• Продовження додатка 4


 • Дата конвертації12.05.2017
  Розмір52.83 Kb.
  Типзвіт по практиці

  Скачати 52.83 Kb.

  Щоденник переддипломної практики

  align = "left"> 48,94

  13.Оборачіваемость власного капіталу

  -0,02

  -1,01

  -0,08

  9,04

  14.Оборачіваемость загальної заборгованості

  0,30

  0,38

  0,07

  24,13

  15.Оборачіваемость залученого фінансового капіталу (раз)

  0,33

  0,45

  0,12

  35,63

  додаток 7

  Вертикальний аналіз балансу ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  Зміни за період

  АКТИВ

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  1.Внеоборотние активи:

  основні засоби

  16 718,0

  24,7

  16 800,0

  17,7

  82,0

  0,5

  Інші необоротні активи

  6 526,0

  9,6

  17 122,0

  18,0

  10 596,0

  162,4

  РАЗОМ

  23 244,0

  34,4

  33 922,0

  35,7

  10 678,0

  45,9

  2.Оборотние активи:

  запаси

  5 266,0

  7,8

  12 054,0

  12,8

  6 788,0

  5,0

  дебіторська заборгованість

  9 081,0

  13,4

  8 653,0

  9,1

  -428,0

  -4,3

  короткострокові фінансові вкладення

  288,0

  0,4

  9 970,0

  10,5

  9 682,0

  10,1

  грошові кошти

  18 525,0

  27,38

  18 714,0

  19,7

  9 811,0

  -7,68

  інші оборотні активи

  11 243,0

  16,62

  11 576,0

  12,2

  10 086,0

  -4,4

  РАЗОМ

  44 403,0

  65,64

  60 967,0

  64,3

  16 564,0

  -1,3

  баланс

  67 647,0

  100,0

  94 889,0

  100,0

  27 242,0

  140,3

  ПАСИВ

  4.Капітал і резерви:

  капітал

  9 455,0

  14,0

  9 954,0

  10,5

  499,0

  5,3

  нерозподілений прибуток

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  РАЗОМ

  9 455,0

  14,0

  9 954,0

  10,5

  499,0

  5,3

  5.Долгосрочние пасиви

  52 967,0

  78,3

  69 255,0

  73,0

  16 288,0

  30,8

  6.Краткосрочние пасиви:

  позикові кошти

  0,0

  0,0

  1 500,0

  1,6

  1 500,0

  0,0

  кредиторська заборгованість

  5 224,0

  7,7

  14 179,0

  14,9

  8 955,0

  171,4

  інші пасиви

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  РАЗОМ

  5 224,0

  7,7

  15 679,0

  16,5

  10 455,

  200,1

  баланс

  67 647,0

  100,0

  94 889,0

  100,0

  27 243,0

  140,3

  ємства, а й, в значній частині, в стані економіки країни в цілому.Тому, дивлячись оптимістично на майбутнє ТОВ «Автомобільний центр« АВГ », можна дати високу оцінку діяльності фірми.

  Рекомендації, запропоновані в даній роботі покликані допомогти провідним менеджерам ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »покращити фінансовий стан фірми, використовуючи наявний потенціал.

  висновок

  Аналіз фінансового стану передбачає досить повне дослідження всіх факторів, що впливають на поліпшення фінансових результатів діяльності організації, досягнення яких в кінцевому підсумку і є основною метою діяльності організації. Результати проведеного аналізу повинні бути використані адміністрацією для прийняття зважених управлінських рішень і розробки інвестиційних проектів акціонерами-власниками.

  Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

  Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовому стані.

  Отже, об'єктом дослідження в даному звіті з практики є ТОВ «Автомобільний центр« АВГ ».

  В результаті зробленого аналізу платоспроможності ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »можна зробити наступні висновки: дане підприємство є платоспроможним завдяки кредиторських заборгованостей, самостійно ж воно не в змозі розплатиться за своїми боргами. Причинами такої неплатоспроможності є: підвищення собівартості продукції, а так само відношення коштів підприємства до його зобов'язаннями. Однією з причин погіршення платоспроможності протягом звітного періоду є неправильне використання оборотного капіталу: відволікання коштів в дебіторську заборгованість, вкладення в надпланові запаси і на інші цілі, які тимчасово не мають джерел фінансування.

