Дата конвертації08.07.2017
Розмір204.09 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 204.09 Kb.

Шляхи поліпшення фінансового стану РУП "Гомельський жировий комбінат"

>

242

55

34

20

1

132

50-54 роки

139

41

12

9

-

77

55 років і старше

112

43

14

4

-

51

Виходячи з даних табл. 2.1.4, можна сказати, що вікова структура РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» є оптимальною. Більшість працівників мають вік від 31 року до 50 років, що свідчить про їх досвідченості. Також на підприємстві працює багато молодих працівників, що говорить про гарні можливості передачі досвіду і навчання.

2.2. Аналіз структури і руху основних фондів

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.

Джерелом даних для аналізу є паспорт підприємства, форма №11 "Звіт про наявність та рух основних засобів", баланс підприємства і всі додатки до нього, всі форми звітності з індексом П, інвентарні картки обліку основних засобів та ін.

Розглянемо обсяг основних засобів, їх динаміку і структуру.

Таблиця 2.2.1

Структура основних фондів за період 2001-2003 рр.

Група

Основних коштів

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Наявність на початок

надійшло

вибуло

Наявність на кінець

надійшло

вибуло

Наявність на кінець

надійшло

вибуло

Наявність на кінець

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Промишл.-виробниц. осн. фонди

21001

6770

144

27627

9879

43

37463

16099

210

53352

Продовження табл. 2.2.1

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Уд. вага,%

91,1

96,2

90,6

92,3

92,0

4,2

94,5

98,9

17,0

97,6

Непроізвод. осн. фонди

2057

270

14

2313

857

984

2186

176

тисяча двадцять вісім

1334

Уд. вага,%

8,9

3,8

8,8

7,7

8,0

95,8

5,5

1,1

83,0

2,4

Всього осн. фондів

23058

7041

159

29941

10737

+1027

39651

16275

1238

54688

Уд. вага,%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Дані таблиці показують, що за період 2001-2003 рр. відбулися незначні зміни в структурі основних фондів. Вартість основних фондів зросла на 31630 млн. Руб. (54688-23058) або на 237%, в тому числі основних виробничих фондів на 32351 млн. Руб. (53352-21001) або на 254%. Збільшилася частка ОПФ в загальній сумі основних фондів на 6,5% (97,6 - 91,1) і відповідно збільшилася частка невиробничих фондів.

Такий розподіл основних фондів за категоріями є не зовсім ефективним, тому що значну частку основних засобів займають машини і обладнання, а будівлі і споруди майже в півтора рази меншу. Це пояснюється наявністю на підприємстві більшої кількості робочих машин і різного устаткування, яке має високу залишкову вартість.

Що стосується розподілу основних фондів по виробничим і не виробничим, то ситуація тут нормальна - невиробничі фонди займають менше однієї п'ятої вартості основних фондів, що, в цілому, непогано.

Важливе значення має вивчення руху і технічного стану основних виробничих фондів, що характеризують такі показники.

Коефіцієнт оновлення:

, (2.1)

Коефіцієнт вибуття:

, (2.2)

Коефіцієнт приросту:

, (2.3)

За даними розрахунків складемо табл. 2.2.2.

Таблиця 2.2.2

Динаміка зміни показників стану основних

виробничих фондів

показник

2001 р

2002 р

Вим-е 2002-2001

2003 р

Вим-е 2003-2002

Вим-е 2003-2001

А

1

2

3

4

5

6

Коеф-т поновлення

0,24

0,27

0,03

0,30

0,03

0,06

Коеф-т вибуття

0,01

0,03

0,02

0,01

-0,02

0,00

Коеф-т приросту

0,30

0,32

0,02

0,42

0,10

0,12

Стрибок коефіцієнта оновлення до величини 0,27 в 2002 році пояснюється введенням нового обладнання і списання порівняно великої частини застарілого обладнання (результат збільшення коефіцієнта вибуття до 0,03 в порівнянні з попереднім роком). Однак в 2003 році спостерігається зменшення коефіцієнта вибуття до рівня 2001 року, а коефіцієнт оновлення продовжував збільшуватися і досяг рівня 0,30, все це відбулося в результаті продовжити писати і оновлення обладнання при явному зниженні темпів списання застарілого обладнання.

2.3. Аналіз структури капіталу

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів). Ці відомості представлені в балансі підприємства. Головною ознакою групування статей активу балансу вважається ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення в грошову готівку). За цією ознакою всі активи балансу поділяються на довгострокові (необоротні активи) або основний капітал і поточні (оборотні) активи.

Керівництво підприємства повинно мати чітке уявлення, за рахунок яких джерел, ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери деятелшьності воно буде вкладати свій капітал. Турбота про забезпечення бізнесу необхідними фінансовими ресурсами є ключовим моменотом в діяльності будь-якого підприємства.

Тому аналіз наявності джерел формування та розміщення капіталу має велике значення.

У процесі аналізу необхідно:

1. вивчити склад, структуру і динаміку джерел формування капіталу підприємства;

2. встановити чинники зміни їх величини;

3. визначити вартість окремих джерел капіталу, його середньозважену ціну і фактори зміни останньої;

4. оцінити рівень фінансового ризику (співвідношення позикового і власного капіталу);

5. оцінити зміни, що відбулися в пасиві балансу з точки зору підвищення рівня фінансової усойчівості підприємства;

6. обгрунтувати птімальний варіант співвідношення власного і позикового капіталу.

Формується к4апітал підприємства як за рахунок власних. Так і за рахунок позикових джерел.

Кошти підприємства можуть використовуватися в його внутрішньому обороті і за його межами (дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів, акцій, облігацій інших підприємств).

Оборотний капітал може знаходиться в сфері виробництва (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) і сфері обігу (готова продукція на складах і відвантажена покупцям, кошти в розрахунках, короткострокові фінансові вкладення, готівка в касі та на рахунках в банках, товари та ін .). оборотний капітал може функціонувати в грошовій і матеріальній формі. У період інфляції вкладення коштів в грошові активи призводить до зниження купівельної спроможності.

Відшкодування коштів підприємства має дуже велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладені в основні і оборотні кошти, скільки їх знаходиться у сфері виробництва та сфері обігу, в грошовій і матеріальній формі, наскільки оптимально їх співвідношення, багато в чому залежать результати виробничої і фінансової діяльності, отже, і фінансовий стан підприємства. Якщо створені виробничі потужності підприємства використовуються недостатньо повно через відсутність сировини, матеріалів, то це негативно позначиться на фінансових результатах підприємства та його фінансове становище. Те ж відбудеться, якщо створені зайві виробничі запаси, які не можуть бути швидко перероблені на наявних виробничих потужностях. В результаті заморожується капітал, сповільнюється його оборотність і як наслідок погіршується фінансовий стан. І при хороших фінансові результати, високому рівні рентабельності підприємство може відчувати фінансові труднощі, якщо воно нераціонально використовувало свої фінансові ресурси, вклавши їх у наднормативні виробничі запаси або допустивши велику дебіторську заборгованість.

Для загальної характеристики засобів підприємства вивчається їх наявність, склад, структура й що відбулися в них зміни. За даними форми 1 «Баланс підприємства» за 2000-2002 роки складаємо аналітичні табл. 2.3.

Таблиця 2.3.1

показники

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Відхилення 2002 до

2001 р.

відхилення

2003 до

2002 рр.

відхилення

2003 до

2001 р.

Тр

2002 /

2001

Тр

2003 /

2002

Тр

2003 /

2001

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

%

%

%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113

14

15

Всього коштів (підсумок балансу)

21893

100,0

28981

100

36807

100

7088

-

7826

-

14914

-

132,4

127,0

168,12

I.Необоротні активи

15493

70,8

20319

80, 1

29487

80,11

4826

-0,70

9168

10,01

13994

9,31

131,1

145,1

190,32

II. Оборотні активи

6400

29,2

8662

19, 9

7320

19,89

2262

0,70

-1342

-10,01

920

-9,31

135,3

84,51

114,38

100

100

100

-

-

-

· запаси

3489

15,9

5831

15,7

5775

15,69

2342

4,20

-56

-4,41

2286

-0,21

167,1

99,04

165,52

54,5

78, 9

78,89

12,80

11,59

24,39

· Податки але придбаних цінностей

1276

5,8

1336

3,2

1179

3,20

60

-1,20

-157

-1,40

-97

-2,60

104,7

88,25

92,40

19,9

16, 1

16,11

-4,50

0,71

-3,79

· дебіторська заборгованість

1512

6,9

1384

0,9

328

0,89

-128

-2,10

-1056

-3,91

-1184

-6,01

91,50

23,70

21,69

·

23,6

4,5

4,48

-7,60

-11,52

-19,12

· Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

29

0,1

27

0,005

2

0,01

-2

-

-25

-0,09

-27

-0,09

93,10

7,41

6,90

·

0,5

0,03

0,03

-0,10

-0,27

-0,47

· Інші оборотні активи

94

0,4

84

0,1

36

0,10

-10

-0,10

-48

-0,20

-58

-0,30

89,40

42,86

38,30

1,5

0,5

0,49

-0,50

-0,51

-1,01


Аналіз наявності, складу та структури засобів РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» (млн. Руб.)

Примітка. Питома вага розрахований по відношенню до оборотних активів, які прийняті за 100%.

Таблиця 2.3.2

показники

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Відхилення 2002 до 2001рр.

відхилення

2003 до 2002рр.

відхилення

2003 до 2001рр.

Тр

2002 /

2001

Тр

2003 /

2002

Тр

2003 /

2001

су мМА

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

%

%

%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Запаси і витрати

3489

54,5

5832

67,2

5775

78,9

2343

12,7

-57

11,7

2286

24,4

167

99

166

1.1 Сировина і матеріали

2552

39,9

1605

18,5

1546

21,1

-947

-21,4

-59

2,6

-1006

-18,8

63

96

61

1.2 МПБ

46

0,7

54

0,6

67

0,9

8

-0,1

13

0,3

21

0,2

117

124

146

1.2 Витрати в незавершеному виробництві

8

0,1

15

0,2

19

0,3

7

-

4

0,1

11

0,2

188

127

238

1.4 Готова продукція

326

5,1

96

1,1

426

5,8

-230

-4

330

4,7

100

0,7

29

444

131

1.5 Товари відвантажені

372

5,8

3782

43,6

3657

50,0

3410

37,8

-125

6,4

3285

44,2

1017

97

983

1.6 Витрати майбутніх періодів

185

2,9

280

3,2

60

0,8

95

0,3

-220

-2,4

-125

-2,1

151

21

32

2. Податки з придбаним цінностям

1277

19,9

1 337

15,4

1179

16,1

60

-4,5

-158

0,7

-98

-3,8

105

88

92

3. Дебіторська заборгованість

1512

23,6

тисячі триста вісімдесят шість

16,0

328

4,5

-126

-7,6

-1058

-11,5

-1184

-19,1

92

24

22

4.Короткострокові фінансові вкладення

-

-

10

0,1

-

-

-

-

-10

-0,1

-

-

-

-

-

5. Грошові кошти

28

0,4

27

0,3

2

0,03

-1

-0,1

-25

-0,3

-26

-0,4

96

7

7

6. Інші оборотні активи

97

1,5

84

1,0

36

0,5

-13

-0,5

-48

-0,5

-61

-1,0

87

43

37

Всього оборотних активів

6403

100

8676

100

7320

100

2273

-

-1356

-

917

-

136

84

114

Аналіз наявності, складу та структури оборотних активів

РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2001-2003рр. (млн. руб.)

Дані табл. 2.3.1. показують, що за аналізований період (с2001 по 2003 рр.) загальна сума коштів підприємства збільшилася до 14914 млн. руб. При цьому кошти між необоротні та оборотними активами розподілені наступним чином: у 2001 р необоротні активи становили 70,8%, оборотні - 29,2%; в 2003р. це співвідношення було: 80,11% і 19,89% -відповідно. Таким чином, на кінець періоду приріст необоротних активів склав 13994 млн. Руб., А оборотних - 920 млн. Руб. Не дивлячись на досить великий абсолютний приріст необоротних і оборотних активів, їх структура змінилася незначно. Отже, істотного перерозподілу коштів не відбулося.

У табл. 2.3.1 приведена і структура оборотних коштів по відношенню до підсумку балансу, а також питома вага показників по відношенню до оборотних активів, які прийняті за 100%. У структурі оборотних активів переважають матеріальні оборотні кошти. Їх зменшення в структурі оборотних активів говорить про зниження виробничих запасів (сировина, матеріали та ін. Виробничі цінності). Слід вважати негативним досить низька питома вага грошових коштів, які забезпечують платоспроможність і кредитоспроможність підприємства.

Довгострокові активи - це вкладення коштів з довготривалими цілями в нерухомість, облігації, акції, запаси корисних копалин, спільні підприємства і т. П. Вони відображаються в першому розділі активу балансу підприємства.

Для загальної оцінки змін в наявності і структурі поточних активів по найважливішим їх групам складаємо табл. 2.3.2 (див. Стор.).

Мал. 2.2. Склад засобів на РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2001 рік.

Для стабільного, добре налагодженого виробництва і реалізації продукції характерна стабільна структура поточних активів. Істотні її зміни небажані, а якщо вони мають місце, то означають перерозподіл вкладених коштів між окремими видами поточних активів. Однією з причин такого становища можуть бути і інфляційні процеси.

Мал. 2.3. Склад засобів на РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2003 рік.

Зниження виробничих запасів обумовлений ймовірно за все зменшенням залишків сировини і матеріалів, готової продукції і витрат майбутніх періодів. Частка сировини і матеріалів в структурі запасів становить у 2001 році - 39,, 9%, в 2002 році - 18,5%, в 2003 році 21,1%. Незважаючи на зростання даної статті в 2001 році на 6,6 процентних пункту, значний її спад у 2002 році вплинув на зменшення частки сировини і матеріалів в структурі запасів за період 2000-2002 років на 5,27%, але вже в 2003 році даний показник збільшився на 2,6% в загальній структурі виробничих запасів.

Ще одним несприятливим чинником зміни структури оборотних активів вважається зниження питомої ваги грошових коштів на 2%, в той час коли їх частка в структурі оборотних активів отже досить мала: 0,4% - в 2001 році; 0,3% - в 2002 році; 0,03% - в2003 році. Такий стан дає підстави для припущення про недостатній рівень ліквідності.


