перевищувати темпи зростання майна в зв'язку з тим, що це означає більш ефек-тивне використання ресурсів (майна) підприємства, а темпи зростання балансового прибутку повинні випереджати темпи зростання обсягів реалізації, так як це свідчить, як правило про относитель-ном зниженні витрат виробництва та обігу.

Розрахуємо економічну нерівність для організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за підсумками 2005 року:

Т Пб> Tvр> Так> 100%

Т Пб (2005) = 14,086% (141/1001 * 100%)

Tvр (2005) = 136,39% (7226/5298 * 100%)

Так (2005) = 100,121% (8295/8285 * 100%)

Т Пб Так <100%

Економічна нерівність для організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за підсумками 2005 року не виконується.

Даючи загальну оцінку діяльності підприємства, можна визна-лити форму економічного зростання, Iек.р., шляхом зіставлення ЕКСТ-пасивного і інтенсивних факторів [16, с. 221]:

Iек.р. = (Iпт • Ifo) / (I N • Iоф)

де Iпт - індекс продуктивності праці;

Ifo - індекс фондовіддачі;

I N - індекс чисельності;

Iоф - індекс основних фондів.

Якщо Iек.р. > 1, то підприємство розвивалося переважно за рахунок інтенсивних чинників. При Iек.р. <1 його зростання характеризується як екстенсивний.

Розрахуємо форму економічного зростання:

Iек.р. = (Iпт • Ifo) / (I N • Iоф)

Iек.р. = (1,102 • 0,938) / (1,156 • 1,405) = 0,636.

Таким чином, Iек.р. <1, отже, підприємство розвивалося переважно за рахунок ЕКСТ-пасивного факторів.

Розробка стратегічних планів є необхідною в усло-віях швидкозростаючою конкуренції і слабо контрольованих зраді-ний зовнішнього середовища бізнесу.

Розробка інноваційної стратегії здійснюється в три ця-па.

1 етап. Формулювання місії організації, яка є ос-новою для вироблення цілей і стратегій. Місія розглядається як сформульоване твердження, що розкриває сенс существова-ня організації, в якому проявляються відмінності даної організації від їй подібних.

Місія ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» - забезпечення населення міста Йошкар-Оли і Республіки Марій Ел продукцією тваринництва і рослинництва, організація комплексної поставки сільгосппідприємствам повного асортименту продукції сільгоспхімії.

2 етап. Формування цілей організації. Цілі встановлюються на основі місії і відображають бажаний стан організації, яке слід досягти в ході використання потенціалу.

Розглянемо основні напрямки, за якими в ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» встановлені цілі, їх якісні та кількісні характеристики.

1. Положення на місцевому ринку - стійке.

- частка місцевого ринку - 55%, зовнішнього -2,5%.

- обсяг продажів - 10 000 тис. Руб. на рік.

2. Рівень прибутковості - середній.

- величина чистого прибутку - 2 500 тис. Руб. на рік.

- рентабельність продукції - 12,8%.

3. Зміна в організації та управлінні.

4. Надання допомоги суспільству.

5. Задоволення вимог споживачів.

- підвищення якості продукції,

- повне задоволення попиту споживачів на вироблену продукцію.

6. Функціонування підприємства.

- орієнтування на інновації і творчість,

- збільшення прибутку і обсягів виробництва,

- формування гарного виробничого клімату,

- забезпечення безперебійності в виробництві.

7. Розвиток підприємства

- використання науково-технічних нововведень,

- автоматизація виробництва,

- проведення робіт по реконструкції виробничих потужностей,

- поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва,

- ефективне витрачання кормів на одиницю продукції тваринництва,

- підвищення якості продукції сільгоспхімії,

- вдосконалення рецептури комбікормів для тварин і повне забезпечення організації повноцінними кормами високого якостей,

- випуск нових, екологічно чистих видів продукції,

- утилізація відходів виробництва,

- поліпшення матеріальної компенсації працівникам підприємства,

- технічне переозброєння основних виробничих фондів,

- диверсифікація діяльності організації з метою отримання прибутку від інших видів бізнесу.

Дані цілі є довгостроковими. Термін досягнення - три-п'ять років.

При формуванні рішення щодо вибору стратегії організації складемо структуру стратегічних цілей діяльності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» на перспективу 1-3 роки (дерево цілей). Структура (дерево) цілей організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлена ​​на рис. 5.

3 етап. Вибір інноваційної стратегії розвитку. На стратегічному етапі інноваційний менеджер повинен руко-водствоваться матричних аналізом вибору стратегії. Вибір стратегії гії здійснюється з використанням моделей і матриць «стратегич-ського управління», це: «Модель М. Портера», модель Бостонської консультативної групи, матриця «привабливість-конкурентоспроможність», метод компанії «Мак-Кінсі», матриця «то- вар-ринок »І. Ансоффа, матрицею вибору інноваційної стратегії в таблиці 32 і ін.

4

Мал. 5. Структура (дерево) цілей підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

У зв'язку з тим, що зовнішнє середовище організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» є нестабільною макро-економічної середовищем, відзначається стабільний попит, помірна конкуренція, внутрішнє середовище поновлення ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» характеризується частковим оновленням технологій, модернізацією обладнання, оновленням продукції, то по матриці вибору інноваційної стратегії можна виділити стратегію широкої диференціації, тобто пропозиція в рамках діючого виробництва і продуктової лінійки не кардинально нові то ари і продукцію, а поліпшення або часткову зміну існуючої продукції підприємства.

Таблиця 32

Матриця вибору інноваційної стратегії

Внутрішнє середовище

обновле-ня

Зовнішнє середовище

стабільна

Нестабільна макро-економічне середовище, стабільний попит, помірна конкуренція

Стабільна Макроек-номічного среда,

среда, активна кон-ренції

Висока неопре-ділення, ризик і мінливість сере-ди

модернізація

Помірно насту-пательня

Сфокусована, стратегія діфферен-циации

Проходження за Ліді-ром

Захисна від зовнішніх загроз

Часткове оновлення технологій, модернізація обладнання, оновлення продукції

Наступальна стратегія широкої диференціації

Стратегія широкої диференціації

Сфокусована стратегія диференціації

Проходження за лідером

Системне оновлення виробництва на основі кластерів нововведень

Наступальна, лідируюча

Зміцнення позицій, лідируюча

Ситуаційна, Ліді-рующая

Помірно насту-пательня страті-гія дифференциа-ції

Впровадження радикальних технологічних рішень і реконструкція виробниц-ства

Атакуюча, Ліді-рующая

Помірно настають-кові, лідируюча

Зміцнення позицій, лідируюча

Новаторська, сі-туаціонная

Для обгрунтованого і кваліфікованого вибору стратегічних інноваційних альтернатив проведемо також SWOT - аналіз організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

SWOT - аналіз підприємства є ефективним інстру-ментом для дослідження його положення на ринку, у зовнішньому середовищі. SWOT - аналіз передбачає аналіз сильних і слабких сторін підприємства, вивчення середовища та прогнозування потенційні загрози, розробку компенсаційних заходів (запобігання збитків), аналіз стратегічних і тактичних можливостей підприємства, розробку заходів по «нейтралізації» загроз, мінімізація слабких сторін, зміцнення сильних сторін підприємства і розширення можливостей.

Матриця SWOT-аналізу організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлена ​​на малюнку 6.

можливості

1. Зниження витрат одиниці продукції

2. Запозичення зарубіжних технологій з виробництва сільгоспхімії

3. Диверсифікація діяльності

загрози

1. Зростання конкуренції в галузі

2. Посилення податкового режиму

3. Загроза продукції рослинництва через неврожай

Сильні сторони

1. Високий відсоток працівників управління організації мають вищу спеціальну освіту, великий стаж роботи на підприємстві;

2. Існуюча організаційна структура сприяє ефективному процесу управління і розвитку організації

3. Організація має високу платоспроможність і ліквідність

поле СІМ

1. Розширення асортименту продукції, що випускається при одночасному збереженні високої якості продукції

2. Спроба виходу зі своєю унікальною продукцією на нові ринки

3. Розробка інвестиційного проекту з метою диверсифікації бізнесу (виробництво сільськогосподарської плівки)

поле СИУ

1. Розробка

висококваліфікованими

маркетологами стратегії

боротьби з конкурентами;

2. Створення страхових запасів сировини і матеріалів, пошук альтернативних постачальників

3. Страхування майбутнього врожаю

4. Пошук шляхів зниження податкового тягаря (перехід на спрощений режим оподаткування)

Слабкі сторони

1. Високий коефіцієнт зносу обладнання

2. Мало уваги приділяється з боку керівництва впровадженню сучасних способів виробництва

3. Низький рівень заробітної плати;

поле СЛВ

1. Технічне переозброєння основних виробничих фондів

2. Поліпшення соціальної захищеності працівників організації

поле слу

1. Тимчасове зниження цін на

сільськогосподарську продукцію для обмеження

можливостей потенційних

конкурентів;

2.Пошук альтернативних каналів збуту продукції, впровадження системи вторинної переробки сільськогосподарської продукції

Мал. 6. Матриця SWOT-аналізу організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Для вибору стратегії гії розвитку діяльності організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» застосуємо модель Бостонської консультативної групи (БКГ).

Для формування продуктової стратегії підприємства необхідно провести портфельний аналіз, розглянувши основні продукти підприємства. Обсяг реалізації продукції за останні 3 роки і частка ринку організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і найсильніших конкурентів по кожному виду продукції представимо в табл. 33.

Таблиця 33

Характеристика портфеля пропозицій підприємства

види продукції

Об'єм реалізації,

тис. руб.

Частка ринку в звітному (2005) році,%

2003

2004

2005

організація

основний конкурент

1. Продукція сільгоспхімії

2509

177

тисячу двісті сорок п'ять

12,5%

34,8%

(ТОВ «Марійський

меліорація »)

2. Транспортні послуги

2765

+1899

2142

1,2%

74,5%

(ВАТ «УМЗ»)

3. Продукція рослинництва

1602

3222

3387

0,31%

1,9%

(ЗАТ ПЗ «Упшер»)

Разом

6876

5298

7226

Продуктова стратегія підприємства формується з використанням матриці БКГ. Алгоритм розрахунку наступний:

1) В якості критеріїв при побудові двомірної матриці БКГ розглядаються темпи зростання ринку (обсягів реалізації) ТРР і відносна частка ринку ОДР.

2) Розраховується ТРР. Цей показник характеризує зміну обсягів реалізації продукції за кожним видом продукції. ТРР визначається як відношення обсягу реалізації за останній звітний період до обсягу реалізації за попередній період і виражається відносною величиною (коефіцієнт).

3) Розраховується ОДР по кожному виду продукції як відношення частки підприємства на ринку до частки провідного конкурента. Частка ринку підприємства (конкурента) знаходиться як відношення обсягу реалізації до ємності ринку даної продукції. ОДР виражається у відносних величинах.

4) Розраховується частка кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації за звітний рік. Частка визначається у відсотках.

5) Всі розраховані дані зводяться в табличну форму - таблиця 34.

Таблиця 34

Вихідні дані для побудови матриці БКГ

№ продуктів

показник

1

(Продукція сільгоспхімії)

2

(Транспортні послуги)

3

(Продукція рослинництва)

1. ТРР

7,091

1,128

1,051

2. ОДР

1,05

0,98

0,89

3. Частка продукції в загальному обсязі реалізації підприємства в звітному році,%

17,23%

29,64%

46,87%

6) Формується матриця БКГ. В якості масштабу оцінки окремих видів продуктів приймаються:

1) середній індекс ТРР = 1 (у разі постійності обсягів реалізації продукції);

2) середній індекс ОДР визначається як середня величина в діапазоні від мінімального до максимального розрахункового значення за таблицею 34.

7) Формується портфельна стратегія підприємства за окремими видами продуктів з урахуванням наступних рекомендацій:

1) комбінація «знак питання», «зірка» та «дійна корова» призводить до найкращих результатів функціонування підприємства: хорошою рентабельності, високої ліквідності, довгостроковому зростанню обсягів продажів і прибутку;

2) комбінація «знак питання» і «зірка» веде до нестійкої рентабельності і ліквідності;

3) комбінація «дійна корова» і «собака на сіні» веде до падіння обсягу продажів і рентабельності.

У нашому випадку, що розглядається продукція підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» знаходиться в зонах «знак питання» (транспортні послуги, продукція рослинництва) і «зірка» (продукція сільгоспхімії).

З урахуванням рекомендацій можна відзначити, що існуюча комбінація «знак питання» і «зірка» веде до нестійкої рентабельності і ліквідності діяльності організації, що підтверджується звітними даними підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2005 рік.

Варіант продуктової стратегії підприємства доцільно представити в табличній формі (таблиця 35).

Таблиця 35

Варіант продуктової стратегії підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Сегмент матриці БКГ

№ продуктів

стратегії

"знак питання"

2,3

Зростання інвестицій або навіть інвестиційний ривок. Для підприємства доцільно залучити інвестиційні ресурси з метою диверсифікації виробництва, розробки нових видів продукції (організації виробництва столярних виробів), впровадження нових систем управління виробництвом, інформаційних технологій; розробка нових напрямків бізнесу.

