Дата конвертації29.06.2017
Розмір65.48 Kb.
ТипКурсова робота

Скачати 65.48 Kb.

Складання платіжного балансу та його оцінка

зміст

Вступ

ГЛАВА 1 Теоретичні основи платіжного балансу країни

1.1 Поняття і склад платіжного балансу країни

1.2 Фактори, що впливають на платіжний баланс країни

1.3 Методи державного регулювання платіжного балансу

ГЛАВА 2 Принципи складання платіжного балансу та його оцінка на прикладі Російської Федерації

2.1 Методологія складання платіжного балансу

2.2 Аналіз платіжного балансу Російської Федерації за 2008-2009 рр.

висновок

Список використаної літератури

Додаток 1

Вступ

Багатогранні відносини між країнами - економічні, політичні, військові, культурні - породжують грошові платежі і надходження. Вся сукупність міжнародних відносин країни знаходить відображення в балансовому рахунку її міжнародних операцій, який традиційно називається платіжним балансом.

Органи державної влади, що визначають економічну, фінансову і грошово-кредитну діяльність країни, відчувають постійну необхідність в інформації про взаємини держави як суб'єкта міжнародних економічних відносин з економічними агентами зовнішнього світу. Такого роду інформація також необхідна самим економічним агентам для прийняття рішень щодо майбутніх дій на фінансових, валютних і грошових ринках, в області інвестиційної та цінової політики.

В даний час платіжний баланс всебічно вивчається фахівцями в галузі міжнародних економічних відносин як джерело важливої ​​інформації, яка розкриває особливості участі країни в міжнародному обміні товарами, послугами і капіталами.

Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що платіжний баланс являє собою дзеркальне відображення економічного стану країни. Аналіз платіжного балансу дозволяє зробити висновки про те, наскільки ефективно країна дозволяє (здатна) керувати своєю зовнішньоекономічною діяльністю і, відповідно, служити основою для прийняття рішень в області зовнішньоекономічної політики.

Платіжний баланс дає можливість досліджувати процес здійснення іноземних капіталовкладень в країні і вітчизняних капіталовкладень за кордоном. Цей аспект аналізу платіжного балансу має особливо важливе значення для Росії на сучасному етапі її розвитку.

В умовах часткової конвертованості рубля і необхідності його стабілізації платіжний баланс дозволяє досліджувати динаміку золото валютних резервів країни і регулювати процес ввезення та вивезення золота і валюти для Росії.

Таким чином, платіжний баланс дає узагальнюючу характеристику становища країни на міжнародних фінансових ринках, що дозволяє керівним органам країни розробити систему заходів, необхідних для пошуків джерел фінансування інвестицій в економіку.

Велика увага вивченню питань, пов'язаних з платіжним балансом країни, приділяють такі вчені, як Буглай В.Б., Литвинцев М.М., Колесов В.П., Кулаков М.В., Красавіна Л.М. та інші.

Метою даної курсової роботи є всебічне вивчення платіжного балансу, виявлення його складових елементів, а також оцінка платіжного балансу Російської Федерації.

Для досягнення даної мети в роботі необхідно вирішити ряд завдань:

1. Визначити поняття та структуру платіжного балансу країни.

2. Виявити фактори, що впливають на платіжний баланс.

3. Вивчити методи державного регулювання платіжного балансу.

4. Визначити методологію складання платіжного балансу країни.

5. Дати оцінку платіжного балансу Російської Федерації.

ГЛАВА 1 Теоретичні основи платіжного балансу країни

1.1 Поняття і склад платіжного балансу країни

Існує безліч різних визначень поняття «платіжний баланс», так як кожен автор трактує його по-своєму.

Платіжний баланс Російської Федерації - статистична система, в якій відображаються всі валютні операції між резидентами і нерезидентами Російської Федерації, пов'язані зі зміною прав власності на товари, послуги, фінансові активи, надання праці і капіталу. 1

Платіжний баланс - балансовий рахунок міжнародних операцій - це вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв'язків країни у формі співвідношення показників ввезення і вивезення товарів, послуг, капіталів. 2

Звернемося до визначення платіжного балансу в зарубіжній економічній літературі. У фундаментальній праці американських економістів Вассермана і Уейра з проблем платіжного балансу дається таке визначення. Платіжний баланс можна визначити як статистичне уявлення економічних операцій, які мали місце протягом даного періоду між резидентами даної країни та представниками решти світу, т. Е. В іншій країні, групи країн і міжнародних організацій. 3

