• 3. шляхи підвищення якості продукції на ЧУП «універсал бобруйськ»
 • висновок
 • список використаних джерел
 • 2. аналіз діяльності ЧУП «універсал бобруйськ» оо Белог у сфері якості продукції


 • Дата конвертації05.06.2017
  Розмір129.3 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 129.3 Kb.

  Шляхи підвищення якості продукції

  і (або обслуговування клієнтів) і стратегії розвитку. Таку модель можна отримати, користуючись методами структурного аналізу, наприклад, такими як IDEF, DFD та IDEF3. Зазвичай при реорганізації підприємства спочатку будується функціональна модель існуючої організації роботи - «AS-IS». Ця модель дозволяє з'ясувати, «що ми робимо сьогодні», перед тим, як перейти на те, «що ми будемо робити завтра». Аналіз функціональної моделі дозволяє зрозуміти, де знаходяться найбільш слабкі місця і наскільки глибоким змінам піддасться існуюча структура організації виробництва. Деталізація процесів дозволяє виявити недоліки організації навіть там, де функціональність здається очевидною. Ознакою малоефективної діяльності можуть бути непотрібні, некеровані і дублюються роботи, неефективний документообіг, відсутність зворотних зв'язків з управління. Знайдені в моделі «AS-IS» недоліки можна виправити при створенні моделі «TO-BE» - моделі нової організації бізнес-процесу. Подібна модель потрібна для аналізу альтернативних шляхів виконання операцій. Найважливішим етапом в CASE-технології є оцінка отриманих моделей. Можна побудувати кілька моделей «TO-BE» і за заданим критерієм вибирати оптимальну. Вибір найкращого критерію залежить від прагматичного контексту завдання.

  Застосування CALS-технологій об'єднує: застосування сучасних інформаційних технологій; реінжиніринг бізнес-процесів; застосування методів «паралельної» розробки; стандартизацію в області спільного використання даних і електронного обміну даними. В основі лежать основні ідеї CASE-технологій. Важливим є створення єдиної корпоративної інформаційної середовища. Це середовище характеризується тим, що інформація про використання виробу, розроблена усіма корпоративними виконавцями на будь-якому етапі життєвого циклу продукції, представлена ​​у вигляді розподіленої бази даних з клієнт-серверною архітектурою. Для формування інформації використовуються міжнародні та галузеві стандарти. Такий підхід є основою менеджменту систем якості.

  В технології CALS виділяється технологія інтеграції даних про виріб PDM (product data management), яка представляє собою засоби управління всіма даними про виріб і процесах, що створюють і використовують ці дані протягом всього життєвого циклу продукції. Управління процесами необхідно для підтримки різних процедур, що використовуються протягом життєвого циклу продукції (наприклад, процедури модернізації продукції). Для реалізації технології PDM існують спеціалізовані програмні засоби, звані PDM-системами (тобто системами управління даними про виріб). Перелічимо основні завдання, які вирішуються з використанням технології PDM:

  - об'єднання прикладних програмних засобів для проектування і виготовлення продукції та управління виробництвом;

  - контроль і управління в автоматизованому режимі виробництвом продукції;

  - збір даних для системи управління якістю відповідно до стандартів серії ISO 9000;

  - організація електронних архівів технічної документації.

  PDM-система повинна інтегрувати всю пов'язану з продукцією інформацію, включаючи його склад і структуру, геометричні дані, креслення, плани проектування і виробництва, нормативні документи, програми для верстатів з ЧПУ, результати аналізу, дані про партії продукції і т.д. Виступаючи в якості засобу інтеграції, що з'єднує безліч різних комп'ютерних систем, PDM-система управляє даними в рамках усього життєвого циклу виробництва продукції. Застосування CALS-технологій в той же час тісно пов'язане з вирішенням проблеми забезпечення якості продукції, що випускається, регламентованої міжнародними та вітчизняними стандартами серії ISO9000 (ISO9000, ISO9001, ISO9004). Впровадження систем, побудованих за принципом CALS технологій, забезпечує впровадження методології стандартів серії ISO 9000. Стандарти є основним елементом CALS. Стандарти CALS описують: правила електронного подання даних про вироби, середовищі і процесах, правила обміну цими даними.

  3. шляхи підвищення якості продукції на ЧУП «універсал бобруйськ»

  3.1. Заходи щодо зниження браку на підприємстві за рахунок модернізації обладнання

  З аналізу проведеного у 2-му розділі виявлені деякі дефекти продукції, що випускається на підприємстві продукції. Шлюб на підприємстві пов'язаний з різними факторами, але основною з них моральний знос устаткування. Тому на підприємстві пропонується запровадити нове обладнання. В даному випадку велика кількість браку допущено при виготовленні шлангів РВД і дзеркал.

  Для зниження браку при виготовленні дзеркал необхідно модернізувати ВУ2М - вакуумну установку. Модернізація ВУ2М обійдеться підприємству в 20 млн. Руб. Розрахуємо економічну ефективність від впровадження даного заходу. Для цього проведемо аналіз дзеркала САКД.458201.001 до і після модернізації ВУ2М.

  Таблиця 11. Якісні показники (балів)

  показники

  За дійств. технології

  За новою технологією

  стандарт

  1. Відповідність вимогам ТУ,%

  2. Коефіцієнт відображення,%

  3. Вібростійкою Гц

  4. Вологостійкість,% пр t 55

  5. Ударовоспріімчівость, ударів / хв.

  80

  45

  30

  60

  50

  90

  75

  35

  80

  90

  100

  40

  35

  95

  120

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Таблиця 12. Вихідні дані для розрахунку

  показник

  виріб

  За дійств.

  технології

  За новою технологією

  1. Собівартість одиниці виробу, руб.

  2. Ціна виробу, грн.

  3. Термін експлуатації, років

  4. Нормативний коефіцієнт ефективності

  4300

  7740

  10

  0,15

  5400

  9720

  12

  0,15

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Розрахуємо ефективність від введення нового обладнання.

  1. Визначимо коефіцієнт технічного рівня параметрів за новою і за чинною техніці (Ki, н, Ki, д) за формулами (1):

  Ki, д = bi, д / bi, з, Ki, н = bi, н / bi, з, (1)

  де bi, б, bi, з, bi, н - значення кожного i-того показника порівнюваних виробів, виконаних подіє технології, стандарт і по новій відповідно. Розрахунок см. В табл.13.

  Таблиця 13. Розрахунок коефіцієнтів параметрів виробів

  параметр

  Відносна величина параметра

  коефіцієнт вагомості

  За дійств.

  технології

  За новою технологією

  1. Відповідність вимогам ТУ,%

  0,8

  0,9

  0,2

  2. Коефіцієнт відображення,%

  1,125

  1,875

  0,2

  3. Вібростійкою Гц

  0,86

  1

  0,2

  4. Вологостійкість,% пр t 55

  0,63

  0,84

  0,2

  5. Ударовоспріімчівость,

  ударів / хв.

  0,42

  0,75

  0,2

  Примітка. Джерело: власна розробка

  2. Визначимо коефіцієнт технічного рівня (wд, н) чинного і нового виробу за формулою (2):

  (2)

  Wд = 0,8 * 0,2 + 1,125 * 0,2 + 0,86 * 0,2 + 0,63 * 0,2 + 0,42 * 0,2 = 0,767

  Wн = 0,9 * 0,2 + 1,875 * 0,2 + 1 * 0,2 + 0,84 * 0,2 + 0,75 * 0,2 = 1,073

  3. Визначимо коефіцієнт еквівалентності за формулою (3):

  W = wн / wд, (3)

  W = 1,073 / 0,767 = 1,399

  4.Визначимо коефіцієнт, що враховує підвищення надійності вироби (?) По формулі (4):

  ? = ЕІ, н / ЕІ, б, (4)

  де ЕІ, н, ЕІ, б - експлуатація вироби нового і базового

  ? = 12/10 = 1,2

  5. Визначимо коефіцієнт, що враховує підвищення якості виробу (?) По формулі (6):

  ? =? * W, (5)

  ? = 1,399 * 1,2 = 1,679

  7. Визначимо величину річного економічного ефекту від модернізації обладнання (Е) за формулою (7):

  Е = (Сб + Ке, б * Цб) *? - (Сн + Ке, н * Цн), (6)

  де Сб, Сн - собівартість базового і нового виробу,

  Ке, б, Ке, н - нормативний коефіцієнт ефективності,

  Цб, Цн - ціна нового і базового виробу. [23, с.235]

  Е = (4300 + 0,15 * 7740) 1,679 - (5400+ 0,15 * 9720) = 9169,02 - 10500 = 2311,02 руб.

  Тобто з проведеного нами розрахунку можна зробити висновок про те, що введення нового обладнання ефективно.

  ВУ «Ватт-1600-2М» економить електроенергію при випуску місячної норми дзеркал в 6 разів, що дозволить знизити собівартість на випуск даного вироби на 97200000 руб. в рік (див. табл.14).

  Таблиця 14. Розрахунок економії електроенергії при експлуатації

  модернізованої ВУ1600 2М

  показники

  ВУ 1600 2М стара

  ВУ 1600 2М нова

  Споживання електроенергії, кВт * год.

  90

  15

  Ціна за 1 кВт * год, руб.

  225

  225

  Вартість електроенергії за 1 кВт * год, руб

  20250

  3375

  Кількість годин роботи обладнання в рік, годин.

  5760

  5760

  Вартість спожитої електроенергії в рік, руб.

  116640000

  19440000

  Економія електроенергії складе:

  97200000

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Впровадження даного заходу окупиться через 5 міс. (97200000/20000000 = 4,86? 5).

  Для зниження браку при виготовленні шлангів необхідно закупити верстат універсальний вартістю 120 млн. Руб. Даний верстат зменшить час вивантаження за рахунок збільшення швидкості виготовлення деталей на 50%. При експлуатації даного верстата поліпшується якість при виготовленні різьби на РВД за рахунок більш точної різання, так як даний верстат має дуже високі технічні характеристики, і виготовлений з дуже якісного металу. За рахунок збільшення швидкості виготовлення деталей збільшиться випуск шлангів в 1,5 рази. Середній річний випуск шлангів - 30тис. шт. На даному верстаті обсяг випущених виробів зросте до 45тис. шт. Середня ціна РВД - 12тис. руб.

  Розрахуємо річну ефективність від впровадження даного заходу

  45 * 12 - 3 * 120 = 540 - 360 = 180млн. руб.

  Впровадження даного верстата окупиться через 8 місяців. (180/12 = 15млн. Р., 120/15 = 8 міс)

  3.2. Підвищення якості продукції за рахунок вдосконалення праці

  працівників підприємства

  Однією з головних задач, що стоять перед підприємством, є підвищення надійності і довговічності своєї продукції, в чому воно поступається закордонним аналогам. Дуже важливим моментом для заводу є зниження втрат від браку, пов'язаних з людським фактором. Сталий сполучення працівників з предметами праці та засобами виробництва для створення високоякісної продукції забезпечується шляхом вирішення технічних, технологічних, екологічних та інших проблем, а також передбачення ймовірності нестандартних ситуацій і встановлення пріоритетів дій. Для того щоб досягти успіху керуючі підприємством намагаються створити всі умови:

  На підприємстві розроблена система навчання та підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів виробництва і управління, відновлюється практика підготовки резерву керівників основних структурних підрозділів;

  Для виконання функцій з адаптації персоналу створено спеціальний підрозділ.

