Дата конвертації22.08.2017
Розмір196.44 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 196.44 Kb.

Шляхи Підвищення ефектівності виробництва

Дипломна робота

на тему

"Шляхи Підвищення ефектівності виробництва"


Вступ

Актуальність теми. В економіці України в 2003-2004 роках відбулося зростання обсягів виробництва. На жаль, зазначені процеси НЕ є результатом Поліпшення стану та Підвищення технічного уровня парку технологічного обладнання великих підприємств машинобудування. Це зростання є наслідком Певного Підвищення уровня завантаження основних виробничих ФОНДІВ великих підприємств (здебільшого в металургії та хімічній промісловості) и пожвавлення окремий галузь легкої та харчової промисловості, мовляв, не потрібні однострокові Великі вкладення Капіталу в розвиток. Стабільність таких темпів зростання может Забезпечити только інноваційний шлях розвитку народного господарства в цілому, та в Першу Черга в машинобудуванні. Прискореного морального знос технологічного обладнання промислових підприємств під Вплив науково-технічного прогресу прізвело до того, что обладнання застаріває швидше, чем зношується в процесі использование. У звязку з ЦІМ урахування темпів та уровня морального знос в усіх его проявах становится дедалі важлівішім. Дуже важліво своєчасно віявляті ту межу, за Якою подалі использование обладнання становится Економічно недоцільнім. Великі промислові підприємства України орієнтовані на виробництво великих обсягів продукції, Які набагато перевіщують місткість ее внутрішнього Сайти Вся. Отже, нужно якомога скоріше віходити на Зовнішні ринкі. Альо це потребує переходу до нового уровня якості продукції, зміни ее асортименту та номенклатури, стандартів и вимог до виробництва. Необходимо такоже Проводити Відновлення продукції, технології та технологічного обладнання у великому масштабі, у Стислі строки, та ще й з дефіцітом коштів на ее фінансування. Це требует Виявлення найбільш важлівіх обєктів Відновлення, та коордінування процесса фінансування. В таких условиях особливого значення набуває визначення строків Корисна использование технологічного обладнання з урахуванням морального та фізічного знос, як и предусмотрена стандартами бухгалтерського обліку. Рядків корисностей использование шкірного окремий обєкта может буті НЕ только основою для визначення норм амортізації обладнання, як срок відшкодування знос, но й важлівім Показники планування процесса его Відновлення. Саме це зумовлює Актуальність дослідження.

Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дипломна робота Виконала відповідно до планів підприємства почату Впровадження нового обладнання та технології виробництва.

Мета и задачі дослідження. Метою діпломної роботи є розробка теоретичного основ, методичних и практичних рекомендацій относительно вопросам Підвищення ефектівності виробництва підприємств машинобудування та визначення строків Корисна использование обєктів актівної части основних виробничих ФОНДІВ з урахуванням фізічного та морального знос.

Для Досягнення поставленої мети в работе вірішуються Такі завдання:

дослідіті теоретичні основи Виникнення моральної и фізічного знос технологічного устаткування та процесса его відшкодування;

проаналізуваті чінне у сфері оновлення основних виробничих ФОНДІВ законодавство;

удосконаліті єдину для цілей економічного аналізу, планування й обліку термінологію в части, что стосується знос та відновлення основних виробничих ФОНДІВ и уточніті класіфікацію процесів Відновлення;

Розробити підхід относительно планування показніків строків Корисна использование основних виробничих ФОНДІВ для! застосування в діючіх методах амортізації;

Розробити способ визначення фактичного уровня знос основних виробничих ФОНДІВ підприємства з урахуванням фізічного та морального знос.

Обєктом дослідження є процес Відновлення основних виробничих ФОНДІВ підприємств машинобудування. Предметом дослідження є принципи, методи та Практичні аспекти відшкодування моральної знос технологічного обладнання підприємств машинобудування.

Методи дослідження. Для Досягнення поставленої мети в работе вікорістовуваліся загальнонаукові принципи проведення ДОСЛІДЖЕНЬ. Теоретична база дослідження - наукові праці вітчізняніх та зарубіжніх учених у Галузі економіки знос та відновлення технологічного обладнання промислового підприємства.

Правове поле дослідження складає чінне законодавство у сфері визначення знос та проведення ЗАХОДІВ Відновлення технологічного обладнання. Інформаційна база охоплює статистичні дані про стан обладнання підприємств в Україні та дані, что отрімані в ході Власний ДОСЛІДЖЕНЬ.

У работе Використано методи структурно-логічного АНАЛІЗУ (у ході АНАЛІЗУ законодавчої та нормативної бази, обґрунтування, уточнення, упорядкування й Узгодження термінології), математичного моделювання (при розробці алгоритму Вибори обєктів Відновлення); метод логічного моделювання (у ході теоретичного обґрунтування системи показніків уровня морального та фізічного знос ЗАСОБІВ виробництва).

Наукова новизна отриманий результатів. Основний науковий результат роботи Полягає в обґрунтуванні теоретично основ визначення реального уровня знос технологічного обладнання, підходів относительно планування его Відновлення.

Наукова новизна результатів дослідження Полягає в тому что удосконалено класіфікацію морального знос ЗАСОБІВ виробництва з віділенням суспільного морального знос, что проявляється як Втрата їх суспільної корисності та рінкової вартості, та індівідуального морального знос, Який веде до Втрата індівідуальної корисності для власника и проявляється в скороченні рядок корисностей использование обладнання на конкретній операции технологічного процесса виробництва, та факторів, что вплівають на рівень морального знос ЗАСОБІВ виробництва т а ШВИДКІСТЬ его Накопичення, понятійній апарат економічного аналізу, обліку, планування та податкового законодавства в части, что стосується Відновлення основних ФОНДІВ на основе врахування економічного змісту процесів їх знос та відновлення;

Практичне значення отриманий результатів дослідження. Розроблені в діпломній работе підході, способи й методи визначення морального знос та его відшкодування являються собою методичну основу для Вдосконалення планування Відновлення технологічного обладнання промислових підприємств, більш точного обчислення балансової вартості основних засобів та ее зближені з ринкового вартістю обладнання, что виводу з ЕКСПЛУАТАЦІЇ або підлягає оцінюванню у складі єдиного господарського комплексу при продажу.

До числа результатів, что ма ють найбільше практичне значення, належати:

методика визначення строків Корисна использование обєктів актівної части основних виробничих ФОНДІВ, что дозволяє візначіті Оптимальний срок проведення ЗАХОДІВ Відновлення относительно шкірного окремий обєкта;

способ обчислення уровня фактичного знос технологічного обладнання підприємств машинобудування з урахуванням суспільного морального знос, Який дает можлівість обґрунтувати ВАРТІСТЬ обладнання при его віведенні з ЕКСПЛУАТАЦІЇ та продажу або візначіті попередня суму витрат на відшкодування знос для Подальшого использование.

Результати дослідження розраховані на базі ВАТ «ХК« Луганськтепловоз ».


1. Теоретичні основи Вибори Шляхів Підвищення ефектівності виробництва

1.1 Підвищення ефектівності виробництва методом Відновлення устаткування

При СЕРЕДНЯ Рівні знос ОВФ у промисловості України, что ставити понад 55%, зростання обсягів виробництва без Відновлення технічної бази виробництва неминучий Зупини в результате Падіння Фактично потужного, Досягнення критичного рівня, як з подивимось економічних границь ЕКСПЛУАТАЦІЇ зношеної техніки і застаріліх технологій, так и в плане різкого зростання кількості й ваги НАСЛІДКІВ аварійних зупинок. До цього треба Додати, что на великих підпріємствах, особливо важка та транспортного машинобудування, верстатобудування, електротехнічної Галузі, знос ФОНДІВ досяг 80-90%. Потрібен новий підхід до Відновлення ОВФ на основе стандартів и вимог СВІТОВОГО Сайти Вся. Ситуація погіршується тим, что на Данії годину в Україні немає єдиного понятійного апарату, Який відображає Сутність процесів знос, его відшкодування Шляхом Відновлення ЗАСОБІВ виробництва, й у тому чіслі основних виробничих ФОНДІВ (ЗАСОБІВ) підприємства (далі - Відновлення ОВФ), Пожалуйста Було б закріплене в Концепції технічної політики держави. Немає даже єдиного підходу до визначення тієї Частки ЗАСОБІВ виробництва, яка багаторазове вікорістовується впродовж одного виробничого циклу. Економіка і податкове законодавство оперує поняття - «основні фонди (ОФ)», тоді як бухгалтерський облік побудовали на понятті «основні засоби (ОСЗ)», візначені як Частка необоротних матеріальніх актівів. Економічний Зміст ціх термінів та ПЕРЕЛІК елементів почти Повністю збігається, но на практике ВАРТІСТЬ ОВФ и ОСЗ візначається по-різному й у різніх цілях, та смороду даже по-ІНШОМУ структуруються. Що ж стосується безпосередно Відновлення, як процесса відшкодування моральної та фізічного знос, то цьом харчування за Останній период почти НЕ Було присвячено фундаментальних наукових праць, воно розглядалося лишь як напрямок інвестіційної діяльності підприємства [8, 11]. Це прізвело до того, что глобальні питання розвитку підприємства знаходять відображення в наукових розробка, тоді як Актуальні проблеми методичного плану не вірішуються. Например, є необходимость у врахуванні морального знос в розрахунках норм амортізації, но ж немає затверджених методичних Вказівок, як це делать. У традіційному трактуванні Відновлення ОВФ [9, 10, 12, 14] розглядається за укрупненими напрямку, что НЕ ма ють чіткіх між, де авторизованого дотрімуються класіфікації, яка застосовувалася в загальнодержавних, а інші - в галузевих методичних розробка. Однак в офіційніх методичних Матеріалах, що не дається визначення напрямків Відновлення, мова идет только про напрямки капіталовкладень, тому класіфікації, побудовані на зазначеним Матеріалах НЕ могут буті Досить повні та не відображають характерну рис процесса, что вімагають візначеної организации робіт.

Існуюча класифікація Відновлення НЕ відповідає Вимоги рінкової економіки ще й тому, что напрямки Відновлення визначавши відповідно до напрямків централізованого державного фінансування (на реконструкцію, технічне переозброєння, розширення, нове будівництво). Оскількі в условиях Сайти Вся підприємство формує кошти на Відновлення сортаменту, воно ж винне візначаті конкретні обєкти Відновлення, его види, форми, напрямки, что найбільш повно відповідають сучасним вимоги з урахуванням перспектив розвитку и парку обладнання, и технології, и продукції, и Сайти Вся.

У плануванні Відновлення підприємство может використовуват Різні системи показніків, Які базуються на візначенні потужного, розрахункові показніків виробничого потенціалу, візначенні вікової структури парку та інші, что відповідають конкретній виробничо-фінансовій обстановці и рінковій конюнктурі. Найбільш повно зазначені умови могут буті враховані при вікорістанні показніків морального та фізічного знос. Однако для его! Застосування в практике планування Відновлення має буті уточнена класифікація морального знос, розшірена система показніків з урахуванням умов Сайти Вся, розмежовані прояви морального знос в сфері виробництва ЗАСОБІВ виробництва й у сфері їхньої ЕКСПЛУАТАЦІЇ, враховані прояви морального знос Стосовно моделі машини, парку машин, окремо узятому обєктові основних ФОНДІВ (ЗАСОБІВ).

Кроме цього, та патенти, віділяті и враховуваті в єдіній класіфікації две найбільші СКЛАДОВІ процесса Відновлення - у ВИРОБНИЦТВІ й ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ виробництва, а такоже враховуваті, что Відновлення потребують НЕ только ОКРЕМІ одиниці обладнання, но и Єдині комплекси - виробництва, підприємства, Галузі, промисловий комплекс країни в цілому.Сфера виробництва ЗАСОБІВ виробництва є Основним Джерелом Виникнення моральної знос іншого роду, что віявляється Стосовно ОВФ у сфері їхньої ЕКСПЛУАТАЦІЇ, - одного з основних факторів, Які визначаються ОБСЯГИ, напрямки и форми Відновлення, а такоже методи їхнього планування на всех рівнях керування. З цього подивимось, доцільно використовуват уточнення класіфікацію, что відображає сучасні вимоги до планування Відновлення в рінковій економіці та спеціфічні прояви морального знос в условиях его прискореного (рис. 1.1).

Согласно з цією класифікацією нужно розглядаті окремо модель машини, парк діючого обладнання та діючу одиниць обладнання, тобто конкретні машину. КОЖЕН з ціх обєктів потребує спеціфічніх форм Відновлення з притаманних Їм методами, засоби реализации, особливо фінансування. Так, модель машини - це обєкт, Який підлягає відновленню у сфері виробництва ЗАСОБІВ виробництва. Відновлювальні процеси тут стосують верстатобудівніх підприємств. У сфері ЕКСПЛУАТАЦІЇ відновлювання моделі может відбуватіся лишь в напрямку агрегування даної машини (моделі) з іншімі моделями або агрегатами Задля Виконання конкретних завдання конкретного виробництва. При цьом віхідна модель змініться на модіфіковану з урахуванням того, что агрегуватіся могут кілька машин різніх моделей одночасно, й далі ця нова модель тіражуватіся НЕ буде, або тираж буде маленький й лишь для Власний потреб. До цього треба Додати, что зміна моделі машини может реалізуватіся Ранее, чем вона піде в серію. Тоді ЦІ Зміни відобразяться у змінах до проекту. Если Такі Зміни є коріннімі, то мова идет про заміну даної моделі на іншу у ее ВИРОБНИЦТВІ. Если ж ні, то це модернізація віхідної моделі у ее ВИРОБНИЦТВІ может здійснюватіся кілька разів у процесі поступового переходу до принципова новой моделі.

Если зміна моделі машини у процесі ее виготовлення означає для верстатобудівного підприємства зміну продукції, то заміна діючого обладнання на підприємстві, что его експлуатує, может буті віклікана цілою низкою причин. Це может буті високий рівень фізічного знос, Який Робить подалі експлуатацію обладнання неефективно. А, може, причиною є швидке зростання уровня морального знос іншого роду, что віпереджає зростання знос фізічного. Заміна такоже может буті наслідком переходу підприємства на виготовлення Іншої продукції, что потребуватіме й Іншої технології. Таке может спричинитися при переході виробництва до Іншого типу, например, если предприятие переходити до масового виробництва тієї ж продукції або, навпаки, від серійного виробництва переходити на позамовну систему.

Діюча одиниця обладнання є елементом парку діючого обладнання підприємства, окремий виробництва або якоїсь ланки техпроцесу. Парк обладнання - Це вже доладна технічна система, яка НЕ ​​є механічною сумою окремий машин. Парк обладнання має свою організаційну та виробничу структуру. КОЖЕН окремий елемент (машина) має свои Власні характеристики, Які у тій чи іншій мірі відповідають рівню парку в цілому, а такоже буде потрібно конкретного РОбочий місця. З цього вітікає протіріччя, бо рівень парку обладнання если и змінюється, то Повільно, тоді як спожи конкретного РОбочий місця могут змінюватіся Досить часто та різко в залежності від співвідношення потреб РОбочий місця та можливіть встановлення на цьом місці обладнання.

Відновлення на підприємстві, в окремий ВИРОБНИЦТВІ, на Кожній ланці виробничого процесса может буті реалізоване у виде реконструкції, технічного переобладнання або Розширення виробництва.

Треба зауважіті, что на Сейчас є розбіжності у візначенні всех ціх зрозуміти, а такоже у Переліку ознака віднесення робіт до того чи Іншого напрямку Відновлення. Дехто каже, что найважлівішім крітерієм є коефіцієнт Відновлення або коефіцієнт приросту виробничих потужного [27]. Однако Досить Важко дати обґрунтування конкретних показніків, что відділяють, например, реконструкцію від технічного переобладнання. Саме тому Різні авторизованого предлагают дуже широкий діапазон значень ціх показніків, что відрізняються у кілька разів. Тому треба віходити з того, что організаційну форму того чи Іншого напрямку Відновлення все ж таки візначає ряд характерних особливо, а самє:

ПЕРЕЛІК характерних самє для цього напрямку робіт (будівельні, монтажні, механоскладальні, налагоджувальні);

засіб организации Виконання робіт (например, передача їх спеціалізованому підрядчіку, закупівля готових блоків, власне виготовлення);

масштаб змін та необходимость залагодження окремий вопросам з місцевою властью;

економічна Сутність змін (поступове Накопичення, степень переходу на більш високий рівень розвитку, Інтенсивний або екстенсивних напрямок розвитку);

система обмежень, у якіх відбувається процес Відновлення (обмеження по территории, у часі, у ресурсах, у методах Виконання робіт);

необходимость зупинення Повністю або частково технологічних процесів основного виробництва.

З урахуванням сказаного вищє Можемо візначіті основні Терміни, что характеризують процеси Відновлення.

Технічне переобладнання - це напрямок інтенсівного Відновлення, что реалізується методами заміні, модернізації та обєднання окремий машин в комплекси на діючіх виробничих площ без довготрівалої зупинки основного виробництва, що не потребує Узгодження Із стороннімі організаціямі и віконується за Єдиним планом.

Реконструкція - це напрямок в основном інтенсівного Відновлення, повязаний з необхідністю Зміни організаційної, виробничої структури, Структури управління, что реалізується методами заміні, модернізації, додатковий введення та обєднання окремий машин в комплекси як на діючіх, так и на знов збудованіх виробничих площ у межах периметра діючого підприємства, Який дозволяє вікорістаті НОВІТНІ тЕХНОЛОГІЇ по окрема виробництвах и потребує зупинки основного виробництва на період Виконання основних обсягів робіт за етапом єдиного плану.

Розширення виробництва - це напрямок в основном екстенсивних розвитку, что предполагает обмеження использование Нових технологій на знов збудованіх площа як у межах периметру підприємства, так и на Нових площа, что потребує Згоди ОРГАНІВ місцевої влади, и Забезпечує виготовлення традіційної продукції у збільшеніх обємах в основном на основе традіційніх технологій.

Нове будівництво - це напрямок Відновлення таких обєктів, як фірма, обєднання підприємств, галузь виробництва, повязаний зі зміною їх структури, як інтенсівного, так и екстенсивних характеру розвитку, в залежності від уровня вікорістовуваніх технологій та прогресівності продукції, что реалізується Шляхом Додатковий введення передової техніки на знов зведення площ, что віділені додатково согласно з планом розвитку регіону, Галузі.

Відновлення может відбуватіся, як Вже Було показано, у виде заміні, модернізації, додаткова Введення обладнання, будівництва, переоснащення обладнання та его обєднання у комплекси. Слід відзначіті, что КОЖЕН з ціх відів Відновлення (рис. 1.2) має свои характерні Особливості, Які дозволяють віділіті підвіді Відновлення, КОЖЕН з якіх потребує окремий методів реализации.

Так, заміна может буті рівноцінною, а може буті зі зміною показніків. Рівноцінна заміна характерна для періодів сталого и довготрівалого уровня виробництва продукції, Попит на якові НЕ змінюється довше, чем середній строк служби обладнання, на якому ця продукція віробляється, но ж менше, чем нужно на зміну моделей у ВИРОБНИЦТВІ цього обладнання. Заміна зі зміною показніків відбувається Частіше, бо НЕ потребує згаданіх вищє умів, до того ж дозволяє поступово поліпшуваті рівень парку обладнання в цілому. На практике можлива ситуация, коли на конкретному робочому місці потрібна машина більш застарілої моделі, чем сучасна. Така заміна теж можлива, бо дозволяє, як правило, економіті на енергоносіях.

Підвіді модернізації розрізняються в основном за призначення. Так, ремонтна модернізація дозволяє ліквідуваті даже залішковій фізичний знос, Який нельзя ліквідуваті с помощью ремонту. При цьом конструкція, что модернізується, змінюється незначна, альо ж дозволяє замініті найбільш ненадійні, фізично зношені Вузли на Нові.

Технологічна модернізація, як правило, дозволяє знізіті енерговітраті, витрати праці, Зменшити рівень відходів та шлюбу, что дозволяє підняті технологічний рівень обєкта до сучасного за умови Виконання тих самих операцій, что и Ранее, або ж дати можлівість обробляті аналогічні деталі БІЛЬШОГО тіпорозмірного ряду. Технологічна модернізація є альтернативою заміні обладнання, до того ж может буті виконан без зупинки виробництва у найкоротші Терміни та з меншими витратами.

Модернізація за Розширення функцій предполагает або повну зміну функцій, або Розширення діапазону операцій. При цьом підвіщуються Рівні універсальності обладнання, гнучкості парку в цілому, растет можлівість переналагодження обладнання на виготовлення новой продукції. Оскількі при цьом зніжується рівень спеціалізації, то цею підвід модернізації доцільно використовуват в одінічному та мілко серійному тіпі виробництва. Альтернативою цьом підвіду модернізації є Розширення уровня КООПЕРАЦІЇ з передачею окремий операцій на інші підприємства у виде замовлень або закупівля ціліх готових вузлів.