Необхідно підтримати розвиток продуктів 2 і 3, щоб вони перемістилися в зону «зірки», в іншому випадку є ризик переміститися в зону «собака на сіні»

«Зірка»

1

"дійна корова"

"собака на сіні"

Стратегії для кожного виду продукту підбираються з матриці Томпсона і Стрікленд при накладенні її на матрицю БКГ (наприклад, «знакам питання» матриці БКГ відповідає другий квадрант матриці Томпсона і Стрікленд, «зірок» - другий квадрант і т.д.). Основний напрямок даної стратегії пов'язана зі зміною структури продуктового портфеля і перерозподілом наявних грошових коштів. Наприклад, можна змінити структуру портфеля, прибравши з нього «собаку на сіні» або направити надлишок грошових коштів від реалізації «дійної корови» на маркетингові дослідження потенційного попиту на «знак питання».

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що в зв'язку з неможливістю в даний час для організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» застосувати стратегію диференціації (що пояснюється специфікою виробничо-господарської діяльності підприємства), організації можна порекомендувати застосувати стратегію диверсифікації з метою отримання додаткової виручки і прибутку від інших видів бізнесу.

З метою диверсифікації виробництва досліджуваної організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і освоєння нового виду діяльності, пропонується розглянути інноваційний проект організації виробництва столярних виробів.

При розробці інноваційної стратегії ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» при впровадженні проекту з виробництва нової продукції - столярних виробів повинні бути знайдені конкретні споживачі, вже готові давати замовлення на продукцію, при цьому можна говорити про непоганий мережі збуту.

Ключовими факторами, що відрізняють ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» у своїй галузі, для розробки проекту нових видів продукції є:

- Виробничі кадри, які мають багаторічний досвід роботи.

- Якість продукції - організація сучасного технологічного виробництва.

- Бачення перспектив розвитку підприємства, які можуть бути реалізовані після досягнення цілей проекту.

- Орієнтація на покупця, його запити і пропозиції.

- Компетентність в технології виробництва продукції.

- Орієнтація на скорочення витрат.

- Здатність пристосування до зміни ринкових умов.

Підприємство буде здійснювати виробництво в залежності від потреб ринку, а також збільшення обсягів випуску за рахунок прибутків від поточної діяльності і реалізації продукції.

Обрана стратегія розвитку підприємства є економічно вигідною, оскільки забезпечує отримання прибутку. Додатково отриманий прибуток може бути використана з метою модернізації виробництва, на нові інноваційні проекти, а також збільшення виробничої потужності підприємства.

Для визначення стратегічної позиції організації при впровадженні проекту по освоєнню виробництва нової продукції будемо використовувати матрицю Мак Кінзі. Визначимо привабливість ринку в таблиці 36.

Таблиця 36

Визначення привабливості ринку

критерій оцінки

Питома вага, %

Оцінка в балах

підсумкова оцінка

1. Зростання ринку

40

60

24

2. Складність вступних бар'єрів

30

40

12

3. Рівень конкуренції

20

40

8

4. Потреба в товарі

20

50

10

Купується обладнання для нового виробництва столярних виробів планується розмістити в існуючому цеху організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». На сьогоднішній день готовність корпусу і приймання обладнання становить 80%.

Фінансування будівельно-монтажних робіт по завершенню будівництва корпусу і монтажу технологічного і допоміжного обладнання підприємство планує здійснити на власні кошти ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Договори з будівельними організаціями та постачальниками комплектації є.

Для забезпечення нового виробництва необхідною інфраструктурою підприємство має в своєму розпорядженні: діючої котельні з необхідним запасом потужності для опалення корпусу; оборотною системою постачання технологічної водою; діючими складами і сховищами для готової продукції і сировини з необхідною мережею внутризаводского транспортування; діючими підстанціями для забезпечення електроенергією; транспортним господарством.

Для організації проектованого виробництва підприємство укомплектовано необхідними кадрами робітників і фахівців. Підприємство має службу матеріально-технічного постачання, яка навіть в умовах дефіциту коштів регулярно забезпечує виробництво необхідними комплектуючими.

Так як сировину, необхідну для виробництва проектованої продукції, в основному використовується в даний час, то проблем з його придбанням немає. Підприємство працює зі стабільними постачальниками, які мають можливість забезпечити необхідні обсяги поставок. Монопольних постачальників підприємство не має. Відходи, які утворюються на виробництві нової продукції (тирса, стружка) будуть перероблятися на існуючих потужностях з випуску нових матеріалів (ДВП).

В межах інноваційного проекту прийнятною слід назвати стратегію проникнення на ринок. Дана стратегія означає, що ми будемо реалізовувати товар-аналог на вже існуючому ринку. Дана стратегія найбільш ефективна в разі, якщо ринок не насичений цим товаром. Реалізація стратегії полягатиме в залученні хоча б частини цих покупців, а також в переманюванні покупців у конкурентів.

2.5. Розробка маркетингової стратегії ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Перш ніж розробити маркетингову стратегію досліджуваної організації, уявімо сильні і слабкі сторони організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в таблиці 37.

Таблиця 37

Сильні і слабкі сторони підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

аспект середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Виробництво

Висока мобільність виробництва

Підприємство працює за старими технологіями.

2. Персонал

Чисельність на підприємстві з кожним роком значно не змінюється. Коефіцієнт плинності мінімальний. На підприємстві знаходяться 8 фахівців.

На ринку праці є необхідні кадри для підприємства.

Вік персоналу 40-55 років

Система винагороди не постійна.

3. Маркетинг

Підприємство виробляє продукцію рослинництва.

Якість продукції високе. Устаткування економічне, довговічне. Продукція потрапляє на регіональний ринок + ближні регіони.

Використання методу особистих продажів, а також реалізуються рекламні компанії в спеціалізованих виробах, каталогах, відбувається участь в спеціалізованих виставках.

Реалізація товару відбувається способом:

Виробник ---- Споживач

Як такого відділу маркетингу немає і всі функції виконує головний економіст. Для більшого розвитку відділу мало грошей.

4. НДДКР

В даний час підприємство планує впровадити систему контролю якості обладнання.

Для впровадження нових видів продукції необхідні значні інвестиції.

5. Фінанси

Оборотність капіталу досить хороша, її можна подивитися. Платоспроможність підприємства середня, це говорить про нестійкому фінансовому здоров'я.

Інвестицій не надходить, підприємство працює на своєму капіталі. У зв'язку з економічними кризами в минулих періодах діяльність підприємства не стабільна. це характери

-зуется показниками рентабельності.

аспект середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

6. Керівництво

Тип організаційної структури лінійно-функціональний. Стиль керівництва - демократичний, тобто рішення приймаються колективно, інструкції віддаються в формі пропозицій, використовується товариський тон. Заходи плануються подачею на стіл, а по ситуації в групі. Ефективність пов'язана з повнішою інформованістю всіх

працівників і членів колективу. Соціально-психологічний клімат в колективі спокійний, доброзичливий.

Високі вимоги до керівника з усіх функцій управління і сфер діяльності, що має передбачати його різнобічні знання і досвід. Довго приймаються рішення.

Класифікація типів ринків можлива за різними ознаками. У таблиці 38 подано загальну характеристику ринку збуту ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

Таблиця 38

Характеристика ринку збуту ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

класифікаційний

ознака

Обраний тип ринку, його короткий опис

територіальний

охоплення

Регіональний ринок (Республіка Марій Ел)

ринковий механізм

впливу держави

З непрямим впливом держави на

попит і пропозиція, так як політика

спрямована на захист національного ринку, на

створення умов для нормального функціонування вітчизняних підприємств.

3. Тип конкуренції

Ринок чистої конкуренції.

На цьому ринку є багато продавців і

покупців однакового товару. ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» не може впливати на становище на ринку, так як її частка на ньому не велика. Також відсутній контроль цін.

Підприємство на цьому ринку не витрачає багато часу на розробку стратегії маркетингу, тому що доти, поки ринок залишається ринком чистої конкуренції, роль маркетингових досліджень, діяльності по розробці товару, політики цін, реклами, стимулювання збуту й інших заходів мінімальна.

класифікаційний

ознака

Обраний тип ринку, його короткий опис

4.співвідношення попиту

і пропозиції

Ринок «покупця».

На цьому ринку попит менше, ніж пропозиція.

Це сприяє тому, що покупець порівнює різні види товарів і вибирає той товар, який відповідає його вимогам: ціна, якість, швидкість обробки, розмір і т.д.

5. Ступінь зрілості

ринкових відносин

Розвинені ринки.

6. Відповідність

чинному законодавству

Легальний ринок.

Діяльність ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» здійснюється строго в рамках законів і нормативних актів РФ.

7. Термін використання

товару

Ринок товарів короткострокового користування (які швидко товари - продукція рослинництва)

8. Елементи процесу виробництва

Ринок предметів праці

9. Матеріальна

специфіка продукту

Ринок продуктів, що мають матеріальне втілення.

10. Тип споживача

Населення, сільськогосподарські переробні організації

11. Ступінь

агрегування товару

Товарний ринок по общегрупповой ознакою.

Це ринок промислового призначення, ринок товарів народного споживання.

Поглиблене дослідження ринку припускає необхідність його розгляду як диференційованої структури залежно від груп споживачів і споживчих властивостей продукції, що в широкому сенсі визначає поняття ринкової сегментації.

Процес сегментації складається з наступних етапів.

А. Вибір ознак сегментації.

Б. Вибір методу сегментації.

В. Вибір цільового ринкового сегменту.

Г. Позиціонування товару.

Об'єктами сегментації є реальні і потенційні споживачі, тобто фермерські господарства, приватні підприємці, переробні організації, колгоспи, елеватори, будь-які клієнти, які бажають придбати продукцію організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

А. Вибір ознак сегментації.

Виділимо найбільш важливі ознаки сегментації в сфері виробництва сільськогосподарської продукції: географічний ознака, сфера діяльності, споживчі мотиви (переваги), рівень доходу.

Таблиця 39

Вибір ознак сегментації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

ознака сегментації

сегменти

географічний ознака

- сусідні регіони (Республіка Татарстан, Чувашія, Кіровська область, Удмуртія, Мордовська республіка)

- регіон (Республіка Марій Ел)

- місто Йошкар-Ола

Сфера діяльності

- фермерські господарства

- СПК

- переробні підприємства

- індивідуальні підприємці

Споживчі мотиви (переваги)

- ціна

- якість

- обслуговування

Рівень прибутку

- низький

- середній

- високий

Б. Вибір методу сегментування.

Вибір методу сегментації здійснюється із застосуванням спеціальних прийомів класифікації. В роботі застосуємо найбільш поширений метод сегментування ринку - метод угруповань за одним або кількома ознаками. Суть методу полягає в послідовній розбивці сукупності об'єктів на групи по найбільш значущих ознаками.

В. Вибір цільових сегментів.

Вибір цільових сегментів представимо в таблиці 40.

Таблиця 40

Сегментація ринку продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

ознаки

Сегментації.

Рівень прибутку

низький

середній

високий

1. Географічний ознака

- сусідні регіони (Республіка Татарстан, Чувашія, Кіровська область, Удмуртія, Мордовська республіка)

- регіон (Республіка Марій Ел)

- місто Йошкар-Ола

2. Сфера діяльності

- фермерські господарства

- СПК

- переробні підприємства

- індивідуальні підприємці

3. Споживчі мотиви

- ціна

- якість

- обслуговування

Цільовий сегмент ринку - один або кілька сегментів, відібраних для маркетингової діяльності фірми. Він повинен мати достатній потенціал попиту, стабільним. Заштрихованими ми виділили цільові сегменти (таблиця 40).

Як видно з даних таблиці 40, можна зробити висновок, що цільовим сегментом ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» є фермерські, сільськогосподарські та переробні підприємства, із середнім і високим рівнем доходу, територіально знаходяться на території Республіки Марій Ел (райони), звертають першорядну увагу на ціну і якість продукції. ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» концентрує зусилля і ресурси на один сегмент ринку, сільську місцевість, де використовує свої переваги, забезпечуючи економію на спеціалізації виробництва і міцну ринкову позицію за рахунок високого ступеня унікальності та індивідуальності в задоволенні потреб.

У кожного підприємства є свої конкуренти. Конкуренти - це підприємства, що виробляють аналогічну продук-цію.

У ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» на ринку є кілька конкурентів:

- СПА «Генетик» м Йошкар-Ола,

- ВАТ «Марагропромтехснаб» м Йошкар-Ола,

- ТОВ «Лена плюс» м Кіров,

- МСПК «Советскмежхозлескорм» п. Радянський.

Найсильніша конкурент - СПА «Генетик» м Йошкар-Ола, що виробляє продукцію агрохімії (макуха, торф, компост, мінеральні та органічні добрива, продукція хімічної захисту).

Розробимо профілі конкуруючих підприємств в таблиці 41.

Таблиця 41

Профілі конкуруючих підприємств

п / п

вимоги

0

1

2

3

4

5

1.

Частка ринку, що належить підприємству.

Про

|

2.

Репутація підприємства на ринку.

_

3.

Широта і глибина експерименту

Про

|

4.

Якість продукції.

_

5.

Сприятлива для покупців ціна.

|

Про

6.

Система знижок з ціни.

|

Про

7.

Умови та термін платежу.

|

Про

8.

Ступінь охоплення ринку.

Про

|

9.

Розміщення складських приміщень.

_

10.

Система транспортування.

|

Про

11.

Форми збуту.

_

12.

Реклама.

Про

|

13.

Фінансові можливості підприємства.

Про

|

14.

Витрати виробництва.

Про

|

15.

Ефективна система управління.

Про

|

16.

кадровий потенціал

_

17.

Ноу-хау.

|

Про

Умовні позначення:

Про - ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

| - СПА «Генетик»

Середній бал по ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»:

3 + 5 + 3 + 4 + 5 + 1 + 4 + 3 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 4 = 61/17 = 3,6.

