• Характеристика позабюджетних і цільових бюджетних фондів
 • Характеристика дохідної бази місцевих бюджетів
 • Список літератури


 • Дата конвертації07.04.2018
  Розмір19.24 Kb.
  Типреферат

  Скачати 19.24 Kb.

  Стадії бюджетного процесу

  Бюджетний процес - регламентована Конституцією Республіки Білорусь, актами Президента Республіки Білорусь, цим Законом та іншими нормативними актами діяльність державних органів щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів. [1]

  Складання бюджету на черговий фінансовий (бюджетний) рік проводиться відповідно до законодавства Республіки Білорусь на основі звітних даних про виконання бюджету за попередній рік і за певний період поточного року, прогнозних оцінок доходів, параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь, державних і регіональних програм в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та місцевими виконавчими і розпорядчими органами.

  Організація бюджетного процесу відбувається наступним чином.

  Складання проектів республіканського і місцевих бюджетів здійснюється з метою визначення обсягу грошових коштів, необхідних для виконання функцій державних органів Республіки Білорусь і органів місцевого управління і самоврядування, економічного і соціального розвитку Республіки Білорусь або відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

  Складання проектів бюджетів знаходиться у виключній компетенції Уряду Республіки Білорусь і відповідних місцевих виконавчих і розпорядчих органів. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюється Міністерством фінансів та місцевими фінансовими органами (відповідними виконавчими і розпорядчими органами).

  Складання проектів бюджетів здійснюється на підставі прогнозу соціально-економічного розвитку республіки, основних напрямків бюджетно-фінансової політики. [1], [3]

  Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Національним банком Республіки Білорусь щорічно до 1 серпня року, що передує планованому фінансовому (бюджетному) році, розробляються параметри прогнозу соціально-економічного розвитку республіки, основні напрямки бюджетно-фінансової і грошово-кредитної політики, які подаються на розгляд Уряду Республіки Білорусь, а після схвалення Урядом - на розгляд Президента Республіки Білорусь.

  Міністерство статистики та аналізу Республіки Білорусь і його органи представляють Міністерству фінансів, місцевим виконавчим і розпорядчим органам статистичну інформацію, необхідну для розробки прогнозів соціально-економічного розвитку, проектів бюджетів.

  Національний банк Республіки Білорусь представляє в Міністерство фінансів інформацію, необхідну для підготовки проекту республіканського бюджету на черговий фінансовий (бюджетний) рік.

  Міністерством фінансів та місцевими фінансовими органами відповідно визначаються прогнозні показники по доходах і видатках республіканського і місцевих бюджетів. При цьому витрати бюджетів формуються з урахуванням прогнозованих доходів.

  Міністерство фінансів на основі проектів республіканського бюджету і бюджетів областей і міста Мінська складає проект консолідованого бюджету Республіки Білорусь.

  Проекти республіканського і консолідованого бюджетів Республіки Білорусь, а також місцевих бюджетів на наступний фінансовий (бюджетний) рік і пропозиції щодо збалансування бюджетів вносяться відповідно на розгляд Уряду Республіки Білорусь і місцевих виконавчих і розпорядчих органів.

  Розглянуті і схвалені Урядом Республіки Білорусь проекти республіканського і консолідованого бюджетів Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік подаються на розгляд Президента Республіки Білорусь.

  Президент Республіки Білорусь, як правило, до 1 жовтня року, що передує черговому фінансовому (бюджетному) році, вносить до Парламенту Республіки Білорусь проект закону про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік з рядом додатків (пояснювальна записка до проекту бюджету, основні напрямки бюджетної та податкової політики, проект консолідованого бюджету, оцінка очікуваного виконання бюджетів та ін.)

  При необхідності внесення змін і доповнень до актів законодавства Республіки Білорусь, що регулюють порядок оподаткування, Президент Республіки Білорусь вносить до Парламенту Республіки Білорусь проекти відповідних законів або до внесення проекту закону про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік, або одночасно з цим проектом. [7, c.56-58]

  Проект закону про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік розглядається Парламентом Республіки Білорусь відповідно до Конституції Республіки Білорусь.

  У законі про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік встановлюються ряд найважливіших бюджетних параметрів: доходи і витрати бюджету, їх розподіл, захищені статті, виплати державного боргу і т.д.

