• Бухгалтерський облік
 • Податковий облік


 • Дата конвертації18.06.2018
  Розмір9.07 Kb.
  Типреферат

  Списання основних засобів у зв'язку з їх повним зносом

  Відповідно до пункту 77 Методичних вказівок № 91н, для визначення доцільності (придатності) подальшого використання основних засобів, а також для оформлення документації при вибутті зазначених об'єктів в організації наказом керівника створюється комісія. До складу комісії входять відповідні посадові особи, в тому числі головний бухгалтер (бухгалтер) і особи, на яких покладено відповідальність за збереження об'єктів основних засобів. Для участі в роботі комісії можуть запрошуватися представники інспекцій, на яких, відповідно до законодавства, покладено функції реєстрації та нагляду за окремими видами майна.

  До компетенції комісії входить:

  огляд об'єкта основних засобів, що підлягає списанню з використанням необхідної технічної документації, а також даних бухгалтерського обліку, встановлення доцільності (придатності) подальшого використання об'єкта основних засобів, можливості і ефективності його відновлення;

  встановлення причин списання об'єкта основних засобів (фізичний і моральний знос, порушення умов експлуатації, аварії, стихійні лиха та інші надзвичайні ситуації, тривале невикористання об'єкта для виробництва продукції, виконання робіт і послуг або для управлінських потреб і інше);

  можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів вибуває об'єкта основних засобів і їх оцінка виходячи з поточної ринкової вартості; контроль за вилученням з списаних в складі об'єкта основних засобів кольорових і дорогоцінних металів, визначення ваги і здачі на відповідний склад; здійснення контролю за вилученням з списаних об'єктів основних засобів кольорових і дорогоцінних металів, визначенням їх кількості, ваги;

  складання акта на списання об'єкта основних засобів.

  В акті на списання основних засобів повинні міститися дані, що характеризують об'єкт основних засобів:

  дата прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку;

  рік виготовлення або будівництва;

  час введення в експлуатацію;

  строк корисного використання;

  первісна вартість і сума нарахованої амортизації;

  проведені переоцінки, ремонти;

  причини вибуття з їх обгрунтуванням;

  стан основних частин, деталей, вузлів, конструктивних елементів.

  Акт на списання об'єкта основних засобів затверджується керівником організації.

  На підставі оформленого акта на списання основних засобів, переданого бухгалтерській службі організації, в інвентарній картці робиться відмітка про вибуття об'єкта основних засобів. Відповідні записи про вибуття об'єкта основних засобів виробляються також в документі, що відкривається за місцем його знаходження. Інвентарні картки по вибулим об'єктам основних засобів зберігаються протягом терміну, встановленого керівником організації відповідно до правил організації державного архівної справи, але не менше п'яти років.

  Для списання які прийшли в непридатність об'єктів основних засобів застосовуються такі документи:

  Акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів) (форма ОС-4);

  Акт про списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4а);

  Акт про списання груп об'єктів основних засобів (крім автотранспортних засобів) (форма № ОС-4б).

  Акти складаються у двох примірниках, підписуються членами комісії, призначеної керівником організації, затверджуються керівником або уповноваженою ним особою.

  Перший примірник передається в бухгалтерію, другий примірник залишається у особи, відповідальної за збереження об'єктів основних засобів, і є підставою для здачі на склад і реалізації матеріальних цінностей та металобрухту, що залишилися в результаті списання.

  У разі списання автотранспортного засобу в бухгалтерію разом з актом також передається документ, що підтверджує зняття його з обліку в Державній інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

  Акт на списання основних засобів може виступати не тільки як документ бухгалтерського обліку, а й як регістр податкового обліку.

  Бухгалтерський облік

  Відповідно до пункту 29 ПБУ 6/01 вартість вибуває об'єкта основних засобів підлягає списанню з бухгалтерського обліку.

  Витрати від списання основного засобу з бухгалтерського обліку є операційними витратами згідно з пунктом 11 ПБО 10/99.

  Ми вже відзначали, що для обліку вибуття об'єктів основних засобів до рахунку 01 «Основні засоби» доцільно відкривати окремий субрахунок «Вибуття основних засобів», в дебет якого слід переносити вартість вибуває об'єкта, а в кредит - суму накопиченої амортизації.

