Дата конвертації11.07.2017
Розмір90.29 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 90.29 Kb.

Розробка заходів по збільшенню прибутку на підприємстві

2. Коефіцієнт позикового фінансування - показує частку позикових коштів у загальній вартості майна підприємства. Він розраховується за наступною формулою:

Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансування підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. Цей показник дуже широко використовується на практиці; одна з причин його появи - зручність використання в детермінованому факторному аналізі.

3. Залежність підприємства від зовнішніх позик характеризує співвідношення позикових і власних коштів і розраховується за формулою:

Чим вище значення цього показника, тим вище ступінь ризику акціонерів, так як в разі підвищення зобов'язань по платежах зростає можливість банкрутства. Допустиме значення знаходиться між 0,5-0,9. За критичне приймають рівне одиниці. Значення більше 1,0 сигналізує про те, що фінансова стійкість підприємства викликає сумніви.

4. Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом - це зворотний коефіцієнту фінансового ризику показник:

5. Коефіцієнт маневреності капіталу показує - яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, товарів в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами. Він розраховується за формулою:

Даний коефіцієнт повинен бути досить високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні. Нормальне обмеження більше або дорівнює 0,5. Якщо у підприємства величина розрахункових коефіцієнтів нижче, ніж граничне обмеження зазначених вище коефіцієнтів, то це свідчить про його нестійкому фінансовому стані.

Після оцінки фінансової стійкості компанії слід провести аналіз її ділової активності. Інформаційною базою для розрахунку показників ділової активності послужать бухгалтерський баланс і «звіт про прибутки і збитки». До цієї групи належать різні показники оборотності:

6. Коефіцієнт оборотності активів - відношення виручки від реалізації продукції до всього підсумку активу балансу, характеризує ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення, тобто показує, скільки разів за рік (або інший звітний період) відбувається повний цикл виробництва та обігу або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів. Цей коефіцієнт варіює залежно від галузі, відображаючи особливості виробничого процесу.

Узагальнюючими показниками ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства є показники рентабельності. Коефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність компанії. Зростання величини даних коефіцієнтів є позитивною тенденцією в фінансово-господарської діяльності організації.

Значення коефіцієнтів рентабельності не має норм. Чим вище їх величина, тим краще працює підприємство. Значення коефіцієнтів рентабельності може бути і негативним, в такому випадку вони демонструють збитковість діяльності компанії.

7. Коефіцієнт рентабельності продажів або загальна рентабельність є основним показником ефективності реалізації продукції підприємства.

Показник характеризує, яку частину від виручки від реалізації становить прибуток до оподаткування, аналізується в динаміці і порівнюється з середньогалузевими значеннями цього показника.

Формула для розрахунку:

Rпрод = ПДН / Вреал,

де ПДН - прибуток до оподаткування

Вреал - виручка від реалізації

8.Показатель рентабельності оборотних активів. Визначається як відношення чистого прибутку (прибутку до оподаткування) до оборотних активів підприємства. Цей показник відображає можливості підприємства в забезпеченні достатнього обсягу прибутку по відношенню до використовуваних оборотних коштів організації. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш ефективно використовуються оборотні кошти.

RОА = ПП / ОА,

де ЧП - чистий прибуток,

ОА - середньорічна вартість оборотних активів.

9.Уровень рентабельність витрат (виробництва) визначається як відношення величини валового прибутку до собівартості продукції:

Rізд = ВП / СС,

де ВП - валовий прибуток,

СС - собівартість продукції.

II. Основний розділ: «Характеристика підприємства, аналіз його фінансової діяльності та розробка заходів по підвищенню прибутку»

2.1 Характеристика підприємства ТОВ «Прінт-Лайн»

загальний стан речей

Товариство з обмеженою відповідальністю «Принт-Лайн», яка у подальшому іменується "Підприємство", створено відповідно до рішення № 1 від 29 грудня 2009 р Підприємство є комерційною організацією.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банках, круглу печатку із своїм найменуванням.

Місце знаходження Підприємства; 390027, Росія, м Рязань, вул. Нова, д.51 Б. Також підприємство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

Предмет діяльності підприємства

Підприємство здійснює в установленому законодавством Російської Федерації порядку наступні види діяльності (предмет діяльності підприємства):

- Поліграфічна діяльність та надання послуг в цій галузі

- Поліграфічна діяльність, не включена в інші угруповання

- Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари

- Виробництво інших виробів з паперу та картону

Права і обов'язки підприємства

1) Підприємство будує свої відносини з іншими організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів, угод, контрактів.

2) Підприємство встановлює ціни і тарифи на всі види виконуваних робіт, послуг, що випускається і реалізовану продукцію відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації.

3) Для виконання статутних цілей Підприємство має право в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації:

- створювати філії, представництва, дочірні підприємства;

- затверджувати положення про філії, представництва, статути

дочірніх підприємствах, призначати їх керівників, приймати рішення про їх реорганізацію та ліквідацію;

- укладати всі види договорів з юридичними і фізичними особами, що не суперечать законодавству Російської Федерації, а також цілям і предмету діяльності Підприємства;

- придбавати або орендувати основні та оборотні кошти за рахунок наявних у нього фінансових ресурсів, кредитів, позичок і інших джерел фінансування;

- передавати в заставу, здавати в оренду йди вносити майно у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств, а також некомерційних організацій в порядку і межах, встановлених законодавством Російської Федерації і справжнім Статутом. При цьому передача майна повинна здійснюватися шляхом оформлення акту прийому - передачі з урахуванням цього Статуту;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва і розвиток об'єктів соціальної сфери;

- планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з основних економічних показників, наявності попиту на виконувані роботи, надані послуги, вироблену продукцію;

- визначати і встановлювати форми і системи оплати праці, чисельність працівників, структуру і штатний розклад;

- встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги відповідно до законодавства Російської Федерації;

- визначати розмір коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників підприємства.

4) Підприємство має право залучати громадян для виконання

окремих робіт на основі трудових і цивільно-правових договорів.

5) Підприємство здійснює інші права, що не суперечать

законодавству Російської Федерації, цілям і предмету діяльності

6) Підприємства, несе обов'язки, може бути притягнуто до відповідальності з підстав і в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

7) Підприємство зобов'язане:

- виконувати затверджені в установленому порядку основні економічні показники діяльності Підприємства;

- відшкодовувати збитки, завдані нераціональним використанням землі та інших природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища, порушенням правил безпеки виробництва, санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо захисту здоров'я працівників; населення і споживачів продукції та ін .;

- забезпечувати вчасно та в повному обсязі виплату працівникам

заробітної плати та інших виплат, проводити індексацію заробітної плати відповідно до чинного законодавства Російської Федерації:

- забезпечувати своїм працівникам безпечні умови праці;

- забезпечувати гарантовані умови праці та заходи соціального захисту своїх працівників;

- здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів фінансово - господарської та іншої діяльності, нести статистичну звітність, звітувати про результати діяльності я використанні майна з наданням звітів в терміни, встановлені законодавством Російської Федерації;

- щорічно приводити аудиторські перевірки;

- надавати державним органам інформацію у випадках і порядку передбачених законодавством Російської Федерації;

8) Управління Підприємством

Підприємство очолює Керівник (Генеральний директор), призначений на цю посаду на підставі наказу № 1 від 30 грудня 2009 року.

Керівник діє від імені Підприємства без довіреності, сумлінно і розумно представляє його інтереси на території Російської Федерації і за її межами.

Компетенція заступника керівника Підприємства встановлюється керівником Підприємства. Заступник керівника діють від імені Підприємства, представляє його в державних органах, в організаціях Російської Федерації, здійснюють операції та інші юридичні дії і межах повноважень, передбачених в дорученнях, які видаються керівником Підприємства.

Взаємовідносини працівників і керівника Підприємства, що виникають на основі трудового договору (контракту), регулюються законодавством Російської Федерації про працю та колективним договором.

Колективні трудові спори (конфлікти) між адміністрацією Підприємства і трудовим колективом розглядаються відповідно до законодавства Російської Федерації про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Основні цілі підприємства

Характеристика мети: Вихід на ринок поліграфічних послуг обумовлений тим, що з кожним днем ​​відкривається все більше і більше приватних фірм, що виробляють та постачають різні товари і послуги, які потребують реклами у вигляді різного роду брошур, буклетів і листівок, замовлення яких у друкарні занадто доріг і не вигідний підприємствам, т.к. сам тираж рекламної друкованої продукції невеликий, а відома розмножувальна техніка не в змозі роздрукувати їх у великій кількості. Від кожної фірми також необхідно вести бухгалтерську звітність, що вимагає великої кількості різних бланків і формулярів. Тому на даному етапі, коли попит на поліграфічні послуги збільшується, відкриття нашої фірми, що займається цим видом діяльності, виправдано і доцільно, з точки зору ринкової кон'юнктури.

