Дата конвертації31.08.2017
Розмір223.85 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 223.85 Kb.

Розвиток і вдосконалення системи управління промисловим підприємством (на прикладі ВАТ "ЗСЖБ №1")

ління через високого рівня формалізації, органічно властивої даній структурі. Результатом є уповільнення складності з передачею інформації, а це призводить до зниження швидкості прийняття рішень. Необхідність узгодження дій різних функціональних служб різко збільшує обсяг роботи керівника організації і його заступників.

Концепція побудови даної організації заснована на чітко визначеній ієрархії, жорсткому поділі функцій і чітко визначеними правами і обов'язками.

Рівень спеціалізації відображає ступінь поділу праці. На ВАТ «ЗСЖБ №1» застосовується високий ступінь спеціалізації, тобто у кожного працівника певний набір функцій і завдань. Спеціалізація має ряд переваг, таких як підвищення продуктивності праці, поліпшення якості роботи, однак занадто вузька спеціалізація призводить до монотонності праці, що знижує мотивацію задоволеність працею, веде спільну мету організації від працівника, збільшує потребу в координації робіт. При низького ступеня концентрації, яку можна розглянути на прикладі поєднання функцій деякими підрозділами. Зокрема, при відсутності фінансового відділу, відділу праці, і заробітної плати дані функції виконує бухгалтерія.

Ступінь централізації управління організацією оцінюється наступним чином:

(2.12)

де - кількість прийнятих рішень при виконанні даної функції на верхніх рівнях управління;

- загальне число прийнятих рішень на всіх рівнях управління.

.

тобто протягом місяця (02.09г.) було прийнято 56 рішень за участю вищого керівництва з 90 рішень, прийнятих на всіх рівнях управління. При цьому 8 з 56 рішень можна було б прийняти на середніх і нижчих рівнях управління (питання розстановки обладнання, поліпшення дизайну приміщення, порядку збирання прилеглої території тощо). Відповідно виникає необхідність делегування повноважень нижчим ланкам управління, тобто перерозподіл завдань і повноважень між посадовими особами, які беруть на себе зобов'язання за їх виконання. Якщо повноваження делегуються виникає ряд труднощів:

З боку керівника:

- відсутність довіри до підлеглих;

- боязнь ризику;

- впевненість, що він сам зробить це краще за інших;

- нерозвиненість системи контролю;

- побоювання втратити престиж.

З боку підлеглих:

- боязнь критики;

- відсутність необхідної інформації і ресурсів;

- відсутність впевненості в собі;

- відсутність мотивації.

Основою виробничої структури підприємства є 3-х ступінчаста і 2-х ступінчаста система управління: начальник цеху - старший майстер-майстер; старший майстер майстер.

Чисельність адміністративно - управлінського персоналу становить 22 людини або 9,9% до загальної чисельності.

В організаційній структурі підприємства можна виділити наступні функціональні підсистеми: відділ по виробництву і маркетингу (збуту), комерційний відділ, відділи головного механіка, енергетика, технолога, єдина служба якості, бухгалтерія, планово-економічний відділ, відділ кадрів, відділ матеріально-технічного постачання.

У відділі з виробництва та маркетингу вирішують такі питання: дослідження ринку - вивчення покупців, конкурентів, вивчення постачальників і посередників, планування виробництва і маркетингу - стратегічне і тактичне планування; управління збутом, його стимулюванням; контроль маркетингових рішень; розробка пропозицій по всіх аспектах маркетингової діяльності.

Комерційний відділ веде переговори з постачальниками, укладає договори. Так само організовує виставки, презентації. Начальнику комерційного відділу підпорядковуються менеджери з продажу. Завдання, яких консультувати клієнтів про продукцію, пошук нових клієнтів. А так же організація доставки товару замовникам, складання планів маршрутів для водіїв експедиторів.

Відділ матеріально-технічного постачання знаходиться в підпорядкуванні комерційного директора і займається працівниками з приймання, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей на складі, по їх розміщенню з урахуванням найбільш раціонального використання складських приміщень, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо Організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, стежить за відпуском готової продукції зі складу і прийомом сировини на склад.

Єдина служба якості здійснює такі функції:

- веде безпосередній контроль над якістю продукції, що випускається;

- інформує заступник. з виробництва та самого директора про якість тих чи інших ресурсів, використовуваних у виробництві;

- стежить за відповідністю кожного виду продукції, що випускається ГОСТам (за результатами експертизи продукції, проведеної в випробувальної лабораторії);

- служба якості продукції приймає рішення спільно з директором підприємства.

Бухгалтерія складає бухгалтерські звіти і звітності господарсько-фінансової діяльності підприємства; відповідає за організацію обліку та звітності підприємства; проводить економічний аналіз діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, проводить розрахунок і нарахування заробітної плати.

Завдання керівника варто в тому, щоб всі функціональні служби вносили свій внесок у досягнення високих показників кінцевого результату в цілому. Тому він багато зусиль витрачає на координацію і прийняття рішень по продукції та ринків.

Відділ кадрів займається підбором, розстановкою персоналу відповідно до діловими якостями, своєчасному і якісному підбору кадрів, комплектуванням підрозділів підприємства фахівцями, за оцінкою персоналу, його ефективному використанню, підвищенню кваліфікації, підготовкою і приведенням в життя комплексної системи, спрямованої на стабілізацію трудового колективу.

Обмін інформацією, документами і послугами між підрозділами здійснюється наступним чином (обмін інформаційними потоками представлений на прикладі планово економічного відділу) в таблиці 2.20.

Таблиця 2.20 - Обмін інформаційними потоками в рамках ВЕО

Найменування підрозділу

Найменування підрозділу (планово-економічний відділ)

Отримує документи від підрозділу, зазначеного в графі 1

Відправляє документи підрозділу, зазначеному в графе1

Ремонтно-механічний цех

Табеля, показники роботи, ліміт витрат електроенергії, теплоенергії по підрозділах.

Госпрозрахункове завдання, аналіз його виконання.

Формувальний цех №1, транспортна дільниця

Табеля, показники роботи, звіт про ситуацію виробленої продукції, наряди

Госпрозрахункове завдання, аналіз його виконання, завдання з виробництва продукції (квартал, місяць).

Формувальний цех №2

Табеля, показники роботи по Сокте, зведення про виробленої продукції, наряди

Госпрозрахункове завдання, аналіз його виконання, завдання з виробництва продукції (квартал, місяць).

арматурний цех

Табеля, показники роботи, звіт про ситуацію виробленої продукції, наряди

Госпрозрахункове завдання, аналіз його виконання, завдання з виробництва продукції (квартал, місяць).

Виробничо-технічна лабораторія

Табеля, показники роботи, технології, акти.

Госпрозрахункове завдання, аналіз його виконання, завдання з виробництва продукції (квартал, місяць)

Відділ збуту та маркетингу

Табеля, показники роботи, відомості про реалізацію.

Завдання по виробництву продукції (квартал, місяць)

Відділ кадрів

Табеля, накази, звіт про чисельність.

Штатний розклад

Підприємство має виробничі і складські приміщення, інженерними комунікаціями, технологічними лініями і технологічним обладнанням, прогресивними засобами вимірювання, що забезпечують ведення технологічного процесу і випуск продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів якості, достатньою якістю транспортних засобів і засобів зв'язку. Комп'ютерна техніка і спеціалізоване програмне забезпечення економлять час персоналу, дає більшу точність при розрахунках, підготовки та реалізації проектів, прискорює обмін інформацією і тим самим сприяє підвищенню рентабельності і прибутковості.

Оцінюючи доцільність і цілеспрямованість системи управління необхідно відзначити, що структура не повністю відповідає архітектоніці дерева цілей. Бухгалтерський відділ виконує не тільки свої функції, а й функції фінансового відділу та відділу праці та заробітної плати. Також можна спостерігати нерівномірність розподілу функцій управління (наприклад, заст. Директора з комерційних та соціальних питань підпорядковується тільки 3 підрозділу, в той час як головному інженеру - 7 підрозділів). Отже, виникає необхідність вдосконалення даної структури управління з метою підвищення спеціалізації управління та рівномірності розподілу функцій управління, яка б відповідала стратегічним планам підприємства і забезпечувала їм ефективну взаємодію з навколишнім середовищем і досягнення намічених цілей.

2.5.2 Характеристика внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

2.5.2.1 Характеристика внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище включає:

- цілі;

- структура організації;

- культура організації;

- ресурси;

- обладнання;

- технологія.

Виробнича структура підприємства визначає поділ праці між його цехами і господарствами, тобто внутрішньозаводських спеціалізацію і кооперування виробництва, а також зумовлює міжзаводський спеціалізацію виробництва.

До складу виробничої структури підприємства входять такі підрозділи:

- збірного залізобетону, є найбільшим підрозділом заводу ВАТ «ЗСЖБ №1»;

- будівельних конструкцій, спеціалізується на виробництві будівельних конструкцій;

- випробувальна лабораторія здійснює контроль якості продукції та гарантує високі показники;

- формувальні цехи;

- ремонтно-механічний цех;

- транспортний і ремонтно-будівельні ділянки, які здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про структурний підрозділ і Статутом підприємства.

Підприємство має у своєму розпорядженні підготовленими фахівцями з управління виробництвом і робочою силою з високим професійним рівнем і досвідом роботи. Середньооблікова чисельність працюючих в 2008 році всього становила 221 осіб (основні робочі 90 чол., Робочі допоміжних виробництв 80 чол., Керівники 22 чол., Фахівці та ін. Службовці 29 чол.). Облікова чисельність працюючих виробничо промислового персоналу на ВАТ «ЗСЖБ №1» станом на 1 лютого 2009 року становить 216 осіб.

Структура кадрів ВАТ «ЗСЖБ №1», що характеризує співвідношення різних категорій працівників, приведена в таблиці 2.21

Таблиця 2.21 - Структура кадрів ВАТ «ЗСЖБ №1»

Категорія працівників

Кількість осіб

% Від загального числа

1 Керівники

22

9,9

2. Фахівці

24

11,9

3. Службовці

5

2,3

4. Робочі

170

76,9

Разом:

221

100,0

Склад і кількісні співвідношення окремих категорії і груп працівників підприємства характеризують структуру кадрів. Чисельність працівників є найважливішим кількісним показником, що характеризує стан і рух трудових ресурсів підприємства. На малюнку 2.6 показана діаграма розподілу якісного складу працюючих на підприємстві.

Малюнок 2.6 - Діаграма розподілу якісного складу працюючих на підприємстві ВАТ «ЗСЖБ №1»

Робота по підвищенню кваліфікації персоналу входить в число найважливіших питань, що вирішуються адміністрацією підприємства. В цілому, для успішної реалізації стратегії розвитку підприємства ВАТ «ЗСЖБ №1» в повній мірі забезпечено висококваліфікованими фахівцями. У 2009 році підприємство планує зберегти чисельність працівників за рахунок зростання обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці.

Матеріальні ресурси. Підприємство має виробничі і складські приміщення, інженерними комунікаціями, технологічними лініями і технологічним обладнанням, необхідним для виробництва збірного залізобетону і товарних сумішей.

Станом на 1.01.2009 року первісна вартість обладнання становить 29 584 млн.р., з них активна частина 7667 млн.р. Питома вага активної частини обладнання в загальній вартості обладнання 25,9%. Залишкова вартість основних засобів становить 12 986 млн.р., в тому числі активної частини 4420 млн.р., знос активної частини обладнання становить 71,3%. Виробничі основні фонди складають 97,7%, невиробничі - 2,3%, частка активної частини основних засобів становить 25,92%.

Устаткування ВАТ «ЗСЖБ №1» та його структурних підрозділів знаходиться в технічно справному стані, укомплектовано засобами контролю і реєстрації основних параметрів технологічних процесів, що дозволяє випускати продукцію відповідно до вимог стандартів. У той же час, не дивлячись на те, що основні виробничі фонди підприємства знаходяться в технічно справному стані, технологічне обладнання в своїй більшості морально та фізично зношене, що викликає необхідність масштабного переозброєння технологічного обладнання підприємства і його структурних підрозділів.

Фінансові результати за всіма видами діяльності ВАТ «ЗСЖБ №1» в 2007 році склали 15 638 млн. Р., В 2008 році 20 709 млн. Р. Чистий прибуток ВАТ «ЗСЖБ №1» збільшилася в порівнянні з 2007 роком на 65,8% - з 1067 до 1789 млн. Р. У 2008 році всі показники рентабельності виробничої діяльності та рентабельності продажів скоротилися. Показник рентабельності продажів (за показником прибутку від реалізації) скоротився на 5,25 п.п. з 11,2 до 5,95%, показник рентабельності виробничої діяльності на 6,29 п.п. з 12,61 до 6,33%.

Витрати підприємства в 2007 році збільшилися на 1861 млн. Р. або на 18%. Збільшення цих витрат відбувалося завдяки збільшенню матеріальних витрат (на 1 184 млн. Р. Або на 17,4%), витрат на оплату праці (на 239 млн. Р. Або на 12,7%), відрахувань на соціальне страхування (на 114 млн. р. або на 13,2%), амортизаційних відрахувань (на 26 млн. р. або на 11,8%), інших витрат (на 298 млн. р. або на 53,7%).

У 2008 році загальна величина витрат підприємства зросла на 3 941 млн.р. в порівнянні з попереднім роком (або на 32,3%), склавши 16 135 млн. р.

Таким чином, ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства виявилася істотно нижче, ніж за підсумками 2007 року, що підтверджує аналіз фінансово-господарського становища підприємства, проведений на підставі даних бухгалтерської звітності за період з 01.01.2006р. по 01.01.2008р. Докладний фінансовий аналіз наведено вище.

Культура організації спрямована на усвідомлення важливості високої продуктивності і контролю над витратами. Особливе значення має індивідуальні внески і ініціативність.

На підприємстві відносини між підрозділами і між керівництвом засновані на конструктивній співпраці. Всі технічні працівники і технічні робітники мають фірмовий одяг, ІТП, дотримуючись корпоративної етики, носять на роботі строгі ділові костюми. Активно ведеться робота з благоустрою території заводу, виробничих приміщень і службових кабінетів, тобто створюються умови для комфортної та зручної роботи. При спілкуванні з співробітниками чітко дотримується субординація.

Аналіз внутрішнього середовища підприємства заснований на дослідженні ресурсного потенціалу підприємства і зводиться до виявлення в ньому сильних і слабких сторін. Розглянемо сильні і слабкі сторони, загрози і можливості розглянутого підприємства.

Внутрішні сильні сторони:

а) багаторічний досвід роботи на ринку виробництва збірного залізобетону;

б) наявність постійних і надійних покупців і постачальників;

в) висока якість продукції, що випускається і послуг, що надаються;

г) зручне місце розташування підприємства;

д) фінансово стійке положення;

е) відносно низькі ціни;

ж) стабільність на ринку;

з) високий рівень корпоративної культури підприємства, її служб і підрозділів;

і) постійна потреба в даній продукції.

Внутрішні слабкі сторони підприємства:

а) фізичний і моральний знос основного технологічного обладнання;

б) відсутність системи знижок;

в) застосування єдиної форми платежів.

г) відсутність реклами своєї продукції.

Зовнішні можливості:

а) освоєння зарубіжних ринків збуту (ринки ближнього зарубіжжя);

б) використання різних можливостей платежу (в розстрочку, в кредит і ін.);

в) формування позитивного іміджу підприємства серед споживачів продукції;

г) високий рівень конкурентоспроможності;

д) освоєння нових експериментальних видів продукції;

е) підтримка з боку держави;

ж) бажання зарубіжних постачальників обладнання сприяти залученню інвестицій.

Зовнішні загрози підприємству:

а) зростаюча вимогливість покупців і постачальників.

б) нестабільна міжнародна політична обстановка.

в) зростання темпів інфляції.

Сильні сторони у виробництві збігаються з тенденціями збільшення ємності ринку, їх можна визначити як можливості росту. Переважання сильних сторін і сприятливих зовнішніх можливостей над слабкими сторонами і зовнішніми загрозами передбачає можливим досягнення поставлених цілей. Далі встановлюємо зв'язки між ними. Для встановлення цих зв'язків складається матриця SWOT. Дані матриці SWOT показані на малюнку 2.7.

Необхідно відзначити, що найбільшу кількість пар факторів потрапило в поле «СІМ», отже, організації необхідно приділяти особливу увагу своїм сильним сторонам і можливостей, що відкриваються і використовувати це в своїй діяльності для більш ефективної роботи.

Малюнок 2.7 - Матриця SWOT для ВАТ «ЗСЖБ №1»

Можливості ВАТ «ЗСЖБ №1»:

1 Освоєння зарубіжних ринків збуту (ринки ближнього зарубіжжя).

2 Використання різних можливостей платежу (в розстрочку, в кредит і ін.)

3 Формування позитивного іміджу підприємства серед споживачів продукції.

4 Підтримка з боку держави.

5 Освоєння нових експериментальних видів продукції.

6 Високий рівень конкурентоспроможності.

7 Бажання закордонних постачальників устаткування сприяти залученню інвестицій.

Загрози «ЗСЖБ №1»:

1 Зростаюча вимогливість покупців і постачальників.

2 Нестабільна міжнародна політична обстановка.

3 Зростання темпів інфляції.

Внутрішні сильні сторони ВАТ «ЗСЖБ №1»:

1 Багаторічний досвід роботи на ринку виробництва збірного залізобетону.

2 Наявність постійних і надійних покупців і постачальників.

3 Висока якість продукції, що випускається і послуг, що надаються.

4 Зручне місце розташування підприємства.

5 Фінансово стійке положення.

6 Щодо низькі ціни.

7 Стабільність на ринку.

8 Високий рівень корпоративної культури підприємства, її служб і підрозділів.

9 Постійна потреба в даній продукції.

Сили і можливості (поле «СІМ»):

1 Досвід роботи на ринку будматеріалів, висока якість продукції, що випускається - освоєння зарубіжних ринків збуту (ринки ближнього зарубіжжя).

2 Наявність постійних і надійних покупців і постачальників - використання різних можливостей платежу.

3 Фінансово стійке положення, відносно низькі ціни, підтримка з боку держави, стабільність на ринку - високий рівень конкурентоспроможності.

Сили і загрози (поле «СИУ»):

1 Постійна потреба в даній продукції - нестабільна міжнародна політична обстановка.

2 Висока якість продукції, що випускається, сертифікована система менеджменту якості - зростаюча вимогливість покупців і постачальників.

3 Багаторічний досвід роботи на ринку виробництва збірного залізобетону, фінансово стійке положення-відсутність інвестицій.

Внутрішні слабкі сторони ВАТ «ЗСЖБ №1»:

1 Фізичний і моральний знос основного технологічного устаткування.

2 Відсутність системи знижок.

3 Застосування єдиної форми платежів.

4 Відсутність реклами своєї продукції.

Слабкість і можливості (поле «СЛВ»):

1 Застосування єдиної форми оплати - використання різних можливостей платежу.

2 Погана рекламна політика створить утруднення при виході на нові ринки

Слабкість і загрози (поле «слу»):

1 Відсутність реклами своєї продукції - зростаюча вимогливість покупців і постачальників.

Аналіз матриці SWOT:

СІМ: Накопичений багаторічний досвід роботи підприємства на ринку виробництва збірного залізобетону, висока якість продукції, що випускається буде сприяти освоєнню зарубіжних ринків збуту. Особливо в цьому будуть зацікавлені країни ближнього зарубіжжя. Наявність постійних і надійних покупців і постачальників дає можливість для використання різних можливостей платежу. Фінансово стійке положення, відносно низькі ціни, підтримка з боку держави, стабільність на ринку дозволяють підприємству тримати високий рівень конкурентоспроможності. Можливість освоєння нових експериментальних видів продукції можуть сприяти розширенню виробництва та збільшення асортименту продукції. Дані переваги надають ВАТ «ЗСЖБ №1» можливість швидко адаптуватися при зміні зовнішнього і внутрішнього середовища, вибрати правильні стратегії подальшого розвитку.

