• 2.3. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.
 • 2.4. Аналіз матеріальних витрат і трудомісткості продукції.
 • 3. Розробка РЕКОМЕНДАЦІЙ щодо зниження ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 • Список літератури


 • Дата конвертації05.08.2017
  Розмір36.36 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 36.36 Kb.

  Шляхи зниження витрат на підприємстві

  ат), відрахувань на соціальне страхування (18 тис. грн. або + 2,65% по відношенню до структури витрат), інших витрат (233 тис. грн. або + 2,34%), амортизації (131 тис. грн. або + 0,24%), комерційним витрат (4 тис. грн. або 0%). Найбільше зменшення витрат відбулося за статтею матеріальних витрат (3616 тис. Грн.). Збільшилися витрати за статтею заробітної плати - на 192 тис. Грн. (+ 8,55% в структурі витрат).
  Сума змінних і постійних витрат зменшилася відповідно на 3566 тис. Грн. і 244 тис. грн. Якщо аналізувати зміну структури постійних і змінних витрат, то частка змінних витрат у структурі собівартості зменшилася, а частка постійних витрат збільшилася на 2,4%.

  Структура витрат в 2001 р. і в 2002 р. представлена ​​на рис. 2.2 і рис. 2.3.

  Хоча в 2002 р. обсяг виробництва зменшився, відбулося збільшення статті заробітної плати в структурі собівартості (+ 8,55%). Дане збільшення свідчить про перевитрату фонду оплати праці, що пов'язано з недостатньою завантаженням підприємства, простоями. В даному випадку стаття заробітної плати є хорошим резервом для зниження собівартості продукції, але для цього необхідно збільшувати обсяги виробництва (будівельно-монтажних робіт). За іншими статтями відбулося незначне збільшення витрат, що теж має зв'язок з малими обсягами будівельно-монтажних робіт.

  Мал. 2.2 - Структура собівартості витрат за економічними елементами в 2001р.

  Мал. 2.3 - Структура собівартості витрат за економічними елементами в 2002р.

  Таблиця 2.3 - Витрати на виробництво продукції

  елемент витрат

  Сума, тис. Грн.

  Структура витрат,%.

  2001р.

  2002р.

  +, -

  2001р.

  2002р.

  +, -

  1. Матеріальні витрати.

  8143

  4527

  -3616

  51,35

  37,57

  -13,77

  2. Заробітна плата.

  3489

  3681

  192

  22,00

  30,55

  8,55

  3. Відрахування на соціальне страхування.

  1402

  1384

  -18

  8,84

  11,49

  2,65

  4. Амортизація.

  665

  534

  -131

  4,19

  4,43

  0,24

  5. Інші витрати.

  2144

  1911

  -233

  13,52

  15,86

  2,34

  6. Всього виробничих витрат.

  15843

  12037

  -3806

  99,91

  99,91

  0,00

  7. Комерційні витрати.

  15

  11

  -4

  0,09

  0,09

  0,00

  8. Повна собівартість,
  в т.ч.

  15858

  12048

  -3810

  100,00

  100,00

  0,00

  8.1. Змінні витрати.

  13638

  10072

  -3566

  86,00

  83,60

  -2,40

  8.2. Постійні витрати.

  2220

  1976

  -244

  14,00

  16,40

  2,40


  Єдиною статтею, за якою відбулося значне зменшення витрат в структурі собівартості, є стаття матеріальних витрат (-13,77%), що свідчить про використання резервів зниження собівартості в 2002р., Які дозволили зменшити частку матеріальних витрат в собівартості продукції.

  З даних розрахунків можна зробити висновок, що загальна сума витрат може змінитися в залежності від випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції і суми постійних витрат.

  Розрахуємо вплив цих факторів (за допомогою таблиці 2.4).

  Таблиця 2.4 - Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво

  витрати

  Сума, тис. Грн.

  Фактори зміни витрат

  обсяг випуску продукції

  структура продукції

  змінні витрати

  постійні витрати

  За планом на плановий випуск:
  пл i * Х пл i) + А пл

  15858  план  план  план  план


  За планом, перерахованому на фактичний обєм виробництва продукції:

  пл i * Х пл i) * До тп + А пл

  11767
  факт
  план
  план
  план

  За плановому рівню на фактичний випуск продукції:
  пл I * Х ф i) + А пл

  12581
  факт
  факт
  план
  план

  Фактично при плановому рівні постійних витрат:
  ф i * Х ф i) + А пл

  12292
  факт
  факт
  факт
  план

  Фактичні:
  фі * Х фі) + А ф

  12048


  факт


  факт


  факт


  факт


  У 2001 р.на випуск продукції 2001р .:

  0,86 * 15858 + 2220 = 15858 тис. Грн.