  Підприємство розглядає витрати на підготовку персоналу як інвестиції в основний капітал, які дозволяють найбільш ефективно використовувати новітні технології.

  На підприємстві працюють перекладачі, які мають навички психолога;

  На підприємстві постійно діють різного виду заохочення:

  розважальні заходи;

  матеріальна допомога;

  організовуються поїздки закордон;

  є різні пільги;

  13-а зарплата;

  преміювання за перевиконання плану;

  та ін.

  Однак, як ми виявили у 2-му розділі кількість браку на підприємстві з вини працівників значно, і, часто з вини робітників цехів і працівників Окіта (зокрема метролога, Нормоконтролер)

  Структура основних причин шлюбу з вини працівників на підприємстві виглядає наступним чином:

  -недбалість ставлення до роботи - винуватець робітник-виконавець;

  -порушення технології - винуватець робітник-виконавець;

  -неправильно налагодження устаткування - винуватець наладчик;

  -невідповідність марки матеріалу вимогам креслення - винуватець адміністрація цеху;

  -недоброкачественний інструмент - винуватець адміністрація цеху;

  -помилки в технічній документації - винуватець Нормоконтролер;

  -пропуск шлюбу на наступні операції - винуватець відділ технічного контролю;

  -несвоевременний контроль засобів вимірювання, інструментів, пристосувань - винуватець відділ технічного контролю;

  Шлюб на підприємстві виникав через неточності і помилки в технологічній документації. У зв'язку з цим виникає необхідність її перевірки. На заводі постійно розробляється нова техніка і відповідна документація.

  На підприємстві в складі відділу стандартизації та управління якістю в групі по стандартизації і нормоконтролю працює 1 нормоконтролер технічної документації.

  Дані по нормоконтролю за 2006 рік становлять наступне:

  - фактично витрачений час на нормоконтроль 1 954 ч;

  - середньогодинна заробітна плата нормоконтролер 3010 руб .;

  - середньомісячна заробітна плата нормоконтролер 171,5ч * 3010 = 516215 руб .;

  - кількість перевірених за рік листів 8805 штук;

  - кількість виявлених помилок 3895;

  - середня кількість листів, що надходять на перевірку в день 50;

  - середня кількість робочих днів у році 260;

  - коефіцієнт, що враховує загальнозаводські накладні витрати 3,0;

  - коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату 1,45;

  - нарахування на заробітну плату 35%;

  - вартість узгодження, оформлення, затвердження 1 помилки - 2754руб.

  Економічна ефективність нормоконтролю технічної документації досягається при проведенні цілого ряду робіт за рахунок запобігання помилок в документах. Ефективність нормоконтролю встановлюється за виявленими і, отже, виправлених помилок.

  Ефективність нормоконтролю, що отримується в результаті попередження помилок, встановлюється за наступними вихідними даними:

  економії трудовитрат розробників технічної документації на виправлення помилок;

  економії трудових витрат працівників бюро виправлення документації (БІД) на внесення виправлень;

  економії трудовитрат на копировку і светокопіровку повідомлень на зміну документації;

  скорочення кількості помилок за певний проміжок часу (місяць, квартал, рік) [13, c.172].

  Витрати на проведення нормалізованого контролю розраховують за формулою (7):

  РНК = Т * Ч (1 + Кнр + КДЗ + Ксс, (7)

  де Т - трудомісткість проведення нормалізованого контролю (фактично витрачений час на нормоконтроль Нормоконтролер);

  Ч - середньогодинна заробітна плата нормоконтролер.

  Фактичні витрати на нормоконтроль за рік розрахуємо згідно з формулою (7):

  РНК = 1954 * 3010 (1 + 3,0 + 1,45 + 0,35) = 34112932 руб.

  Розрахуємо ефективність нормоконтролю технологічної документації за 2006 рік за формулою (10):

  Енк = Н * СИЗМ (1 + Кнр + Ксс + КЗР) - РНК, (8)

  де Н - кількість помилок, зареєстрованих при нормоконтроль;

  СИЗМ - вартість узгодження, оформлення, затвердження і виправлення однієї помилки;

  РНК - витрати на проведення нормалізованого контролю;

  Кнр - коефіцієнт, що враховує загальнозаводські накладні витрати;

  Ксс - коефіцієнт нарахування на заробітну плату;

  КЗР - коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату.

  Енк = 3895 * 2754 * (1 + 3 + 1,45 + 0,35) - 34112932 = 28102682 руб.

  У рік необхідно перевіряти 260 * 50 = 13000 аркушів.

  Середній час на перевірку 1 листа технічної документації становить: 1954 * 60/8805 = 13,3 хв.

  1 нормоконтролер в рік може перевірити:

  260 * 8 * 60 / 13,3 = 9383 аркуша.

  Річний обсяг перевірки виконується на:

  8805/9383 = 0,94 або 94%.

  Можна зробити висновок, що 1 нормоконтролер недостатньо для перевірки всієї документації.

  Розрахуємо необхідну кількість нормоконтролер технічної документації:

  13000 / (8805 * 0,94) = 1,57 чол.

  Для підприємства доцільно взяти ще одного нормоконтролер на 0,5 ставки.

  Розрахуємо планові витрати на нормоконтроль технічної документації по формулі (7):

  РНК пл = 1,5 * 260 * 8 * 3010 (1 + 3,0 + 1,45 + 0,35) = 54468960 руб.

  При тому ж співвідношенні перевірених листів і кількості виявлених помилок (3895/8805 = 0,44) планова економія від нормоконтролю складе (формула 8):

  Енк пл = 13000 * 0,44 * 2754 (1 + 3,0 + 1,45 + 0,35) - 54468960 = 36897744руб.

  Таким чином, даний захід дозволить не тільки перевірити весь обсяг технічної документації та усунути помилки, що призводять до браку продукції, але і заощадити чималі кошти, що в умовах гострої нестачі оборотних коштів у підприємства є дуже важливим моментом.

  Також для вдосконалення праці працівників необхідно поліпшити роботу відділу Окіта. Це можна зробити шляхом введення в відділ працівника з персональним клеймом, що підвищить відповідальність і знизить витрати робочого часу за рахунок віднесення деяких посадових обов'язків начальника ВТК і Окіта.

  Впровадження даного заходу дозволить підвищити якість продукції за рахунок своєчасної перевірки технічної документації, контролем за виконанням норм, контролем за якістю сировини, матеріалів, проведення своєчасного аналізу і обліку шлюбу, проведенням контрольних випробувань ... Також ефективність від впровадження даного заходу - це підвищення продуктивності праці У Окіта за рахунок зниження витрат робочого часу на 25%.

  ? П = 100Евр / 100Евр, (9)

  де Евр - зниження втрат і невиробничих витрат робочого часу,%.

  ? П = 100 * 25 / (100-25) = 33,33%

  3.3. Підвищення якості продукції шляхом сертифікації продукції

  За результатами аналізу, проведеного в 2-му розділі, було виявлено, що система менеджменту якості на підприємстві функціонує ефективно, продукція підприємства має високі технічні характеристики і є конкурентоспроможною на ринках Республіки Білорусь та Російської Федерації. Тому рекомендується і далі вдосконалювати СМК і ефективно використовувати її. Також ми виявили, що вся основна продукція, що випускається підприємством продукція, сертифікована. Два види тракторних дзеркал пройшли міжнародну сертітіфікацію в Англії, а автомобільні дзеркала і патрони електричні пройшли сертифікацію в Росії. На всі види діяльності, що здійснюються підприємством і підлягають ліцензуванню, підприємством отримано відповідні ліцензії.

  Відповідно до цілей в області якості (див. Табл.15) в 2007 році планується розширити ринки збуту продукції в країнах СНД, особливо з Росією.

  Таблиця 15. Цілі ЧУП «Універсал Бобруйськ» в області якості на 2007 р

  Політика підприємства в області якості

  Цілі в області якості на рівні підприємства

  1

  2

  Постійне розширення номенклатури нових виробів, модернізація і вдосконалення випущених

  Забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається і розширення ринків збуту

  1. Забезпечити темп зростання товарної продукції - 110,0%

  2. Знизити рівень матеріаломісткості на -2,5%

  3. Забезпечити темп зростання експорту в доларах США - 112,5%

  4 Забезпечити питома вага нової продукції в загальному обсязі виробництва - 25,0%

  Продовження таблиці 15

  1

  2

  5. Забезпечити норматив витрат на 1 карбованець виробленої продукції - 0,86

  6. Освоїти нові ринки збуту продукції підприємства в Німеччині, Росії, провести міжнародну сертифікацію

  Забезпечення задоволеності споживача якістю продукції, що поставляється

  1. Забезпечити споживачів якісною продукцією підприємства згідно із заявками, договорами

  2. Підвищити задоволеність споживача на 15%

  Постійний аналіз, оцінка і вдосконалення системи менеджменту якості підприємства

  1. Проводити аналіз системи менеджменту якості відповідно до паспортів процесів і стандартів підприємства і постійно її вдосконалювати згідно

  СТБ ІСО 9000-2000

  2. Постійно підвищувати результативність системи менеджменту якості

  Підтримка позитивного іміджу підприємства в області якості

  1. Взяти участь в конкурсах:

  - «Кращі товари Республіки Білорусь на ринках Російської федерації»;

  - «100 кращих товарів Республіки Білорусь»

  2. Взяти участь в Міжнародних, республіканських виставках, семінарах

  3. Взяти участь в конкурсі на здобуття Премії Мінпрому РБ

  Закінчення таблиці 15

  1

  2

  Постійне навчання персоналу всіх рівнів: керівників, фахівців, власників процесів, відповідальних виконавців, виконавців процесів системи менеджменту якості

  Продовжити навчання персоналу всіх рівнів по системі менеджменту якості

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Що стосується ринку країн Російської Федерації, України, Прибалтики в даних регіонах також сформований коло основних покупців. наприклад:

  -Росія (ТОВ «Автодін -ХХ1»,

  -ТОВ «Автотрактормаркет», ТОВ «Велетень-Рустрактор» і ін.),

  -Україна (ТОВ «Євросклад-Сервіс», ТОВ «Будтранс» і ін.),

  -Прібалтіка (фірма «В. О.В.», фірма «С. Скріпунаса Лемдеста» і ін.). Однак однією з умов повного взаімосотруднічества з даними країнами є наявність міжнародної сертифікації на всі види інтересуемой їх продукції. В основному це комплектуючі до машин.

  У зв'язку з цим для ЧУП «Універсал Бобруйськ» основним напрямком в області якості повинна з'явиться міжнародна сертифікація основних видів виробів, що випускаються і виконання комплексу робіт з сертифікації знову осваемие продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в РБ.

  Це дозволить удосконалювати взаємовідносини підприємства із споживачами комплектуючих виробів і матеріалів, підвищувати імідж підприємства, завоювати довіру вищевказаних партнерів, що безпосередньо позначиться на укладенні більшої кількості договорів на закупівлю наших виробів.