СИУ: Багаторічний досвід роботи на ринку виробництва збірного залізобетону, фінансово стійке положення, наявність постійних і надійних покупців, формування позитивного іміджу підприємства серед споживачів продукції, постійна потреба в даній продукції дозволить ліквідувати загрози: зростаючу вимогливість покупців і постачальників, відсутність інвестиційної діяльності, зростання темпів інфляції.

СЛВ: Фізичний і моральний знос основного технологічного устаткування можна ліквідувати за рахунок такої відкривається можливості, як бажання зарубіжних постачальників обладнання сприяти залученню інвестицій. Відсутність системи знижок і застосування єдиної форми платежів усуваються за рахунок можливості використання різних форм платежів (в розстрочку, в кредит і ін.).

Слу: Фізичний і моральний знос обладнання буде сприяти зниженню загальної платоспроможності підприємства, високий ступінь концентрації управління, високий ступінь спеціалізації управлінських рішень можуть сприяти затримці росту інвестиційної активності.

2.5.2.2 Характеристика зовнішнього середовища організації

Аналіз факторів зовнішнього середовища дає можливість виявити особливості соціально-економічного середовища, взаємодія з якою робить прямий або непрямий вплив на організацію.

Фактори зовнішнього оточення підприємства поділяються:

Середовище прямого впливу:

- постачальники;

- закони та державні органи;

- конкуренти;

- споживачі.

Постачальники. Залежність між організацією та постачальниками, які забезпечують введення матеріалів, обладнання, енергії, капіталу і робочої сили - один з найбільш яскравих прикладів прямого впливу середовища на організацію та успішність діяльності організації.

Основною сировиною на підприємстві є щебінь, пісок, цемент, метал (дріт, катанка, арматура). Відомості про основних постачальників наведені в таблиці 2.23.

Таблиця 2.23 - Основні постачальники сировини ВАТ «ЗСЖБ №1»

Найменування

Постачальник

1 Щебінь, пісок

НВО РУП «Граніт» Брестська область, Лунинецький район,

г.П Микашевичи

2 Цемент

ВАТ «Красносельскстройматеріали»

Волковиський район, г.п. Красносельський

3 Метал

дріт

ВАТ «Білоруський металургійний завод»

Гомельська область, г.Жлобін

катанка

ВАТ «Білоруський металургійний завод»

Гомельська область, г.Жлобін

арматура

ВАТ «Білоруський металургійний завод»

Гомельська область, г.Жлобін

Трудовими ресурсами підприємство забезпечується за рахунок кадрових агентств (керівні посади), центрів зайнятості, ВНЗ, ссузів і рекомендацій співробітників.

Для росту і процвітання підприємству необхідні не тільки постачальники матеріалів, але і капіталу. Таких інвесторів декілька: банки (ВАТ «Беларусбанк», ВАТ «Белпромстройбанк»), акціонери і приватні особи, які дають можливість на отримання необхідних фінансових коштів, що забезпечує підприємству стабільне функціонування.

Конкуренти. Виробництво збірного залізобетону в Республіці Білорусь в розрізі підприємств виглядає наступним чином найбільшим виробником в республіці є РУП «Спецзалізобетон» г.Мікашевічі. Асортимент продукції, що випускається на цьому підприємстві продукції ширше, ніж на нашому підприємстві. РУП «Спецзалізобетон» виробляє і випускає наступну продукцію: плитка тротуарна, бордюрний камінь, фундаментні блоки, лотки теплотрас, стійки центрифуговані і т.д.

Далі йдуть такі виробники як:

- УП «Управління дорожньо-мостового будівництва» м.Мінськ;

- ВАТ «Мінскжелезобетон» м.Мінськ;

- ВАТ «Коханово» г / п Коханово;

- РУП «ЗБВ Калинковичі» г.Калінковічі.

Головними конкурентами нашого підприємства є УП «Управління дорожньо-мостового будівництва» м.Мінськ і ВАТ «Мінскжелезобетон» м.Мінськ. Керівництво визначило справжню політику в області якості і вважає, що стійка і ефективна робота заводу забезпечується за рахунок якості і задоволення вимог споживачів.

Споживачі. Аналіз споживачів, як компоненти безпосереднього оточення організації, в першу чергу має своїм завданням визначення тієї категорії споживачів, хто купує продукт, реалізований організацією. Вивчення покупців дозволяє організації краще усвідомити те, який продукт в найбільшій мірі буде прийматися покупцями, на який обсяг продажів може розраховувати організація, якою мірою покупці прихильні продукту саме даної організації, наскільки можна розширити коло потенційних покупців, що очікує продукт в майбутньому і багато іншого .

Попит продукції на внутрішньому ринку в значній мірі визначається динамікою обсягу виробництва продукції в будівельній галузі. Ємність ринку зростає, це пов'язано зі збільшенням обсягів будівництва.

Сегментом ринку для товарів, вироблених ВАТ «ЗСЖБ №1», з географічної точки зору буде ринок міста Мінська і близько розташованих до нього міст. Ринок будівельних матеріалів знаходиться в тісній залежності від сезону (пік будівництва припадає на теплу пору року).

Далі, вже в рамках виділеного сегмента ринку, можна визначити покупців на наш товар.Це будуть:

а) державні будівельні фірми, що займаються будівництвом будівель промислового призначення, житлових багатоповерхових будинків, мостів, естакад і т. п .;

б) комерційні будівельні фірми, що займаються аналогічною діяльністю;

в) люди, які ведуть будівництво для себе (дуже маленький сегмент, як правило, багаті люди, які будують великі будинки).

Основними споживачами продукції є будорганізації концерну «Мінскстрой» - будівельні управління трестів №№ 1, 4, 7, 15, 35, МАПІД, МОПОПД, ПСКТ «Промбуд», ППСО «Моноліт», будорганізації Міністерства будівництва і архітектури Республіки Білорусь, а також інші підприємства ведуть будівництво або реконструкцію діючих підприємств Мінська і Мінської області.

Продукція, що випускається на ВАТ «ЗСЖБ №1» користується попитом на внутрішньому ринку, не експортується в країни ближнього і далекого зарубіжжя.

Ринок потенційних споживачів досить великий, в тому числі зацікавлені і зарубіжні споживачі продукції. Так на російському ринку ціни на збірний залізобетон вище, ніж на продукцію, вироблену нашим підприємством на 300-400% .Таким чином, підприємству ВАТ «ЗСЖБ №1» необхідно розширювати ринки збуту з метою отримання більш високого прибутку за реалізацію залізобетонних виробів.

Споживачі, вирішуючи, які товари та послуги для них бажані і за якою ціною, визначають для підприємства майже все, що відноситься до результатів її діяльності. Тим самим необхідність задоволення потреб покупців впливає на взаємодію організації з постачальниками матеріалів і трудових ресурсів.

Закони та державні органи. Багато законодавчі та нормативно-правові акти впливають на діяльність організації. Кожна організація має певний правовий статус і саме це визначає, як організація може вести свої справи і які податки повинна платити. Як би не ставилося керівництво до цих законів, йому доводиться дотримуватися їх або пожинати плоди відмовитися від законослухняності у вигляді штрафів або навіть повного припинення бізнесу.

У своїй діяльності ВАТ «ЗСЖБ №1» керується Цивільним кодексом РБ, законом «Про акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю» і іншими нормативними актами РБ. Порядок реєстрації, випуску і обігу цінних паперів суспільства визначаються законодавством про цінні папери.

Середовище непрямого впливу:

- міжнародні події;

- науково-технічний прогрес;

- економічна політика, система державного регулювання;

- стан економіки і ринку, тенденція розвитку.

Міжнародні події. Міжнародна економічна криза, який поширився по всьому світу, робить свій вплив і на ВАТ «ЗСЖБ №1». Так у споживачів збірного залізобетону недолік фінансових коштів не дозволяє в колишніх обсягах здійснювати замовлення в свою чергу завод не може в колишніх обсягах виробляти продукцію.

Науково-технічний прогрес. Також великий вплив науково-технічного прогресу на діяльність підприємства. В даний час, щоб зберегти конкурентоспроможність, підприємство змушене йти в ногу, по крайней мере, з тими розробками, від яких залежить ефективність його діяльності.

ВАТ «ЗСЖБ №1» постійно співпрацює з фахівцями білоруської будівельної науки і проектних інститутів. Виробнича база та відпрацьовані технології дозволяють освоювати нові експериментальні види продукції. Автоматизація більшості виробничих процесів, застосування комп'ютерної техніки, сучасних технологій і обладнання дозволяє підтримувати високу якість продукції, відповідність її європейським стандартам, конкурентоспроможність.

Економічна політика, система державного регулювання. У РБ регулюються економічні показники і встановлюються планові (показники з енергозбереження, темпам зростання цін і заробітної плати), які безпосередньо доводяться до ВАТ «ЗСЖБ №1» .Виполненіе даних показників є обов'язковим.

Стан економіки та ринку, тенденція розвитку. Керівництво підприємства повинно вміти оцінювати, як позначаться на операціях організації загальні зміни економіки. Стан економіки впливає на вартість всіх впроваджуються ресурсів і здатність споживачів купувати певні товари та послуги, якщо, наприклад, прогнозується інфляція, керівництво може вважати бажаним збільшення запасів поставлених організації ресурсів і провести з робочими переговори про фіксовану оплату праці з тим, щоб стримати зростання витрат в недалекому майбутньому. Воно також може вирішити зробити займ, оскільки при настанні термінів платежів гроші будуть коштувати дешевше і тим самим будуть частково компенсовані втрати від виплати відсотків.

Якщо ж прогнозується економічний спад, організація може віддати перевагу шлях зменшення запасів готової продукції, оскільки можуть з'явитися труднощі її збуту, скоротити частину працівників або відкласти до кращих часів плани розширення виробництва. Таким чином, стан економічного середовища має першорядне значення для діяльності підприємства. Необхідно постійно оцінювати і контролювати такі чинники економічного розвитку, як темпи інфляції, рівень зайнятості, курси валют і багато іншого. Необхідно передбачити розвиток економіки в майбутньому (зростання, спад виробництва). Ці чинники оцінюються відповідно до підприємствами-конкурентами. Те, що виявиться загрозою для підприємства-конкурента, може стати новою можливістю для розглянутого підприємства і навпаки.

2.5.3 Місія і ключові цілі та підцілі ВАТ «ЗСЖБ № 1»

Місія розглядається як констатація філософії і призначення, сенсу існування підприємства. У ній зазвичай деталізується статус підприємства, декларується принципи його роботи, справжні наміри керівництва, дається визначення найважливіших характеристик організації. Місія дає суб'єктам зовнішнього середовища загальне уявлення про організацію, про те до чого вона прагне, які засоби готова використовувати в своїй діяльності.

Місія ВАТ «ЗСЖБ № 1» - випуск якісної продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання.

Цілі підприємства:

маркетинг:

- стійке зростання частки ринку, яку він обіймав підприємством;

- залучення та утримання покупців продукції;

- розширення ринків збуту продукції;

- вплив на несприятливі тенденції в сфері збуту продукції.

виробництво:

- нарощування обсягів виробництва залізобетонних виробів;

- забезпечення сировиною і залучення його за більш вигідними цінами для зниження вартості вироблюваної продукції;

- зниження витрат виробництва за рахунок оптимізації виробничих потужностей.

персонал:

- розвиток організації праці (організація робочих місць, скорочення важкого і некваліфікованої ручної праці, матеріальне стимулювання, режим праці та відпочинку).

НТП:

- масштабне переозброєння технологічного обладнання заводу і його структурних підрозділів.

- розробка організаційно-технічних заходів щодо зниження норм і нормативів.

Стратегія розвитку ВАТ «ЗСЖБ № 1» спрямована на збереження і розвиток виробничо-технічного потенціалу, поліпшення якості продукції, що випускається.

Поставлені цілі передбачається досягти, дотримуючись стратегії, заснованої на конкурентних перевагах підприємства:

- наявність висококваліфікованої робочої сили;

-здатність виробляти продукцію, що відповідає за своєю якістю діючої нормативно-технічної документації;

-Необхідність прогнозування і пошук ринків збуту на перспективу.

3. Пропозиції щодо ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТОМ

3.1 Місія і ключові цілі підприємства

Відправним пунктом діяльності організації є визначення основних цілей діяльності організації, її місії, стратегії розвитку і напрямків діяльності. Вибір цілей організації здійснюється при реалізації функцій планування. Досягнення мети починається з встановлення місії організації, що виражає філософію і сенс її існування. У ній деталізується статус підприємства, декларується принципи його роботи, намір керівництва, наводиться визначення найважливіших характеристик.

Місія повинна відображати головну мету організації, її очікування і цінності споживачів послуг, що надаються. Вона формується вищим керівництвом і полегшує підготовку організації до майбутнього.

Місія організації повинна спиратися на ключові питання: Що являє собою наша організація? Хто наші клієнти? Що являє цінність для наших клієнтів? Чим буде займатися наша організація в подальшому? Спираючись на ключові питання, а також сильні і слабкі сторони організації (описані в попередньому розділі) місію ВАТ «Завод збірного залізобетону №1» можна сформулювати наступним чином:

- надання продукції і послуг високої якості для задоволення зростаючої потреби покупців в області будівництва.

Таким чином, в місії заявлена ​​політика фірми (задоволення зростаючої потреби покупців) і конкурентна позиція фірми (надавати нашим клієнтам продукцію і послуги високої якості за доступними цінами).

Прийнята місія можлива посредствам реалізації дерева цілей, наведеного на малюнку 3.1.

Для досягнення поставлених цілей необхідно наявність сильних зв'язків всередині організації, які визначали б загальну стратегію, структуру і стиль менеджменту. Основою стратегії підприємства повинно бути прагнення досягти стійких лідируючих позицій, домогтися технологічної, соціальної і маркетингової конкурентоспроможності за рахунок постійного розвитку.

Малюнок 3.1 - Дерево цілей для ВАТ «ЗСЖБ №1»

3.2 Вибір і обгрунтування стратегії розвитку організації

Стратегія розвитку організації повинна втілювати найбільш раціональний підхід до майбутнього розвитку організації, визначати її довгострокову позицію і конкурентоспроможність і, в кінцевому рахунку, бути спрямованою на втілення її місії.

Виходячи з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації, встановлених цілей розвитку організації, спираючись на сильні і слабкі її сторони, загрози і можливості розвитку ВАТ «ЗСЖБ №1» стратегія розвитку організації повинна бути спрямована на найбільш ефективне використання конкурентних переваг підприємства і полягає у більш повне задоволення потреб Республіки Білорусь та інших країн ближнього зарубіжжя залізобетонними виробами і деталями для об'єктів соціального, житлового та промислового призначення, рматурних каркасів, товарних бетонів і розчинів.

Використовуючи стратегію розвитку ринку, підприємство збільшить обсяг продажів наявних товарів на існуючих ринках, а також на нових ринках, що в кінцевому підсумку сприятиме розвитку виробництва. Цього можна досягти різними способами: розвиваючи первинний попит, збільшуючи свою частку ринку, встановлюючи контроль над конкурентами і їх часткою ринку, раціоналізуючи ринок і т.п.

Актуальною проблемою, що потребує вирішення для підприємства, є наявність конкурентів по виробництву залізобетонних виробів в місті Мінську (УП «Управління дорожньо-мостового будівництва» мМінськ і ЗСК ВАТ «Мінскжелезобетон» м.Мінськ). У зв'язку з цим підприємству необхідно використовувати стратегію концентрованого зростання - проникнення на новий ринок і зміцнення своїх позицій на старому. З метою забезпечення стратегії концентрованого зростання менеджменту заводу потрібно постійно шукати способи модифікації ринку, товару і комплексу маркетингу.

Підприємству для реалізації стратегії концентрованого зростання необхідно здійснити наступні заходи:

Збільшення споживання залізобетонних виробів:

- пошук нових сегментів ринку, вихід на ринки ближнього зарубіжжя, можлива зміна позиціонування товару таким чином, щоб він виявився привабливим для більшого сегмента ринку. По матриці Ансоффа цей захід можна віднести до наступного вигляду стратегії - «наявне виріб - розширення меж ринку».

Більш глибоке проникнення на існуючий ринок:

- зміна характеристик виробу, перш за все, такі як рівень якості і властивості, щоб залучити нових покупців та інтенсифікувати споживання.

Стимулювання збуту:

- розробка рекламної компанії, участь в різних виставках і семінарах виробників будівельної продукції.

Дана стратегія дозволить підприємству збільшити обсяг продажів наявних товарів на існуючих ринках, а також розширити ринки збуту за рахунок виходу на закордонні ринки, що в кінцевому підсумку сприятиме розвитку виробництва.

Після базової стратегії розробимо функціональні стратегії по кожному з проаналізованих потенціалів внутрішнього середовища: маркетинг, виробництво, фінанси, персонал, НДДКР, які повинні обґрунтовуватися заходами по досягненню поставлених цілей.

Стратегія маркетингу передбачає гнучке пристосування діяльності підприємства до ринкових умов з урахуванням: позиції товару на ринку; рівня витрат на дослідження ринку; комплексу заходів щодо формування збуту.

На основі аналізу покупців і конкурентів, спираючись на ключові питання, а також сильні і слабкі сторони підприємства, враховуючи, що маркетинг повинен бути, спрямований на розширення продажів, виявлення нових ринків збуту організації необхідно провести наступне заходи:

Просування і реклама. Мета реклами: довести до відома потенційних покупців, що підприємство надає послуги з виробництва та реалізації залізобетонних конструкцій.

Успішне просування товарів на ринок і розробка ефективної реклами становить основу зростання обсягів продажів. Для ВАТ «ЗСЖБ №1» розробка рекламної стратегії зумовлює досягнення цілей організації, будучи основним напрямом стратегічного планування підприємства.

Для просування товарів підприємства на ринок передбачені наступні дії:

- розробка ефективної рекламної стратегії, яка б забезпечила виконання вищеназваних заходів.

Виходячи з поставлених завдань можна визначити найбільш підходящу для підприємства стратегію рекламної діяльності, яка буде полягати в наступному.

Пропонований нами товар є товаром промислового призначення. У підприємства строго певні покупці. Це, перш за все, будівельні фірми (державні або приватні) і, зовсім маленький сегмент покупців, які будують будинки самі собі. Тому рекламну компанію будемо, насамперед, орієнтувати на будівельні фірми.

Реклама по телебаченню не підходить, так як в телевізійній рекламі дуже низька вибірковість аудиторії і дуже висока вартість рекламного контакту. Можливо, використання реклами на радіо. Місцеві радіостанції досить популярні, і серед слухачів можна знайти наших потенційних клієнтів.

Також найбільш ефективною для нашого товару рекламою, на мій погляд, є реклама, надрукована в газетах ( «З рук в руки», «Будівництво», «ВаБанк», «Республіканська будівельна газета» та багато інших. Ін.). Ця реклама відносно не дорога. Наприклад, в «Республіканської будівельної газеті», вартість створення і розмити впевненими в досягненні поставлених цілей, керівники організації повинні розробляти плани, програми, проекти і бюджети, мотивувати процес, тобто. Е. Керувати ним.

2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Опис об'єкта управління

2.1.1 Характеристика підприємства ВАТ «ЗСЖБ №1»

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ВАТ) «ЗСЖБ №1» було засновано в 1955 році на базі деревообробного комбінату будівельного тресту №1с 1960 року входить до складу об'єднання «Промстроймонтаж». У 1994 році ВАТ «ЗСЖБ №1» був перетворений в орендне підприємство, в 1995 році - у відкрите акціонерне товариство.