  На рівні 2001 р., Перерахованому на обсяг виробництва продукції 2002р .:

  (0,86 * 15858) * 0.7 + 2220 = 11767 тис. Грн.

  За рівнем 2001р. на випуск продукції 2002р .:

  0,86 * 12048 + 2220 = 12581 тис. Грн.

  У 2002 р. при рівні постійних витрат 2001р .:

  0,836 * 12048 + 2220 = 12292 тис. Грн.

  У 2002 р. фактично:

  0,836 * 12048 + 1976 = 12048 тис. Грн.

  З проведених розрахунків видно, що в зв'язку зі зниженням обсягів по випуску товарної продукції в грошовому вираженні сума витрат зменшилася на 4091 тис. Грн. (11767-15858).

  За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат збільшилася на 814 тис. Грн. (12581-11767). У зв'язку зі зниженням рівня питомих змінних витрат витрати на виробництво продукції знизилися на 289 тис. Грн. (12292-12581). Постійні витрати зменшилися в порівнянні з 2001 р. на 244 тис. грн., що стало причиною зменшення загальної суми витрат на 244 тис. грн. (12048-12292).

  Таким чином, загальна сума витрат 2002р. нижче суми витрат 2001р. на 3810 тис. грн. (12048-15858) або на 24%, в т.ч. за рахунок зменшення обсягів виробництва продукції вона знизилася на 4191 тис. грн. (11767-15858), а за рахунок збільшення собівартості продукції - збільшилася на 283 тис. грн. (12048-11767).

  Таким чином, фактична собівартість всієї виробленої продукції в 2002 році вище рівня 2001р. на 283 тис. грн., або на 2,4%.

  Отримані дані свідчать про неефективність роботи підприємства, погіршення показників собівартості продукції. В якості основних резервів зниження собівартості продукції, як і окремих витрат, можуть виступати в даному випадку зміна структури випуску продукції, від якої дуже сильно залежать витрати, а також зниження рівня питомих змінних витрат в подальшому і зниження рівня постійних витрат.

  2.3. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.

  Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на гривню товарної продукції, який вигідний тим, що, по-перше, дуже універсальний: може розраховуватися в будь-якій області виробництва, і, по-друге, наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Розраховується він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої товарної продукції в діючих цінах. На його рівень мають вплив як об'єктивні, так і суб'єктивні, як зовнішні, так і внутрішні чинники.

  На зміну витрат на гривню товарної продукції мають вплив такі чинники: зміна обсягу випуску продукції, зміна структури випуску продукції, зміна середнього рівня відпускних цін на продукцію, зміна рівня змінних витрат, зміна суми постійних витрат, зміна цін у зв'язку з інфляцією, зміна якості продукції , зміна ринків збуту, зміна рівня ресурсоємності продукції, зміна вартості споживаних ресурсів.

  Як правило, найбільшу питому вагу в собівартості належить витратам на сировину і матеріали. Загальна сума витрат за цією статтею залежить від:

  - обсягу виробництва продукції (V ВП);

  - її структури (Уд i);

  - зміни витрат на одиницю окремих виробів (УМЗ і).

  Матеріальні витрати на одиницю виробу (УМЗ і) залежать від кількості (маси) витрачених матеріалів на одиницю продукції (Ур і) і середньої ціни одиниці матеріалів (Ц i).

  Вплив факторів першого рівня на зміну витрат на гривню товарної продукції розраховується за допомогою ланцюгових підстановок за даними факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і за даними про випуск товарної продукції (табл. 2.5).

  Таблиця №2.5 - Дані про випуск товарної продукції

  товарна продукція

  тис. грн.

  1

  2

  за рівнем 2001р .: (V ВП и 2001 * Ц i 2001)

  15362

  фактично при структурі 2001р. і цінах 2001р .:
  (V ВП и 2001 * Ц i 2001) ТП стр або (V ВП и 2001 * Ц i 2001) * До стор  10753

  фактично в 2002р. за цінами 2001р .: (V ВП и 2002 * Ц i 2001)

  10512

  фактично за фактичними цінами: (V ВП и 2002 * Ц i 2002)

  10697


  Аналітичні розрахунки, наведені в таблиці 2.6, показують, що підприємство збільшило витрати на 1 грн. товарної продукції на 10 коп. (113-103), в тому числі за рахунок таких чинників:

  1. Обсяг виробництва +6 коп.

