Дата конвертації24.07.2017
Розмір76.7 Kb.
Типдипломна робота

Статистичне вивчення основних фондів

24

зміст

Введение .................................................................................... .. 3

1. Основні фонди: поняття і склад ................................................ 5

2. Види оцінки основних фондів і їх баланс .................................... .. 8

3. Показники руху, стану та використання основних фондів ... ... 13

Розрахункова частина ........................................................................... .17

Аналітична частина ..................................................................... 34

Висновок ................................................................................. 39

Список використаної літератури ................................................ ..40

ВСТУП

Національне багатство Російської Федерації являє собою сукупність ресурсів (економічних активів), що складають необхідні умови виробництва товарів, надання послуг та забезпечення життєдіяльності людей. Національне багатство складається з економічних об'єктів, характерною ознакою яких є можливість отримання їх власниками економічної вигоди. Чільну роль серед цих об'єктів належить основним фондам. На їх частку припадає понад 90% національного майна Росії.

Основні фонди (основні засоби, основний капітал) - це частина національного багатства, створена в процесі виробництва, яка тривалий час неодноразово або постійно використовується в незмінною натурально-речовій формі в економіці, поступово переносячи свою вартість на створюваний продукт і послуги.

Статистика основних фондів вивчає обсяг, склад, розподіл, стан і використання основних фондів, процес їх відтворення.

Завданнями статистики основних фондів є:

- визначення обсягу та вивчення складу основних фондів;

- вивчення динаміки основних фондів;

- характеристика стану основних фондів;

- характеристика ефективності основних фондів;

- характеристика озброєності праці основними фондами.

У цій роботі розглядаються основні фонди, як економічна категорія, її оцінка, а також показники, що характеризують стан, наявність, рух і знос основних засобів.

Завданнями розрахункової частини курсової роботи виступають:

- дослідження структури основних фондів;

- виявлення наявності кореляційної зв'язку між ефективністю використання основних фондів і середньому об'ємом випускається підприємством, встановлення напрямку зв'язку та вимірювання її тісноти;

- застосування вибіркового методу в фінансово-економічних задачах;

- використання балансового статистичного методу в фінансово-економічних задачах.

Аналітична частина спрямована на вивчення динаміки основних фондів Росії за 6 років за допомогою ланцюгових і базисних показників із застосуванням пакета прикладних програм обробки електронних таблиць MS Excel в середовищі Windows.

1. ОСНОВНІ ФОНДИ: ПОНЯТТЯ І СКЛАД

Одним з найважливіших елементів національного багатства є основні фонди.

Основні фонди - створені суспільною працею споживчі вартості, які тривалий час в незмінному натурально-речовій формі використовуються в народному господарстві. [9, c. 316]

Актив приймається організацією до бухгалтерського обліку в якості основних засобів, якщо одночасно виконуються наступні умови:

а) об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для подання організацією за плату в тимчасовій володіння і користування або у тимчасове користування;

б) об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто строку тривалістю понад 12 місяців або зазвичай операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

в) організація не передбачає наступний перепродаж даного об'єкта;

г) об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому. [4]

Основні фонди є тим елементом національного господарства, оцінка якого на сьогоднішній день максимально наближена до методології СНР 1993, як стало можливим завдяки впровадженню в практику державної статистики Загальноросійського класифікатора основних фондів (ОКОФ). Класифікація основних фондів (ОКОФ) входить до складу Єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації Російської Федерації (ЕСКК) та розроблений відповідно до Державної програми переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки.