Методичні вказівки Міжнародного валютного фонду визначають платіжний баланс як таблицю статистичних показників за даний період, що показує:

а) операції з товарами, послугами і доходами між даною країною та рештою світу;

б) зміну власності та інші зміни в належать цій країні монетарному золоті, спеціальних прав запозичення (СПЗ), а також фінансові вимоги і зобов'язання по відношенню до решти світу;

в) односторонні перекази і компенсуючі записи, які необхідні для балансування в бухгалтерському сенсі тих операцій і змін, які взаємно покриваються. 1

Платіжний баланс характеризує співвідношення сум платежів, вироблених країною за кордоном протягом певного періоду і які надійшли в країну протягом того ж періоду. Платіжний баланс, в якому надходження грошових коштів перевищують їх витрачання, називають активним, а в протилежному випадку - пасивним.

За економічним змістом різняться платіжний баланс на певну дату і за певний період.

Платіжний баланс на певну дату неможливо зафіксувати в формі статистичних показників. Він існує у вигляді мінливого день у день співвідношення платежів і надходжень. Стан платіжного балансу визначає попит і пропозицію національної та іноземної валюти в даний момент, воно є одним із чинників формування валютного курсу.

Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік) складається на основі статистичних показників про здійснені за цей період зовнішньоекономічні операції і дозволяє аналізувати зміни в міжнародних економічних відносинах країни, масштаби і характер її участі в світовому господарстві. Показники платіжного балансу за період пов'язані з агрегатними показниками економічного розвитку (валовим внутрішнім продуктом, національним доходом і т.п.) і є об'єктом державного регулювання. Стан платіжного балансу за період тісно пов'язано зі станом національної валюти в довгостроковому аспекті, ступенем її стабільності або характером змін валютного курсу.

Платіжний баланс має наступні основні розділи:

 • торговий баланс, тобто співвідношення між вивезенням і ввезенням товарів;

 • баланс послуг і некомерційних платежів (баланс «невидимих» операцій);

 • баланс поточних операцій, що включає рух товарів, послуг і односторонніх переказів;

 • баланс руху капіталів і кредитів;

 • операції з офіційними валютними резервами.

Показники зовнішньої торгівлі традиційно займають важливе місце в платіжному балансі. Співвідношення вартості експорту і імпорту товарів утворює торговий баланс.

Економічне значення активу або дефіциту торговельного балансу стосовно конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв'язків з партнерами і загальної економічної політики. Для країн, які відстають від лідерів за рівнем економічного розвитку, активний торговельний баланс необхідний як джерело валютних коштів для оплати імпорту ліцензій, доходів від іноземних інвестицій та інших міжнародних зобов'язань. Для ряду промислово розвинених країн (Японія, ФРН і ін.) Активне сальдо торгового балансу використовується для експорту капіталу, створення другої економіки за кордоном. Пасивний торговий баланс вважається небажаним і звичайно оцінюється як ознака слабкості світогосподарських позицій країни. 1

Баланс послуг включає платежі і надходження з транспортних перевезень, страхування, електронної, телефонної, поштової та інших видів зв'язку, міжнародного туризму, обміну науково-технічним і виробничим досвідом, експертним послугам, змісту дипломатичних, торговельних та інших представництв за кордоном, передачі інформації, культурним і науковим обмінам, різним комісійним зборам, рекламі, ярмаркам і т.д. Послуги являють собою динамічно розвивається сектор світових економічних зв'язків, його роль і вплив на обсяг і структуру платежів і надходжень постійно зростають.

За прийнятими у світовій статистиці правилами в розділ «послуги» входять виплати та надходження доходів з інвестицій та відсотків за міжнародними кредитами, хоча за економічним змістом вони ближче до руху капіталів. У платіжному балансі виділяються статті: надання військової допомоги іноземним державам, військові витрати за кордоном. Вони як би примикають до операцій послуг.