  висновок

  Виходячи з проведених досліджень з даної проблеми були розглянуті наступні основні моменти по яким, внаслідок були дані наступні зауваження та пропозиції:

  1. В даний час роль і важливість якості для формування економіки країни є визначальною, якість - головний показник оцінки продукції, робіт і послуг, визначає рівень життя кожної людини і суспільства в цілому. Якість »- це« сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби ».

  2. Управління якістю - методи та види діяльності оперативного характеру, використовувані для виконання вимог до якості, а також орієнтовані на усунення причин незадовільного функціонування. Найважливішим завданням управління якістю продукції і послуг є забезпечення оптимального рівня якості через визначення економічного ефекту від його підвищення як на стадії виробництва і реалізації, так і на стадії споживання і експлуатації.

  3. Загальне управління якістю відображає концепцію, яка передбачає цілеспрямоване і добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування за участю керівництва та службовців усіх рівнів і при раціональному використанні технічних можливостей підприємства. Концепція також передбачає визначення необхідного рівня якості, що дозволяє в найбільшій мірі задовольнити потреби покупців з урахуванням внутрішніх витрат суспільної праці на його досягнення, і спільну роботу за якістю з постачальниками і споживачами. Важливою складовою частиною загального управління якістю служить управління людським фактором шляхом створення атмосфери задоволеності, зацікавленої участі, благополуччя і процвітання на підприємстві, проведення заходів по формуванню культури якості.

  4 Контроль якості продукції здійснюється на всіх стадіях виробництва, починаючи з вхідного контролю, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, контролю випробувань в процесі виробництва і закінчуючи контролем за упаковкою і відправкою споживачам.

  5. Основними причинами браку є: високий знос устаткування і оснащення, низька якість поставленого металопрокату, неякісна різьблення ( «людина - машина», «людина», «машина»); витік повітря (технологічний процес, технології, людський фактор); відсутність контакту (технологічний процес, обладнання, збій в електроенергії); тріщини (технологічний процес, збої в обладнанні); недостатня кваліфікація окремих робітників на відповідальних операціях.

  6. Система менеджменту якості в 2006 р функціонувала ефективно.

  7.Для зниження браку при виготовленні дзеркал необхідно модернізувати ВУ2М - вакуумну установку. ВУ «Ватт-1600-2М» економить електроенергію при випуску місячної норми дзеркал в 6 разів, що дозволить знизити собівартість на випуск даного вироби на 97200000 руб. на рік.

  8. Для зниження браку при виготовленні шлангів необхідно закупити верстат універсальний. Даний верстат зменшить час вивантаження за рахунок збільшення швидкості виготовлення деталей на 50%. При експлуатації даного верстата поліпшується якість при виготовленні різьби на РВД за рахунок більш точної різання, так як даний верстат має дуже високі технічні характеристики, і виготовлений з дуже якісного металу. За рахунок збільшення швидкості виготовлення деталей збільшиться випуск шлангів в 1,5 рази. Річна ефективність складе - 180млн. руб

  9. Для підприємства доцільно взяти ще одного нормоконтролер на 0,5 ставки. Планова економія складе - 36897744руб.

  10. Також для вдосконалення праці працівників необхідно поліпшити впровадити в ОТК працівника з персональним клеймом, що підвищить відповідальність і знизить витрати робочого часу за рахунок віднесення деяких посадових обов'язків начальника ВТК і Окіта і підвищить продуктивність праці (за рахунок зниження витрат робочого часу на 25%) на 33,3%.

  11. Основним напрямком в області якості повинна з'явиться міжнародна сертифікація основних видів виробів, що випускаються і виконання комплексу робіт з сертифікації знову осваемие продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в РБ. Це дозволить удосконалювати взаємовідносини підприємства із споживачами комплектуючих виробів і матеріалів, підвищувати імідж підприємства, завоювати довіру вищевказаних партнерів, що безпосередньо позначиться на укладенні більшої кількості договорів на закупівлю наших виробів.

  Виконання вищевказаних заходів та пропозицій підвищить рівень якості продукції підприємства та принесе економічну ефективність.

  список використаних джерел

  Гончаров В.І. Менеджмент: Учеб. допомога. Мн .: Місанта, 2003.624с.

  Глухів В.В. Менеджмент. Підручник.2-е изд., Испр. і доп. СПб .: Видавництво «Лань», 2002.528 с., Іл. (Підручники для вузів. Спеціальна література).

  Економіка підприємства: Учеб. посібник В.П.. Волков, А.І. Ільїн, В. І. Станкевич та ін .; За заг. ред.А.І. Ільїна, В.П. Волкова. М .: Нове знання, 2003.677с.

  Новицький Н.І., Олексюк В.Н. Управління якістю продукції: Учеб. допомога. Мн .: Нове знання, 2001.238с.

  Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пособіе.2-е изд., перераб. і доп. М: ИНФРА - М, 2005.283 с. (Вища освіта).

  Економіка підприємства: Учеб. посібник / Л.М. Нехорошева, Н.Б. Антонова, М. а. Зайцева та ін .; За заг. ред.Л.Н. Нехорошеву. Мн .: Вища школа, 2003.383с.

  Економіка підприємства: Учеб. / Під ред.В.Я. Хрипач. Мн .: Фінанси, облік, аудит, 1997.448с.

  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. / Пер. з англ. під ред. Л.А. Волкової. Ю.Н. Каптуревского. СПб .: Пітер, 2000.752с.

  Єрохіна Р.І., Самраілова Є.К. Аналіз і моделювання трудових показників на підприємстві. Уч. сел. / Под ред. Рофе А.І., - М .: Вид-во «МІК», 2000г.160 с.

  Басовский Л.Є., Протасьев В.Б. Управління якістю: Учеб. допомога. М .: ИНФРА-М, 2002.212с.

  Ахмін А.М., Гасюк Д.П. Основи управління якістю продукції: Учеб. допомога. СПб .: Союз, 2002. 192с.

  Програма «Якість». Міністерство Промисловості Республіки Білорусь. 2000.

  Прохорчік Н.А. Державна програма «Якість»: основні напрямки розвитку // Новини. Стандартизація та сертифікація. 2000. №6. З 15-24.

  Кремньов Г.Р. Управління продуктивністю і качеством.17-ти модульна програма для менеджерів «Управління розвитком організації». Модуль 5. М .: ИНФРА-М, 1999.312с.

  Грабауров В.А. Інформаційні технології для менеджерів. М .: Фінанси і статистика, 2001.368с.

  Загальне управління якістю (Total Quality management) / Под ред. О.П. Глудкін. м .: Радио и связь, 1999.302с.

  Басовский Л.Є., Протасьев В.Б. Управління якістю: Учеб. допомога. М .: ИНФРА-М, 2002.212с.

  Корінців В.Н. Організація менеджменту якості на підприємстві: журнал Директор. / 2000, №8, с.38 - 40.

  Світкін М.З. Стандарти ISO серії 9000 версії 2000 року: нові кроки в практиці менеджменту якості. / 2000, №12, с.56 - 60.

  Створення системи якості на підприємстві на базі МС ISO серії 9000 версії 2000 року (роздатковий матеріал). Мн .: БелІПК Держстандарту, 2005. - 124с.

  Організація і планування виробництва - Н.І. Новіцкій.М., 2004

  Г.А. Яшева // БЕЖ. 2006. №2, з 87-99

  Савицька Г.В. Економічний аналіз. М .: Нове знання, 2005 р. З 82-84.

  Р.А. Фатхутдінов. Стратегічна конкурентоспроможність М .: ЗАТ «Вид-во« Економіка »», 2005.504 с.

  Демидович І.І. Стан робіт з підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, виробленої підприємствами Міністерства Промисловості Республіки Білорусь // Новини. Стандартизація та сертифікація. 2000. № 6. З 11-14.

  Про хід реалізації завдань Державної програми "Якість" // Новини. Стандартизація та сертифікація. 2001. №5. З 47-50.

  Концепція розвитку стандартизації в Республіці Білорусь // Новини. Стандартизація та сертифікація. 2000. №4. З 17-19.

  Фатхутдінов Р.А. Виробничий менеджмент: Учеб. допомога. М .: Дашков і К, 2002.472с.

  Никифоров А.Д., Бакієв Т.А. Метрологія, стандартизація та сертифікату-ція: Учеб. допомога. Мн .: Вища школа, 2002.422с

  Загальне управління якістю (Total Quality management) / Под ред. О.П. Глудкін. м .: Радио и связь, 1999.302с.

  Окрепилов В.В. Управління якістю: Підручник для вузів. / 2-е вид. доп. і перераб.М., 1998. - 435с.

  Менеджмент: Учеб. посібник / За ред.Е.М. Короткова. М .: ИНФРА-М, 2005. - 220 с. (Питання відповідь).

  Кабушкин Н І. Основи менеджменту: Учеб. посібник / Н.І. Кабушкин 4-е видання. Мн .: Нове знання, 2001.336с.

  Зайцев Н.Л. Економіка організації. М .: «Іспит», 2000.768с.

  Брас А.А. Основи менеджменту: Учеб. допомога. Мн .: ІП «Екоперспектіва», 2000.239с.

  СТП СМЯ підприємства.

  Бухгалтерський баланс підприємства.

  Дані Окіта.

  Дані відділу маркетингу.

  дані ВЕО

  Дані відділу бухгалтерії

  Stevenson, William J. Production / Operations Management. Irwin: McGraw-Hill, International Eddition, 1999.504 p.

  Ross, Joel E. Total Quality Management: text, cases and readings. Boca Raton: St. Lucie Press, 1995.387 p.

  ой взаємозв'язку загального управління підприємством з керуванням якістю.

  Суть нового підходу полягає в тому, що управління якістю є складовою частиною загального управління підприємством (фірмою), воно пронизує всі підрозділи і впливає на всі показники діяльності (результативності та ефективності) підприємства.

  Тому для досягнення успіху необхідно адаптувати загальне управління якістю до спільного управління підприємством, а не навпаки, як це намагалися здійснювати протягом багатьох років. Це пов'язано, перш за все, з тим, що змінилися умови виробництва і бізнесу, викликані необхідністю врахування економічних, екологічних та ресурсних труднощів сучасного періоду, зажадали від керівників підприємств більше часу, щоб осмислити і відповідним чином відреагувати на ускладнення продукції, процесів, всієї обстановки. У той же час істотно змінилася динаміка змін, що відбуваються залишає фактично все менше і менше часу на те, щоб пристосуватися і привести в порядок всі складові управління підприємством. З моменту свого зародження в основі управління якістю лежала спеціалізація і поділ функцій. Тепер з'явилася необхідність управляти всім процесом створення, виробництва і експлуатації, охоплюючи всі функції (збут, виробництво, випробування і т.д.).

  Нова концепція може бути представлена ​​багатовимірної моделлю управління підприємством. Модель має три рівні управління: нормативний, стратегічний і оперативний (поточний); три напрямки організації та управління якістю і підприємством в цілому: структуру, діяльність і поведінку; три фактори, що формують успіх підприємства: витрати, якість, час. Всі складові цієї моделі істотно впливають на розвиток підприємства (фірми), забезпечуючи результативність і ефективність його діяльності. Якість виявляється комплексним фактором, який пов'язує одномірні підходи в багатовимірному процесі.

