• ВСТУП
 • 1. Теоретичні основи АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Коефіцієнти ділової активності


 • Дата конвертації10.06.2018
  Розмір68.41 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 68.41 Kb.

  Система показників фінансового стану підприємства та методика його аналізу

  АКАДЕМІЯ ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

  МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Кафедра бухгалтерського обліку

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни: Економіко-аналітична діяльність підприємства

  на тему: «Система показників фінансового стану підприємства та методика його аналізу»

  Виконав: слухач 523 гр.

  мл. л-т вн. сл. Левикін А.А.

  Перевірив: доцент кафедри

  бухгалтерського обліку

  майор вн. сл. Шукаєва А.В.

  РЯЗАНЬ - 2004

  ЗМІСТ

  Введение ................................................................................. 3

  1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства ......... ..5

  2. Аналіз фінансового стану підприємства ....................................... .17

  2.1.Общая оцінка фінансового стану підприємства .................. ... 17

  2.2. Показники ділової активності та ефективності діяльності підприємства ....................................................................................... ... 20

  2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності .......................................................................................... ... 25

  2.4. Аналіз ліквідності балансу і активів, терміновості оплати пасиву, поточної і перспективної ліквідності .............................................. ... .28

  3. Висновки і пропозиції .................................................................. 34

  Висновок .................................................................................... 36

  Список використаної літератури ................................................... ... 37

  Додатки .................................................................................... 38

  ВСТУП

  Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

  Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів, банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету і т.д. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними факторами, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерського балансу, пасиву та активу, їх взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.д.

  Зміст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій є - вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Інша функція аналізу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І, нарешті, - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.

  Таким чином, видно, яку значимість має оцінка фінансового стану підприємства, і що дана проблема є найбільш актуальною в нашій країні, при переході до розвиненої ринкової економіки.

  1. Теоретичні основи АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

  Під фінансовим станом підприємства розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

  Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовому стані. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничі і фінансові плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства, і, навпаки, в результаті невиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, знижується виручка і сума прибутку, отже, погіршується фінансовий стан підприємства і його платоспроможність .

  Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання. Головною метою фінансової діяльності є рішення, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.

  Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку частку повинні займати власні і позикові кошти. Слід знати і такі поняття ринкової економіки як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу.

  Тому фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту, Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів.

  Власники аналізують фінансові звіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності підвищення фірми. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та вкладами. Можна твердо говорити, що якість прийнятих рішень цілком залежить від якості аналітичного обгрунтування рішення. В останні роки з'явилося досить багато серйозних і актуальних публікацій, присвячених фінансовому аналізу. Активно освоюється зарубіжний досвід фінансового аналізу та управління підприємствами, банками, страховими організаціями і т.д. Разом з тим слід зазначити, що наявність великої кількості цікавих і оригінальних видань з різних аспектів фінансового аналізу не знижує потреби і попиту на спеціальну методичну літературу, в якій послідовно, крок за кроком відтворювалася б комплексна логічно цілісна процедура фінансового аналізу.

  Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, але і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану підприємства показує, по яких напрямках треба вести цю роботу, дає можливість виявити найбільш важливі аспекти і найбільш слабкі позиції у фінансовому стані підприємства. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. Але головною метою аналізу є своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується ціла система показників, що характеризують зміни:

  - структури капіталу підприємства по його розміщенню до джерел освіти;

  - ефективності і інтенсивності його використання;

  - платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;

  - запасу його фінансової стійкості.

  Показники повинні бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли відповісти на питання, наскільки надійно підприємство як партнер а, отже, прийняти рішення про економічну вигідність продовження відносин з ним. Аналіз фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, т. К. Абсолютні показники балансу в умовах інфляції практично неможливо привести в порівнянний вид. Відносні показники можна порівнювати з:

  - загальноприйнятими "нормами" для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

  - аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

  - аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення фінансового стану підприємства.

  Основні завдання аналізу:

  1) своєчасне виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяльності, і пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності;

  2) прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів;

  3) розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

  Аналізом фінансового стану підприємства займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджет і т. д.

  Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому аналітика і керуючого (менеджера) може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так і його проекція на найближчу або більш віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану. Але не тільки тимчасові границі визначають альтернативність цілей фінансового аналізу. Вони залежать також від цілей суб'єктів фінансового аналізу, тобто конкретних користувачів фінансової інформації.

  Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних задач.Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу. Основним фактором, в кінцевому рахунку, є обсяг і якість вихідної інформації. При цьому треба мати на увазі, що періодична бухгалтерська чи фінансова звітність підприємства - це лише "сира інформація", підготовлена ​​в ході виконання на підприємстві облікових процедур.

  Щоб приймати рішення по управлінню в області виробництва, збуту, фінансів, інвестицій і нововведень керівництву потрібна постійна ділова поінформованість з відповідних питань, яка є результатом відбору, аналізу, оцінки і концентрації вихідної сирої інформації, необхідно аналітичне прочитання вихідних даних виходячи з цілей аналізу і управління .

  Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів - це дедуктивний метод, тобто від загального до конкретного, але він повинен застосовуватися багаторазово. В ході такого аналізу як би відтворюється історична і логічна послідовність господарських фактів і подій, спрямованість і сила впливу їх на результати діяльності.