За методикою МВФ прийнято також показувати особливою позицією в платіжному балансі односторонні переклади. В тому числі:

1) державні операції - субсидії іншим країнам по лінії економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації;

2) приватні операції - переклади іноземних робітників, фахівців, родичів на батьківщину. Цей вид операцій має велике економічне значення. Італія, Туреччина, Іспанія, Греція, Португалія, Пакистан, Єгипет та інші країни приділяють велику увагу регулюванню виїзду за кордон своїх громадян на заробітки, так як використовують це джерело значних валютних надходжень для розвитку економіки. Для ФРН, Франції, Великобританії, Швейцарії, США, ПАР та інших країн, тимчасово котрі приваблюють іноземних робітників і фахівців, навпаки, такі перекази коштів служать джерелом дефіциту цієї статті платіжного балансу. 1

Перераховані операції послуг, руху доходів від інвестицій, угоди військового характеру і односторонні переклади називають «невидимими» операціями, маючи на увазі, що вони не належать до експорту та імпорту товарів. У їх складі виділяються три основні групи угод: послуги, доходи від інвестицій, односторонні перекази. Застосовується і термін «послуги і некомерційні платежі».

Платіжний баланс по поточних операціях включає торговий баланс і «невидимі» операції. Деякі методики складання платіжного балансу виділяють односторонні державні переклади в окрему статтю і не включають її в сальдо поточних операцій. Поточними ці операції стали називати для того, щоб відокремити світову торгівлю товарами та послугами від міжнародного руху фінансових ресурсів у формі капіталів і кредитів.

Баланс руху капіталів і кредитів виражає співвідношення вивозу і ввозу державних і приватних капіталів, наданих і отриманих міжнародних кредитів. За економічним змістом ці операції поділяються на дві категорії: міжнародний рух підприємницького і позичкового капіталу.

Підприємницький капітал включає прямі закордонні інвестиції (придбання і будівництво підприємств за кордоном) і портфельні інвестиції (купівля цінних паперів закордонних компаній). Прямі інвестиції є найважливішою формою вивозу довгострокового капіталу і надають великий вплив на платіжний баланс. Вони не створюють боргових зобов'язань, оскільки означають покупку власності. В результаті цих інвестицій розвивається міжнародне виробництво, яке інтегрує національні економіки в світове господарство на більш високому рівні і міцніше, ніж торгівля.

Незважаючи на вдосконалення методики збору і обробки статистичних показників платіжного балансу, похибки залишаються значними. Тому виділена стаття «Помилки і пропуски», до якої включаються дані статистичної похибки і неврахованих операцій. Фахівці відзначають, що найбільш важко піддається обліку рух короткострокового грошового капіталу, особливо в періоди кризових потрясінь. Тому стаття «Помилки і пропуски» примикає до розділу платіжного балансу, що відбиває рух капіталів і кредитів, і її показники різко зростають при кризових ситуаціях.

Заключні статті платіжного балансу відображають операції з ліквідними валютними активами, в яких беруть участь державні валютні органи, в результаті чого відбувається зміна величини і складу централізованих офіційних золотовалютних резервів 1.

1.2 Фактори, що впливають на платіжний баланс країни

На стан платіжного балансу впливає ряд факторів.

1. Процес глобалізації і лібералізації економіки. В результаті поетапного підвищення рівня відкритості національної економіки, переговорів в ГАТТ / СОТ імпортні мита розвинених країн знизилися з 1990-х рр. в 10 разів до 3-4% на початку 2000-х рр. це сприяло збільшенню світового товарного експорту в 22 рази, продукції обробної промисловості - в 42 рази, сільського господарства в 6 разів, мінеральної сировини - 8 разів за останні півстоліття. На основі об'єктивно необхідної лібералізації руху товарів і капіталу посилювалося розвиток виробництва і структурної перебудови економіки. 2

2. Нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція. Еволюція основних статей платіжного балансу відображає зміни співвідношення сил центрів суперництва в світовій економіці. Після другої світової війни склався активний платіжний баланс США при великому дефіциті платіжних балансів країн Західної Європи і Японії в силу відставання їх економічного потенціалу. У цьому проявилася характерна до кінця 50-х років моноцентрична система панування на чолі з США.