Таблиця 2.3.3

Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості

РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2001-2003рр. (млн. руб.)

вид дебіторської

Заборгованість ості

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Відхилення 2002 до

2001 р.

відхилення

2003 до

2002 рр.

відхилення

2003 до

2001 р.

Тр

2002 /

2001

Тр

2003 /

2002

Тр

2003 /

2001

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

%

%

%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

З покупцями і замовниками

684

45,2

1171

84,5

216

65,9

487

39,3

-955

-18,6

-468

20,6

171

18

31

За векселями до отримання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заборгованість дочірніх і залежних товариств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заборгованість учасників (засновників за внесками до статутного капіталу)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аванси видані

816

53,9

126

9,1

95

29,0

-690

-44,8

-31

19,9

-721

-24,9

15

75

12

Інші дебітори

14

0,9

89

6,4

17

5,2

75

5,5

-72

-1,2

3

4,3

636

19

121

Разом дебіторська заборгованість

1514

100

тисячі триста вісімдесят шість

100

328

100

-128

-

-1058

-

-1186

-

92

24

22

У тому числі простроченої

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Велика увага при аналізі оборотних активів має бути приділена дебіторської заборгованості. При наявності конкуренції і складностей збуту продукції підприємства надають її, використовуючи форми подальшої оплати. Тому дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотних коштів.

Так, для РУП «Гомельський ОТКЗ жировий комбінат» має місце наступна структура дебіторської заборгованості: в2001 році її частка склала 23,6% в загальній сумі оборотних активів; в 2002 році-16,0%; 2003 році - 4,5%. Таким чином з даних табл. 2.2.3 видно, що стався спад питомої ваги дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів на 18,9%. Даний факт свідчить про збільшення оборотності капіталу.

Для аналізу складу дебіторської заборгованості складемо табл. 2.3.3 (див. Стор.).

Дані табл. 2.3.3 свідчить про несуттєвих змінах як абсолютної суми, так і структури дебіторської заборгованості. Якщо на початок аналізованого періоду (2001р) розрахунки з покупцями і замовниками склали 45,2% всієї дебіторської заборгованості, то до кінця аналізованого періоду (2003р) цей показник дорівнює 84,5%, тобто відбулося збільшення на 24,6%, хоча в 2001 року їх частка становила 65,9%. Це свідчить про наявність такого факту, як несвоєчасність фінансування замовником, навіть вже виконаних робіт.

Загальна зміна в структурі дебіторської заборгованості говорять про погіршення платоспроможності підприємства. Тому одним з основних заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства має стати зниження рівня і підвищення якості дебіторської заборгованості.

Підприємство може набувати основні, оборотні кошти і нематеріальні активи за рахунок власних і позикових (залучених) джерел (власного і позикового капіталу).

Відомості які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємством довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство.

Для попередньої оцінки за даними пасиву балансу складаємо аналітичну табл. 2.3.4 (див. Стор.)

Дані табл. 2.3.4 свідчать про збільшення суми позикового капіталу за період з 2001 по 2003 роки. Однак в його структурі частка позикових збільшилася, що свідчить про підвищення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

Найбільшу питому вагу в джерелах засобів підприємства займає позиковий капітал. На початок аналізованого періоду (2001 рік) він склав 91,21%, в 2002 році питома вага з позикового капіталу в загальній сумі джерел коштів зменшився і досяг рівня 89,44%, а в 2002 році. Однак, і на кінець аналізованого періоду (2003 рік) частка позикового капіталу в загальній сумі джерел коштів залишається на досить високому рівні-90,36%

Загальна сума власного капіталу на кінець аналізованого періоду збільшилася на 1543,74 млн. Руб.

Відбулися зміни і в структурі позикового капіталу: за період 2001-2003 року частка банківського кредиту збільшилася, а частка кредиторської заборгованості, яка тимчасово використовується в обороті підприємства до моменту настання термінів її погашення, зменшилася. Цей момент свідчить про деяке поліпшення платоспроможності підприємства.

Дуже важливим питанням при аналізі та оцінці структури пасивів є методично правильне визначення розмірів власного оборотного капіталу. Значення цього питання збільшується ще й тому, що власний оборотний капітал - дуже важливий показник фінансового стану підприємства. Справа не тільки в тому, що від його розмірів залежать деякі коефіцієнти платоспроможності та фінансової стійкості, але і в самому економічному сенсі цього показника.

Величина власного оборотного капіталу характеризує ту частину капіталу і резервів, яка служить джерелом покриття оборотних активів. Власні джерела коштів призначаються для покриття в першу чергу необоротних активів. Останні є найменш мобільним елементом майна, тому мати в якості їхнього джерела покриття позикові кошти ризиковано. Якщо він покритий позиковими джерелами, може виникнути ситуація, коли через необхідність погашення боргів треба буде продавати необоротні активи, тобто підривати виробничу базу підприємства.

Для аналізу джерел необоротних активів складемо табл. 2.3.5 (див. Стор.).ки і міжнародним стандартам, так як активи підприємства відображені в ньому як вартість майна і боргових прав, якими володіє підприємство на звітну дату, а пасиви - як джерела фінансових ресурсів і зобов'язання підприємства за позиками і кредиторської заборгованості. Інформація, що міститься в балансі, представлена ​​в зручному для проведення аналізу вигляді і може використовуватися різними користувачами: керівниками підприємств, економічними службами, інвесторами, кредиторами, податковою службою, банками та ін.

Основними особливостями, які введені в зміст активу балансу і відображають становлення ринкових відносин, є [2]:

чіткіша і конкретна угруповання активів (необоротні, оборотні), яка побудована в основному за принципом зростання ліквідності від важкореалізованих до легко реалізованих активів, що дає можливість оцінити ефективність розміщення активів за стадіями кругообігу коштів підприємства;

введення в розділ необоротних активів нематеріальних активів, що не мають натурально-речової форми, але приносять дохід підприємству або створюють умови для нормальної діяльності і отримання доходу (вартість придбаних підприємством за плату прав користування землею, водою, корисними копалинами та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами , обладнанням; патенти, ліцензії, права на товарні знаки і торгові марки, а також інші майнові права (в тому числі на використання винаходів, «ноу-хау»); вартість брок Ерсков місць (придбання прав торгівлі на біржі), цінність підприємства (гудвіл); програмне забезпечення, організаційні витрати (з підготовки виробництва та ін.);

виділення статті «довгострокові фінансові вкладення», на якій відображаються довгострокові (на термін більше року) інвестиції підприємства в акції та інші дохідні активи інших підприємств, процентні облігації державних і місцевих позик, статутні капітали інших підприємств, надані іншим підприємствам позики.

Довгострокові фінансові вкладення відображаються в балансі за вартістю придбання з доведенням до моменту погашення (викупу) цінних паперів за номінальною вартістю. Акції і паї, не сплачені повністю, показуються в активі балансу за повною купівельною вартістю з віднесенням непогашеної суми за статтею кредиторів у пасиві балансу в тих випадках, коли інвестор має право на отримання дивідендів і несе повну відповідальність за цим вкладенням. В інших випадках суми, внесені в рахунок підлягають придбання акцій і паїв, показуються в активі балансу за статтею дебіторів.

Вкладення в акції інших підприємств, що котируються на біржі або позабіржовому ринку, котирування яких регулярно публікуються, при складанні річного бухгалтерського балансу відображаються на кінець року за ринковою вартістю, якщо вона нижче балансової - з віднесенням різниці на результати господарської діяльності.

Окремою статтею відображаються в балансі і короткострокові фінансові вкладення, на якій зосереджені короткострокові (на термін не більше одного року) вкладення підприємства в цінні папери інших підприємств, процентні облігації державних і місцевих позик, депозити, надані іншим підприємствам позики та ін.

Основні засоби, в тому числі і довгостроково орендовані, нематеріальні активи, малоцінні і швидкозношувані предмети, включаються до підсумку балансу за залишковою вартістю, а товари за купівельною ціною. Це дає можливість більш реально оцінювати вартість майна, яким володіє підприємство.

Статтями активу балансу, що характеризують становлення ринкових відносин, є розрахунки з дебіторами за векселями отриманим і з дочірніми підприємствами.

Інші статті активу балансу - традиційні. До них відносяться, крім розглянутих вище по першому розділу «Необоротні активи», такі: незавершені капітальні вкладення - витрати забудовника, пов'язані з будівництвом і придбанням основних засобів по незакінчених об'єктах, обладнання до установки, де відображається фактична собівартість наявного на складі обладнання, що підлягає установці , а також що знаходиться в дорозі, вартість обладнання, переданого в монтаж, і витрати на нього до введення в експлуатацію.

У другому розділі балансу зосереджена найбільш мобільна частина коштів - оборотні активи, або оборотні кошти. Вони відображають запаси, що мають натурально-речову форму, і грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і боргові права підприємства - розрахунки з дебіторами. Запаси - сировина, матеріали, необхідні для здійснення процесу виробництва; незавершене виробництво; малоцінні та швидкозношувані предмети; готову продукцію і товари для перепродажу; товари відвантажені; витрати майбутніх періодів. Загальним для цих статей є їх оцінка за фактичною вартістю придбання або фактичними витратами.

За статтями «каса», «розрахункові рахунки», «валютні рахунки», «інші кошти» відображається залишок грошових коштів підприємства, або інакше - його готівку. Залишки за статтями «Короткострокові фінансові вкладення» в аналітичних розрахунках можуть прирівнюватися до готівки.

Всі статті, що входять до групи «Дебіторська заборгованість», характеризують боргові права підприємства, тобто заборгованість йому з боку інших юридичних і фізичних осіб: покупців і замовників, за векселями, виданими авансами і ін.

Таким чином, розділи і статті активу балансу характеризують напрями вкладення коштів (інвестицій) [31].

У пасиві балансу зосереджені джерела коштів підприємства, які згруповані в три розділи: капітал і резерви, довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання. У розділі «Капітал і резерви» відображаються джерела власних коштів. Власні джерела відображають первинний фінансовий внесок в дане підприємство його власників (учасників, засновників) відповідно до установчих документів (статутний капітал), а також доходи власників (прибуток і всі освічені за рахунок неї фонди). Збільшення або зменшення величини статутного капіталу здійснюється за результатами розгляду підсумків діяльності підприємства за звітний рік і після внесення відповідних змін до його установчих документів.

Крім того, в складі даного розділу пасиву балансу міститься ще ряд статей. За статтею «резервний фонд» показується залишок резервного фонду оплати праці і резервного фонду для загальногосподарських потреб, утворених відповідно до установчих документів. За статтею «цільові фінансування і надходження» показується залишок коштів, призначених для здійснення заходів цільового призначення за рахунок субсидій урядових або інших органів.

Залучені джерела коштів підприємства відображають величину фінансової участі у формуванні активів підприємства сторонніх юридичних та фізичних осіб. В як юридичні особи можуть виступати підприємства, організації, банки, бюджетні та позабюджетні фонди та ін., Фізичних осіб - працівники даного підприємства, яким на дату складання балансу була нарахована, але ще не виплачено заробітну плату, сторонні особи, які підписалися на довго- або короткострокові позики, випущені підприємством і т.п.

Участь у формуванні активів підприємства сторонніх юридичних та фізичних осіб може здійснюватися в таких основних формах: грошовій, натурально-речової і непрямої.

Грошова форма - це пряме фінансування підприємства шляхом надання йому грошових ресурсів. Це в основному кредити банків, позики, надані іншими підприємствами і особами за рахунок своїх тимчасово вільних фінансових ресурсів або через покупку облігацій [12].

Натурально-речова форма участі в формуванні активів здійснюється шляхом надання в користування підприємству до настання моменту оплати матеріально-технічних (сировини, матеріалів, палива, енергії тощо) і трудових ресурсів (праця працівників до моменту його оплати).

Грошова і натурально-речова форми участі сторонніх юридичних та фізичних осіб у фінансуванні активів належать до прямих інвестицій підприємства, що відбувається на добровільній договірній основі. Непряма ж її форма випливає з чинної системи розрахунків підприємства з бюджетом і позабюджетними фондами з податків і відрахувань (податок на додану вартість, податок на прибуток, акцизний податок, відрахування на соціальні потреби та ін.) І економічних санкцій, передбачених чинним законодавством. Основна причина утворення подібної заборгованості - природний розрив у часі між моментом нарахування належних до сплати сум і моментом їх перерахування одержувачу. Оскільки ці два моменти не збігаються за часом, то нараховані до сплати суми відображаються як кредиторська заборгованість.

Зазначені форми участі сторонніх юридичних та фізичних осіб у формуванні залучених джерел відображаються в четвертому і п'ятому розділах пасиву балансу [17].

У четвертому розділі «Довгострокові зобов'язання» відображаються узгоджені з банками суми заборгованості за отриманими від них довгостроковим (з терміном погашення більше одного року) кредитів за статтею «кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати», а також заборгованість за розрахунками з позикодавцями (крім банків) всередині республіки і за кордоном за отриманими від них кредитами та іншими залученими коштами на термін більше одного року за статтею «інші позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців пос е звітної дати ».

У п'ятому розділі «Короткострокові зобов'язання» зосереджені всі види короткострокової (менше одного року) заборгованості підприємства: банкам та іншим кредиторам за кредитами, бюджету, позабюджетним організаціям, постачальникам за товарно-матеріальні цінності та ін.

Рис.1.1 Схема структури пасиву балансу

Таким чином всі види і форми фінансової участі сторонніх і юридичних осіб в формуванні джерел підприємства носять по відношенню до нього характер авансування і є різновидами боргових зобов'язань, які підприємство зобов'язане задовольнити до певного часу. Ці юридичні та фізичні особи виступають по відношенню до підприємства не як власники, а як кредитори.

Таким чином, актив балансу дає інформацію про загальну суму капіталу підприємства та його розміщенні (основний, оборотний), а пасив - про загальну суму капіталу і його складі за джерелами (власний, позиковий).