  Розвиток управління якістю в кінці кінців переросло в більш широкий підхід до забезпечення якості та управління його досягненням - Total Quality Management (TQM), або загальне управління якістю. Таке тлумачення дозволяє включити в це ємне поняття не тільки керівництво діяльність, але і багатопланове управління процесами, ресурсами, персоналом і іншим на всіх рівнях управління підприємством (фірмою) і в усіх сферах його діяльності. Воно охоплює більшість методів і усталений порядок у роботі підприємства, а також розподіл і практичну реалізацію відповідальності для забезпечення якості продукту, що виробляється, необхідного покупцем.

  Загальне управління якістю відображає концепцію, яка передбачає цілеспрямоване і добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування за участю керівництва та службовців усіх рівнів і при раціональному використанні технічних можливостей підприємства. Концепція також передбачає визначення необхідного рівня якості, що дозволяє в найбільшій мірі задовольнити потреби покупців з урахуванням внутрішніх витрат суспільної праці на його досягнення, і спільну роботу за якістю з постачальниками і споживачами. Важливою складовою частиною загального управління якістю служить управління людським фактором шляхом створення атмосфери задоволеності, зацікавленої участі, благополуччя і процвітання на підприємстві, проведення заходів по формуванню культури якості.

  Стратегія загального управління якістю базується на особистій участі вищого керівництва підприємства. Це участь має бути різнобічним (фінансування і стимулювання робіт, пріоритетне забезпечення ресурсами, особистий приклад і т.д.) і достатнім, щоб не залишати сумнівів у персоналу у важливості цих робіт для процвітання підприємства і благополуччя колективу. Найбільш важливими елементами в реалізації стратегії TQM є:

  акцентування всієї діяльності підприємства на потреби та побажання споживачів (внутрішніх і зовнішніх);

  забезпечення можливостей і організація реальної участі кожного співробітника в цій діяльності;

  фокусування уваги на процесах, розглядаючи їх як оптимальну систему досягнення максимальної цінності продукту для споживача і його мінімальної вартості для виробника і покупця;

  постійне і безперервне поліпшення якості;

  базування всіх рішень підприємства тільки на фактах, а не на інтуїції або досвіді його співробітників.

  Важливим елементом впровадження загального управління якістю є довгострокова політика в області якості, яка представляє основні напрямки та цілі підприємства в області якості, офіційно сформульовані керівництвом підприємства. Вона формулюється таким чином, щоб охопити діяльність кожного працівника і орієнтувати весь колектив підприємства на досягнення поставлених цілей в області якості.

  Ключовим елементом, що визначає успіх впровадження загального управління якістю на підприємстві, є навчання персоналу, його стимулювання і залучення в роботу по поліпшенню якості продукції і всієї діяльності підприємства, спрямовану на забезпечення підвищення його результативності та ефективності.

  Важливими елементами розвитку підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та зміцнення його позиції на ринку є також сертифікація продукції та підприємства на відповідність стандартам серії ISO 9000 і участь підприємства в конкурсах на національну і міжнародні премії по якості (див. Додатки А, Б, В).

  2. аналіз діяльності ЧУП «універсал бобруйськ» оо Белог у сфері якості продукції

  2.1. Загальна характеристика підприємства

  Виробниче приватне унітарне підприємство «Універсал Бобруйськ» Громадського об'єднання «Білоруське суспільство глухих» створено на підставі рішення Бобруйського облвиконкому №92 від 13.02.46г. Власником Підприємства, закріпленого за ним майна, майна виробленого і придбаного Підприємством в процесі його діяльності, а також засновником Підприємства є Громадське об'єднання «Белог» розташоване в м Мінську вул. Володарського, 12.

  Предметом діяльності Підприємства є виробництво продукції і товарів, надання послуг населенню, перевезення пасажирів і вантажів, роздрібна торгівля і торгово-виробнича діяльність, здавання під найм майна Підприємства та інша діяльність, що сприяє соціальної та трудової реабілітації осіб з порушенням слуху.

  На ЧУП «Універсал Бобруйськ» діє лінійно-функціональна організаційна структура (додаток Г). Діюча організаційна структура управління являє собою систему структурних підрозділів, кожне з яких має свої чітко визначені завдання і конкретні функції. Як формування організаційної структури прийнята сукупність кінцевих цілей, на досягнення яких, спрямована діяльність підприємства. Така система дозволяє оперативно і якісно вирішувати питання, що виникають в процесі виробництва.

  Майно підприємства складається з основних фондів і оборотних коштів, а також інших цінностей, які обліковуються на самостійному балансі.

  Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з цілей і завдань ГО «Белог», Підприємства, попиту, вироблену продукцію, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів його працівників.

  Підприємство передбачає заходи з модернізації та технічного переозброєння виробництва, вдосконалення маркетингу, зміцненню економічного і фінансового стану, збільшення прибутковості, обсягів продукції, що випускається і підвищення її якості, зростання продуктивності праці, економії і ефективного використання трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів.

  Основною продукцією, що випускається підприємством, є випуск комплектуючих виробів до вантажних автомобілів, автобусів, тракторів, виготовлення електричних патронів, виготовлення шлангів для приєднання побутових газових приладів, рукавів високого тиску армованих, швейних виробів і виробів з лози. До складу комплектуючих, що випускаються складальним ділянкою входять: гальмівні шланги для всіх автотранспортних засобів з пневмоприводом, подовжувач гнучкий для підкачки внутрішніх коліс автомобілів, клапан зливу конденсату, клапан контрольного виводу, шланги для приєднання побутових газових приладів і рукава високого тиску.

  В даний час підприємство випускає (див. Рис.3):

  Рісунок.3. Продукція, що випускається на ПЧУП «Універсал Бобруйськ» ГО «Белог».

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Всі дзеркала пройшли атестацію на відповідність світовим стандартом якості ці вироби були виставлені на конкурс «Кращі товари Республіки Білорусь на ринку Російської Федерації» і занесені в Російський каталог якості «100 кращих товарів Росії», (див. Дод. Б).

  Підприємство постійно працює з вивчення попиту і насичення ринку товарами, забезпечення технічного рівня сервісу, наявність конкурентів і конкуруючих фірм, технічного рівня продукції, цін і ціноутворення. Структура продажів в межах республіки - 89%, в країнах СНД - 11%.

  У 2005 р. отримано від експортних операцій 341,85тис. дол., в 2006г.297,16 тис. дол. Динаміка зовнішньої торгівлі підприємства за 2004-2006 рр. приведена в таблиці 1.

  Таблиця 1. Зовнішньоекономічна діяльність за 2004-2006 р тис. Дол.

  Найменування показників

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  Зовнішньоторговельний оборот, в т. Ч.

  1720,2

  2775

  3100

  експорт

  1385,9

  2115

  2368

  Темп зростання експорту,%

  149,6

  152,6

  112

  імпорт

  334,3

  660

  732

  Темп зростання імпорту

  55,3

  197,4

  111

  Сальдо зовнішньої торгівлі

  +1051,6

  +1455

  +1636

  Примітка. Джерело: власна розробка

  У 2006 році планується розширити ринки збуту продукції в країнах СНД, особливо з Росією. Заходи по реалізації продукції на експорт представлені в Додатку Е.

  Підприємством укладені договори на поставку продукції Мінському РУП «МАЗ», ПО «МТЗ», заводу «Колісних тягачів», «БелАЗ» м Жодіно, ремонтно-механічному заводу «Белкаммунмаш», ВАТ «Амкодор», ВАТ «Мозирьдрев», ЗАТ « Бобруйскмебель », РУП« Гомсельмаш », РУП« Белтранснаб », РУП« Могилевський автомобільний завод »ім.С.М. Кірова, ВАТ «Беларусьрезінотехніка», спільне білорусько-американське підприємство «Завод теплотехнічних приладів», ВАТ «Мінскмебель», ГЗОА «Світлотехніка», РУП ТДіА, НПРУП «Формаг», ВАТ «Завод Белпласт».

  Що стосується ринку країн Російської Федерації, України, Прибалтики в даних регіонах також сформований коло основних покупців. Наприклад: Росія (ТОВ «Автодін -ХХ1», ТОВ «Автотрактормаркет», ТОВ «Велетень-Рустрактор» і ін.), Україна (ТОВ «Євросклад-Сервіс», ТОВ «Будтранс» і ін.), Прибалтика (фірма «В . О.В. », фірма« С. Скріпунаса Лемдеста »і ін.). З огляду на, що в дані регіони відвантаження проводиться тільки за попередньою оплатою, робота з резидентами даних регіонів цікава в плані стабільності платежів і споживаних обсягів продукції.

  Основними конкурентами ЧУП «Універсал Бобруйськ» з випуску та продажу дзеркал заднього виду є НВО «Ратон» (г. Гомель); шлангів високого тиску Борисовський Автоагрегатний завод і Бобруйський завод тракторних деталей і агрегатів.

  На даному етапі функціонування підприємства основною проблемою є придбання більш нового, продуктивного устаткування, придбання якісної сировини і матеріалів для уникнення витрат на виробництво шлюбу, впровадження у виробництво нові досягнення в розвитку техніки і технологій, а також пошук і освоєння нових ринків збуту продукції, що випускається.

  У 2005 році був намічений ряд організаційних заходів щодо випуску нових виробів, в тому числі товарів народного споживання.

  Основні напрямки соціально-економічного розвитку на 2006-2010 роки. в таблиці 2.

  Таблиця 2. Основні напрями соціально-економічного розвитку

  ЧУП «Універсал Бобруйськ» на 2006-2010 роки

  показники

  2005 р

  в%

  П р о г н о з

  2006 до

  2005 у%

  2007р до

  2005 р

  2008р. до

  2005р.

  2009р. до

  2005р.

  2010р. до

  2005р.

  1. Виробництво продукції

  промисловості

  100,0

  105,0

  108,2

  111,4

  114,7

  118,2

  2. Виробництво

  споживчих товарів

  100,0

  100,0

  101

  103

  105,1

  107,2

  3.Обсяг зовнішньої торгівлі

  експорт

  імпорт

  100,0

  100,0

  102,0

  100,0

  104,0

  100,0

  106,1

  100,0

  108,2

  100,0

  110,4

  100,0

  4. інвестиції в основний капітал

  100,0

  102,0

  104,0

  106,0

  108,0

  110,0

  Примітка. Джерело: власна розробка

  ЧУП «Універсал Бобруйськ» за 2001-2005 роки вироблено промислової продукції на 176,4% до 2000 року. Виробництво споживчих товарів склало 91,2% до 2000 року. Освоєно понад 400 найменувань нової продукції і моделей, що склало 35,4% в загальному обсязі виробництва. Експорт склав 626,1% до 2000 року. Імпорт склав 573% до 2000 року.

  Розроблено план заходів щодо підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, що випускається, де передбачена розробка документації по впровадженню системи менеджменту якості по ISO 9000 версії 2000 р.

  Вся основна продукція, що випускається підприємством продукція, сертифікована. Два види тракторних дзеркал пройшли міжнародну сертітіфікацію в Англії, а автомобільні дзеркала і патрони електричні пройшли сертифікацію в Росії.

  На всі види діяльності, що здійснюються підприємством і підлягають ліцензуванню, підприємством отримано відповідні ліцензії.