Основним видом діяльності підприємства є:

- випуск продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання: конструкцій і виробів збірного залізобетону; бетонних виробів, товарної арматури, товарних сумішей, металоконструкцій.

Підприємство працює в умовах орендних відносин за укладеними договорами з постачання продукції для будівельних і спеціалізованих організацій, а також за договорами інших підприємств і організацій м Мінська і Мінської області. З використанням конструкцій вироблених ВАТ «ЗСЖБ №1» побудовані унікальні промислові і цивільні об'єкти - цехи Мінського тракторного, моторного і автомобільного заводів, Білоруський металургійний завод, ВАТ «Керамін», виробничі корпуси заводу «Атлант», Костюковічського цементного заводу, вагонних депо Білоруської залізниці дороги в містах Ліда, Барановичі, Брест, Орша.

Відкрите акціонерне товариство по випуску продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання «ЗСЖБ №1» є самостійним господарським суб'єктом з правом юридичної особи, має внутрішній баланс, печатку, бланки, повне найменування, розрахункові рахунки в Партизанському відділенні ВАТ «Белпромстройбанк» м Мінська, заводську структуру управління.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, зареєстрованого Мінським міським виконавчим комітетом, рішенням від 20.04.2000г. №456 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців за № 100028892, код платника податків 100028892. Вищою організацією є Міністерство архітектури і будівництва.

ВАТ «ЗСЖБ №1» розташоване в м Мінську за адресою ул.Передовая, 6. Загальна площа території заводу становить 12,5844 га (в червоних лініях 2,5944 га). Площа виробничих цехів 20 000 мІ, площа підсобних приміщення 4000 м І.

Інженерне забезпечення підприємства:

- електрична енергія подається від Мінського тракторного заводу;

- пароснабжения від ТЕЦ-3;

- стиснене повітря виробляє заводська компресорна установка;

- водопостачання від УП «Мінськводоканал».

Для виконання функцій управління на підприємстві ВАТ «ЗСЖБ №1» діє структура управління, яка являє собою сукупність спеціалізованих підрозділів, взаємопов'язаних процесом прийняття та реалізації управлінських рішень. Органом управління є директор, який призначається уповноваженим органом на контрактній основі.

2.1.2 Історія створення і розвитку підприємства

ВАТ «Завод збірного залізобетону №1» є одним з найстаріших підприємств по виготовленню збірного залізобетону в Республіці Білорусь.

11 червня 2008 року виповнилося 53 роки з дня становлення заводу. Етапи його становлення і розвитку такі:

- Після звільнення Мінська 3 липня 1944 року Урядом Республіки була розроблена програма по відновленню столиці і будівництва промислових підприємств.

- Для будівництва Мінського тракторного заводу був створений трест «Белтракторострой», реорганізований згодом в будівельний трест №1 До складу тресту «Белтракторострой» входив відділ підсобних виробництв, що включають в себе завод «Буддеталь №1», що займається деревообробкою та виготовленням шлакоблочних каменів і постачає продукцію для будівництва Мінського тракторного заводу і прилеглого житлового селища.

-У 1955 році Урядом Республіки був прийнятий ряд постанов і наказів про створення індустрії збірного залізобетону, завдяки чому були забезпечені високі темпи будівництва, як промислових об'єктів, так і житла.

- Наказом № 170 по тресту №1 Мінгорсельстроя БССР від 11 червня 1955 на завод «Буддеталь №1» було покладено виготовлення всіх видів залізобетонних виробів і арматурних каркасів. Ця дата стала початком трудового шляху цього підприємства.

- Незабаром постановою Ради Міністрів від 31 серпня 1955 року № 481 завод «Буддеталь №1» реорганізовано в «Завод залізобетонних виробів тресту №1».

За свою багаторічну історію завод пережив багато організаційних перетворень. З 1995 року підприємство зареєстроване в Мінському міському виконавчому комітеті як відкрите акціонерне товариство «Завод збірного залізобетону №1».

2.1.3 Характеристика продукції, що випускається

В даний час завод виробляє понад 30 тисяч метрів кубічних збірного залізобетону в рік. Це будівельні конструкції і вироби для промислового та цивільного будівництва, в тому числі відповідальні несучі елементи споруд з попередньо напруженим армуванням. Крім збірних залізобетонних конструкцій підприємство випускає арматурні вироби, товарні бетонні і розчинні суміші, щебенево-піщані суміші із дробленого бетону та ін.

У 2005 році «ЗСЖБ №1» почав поставку товарних бетонних і розчинних сумішей на будівельні майданчики міста Мінська з доставкою автобетономесітелямі. Продукція, що випускається відрізняється широтою асортименту, різноманітністю смесок вихідної сировини, що дозволяє їй бути конкурентоспроможною не тільки на внутрішньому ринку, але і на зовнішньому ринках.

Завод поставляв конструкції на будівництво таких відомих споруд, які є гордістю білоруської архітектури, як Мінський залізничний вокзал, Палац Республіки, Національна бібліотека, футбольний манеж, Льодовий палац в м Мінську, Солігорськ інститут ресурсозбереження, об'єкти житла в Мінську, Мінська кільцева автомобільна дорога і ряд інших об'єктів.

Серед матеріалів, які використовуються в будівництві, відповідно випускаються на підприємстві безсумнівний пріоритет належить бетону і залізобетону. Це пояснюється можливістю отримувати порівняно простими технологічними методами в основному з місцевих матеріалів і відходів промислових виробництв конструкції і вироби практично будь-якої форми, високої міцності і підвищеної довговічності.

Залежно від способу виробництва робіт розрізняють монолітні, збірні і збірно-монолітні бетонні та залізобетонні конструкції з ненапрягаемой і напруженою арматурою. Монолітні конструкції зводять безпосередньо на будівельному майданчику; збірні конструкції монтують з деталей і виробів заводського виготовлення; збірно-монолітні конструкції монтують з готових збірних елементів і одночасно виконують монолітні частини споруди, які об'єднують ці елементи в одне ціле.

Бетон в поєднанні зі сталевими арматурами називають залізобетоном.

Залізобетон являє собою будівельний матеріал, в якому вигідно поєднується спільна робота бетону і сталі, вкрай відрізняються своїми механічними властивостями. Бетон, як і всякий кам'яний матеріал, добре чинить опір стискає навантажень, але він крихкий і слабо протидіє розтягують напруженням. Міцність бетону при розтягуванні приблизно в 10-15 разів менше міцності при стисненні. В результаті цього бетон невигідно використовувати для виготовлення конструкцій, в яких виникають напруження розтягу. Сталь же, володіючи дуже високою межею міцності при розтягуванні, здатна сприймати розтягуючі напруги, що виникають в залізобетонному елементі.

Залежно від призначення збірні залізобетонні вироби ділять на основні групи: для житлових, громадських, промислових будівель, для споруд сільськогосподарського і гідротехнічного будівництва, а також виробів загального призначення.

Продукція, що випускається (плити, палі, труби) сертифікована на відповідність вимогам діючих державних стандартів, а також вимогам робочих креслень і технічних умов на них.

Єдина служба якості заводу акредитована на технічну компетентність і здійснює контроль на всіх стадіях виробництв, а також виконує випробування будівельних матеріалів для інших організацій.

Номенклатура продукції, що випускається ВАТ «ЗСЖБ №1» (за станом на 102.2009 року) представлена ​​в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Номенклатура збірних залізобетонних і бетонних виробів, що випускаються ВАТ «ЗСЖБ №1»

Найменування конструкції

позначення ТНПА

Плити покриттів ж / б ребристі типу 4ПГ6

СТБ 1383-2003 с.1.465.1-20

Плити перекриттів ж / б ребристі типу 2П1

СТБ 1383-2003 с.1.442.1-5.94

Плити перекриттів ж / б ребристі типу 1П3, 1П4, 1П71П8,

СТБ 1383-2003 с.1.442.1-187

Труби безнапірні з / б ц / ф Ш400,500,600 мм, корисною довжиною 5,5 м; Ш800мм корисною довжиною 5м

СТБ 1163-99 С.в. Б.3.008.1-1

Колони ж / б одно- і багатоповерхових будівель перетином 300Ч300 мм і 400Ч400 мм і ін.

СТБ 1178-99 с.1.423.1-3 / 88; с.1.423.1-5 / 88;

с.1.424.1-5; с.1.020-1 / 87 (83); ШИФР 4410-Т-86 і ін.

Балки підкранові ж / б прольотом 6 і 12 м

СТБ 1318-2002 с.1.426.1-8

Балки кроквяні ж / б прольотом 18м, тіпа1БД18

СТБ 1186-99 ш.2021-129

Балки кроквяні ж / б прольотом 12м, тіпа2БСО12 і 2БСП12

СТБ 1186-99 ш.2021-129

Ферми безраскосние ж / б прольотом 18 і 24 м

ГОСТ 20213-89 с.1.463.1-3 / 87

Ригелі ж / б прольотом 6,9,12 м

СТБ 1186-99 с.1.420-8 / 81 та ін.

Блоки стін підвалів

СТБ 1076-97 С.Б 1016.1-1

Плити стрічкових фундаментів з / б

СТБ 1076-97 С.Б. 012.1-199

Палі перерізом 300Ч300мм і 350Ч350 мм

СТБ 1075-99 С.Б. 1011.1-199 і 1011.1-10

Перемички з / б віконних і дверних прорізів

СТБ 1319-2002 С.Б 1038.1-1 в.1

Кільця стінові ж / б Ш1000, плити перекриттів колодязів Ш1160мм

СТБ 1077-97 С.Б 1038.1-1в.1

Панелі огорож ж / б1ПБ 30.20, фундаменти огорож ж / б

СТБ 1236-2000 с. 3.017.-3

Товарні бетони і розчини (з доставкою споживачеві автобетономесітелямі)

СТБ 1035-96 СТБ 1307-2002

Товарні арматурні вироби

ГОСТ 10922-90 ГОСТ 23279-85 ГОСТ 2715-75

2.2 Аналіз техніко-економічних показників діяльності ВАТ «ЗСЖБ №1»

Аналіз господарської діяльності є важливим елементом в системі управління виробництвом, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково обгрунтованих планів-прогнозів і управлінських рішень і контролю за їх виконанням з метою підвищення ефективності функціонування підприємства.

У сучасних умовах підвищується самостійність підприємств у прийнятті та реалізації управлінських рішень, їх економічна і юридична відповідальність за результати господарської діяльності. Об'єктивно зростає значення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Все це підвищує роль фінансового аналізу в оцінці їх виробничої і комерційної діяльності і, перш за все в наявності, розміщення та використання капіталу і доходів [2, стор.12].

На прикладі підприємства ВАТ «ЗСЖБ №1» проведемо аналіз:

а) темпів виробництва і вартості випуску продукції;

б) реалізації продукції, вартості реалізованої продукції;

в) витрат, собівартості продукції;

г) прибутку і рентабельності підприємства.

При аналізі господарської діяльності підприємства використовували такі документи: звіт про виробництво продукції і виконаних роботах, послугах промислового характеру за січень-грудень 2007, 2008 років (форма 1-п), звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) за січень-грудень 2007-2008 років форма 5-з), бухгалтерський баланс, а також показники господарської діяльності ВАТ «Завод збірного залізобетону №1» за 2008 і 2006 рік. Показники господарської діяльності підприємства представлені в таблиці 2.2 і 2.3.

Таблиця 2.2 - Показники господарської діяльності ВАТ «ЗСЖБ №1» за 2008 рік

показники

Од. вимірюв- ренію

2008 рік

2007 рік

Темп зростання

1 Обсяг виробництва продукції в порівнянних цінах.

млн. р.

15 810

14 947

105,8

2 Обсяг виробництва продукції у фактичних цінах.

млн. р.

18 047

13 678

131,9

3 Виробництво збірного залізобетону.

мі

33 400

31 165

107,2

4 Виробництво товарного бетону і розчину.

мі

10 498

8998

116,7

5 Виробництво споживчих товарів.

млн. р.

577

539

107,1

6 Середньооблікова чісленность- всього

чол.

221

221

100,0

7 Середньооблікова чисельність ППП, в тому числі робітників.

чол.

чол.

216

170

216

170

100,0

100,0

8 Продуктивність праці на 1 працюючого ППП (в порівнянних цінах)

тис.р.

73 194

69 199

105,7

9 Продуктивність праці на 1 працюючого ППП (в мі).

мі

154,6

144,3

107,1

10 Фонд зарплати - всього

млн. р.

4390,0

3547,8

123,4

11 Середньомісячна зарплата на 1 працюючого.

тис. р.

1642,8

1318,1

124,6

12 Собівартість виготовленої продукції

млн. р.

16 983

12 194

139,3

13 Рентабельність виготовленої продукції

%

6,3

12,2

14 Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг.

млн. р.

17 369

13 159

131,9

15 Прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг.

млн. р.

1 099

1660

66,2

16 Рентабельність реалізованих продукції, робіт, послуг.

%

6,3

12,6

17 Балансовий прибуток.

млн. р.

1248

1789

69,7

18 Чистий прибуток.

млн. р.

827

1276

64,5

19 Витрати на 1 карбованець товарної продукції.

коп.

94,1

89,1

+5

Таблиця 2.3 - Показники господарської діяльності ВАТ «ЗСЖБ №1» за 2006 рік

показники

Од

2006 рік

2005 рік

Темп зростання

1 Обсяг виробництва продукції в порівнянних цінах.

млн. р.

10 258

9 100

112,7

2 Обсяг виробництва продукції у фактичних цінах.

млн. р.

11 007

9 008

122,2

3 Виробництво збірного залізобетону.

мі

29 723

27 108

109,6

4 Виробництво споживчих товарів.

млн. р.

297

222

133,8

5 Середньооблікова чісленность- всього

чол.

220

216

101,9

6 Середньооблікова чисельність ППП, в тому числі робітників.

чол.

чол.

215

168

211

164

101,9

102,4

7 Продуктивність праці на 1 працюючого ППП (в порівнянних цінах)

тис. р.

47 712

43 128

110,6

8 Продуктивність праці на 1 працюючого ППП (в мі).

мі

138

128,5

107,4

9 Фонд зарплати - всього

млн. р.

2935,3

2306,9

127,2

10 Середньомісячна зарплата на 1 працюючого.

тис. р.

1094

886

123,5

11 Собівартість виготовленої продукції

млн. р.

10 358

8092

128,0

12 Рентабельність виготовленої продукції

%

6,3

11,3

13.Себестоімость реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг.

млн. р.

10 984

8456

129,9

14 Прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг.

млн. р.

994

1190

83,5

15 Рентабельність реалізованих продукції, робіт, послуг.

%

9,0

14,1

16 Балансовий прибуток.

млн. р.

1 079

13,24

81,5

17 Чистий прибуток.

млн. р.

732

901

81,2

18 Витрати на 1 р. товарної продукції.

коп.

94,0

89,8

+4,2

2.2.1 Аналіз темпів виробництва і вартості випуску продукції

Основними показниками, що характеризують результати виробничої діяльності, є показники випуску і реалізації. Дані показники по ВАТ «Завод збірного залізобетону № 1» наведені в таблиці нижче:

Таблиця 2.4 - Показники випуску і реалізації продукції

показник

2006 р

2007 р

Темп зростання, %

млн. р.

уд. вага,%

млн. р.

уд. вага,%

базисний

ланцюгової

Вартість випуску продукції, млн. Р.

1 Збірний залізобетон

10 012

80,28

12 454

79,64

124,39

124,39

2 Бетонні блоки

14

0,11

25

0,16

178,57

178,57

3 Труби безнапірні

1 507

12,08

2 113

13,51

140,21

140,21

4 Товарний бетон

802

6,43

990

6,33

123,44

123,44

5 Товарний розчин

137

1,10

56

0,36

40,88

40,88

Разом

12 472

100,00

15 638

100,00

125,38

125,38

Обсяг виробництва, од.

1 Збірний залізобетон

29 723

67,75

31 165

68,26

104,85

104,85

2 Бетонні блоки

53

0,12

90

0,20

169,81

169,81

3 Труби безнапірні

4 511

10,28

5 402

11,83

119,75

119,75

4 Товарний бетон

7 931

18,08

8 425

18,45

106,23

106,23

5 Товарний розчин

1 651

3,76

573

1,26

34,71

34,71

Разом

43 869

100,00

45 655

100,00

104,07

104,07

Випуск продукції в 2007 році збільшився на 1 786 одиниць, в тому числі за рахунок збільшення виробництва збірного залізобетону - на 1 442 одиниць, бетонних блоків - на 37 одиниць, труб - на 891 одиниць, товарного бетону - на 494 од. Вартість випущеної продукції при цьому збільшилася на 3 166 млн. Р. Темпи зростання обсягу виробництва і вартості випущеної продукції наведені в таблиці 2.4. З даної таблиці випливає, що темп збільшення вартості випуску виявився вищим (125,38%), ніж темп зростання випуску (104,07% в натуральному вираженні), що вказує на вплив цін, на зміну вартості випущеної продукції. Однак неможливо визначити вплив цін та інших факторів на зміну вартості випущеної продукції, використовуючи дані таблиці 2.4. Тому необхідно провести факторний аналіз зміни вартості випуску, скориставшись наступною моделлю чинника:

, (2.1)

де ВП - вартість випущеної продукції;

- обсяг виробництво в натуральному вимірі;

- питома вага окремих видів продукції (по натуральними показниками);

- ціни на вироблену продукцію (за видами виробів).

Використовуємо метод ланцюгових підстановок для оцінки впливу факторів. Вихідна інформація для такого аналізу наведено в таблиці нижче:

Таблиця 2.5 - Динаміка обсягу виробництва і вартості випуску продукції

показник

Обсяг випуску продукції, од.

Структура обсягу виробництва,%

Середні ціни на продукцію, млн.р.

Вартість випуску, млн.р.

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

1 Збірний залізобетон

29723

31165

67,75

68,26

0,337

0,400

10 012

12 454

2 Бетонні блоки

53

90

0,12

0,20

0,264

0,278

14

25

3 Труби безнапірні

4 511

5 402

10,28

11,83

0,334

0,391

1 507

2 113

4 Товарний бетон

7 931

8 425

18,08

18,45

0,101

0,118

802

990

5 Товарний розчин

1 651

573

3,76

1,26

0,083

0,098

137

56

Разом

43869

45655

100

100

0,284

0,343

12 472

15 638

Розрахуємо ряд додаткових (умовних) показників, необхідних для проведення аналізу:

- показник випуску продукції за 2006 рік за умови обсягу виробництва в натуральному вимірі за 2007 рік;

- показник випуску продукції за 2006 рік за умови обсягу і структури виробництва в натуральному вимірі за 2007 рік (також званий випуск продукції 2007 рік у порівнянних цінах 2006 р).

Перший з названих показників, був розрахований на основі даних таблиці 2.5, а результати даного розрахунку наведені в таблиці нижче:

Таблиця 2.6 - Розрахунок умовного показника вартості випуску продукції за умови фактичного обсягу виробництва за 2007 рік

показник

Загальний обсяг випуску продукції в 2007 р

Структура обсягу виробництва в 2006 р,%

Середні ціни на продукцію, млн.р. (2006)

Умовний показник випуску

А

1

2

3

4 = гр.1? гр.2? гр.3

1 Збірний залізобетон

45 655

67,75

0,337

10 419,6

2 Бетонні блоки

0,12

0,264

14,6

3 Труби безнапірні

10,28

0,334

1 568,4

4 Товарний бетон

18,08

0,101

834,7

5 Товарний розчин

3,76

0,083

142,6

Разом

100,00

Х

12 979,8

Таким чином, вартість випуску продукції за 2006 рік за умови фактичного обсягу виробництва (за 2007 рік) склала 12 979,8 млн. Р. Отже, збільшення фізичного обсягу виробництва привело до зростання вартості випуску на:

. (2.2)

12 979,8 - 12 472 = 507,8 млн. Р.