3. Циклічні коливання економіки. У платіжних балансах знаходять вираз коливання, підйоми і спади господарської активності в країні, так як від стану внутрішньої економіки залежать її зовнішньоекономічні операції. Коливання платіжного балансу, обумовлені механізмом промислових циклів, сприяють перенесенню внутрішньоекономічних циклічних процесів з однієї країни в інші. Зростання виробництва викликає збільшення імпорту палива, сировини, обладнання, а при уповільненні темпів економічного зростання ввезення товарів скорочується. Експорт товарів, капіталів, послуг більшою мірою реагує на зміни умов світового ринку. При млявому господарському розвитку вивезення капіталу зазвичай збільшується. При прискореному розвитку економіки, коли ростуть прибутку, посилюється кредитна експансія в країні, підвищується процентна ставка, темп вивезення капіталу падає. В силу асинхронності сучасного економічного циклу його коливання впливають на платіжний баланс найчастіше побічно. Світові економічні кризи призводять до великомасштабним дефіцитів платіжних балансів то одних, то інших країн.

4. Зростання закордонних державних витрат. Важким тягарем для платіжного балансу є зовнішні урядові витрати, які переслідують різноманітні економічні та політичні цілі.

5. Зміни в міжнародній торгівлі. НТР, зростання інтенсифікації господарства, перехід на нову енергетичну базу викликають структурні зрушення в міжнародних економічних відносинах. Більш інтенсивної стала торгівля готовими виробами, в тому числі наукомісткими товарами, а також нафтою, енергоресурсами. На початку 2000-х рр. частка високотехнічною продукції зросла до 20% світового експорту. Питома вага промислової сировини, навпаки скоротився до 13%, а продукції сільського господарства - до 9% світового експорту. Розвивається електронна торгівля з використанням Інтернету. У географії товарних потоків відбувається зсув у бік розширення обміну між розвиненими країнами при скороченні питомої ваги країн, що розвиваються в їх зовнішній торгівлі 1.

6. Вплив валютно-фінансових чинників на платіжний баланс. Девальвація зазвичай заохочує експорт, а ревальвація стимулює імпорт за інших рівних умов. Нестабільність світової валютної системи погіршує умови міжнародної торгівлі і розрахунків. В очікуванні зниження курсу національної валюти відбувається зсув термінів платежів з експорту та імпорту: імпортери прагнуть прискорити платежі, а експортери, навпаки, затримують отримання вирученої іноземної валюти (політика «лидз енд легз»). Чи достатній невеликий розрив в термінах міжнародних розрахунків, щоб викликати значний відплив капіталів з країни. З введенням плаваючих курсів зріс ризик валютних втрат.

7. Негативний вплив інфляції на платіжний баланс. Це відбувається в тому випадку, якщо підвищення цін знижує конкурентоспроможність національних товарів, ускладнюючи їх експорт, заохочує імпорт товарів і сприяє «втечі» капіталів за кордон.

8.Надзвичайні обставини - неврожай, стихійні лиха, катастрофи і т.д. негативно впливають на платіжний баланс.

Платіжні баланси реагують на торгово-політичну дискримінацію певних країн, що створюють штучні бар'єри і що перешкоджають розвитку взаємовигідних відносин. На платіжні баланси впливає співвідношення лібералізму і протекціонізму в економічній політиці країн.

1.3 Методи державного регулювання платіжного балансу

Державне регулювання платіжного балансу - сукупність економічних, в тому числі валютних, фінансових, грошово-кредитних заходів держави, спрямованих на формування основних статей платіжного балансу, а також покриття сформованого сальдо 1. Існує різноманітний арсенал методів регулювання платіжного балансу, спрямованих або на стимулювання, або на обмеження зовнішньоекономічних операцій залежно від валютно-економічного становища і стану міжнародних розрахунків країни.

Для покриття дефіциту платіжного балансу в країні проводяться заходи, спрямовані на стимулювання експорту, стримування імпорту, залучення іноземних інвестицій, обмеження вивозу капіталів. Серед заходів державного впливу на вирівнювання платіжного балансу країни можна назвати:

1. Посилення прямого державного контролю за зовнішньоекономічними операціями: протекціоністський підвищення імпортних мит, заборона або обмеження ввезення за кордон капіталу, скорочення безвідплатної допомоги іншим країнам, створення сприятливого для іноземних інвестицій клімату всередині країни, залучення іноземних кредитів і допомоги, субсидування національних експортерів.

2. Зниження курсу національної валюти аж до її девальвації, що своїм прямим наслідком має різке скорочення імпорту і стимулювання експорту.