Додаткове Введення обладнання доцільне только тоді, коли Неможливо вірішіті проблеми наявний парк машин, тому что, як показала практика, Додаткове введення не дозволяє у більшості віпадків Повністю вікорістаті возможности як новой машини, так и того парку, что Склаві и Взаємодіє з новою технікою. Додаткове Введення традіційної техніки теж має свои Недоліки, тому что, добро впісуючісь у технічний рівень існуючого парку, фізично нова традиційна техніка НЕ ​​встігне відробіті свою ВАРТІСТЬ, як Вже вінікне необходимость замінюваті весь парк, або технологічну лінію, або технологію внаслідок морального знос. Таким чином, Додаткове Введення як традіційної, так и прогресивної техніки ограниченной економічнімі Показники ефектівності їх использование. Найбільш ефективна є Додаткове Введення традіційної техніки з виготовлення традіційної продукції, зміна якої НЕ прогнозується на довгострокову перспективу, на Нових площ.

Такий вид Відновлення як переоснащення обладнання Дуже близько до его модернізації, однак має спеціфічні Відмінності. Так, например, переоснащення у більшості віпадків потребує лишь Зміни оснащення, Інколи робочих ОРГАНІВ або ж агрегування додатково вузлів, таких як перевантажуючі роботи, бункери завантаження, автомати керування процесами. Що ж до модернізації, то вона потребує Зміни конструкції самой машини, ее несучих елементів, стікуючіх вузлів. Переоснащення дозволяє автоматізуваті обладнання або Изменить Функції, Які воно Виконує, тому можна віділіті ЦІ два напрямки в ОКРЕМІ підвіді переоснащення. Зміна функцій (например, переобладнання токарно-гвінторізного верстата на горизонтально-свердлильний) может буті виконан з Додавання позіції ОБРОБКИ, например, две вместо одної, без змін основного приводу. Частіше за все таке обладнання переходити з розряду універсального до розряду спеціального. Це повязано з тим, что припасування Додатковий вузлів звужує діапазон использование машини. Так, например, если встановлен завантажувальну бункер та Автоматичне фіксування деталі, цею верстат без переоснащення Вже нельзя використовуват для виготовлення Іншого тіпорозміру деталі, бо цього не дозволено конструкція бункера.

Сам срок «Відновлення» у сучасности розумінні не є однозначним. Відновлення іноді трактується як «... стадія відтворення основних ФОНДІВ, у ході якої відбувається їхнє відшкодування в натурально-речовій форме» [28]. Если Прийняти Цю точку зору, становится неясно, за рахунок которого ж процесса відбувається розвиток технічної бази, Усунення ее морального знос. Тому віходімо з того, что Відновлення - не доведення обєкта до первісного стану, а Підняття даного обєкта на якісно новий рівень, что відповідає ступеню розвитку продуктивних сил Суспільства, тобто - відшкодування НЕ только фізічного, но й морального знос. При такому підході доведення обєкта до стану Близько до віхідного (практично Ніколи НЕ вдається відшкодуваті фізичний знос Цілком [2]) логічніше Зазначити як підтрімку на визначення, пріпустімому Рівні зношеності. Недостатньо коректний є и формулювання, відповідно до которого Відновлення - це «... придбання нового або модернізація діючого обладнання ...» [27], оскількі придбання, но НЕ встановлення обладнання - Усього лишь товар, тоді як перекомпонування Вже наявний обладнання может дати нову організацію техпроцесу складної системи машин, тобто матіме місце Відновлення, витрати на его проведення и результат. Занадто вузький є визначення, что трактують Відновлення як «... форму технічного переозброєння підприємств ...» [13]. У даного підході НЕ врахована Різноманітність обєктів морального знос І, отже, - Відновлення, спрямованостей на відшкодування зазначеним знос. Технічне переозброєння як категорія застосовується только до парку машин (Галузі, підприємства, народного господарства в цілому), но не до моделі машини або окремий верстата.

Процеси відшкодування знос ОВФ могут проводитись у форме ПІДТРИМКИ (ВІДБУДОВИ) або Відновлення.Пропонується дати визначення назви процесам, Пожалуйста уточнювало б найбільш повне наведення у вітчізняній Економічній літературі [9]:

Підтримка (Відбудова) ОВФ - це процес відшкодування фізічного знос Шляхом Здійснення потокової и капітальніх ремонтів, рівноцінної заміні, а такоже ремонтної модернізації обладнання, Який частково усуває и моральний знос іншого роду, но только в рамках, обмеження Показники машини, что модернізується, на качану ее ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Відновлення ОВФ - процес відшкодування морального знос іншого и третього роду (див. Розділ 1.2) в процесі виробництва й ЕКСПЛУАТАЦІЇ обєкта Шляхом прогресивної модернізації и нерівноцінної заміні на більш досконале обладнання, во время реализации якіх может відбуватіся відшкодування фізічного знос обєкта (парку машин, окремої машини або Лінії). Уточнення, что Пропонується, Полягає в тому, что підтримка (Відбудова) не винних включать у Відновлення, оскількі, на Відміну Від последнего, спрямовано головного чином на відшкодування фізічного знос.

Відновлення моделі машини, як інтелектуальної власності ее виробника, в процесі ее виробництва - Усунення суспільного морального знос (комплекту конструкторської и технологічної документації) Шляхом Внесення удосконалення у документацію, а такоже Внесення змін у технологічну документацію, что Забезпечує виробництво машин новой або модернізованої моделі.

Відновлення діючої машини в процесі ее ЕКСПЛУАТАЦІЇ - Усунення суспільного морального знос обладнання Шляхом Виконання ее модернізації, припасування до складної технічної системи та заміні на більш досконалу техніку, або відшкодування індівідуального (розділ 1.2) морального знос Шляхом модернізації з метою приведення параметрів машини у відповідність до вимог РОбочий місця, заміні, что проводитися з тією ж метою. Усі ЦІ види, форми та напрямки Відновлення знаходяться у взаємозвязку, Який відображено на рис. 1.1 та 1.2.

У даного розділі роботи віходімо з того, что процеси відшкодування знос ОВФ могут буті реалізовані у форме ПІДТРИМКИ або Відновлення. Відповідно до пропонованого нами визначення, підтримка ОВФ - це процес відшкодування фізічного знос Шляхом Здійснення потокової и капітальніх ремонтів, рівноцінної заміні, а такоже ремонтної модернізації устаткування, что частково усуває и моральний знос іншого роду. Відновлення ОВФ - процес відшкодування морального знос іншого и третього роду Шляхом прогресивної модернізації та нерівноцінної заміні, тобто заміні на більш прогресивний устаткування, у результате чого может мати місце Усунення и фізичний знос обєкта.

1.2 Вплив морального и фізічного знос на ефективність виробництва

Класифікація морального знос мало змінілася и не відрізняється від класичної, но ж у такому виде вона почти непригодна для практичного использование. Як показує практика, не всегда обладнання застарілої моделі потребує заміні, если фізичний его знос НЕ досяг критичного уровня. Це обумовлено умів ЕКСПЛУАТАЦІЇ обладнання на конкретному робочому місці, де більш прогресивна машина з скроню Показники кількості продукції, что обробляється, может віявітіся недовантаженою, або спожіваті Занадто много ЕНЕРГІЇ, або буті Занадто складаний в ремонті та обслуговуванні.

На рис. 1.3 представлена ​​укрупнена схема діференціації морального знос за родом, видом и рівнем. Як віпліває з Наведеної схеми, треба доповніті загальнопрійняту класіфікацію поділу морального знос на перший и другий рід новою класіфікаційною одиницею - моральним знос третього роду, Механізм Виникнення которого буде Розглянуто нижчих. У Цій же класіфікації розглядається диференціація морального знос 2-го роду на Суспільний та індивідуальний, а 3-го роду - на тій, что відшкодовується, и тієї, что НЕ відшкодовується. Класифікація враховує рівень знос и его основні напрямки.

Віходячі зі сказаного, предлагают Такі визначення:

Суспільний моральний знос іншого роду - це Втрата вартості обєкта (моделі, парку, машини) у результате з'явилися більш досконале обєкта аналогічного призначення, обумовлена ​​Шляхом продаж зазначеним обєкта в условиях немонополізованого Сайти Вся ЗАСОБІВ виробництва.

Індивідуальний моральний знос - Втрата споживчої вартості обєкта для его власника в результате невідповідності можливий конкретної машини до вимог конкретного РОбочий місця. Цей вид знос может буті усунутій Шляхом заміні обєкта обладнанням, что більш повно відповідають вимоги конкретної виробничої ситуации на даного робочому місці; Шляхом модернізації обєкта у відповідному напрямку або переміщення обєкта на робоче місце, Вимоги которого ВІН задовольняє. Если заміна з переміщенням обєкта нездійсненна, то ВІН может буті реалізованій за ринковий ціною з урахуванням суспільного морального и фізічного знос (рис. 1.3).

Для того, щоб у єдіній класіфікації морального знос враховуваті Вплив Сайти Вся, треба доповніті загальновідому класіфікацію, віділівші в ній
моральний знос 3-го роду относительно ЗАСОБІВ виробництва, у т.ч. до основних ФОНДІВ діючіх виробничих підприємств.

Пропонується вважаті моральним знос 3-го роду Втрата вартості ЗАСОБІВ виробництва (у т.ч. моделей машин як таких, усього парку віпущеніх машин цієї моделі, а такоже тихий, что знаходяться в ЕКСПЛУАТАЦІЇ, тобто є основними фондами машин цієї моделі), зайнятості виготовлення візначеної продукції внаслідок полного або часткового (звуження Сайти Вся) знікнення суспільної споживи в Цій продукції. Характерним прикладом морального знос 3-го роду можна вважаті повну Втрата вартості спеціального обладнання, призначення для масового виготовлення радіоламп в електронній промісловості, у звязку з переходом на виробництво напівпровідніковіх приладів, что Прийшли на зміну вакуумній техніці, и Виготовлення за вузькоспеціалізованімі технологіямі (например, планарні технології). У Сейчас годину ринок вакуумних Електрон приладів звузівся настолько, что НЕ требует їхнього масового виробництва. Таким чином, усе Спеціальне вісокопродуктівне обладнання, призначення для випуску вакуумної техніки, втратило свою ВАРТІСТЬ до уровня ліквідаційної. Характерною рісою морального знос 3-го роду є ті, что ВІН по-різному віявляється Стосовно спеціального й універсального обладнання. Універсальне обладнання, у силу своєї гнучкості, может у визначених рамках перенастроюватіся на виробництво Іншої продукції, что корістується Попит. Такий перехід повязаний з Додатковий витратами. Кроме того, виробництво новой продукції может віявітіся набагато Менш рентабельності, тому ринкова ВАРТІСТЬ даного обладнання знизу, тобто буде мати місце реальна часткова Втрата вартості.

У звязку з віщесказанім, заходь Відновлення, спрямовані на відшкодування моральної знос 3-го роду, повінні носить довгострокового характер и реалізовуваті у виде велікомасштабніх ЗАХОДІВ реконструкції та технічного переозброєння. Ясно, что заходь относительно Усунення морального знос 3-го роду, повінні плануватіся на далеку перспективу з урахуванням потенціалу розвитку продукції, что віпускається

Розглянемо докладніше діференціацію морального знос 2-го роду, як найбільш вагомий фактор, что требует врахування в плануванні Відновлення, на Суспільний та індивідуальний. Такого підходу дотрімуються й інші авторизованого [17].

Віділення суспільного й індівідуального морального знос та патенти в процесі планування, тому что дозволяє оцініті стан парку в цілому и необходимость его технічного переозброєння, реконструкції, розширення з урахуванням уровня індівідуального морального знос кожної конкретної одиниці обладнання. Суспільний знос візначає техніко-економічний рівень виробництва на підприємстві в цілому, індивідуальний - степень відповідності показніків машини до мінлівіх Умова виробництва на конкретному робочому місці. Если при оцінці уровня суспільного морального знос парку машин у цілому виявило потреба в підвіщенні технічного уровня виробництва, тобто усуненні суспільного морального знос іншого роду Шляхом реконструкції, технічного переозброєння або нового будівництва, то Усунення індівідуального морального знос конкретних обєктів Варто відкласті до завершення ЗАХОДІВ корінного Відновлення, оскількі індивідуальний знос обєктів может змінітіся. Така зміна прізведе до Зміни черговості Виконання ЗАХОДІВ Відновлення конкретних обєктів.

Як віпліває з визначення, капітальний и поточний ремонт не может поліпшіті основні фонди, а только їхній стан. Жоден вид ремонту, На Відміну Від заміні, що не может Цілком усунуті фізичний знос, и всегда має місце непереборній залішковій знос ОВФ. Віходячі з цього, можна стверджуваті, что в Останній редакции Закону України «Про оподаткування прибутку» ігнорується це найважлівіше положення и спотворюється як облік, так и планування розвитку технічної бази. П. 8.7 зазначеним Законом говорити: «поточний и капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переозброєння й інше Поліпшення основних ФОНДІВ», тобто в даного пункті ремонт трактується як Поліпшення основних ФОНДІВ. У звязку з ЦІМ, витрати на ремонт у сумі, что перевіщує 10 відсотків сукупної балансової вартості всех груп основних ФОНДІВ за станом на початок звітного ПЕРІОДУ будут віднесені на Збільшення балансової вартості ОВФ. Тут має місце ОЧЕВИДНЕ протіріччя. Ніякий ремонт не может підвіщіті реальну ринкову ВАРТІСТЬ обєкта до величини ее первісної вартості, а тім более перевіщіті ее. Отже, балансова ВАРТІСТЬ буде все более відхілятіся від реальної рінкової І, у кінцевому Рахунку, Втрата звязок з фактичність станом ОВФ. Більш того, таке Значне зростання витрат на ремонт может знізіті ринкову ВАРТІСТЬ обєкта до уровня нижчих ліквідаційної. Це говорити про ті, что обєкт, Який потребує таких витрат на ліквідацію морального и фізічного знос, що не Потрібний нікому, ВІН Втрата свою СПОЖИВЧИХ ВАРТІСТЬ. Очевидно, це и є вартісна границя, что візначає срок Корисна использование обєкта. Необходимо відзначіті, что срок «срок Корисна использование» Неодноразово застосовується стандартами бухгалтерського обліку, однак немає его Досить чіткого визначення. Визначення, наведені в стандартах, що не дозволяє побудуваті методику его розрахунку. Так, например, если предприятие Придбай устаткування для Виконання конкретного замовлення, после чого це устаткування буде продано, орієнтуватіся на «очікуваній ОБСЯГИ віпущеної на цьом устаткуванні продукції» явно не можна, тому что розрахована на такій Основі норма амортізації непрійнятна.

Орієнтації на «очікуваній период часу» - неясно, Які ж фактори повінні буті враховані при розрахунку даного сертифіката №. ВІН НЕ может Цілком ВІДПОВІДАТИ Поняття «нормативний срок служби устаткування» вже хоча б тому, что немає відповідніх галузевих міністерств, Які б Займаюсь розрахунком и ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів даного сертифіката №. Старі нормативи поступово втрачають свою Актуальність з з'явилася Нових відів и тіпів устаткування, что НЕ відповідає Вимоги застарілої класіфікації. Підприємства-виробника зараз Вкрай Рідко вказують у паспортних Даних устаткування показатели, что відображають его довговічність. Немає методик визначення терміну Корисна использование з урахуванням умов ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування, включаючі рівень кваліфікації ПРАЦІВНИКІВ; НЕ відпрацьовані методи обліку уровня морального знос техніки; НЕ встановлений точний характер звязку змінності роботи устаткування з трівалістю терміну Корисна использование, тім более з урахуванням впліву морального знос, что может наступіті Раніш за фізичний. На рис. 1.5 наведено схему, яка відображає звязок суспільного знос обладнання через ринковий Механізм з ВИНИКНЕННЯ індівідуального знос обладнання підприємства в конкретних условиях виробництва. Такий підхід дозволяє трактуваті Суспільний знос як Втрата рінкової вартості обєкта, а індивідуальний - як Втрата корисності его для власника у процесі виробництва.

При віборі методу визначення терміну Корисна использование можна Керувати данімі заводу-виробника, отриманий Шляхом проведення іспітів.Однако такий метод орієнтований, у Першу Черга, на облік уровня фізічного знос. Кроме того, ремонт як способ Усунення фізічного знос НЕ обмеження технічнімі можливо і может продовжуватіся нескінченно Шляхом заміні послідовно усіх вузлів и деталей. Очевидно, что межа, за Якою проведення черговий ремонту недоцільне, может буті только Економічною [2]. Если врахуваті, что моральний знос техніки может наступіті пізніше або Ранее такой Межі, то ВІН может або відбітіся на термінах корисності использование, або ні. На жаль, чи не обґрунтована теоретично методика визначення уровня морального знос и співвіднесення его з термінамі служби устаткування.

Передчасно заміна прізведе до Втрата вкладення в засоби виробництва суспільної праці, зволікання буде означати Втрата можливий економічних результатів від Усунення морального знос.

Найбільш повно такий підхід відображеній у методіці, запропонованої
Р.З. Акбердінім [2], де економічна доцільність заміні застарілої техніки Сучасний обґрунтована з урахуванням ефектівності капітального ремонту и подальшої ЕКСПЛУАТАЦІЇ зношеного устаткування:

, (1.1)

де - окупність додатково капітальніх вкладень на заміну морально зношеного устаткування сучасним за рахунок річної економії від Впровадження новой техніки з урахуванням плати за основні фонди, рік;

- капітальні витрати на заміну зношеної техніки;

- коефіцієнт, что враховує співвідношення трівалості ремонтного циклу ЕКСПЛУАТАЦІЇ старої й новой моделей устаткування;

- коефіцієнт, что враховує співвідношення продуктівності старої моделі устаткування в i-м ціклі его ЕКСПЛУАТАЦІЇ и новой моделі;

- залішкова ВАРТІСТЬ зношеної техніки, грн;

- кошторисна ВАРТІСТЬ черговий i-го капітального ремонту, грн .;

- ліквідаційна ВАРТІСТЬ зношеного устаткування, грн .;

- різніця експлуатаційних витрат з урахуванням Зміни продуктівності й фізичної довговічності нового та зношеного обладнання, грн .;

- плата за основні виробничі фонди;

- длительность ремонтного циклу ЕКСПЛУАТАЦІЇ діючого устаткування после черговий капітального ремонту, роки.

За розглянутій Формулі заміна морально застарілої техніки ефективна в тому випадка, если додаткові капітальні вкладення на Впровадження сучасного устаткування окупаються в течение ремонтного циклу ЕКСПЛУАТАЦІЇ діючої техніки после черговий капітального ремонту. При цьом величина річного економічного ефектів від заміні морально застарілої техніки Сучасний візначається в такий способ:

, (1.2)

де - нормативний коефіцієнт економічної ефектівності капітальніх вкладень на Впровадження новой техніки; = 0,15 - при нормативному терміні окупності капітальніх витрат на Впровадження новой техніки в машинобудуванні 6,7 року.

Із рядками Корисна использование ОВФ безпосередно звязані норми амортізації. Помилки при візначенні строків Корисна использование прізводять до постійного процесса Порушення процесів амортізації, бо почти всегда є обєкти, что переамортізуються або віводяться з ЕКСПЛУАТАЦІЇ через повний фізичний знос недоамортизованої. Для компенсації ціх недоліків підприємства ма ють право делать уцінку або дооцінку ОВФ, но ж це додаткова робота, до того ж підприємство у цьом випадка Взагалі встановлює ВАРТІСТЬ, что амортізується на власний розсуд. Обладнання, что Вже кілька разів амортізовано, знов дооцінюється, експлуатується за всіма межами розумного терміну использование, ремонтується з такими витратами, что давно Вже можна Було провести заміну, и амортізується тепер Вже у збиток бюджету.

Відповідно до визначення, амортизація представляет собою процес відшкодування знос ОВФ (у Першу Черга фізічного) [17, 21, 25]. З цієї причини при розробці методичного забезпечення Відновлення логічно Було б указати на ті, что підтримка устаткування, яка здійснюється у форме ремонту, ремонтної модернізації, рівноцінної заміні, винна фінансуватіся, головні чином, за рахунок амортизаційних відрахувань. Альо ж тоді треба вертатісь до нарахування амортізації на ремонт та повне Відновлення нарізно.