Вартість випуску продукції за 2007 рік у порівнянних цінах

2006 р розрахована в таблиці нижче:

Таблиця 2.7 - Розрахунок умовного показника вартості випуску продукції за 2007 рік у порівнянних цінах 2006 року

показник

Обсяг випуску продукції в 2007 р

Структура обсягу виробництва в 2007 р,%

Середні ціни на продукцію, млн.р. (2006)

Умовний показник випуску

1 Збірний залізобетон

45 655

68,26

0,337

10 497,7

2 Бетонні блоки

0,20

0,264

23,8

3 Труби безнапірні

11,83

0,334

1 804,7

4 Товарний бетон

18,45

0,101

852,0

5 Товарний розчин

1,26

0,083

47,5

Разом

100,00

Х

13 225,7

Проведений розрахунок показав, що вартість випуску продукції за 2006 рік за умови фактичного обсягу і структури виробництва (за 2007 рік) склала 13 225,7 млн. Р. Отже, внаслідок зміни структури виробленої продукції вартість випуску продукції скоротилася на:

. (2.3)

13 225, 7 - 12 979,8 = 245,9 млн. Р.

Вплив зміни цін на вартість випущеної продукції можна визначити, скориставшись наступною формулою:

. (2.4)

15 638,0 - 13 225,7 = 2 412,3 млн. Р.

Проведені розрахунки показують, що вартість випущеної продукції зросла на 3 166 млн. Р. в 2007 році до рівня 2006 року, в тому числі за рахунок зростання обсягу виробництва - на 507,8 млн. р., зміни структури збуту - на 245,9 млн. р., за рахунок зростання цін на реалізовану продукцію - на 2 412 , 3 млн. р ..

Вплив розглянутих факторів в розрізі окремих видів виробленої підприємством продукції було отримано з останніх стовпців таблиць 2.5, 2.6 і 2.7, що представлено на наступному малюнку:

Малюнок 2.1 Результати факторного аналізу зміни вартості випущеної продукції в розрізі основних видів вироблених ВАТ «Завод збірного залізобетону № 1» видів виробів

Збільшення вартості випущеної продукції, викликане збільшенням обсягу виробництва, на 507,8 млн. Р., Встановлений за результатами аналізу таблиць 2.5 і 2.6, виявилося викликано збільшенням виробництва збірного залізобетону - на 407,6 млн. Р., Бетонних блоків - на 0, 6 млн. р., труб - на 61,4 млн. р., товарного бетону - на 32,7 млн. р., розчину - на 5,6 млн. р. відповідно.

Зміна структури продукції, що випускається підприємством продукції призвело до збільшення вартості випуску на 245,9 млн. Р. (Що було встановлено за результатами аналізу таблиць 2.6 і 2.7), що був пов'язаний зі збільшенням питомої ваги в структурі виробленої продукції більш дорогої продукції. Збільшенню вартості випуску продукції за рахунок структури продукції сприяло збільшення частки у випуску:

Збірного залізобетону - з 67,75 до 68,26%, що спричинило зростання вартості випущеної продукції на 78,1 млн. Р .;

Бетонних блоків - з 0,12 до 0,2%, що спричинило зростання вартості випущеної продукції на 9,2 млн. Р .;

Труб - з 10,28 до 11,83%, що спричинило збільшення вартості випущеної продукції на 236,3 млн. Р .;

Товарного бетону - з 18,08 до 18,45%, що спричинило збільшення вартості випущеної продукції на 17,3 млн. Р.

Однак скорочення вартості виробництва сприяло зменшення частки товарного розчину, що зменшило випуск продукції на 95 млн. Р.

Таким чином, результат зміни асортиментної політики підприємства в 2007 році в порівнянні з 2006 вже можна визнати сприятливим, так як воно спричинило зростання вартості випуску.

У той же час дані розглянутих таблиць і малюнка 2.1 вказують на той факт, що збільшення цін на реалізовану продукції призвело до зростання вартості випуску на 2 412,3 млн. Р. При цьому основний внесок в даний приріст був внесений збільшенням цін на збірний залізобетон, що спричинило збільшення вартості випуску на 1 956,3 млн. Р. Зростання цін на всі інші види продукції також призвів до зростання вартості випущеної продукції (бетонних блоків - на 1,2 млн. Р., Труб - на 308,3 млн. Р., Товарного бетону - на 138,0 млн. Р., товарного розчину - на 8,5 млн. грн.).

Результати аналізу малюнка 2.1 і таблиці 2.1 також дозволяють зробити висновок про те, що зростання вартості випуску продукції в 2007 році в порівнянні з величиною вартості випуску в 2006 році відбулося головним чином за рахунок зміни асортиментної і цінової політики щодо збірного залізобетону. В результаті випуск продукції зріс на 2 442 млн.р. (В той час як загальне збільшення випуску склала 3 166 млн. Р.). Зміна виробничої програми по відношенню до всіх інших видів продукції сприяло менш значної зміни вартості випущеної продукції.

У 2008 році підприємством була продовжена політика щодо збільшення обсягів виробництва як в натуральному, так і у вартісному вираженні, що може бути підтверджено за допомогою наступних даних:

Малюнок 2.2 - Показники випуску продукції ВАТ «Завод збірного залізобетону № 1» видів виробів в 2007-2008 році

Протягом 2007-2008 рр. випуск продукції зріс на 5 071 млн. р., склавши в 2008 році 20 709 млн. р., в тому числі за рахунок зростання обсягу виробництва

Збірного залізобетону - на 3 534 млн. Р. або на 28,4%

Труб - на 719 млн. Р. або на 34,0%

Товарного бетону - на 869 млн. Р. або на 87,8%

При цьому випуск бетонних блоків і товарного розчину скоротився на 17 млн. Р. (68%) і 34 млн. Р. (60,7%) відповідно.

Таким чином, в цілому за два роки випуск продукції зріс на 66,04% з 12 472 до 20 709 млн.р., в тому числі за рахунок зростання обсягів виробництва збірного залізобетону - на 5 976 млн. р .. (або на 59,69%), труб - на 1325 млн. р .. (87,92%), товарного бетону - на 1057 млн. р .. (131,8%). Вартість випуску бетонних блоків і товарного розчину при цьому скоротилася за два роки на 6 і 115 млн. Р. відповідно.

Обсяг виробництва в натуральному вираженні зріс за два минулих роки з 43 869 до 49 973 одиниць або на 13,91% (або на 6 104 од.). Збільшення випуску торкнулося збірний залізобетон - на 3 677 од. (На 12,37%), труби - 1 540 од. (Або на 34,14%), товарний бетон - на 2 392 од. (Або на 30,1%). Однак виробництво бетонних блоків і розчину зменшилася на 29 і 1 476 од. відповідно.

Таким чином, на динаміку обсягів виробництва вплинули як змін обсягів виробництва, так і відпускних цін. Для більш глибокого аналізу за допомогою методу ланцюгових підстановок необхідно скористатися зазначеної вище методикою і визначити ряд умовних показників на основі інформації про склад і структуру випуску продукції (в натуральному вираженні, відпускних цінах на продукцію, вартості продукції):

Таблиця 2.8 - Динаміка обсягу виробництва і вартості випуску продукції в 2007-2008 році

показник

Обсяг випуску продукції, од.

Структура обсягу виробництва,%

Середні ціни на продукцію, млн.р.

Вартість випуску, млн.р.

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

1 Збірний залізобетон

31 165

33 400

68,26

66,84

0,400

0,479

12 454

15 988

2 Бетонні блоки

90

24

0,20

0,05

0,278

0,333

25

8

3 Труби безнапірні

5 402

6 051

11,83

12,11

0,391

0,468

2 113

2 832

4 Товарний бетон

8 425

10 323

18,45

20,66

0,118

0,180

990

1 859

5 Товарний розчин

573

175

1,26

0,35

0,098

0,126

56

22

Разом

45 655

49 973

100

100

0,343

0,414

15 638

20 709

Розрахунок показників випуску продукції за 2007 рік, в перерахунку на показники обсягів і структури виробництва за 2008 рік наведено в таблиці нижче:

Таблиця 2.9 - Розрахунок умовних показників вартості випуску продукції за 2007 рік

показник

Обсяг випуску продукції в 2008 р

Структура обсягу виробництва,%

Середні ціни на продукцію, млн.р. (2007)

Умовний показник випуску за 2007 рік, перерахована на

2007

2008

обсяг виробництва 2008 р

обсяг і структуру випуску 2008 р

А

1

2

3

4

гр.5 = гр.1? гр.2? гр.4

гр.6 = гр.1? гр.3? гр.4

1 Збірний залізобетон

49 973

68,26

66,84

0,400

13 631,9

13 347,1

2 Бетонні блоки

0,20

0,05

0,278

27,4

6,7

3 Труби безнапірні

11,83

12,11

0,391

2 312,8

2 366,9

4 Товарний бетон

18,45

20,66

0,118

1 083,6

1 213,0

5 Товарний розчин

1,26

0,35

0,098

61,3

17,1

Разом

100

100

Х

17 117,0

16 950,8

Використовуючи отримані результати, можна провести підрахунок впливу факторів на зміну вартості випущеної продукції в 2008 році в порівнянні з показниками за 2007 рік:

Внаслідок збільшення загального обсягу виробництва вартість випущеної продукції зросла на (за формулою 2.2):

17 117,0 - 15 638 = 1 479,0 млн. Р.

Під впливом зміни структури виробленої продукції вартість випуску продукції скоротилася на (за формулою 2.3):

16 950, 8 -17 117,0 = -166,2 млн. Р.

Збільшення відпускних цін на продукцію підприємства сприяло збільшенню вартості випуску на (за формулою 2.4):

20 709,0 - 16 950,8 = 3 758, 2 млн.р.

Таким чином, результати виробничої діяльності ВАТ «Завод збірного залізобетону № 1» в деякій мірі нагадують результати роботи в 2006-2007 році. Так, зокрема, вартість випущеної підприємством продукції зросла за рахунок збільшення загального обсягу виробництва (на 1 479,0 млн. Рублів), а також під впливом збільшення цін на реалізовану продукцію (на 3 758,2 млн. Руб.). Однак зміна асортименту продукції, що виробляється призвело до скорочення вартості випуску на 166,2 млн. Рублів.

Малюнок 2.3 - Результати факторного аналізу зміни вартості випущеної продукції в розрізі основних видів вироблених ВАТ «Завод збірного залізобетону № 1» видів виробів

Більш детальні результати проведеного аналізу таблиць 2.8 і 2.9 щодо факторів, що вплинули на зміну вартості випущеної продукції в розрізі основних видів вироблених виробів, наведені на малюнку 2.3. Вивчення наявних результатів дозволяє зробити наступні висновки:

На збільшення вартості випущеної продукції вплинуло зростання загального обсягу виробництва в розмірі 1 479,0 млн. Р., В тому числі за окремими видами продукції підприємства - збірного залізобетону на 1 177,9 млн. Р., Бетонних блоків на 2,4 млн . р., труб на 199,8 млн. р., товарного бетону на 93,6 млн. р., товарного розчину - на 5,3 млн. р. відповідно.

У 2008 році підприємством була змінена асортиментна політика. В результаті за рахунок структури виробництво труб і товарного бетону збільшилася на 54 і 129,4 млн. Р., Проте відбулося скорочення вартості випущеного збірного залізобетону - на 284,7 млн. Р., Бетонних блоків - на 20,7 млн. Р. , товарного розчину - на 44,2 млн. р. відповідно. В результаті за рахунок зміни структури виробництва вартість випущеної продукції збільшилася на: (-284,7) + (-20,7) + 54,0 + 129,4 + (-44,2) = (-166,2) млн. р.

Зростання цін на продукцію підприємства призвело до збільшення вартості випуску в розмірі 3 758,2 млн. Р., В тому числі збірного залізобетону - на 2 640,9 млн. Р., Блоків - на 1,3 млн. Р., Труб - на 465,1 млн. р., товарного бетону - на 646,0 млн. р., товарного розчину - на 4,9 млн. р.

2.2.2 Аналіз реалізації продукції, вартості реалізованої продукції

В умовах ринкової економіки найважливішими показниками, які характеризують виробничий потенціал підприємства, поряд з показниками випуску продукції є показники реалізації. У наступній таблиці представлені основні показники, що характеризують реалізацію продукцію:

Таблиця 2.10 - Показники реалізації продукції ВАТ «ЗСЖБ№1» за 2006 - 2008 рік

Показники - за видами продукції заводу

2006 р

2007 р

2008р

1 Збірний залізобетон

а) Обсяг реалізації в шт.

28 545

29 533

29 786

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

9 615

11 802

14 258

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,337

0,400

0,479

2 Бетонні блоки

а) Обсяг реалізації в шт.

51

85

21

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

13

24

7

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,255

0,282

0,333

3 Труби безнапірні

а) Обсяг реалізації в шт.

4 332

5 119

5 396

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

1 447

2 002

2 526

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р

0,334

0,391

0,468

4 Товарний бетон

а) Обсяг реалізації в шт.

7 617

7 984

9 206

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

770

938

1 658

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,101

0,117

0,180

5 Товарний розчин

а) Обсяг реалізації в шт.

1 586

543

156

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

133

53

19

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,084

0,098

0,122

Всього реалізація продукції (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

а) Обсяг реалізації в шт.

42 131

43 264

44 565

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

11 978

14 819

18 468

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,284

0,343

0,414

Порівнюючи дані таблиці, можна зробити ряд висновків:

У 2008 році обсяг продажів збірного залізобетону в натуральному вираженні склав 29 786 одиниць або 100,86% від рівня 2007 року (отже, реалізація даних виробів збільшилася на 0,86%). Однак в грошовому вираженні обсяг реалізації збільшився на 20,81% і склав 14 258 млн. Р.

У натуральному вираженні знизився обсяг продажів бетонних блоків (на 75,29% в порівнянні з 2007 роком) і на 58,8% в порівнянні з 2006 роком, склавши 21 одиниць. У вартісному ж вираженні обсяг продажів даної продукції скоротився на меншу величину - на 70,8% в порівнянні з 2007 роком і на 46,2% в порівнянні з 2006 роком.

Обсяг продажів труб збільшився в 2008 році в порівнянні з 2007 роком і в грошовому, і в натуральному вираженні на 26,17% і 5,41% відповідно, склавши 2 526 млн. Р. (За 5 396 одиниць даного виду продукції).

Обсяг продажів товарного бетону в 2008 році збільшився на 15,31% в натуральному вираженні в порівнянні з 2007 роком і на 76,76% в грошовому вираженні, склавши 1 658 млн. Р. за 9 206 одиниць виробів даного виду.

Продажі товарного розчину також скоротилися в 2008 році до рівня 2007 року - в натуральному вираженні на 71,27%, а у вартісному - на 64,15, склавши 19 млн. Р.

Різна динаміка показників реалізації продукції в натуральному і вартісному вираженні може бути пояснена різною динамікою цін на продукцію даного підприємства. Розрахунок показника середніх цін реалізації (за видами продукції і в цілому по підприємству) був проведений нами самостійно. Його результати при цьому показали, що середні темпи реалізації різних видів продукції поступово зростали з кожним роком, що вплинуло на збільшення вартості реалізованої продукції.

Для визначення впливу факторів на зміну вартості реалізованої продукції використовуємо таку факторну модель:

, (2.5)

де РП - вартість реалізованої продукції;

- обсяги реалізованої продукції в натуральному вимірі (по видами продукції);

- середні ціни реалізації продукції (по видами продукції).

Визначимо вплив основних факторів на зміну вартості реалізованої продукції, скориставшись способом ланцюгових підстановок, визначивши попередньо обсяг реалізації продукції звітного року в цінах попереднього. Розрахунок впливу факторів на зміну вартості реалізованої продукції в 2008 році в порівнянні з 2007 роком наведено з використанням нижченаведеної таблиці:

Таблиця 2.11 - Розрахунок умовних показників вартості реалізованої продукції за 2007-2008р

Вид продукції

2007 р

Об'єм реалізації

2008р в цінах 2007

2008р

1 Збірний залізобетон

а) Обсяг реалізації в шт.

29 533

29 786

29 786

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

11 802

11 903

14 258

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,400

0,400

0,479

2. Бетонні блоки

а) Обсяг реалізації в шт.

85

21

21

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

24

6

7

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,282

0,282

0,333

3 Труби безнапірні

а) Обсяг реалізації в шт.

5 119

5 396

5 396

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

2 002

2 110

2 526

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,391

0,391

0,468

4 Товарний бетон

а) Обсяг реалізації в шт.

7 984

9 206

9 206

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

938

1 082

1 658

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,117

0,117

0,180

5 Товарний розчин

а) Обсяг реалізації в шт.

543

156

156

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

53

15

19

в) Середні ціни реалізації (стр.б / стр.а), млн. р.

0,098

0,098

0,122

Всього реалізація продукції (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

а) Обсяг реалізації в шт.

43 264

44 565

44 565

б) Вартість реалізованої продукції, млн. р.

14 819

15 116

18 468

Таким чином, вартість реалізованої продукції в 2008 році в цінах реалізації 2007 року склала 15 116 млн. Р. Загальна величина реалізованої продукції зросла з 14 819 до 18 468 млн. Р. або на 3 649 млн. р., в тому числі під впливом:

Збільшення обсягу реалізованої продукції:

. (2.6)

15 116 - 14 819 = 297 млн. Р.

Збільшення середніх цін на реалізовану продукцію:

. (2.7)

18 468 - 15 116 = 3 352 млн. Р.

Більш детальні результати отриманого аналізу наведені на наступне малюнку:

Малюнок 2.4 - Результати факторного аналізу зміни вартості реалізованої продукції в розрізі основних видів вироблених ВАТ «Завод збірного залізобетону № 1» виробів

Докладне вивчення наявних результатів аналізу дозволяє зробити висновок про те, що в 2008 році збільшення вартості реалізованої продукції стало наслідком, як збільшення обсягів, так і середніх цін на реалізовану продукцію. Однак найбільш цікаві висновки можна представити у вигляді наступного списку:

- Збільшення вартості реалізованої продукції внаслідок зростання фізичного обсягу реалізації окремих видів продукції склало 297 млн. Р. Однак за видами окремих виробів даний приріст на 101 млн. Р. (Або на 34% від загальної величини приросту за рахунок обсягу) був обумовлений зростанням обсягів реалізації збірного залізобетону, на 108 млн. Р. (Або на 36,5%) - збільшенням фізичного обсягу реалізованих труб, на 144 млн.р. (Або на 48,3%) - збільшенням обсягів реалізованого товарного бетону. Однак, скорочення обсягів реалізації блоків і розчину призвело до скорочення вартості реалізованої продукції на 18 і 38 млн.р. відповідно.

- Збільшення вартості реалізованої продукції на 3 352 млн. Р. внаслідок зростання середніх цін на реалізовану продукцію було обумовлено:

а) збільшенням цін на збірний залізобетон (на 2 355 млн. р. або на 70,3% від величини приросту вартості реалізованої продукції під впливом зміни цін);

б) збільшенням цін на бетонні блоки (на 1 млн. р.), збільшенням цін на труби (на 416 млн. р. або на 12,4%), збільшенням цін на товарний бетон і товарний розчин (на 576 і 4 млн. р. відповідно).

В цілому, в розрізі окремих видів продукції збільшення вартості реалізованої продукції більш ніж на 60% відбулося під впливом збільшення цін і обсягів реалізації збірного залізобетону.