  Введення нового плану рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерської звітності в більшу відповідність з вимогами міжнародних стандартів викликає необхідність використання нової методики фінансового аналізу, що відповідає умовам ринкової економіки. Така методика потрібна для обгрунтованого вибору ділового партнера, визначення ступеня фінансової стійкості підприємства, оцінки ділової активності та ефективності підприємницької діяльності.

  Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом інформації про фінансову діяльність підприємства є бухгалтерська звітність, яка стала публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує підприємство із суспільством і діловими партнерами-користувачами інформації про діяльність підприємства.

  У певних випадках для реалізації цілей фінансового аналізу буває недостатньо використовувати лише бухгалтерську звітність. Окремі групи користувачів, наприклад керівництво і аудитори, мають можливість залучати додаткові джерела (дані виробничого і фінансового обліку). Проте, найчастіше річна і квартальна звітність є єдиним джерелом зовнішнього фінансового аналізу.

  Методика фінансового аналізу складається з трьох взаємопов'язаних блоків:

  1) аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;

  2) аналізу фінансового стану;

  3) аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності.

  Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану служить бухгалтерський баланс підприємства (форма N1 річної та квартальної звітності). Його значення настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу. Джерелом даних для аналізу фінансових результатів є звіт про фінансові результати та їх використання (форма N 2 річної та квартальної звітності). Джерелом додаткової інформації для кожного з блоків фінансового аналізу служить додаток до балансу (форма N 5 річної звітності).

  Під методом фінансового аналізу розуміється спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку.

  До характерних особливостей методу відносяться: використання системи показників, виявлення і зміна взаємозв'язку між ними.

  У процесі фінансового аналізу застосовується ряд спеціальних способів і прийомів.

  Способи застосування фінансового аналізу можна умовно поділити на дві групи: традиційні і математичні.

  До першої групи належать: використання абсолютних, відносних і середніх величин; прийом порівняння, зведення і угруповання, прийом ланцюгових підстановок.

  Прийом порівняння полягає в складанні фінансових показників звітного періоду з їхніми плановими значеннями і з показниками попереднього періоду.

  Прийом зведення й угруповання полягає в об'єднанні інформаційних матеріалів в аналітичні таблиці.

  Прийом ланцюгових підстановок застосовується для розрахунків величини впливу факторів у загальному комплексі їхнього впливу на рівень сукупного фінансового показника. Сутність прийомів цінних підстановок полягає в тому, що, послідовно замінюючи кожний звітний показник базисним, всі інші показники розглядаються при цьому як незмінні. Така заміна дозволяє визначити ступінь впливу кожного фактора на сукупний фінансовий показник.

  Основні методи аналізу фінансової звітності: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий, метод фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний аналіз.

  Горизонтальний (тимчасовий) аналіз - порівняння кожної позиції з попереднім періодом.

  Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому.

  Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду. За допомогою тренда формуються можливі значення показників в майбутньому, а, отже, ведеться перспективний аналіз.

  Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язку показників.

  Порівняльний аналіз - це і внутрішньогосподарський аналіз зведених показників підрозділів, цехів, дочірніх фірм і т. П., І міжгосподарський аналіз підприємства в порівнянні з даними конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними.

  Факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих і стохастичних прийомів дослідження. Факторний аналіз може бути як прямим, так і зворотним, т. Е. Синтез - з'єднання окремих елементів у загальний результативний показник.

  Багато математичні методи: кореляційний аналіз, регресійний аналіз, та ін., Увійшли в коло аналітичних розробок значно пізніше.

  Методи економічної кібернетики і оптимального програмування, економічні методи, методи дослідження операцій і теорії прийняття рішення, безумовно, можуть знайти безпосереднє застосування в рамках фінансового аналізу.

  Всі перераховані вище методи аналізу відносяться до формалізованих методів аналізу. Однак існують і неформалізовані методи: експертних оцінок, сценаріїв, психологічні, морфологічні і т. П., Вони засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні.

  В даний час практично неможливо відокремити прийоми і методи будь-якої науки як властиві виключно їй. Так і у фінансовому аналізі застосовуються різні методи і прийоми, раніше не використовувані в ньому.

  Основна мета аналізу фінансового стану - це не тільки оцінка поточного стан підприємства, але і відстеження тих чи інших тенденцій в зміні основних фінансових показників, виявлення слабких позицій, проведення цілеспрямованої роботи на поліпшення цих показників.

  При дослідженні застосовуються основні статистичні методи: угруповань, середніх і відносних величин, графічний, індексний, а також метод зіставлення. Головна мета аналізу фінансового стану - простежити динаміку і структуру змін фінансового стану підприємства за допомогою оцінки зміни основних фінансових показників.

  При цьому використовуються такі методи статистичного дослідження:

  * Побудова динамічних рядів, як фактичних показників, так і в порівнянних (відносних) показниках;

  * Розрахунок показників динамічних рядів;

  * Побудова трендових і регресійних моделей;

  * Розрахунок індексів.

  Чільне місце при аналізі фінансового стану займає:

  1) вивчення структури того чи іншого показника;

  2) характеристика динаміки показника;

  3) оцінка та дослідження факторів, що впливають на зміни основних показників, їх склад і динаміку зміни.

