• ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ працюю


 • Дата конвертації13.04.2017
  Розмір62.58 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 62.58 Kb.

  Розвиток інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  Абрамович Інна Ананіївна

  УДК 658.14: 338

  Розвиток інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських ПІДПРИЄМСТВ  08.00.04 - економіка та управління підприємствами

  (За видами економічної діяльності)

  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата економічних наук

  Дніпропетровськ - 2008

  Дісертацією є рукопис.

  Робота виконан в Дніпропетровському державному аграрному університеті

  Міністерства аграрної політики України

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

  член-кореспондент УААН

  Макаренко Петро Миколайович

  Дніпропетровський державний аграрний університет,

  проректор з Наукової роботи

  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

  Сазонець Ігор Леонідович

  Дніпропетровський національний університет,

  декан факультету міжнародної економіки

  кандидат економічних наук, доцент

  Дацій Надія Василівна,

  Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,

  провідний науковий співробітник відділу інвестіційної політики та розвитку місцевого самоврядування

  Захист состоится 2__ ліпня__ 2008 р. про _10___ годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.

  З дісертацією можна ознайомітіся в Бібліотеці Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

  Автореферат розісланій _1___ Червене ______ 2008 р.

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Р.М.Міронова

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. Ринковий розвиток сільського господарства в значній мірі Залежить від ІНВЕСТИЦІЙНОГО забезпечення, Пожалуйста з 2001 р. має тенденцію постійного Збільшення и в 2006 р. склалось 7,2 млрд. грн. та в порівнянні до базового року зросли в 4,6 рази. Вкладення и повернення інвестіцій на підпріємствах Галузі, як правило, формує ефективність господарювання, вірішує питання конкурентоспроможності виробництва на зовнішньому и внутрішньому ринках. Разом з тим, создание Нових и модернізація основних засобів підприємств через інвестування, пов'язано з ризико їх Здійснення. На це вплівають: економічна ситуация, нестабільність умов інвестування и использование прибутку, коливання рінкової кон'юнктури, цен, валютних курсів, невізначеність природно-кліматичних умов сільського господарства. Тому, здійснюючі інвестиції, підприємства повінні розробляті організаційно-економічний Механізм реализации того чи Іншого проекту, візначаті сценарії, Які набуваються Дії при змінах виробничої ситуации.

  Реалізація довгострокової стратегії Суспільно-економічного розвитку країни требует нарощування інвестіційніх ресурсов, Поліпшення їх Структури и оптімізації направлений їх использование відповідно до пріорітетів економічного зростання. Обовязково умів забезпечення економічного зростання є Здійснення державою віваженої інвестіційної політики в сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ. В условиях Досягнення відносної Фінансової стабілізації актівізація інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ має спрямовуватіся на забезпечення прогресивних зрушень в економіці сільськогосподарських підприємств, оновлення їх виробничої бази, формирование конкурентоспроможніх сільськогосподарських структур, вирішенню вопросам зайнятості сільського населення. Отже, дослідження вопросам повязаних з формуваннями організаційно-економічних механізмів інвестування на Рівні сільськогосподарських підприємств в условиях їх ринкового розвитку та входження в Світову організацію торгівлі набуваються особлівої ваги.

  Слід Зазначити, что інвестиційні процеси, Які відбуваються в Україні та в других странах, привертають увагу як вітчізняніх, так и зарубіжніх вчених-економістів. АНАЛІЗУ проблем інвестіційної діяльності підприємств, значення ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса для розвитку їх економіки присвячено Чима праць українських науковців среди якіх найбільш вагомий є праці І. Богдана, І. Сазонця, О. Дація, М. Корецького, Б. Колтінюка, І.Кулагі, Р.Кучукова, О. Лашка, П. Макаренка, В. Мартиненка, А. Пересади, Л. Пісьмаченко, Л. Соломатін, Д. Черваньова, Є. Черняка, Б. Щукіна, В. Юрчишина, А. Яковлєва та ін.

  Однако у них розглядаються лишь ОКРЕМІ аспекти порушуваніх проблем, недостатньо досліджено Механізми регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств. На сегодня НЕ может НЕ турбувати практична Відсутність зваженої інвестіційної політики, спрямованої на активне стимулювання розвитку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва на Рівні підприємств: чи не достаточно чітко візначені методи конкретного заохочення інвестіційніх потоків в сільськогосподарські підприємства, в тому чіслі Залучення реального Капіталу іноземних підприємств у фермерські та селянські господарства; НЕ Створено ефективних організаційно-правових и пільговіх умів для розвитку лізінговіх операцій на Рівні підприємств, Досить мляві формуються умови для переливу вітчізняного Капіталу з невіробнічої та банківської сфер у сферу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва через систему довгострокового кредитування та іпотекі.

  Тому робота з дослідження розвитку ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в сільському господарстві Україні на Рівні підприємств є своєчасною и актуальною.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала відповідно до плану науково-дослідніх робіт Дніпропетровського державного аграрного університету в межах тими «Розробка направлений розвитку та системи ефективного Функціонування форм аграрного підприємництва в рінковій економіці» (номер державної реєстрації 0107U002006). Роль автора Полягає в розробці пропозіцій з удосконалення методики ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів та візначенні пріорітетніх направлений інвестування в підприємства сільського господарства в СУЧАСНИХ условиях.

  Мета и завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-теоретична засідок и практичних рекомендацій относительно удосконалення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств.

  Для реализации поставленої мети в работе вірішені следующие завдання:

  - провести теоретичне узагальнення сутності зрозуміти інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні джерела, інвестиційні ризики та візначіті їх місце в розвитку сільськогосподарських підприємств;

  - охарактерізуваті методичні підході до ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів;

  - дослідіті систему державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ на Рівні СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО підприємства в СУЧАСНИХ условиях;

  - проаналізуваті Тенденції розвитку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва та стан інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств

  - візначіті ефективність інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств;

  - Розробити концептуальну організаційно-фінансову модель інвестування сільськогосподарських підприємств;

  - обґрунтувати основні напрями удосконалення механізмів державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств

  Обєктом дослідження є процеси забезпечення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств.

  Предметом дослідження є сукупність теоретичного, методичних и практичних Положень относительно формирование и розвитку ефективного інвестування сільськогосподарських підприємств.

  Методи дослідження. Теоретична та методична основа ДОСЛІДЖЕНЬ побудовали на вікорістанні базових положень економічної теорії, наукових розробок провідніх вчених по вопросам розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в господарській діяльності підприємств.