Вміст діючої балансу підприємства, незважаючи на істотне наближення до міжнародних стандартів, має і деякі розбіжності з балансами, застосовуваними в практиці зарубіжних країн. В активній частині балансу принципові розбіжності спостерігаються в оцінці вартості запасів. Вони оцінюються за фактичною вартістю придбання, і в подальшому ця вартість змінюється. У балансі ж підприємства, яке функціонує в зарубіжних країнах, вони оцінюються за ринковими цінами (хоча це положення не завжди дотримується). Тому активна частина чинного в республіці балансу не дає абсолютно достовірної інформації про майновий стан підприємства з точки зору його реальної вартості, тому що не можна за даними балансу визначити реальну суму від реалізації майна, яка може бути звернена на погашення боргів [23].

Відповідно до концепції західних фахівців все джерела коштів повинні бути розділені на дві групи - власний капітал і залучений (позиковий). Такий поділ відображає джерела фінансування, що дуже важливо для визначення платоспроможності. Перший розділ пасиву балансу по суті не відображає виключно власні джерела, так як в його склад включені, крім статутного капіталу і прибутку, ще ряд статей, які не характеризують суворо власні джерела.

Фінансове становище підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального виробничого, комерційного та інших видів діяльності підприємства, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими суб'єктами господарювання, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

На підставі теоретичних основ і методики розрахунку і аналізу, викладеної в першому розділі, в другій частині ми будемо здійснювати практичні розрахунки по РУП "Гомельський Ордена Трудового Червоного Прапора жировий комбінат" за 2001-2003 роки та давати їм економічну оцінку.

ГЛАВА 2

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ РУП "ГОМЕЛЬСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"

2.1. Техніко-економічна характеристика

РУП "Гомельський Ордена Трудового Червоного Прапора жировий комбінат"

2.1.1 Характеристика підприємства

РУП "Гомельський Ордена Трудового Червоного Прапора жировий комбінат" здійснює виробничо-господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства Республіки Білорусь на підставі зареєстрованого Статуту підприємства від 17 листопада 2000 року. Відповідно до свідоцтва №3.4.0.00041, з 19 грудня 2000 року майно Республіканського унітарного підприємства Гомельського Ордена Трудового Червоного Прапора жирового комбінату внесено до Реєстру майна, що знаходиться в республіканській власності та присвоєно реєстровий номер 400078303.

Вищим органом є Білоруський державний концерн харчової промисловості «Белгоспищепром».

Організаційно-правова форма: республіканське унітарне підприємство.

Розмір статутного фонду: за станом на 1.01.2003 року становив 480,464 тис. Руб.

Галузь: харчова.

Найменування підприємства: Гомельський ордена Трудового Червоного Прапора жировий комбінат.

Юридична адреса: Республіка Білорусь, 246021 м Гомель, вул. Ілліча, 4.

Форма власності: державна.

Дата реєстрації: 12.11.1996г.

Розмір статутного фонду 480 464 руб. станом на 01.01.2003 р

Засновники підприємства: Республіка Білорусь.

Розподіл статутного фонду в частках: держава 100%.

Товариства, в яких підприємство є засновником, акціонером:

дочірнє підприємство РДУП "Торговий дім" Традиція "".

Директор: Якімік Ярослав Григорович Стаж роботи на підприємстві: 1 рік.

Головний бухгалтер: Целуйко Лілія Борисівна Стаж роботи на підприємстві: 1 рік.

Контактні телефони:

· Директора: (0232) 3-01 -03

· Приймальня: (0232) 3 -07-04

· Факс: (0232) 3-22-77

· Гл. бухгалтер (0232) 3-06-05

Предметом діяльності Гомельського жирового комбінату, є: виробництво маргаринової продукції, майонезу, саломаса, туалетного і господарського мила.

РУП «Гомельський ОТКЗ жировий комбінат», є найбільшим підприємством з виробництва масложирової продукції. Комбінат має чотири основних виробництва: маргаринової продукції, майонезу; мила господарського та туалетного, саломаса, розміщених в окремих корпусах. Проектна потужність комбінату розрахована на випуск 23,0 тис. Тонн маргаринової продукції; 7,0 тис. Тонн майонезу; 19,0 тис. Тонн мила господарського та 11,3 тис. Тонн мила туалетного; 37,0 тис. Тонн саломаса в рік. На ринку Республіки Білорусь основним конкурентом по виробництву маргаринової продукції є Київський маргариновий завод. Виробництвом майонезу займається велика кількість великих і середніх підприємств Республіки Білорусь. За виробництвом саломаса, господарського та туалетного мила комбінат є монополістом в Республіці Білорусь.

Основними споживачами продукції комбінату в 1999-2002г. є Республіка Білорусь і країни СНД.

Випуск маргарину, майонезу, мила і саломаса залишаться основним напрямком виробництва і на перспективу, РУП «Гомельський жировий комбінату реалізує свою продукцію як у всіх областях Республіки Білорусь, так і за її межами.

Споживачами продукції РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат», є підприємства торгівлі республіки, включаючи систему громадського харчування та Білкоопспілки, підприємства Комітету хлібопродуктів, Белгоспищепром і інші споживачі, які потребують централізованих закупівлях масложирової продукції.

Через систему роздрібних торгових організацій і громадського харчування продукція доходить до кінцевих споживачів, а через систему постачальницько-збутових організацій Комітету хлібопродуктів і Белгоспищепрома до підприємств хлібопекарської та кондитерської промисловості, де вона використовується в промисловій переробці (40% обсягу реалізованої продукції).

Продукція також використовується в відомствах, де зосереджена велика кількість людей, які перебувають на державному забезпеченні і потребують продуктах харчування і засобах гігієни - армія, міліція, лікарні і т.д.

До 40% від усього обсягу збуту займає Гомельська область. Це пов'язано з тим, що місцеве населення добре знайоме з продукцією комбінату і вона користується у покупців підвищеним попитом.

2.1.2 Місце розміщення комбінату

Територія жирового комбінату площею 14,4 га розміщується в Новобілицька районі м Гомеля.

Проммайданчик має форму неправильного багатокутника і огороджена з північно-східного боку смугою відведення залізниці на ділянці р Гомель - Новобеліца, з південного заходу знаходиться вулиця Ілліча, північно-західна сторона примикає до території м'ясокомбінату, південно-східна сторона проходить уздовж вулиці Республіканській.
Проммайданчик щільно забудована. До жировому комбінату підведена залізнична колія, який має чотири відгалуження до вантажно-розвантажувальних фронтах. Територією проммайданчика проходить мережу автомобільних доріг і майданчиків. Генеральний план вирішене відповідно до технологічного взаємозв'язку цехів між собою і зв'язку їх з залізничним, автомобільним транспортом.

2.1.3 Інженерне забезпечення

Електропостачання. Потреби комбінату в електроенергії задовольняються від Гомельський електричних мереж. Встановлена ​​трансформаторна потужність підприємства становить 18240 кВт-годин. В останні роки споживання електричної енергії на комбінаті становить близько 12 млн. КВт-годин. На початку 90-х років до спаду виробництва "підприємство щорічно споживало близько 30 млн. КВт-годин електроенергії. Таким чином, резерв електричної потужності становить понад 60%.

Теплопостачання. Джерелом теплопостачання комбінату є власна котельня, встановлена ​​потужність якої складає по пару 89 т / год. Згідно з програмою реконструкції комбінату, планується проведення технічного переозброєння котельні з заміною обладнання і будівництвом нової хімводоочищення.

Жировий комбінат належить до енергоємних підприємств, і енергозберігаючі заходи істотно впливають на ефективність виробництва.

Холодопостачання. Потреби виробництва в охолодженій воді з початковою температурою 8 ° С складають 20 м / год. Отримання охолодженої води здійснюється за допомогою чотириступінчастого пароежекторного блоку і системою оборотного водопостачання з використанням градирень.

Водопостачання. Водопостачання здійснюється від внутріплощадних мереж комбінату. Крім того, є системи оборотного водопостачання.

Каналізація. Виробничі забруднені стоки перед скиданням у каналізацію Водопровідно-каналізаційне господарство комбінату за своїм технічним станом перебуває в критичному стані.

Аналіз основних фінансово-економічних показників представлений в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1

Основні показники фінансово-господарської діяльності Гомельського

жирового комбінату за попередній період 2000-2003 рр.

п / п

Найменування показників

Од.

вим.

аналізований період

2000 р

2001 р

2002 р

2003 р

А

Б

1

2

3

4

5

1

Використання виробничих потужностей:

в тому числі: маргаринова продукція

%

51,1%

42,1%

20,3%

29,10

майонез

%

56,7%

42,2%

31,1%

32,60

мило господарське

%

94,8%

59,6%

28,5%

24,00

мило туалетне

%

38,6%

27,2%

24,7%

8,00

2

Середньооблікова чисельність працюючих

чол.

1 006

1 000

892

799

3

Річний обсяг виробництва в натуральному вираженні (за основними номенклатурними групами):

в тому числі: маргаринова продукція

тн.

15 116

12 453

6 008

7 490

темпи до попереднього року

%

86,9%

82,4%

48,2%

124,8%

майонез

тн.

3 173

2 364

2 187

3 472

темпи до попереднього року

%

123,9%

74,5%

92,5%

158,8%

мило господарське

тн.

18 017

11 330

5 417

4 575

темпи до попереднього року

%

128,3%

62,9%

47,8%

163,9%

мило туалетне

тн.

4 358

3 071

2 790

898

темпи до попереднього року

%

86,4%

70,5%

90,8%

83,8%

4

Річний обсяг виробництва у вартісному вираженні

(В діючих цінах)

млн. руб.

23 319

20 957

13 671

25 614

(В порівнянних цінах)

млн. руб.

50 780

36 564

15 728

25 357

5

Повні витрати на вироблену продукцію (робіт, послуг) за все:

тис. руб.

23 077 977

23 163 909

13 216 848

23 385 410

в тому числі:

сировину, матеріали, комплектуючі

тис. руб.

19 740 725

18 010 181

8 937 931

16 903 257

паливо і енергія на технологічні потреби

тис. руб.

1 268 104

1 867 038

1 368 343

1 905 757

заробітна плата виробничих робітників

тис. руб.

181 628

310 082

386 902

450 906

відрахування від коштів на оплату праці

тис. руб.

72 651

124 033

154 761

236 498

загальногосподарські витрати

тис. руб.

613 927

1 598 047

1 460 912

2 099 687

загальновиробничі витрати і витрати по утриманню та експлуатації обладнання

тис. руб.

547 545

843 061

804 309

824 732

Інші витрати

тис. руб.

653 396

411 467

103 690

964 573

З повних витрат:

%

100%

100%

100%

100%

змінні

%

92,1%

87,7%

85,7%

83,4%

постійні

%

7,9%

12,3%

14,3%

16,6%

Продовження табл. 2.1.1

А

Б

1

2

3

4

5

6

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), всього з податками

тис. руб. .

27 626 990

26 535 868

12 828 978

29 384 041

Із загального обсягу реалізації - виручка у ВКВ

тис. дол.

1 327,0

830,1

586,3

1415,2

Питома вага в загальному обсязі виручки:

грошових надходжень

%

37,9%

28,4%

14,7%

11,3

товарообмінних операцій

%

62,1%

55,2%

38,0%

65,8

взаємозаліків

%

-

16,4%

47,3%

22,9

Питома вага реалізованої продукції по

%

100%

100%

100%

100%

внутрішній ринок

%

38,4%

54,6%

97,0%

99,9

ближнє зарубіжжя

%

61,6%

45,4%

3,0%

0,1

далеке зарубіжжя

%

-

-

-

-

7

Рентабельність реалізованої продукції

(Прибуток від реалізації / витрати на виробництво)

%

0,01%

-10,8%

2,3%

6,5%

8

Коефіцієнт поточної ліквідності

(Нормативне значення не менше 1,7)

(Стр.290-217) / (стр.590-540-550-560)

коеф.

0,54

0,43

0,47

0,42

9

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (нормативне значення не менше 0,3)

(Стр.390 + 550 + 560-190) /стр.290

коеф.

-1,31

-2,12

-1,99

-3,4

10

Частка власних коштів до виручки від реалізації (пор. Зн. За рік стр.390 + 550 + 560) / виручка від реалізації

%

20,4%

7,1%

23,5%

12,7%

11

Частка оборотних коштів до виручки від реалізації

(Пор. Зн. За рік стр.290-217) / виручка від реалізації

%

15,5%

23,4%

65,4%

26,6%

12

Частка чистого оборотного капіталу в активах балансу (стр.390 + 550 + 560-190) /стр.290

%

-130,7%

-212,4%

-201,7%

-322,2%

13

Податки та інші платежі (без прибуткового податку) сплачені

тис. руб. .

2 590 296

2 254 046

1 562 800

2 294 500

13.1

У тому числі: платежі до бюджету

тис. руб. .

2 347 132

1 870 440

1 051 500

1 887 100

Дані таблиці свідчать про те, що, незважаючи на соціальну значимість і затребуваність продукції комбінату, обсяги виробництва як в діючих, так і в порівнянних цінах падають, що приводить до зниження рівня реалізації продукції і до зниження показників ефективності діяльності підприємства.

На підприємстві спостерігається зростання виручки від реалізованої продукції. У 2002 році в порівнянні з 2001 роком зростання виручки склав 49%, а в 2003 році в порівнянні з 2002 роком 229%, що говорить про більш високому темпі зростання.

Зіставлення показників товарної продукції в діючих і порівнянних цінах говорить про збільшення цін на продукцію, що випускається. Про це говорить той факт, що при зростанні обсягу товарної продукції в діючих цінах 90% в 2001 році і відповідно 65% в 2002 році, 187% в 2003 році, товарна продукція в порівнянних цінах (її темп зростання) склав 113% в 2001 році і відповідно 43% в 2002 році, 161% в 2003 році. Позитивним є і той факт, що собівартість продукції в 2003 році зростали меншими темпами в порівнянні з 2002 роком, ніж обсяг виробництва.

Так, якщо в 2000 році темп зростання виручки від реалізації склав 239,8% в порівнянні з 1999 роком, то за 2002 рік він становив лише 48,3% до рівня 2001 року. Різке зростання обсягів виробництва, і відповідно, реалізації в 2000 році став можливий в результаті отримання підприємством кредиту, в зв'язку з чим у підприємства з'явилися додаткові кошти, які воно змогло направити на розширення випуску продукції. У наступні періоди відбулося вимивання оборотних коштів, що негативно позначилося на обсягах виробництва. Однак в 2003 році спостерігається значне зростання обсягів виробництва і реалізації продукції комбінату в порівнянні з попередніми двома роками за рахунок збільшення попиту на продукцію.