  Останнім часом, у зв'язку з повсюдним впровадженням обчислювальної техніки процес аналізу фінансового становища комерційного підприємства значно спростився. Будь-який грамотний економіст використовує стандартні електронні таблиці і в стані написати програми розрахунку фінансових показників і тим самим позбавити себе від монотонної розрахункової частини і зосередиться безпосередньо на аналізі і прогнозі.

  Тут слід зазначити, що успіх аналізу і прогнозу в значній мірі залежить від повноти та достовірності інформації.

  Методика аналізу фінансового стану призначена для забезпечення управління фінансовим станом підприємства та оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів в умовах ринкової економіки. Вона включає елементи, загальні як для зовнішнього, так і внутрішнього аналізу.

  Методика включає наступні блоки аналізу: загальна оцінка фінансового стану і його зміни за звітний період; аналіз фінансової стійкості підприємства; аналіз ліквідності балансу, аналіз ділової активності та платоспроможності підприємства.

  Оцінка фінансового стану і його зміни за звітний період з порівняльного аналітичного балансу, а також аналіз показників фінансової стійкості складають вихідний пункт, з якого повинен логічно розвиватися заключний блок аналізу фінансового стану. Аналіз ліквідності балансу повинен оцінювати поточну платоспроможність і давати висновок про можливість збереження фінансової рівноваги та платоспроможності в майбутньому. Порівняльний аналітичний баланс і показники фінансової стійкості відображають сутність фінансового стану. Ліквідність балансу характеризує зовнішні прояви фінансового стану, які обумовлені його сутністю. Поглиблення аналізу на основі даних обліку призводить до завдань, що належать переважно до внутрішнього аналізу. Так, дослідження факторів фінансової стійкості викликає необхідність внутрішнього аналізу запасів і витрат, а уточнення оцінки ліквідності балансу проводиться за допомогою внутрішнього аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

  В ході аналізу для характеристики різних аспектів фінансового стану застосовуються як абсолютні показники, так і фінансові коефіцієнти, які становлять відносні показники фінансового стану. Останні розраховуються у вигляді відносин абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій.

  Коефіцієнти розподілу застосовуються в тих випадках, коли потрібно визначити, яку частину той чи інший абсолютний показник фінансового стану становить від підсумку що включає його групи абсолютних показників. Коефіцієнти розподілу і їх зміни за звітний період, як буде показано нижче, відіграють велику роль в ході попереднього ознайомлення з фінансовим станом з порівняльного аналітичного балансу-нетто.

  Коефіцієнти координації використовуються для вираження відносин різних за суті абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій, що мають різний економічний сенс.

  Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значенні з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки за звітний період і за ряд років. В якості базисних величин використовуються усереднені по тимчасовому ряду значення показників даного підприємства, що відносяться до минулих сприятливим з точки зору фінансового стану періодів, середньогалузеві значення показників, значення показників, розраховані за даними звітності найбільш щасливого конкурента. Крім того, в якості бази порівняння можуть служити теоретично обґрунтовані або отримані в результаті експертних опитувань величини, що характеризують оптимальні або критичні з точки зору стійкості фінансового стану значення відносних показників. Такі величини фактично виконують роль нормативів для фінансових коефіцієнтів, хоча методики їх розрахунку в залежності, наприклад, від галузі виробництва, поки не створено, оскільки в даний час не сформувався і тому позбавлений повноцінної системної упорядкованості набір відносних показників, що застосовуються для аналізу фінансового стану підприємства. Найчастіше пропонується надмірна кількість показників. Для точної і повної характеристики фінансового стану підприємства і тенденцій його зміни достатньо порівняно невеликої кількості фінансових коефіцієнтів. Важливо лише, щоб кожен з цих показників відбивав найбільш суттєві сторони фінансового стану.

  Практика фінансового аналізу вже виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів.Серед них можна виділити 6 основних методів:

  горизонтальний (тимчасової) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

  вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому;

  трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основний тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формують можливі значення показників в майбутньому, а, отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз;

  аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

  порівняльний (просторовий) аналіз - це як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, так і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми господарськими даними;

  факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли дроблять на складові частини, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують в загальний результативний показник.

  2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

  2. 1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

  Повна назва організації - закрите акціонерне товариство "Калузький холодильник". ЗАТ "Калузький холодильник" було утворено в грудні 1995р. Його основною діяльністю стало виробництво продуктів харчування повсякденного попиту. У розпорядженні організації є вся необхідна техніка та штат висококваліфікованих співробітників. Є власні складські приміщення для зберігання готової продукції.

  Організацією регулярно проводяться рекламні компанії. Їх метою є розширення обсягу продажів і ринку збуту. Для цього використовуються регіональні теле- і радіомовні компанії, преса.

  Метою стратегії підприємства є завоювання і зміцнення становища на регіональному ринку. У таблиці 1 наведені основні техніко-економічні показники.