На інші цілі, у т.ч. Відновлення, ЦІ засоби могут втрачають только в тому випадка, если по ходу Усунення морального знос буде відшкодованій и фізичний. Однако на практике ма ють місце Такі відхилення:

норми амортізації НЕ відбівають правдивих масштабів знос;

Усунення морального знос ключовими обєктів технічної бази может віявітіся важлівішім за підтримку уровня парку в цілому на визначення етапі розвитку підприємства (тимчасово);

відволікання Накопичення сум амортізації іноді є жіттєво важлівою необхідністю, например, на ТИМЧАСОВЕ поповнення оборотних коштів у Критичний период, Виконання штрафних санкцій, щоб избежать пені та ін .;

у новій редакции Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» [57] уведено 10-ти відсоткове (від балансової вартості ОВФ) обмеження, за межами которого витрати на ремонт, модернізацію, заміну основних ФОНДІВ повінні буті віднесені на Збільшення вартості ОВФ. У результате такого обмеження, а такоже віднесення за рахунок прибутку витрат на сировинний і матеріали, які не вітрачені за звітний период, вінікає ситуация, при Якій даже збиток НЕ гарантує, что НЕ буде прибутку до оподатковуваного. Таке становище приводити до перекручувань у механізмі фінансування Відновлення, но предприятие змушене Керувати чіннім законодавством. Пріведені вищє відхилення немінучі в практике господарської діяльності підприємства, но смороду НЕ повінні докорінно змінюваті Загальної спрямованості Відновлення.

Результати дослідження обєкту та предмету роботи, что наведені вищє, дають змогу Встановити, Які саме науково-практичні завдання потребують у цьом аспекті як Найшвидший розвязання.

По-перше, даже з Переліку робіт, Які Вийшла останнім часом и прісвячені проблем Відновлення ОВФ, можна Побачити, что немає єдиної сучасної теоретичної бази Відновлення, бо Публікації з цієї тематики відсутні. З цього вітікає, что при розробці Законів, стандартів та других документів, Які регулюють інвестиційні процеси в Україні, ОКРЕМІ групи розробніків орієнтуються на Різні теоретичні підваліні, корістуються різною термінологією, что НЕ Забезпечує звязку ціх документів в єдиний пакет. Таким чином, є необходимость розробки Загальної Концепції регулювання Відновлення в перехідному періоді.

Як і друга, у звязку з тим, что велика Кількість верстатобудівніх підприємств України більш НЕ віробляє профільної продукції, а если віробляє, то малими серіямі, что виробляти до Подорожчання обладнання и зниженя его якості, держава Припін регулювання пропорцій виробництва ЗАСОБІВ виробництва, даже у форме держзамовлення або рекомендацій. Споживачі закуповують обладнання за межами України без будь-якої системи, что ускладнює формирование інфраструктурі з его обслуговування та ремонту. З цього віпліває необходимость формирование єдиної технічної політики держави, у руслі якої би була можлівість коордінуваті взаємодії віробніків, постачальніків та спожівачів ЗАСОБІВ виробництва.

Як і Третє, така коордінація может буті найбільш ефективних, коли держава має дійсного стратегічного партнера, дружно державу, З якою может буті налагоджено науковий, технічний, фінансовий обмін з метою Швидкого підйому промислового виробництва на Основі співробітніцтва. Нестабільність у віборі стратегічного партнера обовязково знизу Темпи розвитку країни, бо потребує залагодження цілого комплексу складних вопросам на перспективу.

Перелік терміновіх завдання, Які потребують вирішенню, можна доповніті необхідністю розробки єдиного комплексного підходу, что базується на оцінці обєктівніх економічних закономірностей при розробці пакета Законів, Які регулюють процеси Відновлення. Треба узгодіті ПІДЗАКОННІ акти, стандарти, методичні розробки та рекомендації з діючімі законами. Таке погодження знов-таки потребує поглиблення теоретичної бази, визначення уровня та характеру морального, фізічного знос, использование ціх показніків в розрахунках строків Корисна использование обєктів та груп ОВФ. Необходимо організуваті відповідну роботу на підпріємствах, треба ввести до обовязків співробітніків функціональніх підрозділів вирішенню конкретних завдань з Відновлення парку обладнання підприємства. Всі ЦІ задачі розглядаються більш конкретно в Наступний підрозділі роботи.

1.3 Проблеми законодавчо регулювання и стимулювання Відновлення устаткування, як методу Підвищення ефектівності виробництва

Науково-практичні завдання, что потребують решение у процесі Відновлення ОВФ в Україні, вітікають з цілої низки взаємозалежніх проблем, что вінікають на усіх рівнях керування цімі процесами на підприємстві, або коордінування їх у масштабі Галузі. При розробці нормативних АКТІВ бракує наукового обґрунтування РІШЕНЬ, немає єдиної термінології, та й Взагалі єдиної Концепції самого підходу до регулювання процесів Відновлення. У звязку з ЦІМ, не встановлено критична межа, за Якою ні в якому разі нельзя, например, вілучаті до бюджету суми Вже нарахованої амортізації и кілька років поспіль Бюджетні проблеми вірішувалісь самє таким чином. Через брак Концепції та відповідної теоретичної бази Неможливо Виконувати вимоги стандартів обліку, что передбачають врахування таких показніків, як рядків корисностей использование ОВФ, рівень морального та фізічного знос. Тут наочно віявляється взаємозалежність назвою факторів на різніх рівнях керування.

Необходимость розробки Загальної Концепції регулювання Відновлення в перехідній период, яка Полягає в Першу Черга в тому, що ні законодавство, ні методичні рекомендації, ні практика роботи виконавчих ОРГАНІВ власти ніякім чином не забезпечують правильних пропорцій процесів Відновлення. Методи обліку знос, що не відображають и не могут согласно з прийнятя концепцією відображаті фактичного стану основних ФОНДІВ, бо Різноманітність методів амортізації, что Використовують НЕ дозволяє однозначно візначіті знос ОВФ як суму нарахованої амортізації. Альо даже при такій оцінці очевидно, что знос ФОНДІВ досяг и перевіщів межу економічної доцільності їхньої подальшої ЕКСПЛУАТАЦІЇ на переважній більшості великих и Середніх підприємств України. У редакции Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. №283 / 97-ВР, зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ, Було закріплене положення (п. 8.3.1, абз. 2), что забороняє вилучення амортизаційних відрахувань у бюджет. Таким чином, існувала Відправна точка для создания Концепції регулювання Відновлення. Логічнім продовження такого підходу повинною Було дива проведення АНАЛІЗУ стану основних виробничих ФОНДІВ (ОВФ) за галузь, дослідження впліву існуючої системи амортізації та рівень фінансування інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ, что Узагальнює аналіз законодавства України в части регулювання умов інвестування, особливо в стратегічно важлівіх галузь І, в залишковим підсумку, Вироблення необхідної Концепції.

На ВАТ «ХК« Луганськтепловоз »переважає універсальне обладнання широкого призначення. Це дозволяє делать заміну обладнання окремий верстатами й агрегатами в процесі поточного Відновлення, что НЕ требует значний одноразових капітальніх вкладень. У тій же година на підпріємствах з високим рівнем предметної спеціалізації заміна обладнання может здійснюватіся только комплексом за шкірних окремо взятого виробництвом, а іноді й декількома виробництво, если смороду тісно повязані техпроцесу. У цьом випадка неминуча зупинка суміжніх виробництв, а іноді й Усього підприємства в цілому. Як правило, Відновлення технічної бази на такому підприємстві повинною відбуватіся в ході реконструкції и буті повязане з необхідністю проведення будівельно-монтажних робіт, что требует великих одноразових вкладень, Залучення інвесторів, позіковіх коштів, участия спеціалізованіх підприємств. В условиях існуючого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату Залучення інвестора на таке підприємство проблематично, довгостроково кредит отримають практично Неможливо. У звязку з ЦІМ, вихід такого підприємства з крізової ситуации, звязаної з високим рівнем морального и фізічного знос ОВФ, Неможливо без ПІДТРИМКИ держави або великого інвестора.

Суперечлівість и непослідовність процесса формирование єдиного механізму керування відновленням ОВФ підтверджує Відсутність Загальної Концепції его регулювання в перехідному періоді й в условиях став ринковий отношений.Це впліває на стабільність ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в Україні, что доповнює и без того неспріятліві умови фінансування Відновлення за рахунок амортизаційних відрахувань.

Відсутність Загальної Концепції регулювання Відновлення ОВФ в Україні означає невізначеність у фінансуванні Відновлення технічної бази, а значить и у швідкості змін поколінь техніки, у віборі напрямків и методів Відновлення, тобто породжує проблеми чисто технічного характеру, что віражаються в некомплексності вирішенню проблем, відсутності єдиної спрямованості процесів Відновлення, єдиної технічної політики держави.

Необходимость создания єдиної технічної політики держави, що не обмеженої Тимчасовими рамками и не залежної від потокової змін у структурі законодавчої та віконавчої власти, є важлівім фактором, использование которого представляет собою Наступний крок, что логічно віпліває зі создания Загальної Концепції регулювання Відновлення ОВФ.

Очевидно, что при відсутності централізованого керування з боку держави воно, навпаки, повинностей впліваті на процеси відшкодування знос ЗАСОБІВ виробництва в цілому по промісловості. За особістої участия держави повінні вірішуватіся питання регулювання рівнів концентрації, спеціалізації и кооперування даже у тих галузь, де процеси ПРИВАТИЗАЦІЇ блізькі до завершення [27, 29]. У Сейчас годину, незважаючі на обмеження, что вводяться державою в умови реструктуризації стратегічно важлівіх обєктів, переважає Вплив процесів розукрупнення, розріву кооперованіх звязків, ліквідації окремий спеціалізованіх виробництв.

У результате демонтажу централізованого керування и переходу до ринкового отношений на Рівні держави Вже НЕ планується ЗАХОДІВ относительно розвитку технічної бази промісловості. На підпріємствах планування ведеться чисто формально, оскількі ЗАСОБІВ на їхню реалізацію практично немає. Держава має систему важелів економічного впліву, с помощью якіх можливо непряме регулювання процесів Відновлення. Даже у складних условиях перехідного ПЕРІОДУ залішається можлівість коордінування процесів реконструкції, технічного переозброєння, розширення, нового будівництва Шляхом Надання допомоги при укладанні договорів лізінгу або прямих постачання технології й обладнання з-за кордону під Державні гарантії. На жаль, даже ЦІ возможности практично НЕ Використовують. Процеси реконструкції на підпріємствах України реалізуються, як правило, на малих и Середніх підпріємствах, на підпріємствах з скроню технологією, таких як літакобудування, підпріємствах первинної переробки сировини (например, чорна металургія - Алчевський металургійний комбінат), або на підпріємствах за участю іноземного інвестора. Технічне переозброєння проводитися не комплексно через Відсутність ЗАСОБІВ на проведення одноразової заміні обладнання по всьому технологічному ціклі. Таке становище збережеться, поки система кредитування процесів Відновлення ОВФ НЕ буде орієнтована на Довгострокові проекти з прийнятною рівнем відсотків за кредит. Нове будівництво має місце головного чином у сфері обслуговування населення й у проектах, что знаходяться безпосередно під контролем держави (например, будівництво нафтогону «Одеса-Броди», швідкісного автобану «Київ-Одеса», суднохідного каналу у гірлі Дністра).

Значний мірою прерогативою держави залішається орієнтація великих технічних систем у напрямку Підвищення уровня гнучкості або Збереження твердої Структури з різкім зростанням продуктівності (роторні Лінії). Особливо важлівім є Правильний вибір напрямку розвитку в условиях масового виробництва, например, в автомобілебудуванні. В Україні підприємства такого уровня віділяліся в стратегічно Важливі обєкти, у якіх держава при ПРИВАТИЗАЦІЇ Залишайся за собою, як мінімум, пакет акцій, что блокує. На жаль, представник від держави, что Керує відповіднім пакетом акцій, як правило, змушеній Додержуватись у своих рішеннях вимог великих інвесторів, Які володіють вільнімі фінансовімі Кошта. Можлівість оперуваті вільнімі фінансовімі Кошта дозволяє такому інвесторові контролюваті всі оборотні кошти підприємства, а значить и збут продукції, и постачання сировини, матеріалу, что комплектуються за вігіднімі Йому ценам. У таких условиях великий інвестор НЕ зацікавленій у яких-небудь значних заходах Відновлення технічної бази и бачіть свою мету, самперед, у якнайшвідшому поверненні вкладень коштів, а держава не має має возможности впліваті НЕ только на вибір напрямку розвитку, но й на Прийняття РІШЕНЬ про проведення будь -якого заходу Відновлення ОВФ. Ситуація, что сформувалася, чи не дозволяє державі реалізуваті намічену технічну політику ні через своих представителей на підпріємствах, ні на Рівні Галузі або промісловості. Практично НЕ одержують розвитку и ПІДТРИМКИ Ресурсозберігаючі технології и пріродоохоронні заходь.

Очевидно, что даже у найскрутнішіх обставинних держава все-таки винна Сформувати основи технічної політики, Незалежності від політічніх колізій зберігаті ее спрямованість, создать Механізм ее реализации в рамках існуючіх структур керування, и наявні кошти направляти на найвідповідальніші и Такі, что потребують термінового втручання, напрямки . Механізм реализации винен містіті в Собі Глибоке обґрунтування обраної технічної політики, Розподіл обовязків відповідальніх осіб, систему контролю за виконання, аналітичний апарат для коректування ходу реализации технічної політики. Інструментом проведення в життя прийнятя напрямку могут служити:

система збору й ОБРОБКИ информации;

система добору перспективних Ідей и РІШЕНЬ;

система забезпечення фундаментальних ДОСЛІДЖЕНЬ;

система фінансування, податкових и Митний пільг;

система професійного Утворення й обміну фахівцямі;

система Залучення інвестіцій и перспективних технологій;

система формирование прогресивної технічної бази.

Найбільш ефективна зазначені системи могут буті вікорістані в міжнародному поділі праці, если правильно избран стратегічний партнер в області проведення технічної політики й економічного співробітніцтва. У ціх рамках має буті погодження національне законодавство, національні стандарти й вимоги, полегшеній візовій режим, створені оптімальні умови для Залучення інвестіцій з боку стратегічного партнера, збліжені принципи и підході до розвитку великих технічних систем.

Потреба у підвіщені стабільності Вибори стратегічного партнера. Нестабільність у цьом пітанні пояснюється, з одного боку, важлівістю геополітічного Розташування України в системе рівновагі сил Світової політики, а з Іншого боку, - незавершеністю процесса формирование Політичної стабільності в стране. Очевидно, что стратегічнімі партнерами України НЕ могут буті одночасно США, Росія, Польща, что змінюють один одного в течение півроку. Отношения зі Стратегічним партнером вімагають трівалого ПЕРІОДУ формирование, Врегулювання цілого ряду вопросам міжнаціонального, міждержавного, міжгалузевого характеру. Оскількі провідною стороною у відносінах стратегічного партнерства винна буті країна зі сталлю ринкового економікою, у національне законодавство України та патенти внести Зміни, что дають можлівість зблізіті ЗАКОНОДАВЧІ бази партнерів, Забезпечити Їм режим найбільшого сприяння при передачі технологій, експорт Капіталу, обміну фахівцямі, співробітніцтві в області освіти и т.д.

Дуже важлівім харчування у віборі стратегічного партнера є зближені системи стандартів и вимог двох стран. З цього подивимось орієнтація в одній з найважлівішіх галузь национальной промісловості (автомобілебудуванні) на Корею є зовсім непослідовнім кроком. Очевидно, что Ніякі Тимчасові Преимущества при підпісанні конкретних вгодити не компенсують Втрата перевага стратегічного партнерства. Кроме того, банкрутство Деяк великих компаний підтверджує необходимость ретельного АНАЛІЗУ становища майбутнього партнера, что идет на значні поступки, и Виявлення дійсніх причин таких вчинок. Слід Зазначити, что Україна виявило зовсім не готова до ринкового отношений ні в науковому, ні в методичному, ні в правовому відношенні. Чи не булу підготовлена ​​суспільна думка, чи не Створений необхідній психологічний клімат, що не булу прийнятя за основу економічна модель ні однієї з європейськіх стран. Україна декларує європейський вибір, однак стратегічного партнера шукає де завгодно, только не в Західній Европе. Звичайно, сліпе Копіювання законодавства тут Неможливо, оскількі зовсім різний рівень розвитку ринкового отношений, має місце спеціфіка Структури промісловості, орієнтованої на участь у кооперованіх звязках Із країнамі колишня СРСР. Альо вибір стратегічного партнера ще на початкових етапі дозволив би будуваті економіку цілеспрямовано, зблізіті ЗАКОНОДАВЧІ бази ще при формуванні ринкового механізму України, Забезпечити сумісність Законів и підзаконніх АКТІВ. Таким рішучім діям повинною Було передуваті глибокий аналіз питання, економічне обґрунтування кожного закону. На жаль, если така робота и велася, то в законодавчий процесі це відображення НЕ нашли.

Розробка комплексного єдиного підходу, что базується на оцінці обєктівніх економічних закономірностей при розробці пакета Законів, что регулюють процеси Відновлення, найбільш яскраве віявляється в кількості змін и поправок, внесених у ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ. На всех рівнях обговорюється недосконалість Закону «Про Податок на додану вартість», но именно в него поправок вноситися менше, чем у Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», коректування которого, у свою черга, Вкрай суперечліве. На етапі переходу до Сайти Вся, может буті, и віправдана тактика «латання Дір у бюджеті», но в Україні цею етап Занадто розтяги. Кроме того, існуюча законодавчо база не здатно Забезпечити нормального переходу до умов стало ринкова отношений. Можна віділіті Такі основні Недоліки, властіві тією або іншою мірою рядові законодавчо АКТІВ:

недостатня обґрунтованість ключовими положеннями. Например - Розподіл ОВФ у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств» на Чотири групи з включенням у «інші» машин и обладнання явно Невдалий. На підпріємствах з перевага в технологічній структурі великого обладнання, розрахункові Терміни служби которого - 50-60 років, вінікає проблема переамортізації. При цьом обладнання служити у 9-10 разів довше, чем здійснюється его повна амортизація, а отже нарахованого знос НЕ буде відбіваті Дійсний стан парку обладнання підприємства, постійне завіщення знос спотворює картину, ускладнюючі планування Відновлення. Відповідно, на тих підпріємствах, де переважає легке обладнання з термінамі служби 3-4 роки, має місце Постійна недоамортізація ОВФ І, отже, вінікають Труднощі з формуваннями фонду розвитку виробництва, або ж обладнання експлуатується за Економічною межею доцільності проведення капітального ремонту;

перевантаженість Законів положеннями, что повінні б віносітіся в окремий документ. Так, у тому ж Законі, приводяться норми амортізації, ПЕРЕЛІК термінів і визначення, структура ОВФ и т.д. ЦІ положення только затемнюють Основний Зміст Закону и повінні проходити окремий документами. Перелік термінів і визначення винен БУВ буті Єдиним для Всього господарського законодавства [68, 122], а не для кожного окремий закону або стандарту свой. Це забезпечен б єдину базу, однозначність розуміння термінів, єдиний підхід до ОЦІНКИ економічних закономірностей. Віклікає сумнів трактування основних зрозуміти Закону, таких, як валовий дохід, Валові витрати: «Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку від усіх відів ДІЯЛЬНОСТІ, отриманий (нарахованого) в течение звітного ПЕРІОДУ в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на территории України, ее континентального шельфі, вінятковій (морській) Економічній зоне, так и за ее межами ». При такому підході в Поняття доходу включаються усі витрати, ПДВ, акциз и т.д., тобто це Поняття аналогічне Поняття Виторг від усіх відів ДІЯЛЬНОСТІ. Існуюче розуміння терміна «дохід» як результату живої праці, что Включає в себе прибуток и заробітну плату, що не суперечіть Сучасний розумінню питання, и не Було необхідності змінюваті его Зміст. І бухгалтерський облік, и податкове законодавство повінні враховуваті Дії обєктівніх економічних Законів и будуватіся на єдіній Економічній Теорії. Саме Відсутність такой єдиної теоретичної бази стало причиною Виникнення розбіжностей между бухгалтерський и податковим обліком. Які б тактічні цілі НЕ переслідувало в конкретній ситуации податкове законодавство, в цілому воно повинною враховуваті дію обєктівніх економічних Законів;

Узгодження підзаконніх АКТІВ, стандартів, вимог з діючімі законами.Проблема породжується як неузгодженістю самих Законів, так и різною відомчою и функціональною пріналежністю розробніків. Если є Закон «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», то стандарти бухгалтерського обліку Вже могут будуватіся без которого-небудь звязку з Законом «Про оподаткування прибутку підприємств». Назріла необходимость создания механізму коордінування Дій віконавців, особливо при переході від уровня законодавчої роботи на рівень методичного забезпечення реализации Законів;

уточнення теоретичної бази Виникнення та Накопичення морального знос та взаємодії его з фізичним знос ЗАСОБІВ виробництва. У цьом пітанні потребує уточнення класифікація знос, визначення до кожного роду чи виду, підхід до кількісної ОЦІНКИ шкірного увазі знос, встановлення відповідного виду, напрямку, форми Відновлення, что дозволяє усунуті знос. Це дозволити Встановити єдину термінологію, єдиний підхід до кількісної ОЦІНКИ знос относительно шкірного обєкта та до парку обладнання в цілому. Обґрунтована и апробована теоретична база может буті Використана в офіційніх документах, что віключіть Неоднозначність трактування та Різноманітність термінів, что стосують одного и того ж Поняття. Усі положення теоретичної бази Муся буті Погоджені з усіма групами спеціалістів, что пріймають доля в розробці Всього пакету документів економічного характеру, что стосується процесів знос та відновлення ЗАСОБІВ виробництва. У Цій работе может буті запропонованій один з можливіть варіантів підходу до Вказаним вопросам та уточнена класифікація з відповідною термінологією.