2.2.3 Аналіз витрат, собівартості продукції

Поряд з показниками випущеної і реалізованої продукції до основних показників, що характеризують виробничу діяльність підприємства, відноситься показники витрат і собівартості випущеної та реалізованої продукції.

У наступній таблиці наведені дані, що характеризують витрати на виробництво продукції:

Таблиця 2.12 - Показники витрат підприємства в 2006-2007 році

показник

2006

2007

Темп зростання, %

зміна показника

1 Витрати на виробництво продукції

10 333

12 194

118,0

1 861,0

11 Матеріальні витрати

6 815

7 999

117,4

1 184,0

12 Витрати на оплату праці

1 878

2 117

112,7

239,0

13 Відрахування на соц.потреби

864

978

113,2

114,0

14 Амортизація

221

247

111,8

26,0

14 Інші витрати

555

853

153,7

298,0

Витрати підприємства в 2007 році збільшилися на 1861 млн. Р. або на 18%. Збільшення цих витрат відбувалося за рахунок:

а) збільшення матеріальних витрат (на 1 184 млн. р. або на 17,4%);

б) витрат на оплату праці (на 239 млн. р. або на 12,7%);

в) відрахувань на соціальне страхування (на 114 млн. р. або на 13,2%);

г) амортизаційних відрахувань (на 26 млн. р. або на 11,8%);

д) інших витрат (на 298 млн. р. або на 53,7%).

У 2008 році загальна величина витрат підприємства зросла на 3 941 млн. Р. в порівнянні з попереднім роком (або на 32,3%), склавши 16 135 млн. р., як це і випливає з даних наступній таблиці:

Таблиця 2.13 - Показники витрат підприємства в 2007-2008 році

показник

2007

2008

Темп зростання, %

зміна показника

1 Витрати на виробництво продукції

12 194

16 135

132,3

3 941,0

11 Матеріальні витрати

7 999

10 602

132,5

2 603,0

12 Витрати на оплату праці

2 117

2 745

129,7

628,0

13 Відрахування на соц. потреби

978

1 288

131,7

310,0

14 Амортизація

247

344

139,3

97,0

14 Інші витрати

853

1 156

135,5

303,0

Як випливає з проведених розрахунків, дане збільшення відбулося завдяки зростанню:

- матеріальних витрат (на 2 603 млн. Р. Або на 32,3%);

- витрат на оплату праці (на 628 млн. Р. Або на 29,7%);

- відрахувань на соціальне страхування (на 310 млн. Р. Або на 31,7%);

- амортизаційних відрахувань (на 97 млн. Р. Або на 39,3%);

- інших витрат (на 303 млн. Р. Або на 35,5%).

В результаті даної динаміки витрат підприємства в 2006-2008 відбулася зміна структури основних статей витрат підприємства, що видно з даних, представлених на наступній діаграмі:

Малюнок 2.5 - Структура витрат підприємства в 2006-2008 році,%

Таким чином, зміна різних видів витрат призвело до зміни структури собівартості продукції підприємства на користь збільшення питомої ваги інших витрат на 1,79 п.п. (З 5,37% в 2006 році до 7,16% в 2008 році) за рахунок скорочення всіх інших статей витрат:

- витрат на оплату праці - з 18,17% у 2006 році до 17,01% у 2008 році або на 1,16 в.п .;

- відрахувань на соціальне страхування - з 7,98% в 2006 році до 8,36% в 2008 році або на 0,38 в.п .;

- амортизаційних відрахувань - з 2,14% в 2006 році до 2,13% в 2008 році або на 0,01 в.п .;

- матеріальних витрат - на 0,25 п.п. - з 65,95 до 65,71%.

Одним з основних показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства, є показник витрат на карбованець продукції. Розрахунок цього коефіцієнта наведено в таблиці нижче:

Таблиця 2.14 - Показники витрат на рубль продукції підприємства в 2007- 2008 році

показник

2007

2008

1 Обсяг виробництва в діючих цінах

13 678

18 047

2 Витрати на виробництво

12 194

16 135

3 Рівень витрат на випуск продукції (стор.2 / стор.1)

0,8915

0,8941

З наявних даних випливає, що рівень витрат на випуск продукції збільшився з 0,8915 до 0,8941 р., Що стало наслідком впливу наступних факторів:

Збільшення витрат, що призвело до зростання показника на:

. (2.8)

Збільшення вартості випущеної продукції, що сприяло зменшенню показника на:

. (2.9)

Отже, ефективність виробничої діяльності підприємства в 2008 році дещо скоротилася в порівнянні з попереднім роком, що виразилося в збільшенні показника витрат на карбованець виробленої продукції з 0,8915 до 0,8941 р. (Або на 0,0025 р.). Дане збільшення показника відбулося під впливом зростання вартості випущеної продукції (що привело до зменшення витрат на рубль продукції в розмірі 0,2158 р.). Однак зростання витрат на виробництво привів до збільшення аналізованого показника - на 0,2184 р. Всього в результаті під вплив даних факторів показник витрат на рубль продукції збільшився на 0,0025 р.

В цілому, проведене дослідження витрат підприємства показало, що витрати в 2007 році збільшилися на 1861 млн. Р. або на 18%. У 2008 році загальна величина витрат на виробництво продукції підприємства зросла на 3941 млн. Р. в порівнянні з попереднім роком (або на 32,3%), склавши 16 135 млн. р. При цьому різна динаміка статей витрат спричинила істотну зміну структури витрат на користь збільшення частки інших витрат за рахунок зменшення питомої ваги всіх інших статей витрат. Вивчення показників ефективності витрат підприємства показало, що показник витрат на рубль продукції збільшився на 0,0025 в порівнянні з минулим роком, склавши 0,8941 р. в 2008 році, що був пов'язаний витрат на виробництво продукції.

2.2.4 Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Показники виручки від реалізації і собівартості визначають прибуток від реалізації і рентабельність. Власне кажучи, саме показники рентабельності і показники прибутку в ринковій економіці є основними показниками, що характеризують ефективність фінансово-господарської діяльності. Основним показником, що характеризує фінансові результати в групі даних показників - прибуток від реалізації продукції, прибуток звітного періоду і чистий прибуток підприємства, а також всі показники рентабельності, які визначаються на основі даних показників прибутку.

Показники прибутку аналізованого підприємства представлені в наступній таблиці:

Таблиця 2.15 - Динаміка показників прибутку від реалізації продукції і прибутку звітного року в 2006-2008 році

показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

1 Виручка від реалізації продукції

11 978

14 819

18 468

2 Собівартість реалізованої продукції

10 984

13 159

17 369

3 Прибуток від основної діяльності

994

1 660

1 099

4 Прибуток від інших операцій

47

67

89

5 Прибуток / збитки / від позареалізаційних операцій

38

62

60

6 Прибуток звітного року

1 079

1 789

1 248

7 Податки, що сплачуються з прибутку

347

513

421

8 Чистий прибуток

732

1 276

827

Дослідження отриманих результатів вказує на той факт, що в 2007 році прибуток від реалізації збільшилася з 994 до 1 660 млн.р. (Або на 67%), прибуток від інших операцій зросла з 47 до 67 млн. Р. (Або на 42,55%), прибуток від позареалізаційних операцій зросла на 63,16% (з 38 до 62 млн. Р.). Така динаміка окремих показників фінансових результатів призвела до зростання прибутку звітного року (балансового прибутку) на 65,8% - з 1 079 до 1 789 млн. Р. При цьому збільшення податків, що сплачуються з прибутку з 347 до 513 млн. Р. (Або тільки на 47,84%) призвело до збільшення чистого прибутку на 74,3% - з 732 до 1 276 млн. Р.

Висновок щодо скорочення ефективності виробничої діяльності в 2008 році в порівнянні з рівнем 2007 року, зроблений на основі витрат на карбованець виробленої продукції, підтверджується також і скороченням показників прибутку в 2008 році, в тому числі:

Показник прибуток від реалізації скоротився на 33,8% - з 1 660 до 1 099 млн. Р. у 2008 році.

Показник прибуток звітного періоду скоротився на 30,24% - з 1 789 до 1 248 млн. Р. у 2008 році

Показник чистого прибутку зменшився на 35,19% - з 1 276 до 827 млн. Р. у 2008 році

Для проведення факторного аналізу зміни прибутку від реалізації продукції потрібно використовувати наступну факторну модель:

, (2.10)

де - обсяг реалізації продукції;

- структура реалізованої продукції;

- собівартість продукції;

- ціни реалізації.

Розрахунок впливу цих факторів на суму валового прибутку можна визначити, використовуючи дані таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 - Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації, млн.р.

показник

2007

2007, перерахований на фактичний обсяг продажів

2008

Виручка від реалізації продукції (В)

14 819

15 116

18 468

Собівартість продукції (С)

13 159

13 423

17 369

прибуток

1 660

1 693

1 099

Сам аналіз проведемо за допомогою методу ланцюгової підстановки, послідовно замінюючи кожну планову величину на фактичну, для чого необхідно буде скористатися наступною таблицею:

Таблиця 2.17 - Розрахунок умовних показників для визначення впливу різних чинників на прибуток від реалізації продукції, млн.р.

показник

умови розрахунку

порядок розрахунку

сума прибутку

VРП

УД

Ц

З

2007

2007

2007

2007

2007

У 2007 - З 2007 =

14 819 - 13 159

1 660

усл.1

2008

2007

2007

2007

П 2007 високоефективних? До РП =

1 660? (44 565/43 264)

1 710

усл.2

2008

2008

2007

2007

В у - З у = 15 116 - 13 423

1 693

Усл.3

2008

2008

2008

2007

У 2008 - З у = 18 468 - 13 423

5 045

2008

2008

2008

2008

2008

У 2008 - З 2008 =

18 468 - 17 369

1 099

В даній таблиці розмір валового прибутку, перерахованої на фактичний обсяг продажів був визначений за методикою, наведеною в книзі «Аналіз господарської діяльності» під редакцією Г.В. Савицької [1, с.45] (в таблиці позначена під показником усл.2). Розмір прибутку визначається шляхом множення базової прибутку на темп зростання обсягу реалізованої продукції в натуральному вираженні:

(2.11)

Після проведення даного розрахунку можна визначити і розмір впливу кожного з раніше названих чинників на величину прибутку:

Таблиця 2.18 - Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від реалізації продукції, млн. Р.

показник

вплив фактора

сума

прибутку

VРП

УД

Ц

З

2007

2007

2007

2007

2007

1 660

усл.1

2008

2007

2007

2007

1 710

усл.2

2008

2008

2007

2007

1 693

Усл.3

2008

2008

2008

2007

5 045

2008

2008

2008

2008

2008

1 099

Розрахунок

Усл.1 - 2007

усл.2 - усл.1

усл.3 - усл.2

Рік випуску 2008 - усл.3

значення впливу

50

-17

3 352

-3 946

-561

Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:

- збільшення обсягів реалізованої продукції в 2008 році в порівнянні з 2007 р сприяло збільшенню прибутку на 50 млн. Р .;

- зміна структури реалізованої продукції призвело до того, що прибуток підприємства скоротився на 17 млн.р .;

- зростання цін реалізації продукції сприяв збільшенню прибутку від реалізації продукції на 3 352 млн. Р .;

- збільшення собівартості продукції привело до втрати прибутку в сумі 3 946 млн. Р.

В цілому, прибуток від реалізації підприємства скоротилася на 561 млн. Р. під впливом всіх перерахованих факторів або на 33,8% в порівнянні з рівнем прибутку в 2007 році.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних видів діяльності, окупність витрат. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з готівкою і використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Основні показники рентабельності за 2007 рік і 2008 рік наведені в таблиці:

Таблиця 2.19 - Показники рентабельності

Найменування показників

2007

рік

2008

рік

зміна

(+, -)

Темп зростання, %

1 Прибуток від реалізації продукції, млн. Руб.

1 660

1 099

-561

66,20

2 Прибуток звітного року, млн. Руб.

1 789

1 248

-541

69,76

3 Витрати на виробництво і реалізацію продукції, млн. Руб.

13 159

17 369

4 210

131,99

4 Виручка від реалізації продукції, млн. Руб.

14 819

18 468

3 649

124,62

Показники рентабельності за показником прибутку від реалізації

5 Продаж (стр.1 / стр.4? 100%),%

11,20

5,95

-5,25

53,12

6 Виробничої діяльності

(стр.1 /стр.3? 100%),%

12,61

6,33

-6,29

50,16

Показники рентабельності за показником прибутку звітного року

7 Продаж (стор.2 / стр.4? 100%),%

12,07

6,76

-5,31

55,98

8 Виробничої діяльності

(стор.2 / стр.3? 100%),%

13,60

7,19

-6,41

52,85

З таблиці видно, що в 2008 році всі показники рентабельності виробничої діяльності та рентабельності продажів скоротилися. Показник рентабельності продажів (за показником прибутку від реалізації) скоротився на 5,25 п.п. = З 11,2 до 5,95%, показник рентабельності виробничої діяльності - на 6,29 п.п. = З 12,61 до 6,33%. Таким чином, ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства в 2008 році виявилася істотно нижче, ніж за підсумками 2007 року.

2.5 Аналіз системи управління підприємством

2.5.1 Організаційна структура підприємства ВАТ «ЗСЖБ №1»

Управління суспільством здійснюється відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства на основі поєднання прав та інтересів трудового колективу і власників майна.

Органами управління є:

- загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;

- директор.

Повноваження органів управління визначені Статутом товариства.

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, які проводяться не рідше одного разу на рік.

Для здійснення загального керівництва діяльністю товариства в період між зборами акціонерів обирається наглядова рада.

Виконавчим органом товариства є дирекція, яку очолює директор. До складу дирекції входять: головний інженер, два заступника директора (заст. Директора зі збуту, комерційний директор) і головний бухгалтер.

Директор має право приймати рішення з усіх питань, не віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів, наглядової ради і дирекції та несе відповідальність за результати роботи товариства, наймає і звільняє працівників і представляє суспільство у відносинах з державними органами Республіки Білорусь.

Контроль за фінансово - господарською діяльністю товариства здійснює ревізійна комісія.

На ВАТ «ЗСЖБ №1» діє лінійно-функціональна структура управління. Ця система реалізується в умовах концентрованого керівництва і обмеженого функціоналізму. Основа лінійно-функціональних систем управління - це раціоналізація процесу управління за основними функціями: виробництва, дослідження і розробки, постачання, збут, бухгалтерський облік, фінанси, кадрова політика і т.д.

По кожній такій функції формується система служб, що пронизує всі підприємства: від директора на вищому рівні через систему відділів і цехів до нижнього рівня - бригадирів і майстрів, керівних безпосередніми виконавцями. Рівні управління та взаємозв'язок між ними можна побачити в додатку А.

Багаторічний досвід лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, часто повторювані завдання і функції. Суттєвою перешкодою до ефективного використання цієї структури є, то, що вона не дозволяє швидко реагувати на зміни в галузі науки і техніки, які найчастіше призводять до «розбалансування» відносин між функціональними підсистемами. Становище ускладнюється втратою гнучкості у взаєминах працівників апарату упещенія рекламної статті на одній смузі становить без ПДВ (18%) 160,0 тис. Руб., На Ѕ смуги - 90,0 тис. Руб.). В області будівництва ця газета єдине нормативне технічне видання Республіки Білорусь. Газета розповсюджується в основному за передплатою, а також на найбільших спеціалізованих виставках, семінарах, конференціях, колегіях, круглих столах.

Передплатниками є весь будівельний комплекс Республіки Білорусь (інженерні, підрядні будівельні організації, проектні інститути та майстерні, житлово-комунальні та дорожньо-будівельні служби, організації та фірми, які беруть участь в інвестиційній діяльності в сфері будівництва, підприємства, що виробляють будівельні матеріали і техніку, навчальні заклади ).

Таким чином, серед співробітників будівельних фірм, які ведуть будівництво в нашому місті і за його межами більшість виписують спеціалізовані газети і журнали, а, отже, велика ймовірність того, що вони переглядають газету і рекламний контакт може відбутися.

Також можливе розміщення нашої реклами на щитах. Один рекламний щит можна помістити поруч з основним в'їздом на територію заводу, інші при в'їзді в місто з Гродненського, Могилевського, Московського, Вітебського напрямки (таким чином, щоб інформація на ньому була легко читається для проїжджаючих повз).

Реклама в Інтернеті також досить ефективна, особливо продуктивним може стати участь підприємства в різних можливих виставках виробників будівельної продукції.

Поширення товару. Ми будемо поширювати наш товар по каналу прямого маркетингу. В даний час велике значення має обмін інформацією з ретельно відібраними цільовими споживачами, здійснюваний з метою отримання негайної реакції. Прямий маркетинг - система збуту товару за допомогою різних засобів реклами, яка передбачає безпосередній контакт зі споживачем і спрямована зазвичай на отримання від нього негайної прямої реакції.

Форми прямого маркетингу припускають використання пошти, телефону, факсу, електронної пошти та інших неособистої каналів, що дозволяють звертатися до певної категорії споживачів або отримувати негайну реакцію.

Всі форми об'єднуються в наступні властивості:

- прямий маркетинг є каналом особистої комунікації, так як рекламне звернення зазвичай адресується конкретній людині;

- прямий маркетинг є терміновим і робиться під замовлення, так що звернення готують негайно і пристосовують під цільового споживача.

Методи прямого маркетингу являють собою не тільки спосіб передачі інформації, але і є каналами поширення товарів.

Для готової продукції, яку замовник відразу забрати не може нам будуть потрібні складські приміщення. Для цього нам потрібно близько 3000 квадратних метрів площі.

Також нам потрібні виробничі запаси для безперебійної роботи.

Основні маркетингові дослідження будуть йти у нас за наступними напрямками:

- дослідження особливостей, що впливають на виробництво і збут нашої продукції і розробка планів по їх запобіганню;

- вивчення інформації про конкурентів, їх сильні і слабкі сторони

- постійне вивчення потенційної місткості ринку, розробка маркетингових планів, розробка оптимального способу визначення ціни, вибір постачальників і т. Д.

Також для того, щоб поліпшити маркетингову діяльність на підприємстві пропоную розробити спеціальну комп'ютерну програму для того, щоб дані від маркетингових досліджень враховувалися централізовано, і можна було простежити зміну купівельного переваги, попиту, цін на продукцію підприємства ВАТ «ЗСЖБ №1». Це дозволить підприємству з більш повною точністю відслідковувати зміни на ринку виробництва залізобетонних виробів і реагувати на зміни, що відбуваються, на ринку.

План одного з маркетингових досліджень.

Мета: знайти найбільш вигідного постачальника.

а) отримуємо інформацію, отриману в автоматизованих банках даних;

б) сортуємо потенційних постачальників сировини:

- за цінами на сировину;

- за цінами на доставку;

- по популярності постачальника (гарантія надійності поставок);

- і т.п.

Аналізуємо цю інформацію за допомогою спеціально розробленої програми на ЕОМ, і визначаємо найбільш вигідного постачальника.

в) повідомляємо отримані дані інженеру з постачання.

Розглянемо наступну функціональну стратегію. Стратегія в області наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР). У галузі виробництва залізобетонних виробів необхідний акцент на нецінову конкуренцію - якість продукції. Сервіс, зручність придбання та супутні послуги. Цінова конкуренція не є пріоритетною.

У нашому випадку витрати на НДДКР будуть йти на збір і опрацювання інформації про останні розробки в області будівництва (з використанням залізобетонних конструкцій). Використання накопичених знань з метою зниження витрат на виробництво, поліпшення якості продукції, що випускається. Також витрати на НДДКР підуть на дослідження виробництва, спрямовані на його оптимізацію, з метою зниження собівартості продукції.