  Таблиця 1. Аналіз балансу

  АКТИВ На початок року На кінець року Відхилення, тис. Руб. Темп приросту,%
  1 2 3 4 5
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи 25980 27700 1720 6,6%
  Основні засоби 5839647 5839647 0 0,0%
  незавершене будівництво 1366659 1380065 13406 1,0%
  Інші необоротні активи 1887261 1900423 13162 0,7%
  Разом у розділі I 9119547 9147835 28288 0,3%
  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
  запаси 1200210 2205594 1005384 83,8%
  в тому числі:
  сировину, матеріали, та інші аналогічні цінності 729292 1697240 967948 132,7%
  витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) 5920 5920 0 0,0%
  товари відвантажені 464698 502434 37736 8,1%
  Податок на додану вартість по придбаних цінностей 42689 42689 0 0,0%
  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 2447121 2248415 -198706 -8,1%
  в тому числі:
  покупці і замовники 2447121 2248415 -198706 -8,1%
  Грошові кошти 878075 949375 71300 8,1%
  Разом у розділі II 4567795 5446073 878278 19,2%
  ПАСИВ
  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ
  Статутний капітал 1032730 1032730 0 0,0%
  Додатковий капітал 1294696 1294696 0 0,0%
  Резервний капітал 29682 29682 0 0,0%
  в тому числі:
  резервні фонди, утворені відповідно до законодавства 3456752 3456752 0 0,0%
  резерви, утворені відповідно до установчих документів 1531148 1531148 0 0,0%
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ---- 1401250
  Разом у розділі III 7371833 7984913 613080 8,3%
  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити 1807185 2100671 293486 16,2%
  Разом у розділі IV. 1807185 2100671 293486 16,2%
  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити
  Кредиторська заборгованість 1051572 1051572 0 0,0%
  в тому числі:
  постачальники та підрядники 910687 910687 0 0,0%
  заборгованість з податків і зборів 140885 140885 0 0,0%
  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів 3456752 3456752 0 0,0%
  Разом у розділі V 4508324 4508324 0 0,0%
  БАЛАНС 13687342 14593908 906566 6,6%

  З таблиці видно, що зміни відбулися незначні. Це сталося через те, що за звітний період підприємством було придбано машини і обладнання, будівлі. Запаси збільшилися значно на 83,8% в основному за рахунок придбання сировини і матеріалов.Пополненіе запасів забезпечує безперервність процесу виробництва і, отже, кругообіг оборотного капіталу. Знизилася дебіторська заборгованість на 8,1%. На таку ж суму збільшилися грошові кошти. Збільшити позикові кошти за рахунок короткострокових кредитів банків. Загалом, баланс підприємства збільшився за рік на 6,6%.

  2.2. Показники ділової активності та ефективності діяльності підприємства.

  Рентабельність - це показник прибутковості. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від його рентабельності.

  коефіцієнти рентабельності

  1) Рентабельність продажів:

  K 1 R = P / N,

  де N- виручка від реалізації продукції

  Р - прибуток від реалізації продукції

  K 1 R 0 = 28173790/798210 = 18,68

  K 1 R 1 = 48015164/1508161 = 31,84

  Δ K 1 R = 31,84-18,68 = 13,16

  Даний коефіцієнт показує, що в 2002 р на одиницю реалізованої продукції припадало 13,68руб. прибутку, а в 2003 31,84руб .. Зростання є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво.

  2) Рентабельність всього капіталу фірми

  K 2 R = P / В,

  де В - середній за період підсумок балансу-нетто

  K 2 R 0 = 28173790/14140625 = 1,99

  K 2 R 1 = 48015164/14140625 = 3,34

  Δ K 2 R = 3,34-1,99 = 1,35

  Коефіцієнт показує підвищення ефективності використання всього майна підприємства.

  3) Рентабельність основних засобів та інших необоротних активів

  K 3 R = P / F,

  де F-середня за період величина основних засобів та інших необоротних активів.

  K 3 R 0 = 28173790/9119547 = 3,09

  K 3 R 1 = 48015164/9147835 = 5,25

  Δ K 3 R = 5,25-3,09 = 2,16

  У 2002 р. 3,09 руб. доводилося на одиницю вартості коштів, а в 2003 5,25руб. Збільшення коефіцієнта показуєте ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів.

  4) Рентабельність власного капіталу

  K 4 R = P / І,

  де І - середня за період величина джерел власних коштів підприємства по балансу

  K 4 R 0 = 28173790/7678373 = 3.67

  K 4 R 1 = 48015164/7678373 = 6,25

  Δ K 4 R = 6,25-3,67 = 2,58

  Збільшення коефіцієнта свідчить про ефективність використання власного капіталу.

  5) Рентабельність перманентного капіталу

  K 5 R = P / (І + К),

  де К-середня за період величина довгострокових кредитів і позик.

  K 5 R 0 = 28173790 / (7678373 + 1953928) = 2,92

  K 5 R 1 = 48015164 / (7678373 + 1953928) = 4,98

  Δ K 5 R = 4,98-2,92 = 2,06

  Ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність фірми, на тривалий термін зростає.

  Коефіцієнти ділової активності

  1) Коефіцієнт загальної оборотності капіталу

  КА = N / B,

  До 1 А 0 = 28173790/14140625 = 1,99

  До 1 А 1 = 48015164/14140625 = 1,4

  Δ До 1 А = 1,4-1,99 = -0,59

  Скоротилося обороту коштів підприємства на 1,4 раз за рік.

  2) Коефіцієнт оборотності мобільних засобів

  До 2 А = N / (Z + R) де Z - середня за період величина запасів за балансом

  R - середня за період величина грошових коштів, розрахунків та інших активів.

  До 2 А 0 = 28173790 / (1702752 + 913725) = 10,77

  До 2 А 1 = 48015164 / (1702752 + 913725) = 18,35

  Δ К 2 А = 18,35-10,77 = 7,58

  Швидкість обороту всіх мобільних коштів підприємства збільшилася за рік на 7,58.