  2. Структура виробництва +11 коп.

  3. Рівень питомих змінних витрат -3 коп.

  Таблиця №2.6 - Розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат на 1 грн. товарної продукції.

  витрати

  на 1 грн. товарної продукції, коп.

  розрахунок

  фактор

  обсяг виробництва, рік

  структура виробництва, рік

  рівень питомих змінних витрат, рік

  сума постійних витрат, рік

  відпускні ціни на продукцію, рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2001р.

  15858/15362 = 1,03

  2001

  2001

  2001

  2001

  2001

  Умова 1

  11767/10753 = 1,09

  2002

  2001

  2001

  2001

  2001

  Умова 2

  12581/10512 = 1,20

  2002

  2002

  2001

  2001

  2001

  Умова 3

  12292/10512 = 1,17

  2002

  2002

  2002

  2001

  2001

  Умова 4

  12048/10512 = 1,15

  2002

  2002

  2002

  2002

  2001

  2002р.

  12048/10697 = 1,13

  2002

  2002

  2002

  2002

  2002

  заг =

  1,13-1,03 = 0,10

  0,06

  0,11

  -0,03

  -0,02

  -0,02


  4. Сума постійних витрат -2 коп.

  5. Відпускні ціни на продукцію -2 коп.

  Таким чином, в якості резервів зниження витрат на виробництво в даному випадку будуть виступати збільшення обсягу виробництва і зміна структури виробництва.

  2.4. Аналіз матеріальних витрат і трудомісткості продукції.

  Як правило, найбільшу питому вагу в собівартості належить витратам на сировину і матеріали. Загальна сума витрат на цією статтею залежить від:

  - обсягу виробництва продукції (V ВП);

  - її структури (Уд i);

  - зміни витрат на одиницю окремих виробів (УМЗ і).

  Матеріальні витрати на одиницю виробу (УМЗ і) залежать від кількості (маси) витрачених матеріалів на одиницю продукції (Ур і) і середньої ціни одиниці матеріалів (Ц i).

  Розрахунок впливу факторів на величину матеріальних витрат на виробництво продукції виробляється за допомогою ланцюгових підстановок (таблиця 2.7).

  За рівнем 2001р .: 15362 * 0,53 = 8143 тис. Грн.

  За рівнем 2001р., Перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції в 2002р .: 15362 * 0,53 * 0,7 = 5700 тис. Грн.

  За нормами і цінами 2001р. на фактичний випуск продукції 2002р .: 10697 * 0,53 = 5669 тис. грн.

  Фактично: 10697 * 0,4232 = 4527 тис. Грн.

  З розрахунку видно, що витрата матеріалів на виробництво продукції зменшився на величину МОЗ = 3616 тис. Грн. (4527-8143), в тому числі:

  за рахунок зміни обсягу виробництва відбулося зниження матеріальних витрат на 2443 тис. грн. (5700-8143);

  за рахунок структури виробництва матеріальні витрати зменшилися на 31 тис. грн. (5669-5700);

  Таблиця 2.7 - Вихідні дані для факторного аналізу матеріальних витрат на виробництво продукції

  № п / п

  витрати

  Сума, тис. Грн.

  Структура, рік

  Витрата матеріалів на одиницю виробництва, рік

  Ціни на матеріали, рік

  1.

  За рівнем 2001р .: (V ВП пл і * УР пл і)

  8143

  2001

  2001

  2001

  2.


  За рівнем 2001р., Перерахованим на фактичний обсяг виробництва 2002р .:

  (V ВП пл i * УР пл i) * До тп

  5700

  2002

  2001

  2001

  3.


  За нормами 2001р. і цінами 2001р. на фактичний випуск продукції 2002р .:

  (V ВП ф i * УР пл i)

  5669

  2002

  2002

  2001

  4.


  Фактично в 2002 р .:

  (V ВП ф i * УР ф i)

  4527

  2002

  2002

  2002


  за рахунок зміни витрат матеріалів на одиницю продукції загальні матеріальні витрати зменшилися на тисячі сто сорок дві тис. грн. (4527-5669).

  На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що найбільшою мірою на рівень витрат матеріалів впливають такі фактори, як зміна витрат матеріалів на одиницю продукції і зміна обсягу виробництва.

  Тепер проведемо аналіз трудомісткості продукції підприємства.

  З таблиці 2.9 видно, що трудомісткість підвищилася в 2002р. в порівнянні з базовим 2001 р. на 17,8%.