Особлівої уваги потребує вирішенню науково-практичного завдання, повязані з розрахунку сертифіката № рядок корисностей использование ОВФ, и, в Першу Черга, основного виробничого обладнання підприємства. У Першу Черга необходимо розмежування таких зрозуміти, як нормативний строк служби, Економічно Виправдання рядків служби, фактичність рядків служби, життєвий цикл машин, рядків корисностей использование. Деякі авторизованого [14, 8] ототожнюють Економічно віправдані рядки з періодом Зміни моделей Нових машин. ГОСТ 13377-75 «Надійність техніки, Терміни і визначення» Діє до цього часу, характерізує рядків служби як календарний длительность ЕКСПЛУАТАЦІЇ обєкта від качана або Відновлення після капітального ремонту до Настанов полного руйнування з утратою спроможності до роботи. Середній строк служби трактується як математичне Очікування даного сертифіката №. Розрізняють середній строк служби групи обєктів, середній строк служби вібуваючіх ЗАСОБІВ виробництва, середній строк служби діючіх ЗАСОБІВ виробництва, длительность использование машин усіх років випуску. Можна відмітіті, что ЦІ визначення Втратили Актуальність, у Першу Черга, у звязку з тим, что дуже пріскорівся моральний знос техніки. Тому рядків служби, як и рядків корисностей использование, що не может вімірюватіся лишь рівнем фізічного знос та межею фізічного руйнування обєкту. В.Ф. Спірін розрізняє економічний рядків служби як оптимально. При цьом оптимальний рядок служби - «ймовірна і нестабільна величина, пов'язана з невизначеністю, недостатньою достовірністю прогнозованих показників, які використовуються при його розрахунках, а також з неповним урахуванням інтересів усіх впливають на нього факторів. Моделі визначення оптимального терміну відображають, як правило, найбільш важливі, основні чинники, а не їх сукупність. »Віділення найбільш вплівовіх факторів з ігноруванням других - це правомірній підхід, но ж з тих факторів, что віділені, нельзя ігноруваті жодних. Тому у ході ОЦІНКИ уровня знос треба враховуваті Вплив фізічного знос, морального знос усіх родів и відів, економічні результати, Втрата (Втрата від шлюбу, Втрата робочих Речовини, підвіщене споживання ЕНЕРГІЇ та інше), витрати у ході ЕКСПЛУАТАЦІЇ конкретної машини у конкретних виробничих условиях ( на проведення черговий ремонту, налагоджувальних робіт, технічного догляд).


2. Методики АНАЛІЗУ парку и Вибори обєктів Підвищення ефектівності виробництва

2.1 Аналіз продукції и парку виробничого устаткування

Аналіз что віпускається й альтернатівної продукції Варто делать на основе візначеної стратегії маркетингу, что найбільше повно відповідає Вимоги Сайти Вся з урахуванням довгострокового прогнозів его стану. Для підприємств машинобудування, значний Частка продукції которого має виробниче призначення, найбільш прийнятною методом Вибори стратегії є побудова матриці можливий по товарах / ринках. Матриця предполагает использование чотірьох альтернативних стратегій чи маркетингу їхніх сполучень: Проникнення на ринок, розвиток Сайти Вся, розробка товару и діверсіфікованість [18]. Вибір стратегії данім методом может буті уточнень з Використання матриці БКГ, что дозволити сделать Попередній добір номенклатурних груп продукції, что вімагають більш глибокого АНАЛІЗУ на предмет необхідності їхньої подальшої маркетінгової чи ПІДТРИМКИ зняття з виробництва. Загальний підхід до вибор Загальної стратегії розвитку, стратегії маркетингу, а отже и до формирование життєвого циклу номенклатурних груп продукції з Наступний Ухвалення решение про его чи продвижения знятті з виробництва может буті уявлень блок - схемою (рис. 2.1).

На Першому етапі АНАЛІЗУ (блок 1) розглядаються Зовнішні фактори, формуючіх ринкі профільної продукції підприємства (фірми). До них відносяться:

коливання стану Світової и национальной економіки [12] (у процесі АНАЛІЗУ дається прогнозна оцінка Тенденції зниженя, чи Підвищення застою на найбліжчі 10 - 15 років);

рівень и характер звязку обсягів продажів и цен конкретної продукції на конкретному Сайти Вся з коливання Сайти Вся більш високого порядку (например, Загальний спад СВІТОВОГО виробництва может проходити на тлі зростання Попит на чи Нафту зброю);

З'явилися и розвиток потенційній конкуруючіх галузь (як приклад можна привести з'явився и розвиток суто технічної Галузі - виробництво персональних компютерів, что роблять усе велику конкуренцію индустрии традіційніх відів организации дозвілля);

рівень Загальної стабільності обстановки и степень ризики в процесах інвестування в національній економіці (імовірність прямого Збройних конфлікту, участия країни в регіональніх конфліктах, напруженість Політичної обстановки у відносінах Із країнамі, что є імпортерамі профільної продукції чи фірми експортера сировини). Слід Зазначити, что даже если самє в ЦІ країни фірма НЕ поставляє продукцію, ринок для неї может звузітіся. У тій же година аналогічні отношения з експортера конкуруючої продукції могут дати Розширення Сайти Вся (ризико вкладень при цьом зростанні).

Очевидно, что загальне зниженя купівельної спроможності спожівачів не однаково відібється на цінах и ОБСЯГИ продажів різніх товарів. Однако, у дійсній работе нам Досить Загальної ОЦІНКИ Тенденції, что буде враховуватіся в процесі Вибори стратегії маркетингу. В елементах 2, 3.4, 5 и 6 блок-схеми (рис. 2.1) віробляється оцінка тенденцій розвитку світовіх рінків, что роблять прямий чи непрямий Вплив на ОБСЯГИ реализации продукции підприємства (фірми). Если заключний Висновок АНАЛІЗУ - «ринок розшірюється» (коефіцієнт Розширення Сайти Вся ДО> 0), то в цьом випадка Можливі Довгострокові інвестиції, Глибина упевненого прогнозу - 15 -20 років, ризики мінімальній. У випадка стабілізації Сайти Вся (ДО = 0) Глибина прогнозом - 10 років, Можливі середньострокові інвестиції зі звичайний ступенів ризики, а такоже Довгострокові проекти з підвіщенім ступенів ризики. Звуження Сайти Вся в перспектіві (ДО <0) означає ріст ступенів ризики будь-якіх вкладень и требует Ухвалення решение про чи стабілізацію зніженні обсягів, чи діверсіфікованості згортанні виробництва, поиска Нових рінків, Нових технологій, нового! Застосування традіційніх товарів.

Для цілей визначення Загальної стратегії планування розвитку технічної бази фірми ми вікорістовуємо найбільш раціональну, на наш погляд, модель Вибори стратегії маркетингу ( «матриця можливостей» з урахуванням елементів матриці БКГ) як елемент Спільного процесса впліву Попит и розвитку техніки і технології.

Для формалізації процедури Вибори, приводяться в елементах 9, 10 и 11 блок-схеми (рис. 2.1) групи умов Вибори найбільш раціональної для даного ПЕРІОДУ годині (t) стратегії поведение фірми, что Робить товари в діапазоні (1,2.3 ...... i ... m) позіцій номенклатури для діапазону (1,2.3 ...... j ... n) рінків збуту. Більш докладно процедура розрахунку ціх показніків буде показана в пункті 3.1 даної роботи на прікладі Розглянуто підприємства.

Звертаючись методика предполагает оцінку обєкта (фірми, підприємства, стратегічного підрозділу) у цілому, сумарно по всій номенклатурі и у всех ринках. При цьом мається на увазі, что більш «слабкі» товари будут просуватіся на Сайти Вся и міцніті за рахунок товарів ввійшлі в «силу», что ма ють визначення репутацію и Стійкий ринок. Така узагальнена оцінка, дозволяючі Прийняти визначення Загальну стратегію поведение обєкта в цілому, требует конкретізації при переході до ОЦІНКИ перспектив окремий вироби на конкретних ринках. Ніж більш стабільна обстановка на Сайти Вся, тім более Глибина упевненого прогнозу. Період 2 - 3 роки характерний самє для кризового стану економіки і неміцності виробничих звязків, для низьких уровня відповідальності постачальніків за виконання умов постачання, для бартерної системи взаєморозрахунків и Митний барєрів на шляху товарних потоків.

У рінковій економіці життєвий цикл виробів формується під Вплив системи факторів, важліве значення, среди якіх має фактор маркетінгової ПІДТРИМКИ. Чим вищє рівень конкуренції, тім більшій Вплив Робить маркетингова підтримка.

Планування жіттєвіх ціклів по номенклатурних групах виробів (рис. 2.1, блок 16) проводитися з урахуванням впліву Загальна тенденцій Сайти Вся й обраної стратегії поведение підприємства (фірми) на Сайти Вся.

Ніж більш стабільна обстановка на Сайти Вся, тім более Глибина упевненого прогнозу. Зазначеним нами период 2 -3 роки характерний самє для кризового стану економіки і неміцності виробничих звязків, для низьких уровня відповідальності постачальніків за виконання умов постачання, для бартерної системи взаєморозрахунків и Митний барєрів на шляху товарних потоків.

У рінковій економіці життєвий цикл виробів формується під Вплив системи факторів, важліве значення, среди якіх має фактор маркетінгової ПІДТРИМКИ. Чим вищє рівень конкуренції, тім більшій Вплив Робить маркетингова підтримка.

У даного блоці Враховується зміна співвідношення попиту та пропозиції, віробляється облік співвідношення виробничих потужного и прогнозованого Попит. Необходимо відзначіті важліву особлівість: тут (рис. 2.2) плановані Зміни чи технології конструкції виробів, маркетингова підтримка пріймаються в розрахунок по кожнім конкретному віробі, а не сумарно, як предусмотрена для Вибори стратегії поведение фірми в цілому.

На Основі ціх розрахунків віробляється побудова уточнених графіків жіттєвіх ціклів шкірного вироби з доповідних пророблення ділянки графіка, что відбіває тенденцію Зміни обсягів випуску даної продукції на найбліжчі 5 років, з якіх до Подальшого розрахунку (блок 17) будут прійняті найбліжчі 2 - 3 роки планового ПЕРІОДУ ( в условиях стабільної економіки - 5 -10 років).

Для формалізації процесса Прийняття РІШЕНЬ по Кожній позіції номенклатури Пропонується одного група умов Вибори, розрахунок якої більш детально буде розглядатіся в пункті 3.1 цієї роботи.

Процедура блоку 23 «заміна у ВИРОБНИЦТВІ» Включає: оформлення Повідомлень на зняття i-й продукції з виробництва; проведення маркетингових досліджень по виявлених на світовіх ринках продукції, что відповідає загально профілю фірми и має значний предпочтение Попит над пропозіціямі (тобто прійнятної в якості альтернатівної, что идет на заміну продукції фірми, что віпускається,); Виконання конструкторсько - технологічних робіт зі создания принципова Нових виробів по профілі фірми и запуску їхній у виробництво вместо застарілої продукції; підготовка варіантів заміні для проведення оптімізаційніх розрахунків Вибори Кращий; розробка ЗАХОДІВ плану маркетінгової ПІДТРИМКИ альтернативного вироби, та ін.

Процедура блоку 24 «модернізація у ВИРОБНИЦТВІ» Включає: оформлення Повідомлень на зміну ТУ по виробництву i-й продукції; проведення маркетингових досліджень по Вироблення технічного завдання на модернізацію відповідно до вимог Сайти Вся; Виконання конструкторсько - технологічних робіт з модернізації вироби и Внесення змін у технологію виготовлення застарілої продукції; підготовка варіантів модернізації для проведення оптімізаційніх розрахунків Вибори Кращий; розробка ЗАХОДІВ плану маркетінгової ПІДТРИМКИ модернізованого вироби, ін.

Процедура блоку 25 «Розширення виробництва» Включає:

проведення маркетингових досліджень по визначених сегментів Сайти Вся, что товар фірми по i-й позіції номенклатури має можлівість зайнятості в силу визначеного уровня своєї конкурентноздатності;

розрахунок граничних термінів, протягом якіх ця продукція буде ВІДПОВІДАТИ Вимоги Сайти Вся (віходячі з динаміки вимог Сайти Вся до основних параметрів вироби и его внутрішніх резервів конкурентноздатності);

Виконання конструкторсько - технологічних робіт зі Збільшення обсягів виробництва за рахунок інтенсівніх и екстенсивних факторів розвитку виробництва;

підготовка варіантів Розширення виробництва для проведення оптімізаційніх розрахунків Вибори Кращий; розробка ЗАХОДІВ плану маркетінгової ПІДТРИМКИ вироби на знову освоюваніх ринках, ін.

Процедура блоку 26 «Здешевлення стабільного випуску» Включає:

проведення маркетингових досліджень по визначених сегментів Сайти Вся, что товар фірми по i-й позіції номенклатури має можлівість зайнятості в результате зниженя собівартості вместо Рінк, что втрачається з - за загально зниженя купівельної спроможності спожівачів;

розрахунок граничних термінів, протягом якіх ця продукція буде ВІДПОВІДАТИ Вимоги Сайти Вся (віходячі з динаміки вимог Сайти Вся до основних параметрів даної продукції);

Виконання конструкторсько - технологічних робіт зі зниженя собівартості за рахунок удосконалювання технології и Здешевлення в результате змін конструкції вироби;

підготовка варіантів Здешевлення виробництва для проведення оптімізаційніх розрахунків Вибори Кращий варіанта;

розробка ЗАХОДІВ плану маркетінгової ПІДТРИМКИ Здешевлення вироби, ін.

Блоки 27 и 28 віконуються на основе использование результатів АНАЛІЗУ парку устаткування, методика проведення которого розглядається далі.

Избран підхід Заснований на угрупованні устаткування по пріналежності до масового и серійного виробництва продукції (знімається з виробництва, замінної, розшірюванім випуском) и на зіставленні тіпорозмірів рядів операцій, что может Забезпечити існуючій парк універсального устаткування, з потребою в них (поточної и на перспективу). Такий підхід требует глибокого АНАЛІЗУ застосовуваного технологій, особливо в дрібносерійному й одінічному ВИРОБНИЦТВІ. Очевидно, что підхід до АНАЛІЗУ парку універсального устаткування в дрібносерійному й одінічному ВИРОБНИЦТВІ и Спеціальному устаткуванні в масовому ВИРОБНИЦТВІ повинною буті різний, так само, як повінні враховуватіся Особливості АНАЛІЗУ парку машин, зайнятий виробництвом продукції з Попит, что розшірюється, и продукції, что знімається з виробництва. Ми пропонуємо Наступний послідовність АНАЛІЗУ парку устаткування масового и крупносерійного виробництва підприємства (фірми), представлену на блок - схемі (рис. 2.3) «Аналіз стану и уровня использование діючого парку устаткування підприємства»:

На підставі АНАЛІЗУ, проведеного відповідно до методики, вікладеної в попередня розділі, по Кожній позіції номенклатури продукції, что віпускається, пріймається решение про зняття з виробництва, модернізації продукції в процесі ее виробництва, заміні випуску продукцію на альтернативну (тобто предявляються до устаткування ті ж чи блізькі вимоги, что и замінна продукція, но облачаючі більш скроню Показники конкурентноздатності), розшіренні виробництва даної продукції.

Кожна одиниця основного технологічного устаткування розподіляється по зазначеним вищє групах. Если це устаткування звязане з випуском декількох відів продукції, воно закріплюється за Груп, по Якій устаткування має найбільше завантаження. Для кожної одиниці устаткування аналіз ее стану и можливости использование повинною проводитись у визначених порядку відповідно до вимог до обсягів, якості, вартості, конкурентноздатності продукції, у ВИРОБНИЦТВІ якої зайнятості дана одиниця устаткування (блоки 1; 10; 22; 23; 24, рис. 2.3 ).

У Першу групу (блок 1) включається устаткування, звязане з виробництвом продукції, что знімається з виробництва для визначення возможности его Подальшого использование на даного підприємстві при ВИРОБНИЦТВІ Іншої продукції. Угруповання Робить відділ головного технолога Шляхом індексації єдиної бази даних основного технологічного устаткування відповідно до пріналежності до визначеного техпроцесу виробництва по всій номенклатурі продукції.

У блоці 2 віробляється класифікація устаткування на вузькоспеціалізоване, подалі использование которого при ВИРОБНИЦТВІ Іншої продукції (чи Іншого тіпорозміру продукції) на даного підприємстві Неможливо, и на переналагоджування на інші чи операции тіпорозмірі. Если устаткування є вузькоспеціалізованім (так), воно підлягає реализации и включається у відповідній ПЕРЕЛІК. Перелік складається відділом головного технолога и передається у відділ головного механіка для віключення цього устаткування з Подальшого АНАЛІЗУ стану и возможности использование парку машин. Відділ головного механіка доповнює Сейчас ПЕРЕЛІК за результатами АНАЛІЗУ уровня фізічного и морального знос устаткування. Для автоматизації роботи з визначення возможности Подальшого использование спеціалізованого устаткування на даного підприємстві рекомендується создать масив Даних про тіпорозмірі рядів операцій по видах ОБРОБКИ, віконуваніх на підприємстві. Цей масив необхідній кож для решение задачі довантаження устаткування, розрахунків необхідного и Достатньо уровня Підвищення продуктівності в процесі модернізації и заміні устаткування на більш продуктивне. Структура бази даних приведена в третьому розділі дійсного дослідження.

За першій групі устаткування, зайнятий у віготовленні продукції, что знімається з виробництва, проводитися (блок 3) аналіз уровня фізічного знос. Оскількі, відповідно до змін, внесеними в Механізм амортізації законом про оподаткування прибутку, норми амортізації НЕ звязані безпосередно з термінамі служби по групах устаткування, рівень фізічного знос доцільно візначаті співвідношенням нормативного терміну служби и Фактично відпрацьованого календарного часу по Кожній одиниці устаткування. Основним недоліком такого підходу є складність визначення нормативного терміну служби машини. Базою для розрахунків у цьом випадка є паспортні дані заводу - виготовлювачем, однак при цьом НЕ враховуються две групи факторів: конкретні умови ЕКСПЛУАТАЦІЇ, что відрізняються від нормативних и ефективність ремонтної бази, что візначає економічну доцільність проведення капітальніх ремонтів, як умови Подальшого использование устаткування. Таким чином, немає возможности грузнуть нормативний срок служби й умови ЕКСПЛУАТАЦІЇ машини. У тій же година, методика, что враховує Вплив умов ЕКСПЛУАТАЦІЇ на нормативний срок служби, які не відбіває обмежень, что накладаються рівнем ефектівності ремонтної бази на доцільність проведення черговий капітального ремонту. Більш докладно методика розрахунку фактичного терміну роботи устаткування буде описано у розділі 3.2.

Оцінка морального знос устаткування (блок 4) может буті виконан за існуючою методикою [19], однак для даної групи устаткування (зайнятої у ВИРОБНИЦТВІ продукції, что знімається з виробництва) важліво візначіті моральний знос НЕ як застарілість моделі машини (Суспільний моральний знос), а як повна невідповідність техніко - економічних показніків устаткування Вимоги техпроцесу на операціях, машина, что вівільняється, могла буті Використана на досліджуваному підприємстві (індивідуальний моральний знос). Тільки в цьом випадка вона включається в ПЕРЕЛІК устаткування, призначення до реализации (у тому чіслі на металобрухт).

Для формалізації ОЦІНКИ уровня морального знос можливо використовуват як основу класіфікацію морального знос 2-го роду уявлення нижчих на рис. 2.4. У віхідній класіфікації як напрямки морального знос зазначені: «по ергономічності», «по собівартості», «по точності», «по продуктівності». Альо у віхідному варіанті даної моделі, класифікація булу неповної и неточностей, оскількі Цілком пропускала експлуатаційні характеристики (Такі, як довговічність, Надійність, ремонтоздатність, автоматічність, екологічність, експлуатаційні витрати), деякі показатели призначення (Такі, як універсальність, гнучкість операцій) и на індивідуальний моральний знос пошірювала таке Поняття, что характерізує модель машини в ее ВИРОБНИЦТВІ, як собівартість. Для сфери ЕКСПЛУАТАЦІЇ, у Якій появляється індивідуальний моральний знос, Варто використовуват Поняття повної первісної балансової вартості.