Оцінка пріоритетності: Сучасний ринок поліграфічних послуг у м Рязані характеризується наявністю дрібних фірм, які обмежуються наданням дуже вузького спектру послуг, яких великих видавництв, що виготовляють продукцію великими тиражами. Цим пояснюється те, що в повному обсязі задовольняються потреби цілого сегмента ринку. ТОВ «Прінт-Лайн» планує задовольнити попит на даний вид послуг, поєднуючи високу якість роботи і порівняно невисокі ціни.

Шляхи реалізації проекту: ТОВ «Прінт-лайн» планує створення друкарні на базі сучасного обладнання провідних фірм виробників. В результаті організації друкарні можуть бути досягнуті наступні результати:

- Споживачі отримають високоякісні послуги;

- Збільшується кількість робочих місць на 4 одиниці;

- виручка від реалізації послуг складе 724 000 рублів;

- термін окупності інвестицій складе 1 рік.

Аналіз виробничого процесу

Підприємство може виробляти товари і послуги за нижчою ціною, ніж конкурент, тому що підприємство випускає і продає продукцію в достатній кількості для того щоб забезпечити підприємству стабільний працездатність. Підприємство забезпечує прийнятну якість продукції. Поліпшити якість і привабливість товару можна за допомогою більш новітнього обладнання та більш професійних робітників. Устаткування підприємства є досить сучасним і добре міститься на виробництві.

Аналіз сильних і слабких сторін

Сильні сторони:

Переваги перед конкурентами. Підприємство прагне стати лідером у виробництві своєї продукції.

Вироби відповідають високій якості і задовольняють покупців, тому що фірма має висококласних дизайнерів і хороше обладнання. Ціни продукції відповідають якості і не перевищуються в порівнянні з конкурентами. За рахунок цього підприємство отримує конкурентну перевагу не маючи високий ступінь розвитку маркетингу і забезпечує високу продуктивність.

Слабкі сторони: Підприємство має не високий ступінь розвитку маркетингу.

Оцінка ринку збуту

Потенційними споживачами поліграфічних та копіювальних послуг є фізичні та юридичні особи, які потребують виготовленні упаковки для їхньої продукції, бланків, формулярів, бюлетенів, листівок, рекламних брошур, проспектів, а також в терміновому і нетермінових виготовленні копій друкованих матеріалів форматом A3 і А4.

ТОВ «Прінт-Лайн» має намір залучати замовлення шкіл та вузів, які відчувають потреби в забезпеченні учнів методичними та навчальними матеріалами.

Наша фірма займає вигідне територіальне положення в м Рязані. Підприємство знаходиться в центрі міста, що робить доступним звернення до нас жителів практично всього міста.

Невелика кількість в місті Рязані фірм, що надають послуги подібного рівня, забезпечить приплив потенційних споживачів поліграфічної продукції як м Рязані, Рязанської області, так і найближчих міст.

2.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства

Аналіз економічного стану підприємства

Для фінансового аналізу розрахуємо коефіцієнти:

1.Коеффіціент поточної ліквідності = оборотні активи / короткострокові пасиви

КТЛ = 1421/1956 = 0,7

2.Коеффіціент термінової (швидкої) ліквідності = (оборотні активи - виробничі запаси) / короткострокові пасиви

Ксл = (1421-785) / 1956 = 0,33

3.Коеффіціент абсолютної ліквідності = грошові кошти / короткострокові пасиви

Кал = 308/1956 = 0,2

4.Коеффіціент фінансової незалежності (автономії) = власні джерела / загальна сума джерел

Ка = 2392/2828 = 0,8

5.Коеффіціент позикового фінансування = позикові джерела / загальна сума джерел

КЗФ = 1956/2828 = 0,7

6.Коеффіціент залежності підприємства від зовнішніх позик = позикові джерела / власні джерела коштів

КЗП = 1956/2392 = 0,8

7.Коеффіціент покриття боргів = власний капітал / позиковий капітал

Ккд = 4362/1956 = 0,2

8.Коеффіціент рентабельності продажів = прибуток / виручка від реалізації

Крп = (1853/13352) * 100 = 13,8%

9.Коеффіціент фінансового важеля = позикові кошти / власні кошти

КФР = 1956/4362 = 0,45

10.Коеффіціент оборотності запасів власних оборотних коштів = власні оборотні кошти / оборотні активи

Коб зап сос = 5348/14215 = 0,3

11.Рентабельность оборотних активів = чистий прибуток / обортного активи

Роа = 288/1421 = 0,2

12.Уровень рентабельності витрат = валовий прибуток / собівартість

Ур-нь рен = 1853/11499 = 0,16

13.Коеффіціент маневреності капіталу = власні оборотні кошти / власний капітал

КМК = 5348/4362 = 1,2

Проведемо аналіз фінансового стану підприємства.

Таблиця 1 ? Питома вага власних оборотних коштів в поточних активах, руб.

показник

2011 р

2012 р

відхилення

1. Власні оборотні кошти.

2. Частка власних оборотних коштів в активах (%).

3. Частка виробничих запасів в поточних активах.

4. Частка власних оборотних коштів у покритті запасів.

5. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.

2735

27,58

26,67

103,41

0,28

5348

70,49

52,80

133,49

0,51

2613

42,91

26,13

30,08

0,23

Узагальнюючи результати проведених розрахунків, можна сказати, що за 2012 р власні оборотні кошти підприємства помітно виросли, і склали 5348 тисячі рублів на кінець року, що на 2613 тисячі рублів більше в порівнянні з початком року. Частка власних оборотних коштів в активах підприємства також збільшилася, що є позитивним моментом, незважаючи на те, що частка виробничих запасів в поточних активах значно зросла на 26,13%, всі запаси повністю покриваються власними оборотними коштами, т. Е. Підприємство в достатній мірі забезпечено даними джерелами коштів для розвитку господарської діяльності і незалежно від зовнішніх кредиторів. Але дана ситуація навряд чи може розглядатися як ідеальна, оскільки наштовхує на думку про те, що адміністрація не вміє, не бажає або просто не має можливості використовувати зовнішні джерела коштів для розвитку виробничої діяльності.

На підтвердження сказаного проведемо аналіз платоспроможності підприємства за допомогою узагальнюючого абсолютного показника - достатність (надлишок або нестача) власних оборотних коштів і нормальних джерел формування запасів в їх покритті. Аналіз можна проводити або за виробничим запасам, або по всіх запасах і витратах. З метою аналізу наведу багаторівневу схему покриття запасів і витрат. Залежно від того, яке джерело коштів використовується для покриття запасів і витрат на виробництво, можна з певною часткою умовності судити про рівень платоспроможності господарюючого суб'єкта.

Таблиця 2 ? Покриття запасів і витрат, руб.

показник

2011 р

2012 р

ідентифікатор

1. Власні оборотні кошти.

2. Запаси і витрати.

3. Коефіцієнт покриття запасів.

2735

3869

1,03

5348

7855

1,50

СОС

ЗЗ

До п. З

З таблиці видно, що дане підприємство належить до типу, що обумовлює погану фінансову стійкість - СОС <33. Це підтверджує те, що підприємство веде нерозумну фінансову політику, або дійсно відчуває труднощі, пов'язані з основною діяльністю підприємства, що аналізується.

В рамках поглибленого аналізу на додаток до абсолютними показниками розрахуємо ряд аналітичних показників - коефіцієнтів ліквідності.

Таблиця 3? Динаміка коефіцієнтів ліквідності

показники

На кінець 2011 р

На кінець 2012 р

зміна

1. До поточної ліквідності.

2. До уточненої ліквідності (швидкої).

3. До абсолютної ліквідності.

4.Маневренность власних оборотних коштів.

0,7

0,34

0,15

0,7

0,7

0,32

0,02

0,8

0

- 0,02

-0,13

0,1

Коефіцієнт покриття відображає, чи достатньо у підприємства оборотних коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Загальноприйнятий стандарт значення даного показника знаходиться в межах від 1 до 2. Т. е. Можна сказати, що даному підприємству достатньо обігових коштів для погашення короткострокових зобов'язань. Приватним показником коефіцієнта поточної ліквідності є коефіцієнт уточненої ліквідності, що розкриває ставлення найбільш ліквідної частини оборотних коштів (без урахування матеріально-виробничих запасів) до короткострокових зобов'язань. Необхідність розрахунку цього показника викликана тим, що ліквідність окремих категорій оборотних коштів далеко неоднакова, і якщо наприклад грошові кошти можуть служити безпосереднім джерелом погашення поточних зобов'язань, то запаси можуть бути використані для цієї мети безпосередньо після їх реалізації, і часто за зниженою ціною. А ця процедура в свою чергу передбачає не тільки наявність покупця, але і наявність у нього коштів. Узагальнивши дані розрахунку коефіцієнта швидкої ліквідності можна сказати, що за допомогою дебіторської заборгованості підприємства в змозі розплатиться за своїми боргами, але за умови, що розрахунки з дебіторами будуть проведені в передбачені терміни.