  3) Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних активів

  До 3 А = N / Z

  До 3 А 0 = 28173790/1702752 = 16,55

  До 3 А 1 = 48015164/1702752 = 28,2

  Δ До 3 А = 28,2-16,55 = 11,65

  Число оборотів запасів підприємства за рік збільшився на 11,65 обороту.

  4) Коефіцієнт оборотності готової продукції

  До 4 А = N / Zr

  де Zr- середня за період величина готової продукції.

  До 4 А 0 = 28173790/483566 = 58,26

  До 4 А 1 = 48015164/483566 = 99,3

  Δ До 4 А = 99,3-58,26 = 41,04

  Зростання коефіцієнта говорить про збільшення попиту на готову продукцію підприємства.

  5) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  До 5 А = N / rа

  Де r - середня за період дебіторська заборгованість

  До 5 А 0 = 28173790/2347768 = 12

  До 5 А 0 = 48015164/2347768 = 20,45

  Δ До 5 А = 20,45-12 = 8,45

  Швидкість обороту дебіторської заборгованості зросла.

  6) Середній термін обороту дебіторської заборгованості

  До 6 А = 365 / К

  До 6 А 0 = 365/12 = 30,42

  До 6 А 1 = 365 / К 5а 1 = 365 / 20,45 = 17,85

  Δ До 6 А = 17,85-30,42 = -12,57

  Середній термін погашення дебіторської заборгованості зменшується, що оцінюється позитивно.

  7) Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  До 7 А = N / rр

  де rр - середня за період кредиторська заборгованість

  До 7 А 0 = 28173790/1051572 = 26,79

  До 7 А 1 = 48015164/1051572 = 45,66

  Δ До 7 А = 45,66-26,79 = 18,87

  Зростання показує збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства.

  8) Середній термін обороту кредиторської заборгованості

  До 8 А = 365 / К 7 А

  До 8 А 0 = 365 / 26,79 = 13,63

  До 8 А 1 = 365 / 45,66 = 7,99

  Δ До 8 А = 7,99-13,63 = -5,64

  Термін повернення боргів підприємства знизився.

  9) Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

  До 9 А = N / F

  де F - середня за період величина основних засобів та інших необоротних активів

  До 9 А 0 = 28173790/9133691 = 3,08

  До 9 А 1 = 48015164/9133691 = 5,26

  Δ До 9 А = 5,26-3,08 = 2,18

  Підвищилася ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, яка вимірюється величиною продажів на одиницю вартості товару.

  10) Коефіцієнт оборотності власного капіталу

  До 10 А = N / І

  До 10 А 0 = 28173790/7678373 = 3,67

  До 10 А 1 = 48015164/7678373 = 6,25

  Δ До 10 А = 6,25-3,67 = 2,58

  Спостерігається незначне зростання швидкості обороту власного капіталу.

  2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності.

  У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових коштів, важливою аналітичної характеристикою є фінансова стійкість підприємства.

  Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. В результаті здійснення будь-якої господарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним, або поліпшитися, або погіршитися. Потік господарських операцій, що здійснюються щодня, є як би «підбурювачем» певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з одного типу стійкості в інший. Знання граничних меж зміни джерел засобів для покриття вкладення капіталу в основні фонди чи виробничі запаси позвол яет генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

  Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів і пасивів. Це необхідно, щоб відповісти на питання: на скільки організація незалежна з фінансової точки зору, расті т або знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завдань ам її фінансово-господарської діяльності.

  На практиці застосовують різні методики аналізу фінансової стійкості. Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства за допомогою абсолютних показателей.Для характеристики джерел формування запасів визначають три основні показники.

  Наявність власних оборотних коштів (ВОК), як різниця між капіталом і резервами (I розділ пасиву балансу) і необоротні активи (I розділ активу балансу). Цей показник характеризує чистий оборотний капітал. Його збільшення в порівнянні з попереднім періодом свідчить про подальший розвиток діяльності підприємства. У формалізованому вигляді наявність обігових коштів можна записати.

  СОС = ОА - КО

  де ОА- оборотні активи;

  КО - короткострокові зобов'язання.

  Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (СД), визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів (ДП - II розділ пасиву балансу):

  ВД = ВОК + ДП

  Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ОІ), визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму короткострокових позикових коштів (КЗС):

  ОІ = СД + КЗС

  Таблиця 2. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

  показники На початок періоду На кінець періоду
  1.0бщая величина запасів (3) 1200210 2205594

  2.Наличие:

  власних оборотних коштів (ВОК)

  59471 937749
  власних і довгострокових позикових джерел (СД) 1866656 3038420
  загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ОІ) 6374980 7546744

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування:

  1. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (ВОК):

  СОС = СОС-3

  де 3 - запаси.

  На початок періоду СОС = 59471-1200210 = -1140739,

  На кінець періоду СОС = 937749-2205594 = -1267845.

  Δ СОС = -1267845 + 1140739 = -127106.

  У підприємства ЗАТ «Калузький холодильник» очевидний недолік власних оборотних коштів. Причому за рік він збільшився на 127106тис.руб.

  2. Надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових джерел формування запасів (СД):

  СД = СД-3

  На початок періоду СД = 1866656 -1200210 = 666446

  На кінець періоду СД = 3038420 -2205594 = 832826.