  У процесі дослідження вікорістані следующие методи: загальнонаукові - діалектичний, абстрактно-логічний, індукції та дедукції, наукових узагальнень, что дозволило провести теоретичні узагальнення относительно сутності, Принципів та відів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ; комплексного економічного та статистичного АНАЛІЗУ - порівняння, відносніх та абсолютних величин, балансовий - что дозволило візначіті Тенденції розвитку ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса та Вплив основних чінніків на него; системного підходу - для визначення основних направлений Поліпшення інвестіційної політики відносно сільськогосподарських підприємств та умови їх реализации.

  Інформаційною основою дослідження стали відповідні ЗАКОНОДАВЧІ й Нормативні документи; методики зі складання и АНАЛІЗУ інвестіційніх и інноваційніх проектів; офіційні матеріали Державного комітету статистики, СПЕЦІАЛЬНІ літературні джерела та монографічні дослідження, матеріали науково-практичних конференцій різного уровня.

  Наукова новизна отриманий результатів Полягає в такому:

  Вперше:

  - предложено модель інтегрованого інвестування сільськогосподарських підприємств організаційно повязаних з дере и третьою сферами АПК, что Забезпечує НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, оновлення техніки, мінімізацію витрат з реалізації конкурентноспроможної продукції на зовнішньому Сайти Вся та формирование соціально-культурної інфраструктурі села;

  удосконалено:

  - методику ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів на Рівні сільськогосподарських підприємств з урахуванням Дії різноманітніх факторів та комплексного підходу до визначення їх впліву на результатівність інвестіцій;

  Набуль Подальшого розвитку

  - узагальнення наукових думок относительно визначення сутності и економічного змісту категорій «інвестіція» та «інвестування» з чіткім его відмежуванням від категорій «інвестиційна діяльність» та інвестиційний процес;

  - обґрунтування механізму державного регулювання розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств через Розкриття змісту основних его складових: мети, Принципів, умів, методів, ЗАСОБІВ, субєктів (інвесторів) та соціально-економічного ефектів від їх реализации на різніх рівнях Дії;

  - класифікація різіків інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств за ознака: субєктівні (Політичні, правові, фінансово-економічні, технічні, екологічні, організаційно-інформаційні, технологічні, соціальні) и обєктівні (природно-кліматичні, форс-мажорні обставинні);

  - принципи Кратність інвестування сільськогосподарських підприємств з віділенням груп: одноразові інвестиції, періодічне інвестування та постійне (Безперервна) інвестування.

  - Практичні підході визначення комплексного впліву інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств на спад, стабілізацію та зростання їх виробництва.

  Практична значущість отриманий результатів. На підставі теоретичного ДОСЛІДЖЕНЬ розроблені Практичні рекомендації з Підвищення економічної ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств Шляхом Здійснення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ та Підвищення якості информации, что представляється в інвестиційно-інноваційніх проектах.

  Основні положення и результати дослідження относительно удосконалення механізмів державного регулювання розвитку інвестіційніх процесів були реалізовані на Рівні Головного управління сільського господарства в Дніпропетровській області (довідка №1069 / 12-09 від 04.12.2007 р.) Пропозиції относительно ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів апробовані та дісталі позитивну оцінку на підпріємствах Новомосковський район Дніпропетровської області (довідка № 153 від 10.12.2007 р.)., Предложено модель інтегрованого інвестування Використана при створені та освоєні інвестиційного проекту «Молочне скотарство» в СПП «Чумаки» Дніпропетровського району Дніпропетровської області (довідка №201 / 07 від 07.12.2007 р.).

  Результати наукового дослідження Використовують в учбових процесі при підготовці студентів в Дніпропетровському державному аграрному університеті при вікладанні дисциплін: «Економіка сільського господарства», «Основи менеджменту», (довідка № 870 / 09-11 від 15.05.2007 р.),

  Особистий внесок здобувача. Особістом Внески здобувача є наукові положення, Висновки и рекомендації з розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ у сільському господарстві. Основні результати отрімані автором самостійно и відображені в опублікованіх роботах.

  Апробація результатів дисертації. Отрімані результати дослідження, Висновки и Предложения докладать и обговорюваліся на Всеукраїнській науково-практічній конференции «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України», м. Дніпропетровськ (2003 р.); VII Міжнародній науково-практічній конференции «Наука і освіта, 2004» м. Дніпропетровськ (2004 р.); науково-практічній конференции «Політичні, правові та економічні основи інтеграції України у світове співтоваріство», м. Черкаси (2005 р.); науково-практічній конференции за міжнародною участю «Стратегія Реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування» м. Київ (2007 р.); Міжнародній науково-практічній конференции «Фінансове забезпечення економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Суспільства», м. Дніпропетровськ, (2007 р.).

  Публікації. За результатами проведених ДОСЛІДЖЕНЬ Опубліковано 10 наукових робіт Загальна обємом 3,37 обл.-вид. арк., з них у наукових фахових виданнях 5 статей, загально ОБСЯГИ 3,01 обл.-вид. арк.

  ОБСЯГИ и структура роботи. Дисертація складається зі вступления, трьох розділів, вісновків, списку використаних джерел, Додатків.

  Повний ОБСЯГИ роботи ставити 196 сторінок и Включає 41 таблиць, 12 рисунків, 6 Додатків на 6 страницах. Список використаних джерел складається з 173 найменувань.

  Основні ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обґрунтовано Актуальність теми дісертаційного дослідження, визначили мету, основні завдання, предмет, обєкт та методи дослідження, сформульовано наукову новизну й практичне значення отриманий наукових результатів.

  У Першому розділі «Теоретико-методичні засади інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств» розглядаються основні теоретичні й методичні положення інвестування, визначили сутності інвестіцій, віявлені та класіфіковані інвестиційні ризики проектів для сільськогосподарських підприємств та ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів. Досліджено Особливості впліву державного регулювання на інвестіційну діяльність сільськогосподарських підприємств.

  За результатами дослідження Було Виявлено, что срок «інвестиції» у Науковій літературі має декілька визначення, спіраючісь на Які Було Надання авторське трактування даного терміну за двома ознака: за фінансовим визначенням - це вартісній вимір всіх видів актівів, что вкладаються в господарську діяльність з метою Отримання доходу; за економічнім змістом - це вкладення Капіталу на создания, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного та оборотного капіталу з метою Отримання економічного чи СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ.

  Нами Розглянуто, что НЕ зважаючі на широке! Застосування у Науковій, правовій и спеціальній фаховій літературі терміну «інвестування" не Надано его наукового визначення. Тому уточнено, что: «під інвестуванням розуміється дія, яка відбувається в момент вкладання актівів чи Здійснення ВИДАТКІВ субєктамі ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в тій чи Інший інвестиційний проект». Субєктамі ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса тут віступають інвесторі.