  При затвердженні асигнувань по розділах і підрозділах витрат республіканського бюджету спочатку обговорюються і затверджуються поправки, що передбачають скорочення витрат, а потім - поправки, що передбачають їх збільшення.

  Закон про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік і рішення місцевих Рад депутатів про затвердження відповідних бюджетів повинні бути прийняті в установленому порядку до 1 січня чергового фінансового (бюджетного) року. Затвердження місцевих бюджетів проводиться після затвердження відповідних вищестоящих бюджетів.

  У разі незатвердження республіканського і (або) місцевих бюджетів до початку фінансової (бюджетного) року Уряд Республіки Білорусь і місцеві виконавчі і розпорядчі органи мають право протягом кожного місяця до затвердження відповідних бюджетів у порядку, встановленому цим Законом, витрачати кошти в розмірі однієї третини планових асигнувань четвертого кварталу попереднього фінансового (бюджетного) року в межах доходів, що надходять.

  За забезпечення виконання відповідних бюджетів відповідальні Уряд Республіки Білорусь, місцеві виконавчі і розпорядчі органи.

  Міністерство фінансів складає звіт про виконання консолідованого бюджету республіки за попередній фінансовий (бюджетний) рік, що включає звіти про виконання республіканського бюджету та бюджетів областей і міста Мінська, і представляє його Уряду Республіки Білорусь. [1], [3]

  Таким чином, основні стадії бюджетного процесу можна представити таким чином:

  Розробка параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку республіки, основні напрямки бюджетно-фінансової і грошово-кредитної політики (до 1 серпня);

  Розробка проектів республіканського і місцевих бюджетів, на їх основі - складання проекту консолідованого бюджету Республіки Білорусь;

  Внесення даних проектів бюджетів і пропозицій щодо їх збалансування на розгляд Уряду Республіки Білорусь і місцевих виконавчих і розпорядчих органів;

  Розглянуті і схвалені проекти республіканського і консолідованого бюджетів Республіки Білорусь представляються на розгляд Президента Республіки Білорусь;

  Президент Республіки Білорусь (як правило, до 1 жовтня) вносить до Парламенту Республіки Білорусь проект закону про бюджет Республіки і ряд додатків;

  При необхідності коригуються акти законодавства;

  Проект закону про бюджет Республіки Білорусь розглядається Парламентом Республіки Білорусь відповідно до Конституції;

  Закон про бюджет Республіки Білорусь і рішення місцевих Рад депутатів про затвердження відповідних бюджетів повинні бути прийняті в установленому порядку до 1 січня чергового фінансового (бюджетного) року. Затвердження місцевих бюджетів проводиться після затвердження відповідних вищестоящих бюджетів.

  Характеристика позабюджетних і цільових бюджетних фондів

  Державні позабюджетні фонди є складовою частиною державних фінансових коштів і являють собою сукупність фінансових ресурсів, які використовуються за цільовим призначенням. Створення державних позабюджетних фондів, визначення джерел їх утворення та порядку використання здійснюються актами Президента Республіки Білорусь і законами Республіки Білорусь.

  Кошти державних позабюджетних фондів не є частиною бюджетів усіх рівнів та не підлягають вилученню. [1]

  До складу республіканських позабюджетних фондів входять: Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь, Фонд соціального захисту молоді, Фонд розвитку будівельної науки, Державний позабюджетний фонд цивільної авіації Державного комітету з авіації Республіки Білорусь.

  Серед місцевих позабюджетних фондів виділяють (в Мінську): позабюджетний фонд на фінансування витрат з утримання відомчого житлового фонду, позабюджетний фонд міськради, позабюджетний фонд відомчих дошкільних установ та ін.

  У складі республіканського і місцевих бюджетів створюються резервні і цільові бюджетні фонди, кошти яких використовуються за цільовим призначенням на здійснення соціальних, екологічних та інших програм, ліквідацію наслідків стихійних лих і проведення інших заходів, які не могли бути передбачені при затвердженні бюджетів. Порядок формування цих фондів і їх розміри визначаються при затвердженні бюджетів на черговий фінансовий (бюджетний) рік. [1]

  Державними цільовими бюджетними фондами в 2005 році є:

  державний фонд сприяння зайнятості,

  дорожній фонд,

  фонд охорони природи,

  республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки,

  інноваційні фонди. [2]

  У республіканський бюджет включені кошти наступних державних цільових бюджетних фондів: республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, республіканського дорожнього фонду, республіканського фонду охорони природи, інноваційних фондів, частина коштів державного фонду сприяння зайнятості, а також кошти Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

  До місцевих бюджетів включені кошти місцевих цільових бюджетних фондів охорони природи, дорожніх фондів, житлово-інвестиційних фондів, інноваційних фондів, утворених відповідно до цього Закону, а також частина коштів державного фонду сприяння зайнятості, кошти позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства Республіки Білорусь місцевими Радами депутатів або виконавчими і розпорядчими органами.