Середній бал по СПА «Генетик»:

4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 0 + 3 + 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 = 63/17 = 3,7.

На профілі вимог добре видно сильні і слабкі сторони обох підприємств в конкурентній боротьбі, а також величина преимущест-ва того чи іншого конкурента за ступенем задоволення вимог, що забезпечують успіх на ринку.

Висновок: ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і СПА «Генетик» займають середнє положення на ринку, але все-таки невелику перевагу має СПА «Генетик». Поступається ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» конкуренту за факторами «Частка ринку», «Широта і глибина асортименту», «Ступінь охоплення ринку», «Реклама», «Фінанси», «Управління». За результатами анкетування ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» набрало 61 бал, а СПА «Генетик» - 63 бали, середній бал відповідно 3,6 і 3,7.

Оцінимо ступінь пристосування підприємств ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і СПА «Генетик» до умов зовнішнього середовища в таблиці 42.

Таблиця 42

Оцінка діяльності конкуруючих підприємств в умовах різних сфер оточення

сфери оточення

фактори конкурентоспроможності

бальна шкала

Зона слабких сторін

Зона ста-мобільності

Зона силь-них сторін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

політична

виробництво

Про

|

фінанси

_

кадри

Про

|

управління

...........


Про

|

технологія

_

маркетинг

Про

|

Економ

чна

виробництво

_

фінанси

Про

|

кадри

Про

|

управління

Про

|

технологія

_

сфери оточення

фактори конкурентоспроможності

бальна шкала

Зона слабких сторін

Зона ста-мобільності

Зона силь-них сторін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

маркетинг

Про

|

Техніко-технологічна

виробництво

|

Про

фінанси

|

Про

кадри

|

Про

управління

Про

|

технологія

_

маркетинг

|

Про

Соціально-демографічна

виробництво

|

Про

фінанси

|

Про

кадри

Про

|

управління

|

Про

технологія

|

Про

маркетинг

|

Про

Природно-економі

чна

виробництво

|

Про

фінанси

|

Про

кадри

|

Про

управління

|

Про

технологія

|

Про

маркетинг

|

Про

Умовні позначення:

Про - ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

| - СПА «Генетик»

Таблиця 43

Середні оцінки підприємства за сферами оточення

Сфера

підприємство

політи

чна

еконо

мическая

техніко

техноло-

гическая

соціа

льоно-

демографічна

Природно-екологи

чна

ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

4,8

4,7

5,2

5,0

5,2

СПА «Генетик»

5,5

5,8

4,7

3,5

3,7

Побудуємо радіальну діаграму сфер оточення підпри-ємств, виділивши три зони:

- зона стабільності (до трьох балів),

- зона стабільності (рівноваги) (від 3 до 6 балів),

- зона успіху (від 6 до 9 балів).

На радіальної діаграмі відзначимо середні значення кількістю-ських оцінок діяльності підприємств для кожної сфери оточення (рис. 8).

4

Умовні позначення:

1 - ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» ()

2 - СПА «Генетик» ()

Мал. 8. Радіальна діаграма інтегрованої оцінки діяльності підпри-ємств при даних сферах оточення

Визначимо площі (S) отриманих фігур:

S А 1 B 1 C 1 D 1 E 1 = S А 1 OB 1 + S B 1 OC 1 + S C 1 OD 1 + S D 1 OE 1 + S E 1 OA 1,

S А 2 B 2 C 2 D 2 E 2 = S А 2 OB 2 + S B 2 OC 2 + S C 2 OD 2 + S D 2 OE 2 + S E 2 OA 2,

При цьому площа кожного з трикутників може бути обчислена за формулою Герона. Дві сторони кожного трикутника - величини відомі - середні оцінки діяльності підприємства в умовах даної сфери оточення. Третя сторона визначається за формулою.

Результати розрахунку зведемо в таблицях 44 і 45.

Таблиця 44

параметр

А1В1

В1С1

C1D1

D1E1

E1A1

значення

9,42

9,8

10,1

10,1

10,0

параметр

P А 1OB1

P B1OC1

P C1OD1

P D1OE1

P E1OA1

значення

9,5

9,9

10,1

10,2

10,1

параметр

S А 1OB1

S B1OC1

S C1OD1

S D1OE1

S E1OA1

S А 1B1C1D1E1

значення

4,6

4,9

5,1

5,1

5,1

24,8

Таблиця 45

параметр

А2В2

В2С2

C2D2

D2E2

E2A2

значення

11,2

10,4

8,1

7,1

9,1

параметр

P А2 OB 2

P B 2 OC 2

P C 2 OD 2

P D 2 OE 2

P E 2 OA 2

значення

11,3

10,5

8,2

7,2

9,2

параметр

S А2 OB 2

S B 2 OC 2

S C 2 OD 2

S D 2 OE 2

S E 2 OA 2

S А2 B 2 C 2 D 2 E 2

значення

6

5,4

3,7

3,1

4,3

22,5

Знайдемо коефіцієнти стабільності для конкуруючих підприємств як співвідношення площ отриманих фігур і площі фігури зони стабільності.

S зони стабільності = 5 х v9,5 х (9,5 - 6) х (9,5 - 6) х (9,5 - 7,1) = 85,6

Коефіцієнт стабільності для ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» дорівнює:

24,8 / 85,6 = 0,29.

Коефіцієнт стабільності для СПА «Генетик» дорівнює:

22,5 / 85,6 = 0,26.

Знайдемо коефіцієнти успіху для наших підприємств як соотно-шення площ отриманих фігур і площі зони успіху:

S зони успіху = 5 х v14,3 х (14,3-9) х (14,3-9) х (14,3 - 10,6) = 192,6

Коефіцієнт успіху для ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» дорівнює: 24,8 / 192,6 = 0,13.

Коефіцієнт успіху для СПА «Генетик» дорівнює:

22,5 / 192,6 = 0,12.

Як бачимо, коефіцієнти стабільності обох підприємств невисо-ки, ще нижче коефіцієнти успіху. Але все-таки деяку перевагу за даними показниками залишається за ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Це оз-начає, що ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» зуміло краще врахувати у своїй діяльності умови зовнішніх сфер оточення, змінюючи в потрібному на-правлінні контрольовані чинники конкурентоспроможності, і на сьогоднішній день має кращі конкурентні можливості. У далекій-шем ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» необхідний вектор розширення в зоні стабільності для поступового підвищення конкурентоспроможності з це-ллю досягнення успіху.

Розглядаючи конкурентоспроможність продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», проведемо бальну оцінку активності продукції сільгоспхімії на ринку за 9-бальною шкалою (таблиця 46).

Таблиця 46

Бальна оцінка активності продукції сільгоспхімії на ринку

Характеристика для оцінки ділової активності на ринку

бальна шкала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Відповідність необхідним хімічним і технологічними властивостями

2. Якість товару по відношенню до ринкового

3. Небезпека заміщення іншим товаром

4. Величина ринку

5. Можливості зростання ринку

6. Інтенсивність конкуренції

7. Активність каналів збуту

8. Наявність знижок

9. Терміни поставки

компост

Мінеральні добрива

органічні добрива

Середнє значення по товару «Компост» становить 4,3. Стабільність, але небезпека заміщення іншими товарами.

Середнє значення по товару «Мінеральні добрива» становить 4,8.

Середнє значення по товару «Органічні добрива» становить 5,6.

Побудуємо профіль бальної оцінки конкурентоспроможності для ка-ждого виду товарів в таблиці 47.

Таблиця 47

Бальна оцінка конкурентоспроможності продукції сільгоспхімії

Характеристика для оцінки конкурентоспроможності нашого товару

бальна оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А. Споживчі властивості

1. Екологічність продукції сільгоспхімії

2. Наявність отруйних добавок

3. Асортимент продукції

4. Упаковка

5. Термін придатності

6. Рівень обслуговування

7. Можливості переробки

8. Гарантійний термін

9. Рівень витрат на придбання товару

10. Рівень витрат споживача на експлуатацію товару

компост

Мінеральні добрива

органічні добрива

Середнє значення по товару «Компост» становить 6,2.

Середнє значення по товару «Мінеральні добрива» становить 7,3.

Середнє значення по товару «Органічні добрива» становить 8,0.

Використовуючи середні значення профілів активності і конкурентоспро-можності товарів представимо результати попередніх етапів графічно.

Органічні добрива займають лідируюче положення «сяюча зірка». Слід тримати позицію лідера, інвестуючи і розвиваючи якість товару.

У продуктів «Мінеральні добрива» і «Компост» конкурентоспроможність мала, але активність ве-лика. Товари перебувають під питанням.

У підприємства є резерви зниження цін на товари. На даному етапі підприємство може застосувати стратегію «зняття вершків», поступово знижуючи ціну в подальшому з метою охоплення нових сегментів.

В даний час для утримання позицій і росту конкурентоспро-можності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» необхідно застосувати стратегію переважної ціни, встановлюючи ціни нижче конкурентів, при цьому домагаючись високої якості товару і акцентуючи на цьому внима-ня в рекламі.

Для нашого підприємства ефективно буде застосування наступних збутових стратегій для реалізації продукції сільгоспхімії: стратегія однорівневого каналу збуту, стратегія прямого збуту.

Застосування стратегії однорівневого каналу збуту дозволяє нашому підприємству користуватися послугами посередників. В даний час ситуація така, що дуже багато фірм пропонують нашому підприємству свої послуги в якості посередників. Тут підприємство використовує стратегію втягування, тобто пропонує продукцію у вигідному світлі для споживачів. Таким чином, посередники самі намагаються налагодити контакти з нашим підприємством. Тому в даному каналі розподілу існує конкурентна ситуація серед посередників, а саме серед дилерів.

Також щоквартально ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» проводить рекламну кампанію, орієнтуючись на потенційних споживачів. Сутність рекламної кампанії полягає в тому, що розсилаються каталоги, брошури, супровідні листи, в яких полягає звернення до керівника підприємства, повідомляється коротка інформація про діяльність нашої організації.

Також ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» бере активну участь у проведених на території Республіки Марій Ел сільськогосподарських виставках, ярмарках, конкурсах.

Тому вся робота служби збуту отримує безліч пропозицій щодо співпраці. Діяльність її поставлена ​​таким чином, що в результаті рекламної кампанії, що проводиться підприємством постійно, між посередниками існує конкуренція і жорсткий відбір на укладання договорів зі співробітництва. Для нашого підприємства доцільно буде застосувати стратегію глибокого впровадження на ринок. Збут збільшується за допомогою агресивного маркетингу.

Але головна мета ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» - вийти самим на кінцевого споживача, забезпечити їх необхідною інформацією, виявити потреби споживачів. Тому підприємство прагне розширити свої прямі поставки без посередників прямо з сільгосппідприємствами республіки Марій Ел.

2.6. Висновки до розділу 2


За результатами проектної глави можна зробити наступні висновки.

В якості можливого шляху виходу з кризи організації пропонується організувати управління фінансовими ресурсами (робота з дебіторами, оцінка і розрахунок суми необхідних позикових ресурсів, робота з банками та кредитними організаціями, впровадження внутрішньофірмового планування і бюджетування, розробка бізнес-плану) на ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» з введенням посади фінансового менеджера.

Показники останнього 2005 року в матриці фінансової стратегії виявилися в зоні нестійкої рівноваги (квадрант 3).

Таке підприємство характеризується знову протифазою РФД і РГД, але вже з іншим знаком (в порівнянні з квадрантом 1).

Негативний РГД говорить про те, що фірма або здійснила інвестиційний проект, або скоротила фінансово-експлуатаційні потреби (за рахунок наростання кредиторської заборгованості). Стан характеризується відсутністю власних вільних коштів і використанням залученого капіталу.

Можливий сценарій розвитку - перехід в квадранти 5 або 6 (повернення в квадрант 2 малоймовірно - тільки в разі рівності темпів зростання обороту і рентабельності).

Перехід в квадрант 5 можливий у випадку скорочення фінансово-експлуатаційних потреб підприємства. При цьому зросте рентабельність активів підприємства і збільшаться темпи зростання обороту (виручки). У разі зменшення запозичень коштів фірмою у вигляді кредиту (послаблюється сила впливу фінансового важеля) підприємство може опинитися в квадраті 6, що свідчить про те, що у фірми відбувається наростання власних коштів.

В цілому штат працівників управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» укомплектований кваліфікованими працівниками, які мають значний стаж роботи в сільськогосподарській галузі, які знають специфіку виробництва продукції і послуг. Заміни працівників управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» поки не потрібно. Механізаторські кадри (трактористи і водії) організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлені досвідченими робітниками, більшість з них мають високий кваліфікаційний розряд, досвід роботи в сільському господарстві, зацікавленість в результатах праці.

На кінець досліджуваного періоду ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» має незначну заборгованість перед своїм персоналом; заробітна плата в організації виплачується регулярно.

Однак слід зазначити, що в ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» практично відсутня будь-яка система оцінки результатів праці та мотивації персоналу. В основному діє принцип зрівнялівки, будь-яка ініціатива з боку підлеглих належним чином не заохочується. Також не розвинені і мотиваційні механізми. Про це, перш за все, говорить низька заробітна плата співробітників, відсутність додаткових стимулів. Необхідне підвищення кваліфікації та навчання фахівців планово-економічного відділу і бухгалтерії, шляхом направлення на курси підвищення кваліфікації в Йошкар-Олінскій аграрний технологічний коледж, училища та в ефективно працюють сільськогосподарські підприємства в Республіці Марій Ел.