Кроме того, для цілей визначення уровня знос, що не грає роли степень охоплення напрямків морального знос, оскількі оцінка віробляється по кожному з них і значення має только оцінка уровня одінічніх показніків, вікорістовуваніх при візначенні інтегрального № сертифіката № морального знос 2-го роду.

Принцип ОЦІНКИ уровня морального знос 2-го роду складається, по визначених, у зіставленні основних характеристик застарілої машини і більш прогресивної аналогічного призначення. У більш точному формулюванні Варто віділіті Суспільний моральний знос (як моральний знос НЕ конкретної машини, а моделі, при цьом порівнюються характеристики моделей машин, что зіставляються,) и індивідуальний моральний знос, при візначенні которого зіставляються характеристики конкретної машини і вимог, что предявляються до цієї машини умів Виконання конкретної операции на діючому підприємстві. Если на даного підприємстві параметри машини (даже если ее модель не застаріла) НЕ відповідають Вимоги жодних РОбочий місця (операции), значить має місце повний індивідуальний моральний знос машини і вона підлягає реализации на інші підприємства чи в металобрухт. Така ситуация характерна для віпадків зняття з виробництва продукції масового виробництва (например, при переході радіоелектронікі на напівпровіднікові планарні технології) и відповідає, по блок-схемі 2.4, групі устаткування 1. У цьом випадка нас цікавить НЕ рівень морального знос, а только граничний результат - чи є знос (у даного випадка - індивідуальний) ПОВНЕ. Віходячі з даної класіфікації, індивідуальний моральний знос є повний, если на всех операціях, віконуваніх на досліджуваному підприємстві в основному ВИРОБНИЦТВІ, характеристики верстата НЕ задовольняють мінімальнім Вимоги хоча б по одному параметрі. Це значить, что знос может буті чи частково Цілком усунутій только Шляхом переміщення в інше (например допоміжне) виробництво, на інше чи підприємство Шляхом модернізації. Ефективність таких ЗАХОДІВ як правило низька, тому, после перевірочного розрахунку, таке устаткування включається в ПЕРЕЛІК для реализации.

У блоці 7 блок-схеми візначається рівень фізічного знос Другої, третьої и четвертої груп устаткування. Процедура розрахунку відрізняється від процедури блоку 3 тім, что устаткування зазначеним груп Забезпечує випуск продукції знімається НЕ з виробництва, тому мова идет НЕ только о том, як використовуват фізично зношене устаткування, но и о том, Пожалуйста устаткування повинною буті спрямованостей на заміну. Блоком 9 почінається розробка ЗАХОДІВ заміні, віконувана відділом головного технолога. У результате первого етапу віробляється Узгодження з заходами заміні по технологічних причинах (блок 16) и складається ДОПОВНЕННЯ до Переліку устаткування, призначення до реализации (блок 6).

На Наступний етапі АНАЛІЗУ парку Ми пропонуємо провести визначення границі полного суспільного морального знос парку устаткування, зайнятий на випуску продукції, знімається НЕ з виробництва. Параметри моделі устаткування, прійняті до розрахунків, відповідають параметрам верстата у Формулі (13) за вінятком параметра собівартості заводу - виготовлювачем (может використовуват ціна з урахуванням доставки и монтажу), что Враховується в даного випадка в обовязково порядку з причин, зазначеним у пункті 7 цього розділу. Зіставлення параметрів моделі віробляється НЕ з конкретними Вимогами на даній операции техпроцесу, а з відповіднімі характеристиками кращих з існуючіх зразків аналогічного призначення (типова підхід до визначення порівняльної ефектівності Стосовно базового устаткування). Проведення ціх розрахунків повинною Виконувати заводом - виготовлювачем устаткування, тому аналізоване підприємство, что експлуатує машину даної моделі повинною орієнтуватіся на ее життєвий цикл. Так, например, зняття з виробництва останньої модіфікації даної моделі и перехід на випуск принципова Нових машин означає повний Суспільний моральний знос моделі в ее ВИРОБНИЦТВІ. Для користувача, на наш погляд, повний Суспільний моральний знос, як причина заміні устаткування, настає в тому випадка, коли зняті з виробництва всі моделі устаткування, сполучені з даною машиною в техпроцесу виробництва візначеної чи продукції вироби - представника визначеного тіпорозмірного ряду. Слід Зазначити, что для чіткої организации процесів Відновлення парку основного технологічного устаткування та патенти создать и Постійно обновляті базу Даних НЕ только по тіпорозмірніх рядах операцій, віконуваніх на підприємстві, но и карти Даних.

Устаткування, вікорістовуване у ВИРОБНИЦТВІ продукції, что підлягає заміні (блок 10, рис.2.4), досліджується на можлівість и достатність использование у ВИРОБНИЦТВІ новой продукції послідовно: у блоці 11 на можлівість и достатність довантаження для операцій нового техпроцесу; на можлівість и достатність проведення модернізації по параметрах, что НЕ відповідають новой технології, з можливіть довантаженням (блок 13); можлівість и достатність заміні на рівноцінне чи більш прогресивний устаткування (блок 15); можлівість (по ресурсах, енергозабезпеченості, площа наявний и споруджуваної, ін.) и достатність Додатковий Введення з можливіть заміною застарілого устаткування (блок 17); у випадка чи неможлівості недостатності перерахованого вищє ЗАХОДІВ пріймається решение (блок 19) про передачу незабезпеченіх устаткуванням операцій по випуску новой продукції Стороннім організаціям для Виконання під чи замовлення Постійно по договорах Надання послуг промислового характеру. Послідовність Вибори ЗАХОДІВ Відновлення обумовлена ​​наростанням витрат при переході від ЗАХОДІВ довантаження (Не потребуючи капітальніх вкладень) до ЗАХОДІВ заміні и замовленням на стороні. Для віпадків, что вімагають чи заміні модернізації ціліх комплексів устаткування могут буті окремо віконані розрахунки порівняльної економічної ефектівності ЗАХОДІВ для Підвищення точності Прийняття відповідальніх РІШЕНЬ з обліком конкретної виробничої обстановки.

Для устаткування, зайнятий у ВИРОБНИЦТВІ продукції, по Якій прийнятя решение про ее модернізацію для Подальшого продвижения на Сайти Вся (блок 22) звічайні заходь довантаження НЕ є характерними и застосовуються только для віпадків, коли модернізація продукції требует перерозподілу станкоємності по окрема операціях. У тій же година, довантаження устаткування по Цій групі устаткування (3-й) НЕ відрізняються по своєму чи змісті организации від довантаження по будь-Якій іншій групі, у звязку з чим нами показана епізодічній звязок блоку 22 и блоку 11 (довантаження устаткування). Модернізація, заміна и Додаткове Введення устаткування по Цій групі має свою спеціфіку. Так модернізація () носити характер технологічної модернізації. Технологічна модернізація є вузькоскерованім процесом, вона спрямована на відшкодування індівідуального функціонального морального знос (див. Рис. 2.5). Если індивідуальний функціональний моральний знос представляет собою Втрата части споживчої вартості устаткування, у результате Зміни вимог до параметрів машини на конкретному робочому місці (операции), у результате конструктивних змін продукції, что віпускається, то модернізація верстата в напрямку ее Усунення может даже погіршіті Параметри верстата по ряду важлівіх показніків по ходу Усунення їхньої невідповідності з Вимогами нового техпроцесу. Заміна () у даного випадка теж має свои Особливості и спрямована не так на Підвищення загально технічного уровня парку чи машин одінічної машини, а на приведення параметрів машини на конкретній операции у відповідність з новим техпроцесу. Додаткове введення () як и довантаження по даній групі устаткування застосовуються только для віпадків, коли модернізація продукції требует перерозподілу станкоємності по окрема операціях.

Устаткування 4-й групи, зайнятої у віготовленні продукції, виробництво якої планується розшірюваті, может модернізуватіся, замінятіся, уводітіся додатково в порядку убування пріорітетності ЗАХОДІВ. Довантаження в даного випадка НЕ ​​рекомендуються до проведення Додатковий вступ, тому что после Введення и заміні проведення у великому масштабі неминучий проведення вірівнювання завантаження групи устаткування. Модернізація 4-й групи устаткування носити характер загальнотехнічної. У процесі цього виду модернізації () охоплюється Широке коло параметрів и обовязково основні - продуктивність, експлуатаційні витрати. Оскількі ОБСЯГИ виробництва продукції, что віпускається на даного устаткуванні, буде рости, цикл его життя повинною буті продовження Шляхом Підвищення загально технічного уровня конкретної машини і 4-й групи устаткування в цілому. Рівноцінна заміна для устаткування даної групи віробляється только по аварійному віході з чи ладу повну фізічному знос, тобто за результатами АНАЛІЗУ в блоці 7. Основні заходи заміні () по блоці 23 віробляються на більш прогресивний устаткування одного призначення з заміннім чи заміна віробляється комплекс на комплекс ( например - ділянка Токарський напівавтоматів на роторних лінію для масового виробництва в течение трівалого ПЕРІОДУ годині). Особлівістю Відновлення даної групи ми Вважаємо, что Додаткове Введення устаткування тут небажаним. За результатами ДОСЛІДЖЕНЬ, проведених на Холдінговій компании «Луганськтепловоз» у механоскладальних ВИРОБНИЦТВІ кафедрою економіки промісловості СНУ, додатково введених нове обладнання погане стікується з іншім технологічним ланцюжки.

Устаткування, что Неможливо Віднести до первого чотірьох групам (тобто воно НЕ закріплено за визначенням продукцією в силу ее частої чи Зміни незначної Частки участия у ВИРОБНИЦТВІ усіх відів продукції, что віпускається підпріємством,), формується в масив (блок 24) універсального устаткування, для которого необходимо Проводити аналіз по его розподілі відповідно до тіпорозмірніх рядів операцій, необхідніх для виробництва груп виробів что часто змінюються однорідніх. Більш докладно методика проведення даного АНАЛІЗУ буде Розглянуто нами в Наступний підрозділі даної роботи.

2.2 Аналіз уровня организации виробництва и застосовуваного технологій

В основному ВИРОБНИЦТВІ того самого підприємства, як правило, сполучаються елементи дрібносерійного и масового виробництва. Так, при ВИРОБНИЦТВІ невеликих серій тепловозів, виробництво колісніх пар может носить масовий характер. У звязку з ЦІМ, у процесі АНАЛІЗУ ми віділяємо устаткування серійного и масового виробництва й устаткування одінічного и дрібносерійного виробництва в тому самому хлопець устаткування підприємства. Если устаткування НЕ закріплене за визначенням чи вироби тіпорозміром виробів, его аналіз для оптімізації завантаження и віділення обєктів и напрямків Відновлення та патенти Проводити в зовсім ІНШОМУ напрямку, з урахуванням постійної Зміни асортименту продукції. При цьом особливо Рамус треба пріділяті рівню відповідності продукції, прійнятої до виготовлення на даного підприємстві, его профілю, что характерізується визначення набором тіпорозмірніх характеристик діапазону операцій по видах ОБРОБКИ, что может Забезпечити Сейчас парк устаткування. Очевидно, что такий парк машин повинною мати універсальність и гнучкістю. Питання про необходимость Відновлення для такого парку в Першу Черга звязані НЕ з жіттєвімі циклами продукції, что віпускається, а з рівнем морального и фізічного знос обєктів, при цьом пріорітетність окремий параметрів значний міняється. Так, например, Показник продуктівності для такого парку Вже НЕ может вважатіся ведучим, оскількі вісокопродуктівне устаткування, як правило, є спеціальнім и не володіє необхіднім при частій зміні чи асортименту даже номенклатури продукції рівнем універсальності и гнучкості. Типовий представник даного напрямку - роторна автоматична лінія. У звязку з викладеня вищє, підхід до АНАЛІЗУ парку устаткування, что закріплюється нема за окремий видами продукції, Заснований на:

візначенні уровня морального и фізічного знос устаткування;

аналізі технології (рівень відповідності тіпорозмірніх рядів операцій, необхідніх для виготовлення заданої кількості виробів відповідно до попередня портфеля замовлень, тіпорозмірнім рядах, забезпечуваніх парком діючого устаткування);

аналізі организации виробництва (у розрізі розподілу завантаження устаткування і формирование оптимального портфеля замовлень).

визначення уровня морального и фізічного знос віконується по всьому парку машин відповідно до єдиного алгоритму (рис. 2.1, роздягнув 2.2). Аналіз технології й организации виробництва можливо сполучіті в одному алгорітмі, оскількі кількісна оцінка технологічної поопераційної Структури ОБРОБКИ звязана з ОБСЯГИ виробництва, что визначаються станкоємність продукції по Кожній операции.

Віхіднім для розрахунків є ПЕРЕЛІК устаткування, не закріпленого за визначенням продукцією, одержуваній як вихідний блок схеми АНАЛІЗУ парку устаткування для масового и крупносерійного типу виробництва (рис. 2.4). Зазначеним ПЕРЕЛІК містіть дані про наявність и Відсутність полного морального и фізічного знос цієї части парку основного технологічного устаткування (блок 6) и список устаткування, что Було зайнятості виробництвом продукції, что знімається з виробництва, и может буті спрямованостей на поповнення парку машин дрібносерійного типу виробництва на даного підприємстві (блок 5).

Загальна концепція завершальної стадії АНАЛІЗУ побудовали з обліком того, что на попередня етапі з Переліку обладнання віключені машини, что піддаліся повну фізічному знос, чи суспільному моральному знос 2-го роду. Оскількі устаткування цієї групи НЕ закріплено за визначенням продукцією, визначення ступенів індівідуального морального знос звязано з Виявлення, у Першу Черга, невідповідності уровня гнучкості парку машин Вимоги динаміки змін набору профільної продукції (портфеля замовлень) по ОБСЯГИ и складу необхідніх для ее виробництва операцій.

У даної проблеми існує два основних аспекти:

реально сформованому традіційній портфель замовлень НЕ Забезпечує повну (Достатньо) завантаження устаткування;

цею ж портфель замовлень НЕ забезпечення здатністю парку устаткування Виконати весь ОБСЯГИ необхідніх для виробництва продукції операцій.

Слід Зазначити, что оптимізація завантаження устаткування і формирование оптімальної Структури номенклатури продукції, что віпускається, має сенс даже в условиях чи кри застою, коли использование виробничих потужного падає до10 - 20 відсотків. Завданням АНАЛІЗУ парку устаткування, не закріпленого за конкретними виробами є визначення неузгодженості между фактичність (планові) и станом парку, что вимагається, машин и номенклатури продукції, на підставі которого может віроблятіся оптимізація завантаження парку устаткування, оптимізація Структури прийнятя до Виконання замовлень на виробництво продукції и Виконання робіт (послуг), а такоже розробка планів Відновлення. На Першому етапі АНАЛІЗУ складається ПЕРЕЛІК устаткування, не закріпленій за визначенням продукцією. Кроме того, ПЕРЕЛІК Включає устаткування, Ранее закріплене за продукцією крупносерійного и масового виробництва, виготовлення якої пріпіняється без заміні, если відповідне решение Було ухвалено на початок планового ПЕРІОДУ. Наступний кроком є ​​підготовка попередня портфеля замовлень по традіційній профільній номенклатурі продукції дрібносерійного й одінічного виробництва, если таке має місце на аналізованому підприємстві.

Попередній портфель замовлень проробляється на предмет прив'язки до наявної чи технології по існуючім техпроцесу и на кожен віріб з урахуванням ОБСЯГИ его виробництва відповідно до попередня замовлення. У процесі зіставлення можливий діючого парку устаткування з Вимогами, что предявляє до устаткування продукція в процесі ее виготовлення візначається відхилення, что характерізує чи нестача надлишок станкочасів. Для Ухвалення решение про включення замовлення в подалі Розгляд важліво весь портфель замовлень діференціюваті на двох груп:

вироби, что Цілком відповідають профілю підприємства по усіх видах ОБРОБКИ и всех параметрів;

Вироби, что ма ють негатівні відхилення сертифіката № по одному, декільком чи усім видам ОБРОБКИ.

За першій групі виробів та патенти відзначіті, что на даній стадії розрахунку КОЖЕН віріб розглядається на відповідність окремо. Можливо, что для Виконання всех замовлень, что відповідають профілю, парк не забезпечен необхідної кількості станкочасів по одному чи декільком видам ОБРОБКИ, тому їхня пріорітетність, як профільної продукції, недостатня, список зажадає надалі ранжірування по рентабельності виробів шкірного замовлення. Перелік устаткування НЕ Цілком відповідному профілю підприємства та патенти ранжірування у порядку убування сертифіката № уровня відповідності, оскількі у ВИРОБНИЦТВІ продукції Постійно мінлівої номенклатури (і особливо в условиях дефіціту ЗАСОБІВ на розвиток виробництва) найбільш раціональнім є формирование портфеля замовлень з мінімальнімі відхіленнямі від профілю підприємства. Такий підхід Забезпечує:

мінімум Додатковий одноразових вкладень для Досягнення відповідності Шляхом модернізації, чи заміні Додатковий Введення устаткування (Варто врахуваті, что тип виробництва дрібносерійній чи одінічній, и, при черговій зміні номенклатури, вкладення могут НЕ віправдатіся, тобто растет степень ризики);

Збереження профілю підприємства від змін, что накопічуються, что дозволяє зберігаті стабільну інфраструктуру в сфері постачання, збуту, енергоспоживання й ін.;

можлівість своєчасного Виявлення обєктівно обумовлених технічним Прогресо Загальна змін спожи Суспільства в продукції даного профілю по кількості, якості и технології ее виготовлення, тобто наявності морального знос продукції, як моделі, что требует Відновлення парку універсального устаткування підприємства Шляхом чи реконструкції технічного переозброєння.

На Наступний етапі АНАЛІЗУ необходимо сделать комплектування портфеля замовлень.

2.3 Дії, необхідні для довантаження потужного и переходу до випуску новой продукції З метою підвищення ефектівності виробництва

З ряду відоміх причин течение декількох последнего років різко впавши платоспроможній Попит на тепловози и запчастини до них. Так у +1996 году їхній кількісній випуск впавши у 25 разів у порівнянні з відносно благополучним 1990 роком.

У компанією в ТІМ чи ІНШОМУ Ступені Було апробовано більш 30 найменувань різної продукції для різніх галузь промісловості. Ряд з них створені й освоєні у ВИРОБНИЦТВІ (поворотний коло для ЗАЛІЗНИЧНИХ депо, казан опалювальний 20 кВт, скребковий конвеєр для шахт, колісні пари и приводь для шахтних електропоїздів, вагонетки для підземного перевезення людей).

Альо завдання Складанний в створенні й освоєнні такой продукції, что дозволила б Підприємству Цілком скачать виробничі потужності. Таку продукцію, что Ранее НЕ випускає підприємствами України, завод почав створюваті в рамках галузевої програми залізничного транспорту України.

У 1990-1995 роках компанією в ТІМ чи ІНШОМУ Ступені Було апробовано більш 30 найменувань різної продукції для різніх галузь промісловості. Ряд з них були створені й освоєні у ВИРОБНИЦТВІ:

поворотні коло для ЗАЛІЗНИЧНИХ депо;

казан опалювальний потужністю 20 кВт;

скребковий конвеєр для шахт;

колісні пари и приводь для шахтних електропоїздів;

вагонетки для підземних перевезень людей;

и ряд других.

Альо завдання Складанний в створенні й освоєнні виробництва такой продукції, что булу бі рівноціннім тепловозів для завантаження наявний виробничих потужного.

Таку продукцію, что Ранее НЕ випускає підприємствами України, завод почав створюваті в рамках галузевої «Програми розвитку залізничного транспорту України».

Були створені и віготовлені досвідчені зразки Наступний виробів:

мотовоз;

трамвайних вагонів;

дизель-потяг.

Відсутність джерел фінансування НЕ дозволяє Завершити комплекс міжвідомчіх іспітів ціх зразків и зайнятості Створення і освоєнням виробництва електропоїздів Постійний и перемінній струми для пріміськіх перевезень.

Тому компанія робіла Наступний серійно охоплену продукцію виробничого призначення:

для залізничного транспорту: Магістральні тепловози, дизель-потяги, пасажирські и маневрові тепловози;

для виробництва кінцевої продукції (тепловозобудування, зборка трамваїв, виробництво дізелів, гірнічошахтне устаткування): виробництво матеріалів и заготівля чорної металургії, ковальські заготівлі, ліття, виробництво з пластмас, вуглекіслота, електроліт та інше;

для ЕКСПЛУАТАЦІЇ магістрального и маневрового залізничного транспорту, а такоже міського електротранспорту: запасні частини для залізничного транспорту, гальмове обладнання, гальмові кола для ЗАЛІЗНИЧНИХ депо, прічіпні вагони, трамвайні вагони, плавальні транспортні інженерні машини для забезпечення водяних переправ;

для агропромислового комплексу: запчастини, борони, інше;

для населення: товари народного споживання.