Основними причинами скорочення обігових коштів комбінату стали:

· Високі витрати на придбання сировини. Основні сировинні ресурси - жири і рослинне масло. У зв'язку з невеликими обсягами виробництва рослинного масла в Республіці Білорусь, основну частку сировини доводиться імпортувати. Імпортоване сировину в обсязі поставок для підприємства склало в 2003 близько 70%. Минулими роками обсяг імпортних поставок доходив до 90%. Ціни на цю сировину встановлюються в умовних одиницях за сформованим валютним курсом. Подорожчання сировини призводить до збільшення витрат на продукцію, що випускається. У зв'язку з чинним порядком формування цін на продукцію, що виробляється в Республіці Білорусь, Гомельський жировий комбінат може середньомісячно підвищувати ціну всього на 2%, що не компенсує темп зростання витрат.

У 2002 році було створено дочірнє підприємство РДУП «Торговий дім« Традиція »» для забезпечення реалізації продукції і закупівлі сировини. Розрахунок з ним вівся в основному по взаємозаліках.

· Різке зростання цін на енергоносії. У зв'язку з високою енергоємністю виробництва та різким підвищенням цін на енергоносії, витрати на паливо і енергію в 2003 році склали 8,15%, в той час як у 2000 році вони становили всього 5,49%.

Динаміка структури витрат на виробництво і реалізацію продукції (%) підприємства приведена в табл. 2.1.2.

Таблиця 2.1.2

Динаміка структури витрат Гомельського жирового комбінату

в 2000-2003 роках, (%)

Найменування витрат

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

А

1

2

3

4

Повні витрати на вироблену продукцію (роботи, послуги) за все:

в тому числі:

100,0

100,0

100,0

100,0

Продовження табл. 2.1.2

А

1

2

3

4

Матеріальні витрати

92,58

85,88

77,39

74,21

Витрати на оплату праці

2,84

5,06

11,41

1,93

Відрахування в соціальні фонди

1,05

1,86

4,15

1,01

Амортизація основних фондів

1,15

3,56

0,96

8,98

Інші витрати

2,37

3,64

6,08

3,53

Через низький коефіцієнта використання виробничих потужностей при одночасному підвищенні мінімальної заробітної плати, різко зросли загальновиробничі і загальногосподарські витрати, як в абсолютному значенні, так і їх частка в собівартості, продукції, що випускається. Це негативно позначається на конкурентоспроможності продукції Гомельського комііната за ціновою ознакою.

Все це призвело до погіршення фінансового стану Гомельського комбінату. Підприємство не має власних оборотних коштів, низький коефіцієнт поточної ліквідності. З метою поліпшення ситуації на підприємстві проводиться цілеспрямована робота по підвищенню якості управління фінансами, а також щодо вдосконалення планування організації постачання і збуту. Ця робота вже дала свої результати. При всіх негативних моментах, перерахованих вище, рентабельність реалізованої продукції у 2002 році склала 2,3%, в 2003 році відповідно 6,5%, при тому, що в 2001 році вона була негативною -10,8%. Комбінат не має простроченої поточної заборгованості по платежах до бюджету і позабюджетні фонди.

2.1.4 Аналіз трудових ресурсів

РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» має в наявності кваліфікований штат працівників. Станом на 01.01.2003 чисельність працівників за рівнем їх освіти характеризувалася такими даними:

Середньооблікова чисельність - 784 чол.

з них:

- з вищою освітою - 165 чол.

-з середньою спеціальною освітою - 224 чол.

- з середньою освітою - 367 чол.

- з базовою та початковою освітою - 28 чол.

Структура чисельності працівників підприємства за типом отриманої освіти наочно показана на рис. 2.1.

Рис.2.1. Структура чисельності РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за типом отриманої освіти в 2003 році

Динаміка середньооблікової чисельності працівників та структури кадрового складу за 2001-2003 роки наведені в табл. 2.1.3.

З таблиці 2.1.3. видно, що загальна чисельність працівників збільшується по всіх категоріях працівників, що пояснюється розробкою нових видів продукції і розширенням ринків збуту підприємства. Також слід відзначити той факт, що підприємство продовжує свою діяльність у напрямку розширення виробництва, реконструкції та введення нових підрозділів виробництва.

Таблиця 2.1.3

Динаміка чисельності працівників

РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2001 -2003 роки, людина

рік

робочі

керівники

фахівці

інші

службовці

всього

службовці

всього

А

1

2

3

4

5

6

2001

558

96

105

2

204

767

2002

566

98

107

2

207

773

2003

577

95

100

2

207

784

Проаналізуємо віковий склад працівників РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2003 рік. Дані представимо у вигляді табл. 2.1.4.

Таблиця 2.1.4.

Віковий склад працівників

РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» в 2003 році, чоловік

вік

Категорія працівників

всього

працівників

службовці

керівники

фахівці

Др.

службовці

робочі

А

1

2

3

4

5

6

всього працівників

784

207

95

100

2

577

У тому числі мають вік:

-

-

-

-

-

-

16-24 року

30

1

-

1

-

28

25-29 років

106

1

-

16

1

88

30 років

37

2

1

3

-

31

31 рік

43

3

1

5

-

34

32-39 років

217

53

21

22

-

121

40-49 років>

Дані табл. 2.3.5 показують, що необоротні активи на початок періоду повністю покриваються за рахунок власних коштів підприємства. Так на початок аналізованого періоду (2001 рік) 95,4% власного капіталу припадало на необоротні активи, а 4,6% - на оборотні. До кінця аналізованого періоду (2003 рік) ці показники були на рівні 90,8% і 9,2% - відповідно. Але в структурі джерел покриття необоротних активів відбулися зрушення. При залученні підприємством у 2001 році довгострокових кредитів необоротні активи покриваються на 92,5% за рахунок власних джерел коштів, а на 7,5% за рахунок залучення довгострокових кредитів.


Таблиця 2.3.4

показники

2001 рік

2002 рік

2003 рік


Відхилення 2002 до

2001 р.

відхилення

2003 до

2002 рр.

відхилення

2003 до 2001рр.

Тр

2002/2001

Тр

2003/2002

Тр

2003/2001

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

%

%

%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Пасиви - всього

21898,4

100

28994

100

35993,7

100

7095,55

-

6999,71

-

14095,27

-

100,0

124,1

164,4

1. Власний капітал

1924,8

8,78

3060,7

10,56

3468,5

9,64

1135,93

3,92

407,81

-0,92

1543,74

3

159,0

113,3

180,2

100

100

100

-

-

-

1.1 Статутний фонд

0,1

0,004

0,4

0,013

0,4

0,012

0,31

0,01

-

-0,002

0,317

-

481,9

100,0

481,9

1.2 Резервний фонд

960,4

49,90

1,2

0,039

1,2

0,035

-959,22

-31,34

-

-

-959,28

-31

0,1

100,0

0,1

1.3 Фонди накопичення

1,2

0,06

-

-

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Інші фонди спец. призначення

9667,2

502,26

13225,7

432,11

3457,9

99,69

3558,47

-315,85

-9767,8

99,69

-6209,32

-216

-

26,1

35,8

1.5 Цільове фінансування і призначення

8,2

0,43

8,2

0,27

8,2

0,24

-0,027

-

-

-0,03

-0,02

-

99,7

100

99,7

1.6 Нерозподілений прибуток (збитки) минулих років

-2623,6

-136,31

-8712,4

-284,65

-

-

-6088,76

85,72

8712,4

0,00

2623,63

86

-

-

-

1.7 Нерозподілений прибуток (збитки) звітного року

-6088,7

-316,34

-1462,4

-47,78

-

-

4626,34

151,15

1462,4

47,78

-

-

24,0

-

-

2 Позиковий капітал

19973,7

91,21

25933,3

89,44

32525,2

90,36

5959,62

20,55

6591,9

0,92

12551,52

21

129,8

125,4

162,8

100

100

100

-

-

-

2.1Долгосрочние зобов'язання

5588,6

27,98

7969,7

30,73

15323,0

47,11

2381,05

9,18

7353,3

16,38

9734,35

26

142,6

192,3

274,2

-

-

-

2.2 Короткострокові зобов'язання

14385,5

72,02

17963,6

69,27

17202,2

52,89

3578,56

-0,24

-761,4

-2,34

2817,16

-3

99,6

95,8

119,6

100

100

100

-

-

-

2.2.1 Короткострокові кредити і позики

3684,0

25,61

7825,1

43,56

7960,6

46,28

4141,06

23,05

135,5

2,72

4276,56

26

212,4

101,7

216,1

2.2.2 Кредиторська заборгованість

10701,0

74,39

10138,5

56,44

9241,6

53,72

-562,49

-3,13

-896,9

-2,72

-1459,39

-6

94,7

91,2

86,4

Загальна оцінка джерел коштів РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2001-2003 рр. (млн. руб.)


Таблиця 2.3.5

необоротні

активи

2001 р

2002 р

2003 р

відхилення

Джерела покриття необоротних активів

2001 р

2002 р

2003 р

відхилення

2002 до

2001

2003 ДО 2002

2003 до

2001

2002 до

2001

2003 ДО 2002

2003 до

2001

А

1

2

3

4

5

6

Б

1

2

3

4

5

6

1. Догосрочние активи

5388,5

6402,1

8671,2

1013,6

2269,1

3282,7

1. Довгострокові фінансові зобов'язання

4 496,9

5 588,6

7 969,7

1091,8

2381,1

3472,8

2.Нематеріальние активи

1,1

1,3

3,9

0,2

2,6

2,8

2. Власні джерела коштів

936,1

880,5

777,0

-55,7

-103,5

-159,2

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Використовувані на покриття довготермінових. і нематеріальних активів (необоротних)

892,7

814,7

705,4

-78,0

-109,3

-187,3

95,4

92,5

90,8

-2,8

-1,7

-4,6

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Використовувані на покриття оборотних активів

43,4

65,7

71,6

22,3

5,8

28,1

4,64

7,46

9,21

2,83

1,75

4,57

Всього оборотних активів

5389,6

6403,4

8675,1

1013,8

2271,7

3285,5

3. Всього на покриття необоротних активів (1 + 2.1)

5389,6

6403,4

8675,1

1013,8

2271,7

3285,5

Аналіз джерел необоротних активів за 2001-2003 рр. (млн. руб.)

Примітка: Питома вага розрахований у відсотках по відношенню до власних джерел коштів, які прийняті за 100%.

Залучення позикових коштів в оборот підприємства - явище нормальне. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що вони не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в кінцевому підсумку призводить до виплати штрафів і погіршення фінансового становища. Тому дуже важливим моментом при аналізі джерел є аналіз кредиторської заборгованості. Для аналізу кредиторської заборгованості на РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» необхідно скласти табл. 2.3.6 (див. Стор.).

Мал. 2.4. Динаміка зміни структури і складу кредиторської

заборгованості РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат»

за 2001-2003 рр.

Як показують дані табл. 2.3.6 найбільшу питому вагу в кредиторській заборгованості припадає на статтю розрахунки з постачальниками та підрядниками: у 2001 році ця стаття займає 91,20%, в 2002 році 92,29%, в 2003 році 83,64%, дана динаміка показника свідчить про несвоєчасність здачі виконаних ремонтних робіт з боку РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат». По іншим статтям істотних змін не відбулося.


Таблиця 2.3.6

Аналіз структури і складу кредиторської заборгованості

РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» за 2001-2003 рр. (млн. руб.)

Розрахунки з кредиторами

2001 рік

2002 рік

2003 рік

відхилення

2002 до 2001 гг.

відхилення

2003 до 2002 рр.

відхилення

2003 до 2001рр.

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

З постачальниками та підрядниками

9759,4

91,20

9331,1

92,04

7729,8

83,64

-428,3

0,84

-1601,3

-8,39

-2029,6

-7,56

За авансами, отриманими за векселями виданими

393,5

3,68

113,4

1,12

55,6

0,60

-280,1

-2,56

-57,8

-0,52

-337,9

-3,08

перед бюджетом

106,3

0,99

99,6

0,98

389,3

4,21

-6,7

-0,01

289,7

3,23

283,0

3,22

За соціальним страхуванням та забезпечення

34,2

0,32

36,9

0,36

70,3

0,76

2,7

0,04

33,4

0,40

36,1

0,44

З оплати праці

102,9

0,96

120,1

1,18

180,3

1,95

17,2

0,22

60,2

0,77

77,4

0,99

Інші кредитори

304,5

2,85

437,4

4,31

816,3

8,83

132,9

1,47

378,9

4,52

511,8

5,99

Перед дочірніми і залежними товариствами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом кредиторської заборгованості

10701,0

100

10138,5

100

9241,6

100

-562,5

-

-896,9

-

-1459,4

-

Далі зробимо порівняльний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості за допомогою табл. 2.3.7.

Таблиця 2.3.7

Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» на кінець звітного періоду

розрахунки

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

перевищення

дебіторської

заборгованості

Перевищення кредиторської заборгованості

А

1

2

3

4

З постачальниками і покупцями

1170700

9331100

-

8160400

за векселями

-

-

-

-

Перед дочірніми і залежними товариствами

-

-

-

-

З учасниками за внесками до статутного капіталу

-

-

-

-

за авансами

126300

113400

12900

З позабюджетних платежів

-

-

-

-

З бюджетом

99600

99600

За соціальним страхуванням

-

36900

-

36900

З оплати праці

-

120100

-

120100

З іншими

88500

409600

-

321100

Разом

1385500

10110700

-

8725200

Дані табл. 2.3.7 свідчать, що перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською на кінець 2002 року склало 8725200 крб. Практично за всіма статтями кредиторська заборгованість перевищує дебіторську, крім розрахунків за авансами. За цією статтею перевищення на 12900 тис. Руб. Такий стан говорить про те, що не тільки підприємство несвоєчасно погашає свої борги, а й у підприємства є свої боржники серед покупців. Тобто, взаємні неплатежі на обличчя, однак не на шкоду підприємству. Така ситуація не тягне за собою погіршення фінансового становища, так як підприємство використовує цю заборгованість як залучені джерела на момент вивчення.