  У 2005 році доходи державного фонду сприяння зайнятості утворюються в сумі 131500000,0 тис. Рубл. Порядок формування і використання коштів фонду встановлюється Радою Міністрів Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь. [2]

  Доходи республіканського дорожнього фонду утворюються в сумі 902531250,0 тис. Рублів

  В фонд зараховуються: податок з продажів автомобільного палива; податок на придбання автомобільних транспортних засобів; частина податку з користувачів автомобільних доріг; плата за проїзд великовагових і великогабаритних автомобільних транспортних засобів; збір за проїзд автомобільних транспортних засобів іноземних держав в розмірі 50 відсотків; плата за видачу дозволів на проїзд автотранспортних засобів по територіях іноземних держав та Республіки Білорусь в розмірі 60 відсотків; інші кошти відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

  Порядок зарахування та включення в республіканський дорожній фонд зазначених податків, зборів та інших доходів встановлюється Міністерством фінансів Республіки Білорусь. [2]

  Доходи республіканського фонду охорони природи формуються в сумі 66000000,0 тис.рублів. Формування і використання коштів республіканського і місцевих фондів охорони природи здійснюються в порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь.

  У 2005 році доходи республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки утворюються в сумі +1370000000,0 тис. Рублів. Конкретні напрямки і розміри використання коштів даного фонду в межах витрат встановлюються Президентом Республіки Білорусь.

  Інноваційні фонди республіканських органів державного управління та інших державних організацій складають в 2005 році 897 028 076 тис. Рублів, інноваційні фонди інших державних органів і організацій - 732 016 тис. Рублів. [2]

  Таким чином, державний позабюджетний фонд - це складова частина державних фінансових коштів, він являє собою сукупність фінансових ресурсів, які використовуються за цільовим призначенням.

  Цільовий бюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений відповідно до чинного законодавства в складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення або в порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів або інших надходжень і використовуваний за цільовим призначенням.

  Характеристика дохідної бази місцевих бюджетів

  Місцеві бюджети є фінансовий план формування та використання грошових коштів місцевого управління і самоврядування. [3]

  До місцевих бюджетів належать обласні, районні, міські бюджети, бюджети селищ міського типу і сільрад. Місцеві бюджети забезпечують фінансування економічних, соціальних, культурних та інших заходів, що проводяться на відповідній території. [1]

  Доходи бюджету кожної адміністративно-територіальної одиниці формуються за рахунок податків, які визначаються законодавством Республіки Білорусь, інших обов'язкових платежів, а також інших надходжень відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

  В доходи місцевих бюджетів включаються цільові бюджетні фонди, утворені відповідно до чинного законодавства.

  Регулюючі доходи щорічно визначаються в законі Республіки Білорусь про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік.

  До бюджетів областей і міста Мінська повністю зараховується прибутковий податок з населення. До бюджетів сільських районів і міст обласного підпорядкування прибутковий податок зараховується за нормативом, затвердженим обласною Радою депутатів. До обласного бюджету прибутковий податок з населення зараховується за вирахуванням відрахувань бюджетам сільських районів і міст обласного підпорядкування. [8, c.172-173]

  До власних джерел доходів місцевого бюджету відносяться:

  джерела доходів, закріплені законодавством Республіки Білорусь за бюджетом кожного рівня;

  додаткові джерела доходів, що встановлюються самостійно місцевими Радами депутатів відповідно до законодавства Республіки Білорусь. При цьому права місцевих Рад депутатів в частині визначення бази і об'єктів оподаткування, розмірів ставок, платників, порядку обчислення і строків сплати податків і зборів визначаються законом про бюджет на черговий фінансовий (бюджетний) рік. [3]

  До місцевих бюджетів можуть надходити дотації, субвенції, субсидії, кошти фонду фінансової підтримки адміністративно-територіальних утворень, а також безоплатні перерахування за взаємними розрахунками і позикові кошти.