Таким чином, підприємству для реалізації нашої базової стратегії я б запропонувала наступні заходи:

- Оновлення основних фондів, заміна застарілого і фізично зношеного устаткування за рахунок впровадження у виробництво сучасного високопродуктивного обладнання. Оновлення основних виробничих фондів завжди характеризується основним економічним призначенням - кількісним і якісним піднесенням виробництва.

- Виготовлення залізобетонних конструкцій і виробів за новітніми ресурсо- і енергозберігаючих технологій.

- Підвищення технічного рівня виробництва в результаті механізації і автоматизації виробництва, а також механізації облікових і обчислювальних робіт.

- Співпраця з фахівцями білоруської будівельної науки і проектних інститутів. Освоєння нових експериментальних видів продукції, а також вдосконалення продукції, що випускається.

Виробнича стратегія існує у вигляді розробки та управління процесом створення необхідних для споживачів продуктів і послуг на підприємстві.

Метою підприємства є виготовлення високоякісної продукції при оптимальному використанні ресурсів.

Для цього необхідно:

- Збільшити випуск продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, так як при нарощуванні обсягів виробництва збільшується лише змінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. В результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються.

- Скорочення витрат праці на виробництво шляхом інтенсифікації виробництва, підвищення якості продукції, впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва, більш досконалої техніки і технології виробництва, скорочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробництва, матеріально-технічного постачання і інших факторів відповідно до плану організаційно -технічних заходів.

- Економне використання сировини і матеріалів. При розгляді процесів, пов'язаних з використанням предметів праці (матеріальних ресурсів), особлива увага повинна бути приділена аналізу ефективності їх використання. Зростання обсягів продукції і поліпшення якості в значній мірі залежать від забезпеченості господарюючого суб'єкта матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.

- Удосконалення матеріально-технічного постачання з метою максимального скорочення виробничих запасів. Прямі тривалі економічні відносини між постачальником споживачем сировини і матеріалів дозволяють встановити тверді строки і розміри поставок, найбільш вигідні для обох підприємств, шляхом налагодження узгодженого ритму виробничих процесів. Підвищення рівня обґрунтованості планування та оперативності в роботі наднормативних і зайвих для підприємства товарно-матеріальних цінностей.

Персонал. Для підвищення конкурентоспроможності та якості продукції на ВАТ «ЗСЖБ №1» перш за все, необхідно стимулювати працю працівників.

Оскільки менеджер досягає цілей організації через своїх підлеглих, то, в цьому сенсі, функція мотивації є найсуттєвішою. На практиці здійснювати цю найважливішу управлінську функцію дуже непросто. Праця менеджера в рамках цієї функції здійснюється в таких напрямках:

- робота по вдосконаленню матеріальної винагороди співробітників (матеріальне стимулювання). З метою посилення стимулюючої ролі премії за виконання плану по прибутку, продуктивності праці і собівартості продукції, планових поставок за договорами, високої якості продукції, що випускається, високої культури виробництва керівництву ВАТ «ЗСЖБ №1» необхідно контролювати правильність застосування систем оплати праці і положень з преміювання;

- розробка і здійснення систем та заходів моральних стимулів до праці (гарантування зайнятості, ділової кар'єри, можливостей підвищення кваліфікації);

- створення умов привабливості, цікавинки праці, естетичності трудового місця і трудових операцій;

- прагнення до найбільш повного задоволення службовців своєю роботою, до їх найбільш повного самовираження;

- ефективне використання майстерності і можливостей працівників.

Всі ці заходи допоможуть досягти підвищення виробничої, творчої віддачі і активності персоналу, а також зацікавити працівника в допомоги підприємству в досягненні загальних цілей. Що в кінцевому підсумку призведе до реалізації нашої базової стратегії.

Вивчення сильних і слабких сторін діяльності підприємства показує, що ВАТ «ЗСЖБ № 1» є дуже великим виробничим підприємством, що здійснює випуск будівельних матеріалів. Фактично у підприємства тільки 2 конкурента, порівнянних за розмірами виробничих потужностей і обсягами випуску продукції. Це говорить про те, що пошук шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства слід здійснювати не тільки на внутрішньому ринку Республіки Білорусь, а й за її межами.

Найбільш перспективним напрямком є ​​поставка продукції на ринки Російської Федерації, що обумовлено наступними причинами:

а) для поставки на ринки Польщі, країн Балтії необхідно суттєво підвищити рівень якість продукції, який дозволяв би задовольняти вимогам ЄС, що неможливо без повного технічного переозброєння підприємства;

б) ринок України також не може бути прийнятним, так як світова фінансова криза в набагато більшому ступені відбився на соціально-економічному становищі даної держави, ніж Республіки Білорусь чи Російської Федерації. Крім того, ситуація на Україні є нестабільною, в зв'язку з низькою енергетичною безпекою цієї держави, що загрожує проявом кризових явищ і в майбутніх періодах.

в) в порівнянні з ринком України, в Російській Федерації набагато вище ціни на будівельні матеріали. Зокрема, вони перевищують рівень среднебелорусскіх цін в 3-4 рази.

Разом з цим розміщення виробничих площ в Мінську і поставка продукції на ринки Російської Федерації може виявитися невигідною внаслідок значних транспортних витрат на доставку готової продукції. Тому, очевидним є необхідність перенесення частини виробничих потужностей ближче до кордону РФ, що дозволить зменшити витрати підприємства. При цьому, на нашу думку, найбільш оптимальним місцем розташування філії підприємства міг би стати г.Гомель з наступних причин:

а) розміщення філії на території РФ зажадає в 2-3 рази більші інвестицій, ніж в Республіці Білорусь;

б) вибір саме м.Гомелі обумовлений тією обставиною, що практично весь метал (арматура, дріт, катанка), необхідні для виробництва залізобетону, надходить в г.Жлобін Гомельської області. Отже, в результаті відкриття філії в Гомельській області дозволить скоротити витрати на доставку матеріалів;

в) на користь м.Гомелі також свідчить і наявність значного кількість будівельних і виробничих підприємств, що дозволить скоротити витрати на підготовку (перепідготовку) персоналу.

Для забезпечення збуту продукції буде потрібно проведення різного роду заходів, спрямованих на стимулювання попиту на продукцію підприємства. З метою скорочення витрат і забезпечення максимальної ефективності маркетингової політики підприємства, необхідним є відкриття представництва в Московській області, де розташовуються найбільш значні будівельні підприємства РФ.

3.3 Удосконалення збутової діяльності

Після визначення основних напрямків зміни організаційної структури підприємства можна провести розрахунок можливого ефекту від їх реалізації.

Першим видом вигод, які отримає підприємство від переорієнтації на ринок Російської Федерації - різке підвищення цін (в 3-4 рази). З огляду на, що виробництво при готової продукції буде здійснюватися на території Республіки Білорусь, то виробнича собівартість готової продукції змінитися не повинна. Отже, приріст обсягу реалізації продукції за рахунок переорієнтації на зовнішні ринку збуту буде являти собою приріст валового прибутку (в економічній літературі під валовий розуміється прибуток, який визначається як різниця між виручкою від реалізації і виробничою собівартістю).

При цьому логічно обгрунтованим є поставка таких видів продукції, питома вага доданої вартості в ціні яких буде максимальний. Такою продукцією у ВАТ «ЗСЖБ № 1» є збірний залізобетон. Тому переорієнтацію збуту найкраще починати саме з даного виду продукції, що дозволить швидко окупити понесені витрати. При цьому будемо вважати, що невисокі ціни дозволять перевести хоча б третину контрактів на поставку продукції в РФ.

Визначимо приріст чистого прибутку підприємства за методикою Г.В. Савицької [1, с.54]:

Таблиця 3.1 - Розрахунок резервів збільшення чистого прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури ринків збуту

Реалізація продукції за видами виробів

Фактична кількість реалізованої продукції в 2008 році, усл.ед.

Середня ціна реалі-ції, млн. бел.р.

Вартість реалізова-ної продукції, млн. Біл. р.

факти-

ний питома

вага в реалізації за видами ринків та видів продукції

Прогнозований питома вага в реалізації за видами ринків та видів

продукції

Прогнозоване зміна частки ринку (за видами продукції),%

Зміна середньої ціни реалізації на различ-них ринках

Зміна вартості реалізованої продук

ції на різних ринках

Разом з РБ

44 565

0,414

18 468

100,00

70,00

-30,00

-0,124

-6 399,73

1 Збірний залізобетон

29 786

0,479

14 258

66,84

36,84

-30,00

-0,144

-6 399,729

2 Бетонні блоки

21

0,333

7

0,05

0,05

0,00

0,000

0,000

3 Труби безнапірні

5 396

0,468

2 526

12,11

12,11

0,00

0,000

0,000

4 Товарний бетон

9 206

0,180

1 658

20,66

20,66

0,00

0,000

0,000

5 Товарний розчин

156

0,122

19

0,35

0,35

0,00

0,000

0,000

ринок РФ

0

1,675

0

0,00

30,00

30,00

0,503

22 399,05

1 Збірний залізобетон

0

1,675

0

0,00

30,00

30,00

0,503

22 399,052

2 Бетонні блоки

0

1,000

0

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

3 Труби безнапірні

0

1,170

0

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

4 Товарний бетон

0

0,378

0

0,00

0

0,00

0,000

0,000

5 Товарний розчин

0

0,304

0

0,00

0

0,00

0,000

0,000

Разом ринки збуту

44 565

-

18 468

100,00

100,00

-

-

15 999,32

В результаті збільшення структури поставок готової продукції на ринки Російської Федерації з 0 до 30% можна очікувати збільшення чистого прибутку на 15 999,32 млн. Р.

Зауважимо, що приріст вартості реалізованої продукції буде також забезпечений і за рахунок економії, викликаної застосуванням ставки ПДВ 0%, відповідно до п.1.1.1 ст.11 Закону Республіки Білорусь від 19.12.1991г № 1319-XII (зі змінами та доповненнями) . Відзначимо також, що величина цієї економії може бути визначена на основі наступних відомостей:

Таблиця 3.2 - Розрахунок резервів збільшення чистого прибутку за рахунок застосування ставки нуль відсотків в відношення експортованих товарів

показник

значення

1 Скорочення вартості готової продукції, що поставляється на внутрішній ринок Республіки Білорусь, що обкладається податком за ставкою 18%

6 399,729

2 Ставка відрахувань до республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції в 2009 році,%

1

3 Сума відрахувань (стор.2? Стр.1 / (100 - стр.1))

64,644

4 Оподатковуваний база для обчислення ПДВ (стр.1 + стор.3)

6 464,373

5 Сума ПДВ (стор.4? 0,18)

1 163,587

Таким чином, сума економії на податках складе 1 163,587 млн. Рублів.

Однак розмір прибутку від реалізації готової продукції буде істотно менше з наступних причин:

а) чистий прибуток не враховує комерційні витрати, які повинні будуть різко збільшитися. У складі цих витрат найбільшу питому вагу займатимуть витрати на рекламу і зміст збутового представництва, які необхідні для просування готової продукції;

б) чистий прибуток не враховує витрати на управління, які також виростуть в зв'язку зі зміною структури управління;

в) прибуток від реалізації скоротиться не тільки внаслідок зростання витрат на управління і комерційних витрат, але і під впливом різкого зростання витрат на доставку готової продукції.

Проведемо розрахунок збільшення витрат внаслідок реалізації запропонованих заходів.

Для визначення приросту транспортних витрат розглянемо наступну таблицю:

Таблиця 3.3 - Оцінка приросту транспортних витрат підприємства на доставку готової продукції

показник

значення

1 Собівартість готової продукції, млн. Рублів

16 435

2 Рівень транспортних витрат у повній

собівартості готової продукції,%

7,3

3 Величина транспортних витрат, млн. Рублів

1 199,755

4 Питома вага собівартості залізобетону в собівартості всієї продукції,%

84,32

5 Транспортні витрати, що припадають на доставку залізобетонних конструкцій (стр.3? Стор.4 / 100)

1 011,633

6 Транспортні витрати, що припадають на 30% залізобетонних конструкцій, передбачуваних для поставки на зовнішні ринки (стор.5? 30/100)

303,490

7 Середня відстань доставки продукції в 2008 році, км.

80

8 Середня відстань доставки продукції в РФ

600

9 Збільшення середніх тарифів (в розрахунку на 1 км) перевезення готової продукції, раз

4,5

10 Збільшення середньої відстані перевезень готової продукції (темп зростання, коефіцієнт, стор.8 / стор.7)

7,500

11 Середня величина транспортних витрат на доставку 30% готової продукції на експорт (стр.6? Стор.9? Стор.10)

10 242,784

12 Приріст транспортних витрат за рахунок зміни структури ринків збуту (стор.11 - стр.6)

9 939,294

Таким чином, приріст витрат повинен скласти 9 939,294 млн. Р.

Дане збільшення витрат є досить суттєвим, так що з метою скорочення витрат запропоновано створення філії в м.Гомелі (або Гомельської області, ближче до кордону з Російською Федерацією). При цьому основними цілями діяльності підприємства буде виробництво залізобетонних конструкцій і поставка їх на експорт. Зауважимо, що створення такого структурного підрозділу може зажадати інвестицій, незважаючи на те, що частина обладнання може бути перевезена. При цьому витрати на оренду виробничих, складських приміщень можна компенсувати за рахунок здачі в оренду власності підприємства в Мінську. Проте, проведемо приблизний розрахунок можливих витрат в наступній таблиці:

Таблиця 3.4 - Розрахунок потреби в інвестиціях в зв'язку з перенесенням частини виробничих потужностей і створенням філії

Інвестиційні витрати на філію

значення

1 Витрати на демонтаж, перевезення та монтаж виробничого обладнання, млн. Доларів

0,5

2 Витрати на будівництво окремих виробничих приміщень млн. Доларів

3,6

3 Інші витрати, млн. Доларів

4 Інвестиції, всього (стр.1 + стор.2 + стор.3), млн. Доларів

4,8

5 Курс долара, р.

2 800

6 Разом інвестиції, млн. Р.

13 440

Зауважимо, що за рахунок цього перенесення, у підприємства виникне також економія на доставці стали (основний постачальник підприємства розташований в Гомельській області). Проведемо розрахунок даної величини економії:

Таблиця 3.5 - Розрахунок економії на витратах по доставці матеріалів (стали) за рахунок перенесення виробничих потужностей

показник

значення

1 Витрати на доставку стали за рік, всього, млн. Р.

30,2

2 Кількість поставлених матеріалів на ВАТ «ЗСЖБ» на виробничу базу в Мінську, т.

16,2

3 Потреба в матеріалах філії, т.

5,1

4 Економія за рахунок скорочення витрат на поставку стали на виробничу базу ВАТ «ЗСЖБ» в Мінську (стр.1 / стр.2? Стор.3), млн. Р.

9,507

5 Витрати на доставку 1 т. Матеріали на виробничу базу ВАТ «ЗСЖБ» в Мінську (стр.1 / стр.2), млн. Р.

1,864

6 Скорочення транспортних витрат на доставку

продукції, раз

2,4

7 Витрати на доставку 1 т. Матеріали на виробничу базу філії ВАТ «ЗСЖБ» в м.Гомелі (стор.5 / стр.6), млн. Р.

4,474

8 Разом економія витрат на доставку матеріалів (стор.4 - стор.7), млн. Р.

5,033

Таким чином, створення філії дозволить скоротити витрати на доставку матеріалів на 5,033 млн. Р.

Підрахуємо також величину економії за рахунок скорочення витрат з доставки готової продукції.

Таблиця 3.6 - Розрахунок економії на витратах по доставці готової продукції

показник

значення

1 Середня величина транспортних витрат на доставку

30% готової продукції покупцям, млн. Р.

10 242,784

2 Середня відстань доставки продукції в РФ (якщо поставка здійснюється з виробничої бази або складських приміщень в Мінську), км.

600

3 Середня відстань доставки продукції в РФ (якщо поставка здійснюється з виробничої бази або складських приміщень в м.Гомелі), км.

500

4. Середня величина транспортних витрат на доставку

30% готової продукції покупцям - за умови доставки

продукції з м.Гомелі (стр.1? стр.3 / стр.2), млн. р.

8 535,653

5 Економія від скорочення транспортних витрат на доставку продукції на внутрішній ринок Республіки Білорусь, яка припадає на 30% залізобетонних конструкцій, що поставляються покупцям з РФ, млн. Р.

303,490

6 Приріст транспортних витрат за рахунок зміни структури ринків збуту, поставки продукції з виробничих площ філії (стор.4 - стор.5), млн. Р.

8 232,164

7 Приріст транспортних витрат за рахунок зміни структури ринків збуту, млн. Р.

9 939,294

8 Економічний ефект від скорочення витрат на доставку продукції в РФ (стор.7 - стр.6), млн. Р.

1 707,131

Отже, створення філії дозволить скоротити транспортні витрати на доставку готової продукції і матеріалів в загальній величині на 1 707,131 + 5,033 = 1 712,164 млн. Р., Що буде являти собою доходи підприємства.

Зауважимо, що поставка продукції на зовнішні ринки вимагатиме збільшення витрат. Для забезпечення представницьких функцій підприємства запропоновано створення представництва в Московській області з метою підвищення оперативності укладання контрактів на поставку продукції. У зв'язку з цим у підприємства виникнуть витрати на оплату праці, оренду офісу, відрядження мети і інші вид витрат. Підрахунок загальної величини даних витрат наведено в таблиці нижче:

Таблиця 3.7 - Розрахунок витрат на утримання представництва

показник

значення

1 Заробітна плата (на 4 чол.), Євро

6 000

2 Оренда офісу, євро

3 000

3 Витрати на відрядження, євро

1 000

4 Інші витрати, євро

15 000

5 Всього витрати на місяць (стр.1 + стор.2 + стор.3 + стор.4), євро

25 000

6 Витрати за рік (стор.5 * 12), євро

125 000

7 Курс євро, біл. р.

3 900

8 Витрати на утримання представництва за рік, млн. Рублів (стр.6? Стор.7 / 1 000 000), млн. Р.

487,5

Таким чином, витрати на утримання представництва повинні будуть скласти 487,5 млн. Р.

Однак розширення ринків збуту неможливо без проведення рекламної компанії готової продукції. Розрахунок даних витрат представлений в наступній таблиці:

Таблиця 3.8 - Розрахунок витрат на проведення рекламної компанії

витрати

значення

1 Витрати на участь у виставках в РФ, млн. Р.

82,5

2 Витрати на рекламу в ЗМІ на території РФ, млн. Р.

15,2

3 Витрати на рекламу в Республіці Білорусь, млн. Р.

10,2

4 Витрати на розробку, розміщення і обслуговування сайту, млн. Р.

14,2

5. Всього витрати на рекламу продукції, млн. Р.

122,1

У майбутніх періодах слід істотно збільшити витрати на рекламу готової продукції. Особливо продуктивним може стати участь підприємства в різних виставках виробників будівельної продукції. Загальна величина витрат на рекламу була визначена в достатній скромнішу суму, так як продукція заводу буде постачати за достатньо низькими цінами.

3.4 Формування загальної структури управління

Таким чином, переорієнтація на ринок Російської Федерації потребують зміни організаційної структури. В даному випадку більш доцільним буде застосування дивізіональної структури управління, заснованої на географічному принципі. Пропонована організаційна структура приведена на малюнку 3.1.