2.4. Аналіз показників ліквідності

У процесі аналізу ліквідності виявляється можливість підприємства своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями. З цією метою розраховуються фінансові коефіцієнта - показники ліквідності.

Відомі дві концепції ліквідності. За однією з них під короткостроковій (аж до 1 року) ліквідністю розуміється здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов'язання. За іншою концепції ліквідність - це готовність і швидкість, з якою поточні активи можуть бути перетворені в грошові кошти.

Відсутність короткострокової ліквідності може означати, що підприємство не здатне використовувати ділові можливості, якщо такі з'являються, наприклад отримати вигідні знижки і т.п. Низький рівень ліквідності - це відсутність свободи дій адміністрації. Більш серйозними наслідками неліквідності є нездатність підприємства сплатити свої поточні борги і зобов'язання, що може привести до вимушеної продажу довгострокових фінансових вкладень і активів, а в принаймні до неплатежів і банкрутства.

Для власників підприємства низький рівень або відсутність ліквідності може означати зниження прибутковості, втрату контролю, часткову або повну втрату капітальних вкладень. Для кредиторів такий стан може призвести до затримок сплати відсотків і основної суми їх боргу, часткову або повну втрату належних їм сум.

Нестійкий фінансовий стан може вплинути і на споживачів, і на постачальників. Цей вплив може виразитися в невиконанні контрактів і втрати постачальників.

Однією з характеристик ліквідності є оборотний капітал (поточні активи). Він використовується для розрахунку декількох показників ліквідності. Це перш за все чистий оборотний капітал, що представляє перевищення поточних активів над поточними пасивами. Дефіцит оборотного капіталу буде в тому випадку, коли поточні пасиви перевищують поточні активи.

Показник чистого оборотного капіталу використовується всіма внутрішніми і зовнішніми суб'єктами аналізу, так як він забезпечує безпеку кредиторів і резерв для фінансування непередбачених витрат. Оскільки для підприємства дуже важливо відсутність дефіциту оборотного капіталу, то вони іноді намагаються збільшити суму поточних активів на кінець року. Тому треба уважно вивчати правильність включення в поточні активи всіх їх статей.

Оскільки показник чистого оборотного капіталу має деяку обмеженість в застосуванні для оцінки поточної ліквідності, в зарубіжних країнах використовуються показники так званих поточних відносин або, як прийнято називати в нашій літературі, коефіцієнтів.

Поточне відношення - це відношення поточних активів (загальної суми або її частини) до поточних пасивів. У країнах з розвиненою ринковою економікою цим показником надається особливе значення при оцінці поточної ліквідності підприємства. Основними причинами його широкого використання є наступне: по-перше, поточне ставлення відображає ступінь покриття поточними активами пасивів; чим більше ця величина, тим більше впевненості в оплаті короткострокових зобов'язань (тому цей показник можна назвати загальним коефіцієнтом покриття); по-друге, перевищення поточних активів над поточними пасивами запобігає виникненню збитків при продажу або ліквідації поточних активів (крім грошових коштів). Чим сильніше це протидія, тим краще для кредиторів

Деякими обмеженнями використання поточного відносини для аналізу є: статичність, так як розрахунки робляться на певну дату і не відображають майбутні надходження коштів; а ліквідність лише в деякій мірі залежить від наявних грошових коштів і в набагато більшій - від майбутніх надходжень; при розрахунку цього показника не враховуються такі важливі фактори, як обсяг реалізації, витрати, прибуток, зміни в умовах господарювання; зусилля адміністрації насамперед спрямовані на оптимізацію рівня виробничих запасів, витрат, дебіторської заборгованості, ефективне використання активів і тільки в подальшому - на забезпечення ліквідності.

Доцільно розраховувати наступні показники ліквідності: коефіцієнт поточної ліквідності (поточне відношення); коефіцієнт співвідношення матеріальних оборотних коштів і поточних пасивів; коефіцієнт «критичної» (швидкої) ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як відношення поточних активів за вирахуванням витрат майбутніх періодів до поточних (оборотних) пасивів за вирахуванням фонду споживання доходів майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат і платежів.

Коефіцієнт «критичної» ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів, легко реалізованих цінних паперів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів до поточних (оборотних) пасивів за вирахуванням фонду споживання доходів майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат і платежів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових коштів, легко реалізованих цінних паперів до поточних (оборотних) пасивів за вирахуванням фонду споживання доходів майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат і платежів.

Таблиця 2.4.1

Аналіз показників ліквідності активів за 2001-2003 рр.

Найменування показників

Розрахунок за 2001 рік.

млн. руб.

рівень показника

зміна показників

2001 год.

2002 год.

2003 год.

2002 до

2001 р.

2003 до

2002 рр.

2003 до

2001 р.

А

1

2

3

4

5

6

7

поточні активи

-

6678,4

9141,7

59844,2

2463,3

50702,5

53165,8

1. Запаси + податки

-

4766,4

7168,7

58953,3

2402,3

51784,6

54186,9

в т.ч. витрати майбутніх періодів

-

184,8

280,1

280,1

95,3

0

95,3

2. Грошові кошти

-

29,1

27,3

2,1

-1,8

-25,2

-27,0

3. Дебіторська заборгованість

-

1513,3

1385,5

328,6

-127,8

-1056,9

-1184,7

4. Інші оборотні активи

-

94,7

83,6

36,2

-11,1

-47,4

-58,5

поточні пасиви

-

14517,6

18044,5

24700,2

3526,9

6655,7

10182,6

1. Позикові кошти

-

3783,9

7864,1

15323,0

4080,2

7458,9

11539,1

2. Кредиторська заборгованість

-

10701,0

10138,5

9241,6

-562,5

-896,9

-1459,4

3. Фонди споживання

-

32,8

41,9

135,6

9,2

93,7

102,9

4.Резерви майбутніх витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

-

показники ліквідності

1.Чістий оборотний капітал

6678,4-14517,7

-7839,2

-8902,8

35144

-1063,6

44046,8

42983,2

2.Доля ЧОК в поточних активах

-7839,3 / 6678,4

-1,174

-0,974

0,587

0,200

1,561

1,761

3.Коеффіціент співвідношення матеріальних оборотних коштів і поточних пасивів

(4766,4-184,8) / (14517,6-32,8)

0,316

0,383

2,389

0,066

2,006

2,072

4.Коеф-т поточної ліквідності

(6678,4-184,8) / (9506,3-32,8)

0,448

0,492

2,425

0,044

1,933

1,976

5.Коеф-т критично. ліквідності

(7576,5-4512,) / (14517622-32,8)

0,132

0,110

0,036

-0,022

-0,073

-0,096

6.Коеф-т абсолютної ліквідності

29,1 / (14517,6-32,8)

0,002

0,002

0,0001

-0,0005

-0,001

-0,002

7.Доля ден.средств і краткосроч. ц.б. в поточних активах

29,1 / 6678,4

0,004

0,003

0,00003

-0,001

-0,003

-0,004

8.Коеф-т відносини дебіторської та кредиторської заборгованості

10701,0 / 6678,4

7,072

7,318

28,124

0,246

-6,22

21,053

Аналізуючи дані табл. 2.4.1 можна сказати наступне. Сума чистого оборотного капіталу при абсолютному його зростанні на 42983,2 млн. Руб. щодо загальної суми поточних активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності відображає, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань. Нормативне значення цього коефіцієнта встановлено диференційовано за галузями народного господарства, для сільськогосподарських підприємств він прийнятий на рівні 1,7. Наведені розрахунки показують, що, за станом на кінець 2001 року на РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» він був на рівні 0,45, однак до кінця 2003 року він зменшився на 1,98 пункту і склав 2,43. Рівень коефіцієнта поточної ліквідності може бути оцінений позитивно до тих пір, поки він буде більше 1.

Приватним показником коефіцієнта співвідношення оборотних коштів і короткострокових зобов'язань є коефіцієнт співвідношення матеріальних оборотних коштів і короткострокових зобов'язань. Він відображає в якій мірі підприємство залежить від матеріально-виробничих запасів з точки зору необхідності мобілізації коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань. На нашому підприємстві цей коефіцієнт в 2001 році склав 0,3, у 2002 році - 0,4, а в 2003 році 2,4. Це означає, що в покритті короткострокових зобов'язань в 2001 році була низькою, а в 2002-2003 роках збільшилася частка грошових коштів і дебіторської заборгованості, які в свою чергу є швидко реалізованих активи.

Іншим приватним показником коефіцієнта поточної ліквідності є коефіцієнт «критичної» ліквідності. Він характеризує відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів до поточних зобов'язань. Його розрахунок обумовлений тим, що ліквідність окремих категорій оборотних коштів неоднакова, і якщо кошти можуть служити безпосереднім джерелом виплати поточних пасивів, то запаси можуть бути використані для цієї мети лише після їх реалізації. Теоретично величина даного показника вважається достатньою при рівні 0,7-0,8. На РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат» рівень коефіцієнта критичної ліквідності також нижче рівня теоретично достатнього (2001 рік - 0,1, 2002 рік - 0,1; 2003 рік - 0,04 <(0.7-0.8)).

Дані свідчать про те, що, незважаючи на соціальну значимість і затребуваність продукції комбінату, обсяги виробництва як в діючих, так і в порівнянних цінах падають, що приводить до зниження рівня реалізації продукції і до зниження показників ефективності діяльності підприємства.

Високі витрати на придбання сировини. Основні сировинні ресурси - жири і рослинне масло. У зв'язку з невеликими обсягами виробництва рослинного масла в Республіці Білорусь, основну частку сировини доводиться імпортувати. Імпортоване сировину в обсязі поставок для підприємства склало в 2003 близько 70%. Минулими роками обсяг імпортних поставок доходив до 90%. Ціни на цю сировину встановлюються в умовних одиницях за сформованим валютним курсом. Подорожчання сировини призводить до збільшення витрат на продукцію, що випускається. У зв'язку з чинним порядком формування цін на продукцію, що виробляється в Республіці Білорусь, Гомельський жировий комбінат може середньомісячно підвищувати ціну всього на 2%, що не компенсує темп зростання витрат.

Різке зростання цін на енергоносії. У зв'язку з високою енергоємністю виробництва та різким підвищенням цін на енергоносії, витрати на паливо і енергію в 2003 році склали 8,15%, в той час як у 2000 році вони становили всього 5,49%.

Через низький коефіцієнта використання виробничих потужностей при одночасному підвищенні мінімальної заробітної плати, різко зросли загальновиробничі і загальногосподарські витрати, як в абсолютному значенні, так і їх частка в собівартості, продукції, що випускається. Це негативно позначається на конкурентоспроможності продукції Гомельського комбінату за ціновою ознакою.

За період 2001-2003 рр. відбулися незначні зміни в структурі основних фондів. Вартість основних фондів зросла на 31630 млн. Руб. (54688-23058) або на 237%, в тому числі основних виробничих фондів на 32351 млн. Руб. (53352-21001) або на 254%. Збільшилася частка ОПФ в загальній сумі основних фондів на 6,5% (97,6 - 91,1) і відповідно збільшилася частка невиробничих фондів.

Такий розподіл основних фондів за категоріями є не зовсім ефективним, тому що значну частку основних засобів займають машини і обладнання, а будівлі і споруди майже в півтора рази меншу. Це пояснюється наявністю на підприємстві більшого кількостей ...........а робочих машин і різного устаткування, яке має високу залишкову вартість.

Що стосується розподілу основних фондів по виробничим і не виробничим, то ситуація тут нормальна - невиробничі фонди займають менше однієї п'ятої вартості основних фондів, що, в цілому, непогано.

Не дивлячись на досить великий абсолютний приріст необоротних і оборотних активів, їх структура змінилася незначно. Отже, істотного перерозподілу коштів не відбулося.

Ще одним несприятливим чинником зміни структури оборотних активів вважається зниження питомої ваги грошових коштів на 2%, в той час коли їх частка в структурі оборотних активів отже досить мала: 0,4% - в 2001 році; 0,3% - в 2002 році; 0,03% - в2003 році. Такий стан дає підстави для припущення про недостатній рівень ліквідності.

Як показують дані, найбільшу питому вагу в кредиторській заборгованості припадає на статтю розрахунки з постачальниками та підрядниками: у 2001 році ця стаття займає 91,20%, в 2002 році 92,29%, в 2003 році 83,64%, дана динаміка показника свідчить про несвоєчасність здачі виконаних ремонтних робіт з боку РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат». По іншим статтям істотних змін не відбулося.

Підприємство працює з перемінним успіхом, за умови завантаженості обладнання 25-30%. Комбінат втрачає частину ринку в зв'язку з недостатньо конкурентоспроможною продукцією в порівнянні з іноземними виробниками, за умови, що комбінат працює на застарілому обладнанні як морально, так і фізично.

Звернувши увагу на вище сказане, доцільніше впроваджувати технічні заходи на підприємстві, що в свою чергу буде благотворно впливати на фінансові результати РУП «Гомельський ОТКЗ жирової - комбінат»

Глава3

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА

РУП «ГОМЕЛЬСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

3.1 Захід щодо впровадження більш дешевого і менш енергетично

витратного методу виробництва твердих жирів методом переетерифікації

Одним із способів отримання твердих жирів є їх переетеріфі-кація.

Переетерифікація жирів являє собою процес, при якому відбувається перегрупування жирних кислот всередині молекул і між молекулами гліцеридів одного жиру і сумішей різних жирів.

В результаті переетерифікації можна отримати продукт, що володіє новими властивостями, що відрізняються від властивостей вихідних жирів.

Процес переетерифікації змінює гліцерідний складу жиру завдяки всередині - і міжмолекулярної переміщенню жирних кислот. Але на відміну від процесу гідрогенізації в процес переетерифікації зберігається кислотний склад вихідних жирів.