  Підприємство бере участь у виставках, ярмарках Білорусі та ближньому зарубіжжі. Дає оголошення в періодичній пресі. Представники заводу постійно беруть участь у міжнародних виставках і з кращого боку представляють свій завод, про що свідчить велика кількість грамот, дипломів, подяк і медалей. На кожній виставці набувають нових клієнтів, а також зміцнюють партнерські відносини з уже працюючими клієнтами. Одночасно з рекламою і виставками проводиться робота з узагальнення та показу позитивних результатів діяльності всього заводу в різних аспектах, формуванню громадської думки про нього. Цьому сприяє своєчасне виконання підприємством своїх договірних зобов'язань, висока якість продукції, що виробляється.

  За 2006 рік ЧУП «Універсал Бобруйськ» отримано прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг в сумі 892 млн. Руб.

  Витрати на виробництво і збут продукції склали 6329 млн. Руб.

  Рентабельність реалізованої продукції 14,2%. У порівнянні з минулим роком рентабельність реалізованої продукції знизилася на 4,5%.

  Сальдо операційних доходів і витрат склали + 21млн. руб., сальдо позареалізаційних доходів і витрат склали - 12 млн. руб.

  Разом балансовий прибуток по ЧУП «Універсал Бобруйськ» склала 901 млн. Руб.

  Виручка від реалізації 8667млн. руб.

  Нараховані податки з виручки всього 1446 млн. Руб. в тому числі: збір на формування місцевих цільових бюджетних житлово-інвестиційних фондів і збору в республіканський фонд підтримки виробників с / г продукції, продовольства і аграрної науки, податку з користувачів автомобільних доріг 2,9% - 212 млн. руб; ПДВ - 1234 млн. Руб.

  Чистий обсяг реалізації 7221млн. руб.

  Звіт про прибутки і збитки см. В таблиці 3.

  Таблиця 3. Звіт про прибутки і збитки підприємства

  Найменування показник

  Код стор.

  за 2006

  за 2005

  за 2004

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Доходи і витрати за видами діяльності

  Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

  010

  8667

  8223

  4667

  Податки, що включаються до виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

  020

  1446

  1419

  1374

  Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  030

  7221

  6804

  5745

  У тому числі бюджетні субсидії на покриття різниці в цінах і тарифах

  031

  Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт послуг

  040

  6329

  5732

  4683

  Управлінські витрати

  050

  Витрати на реалізацію

  060

  750

  533

  390

  Прибуток (збиток) від реалізації

  070

  35

  272

  158

  відсотки до отримання

  060

  715

  261

  232

  2. Операційні доходи і витрати

  операційні доходи

  080

  Податки, що включаються в операційні доходи

  090

  Операційні доходи (за мінусом ПДВ, інших аналогічних обов'язкових платежів) (080-090)

  100

  В тому числі:

  Доходи, отримані від продажу активів (крім цінних паперів та іноземної валюти)

  101

  Доходи від операцій з цінними паперами

  102

  Доходи від участі в статутних фондах інших організацій

  103

  Інші операційні доходи

  104

  715

  261

  232

  Операційні витрати

  110

  694

  240

  350

  У тому числі: Витрати, отримані від продажу активів (крім цін. Бум. Та іноземної валюти)

  111

  Закінчення таблиці 3

  1

  2

  3

  4

  5

  Витрати від операцій з цінними паперами

  112

  Інші операційні витрати

  113

  894

  240

  350

  Прибуток (збиток) від спільної діяльності

  120

  Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат

  130

  21

  21

  20

  Примітка.Джерело: власна розробка

  У 2007 році за рахунок збільшення обсягів виробництва, а також значного зниження товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній діяльності, приведення до нормативу запасів на складі, намічається отримати до кінця вільні грошові кошти. Прогноз основних економічних показників на 2007 рік у таблиці 4.

  4. Прогноз основних економічних показників по ЧУП

  «Універсал Бобруйськ» на 2007 рік (з наростаючим підсумком

  в діючих цінах)

  показники

  2007

  в т. ч. по кварталах

  рік

  I

  II

  III

  IV

  Об'єм виробництва

  промислової продукції

  9000

  1980

  4230

  6600

  9000

  Темп зростання,%

  110,0

  105,3

  110,0

  111,2

  110,0

  Об'єм виробництва

  споживчих товарів

  812

  140

  365

  590

  812

  Темп зростання,%

  102,0

  53,2

  75,1

  100,0

  102,0

  оподатковуваний

  прибуток

  1033

  170

  410

  710

  1033

  Темп зростання,%

  166,7

  145,4

  121,6

  115,0

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Динаміка основних показників фінансової діяльності заводу за 2004 р, 2006 р приведена в таблиці 5.

  Таблиця 5. Показники фінансово - господарської діяльності ЧУП

  «Універсал Бобруйськ» в млн. Руб.

  показники

  2004

  2005

  2006

  Виручка від реалізації

  4677

  8197

  8667

  Темп зростання товарної продукції в порівнянних цінах,%

  112,7

  122,8

  105,0

  балансовий прибуток

  933

  одна тисяча вісімдесят одна

  901

  Прибуток від реалізації

  926

  +1069

  892

  Повна с / вартість товарної продукції (дійств. Цінах)

  3751

  5933

  7055

  Рентабельність реалізованої продукції (у%)

  19,8

  18,7

  14,2

  Дебіторська заборгованість

  119

  на 01.01.05

  194

  на 01.01.06р.

  155

  на 01.01.07р.

  Кредиторська заборгованість за все в

  тому числі

  141

  412

  608

  постачальникам

  в бюджет

  з позабюджетних платежів

  по заробітній платі

  62

  20

  -

  59

  288

  21

  -

  77

  457

  2

  -

  138

  Середньооблікова чисельність працюючих (чол)

  432

  418

  416

  Середньооблікова чисельність

  ППП (чол)

  412

  390

  386

  Продуктивність праці в

  порівнянних цінах (млн. руб)

  11,9

  15,9

  20,4

  Середня зарплата 1 працюючого (руб)

  298 700

  340 453

  381 831

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Як видно з таблиці, зменшився обсяг виробництва, збільшилися залишки готової продукції на складі, змінилося співвідношення між кредиторської та дебіторської заборгованістю, незначно зменшилася рентабельність реалізованої продукції.

  За 12 місяців 2006 року склалася наступна структура капіталу (див. Табл.6).

  Таблиця 6. Структура капіталу ЧУП «Універсал Бобруйськ», 2006 р, млн. Р.

  АКТИВ

  код

  Стор

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  1.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

  Основні засоби (01,02)

  110

  8289

  8187

  Нематеріальні активи (04,05)

  120

  2

  3

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (02,03)

  130

  Вкладення у необоротні активи (07,08)

  140

  145

  128

  Інші необоротні активи

  150

  8436

  8318

  РАЗОМ по розділу I

  190

  тисячі п'ятьдесят-одна

  1205

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  Запаси і витрати

  210

  тисячі п'ятьдесят-одна

  1117

  В тому числі:

  сировину, матеріали та інші цінності (10,14,15,16)

  211

  917

  1117

  тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

  212

  незавершене виробництво (витрати обігу)

  (20, 21, 23, 29, 44)

  213

  134

  88

  інші запаси і витрати

  214

  Податки з придбаним цінностям (18,76)

  220

  111

  176

  Готова продукція і товари (40,41,43)

  230

  478

  505

  Товари відвантажені, виконані роботи, надані послуги (45,46)

  240

  182

  422

  Дебіторська заборгованість

  250

  194

  155

  в тому числі

  покупці і замовники (62, 63)

  251

  116

  57

  Розрахунки з засновниками по внесках до статутного фонду (75)

  252

  Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (76)

  253

  13

  23

  Інша дебіторська заборгованість

  254

  65

  75

  фінансові вкладення (58,59)

  260

  25

  25

  Грошові кошти (50,51,52,55,57)

  270

  32

  4

  Інші оборотні активи

  280

  -

  -

  РАЗОМ по розділу II

  290

  2073

  2892

  БАЛАНС

  390

  10509

  11210

  Закінчення таблиці 6

  П А С І В

  код

  Стор

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  III. Джерела власних коштів

  Статутний фонд (80)

  510

  6

  6

  Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (засновників) (81)

  Резервний фонд (82)

  520

  66

  80

  Додатковий фонд (83)

  530

  8439

  8483

  Нерозподілений прибуток (84)

  540

  1 136

  1 449

  Непокритий збиток (84)

  550

  Цільове фінансування (86)

  560

  420

  570

  РАЗОМ по розділу III

  590

  10067

  10588

  IV. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

  Резерви майбутніх витрат (96}

  610

  43

  48

  Витрати майбутніх періодів (98)

  620

  -27

  -34

  Доходи майбутніх періодів (98)

  630

  Прибуток звітного року (99)

  640

  Збиток звітного року (99)

  650

  Інші доходи і витрати

  660

  РАЗОМ по розділу IV

  690

  16

  14

  V.розрахунки

  Короткострокові кредити і позики (66)

  710

  Довгострокові кредити і позики (67)

  720

  Кредиторська заборгованість

  730

  412

  608

  В тому числі:

  Розрахунки з постачальниками та підрядниками (60)

  731

  288

  457

  Розрахунки з оплати праці (70)

  732

  77

  138

  Розрахунки за іншими операціями з персоналом (71,73)

  733

  1

  Розрахунки по податках і зборах (68)

  734

  21

  2

  Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення (69)

  735

  Розрахунки з акціонерами по виплаті доходів (75)

  736

  Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (76)

  737

  25

  11

  Інші види зобов'язань

  740

  14

  РАЗОМ по розділу V

  790

  426

  608

  БАЛАНС (сума рядків 390, 490,590)

  890

  10509

  11210

  Примітка. Джерело [37]

  У планованому 2007 році за рахунок збільшення обсягів виробництва, а також значного зниження товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній діяльності, приведення до нормативу запасів на складі, намічається отримати до кінця вільні грошові кошти.

  На своєму балансі підприємство містить наступні об'єкти соціальної сфери: клуб, гуртожиток, медпункт, на утримання яких за 2005 рік виділено 65 млн. Руб.

  Держава впливає на підприємство через податкову систему, державну власність, бюджет, законодавчі акти. Так як ПЧУП «Універсал Бобруйськ» ГО «Белог» є товариством працевлаштування інвалідів по слуху і кількість інвалідів по слуху становить 64% від загального числа працюючих, то дане підприємство користується певними пільгами в оподаткуванні, передбаченими законодавством.

  2.2. Організація робіт ВТК, управління якістю і сертифікація на підприємстві

  Одним з елементів системи управління якістю є організація технічного контролю.

  Під технічним контролем мається на увазі перевірка дотримання вимог, що пред'являються до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення і всіх виробничих умов, що забезпечують його.

  Основним завданням технічного контролю є забезпечення випуску високоякісної і комплексної продукції, яка відповідає стандартам і технічним умовам.

  Контроль якості на підприємстві здійснюється відповідно до технічних умов на продукцію і є частиною загальної системи управління якістю, яка охоплює всі сторони діяльності підприємства. Контроль якості продукції здійснюється на всіх стадіях виробництва, починаючи з вхідного контролю, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, контролю випробувань в процесі виробництва і закінчуючи контролем за упаковкою і відправкою споживачам.

  Технічний контроль над якістю продукції виробляється, централізовано, через відділ технічного контролю (ВТК), який є самостійним структурним підрозділом.