Малюнок 3.2 - Пропонована структура управління ВАТ «ЗСЖБ № 1»

У запропонованій структурі управління міститься ряд суттєвих відмінностей від вже існуючої. Для забезпечення максимальної ефективності роботи підприємства вважається за необхідне, щоб збутова політика зайняла на підприємстві найбільшу місце, серед якої значне місце слід відвести як довгострокового, так і короткострокового планування продажів, що здійснюється працівниками відділу виробництва та маркетингу. Вона повинна бути спрямована на аналіз і розробку організації руху товару і реалізацію продукції і вибір тих з них, які забезпечують максимальний результат. На основі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, факторів зміни цін на продукцію вибираються найбільш привабливі для підприємства для поставки покупцям підрозділу. Це дозволить своєчасно формувати пакет замовлень, отримувати необхідну виручку і здійснювати своєчасні платежі постачальникам за поставлені матеріали. Пропоноване виділення фінансового підрозділу допоможе більш цілеспрямовано здійснювати фінансово-господарську діяльність, що створить передумови для збільшення прибутку і підтримання рівня рентабельності на прийнятно високому рівні. Оскільки система управління фінансами є складовою частиною менеджменту підприємства, її організаційне забезпечення інтегрується із загальною структурою управління. У функції цього підрозділу увійшли б такі питання:

- забезпечення фінансової діяльності (використання фінансових ресурсів, отримання прибутку і т.п.) господарюючого суб'єкта та його підрозділів;

- розробка фінансової програми розвитку господарюючого суб'єкта і його підрозділів;

- визначення інвестиційної політики, спрямованої як на розвиток свого виробничо-торгового процесу шляхом прямого вкладення капіталу і випуску власних цінних паперів (акцій, облігацій), так і на вкладення в статутний капітал інших господарюючих суб'єктів, придбання цінних паперів (в основному акцій) інших емітентів з метою отримання доходів та отримання прав на управління цими господарюючими суб'єктами;

- розробка кредитної політики, спрямованої на надання комерційних, фінансових кредитів і видачу позик іншим господарюючим суб'єктам;

- встановлення кошторису витрат фінансових коштів для всіх підрозділів господарюючого суб'єкта;

- забезпечення валютної політики (отримання і витрата валюти, валютні розрахунки і кредити, страхування від валютних ризиків і т.п.);

- розробка планів фінансових заходів, фінансових планів господарюючого суб'єкта та його підрозділів;

- участь в розробці бізнес-плану господарюючого суб'єкта,

- ведення фінансових розрахунків з постачальниками, покупцями, підрядниками, банком, податковими органами;

- здійснення страхування від фінансових ризиків, заставних, трастових, лізингових та інших фінансових операцій;

- встановлення показників комерційного розрахунку і внутрішньогосподарського підряду, контроль їх реалізації;

- аналіз фінансово-комерційної діяльності та валютної самоокупності господарюючого суб'єкта;

- ведення податкового і статистичного в області фінансів обліку, участь в складанні балансу господарюючого суб'єкта.

Істотно слід змінити і роботу відділу виробництва та маркетингу. Доцільним є повна реорганізація відділу виробництва та маркетингу шляхом передачі всіх функцій планування, розвитку виробничої програми планово-економічному відділу. До функцій відділу маркетингу в такому випадку будуть ставитися:

- найважливіша функція - розробка і проведення рекламної компанії;

- політика стимулювання збуту;

- проведення маркетингових досліджень;

- створення, підтримка іміджу підприємства

Крім того, можливим напрямком реорганізації даного підрозділу має стати виділення логістичного сектора, в обов'язки якого входив би аналіз тарифів на вантажоперевезення і зберігання готової продукції, і пошук найбільш вигідних місць зберігання готової продукції до передачі її покупцям.

Здійснення запропонованих перетворень потребують принципово іншого підходу до організації фінансової роботи на підприємстві. Це пов'язується з наступними обставинами:

- Здійснення інвестицій вимагатиме пошук їх джерел (це можуть бути кредити банків, кошти інвесторів). Однак працівники планово-економічного відділу і бухгалтерії повністю завантажені основними обов'язками. Тому створення фінансового відділу стане закономірним наслідком збільшення трудомісткості робіт з пошуку потенційних інвесторів, підготовки техніко-економічних обґрунтувань, фінансових планів, перевірці відповідних договорів. На нашу думку, чисельність працівників даного підрозділу не повинна бути більше 10 чоловік.

- З метою контролю і скорочення транспортних витрат необхідним є і створення логістичного підрозділу (сектору). Функції цього підрозділу будуть полягати в пошуку найбільш вигідних шляхів доставки продукції до покупців, пошуку проміжних пунктів зберігання готової продукції, що забезпечують мінімізацію витрат на доставку. Чисельність працівників даного підрозділу не повинна перевищувати 5 осіб

Розрахунок витрат на утримання даних структурних підрозділів приведений в наступній таблиці:

Таблиця 3.9 - Розрахунок витрат на утримання фінансового відділу та логістичного підрозділу

Витрати на утримання

значення

1 Витрати на оплату праці працівника (в міс.), Р.

1 500 000

2 Чисельність працівників, чол.

15

3 Витрати на оплату праці (стр.1? Стор.2), р.

22 500 000

4 Відрахування на соціальне страхування

(Стор. 3? 34% / 100%), р.

7 650 000

5 Комерційні витрати,% від витрат на оплату праці

25

6 Комерційні витрати на місяць (стр.3? Стор.4 / 100), р.

5 625 000

7 Інші витрати на місяць

1 250 000

8 Разом витрати (на місяць), (стор.3 + стор.4 + стор.6 + стор.7), р.

37 025 000

9. Витрати за рік (стор.8? 12/1 000 000), млн. Р.

444,3

Таким чином, витрати на утримання фінансового відділу та логістичного підрозділу повинні будуть скласти 444,3 млн. Рублів.

3.5 Визначення економічного ефекту від запропонованих заходів

Після підрахунку можливих доходів і витрат, розрахуємо ефективність здійснюваних заходів.

Показники ефективності заходів можна визначити виходячи з обсягу первинних капіталовкладень і одержуваного від проекту доходу. Вони представлені рядом показників (чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості проекту і ін.).

Чиста поточна вартість ЧДД показує весь ефект (виграш) інвестора, наведений в часі до початку розрахункового періоду. Він визначається в порівнянні з нормативним приростом на рівні базової ставки. Проект доцільний при ЧДД не менш нуля.

Індекс прибутковості інвестицій ВД показує, у скільки разів збільшуються вкладені власні кошти за розрахунковий період в порівнянні з нормативним збільшенням на рівні базової ставки. Капіталовкладення доцільні при ВД не менш одиниці.

Внутрішня норма доходу ВНД також характеризує прибутковість вкладень відсотком річних, але розраховується без урахування базової ставки. Вона визначає максимальну базову ставку, при якій капіталовкладення НЕ збиткові. Внутрішня норма доходу відповідає такій нормі дисконту, при якій чистий дисконтований дохід звертається в нуль.

Для визначення ЧДД від реалізації запропонованих заходів розглянемо наступну таблицю, визначивши ставку дисконтування в розмірі 20%:

Таблиця 3.10 - Оцінка ефективності пропонованих перетворень організаційної структури управління на основі дисконтування грошових потоків

показник

рік

0

1

2

3

4

5

1 Дохід від зміни структури продажів

0

15 999,32

15 999,32

15 999,32

15 999,32

15 999,32

2 Економія на ПДВ

0

1 163,59

1 163,59

1 163,59

1 163,59

1 163,59

3 Дохід від економії на транспортних витратах

0

1 712,164

1 712,164

1 712,164

1 712,164

1 712,164

4 Разом доходи (стр.1 + стор.2)

0

18 875,07

18 875,07

18 875,07

18 875,07

18 875,07

5 Витрати на рекламу

0

122,1

122,1

122,1

122,1

122,1

6 Витрати на утримання фінансового відділу, логістичного підрозділу

0

931,8

931,8

931,8

931,8

931,8

7 Приріст витрат на доставку готової продукції

0

9 939,294

9 939,294

9 939,294

9 939,294

9 939,294

8 Інвестиції на створення філії

13 440

0

0

0

0

0

9 Всього витрати (стор.4 + стор.5 + стор.6 + стор.7)

13 440

10 993= "Left" H> 10 993

10 993

10 993

10 993

10 Позитивний грошовий потік від реалізації заходів

0

18 875

18 875

18 875

18 875

18 875

11. Негативний грошовий потік від реалізації заходів

-13 440

-10 993

-10 993

-10 993

-10 993

-10 993

12. Чистий потік (стор.9 + стор.10)

-13 440

7 882

7 882

7 882

7 882

7 882

13. Ставка дисконтування,%

20

20

20

20

20

20

14. Дисконтирующий множник

1,0000

0,8333

0,6944

0,5787

0,4823

0,4019

15.Чиста поточна потік

-13 440,000

6 568,233

5 473,527

4 561,273

3 801,061

3 167,551

16. Накопичений чистий дисконтований потік

-13 440,000

-6 871,767

-1 398,240

3 163,033

6 964,094

10 131,645

Таким чином, реалізація представлених заходів представляється доцільною, так як окупність досягається не більше, ніж за 3 роки, а ЧДД від реалізації запропонованих заходів при ставці дисконтування в 20% більше 0. Індекс окупності інвестицій при цьому складе:

, (3.1)

де - індекс окупності витрат, визначений за показником наведених грошових потоків;

- поточна вартість;

- первісна величина інвестицій.

Динамічної термін окупності проекту складе 2 роки і 4 місяці. Це випливає з тієї обставини, що окупність, виходячи з даних вище наведеної таблиці, досягається між 2 і 3 роками реалізації. При цьому за третій рік дисконтований дохід складе 4 561,273 млн. Р., В тому числі 4 561,273 / 12 = 380,106 млн. Р. за місяць. Негативна величина накопиченого дисконтованого (чистого) потоку складе за перші два роки мінус 1 398,240 млн. Р. Очевидно, що дане негативне сальдо буде перекрито доходами третього року реалізації проекту через 1 398,240 / 380,106 = 3,7 міс.

Внутрішня норма прибутковості від реалізації запропонованих заходів повинна скласти приблизно 51%. Отже, реалізація проекту буде вигідною навіть при розвитку інфляційних процесів і зростання ставки дисконтування до 51%.

Підіб'ємо підсумок проведеними розрахунками, підрахувавши доходи і витрати від пропонованих заходів:

Таблиця 3.11 - Оцінка доходів і витрат від реалізації запропонованих заходів

захід

Доходи від здійснення перетворень організаційної структури управління

Витрати від здійснення перетворень організаційної структури управління

1 Створення філії в м.Гомелі або Гомельської області

1) Щорічний дохід від зміни структури ринків збуту - 15 999,32 млн. Р., Скорочення дохід за рахунок зростання транспортних витрат - 9 939,294 млн. Р.

Інвестиції - 13 440 млн. Р. з терміном окупності 2 роки і 4 місяці.

2 Реорганізація відділу маркетингу

Поточні витрати (щорічно) - 122,1

млн. р.

3 Створення збутового представництва

Поточні витрати (щорічно) - 487,5

млн. р.

4 Виділення логістичного сектора

2) Скорочення транспортних витрат 1. 712 164 млн. Р. щорічно

Поточні витрати (щорічно) - 444,3? 5/15 = 148,1 млн. Р.

5 Створення фінансового відділу

3) Податкова економія в сумі 1 163,59 млн. Р. щорічно

Поточні витрати (щорічно) - 444,3? 10/15 = 296,2 млн. Р.

6 Разом

8 935,78 млн. Р.

Інвестиції - 13 440 млн. Р. з терміном окупності 2 роки і 4 місяці;

Поточні витрати - 1 053,900 млн. Р.

Визначимо ефективність пропонованої реорганізації структури управління, розрахувавши коефіцієнт ефективності організаційної структури управління, при цьому наведемо витрати на капітальні вкладення на відкриття філії до поточному моменту: 13 440/2 роки 4 міс. = 5 040 млн.р.

Розрахунок показника проведемо в наступній таблиці:

Таблиця 3.12 - Оцінка ефективності здійснення перетворень організаційної структури управління ВАТ «ЗСЖБ № 1»

захід

доходи

витрати

коефіцієнт ефективності

1

2

3

Гр.4 = (стор.2 - стор.3) / стр.3

1 Створення філії і зміна збутової політики

6 060,029

5 649,600

0,0726 або 7,26%

2. Виділення логістичного сектора

1 712,164

148,100

0,5609 або 56,09%

3. Створення фінансового відділу

1 163,587

296,200

0,9284 або 92,84%

Разом зміна організаційної структури управління підприємством

8 935,780

6 093,900

0,4663 або 46,63%.

Значення показника ефективності організаційної структури склало понад 1 і виявилося одно 1,4663. Отже, в перші два роки і 4 місяці можна очікувати перевищення доходів над витратами приблизно на 46,6%.

Таким чином, перетворення структури лінійно-функціональної структури управління шляхом створення окремих структурних підрозділів сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства.

3.6 Конструкторсько-технологічний підрозділ

3.6.1 Пристрій сполучення

В даному підрозділі дипломного проекту розроблено складальне креслення пристрою сполучення.

Пристрій сполучення призначене для управління всіма вузлами цифрового сканера, а саме, системи руху, призначеної для забезпечення синхронного сканування досліджуваного об'єкта рентгенівським випромінювачем і детектором рентгенівського випромінювання; контролю, реєстрації, перетворення і первинної обробки інформації, отриманої з детектора.

Прилад включає в себе: підсилювач сигналів, джерело живлення, модуль АЦП (аналогово-цифровий перетворювач), процесор, контролер, формувач.

Підсилювач сигналів призначений для посилення, що надходять на вхід, сигналів.

Модуль АЦП, призначений для коректного перетворення аналогових сигналів в цифрові.

Процесор забезпечує прийом і виконання команд, що надходять від персонального комп'ютера, управління функціонуванням всіх складових частин приладу, а також управління підсилювачем сигналів.

У формирователе під управлінням процесорного пристрою відбувається формування періодичного сигналу заданої форми і частоти (або сигналу постійного рівня).

Контролер забезпечує управління і обмін інформацією з пристроями, що входять до складу приладу, і з допомогою цифрового сканера.

Джерело живлення забезпечує необхідними напруженнями все вузли приладу при годувань його від мережі змінного струму 220 В 50 Гц.

Крім цих функціональних вузлів пристрій сполучення включає наступні складальні одиниці: блок трансформаторний і чотири фільтра харчування.

При конструюванні пристрою сполучення повинні виконуватися вимоги діючих в галузі стандартів, нормативно-технічних документів по стандартизації (НТДПС).

Конструктивно пристрій сполучення повинно бути виконано з габаритами не більше 432х378х132,5мм. Конструктивне виконання пристрою сполучення повинно відповідати стандарту ОСТ 4.270.000-83, а також іншими чинними в галузі НТДПС в частині шрифту, символів і скорочень термінів.

Конструкція пристрою сполучення повинна забезпечувати зручний доступ до елементів і складових частин, що вимагає регулювання і зміни в процесі експлуатації, а також можливість заміни змінних елементів і складових частин.

Матеріали і напівфабрикати, комплектуючі вироби, повинні застосовуватися за діючими стандартами і технічними умовами на них.

Маса пристрою сполучення не повинна перевищувати 3 кг.

Потужність, споживана пристроєм від мережі живлення при номінальному напрузі не повинна перевищувати 40.

Конструкція пристрою сполучення повинна забезпечувати можливість автоматизації контрольних і регулювальних операцій, а також автоматизацію складально-монтажних робіт.

Конструкція і електрична схема друкованих плат і вузлів друкованих плат повинні забезпечувати можливість їх автоматизованого контролю за допомогою автоматизованої системи контролю та характерам.

Вимоги до параметрів і характеристик пристрою сполучення:

номінальна напруга живлення пристрою сполучення 220 В від мережі змінного струму частотою Гц;

коливання напруги в мережі в межах від 170 до 242 В.

Матеріали, комплектуючі вироби, повинні застосовуватися за діючими стандартами і технічними умовами на них.

Вибір матеріалів конструкції виробу, проводять згідно з вимогами, викладеними в технічному завданні.

Матеріали конструкції повинні мати наступні властивості:

- мати низьку ціну;

- легко оброблятися;

- бути легкими;

- мати достатню міцність і твердість;

- зовнішній вигляд матеріалів панелей повинен відповідати вимогам технічної естетики;

- зберігати свої фізико-хімічні властивості в процесі експлуатації.

Застосування уніфікованих матеріалів в конструкції, обмеження номенклатури застосовуваних деталей дозволяє зменшити собівартість розроблювального вироби, поліпшити виробничу і експлуатаційну технологічність. Збереження фізико-хімічних матеріалів в процесі їх експлуатації досягається вибором для них необхідних покриттів.

Для виготовлення друкованих плат в РЕМ найбільш широкого поширення набули такі матеріали, як стеклотекстолит. З огляду на всі вимоги, в розробляється приладі застосовані плати з склотекстоліти СФ2-35-1,5.

Корпус приладу уніфікований, фірми «Rittal» і являє собою варіосет Isa3EB84ТЕ.

При розробці пристрою сполучення використовувалася централізована схема компонування.

Всі модулі пристрою сполучення розміщуються в одному блоці, і в свою чергу, також будуть розроблятися за допомогою централізованої компонувальною схеми.

При централізованої компонуванні все блоки РЕМ розташовуються на спеціальних етажерочних конструкціях або в одному блоці. Також при централізованій компонуванні довжина і кількість міжблочних з'єднань зведені до мінімуму, ремонт і демонтаж більш зручні, ніж при децентралізованої компонуванні. При централізованої компонуванні легше виконати якісні системи охолодження і амортизації, оскільки ці системи загальні для всього блоку.

В даний час набули широкого поширення такі методи конструювання, як геометричний, машинобудівний, топологічний, базовий, метод проектування моноконструкцій.

Для мого пристрою обраний базовий (модульний) метод проектування.

В основу базового методу проектування покладено модульний принцип конструювання. Розподіл базового методу на різновиди пов'язано з обмеженнями, схемою і конструкторської уніфікацією структурних рівнів (модулів, функціональних вузлів, блоків).

Базовий метод є основним при проектуванні сучасних РЕЗ, він має багато переваг у порівнянні з методом моноконструкцій:

- на етапі розробки дозволяє одночасно вести роботу над багатьма вузлами і блоками, що скорочує терміни проведення розробок; спрощує налагодження і поєднання вузлів в лабораторії, так як робота будь-якого функціонального вузла визначається роботою відомих модулів; скорочує обсяг оригінальної конструкторської документації, дає можливість постійно вдосконалювати апаратуру без корінних змін конструкції;

- на етапі виробництва скорочує терміни освоєння серійного виробництва апаратури; спрощує збірку, монтаж, знижує вимоги до кваліфікації складальників і монтажників; підвищує ступінь спеціалізації виробництва;

- при експлуатації підвищує експлуатаційну надійність РЕЗ, полегшує обслуговування, покращує ремонтопридатність апаратури.

При розробці і конструюванні будь-якого пристрою оформляється комплект конструкторської документації.

Так як в даному дипломному проекті розроблений складальний креслення, то до нього додається специфікація, яка наведена в додатку Б

4. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА ЙОГО ОПЛАТУ

4.1 Оплата праці, що застосовується при його особливих умовах

У процесі праці людина вступає у взаємодію з предметами праці, знаряддями праці, іншими людьми. Крім того, на нього впливають різні параметри виробничої обстановки, в якій протікає праця (температура, вологість і рухливість повітря, шум, вібрація шкідливі речовини, різні випромінювання і т.п.). Все це в сукупності характеризує певні умови, в яких протікає праця людини. Від умов праці в більшій мірі залежать здоров'я і працездатність людини, його ставлення до праці і результати праці. При поганих умовах різко знижується продуктивність праці, і створюються передумови для виникнення травм і професійних захворювань.

Поліпшення умов праці надається в нашій країні дуже велике значення.

Під умовами праці розуміється сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці (ГОСТ 19605-74) [15, с.37].