Бачимо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності до кінця періоду знизився до 0.02. Це означає, що підприємство не зможе в терміновому порядку погасити всі свої боргові зобов'язання. Значна тривалість виробничого циклу звернення та на підприємстві, умови інфляції, знецінюються зворотні засоби, виражені належної масою, погіршують і без того низьку платоспроможність досліджуваного господарюючого суб'єкта.

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є стабільність його виробничо-господарської діяльності у світлі довгострокової перспективи. Стабільність діяльності підприємства пов'язана із загальною структурою капіталу, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Справа в тому, що багато фірм вважають за краще вкладати в справу мінімум власних коштів, а фінансувати його за рахунок грошей, узятих в борг. А маючи стабільну фінансову структуру власних коштів, підприємство має можливість притягувати до себе інвесторів. Поточна фінансова стійкість, як і в довгостроковому плані, характеризується співвідношенням власних і позикових коштів. Потрібно зауважити, що даний показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. Тому проведемо аналіз за нижченаведеною розширеної системі.

На початку визначимо точку беззбитковості на ТОВ «Прінт-Лайн».

Точка беззбитковості (будемо надалі використовувати її англійську абревіатуру BEP) визначає, яким повинен бути обсяг продажів для того, щоб підприємство працювало беззбитково, могло покрити всі свої витрати, не отримуючи прибутку. Обов'язкова умова розрахунків - поділ витрат на змінні і постійні. У таблиці 4 представлена ​​структура витрат компанії ТОВ «Прінт-Лайн».

Таблиця 4? Витрати на виробництво продукції ТОВ «Прінт-Лайн» в 2012р

елемент витрат

Сума, тис. Руб.

Структура витрат,%.

Матеріальні витрати

2 363,196

20,5

Фонд оплати праці

236,054

2,05

Відрахування до фонду соціального захисту

997,59

8,7

Амортизація основних засобів

194,35

1,7

Інші виробничі витрати

1 008,46

8,8

Разом виробничих витрат

4799,65

41,7

Комерційні витрати

845,35

7,4

постійні витрати

4898

42,7

змінні витрати

956

8,3

повна собівартість

11 499

100

Шукана точка беззбитковості в грошовому вираженні визначається наступною формулою:

ВІР (в грошовому вираженні) = (Постійні витрати / (Виручка від реалізації - Змінні витрати)) * Виручка від реалізації

Беззбитковий обсяг реалізації = 4898 / (13352-956) * 13352 = 5275,74тис. руб.

Таблиця 5? Дані для використання точки беззбитковості

ТОВ «Прінт-Лайн» за 2012р.

Ціни / обсяг виробництва

Друкована продукція

Виробництво продукції

Разом

Обсяг реалізації, тис. Руб. рік.

4700

8652

13352

Змінні витрати на весь обсяг реалізації, тис. Руб. рік

304

652

956

Постійні витрати, тис. Руб. рік.

4898

4898

Прибуток, тис. Руб. рік.

7498

ВЕР показує, який мінімум продажів необхідний, щоб компанія працювала без збитків. Але для аналізу міцності фінансового становища компанії, використовується «запас міцності». Його завдання - показати, на скільки відсотків може бути знижений обсяг реалізації для збереження беззбитковості. «Запас міцності» визначається за формулою:

«Запас міцності» = (Виручка від реалізації - Точка беззбитковості) / Виручка від реалізації.

Для ТОВ «Прінт-Лайн» запас міцності становить: ((13352 - 5275,74) / 13352) * 100% = 60,48%.

Це означає, що б працювати без збитків, підприємство могло продати продукції на 60,48% менше. Значення показника досить високе, що визначає міцне становище компанії і як наслідок - менша залежність від негативних змін ринку.

У 2011 році цей показник склав 58.4%.

Проаналізуємо ситуацію, що склалася. Одна із стратегічних цілей компанії - це розширення числа робочих компанії і розширення асортименту продукції. У 2011 році компанія почала поставляти на ринок різні масла і горючі. Це вказує на зростання компанії. На практиці освоєння виробництва виразилося в залученні робітників, а це - зростання витрат. У такій ситуації зростання точки беззбитковості цілком закономірний.

Зростаючому підприємству все більше необхідно продавати, що б покрити витрати і забезпечити нормальне фінансове становище.

Зростання «запасу міцності» з 58.4% до 60,48% вказує на те, що прибуток підприємства стала більш захищеною від всіляких неприємностей: падіння попиту, нарощування цін постачальниками.

Однак важливо знати не тільки мінімально допустиму виручку від реалізації в цілому, але і необхідний внесок, який повинен принести кожен продукт в загальну скарбничку прибутку, тобто мінімально необхідну кількість продажів кожного виду продукції. Для цього розраховується точка беззбитковості в натуральному вираженні:

ВІР (в натуральному вираженні) = Постійні витрати / (Ціна реалізації одиниці продукції - змінні витрати на одиницю продукції.

Таблиця 6? Розрахунок точки беззбитковості в натуральному вираженні

Ціни / обсяг виробництва

Друкована продукція

Виробництво продукції

Фактичний обсяг продажів, тис. од. / рік.

365

634

ціна за од. продукції, руб. / Од.

12,8

13,64

Разом обсяг реалізації, тис. Руб. / Рік.

4700

8652

Змінні витрати, грн. / Од.

71,3

79,5

Постійні витрати, тис. Од. / рік

4898

Розподіл постійних витрат за видами продукції пропорційно обсягам реалізації

4898 * (4700/13352) = 1724,13

4898 * (8652/13352) = 3173,87

Точка беззбитковості

1724,13 / (88-71,3) = 103,24

3173,87 / (107-79,5) = 115,41

Характеристику можливих темпів зростання прибутку компанії дає виробничий важіль. Його завдання - показати, на скільки відсотків зросте прибуток підприємства при зміні виручки на 1%. З іншого боку важіль характеризує ризики втрати цього прибутку. Для розрахунку виробничого важеля використовується формула:

Виробничий важіль = (Виручка - змінні витрати) / (Виручка - Змінні витрати - Постійні витрати).

Виробничий важіль ТОВ «Прінт-Лайн» складає: (13352-4898) / (13352-4898-956) = 1,13. Тобто на кожен 1% зміни виручки зміни прибутку складе 1,13%. У 2011 році показник становив 1,52. Величина цього коефіцієнта зменшилася, але з урахуванням кризової ситуації на ринку, це те, що потрібно, так як при падінні продажів підприємство буде втрачати прибуток повільніше. Як з'ясовується, на різних етапах роботи підприємства беззбитковий обсяг продажів різний, а незначне зміна виручки може викликати істотну зміну прибутку. У зв'язку з цим, аналіз беззбитковості і планування прибутку повинні проводитися регулярно, а не від випадку до випадку. Далі проведемо економічний аналіз фірми.

Економічний аналіз прибутковості або збитковості ТОВ «Прінт-Лайн» проведемо виходячи з динаміки наведених показників даних, наведених у таблиці 7.

Таблиця 7? Звіт за основними техніко-економічними показниками роботи ТОВ «Прінт-Лайн»

Найменування показників

Одиниці виміру

2011 рік.

2012 рік.

Тр,%

Тпр,%

виручка

Тис. руб.

9 873

13 352

111,44

11,44

Прибуток від реалізації

Тис. руб.

751

1853

115,27

15,27

Випуск товарів у діючих цінах за рік

Тис. руб.

10776

14749

125,74

25,47

«-» в фіксованих цінах

Тис. руб.

396

479

119,75

19,75

Дебіторська заборгованість

Тис. руб.

181

603

151,56

51,56

Кредиторська заборгованість

Тис.руб.

1004

1 956

78,05

-21,95

Рентабельність власного капіталу

%

17,2

14,7

85,47

-14,53

рентабельність активів

%

9,96

8,24

82,73

-17,27

рентабельність продукції

%

13,37

14,67

109,72

9,72

Проведемо економічний аналіз прибутковості / збитковості фірми виходячи з динаміки наведених показників.