Раді та правлінню ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в перспективі треба серйозно думати і про підготовку резерву кадрів на посади керівників і провідних фахівців.

Також управління ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» необхідно приділити пильну увагу впровадженню і використанню соціальних програм.

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що в зв'язку з неможливістю в даний час для організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» застосувати стратегію диференціації (що пояснюється специфікою виробничо-господарської діяльності підприємства), організації можна порекомендувати застосувати стратегію диверсифікації з метою отримання додаткової виручки і прибутку від інших видів бізнесу.

З метою диверсифікації виробництва досліджуваної організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і освоєння нового виду діяльності, пропонується розглянути інноваційний проект організації виробництва столярних виробів.

При розробці інноваційної стратегії ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» при впровадженні проекту з виробництва нової продукції - столярних виробів повинні бути знайдені конкретні споживачі, вже готові давати замовлення на продукцію, при цьому можна говорити про непоганий мережі збуту.

Цільовим сегментом ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» є фермерські, сільськогосподарські та переробні підприємства, із середнім і високим рівнем доходу, територіально знаходяться на території Республіки Марій Ел (райони), звертають першорядну увагу на ціну і якість продукції. ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» концентрує зусилля і ресурси на один сегмент ринку, сільську місцевість, де використовує свої переваги, забезпечуючи економію на спеціалізації виробництва і міцну ринкову позицію за рахунок високого ступеня унікальності та індивідуальності в задоволенні потреб.

Найсильніша конкурент організації - СПА «Генетик» м Йошкар-Ола, що виробляє продукцію агрохімії (макуха, торф, компост, мінеральні та органічні добрива, продукція хімічної захисту).

ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і СПА «Генетик» займають середнє положення на ринку, але все-таки невелику перевагу має СПА «Генетик».

ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» зуміло краще врахувати у своїй діяльності умови зовнішніх сфер оточення, змінюючи в потрібному на-правлінні контрольовані чинники конкурентоспроможності, і на сьогоднішній день має кращі конкурентні можливості. У далекій-шем ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» необхідний вектор розширення в зоні стабільності для поступового підвищення конкурентоспроможності з це-ллю досягнення успіху.

У продуктів ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» «Мінеральні добрива» і «Компост» конкурентоспроможність мала, але активність ве-лика. Товари перебувають під питанням.

У підприємства є резерви зниження цін на товари. На даному етапі підприємство може застосувати стратегію «зняття вершків», поступово знижуючи ціну в подальшому з метою охоплення нових сегментів.

В даний час для утримання позицій і росту конкурентоспро-можності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» необхідно застосувати стратегію переважної ціни, встановлюючи ціни нижче конкурентів, при цьому домагаючись високої якості товару і акцентуючи на цьому внима-ня в рекламі.

Для нашого підприємства ефективно буде застосування наступних збутових стратегій для реалізації продукції сільгоспхімії: стратегія однорівневого каналу збуту, стратегія прямого збуту.

Головна мета ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» - вийти самим на кінцевого споживача, забезпечити їх необхідною інформацією, виявити потреби споживачів. Тому підприємство прагне розширити свої прямі поставки без посередників прямо з сільгосппідприємствами республіки Марій Ел.

ГЛАВА 3. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ «КУЖЕНЕРСКАЯ СІЛЬГОСПХІМІЯ»

3.1. Проект анкетного опитування споживачів продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Сучасні зарубіжні фірми до 50% коштів, що виділяються на маркетингові розробки, витрачають на проведення анкетних опитувань. Анкета - найпоширеніше знаряддя, яке використовується при зборі первинних даних.

Виділяють наступні види анкетних опитувань:

1). усні опитування:

- контактна інтерв'ю;

- телефонне опитування;

2). письмові опитування:

- індивідуальне опитування з асистентом;

- поштове опитування.

Проведемо опис респондентів планованого анкетного опитування основних споживачів продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

Основними споживачами продукції підприємства є господарствами Куженерского району, а також господарства Радянського, Оршанського, Медведівського, Параньгінского районів - таблиця 48.

Таблиця 48

Опис основних споживачів продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

п / п

Назва споживача продукції

Основні види діяльності

1

СПК колгосп «Шорсола»

Виробництво молока, м'яса ВРХ, м'яса свиней, продукції рослинництва

2

СГВК «З / з Куженерскій»

Виробництво молока, м'яса ВРХ, м'яса свиней, продукції рослинництва

п / п

Назва споживача продукції

Основні види діяльності

3

ЗАТ «Новий світ»

Виробництво м'яса ВРХ, м'яса свиней.

4

ПКСХА колгосп «Іскра»

Виробництво молока, м'яса ВРХ, м'яса свиней.

5

ЗАТ «Куженерское молоко»

Виробництво молока, молочної продукції

6

ТОВ «Чкаріно»

Виробництво, закупівля, переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції.

7

ТОВ «Артіль»

Виробництво молока, продукції рослинництва

8

ВАТ «Ронгінское ТБП»

Продукція рослинництва

9

ВАТ «Азановскій племзавод»

Виробництво молока, м'яса ВРХ, м'яса свиней, продукції рослинництва

10

ТОВ «Бс-Майстер»

Продукція рослинництва

11

ІП дотриманням А.П.

Переробка сільськогосподарської продукції

12

СПК колгосп «Уілиш»

Виробництво молока, молочної продукції

13

СПК колгосп «ім. Леніна »

Виробництво молока, м'яса ВРХ, м'яса свиней, продукції рослинництва

14

СПК колгосп «ім. Кірова »

Виробництво молока, м'яса ВРХ, продукції рослинництва

15

СГВК колгосп «Янга Тормиш»

Виробництво молока, м'яса ВРХ, м'яса свиней, продукції рослинництва

16

Радгосп «Елеевскій»

Виробництво молока, молочної продукції

17

ІП Габдрахманов

Переробка сільськогосподарської продукції

18

ЗАТ ПЗ «Шойбулакскій»

Виробництво молока, м'яса ВРХ, продукції рослинництва

Анкети планується поширити серед генеральних директорів господарств і організацій, заступників директорів, головних економістів і бухгалтерів, які мають відношення до взаємоспівпрацю з досліджуваної організацією, які мають досвід роботи з керуванням і бухгалтерією організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», знають якість продукції підприємства.

Вибірка характеризується як багатоступенева комбінована, яка включає в себе:

- Принцип районування (стратифікації - вибір місця опитування).

- Принцип квот.

- Цільова аналітична.

Планується опитати 32 респондента (генеральні директори, заступники директорів, головні економісти і бухгалтера з 18 організацій - споживачів продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»). Для аналізу було визначено 32 анкети.

Таким чином, опитуванням було охоплено багато великих господарств Куженерского району та районів Республіки Марій Ел, розташовані в різних частинах, віддалені один від одного. Географічний розподіл забезпечило якісну повноту охоплення інформаційного поля продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

3.2. Цілі і завдання анкетного опитування

Актуальність проведення маркетингового дослідження визначається тим, що необхідно знизити рівень невизначеності в проведенні стратегії розвитку організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

Необхідність проведення анкетного опитування серед клієнтів організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» визначається можливістю отримання інформації за більш низьку ціну. Для повноти аналізу необхідна оцінка основних конкурентів, а також сильних і слабких сторін підприємства.

Мета дослідження - оцінка позицій продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» на ринку сільськогосподарської продукції, вироблення рекомендацій щодо стратегії розвитку підприємства.

Завдання дослідження:

- виявити рейтинг організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»;

- виділити цільовий сегмент в залежності від комплексу ознак;

- виробити рекомендації щодо вдосконалення продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»;

- діагностика сприйняття організації цільовим сегментом;

- проаналізувати і оцінити основних конкурентів на ринку сільськогосподарської продукції республіки;

- оцінити сильні і слабкі сторони підприємства;

- виявити ставлення респондентів до якості управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»;

- визначити якість і конкурентоспроможність виробленої підприємством продукції;

- виробити рекомендації щодо рекламної кампанії;

- підготувати пропозиції щодо стимулювання збуту продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

Об'єкти дослідження: клієнти, основні конкуренти.

Методика дослідження: письмовий анкетне опитування респондента з інтерв'юером. Обраний підхід до форми анкетування забезпечив якість анкет, а також дозволили виявити «критичні», «вузькі» місця в сфері якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». При цьому значно зросла трудомісткість дослідження і вимоги до психології і професіоналізму польових інтерв'юерів. Поряд із закритими питаннями анкета включала велике коло відкритих запитань, які дозволяють дати якісний аналіз та рекомендації щодо предмету вивчення (при цьому значно ускладнюється програмна обробка первинної інформації).

В ході дослідження узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід в області виробництва сільськогосподарської продукції та надано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається на ринку республіки.

Інструментарій дослідження: анкета для отримання інформації від респондентів, програма дослідження, сучасні методики ринкових досліджень.

Етапи маркетингового дослідження:

- Підготовчий - розробка програми та інструментарію, визначення об'єкта і термінів дослідження, формування дослідницького колективу.

- Проведення дослідження - організація опитування, обробка отриманих даних.

- Експерт-аналіз основних конкурентів, сильних і слабких сторін підприємства.

- Маркетинг цільових сегментів.

- Аналіз результатів і вироблення рекомендацій.

Робота в ринкових умовах робить маркетингове дослідження непорушним законом існування бізнесу. Незатребувана ринкова розробка дає шанс конкуренту на ринку сільськогосподарської продукції.

3.3. Проект анкети споживачів продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Шановні колеги!

Пропонуємо Вам співпрацю в розвитку організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і поліпшення продукції, що випускається.

Нам цікавий Ваш погляд на наступні питання:

1. Посада:

1) Директор організації

2) Головний бухгалтер

3) Заступник директора

4) Економіст

5) Бухгалтер

6) інше (вказати) ____________________________________

2. Освіта

1) середнє 2) середню спеціальну 3) вища

3. Скільки років ви співпрацюєте з ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» ?:

1. більше 5 років

25 років

34 роки

4. 3 роки

5. 2 роки

6. 1 рік

7. менше року

4. Чи змінилося за останній час Ваше ставлення до ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

1. в кращу сторону

2. в гіршу сторону

3. не змінилося

4. Важко відповісти

5. Якщо Ваше ставлення до ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» змінилося, то чому?

6. Чи відчуваєте Ви складності в процесі взаімосотруднічества з керуванням організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» ?:

1) та

2) немає

7. Якщо так, то чому?

8. Чи плануєте ви і далі співпрацювати з організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

1) так 2) немає

9. Визначте якість продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»:

1. дуже висока

2. досить високу

3. середнє

4. досить низька

5. дуже низька

10. Порівняйте якість продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» з якістю продукції СПА «Генетик» (головного конкурента):

1. нижче

2. дуже схоже

3. вище

11. Ціна продукції, що випускається організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» відповідає якості?

1. відповідає

2. ціна вища якості

3. Якість вища за ціну

4. Важко відповісти

12. Порівняйте ціни ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» з цінами СПА «Генетик»:

1. нижче

2. дуже схожі

3. вище

13. Оцініть надійність поставок продукції клієнтам підприємством ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»:

1. дуже висока

2. досить висока

3. середня

4. досить низька

5. дуже низька

14. Залучили б Вас невеликі знижки на продукцію організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

1. так

2. немає

3. іноді

4. ваш варіант

15. Стимулювало б Вас на покупку продукції підприємства покращене обслуговування?

1. так

2. немає різниці

3. іноді

4. ваш варіант

16. Як Ви ставитеся до широкої рекламі?

1. спокійно

2. подобається

3. не подобається (але потрібна)

4. ніяк

17. До якої рекламі ви ставитеся з великою довірою?

1. друкованої

2. рекламні ролики по телебаченню

3. з вуст знайомих та інших

4. плакати

18. Стали б ви співпрацювати з організацією, якби знали, що її товар має високу ціну, але і високу якість?

1. так

2. немає

3. іноді

4. ваш варіант

19. Як ви оцінюєте якість рекламної продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

1. Висока

2. Середня

3. Низька

4. ваш варіант

20. Ваші пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

Висловлюємо Вам подяку і хочемо бачити Вас нашим клієнтом.

3.4. Бюджет анкетного опитування

Бюджет анкетного опитування представлений в таблиці 49.

Таблиця 49

Бюджет анкетного опитування

Стаття витрат

кількість

Ціна 1 од., Руб.

Разом, руб.

1

Друк анкети (глянцевий папір формат А4, 3 листа, повнокольоровий)

35 шт.

4,50

157,50

2

Подарунок респонденту (календар на 2007 рік організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» з фірмовою символікою)

32 шт.

28,90

924,80

3

Канцелярські товари:

- ручки,

- олівці,

- папір,

- папки,

- конверти.

2 шт.

1 шт.

500 л.

2 шт.

35 шт.

2,50

1,50

115,00

15,00

5,50

5,00

1,50

115,00

30,00

192,50

4

Транспортні витрати:

- ПММ ...........,

- заробітна плата водія (Добринін Н.М.)

35 л.

-

17,50

-

612,50

1800,00

5

Заробітня плата:

- організатора анкетного опитування (зам.главного бухгалтера Дудіна М.Н.)

- інтерв'юера (бухгалтер Кукліна Е.П.)

-

-

-

-

4800,00

3250,00

6

Інші витрати:

- оплата послуг зв'язку,

- інформаційні та консультаційні послуги,

- витрати на поштову розсилку,

- обробка отриманих матеріалів, підготовка звіту (бухгалтер Кукліна Е.П.)

- резервний фонд.

-

-

35 конверт.