  Продуктивність праці в 2002 р. в порівнянні з 2001р. значно знизилася, а саме: зниження продуктивності склало 15,1%.

  Таблиця 2.8 - Вихідні дані для факторного аналізу використання трудових ресурсів

  показник

  2001р.

  2002р.

  +, -

  1

  2

  3

  4

  Обсяг випуску товарної продукції з ПДВ, тис. Грн.

  18434

  12836

  -5598


  Середньооблікова чисельність:

  промислово-виробничого персоналу (ППП)

  робітників (КР)


  1016

  863


  939

  800


  -77

  -63

  Питома вага робітників у загальній чисельності ППП (УД),%

  84,9

  85,2

  0,3

  Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)

  256

  210

  -46

  Середня тривалість робочого дня (П), годин.

  8

  7,6

  -0,4


  Загальна кількість відпрацьованого часу:

  усіма робітниками за рік (Т), тис. годин

  в тому числі одним робочим, чел.-ч.


  2145

  2051


  1760

  одна тисяча шістсот вісімдесят три


  -385

  -368


  Середньорічне виробництво, тис. Грн.

  одного працюючого (ГВ)

  одного робочого (ГВ *)


  17,6

  21,36


  12,25

  16,05


  -5,35

  -5,31

  Середньоденна вироблення робочого (ДВ), грн.

  68,75

  58,35

  -10,4

  Середньогодинна вироблення робочого (СВ), грн.

  8,59

  7,29

  -1,3

  Непродуктивні витрати часу.

  -

  -

  -

  Надпланова економія за рахунок впровадження досягнень НТП (Те), тис. Люд.-год

  -

  -

  -

  Зміна вартості товарної продукції в результаті структурних зрушень, тис. Грн.

  -

  -

  -


  Таблиця 2.9 - Аналіз динаміки і виконання плану за рівнем трудомісткості продукції

  показник

  рік


  Зміна рівня показника,%

  2001

  2002

  Товарна продукція, тис. Грн.

  15362

  10697

  -30,4

  Відпрацьовано усіма працівниками, тис. Люд.-год

  2145

  1760

  -17,9

  Питома трудомісткість на
  1 тис. Грн., Годин.

  139,63

  164,53

  17,8

  Середньогодинна вироблення, грн.

  7,16

  6,08

  -15,1


  3. Розробка РЕКОМЕНДАЦІЙ щодо зниження ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ  Одним з головних резервів зниження витрат на підприємстві є підвищення обсягів виробництва, яке впливає на зменшення витрат на одиницю продукції (1 грн. Будівельно-монтажних робіт), а отже, на кінцеву ціну одиниці продукції і розмір прибутку.

  Для того, щоб домогтися зниження витрат на одну гривню товарної продукції, необхідно збільшити обсяг виробництва в 2003 р. до рівня 2001 р., тобто до 18434 тис. грн. Економічний ефект в цьому випадку знайдеться як різниця між собівартістю одиниці продукції після впровадження заходів по зниженню витрат і між собівартістю одиниці продукції 2002р., З якої відбувається порівняння. Отримана сума множиться на обсяг виробництва продукції:

  Е = (0,92-0,96) * 15362 = -614,48 (тис. Грн.)

  Значні резерви по зниженню витрат на виробництво (будівельно-монтажні роботи) закладені в матеріальних витратах. ВАТ «Трест Артемшахтострой» має в своєму складі структурний підрозділ - Завод «Буддеталь», який займається випуском будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Однак через застарілу технології виробництва, відсутність гарної системи управління якістю продукції, недостатній завантаженості виробничих потужностей, відсутності у працівників високої кваліфікації собівартість продукції, що виготовляється на заводі дуже висока. В середньому витрати на виробництво будівельних матеріалів, деталей і конструкцій перевищують аналогічні у конкурентних фірм на 20%. У зв'язку з цим підприємству дешевше закуповувати будівельні матеріали на стороні у інших постачальників, ніж на своєму власному заводі.

  Значне зниження витрат на матеріали в 2002р. в порівнянні з 2001р. пояснюється тим, що на підприємстві було змінено порядок взаємовідносин між підрозділами і Заводом «Буддеталь» з приводу закупівлі матеріалів. У 2001 р. завод продавав матеріали підрозділам підприємства не за собівартістю, а за ціною, що включає в себе відсоток прибутку (20-25%). Через це відбувалося завищення вартості будівельно-монтажних робіт, і це робило підприємство неконкурентоспроможним на ринку. У 2002 р. було прийнято рішення про те, щоб продаж матеріалів Заводом «Буддеталь» підрозділам відбувалася за собівартістю, що дозволило скоротити частку матеріальних витрат в структурі собівартості будівельно-монтажних робіт на 13,77%, що є значним поліпшенням і дозволяє підприємству більш впевнено почувати себе на ринку , конкурувати з іншими фірмами.