Аналіз даних таблиці показує, що виручка від виробництва товарів в першому півріччі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилася на 11,44% і склала 13352 тис, карбованців, що пов'язано зі збільшенням виконаних замовлень. Разом з тим спостерігається, і збільшення прибутку від реалізації на 15,27%.

Дебіторська заборгованість зросла на 30,02% з 181 тис. Руб. у 2011 році до 603 тис. руб. в 2012.

Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, тобто дозволяє визначити, скільки рублів прибутку приносить кожен вкладений рубль власних коштів. Таким чином, в першому півріччі 2012 року з кожного вкладеного рубля підприємство отримало 0,147 рублів, що менше на 14,53% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. Рентабельність активів показує прибуток, принесену усіма без винятку засобами підприємства, незалежно від їх виду або джерела формування, тобто загальну ефективність використання власних і позикових коштів. Даний показник в першому півріччі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року зменшився на 17,27% і склав 8,24%, що говорить про нераціональне використання активів. Рентабельність продажів показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Станом на 30 червня 2012 року прибуток на 1 карбованець реалізованої продукції становила 0,1467 рубля. У 2011 році даний показник був нижче на 0,013 рубля і становив 0,1337 рубля. Підвищення показника рентабельності продажів пов'язане зі збільшенням виручки від виробництва товарів. Чистий прибуток - це кінцевий фінансовий результат діяльності організації за звітний період. Вона характеризує реальний приріст (нарощення) власного капіталу організації, тобто показує, чи може підприємство приносити прибуток своїм власникам. Так само за даними аналізу фінансової звітності можна зробити висновок: збільшення в 2012р кредиторської заборгованості на 1956 тис. Рублів є негативним фактом. Так само в 2012р збільшилися необоротні активи на 971 тис. Рублів.

Таблиця 8? Аналіз складу, динаміки і виконання плану балансового прибутку фірми «Принт-Лайн»

показники

Зміни в порівнянні

2011 р 2012р

З 2011 по 2012р.

сума

сума

В сумі

За рівнем,%

1

4

6

10

11

балансовий прибуток

36

288

+252

+87,5

Прибуток від продажів

751

1853

+1102

+41,5

Прибуток від позареалізаційних операцій

1695

859

-836

-50,7

Як показують дані таблиці 8, показники 2011 р балансового прибутку в 2012р. покращилися. Найбільшу частку в балансовому прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції. Через те, що від позареалізаційних операцій отримано збиток, балансовий прибуток менше прибутку від реалізації.

З таблиці видно, що прибуток від реалізації в 2012р. більше показників 2011 р. , Тому балансовий прибуток також виявилася вищою.

Якщо порівнювати 2012р. з 2011р., то можна також виділити, прибуток від реалізації підвищилася на +1102 т.р., і хоча від позареалізаційних операцій в 2012р. в порівнянні з 2011 знизилася на 836 т.р., балансовий прибуток збільшився на 252 тис. руб. На фірмі «Принт-Лайн» основним джерелом прибутку є прибуток від реалізації товарів.

Аналіз прибутку проводиться фірмою щороку. Аналіз здійснюється в ув'язці з факторами, що впливають на прибуток - це валовий дохід і витрати обігу.

Матеріалами для аналізу прибутку є річний бухгалтерський баланс, звіт за формою № 2 «Звіт про прибутки і збитки.

Таблиця 9? Аналіз прибутку від реалізації фірми «Принт-Лайн», тис. Руб.

показники

план

факт

% виконання

Відхилення (+ ;-)

на 2012 р

за 2012 р

1. Товарообіг

20000

15000

75

-50000

2. Валовий дохід

2.1. в сумі

2000

1853

92,7

-147

2.2. в% до обороту

13,3

18,5

139,1

+5,2

3. Витрати обігу

3.1. в сумі

310

335

108,1

+25

3.2. в% до обороту

20,7

33,5

161,8

+12,8

4. Чистий прибуток

150

140

93,3

-10

5. Рентабельність по прибутку від реалізації,%

1,5

1,4

93,3

-0,1

Для аналізу прибутку необхідно провести розрахунок впливу факторів на прибуток фірми. Для цього необхідно визначити, за рахунок чого відбулося відхилення від плану.

Аналіз прибутку здійснюється в наступній послідовності:

а) визначаємо виконання плану по прибутку. Визначається як різниця між фактичною сумою прибутку за 2012 р і плановою сумою прибутку.

140 - 150 = -10 тис.руб.

Визначаємо відсотки виконання плану по прибутку фірми, як відношення фактичної суми прибутку за 2012 р до планової.

(140: 150) х 100% = 93,3%

Приріст прибутку в сумі в 2012 р в порівнянні з 2011 р, як їх різниця.

140 - 82 = 58 тис. Руб.

Динаміка прибутку, тобто темп зростання, визначаємо відношенням фактичної суми прибутку 2012 р до фактичної суми прибутку 2011 р

(140: 82) х 100% = 170,7%

Фактичний рівень рентабельності за 2012 р, як відношення фактичного прибутку від суми товарообігу.

(140: 10000) х 100% = 1,4%

Плановий рівень рентабельності на 2012 рік, як відношення планового прибутку до товарообігу.

(150: 10000) х 100% = 1,5%

Визначимо зміну рівня рентабельності в звітному періоді в порівнянні з минулим. Визначаємо як різниця між рівнем рентабельності звітного періоду і рівнем рентабельності минулого періоду.

1,5 - 1,4 = 0,1%

Рівень в 2012 р підвищився в порівнянні з попереднім роком на 0,1%.

Комерційна діяльність будь-якої організації торгівлі повинна співвідноситися з економічним принципом, який в загальному вигляді визначається досягненням максимального результату при мінімальних витратах, або, іншими словами, ефективність фінансово-господарської діяльності повинна оцінюватися з точки зору ефективності перетворення ресурсів в результати. Виміряти і оцінити міру реалізації економічного потенціалу (принципу ефективності) на підприємстві дозволяє аналіз, проведений з використанням ряду економічних показників. При цьому прибуток не може служити визначальним критерієм для оцінки ефективності діяльності організації торгівлі. Інтерес представляє порівняння прибутку з іншими показниками, тобто система показників рентабельності, розрахованих різними способами.

Розглянемо деякі з них стосовно господарської діяльності фірми «Принт-Лайн».

Рентабельність продажів.

Найбільш поширеним показником рентабельності торгових підприємств є відношення прибутку до товарообігу (виражене у відсотках), що характеризує питому вагу прибутку в товарообігу.

Використання різних показників прибутку при визначенні рівня рентабельності продажів дозволяє значно розширити аналітичні можливості останнього показника. Інтерес представляє обчислення рівня рентабельності по всій (балансової) прибутку, а не тільки по прибутку від реалізації товарів, не дивлячись на те, що позареалізаційні доходи, витрати і втрати не перебувають у прямій залежності від зміни товарообігу. Показник рентабельності, розрахований як, відношення балансового прибутку до товарообігу, тісно пов'язаний з результатами поточної діяльності, може швидко змінюватися і тому представляє інтерес для власників підприємства. Зіставлення цих двох показників дозволяє виявити зміна пропорцій у розвитку підприємства, що видно з таблиці 10.

Таблиця 10? Розрахунок показників рентабельності продажів фірми ТОВ «Прінт-Лайн»

показник

2011 р

2012 р

Рентабельність продажів (%)

- по прибутку від реалізації товарів

0,8

1,4

- по балансового прибутку

0,036

0,3

Як видно, що рівень показників рентабельності продажів обчислений за балансового прибутку, нижче, ніж рівень рентабельності, обчислений за прибутком від реалізації товарів. Відповідно, із зростанням прибутку від реалізації в 2012р. зросли і показники рівнів рентабельності по прибутку від реалізації товарів і по балансового прибутку.

Таким чином, найпоширеніший показник рентабельності виражає залежність прибутку і товарообігу. Метою його обчислення є визначення розміру тієї віддачі, якої домоглася торгова організація від кожної грошової одиниці товарообороту. Однак аналітичні можливості даного показника досить обмежені в силу його досить широкого розкиду в залежності від сфери діяльності організації. Пояснюється це різницею в масштабах діяльності, в розмірах інвестованого капіталу, в швидкості обороту коштів, в умовах кредитування, у розмірах складських запасів і ін. Тому даний показник рентабельності бажано використовувати у взаємозв'язку з іншими, в силу чого його можна назвати недостатнім, але необхідним ( вихідним) критерієм в оцінці прибутковості організації торгівлі.

Рентабельність діяльності.