  Залишкова вартість об'єкта списується з кредиту рахунку 01, субрахунок «Вибуття основних засобів», в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91-2 «Інші витрати». В даному випадку, залишкова вартість устаткування дорівнює нулю, так як амортизація по ньому нарахована повністю.

  Витрати, пов'язані з ліквідацією обладнання списуються в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91-2 «Інші витрати», в кореспонденції з рахунком 23 «Допоміжні виробництва».

  Матеріальні цінності, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання основних засобів, оприбутковуються за ринковою вартістю на дату списання і відповідна сума зараховується на фінансові результати. Такий порядок обліку матеріальних цінностей, отриманих в результаті списання основних засобів, встановлений пунктом 54 Положення № 34н.

  Прийняття до обліку придатних до подальшого використання запасних частин, металобрухту відображається за дебетом рахунка 10 «Матеріали», в кореспонденції з кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91-1 «Інші доходи».

  Приклад 1.

  Організація в жовтні 2004 року ліквідує виробниче обладнання, амортизація за яким нарахована повністю, первісною вартістю 270 000 рублів. Роботи з демонтажу і вивозу обладнання здійснювалися силами допоміжного виробництва. Витрати цеху допоміжного виробництва склали 18 000 рублів. При розбиранні оприбутковані придатні запасні частини за ринковою вартістю 11 600 рублів, а також металобрухт за вартістю 800 рублів.

  У наведеній нижче таблиці використані наступні найменування субрахунків:

  01-1 »Основні засоби в експлуатації»;

  01-2 «Вибуття основних засобів».

  кореспонденція рахунків

  сума,

  рублів

  зміст операцій
  Дебет кредит
  01-2 01-1 270 000 Списана первісна вартість ліквідованого устаткування
  02 01-2 270 000 Списано суму нарахованої амортизації
  91-2 23 18 000 Відображено витрати допоміжного виробництва по демонтажу устаткування
  10-5 91-1 11 600 Оприбутковані запасні частини, отримані при демонтажі обладнання
  10-6 91-1 800 Оприбутковано отриманий при демонтажі металобрухт
  99 91-9 5 600 Списано сальдо інших доходів і витрат (18000 - 11600 - 800)

  Податковий облік

  Відповідно до підпункту 8 пункту 1 статті 265 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) витрати на ліквідацію виведених з експлуатації основних засобів, включаючи суми недоначисленной амортизації, а включаються до складу позареалізаційних витрат, не пов'язаних з виробництвом і реалізацією, що зменшують податкову базу по податку на прибуток.

  У багатьох випадках, при ліквідації об'єктів основних засобів, отримують запасні частини, матеріали, металобрухт та інші матеріали. Згідно з пунктом 13 статті 250 НК РФ доходи у вигляді вартості отриманих матеріалів або іншого майна при демонтажі або розбиранні, при ліквідації виведених з експлуатації основних засобів, визнаються позареалізаційними доходами.

  Дата визнання доходів і витрат від ліквідації основного засобу залежить від того, який метод обраний організацією - метод нарахування або касовий метод.

  Відповідно до підпункту 8 пункту 4 статті 271 НК РФ організація, яка визначає доходи і витрати за методом нарахування, вартість майна, отриманого при ліквідації основних засобів, визнає позареалізаційних доходів на дату складання акта ліквідації амортизується майна.

  При касовому методі такі доходи визнаються в момент прийняття до обліку майна згідно з пунктом 2 статті 273 НК РФ.

  Як правило, в результаті ліквідації основних засобів організації отримують збиток. Сума збитку може бути врахована при оподаткуванні прибутку того періоду, в якому збиток отриманий.

  Приклад 2.

  Скористаємося даними прикладу 1 і визначимо суму позареалізаційні доходи та суму витрат, які будуть враховуватися в цілях оподаткування прибутку.

  Позареалізаційні витрати - витрати по демонтажу основного засобу в сумі 18 000 рублів.

  Позареалізаційні доходи - вартість оприбуткованих запасних частин і металобрухту в сумі 12 400 рублів.