  Δ СД = 832826-666446 = 166380

  Недолік у власних довгострокових джерел формування запасів за рік зменшився на 166 380 тис.руб.

  3. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів (ОІ):

  ОІ = ОІ - 3

  На початок періоду ОІ = 6374980-1200210 = 5174770

  На кінець періоду ОІ = 7546744 - 2205594 = 5341150

  Δ ОІ = 5341150 - 5174770 = 166380.

  Платоспроможність означає наявність у організації грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є: а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої дебіторської заборгованості.

  Неплатоспроможність може бути як випадковою, тимчасовою, так і тривалої, хронічної. Її причини: недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами, невиконання плану реалізації послуг, нераціональна структура оборотних коштів, несвоєчасне надходження платежів від контрагентів.

  2.4. Аналіз ліквідності балансу і активів, терміновості оплати

  пасиву, поточної і перспективної ліквідності.

  Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності організації, т. Е. Його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.

  Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб даний вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність.

  Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованих у порядку зростання термінів.

  Залежно від ступеня ліквідності, тобто. Е. Швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства поділяються на такі групи.

  А 1. Найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери). Дана група розраховується наступним чином:

  А 1 = стор.250 + стр.260

  А 2. Швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, інші оборотні активи, готова продукція. (Стр.240)

  А3. Повільно реалізовані активи - статті розділу II активу балансу, які включають запаси, ПДВ, дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються більш, ніж через 12 місяців після звітної дати) та інші оборотні активи.

  А3 = стор.210 + стр.220 + стр.230 + стор.270

  А4. Важко реалізовані активи - статті розділу I активу балансу - необоротні активи (стор.190)

  Наведемо активи за ступенем ліквідності в табліце3.

  Таблиця 3. Структура активу балансу ЗАТ "Калузький холодильник" за ступенем ліквідності.

  Група активу балансу за ступенем ліквідності На початок звітного періоду На кінець звітного періоду абсолютне відхилення

  Темп приросту,

  %

  А1 - найбільш ліквідні активи 878075 949375 71300 8,1
  А2 - швидко реалізованих активи 2447121 2248415 -198706 -8,1
  А3 - повільно реалізовані активи 1242599 2248283 1005684 80,9
  А4 - важкореалізовані активи 9119547 9147835 28288 0,3

  З таблиці видно, що за звітний період найбільше збільшилися повільно реалізовані активи, на 80,9%. Важкореалізовані активи залишилися практично на колишньому місці, їх збільшення склало лише 0,3%.

  Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.

  П1. Найбільш термінові зобов'язання - до них відноситься кредиторська заборгованість. (Стр.620)

  П2. Короткострокові пасиви - це короткострокові позикові кошти, та інші короткострокові пасиви. (Стр.610 + стр.660)

  П3.Довгострокові пасиви - це статті балансу, пов'язані з IV і V розділах, т. Е. Довгострокові кредити і позикові кошти, а також доходи майбутніх періодів, фонди споживання, резерви майбутніх витрат і платежів. (Стр.590 + стр.630 + стр. 640 + стр.650 + стр.660)

  П4. Постійні пасиви або стійкі - це статті III розділу балансу. (Стр.490)

  Наведемо пасиви балансу ЗАТ "Калузький холодильник" за ступенем погашення зобов'язань в таблиці 4.

  Таблиця 4. Структура пасиву балансу за ступенем

  погашення зобов'язань.

  Група пасиву балансу за ступенем погашення зобов'язань На початок звітного періоду На кінець звітного періоду абсолютне відхилення Темп приросту
  П1 - найбільш термінові зобов'язання 1051572 1051572 0
  П3 довгострокові зобов'язання 1807185 2100671 293486 16
  П4 - постійні обязательстка 7371833 7984913 613080 8

  Найбільш термінові зобов'язання не змінилися зовсім. Найбільше збільшилися довгострокові пасиви, на 16%. Сталося і увелічіліченіе власних коштів підприємства на 8%.

  Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити наступні показники:

  Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) - Кт.л.показивает достатність оборотних коштів у підприємства, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань, характеризує платоспроможність підприємства за період, рівний середньої тривалості обороту оборотних коштів.

  Нормальне обмеження: До Т.Л. повинен бути не менше 2.

  ТЛ = ТА / КП, де

  ТА - разом по розділу оборотні активи, стр290

  КП - короткострокові пасиви, стр690.

  Коефіцієнт термінової ліквідності характеризує прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Оптимальне значення коефіцієнта 1 і вище. Низькі значення вказують на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість обігу найбільш ліквідної частини оборотних коштів у грошову форму для розрахунків зі своїми постачальниками.

  СП = (ДС + ДБ) / КП, де

  ДС - грошові кошти та їх еквіваленти,

  ДБ - розрахунки з дебіторами,

  КП - короткострокові пасиви.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена найближчим до моменту складання балансу час. Розраховується, як відношення найбільш ліквідних активів (грошових коштів і короткострокових цінних паперів) до поточних пасивів:

  АЛ = ДС / КП, де

  ДС - грошові кошти та їх еквіваленти,

  КП - короткострокові пасиви,

  Нормальне обмеження - 0,3 -0,08.