  За призначенням контроль розрізняють:

  - вхідний, що визначає відповідність закуповуються для виробництва сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів вимогам науково-технічної документації. Під час процесу перевіряється наявність закуповуваних матеріалів, комплектуючих сертифікатів якості. При цьому контролюються комплектність поставок, правильність оформлення супровідної документації та маркування продукції;

  - проміжний контроль здійснюється в процесі виготовлення будь-якого об'єкта за окремими операціями. Контроль здійснюється з метою запобігання надходження у виробництво бракованих предметів праці.

  - остаточний контроль проводиться під час приймання готових виробів для виявлення неякісної продукції. Він супроводжується спеціальними випробуваннями і аналізом рівня якості відповідно до стандартів та ті

  Нормоконтроль ТД і повідомлень про зміну здійснюють Нормоконтролер Окіта.

  При проведенні нормоконтролю ТД нормоконтролер керується діючими СТП, ГОСТами і іншою нормативною документацією, що діє на підприємстві.

  Зміст нормоконтролю повинно відповідати вимогам ГОСТ 3.1116. нормоконтролер повертає документи розробнику без розгляду в наступних випадках:

  - відсутність обов'язкових підписів;

  - недбалого виконання документа;

  - відсутність комплектності документів.

  Основними вимогами, що пред'являються до раціональної організації технічного контролю, є:

  - профілактично, тобто організація технічного контролю з метою попередження випуску неякісної продукції;

  - достатній ступінь точності та об'єктивності визначення якості продукції і виявлення шлюбу;

  - оптимальні витрати праці і коштів на проведення технічного контролю;

  - широке залучення робітників і фахівців до виконання функцій технічного контролю.

  Карта процедури управління технологічною документацією представлена ​​в табл.7.

  Таблиця 7. Карта процедури управління технологічною документацією

  алгоритм процедури

  опис процедури

  Про

  У

  І

  Вихідні дані

  ... да

  немає

  1 Розробка плану-графіка розробки ТП

  Окіта

  РПП

  ГІ

  Проект плану-графіка

  2 Затвердження плану-графіка

  ГІ

  План-графік розробки ТП

  3 Розсилка план-графіка

  Окіта

  4 Розробка ТП

  Окіта

  РПП

  5 Узгодження ТП

  ОК ...........  і Т

  РПП, ОТК

  6 Затвердження ТП

  ГІ

  ТП

  7 Присвоєння реєстраційних номерів ТП

  Окіта

  Запис в Журналі обліку ТД

  8 Облік і зберігання ТП (оригінали, контр. Прим.)

  Окіта

  9 Тиражування і розсилка ТП

  Окіта

  Запис в Журналі видачі ТД

  10 Зміна ТП потрібно?

  Окіта

  11 Розробка сповіщення про зміну

  Окіта

  РПП,

  ОТК

  12 Узгодження сповіщення про зміну

  Окіта

  РПП,

  ОТК

  13 Затвердження повідомлення про зміну

  ГІ

  Повідомлення про зміну

  14 Реєстрація повідомлення про зміну

  Окіта

  Запис у книзі регістр.повідомлень

  15 Внесення змін до ТД

  Окіта

  16 Тиражування і розсилка змін до ТД

  Окіта

  17 Внесення змін до ТД в підрозділах-користувачів

  Окіта

  18 Вилучення та знищення ТД

  Окіта

  19 Заявка на отримання ТД замість зношеної

  Окіта

  Службова записка

  20 Забезпечення ТД за заявками

  Окіта

  замінена ТД

  Примітки: 1. Джерело [36, с.10]

  2. У таблиці 2. використовувалися наступні скорочення і

  позначення:

  ППРк - повноважний представник керівництва з якості;

  Аткі - автотракторної комплектуючі вироби;

  ПУ - виробнича дільниця;

  РД - керівний документ підприємства;

  РПП - керівник підрозділу-користувача;

  СМК - система менеджменту якості;

  ТД - технологічна документація;

  ТИ - технологічна інструкція;

  ТП - технологічний процес;

  Р - розробник технологічного процесу;

  Про - відповідає за дію;

  У - бере участь у виконанні;

  І - отримує інформацію.

  Для опису процедури застосовуються такі графічні символи:

  - початок кінець;

  - перевірка / узгодження;

  - дія; - доробка;

  - документ; - лінія звязку;

  - прийняття рішення; - точка передачі;

  - розрив зв'язку.

  Основними функціями Окіта на підприємстві є наступні:

  Контроль за якістю і комплектністю виготовляються підприємством деталей, вузлів і готових виробів, за стандартами, стандартами та кресленнями, таврування прийнятої і забракованої продукції ...

  2. Пред'явлення прийнятої продукції представникам замовника, якщо це передбачено технічними умовами або договором.

  3. Аналіз і технічний облік браку і дефектів продукції підприємства.

  4. Організація отримання від споживачів і систематизація інформації за якістю і надійності виробів.

  5. Контроль за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів з заводів-постачальників.

  6. Контроль за комплектуванням, і консервацією готової продукції.

  7. Контроль за своєчасною підготовкою і проведенням заходів, пов'язаних з введенням нових стандартів, технічних умов і нормалей.

  8. Контроль за наявністю товарного знака (марки підприємства) на готових виробах.

  9. Систематичний контроль за станом контрольно-вимірювальних засобів на підприємстві їх для державної перевірки.

  10. Контроль за якістю виготовлення виробів і інспектування стану знаходяться в експлуатації на підприємстві інструменту та виробничого оснащення.

  11. Складення та подання директору підприємства на затвердження Кабміном і своєчасне виконання графіків періодичних (повторних) типових випробувань серійних виробів відповідно до вимог ГОСТів, МРТУ, ТУ.

  12. Інспекторський контроль за дотриманням умов зберігання на складах і в цехах підприємства комплектуючих виробів, сировини, матеріалів і готової продукції.

  13. Здійснення обліку показників якості продукції, що випускається за всіма підрозділом виробництв, які працюють за системою бездефектного виготовлення продукції і здачі її Окіта і замовнику з першого пред'явлення.

  14. Організація та впровадження прогресивних методів контролю і оцінки якості продукції.

  15. Проведення не передбачених затвердженим технологічним процесом вибіркових перевірок якості готової продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

  16. Участь у випробуваннях нових і модернізованих зразків продукції, а також в узгодженнях технічної документації на цю продукції з метою забезпечення умов для ефективного контролю її якості.

  17. Участь в роботах з підготовки продукції до атестації і з технічного забезпечення проведення атестації, здійснення контролю за дотриманням умов атестації в процесі виробництва продукції.

  18. Участь у підготовці договорів на поставку підприємству призначених для основного виробництва сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та інструменту в частині узгодження умов приймання їх за якістю.

  19. Розробка пропозицій про підвищення вимог до якості продукції, що виготовляється і споживається підприємством продукції.

  Роботи зі стандартизації на підприємстві проводяться цілеспрямовано і системно. Окіта все ширше застосовує засоби і методи стандартизації для проведення єдиної політики управління виробництвом, підвищення якості робіт, забезпечення безпеки і охорони здоров'я працівників, охорони середовища і ресурсозбереження.

  Окіта щорічно розробляється перспективний план робіт, згідно з яким встановлюється ряд заходів щодо проведення робіт по стандартизації на нашому підприємстві, який включає в себе:

  перше - впровадження нормативних документів та контроль за виконанням заходів щодо їх впровадження - це введення в дію загальнотехнічних нормативних документів, перевірка дотримання міждержавних, республіканських стандартів, стандартів підприємств і робочих інструкцій;

  друге - розробку, переробку нормативних документів;

  третє - нормоконтроль документації, підготовку відгуків на проекти нормативних документів і перевірку врахованих пунктів зберігання нормативних документів і документів системи менеджменту якості відповідно до розробленого графіка, а також ведення робіт по сертифікації продукції, вдосконалення системи менеджменту якості, вдосконалення документального забезпечення якості продукції та ряд інших робіт.

  Головна мета нашої діяльності - випуск конкурентоспроможної продукції, що задовольняє вимогам споживачів, підтримку репутації постачальника аткі високої якості.

  Розробка і впровадження системи менеджменту якості (далі - ЗМК) у відповідність з СТБ ІСО 9001 на Виробничому приватному унітарному підприємстві «Універсал Бобруйськ» Громадського об'єднання «Білоруське суспільство глухих» (ЧУП «Універсал Бобруйськ») з виробництва автотракторних комплектуючих виробів відповідно до вимог cтб ІСО 9001 версії 2001 р. є стратегічним рішенням керівництва, направленому на підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом впровадження системи менеджменту якості, орієнтованої на споживача, і забезпечення на цій основі стійкого прибутку.

  Розробка, впровадження і розвиток СМК на ЧУП «Універсал Бобруйськ» здійснюється з урахуванням вимог ринку, конкретних цілей в області виробництва, що застосовуються процесів, розміру і структури ЧУП «Універсал Бобруйськ» (далі - підприємства).

  Модель системи менеджменту якості ЧУП «Універсал Бобруйськ», заснована на процесах.

  Діюча на підприємстві СМЯ спрямована на встановлення вимог до якості продукції, і виконання цих вимог шляхом здійснення менеджменту якості у відповідність до вимог СТБ ІСО 9001. При розробці СМЯ розроблено з урахуванням принципів управління якістю, сформульованих в СТБ ІСО 9001:

  1. Орієнтація на споживача,

  2. Лідерство керівника,

  3. Залучення працівників,

  4. Процесний підхід,

  5. Постійне поліпшення,

  6. Прийняття рішень заснованих на фактах,

  7. Взаємовигідні відносини з постачальниками,

  Порядок розробки, реалізації, аналізу та актуалізації політики в області якості міститься в Положенні про політику в області якості. Положення є обов'язковим для застосування вищим керівництвом і у всіх підрозділах підприємства.

  У 2003 році на ПЧУП «Універсал Бобруйськ» ГО «Белог» керівництвом прийнято рішення про сертифікацію основної продукції за стандартами ISO 9000 версії 2000 року.

  Встановлення оціночних критеріїв для сертифікації можна вважати досить корисною стороною цих стандартів.

  Сертифікація - це діяльність з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам. Вона здійснюється третьою, незалежною організацією.

  Сертифікована продукція вселяє набагато більше довіри покупцям, ніж несертифікована.

  Сертифікат - це своєрідна перепустка на ринки збуту. На нашому підприємстві сертифіковані всі види шлангів та дзеркал - основні аткі випускаються на нашому підприємстві. Сертифікація даних видів виробів необхідна для довіри клієнтів і їх впевненості в нашому підприємстві.

  Однак, з моєї точки зору, дотримання вимог стандартів ІСО 9000: 2000 або сертифікація на відповідність їм не гарантує підприємству заняття лідируючих позицій в області якості.

  Так в 2004 році ПЧУП «Універсал Бобруйськ» ГО «Белог» освоїло випуск шлангів високого тиску (до 100МРа). Дані шланги на той момент не були сертифіковані. Був необхідний порівняльний аналіз нової продукції з аналогічною продукцією підприємств, що зарекомендувала себе на ринку вже давно. Аналізу піддавався шланг РВД 12.25. 20. 2000, і результати (див. Табл.8) цього аналізу показують, що у нас немає підстав стверджувати, що сертифікація на відповідність стандартам ISO 9000 тягне за собою досягнення найкращих результатів і зменшує% відмов при випробуваннях.