3. Підвищення облікової ставки Центрального банку, що може стимулювати приплив капіталів з країн з більш низькою обліковою ставкою, стримувати відтік національних капіталів за кордон, сприяти підвищенню національної валютного курсу.

4. Введення або посилення валютного контролю: блокування або введення обов'язкового продажу частини валютної виручки експортерів, зосередження валютних операцій в уповноважених банках.

5. Диверсифікація валютних резервів шляхом включення до їх складу різних валют, продаж нестабільних валют і покупка більш стійких з метою забезпечення платіжно-розрахункових операцій.

При активному платіжному балансі державне регулювання спрямоване на усунення небажаного надмірного активного сальдо. Для цього застосовують заходи, протилежні вищеописаним, з метою розширення імпорту і стримування експорту товарів, послуг, капіталів. 1

ГЛАВА 2 Принципи складання платіжного балансу та його оцінка на прикладі Російської Федерації

2.1 Методологія складання платіжного балансу

Методологічною основою складання платіжного балансу більшості країн світу в даний час є п'ятим керівництво МВФ з платіжного балансу, видане наприкінці 1993 р

В основу складання платіжного балансу покладено дві засади.

Перший - охоплення всіх зовнішньоекономічних операцій за певний період. Це означає, що в платіжному балансі відображаються всі економічні операції, здійснені за певний відрізок часу між резидентами даної країни та нерезидентами. Таким чином, мова йде не про суто грошовому балансі платежів, фактично вироблених в результаті економічних операцій із закордоном, а про більш широкому статистичному агрегаті, що представляє собою змішаний платіжно-розрахунковий баланс. У ньому фактичні грошові платежі по існуючому комерційному обороту об'єднуються з безвалютного операціями, що включають товарообмінні угоди та безоплатну зовнішню допомогу, з переміщенням короткострокових і довгострокових капіталів, і нарешті, з такими операціями, які в даний період не супроводжуються грошовими платежами, а лише породжують взаємні вимоги і зобов'язання фінансового характеру. В результаті платіжний баланс охоплює всі операції, які пов'язані з юридичним переходом права власності на товари, послуги та інші цінності від резидентів до нерезидентам, а також передачею грошей, фінансових та інших активів з однієї країни в іншу. При цьому не має значення, чи супроводжується передача цінностей за кордон грошовим відшкодуванням у вигляді реального платежу або ж вона здійснюється в обмін на аналогічні цінності, в кредит, або безоплатно. 1

Другий принцип - метод подвійного бухгалтерського запису, коли кожна зовнішньоекономічна операція, яка підлягає включенню до платіжний баланс, заноситься в нього двічі. Одна запис повинна показувати, які зміни в активах і пасивах країни викликає дана операція, тоді як другий запис, урівноважує першу, говорить про те, якими засобами регулюються взаємні вимоги, що виникають в результаті вдосконалення названої зовнішньоекономічної операції.

Згідно з прийнятими в міжнародній практиці принципам подвійного бухгалтерського запису будь-яке збільшення активів або зменшення зобов'язань (пасивів) відбивається в дебеті, а зменшення активів або збільшення пасивів - у кредиті платіжного балансу. Дебетова сторона платіжного балансу відповідає поняттю «платежі», «витрати» і відносяться на неї цифри супроводжуються знаком «мінус». Кредитова сторона відповідає поняттю «надходження», «доходи», і що відносяться на неї цифри або супроводжуються знаком «плюс», або наводяться без знака. При цьому «платежі» та «надходження» в рамках платіжного балансу охоплюють не тільки фактичне пересування грошових коштів у зв'язку з проведеними зовнішньоекономічними операціями, а й зміни стягуються вимог і зобов'язань між країнами, які в ряді випадків замінюють грошові платежі, а іноді навіть тільки їх символізують. 2

Платіжний баланс Росії публікується в формі аналітичного уявлення (Див. Додаток). Воно дозволяє врахувати специфіку російської економіки в процесі її перекладу на ринкові засади, відобразити найбільш важливі для Росії валютні операції, показати основні тенденції у валютній сфері.

Джерелами інформації для розробки платіжного балансу Росії є звітні дані про всі зовнішньоекономічні операції резидентів Росії, що надходять на регулярній основі в Банк Росії з державних і кредитних організацій, нефінансових установ, а також оціночні дані.