  Скорочення виробничих потужностей на Заводі «Буддеталь» у 2003-2004р., Поліпшення ситуації з контролем якості продукції, підвищення кваліфікації робітників дозволить підприємству скоротити витрати на матеріали на 20%. При цьому економічний ефект від впровадження цих заходів визначиться як різниця між матеріальними витратами з урахуванням впроваджених заходів та матеріальними витратами 2002р. Матеріальні витрати за умови впровадження нових заходів щодо зниження витрат складуть:

  МОЗ = 4527 * 0,8 = 3622 (тис. Грн.)

  Економічний ефект буде дорівнює:

  Е = 3622-4527 = -905 (тис. Грн.)

  Домогтися зниження витрат на підприємстві при виконанні будівельно-монтажних робіт можна також шляхом заморожування тих основних фондів, які не використовуються тимчасово в виробничому процесі, але на які продовжує нараховуватися амортизація. При заморожуванні основних фондів амортизація припинить нараховуватися, що дозволить скоротити витрати на будівельно-монтажні роботи. При цьому нова сума амортизації визначиться як різниця між поточною сумою амортизації і сумою амортизації, яка підлягала б нарахуванню за умови, що об'єкти основних фондів знаходилися б в незаморожений стані.

  В даний час в ВАТ «Трест Артемшахтострой» основні фонди використовуються на 60%. Якщо впровадити заходи щодо заморожування на час основних фондів, які не беруть участі в виробничому процесі, то це дозволить знизити поточні витрати. Економічний ефект буде дорівнює:

  Е = 534 (0,6-1) = 214 (тис. Грн.)

  В даному випадку економічний ефект був визначений відразу, так як амортизація на об'єкти основних фондів нараховується за єдиним методом зменшення остаточно вартості. Якби нарахування амортизації відбувалося кількома методами, то в цьому випадку для визначення суми амортизації заморожених основних засобів необхідно було б аналізувати, за яким методом нараховується амортизація конкретного об'єкта основних засобів, і шукана сума амортизації виходила б підсумовуванням показників.

  Резервами зниження собівартості будівельно-монтажних робіт виступають також зміни в структурі випуску продукції, зменшення постійних витрат, а також рівня питомих змінних витрат.

  Зниження умовно-постійних витрат є значним резервом зниження витрат на виробництво. Економія від такого зниження розраховується за формулою:

  Е П = (Т * П З) / 100.

  При існуючих обсягах будівельно-монтажних робіт зміст значного апарату управління дуже важко переживає сумі загальних витрат, сильно їх збільшуючи. Для зниження витрат необхідно скоротити апарат управління, що дозволить досягти певної економії. Економія за рахунок збільшення обсягу виробництва буде дорівнює:

  Е П = 43,8 * 3023/100 = 1324 (тис. Грн.)

  Таким чином, тільки комплексне дослідження резервів зниження собівартості продукції, окремих витрат дозволяє досягти підприємству економічного ефекту і конкурентоспроможного положення на ринку.

  висновок  Метою будь-якого підприємства є досягнення економічного ефекту від діяльності. Економічний ефект може бути виражений в залежності від цілей створення і діяльності підприємства як через прибуток, так і через досягнення будь-яких соціальних, екологічних та інших поліпшень. Більшість підприємств прагнуть максимізувати прибуток, а це неможливо без аналізу собівартості продукції, окремих витрат на виробництво і реалізацію продукції, виявлення резервів зниження собівартості і впровадження рекомендацій по зниженню витрат на підприємстві. Тільки комплексно аналізуючи витрати на виробництво, правильно визначаючи резерви їх зниження, підприємство зможе досягти своєї мети і не програти своїм конкурентам.

  Витрати підприємства в 2002р. нижче витрат в 2001 р. на 3810 тис. грн. Зменшення витрат відбулося з матеріальних витрат (3616 тис. Грн. Або 13,77% по відношенню до структури витрат), відрахувань на соціальне страхування (18 тис. Грн. Або + 2,65% по відношенню до структури витрат), інших витрат ( 233 тис. грн. або + 2,34%), амортизації (131 тис. грн. або + 0,24%), комерційним витрат (4 тис. грн. або 0%). Найбільше зменшення витрат відбулося за статтею матеріальних витрат (3616 тис. Грн.). Збільшилися витрати за статтею заробітної плати - на 192 тис. Грн. (+ 8,55% в структурі витрат).