  Таблиця 8. Аналіз якісних характеристик шланга РВД

  РВД.12.25. 20. 2000

  Наявність СМК 9000

  Ціна, тис. Руб

  напрямок обтиску

  % Відмов при досл - тании

  Універсал Бобруйськ

  -

  12,5

  поздовжнє

  до 0,1

  Завод ТДіА (Бобруйськ)

  сертифікований

  20,6

  Поперечний, кільцями

  до 0,1

  Гідравліка (Смоленськ)

  -

  15,0

  поперечне

  до 4,0

  Агромаш (Бобруйськ)

  сертифікований

  18,1

  Поперечний, кільцями

  до 3,0

  Примітка. Джерело: власна розробка

  На мій погляд, сертифікація є тільки сходинкою до вершини бажаної якості продукції, новим етапом життєвого циклу підприємства, результатом якого і стане задоволеність споживача.

  2.3. Аналіз якості продукції на підприємстві

  Контроль якості на підприємстві здійснюється відповідно до технічних умов на продукцію і є частиною загальної системи управління якістю, яка охоплює всі сторони діяльності підприємства. Контроль якості продукції здійснюється на всіх стадіях виробництва, починаючи з вхідного контролю, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, контролю випробувань в процесі виробництва і закінчуючи контролем за упаковкою і відправкою споживачам.

  У минулому році згідно комплексному плану якості та технічного рівня продукції, що випускається впроваджено ряд заходів. Всі вони сприяли більш інтенсивному і більш ефективного використання телефону, проведення планомірної роботи по заміні фізично і морально застарілого верстатного парку, і підвищенню кваліфікації робітничих кадрів, удосконалення контролю.

  Однак незважаючи на введені заходи аналіз якості продукції, що випускається виявив різного роду дефекти і брак. Окіта проводив випробування по дзеркалах на відповідність за деякими параметрами, (див. Дод. Ж). Виходячи з цього аналізу, можна зробити висновок про невідповідність комплекту дзеркал по випробуванню на вигин захисного корпуса.

  Разом з тим, аналіз якості продукції, що випускається за минулий рік (див. Табл.8) виявив і інші види шлюбу, збитки від якої склали - 13297260 рублів.

  Таблиця 8. Аналіз відхилень за якістю виробів випущених за 2006р.

  Найменування

  вироби і номер

  поставка

  (Штук)

  шлюб

  (Штук)

  Коротка х-ка

  шлюбу

  Фінансові втрати через брак. Руб.

  шланг

  938-3506060Б

  11400

  100

  неякісна різьблення

  3560000

  шланг

  6422-3506094

  78600

  80

  неякісна різьблення

  760000

  шланг

  504В-3506380-01

  1600

  20

  неякісна різьблення

  150000

  шланг

  500-3506060Б2

  39500

  40

  неякісна різьблення

  860000

  шланг

  6422-3506085-01

  39800

  18

  неякісна різьблення

  324000

  шланг

  5336-3506085-01

  26500

  40

  неякісна різьблення

  760000

  подовжувач

  5336-316010

  74300

  55

  витік повітря

  1425000

  клапан

  5336-3515410

  192600

  30

  витік повітря

  213000

  датчик

  ВК 418А

  18580

  137

  відсутність контакту

  3495260

  комплект

  Дзеркал № 1

  2700

  58

  Тріщина, відсутність контакту

  2610000

  Разом фінансові втрати через брак:

  13297260

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Основними причинами браку є:

  -високий знос устаткування і оснащення, що призводить до порушень процесів;

  -Низьке якість поставленого металопрокату, звідси основний вид шлюбу - тріщини і сколювання в деталях і виробах;

  -некачественная різьблення ( «людина - машина», «людина», «машина»);

  -утечка повітря (технологічний процес, технології, людський фактор);

  -відсутність контакту (технологічний процес, обладнання, збій в електроенергії);

  -трещіни (технологічний процес, збої в обладнанні);

  недостатня кваліфікація окремих робітників на відповідальних операціях.

  Також проведемо аналіз факторів, що впливають на якість продукції, на підставі методу експертних оцінок: (див. Табл.9)

  У нас є певна безліч факторів Х:

  Х1 - «вік» обладнання,

  Х2 - стаж працівників підприємства на одному робочому місці, професійну освіту,

  Х3 - використання інформаційних технологій,

  Х4 - якість сировини, матеріалів,

  Х5 - сертифікація продукції і наявність СМК,

  Х6 - умови праці.

  В експерименті беруть участь 6 незалежних експертів, в їх завдання входить визначити ранг кожному фактору по 6-ти бальною системою.

  Табліца.9. Матриця рангів опитування

  фактори

  експерти

  ? Xi

  XiОX?

  (XiОX?)?

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Х1

  5

  5

  6

  4

  5

  4

  29

  8

  64

  Х2

  4

  3

  4

  5

  3

  5

  24

  3

  9

  Х3

  2

  2

  2

  1

  2

  2

  10

  -11

  121

  Х4

  6

  6

  3

  6

  6

  6

  35

  14

  196

  Х5

  3

  4

  2

  3

  4

  3

  20

  -1

  1

  Х6

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  8

  -13

  169

  ?

  21

  21

  21

  21

  21

  21

  126

  X? = 21

  560

  Примітка.Джерело [9, с.103]

  За результатами обчислень, вироблених в матриці рангів, визначимо ступінь узгодженості думок фахівців-експертів:

  12 *? (XiОX?)?

  j = 1 12 * 560 6720

  W = = = = 0,8889

  m? (n? -n) 6? (6? -6) 7560

  Даний результат показує, що ступінь узгодженості експертів дуже велика.

  Для того, щоб зрозуміти яким чином будуть впливати фактори на якість продукції, побудуємо гістограму (див. Рис.5).

  Рісунок.5. Гістограма впливу факторів на якість продукції підприємства

  Примітка. Джерело: власна розробка

  Виходячи з наочної гістограми, ми можемо сказати, що найбільший за своїм значенням сумарний ранг має чинник Х4, а також Х1 і Х2. Тобто із запропонованих чинників, що впливають на якість продукції, найбільше впливає якість сировини і матеріалів, другий за значимістю фактор - «вік» обладнання, а третій - стаж і професіоналізм працівників, а також значно впливає наявність СМК і сертифікації [9].

  З метою забезпечення підвищення технічного рівня, надійності поліпшення якості та вдосконалення системи якості на підприємстві розроблено комплекс заходів, затверджений по заводу №57 від 29.01. 2004р.

  Завдання цього комплексу:

  - забезпечення випуску надійної і конкурентоспроможної продукції, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Даний комплекс включає в себе наступні актуальні питання;

  - підвищення ролі і відповідальності відділу ВТК: головного технолога, головного метролога, стандартизації та нормативної документації при проведенні спільної роботи з удосконалення системи якості;

  -встановлення жорстокого заслону надходження на завод бракованих матеріалів і комплектуючих шляхом зміцнення служби вхідного контролю, оснащення її сучасним обладнанням і підтримку системи менеджменту якості діючої в робочому стані відповідно до вимог СТБ ІСО 9000 шляхом: актуалізації документації СМЯ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9000; планування та внутрішніх аудитів; оцінки результативності діючої СУЯ і СМК з боку вищого керівництва; проведення робіт по сертифікату відповідності СМЯ вимогам СТБ ІСО 9000;

  -на протягом 2006 року велися роботи по вдосконаленню системи менеджменту якості.

  Проведемо аналіз впливу СМК підприємства на якість продукції, що випускається і дамо оцінку її ефективності, використовуючи бальний метод по основним діючим СТП СМЯ, (див. Табл.10).

  Таблиця 10. Ефективність використання на підприємстві СМЯ 3а 2006 р

  Політика підприємства в області якості

  Цілі в області якості на рівні підприємства

  результативність

  Оцінка, бал

  1

  2

  3

  4

  1. Досягнення цілей в області якості

  Постійне розширення номенклатури нових виробів, модернізація і досконалості-ня виробів

  1. Освоїти серійне виробництво і випуск нових виробів:

  Випущена партія нових виробів згідно із заявками

  5

  виробництво електро-

  патрона з пластмас

  2500шт

  виробництво РВД

  4800м

  Трубка ДКРНМ 12х0,5 НД Л63 ГОСТ 494-90

  1000 кг

  Трубка полиамидная 15х1,5 ТУ РБ 00203507.017-96

  5000м

  Коло O18 Ст.35 ГОСТ 1051-73

  10000кг

  Коло O20 Ст.35 ГОСТ 1051-73

  1000кг

  Коло O28 Ст.35 ГОСТ 1051-73

  20000кг

  Шестигран. S24 Ст.35 ГОСТ 1051-73

  6000кг

  Шестигран. S27 Ст.35 ГОСТ 1051-73

  8000кг

  Рукав II-12х25-У ГОСТ 6286-73

  15000м

  Продовження таблиці 10

  1

  2

  3

  4

  Полібутилентерефталат стеклонаполненного

  марки А-СВ30-ОДГ

  ТУ 2253-025-11517367

  2000кг

  Стрічка ДПРНТ 0,5 НД Л63 ГОСТ 494-90

  500кг

  Стрічка 65Г-С-0,3 ГОСТ 2283-79

  200кг

  2. Модернізація та вдосконалення продукції, що випускається:

  5

  модернізація ВУ2М

  (Економія електроенергії на 300% при випуску місячної норми дзеркал)

  Зміна ВУ для

  напилення дзеркал

  дозволило збільшити швидкість напилення дзеркал на 25% і збільшити обсяг виробництва

  Заточной станок мод.3Е642

  Поліпшення якості продукції за рахунок поліпшення різьблення і надійності

  Різьбонарізний верстат

  Поліпшення якості продукції, збільшення обсягів

  Форми на корпус

  дзеркала САКД.458201.030

  Форми на кронштейн дзеркала

  САКД.458201.030

  Форми на корпус дзеркала

  САКД.458201.040

  Форми на кронштейн дзеркала

  САКД.458201.040

  Збільшення обсягів продукції

  і якості

  Барабани на лінію гальваніки

  Заміна морально застарілого обладнання

  Зведена оцінка по розширенню номенклатури, випуску нових виробів і модернізації

  5

  Забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається і розширення ринків збуту

  1. Забезпечити темп зростання товарної продукції - 110,0%

  108%

  4,5

  2. Знизити рівень матеріаломісткості на -2,5%

  3%

  5

  3. Забезпечити темп зростання експорту в доларах США - 112,5%

  99,7

  4

  4 Забезпечити питома вага нової продукції в загальному обсязі виробництва - 25%

  21

  3,5

  Продовження таблиці 10

  1

  2

  3

  4

  5.Забезпечити норматив витрат на 1 карбованець виробленої продукції - 0,86

  0,85

  5

  6. Освоїти нові ринки збуту продукції підприємства в Німеччині, Росії

  +

  5

  Зведена оцінка по забезпечення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту

  4,5

  Забезпечення задоволеності споживача якістю продукції, що поставляється

  1. Забезпечити споживачів якісною продукцією підприємства згідно із заявками, договорами

  Коефіцієнт, що характеризує задоволенню заявок - 0,72

  4

  2. Підвищити задоволеність споживача на 15%

  Коефіцієнт задоволеності споживача продукцією і сервісним обслуговуванням 0,91

  4

  Зведена оцінка по забезпеченню задоволеності споживача поставляється продукцією і сервісним обслуговуванням

  4

  Постійний аналіз, оцінка і вдосконалення системи менеджменту якості підприємства

  1. Проводити аналіз СМК відповідно до паспортів процесів і стандартів підприємства і постійно її вдосконалювати згідно

  СТБ ІСО 9000-2000

  2. Постійно підвищувати

  результативність СУЯ

  Розроблено паспорта процесів СМЯ в яких наведені показники якості для оцінки результативності процесу.