Дані по платіжному балансу розміщуються в представництві Банку Росії в мережі «Інтернет», публікуються в щотижневому виданні «Вісник Банку Росії», засобах масової інформації ( «Російська газета» та ін.), Статистичних виданнях МВФ «International Financial Statistics», «Balance of Statistics Yearbook ».

2.2 Аналіз платіжного балансу Російської Федерації за

2008-2009 рр.

Платіжний баланс України складається з двох частин: балансу поточних операцій і балансу фінансових операцій з капіталом.

З даних, представлених в Додатку 1, видно, що позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу знизилося в порівнянні з 2008 р на 54 млн. Дол. США або на 52%.

Мал. 1. Стан рахунку поточних операцій в 2008-2009 рр.

Структура рахунку поточних операцій за 2008-2009 рр. проілюстрована рис. 2.

Мал. 2. Рахунок поточних операцій за 2008-2009 рр. (Млн. Дол. США)

Основною причиною стиснення сальдо стало різке скорочення торгового балансу на 68175 млн. Дол. США або на 38% в 2009 р в порівнянні з початком аналізованого періоду - 2008 г. Це викликано, в першу чергу, падінням доходів російських експортерів внаслідок зниження цін на нафту , газ, нафтопродукти, метали та інші товари сировинного експорту.

Мал. 3. Експорт Російської Федерації за 2008-2009 рр. (млн. дол. США)

В цілому експорт знизився в 2009 р в порівнянні з 2008 р на 168215 млн. Дол. США або на 37%. При цьому необхідно відзначити, що в другому півріччі 2009 р спостерігалося відновлення експорту завдяки збільшенню цін на експортні товари. Зауважимо, що в міру стабілізації ситуації в російській економіці почав відновлюватися і імпорт. При цьому якщо протягом II - III кварталів відновлення імпорту товарів відбувалося повільніше, ніж їх експорту, то в IV кварталі темп приросту імпорту майже досяг 24%, а експорту - лише 15%. У разі продовження цієї тенденції можливе відновлення зниження позитивного сальдо поточного рахунку.

Баланс експорту та імпорту послуг показує, що країни не тільки експортують товари, а й надають страхові, транспортні, брокерські, туристичні та інші послуги громадянам і фірмам інших держав.Одночасно підприємства і громадяни цих країн купують аналогічні послуги в іноземців. За аналізований період також відбулося зниження негативного сальдо балансу послуг: з -24336 млн. Дол. США у 2008 році до -19763 млн. Дол. США в 2009 р Зміна експорту та імпорту послуг за аналізований період проілюстровані рис. 4 і 5.

Мал. 4. Зміна експорту послуг за 2008-2009 рр. (млн. дол. США)

Мал. 5. Зміна імпорту послуг за 2008-2009 рр. (млн. дол. США)

На 37% знизилося негативне сальдо балансу оплати праці. Негативне сальдо балансу інвестиційних доходів знизилося за аналізований період на 3963 млн. Дол. США або на 11%.

Перейдемо до розгляду другої частини платіжного балансу - рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами.

Що стосується сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами, то чистий вивіз капіталу приватного сектора за підсумками 2009 р склав 46 млрд доларів, що значно менше в порівнянні з чистим відтоком в розмірі 142,6 млрд, зафіксованим в 2008 р Таким чином, відбулося зниження вивезення капіталу на 68%.

Мал. 6. Стан рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами 2008-2009 рр. (млн. дол. США)

Більш того, в IV кварталі 2009 р чистий приплив приватного капіталу досяг 11,6 млрд доларів. У середньостроковому періоді динаміка потоків капіталу значною мірою визначатися ситуацією на світових фінансових ринках. У разі продовження тенденції плавного відновлення світової економіки в 2010 р можна очікувати чистого припливу приватного капіталу в РФ.

Структура рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами за 2008-2009 рр. проілюстрована рис. 7.

Мал. 7. Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами за 2008-2009 рр. (Млн. Дол. США)

Позитивне сальдо рахунку операцій з капіталом в 2008 р змінилося на негативне в 2009 р Скоротилося негативного сальдо балансу фінансового рахунку на 108894 млн. Дол. США за аналізований період або на 76%.