  Фінансова допомога від бюджету іншого рівня у формі дотацій, інший безповоротної та безоплатної передачі коштів підлягає обліку як дохід того бюджету, який є одержувачем цих коштів.

  До доходів бюджету обласного територіального рівня включаються регулюючі доходи, за вирахуванням відрахувань бюджетам сільських районів і міст обласного підпорядкування.

  Крім того, в дохід обласного бюджету зараховуються:

  цільові збори;

  доходи від державної власності та підприємницької діяльності;

  адміністративні збори і платежі;

  надходження по штрафах і санкціях;

  інші надходження;

  доходи від реалізації основних фондів;

  інші доходи в розмірах, визначених обласною Радою. [3]

  Місцеві Ради депутатів мають право встановлювати зараховуються до їх бюджетів місцеві податки та інші обов'язкові платежі відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

  У 2005 році місцеві органи влади мають право вводити на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць наступні місцеві податки і збори:

  1. податок з продажів товарів в роздрібній торгівлі.

  Платниками податку з продажів товарів в роздрібній торгівлі є організації та індивідуальні підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами через торгові та інші об'єкти.

  2. податок на послуги.

  Платниками податку на послуги є організації та індивідуальні підприємці, які здійснюють на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць операції з надання послуг, що є об'єктом оподаткування.

  3. цільові збори (транспортний збір на оновлення і відновлення транспорту загального користування, що використовується на маршрутах у міському пасажирському, приміському та міжміському автобусному сполученні, збір на утримання та розвиток інфраструктури міста (району)).

  4. збори з користувачів.

  5. збір з заготівельників.

  6. курортний збір.

  Платниками курортного збору є фізичні особи, які перебувають в санаторно-курортних і оздоровчих установах.

  7. збори з фізичних осіб при перетині ними Державного кордону Республіки Білорусь через пункти пропуску.

  8. податок на придбання бензину та дизельного палива.

  Платниками податку на придбання бензину та дизельного палива є організації, індивідуальні підприємці і фізичні особи, які набувають бензин і дизельне паливо. [2]

  Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних бюджетів областей та Мінська.

  На закінчення питання відзначимо, що доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів, розподіляються між обласними, районними, міськими бюджетами, бюджетами селищ міського типу і сільрад в залежності від територіального рівня місцевих Рад депутатів відповідно до актів законодавства Республіки Білорусь.

  Склад і розміри частини республіканських податків і інших обов'язкових платежів, що зараховуються до бюджетів областей і міста Мінська, встановлюються щорічно в законі про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік.

  Список літератури

  Про бюджетну систему Республіки Білорусь та державних позабюджетних фондах: Закон Республіки Білорусь від 4 червня 1993 № 2347-XII / в ред. 24.07.2002. (Ведамасці Вярхоўнага Савета Республікі Білорусь. -1993. -№20. -ст.240).

  Про бюджет Республіки Білорусь на 2005 рік: Закон Республіки Білорусь від 18 листопада 2004 № 339-З. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -2004. -№ 189. -2/1088).

  Про затвердження Правил складання і виконання республіканського і місцевих бюджетів, надходження коштів до державних позабюджетних і бюджетні цільові фонди та їх використання: Наказ Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 30 грудня 1998 № 316. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -1999. - № 34, -8/228).

  Горегляд В.П. Про особливості сучасного бюджетного процесу // Фінанси.- 2002.- №10.- С.14-18.

  Карякіна О.А. Фінанси: Курс лекцій / О.А.Карякіна, Н.А.Прокоповіч; Академія управління при Президентові Республіки Білорусь-Мн., 2002. -174с.

  Колесов А.С. Бюджетний процес: сутність та вдосконалення // Фінанси.- 2003.- №11.- С.8-11.

  Сорокіна Т.В. Бюджетний процес в Республіці Білорусь. Мн., 2000. -168с.

  Сорокіна Т.В. Державний бюджет: Учеб.пособие для вузів / Т.В.Сорокіна.- 2-е изд., Перераб Мн .: БГЕУ, 2004. 289с.

  Фінанси: Підручник для вузів / Г. Б. Поляк, О.І.Піліпенко, Н.Д.Еріашвілі і ін .; Під ред.Г.Б.Поляка.- 2-е изд., Перераб. і доп.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 607с.

  Швецов А. Економічні ресурси муніципального розвитку: фінанси, майно, земля. -М .: Едіторіал УРСС, 2002.-200С.