-

-

-

-

7,20

-

-

840,00

1250,00

252,00

2250,00

750,00

Разом

-

-

17230,80

Таким чином, бюджет анкетного опитування складе 17230,80 рублів. Планується надрукувати анкети 35 штук (32 респондентів + ​​3 анкети про запас), з кожної анкетою респондент отримає подарунок - календар на 2007 рік »з фірмовою символікою організації ТОВ« Куженерская сільгоспхімія ».

Частина анкет буде розіслано з кур'єром і поштою, частина буде вручена навмисне інтерв'юером.

3.5. Аналіз результатів анкетного опитування споживачів продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Анкетування було проведено силами співробітників організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Проведемо аналіз результатів анкетного опитування в таблиці 50.

Структура респондентів за посадами наступна:

- Директор організації - 17 осіб,

- Головний бухгалтер - 3 осіб,

- Заступник директора - 4 чоловік,

- Економіст - 4 чоловік,

- Бухгалтер - 2 осіб,

- Менеджер - 2 осіб.

Разом кількість опитаних: 32 людини.

Аналіз рівня освіти респондентів показав, що більшість з них (62,5%) мають вищу спеціальну освіту, 27,5% - середню спеціальну освіту.

Таким чином, кваліфікаційний, освітній, загально-професійних, віковий склад респондентів дозволяє судити про високий рівень оцінок і відповідей на анкети, аналіз результатів якої допоможе нам розробити ефективні шляхи розвитку організації.

Таблиця 50

Аналіз результатів анкетного опитування

№ п / п

питання

Варіанти відповідей

% Від кількості опитаних

1

Приблизно скільки років ви співпрацюєте з ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

більше 5 років

5 років

4 роки

3 роки

2 роки

1 рік

менше року

25

15

35

15

5

5

-

2

Чи змінилося за останній час Ваше ставлення до ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

в кращу сторону

в гіршу сторону

не змінилося

важко відповісти

86

2

12

-

3

Якщо Ваше ставлення до ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» змінилося, то чому?

Респондентів не влаштовує цінова і збутова політика організації

4

Чи відчуваєте Ви складності в процесі взаімосотруднічества з керуванням організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

да

немає

12

88

5

Якщо так, то чому?

Спостерігалися випадки невикона

нання договірних зобов'язань

6

Чи плануєте ви і далі співпрацювати з організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

да

немає

96

4

7

Визначте якість продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

дуже висока

досить високу

середнє

досить низька

дуже низька

21

42

25

6

6

№ п / п

питання

Варіанти відповідей

% Від кількості опитаних

8

Порівняйте якість продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» з якістю продукції СПА «Генетик» (головного конкурента)

нижче

дуже схоже

вище

14

38

48

9

Ціна продукції, що випускається організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» відповідає якості?

відповідає

ціна вище якості

Якість вища за ціну

важко відповісти

57

15

26

2

10

Порівняйте ціни ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» з цінами СПА «Генетик»

нижче

дуже схоже

вище

42

32

26

11

Оцініть надійність поставок клієнтам підприємством ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

дуже висока

досить висока

середня

досить низька

дуже низька

18

32

45

5

-

12

Залучили б Вас невеликі знижки на продукцію організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

да

немає

іноді

ваш варіант

92

5

3

-

13

Стимулювало б Вас на покупку продукції підприємства покращене обслуговування?

да

нема різниці

іноді

ваш варіант

82

12

4

-

14

Як Ви ставитеся до широкої рекламі?

спокійно

подобається

не подобається (але потрібна)

ніяк

56

26

12

6

15

До якої рекламі ви ставитеся з великою довірою?

друкованої

рекламні ролики по телебаченню

з вуст знайомих та інших

плакати

42

15

26

2

15

16

Стали б ви співпрацювати з організацією, якби знали, що її товар має високу ціну, але і високу якість?

да

немає

іноді

ваш варіант

52

38

10

-

Продовження табл. 50

№ п / п

питання

Варіанти відповідей

% Від кількості опитаних

17

Як ви оцінюєте якість рекламної продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

висока

середня

низька

ваш варіант

38

41

21

18

Як ви ставитеся до якості управління організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»?

Рівень менеджменту на підприємстві високий, висока ефективність прийняття управлінських рішень

За підсумками проведеного аналізу розробимо пакет рекомендаційних розробок щодо розвитку організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» в таблиці 51.

Таблиця 51

Пакет рекомендаційних розробок щодо розвитку організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Напрямки рекомендаційних розробок

Стратегічна мета рекомендації.

1. Впровадження посади маркетолога

Стратегія в проведенні необхідних маркетингових досліджень для пошуку нових ринків збуту (вихід на сусідні регіони - Республіка Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Башкортостан)

2. Розробка комплексу маркетингу по просуванню продукції

Підвищити довіру сегмента до продукції підприємства за рахунок:

- проведення широкомасштабної рекламної акції;

- постійної участі в державних тендерах, виставках сільськогосподарської продукції, ярмарках;

- продажу продукції в кредит;

- страхування договірних зобов'язань;

- участі в федеральних цільових програмах «Розвиток АПК»

Напрямки рекомендаційних розробок

Стратегічна мета рекомендації.

3. Облік рівня прихильності споживачів до продукції підприємства

Утримати пріоритети сільгосппідприємства на ринку АПК республіки Марій Ел за рахунок:

- збільшення обсягів виробництва продукції;

- надання знижок і пільг постійним покупцям;

- зниження цін за рахунок економії витрат виробництва;

- створення нової торгової марки і проведення процедури ребрендингу.

4. Реалізація якісних переваг основних конкурентів

Адекватно реагувати на дії конкурентів, розробляючи стратегію максимально можливої ​​нейтралізації "сильних сторін конкурентів", тимчасового зниження цін.

5. Виявити перспективні цільові сегменти по п'яти істотним ознаками.

Орієнтувати діяльність підприємства в основному на цільові перспективні сегменти, що дозволить розширити коло зацікавлених клієнтів

6. Кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства за пріоритетними факторам.

Деталізація механізму реалізації конкурентної переваги ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за основними напрямками

7. Підвищення ефективності рекламної інформації.

Збільшення потенційних споживачів продукції, підвищенню лояльності до підприємства.

8. Забезпечити системно-комплексний характер конкурентної діяльності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Досягти ефекту "сінергетізма", коли ефект системно-комплексної діяльності перевищує просту суму ефектів складових.

З метою посилення конкурентних позицій підприємству ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» необхідно розробити і реалізувати інвестиційний проект з технічного переозброєння підприємства, диверсифікації діяльності (виробництва столярних виробів).

Початковим методом оцінки управління маркетингу підприємства стане пакет функцій маркетингу, затребуваних в діяльності організації (таблиця 52).

Таблиця 52

Аналіз реалізацій функцій маркетингу в діяльності ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Функції маркетингу, затребувані в діяльності фірми

Реалі-ція функцій марці-тингу ( "+" / "-")

Відділ, фахівець відділу, відпові-сподівавсь за реалізацію функцій маркетингу

Як функція маркетингу відображена в посадові обов'язки фахівця відповідного відділу

Ваші маркети-говие пропозиції

1. Дослідження ринку

-

Замовлення на проведен-ня аналізу споживачів продукції

2. Після-продажне обслуговування

+

Головний економіст

Підтримка рівня гарантійного та після-гарантійного обслуговування клієнтів

Введення додат-Передачі обслу-говування

3. Розробка маркетингових стратегій ціноутворюючих-вання

+

бухгалтер

Оцінка ступеня відхилення рівня цін товарів від рівня цін конкурентів

Застосування дисконтних карт, введення знижок, підтримання низької цінової політики

4. Планування просування товару

+

Головний економіст

Розробка рекламної програми

Знаходження нових способів просування

5. Планування збуту товару

+

директор

Вибір каналів збуту товарів і укладання контрактів

Проведення ярмарків, виставок, PR- технології

6. Управління та контроль

маркетингової діяльності фірми

+

директор

Здійснення керівництва рекламною діяльністю

Додаткове навчання прийомам маркетингу

В ході аналізу системи управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» було виявлено, що однією з перспективних є стратегія в проведенні необхідних маркетингових досліджень для пошуку нових ринків збуту.

Перш за все, необхідно приділити належну увагу маркетингової діяльності, тобто провести необхідні маркетингові дослідження для пошуку нових ринків збуту. Необхідно створити в організаційній структурі управління організацією посаду маркетолога, який би відстежував динаміку зовнішнього середовища і виробляв способи адаптації підприємства до цих змін (див. Рис. 10).

Проаналізувавши положення підприємства на сьогоднішній день, я вважаю за доцільне введення функціональної структури маркетингу. Вибір пояснюється тим, що підприємство працює з вузьким товарним асортиментом, на невеликому числі національних ринків. Відрізняється певної однорідністю, стабільністю і незначною величиною ємності. Підприємство, продає товар, який вимагає значної модифікації і модернізації в області НДДКР.

Доцільність організації посади маркетолога на підприємстві визначається цілою низкою чинників:

- кількістю запропонованих організацією послуг;

- планованим обсягом випуску,

- чисельністю організацій-конкурентів,

- місткістю ринку, масштабами рекламної діяльності тощо

Аналіз на підприємстві ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» системи організації ефективного виробництва дозволяє зробити висновки про те, що використання маркетингового підходу в даний час не застосовується; в загальній своїй масі підприємство тільки почало виходити на рівень пошуку покупців. Характерно відсутність аналізу ринкової ситуації, стратегічного планування роботи підприємства. Сьогодні складається ринок і «продавця», і «покупця». Звідси випливає, що підприємство може вдало застосовувати концепцію вдосконалення виробництва (напрямки діяльності підприємства на зниження собівартості виробленої продукції, поширення своєї продукції в усі доступні точки споживання) або прийняти за основу соціально-етичну концепцію маркетингу (пошук свого покупця). Для реалізації цього на підприємстві доцільно введення посади маркетолога із залученням молодого фахівця.

4

Мал. 10. Модернізована структура управління ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Як видно з малюнка 10, маркетолог безпосередньо підпорядковуватиметься директору організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», маючи прямі горизонтальні зв'язки з головним економістом і головним бухгалтером організації.

Діяльність підприємства повинна включати три взаємодіючі його стадії: обгрунтування виду продукції - виробництво продукції - збут продукції. У зв'язку з цим важливою стадією у виробничій діяльності підприємств є обґрунтування такого виду продукції, яка мала б найбільшим споживчим попитом, ці функції необхідно віддати маркетологу.

Маркетингову службу на підприємстві ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» є сенс створювати, так як, по-перше, це підприємство, що виробляє широкий асортимент продукції. По-друге, така посада окупиться, оскільки підприємство реалізує частину продукції за межі республіки.

Система маркетингу дозволить забезпечити керівників і фахівців господарств інформацією про наявність попиту і пропозицій на продукцію, про те, куди і за якою ціною їм вигідніше її продати, допоможе вибрати правильну маркетингову стратегію. Все це сприятиме підвищенню ефективності виробництва і реалізації продукції навіть в нинішній непростій ситуації перехідного періоду.

На підприємстві буде працювати 1 маркетолог, надалі планується збільшення цієї кількості до 2 в зв'язку з розширенням номенклатури товарів і переходом на нові ринки. Збільшення штату до потрібного обсягу поки по-перше недоцільно через вузькість спеціалізації діяльності підприємства, а по-друге через відсутність фінансування на введення. Приклад штатного розкладу відповідно до якого буде працювати маркетолог і розмір отримуваної зарплати показаний в таблиці 53.

Таблиця 53

Штатний розклад

Посада

Кількість осіб

Заробітня плата

Маркетолог

1

6500

Метою конкретизації функцій маркетингу є досягнення такого рівня деталізації функцій, маркетологом, який дозволив би розробити посадові інструкції працівника, а також визначити професійний і кваліфікаційний склад. Сукупність конкретизованих функцій є викладену в термінах функцій методику здійснення всієї маркетингової діяльності підприємства. Розробимо можливу посадову інструкцію маркетолога.

Посадова інструкція маркетолога

1. Загальні положення.

1. Маркетолог безпосередньо підпорядковується директору організації, призначається і звільняється з посади наказом директора за поданням головного економіста.

2. На посаду маркетолога призначається особа, яка має вищу економічну освіту та досвід роботи в сфері маркетингу не менше одного року.

3. У своїй роботі маркетолог керується постановами Уряду Російської Федерації, наказами та розпорядженнями керівництва підприємства, планом роботи відділу та цією посадовою інструкцією.

2. Обов'язки.

2.1. Проведення досліджень, аналізу та оцінки потреб реальних і потенційних споживачів продукції, що реалізовується підприємством.

2.2. Проведення аналізу, оцінки і прогнозування стану і розвитку ринків збуту продукції.

2.3. Проведення сегментації ринків.

2.4. Вивчення діяльності конкурентів і складання висновку про їх можливу політику на ринку.

2.4. Здійснення спільно з головним економістом формування асортиментної політики підприємства.

2.5. Розробка спільно з головним економістом і бухгалтером цінової політики підприємства.

2.6. Здійснення керівництва комунікаційної політикою.

2.7. Організація і керівництво проведенням досліджень в області каналів збуту.

2.8. Створення ефективних каналів розподілу, контроль і аналіз їх функціонування (за участю головного економіста).

2.9. Забезпечення ефективної роботи, впровадження передових методів роботи з використанням ЕОМ.

2.10. Організація співпраці зі ЗМІ.

2.11. Організація виставок, семінарів і їх рекламне забезпечення.

2.12. Оцінка ефективності рекламної діяльності.