  При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати запас його фінансової стійкості. З цією метою попередньо всі затрати підприємства слід розділити на дві групи в залежності від обсягу виробництва і реалізації продукції: змінні і постійні.

  Як показує розрахунок фінансової стійкості, запас фінансової стійкості збільшився до кінця звітного періоду, так як зменшилася частка постійних витрат в собівартості реалізованої продукції. Підприємство може знизити обсяг реалізації на значення показника запасу без загрози фінансовому становищу.

  В результаті аналізу рентабельності видно, що збільшився коефіцієнт рентабельності активів, але рентабельність реалізації та поточних витрат незначно знизився, що обумовлено високою часткою позикових коштів, що, призводить до великих витрат з виплати відсотків по позиках і до низького чистому доходу.

  Як показують дані аналізу складу і динаміки зміни балансового прибутку в порівнянні з минулим роком, в 2005 році був збільшений обсяг виробництва, відповідно збільшилися і витрати на виробництво продукції. В результаті прибуток від реалізації продукції збільшилася в порівнянні з минулим періодом на 1 589,2 тис. Рублів. Найбільшу частку в балансовому прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції.

  У звітному 2005 році підприємство отримало виручку в розмірі 31 985,3, що на 14 331,5 тис. Рублів більше ніж за минулий період, прибуток від реалізації так само збільшилася. Це пов'язано з розширенням виробництва і введенням нового технологічного обладнання.

  Оборотність оборотного капіталу в два рази більше, ніж оборотність власного капіталу. Так само сталося падіння прибутковості продажів в 2005 році. Даний факт міг бути викликаний наступними змінами: структурою реалізації, зміною частки доходів і витрат від іншої реалізації і позареалізаційних операцій, рівня оподаткування та ін.

  Позитивною тенденцією є зменшення дебіторської заборгованості, на кінець року вона склала 9,1% від величини всіх активів. При цьому відбувається збільшення основних засобів на 0,5%, що також сприятливо впливає на фінансове становище підприємства.

  В результаті аналізу виявлено такі основні відмінності: інші необоротні активи збільшилися за рік на 162,4%; в результаті роботи в 2005 році з'явилися позикові кошти в розмірі 1 500,0 тис. рублів; на 171,4% збільшилася кредиторська заборгованість.

  Отже, очевидна тенденція до зниження фінансової стійкості фірми. Тому для стабілізації фінансового стану підприємства хоча б до рівня минулих років пропонується провести наступні заходи: необхідно в першу чергу змінити ставлення до управління виробництвом; освоювати нові методи і техніку управління; удосконалити структуру управління; самовдосконалюватися і навчати персонал; удосконалювати кадрову політику; продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення; вишукувати резерви по зниженню витрат на виробництво; активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

  На завершення слід сказати, що якщо керівництво ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »займеться стратегічним плануванням фінансів, а також інших основоположних систем управління бізнесом, і активно застосує хоча б запропоновані в даній роботі заходу, то підприємство має непоганий шанс не тільки зберегти основну частку обсягів виробництва, але і поліпшити свої фінансові результати.

  додатки

  Додаток 1

  додаток

  до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 № 67н

  (З урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ

  від 14 листопада 2003 № 475 / 102н)

  Бухгалтерський баланс

  на

  01 січня

  20

  06

  м

  коди

  Форма № 1 по ОКУД

  Дата (рік, місяць, число)

  організація

  ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »

  по ОКПО

  Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН

  Вид діяльності

  послуги з ремонту автомобілів

  по КВЕД

  Організаційно-правова форма / форма власності

  65

  16

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб. / Млн. руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ

  384

  Місцезнаходження (адреса)

  Дата затвердження

  Дата відправлення (прийняття)

  актив

  код по-
  показника

  На початок звітного року

  На кінець звіт-
  ного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  Основні засоби