Прибуток утворюється як різниця між доходами і витратами, що обумовлює правомірність використання в аналізі показника рентабельності, що обчислюється як відношення отриманого прибутку до витрат підприємства. Рівень рентабельності торгової діяльності може виражатися, таким чином, у відсотках не тільки до товарообігу, а й до витрат обігу. Ці показники суттєво доповнюють один одного, так як для визначення ефективності діяльності витрати підприємства повинні певним чином співвідноситися з прибутком від реалізації товарів.

З аналітичної точки зору являє інтерес зіставлення таких пар, як прибуток від реалізації товарів / витрати обігу і балансовий прибуток / витрати підприємства, яке дозволяє виявити пріоритетність видів діяльності підприємства (табл. 11).

Таблиця 11? Розрахунок рентабельності торгової і фінансово-господарської діяльності

показник

2011р.

2012р.

Рентабельність витрат обігу,%

34,99

51,52

Рентабельність поточних витрат,%

29,50

43,50

Побачимо, що через збитковість позареалізаційних операцій, рентабельність витрат обігу, вище рентабельності поточних витрат, що в 2012р., Що в 2011р.

Крім того, можна оцінювати рентабельність капіталу (рентабельність активів, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність власного капіталу, рентабельність позикового капіталу), рентабельність використовуваних ресурсів (рентабельність господарських засобів, рентабельність економічного потенціалу і т.п.) і інші показники рентабельності.

Оцінка рівнів показників рентабельності пов'язана з серйозними обмеженнями, з якими необхідно рахуватися. Певні труднощі представляє відсутність загальноприйнятих стандартів або норм різних показників рентабельності для торгових організацій. Такі труднощі можуть бути частково подолані за допомогою:

зіставленням показників підприємства з показниками інших підприємств галузі;

визначення показників за ряд років;

зіставлення фактичних і планових показників;

внутрішньофірмового зіставлення показників (наприклад, по структурним підрозділам або по товарних групах);

зіставлення альтернатив з метою вибору найбільш оптимального варіанту при прийнятті управлінського рішення.

Рентабельність капіталу.

Ефективність використання ресурсів торгового підприємства характеризується системою показників рентабельності, в якій кожен показник має певними можливостями і обмеженнями.

З точки зору власників підприємства основним показником є ​​відношення чистого прибутку до власного капіталу. Як відомо, власний капітал не є постійним протягом року, тому перевага в розрахунках слід віддати методу розрахунку по середній за рік величиною.

Показник рентабельності власного капіталу розраховується щорічно на основі даних Балансу і Звіту про прибутки і збитки (табл. 12).

Таблиця 12 Показник рентабельності власного капіталу

показник

2011р.

2012р

1

2

3

Рентабельність власного капіталу,%

0,01

15,1

Як видно, рентабельність власного капіталу в 2012 році (15,1%) вище, ніж в 2011р. (0,01%). Цьому сприяло збільшення прибутку більш ніж в 2 рази, тоді як середня величина власного капіталу змінилася незначно в порівнянні з 2011р.

Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності, (які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства), а також в дослідженні факторів, що впливають на їх зміну.

Для оцінки ділової активності розраховуються такі основні коефіцієнти:

1. Коефіцієнт оборотності активів (Коб.ак.), високі значення якого можуть спостерігатися не тільки в силу ефективного використання активів, але і в зв'язку з відсутністю вкладень на розвиток виробничих потужностей, розраховується за формулою:

Коб. ак. = В / СА, 9873 / 16071,5 = 0,6

де В - виручка від реалізації продукції за звітний період;

СА - середня за період вартість активів (розраховується як середовищ-неаріфметіческая величина показників).

СА = (СА поч. Рік + СА кін. Рік) / 2

де СА нач.год (кін. рік) - вартість активів на початок року і кінець року

2. Коефіцієнт оборотності необоротних активів (Коб.воа):

Коб.воа = В / ВА, 9873 / 6970,5 = 1,4

де В - виручка від реалізації продукції;

ВА - середня за період величина необоротних активів.

3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб.об.ср.):

Коб.об.ср. = В / ОА, 9873 / 9101,5 = 1,08

де В - виручка від реалізації продукції;

ОА - середня за період величина оборотних активів.

На величину коефіцієнта оборотності оборотних активів безпосередній вплив надає прийнята на підприємстві методика їх оцінки.

4. Коефіцієнт оборотності запасів і витрат:

До об.зап. = В / ОЗ, 9873/4142 = 2,3

де ОЗ - середня за період величина запасів (без ПДВ).

Економічно коефіцієнт відображає число оборотів запасів підпри-ємства за аналізований період. Зниження Ко.з. свідчить про відноси-тельно збільшення виробничих запасів і незавершеного вироб-ництва або про зниження попиту на готову продукцію.

5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Коб.деб.) Рас-зчитується за формулою:

Коб.деб = В / КДЗ, 9873 / 3807,5 = 2,5

де КДЗ - середня за період короткострокова дебіторська заборгованість терміном погашення менш 12 місяців.

Зростання оборотності дебіторської заборгованості може відображати поліпшення платіжної дисципліни покупців (своєчасне погашення покупцями заборгованості) або скорочення продажів з відстрочкою платежу, зниження - збільшення комерційного кредиту, що надається покупа-телям.

6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Коб.кред.):

Коб.кред. = В / КЗ, 9873/12015 = 0,8

де КЗ - середня за період величина кредиторської заборгованості.

Тривалість обороту активів, необоротних активів, оборотних коштів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості визначається часткою від ділення кількості днів аналізованого періоду (рік - 360 днів, квартал - 90, місяць - 30 днів) на величину відповідного ко-коефіцієнта оборотності. Результати розрахунків зведені в таблиці 13.

Табліца13 - Коефіцієнти ділової активності

показники

2011 рік

2012 рік

зміни

Коефіцієнт оборотності активів

0,6

0,7

0,1

Коефіцієнт оборотності необоротних активів

1,4

1,6

0,2

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

1,08

1,2

0,12

Коефіцієнт оборотності запасів і витрат

2,3

2,3

-

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

2,5

3,4

0,9

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

0,8

0,9

0,1

Аналіз товарообігу фірми

Визначимо стадію життєвого циклу товарів, виходячи з даних про зростання обсягу продажів і частки ринку.

Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари знаходиться в стадії зрілості. Таким чином, необхідні стратегії, пов'язані зі стимулюванням збуту. Друк візиток, листівок, реклами і обгорткового паперу повільно, але впевнено наближається до стадії спаду. Потрібно модифікація, як ринку, так і товару, щоб збільшити частку продажів продукту і повернути його в стадію насичення або навіть зростання. Основним видом діяльності фірми є виробництво.

На малюнку 1 показано процентне співвідношення продажів друкованої та виробничої продукції.

На нього припадає 70% виручки від продажів усіх товарів і послуг фірми.На діаграмі можна побачити спад виробництва продукції в 2012р. Друкована діяльність фірми не висока, але вона і не скорочується, оскільки шлюбу у пресі на 80% менше ніж у виробництві.

Рис 1 - Продажі фірми в% -му співвідношенні

На малюнку 2 розглянемо діаграму показників виручки друку і виробництва за 2010, 2011, 2012 роки.

Рис 2 - Показники виручки

У виробництві ж за останній рік почастішали випадки браку продукції. Директор фірми закуповує лише новітнє, багатосерійне з випуску картону і тари обладнання, якого ще немає в найближчих містах, ніж виграє у конкурентів.

Основними споживачами, на оборот з якими доводиться не менше 10% продукції, можна назвати: ТОВ «Квінтал» м Рязань. (Частка в загальному обсязі реалізації за 2012 рік - 14,5%), ТОВ «Ногінський Холодокомбінат» (15,2,%), ТОВ «Ногінський Хліб комбінат» (16,3%).

Аналіз асортименту продукції ТОВ «Прінт-Лайн».

Поява моделі БКГ (матриці BCG) стало логічним завершенням дослідницької роботи, проведеної в свій час співробітниками Бостонської консультативної групи (Boston Consulting Group). Матриця БКГ грунтується на моделі життєвого циклу товару. Відповідно до цієї моделі, товар в своєму розвитку проходить 4 стадії: вихід на ринок (товар «дика кішка»), зростання (товар «зірка»), зрілість (товар «дійна корова»), спад (товар «собаки»).

Таблиця 14? Аналіз бізнес портфеля підприємства ТОВ «Прінт-Лайн»

Позначення в матриці

Вид продукції

Об'м продажів, тис. Руб. в 2012 р

Число основних конкурентів на ринку

Обсяги продажів основних конкурентів, тис. Руб. на рік.

Теми зростання обсягу продажів,%.