2.13. Організація конкурсів, лотерей, ігор, що дозволяють щасливим споживачам завоювати грошовий приз, путівку на відпочинок або інший товар.

2.14. Аналіз специфіки реалізації конкретних товарів.

2.15. Здійснення зв'язку з рекламними агентствами.

2.16. Розробка експериментальної рекламної програми.

2.17. Визначення пріоритетних форм розрахунків з покупцями.

2.18. Вибір каналів збуту товарів.

2.19. Організація оплати процесу руху товару.

2.20. Розробка стандартів системи обслуговування клієнтів з урахуванням ресурсних можливостей фірми.

2.21. Організація забезпечення схоронності товарів відповідно до умов поставок.

2.22. Визначення витрат, пов'язаних з послугами оптових і роздрібних торгових організацій.

2.23. Організація і вдосконалення роботи збутової мережі, що обслуговує продаж продукції.

2.24. Аналіз витрат обігу, виявлення та ліквідація економічно необгрунтованих витрат.

2.25. Підготовка пропозицій та рекомендацій до плану надання послуг за номенклатурою і кількості виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринку і попиту на конкретні види продукції.

2.26. Керівництво дослідженнями якості послуг, що надаються і збором інформації про задоволеність ними покупців. Аналіз відповідності надаються підприємством послуг потребам споживачів в планованому періоді.

2.27. Організація вивчення попиту на реалізовану і нову продукцію на основі збору заявок про потребу в развиваемой групі товарів і продукції, що продається, даних статистичної звітності, обстеження попиту, особистих інтерв'ю, анкетування.

2.28. Аналіз конкурентоспроможності послуг підприємства, зіставлення їх якості, ціни, витрат виробництва з аналогічними показниками конкуруючих послуг, що надаються іншими підприємствами.

2.29. Аналіз стану реалізації продукції, виявлення продукції, що не має достатнього збуту, визначення причин цього.

2.30. Забезпечення своєчасної підготовки та укладення договорів на поставку продукції.

2.31. Забезпечення ув'язування планів закупа і поставки продукції з постачальними службами підприємства з метою здачі готової продукції в терміни і номенклатурі відповідно до укладених договорів.

3. Права.

Маркетолог має право:

3.1. Готувати і подавати на підпис керівництву підприємства договору про маркетингову, рекламну діяльність.

3.2. Вести листування від імені керівництва підприємства зі споживачами продукції в частині питань своєї компетенції.

4. Відповідальність.

Маркетолог несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків.

3.6. Висновки до розділу 3

За підсумками спеціальної частини дипломної роботи можна зробити наступні висновки.

Серед основних споживачів продукції рослинництва, продукції сільгоспхімія (господарства Куженерского району, а також господарства Радянського, Оршанського, Медведівського, Параньгінского районів) було проведено анкетне обстеження, опитано 32 респондента з 18 організацій. Опитуванням було охоплено багато великих господарств Куженерского району та районів Республіки Марій Ел, розташовані в різних частинах, віддалені один від одного. Географічний розподіл забезпечило якісну повноту охоплення інформаційного поля продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Бюджет анкетного опитування склав 17230,80 рублів.

Аналіз рівня освіти респондентів показав, що більшість з них (62,5%) мають вищу спеціальну освіту, 27,5% - середню спеціальну освіту. Таким чином, кваліфікаційний, освітній, загально-професійних, віковий склад респондентів дозволяє судити про високий рівень оцінок і відповідей на анкети, аналіз результатів якої допоміг нам розробити ефективні шляхи розвитку організації.

Більшість опитаних респондентів вже чимало часу співпрацюють з організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» (25% - більше 5 років). За весь цей час відношення респондента покращився тільки в кращу сторону (86% опитаних), більшість фахівців не зазнають труднощів в процесі взаімосотруднічества з керуванням організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Однак слід зазначити незадоволеність випадками невиконання договірних зобов'язань. Більшість опитаних (96%) планують і далі співпрацювати з досліджуваної організацією.

Значна кількість респондентів (42%) відзначають високу якість продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», порівнянне з якістю продукції підприємства конкурента - СПА «Генетик». 57% респондентів відзначили, що ціна продукції, що випускається організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» відповідає якості. Надійність поставок клієнтам підприємством ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» була оцінена як висока (18%) і досить висока (32%).

38% респондентів оцінюють якість рекламної продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» як високе, 41% - як середнє. Отже, організації слід звернути увагу на склад, режим і якість рекламної продукції. Рівень менеджменту на підприємстві ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» був оцінений як високий, відзначена ефективність прийняття управлінських рішень.

Управлінню організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» слід звернути увагу на проведення необхідних маркетингових досліджень для пошуку нових ринків збуту (вихід на сусідні регіони - Республіка Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Башкортостан).

Важливо підвищити довіру сегмента до продукції підприємства за рахунок:

- проведення широкомасштабної рекламної акції;

- постійної участі в державних тендерах, виставках сільськогосподарської продукції, ярмарках;

- продажу продукції в кредит;

- страхування договірних зобов'язань;

- участі в федеральних цільових програмах «Розвиток АПК.

Утримати пріоритети сільгосппідприємства на ринку АПК республіки Марій Ел рекомендується за рахунок:

- збільшення обсягів виробництва продукції;

- надання знижок і пільг постійним покупцям;

- зниження цін за рахунок економії витрат виробництва;

- створення нової торгової марки і проведення процедури ребрендингу.

В ході аналізу системи управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» було виявлено, що однією з перспективних є стратегія в проведенні необхідних маркетингових досліджень для пошуку нових ринків збуту.

Перш за все, необхідно приділити належну увагу маркетингової діяльності, тобто провести необхідні маркетингові дослідження для пошуку нових ринків збуту. Необхідно створити в організаційній структурі управління організацією посаду маркетолога, який би відстежував динаміку зовнішнього середовища і виробляв способи адаптації підприємства до цих змін.

Система маркетингу дозволить забезпечити керівників і фахівців господарств інформацією про наявність попиту і пропозицій на продукцію, про те, куди і за якою ціною їм вигідніше її продати, допоможе вибрати правильну маркетингову стратегію. Все це сприятиме підвищенню ефективності виробництва і реалізації продукції навіть в нинішній непростій ситуації перехідного періоду.

ГЛАВА 4. БЕЗПЕКА І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ В ТОВ «КУЖЕНЕРСКАЯ СІЛЬГОСПХІМІЯ»

4.1. Сучасний стан безпеки охорони праці в ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Безпека життєдіяльності включає в себе вивчення широкого комплексу законодавчих, правових, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та інших питань, пов'язаних зі створенням в промисловості здорових і безпечних умов праці.

Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці (ГОСТ 12.0.002-60). Охорона здоров'я працюючих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація травматизму і професійних захворювань - ось на що повинні бути спрямовані заходи, що розробляються відділами служб по техніці безпеки [46, с. 281].

Організація і загальне керівництво всією роботою з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, а також відповідальність за її стан покладається на директора та головного інженера підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Оперативне керівництво роботою з охорони праці та організації протипожежної профілактики на підприємстві покладається на інженера з охорони праці.

Основними обов'язками інженера з охорони праці є:

- здійснення контролю за виконанням заходів з охорони праці та протипожежного захисту на підприємстві;

- участь в розробці комплексного плану поліпшення умов, охорони праці, участь в підготовці колективного договору;

- участь в організації навчання і перевірку знань працюючих, контроль за своєчасним і якісним проведенням інструктажів на робочих місцях;

- участь в розслідуванні нещасних випадків;

- складання звітності з охорони праці.

З усіма прийнятими на роботу на підприємство не залежно від їх освіти, стажу роботи інженер з охорони праці та техніки безпеки проводить вступний інструктаж. Безпосередньо на робочому місці з усіма знову прийнятими на підприємство начальники виробництв проводять первинний інструктаж, а також з працівниками, які виконують нову для них роботу (після первинного інструктажу протягом 2-5 змін робітники виконують роботу під наглядом майстра, і тільки після цього оформляється допуск їх до самостійної роботи). Про проведення первинного інструктажу робиться запис у журналі реєстрації інструктажу на робочому місці. Не рідше ніж через 6 місяців начальники виробництв проводять повторний інструктаж, а на ділянках з підвищеною небезпекою - через 3 місяці Проведення інструктажу також фіксується в журналі. При заміні обладнання, матеріалів, сировини, порушення працюючими інструкцій з техніки безпеки проводять позаплановий інструктаж.

На підприємстві при виїзді автотранспорту на лінію проводиться медичний огляд і передрейсовий контроль автотранспорту із записом в журнал.

Також застосовується на підприємстві триступеневий контроль за охороною праці перший ступінь - щоденна перевірка стану робочих місць, обладнання, інструменту на виробничій ділянці начальником виробництва; другий ступінь - щотижнева перевірка всіх виробничих ділянок, третій ступінь - щомісячне обстеження умов роботи в підрозділах головним інженером.

Порядок розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві регламентований статтями 227-231 Трудового кодексу Російської Федерації і Положенням про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях, затвердженим постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002р. № 73.

Нещасні випадки на виробництві за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я поділяються на 2 категорії: тяжкі і легкі [46, с. 292]. Легкі -несчастние випадки, в результаті яких постраждали були отримані ушкодження здоров'я, віднесені по кваліфікуючою ознаками, встановленим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 лютого 2005 р №160, до категорії легких. Важкі - нещасні випадки, в результаті яких постраждали були отримані ушкодження здоров'я, віднесені за встановленими кваліфікуючою ознаками до категорії тяжких.

В умовах виробництва можуть створюватися деякі фактори, що негативно впливають на стан здоров'я працюючих. До найбільш поширених з них на підприємстві ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» відносяться несприятливий мікроклімат (температура, вологість, вплив теплового випромінювання), газо - і пиловиділення, шум, вібрація. Робітники не повинні відчувати холоду або спеки, зайвої вологості, підвищеного шуму, вібрацій і т.д. Однак, на підприємстві за умовами виробництва не завжди можливо створювати на робочих місцях оптимальні умови.

Для створення сприятливого виробничого мікроклімату в приміщеннях підприємства передбачені такі організаційно-технічні заходи: герметизація устаткування, правильне пристрій і експлуатація систем вентиляції та опалення. Для боротьби з протягами влаштовані тамбури, повітряні та теплові завіси. При проведенні робіт в низьких температурних умовах робочі забезпечуються теплим спецодягом, надано додатковий перерву. У ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» щорічно на заходи з охорони праці виділяється більше 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обладнання, що працює на особливих режимах (під тиском, із застосуванням пара, холодоагенту і т.п.), оснащено контрольно-вимірювальними приладами (термометрами, манометрами, термографія і т.п.) і запобіжними пристроями (клапанами).

За контрольно-вимірювальними пристроями, автоматичними регуляторами, автоматикою забезпечують постійний нагляд служби КИПа. Перевірка роботи всіх приладів здійснюється не рідше одного разу на рік.

Робота на окремих машинах і лініях, їх пуск і зупинка провадяться відповідно до технологічної інструкції, яку стверджує головний інженер. Перед роботою проводиться огляд обладнання, перевіряють роботу машин на холостому ходу.

Обладнання, що працює на газі, експлуатують відповідно до «Правил безпеки в газовому господарстві», затвердженими Держнаглядохоронпраці РФ.

Порядок підготовки і атестації працівників в області промислової безпеки визначено Положенням про порядок підготовки та атестації працівників організації, які здійснюють діяльність в галузі промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці Росії, затвердженим постановою Держгіртехнагляду Росії від 30 квітня 2002 № 21.

Особи, робота яких пов'язана з газовим обладнанням і паровими котлами, компресорними установками проходять спеціальне навчання в Йошкар-олинское навчальному комбінаті. Термін навчання від 3-х тижнів до 3-х місяців з відривом від виробництва. Після закінчення навчання видається посвідчення, на підставі якого здійснюється допуск до самостійного обслуговування. Відповідальною особою для здійснення нагляду і безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин, за судинами, що працюють під тиском (котлами РН-18) і проведення технічного огляду є головний інженер. Відповідальною особою за безпечну дію і справний стан газової котельні є начальник котельні. Відповідно до положення про порядок перевірки знань правил, норм та інструкцій з техніки безпеки затверджена на підприємстві постійно діюча екзаменаційна комісія під головуванням головного інженера. Перевірки знань обслуговуючого персоналу виробляються цією комісією в терміни:

а) не рідше одного разу на рік;

б) при перерві в роботі за спеціальністю більше одного року;

в) при прийомі на роботу.

Відповідальні - головний інженер і інженер з охорони праці.

необхідно:

- щоквартально підводити підсумки виробничого травматизму та професійної захворюваності, намічати конкретні заходи по цехах і ділянках з попередження нещасних випадків;

- своєчасно видавати працюючим спецодяг, спецвзуття та ЗІЗ;

- робітникам, зайнятим важкою фізичною працею та шкідливими умовами праці видавати безкоштовне харчування і 0,5 л молока;

- створювати умови для своєчасного проведення медоглядів при надходженні на роботу і періодичних оглядів всіх працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, 100% охоплення диспансерним наглядом всіх хворих з хронічними захворюваннями;

- виявити і вести облік осіб, які потребують санітарно-курортному лікуванні.

Для попередження нещасних випадків керівнику підприємства і інженерно-технічного персоналу необхідно:

- більш чітко виконувати функції з охорони праці, підвищити вимогливість щодо дотримання трудової дисципліни, посилити боротьбу з порушниками;

- організувати роботу по приведенню чинного технологічного обладнання, машин і механізмів у відповідність до вимог стандартів безпеки праці;

- пов'язати стан охорони праці та виробничої санітарії з матеріальними стимулами.