  120

  16718

  16800

  незавершене будівництво

  130

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  відкладені податкові активи

  145

  Інші необоротні активи

  150

  6526

  17122

  Разом у розділі I

  190

  23244

  33922

  II.ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  5266

  12054

  в тому числі:

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  212

  витрати в незавершеному виробництві

  213

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  товари відвантажені

  215

  витрати майбутніх періодів

  216

  інші запаси і витрати

  217

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після
  звітної дати)

  230

  9081

  8653

  в тому числі покупці і замовники

  231

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної
  дати)

  240

  в тому числі покупці і замовники

  241

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  288

  9970

  Грошові кошти

  260

  18525

  18714

  Інші оборотні активи

  270

  11243

  11576

  Разом у розділі II

  290

  44403

  60967

  БАЛАНС

  300

  67647

  94889

  Продовження додатка 1

  Форма 0710001 с. 2

  пасив

  код по-
  показника

  на початок
  звітного періоду

  На кінець звіт-
  ного періоду

  1

  2

  3

  4

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  9455

  9954

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  411

  Додатковий капітал

  420

  Резервний капітал

  430

  в тому числі:

  резерви, утворені відповідно
  до законодавства

  431

  резерви, утворені відповідно
  з установчими документами

  432

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  Разом у розділі III

  490

  9455

  9954

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  52967

  69256

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  Разом у розділі IV

  590

  52967

  69256

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  1500

  Кредиторська заборгованість

  620

  5225

  14179

  в тому числі:

  постачальники та підрядники

  621

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  623

  заборгованість з податків і зборів

  624

  інші кредитори

  625

  Заборгованість перед учасниками (засновниками)
  по виплаті доходів

  630

  Доходи майбутніх періодів

  640

  Резерви майбутніх витрат

  650

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  Разом у розділі V

  690

  5225

  15679

  БАЛАНС

  700

  67647

  94889

  ДОВІДКА про наявність цінностей,
  які обліковуються на позабалансових рахунках

  Орендовані основні засоби

  910

  Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

  920

  Товари, прийняті на комісію

  930

  Списана у збиток заборгованість неплатоспроможність дебіторів

  940

  Забезпечення зобов'язань і платежів отримані

  950

  Забезпечення зобов'язань і платежів видані

  960

  Знос житлового фонду

  970

  Знос об'єктів зовнішнього благоустрою та інших аналогічних об'єктів

  980

  Нематеріальні активи, отримані в користування

  990

  керівник

  головний

  (Підпис)

  (розшифровка підпису)

  бухгалтер

  (Підпис)

  (розшифровка підпису)

  Додаток 2

  додаток

  до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р№ 67н

  (З урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ

  від 14 листопада 2003 № 475 / 102н)

  Звіт про прибутки і збитки за 12 місяців 2005 р

  Організація ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »

  Ідентифікаційний номер платника податків ++++++++++++++++

  Вид діяльності послуги з ремонту автомобілів

  Організаційно-правова форма / форма власності

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  показник

  за звітний

  за аналогічний

  найменування

  код

  період

  період перед-

  дущего року

  1

  2

  3

  4

  Доходи і витрати по звичайних видах

  діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт,

  31985

  17654

  послуг (за мінусом податку на додану вартість,

  акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  Собівартість проданих товарів, продукції,

  28508

  15246

  робіт, послуг

  020

  Валовий прибуток

  029

  Комерційні витрати

  030

  974

  тисячі вісімдесят чотири

  Управлінські витрати

  040

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  2394

  тисячі чотиреста тридцять чотири

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  Відсотки до сплати

  070

  Доходи від участі в інших організаціях

  080

  Інші операційні доходи

  090

  Інші операційні витрати

  100

  13

  120

  позареалізаційні доходи

  120

  134

  915

  позареалізаційні витрати

  130

  37870

  16946

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  відкладені податкові активи

  141

  Відкладені податкові зобов'язання

  142

  Поточний податок на прибуток

  150

  Чистий прибуток (збиток) звітного

  14416

  35577

  періоду

  190

  ДОВІДКОВО.