  За результатами дослідження Виявлено, что найбільш Поширення є класифікація, что розподіляє інвестиції за такими класіфікаційнімі ознака: за обєктамі вкладень; за характером участия в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності за інвесторів; за регіональною ознакою. Зважаючі на ті, что для таких галузь як сільське господарство інвестиції є необхідною умів їх ефективного розвитку, важлівімі є показатели постійності Здійснення інвестування. Тому до вищє переліченіх ознака предложено Додати ще одну - «за кратністю інвестування» з віділенням груп: одноразові інвестиції, періодічне інвестування та постійне (Безперервна) інвестування.

  У структурі капітальніх інвестіцій вкладення в основний капітал займають домінуючу позицию и складають 80-85%. Зазначилися, что змінілася структура использование інвестіційніх коштів на формирование основного Капіталу. Так, спостерігається поступове СКОРОЧЕННЯ темпів інвестування у капітальне будівництво та Збільшення вкладень на придбання машин и обладнання. Зменшення темпів інвестування формирование основного стада прізвело до Загрози полного знікнення даної Галузі. Спостерігаються негатівні Тенденції до СКОРОЧЕННЯ інвестування нематеріальніх актівів, Які, зазвічай, є результатом інноваційніх розробок. Для вирішенню цілої низки економічних и екологічних проблем у сільському господарстві необхідні Великі кошти, Які на сьогоднішній день Україна не в змозі фінансуваті за рахунок бюджету. Тому дуже гостре постає проблема Залучення інвестіцій в сільськогосподарські підприємства.

  Залучення внутрішніх и зовнішніх інвестіцій у сільськогосподарські підприємства є необхідною Передумови для вирішенню Наступний проблем: оновлення основних виробничих ФОНДІВ; Впровадження Нових технологій; розвиток інноваційніх розробок у галузь селекції и насінніцтва; придбання новой вісокопродуктівної техніки; Розширення виробництва екологічної продукції; розвиток Нових відів виробництва сільськогосподарської продукції та ее первинної переробки.

  Оцінка інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в цілому и шкірного інвестиційного проекту, зокрема - є важлівім етапом. Чи не зважаючі на наявність багатої теоретичної и методичної бази у Галузі інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ вибір и обґрунтування методу ОЦІНКИ інвестиційного проекту залішається проблематичним. Еволюція розвитку методологічних підходів, что застосовуються для ОЦІНКИ економічної пріваблівості інвестіційніх проектів, дает можлівість практичного Вибори різніх методів, як простих так и складних. При использование простих методів, Які більш широко застосовуються у вітчізняній практике, розраховуються следующие показатели: рентабельності капітальніх вкладень; мінімум приведених витрат; срок окупності капітальніх вкладень; середня рентабельність капітальніх вкладень за период Дії інвестиційного проекту. Останнімі рокамі в практику ІНВЕСТИЦІЙНОГО проектування начали упроваджуватіся модіфіковані методи ОЦІНКИ інвестіційніх проектів: модіфікованій метод внутрішньої норми рентабельності; метод визначення індексу рентабельності (ТС - індекс). КОЖЕН з наведення методів має свои Преимущества й свои Недоліки.

  Найпошіренішій метод Чистої поточної вартості доцільно використовуват у комплексі з іншімі методами, нейтралізуючімі его слабі боку, например, в зелених сандалів з ТС - індексом. Метод Чистої поточної вартості показує, Наскільки будут ефективного інвестиції в абсолютному значенні, тобто ця ВАРТІСТЬ дает грошовий виразі цінності інвестіцій. Метод внутрішньої норми прибутку характерізує Цінність інвестіцій у відсотковому виразі й корисний при оцінці різномасштабніх інвестіцій. Методи окупності характеризують ШВИДКІСТЬ відшкодування інвестіційніх витрат. Нарешті ТС-індекс є найнадійнішім в тих випадка, коли необхідній порівняльній аналіз доцільності інвестіцій. Отже, повний інвестиційний аналіз не винних обмежуватіся одним методом ОЦІНКИ, бажана комбінація різніх методів. Пріведені методи ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів засновані на порівнянні вартості інвестіцій и суми чистих дисконтованих доходів, породжуваніх цімі інвестиціями. Необходимо мати на увазі, что при проведенні технологічних розрахунків слід ураховуваті одночасно много чінніків, Які могут Суттєво Изменить процедуру ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх вкладень.

  Провідна роль в организации інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Україні при становленні та розвитку ринкового механізму господарювання Належить державі. Узагальнюючі результати дослідження относительно роли держави у інвестіційному процесі можна стверджуваті, что метою державної інвестіційної політики є создания матеріально-технічної бази та на ее основе конкурентного середовища, реалізація програм структурної перебудови економіки України з урахуванням пріорітетніх направлений, спрямування інвестіцій у пріорітетні Галузі та програми. У цілому реалізація державної інвестіційної політики реалізується через Прийняття та Виконання Законів, Постанов та других регуляторних актів. На сегодня в Україні інвестиційний процес регулюють понад 100 Законів та других нормативних АКТІВ. Активно позицию держави у стімулюванні Відновлення процесса виробництва підтверджує сума державних асігнувань, что Направляється на інвестування виробничих галузь. Так до 1990 року, Частка інвестіцій в основному капітал сяга до 19% від валового внутрішнього продукту, а норма нагромадження Капіталу булу на Рівні таких стран як Франція, Італія, Канада. До того ж Частка сільськогосподарських підприємств у загально обсязі інвестування сяга почти 23%. У период 1992-1996 років, ОБСЯГИ інвестіцій в сільськогосподарські підприємства скороти у 5,3 рази, что започаткувало віснаження сільського господарства, Пожалуйста продовжувалося аж до 2000 року. Аналіз динаміки інвестіцій за останні п'ять років показавши, что починаючі з 2002 року темпи зростання інвестіцій у сільськогосподарські підприємства малі тенденцію до Збільшення І, в основному, перевіщувалі ЗАГАЛЬНІ темпи зростання, что є результатом Впровадження державної інвестіційної політики Стосовно розвитку сільськогосподарських підприємств.

  У работе візначені основні напрями державного регулювання ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса у сільському господарстві та на Рівні підприємства (рис.1.)

  Таким чином ми Вважаємо, что на державному Рівні та патенти Здійснювати регулювання НЕ інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, а у цілому ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса на різніх стадіях его протікання.

  У іншому розділі «Стан інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств» обґрунтовано необходимость Залучення інвестіційніх ЗАСОБІВ сільськогосподарськими підприємствами. Проаналізовані показатели Залучення інвестіцій в сільськогосподарське виробництво. Определена результатівність інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств.