Альо в звязку зі складним становищем Із зовнішнім фінансуванням нужно віходити з ОБСЯГИ Власний ЗАСОБІВ. Основними Джерелами Власний ЗАСОБІВ є прибуток компании й Амортизаційні відрахування. Рентабельність продукції та прибутки на Данії зараз не дозволяє діставаті прибуток достаточно для повної заміні устаткування, зміни технології виробництва и переходу Цілком на нову продукцію (Додаток А). Отже необходимо звернути Рамус на Амортизаційний фонд и напрямок его использование. Пропонується провести частковий заміну Цілком зношеного устаткування, модернізацію и ремонт діючого устаткування на найбільш важлівіх ділянках.

Тому на качана та патенти провести аналіз поточного стану основних виробничих ФОНДІВ підприємства и Розглянуто Такі показатели як забезпеченість, склад, структуру основних виробничих ФОНДІВ, їхній віковій склад, степень знос и завантаженості.

Аналіз забезпеченості основними фондами и їхнім технічним рівнем показує чи Досить у підприємства основних ФОНДІВ, яка їхня динаміка, склад, структура, технічний стан.

Для нормальної и безперебійної роботи та патенти Постійно обновляті ОВФ. Стоимость ОФ ХК «Луганськтепловоз» у звітному періоді Постійно змінювалася за рахунок Введення и ліквідації ОФ. Так, у 1 півріччі 2005 року були введені ОФ на суму 5228 тис. грн., Що в 2,2 рази больше, чем у 1 півріччі 2004 року.

Дивлячись на таблицю 2.1, можна Побачити, что у 1 півріччі 2004 р. спостерігалася тенденція Збільшення пітомої ваги виробничих ФОНДІВ у загально обсязі. Так, на кінець 1 півріччя 2004 р. Питома вага виробничих ФОНДІВ у загально обсязі Складанний 865, что на 11% більше чому на початок 2004 року, на кінець 1 півріччя 2005 року Питома вага виробничих ФОНДІВ у загально обсязі Складанний 87%, что на 1% більше, чем на початок року. Питома вага невіробнічіх ОФ на кінець 1 півріччя 2004 р. Складанний 14%, что на 11% менше, чем на початок року, на кінець 1 півріччя 2005 р. Складанний 13%, что на 1% менше, чем на початок року. Ріст пітомої ваги виробничих ФОНДІВ є позитивним Показники.

Таблиця 2.1. Наявність, склад и структура ОФ ХК «Луганськтепловоз»

Назва сертифіката №:

На початок ПЕРІОДУ

На кінець ПЕРІОДУ

Відхилення (+/-)

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Виробничі ОФ:

I півріччя 2004 р.

348741

75

351061

86

2320

11

I півріччя 2005 р.

355881

86

361109

87

5228

1

Невіробнічі ОФ:

I півріччя 2004 р.

117776

25

58411

14

-59365

-11

I півріччя 2005 р.

58157

14

54709

13

-3448

-1

Усього ОФ:

I півріччя 2004 р.

466517

100

409472

100

-57045

I півріччя 2005 р.

414038

100

415818

100

1780

У тому числі:

Видані в оперативну оренду:

I півріччя 2004 р.

53423

11

40952

10

-12471

-1

I півріччя 2005 р.

38534

9

32854

8

-5680

-1

Законсервовані ОФ:

I півріччя 2004 р.

I півріччя 2005 р.

Стоимость діючіх ОФ

I півріччя 2004 р.

413094

88

368520

90

-44574

2

I півріччя 2005 р.

375504

90

382964

92

7460

2

Виробничий Потенціал підприємства нараховує 3037 одиниць МЕТАЛООБРОБНИЙ устаткування, у тому числі:

металорізального - 1850 одиниць;

ковальсько-пресового - 386 одиниць;

ливарного - 52 одиниці;

автоматичних ліній механічної ОБРОБКИ - 2 одиниці;

зварювального - 735 одиниць;

газорізального - 12 одиниць.

Середньомісячна ВАРТІСТЬ ОВФ збільшілася в 1 півріччі 2005 року відносно 1 півріччя 2004 року на 8594 тис. грн., чи на 2,5%. Питома вага актівної части ОВФ збільшівся на 3,5% и Склаві 90% (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Оцінка забезпеченості підприємства ОФ

Показники

I півріччя

2004 р.

I півріччя

2005 р.

відхилення

I півріччя 2005 р. до

I півріччя 2004 р., (+/-)

1. Середньомісячна ВАРТІСТЬ ОФ

349901,0

358495,0

8594,0

1.1 у т.ч. Середньомісячна ВАРТІСТЬ актівної части ОВФ

302713,5

322801

20087,5

2. Питома вага актівної части ОВФ, (%)

86,5

90,0

3,5

Сама активна частина ОФ - це устаткування. Збільшення его пітомої ваги вважається прогресивний тенденцією. Устаткування містіть, відповідно, Такі Головні СКЛАДОВІ: наявний в наявності, у тому чіслі встановлення и працюючий. У 1 півріччі 2005 р. Кількість устаткування, что мається в наявності, Складанний 3037 одиниць, что на 9 одиниць более, чем у 1 півріччі 2004 р.

Компанія має унікальне устаткування і технологію для виробництва рухлівого складу залізничного транспорту, колісніх пар, тягових передач локомотівів, звареніх конструкцій (головного рам, рам візків, кузовів), гальмового обладнання, теплообмінників, секцій радіаторів, редукторів.

Знос машин и устаткування складає - 86%.

Як показують дані табліці 2.3 92,4% устаткування експлуатується у ВИРОБНИЦТВІ понад 10 років.

Таблиця 2.3. Віковій склад устаткування

устаткування

наявність Усього

У тому чіслі

до 5 років

5-10 років

10-20 років

понад 20 років

Металорізальне

1 850

1

2

527

1320

Ковальсько-пресове

386

-

-

73

313

Ливарне

52

-

-

10

42

Автомат. Лінії

2

-

-

1

1

Зварювальне

735

120

107

486

22

Газорізальне

12

-

-

6

6

Усього:

3037

121

109

1103

1704

Використання у ВИРОБНИЦТВІ такого устаткування веде до Збільшення витрат на підтрімку его працездатності відповідно до технологічних вимог.

Використання виробничих потужного склалось 12,2%, з них по основних видах продукції:

тепловози Магістральні - 3,1%

модернізація тепловозів - 8,0%

кап. ремонт тепловозів - 4,0%

дизель-електропоїзд - 9,5%

електропоїзд перемінного Струму - 67%

Узагальнюючім Показники технічного стану ОФ ХК «Луганськтепловоз» є коефіцієнт знос (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Аналіз Знос ОФ ХК «Луганськтепловоз»

Показники

форма звітності

На початок ПЕРІОДУ

На кінець ПЕРІОДУ

Зміни за период (+, -)

1. Початкова ВАРТІСТЬ ОФ

Ф. 1 стор. 031 гр. 3,

Ф. 1 стор. 031 гр. 4

I півріччя 2004 Тіс. грн.

466517

409472

-57045

I півріччя 2005 Тіс. грн.

414038

415818

1780

2. Знос ОФ во время їхньої ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ф. 1 стор. 032 гр. 3, Ф. 1 стор. 032 гр. 4

I півріччя 2004 Тіс. грн.

278638

256883

-21755

I півріччя 2005 Тіс. грн.

260409

266371

5962

3.Степень знос ОФ

п. 2 / п. 1 * 100 гр. 3, п. 2 / п. 1 * 100 гр. 4

I півріччя 2004 р.%

59,7

62,7

3,0

I півріччя 2005 р.%

62,9

64,1

1,2

4. степень прідатності ОФ

100-п. 3

I півріччя 2004 р.%

40,3

37,3

-3,0

I півріччя 2005 р.%

37,1

35,9

-1,2

Степень знос на кінець шкірного ПЕРІОДУ Складанний: 2004 р. - 62,7%, 2005 р. - 64,1%. Степень прідатності ОФ на кінець шкірного ПЕРІОДУ Складанний: 2004 р. - 37,3%, 2005 р. - 35,9%. Значення коефіцієнта знос и прідатності свідчать про ті, что технічне положення, у якому знаходяться ОФ незадовільне.

Фондовіддача (ФО) - найважлівішій узагальнюючій Показник ефектівності использование ОФ, - відношення об'ма зробленої продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості ОВФ. За ХК «Луганськтепловоз» коефіцієнт фондовіддачі, тобто на 1 грн. Віготовленої продукції, склав:

ФО (2005 р.) = 180951/349901 = 0,52;

Значення коефіцієнта фондовіддачі показує, что ОФ Використовують НЕ ефективного, тобто виробничі потужності Використовують НЕ ПОВНЕ мірою, но факт зростання фондовіддачі в 1 півріччі 2005 р. относительно відповідного ПЕРІОДУ Минулого року свідчіть про ті, что использование ОФ Покращена, что вплінуло на Збільшення обсягів виробництва.


3. Розробка ЗАХОДІВ относительно Підвищення ефектівності виробництва продукції

3.1 Аналіз и оптимізація Структури продукції

Течение 1956-1996 років Луганський тепловозобудівній завод (на базі которого Створена компанія «Луганськтепловоз») спеціалізувався на виробництві однопрофільної технічно складної продукції - магістральних тепловозів (їхня Питома вага в загально обсязі товарної продукції Складанний більш 90%). Характер виробництва БУВ крупносерійній. З Огляду на високий степень уніфікації между різнімі типами машин, на ряді виробничих ділянок по виготовленню деталей и вузлів характер виробництва БУВ масовим. Відповідно до такого характеру виробництва в цехах основного виробництва вага спеціального, спеціалізованого й агрегатного устаткування досяжними 40-60%.

Таблиця 3.1. Виробництво продукції на «ХК« Луганськтепловоз »за 2004 р.

види продукції

Кількість

Вартість, тис. грн.

Магістральні тепловози:

ТЕ114І, секц.

6

33314

2ТЕ116, секц.

4

13849

Дизель-електропоїзд ДЕЛ 02, сост. / Ваг.

1/3

14711

Електропоїзд перемінного Струму ЕПЛ-9Т:

№003, сост. / Ваг.

1/7

14605

№004, сост. / Ваг.

1/8

15925

№005, сост. / Ваг.

1/8

15925

№006, сост. / Ваг.

1/8

15925

№007, сост. / Ваг.

1/8

15925

Модернізація 2ТЕ116, секц.

2

1518

Запчастини залізн. транспорту

24713

запчастини Експортні

213

Поворотні коло, шт.

1

1413

Інші роботи

12885

разом:

180951

На підставі Даних про виробництво продукції (табл. 3.1) можна сделать розрахунок пітомої ваги шкірного виду продукції в загально обсязі товарної продукції, результат ціх розрахунків привидів у табліці 3.2.

Таблиця 3.2. Питома вага продукції в загально обсязі товарної продукції за станом на 2004 р.,%.

види продукції

значення

тепловозів

26,9

Дизель-потяга

8,1

Електропоїзд перемінного Струму

43,3

Інші роботи

21,7

Як видно з табліці 3.2 Питома вага Ранее профільніх тепловозів знізівся з 90% до 26,9%, тому самє на Цю продукцію та патенти звернути увага, тому что вона потенційно має велічезні ринкі збуту, як в России, так и на территории далекого зарубіжжя. У звязку з ЦІМ далі буде віробляється аналіз сортаменту цього напрямку виробництва.

У розділі 2.1 Розглянуто методика АНАЛІЗУ продукції підприємства відповідно до якої с помощью ряду коефіцієнтів візначається положення товару на Сайти Вся, нижчих привидів порядок їхнього розрахунку.

U1 - група умов, что підтверджують ріст чи недостатню насіченість сумарного Сайти Вся (вибір стратегії «Проникнення на ринок» по матриці можливий чи категорія «Зірка» по матриці БКГ).

U1 = 1 (так), если

і (або) (3.1)

,

де - прогнозна оцінка Зміни сумарного співвідношення попиту та пропозиції на основні (профільні) товари фірми в плановому періоді (t);

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в плановому періоді (t);

- прогнозна оцінка конкурентноздатної Пропозиції по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в плановому періоді (t);

- прогнозна оцінка Розширення платоспроможного Попит на продукцію фірми в плановому періоді (t) у порівнянні з базовим періодом (t - 1);

- ОБСЯГИ реализации по i-й позіції номенклатури продукції фірми на j-м Сайти Вся в базовому періоді (t - 1).

U2 - група умов, что підтверджують перспективи розвитку товарів, Які продаються під відомою торговою маркою (вибір стратегії «розробка товару» по матриці Чи можливо категорії «дійна корова» по матриці БКГ).

U2 = 1 (так), если (3.2)

і (чи)

,

де - резерв фірми по сумарній собівартості планового випуску ОСНОВНОЇ номенклатури продукції в порівнянні з відповіднім Сумарний Показники собівартості, что ведуть (по Кожній з позіцій номенклатури) среди фірм - конкурентів. Візначається в перерахуванні на планові ОБСЯГИ продукції даної фірми;

- планова собівартість заданого ОБСЯГИ випуску продукції i-й позіції номенклатури фірми;

- експертна оцінка собівартості продукції ведучої по даній (i-й) позіції номенклатури конкуруючої фірми в перерахуванні на плановий ОБСЯГИ аналізованого обєкта;

- резерв фірми по середньозваженим потенціалі Підвищення конкурентоздатності продукції, что віпускається, у порівнянні з відповіднім Показники ведучих (по Кожній з позіцій номенклатури) среди фірм - конкурентів за период, что відповідає глібіні упевненого довгострокового;

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури фірми на j-м Сайти Вся, досяжної за период, что відповідає глібіні упевненого довгострокового прогнозу (t + 1);

- РОЗРАХУНКОВА величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури фірми на j-м Сайти Вся на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури (відповідної аналогічної позіції конкурента) конкуруючої фірми, на j-м Сайти Вся, досяжної за период, что відповідає глібіні упевненого довгострокового прогнозу (t + 1);

- експертна величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури (відповідної аналогічної позіції конкурента) конкуруючої фірми на j-м Сайти Вся на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- Питома вага продукції по i-й позіції номенклатури фірми, намічуваної до реализации за период, что відповідає глібіні упевненого довгострокового прогнозу (t + 1) на j-м Сайти Вся, у Сумарний розрахунковому обсязі випуску.

U3 - група умов, что підтверджують Виникнення на Сайти Вся Нових сегментів для традіційної продукції чи возможности їхнього цілеспрямованого создания й Освоєння (вибір стратегії розвиток Сайти Вся по матриці можливий чи категорії «Важка дитина» по матриці БКГ), что вімагають чи нарощування создания Нових потужного.

U3 = 1 (так), если (3.3)

и

,

де - прогнозна оцінка Зміни сумарного забезпеченого платіжнімі засоби Попит по всій традіційній номенклатурі (1,2.3 ...... i ... m) продукції фірми, планованої до реализации на традіційніх (1... j... n) ринках и снова створюваніх у прогнозованому періоді (t + 1) сегментах (1... k... l) Сайти Вся;

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в прогнозному періоді (t + 1);

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на k-м (знову створюваному) сегменті Сайти Вся в прогнозному періоді (t + 1);

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в плановому періоді (t);

- прогнозна оцінка Зміни виробничих потужного підприємства (фірми), необхідного для удовольствие прогнозного Попит на традіційну (i) продукцію як на традіційніх ринках, так и у знову створюваніх сегментах (1 ... k ... l);

- виробнича Потужність по виготовленню i- го виду продукції в плановому періоді (t).

U4 - група умов, что підтверджують можлівість відходу на інші ринкі, перепрофілювання підприємства для виробництва других традіційніх товарів по традіційніх технологіях, Відновлення технічної бази підприємства (фірми) для виробництва принципова новой продукції на Основі принципова новой технологии (вибір стратегії «діверсіфікованість» по матриці можливий чи категорії «Собака» по матриці БКГ).

U4 = 1 (так), если (3.4)

, І (чи)

,

де - Збільшення Попит, плановане за рахунок Розширення асортименту іншімі традіційнімі (1 ... q ... p) чи товарами їхнього продвижения на Ранее НЕ освоєніх ринках (1 ... k ... l), и что Забезпечує беззбіткову роботу підприємства (фірми) у плановому періоді (t);

- незадоволення Попит на звічайні товари (1 ... q ... p), Ранее что НЕ випускає Розглянуто підпріємством (Фірмою), випуск якіх по попередніх експертних оцінках может буті організованій у плановому періоді для відповідніх Ранее НЕ освоєніх (1 ... k ... l) рінків;

- мінімальній ОБСЯГИ продукції по номенклатурі (1 ... i ... m) традіційніх товарів и звичайна товарів, что Ранее НЕ випускає Розглянуто підпріємством (Фірмою) (1 ... q ... p), Який, за експертними оцінкамі, может Забезпечити роботу підприємства (фірми) на Рівні крапки беззбітковості в планованому періоді (t);

- прогнозна оцінка Величини Попит на принципова нову продукцію (1 ... I ... M), плановану до виробництва в процесі перепрофілювання підприємства вместо застарілої для реализации на знову створюваніх ринках (1 ... J ... N), підприємства, что Забезпечує беззбіткову роботу, (фірми) у плановому періоді (t);

- прогнозна оцінка Величини Попит на принципова нову продукцію (1 ... I ... M), плановану до виробництва в процесі перепрофілювання підприємства вместо застарілої для реализации на знову створюваніх ринках (1 ... J ... N);

- мінімальній ОБСЯГИ принципова новой продукції по номенклатурі (1 ... I ... M), Який, за експертними оцінкамі, может Забезпечити роботу підприємства (фірми) на Рівні крапки беззбітковості в планованому періоді (t);

Відповідно до даної методики Проведемо аналіз моделей тепловозів, что віпускаються в Сейчас на підприємстві. З запропонованіх показніків найбільше точно опісує обрані вироби Показник U2, тому что ВІН характерізує продукцію з устоянія РІНКОМ збуту и ​​Вже зарекомендувала себе з кращої сторони.

Для формалізації процесса Прийняття РІШЕНЬ по Кожній позіції номенклатури Ми пропонуємо одному групу умів Вибори:

- група умов, что підтверджують необходимость Ухвалення решение про зняття з виробництва i - й позіції номенклатури продукції, что віпускається.

= 1 (так), если: (3.5)

,

,

,

де - прогнозна оцінка Зміни сумарного забезпеченого платіжнімі засоби Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на традіційніх (1... j... n) в укрупненні періоді, что Включає базовий период (t-1), плановий чи робочий период ( t) и прогнозованій период (t + 1);

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в прогнозному періоді (t + 1);

- платоспроможній Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, что мало місце в базовому періоді (t-1);

- РОЗРАХУНКОВА величина резерву Підвищення уровня інтегрального № сертифіката № конкурентноздатності продукції фірми по i-й позіції номенклатури в течение прогнозованого ПЕРІОДУ (t + 1);

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентноздатності продукції по i-й позіції номенклатури фірми, досяжної за период, что відповідає глібіні упевненого довгострокового прогнозу (t + 1);

- РОЗРАХУНКОВА величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- розрахунковий резерв Підвищення ціни на продукцію фірми по i-й позіції номенклатури в плановому періоді (t);

- середньозважені ціни на продукцію конкуруючіх фірм, что відповідає i-й позіції номенклатури розглянутої фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- цехова собівартість продукції фірми по i-й позіції номенклатури в плановому періоді (t);

- середня величина коефіцієнта обліку загальнозаводськіх и поза виробничих витрат по i-й позіції номенклатури, что склалось на підпріємствах фірми на початок планового период (t);

- група умов, что підтверджують необходимость Ухвалення решение про заміну у ВИРОБНИЦТВІ i - й позіції номенклатури продукції, что віпускається, на нову (принципова нову чи традіційну, но Ранее что НЕ випускає на підпріємствах фірми).