  Постійні податкові зобов'язання (активи)

  200

  Базовий прибуток (збиток) на акцію

  201

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію

  202

  додаток 3

  Оцінка платоспроможності ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »

  показник

  2004 рік

  2005 рік

  зміни

  Зміни в структурі пунктів

  сума тис. руб.

  %

  сума тис. руб.

  %

  сума тис. руб.

  %

  1.Краткосрочние платіжні засоби

  15 844

  -

  19 201

  -

  3 357

  21,19

  -

  2.Краткосрочние платіжні зобов'язання

  5 224

  -

  15 679

  -

  10 455

  200,13

  -

  3.Перевищення короткострокових платіжних засобів

  10 620

  75,20

  3 522

  55,05

  -7 098

  -66,84

  -20,16

  4.Превишеніе короткострокових зобов'язань

  0,00

  24,80

  0,00

  44,95

  0,00

  0,00

  20,16

  5.Полная платоспроможність,%

  303,29

  100,0

  122,46

  100

  -180,83

  -59,62

  -

  6.Платежеспособность без кредиторської заборгованості,%

  129,46

  42,68

  67,27

  54,93

  -62,19

  -48,03

  12,25

  7.Платежеспособность без запасів і дебіторської заборгованості,%

  28,85

  9,51

  10,06

  8,22

  -18,78

  -65,11

  -1,29

  8.Коефіціент відновлення платоспроможності

  -

  -

  -2,92

  -

  -2,92

  0,00

  -

  9.Коеффіціент втрати платоспроможності

  -

  -

  -2,01

  -

  -2,01

  0,00

  -

  додаток 4

  Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »

  показник

  2004 рік

  2005 рік

  зміни

  Зміни в пунктах

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.Коеф. співвідношення власного і позикового капіталу

  -

  0,86

  -

  0,90

  -

  4,05

  0,03

  2.Коеф. співвідношення позикового і загального капіталу

  -

  6,15

  -

  8,53

  -

  38,63

  2,38

  3.Коеф. довгострокового позикового і перманентного капіталу

  -

  0,85

  -

  0,87

  -

  3,04

  0,03

  4.Коеф. накопичення зносу

  -

  0,37

  -

  0,40

  -

  9,68

  0,04

  5.Коеф. реальної вартості основних засобів

  -

  0,25

  -

  0,18

  -

  -28,36

  -

  6.Коеф. реальної вартості основних і обігових коштів

  -

  0,32

  -

  0,27

  -

  -16,39

  -

  1.Коеф. концентрації власного капіталу

  -

  -0,49

  -

  -0,6

  -

  22,09

  -

  2.Мультіплікатор власного капіталу

  -

  -2,05

  -

  -1,68

  -

  -18,09

  0,37

  3.Коеф. концентрації залученого капіталу.

  -

  1,49

  -

  1,60

  -

  7,25

  0,11

  4.Коеф. структури довгострокових вкладень

  -

  2,28

  -

  2,04

  -

  -10,41

  -0,24

  5.Коеф. структури залученого капіталу

  -

  0,91

  -

  0,82

  -

  -10,42

  -0,00

  6.Коеф. маневреності власних коштів

  -

  -0,54

  -

  -0,09

  -

  -82,91

  0,45

  7.Коеф. фінансової залежності

  -

  -3,05

  -

  -2,68

  -

  -12,16

  0,37

  Продовження додатка 4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  8.Коеф. довгострокової фінансової незалежності

  -

  0,87

  -

  0,71

  -

  -18,59

  -0,16

  9.Коеф. забезпечення довгострокових інвестицій

  -

  0,69

  -

  0,90

  -

  31,72

  0,22

  10.Коеф. забезпеченості власними коштами

  -

  -2,67

  -

  -3,40

  -

  27,46

  -0,73

  1.Загальні капітал, тис. Руб.