  Таблиця 5. Аналіз коефіцієнтів ліквідності

  показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду абсолютне відхилення
  Коефіцієнт поточної ліквідності 1,0132 1,2080 0,19
  Коефіцієнт термінової ліквідності 0,73757 0,70931 -0,03
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,19477 0,21058 0,02

  Коефіцієнти поточної ліквідності та абсолютної ліквідності відповідають нормам. Відстає від норми лише коефіцієнт термінової ліквідності, який до того ж знизився за рік на 0,03, що вказує на погіршення стану платоспроможності підприємства. Тобто, можна зробити висновок, що підприємство платоспроможне.

  Аналіз фінансових коефіцієнтів.

  Фінансові коефіцієнти ринкової стійкості багато в чому базуються на показниках рентабельності підприємства, ефективності управління та ділової активності. Їх слід розраховувати на певну дату складання балансів і розглядати в динаміці.

  Коефіцієнт концентрації власного капіталу (ККС) показує, яка частка власників комерційної організації в загальній сумі коштів, вкладених в комерційну організацію. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійка, стабільна і незалежна від зовнішніх кредиторів комерційна організація. ККС = Власний капітал (стр.490) / Всього джерел (стр.700)

  На початок періоду: ККС = 7371833/13687342 = 0,53859

  На кінець періоду: ККС = 7984913/14593908 = 0,54714

  Як ми бачимо, власникам належить половина коштів, вкладених у підприємство, і ця частка зростає.

  ККП = (Короткострокові пасиви (стр.690) + Довгострокові пасиви (стр.590)) / Всього джерел (стр.700)

  На початок періоду: ККП = (4508324 + 1807185) / 13687342 = 0,4614124

  На кінець періоду: ККП = (4508324 + 2100671) / 14593908 = 0,452859851

  Позиковий капітал займає меншу частину коштів і поступово знижується.

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км) показує, яка його частина використовується для фінансування поточної діяльності, а яка частина капіталізована.

  Км = Власні оборотні кошти (стр.490 + 590-190) / власний капітал (стр.490)

  На початок періоду: Км = (7371833 + 1807185-9119547) / 7371833 = 0,008067329

  На кінець періоду: Км = (7984913 + 2100671-9147835) / 7984913 = 0,1174401

  Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (Кс) дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості комерційної організації.

  Кс = Короткострокові зобов'язання (стр.690) + Долгосрочниеобязательства (стр.590) / власний капітал (стр.490)

  На початок періоду: Кс = (4508324 + 1807185) / 7371833 = 0,8567

  На кінець періоду: Кс = (4508324 + 2100671) / 7984913 = 0,8277

  Власний капітал переважає над позиковим.

  Таблиця 6. Джерела кредиторської заборгованості.

  показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду абсолютне відхилення
  Заборгованість перед постачальниками і підрядниками 910687 910687 0
  Заборгованість з податків і зборів 140885 140885 0
  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів 3456752 3456752 0

  Вся заборгованість залишилася на колишньому рівні.

  3. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

  Фінансовий стан - це сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Однак мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, але ще і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану показує, по яким конкретним напрямкам треба вести цю роботу, дає можливість виявлення найбільш важливих аспектів і найбільш слабких позицій у фінансовому стані саме на даному підприємстві. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану конкретного підприємства в конкретний період його діяльності.

  В ході роботи було виявлено наступне:

  · Виявлено дефіцит власних оборотних коштів. За рік відбулося його збільшення на 127106тис.руб .;

  · Проведено детальний аналіз кредиторської заборгованості, який показав, що більшу її частину становлять заборгованість перед фондом споживання;

  · Відзначено значне збільшення запасів (більш ніж на 80%);

  · Підприємству вдалося збільшити суму довгострокового банківського кредиту;

  В ході дослідження проводився аналіз ліквідності балансу. Для цього було виконано наступне:

  · Проведена угруповання активів за ступенем їх ліквідності і пасивів за термінами їх погашення;

  · Виявлена ​​недостатня ліквідність балансу організації, особливо в частині найбільш термінових зобов'язань;

  · Розраховані фінансові коефіцієнти ліквідності, які виявилися набагато нижче нормованих значень, що говорить про фінансову стабільність організації.

  В процесі роботи дана оцінка фінансової стійкості підприємства. Тут було відзначено, що:

  · Організація не перебуває в сильній фінансової залежності від позикових джерел коштів;

  · Для даної фірми характерно стійке фінансове становище;

  · Підприємство має фінансово - економічної самостійністю.

  · Підприємство працює прибутково.

  Прийнявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, можна дати деякі рекомендації щодо покращення і оздоровлення підприємства:

  · Вжити заходів щодо зниження кредиторської заборгованості ;;

  · Слід збільшити обсяг інвестицій в основний капітал і його частку в спільному майні організації;

  · Необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства; особливо звернути увагу на прирощення бистрореалізуемих активів;

  · Звернути увагу на організацію виробничого циклу, на рентабельність продукції, її конкурентоспроможність.

  · Змінити ставлення до управління виробництвом,

  · Удосконалити структуру управління,

  · Удосконалювати кадрову політику,

  · Продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення,

  · Вишукувати резерви по зниженню витрат на виробництво,

  · Активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

  ВИСНОВОК.

  Головна мета виробничого підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу управлінця.

  Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.

  У першій частині даної роботи була представлена ​​історія, правова форма, призначення підприємства; були показані основні техніко-економічні показники. Механізм формування фінансових ресурсів підприємства, що складають основу економічного потенціалу держави.