Переміщення жирних кислот з однієї молекули в іншу або з одного положення в інше відбувається в присутності каталізатора. Каталізатори прискорюють цей процес і роблять можливим протікання його при більш низьких температурах зі зниженням або навіть винятком термічного розпаду ефірів. В якості каталізаторів найчастіше застосовують алкоголяти лужних металів. В даний час переетерифікацію проводять головним чином з Метилат або етілат натрію фірм Degussa AG та інші. Коротка характеристика цих продуктів представлена ​​в табл. 3.1.1

Таблиця 3.1.1

Характеристика продуктів, які беруть участь в процесі переетерифікації

показник

метил натрію

білий порошок

етілат натрію

Білий / жовтуватий порошок

А

1

2

Масова частка алкоголята,%

> = 98

> = 96

Насипна щільність, г / см 3

0,45-0,6

0,5-0,6

Температура самоплавленія на повітрі, 0 С

80

50

Температура плавлення, 0 С

300

260

Продовження табл. 3.1.1

А

1

2

Температура розкладання, 0 С

400

320

Робочий інтервал температур, 0 С

50-120

реакційна здатність

Руйнуються водою, кислотами, перекису, О2, СО 2

Руйнуються водою, кислотами, перекису, О2, СО 2

Для переетерифікації можуть бути використані натуральні, гідрогенізовані і фракційні рослинні олії, тваринні жири та їх суміші.

Жири, що надходять на переетерифікацію, повинні бути повністю рафіновані, включаючи відбілювання і дезодорацію.

Основні вимоги до якості жирів для переетерифікації:

§ вміст вологи,%, не більше - 0,015;

§ кислотне число, мг КОН, не більше - 0,2;

§ перекисне число, ммоль / кг Ѕ О, не більше - 4.

Технологічний процес отримання переетеріфіцірованного жиру показаний на малюнку 3.1.

1-бак вихідної сировини (існуючий вакуум-промивної апарат);

2, 11, 14-насоси (існуючі на виробництві);

3-теплообмінник для підігріву масла (існуючий на виробництві);

4-сушарка (існуюча на виробництві, фірми «Альфа-Лаваль»);

5-насос АНГМ12,5-50У2,5 (виробництво м Суми НПП «Технолог»), для масложирової промисловості, виконання з н / с:

· Подача 12,5 м 3 ч;

· Натиск 50 м;

· Частота обертання 3000 об / хв;

-потужність електродвигуна 5,5 кВт.

6-ємність для каталізатора (існуючий на виробництві);

7-ємність для лимонної кислоти (існуючий на виробництві);

8-ємність для води (існуючий на виробництві);

9-ємність для вибільних глини (суспензії) (існуючий на виробництві);

10-переетеріфікатор (існуючий вакуум-промивної апарат);

12-фільтр (існуючий на виробництві);

13-бак готового продукту (існуючий на виробництві).

Рис.3.1 Блок-схема процесу переетерифікації

Процес переетерифікації передбачає використання існуючого обладнання, крім одного насоса, зазначеного в блок-схемі.

Таблиця 3.1.2

Устаткування по технологічному процесу отримання

переетеріфіцірованного жиру і характеристика

Найменування апарату

характеристика

А

1

Вакуум-промивної апарат

Ур = 12 м 3, ост. тиску. = 5,3-6 кПа. потужність електродвигуна = 2,8 квт / ч, тиск. пара в сорочці = 3 кг / см 2

Фільтр-прес рамний

Розмір рам: 820x820, кількість рам = 30 шт, поверхня фільтрації = 40,3 м 2

Насос ВК 4/24

Продуктивність 14,4 м 3 / год, напір 24 м.

Насос ВК 5/24

Продуктивність 18 м3 / год, напір 24 м.

Теплообмінник 800 ТКГ-1,0-МН-С / 25 РЗ-1-У

Тиск 10 кг / см 2, поверхня теплообміну - 112 м 2, температура 100 0 С

Виходячи з технічних характеристик обладнання та часу проведення технологічного процесу, були підраховані витрати на виробництво 1 тн. переетеріфіцірованного жиру. Технологічний цикл отримання переетеріфіцірованного жиру на завантаження 10 тн. становить 8 годину, тобто за добу можна отримати 30 тн. переетеріфіцірованного жиру. В даному розрахунку не беремо до уваги такі статті витрат. Як сировину, допоміжні матеріали. А також нарахування на заробітну плату і цехові витрати.

Таблиця 3.1.3

Дані розрахунку по витраті енерговитрат необхідні для РУП "Гомельський Ордена Трудового Червоного Прапора жировий комбінат"

Енерговитрати на виробництво саломасу М-5

Од. вим.

Норма витрати на 1 тн. *

Ціна за од., Дол. Екв. **

Собівартість в дол. Екв.

А

1

2

3

4

Теплоенергія (пар)

кг

Гкал

Низького тиску 1013 Високого тиску 1200 Всього 2213 або 1,43

8,85

12,39

електроенергія

КВт / год

680 (з урахуванням рафінації)

0,05

34

вода

м 3

1,3

0,2

0,26

Разом

-

-

-

46,65

Енерговитрати на виробництво переетеріфіцірованного жиру

Од. вим.

Норма витрати на 1 тн. ***

Ціна за од., Дол. Екв.

Собівартість в дол. Екв.

Теплоенергія (пар)

кг

Гкал

230

0,14

8,85

1,29

електроенергія

КВт / год

14,12

0,05

0,706

вода

м 3

85

0,2

17

Разом

-

-

-

18,9

Примітка:

1. * -Дані Гомельського жирокомбінат;

2. ** - дані Гомельського жирокомбінат «Аналіз собівартості по гідрогенізаційного цеху в доларах на саломас М-1»;

3. *** - розраховані дані.

Розрахуємо економічний ефект від впровадження процесу переетерифікації. Собівартість на виробництво саломасу М-5 46,65 дол. Екв., Собівартість на виробництво переетеріфіцірованного жиру 18,9 дол. Екв. Тоді витрати на отримання твердих жирів (З т1 і З т2) при плановій потребі 30 тн. на добу, а в рік 10 950 тн. будуть відповідно рівні:

З Т1 = 46,65 * 10 950 = 510 818 дол. Екв.

З Т2 = 18,9 * 10 950 = 206 955 дол. Екв.

Річна економія витрат на отримання твердих жирів (Е Г) складе:

Е Г = 510 818 - 206 955 = 303 863 дол. Екв.

Витрати на реконструкцію лінії по виробництву твердих жирів становлять 500 000 дол. Екв. з урахуванням монтажних робіт. Тоді термін окупності без урахування дисконтування (ТО) складе:

Т О = 500 000/303 863 = 1,7 року

Далі розрахуємо чистий дисконтований дохід. Для цього необхідно визначити норматив дисконтування (Е). У ньому також необхідно врахувати рівень інфляції (25% за рік).

Використовуючи формулу, знаходимо:

Е = Е н + Е і + Е н * Е і,, (3.1)

де Е н - обрана ставка дисконтування;

Е і - темп інфляції.

E = 0,10 + 0,25 + 0,10 * 0,25 = 0,375 - за рік;

Розрахуємо чистий дисконтований дохід (ЧДД), використовуючи формулу:

ЧДД =, (3.2)

де R t - результат, досягнутий на t-му кроці розрахунку;

З t - витрати, здійснювані на t-му кроці розрахунку.

Таблиця 3.1.4

Розрахунок чистого дисконтованого доходу

Етап реалізації проекту по роках

Потік готівки, дол. Екв.

коефіцієнт дисконтування

Дисконтований потік готівки

(ЧДД t)

ЧДД

А

1

2

3

4

0

-500 000

1

-500 000

-500 000

2005

303863

0,727

220 991

-279 009

Продовження табл. 3.1.4

А

1

2

3

4

2006

303863

0,529

160 721

-118 288

2007

303863

0,385

116 888

-1 400

2008

303863

0,280

85 009

83 610

Проаналізувавши таблицю 3.1.4., Бачимо, що проект є прийнятним і його необхідно прийняти, так як ЧДД = 83 610, а це величина позитивна.

Розрахуємо індекс прибутковості проекту (ВД). Індекс прибутковості знаходиться як відношення суми наведених ефектів до величини капіталовкладень:

, (3.3)

де К - сума дисконтованих капіталовкладень, яка визначається як:

, (3.4) Значення ВД пов'язаний із значенням ЧДД наступним чином: якщо ЧДД> 0 і ІД> 1, то проект ефективний.

ВД = (220 91 + 160 721 + 116 888 + 85 009) / 500 000 = 1,167

Виходячи з обчислень, можна говорити про ефективність проекту.

Оскільки інвестиції в проект тільки вихідні, то індекс прибутковості дорівнює індексу рентабельності.

Потім розрахуємо внутрішню норму прибутковості. Внутрішня норма прибутковості - це така норма дисконту, при якій величина приведених ефектів дорівнює величині наведених капіталовкладень. ВНД розраховується виходячи з формули (6) таким чином:

, (3.5)

Розрахунок представлений в табл. 3.1.5

Таблиця 3.1.5

Розрахунок внутрішньої норми прибутковості

Етап реалізації проекту по роках

Потік готівки, дол. Екв.

Коеф-т

дисконтування

при ставці (10%),

Е 1

ЧДД 1

Коеф-т

дисконтування

при ставці (25%), Е 2

ЧДД 2

А

1

2

3

4

5

0

-500 000

1

-500 000

1

-500 000

2005

303863

0,727

-279 009

0,640

-305528

2006

303863

0,529

-118 288

0,410

-181065

2007

303863

0,385

-1 400

0,262

-101410

2008

303863

0,280

83 610

0,168

-50430

Виходячи з розрахунків, наведених в табл. 3.1.5, можна зробити висновок, що ЧДД = f (Е) змінює знак на інтервалі (10%; 25%). Розрахуємо ВНД:

ВНД = 0,1 + 83 610 / (83 610 - (- 50430)) * (0,25 - 0,1) = 0,1936

Якщо ВНД дорівнює або більше необхідної інвестором норми прибутковості, то інвестиції в даний проект виправдані (19,36> 10).

Тепер необхідно визначити термін окупності (Т ок) проекту. Термін окупності визначається за формулою:

ЧДД t

Т ок = t -, (3.6)

(ЧДД t +1 - ЧДД t)

де t - рік, після якого значення ЧДД буде позитивним.

Використовуючи дані таблиці 3.1.5. отримаємо:

Т ок = 3 - (-1 400 / (83 610 - (-1 400)))? 3,02.

Таким чином, даний проект окупиться за 3 роки і 2 місяці.

Даний захід по впровадженню більш дешевого і менш енергетично витратного методу виробництва твердих жирів методом переетерифікації дозволить: зменшити витрати енергоресурсів у порівнянні з існуючим процесом гідрогенізації на 70%; дозволяє (при варіюванні рецептурним наборам) регулювати жирно-кислотний і трігліцерідной склад жирів і фізико-хімічні характеристики одержуваного продукту зберігає в активному стані біологічно важливі компоненти жирового сировини; дозволяє отримувати жири з невеликим вмістом транс-виміряти; жири володіють в твердому стані стабільної мелкокристаллической структурою, головним чином полиморфной форми і зберігають її при тривалому зберіганні; значно розширити асортимент і знизити собівартість за рахунок переробки більш дешевої сировини тропічної групи (олеїн, пальмовий стеарин і т.д.).

3.3 Впровадження нового методу виробництва водню на основі

розкладання метанолу

На російських гідрогенізаційних заводах застосовують два способи вироблення водню:

-електролітіческій;

-конверсіонний (конверсія природного газу).

Все гідргенізаціонние заводи, на яких водень отримують електролітичним способом, використовують установки, що працюють при дуже низькому надмірному тиску. Для підвищення тиску водню до робочого (0,3-1,5 кгс / см 2) застосовують водневі компресори, які мають потужність електродвигуна від 75 до 160кВт. З огляду на високу вартість електроенергії, витрати на електроліз і подальше компримування водню в ряді випадків досягають 50% від собівартості виробництва саломасу.

Електролітичний водень має чистоту не вище 99,7%. Основні домішки - волога і кисень погіршують якість і конкурентоспроможність гідрованих жирів. Підвищена вологість водню призводить до зростання кислотного числа, сприяє утворенню нікелевих мив і, в кінцевому підсумку, ускладнює процес фільтрації саломасу і призводить до збільшення відходів і втрат жирів при подальшій рафінації. Присутність домішки кисню веде до окислення жиру і прискорює термодеструкцію жиру в автоклаві, значно погіршуючи його органолептичні показники.

Перспективний метод гідрування - гідрування методом насичення - передбачає максимальне тиск в автоклаві до 5-6 кгс / см 2. в цьому випадку застосування звичайних для Росії електролізерів, що працюють при низькому тиску і широко застосовуваних компресорів типів 202ГП-12/3 і 2ГМ4-48 / 3 (з максимальним тиском 3-4,5 кгс / см 2), на наш погляд, нерентабельно.

Єдино розумним варіантом є отримання водню електролітичним способом під тиском 10 кгс / см 2 на установках БЕУ-125 або БЕУ-250 (з продуктивністю, відповідно, 125 і 250 нм 3 водню в годину). Зберігання водню в даному випадку здійснюється в сухому газгольдері (ресівері) при високому тиску. Недоліком такого способу виробництва водню (як і електролізу взагалі) є висока вартість електроенергії, а також менша надійність обладнання в порівнянні з електролізом при низькому тиску.

Другий спосіб виробництва водню - за відгуками друзів заснований на хімічній реакції природного газу і водяної пари по сумарній реакції:

СН 2 + 2Н 2 О = СО 2 + 4Н 2

Конверсійний спосіб виробництва водню є на підприємствах московському і саратовском жирокомбінат і ростовському ЗАТ «Робочий». Ці установки працюють в Росії вже давно і добре себе зарекомендували, однак мають цілий ряд істотних недоліків, наприклад, недостатня ступінь чистоти виробництва водню, ненадійна автоматизація, низька безпека технологічного процесу. Навіть після очищення моноетаноламіном чистота водню становить не більше 99,2%. Основні домішки - окис і двоокис вуглецю і кисень.

Фірма «Хальдор Топсе А / О» (Данія) - світовий лідер у виробництві устаткування для синтезу аміаку, метанолу та формальдегіду пропонує модульні установки для виробництва водню, засновані на методі конверсії природного газу та метанолу. У разі метанолу реакція протікає за наступним сумарним рівнянням:

СН 3 ОН + Н 2 О = СО 2 + 3Н 2

Пропоноване фірмою «Хальдор Топсе А / О» обладнання являє собою сучасний варіант використовуваних в Росії конверсійних установок і позбавлене перерахованих вище недоліків.