  Таким чином, фактична собівартість всієї виробленої продукції в 2002 році вище рівня 2001р. на 283 тис. грн., або на 2,4%.

  Отримані дані свідчать про неефективність роботи підприємства, погіршення показників собівартості продукції. В якості основних резервів зниження собівартості продукції, як і окремих витрат, можуть виступати в даному випадку зміна структури випуску продукції, від якої дуже сильно залежать витрати, а також зниження рівня питомих змінних витрат в подальшому і зниження рівня постійних витрат.

  Найбільшою мірою на рівень витрат матеріалів впливають такі фактори, як зміна витрат матеріалів на одиницю продукції і зміна обсягу виробництва.

  Одним з головних резервів зниження витрат на підприємстві є підвищення обсягів виробництва, яке впливає на зменшення витрат на одиницю продукції (1 грн. Будівельно-монтажних робіт), а отже, на кінцеву ціну одиниці продукції і розмір прибутку.

  Якщо збільшити обсяг виробництва на підприємстві до рівня 18434 тис. Грн. (Рівень 2001 р.), То це дозволить досягти економічного ефекту в сумі 614,48 тис. Грн.

  Значні резерви також лежать в області економії матеріалів, а також зниженні їх витрат. Скорочення виробничих потужностей на Заводі «Буддеталь» у 2003-2004р., Поліпшення ситуації з контролем якості продукції, підвищення кваліфікації робітників дозволить підприємству скоротити витрати на матеріали на 20%. При цьому економічний ефект від впровадження цих заходів буде дорівнює 905 тис. Грн.

  Досягти зниження витрат можна також, скоротивши суми амортизаційних відрахувань, заморозивши невикористовувані основні фонди. Економічний ефект від такого заходу буде дорівнює 214 тис. Грн. (На підприємстві основні фонди використовуються на 60%).

  Також ефективним є зниження умовно-постійних витрат. Економія від такого зниження за умови збільшення обсягів будівельно-монтажних робіт до 18434 тис. Грн. складе 1324 тис. грн.

  Тільки комплексне дослідження резервів зниження собівартості продукції, окремих витрат дозволяє досягти підприємству економічного ефекту і конкурентоспроможного положення на ринку.

  Список літератури

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств (об'єднань). Підручник / Під редакцією В.А. Раєвського. - М .: Фінанси та статистика, 1988. - 415с.

  Науменко К.Д. Аналіз виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ гірнічіх підприємств. Навчальний посібник для вузів. М .: Надра, 1982. - 255с.

  Козубенко В.О. Аналіз господарської діяльності вугільної шахти: Навчальний посібник для технікумів. - 4 вид., - М: Надра, 1987. - 232с.

  Б.І. Олексіїв, Ф.Н. Товмач, С.Б. Олексіїв. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник. - Донецьк, 1998. - 98с.

  Сучасна економіка. Загальнодоступній курс. - Ростов-на-Дону: видавництво "Фенікс", 1996, - 608с.

  Долан Едвін Дж. Мікроекономіка. - СПб: АТ «Санкт Петебург оркестр», 1994.

  К.Друрі. Введення в управлінський і виробничий облік. - М: «Аудит», 1994.

  Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М: «Фінанси і статистика», 1996..

  Б.Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл. Принципи бухгалтерського обліку. - М: «Фінанси і статистика», 1994.

  Пітерс М., Хизрич Р. Підприємництво. - М: «Прогрес-Універс», 1989.

  Харальд Штіглер, Роман Хофмайстера. Контролінг. Частина I і II. - Відень: «Інститут сприяння економіці Федеральної палати економіки Австрії», 1993.

  Р.Ентоні, Дж.Ріо. Облік: ситуації і приклади. - М: «Фінанси і статистика», 1993.

  Аналіз і обґрунтування господарських рішень / Б.І. Майданчик, М.Г. Карпунин і ін. - М .: Фінанси і статистика, 1991.

  Економіка підприємства. Практичний посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К .: КНЕУ, 1998..

  Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Видання 2-е, перераб.и дополн. - Мінськ - Москва: ІП «Екоперспектіва», 1999.

  Економічні вимірювання і планування / За ред. Бєлкіна В.Д. - К .: Либідь, 1996..
  ...........