  У другій частині, що займає більшу частину роботи, було обстежено діюче підприємство і його фінансове становище. В ході роботи було встановлено реальний стан справ на підприємстві; виявлені зміни у фінансовому стані і фактори, що викликали ці зміни.

  У третій частині були зроблені висновки і запропоновані першочергові заходи, що підвищують ефективність діяльності аналізованого господарського суб'єкта.

  Список використаної літератури.

  1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. М .: Фінанси і статистика, 2003.

  2. Балабанов І. Т. Фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 2003.

  3. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз. - М .: Фінанси і статистика, 2003.

  4. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового сотояния підприємства - вид. 3-е исправ., Доп. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2002.

  5. Ковальова А. М. Фінанси в управлінні підприємством. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

  6. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства.

  7. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу, М .: Фінанси і статистика, 2003.

  8.А. К. Шишкін, С.С. Вартанян, В.А. Микрюков "Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз на комерційних підприємствах" "Інфра - м" - 2000.

  Додаток 1.

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС за 2003 рік

  Організація ЗАТ "Калузький холодильник"

  Одиниця виміру руб.

  АКТИВ Код стор. На початок року На кінець року
  1 2 3 4

  I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

  Нематеріальні активи

  110 25980 27700
  Основні засоби 120 5839647 5839647
  незавершене будівництво 130 1366659 1380065
  Довгострокові фінансові вкладення 140
  відкладені податкові активи 145
  Інші необоротні активи 150 1887261 1900423
  Разом у розділі I 190 9119547 9147835
  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  в тому числі:

  210 1200210 2205594
  сировину, матеріали, та інші аналогічні цінності 211 729292 1697240
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 212
  витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) 213 5920 5920
  готову продукцію і товари для перепродажу 214
  товари відвантажені 215 464698 502434
  витрати майбутніх періодів 216
  інші запаси і витрати 217
  Податок на додану вартість по придбаних цінностей 220 42689 42689

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  в тому числі:

  230
  покупці і замовники 231

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  в тому числі:

  240 2447121 2248415
  покупці і замовники 241 2447121 2248415
  Короткострокові фінансові вкладення 250

  Грошові кошти

  260 878075 949375
  Інші оборотні активи 270
  Разом у розділі II 290 4567795 5446073
  БАЛАНС 300 13687342 14593908

  ПАСИВ

  Код стор. На початок року На кінець року
  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ
  Статутний капітал 410 1032730 1032730
  Додатковий капітал 420 1294696 1294696
  Резервний капітал 430 29682 29682
  в тому числі:
  резервні фонди, утворені відповідно до законодавства 431 3456752 3456752
  резерви, утворені відповідно до установчих документів 432 1531148 1531148

  Нерозподілений прибуток

  (Непокритий збиток)

  470 ---- 1401250
  Разом у розділі III 490 7371833 7984913
  I V. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити 510 1807185 2100671
  Відкладені податкові зобов'язання 515
  Інші довгострокові пасиви 520
  Разом у розділі I V. 590 1807185 2100671
  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити 610
  Кредиторська заборгованість 620 1051572 1051572
  в тому числі:
  постачальники та підрядники 621 910687 910687
  заборгованість перед персоналом організації 622
  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  623

  заборгованість з податків і зборів 624 140885 140885
  інші кредитори 625
  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів 630 3456752 3456752
  Доходи майбутніх періодів 640
  Резерви майбутніх витрат 650
  Інші короткострокові зобов'язання 660
  Разом у розділі V 690 4508324 4508324
  БАЛАНС 700 13687342 14593908
  ДОВІДКА про наявність цінностей,
  які обліковуються на позабалансових рахунках
  Орендовані основні засоби 910
  в тому числі по лізингу 911
  Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання 920
  Товари, прийняті на комісію 930
  Списана у збиток заборгованість неплатоспроможність дебіторів 940
  Забезпечення зобов'язань і платежів отримані 950
  Забезпечення зобов'язань і платежів видані 960
  Знос житлового фонду 970
  Знос об'єктів зовнішнього благоустрою та інших аналогічних об'єктів 980
  Нематеріальні активи, отримані в користування 990

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ за 2003 рік

  Організація ЗАТ "Калузький холодильник"

  Одиниця виміру руб.

  найменування показника Код стор. За звітний період За аналогічний період минулого року
  1 2 3 4

  Доходи і витрати по звичайних видах
  діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010 48015164 28173790
  Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 020 39894535 23408860
  Валовий прибуток 029 8120629 4764930
  Комерційні витрати 030 686455 402790
  Управлінські витрати 040 5565652 3265750
  Прибуток (збиток) від продажу 050 1868522 1096390

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060
  Відсотки до сплати 070 390786 325290
  Доходи від участі в інших організаціях 080
  Інші операційні доходи 090 36850 34850
  Інші операційні витрати 100 6425 7740
  позареалізаційні доходи 120 500025 418230
  позареалізаційні витрати 130 6400 3870
  Прибуток (збиток) до оподаткування 140 2001786 1212570
  відкладені податкові активи 141
  Відкладені податкові зобов'язання 142
  Податок на прибуток 150 600536 424400
  Чистий прибуток (збиток) чергового
  періоду
  190 1401250 788170

  ДОВІДКОВО.

  Постійні податкові зобов'язання (активи)


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Система показників фінансового стану підприємства та методика його аналізу

  Скачати 68.41 Kb.