Витрати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, в 2005 році склали 40,0 тис. Руб., В тому числі допомоги по тимчасовій непрацездатності - 8 тис. Руб. Всі нещасні випадки на підприємстві розглянуті засіданням ради трудового колективу, з'ясовано їх причини і наслідки, і запобігання нещасним випадкам у майбутньому.

Динаміка витрат на заходи з охорони праці ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлена ​​на малюнку 11.

Мал. 11. Динаміка витрат на заходи з охорони праці

ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Слід зазначити зростання витрачених сум на заходи з охорони праці в 2005 році - 40 тис. Руб., Що відповідає рекомендованим нормативам відрахувань від витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства.

4.2. Аналіз випадків травматизму працівників ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Служби ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» регулярно звітують про нещасні випадки, пов'язаних з виробництвом. Щорічно надаються «Відомості про травматизм на виробництві та професійні захворювання» - форма №7-травматизм. У таблиці 54 проаналізуємо чисельність постраждалих при нещасних випадках на виробництві та осіб з професійним захворюванням.

Таблиця 54

Аналіз травматизму працівників організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

показники

роки

2003

2004

2005

Середньооблікова чисельність працюючих, чол

57

55

45

Число потерпілих з втратою працездатності на 1 день і більше

22

19

16

в тому числі зі смертельними наслідками

-

-

-

Число людино-днів непрацездатності через травматизм

-

-

-

Матеріальні наслідки нещасних випадків зі смертельними наслідками і з втратою працездатності на 1 робочий день: - виплачено по листку непрацездатності, тис. Руб.

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму (Кг), випадків (чол.)

0,39

0,35

0,36

Коефіцієнт тяжкості виробничого травматизму (Кт), днів

0,68

0,74

0,88

Коефіцієнт втрат (Кп), днів

0,26

0,25

0,31

Роботу з охорони праці характеризують такі показники, як:

1. Коефіцієнт частоти виробничого травматизму [46, с. 294]:

Кг = N / Р,

де

N - число постраждалих, чол;

Р - середньооблікова кількість працівників, чол.

2. Коефіцієнт тяжкості виробничого травматизму:

Кт = Д / N,

де Д - кількість днів, втрачених в результаті травматизму.

3. Коефіцієнт втрат:

Кп = Кг • Кт.

За даними таблиці 54 слід зазначити, що на підприємстві до 2005 року збільшилася частота виробничого травматизму, яка ставила 0,36 випадку на 1 особу; коефіцієнт тяжкості, що показує тривалість відсутності працездатності, так само збільшився і склав 0,88 днів на один випадок травматизму таким чином, під впливом цих факторів спостерігається і збільшення втрат.

Низькі показники травматизму працівників організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» обумовлені цілим комплексом заходів, що проводяться з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Так, забезпеченість санітарно-побутовими примі-нями організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» наступна (в% до норм):

- вбиральнями - 100%.,

- душовими - 100%,

- умивальними - 100%.

Заходи щодо поліпшення роботи з охорони праці і пожежної безпеки ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлено в таблиці 55.

Таблиця 55

Заходи щодо поліпшення роботи з охорони праці і пожежної безпеки ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

№ п / п

найменування заходів

Строки проведення

1

Здійснювати контроль за станом ТБ і надання практичної допомоги.

постійно

2

Систематично аналізувати причини і грунтовний-ства виробничого травматизму, пожеж і возго-раній на підприємстві.

щокварталу

3

Обговорювати про ...........тветственность фахівців допустивши-ших зростання виробничого травматизму.

постійно

4

Встановити контроль за якістю і своєчасної-ністю видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту відповідно до норм

постійно

5

Встановити контроль за дотриманням законодавств-ва про працю підлітків і жінок в частині режиму робо-чого часу і дотримання норм перенесення ваги.

постійно

6

Організувати перевірку підготовки приміщень в про-типожежною безпеки до зимового періоду.

III квартал

7

Організувати навчання робітників на підприємстві з охорони праці та ТБ

Протягом року

8

Організувати проходження медогляду

Щорічно II кв.

9

Проводити «День охорони праці» щосереди кварталу

щокварталу

Основні заходи щодо поліпшення умов роботи персоналу організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлені в таблиці 56.

Таблиця 56

Основні заходи щодо поліпшення умов роботи персоналу організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Зміст заходів (робіт)

Єдині ца обліку

Кількість

Вартість робіт руб.

Кількість працівників, яким поліпшуються умови праці

Кількість працівників, що вивільняються з важких фізичних робіт

всього

в т.ч.

жінок

всього

в т. ч. жінок

1

Ремонт вентилятора в ковальському цеху

1

1

5000

1

-

-

-

2

Заміна наждакових кіл в токарному цеху

2

2

800

1

-

-

-

3

Проведення мед. огляду всіх працюючих

50

50

14000

50

9

-

-

Зміст заходів (робіт)

Єдині ца обліку

Кількість

Вартість робіт руб.

Кількість працівників, яким поліпшуються умови праці

Кількість працівників, що вивільняються з важких фізичних робіт

всього

в т.ч.

жінок

всього

в т. ч. жінок

4

Провести ремонт дверцят складських приміщень

2

2

5500

1

1

-

-

5

Замінити наждачний круг в моторному цеху автопарку

1

1

450

1

-

-

-

6

Організувати навчання і проводити інструктаж з ОП зайнятих працівників на весняне польових і збиральних роботах

50

50

-

-

-

-

-

7

Придбати нову літературу в області ВІД

3

3

1200

-

-

-

-

8

Максимально механізувати технологічні операції, пов'язані зі зберіганням переміщенням (транспортуванням) механізмів

-

-

-

50

9

-

-

9

Приведення природного і штучного освітлення на робочих місцях, в депо, гаражі автопарку, і т.д. до норм відповідно до вимог СНиП 11-4

-

-

2000

45

3

-

-

10

Забезпечити працівників зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці спец одягом, спец взуттям та ін. Засобами інд. захисту

-

-

18000

50

9

-

-

11

Забезпечити працівників на весняне польових і збиральних роботах гарячим харчування

-

-

-

-

-

-

-

План заходів щодо покращення і оздоровлення умов праці в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» представлені в таблиці 57.

Таблиця 57

План заходів щодо покращення і оздоровлення умов праці в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»

Найменування підрозділу, робочого місця

найменування заходу

призначення заходи

ковальський цех

Ремонт припливно-витяжної вентиляції

Поліпшення санітарно-гігієнічного стану приміщення

працівники підприємства

Проведення медогляду працівників

Виявлення та профілактика захворювань

працівники підприємства

Організувати гарячі обіди

Поліпшення умов праці

працівники підприємства

У холодну пору року забезпечити підрозділи гарячою водою

Поліпшення умов праці

працівники підприємства

Сприяти в отриманні путівок в лікувально-оздоровчих закладів

Поліпшення здоров'я працівників підприємства

Охорона праці на виробництві є однією з частин нормального сільськогосподарського процесу і має не менш важливе значення в роботі підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

Впровадження заходів щодо зниження травматизму в організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» дозволить знизити його на 15-30%, а також втрати робочого часу в середньому на 20%.

Плановані результати впровадження заходів щодо попередження виробничого травматизму свідчать про досягнення значного скорочення робочого часу - таблиця 58.

Таблиця 58

Ефективність заходів щодо попередження травматизму

№ п / п

Найменування показників

позначення

Одиниця виміру

значення показників

до впровадження

після впровадження

1

Втрати робочого часу

Д

чол. / день

0,31

0,25

2

Середньооблікова чисельність

N

чол.

45

45

3

Середня змінна вироблення одного працівника

W

руб.

653

712

4

Середня денна зарплата

Здн.

руб.

106

115

5

Коефіцієнт, що враховує втрати підприємства за 1 день непрацездатності

Kw

0,15

0,15

6

Коефіцієнт, що враховує матеріальні втрати

Km

1,2

1,2

Визначаємо коефіцієнт втрат робочого часу до впровадження заходу і після:

1. К1 = Д1 * 1000 / N1 = 0,31 * 1000/45 = 6,9,

2. К2 = Д2 * 1000 / N2 = 0,25 * 1000/45 = 5,6.

Економія коштів за рахунок зниження коефіцієнта втрат робочого часу становить:

Е = Д1 * (Здн2 * Кm + W2 * Kw) * (1 - К2 / К1) = 0,31 * (115 * 1,2 + 712 * 0,15) * (1-5,6 / 6,9 ) = 1429,7 рублів.

Отже, вжиття заходів щодо попередження травматизму дозволяє отримати економію коштів.

4.3. Висновки до розділу 4

Організація і загальне керівництво всією роботою з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, а також відповідальність за її стан покладається на директора та головного інженера підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Оперативне керівництво роботою з охорони праці та організації протипожежної профілактики на підприємстві покладається на інженера з охорони праці.

На підприємстві триступеневий контроль за охороною праці: перший ступінь - щоденна перевірка стану робочих місць, обладнання, інструменту на виробничій ділянці начальником виробництва; другий ступінь - щотижнева перевірка всіх виробничих ділянок, третій ступінь - щомісячне обстеження умов роботи в підрозділах головним інженером.

Витрати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, в 2005 році склали 40,0 тис. Руб., В тому числі допомоги по тимчасовій непрацездатності - 8 тис. Руб. Всі нещасні випадки на підприємстві розглянуті засіданням ради трудового колективу, з'ясовано їх причини і наслідки, і запобігання нещасним випадкам у майбутньому.

Слід зазначити зростання витрачених сум на заходи з охорони праці в 2005 році - 40 тис. Руб., Що відповідає рекомендованим нормативам відрахувань від витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства.

На підприємстві до 2005 року збільшилася частота виробничого травматизму, яка ставила 0,36 випадку на 1 особу; коефіцієнт тяжкості, що показує тривалість відсутності працездатності, так само збільшився і склав 0,88 днів на один випадок травматизму таким чином, під впливом цих факторів спостерігається і збільшення втрат.

Низькі показники травматизму працівників організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» обумовлені цілим комплексом заходів, що проводяться з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Охорона праці на виробництві є однією з частин нормального сільськогосподарського процесу і має не менш важливе значення в роботі підприємства ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

висновок

Об'єктом дослідження дипломного проекту є організація ТОВ «Куженерская сільгоспхімія».

У зв'язку з поставленою метою дипломного проекту, в даній роботі були вирішені наступні завдання дослідження:

- розглянута загальна характеристика організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»;

- проведено аналіз і оцінка виробничо-господарської діяльності організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»;

- сформований пакет стратегій розвитку організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»;

- проведено анкетне опитування основних споживачів продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія»;

- розглянуто питання забезпечення безпеки умов праці в досліджуваній організації.

Досліджувана організація займається виробництвом продукції рослинництва, а також агрохімічними обслуговуванням сільськогосподарських підприємств. Агрохімічне обслуговування господарств включає в себе вивезення органічних добрив, компостування та ін. Підприємство співпрацює як з господарствами свого району, так і з господарствами Радянського, Оршанського, Медведівського, Параньгінского районів.

Аналіз основних техніко-економічних показників дозволив зробити висновок, що виробничо-фінансова діяльність ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» до кінця аналізованого періоду поліпшується.

Виручка від продажу продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» за 2004 рік знизилася на 1578 тис. Руб. (22,94%), в 2005 році збільшилася на +1928 тис. Руб. (36,39%), що пов'язано зі зростанням попиту сільськогосподарських підприємств на продукцію сільгоспхімії.

Збільшення обсягу реалізації продукції підприємства відбулося за рахунок збільшення цін, підвищеного попиту на вироблену продукцію.

Прибуток від реалізації продукції збільшилася в 2004 році на 423 тис. Руб. і склала 461 тис.руб., в 2005 році трохи знизилася на 112 тис. руб. і склала 349 тис.руб.

Балансовий прибуток організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» значно збільшилася з -79 тис.руб. в 2003 році до 141 тис.руб. за підсумками 2005 року.

Рентабельність виробничої діяльності також збільшилася з 0,55% в 2003 році до 4,83% за підсумками 2005 року (на 4,28 процентних пункту).

Зростання величини чистого прибутку підприємства в 2005 році пояснюється високими результатами діяльності підприємства, збільшенням виручки, малими темпами зростання собівартості.

Підприємство стійко утримує свою частину ніші на ринку і активно конкурує з іншими організаціями міста та республіки.


З метою найбільш ефективної організації управління фінансовими ресурсами (робота з дебіторами, оцінка і розрахунок суми необхідних позикових ресурсів, робота з банками та кредитними організаціями, впровадження внутрішньофірмового планування і бюджетування, розробка бізнес-плану) ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» рекомендується ввести посаду фінансового менеджера.

З те, що бере управління персоналом в ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» має становити:

- визначення потреби в кадрах з урахуванням стратегії роз-ку підприємства, обсягу виробництва продукції, послуг,

- формування чисельного і якісного складу кадрів (система комплектування, розстановка),

- система загальної і професійної підготовки кадрів,

- адаптація працівників на підприємстві;

- оплата і стимулювання праці, система матеріальної і мо-ральної зацікавленості,

- оцінка діяльності та атестація кадрів, орієнтація її на заохочення і просування працівників за результатами праці та ценнос-ти працівника для підприємства;

- система розвитку кадрів (підготовка і перепідготовка, по-щення гнучкості у використанні на виробництві, забезпечення професійно-кваліфікаційного росту через планування робо-чий (трудової) кар'єри;

- міжособистісні відносини між працівниками, між працівниками, адміністрацією та громадськими організаціями.