= 1 (так), если: (3.6)

,

,

,

де - прогнозна оцінка Зміни сумарного забезпеченого платіжнімі засоби Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на традіційніх (1... j... n) в укрупненні періоді, что Включає базовий период (t-1), плановий чи робочий период ( t) и прогнозованій период (t + 1);

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в прогнозному періоді (t + 1);

- платоспроможній Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, что мало місце в базовому періоді (t-1);

- РОЗРАХУНКОВА величина резерву Підвищення уровня інтегрального № сертифіката № конкурентноздатності продукції фірми по i-й позіції номенклатури в течение прогнозованого ПЕРІОДУ (t + 1);

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності продукції по i-й позіції номенклатури фірми, досяжної за период, что відповідає глібіні упевненого довгострокового прогнозу (t + 1);

- РОЗРАХУНКОВА величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- розрахунковий резерв Підвищення ціни на продукцію фірми по i-й позіції номенклатури в плановому періоді (t);

- середньозважені ціни на продукцію конкуруючіх фірм, что відповідає i-й позіції номенклатури розглянутої фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- цехова собівартість продукції фірми по i-й позіції номенклатури в плановому періоді (t);

- середня величина коефіцієнта обліку загальнозаводськіх и позавиробничі витрат по i-й позіції номенклатури, что склалось на підпріємствах фірми на початок планового период (t);

- РОЗРАХУНКОВА величина перевіщення уровня інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності продукції, пропонованої на заміну i-й позіції номенклатури фірми в течение прогнозованого ПЕРІОДУ (t + 1). Для Спрощення розрахунків, вартісні показатели альтернатівної продукції включені в Інтегральний Показник ее конкурентоздатності;

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності альтернатівної продукції по i-й позіції номенклатури фірми, досяжної в плановому періоді (t), з урахуванням вартісніх показніків;

- середньозважена величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності продукції фірм - конкурентів, что відповідає аі-й позіції номенклатури (новому вироби) фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- група умов, что підтверджують необходимость и можлівість проведення модернізації продукції, что віпускається, по і-й позіції номенклатури розглянутої фірми.

= 1 (так), если: (3.7)

,

,

,

де - прогнозна оцінка Зміни сумарного забезпеченого платіжнімі засоби Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на традіційніх (1... j... n) ринках в укрупненні періоді, что Включає базовий период (t-1), плановий чи робочий период (t) и прогнозованій период (t + 1);

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в прогнозному періоді (t + 1);

- платоспроможній Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, что мало місце в базовому періоді (t-1);

- РОЗРАХУНКОВА величина Підвищення уровня інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури продукції фірми за рахунок ее модернізації течение прогнозованого ПЕРІОДУ (t + 1);

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури продукції фірми, что досягається за рахунок модернізації в период, что відповідає глібіні упевненого довгострокового прогнозу (t + 1);

- РОЗРАХУНКОВА величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності по i-й позіції номенклатури фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- розрахунковий резерв Підвищення ціни на продукцію фірми по i-й позіції номенклатури в плановому періоді (t);

- середньозважені ціни на продукцію конкуруючіх фірм, что відповідає i-й позіції номенклатури розглянутої фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- цехова собівартість продукції фірми по i-й позіції номенклатури в плановому періоді (t);

- середня величина коефіцієнта обліку загальнозаводськіх и позавиробничі витрат по i-й позіції номенклатури, что склалось на підпріємствах фірми на початок планового период (t);

- РОЗРАХУНКОВА величина перевіщення уровня інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності модернізованої i-й позіції номенклатури продукції фірми, у порівнянні з відповідною продукцією конкурентів в течение планового ПЕРІОДУ (t).Для Спрощення розрахунків, вартісні показатели модернізованої продукції включені в Інтегральний Показник ее конкурентоздатності;

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності модернізованої продукції по i-й позіції номенклатури фірми, досяжної в плановому періоді (t), з урахуванням вартісніх показніків;

- середньозважена величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності продукції фірм - конкурентів, что відповідає i-й позіції номенклатури фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

- група умов, что підтверджують необходимость и можлівість проведення ЗАХОДІВ Розширення виробництва продукції по i - й позіції номенклатури розглянутої фірми.

= 1 (так), если: (3.8)

,

,

де - прогнозна оцінка Зміни сумарного забезпеченого платіжнімі засоби Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на традіційніх (1... j... n) ринках в укрупненні періоді, что Включає базовий период (t-1), плановий чи робочий период (t) и прогнозованій период (t + 1);

- прогнозна оцінка платоспроможного Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, планованої до реализации на j-м Сайти Вся в прогнозному періоді (t + 1);

- платоспроможній Попит по i-й позіції номенклатури продукції фірми, что мало місце в базовому періоді (t-1);

- РОЗРАХУНКОВА величина перевіщення уровня інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності i-й позіції номенклатури продукції фірми, у порівнянні з відповідною продукцією конкурентів в течение планового ПЕРІОДУ (t). Для Спрощення розрахунків, вартісні показатели модернізованої продукції включені в Інтегральний Показник ее конкурентоздатності;

- експертна оцінка максимально можлівої Величини інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності продукції по i-й позіції номенклатури фірми, досяжної в плановому періоді (t), з урахуванням вартісніх показніків;

- середньозважена величина інтегрального № сертифіката № конкурентоздатності продукції фірм - конкурентів, что відповідає i-й позіції номенклатури фірми на початок планового ПЕРІОДУ (t);

Пріведені вищє умови - обумовлюють вибір варіанта решение по кожнійпозіції номенклатури Фірмою продукції, что віпускається. Прийнято решение требует Виконання візначеної процедури, представленої на блок - схемі (мал. 2.1) блоками 22 - 26. Так процедура блоку 22 «зняття з виробництва» Включає: оформлення Повідомлень на зняття продукції з виробництва (у тому чіслі основних спожівачів и оптових покупців) ; підготовку ЗАХОДІВ относительно СКОРОЧЕННЯ персоналу и его працевлаштування; по чи консервації продаж відповідніх потужного; по скороченню виробничих площ и займаною земельних ділянок; по локалізації комунікацій виробництв, что закріваються, з метою Запобігання вітоків з НЕ вікорістовуваніх мереж; по здачі в оренду обєктів загальнозаводського призначення, локалізація якіх на території підприємства Неможливо и т.д.

Розглядаючі ПЕРЕЛІК тепловозів, что віпускаються, можна віділіті, что корістаються Попит, Магістральні тепловози моделей ТЕ114І і 2ТЕ116, причому ТЕ114І це експортний варіант Із посилений системою охолодження й очищення Повітря. З вищє перерахованого Уточнюючий показніків обрані моделі характерізує U * 3, что говорити про ТІМ что даної моделі тепловозів повінні піддаватіся модернізації и зниженя ціни на них.

Нижчих у табліці 3.3 приведена структура собівартості продукції обраної для Подальшого АНАЛІЗУ.

Таблиця 3.3. Собівартість магістральних тепловозів моделей ТЕ114І і 2ТЕ116

Стаття витрат

ТЕ114І

2ТЕ116

Витрати на 1 грн., Коп.

Сума за од. грн.

Структура,%

Витрати на 1 грн., Коп.

Сума за од. грн.

Структура,%

сировина

12,51

736 166,96

14,85

7,88

339 095,94

9,79

комплектуючі

44,37

2 611 009,44

52,65

51,29

2 207 135,91

63,73

Власні напівфабрикати

0,14

8 238,48

0,17

0,18

7 745,85

0,22

Паливо й енергія

0,23

13 534,64

0,27

0,15

6 454,87

0,19

Основна з / п

4,49

264 219,80

5,33

3,54

152 334,98

4,40

Доповнено з / п

0,95

55 903,97

1,13

0,79

33 995,66

0,98

Нарахування на з / п

2,02

118 869,49

2,40

1,63

70 142,94

2,03

Втратив від шлюбу

0,13

7 650,02

0,15

0,21

9 036,82

0,26

оснащення

0,87

51 196,26

1,03

0,96

41 311,18

1,19

Підготовка виробництва

0,01

588,46

0,01

0,24

10 327,80

0,30

Витрати на утрімування и експлуатацію устаткування

9,29

546 681,94

11,02

6,61

284 444,69

8,21

ЗВР

9,26

544 916,55

10,99

7,00

301 227,36

8,70

РАЗОМ:

84,27

4 958 976,00

100,00

80,48

3 463 254,00

100,00

Найбільшу часть в собівартості продукції займають Такі статті як витрати на сировина, что комплектуються, витрати на утрімування и експлуатацію устаткування і загальвіробнічіх витрат, но пропоновані заходи относительно заміні и модернізації устаткування могут істотно знізіті Такі з них як витрати на сировина и на Зміст и експлуатацію устаткування .

Подібне зниженя собівартості внаслідок Здійснення запропонованіх ЗАХОДІВ дозволити знізіті Ціну на продукцію и даже підвіщіті ее якість, что приведе до Підвищення Попит й у результате до Збільшення ОБСЯГИ виробництва даної продукції и збільшенню ее Частки в загально виробництва.

3.2 Вибір обєктів заміні и модернізації парку діючого устаткування

После проведеного АНАЛІЗУ продукції були обрані Магістральні тепловози моделей ТЕ114І і 2ТЕ116, у звязку з їх спеціфікою для докладного АНАЛІЗУ предложено Розглянуто Такі агрегати тепловозів як охолодні системи. Їхнє виробництво налагодження в МСЦ на ділянці 12. Далі Пропонується більш детально Розглянуто устаткування Встановлення на Цій ділянці и его Поточне стан.

Як видно з табліці 3.4 залішкова ВАРТІСТЬ устаткування по ділянці складає Всього 17,2% від первісної, что говорити про гостре необходимость заміні и модернізації устаткування. Для більш точного визначення реального терміну служби устаткування нижчих приведена методика его розрахунку.

Таблиця 3.4. Сума залішкової вартості устаткування на МСЦ ділянку 12 відповідно до бухгалтерської звітності на кінець 2004 року

Інв. номер обєкта

Найменування обєкта

Дата введення в експлуатацію

Залішкова ВАРТІСТЬ, грн.

Частина від первісної вартості,%

11574

Токарно-гвінторізній 2925

12/1967

90,9

3,71

13111

Токарно-револьверний верстат

07/1972

128,89

1,32

13274

Токарно-револьверний тисячі триста сорок одна

09/1972

180,35

3,71

13632

Токарно-центр. 01804

11/1973

79,8

1,29

14598

Токарно-револьверний ІП365

12/1976

72,73

1,29

14681

Токарно-револьверний 1П365

2/1977

108,02

2,39

14698

Токарно-гвінторізній верстат

3/1978

-

-

14877

Токарно-револьверний 1ДО341 5119

10/1977

61,13

1,29

15026

Токарно-гвінторізній 16ДО20

3/1978

70,1

1,29

15073

Токарно-револьверний п / а 1ДО341 6531

4/1978

19,15

0,38

15095

Токарно-гвінторізній фрез.

6/1978

110,33

1,29

15478

Токарно-револьверний 10526

8/1979

332,35

5,56

15567

Спец. токарно-гвінторізній МК 6164

12/1979

-

-

15626

Токарно-гвінторізній МК 6164

12/1979

-

-

15719

Токарський п / а 6-ти шпінд.

04/1980

-

-

15720

Токарно-гвінторізній 1М630101

04/1980

-

-

15768

Токарно-патронний п / а 6-ти шпінд.

05/1980

-

-

15855

Токарно-гвінторізній 16ДО20

07/1980

44,13

0,78

16030

Токарно-револьверний 1А425 2293

12/1980

231,66

2,06

17376

Токарно-револьверний 1М304П

10/1984

2935,67

31,53

17772

П / а токарно-револьверний

3/1986

2391,72

13,15

17796

Токарно-гвінторізній 1М63М0101

6/1986

2029,86

17,95

17798

П / а токарно-револьверний

6/1986

1287,37

13,58

18023

Верстат спец. Токарський Із ЧПУ

12/1986

17278,08

20,73

18025

Верстат спец. Токарський Із ЧПУ

12/1986

17068,74

20,56

18026

Верстат спец. Токарський Із ЧПУ

12/1986

16420,17

20,01

18551

Токарський верт.патрон. п / о з ЧПУ

12/1987

17045,43

14,93

18564

П / а Токарський

12/1987

44779,26

38,90

18647

П / а токарно-патронний

03/1988

26846,05

25,22

18857

Токарно-револьверний 1Т340П

08/1988

2324,57

23,96

18302

Токарно-револьверний 1М304П 4733

04/1987

1899,34

20,09

16418

Верстат патронно-Токарський Із ЧПУ

09/1981

4064,94

3,24

Разом з ділянці:

157900,74

17,20

Для ОЦІНКИ нормативного терміну служби устаткування в конкретних условиях ЕКСПЛУАТАЦІЇ й обслуговування (у тому чіслі - ремонтного) мається наступна залежність:

, (3.9)

де - розрахунковий нормативний срок служби устаткування, обумовлених для конкретних умов (без обліку морального знос) Шляхом коректування базового (зазначеним в паспорті верстата) терміну служби на КОЕФІЦІЄНТИ обліку Фактично умів ЕКСПЛУАТАЦІЇ й обслуговування, років;

- базовий нормативний срок служби устаткування, обумовлених для середньостатістічніх умів его ЕКСПЛУАТАЦІЇ й обслуговування заводом - виготовлювачем (без морального знос), років відповідно до прийнятя на підпріємством коефіцієнтом змінності;

- коефіцієнт обліку умов ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування (вібрації від роботи сусідніх агрегатів, наявність агресивних середовища, Великі перепади температури, Вплив атмосферних факторів, висока вологість, робота з перевантаження по потужності, коливання напруги в мережі, відхилення від номінального тиску в централізованіх гідро и пнем-системах , ін.). За експертними оцінкамі может прійматіся в межах від 0,9 до 1;

- коефіцієнт обліку характеру застосовуваного інструмента и способу ОБРОБКИ (звичайний, твердосплавних, абразивний, алмазний, ударний, вібраційній, вісокочастотній, ін.). За експертними оцінкамі может прійматіся в межах від 0,9 до 1;

- коефіцієнт обліку характеру оброблюваного матеріалу (звичайний, твердосплавних, грузли, тендітній, ін.). За експертними оцінкамі может прійматіся в межах від 0,95 до 1;

- коефіцієнт обліку середньої частоти аварійних зупинок устаткування (з урахуванням впліву складності, надійності, наявності систем захисту від несанкціонованіх Дій, наявності систем захисту від перевантаження и коливання в енергомережах, середня уровня кваліфікації персоналу, ін.). За експертними оцінкамі может прійматіся в межах від 0,98 до 1;

- коефіцієнт обліку середньої частоти Виявлення прихованого дефектів виготовлення и конструктивних недоліків устаткування, что вімагають Усунення з неминучий погіршенням міцнісних характеристик машини в цілому (раковини, неоднорідність, напруженість матеріалів несучих конструкцій, недостатня Твердість конструкції, необходимость проведення зварювальних робіт з моноліту несучих конструкцій, ін. ). За експертними оцінкамі может прійматіся в межах від 0,99 до 1;

- коефіцієнт обліку уровня обслуговування устаткування (Дотримання термінів проведення планового обслуговування, проведення профілактичних робіт відповідно до інструкцій з обслуговування, повнотіла Виконання всех регламентних робіт, рівень кваліфікації обслуговуючий персоналу, наявність захисту від несанкціонованіх Дій обслуговуючий персоналу, ін.). За експертними оцінкамі может прійматіся в межах від 0,9 до 1;

- коефіцієнт обліку уровня организации й ефектівності системи Виконання ремонтних робіт (наявність и Функціонування системи планово - попереджувальних ремонтів, ремонт по спожи, наявність централізованої ремонтної бази, наявність системи спеціалізованого и фірмового ремонту устаткування, ін.). За експертними оцінкамі может прійматіся в межах від 0,85 до 1.

Фактично срок служби устаткування візначається:

, (3.10)

де - Фактично срок служби устаткування (у тому чіслі годину, відпрацьованій колішнім у вжіванні устаткуванням до его придбання и монтажу на даного підприємстві), скоректованій на величину відхілень Фактично значень коефіцієнтів обліку умов ЕКСПЛУАТАЦІЇ й обслуговування від нормативних;

- Кількість Фактично відпрацьованіх устаткуванням днів у кожнім t-м року терміну служби;

- Кількість Фактично відпрацьованіх устаткуванням років (у тому чіслі и неповна років)

= (1 +); = (1 +); = (1 +); = (1 +); = (1 +); = (1 +); = (1 +),

(3.11)

де - КОЕФІЦІЄНТИ, что враховують відхилення Фактично умів ЕКСПЛУАТАЦІЇ й обслуговування устаткування від нормативних у кожнім t-м року фактичного терміну служби устаткування;

- алгебраїчна різніця между нормативом и фактичність значення відповідного коефіцієнта в t-м року фактичного терміну служби устаткування.

Рівень фізічного знос з урахуванням віщезгаданіх умів візначається по Формулі:

ФМ = ПФИ, (3.12)

Повний фізичний знос ПФИ = 1, при цьом слід Зазначити, что на практике зазначеним знос может буті усунутій Шляхом проведення черговий капітального ремонту, но Економічно це недоцільно, тому для практичних розрахунків у випадка, коли>, пріймається ПФИ = 1. Если для конкретної одиниці устаткування ФМ = 1, то дана машина включається в ПЕРЕЛІК устаткування для реализации, Надання службою головного технолога в службу головного механіка, де віробляється оцінка фізічного знос. Если ФМ <1, то ОГК разом з ВГТ, ОГК, ОМА Робить оцінку ступенів морального знос машини Першої групи машин.

Кроме сильного фізічного знос устаткування ділянки, воно має ще достатній моральний знос, у звязку з дуже трівалім терміном его ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Далі приведений метод его визначення.

Визначення границі полного індівідуального морального знос верстата может буті проведення по видах ОБРОБКИ з урахуванням їх взаємозамінності по наступній Формулі:

(3.13)

= 1,

де - Показник, что відбіває відповідність (= 1) чи невідповідність (= 0) характеристик i-го верстата Вимоги техпроцесу на j-й операции відповідно по параметрах:

- виду ОБРОБКИ; = 1 при; = 0 при;

- продуктівності; = 1 при; = 0 при;

точності; = 1 при; = 0 при;

універсальності; = 1 при; = 0 при;

сумісності; = 1 при; = 0 при;

гнучкості; = 1 при; = 0 при;

рівню автоматизації; = 1 при; = 0 при;

надійності; = 1 при; = 0 при;

довговічності; = 1 при; = 0 при;

ремонтоздатності; = 1 при; = 0 при;

ергономічності; = 1 при; = 0 при;

екологічності; = 1 при; = 0 при;

- експлуатаційним витрат; = 1 при; = 0 при;

- ціні верстата; = 1 при; = 0 при;

- дизайну, компонуванню; = 1 при; = 0 при;

,,,,,,,,,,,,,, - відповідні параметрами, забезпечувані -м верстат () и обумовлені Вимогами технології на -м робочому місці, операции ().

На практике, у пріведеній вищє Формулі могут буті зроблені Спрощення. Так, например, Показник для верстатів групи 1 может буті чинний рівнім одиниці без розрахунків, оскількі верстати даної групи Вже Придбані, а ціна впліває на Інтегральний Показник побічно, через Амортизаційні відрахування, что Враховується Показники в експлуатаційних витрат.

Таблиця 3.5. Список устаткування цеху спрямованостей на продаж

Інв. номер обєкта

Найменування обєкта

Дата введення в експлуатацію

Оцінна ВАРТІСТЬ, грн.

11574

Токарно-гвінторізній 2925

12/1967

2315,53

14598

Токарно-револьверний ІП365

12/1976

3768,25

14698

Токарно-гвінторізній верстат

3/1978

2945,39

14877

Токарно-револьверний 1ДО341 5119

10/1977

3986,48

15026

Токарно-гвінторізній 16ДО20

3/1978

2215,63

15073

Токарно-револьверний п / а 1ДО341 6531

4/1978

5439,19

15626

Токарно-гвінторізній МК 6164

12/1979

2974,29

15719

Токарський п / а 6-ти шпиндельний

04/1980

5286,45

15768

Токарно-патронний п / а 6-ти шпиндельний

05/1980

5789,18

15855

Токарно-гвінторізній 16ДО20

07/1980

2127,25

разом:

36847,64

Відповідно до даної методики при аналізі виробничого устаткування та патенти направіті на реалізацію, у наслідку сильного фізічного и морального знос, ПЕРЕЛІК верстатів приведення у табліці 3.5.

3.3 Удосконалювання организации виробництва й ефективність розроблення ЗАХОДІВ

Виробничий Потенціал підприємства складається з 7 основних цехів, а при ВИРОБНИЦТВІ продукції застосовуються следующие операции:

Стальова, чавуна, кольорове ліття;

Доковка и штампування;

Різання листового металу и холодне штампування;

Зварювання;

Механічна обробка;

Вузлова зборка;

Виробництво неметалічніх виробів (гумових и пластмасових);

Термічна обробка;

Пневматичні покриття;

Електромонтаж;

Загальна зборка;

Реостатні й обкатні міжнародні по;

Фарбування;

Міжнародні по.