  За результатами АНАЛІЗУ наявності основних засобів у сільському господарстві визначили, что дана галузь находится на крітічній Межі забезпеченості сільськогосподарських підприємств основними засоби и требует невідкладніх и значний капіталовкладень. Темпи щорічного Зменшення наявності основних відів техніки сільськогосподарських підприємств є Досить стабільнімі и знаходяться у межах для: тракторів - 7-8%; зернозбиральний комбайнів - 6-7%; бурякозбиральний комбайнів - 7,5-8,5%; Картоплезбиральний комбайнів - 8-9%, а такоже, что практично за всіма видами техніки ее потреба согласно технологічних норм покриттям в Середньому на 40%. Негативною є тенденція старіння основних засобів сільськогосподарських підприємств, так если у 2000р. коефіцієнт прідатності БУВ на низьких Рівні и стає почти 0,53, то у 2006 году ВІН ще знізівся и рівнявся Вже 0,42. При цьом длительность ПЕРІОДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ основних ФОНДІВ перевіщує Нормативні Терміни, що не відповідає технічним та експлуатаційним Вимоги. Тому для забезпечення оновлення існуючого технічного парку та его поповнення та патенти залучаті у сільськогосподарські підприємства приватний капітал.

  Основним стрімуючім Чинник розвитку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва є незадовільній фінансовий стан підприємств, Які не в змозі самостійно, без участия держави вірішіті проблеми матеріально-технічного забезпечення та виробничого обслуговування.Такоже за період з 2000 до 2006 рр. спостерігається чітка тенденція до Зменшення пітомої ваги Власний інвестіцій - з 68,6% до 57,4%; Значне Збільшення Частки кредитів банків - з 1,7% до 14,8%; незначна тенденція до Збільшення державних асігнувань - з 5,1 до 5,5%. У 2006 году спостерігалося вкладення інвестіцій в основному капітал сільського господарства и Мисливство більшімі темпами чем в Середньому по стране (табл. 1.).

  Як видно з табліці в 2006 году суми вкладень розподілені Досить НЕ рівномірно между підприємствами, что ма ють різну спеціалізацію за галузь - в рослинництво внесок у 2,2 рази больше, чем у тваринництво. На сегодня підприємства де ще збереглося тваринництво знаходяться у стані занепад и вімагають пільної уваги та значний капіталовкладень, но інвесторі зважаючі на тривалий термін окупності даної Галузі вкладають кошти у Швидко окупаємі проекти рослинництва. На прікладі СПП «Чумаки» Дніпропетровської області доведено, что інвестиції у скотарство могут буті вігіднімі для інвесторів. Так у 2003 р данє підприємство сумісно з концерном «Санрайз» Почаїв освоюваті інвестиційний проект «Молочне скотарство», загальна сума которого склалось - 700 тис. грн.

  Розрахунковий срок окупності проекту - 5 років, проти Вже у 2006 г.. дохід від реализации молока Склаві 3328,2 тис. грн. та від реализации м'яса ВРХ - 1149,4 тис. грн., або 35,7% и 12,3% від Загальної суми доходу підприємства відповідно.

  Таблиця 1

  Стан інвестіцій вкладення в основних капітал

  Показники

  Інвестіціїв 2006 г.., Млр.грн.

  У% до

  Загаль-на

  в т.ч. за рахунок бюджету, млн. грн.

  У% до Загальної суми

  2005 р.

  Питома вага,%

  Всього по Україні

  125, 25

  119,0

  100,0

  6845,8

  5,5

  в т.ч. в сільське господарство и мисливство

  7,19

  134,6

  5,7

  197,87

  2,9

  з них в: рослинництво

  4,72

  128,8

  3,8

  146,77

  3,1

  тваринництво

  2,19

  155,0

  1,7

  3,92

  0,2

  змішане сільське господарство

  0,15

  0,0

  0,1

  2,92

  2,0

  Чистий прибуток від реализации продукції скотарство только у 2006 г.. сягнув 487,2 тис. грн., а если врахуваті прибуток отриманий на протязі 2004 и 2005 рр. (95,3 тис. Грн. И 216,7 тис. Грн.), То можна стверджуваті, что Сейчас проект Повністю окупівся и прініс 99,2 тис. грн. прибутку Вже на 4-й рік его реализации. Отже, ВРАХОВУЮЧИ досвід СПП «Чумаки» относительно Освоєння інвестіційніх коштів у молочному скотарстві можна стверджуваті, что за існуючіх умів господарювання Сейчас направление інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ у сільському господарстві є ефективна.

  У работе доведено, что Розподіл інвестіційніх коштів за різнімі напрямами їх использование є НЕ зовсім раціональнім. Так, загальна сума інвестіцій в основному капітал, что спрямована у 2006 году в сільське господарство розподілялася на підпріємствах за відтворювальною структурою Наступний чином: 67,7% - на технічне переснащення и реконструкцію; 29,1% - на нове будівництво; 3,2% - на Підтримання діючіх потужного. Тобто кошти вкладаються в основному в технічні засоби виробництва, Які в основному Використовують в рослинництві, и в незначній мірі, в капітальне будівництво, в тому чіслі на будівництво тваринницький ферм (в основном для вирощування свиней та птиці). Виявлено, что на протязі останніх п'яти років в Дніпропетровській області Постійно інвестуються роботи з будівництва та введення в дію ферм для вирощування свиней, а в 2005-2006 рр. Деяка частина інвестованіх коштів булу спрямована у скотарство та птахівництво. Рослинництво займає незначна місце в освоєнні інвестіцій за весь досліджуваній период, только у 2000 та 2006 роках частина інвестіційніх ЗАСОБІВ булу спрямована на будівництво зерносховища та овочесховіщ.

  Існує Певний звязок между дінамікою інвестіцій та результатами господарювання. ОБСЯГИ інвестіцій безпосередно залежався від Частки валового внутрішнього продукту, что вікорістовується на нагромадження. Аналіз впліву ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса на економічний стан сільськогосподарських підприємств України показавши, что можна віділіті три основні етапи его развития: перший етап (1991-1996 рр.) - спад інвестіційної актівності, СКОРОЧЕННЯ капіталовкладень у підприємства Галузі, ОБСЯГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва скоротівся на 50,9% ; другий етап (1997 - 2000 рр.) - стабілізація та пожвавлення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ у формах лізінгу та Надання підпріємствам товарного кредиту, в цею период спостерігається прізупінення спаду виробництва На межі 20 - 21 млрд. грн .; третій етап (з 2001 р.) - зростання вкладення інвестіційніх ЗАСОБІВ у сільськогосподарські підприємства, Загальний ОБСЯГИ сільськогосподарської продукції зріс на 19,9%. Поступове оновлення виробничих потужного сільськогосподарських підприємств регіону дозволяє нарощуваті Темпи СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва. Незважаючі на ті, что в інвестіційній політіці області сільське господарство займає другорядні позіції, галузь розвівається достаточно скроню темпами. Починаючі з 2000р. у РЕГІОНІ спостерігається тенденція до Збільшення виробництва почти всіх видів продукції тваринництва, и особливо продукції птахівніцтва, виробництво якої у 2006 г.. в порівнянні з 2000р. Зросла - по м'ясу в 4,7 рази, а по яйцям - в 2,2 рази. Позитивні Зміни спостерігаються и у свінарстві, де визначили тенденція до Збільшення валової продукції за рахунок двох основних факторів - Збільшення поголівя на 41,4% та зростання продуктівності на 15,1%. Небезпечна для економіки регіону є становище з розвитку скотарство. За останні 7 років поголівя Великої рогатої худоби по області скороти почти вдвічі, что прізвело до зниженя показніків валового виробництва молока на 9,2%, а м'яса на - 52,5%.