  67 646

  100

  94 889

  100

  27 243

  40,27

  -

  2. Структура позикового капіталу

  58 191

  86,02

  84 934

  89,51

  26 743

  45,96

  3,49

  3. Структура власного капіталу

  9 455

  13,98

  9 955

  10,49

  500

  5,29

  -3,98

  4.Прібильность власних коштів,%

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5.Плечо фінансового важеля, од.

  -

  6,15

  -

  8,53

  -

  38,63

  2,38

  6.Еффект фінансового важеля

  -

  30 604

  -

  12903,23

  -

  -57,84

  17700,77

  7.Порог рентабельності, тис. Руб.

  10 292,99

  -

  14 406

  -

  4 113,01

  39,96

  -

  8.Запас фінансової стійкості, в% до реалізації

  2 511,26

  19,61

  10246,57

  41,56

  7 735,31

  308,02

  21,95

  додаток 5

  Аналіз складу і динаміки зміни балансового прибутку ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »

  показник

  2004 рік, тис. Руб.

  2005 рік, тис.руб.

  Порівнянний показник тис. Руб.

  відхилення фактичного

  Темп зростання фактичного

  від

  минулого

  періоду

  від

  порівнянного

  до минулого

  до порівнянної

  1.Балансовая прибуток

  34 864,3

  13 073,6

  14 535

  21 790,7

  1 461,4

  62,5

  10,1

  2.Прібиль від реалізації

  2 146,3

  3 735,5

  2 274,1

  1 589,2

  1 461,4

  74,0

  64,3

  3.Прібиль від іншої реалізації

  115,0

  2,7

  2,7

  117,7

  -

  102,3

  -

  4.Внереалізаціонние результати

  36 895

  16 811,8

  16 811,8

  20 083,8

  -

  54,4

  -

  5.Обсяг виробництва, тонн

  2 979

  3 156,4

  3 156,4

  177,4

  -

  6,0

  -

  6.Затрати на виробництво

  10 658

  20 917,1

  11 292,4

  10 259,4

  9 624,4

  96,3

  85,2

  7.Об'ем реалізації в оптових цінах

  12 804,3

  24 652,8

  13 566,4

  11 848,3

  11 085,8

  92,5

  81,7

  Бухгалтерський аналіз зміни балансового прибутку

  1.Балансовая прибуток

  35 576,6

  14 415,6

  14 257,9

  21 161,0

  -157,7

  59,5

  1,1

  2.Прібиль від реалізації продукції

  1 434,0

  2 393,6

  2 511,2

  959,5

  157,7

  66,9

  6,2

  3.Прібиль від іншої реалізації

  115,0

  2,7

  2,7

  117,7

  -

  102,3

  -

  4.Внереалізаціонние результати

  36 895,6

  16 811,8

  16 811,8

  20 083,8

  -

  54,4

  -

  додаток 6

  Оцінка ділової активності ТОВ «Автомобільний центр« АВГ »

  показник

  2004 рік

  2005 рік

  зміни

  в структурі

  %

  1.Оборачіваемость активів (раз)

  0,45

  0,60

  0,15

  33,13

  2.Оборачіваемость запасів (раз)

  2,90

  3,15

  0,25

  8,76

  3.Среднее вік запасів (в днях)

  126,07

  115,92

  -10,15

  -8,05

  4.Фондоотдача

  1,06

  1,90

  0,85

  80,30

  5.Оборачіваемость дебіторської заборгованості (разів)

  1,94

  3,70

  1,75

  90,14

  6.Время звернення дебіторської заборгованості (в днях)

  187,75

  98,74

  -89,01

  -47,41

  7.Оборачіваемость короткострокової кредиторської заборгованості (разів)

  3,38

  0,38

  -3,00

  -88,86

  8.Время звернення короткострокової кредиторської заборгованості

  108,01

  969,22

  861,22

  797,36

  9.Длітельность операційного циклу

  313,83

  214,67

  -99,16

  -31,60

  10.Длітельность виробничо-комерційного циклу

  205,82

  -754,56

  -960,37

  -466,62

  11.Оборачіваемость готової продукції

  25,47

  25,45

  -0,03

  -0,11

  12.Оборачіваемость оборотного капіталу

  1,11

  1,66

  0,54