  Аналіз СМК проводиться 2 рази на рік

  4

  Підтримка позитивного іміджу підприємства в області якості

  1. Взяти участь в конкурсах:

  -Кращі товари Республіки Білорусь на ринках Російської федерації »;

  На конкурс виставлені дзеркала заднього виду «широкоугольник»

  5

  - «100 кращих товарів Республіки Білорусь»

  На конкурс виставлені шланги

  3

  2. Взяти участь в Міжнародних, республіканських виставках, семінарах

  Пройшли навчання в інституті підвищення кваліфікації «Кадри індустрії», Розроблено Програму навчання фахівців технічних служб, начальників змін, ділянок, майстрів і робітників основних професій по темі: «Управління якістю продукції на основі МС ISO серії 9000

  4

  Закінчення таблиці 10

  1

  2

  3

  4

  3. Взяти участь в конкурсі на здобуття Премії Мінпрому РБ

  документи підготовлені

  3

  Зведена оцінка по підтримці позитивного іміджу підприємства

  3,75

  Зведена оцінка в області досягнення цілей підприємством

  4,25

  2 Аналіз фінансового стану підприємства

  Оцінка ліквідності та платоспроможності

  4

  Фінансова стійкість і оборотність

  4

  рентабельність

  4

  Зведена оцінка фінансового стану підприємства

  4

  3 Оцінка результативності процесів:

  Управління персоналом

  4,5

  Інфраструктура і виробниче середовище

  4,3

  Технологічна підготовка виробництва

  4

  Взаємодія зі споживачем

  4,5

  Проектування і розробка

  4,1

  закупівлі

  4

  Керування виробництвом

  3,5

  Управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки

  4,5

  4. Зведена оцінка результативності процесів

  4,175

  5. Оцінка виконання Програми «Якість»

  4,5

  6. Оцінка виконання плану оргтехмероприятий

  4,5

  7. Оцінка робіт ВТК і Окіта

  3,8

  8. Результативність внутрішніх аудитів (виконання графіка - 100%, усунуто невідповідностей у встановлені терміни - 98%)

  4,5

  9. Сертифікація продукції

  5

  ЗВЕДЕНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СМК

  4,341

  Примітка. Джерело: власна розробка

  ВИСНОВОК: Система менеджменту якості в 2006 р функціонувала ефективно.

  Примітка. Оцінка ефективності СМК проведена по 5-ти бальною системою. При отриманні оцінки «4» і вище - СМК функціонує ефективно.

  2.4. Застосування інформаційних технологій на підприємстві

  Інформаційні системи відіграють важливу роль в сучасних організаціях. Цифрова технологія перетворює бізнес організації. Добробут більшості найбільших підприємств пов'язано з інформаційними системами. Вони грають стратегічну роль у житті підприємства.

  Інформаційні системи забезпечують:

  спрощення вироби і технологічного процесу;

  облік вимог клієнта для поліпшення виробів і послуг;

  зменшення часу циклу;

  поліпшення якості і точності проекту;

  збільшення точності виробництва.

  На сьогоднішній день підрозділи підприємства оснащені 59 персональними комп'ютерами. Застосовується ця техніка в роботі наступних підрозділів і відділів: бухгалтерії, відділу збуту, відділу реалізації, ОРК, ВЕО, ВМТП, відділів головного конструктора та головного технолога, відділу механізації та автоматизації, відділу головного енергетика та ін.

  Широко використовуються в повсякденній роботі текстові редактори Word, Lexicon. У плановому, виробничо-диспетчерському відділах і в відділі праці та заробітної плати застосовується інтегрована система Майстер. Ця система використовується також в енергетичному і інструментальному цехах. Широко при-змінюється в роботі підрозділів табличний процесор EXCEL. У бухгалтерії використовується програма «Галактика» і «1С: підприємство».

  C 1993 на підприємстві створена і працює Локальна Обчислювальна Мережа (ЛОМ). Вона об'єднує 15 персональних комп'ютерів і дає можли-ність роботи в мережі 8 відділам. Широко використовуються і такі нові технології як Internet і E-mail. Здійснюється прямий зв'язок з банками, що дає можливість фінансовому відділу оперативно відстежувати стан рахунків підприємства.

  На сьогоднішній день «комп'ютерний парк», яким оснащено підприємство, вимагає багато в чому модернізації техніки і заміни старої фізично і морально застарілою.

  Процес впровадження підприємствами передових систем якості ISO 9000 надзвичайно складний. Однак, впровадження цих систем - необхідна умова для підвищення конкурентоспроможності як підприємства, так і продукції, що випускається їм продукції. Важливу роль в цьому відіграє використання інформаційних систем.

  Для впровадження ефективної системи якості потрібно документувати діяльність підприємства і забезпечити організацію його функціонування. Здійснити це можна за допомогою інформаційних технологій трьох рівнів:

  комплексних систем управління підприємством (продукти Baan, SyteLine);

  систем електронного документообігу;

  продуктів, що дозволяють створювати моделі функціонування підприємства, проводити аналіз і оптимізацію його діяльності, систем ниж-нього рівня класу АСУТП і САПР, продуктів інтелектуального аналізу даних, а також виробниче навчання, орієнтоване на підготовку і підтримання функціонування систем якості.

  Зазначені інформаційні технології досить складні і недешеві. Однак великим підприємствам при впровадженні систем якості неможливо обійтися без інформаційної підтримки.

  Програмні продукти, створені для вирішення інформаційних проблем підприємств, сертифікованих по ISO 9000, можна розділити на кілька груп:

  До першої групи можна віднести специфічні системи управління документами для типових задач управління якістю. Призначення окремих модулів таких продуктів часто збігається з назвою того чи іншого елемента системи якості. Функціональні компоненти, пов'язані з реєстрацією коригувальні та запобіжні дії або управлінням контрольним і вимірювальним обладнанням, поряд з компонентами загального характеру (наприклад, постачальники або клієнти) входять в програму Q-Pulse фірми (Gael Quality). Аналогічні системи є у фірм Quality mapping Solution (QMS), Quality System International (QSI) і ISO Software Solution. Такі специфічні для управління якістю елементи, як коригувальні та запобіжні дії або відповідальність керівництва, навіть в системах Baan IV підтримуються тільки частково. Найбільш повно вони представлені саме в спеціалізованому програмному забезпеченні з довідковими системами, інформують користувача про правила роботи з програмою, ідеології стандартів ІСО, їх класифікації, термінології. Основна перевага таких продуктів полягає в простоті і суворої орієнтації на специфічні процедури менеджменту якості, детальна реалізація яких залежить не тільки від конкретного підприємства, але і від традицій розвитку стандартизації та систем якості в тій чи іншій країні, що склалися до переходу на ISO 9000.

  До другої групи належать програмні продукти, що визначають ступінь готовності підприємства до сертифікації. Їм властиві риси експертних систем і продуктів функціонального моделювання з орієнтацією на завдання управління якістю. До них відноситься продукт Assessor for ISO канадської компанії ISO CSA Quality Management. Програма працює в режимі експертної системи, задає користувачеві питання, що стосуються діяльності підприємства, після чого даються рекомендації по доцільності прийняття певної моделі управління якістю (ISO 9001, 9002 або 9003), необхідних ресурсів, передбачуваним термінів впровадження і необхідності зовнішнього консультування. До цієї групи належить пакет CIM Quality (JKA Inc), в якому створюються моделі діяльності підприємств, параметри яких пов'язані з елементами системи якості. Дана модель пов'язана з методологією створення і фінансовими вкладеннями в розвиток тих чи інших елементів системи якості.

  В даний час найбільш гостру проблему безпеки складають віруси. Основним засобом захисту від вірусів служить архівування. Архівування полягає в створенні копій використовуваних файлів і систематичному оновленні змінюваних файлів. Найбільш популярними антивірусними засобами, які можна застосувати на підприємстві, є полифаг Aidstest (полифаг - це програма, що виконує дії зворотні тим, які виробляє вірус при зараженні файлу, тобто намагається відновити файл; ревізор Adinf; лікуючий блок AdinfExt; полифаг Doctor Web . Існують програми фільтри, перевіряючі, чи є в файлах (на зазначеному користувачем диску) спеціальна для даного вірусу комбінація байтів. Використовується також спеціальна обробка файлів, дисків, каталогів - вакцинація: запуск програм-в кцін, що імітують поєднання умов, в яких починає працювати і проявляє себе даний тип вірусу.

  Актуальним на сьогоднішній день є також процес впровадження на підприємстві нових інформаційних технологій управління якістю. Методи забезпечення якості продукції, що випускається базуються якої покладено процес. Технологія опису бізнес-процесів забезпечує прозорість усіх операцій діяльності, дозволяє аналізувати можливі наслідки збоїв на тому чи іншому етапі виконання робіт, вчасно знайти і виправити помилку. Ще однією перевагою технології є управління операційними витратами, яке стає одним з основних умов виживання на ринку. В кінцевому підсумку все сучасні технології управління зводяться до ієрархічним аналізу процесів діяльності організацій і формуванню оптимальної моделі функціонування на основі проведеного аналізу. Більшість всіх відомих підходів (CALS, ERP, MRP, CRM та ін.) Зводиться саме до цього. Такий підхід був послідовно сформульований і реалізований для CASE технологій. Підвищення ефективності управління інформацією про процеси, а також подолання комунікаційних бар'єрів між виконавцями бізнес-процесів, засноване на використанні єдиної корпоративної інформаційної середовища. Це середовище характеризується тим, що вся інформація про функціонування підприємства, створена всіма корпоративними виконавцями на будь-якому етапі життєвого циклу, представлена ​​у вигляді розподіленої бази даних з клієнт-серверною архітектурою. Розглянемо докладніше, яким чином це може бути реалізовано для CASE і CALS-технологій.

  Щоб швидко реагувати на зміну навколишнього середовища керівникам підприємств, перш за все, необхідно ясно зрозуміти поточну ситуацію на підприємстві, а потім визначити характер передбачуваних змін. CASE - технології призначені для вирішення таких завдань. Перед керівниками підприємств постійно стоїть завдання оптимізації діяльності. Це може бути перегляд штатної структури, впровадження нової технології або інформаційної системи і т.д. Щоб планувати зміни і поліпшення необхідне розуміння того, як в даний момент працює підприємство. Це складне завдання. Для її вирішення необхідна модель бізнес-процесів організації і оптимізації, яка допоможе знайти слабкі місця у виробничому процесі. Вона ж послужить основою при оцінці вартості продукції становить ...........