  За результатами дослідження впліву інвестіцій на ефективність СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва візначені узагальнені показатели по господарству Дніпропетровській області (табл. 2).

  Таблиця 2

  Ефективність інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області

  Показники

  2004

  2005

  2006

  2006 до

  2004,%

  Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

  1015,7

  914,7

  904,6

  89,0

  Середньорічна чісельність ПРАЦІВНИКІВ, чол.

  42827

  37383

  34130

  796,12

  Середньорічна ВАРТІСТЬ основних засобів, млн. Грн.

  1930,3

  1819,4

  2454,8

  127,1

  Інвестиції в основний капітал сільського господарства, млн.грн.

  227,0

  389,0

  452,9

  199,5

  Стоимость валової продукції в порівняніх цінах 2000р., Млн.грн.

  3927,0

  4199,0

  4251,8

  458,6

  Чистий прибуток, млн.грн.

  240,8

  501,0

  528,2

  219,3

  Рівень рентабельності реализации,%

  14,1

  21,1

  12,4

  -

  Пріпадає інвестіцій, грн.на: 1 га сільськогосподарських угідь

  223

  425

  501

  224,6

  1 грн. вартості основних засобів

  0,12

  0,21

  0,18

  150

  1 працівника

  5300

  10406

  13270

  250,3

  1 грн. чистого прибутку

  0,94

  0,78

  0,85

  90,4

  Фондозабезпеченість, грн.

  1900

  1989

  2714

  142,8

  Фондоозброєність, грн.

  45072

  48669

  71925

  159,5

  Фондовіддача, грн.

  2,03

  2,31

  1,73

  85,2

  Фондомісткість, грн.

  0,49

  0,43

  0,58

  84,4

  У Дніпропетровській області Показник інвестування на 1 га сільськогосподарських угідь зріс в 2006 году до уровня 500 грн. и є достаточно високим, проти зважаючі на ті, что сума інвестіцій, яка приходиться на 1 грн. вартості діючіх основних засобів складає только 0,18 грн. можна Говорити про недостатні інвестиції та необходимость поиска Нових Шляхів Збільшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу в сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ.

  У третини розділі «Напрями удосконалення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств» предложено концептуальна модель формирование та использование інвестіційніх джерел сільськогосподарськими підприємствами. Надані Пропозиції з удосконалення механізмів реализации державної політики розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств. Розроблено Пропозиції относительно формирование та использование інвестіційніх ресурсов підприємств через недержавні Пенсійні фонди.

  У работе визначили, что для налагодження системи ефективного інвестування в сільському господарстві, та патенти,: По-перше, Розробити науково обґрунтовану концепцію інвестування сільського господарства, яка б визначавши мету інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, основні напрями, форми та джерела інвестування в сільському господарстві, очікувані результати від реализации інвестіційніх програм; по-друге, за шкірних безпосередньо інвестування візначіті ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ спрямованих на Впровадження інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ та Механізми їх реализации; по-Третє, Розробити систему оцінювання інвестіційніх проектів віходячі з крітеріїв Фінансової, економічної, соціальної та екологічної їх ефектівності.

  Відзначено, что позитивним кроком у вірішенні проблем пожвавлення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ на селі є розробка та затвердження Кабінетом Міністрів України «Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» В якій чітко візначені ОБСЯГИ Залучення кредитів та інвестіцій у сільське господарство починаючі з 2007 р. й до 2015 р. Согласно З якою сума інвестіцій починаючі з 2008 р. буде перевіщуваті 10 млрд. грн. и в 2015 року сягне 20,0 млрд.грн., тобто проти уровня 2006 г.. збільшіться у 2,8 рази. При цьом очікується Значний Приріст іноземних інвестіцій, сума якіх у 2008 р. має досягті 3,0 млрд. грн., а в 2015 р. - 8,0 млрд. Грн., Що в порівняні з 2006 г.. более у 7,3 рази.

  Для вирішенню проблем Залучення інвестіцій на село розроблено концепція В якій предложено удосконаліті:

  1) організаційні аспекти процесса інвестування, а самє - розробляті та впроваджуваті комплексні агропроміслові інвестиційні проекти, Які б передбачало можлівість змішаного інвестування та использование залучених інвестіцій на розвиток агровиробництва, як то: постачання - виробництво - транспортування - зберігання - переробка - реалізація;

  2) фінансові аспекти через Розширення внутрішніх джерел інвестування: Розробити Механізм іпотечного інвестування для сільськогосподарських підприємств; Розробити та впровадіті Механізм Накопичення коштів державного Пенсионного страхування на спеціальніх рахунки та впровадження недержавного Пенсионного страхування и забезпечення на базі крупних Агропромислова підприємств з метою їх Подальшого использование для фінансування вісокоокупніх інвестіційніх проектів; Розробити Механізм нарахування та использование амортизаційних відрахувань на Відновлення основних ФОНДІВ сільськогосподарських підприємств;

  3) правові аспекти, для Залучення прямих іноземних інвестіцій на законодавчий Рівні Передбачити преференції для зарубіжніх інвесторів, Які вкладають кошти в сільське господарство чи Галузі, что обслуговують его.

  Для забезпечення умов розвитку ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в аграрному секторі визначення та обґрунтований дієвій Механізм Здійснення цього процесса при активному спріянні держави, что Включає в себе ряд елементів: цілі, принципи, умови, методи, засоби, субєкті и очікуваній соціально-економічний ефект від его Впровадження ( рис. 2).

  Реалізація Концепції закладеної в пропонованому механізмі державного регулювання допускає Ухвалення цілого комплексу законодавчо АКТІВ на державному и регіональному рівнях, а такоже системи ЗАХОДІВ, что забезпечують: відтворення агропромислового виробництва як єдиного формирование; Здійснення державних гарантій прібутковості вкладення Капіталу в такий ризиковості сектор, Яким є аграрна сфера; розвиток КООПЕРАЦІЇ, інтеграції и формирование мережі субєктів рінкової інфраструктурі на Сайти Вся інвестіцій.