Відносна частка фірми

А

виробництво

8 652

5

5700,6300, 5900

6

1,08

Б

печатка

4 700

6

3400,2750, 3280

7

0,94

Відносна частка фірми = Обсяг продажів / Максимальний об'єм продажів конкурента. Середньогалузевої темп зростання продажів: (5 * 6) + (6 * 7) / (6 + 5) = 6,54 На основі даних таблиці побудуємо матрицю БКГ для ТОВ «Прінт-Лайн».

Рис 3 - Матриця БКГ

Проаналізувавши отриману матрицю можна зробити висновок, що товарів «зірок» на підприємстві немає.

Виробництво відноситься до «Дійним коровам». Ця група товарів приносить найбільший прибуток, і займають лідируюче положення в зрілої, повільно зростаючої галузі. Товари мають постійних покупців, збут відносно стабільний. «Дійна корова» дає більше прибутку, ніж потрібно на її підтримку. Виробництво є джерелом для розвитку виробництва і проведення досліджень. Для такої продукції необхідно підвищувати якість і розробляти нові види продукції в даному виробництві.

Товар Б (друкована продукція) відноситься до важким дітям. Це означає, що даний вид продукції користується попитом на ринку, ринок їх привабливий, однак частка підприємства на цьому ринку є незначною. У нинішній ситуації поки що не ясні переваги товару, так як товар не займає лідируюче положення.

Іншими словами товари групи Б мають шанси на успіх, так як ринок розширюється, проте потрібна значна фінансова підтримка для поліпшення конкурентоспроможності, підвищення якості, зниження витрат на виробництво даних товарів.

Дані бостонської матриці безсумнівно дуже корисні для визначення місця продукції на ринку, проте слід зазначити і певні обмеження її застосування:

- все частки бізнесу розбиті лише на чотири типи і показують сьогоднішній стан, а не потенційні можливості розвитку.

-матриці БКГ добре відбивають ситуацію і придатні для прийняття рішень у відносно стабільних областях економіки.

2.3 Розробка заходів щодо підвищення прибутку

В ході аналізу діяльності фірми було виявлено кілька проблем, у зв'язку з якими підприємство недоотримує прибуток. Для вирішення виявлених проблем та збільшення прибутку підприємства, запропонуємо захід зі створення інтернет магазину фірми. Організація інтернет магазину менш витратне підприємство, ніж організація звичайного магазину.

Інтернет - найбільш значущий елемент комунікації в наш час. Покупці все частіше шукають продукцію в інтернеті. Основними перевагами інтернету є:

1) Легка доступність. Знайти той чи інший продукт в інтернеті легко

завжди, в будь-якому місці і в будь-який час. У багатьох зараз є така можливість, за допомогою телефону або комп'ютера. В інтернет магазині покупці зможуть знайти всю потрібну їм інформацію: асортимент продукції, ціни на продукцію та інші послуги фірми. Так же час роботи фірми і способи доставки або самовивозу товару.

2) Широкий охоплення. При створенні інтернет магазину можна домогтися

того, що сайт фірми знайдуть і побачать сотні тисяч відвідувачів не тільки з Рязані, а й з інших районів і міст.

Інтернет магазин фірми можна буде розмістити на таких сайтах як yandex.ru або google.ru та інших.

Тепер розглянемо витрати на створення і підтримку інтернет магазину, які розглянуті в таблиці 15.

Таблиця 15 - Витрати на створення і підтримку інтернет магазину

1.

Витрати на розробку

1.1. Розробка інтернет магазину - 30 000р.

1.2. Наповнення його товарами - 15 000р.

1.3. Купівля домена і оренда хостингу - 3 400р на рік.

2.

Адміністративні витрати

2.1. Налаштування обладнання та програмне забезпечення - 3 000р.

3.

Технічний супровід (щомісячна оплата)

3.1. Бухгалтерський супровід - 5 000р.

3.2. Рекламна компанія сайту - 17 000р.

3.3. Підтримка і розвиток сайту інтернет магазину - 3 500р.

Як ми бачимо з таблиці 15, витрати на створення складають 76 900руб. З яких 25 500 - щомісячні платежі, щорічно оплачується 3 400руб. і 48 000 руб. оплачується лише спочатку при створенні інтернет магазину. Зрозуміло, що прибуток від роботи сайту інтернет магазину повинна перевищувати суму щомісячних витрат з урахуванням покриття початкових витрат на відкриття інтернет магазину.

Після складання проекту необхідно з'ясувати, чи буде економічно ефективно запропоноване захід. Проведемо розрахунок основних техніко-економічних показників з розрахунком на один рік. Виручка з урахуванням впровадження заходи щодо створення інтернет магазину фірми збільшиться за прогнозами на 5%.

Таблиця 16 - Економічна ефективність створення інтернет магазину

показники

Одиниці виміру

До проведення заходу

Після проведення заходу

зміни

+/-

виручка

Тис. руб.

13 352

14 019,6

667,6

собівартість

Тис. руб.

11 499

12 073,95

574,95

чисельність працюючих

Чол.

13

13

-

Фонд оплати праці

Тис. руб.

236 054

236 054

-

Прибуток від реалізації

Тис. руб.

1853

1945,65

92,65

рентабельність виробництва

%

16,0

16,1

0,1

Рентабельність продажів

%

13,8

13,9

0,1

Продуктивність праці

Тис.руб. / Чол.

1027,07

1078,43

51,36

Середня з / п

Руб. / Чол.

18 158

18 158

-

Проведені розрахунки показують, що внаслідок зростання виручки на 3%, що у вартісному вираженні склало 667,6 тис. Руб., Збільшення собівартості на 574,95 тис. Руб., Відбулося збільшення наступних показників: прибуток збільшився на 3,3%, рентабельність виробництва зросла до рівня 16,1%, рентабельність продажів збільшилася на 0,1%. Крім того, збільшення виручки, вплинуло на зростання продуктивності праці на 51,36 тис. Руб.

В цілому, наявність позитивних змін показує, що захід зі створення інтернет магазину фірми ТОВ «Прінт-Лайн» буде економічно ефективним, так як доходи від запропонованого заходу покривають витрати.

2.4 Висновки та рекомендації

Проблемна ситуація в компанії ТОВ «Прінт-Лайн»: підприємство втрачає потенційних постачальників, за рахунок зниження платоспроможності фірми. Платоспроможність фірми знижується з причин зниження прибутку через велику кількість браку в друкованої продукції. Це пов'язано з тим, що в друкованому цеху ТОВ «Прінт-Лайн», на новітньому обладнанні, працює низькокваліфікований персонал з маленьким досвідом роботи в даній сфері виробництва.

На даному етапі на підприємстві помічені серйозні відхилень від норм: прибуток в 2012р знижується в порівнянні з 2011р, обсяги реалізації продукції і надання послуг не так помітно знизилися, за рахунок зниження їх вартості. Це супроводжує також безперервне збільшення позикових коштів, тому необхідно прийняття заходів по підвищенню прибутку. Зараз це запрошення на роботу більш кваліфікованих фахівців з великим досвідом роботи, що необхідного для підвищення якості продукції, а відповідного обсягів виробництва і реалізації.

Необхідно поліпшити відділ кадрів, провести якісний аналіз персоналу.Виходячи з аналізу, запросити на роботу кваліфікованих працівників, з великим досвідом роботи в даній сфері, збільшити чисельність даного типу персоналу працюючого з друкарським обладнанням. Провести маркетингові заходи, в тому числі рекламні компанії, акції.

Розширення організації.

Таблиця 17? матриця SWOT

можливості

1.Можливість розширення асортименту продукції

2.Можливість виходу на нові ринки або сегменти ринку

3.Возможно розширення виробництва продукції

4.Прівлеченіе нових робочих

5.Возможность вертикальної інтеграції

загрози

1.Сніженіе виробництва

2.Нізкій рівень життя населення

3.Високій податки

4.Сложность в залученні фінансових ресурсів

Сильні сторони

1.Новейшее сучасне обладнання

2.Подходящая технологія.

3.Високая конкурентоспроможність підприємства

4.Кваліфікація управлінського персоналу вище середнього

5не висока собівартість продукції

1.Виход на нові ринки і сегменти ринку.

2.Расшіреніе асортименту

3.Расшіреніе відділу кадрів фірми.

1. Поліпшення якості продукції

Слабкі сторони

1.Нізкая кваліфікація виробничих робітників

2.Нехватка фінансових ресурсів

3.Отдел маркетингу погано розвинений

1. Організація стратегічного управління

2. Зниження витрат виробництва

1. Розвиток відділу маркетингу

Для збільшення прибутку можна знайти нових постачальників, цінова категорія продукції яких нижче, територіальне розташування ближче, що було б менш витратним для підприємства при закупівлі товару. Що також може сприяти зниженню собівартості товарів і послуг.