Таким чином, профіцит рахунку поточних операцій супроводжується купівлею закордонних матеріальних і фінансових активів, тобто відтоком грошових коштів з країни. Отже, дефіцит балансу поточних операцій фінансується притоком грошових надходжень за рахунок фінансових операцій з капіталом.

висновок

Наприкінці даної курсової роботи, можна зробити висновок, що платіжний баланс є найважливішим макроекономічним звітом держави. У ньому відображена інформація про взаємини держави як суб'єкта міжнародних економічних відносин з економічними агентами зовнішнього світу. Платіжний баланс служить інформацією, необхідної як органам державної влади для визначення зовнішньоекономічної, фінансової та грошово-кредитної політики, так і самим економічним агентам для прийняття рішень щодо майбутніх дій на фінансових, валютних і грошових ринках, в області інвестиційної та цінової політики. Такий макроекономічний звіт держави, як платіжний баланс, містить в собі всю необхідну інформацію для оцінки економічних відносин країни з рештою світу і визначення її зовнішньої позиції в економічному світі.

У виконану роботі розглянуті поняття платіжного балансу, його структура та фактори, на нього впливають. Традиційно до основних складових платіжного балансу ставляться рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами. В роботі розглянута детально кожна частина рахунку поточних операцій, перш за все торговельний баланс, баланс послуг і інших операцій, які в навчальній літературі називають «невидимі операції». Також розглянуто питання операцій з капіталом і фінансовими інструментами. Саме дані операції для багатьох країн є найбільш проблемними, що приводять до виникнення великих зовнішніх боргів, обслуговування яких може розтягуватися на десятиліття.

Також в роботі був оцінений платіжний баланс Російської Федерації за 2008-2009 рр. Даний аналіз виявив профіцит рахунку поточних операцій, який супроводжується купівлею закордонних матеріальних і фінансових активів, тобто відтоком грошових коштів з країни. Отже, дефіцит балансу поточних операцій фінансується притоком грошових надходжень за рахунок фінансових операцій з капіталом.

Список використаної літератури

 1. Буглай В.Б., Литвинцев М.М. Міжнародні економічні відносини. М .: Фінанси і статистика, 2005 - 160 с.

 2. Гордєєв В.В. Світова економіка і проблеми глобалізації. М .: Вища школа, 2008 - 407 с.

 3. Діденко Н.І. Світова економіка: методи аналізу економічних процесів. М .: Вища школа, 2008 - 782 с.

 4. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини / під ред. Красавиной Л.Н. М .: Проспект, 2007 - 526 с.

 5. Міжнародні економічні відносини: Підручник для вузів / під ред. Жукова Е.Ф. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 - 485 с.

 6. Світова економіка і міжнародні економічні відносини / під. ред. Булатова А.С. М .: Магістр, 2010 - 654 с.

 7. Олехнович Г.І. Світова економіка. Мінськ: Амалфея, 2008 - 360 с.

 8. Пузакова Е.П. Світова економіка і междунардний економічні відносини. Ростов-н / Д: «Фенікс», 2008 - 427 с.

 9. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / під ред. проф. Г. Б. Поляка. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 - 512 с.

 10. www. cbr. ru - офіційний сайт Центрального банку Російської Федерації за станом на 21 жовтня 2010 р

Додаток 1

Платіжний баланс Російської Федерації за 2008-2009 рр. 1

(млн. дол. США)