  Однією з головних причин кризиса виробництва й ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в сільському господарстві є послаблення роли держави в регулюванні виробничих економічних отношений й, дере за все, парітетності міжгалузевого товарообміну. Аналіз динаміки Загальна індексів Зміни цен на продовольство, сільськогосподарську и промислову продукцію за 1995- 2006 р.р. вказує на істотній розрив в темпах зростання цен за досліджуваній период, что Склаві не в Користь сільськогосподарських товаровіробніків. Усереднені Індекси цен не в повній мірі відображають реальний стан речей относительно темпів зростання цен на продукцію промісловості та сільського господарства. Так у 2004 р., Коли середній Приріст цен на промислову продукцію БУВ на Рівні 20,5% ВАРТІСТЬ паливо збільшілася на 40%, міндобрів - на 40-45%, сільськогосподарської техніки на 30% и т.п. Тому реальний індекс паритету цен буде на Рівні 70-75%, что вказує нема на парітетність отношений между сільським господарством и промисловим виробництвом, а скоріше їх диспаритет.

  За проведення в работе розрахунку визначили, что ЗАГАЛЬНІ фінансові Втрата сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області від диспаритету цен за останні 5 років склалось 1210,2 млн. Грн., Що складає 13,7% від отріманої за цею годину грошової виручки. Тому через нееквівалентність в товарообміні сільського господарства з іншімі галузь економіки сільське господарство має низька інвестіційну пріваблівість в порівняні з іншімі галузь народногосподарський виробництва.

  Спіраючісь на Світову практику, де Пенсійні фонди займають друге місце среди ФІНАНСОВИХ посередників та є значний Джерелом Довгострокова інвестіцій для реального и інноваційного секторів економіки, запропонованій Механізм создания корпоративного Пенсионного фонду для підприємств сільськогосподарської Галузі.

  Такий фонд має декілька перевага: По-перше, роботодавець может Встановити прогресивну шкалу согласно Трудової участия працівника, его стажу роботи на даного підприємстві; по-друге, юридичні особі- учасники фонду отримуються додаткові пільги з оподаткування прибутку; по-Третє, у підприємства засновника корпоративного фонду зявляється реальна можлівість самоінвестування; и Нарешті, для фізичних осіб вигода Полягає в отріманні Додатковий гарантій матеріального забезпечення после виходом на пенсію, что забезпечен Гідний рівень життя.

  У Дніпропетровській області Створено и успешно працює декілька десятків агрохолдингових підприємств, Одне з якіх створене у Сінельніківському районі на основе АТЗТ «Агро-Союз». Створення при цьом аргохолдінгу корпоративного Пенсионного фонду дозволити розв'язати проблему недержавного Пенсионного забезпечення ПРАЦІВНИКІВ та за рахунок Власний коштів накопічіті суму, яка может буті спрямована на капітальні вкладення. За нашими розрахунках загальна сума коштів, Які будут акумульовані на підприємстві Завдяк Створення корпоративного Пенсионного фонду та могут буті направлені на цілі інвестування складає 50038,7 тис. грн., тобто почти 10% від річного валового доходу підприємства.

  Отже, создание корпоративних пенсійніх ФОНДІВ на крупних Агропромислова підпріємствах для Накопичення Власний інвестіційніх ресурсов та Зменшення залежності сільськогосподарських підприємств від іноземного Капіталу й є одним з найбільш перспективних направлений реализации інвестіційної політики держави.


  ВИСНОВКИ

  За результатами дослідження проблем розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ та ОЦІНКИ ее ефектівності у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ можна сделать следующие Висновки:

  1. На сегодня НЕ існує однозначної визначення термінів «інвестіція» й «інвестування». Визначили, что інвестиції та патенти розглядаті двояко: за фінансовим визначенням - як вартісній вимір вкладення в господарську діяльність підприємств актівів, та за економічнім змістом - як видатки у основній та оборотний капітал підприємств з метою Отримання економічного чи СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ, а під інвестуванням ми Розуміємо дію, яка відбувається в момент вкладання актівів чи Здійснення ВИДАТКІВ субєктамі ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в тій чи Інший інвестиційний проект.

  2.Вважаємо, что однією з причин повільного розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ у сільському господарстві є високий рівень ІНВЕСТИЦІЙНОГО ризики. Залежних від чінніків традіційно віділяють Такі види ІНВЕСТИЦІЙНОГО ризики: політичний ризики; загальноекономічній ризики; правовий ризики; технічний ризики; Ризики учасников проекту; фінансовий ризики; маркетинговий ризики; екологічний ризики. ВРАХОВУЮЧИ Особливості СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва ми додатково візначаємо технологічні, соціальні та природно-кліматичні ризики и форс-мажорні обставинні.

  3. Зважаючі на постійну потребу сільськогосподарських підприємств у залучені коштів предложено до діючої класіфікації інвестіцій: за обєктамі вкладень; за характером участия в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності за; за регіональною Ознакою; Додати ще одну - «за кратністю інвестування» з віділенням груп: одноразові інвестиції, періодічне інвестування та постійне (Безперервна) інвестування.

  4. Для ОЦІНКИ ефектівності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Використовують різноманітні методи: метод Чистої поточної вартості; метод внутрішньої норми прибутку; методи окупності; ТС-індекс для порівняльного АНАЛІЗУ доцільності інвестіцій. На практике найпошіренішій метод Чистої поточної вартості, но его доцільно використовуват у комплексі з іншімі методами, что нейтралізують его слабі боку, например, в зелених сандалів з ТС - індексом. Отже, повний інвестиційний аналіз повинен проводитись Шляхом зелених сандалів різніх методів, Які доцільно класіфікуваті на три групи: статічні, дінамічні и рінкові.

  5. Аналіз впліву ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса на економічний стан СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва дозволить віділіті три основні етапи его развития: перший етап - спад інвестіційної актівності, СКОРОЧЕННЯ капіталовкладень у галузь, стагнація Галузі коли ОБСЯГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва скоротівся на 50,9%; другий етап - стабілізація та пожвавлення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ у формах лізінгу та Надання підпріємствам товарного кредиту, в цею период спостерігається прізупінення спаду виробництва На межі 20-21 млрд. грн .; третій етап - зростання, Який розпочався в 2001 р. з зростання інвестіційніх ЗАСОБІВ у сільське господарство та загально ОБСЯГИ сільськогосподарської продукції на 19,9%.

  6. Виявлено негативну тенденцію старіння основних засобів сільськогосподарських підприємств, так если у 2000р. коефіцієнт прідатності БУВ на низьких Рівні - 0,53, то у 2005 году ВІН ще знізівся до уровня - 0,42. Зазначилися, что Темпи щорічного Зменшення наявності основних відів техніки є Досить стабільнімі и знаходяться у межах для: тракторів - 7-8%; зернозбиральний комбайнів - 6-7%; бурякозбиральний комбайнів - 7,5-8,5%; Картоплезбиральний комбайнів - 8-9%, а такоже, что практично за всіма видами техніки ее потреба согласно технологічних норм покриттям в Середньому на сорок відсотків. Тому для забезпечення оновлення існуючого технічного парку та его поповнення та патенти залучаті у сільське господарство приватний капітал.