В процесі управління прибутком торговельного підприємства вирішуються дві основні задачі:

1) підвищення загальної суми прибутку в процесі її формування;

2) ефективний розподіл отриманого прибутку за окремими напрямками її використання. Серед цих завдань пріоритетною є перша, тому що від її рішення багато в чому залежать форми та пропорції розподілу прибутку на підприємстві.

Механізм управління формуванням суми прибутку торговельного підприємства з використанням системи "взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку" побудований на її залежності від наступних основних показників:

а) обсягу реалізації товарів;

б) суми і рівня чистого доходу (валового доходу за мінусом податкових платежів, здійснюваних з нього);

в) суми і рівня змінних витрат обігу;

г) суми постійних витрат обігу;

д) співвідношення постійних і змінних витрат обігу.

Ці показники можуть розглядатися як основні фактори формування суми прибутку від реалізації товарів, впливаючи на які можна отримати необхідні результати.

Зовнішнє середовище підприємства оцінюється перевагами і недоліками перед конкурентами. Ринок - це сукупність існуючих і потенційних покупців товару.

Фірма «Принт-Лайн» працює на всіх цих ринках. Кожному типу ринку притаманні свої специфічні риси, які продавцю необхідно уважно вивчати, але вибираючи ринок збуту своєї продукції, фірми «Принт-Лайн» в першу чергу орієнтується на споживчий ринок.

Також дуже важливе значення в роботі організації займає діяльність конкурентів. Тому необхідно проводити постійний аналіз конкурентів, їх частки ринку, методи охоплення, що дозволить швидко реагувати на зміну їх тактики. Прогресивні методи можна залучати в своїй діяльності, а слабкі місця використовувати в конкурентній боротьбі.

Вивчивши сильні і слабкі сторони, можна сказати, що успішної діяльності на конкурентному ринку фірми «Принт-Лайн» перешкоджають:

низька організація збуту;

несвоєчасна оплата при розрахунку з постачальниками;

не розроблена сітка розрахунків із замовниками, тобто, немає певної дати сплати остаточного платежу, що в свою чергу викликає накладки, але вже при розрахунку із заводом - виробником.

Більшість уразливих місць в організації пов'язано, на мій погляд, з відсутністю чітко сформульованих цілей, навіть приблизного плану та напрямки подальшого розвитку бізнесу.

Аналіз зовнішнього середовища показав, що є загрози:

поява на ринку конкурентів;

можливість бути скупленими іншими більш успішними підприємствами і т.д.

Але є і можливості, які відкриваються перед організацією:

вихід на нові споживчі та географічні ринки;

розширення асортименту товарів, що реалізуються.

Всі ці проблеми може вирішити розробка бізнес-плану розвитку підприємства. Тому, щоб фірма «Принт-Лайн» розвивалася і знайшла стійкість на ринку міста Рязані, я пропоную розробити стратегію максимізації прибутку, як основу процвітання і досягнення цілей.

Рішення вищеназваних проблем допоможе фірмі вести успішну і гідну боротьбу на конкурентному ринку.

В рамках даної роботи ми розглянемо тільки кілька можливих напрямків збільшення прибутку фірми «Принт-Лайн».

Так, у фірми «Принт-Лайн» досить багато контрагентів, яким він надає послуги. Однак не всі покупці дисципліновані. Деякі з них почали затримувати оплату послуг. Зазвичай на незначний термін - від двох днів до тижня. Ці незаплановані відстрочки непомітно перетворилися для організації в проблему. Компанія не завжди стала отримувати вчасно гроші, на які розраховувала. Може бути, це і порівняно невеликі суми, але все ж продавцеві непогано було б мати їх у своєму розпорядженні, а не «кредитувати безкоштовно» інші компанії.

Для збільшення притоку грошових коштів від покупців підприємству необхідно використовувати різні види договорів із гнучкими умовами термінів і форми оплати. Важливим інструментом, що сприяє прискоренню оборотності засобів в розрахунках, є розумне використання знижок покупцям за скорочення строків розрахунків. При цьому необхідно порівняння додаткового прибутку з виникаючими втратами, для чого враховують терміни оплати, інфляцію, прибуток від альтернативних вкладень і ставки за банківськими кредитами.

III. Розділ безпеки життєдіяльності: «Аналіз застосування норм по техніці безпеки життєдіяльності на фірмі ТОВ« Прінт-Лайн »»

Безпека життєдіяльності (БЖД) - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людини в середовищі проживання, збереження його здоров'я, розробку методів і засобів захисту шляхом зниження впливу шкідливих і небезпечних факторів до допустимих значень, вироблення заходів по обмеженню збитку в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу [13].

Мета і зміст БЖД:

- виявлення і вивчення факторів навколишнього середовища, що негативно

впливають на здоров'я людини;

- ослаблення дії цих чинників до безпечних меж чи

виключення їх якщо це можливо;

- ліквідація наслідків катастроф і стихійних лих.

Коло практичних задач БЖД перш за все обумовлене вибором принципів

захисту, розробкою і раціональним використанням засобів захисту людини і природного середовища від впливу техногенних джерел і стихійних явищ, а також коштів, що забезпечують комфортний стан середовища життєдіяльності. Охорона здоров'я трудящих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турбот людського суспільства. Звертається увага на необхідність широкого застосування прогресивних форм наукової організації праці, зведення до мінімуму ручної, малокваліфікованої праці, створення обстановки, що виключає професійні захворювання і виробничий травматизм [14].

На робочому місці повинні бути передбачені заходи захисту від можливого впливу небезпечних і шкідливих факторів виробництва. Рівні цих факторів не повинні перевищувати граничних значень, обумовлених правовими, технічними і санітарно-технічними нормами. Ці нормативні документи зобов'язують до створення на робочому місці умов праці, при яких вплив небезпечних і шкідливих чинників на працюючих або усунуто зовсім, або знаходиться в допустимих межах.

3.1 Характеристика фірми ТОВ «Прінт-Лайн»

ТОВ «Прінт-Лайн» розташована в 2-поверховому будинку. Офіс знаходиться на 2 поверсі. Фірма складається з 14 осіб, тому приміщення компанії не велика. Приміщення використовується на 3 частини. Кабінет генерального директора фірми, кабінет бухгалтерії і кабінет менеджерів. Узагальнена площа 46 кв.м. 1кабінет має площу в 12 кв.м., 2 кабінет в 25 кв.м., 3 кабінет в 9 кв.м. Освітлення в приміщеннях застосовується загальне, при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення рівномірно і на стінах стосовно до розташування обладнання. Так само до загального додається

місцеве освітлення. У всіх приміщеннях встановлені кондиціонери. За температурою на них і в приміщенні стежить одна людина відповідальний за безпеку життєдіяльності та пожежну безпеку.

Так само у всіх робочих кімнатах встановлені пластикові вікна які зменшують рівень шуму з вулиці. На вікнах висять штори, за допомогою яких регулюється освітлення в світлий час доби, коли штучне освітлення ще не включають.

У всіх приміщеннях для робітників стоять столи з комп'ютерами та іншою необхідною технікою. Столи і стільці розташовані так, що робітники в процесі робочого дня не могли перешкодити один одному. Робота в чому складається з роботи з комп'ютерами, що псує зір. Тому всі комп'ютери має рідкокристалічний екран, що значно полегшує роботу.

На всіх екранах висять спеціальні накладки на монітор, які дозволяють під час роботи очам не так втомлюватися.

Робота в 80% сидяча, тому крісла для робітників так само спеціальні, ортопедичні для полегшення навантаження на хребет і шию, що важливо для підтримки оптимальної робочої пози людини.

3.2 Мікроклімат

Мікроклімат характеризується значеннями температури і вологості в приміщенні. На підвищення мікроклімату впливають комп'ютерна та інша техніка, люди. Так само це пов'язано з несправністю кондиціонера або вентилятора. Робота в офісі відноситься до категорії 1, легких фізичних робіт. У ГОСТ 12.1.005-88 встановлені величини параметрів мікроклімату, що створюють комфортні умови роботи. Ці норми встановлюються в залежності від пори року, характеру трудового процесу і характеру виробничого приміщення.