Статті платіжного балансу Російської Федерації

2008 р

2009 р

Рахунок поточних операцій

103 661

49 433

Торговий баланс

179 742

111 585

експорт

471 603

303 388

сира нафта

161 147

100 593

нафтопродукти

79 886

48 145

природний газ

69 107

41 971

інші

161 464

112 679

імпорт

-291 861

-191 803

баланс послуг

-24 336

-19 763

експорт

51 132

41 524

транспортні послуги

15 024

12 369

поїздки

11 795

9 297

Інші послуги

24 312

19 858

імпорт

-75 468

-61 287

транспортні послуги

-12 960

-9 451

поїздки

-23 778

-20 763

Інші послуги

-38 730

-31 073

Баланс оплати праці

-14 179

-8 702

отримано

3 792

3 326

виплачено

-17 971

-12 027

Баланс інвестиційних доходів

-34 801

-30 838

Доходи до отримання

57 986

30 687

Доходи до виплати

-92 787

-61 525

Органи державного управління

-795

-543

Доходи до отримання

1 241

1 273

Доходи до виплати

-2 036

-1 816

Органи грошово-кредитного регулювання

18 148

6 887

Доходи до отримання

18 148

6 894

Доходи до виплати

-1

-8

Приватний сектор

-52 154

-37 182

банки

-6 983

-5 683

Доходи до отримання

7 396

7 438

Доходи до виплати

-14 379

-13 121

Інші сектори

-45 171

-31 499

Доходи до отримання

31 201

15 081

Доходи до виплати

-76 372

-46 580

Баланс поточних трансфертів

-2 765

-2 850

отримано

10 969

8 908

виплачено

-13 734

-11 759

Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами

-142 585

-46 056

Рахунок операцій з капіталом

496

-11 869

Фінансовий рахунок (крім резервних активів)

-143 081

-34 187

Органи державного управління та органи грошово-кредитного регулювання

-9 213

22 746

Органи державного управління

-10 592

10 785

активи

-2 495

8 347

Продовження Додатка 1

Позички і позики

-802

-2 092

Прострочена заборгованість

-1 116

11 244

Інші активи (включаючи заборгованість по постачаннях на підставі міжурядових угод)

-576

-805

зобов'язання

-8 097

2 438

портфельні інвестиції

-6 559

4 288

з них операції вторинного ринку

-3 497

5 483

Позички і позики

-1 505

-1 259

Прострочена заборгованість

-58

-595

Інші зобов'язання

25

4

Органи грошово-кредитного регулювання

1 379

11 961

Активи (крім резервних)

-61

57

зобов'язання

1 440

11 905

Приватний сектор (включаючи чисті помилки і пропуски)

-133 869

-56 933

банки

-56 946

-30 355

активи

-65 114

11 765

прямі інвестиції

-1 836

-1 157

Позики та депозити

-60 203

11 803

Інші активи

-3 074

1 119

зобов'язання

8 168

-42 120

прямі інвестиції

10 075

6 441

Позики та депозити

11 428

-36 778

Інші зобов'язання

-13 336

-11 783

Інші сектори

-65 649

-24 013

активи

-164 298

-58 417

прямі інвестиції

-53 704

-43 305

портфельні інвестиції

-2 266

-1 609

Позички і позики

-26 748

5 831

Готівкова іноземна валюта

-25 330

4 083

Торгові кредити і аванси

-8 141

4 701

Інші активи (включаючи сумнівні угоди)

-48 110

-28 118

зобов'язання

98 649

34 404

прямі інвестиції

64 927

30 310

портфельні інвестиції

-16 730

2 076

Позички і позики

49 354

1 370

Інші зобов'язання

1 098

648

Чисті помилки і пропуски

-11 274

-2 565

Зміна валютних резервів ( '+' -зниження, '-' -ріст)

38 925

-3 377

1Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / під ред. проф. Г. Б. Поляка. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 482.

2Пузакова Є.П. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. Ростов-н / Д: «Фенікс», 2008. С. 369.

3Международние економічні відносини: Підручник для вузів / під ред. Жукова Е. Ф. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 109 С. 116.

1Международние валютно-кредитні та фінансові відносини / під ред. Красавиной Л.Н. М .: Проспект, 2007. З 342.

1Буглай В. Б., Литвинцев Н. Н. Міжнародні економічні відносини. М .: Фінанси і статистика, 2005. С. 52.

1Олехновіч Г. І. Світова економіка. Мінськ: Амалфея, 2008. С. 143.

1Олехновіч Г. І. Світова економіка. Мінськ: Амалфея, 2008. С. 149.

2Гордеев В.В. Світова економіка і проблеми глобалізації. М .: Вища школа, 2008. С. 105.

1Діденко Н.І. Світова економіка: методи аналізу економічних процесів. М .: Вища школа, 2008. С. 365.

1Пузакова Є.П. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. Ростов-н / Д: «Фенікс», 2008. С. 382.

1Пузакова Є.П. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. Ростов-н / Д: «Фенікс», 2008. С. 370.

1Міровая економіка і міжнародні економічні відносини / під. ред. Булатова А.С. М .: Магістр, 2010. С. 326.

2 Див. Там же. С. 328.

1 www. cbr. ru - офіційний сайт Центрального банку Російської Федерації за станом на 21 жовтня 2010 р