Питома витрата сировини, матеріалів і ПЕР в розрахунку на 1 нм 3 водню для різних водневих установок наведено в табл. 3.2.1.

Таблиця 3.2.1

Питома витрата сировини, матеріалів і ПЕР (на 1 нм 3 водню)

показник

Од.

вим.

Фірма виробник

«Хальдор Топсе А / О» метанол


«Хальдор Топсе

А / О »природний газ

Уралхиммаш ФВ-250

Уралхиммаш БЕУ-250

А

1

2

3

4

5

метанол

кг

0,63

-

-

-

Природний газ

нм 3

-

0,42

-

-

оборотна вода

м 3

0,02

-

0,1

0,04

Продовження табл. 3.2.1

А

1

2

3

4

5

Свіжа вода

м 3

0,37

0,73

0,9

0,9

електроенергія

кВт * год

0,06

0,16

5,78

5,4

паливо

кДж

76

-

-

-

пар

кг

-

-

1,0

1,0

їдке калі

г

-

-

2

2


Из данных таблицы видно, что основную часть затрат при производстве водорода электролитическим методом составляют довольно значительные энергозатраты (электроэнергия, пар), а при конверсионном способе - затраты на относительно дешевое сырье. Кроме того, конверсионный способ производства в современном исполнении позволяет получить водород высокой степени чистоты, что дает возможность улучшить качество саломаса и снизить отходы и потери жира при рафинации. Оба эти обстоятельства свидетельствуют о перспективности конверсионного способа производства водорода.

Таблиця 3.2.2

Подсчитанные расходы энергозатрат на 1 нм 3 водорода

показник

Фирма - производитель

Хальдор Топсе А/О» метанол, долл. экв.

Уралхиммаш ФВ-250, используемый на Гомельском жиркомбинате, долл. экв.

Метанол

0,083

-

вода

0,078

0,200

електроенергія

0,003

0,287

Топливо

0,106

-

Пар

-

0,004

Разом

0,27

0,49

Исходя из технических характеристик оборудования и времени проведения технологического процесса, были подсчитаны расходы сырья, материалов и ТЭР на 1 нм 3 водорода. На основе выше приведенных данных, следует сделать вывод о том, что новый метод производства водорода ( на основе разложения метанола) по сравнению с существующем электролитическом способе позволит снизить себестоимость 1 нм 3 водорода с 0,46 долл. экв. до 0,27 долл. экв.

Экономия при новом способе производства водорода при его производстве на нужды предприятия 330 000 нм 3 в месяц составит:

Э Г = 330 000 * (0,49-0,27)= 72 600 долл. экв.

Следовательно в год экономия составит 871200 долл. экв.

Затраты на реконструкцию линии по производству водорода составляют 1 600 000 долл. экв. с учетом монтажных работ. Тогда срок окупаемости без учета дисконтирования (ТО) составит:

Т О = 1 600 000 / 871200 = 1,8 года

Далее рассчитаем чистый дисконтированный доход. Для этого необходимо определить норматив дисконтирования (Е). В нем также необходимо учесть уровень инфляции (25 % за год).

Используя формулу (3.1), находим:

E= 0,10 + 0,25 + 0,10*0,25 = 0,375 - за год ;

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД), используя формулу (3.2):

Таблица 3.2.3

Расчет чистого дисконтированного дохода

Этап реализации проекта по годам

Поток наличности, долл. экв.

коефіцієнт дисконтування

Дисконтированный поток наличности

(ЧДД t)

ЧДД

А

1

2

3

4

0

-1 600 000

1

-1 600 000

-1 600 000

2005

871200

0,727

633 600

-966 400

2006

871200

0,529

460 800

-505 600

2007

871200

0,385

335 127

-170 473

2008

871200

0,280

243 729

73 256

Проанализировав табл. 3.2.3, видим, что проект является приемлемым и его необходимо принять, так как ЧДД= 73 256, а это величина положительная.

Рассчитаем индекс доходности проекта (ИД). Индекс доходности находится как отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений(3.3):

ИД=(633 600+460 800+335 127+243 729)/1600 000=1,046

Значение ИД связано со значением ЧДД следующим образом: если ЧДД > 0 и ИД > 1, то проект эффективен.

Исходя из вычислений, можно говорить об эффективности проекта.

Т.к. инвестиции в проект только исходные, то индекс доходности равен индексу рентабельности.

Затем рассчитаем внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности - это такая норма дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна величине приведенных капиталовложений. ВНД рассчитывается исходя из формулы (3.5). Расчёт представлен в табл. 3.2.4.

Таблица 3.2.4

Расчет внутренней нормы доходности

Этап реализации проекта по годам

Поток наличности, долл. экв.

Коэф-т

дисконтування

при ставке (10%),

Е 1

ЧДД 1

Коэф-т

дисконтирования

при ставке (25%), Е 2

ЧДД 2

А

1

2

3

4

5

0

-1 600 000

1

-1 600 000

1

-1 600 000

2005

871200

0,727

-966 400

0,640

-1042432

2006

871200

0,529

-505 600

0,410

-685588

2007

871200

0,385

-170 473

0,262

-457209

2008

871200

0,280

73 256

0,168

-311046

Исходя из расчётов, приведённых в табл. 3.2.4, можно сделать вывод, что ЧДД=f(Е) меняет знак на интервале (10%; 25%). Рассчитаем ВНД:

ВНД=0,1 + 73 256/(73 256-(-311046))*(0,25 - 0,1) = 0,1286

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы доходности, то инвестиции в данный проект оправданы (12,86>10).

Теперь необходимо определить срок окупаемости (Т ок) проекта. Срок окупаемости определяется по формуле (3.6):

Используя данные таблицы 3.2.4. получим:

Т ок = 3 - (-170 473/ (73 256- (-170 473))) ? 3,7.

Таким образом, данный проект окупится за 3 года и 8 месяцев.

Так водород, получаемый по этой технологии, благодаря очистке по методу коротко - цикловой адсорбции имеет чистоту 99,99%, что выше, чем у электролизного способа и соответствует лучшим мировым достижениям. Кроме того, конверсионный способ производства позволяет улучшить качество саломаса и снизить отходы и потери жира при рафинации. Технологический процесс полностью автоматизирован. При возникновении критической ситуации управление обеспечивает безопасную остановку процесса. Достаточно высокая стоимость установок фирмы «Хальдор Топсе А/О» окупается очень низкой себестоимостью производимого водорода.

3.3 Техническое переоснащение маргаринового производства

Приобретение и монтаж автоматизированной линии фирмы Генстенберг и Аггер, Дания, для производства всех видов маргарина, в том числе маргарина для слоеного теста в блоки или пластины с дальнейшей упаковкой в картонные короба.

В настоящее время, на РУП "Гомельский ОТЗК жировой комбинат" при производстве маргарина в монолите, используется импортная линия со сроком службы более 10 лет и одна линия по производству жира в монолите, общей производительностью 5 тысяч тон в месяц. При использовании данных линий, фасовка производится в блоки весом 20 кг и в пачки весом 250 гр., которые идут в розничную торговлю. В связи с сокращением объема выпуска на крупных кондитерских предприятиях и развитием предприятий с небольшими объемами выпуска, возникла потребность в фасовке маргарина и кулинарного жира в упаковки массой 2; 5; 10; 20; 30 килограмм.

Кроме того, при использовании действующего оборудования нет возможности оперативно менять рецептуру приготавливаемого состава, что можно делать на новом оборудовании. На сегодняшний день комбинат из-за этого лишается части покупателей. В различных отраслях пищевой промышленности в зависимости от конкретных условий работы предприятия (оборудование, технология, конъюнктура рынка) возможны альтернативы использования того или иного вида жирового сырья. Выбор варианта влияет на стоимость товара, его потребительские характеристики. На новом оборудовании рецептура продукта приводится в соответствие с требованиями заказчика, продукт адаптируется под специфику конкретного предприятия-заказчика. Кроме того, в перспективе, на этом оборудовании можно будет производить различные кетчупы, соусы и т.п.

Существенным недостатком применяемого технологического оборудования, является использование в системе охлаждения аммиака.

Планируемая к покупке автоматизированная линия датской фирмы Герстенберг и Аггер позволяет заменить существующие ныне две комплексные механизированные линии по производству маргарина и жира в монолите и одну автоматизированную линию по производству фасованного маргарина. Имеющиеся в составе линии разделители потока позволят одновременно выпускать продукцию как в виде блоков, так и в мелкой фасовке. Гибкая система перенастройки оборудования линии путем простого переподсоединения трубопроводов позволяет за короткий промежуток времени перейти к выпуску от одного вида продукции к другому.

Производительность формующей и заворачивающей машины DKS 2000, которая идет в комплекте с автоматизированной линией, позволяет получить на выходе упакованную в картонные короба продукцию в виде блоков различного веса (5 и 10 кг) или пластин весом 2,5 кг. Производительность составляет от 10 до 20 блоков в минуту.

Кроме того, в предложение фирмы G&A входит поставка пилотной перфекторной установки G&A с номинальной производительностью 60 кг/ч по маргарину, 30 кг/ч в час для слоенного теста и 90 кг/ч по шортенингу, при наличии которой возможно организовать на комбинате научно-производственную лабораторию.

К основным преимуществам автоматизированной линии G&A можно отнести следующие свойства:

· Отсутствие механического воздействия на продукт в момент дозирования, что

· предотвращает образование полок в продукте;

· Уменьшенная масса оборудования;

· Минимальные требования к размещению и т. д;

Исходя из технических характеристик оборудования и времени проведения технологического процесса, были подсчитаны расходы на производство 1 тн. маргарина. Технологический цикл получения маргарина за сутки составляет 100 тн., при существующей линии «Джонсон» в 40 тонн. В данном расчете не принимаем во внимание такие статьи расходов. Как сырье, вспомогательные материалы. А также начисления на заработную плату и цеховые расходы.

Таблица 3.3.1

Энергозатраты на производство 1 тн. маргариновой продукции на РУП "Гомельский ОТЗК жировой комбинат"

Энергозатраты

Автоматизированная линии фирмы Генстенберг и Аггер

Себестоимость в долл. экв.

Действующая линия

«Джонсон»

Себестоимость в долл. экв.

А

1

2

3

4

Теплоэнергия (пар для переплавки), кг.

8000

455

10640

605

Продовження табл. 3.3.1

А

1

2

3

4

Теплоэнергия (пар для пастеризации), кг.

3520

20,13

4890

27,96

Электроэнергия, кВт

318

15,9

1120

56

Технологическая вода для танка водной фазы, м 3

192

38,4

351

70,2

Охлаждающая вода для Пастеризатора, м 3

56

11,2

112

22,4

Разом

-

131,38

-

237,41

Однако следует принять во внимание тот факт, что новая линия по плану будет выпускать 100 тн. в сутки, в то время как существующая линия выпускает только 40 тн. продукції. Примем за базовую величину производства продукции 100 тн., так как при вводе новой линии будет использоваться 85-90% всей мощности, следовательно, энергозатраты при существующей линии будут составлять. Вследствие этого факта, рассчитаем суточную экономию от внедрения, данного мероприятия:

Э Г = (237,41-131,38)*100= 10 603долл. экв.

Следовательно в год экономия составит 3 870 095 долл. экв.

Затраты на реконструкцию линии по производству водорода составляют 3 900 000 долл. экв. с учетом монтажных работ. Тогда срок окупаемости без учета дисконтирования (ТО) составит:

Т О = 3 900 000 / 3 870 095 = 1 год

Таким образом, данный проект окупится за 1 год.

Данная установка позволяет приготавливать эмульсии непрерывным способом, в отличии от используемого в действующих установках периодического способа.

Эта установка используется также для проведения дезодорации жиров (удаление запаха и вкуса) и позволяет делать более глубокую очистку исходного сырья, по сравнению сдействующим в настоящее время оборудованием.

Чем выше степень очистки масла, используемого в качестве сырья для производства маргаринов и жиров, тем лучще потребительские свойства продукта, поскольку качественное сырье для производства маргариновой продукции не должно иметь ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Это позволит при использовании ингредиентов, которые заложены в рецептуре, добиться требуемого вкуса, вида и запаха, поскольку, в случае недостаточно качественной обработки масла, готовый продукт будет иметь неприятный привкус или изменит первоначально заложенный в технологии цвет. Наличие этого привкуса является основным недостатком маргариновой продукции ГЖК и очень вредит имиджу продукции и комбината.

Вышеописанная линия имеет следующие преимущества:

· Объем выпуска увеличится до 9000 кг/час по маргарину и до 13000 кг/ч по шортенингу при существующих 4000 кг/ч;

· Возможно производство следующих видов продукции:

a. мягкий маргарин для хлебопечения (в настоящее время не выпускается);

b. маргарин для слоеного теста (в настоящее время не выпускается);

c. пищевые жиры, как например, однородные жиры, жиры для теста, компаунд-жиры, шортенги, (смесь гидрированных растительных масел), лярд и другие жиры и смеси жиров.

· Данная установка позволяет производить все вышеперечисленные продукты с или без введения азота, другого инертного газа или воздуха.

· Эти жиры выходят из машины в виде кремообразной жидкости, которая в последствии быстро затвердевает. Даже после полного затвердевания, они остаются однородными (для расфасовки в контейнеры большого размера до 30 килограмм).

· Линия позволяет производить в комплексе с формующей и заворачивающей машиной DKS 2000 продукцию в виде блоков массой 5 и 10 кг и пластин массой 2,5 кг с упаковкой их в короба.

· В комплекте с полуавтоматическими установками для разлива на 4 головки и на 2 головки возможно производить налив маргарина и жира непосредственно в короба, с производительностью 900 кг/ч и 1300 кг/ч соответственно.

· В комплекте с автоматизированной машиной "Бенхил мультипак" 8380Д90/8529 позволяет производить упаковку мягкого маргарина в брикеты массой 200 и 250 грамм (в качестве упаковочного материала используется каптированная алюминиевая фольга или пергамент).