Таблиця 18 - Оптимальні і допустимі параметри мікроклімату

період року

Категорія робіт

допустимі

t, ° C

? ,%

v, м / c

гост

холодний

I легка

19? 25

75? 40

0,2

теплий

I легка

22? 28

60? 40

0,2? 0,5

факт

холодний

I легка

23? 25

60

0,2

теплий

I легка

23-25

57

0,3

В офісі фірми ТОВ «Прінт-Лайн» для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи - раціональна організація проведення робіт залежно від пори року і доби, чергування праці і відпочинку; так і технічні засоби - вентиляція, кондиціонування повітря, опалювальна система.Нижче наведено порівняльну таблицю нормативних і фактичний значень мікроклімату для офісних приміщень для легкого фізичної праці.

Як видно з таблиці 18 значення мікроклімату в офісі фірми відповідають вимогам ГОСТ.

3.3 Електробезпека

За небезпеки ураженням струмом, офіс належить до приміщенням без підвищеної небезпеки. У приміщенні офісу є прилади: комп'ютер, принтер, телефон, чайник, сканер, мікрохвильовка і кондиціонер, які працюють від мережі і являють собою небезпеку ураження електричним струмом. Так само поразку можливо внаслідок несправності електропроводки. Наслідки цього можуть бути удари струмом або інші травми пов'язані з електрикою.

Для забезпечення захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин в офісі фірми ТОВ «Прінт-Лайн» застосовуються такі способи і засоби: захисні оболонки; безпечне розташування струмоведучих частин; ізоляція струмоведучих частин (робоча, додаткова, посилена, подвійна); ізоляція робочого місця; мале напруга; захисне відключення; попереджувальну, блокування, знаки безпеки.

3.4 Шум і вібрація

В офісі фірми є галасливі обладнання, такі як принтер, сканер, чайник. Так само шум в офіс проникає з вулиці. Шум, погіршує умови праці, роблячи шкідливий вплив на організм людини. Працюючі в умовах шумового впливу відчувають дратівливість, головні болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену стомлюваність, зниження апетиту, біль у вухах і т. Д. Такі порушення в роботі ряду органів і систем організму людини можуть викликати негативні зміни в емоційному стані людини аж до стресових. Під впливом шуму знижується концентрація уваги, порушуються фізіологічні функції, з'являється втома у зв'язку з підвищеними енергетичними витратами і нервово-психічним напруженням, погіршується мовна комутація. Все це знижує працездатність людини і його продуктивність, якість і безпеку праці. За ГОСТ 12.1.003.83 «шумоізоляція» рівень шуму на робочому місці не повинен перевищувати 65 дБА. В офісі рівень шуму досягає 62дБА, що відповідає нормам ГОСТ.

На фірмі для зниження рівня шуму стіни і стеля приміщень, де встановлені комп'ютери, облицьовані звукопоглинальними матеріалами. Рівень вібрації так само знижується шляхом встановлення обладнання на спеціальні віброізолятори. Так само для зменшення шуму з вулиці, встановлені пластикові вікна з шумоізоляцією.

3.5 Пожежна безпека

Офіс знаходиться в будівлі 2ий ступеня вогнестійкості. За пожежною небезпекою відноситься до категорії В. Внаслідок твердих горючих речовин, таких як документи, стелажі, меблі і ін.

Пожежа на фірмі може виникнути в результаті замикання проводки, несправності обладнання, куріння в недозволених місцях та ін. Внаслідок пожежі фірма може зазнати матеріальних втрат, загибель людей і псування майна.

Для пожежної безпеки в офісі передбачена сигналізація, вогнегасники, план евакуації, який розташований біля дверей входу / виходу. Проводиться вологе і звичайне прибирання офісу, 2 рази на день.

3.6 Освітлення

Недостатність освітлення призводить до напруги зору, послаблює увагу, приводить до настання передчасної стомленості. Надмірно яскраве освітлення викликає осліплення, роздратування і різь в очах. Неправильний напрямок світла на робочому місці може створювати різкі тіні, відблиски, дезорієнтувати працюючого. Всі ці причини можуть призвести до нещасного випадку або профзахворювань, тому настільки важливий правильний розрахунок освітленості.

При виконанні робіт категорії високої зорової точності величина коефіцієнта природного освітлення (КПО) повинна бути не нижче 1,5%, а при зоровій роботі середньої КПО повинен бути не нижче 1,0%. Коефіцієнти освітлення на фірмі відповідає цим нормам.

У приміщеннях фірми для відповідності нормам освітленості і поліпшення умов праці виконується правильне проектування, і виконання виробничого освітлення. Яке покращує умови зорової роботи, знижує стомлюваність, сприяє підвищенню продуктивності праці, благотворно впливає на виробниче середовище, надаючи позитивну психологічну дію на працюючого, підвищує безпеку праці і знижує травматизм. В офісі є природне освітлення - освітлення приміщень денним світлом. Як джерела штучного освітлення використовуються люмінесцентні лампи типу ЛБ, або ДРЛ, які попарно об'єднуються в світильники, які розташовуються над робочими поверхнями рівномірно.

Штучне освітлення застосовується при роботі в темний час доби і вдень, коли не вдається забезпечити нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (похмура погода, короткий світловий день).

3.7 Висновки

Мікроклімат: в офісі фірми ТОВ «Прінт-Лайн» для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи - раціональна організація проведення робіт залежно від пори року і доби, чергування праці і відпочинку; так і технічні засоби - вентиляція, кондиціонування повітря, опалювальна система.

Електрична безпека: для забезпечення захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин в офісі фірми ТОВ «Прінт-Лайн» застосовуються такі способи і засоби: захисні оболонки; безпечне розташування струмоведучих частин; ізоляція струмоведучих частин (робоча, додаткова, посилена, подвійна); ізоляція робочого місця; мале напруга; захисне відключення; попереджувальну, блокування, знаки безпеки.

Шум і вібрація: на фірмі для зниження рівня шуму стіни і стеля приміщень, де встановлені комп'ютери, облицьовані звукопоглинальними матеріалами. Рівень вібрації так само знижується шляхом встановлення обладнання на спеціальні віброізолятори. Так само для зменшення шуму з вулиці, встановлені пластикові вікна з шумоізоляцією.

Для пожежної безпеки в офісі передбачена сигналізація, вогнегасники, план евакуації, який розташований біля дверей входу / виходу. Проводиться вологе і звичайне прибирання офісу, 2 рази на день.

Освітлення: в приміщеннях фірми для відповідності нормам освітленості і поліпшення умов праці виконується правильне проектування, і виконання виробничого освітлення. Яке покращує умови зорової роботи, знижує стомлюваність, сприяє підвищенню продуктивності праці, благотворно впливає на виробниче середовище, надаючи позитивну психологічну дію на працюючого, підвищує безпеку праці і знижує травматизм. В офісі є природне освітлення - освітлення приміщень денним світлом. Як джерела штучного освітлення використовуються люмінесцентні лампи типу ЛБ, або ДРЛ, які попарно об'єднуються в світильники, які розташовуються над робочими поверхнями рівномірно.

Список використаних джерел

фінансовий прибуток безпеку життєдіяльність

1. Савицька Г.В Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. Москва: Изд-во Инфра-М 2006.

2. Котлер Ф. Маркенг, менеджмент / Пер. з англ. О.А.Третьяк, Л.А.Волковой, Ю.Н.Каптуревского. СПб .: Питер, 2006.

3. Управління організацією: Підручник / За ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатіна. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: ИНФРА-М, 2006.

4. Матеріали, надані компанією ТОВ «Прінт-Лайн»

5. Владимирова Т.А., Аналіз фінансової звітності підприємства. Новосибірськ: СІФБД.

6. Дружинін А.І., Управління фінансовою стійкістю, Єкатеринбург: ІПК УГТУ, 2008 р

7. Жиляков Д. І. Фінансово-економічний аналіз (підприємство, банк, страхова компанія). Навчальний посібник. Гриф УМО МО РФ-2012р.

8. Зaйцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. - 4-е изд., Доп. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 384с.

9. Колчина, Н.В. Фінанси підприємств / Н.В. Колчина. - М .: Юніті, 2008. - 430 с.

10. Пучкова І.М. Фінансовий менеджмент (фінансовий аналіз): Навчальний посібник-2011р.

11. Савіцкaя Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності: Короткий курс. - 2-е изд., Испр. - М .: ИНФРА-М, 2009. - 303с. - (Серія "Вища освіта")

12. Герчикова І.М. Фінансовий менеджмент. М .: Инфра-М, 2006 р

13. Дубовцев В.А. Безпека життєдіяльності. / Учеб. посібник для

дипломників. - Кіров: вид. Кирпа, 1992.

14. Мотузко Ф.Я. Охорона праці. - М .: Вища школа, 1989. - 336с.


Головна сторінка


    Головна сторінкаРозробка заходів по збільшенню прибутку на підприємстві

Скачати 90.29 Kb.