Під виробничим середовищем в даному випадку мається на увазі не просте сума матеріальних і санітарно-гігієнічних умов, в яких протікає праця людини, а значно більше складне соціальне явище, яке включає не тільки речові елементи технічного та природного характеру, а, перш за все соціальні елементи, що формується під сукупним впливом продуктивних сил і виробничих відносин.

Для цілеспрямованої діяльності щодо поліпшення умов праці необхідно знати чинники, що впливають на їх формування. Відповідно до класифікації, розробленої НДІ праці, ці фактори об'єднані в три групи: (а) соціально-економічні, (б) технічні та організаційні, (в) природно-природні.

Перша група чинників є визначальною і обумовлена ​​пануючими в суспільстві виробничими відносинами. Сюди відносяться: нормативно-правові чинники (закони про працю, правила, норми, стандарти і т.п. і практика державного і громадського контролю за їх дотриманням; соціально-психологічні фактори, що характеризують відношення працівника до праці, психологічний клімат в колективі і т. п .; суспільно-політичні чинники (громадські форми руху за створення сприятливих умов праці, винахідництво і т.п.); економічні фактори (система пільг і компенсацій, моральне і матеріальне стимулювання і т.п.).

В процесі виробництва весь цей складний комплекс факторів, що впливають на формування умов праці, об'єднаний різноманітними взаємними зв'язками.

Отже, існують небезпечні і шкідливі умови праці. Небезпечним називається виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я. Якщо ж виробничий фактор призводить до захворювання або зниження працездатності, то його вважають шкідливим (ГОСТ 12.0.002-80) [16, с.58].

Залежно від рівня і тривалості впливу шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним.

Класифікація елементів умов праці, які виступають в ролі небезпечних і шкідливих виробничих факторів: підрозділяються на чотири групи - фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Успіх роботи по поліпшенню умов праці в більшій мірі залежить від правильного аналізу стану умов праці та оцінки цього стану, як по окремих елементах, так і в цілому по будь-яким показником. Таким показником, який би з достатньою для практики точністю Різноякісність «Різноякісність» вплив усіх елементів умов праці, в даний час прийнятий показник важкості праці.

Фізіологічно обгрунтована класифікація різних видів праці по важкості та напруженості має істотне значення для оптимізацій умов і організації праці. Вона пов'язана з вибором необхідного комплексу критеріїв для подальшого віднесення того чи іншого праці до певної категорії за ступенем фізичного тяжкості і нервової напруженості.

Питанню про об'єктивні критерії тяжкості і напруженості праці в фізіології праці відводитися важливе місце. У цих умовах припускають знайти основу для об'єктивного призначення пільг і компенсацій, черговості розробки та застосування оздоровчих заходів, регламентації режиму праці та відпочинку.

У Республіці Білорусь, згідно зі ст. 62 Трудового кодексу Республіки Білорусь), на важких роботах, на роботах з шкідливими умовами праці і на роботах, на територіях радіоактивного забруднення встановлюється підвищена оплата праці в порядку, визначеному Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ним органом, а також колективними договорами, угодами.

Одним з важливих чинників диференціації оплати праці працівників виступають його умови, що відхиляються від нормальних (непривабливість праці, підвищена небезпека, нервово-психологічні навантаження). Підвищена оплата праці в таких випадках провадиться шляхом:

- застосування доплат для працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці;

- виплати надбавок в зонах радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС і в місцевостях з важкими кліматичними умовами.

На важких роботах і на роботах зі шкідливими умовами праці оплата праці працівників здійснюється шляхом застосування доплат, які виплачуються за фактично відпрацьований час на конкретному робочому місці [17, ст.62].

Для визначення розміру доплати за умови праці наймач на підставі атестації робочих місць і інструментальних замірів розробляє перелік конкретних робіт і робочих місць, де є відхилення від нормативних умов праці.

Перелік таких робіт і робочих місць, за роботу на яких встановлюються доплати за умови праці, і розміри доплат включаються в колективний договір і щорічно в міру проведення заходів по раціоналізації робочих місць, механізації ручної праці, поліпшення його організації і умов уточнюються.

Для оцінки умов праці проводиться атестація робочих місць для встановлення класів (ступенів) шкідливості і (або) небезпеки умов праці на робочому місці. Є чотири класи умов праці: 1-ий клас - оптимальні умови праці; 2-ий клас - допустимі умови праці; 3-ий клас - шкідливі умови праці, які мають чотири ступені шкідливості (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 4-ий клас - небезпечні умови праці. Тільки при віднесенні до 3-йому і 4-му класах умов праці, працівник може мати право на компенсацію за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці. Доплати за роботу в несприятливих умовах праці при кількісній оцінці умов праці до 2-х балів встановлюються, якщо ця оцінка обумовлена ​​санітарно-гігієнічними факторами (хімічні речовини, пил, шум, вібрація, теплове випромінювання і т.д.) і час зайнятості в цих умовах становить не менше 50% робочого часу.

Атестація робочих місць за умовами праці на предмет встановлення доплат проводиться один раз в п'ять років або позачергових порядком. Конкретний перелік робочих місць визначається атестаційними комісіями організацій.

При проведенні атестації робочих місць на предмет встановлення розміру доплат за роботу у шкідливих умовах праці фактор змінності не враховується, тому що доплати за роботу у вечірню та нічну зміни встановлюються організаціями відповідно до законодавства.

Доплати за роботу в шкідливих і важких умовах праці вводяться за результатами атестації робочих місць і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях.При подальшій раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.

За погодинною системою оплати встановлені доплати нараховуються робочим за час їх фактичної роботи на робочих місцях, на яких потрібно компенсація за роботу в шкідливих умовах і підвищену інтенсивність праці. При відрядній оплаті вони нараховуються на весь обсяг робіт, виконаних в зазначених умовах.

З урахуванням результатів атестації атестаційна комісія складає перелік робочих місць, робота на яких дає право на пенсію у зв'язку з особливими умовами праці за Списком. Список виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу і додаткова відпустка, затвердженим постановою Державного комітету Республіки Білорусь з праці і соціального захисту населення від 29 липня 1994 № 89, з подальшими змінами і доповненнями (далі - Список) [18].

4.2 Пільги та компенсації, що застосовуються при особливих умовах праці

Загальновідомо, що праця являє категорію як соціальну, так і біологічну. Будучи в соціальному плані джерелом накопичення матеріальних благ і основою формування суспільства, праця в біологічному плані є важливою функцією організму і характеризується певною фізіологічної вартістю.

Охорона праці як система забезпечення життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності не може розглядатися у відриві від соціально-економічного становища організації, в якій вони працюють, тому що тісно пов'язана з сучасним станом економіки, основних фондів, навколишнього середовища і рівнем лікувально-профілактичного обслуговування , забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту працюючих, з якістю освіти і навчання, наукових та інформаційних потенціалом.

Відповідно до статті 12 Закону Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення» громадянам надається право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, передбачену Списками № 1 і № 2. Дані списки затверджені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 25 травня 2005 № 536, а порядок їх застосування визначено постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 14 липня 2005 № 86 [19, ст.12].

Пенсії у зв'язку з особливими умовами праці надаються за фактичний стан умов праці.

Керівники і фахівці, що забезпечують (організаційно, технічно і іншими шляхами) виконання зазначених у переліку робіт, можуть отримувати фіксовані доплати за ті робочі місяці, протягом яких вони перебували безпосередньо на об'єктах виконання цих робіт більше 50% відпрацьованого часу, що має бути підтверджено даними обліку робочого часу, функціональними обов'язками, внутрішнього трудового розпорядку.

Виплата доплат здійснюється за фактично відпрацьований час у розрахунковому місяці незалежно від місця проживання. Якщо робота виконувалася протягом місяця в декількох зонах радіоактивного забруднення, загальна доплата за місяць визначається як сума доплат по кожній зоні, обчислених за фактично відпрацьований в цих зонах часу. Працюючим на 0,5 ставки фіксовані доплати виробляються в половинному розмірі, а на 1,5 ставки - в півтора разу.

Встановлені доплати за роботу в зонах радіоактивного забруднення підлягають індексації в загальній сумі заробітку.

Встановлюються Урядом Республіки Білорусь доплати поширюються і на осіб, які направляються у службові відрядження в зони радіоактивного забруднення, а також тимчасово працюють в них за фактично відпрацьований в таких зонах час.

При віднесення території населеного пункту або об'єкта до іншого зоні радіоактивного забруднення з дати його введення змінюється і розмір виплачуваних фіксованих доплат.

Згідно зі статтею 225 Трудового кодексу Республіки Білорусь працівник, зайнятий на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, має право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, оплату праці в підвищеному розмірі, безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на оплачувані перерви за умовами праці, скорочений робочий день, додаткова відпустка, інші компенсації. Переліки професій і категорій працівників, які мають право на компенсації за умовами праці, їх види та обсяги встановлюються Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ним органом.

У службові відрядження або при роз'їзному характері роботи працівникові, який має право на безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, виплачується грошова компенсація на їх придбання на умовах, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором.

Наймач за рахунок власних коштів може додатково встановити працівникові за колективним договором, угодою або трудовим договором інші заходи, що компенсують шкідливий вплив на працюючих виробничих факторів, відшкодування шкоди, не передбачені законодавством [17, ст.225].

4.3 Шляхи оптимізації оплати праці на ВАТ «ЗСЖБ №1»

Оптимізація системи оплати праці:

- зростання заробітної плати за рахунок підвищення продуктивності праці;

- оптимізація структури оплати праці - запровадження нових форм і видів преміювання, надбавок та доплат. Конкретний розмір доплати визначається наймачем виходячи з атестації робочого місця зазначених працівників за умовами праці та з урахуванням розмірів доплат, встановлених робочим на даній ділянці, виробництві, в цеху. Методикою проведення атестації робочих місць і умов праці для організацій, незалежно від форм власності, розміри мінімально гарантованих доплат залежно від ступеня шкідливості умов праці встановлені в таких розмірах: при оцінці умов праці до 2 балів - 0,10% тарифної ставки першого розряду за кожен годину роботи у шкідливих і важких умовах праці, від 2-х до 4-х балів - 0,14; від 4,1 до 6 - 0,20; від 6,1 до 8 - 0,25; понад 8 балів - 0,31% тарифної ставки першого розряду;

- збільшення розмірів одноразової заохочувальних виплат, збільшення розмірів посадових окладів.

Система оплати праці повинна бути зрозуміла кожному працівникові. Систему оплати зобов'язані вважати справедливою всі працівники. Принаймні можливості, система повинна показувати, як результати конкретного праці працівників позначаються на загальному підсумку, на досягненні цілей організації, система має бути гнучкою, система повинна мати мотивуючий характер, провокувати працівників на досягнення цілей підприємства.

ВИСНОВОК

У дипломному проекті були розглянуті шляхи вдосконалення системи управління в умовах ринкової економіки. В таких умовах визначальним чинником стабільного функціонування і успішного розвитку є становлення сучасного професійного менеджменту як системи управління в усіх ланках народного господарства. Необхідні нові підходи до управління: на перший план виходять ринкові критерії ефективності і підвищуються вимоги до гнучкості управління.

Удосконалення системи управління - складний і безперервний процес впливу, спрямований на більш доцільну організацію керуючої системи для досягнення керованим об'єктом найкращих економічних показників.

Для формування системи управління підприємством в першу чергу необхідна розробка теоретико-методологічних аспектів системи управління підприємством, її оцінки, аналізу і прогнозування. Звісно ж, що основні напрямки цієї роботи повинні охоплювати:

- обов'язковою умовою є вдосконалення нормування праці працівників управління з метою забезпечення науково обґрунтованого підходу до визначення чисельності працівників і витрат часу на виконання окремих видів управлінських робіт;

- назріла необхідність розробки раціональної системи інформаційного забезпечення;

- важливим в питаннях удосконалення управління є правильний підбір і розстановка управлінських кадрів.

- найважливішим питанням вдосконалення управління АТ є розробка, прийняття і реалізація управлінських рішень. Керівник АТ цим мистецтвом повинен володіти досконало.

Вироблення і прийняття управлінського рішення - серцевина управлінської діяльності керівника підприємства. Вироблення і прийняття управлінського рішення неможливо без використання добре проаналізованої інформації про проблему, через яку приймається рішення, про ситуацію в якій воно приймається.

Сучасні технології надають керівнику додаткові кошти, як з аналізу інформації, так і за процедурами вироблення управлінських рішень, порівняльної оцінки альтернативних варіантів рішень, прогнозування та розробку сценаріїв очікуваного розвитку ситуації.

Головна мета вдосконалення системи управління акціонерним товариством полягає в підвищенні ефективності виробництва.

Ринкові відносини зробили необхідне утворення служби з маркетингу, комп'ютеризації системи управління АТ.

У дипломному проекті ставилося основне завдання - розробити пропозиції щодо вдосконалення системи управління на ВАТ «ЗСЖБ №1».

Головна мета дипломного проекту - розробити заходи щодо вдосконалення системи управління, довести їх доцільність і ефективність.

Вона була досягнута шляхом розробки конкретних пропозицій.

Для цього в науково-дослідному розділі були розглянуті наступні методологічні питання управління підприємством:

- сутність менеджменту;

- особливості управління на підприємстві;

- місія, цілі, стратегія розвитку підприємства.

В аналітичному розділі проведено аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «ЗСЖБ №1», який показав що за два роки 2007-2008рр. випуск продукції зріс на 66,04% з 12 472 до 20 709 млн.р., обсяг виробництва в натуральному вираженні зріс з 43 869 до 49 973 одиниць або на 13,91% (на 6 104 од.). Вартість реалізованої продукції у 2008 році в цінах реалізації 2007 року склала 15 116 млн.р. Загальна величина реалізованої продукції зросла з 14 819 до 18 468 млн.р. (На 3 649 млн.р.) під впливом збільшення обсягу реалізованої продукції (297 млн.р.) і збільшення середніх цін на реалізовану продукцію (3 352 млн.р.). Дослідження витрат підприємства показало, що витрати в 2007 році збільшилися на 1 861 млн.р. або на 18%. В 2008году загальна величина витрат на виробництво продукції підприємства зросла на 3 941 млн.р. в порівнянні з попереднім роком (або на 32,3%). Збільшення обсягів реалізованої продукції в 2008 році в порівнянні з 2007 р сприяло збільшенню прибутку на 50 млн.р., зміна структури реалізованої продукції призвело до того, що прибуток скоротився на 17 млн. Р, зростання цін реалізації продукції сприяв збільшенню прибутку від реалізації продукції на 3 352 млн.р, збільшення собівартості призвело до втрати прибутку в сумі 3 946 млн.р. В цілому прибуток від реалізації скоротилася на 561 млн.р. або на 33,8% в порівнянні з 2007 р

Проведена оцінка системи управління ВАТ «ЗСЖБ №1» показала, що підприємство є дуже великим виробничим підприємством.

При цьому сильні сторони у виробництві збіглися з тенденціями збільшення ємності ринку, тобто можливості зростання. Аналіз внутрішнього середовища підприємства показав що організації необхідно приділяти особливу увагу своїм сильним сторонам і можливостей, що відкриваються і використовувати це в своїй діяльності для більш ефективної роботи.

У проектному розділі на підставі результатів аналізу та виявлених при цьому недоліків були розроблені конкретні пропозиції, що дозволяють вирішити досліджувану проблему, зокрема:

а) вдосконалення системи управління підприємством. Для цього були розроблені місія, ключові цілі та підцілі організації. Побудовано дерево цілей для ВАТ «ЗСЖБ №1», а також вироблена стратегія розвитку відповідно до намічених цілей.

б) вдосконалення збутової діяльності підприємства. Для цього необхідно здійснити наступне:

- вихід на новий ринок збуту (Російська Федерація);

- проведення рекламної компанії;

в) формування структури управління:

- створення фінансового відділу;

- створення логістичного підрозділу;

- реорганізація відділу виробництва та маркетингу, шляхом передачі всіх функцій планування, розвитку виробничої програми планово-економічному відділу;

- відкриття представництва в Московській області;

- перенесення виробничих потужностей ближче до кордону РФ.

г) розроблений складальний креслення пристрою сполучення, який призначений для управління всіма вузлами цифрового сканера, а саме, системи руху, призначеної для забезпечення синхронного сканування досліджуваного об'єкта рентгенівським випромінювачем.

д) розроблено шляхи оптимізації оплати праці на ВАТ «ЗСЖБ №1».

На основі пропозицій була визначена ефективність пропонованої реорганізації структури управління, значення якої склало понад 1 і виявилося одно 1,4663. У перші два роки і 4 місяці можна очікувати перевищення доходів над витратами приблизно на 46,5%.

Запропоновані заходи дозволять підвищити ефективність системи управління підприємства ВАТ «ЗСЖБ №1».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] Брас, А.А. Менеджмент: основні поняття, види, функції: посібник. А.А. Брасс.- Мн .: ТОВ «Місанта», 2002.- 211 с.

[2] Кузнєцов, Ю.В. Менеджмент: Учеб.пособие для вузів / Під ред.

Ю. В. Кузнєцова, В.І Підлісний, СПб.: Бізнес-преса, 2001.-432с

[3] Гончаров В.В. У пошуках досконалості управління. - М .: МНИИПУ, 2001.-145c.

[4] Соломатін, Н.А. Оперативне управління виробництвом. / Н.А. Соломатін.- М .: ГАУ, Ротапринт, 2001.-187c.

[5] Феденьов, А.К. Менеджмент: Учебн.пособіе / А. К. Феденьов Мінськ: ТетраСистемс, 2008.-320с.

[6] Фатхуддінов, Р.А. Стратегічний менеджмент / Фатхуддінов Р.А. - М .: Справа, 2001.- 224 с.

[7] Виссема, Х. Менеджмент в підрозділах фірми / Х. Виссема Пер. з англ. - М .: Инфра-М, 2003.-230с.

[8] Томпсон, А.А. Стратегічний менеджмент: А.А Томпсон, А.Дж. Стрікленд / переклад з англ. Під ред. Л.Г.Зайцева, М.І. Соколовой.- Москва: «ЮНИТИ», 1998 р

[9] Думачев, А.П. Ефективна система організації виробництва. А.П. Думачев - М .: Економіка, 2001.- 240с.

[10] Поршнєв, А.Г. Управління організеціей: Підручник / Под.ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевої, Н.А.Соломатіна.- М.: ИНФРА-М, 2007.-667с

[11] Майталь, Ш. Економіка для менеджерів. - М .: Справа, 2001.

[12] Мескон, М.Х. Основи менеджменту / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі - М .: Справа, 2001. 560с.

[13] Томпсон, А.А. Стратегічний менеджмент: А.А Томпсон, А.Дж.Стрікленд / переклад з англ. Під ред. Л.Г.Зайцева, М.І. Соколовой.- Москва: «ЮНИТИ», 1998 р

[14] Старова, Л.І. Аналіз господарської діяльності підприємства: Методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. У 2-х ч., Ч.1. / Старова. Л.І. - Мн .: БДУІР, 2005. - 153 с.

[15] Савицька, Г.А. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / Савицька Г.А. - 6-е изд., Перераб. і доп.- Мн .: Нове видання, 2001. - 704с.

[16] Організація праці. Основні поняття. Терміни та визначення, М .: Видавництво стандартів, 1974р.

[17] Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення, М .: Видавництво стандартів, 1996р.

[18] Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 2003

[19] Закон Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення».

[20] Постанова Державного комітету Республіки Білорусь з праці і соціального захисту населення від 29 липня 1994 р №89 «Про затвердження Списків виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу і додаткова відпустка ».

[21] Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 2003.

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаРозвиток і вдосконалення системи управління промисловим підприємством (на прикладі ВАТ "ЗСЖБ №1")

Скачати 223.85 Kb.