  7. Основними напрямами использование інвестіційніх коштів у сільському господарстві за досліджуваній период є: придбання сільськогосподарської техніки (особливо для збирання врожаю); вкладення у капітальне будівництво, а самє - тваринницький ферм, овоче- и картоплесховіщ, виробничої інфраструктурі; Поліпшення и Відновлення земель, відродження скотарство. При цьом Основним стрімуючім Чинник розвитку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва є незадовільній фінансовий стан підприємств та определена чітка тенденція до Зменшення пітомої ваги Власний інвестіцій з 68,6% у 2001 р. до 57,4% у 2006 г..

  8. Період з 2003-2006 рр. капітальні вкладення в економіку України відносно ВВП зросли и досяглі Достатньо для забезпечення економічного зростання уровня 20,6-26,2%. При цьом в сільському господарстві рівень капітальніх вкладень Ще не задовольняє мінімальні вимоги для забезпечення економічного розвитку Галузі й зважаючі на індикатор інвестіційної безпеки дефіціт інвестіційніх ресурсов Галузі ставити 4,8% валової сільськогосподарської продукції.

  9. Результатом реализации інвестіційної політики Дніпропетровської області починаючі з 2000р. спостерігається тенденція до Збільшення виробництва почти всіх видів продукції тваринництва, и особливо продукції птахівніцтва та свинарства, де визначили тенденція до Збільшення валової продукції за рахунок двох основних факторів - Збільшення поголівя на 41,4% та зростання продуктівності на 15,1%. Негативним є ті, что за останні 7 років поголівя Великої рогатої худоби по області скороти почти вдвічі, что прізвело до зниженя показніків валового виробництва молока на 9,2%, а м'яса более чем на половину - 52,5%.

  10. На підпріємствах Дніпропетровській області Показник інвестування на 1 га сільськогосподарських угідь находится на Рівні 500 грн. и є достаточно високим, проти зважаючі на ті, что сума інвестіцій, яка приходиться на 1 грн. вартості діючіх основних засобів складає только 0,18 грн. можна Говорити про недостатні інвестиції та необходимость поиска Нових Шляхів Збільшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу в сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ.

  11. Однією з головних причин кризиса виробництва й ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в сільському господарстві, є послаблення роли держави в регулюванні виробничих економічних отношений й, дере за все, парітетності міжгалузевого товарообміну. Розраховано что, ЗАГАЛЬНІ фінансові Втрата сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області від диспаритету цен за останні 5 років склалось 1210,2 млн. Грн., Що складає 13,7% від отріманої за цею годину грошової виручки. Тому через нееквівалентність в товарообміні сільського господарства з іншімі галузь економіки сільське господарство має низька інвестіційну пріваблівість в порівняні з іншімі галузь виробництва.

  12. Для вирішенню проблем Залучення інвестіцій в сільськогосподарські підприємства предложено концепцію змішаного інвестування, яка дозволити удосконаліті: 1) організаційні аспекти процесса інвестування, 2) фінансові аспекти через Розширення внутрішніх джерел інвестування; 3) правові Механізми направлені на Залучення прямих іноземних інвестіцій через Надання преференції для зарубіжніх інвесторів, Які вкладають кошти в сільськогосподарські підприємства.

  13. Для забезпечення ефективних умов розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств розроблено Механізм державного регулювання інвестіційніх процесів, что Включає в себе ряд елементів: цілі, принципи, умови, методи, засоби, субєкті и очікуваній соціально-економічний ефект від его Впровадження. Реалізація пропонованого механізму предполагает Ухвалення комплексу законодавчо АКТІВ на державному и регіональному рівнях, а такоже системи ЗАХОДІВ, что забезпечують: відтворення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва; забезпечення захисту інтересів інвесторів при вкладенні Капіталу в сільськогосподарські підприємства; розвиток КООПЕРАЦІЇ, інтеграції и формирование мережі субєктів рінкової інфраструктурі на Сайти Вся інвестіцій.

  14. Що создания при аргохолдінговіх корпоративних пенсійніх ФОНДІВ дозволити розв'язати проблеми не только недержавного Пенсионного забезпечення ПРАЦІВНИКІВ, но й Накопичення Власний коштів, з метою самоінвестування. За розрахунком загальна сума коштів, Які будут акумульовані на підприємстві АТЗТ «Агро-Союз» Завдяк Створення корпоративного Пенсионного фонду та могут буті направлені на цілі інвестування складає 50038,7 тис.грн., Тобто почти 10% від річного валового доходу підприємства. Отже, создание корпоративних пенсійніх ФОНДІВ на крупних Агропромислова підпріємствах є одним з найбільш перспективних направлений реализации інвестіційної політики держави.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ працюю

  У наукових фахових виданнях:

  1. Абрамович І.А. Відновлення ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в АПК за рахунок внутрішніх и зовнішніх джерел // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 5. - С. 7-9.

  2. Абрамович І.А. Інвестування в аграрний сектор економіки України: проблеми та напрями вирішенню // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 3. - С. 9-12.

  3. Абрамович І.А. Напрямки актівізації державної політики относительно Залучення інвестіцій в економіку України // Економіка та держава.- 2007.- № 3.- С. 49-51

  4. Абрамович І.А. Сутність та стан інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в аграрному секторі економіки // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво - 2006. - № 4. - С. 7-10.

  5. Абрамович І.А. Шляхи та заходи Залучення іноземних інвестіцій в сільське господарство України // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 6. - С. 7-9.

  У других виданнях:

  6. Абрамович І.А. Визначення пріорітетів інвестиційно-інноваційного процесса / Матеріали IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України». Том ІІ.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 104.

  7. Абрамович І.А. Перспективи Підвищення інвестіційніх можливий АПК України / Матеріали науково-практичної конференции «Політичні, правові та економічні основи інтеграції України у світове співтоваріство. - Черкаси, 2005. - С.102-106.

  8. Абрамович І.А. Проблеми реализации інвестіційної політики держави: сутність та види інвестіційніх різіків / Матеріали науково-практичної конференции за міжнародною участю «Стратегія Реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування». - Київ, 2007. - С. 3.

  9. Абрамович І.А. Розвиток інвестіцій в аграрному ВИРОБНИЦТВІ / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференции «Наука і освіта 2004». Том 65. Економіка підприємства. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 3.

  10. Абрамович І.А. Роль інвестіцій в розвитку молокопереробної промісловості / Тези Міжнародної науково-практичної конференции «Фінансове забезпечення економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Суспільства». - Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. - С.124-125.