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що в зв'язку з неможливістю в даний час для організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» застосувати стратегію диференціації (що пояснюється специфікою виробничо-господарської діяльності підприємства), організації можна порекомендувати застосувати стратегію диверсифікації з метою отримання додаткової виручки і прибутку від інших видів бізнесу.

З метою диверсифікації виробництва досліджуваної організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» і освоєння нового виду діяльності, пропонується розглянути інноваційний проект організації виробництва столярних виробів.

Цільовим сегментом ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» є фермерські, сільськогосподарські та переробні підприємства, із середнім і високим рівнем доходу, територіально знаходяться на території Республіки Марій Ел (райони), звертають першорядну увагу на ціну і якість продукції. ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» концентрує зусилля і ресурси на один сегмент ринку, сільську місцевість, де використовує свої переваги, забезпечуючи економію на спеціалізації виробництва і міцну ринкову позицію за рахунок високого ступеня унікальності та індивідуальності в задоволенні потреб.

Серед основних споживачів продукції підприємства (господарства Куженерского району, а також господарства Радянського, Оршанського, Медведівського, Параньгінского районів) було проведено анкетне обстеження, опитано 32 респондента з 18 організацій. Опитуванням було охоплено багато великих господарств Куженерского району та районів Республіки Марій Ел, розташовані в різних частинах, віддалені один від одного. Географічний розподіл забезпечило якісну повноту охоплення інформаційного поля продукції організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Бюджет анкетного опитування склав 17230,80 рублів.

Більшість опитаних респондентів вже чимало часу співпрацюють з організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» (25% - більше 5 років). За весь цей час відношення респондента покращився тільки в кращу сторону (86% опитаних), більшість фахівців не зазнають труднощів в процесі взаімосотруднічества з керуванням організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія». Однак слід зазначити незадоволеність випадками невиконання договірних зобов'язань. Більшість опитаних (96%) планують і далі співпрацювати з досліджуваної організацією.

Значна кількість респондентів (42%) відзначають високу якість продукції ТОВ «Куженерская сільгоспхімія», порівнянне з якістю продукції підприємства конкурента - СПА «Генетик». 57% респондентів відзначили, що ціна продукції, що випускається організацією ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» відповідає якості. Надійність поставок клієнтам підприємством ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» була оцінена як висока (18%) і досить висока (32%).

Управлінню організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» слід звернути увагу на проведення необхідних маркетингових досліджень для пошуку нових ринків збуту (вихід на сусідні регіони - Республіка Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Башкортостан).

Важливо підвищити довіру сегмента до продукції підприємства за рахунок:

- проведення широкомасштабної рекламної акції;

- постійної участі в державних тендерах, виставках сільськогосподарської продукції, ярмарках;

- продажу продукції в кредит;

- страхування договірних зобов'язань;

- участі в федеральних цільових програмах «Розвиток АПК».

Утримати пріоритети сільгосппідприємства на ринку АПК республіки Марій Ел рекомендується за рахунок:

- збільшення обсягів виробництва продукції;

- надання знижок і пільг постійним покупцям;

- зниження цін за рахунок економії витрат виробництва;

- створення нової торгової марки і проведення процедури ребрендингу.

В ході аналізу системи управління організації ТОВ «Куженерская сільгоспхімія» було виявлено, що однією з перспективних є стратегія в проведенні необхідних маркетингових досліджень для пошуку нових ринків збуту.

Перш за все, необхідно приділити належну увагу маркетингової діяльності, тобто провести необхідні маркетингові дослідження для пошуку нових ринків збуту. Необхідно створити в організаційній структурі управління організацією посаду маркетолога, який би відстежував динаміку зовнішнього середовища і виробляв способи адаптації підприємства до цих змін.

Система маркетингу дозволить забезпечити керівників і фахівців господарств інформацією про наявність попиту і пропозицій на продукцію, про те, куди і за якою ціною їм вигідніше її продати, допоможе вибрати правильну маркетингову стратегію. Все це сприятиме підвищенню ефективності виробництва і реалізації продукції навіть в нинішній непростій ситуації перехідного періоду.

Список використаної літератури

1. Конституція Російської Федерації - М .: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1997. - 80 с.

2. Цивільний Кодекс Російської Федерації // Повний збірник Кодексів РФ. - М .: 2002. - С. 9-129.

3. Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Відп. ред. О.Н.Садіков. - М .: 1997. - 448 с.

4. ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю»

5. ФЗ «Про акціонерні товариства»

6. ФЗ від 14.06.95 №88-ФЗ «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» (в редакції від 21.03.2002г.)

7. Ф3 від 22.09.1999 №36 «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваних в формі капітальних вкладень»

8. Азоев, Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія, практика / Г.Л. Азоев. - М .: Центр економіки і маркетингу, 1998. - 389 с.

9. Афанасьєв, М.П. Маркетинг: стратегія і тактика фірми / М.П. Афанасьєв. - М .: Финстатинформ, 2005. - 104 с.

10. Багиев, Г.Л. Основи сучасного маркетингу: Навчальний нагляд. посібник / Г.Л. Багиев, І.А. Аренков. -Санкт-Петербург.ун-т економіки і фінансів, Каф. Маркетингу. - СПб .: Изд-во Санкт-Петербург. Ун-ту економіки і фінансів, 1995. - 116 с.

11. Бердникова, Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / Т.Б. Бердникова. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 215 с.

12. Богатінов, Ю.В. Економічна оцінка якості та ефективності роботи підприємства / Ю.В. Богатінов. - М .: Изд-во стандартов, 1991 - 216 с.

13. Браверманн, А.А. Маркетинг в російській економіці перехідного періоду: Методологія і практика / А.А. Браверман. -М .: Економіка, 1997. - 639 с.

14. Герчикова, І.М. Маркетинг: Організація. Технологія / І.М. Герчикова. - М .: Школа міжнародного бізнесу МГІ - 2000. - 80 с.

15. Герчикова, І.М. Менеджмент / І.М. Герчикова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999. - 501с.

16. Голіков, Е.А. Маркетинг і логістика: Учеб.пос / Е.А. Голіков. - М .: Видавничий дім «Дашков і К», 1999. - 411 с.

17. Голубков, Є.П. ін. Маркетинг: Вибір кращого рішення / Е.П.Голубков, Е.Н. Голубков, В.Д.Секерін. - М .: Економіка, 1993. 224 с.

18. Данько, Т.П. Управління маркетингом / Т.П. Данько. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 315 с.

19. Дегтяренко, В.Н. Основи логістики і маркетингу / В.Н. Дегтяренко. - М .: Гардарика, 2002. - 517 с.

20. Дихтль, Е. Практичний маркетинг: учеб.пос. / Пе руб.с ньому. А.М. Макарова. Під ред. І.С. Минко. - М .: ИНФРА-М, 1996. - 271 с.

21. Євдокимов, Ф.І. Азбука маркетингу: Учеб. Посібник для студ. екон. спец. Вузів / Ф.І. Євдокимов, В.М. Гавва. - Донецьк: Сталкер, 1998. - 429 с.

22. Зав'ялов, П.С. Формула успіху: Маркетинг: (Сто вопр.- Сто відповідей про те, як ефективно діяти на зовн. Ринку) / П.С. Зав'ялов, В.Є. Демидов. - 2-е вид .; перераб. і доп. - М .: Междунар. відносини, 1991- 414 с.

23. Идрисов, А.Б. Стратегічне планування і аналіз ефективності інвестиції. Видання 2-е, стереотипне / А.Б. Идрисов, С.В. Картиш, А.В. Постніков. - М. - Філін, 1998. - 370 с.

24. Моїсеєва, Н. Маркетингова активність як чинник конкурентоспроможності фірми / М. Моїсеєва, Л. Книшева // Маркетинг. - 2002. - №6. - С. 19 с.

25. Котлер, Ф. Основи маркетингу / Переклад з англ. В.Б.Боброва; Заг. ред. і виступ. ст. Е.М.Пеньковой. - М .: Прогрес, 1991. - 733 с.

26. Крилов, І.В. Маркетинг: (Соціологія маркетингових комунікацій): Учеб. Посіб / І.В. Крилов. - М .: Центр, 1998. - 189 с.

27. Лебедєв, О.Т., Філіппов Т.Ю. Основи маркетингу: Учеб. посібник / За ред. О.Т.Лебедева. - 2-е вид. доп. - СПб .: Изд. Будинок «МіМ», 1997. - 221с.

28. Пєшкова, Є.П. Маркетинговий аналіз діяльності фірми: Практ. Реко-мендації. Метод. основи. Порядок проведення / Є.П. Пешкова.- М .: Ось 1998. - 80 с.

29. Попов, Е.В. Потенціал маркетингу підприємства / Є.В. Попов // Маркетинг в Росії і за кордоном, 2004. - №5. - С. 21-28.

30. Портер, М. Конкурентна стратегія. Методика аналізу галузей і конкурентів / М. Портер - Видавництво: Альпіна Бізнес Букс, 2005 р 454 с.

31. ПРАУД, В.Р. Маркетинг: Актуальні питання теорії і практики / В.Р. ПРАУД. - Рига: Авост, 1998. - 348 с.

32. Маркетинг: Учеб-к для вузів по спец «Маркетинг і Менеджмент» / Под ред. А.Н. Романова. - М .: Банки і Біржі, 1999. - 558 с.

33. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е изд., Перераб. і доп. / Г.В. Савицька - Мн .: ІП «Екоперспектіва», 2001. - 498с.

34. Сучасний маркетинг / під ред. Е.В.Хруцкова. - М .: Фінанси і статистика, 1999. - 256 с.

35. Тихонов, Р.М. Конкурентоспроможність промислової продукції / Р.М. Тихонов. - М .: - 1998. - 289 с.

36. Третяк, В.П. Основи маркетингу: Учеб. посібник / В.П. Третьяк, О.А. Третьяк, В.А. Шевандин; Петербург. держ. ун-т шляхів повідом .; Каф. політ. Економії. - СПб .: ПГУПС, 1999. - 113 с.

37. Теорія аналізу господарської діяльності: Навчальний посібник / Г.В. Савицька. - М., ИНФРА-му, 2006, 281 с.

38. Теорія економічного аналізу: Підручник - 2-е вид., Доп. / А.Д. Шеремет. - М., ИНФРА-му, 2005, 366 с.

39. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник / Р.П. Казакова, С.В. Казаков. - М., ИНФРА-му, 2005, 239 с.

40. Томас, Р. Кількісні методи аналізу господарської діяльності / Р. Томас. - Москва, "Річ навіть і Сервіс", 1999 г., 342 с.

41. Траут, Дж. Великі бренди - великі проблеми. Вчіться на чужих помилках / Траут Дж. - СПб., 2002 156 с.

42. Уткін, Е.А. Етика бізнесу. Підручник для вузів / Е.А. Уткін. - М .: «Зерцало», 1998. -256 с.

43. Утюжанін, А.П. Соціально-психологічні аспекти, управління колективом / А.П. Утюжанін. - М. Информсервис, 2003 249 с.

44. Фінанси підприємств: Підручник / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова та ін. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - с. 413.

45. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / За ред. Є. С. Стоянової. - М .: Изд-во «Перспектива», 1998. - 574 с.

46. ​​Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. Н.В.Колчіной. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 413 с.

47. Фінанси підприємств. Навчальний посібник /Е.І.Бородіна, Ю.С.Голікова, Н.В.Колчіна і ін. - М: Фінанси і статистика, 2000. - 423 с.

48. Фінанси: Учеб. посібник / За ред. проф. А. М. Ковальової. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 384 с.

49. Фінанси підприємств. Навчальний посібник /Е.І.Бородіна, Ю.С.Голікова, Н.В.Колчіна, З.М.Смірнова. Під редакцією Е.М.Бородіной / - М: Фінанси і статистика, 2000. -423 с.

50. Фінансовий аналіз. Управління фінансами / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова. - Москва, 2005р. - 345 с.

51. Хеддервік, К. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / К. Хеддервік. - М .: Фінанси і статистика, 1998. - 189 с.

52. Шеремет, А.Д. Методика фінансового аналізу / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін. - М .: ИНФРА-М, 1997. - 176 с.

53. Шеремет, А.Д. Методика фінансового аналізу / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін, Е.В. Негашев. - 3-е изд., Перераб. і доп.- М .: ИНФРА-М, 2001.- 208 с.

54. Шишкін, А.К. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз на комерційних підприємствах / А.К. Шишкін, С.С. Вартанян, В.А. Микрюков. - М .: ИНФРА-М 1998. - 347 с.

55. Економіка підприємства: Підручник - 2-е изд., Перераб. і доп. / В.М. Семенова. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2000. - 312 с.

56. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - 718 с.

57. Економіка торгового підприємства: Торговельна справа: Підручник / Л.А. Брагін. - М., ИНФРА-му, 2006, 314 с.

58. Економіка організації (підприємства): Навчальний посібник / А.А. Раздорожний. - М., РІОР, 2005, 95 с.

59. Економіка організації: Підручник // Книшова Е.Н., Панфілова Е.Е. М., ИНФРА-М, ФОРУМ, 2005, 336 с.

60. Економіка підприємства (в схемах, таблицях, розрахунках): Навчальний посібник / В.К. Скляренко, А.І. Кучеренко, Н.Б. Акуленко та ін. - М., ИНФРА-му, 2006, 256 с.

...........