· В качестве хладагента в системе охлаждения используется фреон 507, который более экологически безопасен, чем применяемый сейчас аммиак.

Первое мероприятие по внедрению более дешевого и менее энергетически затратного метода производства твердых жиров методом переэтерификации позволит:уменьшить затраты энергоресурсов по сравнению с существующим процессом гидрогенизации на 70%;позволяет (при варьировании рецептурным наборам) регулировать жирно-кислотный и триглицеридный состав жиров и физико-химические характеристики получаемого продукта сохраняет в активном состоянии биологически важные компоненты жирового сырья; позволяет получать жиры с небольшим содержанием транс-измеров; жиры обладают в твердом состоянии стабильной мелкокристаллической структурой, главным образом полиморфной формы и сохраняют ее при длительном хранении; значительно расширить ассортимент и снизить себестоимость за счет переработки более дешевого сырья тропической группы (олеин, пальмовый стеарин и т.д.).

Разработанный во втором мероприятии водород, получаемый по технологии, благодаря очистке по методу коротко - цикловой адсорбции имеет чистоту 99,99%, что выше, чем у электролизного способа и соответствует лучшим мировым достижениям. Кроме того, конверсионный способ производства позволяет улучшить качество саломаса и снизить отходы и потери жира при рафинации. Технологический процесс полностью автоматизирован. При возникновении критической ситуации управление обеспечивает безопасную остановку процесса. Достаточно высокая стоимость установок фирмы «Хальдор Топсе А/О» окупается очень низкой себестоимостью производимого водорода.

Линия, предлагаемая в третьем мероприятии, имеет следующие преимущества: объем выпуска увеличится до 9000 кг/час по маргарину и до 13000 кг/ч по шортенингу при существующих 4000 кг/ч; возможно производство следующих видов продукции; данная установка позволяет производить все вышеперечисленные продукты с или без введения азота, другого инертного газа или воздуха; эти жиры выходят из машины в виде кремообразной жидкости, которая в последствии быстро затвердевает. Даже после полного затвердевания, они остаются однородными (для расфасовки в контейнеры большого размера до 30 килограмм); в качестве хладагента в системе охлаждения используется фреон 507, который более экологически безопасен, чем применяемый сейчас аммиак.

Экономический эффект от внедрения всех трех мероприятий составит 5 045 158 долл.


ВИСНОВОК


Главная цель производственного предприятия в современных условия- получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления капиталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу управлінця.

Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.

В первой главе данной работы был показан механизм формирования финансовых ресурсов предприятия, составляющих основу экономического потенциала государства. Основним джерелом фінансових ресурсів діючих підприємств виступає виручка від реалізації продукції, послуг, робіт. У процесі перерозподілу виручки окремі її частини приймають форму доходів і накопичень.

У розділі другому, що займає більшу частину роботи, було обстежено діюче підприємство і його фінансове становище. В ході роботи було встановлено реальний стан справ на підприємстві; виявлені зміни у фінансовому стані і фактори, що викликали ці зміни.

Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на социальную значимость и востребованность продукции комбината, объемы производства как в действующих, так и в сопоставимых ценах падают, что приводит к снижению уровня реализации продукции и к снижению показателей эффективности деятельности предприятия.

Высокие затраты на приобретение сырья. Основні сировинні ресурси - жири і рослинне масло. У зв'язку з невеликими обсягами виробництва рослинного масла в Республіці Білорусь, основну частку сировини доводиться імпортувати. Імпортоване сировину в обсязі поставок для підприємства склало в 2003 близько 70%. Минулими роками обсяг імпортних поставок доходив до 90%. Ціни на цю сировину встановлюються в умовних одиницях за сформованим валютним курсом. Подорожчання сировини призводить до збільшення витрат на продукцію, що випускається. У зв'язку з чинним порядком формування цін на продукцію, що виробляється в Республіці Білорусь, Гомельський жировий комбінат може середньомісячно підвищувати ціну всього на 2%, що не компенсує темп зростання витрат.

Резкий рост цен на энергоносители. У зв'язку з високою енергоємністю виробництва та різким підвищенням цін на енергоносії, витрати на паливо і енергію в 2003 році склали 8,15%, в той час як у 2000 році вони становили всього 5,49%.

Через низький коефіцієнта використання виробничих потужностей при одночасному підвищенні мінімальної заробітної плати, різко зросли загальновиробничі і загальногосподарські витрати, як в абсолютному значенні, так і їх частка в собівартості, продукції, що випускається. Это отрицательно сказывается на конкурентоспособности продукции Гомельского комбината по ценовому признаку.

За период 2001-2003 гг. відбулися незначні зміни в структурі основних фондів. Вартість основних фондів зросла на 31630 млн. Руб. (54688-23058) або на 237%, в тому числі основних виробничих фондів на 32351 млн. Руб. (53352-21001) або на 254%. Збільшилася частка ОПФ в загальній сумі основних фондів на 6,5% (97,6 - 91,1) і відповідно збільшилася частка невиробничих фондів.

Такий розподіл основних фондів за категоріями є не зовсім ефективним, тому що значну частку основних засобів займають машини і обладнання, а будівлі і споруди майже в півтора рази меншу. Це пояснюється наявністю на підприємстві більшої кількості робочих машин і різного устаткування, яке має високу залишкову вартість.

Що стосується розподілу основних фондів по виробничим і не виробничим, то ситуація тут нормальна - невиробничі фонди займають менше однієї п'ятої вартості основних фондів, що, в цілому, непогано.

Не дивлячись на досить великий абсолютний приріст необоротних і оборотних активів, їх структура змінилася незначно. Отже, істотного перерозподілу коштів не відбулося.

Ще одним несприятливим чинником зміни структури оборотних активів вважається зниження питомої ваги грошових коштів на 2%, в той час коли їх частка в структурі оборотних активів отже досить мала: 0,4% - в 2001 році; 0,3% - в 2002 році; 0,03% - в2003 році. Такий стан дає підстави для припущення про недостатній рівень ліквідності.

Как показывают данные, наибольший удельный вес в кредиторской задолженности приходится на статью расчеты с поставщиками и подрядчиками: в 2001 году эта статья занимает 91,20%, в 2002 году 92,29%, в 2003 году 83,64%, данная динамика показателя свидетельствует о несвоевременности сдачи выполненных ремонтных работ со стороны РУП «Гомельский ОТКЗ жировой - комбинат». По іншим статтям істотних змін не відбулося.

Предприятие работает с переменным успехом, при условии загруженности оборудования 25-30%. Комбинат теряет часть рынка в связи с недостаточно конкурентоспособной продукцией по сравнению с иностранными производителями, при условии, что комбинат работает на устаревшем оборудовании как морально, так и физически.

Обратив внимание на выше сказанное, целесообразнее внедрять технические мероприятия на предприятии, что в свою очередь будет благотворно влиять на финансовые результаты РУП «Гомельский ОТКЗ жировой - комбинат».

В третьей главе был составлен и проанализирован прогноз некоторых основных тенденций развития предприятия.

Первое мероприятие по внедрению более дешевого и менее энергетически затратного метода производства твердых жиров методом переэтерификации позволит:уменьшить затраты энергоресурсов по сравнению с существующим процессом гидрогенизации на 70%;позволяет (при варьировании рецептурным наборам) регулировать жирно-кислотный и триглицеридный состав жиров и физико-химические характеристики получаемого продукта сохраняет в активном состоянии биологически важные компоненты жирового сырья; позволяет получать жиры с небольшим содержанием транс-измеров; жиры обладают в твердом состоянии стабильной мелкокристаллической структурой, главным образом полиморфной формы и сохраняют ее при длительном хранении; значительно расширить ассортимент и снизить себестоимость за счет переработки более дешевого сырья тропической группы (олеин, пальмовый стеарин и т.д.).

Разработанный во втором мероприятии водород, получаемый по технологии, благодаря очистке по методу коротко - цикловой адсорбции имеет чистоту 99,99%, что выше, чем у электролизного способа и соответствует лучшим мировым достижениям. Кроме того, конверсионный способ производства позволяет улучшить качество саломаса и снизить отходы и потери жира при рафинации. Технологический процесс полностью автоматизирован. При возникновении критической ситуации управление обеспечивает безопасную остановку процесса. Достаточно высокая стоимость установок фирмы «Хальдор Топсе А/О» окупается очень низкой себестоимостью производимого водорода.

Линия, предлагаемая в третьем мероприятии, имеет следующие преимущества: объем выпуска увеличится до 9000 кг/час по маргарину и до 13000 кг/ч по шортенингу при существующих 4000 кг/ч; возможно производство следующих видов продукции; данная установка позволяет производить все вышеперечисленные продукты с или без введения азота, другого инертного газа или воздуха; эти жиры выходят из машины в виде кремообразной жидкости, которая в последствии быстро затвердевает. Даже после полного затвердевания, они остаются однородными (для расфасовки в контейнеры большого размера до 30 килограмм); в качестве хладагента в системе охлаждения используется фреон 507, который более экологически безопасен, чем применяемый сейчас аммиак.

Дослідження показали, що діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів. Баланс підприємства можна вважати в достатній мірі ліквідним, хоча воно і постійно відчуває нестачу в коштах (факт ускладнює становище підприємства). Проведені розрахунки оборотності елементів поточних активів призвели до висновку, що керівництво підприємства не в достатній мірі використовує наявні резерви, т. К. Зміна швидкості обороту не відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.

Потрібно сказати, що необгрунтовано високий рівень виробничих запасів, значно впливає на загальну оборотність активів підприємства; негнучка політика розрахунків із замовником і клієнтом на умовах взаємної вигоди, яка передбачає зокрема систему знижок - все це говорить про невмілому управлінні капіталом. Проведений аналіз також показав, що прибутковість власного капіталу знизилася в звітному році. Це викликало зменшення віддачі з кожної гривні вкладених коштів за минулий рік.

У наявності тенденція до зниження фінансової стійкості фірми.

Як вже говорилося вище, підприємства є основними ланками господарювання і формують основу економічного потенціалу держави.

Чем прибыльнее фирма, чем стабильнее её доход, тем большим становится её вклад в социальную сферу государства, в её экономический потенциал, наконец тем лучше живут люди, работающие на таком предприятии.

Экономический эффект от внедрения всех трех мероприятий составит 5 045 158 долл.

Список використаних джерел

1. Абрамов А. Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия в 2-х ч. М.: Экономика и финансы АКДИ, 1994-96 .

2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности/Русак Н.А, Стражев В.И, Мигун О.Ф.; Под общ. Ред. Стражева В.И.-4-е изд., испр. И доп.-Мн.: Выш. Шк.,1999

3. Баканов М. И. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М .: Фінанси і статистика, 1994.

4. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 1994.

5. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М,2001

6. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности.- М.: Финансы и статистика, 1996

7. Дондова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской отчетности.- М.: ДИС, 1998

8. Ермолович Л.Л. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия.- Мн.: БГУ, 1997

9. Ефимова О. В. Финансовый анализ - М. : Бухгалтерский учет, 1998

10. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия.-4-е изд. - М.: Центр экономики и маркетинга,2000

11. Ковалев В. В. Финансовый анализ. - М. : Финансы и статистика,1996.

12. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 1996.

13. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М .: Фінанси і статистика, 1995.

14. Кравченко Л.И. Анализ финансового состояния предприятия.- Мн.: ПКФ «Экаунт», 1994

15. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. - М.: ДИС, 1997

16. Лешко В. Экспресс - анализ активов предприятия //Экономика. Фінанси. Управление.-2002.-№2.-с.26-32

17. Методические указания № 1453 к разработке вопросов охраны труда и окружающей среды в дипломных и курсовых проектах.- Гомель: ГПИ, 1995.

18. Михайлова - Станюта И.А. Оценка финансового состояния предприятия.- Мн.: Наука и техника, 1994

19. Михайловский С.А., Грищенко А.К. Справочник по охране труда.-Мн.:Беларусь,1990

20. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка.- М.: Высш. Шк., 1997

21. Охрана окружающей среды / Под ред. С.В. Белова.- М.: Машиностроение, 1985.

22. Охрана труда в машиностроении/Под ред. Юдина Е.Я., Белова С.В.-М.:Машиностроение,1983

23. Панков Д.А. Современные методы анализа финансового положения.- Мн.: ООО «Профит»,1995

24. Правила по анализу финансового состояния и платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности, утвержденные Министерством финансов и Министерством экономики РБ 27 апреля 2000 года №46/76/1850/20 //Нормативные документы по финансам, налогам и бухгалтерскому учету.-2000.-№17.-с.120-152

25. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования.- Мн.: Выш. Шк., 1997

26. Савицька Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд. / Г.В Савицкая. - Мн.: ООО «Новое знание», 2001

27. Теория анализа хозяйственной деятельности. Учебник/Под общ. Ред. Осмоловского В.В.-Мн.: Выш. Шк.,2001

28. Толкачева Е.Г. Показатели ликвидности и платежеспособности как основные критерии оценки финансовой устойчивости предприятия //Бухгалтерский учет и анализ.-2001.-№7.-с.25-31

29. Толкачева Е.Г. Экономическое содержание и значение финансовой устойчивости субъекта хозяйствования в рыночной экономике //Бухгалтерский учет и анализ.-2001.-№7.-с.21-24

30. Финансы предприятий: Учебник/Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова А.П. и др.; під заг. Ред. Колчиной Н.В.-М.:ЮНИТИ,2000

31. Ханкевич В. Экспертная оценка финансового состояния предприятия в системе методов проведения аудита //Консультант.-2001.-№23-24.-с.136-143

32. Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. - М. : Финансы и статистика, 1996.

33. Хэлферт Эрик. Техника финансового анализа.- М.: ЮНИТИ,1996

34. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М. : Финансы и статистика, 1994.

35. Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С.Методика финансового анализа.- М.: ИНФРА-М, 1996

36. Экономика предприятия. Підручник. - 2-е изд., Перераб. И доп.;Под общ. Ред. Руденко А.И.-Мн.: Выш.шк.,1995

37. Экономика предприятия/Хрипач В.Я., Суша Г.З., Оноприенко Г.К.;Под ред. Хрипач В.Я. - Мн.:Экономпресс

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаШляхи поліпшення фінансового стану РУП "Гомельський жировий комбінат"

Скачати 204.09 Kb.