  Анотація

  Абрамович І.А. Розвиток інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, 2008.

  Дісертаційна робота Присвячую вісвітленню теоретичного и методичних Положень визначення сутності інвестіцій та ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів, дослідженню особливо державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств.

  У работе обґрунтовано необходимость Залучення інвестиційний ЗАСОБІВ сільськогосподарськими підприємствами. Проаналізовані показатели Залучення інвестіцій в сільськогосподарське виробництво. Определена результатівність інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств. Предложено концептуальна модель формирование та использование інвестіційніх джерел сільськогосподарськими підприємствами. Надані Пропозиції з удосконалення механізмів реализации державної політики розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств. Розроблено Пропозиції относительно формирование та использование інвестіційніх ресурсов сільськогосподарських підприємств через недержавні Пенсійні фонди.

  Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ризики, джерела інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика.

  АНОТАЦІЯ

  Абрамович І.А. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, 2008.

  У роботі відзначено, що сьогодні не існує однозначного визначення категорій «інвестиція» і «інвестування». Визначено, що інвестиції необхідно розглядати двояко: з фінансового визначенням - як вартісне вимір вкладених в господарську діяльність підприємств активів і за економічним змістом - як вкладення в основний і оборотний капітал підприємств з метою отримання економічного або соціального ефекту. Під інвестуванням визначено дію, яке відбувається в момент вкладення активів суб'єктами інвестиційного процесу в той чи інший інвестиційний проект. Відзначено, що однією з причин повільного розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві є високий рівень інвестиційного ризику. Залежно від таких факторів, як нестабільність податкового режиму, падіння реального курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення, залежність результатів агровиробництва від кліматичних умов, традиційно виділяють такі види інвестиційного ризику: політичний ризик; загальноекономічний ризик; правовий ризик; технічний ризик; ризик учасників проекту; фінансовий ризик; маркетинговий ризик; екологічний ризик. З огляду на особливості сільськогосподарського виробництва в роботі додатково визначені технологічні, соціальні та природно-кліматичні ризики, форс-мажорні обставини. З огляду на постійну потребу сільськогосподарських підприємств у залучених коштах запропоновано до діючої класифікації інвестиції: по об'єктах вкладень; за характером участі в інвестуванні; по періоду інвестування; за формами власності; за регіональною ознакою, додати ще одну - «по кратності інвестування» з виділенням груп: одноразові інвестиції, періодичне інвестування та постійне (безперервне) інвестування.

  Виявлено негативна тенденція старіння основних засобів сільськогосподарських підприємств. Відзначено, що темпи щорічного зменшення наявності основних видів техніки є досить стабільними і знаходяться в межах - 6-9%; а також, що практично за всіма видами техніки її потреба покрита в середньому на 40% від технологічних норм. Тому для відновлення існуючого технічного парку та його поповнення необхідно залучати приватний капітал у вигляді інвестицій.

  Результатом реалізації інвестиційної політики сільськогосподарськими підприємствами Дніпропетровської області починаючи з 2000 р спостерігається тенденція до збільшення виробництва майже всіх видів продукції. У галузі тваринництва, відзначено зростання виробництва продукції птахівництва, і свинарства за рахунок двох основних факторів: збільшення поголів'я на 41,4% і зростання продуктивності на 15,1%. Негативним є те, що за останні 7 років поголів'я великої рогатої худоби по області скоротилося майже вдвічі, що призвело до зниження показників валового виробництва молока на 9,2%, а м'яса більш ніж на половину - 52,5%. На підприємствах Дніпропетровської області показник інвестування на 1 га сільськогосподарських угідь знаходиться на рівні 500 грн. і є досить високим, однак з огляду на те, що сума інвестицій, що припадає на 1 грн. вартості діючих основних засобів становить лише 0,18 грн. можна говорити про недостатні інвестиції та необхідності пошуку нових шляхів збільшення інвестиційного потенціалу в сільськогосподарському виробництві.

  Однією з головних причин кризи виробництва та інвестиційного процесу в сільському господарстві, є послаблення ролі держави в регулюванні виробничих економічних відносин і, перш за все, паритетності міжгалузевого товарообміну. Розраховано що, загальні фінансові втрати сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області від диспаритету цін за останні 5 років склали 1210,2 млн. Грн., Що становить 13,7% від отриманої за цей час грошової виручки. Тому сільське господарство має низьку інвестиційну привабливість. Для вирішення проблем залучення інвестицій в сільськогосподарські підприємства запропонована концепція змішаного інвестування, яка дозволить удосконалити: 1) організаційні аспекти процесу інвестування, 2) фінансові аспекти шляхом розширення внутрішніх джерел інвестування; 3) правові механізми спрямовані на залучення прямих іноземних інвестицій шляхом надання преференції для зарубіжних інвесторів, які вкладають кошти в підприємства галузі.

  Обгрунтовано, що створення при агрохолдинги корпоративних пенсійних фондів дозволить вирішити проблему не тільки недержавного пенсійного забезпечення працівників, а й накопичення власних коштів, з метою самоинвестирования. За розрахунками загальна сума коштів, які будуть акумульовані на підприємстві АТЗТ «Агро-Союз» завдяки створенню корпоративного пенсійного фонду та можуть бути спрямовані на цілі інвестування складає 50038,7 тис.грн., Тобто майже 10% від річного валового доходу підприємства. Отже, створення корпоративних пенсійних фондів на великих агропромислових підприємствах є одним з найбільш перспективних напрямків реалізації інвестиційної політики держави.

  Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ризики, джерела інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика.

  ANNOTATION

  Abramovitch І.A. Development of investment activity of agricultural enterprises - Manuscript.

  Dissertation for the scientific degree of doctor of philosophy of economics, speciality 08.00.04 - economy and management by enterprises (agricultural economics and agro-industry). Dniepropetrovsk State Agrarian University, Dniepropetrovsk, 2008.

  The dissertation work is devoted to illumination of theoretical and methodical positions of decision of essence of investments and estimation of efficiency of investment projects. To research of features of the state adjusting of investment activity of agricultural enterprises

  In work a necessity is grounded of bringing in investment resources by the agricultural enterprises. Indexes are analysed of bringing in of investments in the agricultural production. Definite effectiveness of investment activity of agricultural enterprises. A conceptual model is offered of forming and use of investment sources by the agricultural enterprises. The suggestions are developed on the improvement of machineries of realization of state policy of development of investment activity of agricultural enterprises. The suggestions are developed in relation to forming and use of investment resources of agricultural enterprises through the state pension funds.

  Keywords: investments, investment risks, sources of investing, investment activity, investment policy.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Розвиток інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарських підприємств

  Скачати 62.58 Kb.