У результате проведених ЗАХОДІВ размещения основного виробництва розподілено в такий способ:

Чавуноліварній цех: виробництво чавуна вілівків;

ЗАГОТІВЕЛЬНО-зварювальний цех: виробництво кузовів кабін, холодильних камер, вагонів, трамваїв, металоконструкцій, вагонів дизель-потяга, різка труб и прутків, штампування Листові;

Тепловозо-рамний цех: виробництво головних рам и рам-візків для усі виробів, поворотні Кіл, скребкових конвеєрів, металоконструкцій вагона дизель-потяга и моторного вагона на електропоїзд, колекторів;

Цех холодного штампування: виробництво секцій радіаторів, резервуарів, теплообмінників, підігрівніків;

Механоскладальних цех: охолоджуючіх систем, мотор-вентіляторів, виробництво візків, колісніх рам, букс, проводів, швідкостемірів;

Редукторний цех: виробництво редукторів, сидінь;

Механоскладальних цех №2: виробництво паливних баків, торцевих блоків на електропоїзд;

ІСЦ «Полімер»: виготовлення серійніх деталей зі склопластика на Площі АП «Пластдізайн»;

Складально-здавальна цех: зборка тепловозів, трамваїв вагонів дизель-потяга, консервація, упакування и Відправлення запасних частин, фарбування візків, головного рам, реостатні й обкатні міжнародні по тепловозів, трамваїв, вагонів дизель-потяга, підготовка и Відправлення готової продукції;

ІСЦ «Захисні покриття»: фарбування тепловозів, вагонів дизель-потяга, трамваїв, гальванічні и хімічні покриття вузлів и деталей, порошкові, полімерні покриття вузлів, деталей, знешкодження відпрацьованіх розчінів гальванічного виробництва.

Підприємство має загально Досить високий рівень технологічних процесів у зварювальних ВИРОБНИЦТВІ и металообробці; задовільнім рівнем - у ВИРОБНИЦТВІ ліття, холодного штампуванню, складально-ізоляційному ВИРОБНИЦТВІ, гальванічніх покриття, лакофарбова ВИРОБНИЦТВІ, зборці; незадовільнім - в інструментальному ВИРОБНИЦТВІ и ВИРОБНИЦТВІ товарів народного споживання.

Реальний рівень технологій и технологічних процесів має стійку тенденцію до різкого погіршення.

Розглядаючі технологічний процес виробництва магістральних тепловозів моделей ТЕ114І і 2ТЕ116, Було Прийнято решение більш детальної вівчіті процес виготовлення охолоджуючіх систем. Їхнє виробництво Цілком налагодження в МСЦ на ділянці 12, вінікаючі при цьом витрати и їхня структура показані в табліці 3.6.

Таблиця 3.6. Собівартість охолоджуючіх систем тепловозів моделей ТЕ114І і 2ТЕ116

Стаття витрат

ТЕ114І

2ТЕ116

Сума за од.

Структура,%

Сума за од.

Структура,%

сировина

27511,66

19,87

26313,01

26,73

комплектуючі

49526,53

35,77

35822,32

36,39

Власні напівфабрикати

13181,23

9,52

7058,15

7,17

Паливо й енергія

373,84

0,27

187,04

0,19

Основна з / п

14302,74

10,33

8268,96

8,4

Доповнено з / п

1564,58

1,13

964,71

0,98

Нарахування на з / п

3323,00

2,4

1998,33

2,03

Втратив від шлюбу

207,69

0,15

255,94

0,26

оснащення

1426,12

1,03

1171,44

1,19

Підготовка виробництва

27,69

0,02

295,32

0,3

Витрати на утрімування и експлуатацію устаткування

14164,28

10,23

8456,00

8,59

ЗВР

12848,93

9,28

7648,79

7,77

разом:

138458,28

100

98440,00

100

После продаж устаткування та патенти ввести у виробництво нове, у табліці 3.7 привидів список нового обладнання и его ВАРТІСТЬ, у якові вже включені витрати на доставку й установку.

Таблиця 3.7. Список нового обладнання

Найменування обєкта

Ціна, грн.

Токарно-гвінторізній 1В62М

82 729,80

Токарно-револьверний 1М340П

93 043,00

Токарно-гвінторізній 1В62М

82 729,80

Токарно-револьверний 1М340П

93 043,00

разом:

351 545,60

Іншим запропонованім заходом, є капітальний ремонт та часткова модернізація обладнання ділянки. За Експертна оцінкою ЗАГАЛЬНІ витрати на ЦІ заходь будут дорівнюваті 270256 грн.

У результате продаж старого устаткування і введення нового обладнання, планується зниженя витрат на Зміст и експлуатацію устаткування, у табліці 3.8 показано что розмір витрат на утрімування и експлуатацію устаткування по цеху зменшівся з 118809,67 грн. до 90774,62 грн.

Таблиця 3.8. Укрупнень ПЕРЕЛІК витрат на Зміст и експлуатацію устаткування

Стаття витрат

Сума до введення нов. устаткування, грн.

Сума после Введення новий. устаткування, грн.

1.Амортизація устаткування

22394,32

63440,87

2. Технічне обслуговування

15368,02

11894,02

3. Поточний ремонт устаткування

70061,77

8458,17

4. Інші витрати

10985,56

6981,56

разом:

118809,67

90774,62

При введенні нового обладнання, як видно з табліці 3.8, знизу витрати на Зміст и експлуатацію устаткування, тому їхню нову величину та патенти заново перерозподіліті между Зроблений на цьом устаткуванні охолоднімі системами, беручи в Рамус ОБСЯГИ їхнього випуску Який Склаві у 2004 году 6 одиниць для тепловозів моделей ТЕ114І і 4 одиниці - для 2ТЕ116. Такоже як показано в табліці 3.9 планируют зниженя витрат на сировинний, у звязку з ЗАСТОСУВАННЯ більш прогресивного устаткування.

Таблиця 3.9. Собівартість охолодніх систем тепловозів моделей ТЕ114І і 2ТЕ116 после введення нового обладнання

Стаття витрат

ТЕ114І

2ТЕ116

Сума за од.

Структура,%

Сума за од.

сировина

22009,33

16,98

21050,41

23,09

комплектуючі

49526,53

38,21

35822,32

39,29

Власні напівфабрикати

13181,23

10,17

7058,15

7,74

Паливо й енергія

373,84

0,29

187,04

0,21

Основна з / п

14302,74

11,03

8268,96

9,07

Доповнено з / п

1564,58

1,21

964,71

1,06

Нарахування на з / п

3323,00

2,56

1998,33

2,19

Втратив від шлюбу

207,69

0,16

255,94

0,28

оснащення

1426,12

1,10

1171,44

1,28

Підготовка виробництва

27,69

0,02

295,32

0,32

Витрати на утрімування и експлуатацію устаткування

10821,99

8,35

6460,67

7,09

ЗВР

12848,93

9,91

7648,79

8,39

разом:

129613,66

100,00

91182,07

100,00

После запропонованіх ЗАХОДІВ Здешевлення охолодніх систем тепловоза ТЕ114І склалось 6,39% чи 8844,62 грн., А 2ТЕ116 7,37% чи 7257,93 грн. Як видно з табліці 3.9 це зниженя відбулося за рахунок зниженя витрат на утрімування и експлуатацію устаткування і витрат на сировинний.

При обсязі випуску 2004 року, тепловозів моделей ТЕ114І - 6 одиниць и 2ТЕ116 - 4 одиниці, загальна економія складе 82099,43 грн., Что при Загальній вартості охолодніх систем 1224509,66 грн., Склалось 6,70%.

Стоимость запропонованіх ЗАХОДІВ сягатіме 621801,60 грн., А з урахуванням реалізованого устаткування зменшіть до 584953,96 грн.


Висновки

У діпломній работе Здійснено теоретичне обґрунтування относительно Вдосконалення процесса відшкодування моральної знос технологічного обладнання промислового підприємства на основе Концепції, согласно З якою знос вимірюється сумарна рівнем витрат вартості від фізічного та морального знос, а рядків корисностей использование обмежується станом полного знос, Який настає, коли річні Втрата від ЕКСПЛУАТАЦІЇ застарілого та фізично зношеного обладнання та витрати на его ремонт та обслуговування зрівняються з річним економічнім результатом від ЦІ єї ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Для вирішенню ціх Завдання Було виконан аналіз діючого законодавства та методичного забезпечення процесів відшкодування знос технологічного обладнання, віявлені показатели, что потребують корегування або розробки нового алгоритму розрахунку в условиях Сайти Вся, й ця система показніків забезпечен комплексний підхід до вирішенню практичного завдання относительно Вдосконалення процесса Відновлення обладнання на підприємстві.

Основні Висновки та результати, Які здобуто в ході проведеного дослідження, зводяться до такого.

1. прискореного морального знос технологічного обладнання промислових підприємств під Вплив науково - технічного прогресу прізвело до того, что обладнання застаріває скоріш, чем зношується у процесі использование. У звязку з ЦІМ, врахування темпів та уровня морального знос в усіх его проявах становится дедалі важлівішім. Дуже важліво своєчасно віявляті ту межу, за Якою подалі использование обладнання становится Економічно недоцільнім. Таким чином, особливого значення набуває визначення строків Корисна использование технологічного обладнання з урахуванням морального та фізічного знос, як и предусмотрена стандартами бухгалтерського обліку (П (С) БО 7).

2. обґрунтованої та затвердженої методики врахування морального знос поки Ще не існує, Нормативні рядки служби обладнання, як підґрунтя до визначення уровня знос, застарілі та Втратили Чинність через Відсутність міністерств, что їх розроблялі та затверджувалі в условиях централізованого планування. Нарахування знос як суми накопіченої амортізації НЕ відповідає сучасним умів, бо методів нарахування амортізації існує Шість різніх, а реальний рівень знос НЕ может залежаться від Вибори методу нарахування амортізації. Від обґрунтованості строків Корисна использование технологічного обладнання залежався Темпи его Відновлення, пропорції розвитку виробництва та его ефективність. Практика нарахування амортізації та планування Відновлення технологічного обладнання промислових підприємств потребує найскорішого вирішенню ціх проблем.

3. Для власника конкретної одиниці технологічного обладнання важліво правильно розрахуваті рядків ее Корисна использование, як для нарахування амортізації, так и для визначення термінів заміні обладнання. З цієї точки зору повний знос обладнання, від которого Залежить срок его Корисна использование настає, коли на операции, что ее Виконує обладнання, різніця между сумою Втрата та результатів дорівнює нулю. Альо ж можливо, что це обладнання можна продати ІНШОМУ власнику, якому воно нужно для Виконання других операцій. Таким чином, патенти, розрізняті моральний знос індивідуальний (для конкретних умов виробництва) та Суспільний (для умов Сайти Вся аналогічніх ЗАСОБІВ виробництва).

4. При такому підході ступенів уровня індівідуального знос обладнання є співвідношення рядок корисностей использование та фактичного рядок служби обладнання, тоді як мірою суспільного - співвідношення первісної балансової вартості та справедливої ​​рінкової вартості на годину продаж.

5.Віділення індівідуального та суспільного морального знос потребує Подальшого уточнення его класіфікації для потреб обліку та планування на підприємстві в условиях конкретних обставинних виробництва. Тому віділення морального знос третього роду є необхіднім кроком для урахування нерівномірності Накопичення морального знос. Если моральний знос іншого роду накопічується поступово, зі змінамі конструкції машин аналогічного призначення, зі зростанням парку таких машин на Сайти Вся ЗАСОБІВ виробництва, то моральний знос третього роду, Як було показано вищє, наступає одночасно, іноді для Всього парку цілої Галузі, і таке обладнання, если воно є спеціальнім, Повністю втрачає свою ВАРТІСТЬ. Це означає, что для Усунення морального знос третього роду потрібні Великі витрати до того ж у зжаті Терміни, треба такоже коордінуваті зусилля кількох віконавців, тож це потребує спеціфічної організаційної форми Відновлення, віявляті его треба заздалегідь, что пов'язано з використаних методів прогнозування.

6. З метою врахування Вказаним особливо, предложено концепцію, что дозволяє більш обґрунтовано відображаті рівень морального та фізічного знос основного технологічного обладнання підприємства при обчісленні таких показніків, як срок Корисна использование актівної части ОВФ, норми амортізації, суми амортізації. Ця концепція засновано на тому, что знос є Втрата вартості обладнання під Вплив зовнішніх сил. Причем фізичний знос - під впливи або природних умов та Законів природи, таких як окиснення, сила інерції, вага, або за умов ЕКСПЛУАТАЦІЇ, таких як дінамічні та статічні НАВАНТАЖЕННЯ, сили Різання, термічні та хімічні процеси штучного походження. Тоді як моральний знос - під впливи науково - технічного прогресу у всех его проявах. Согласно з цією концепцією індивідуальний знос вимірюється сумарна рівнем Втрата вартості від фізічного та морального знос. Повний знос настає коли річні Втрата від ЕКСПЛУАТАЦІЇ застарілого та фізично зношеного обладнання та витрати на его ремонт та обслуговування зрівняються з річним економічнім результатом від цієї ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

7. Для практичного! Застосування таких підходів до обліку знос та планування Відновлення обладнання на підприємстві має буті виконан Вдосконалення методичної бази планування процесів відшкодування знос обладнання Шляхом Відновлення окремий обєктів ОПФ промислових підприємств. Це дозволити поліпшіті забезпечення субєктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ Достатньо методично базою, покращіті обґрунтування окремий АКТІВ господарського законодавства, что регулює процеси Відновлення актівної части основних виробничих ФОНДІВ на підприємстві. Перехід від трактування уровня знос як суми накопіченої амортізації по групі ОВФ до віміру реального індівідуального знос кожної окремої одиниці технологічного обладнання дозволяє НЕ только більш обґрунтовано підходіті до процесса амортізації, но й аналізуваті стан парку обладнання в цілому, віділяті Дійсно Повністю зношені одиниці обладнання, та плануваті їх Відновлення.

8. Технічна база великих промислових підприємств знаходиться в критичному стані и цею стан на переважній більшості підприємств НЕ поліпшується. Це повязано з необхідністю великих капіталовкладень з високим рівнем ризики. Старий порядок Накопичення ФІНАНСОВИХ ресурсов Шляхом Відрахування у фонд розвитку підприємства та Амортизаційний фонд, что їх нельзя використовуват на інші цілі, в условиях Сайти Вся собі не віправдовує, бо НЕ дает Підприємству возможности фінансового маневру. Метод економічного регулювання цільового использование сум амортізації Полягає в тому, что Нарахована амортизація вівільняється від оподаткування на Певний рядків, после которого вона мусіть буті скорегована з урахуванням уровня ее фактичного цільового использование. Таким чином, стімулюється цільове использование сум амортізації и предприятие має можлівість Упродовж Певного годині використовуват ЦІ кошти, например, для Тимчасова поповнення обіговіх коштів.

При детальному аналізі ХК «Луганськтепловоз» були віявлені основні причини наростання негативних тенденцій повязаних з суттєвім погіршенням стану обладнання:

на всех ділянках основного виробництва припиненням відтворення технічної бази;

у звязку з відсутністю джерел фінансування НЕ впроваджуються НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, сучасні засоби механізації й автоматизації систем керування;

степень знос технологічного устаткування складає 83%, у т.ч. металорізальне устаткування - 70%, ковальсько-пресові машини - 80%, деревообробне устаткування - 85%, машини для ліття - 90%, зварювальне устаткування - 87%, гальваніка - 92%, інше - 65%.

Такоже у работе були запропоновані заходи, после більш детального АНАЛІЗУ продукції, относительно Поліпшення стану обладнання на ХК «Луганськтепловоз», Такі як модернізація и заміна устаткування после полного его фізічного та морального знос, у МСЦ на ділянці 12.

Було наведено ПЕРЕЛІК устаткування Із 10 станків, что підлягає продажу, та за умови реализации у ринковому условиях планується отріматі 36800 грн. У звязку з Неповне завантаженістю Кількість нового обладнання рекомендується обмежіті 4-ма одиниць, загальною вартістю 351545 грн.

После запропонованіх ЗАХОДІВ Здешевлення охолодніх систем тепловоза ТЕ114І склалось 6,39% чи 8844,62 грн., А 2ТЕ116 7,37% чи 7257,93 грн. Як видно з табліці3.9 це зниженя відбулося за рахунок зниженя витрат на Зміст и експлуатацію устаткування і витрат на сировинний.
При обсязі випуску 2004 року, тепловозів моделей ТЕ114І - 6 одиниць и 2ТЕ116 - 4 одиниці, загальна економія складе 82099,43 грн., Что при Загальній вартості охолодніх систем 1224509,66 грн., Склалось 6,70%.

Список використаних джерелАкбердін Р.З. Економіка оновлення парку обладнання в машинобудуванні. - М .: Машинобудування, 1987. - 184 с.

Бачевский Б.Є. Економічні проблеми модернізації діючого технологічного обладнання в умовах прискорення НТП. Дис. ... канд. екон. наук. - Москва, 1983. - 260 с.

Бачевский Б.Є. Питання аналізу виробництва в плануванні технічного переозброєння діючих підприємств // Економічні проблеми науково технічного прогресу в промисловому виробництві. - Саратов, 1985, с. 14-16.

Бачевский Б.Є. Методика планування поточного оновлення парку діючого обладнання машинобудівних підприємств. Інформаційний листок. - Ворошиловград, ВЦНТІ, 1986. - 3с.

Васильєв Ю.П. Управління розвитком виробництва: (Досвід США) .- М .: Економіка, 1989.-239 с.

Войцеховський В.Б. Моделювання та оптимізація розвитку виробництва. - Київ: Техніка, 1380. - 128 с.

Гапоненко А.Л. Прискорення реконструкції та оновлення виробництва. - М .: Думка, 1988.-172 с.

Гольдін М.М., Сухинина Л.Н. Моральний знос основних фондів підприємств в умовах НТР. - М .: Економіка, 1986. - 160 с.

Гончаров В.М. і ін. Оновлення парку обладнання в умовах інтенсифікації виробництва / В.М. Гончаров, Б.Є. Бачевский, О.А. Бурбело. - К .: Техніка, 1990. - 136 с.

Гончаров В.М., Череповский А.Н. Формування і дослідження адаптивних властивостей парку обладнання машинобудівного підприємства. - Організація машинобудівного виробництва. Матеріали Всесоюзного наукового наради, Рига, 1988. - 214 с.

Зельцер Р.Е., Паламарчук О.С. Удосконалення технічного переозброєння підприємств в умовах економічного експерименту // РЖ Прогнозування і оптимізація в галузевому плануванні, випуск 6, 1985. - с. 106-110.

Інтенсифікація відтворення основних фондів / А.Ф. Ковальов, І.М. Северин, А.В. Рудченко та ін. - К .: Технiка. 1987.-192 с.

Іцкович В.Д. Оптимізація структури чинного верстатного парку. - М .: Економіка, 1988.-173 с.

Камалетдинов Р.А., Петренко В.А. Проблеми вдосконалення управління технічним переозброєнням діючих підприємств // РЖ Прогнозування і оптимізація в галузевому плануванні, 1985. - с. 55-69.

Макаров В.Л. Вартість поновлення // НТР. - 1986. - №8 (23). - с. 3.

Носов Н.П. Управління технічним переозброєнням об'єднання. - М .: Економіка, 1989.-157 с.

Ойнер К.Ф., Черкашин В.А. Управління формуванням основних фондів як фактор інтенсифікації розвитку машинобудування // РЖ Прогнозування і оптимізація в галузевому плануванні. 1985. - с. 69-72.

Оппенлендер К.Г. Технічний прогрес: вплив, оцінка, результати: скор. пер. з нім. - М .: Економіка, 1981. - 176 с.

Про оподаткування прибутку підприємств. (Закон України). Баланс, №1 (178), 5 січня 1998. -56 с.

Паламарчук А.С. Реконструкція підприємства та ефективність виробництва. - М .: Знание, 1981. - 64 с.

Паламарчук А.С. Удосконалення організаційно-виробничої структури підприємств в процесі реконструкції та технічного переозброєння. В сб .: Організаційно-економічні проблеми технічного переозброєння і реконструкції підприємств. - М .: МДНТП, 1981. - с. 37-42

Палтеровіч Д.М. Планування технічного переозброєння виробництва. - М .: Економіка, 1982. - 252 с.

Планування технічного переозброєння виробництва / Под ред. Д, М, Палтеровіча. - Москва: Економіка, 1982. - 232 с.

Підкладів П.В. Проблеми технічного переозброєння виробництва. - Вісник Моск. ун-ту, серія «Економіка», 1978, №3, с. 39-50.

Покропивний С.Ф., Білорус О.Г., Федонин А.С. Економіка промислового виробництва. - Київ: Техніка, 1977. - 351 с.

Пошехонья Б.В., Соколов В.В. Раціональні шляхи оновлення. - Л .: Лениздат, 1981. - 136 с.

Святкують Г.С. Технічний розвиток і ефективність виробництва. - М .: Машинобудування, 1980. - 109 с.

Програма соціально - економічного розвитку Луганської області на 1999-2010 роки. Луганськ. Луганська обласна державна адміністрація. 1999. - 424 с.

Реконструкція підприємств машинобудування / Г.Ф. Пєшков, В.М. Смирнов, М.Д. Спектор та ін. - М. Машинобудування, 1988. - 160 с.

...........