Статистичне вивчення основних фондів починається з визначення їх загального обсягу, при цьому одиницею обліку служить інвентарний об'єкт (пристрій, предмет або комплекс предметів з усіма пристосуваннями, що утворюють єдине ціле, наприклад будівля, верстат, комп'ютер і т.п.). При оцінці обсягу основних фондів в статистиці доводиться стикатися з тим, що склад інвентарних об'єктів неоднорідний і за призначенням, і за термінами функціонування, і за галузевою належністю. [3, c.48]

Основні фонди за призначенням і сферою застосування діляться на виробничі і невиробничі. При цьому серед основних виробничих фондів виділяються фонди промисловості, будівництва, сільського господарства та інших виробничих галузей. Серед невиробничих основних фондів виділяють фонди освіти, науки, охорони здоров'я і т.д. Основні фонди промислового підприємства також діляться на промислово-виробничі, прямо чи опосередковано беруть участь у виробництві промислової продукції і переносять свою вартість на цю продукцію, і непромислові - виробничі (будівництво, сільське господарство тощо) - невиробничі (житлове господарство, охорону здоров'я, освіту тощо.). [12, c. 182]

Основні фонди складаються з матеріальних і нематеріальних основних фондів.

До матеріальних основних фондів (основних засобів) відносять: будівлі, споруди, машини і споруди, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, житла, обчислювальна техніка та оргтехніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, інші види матеріальних основних фондів.

Нематеріальні основні фонди (нематеріальні активи) - це об'єкти інтелектуальної власності, використання яких обмежено встановленими на них правами володіння.

Нематеріальні основні фонди включають:

- геологічні вишукування і розвідку надр;

- комп'ютерне програмне забезпечення та бази даних, які підприємство передбачає використовувати у виробництві більше одного року, незалежно від того, куплені вони на ринку або вироблені для власного використання;

- оригінальні твори розважального жанру, літератури чи мистецтва, оскільки підприємства, які володіють такими фондами, можуть їх продавати або використовувати у виробництві багато разів упродовж більш одного року;

- наукомісткі промислові технології, топографії інтегральних мікросхем, секрети виробництва (ноу-хау), торгові знаки, патенти, тобто об'єкти інтелектуальної власності, права володіння якими дозволяють підприємству, як продавати дані нематеріальні фонди, так і використовувати їх у виробництві протягом більше одного року. [8, c. 156]

Інформаційною базою вивчення основних фондів є дані форм статистичної звітності, результати вибіркових спостережень, дані бухгалтерського та первинного обліку. Великі і середні організації подають до органів державної статистики щорічну форму статистичного спостереження № 11 - «Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів». У цьому звіті містяться дані про наявність, рух, видовий склад і галузевій структурі основних фондів, їх амортизації, капітальному і поточному ремонті, середньорічної вартості, деякі дані про інших нефінансових активах, що не відносяться активах, що не відносяться по існуючій методології обліку до основних фондів. Бюджетні та інші некомерційні організації подають до органів статистики форму № 11 (коротку), яка містить скорочений набір показників. Дані про основні фонди малих підприємств отримують на основі вибіркових спостережень, а також розрахунковими методами. [11, c. 306-308]

2. ВИДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ БАЛАНС

Для обліку основних фондів використовують натуральні і вартісні вимірники. Натуральні показники необхідні для розрахунку виробничої потужності підприємств і планування розвитку виробництва. Вартісна оцінка дозволяє оцінити загальний обсяг основних фондів підприємств, так як вони представлені безліччю об'єктів, різних за призначенням і потужності. Вартісний аналіз основних фондів промисловості Росії показує, що в 90-х роках різко скорочується основних фондів. Це пов'язано з критичним станом економіки країни. Починаючи з 2000 р. спостерігаються позитивні зрушення в економіці, про що свідчить поступове нарощування фондів промисловості. [2, c.24]

Таблиця 1

Основні фонди промисловості

(По повній облікової вартості; на початок року;

млн. руб., 1995р. - млрд. Руб.) [5, c, 246]

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Вся промисловість

1875029

3869326

4313972

6307183

6581731

7153075

7634670

На основі вартісної оцінки основних фондів розраховують ступінь зносу основних фондів, розмір амортизаційних відрахувань, рентабельність виробництва.

У зв'язку з тривалим функціонуванням у виробництві один і той же об'єкт основних фондів в один і той же момент часу може бути оцінений по-різному.

Застосовуються різні способи оцінки в залежності від часу придбання основних фондів та їх стану. Вони представлені в таблиці 1, на перетині рядків і граф якої утворюються чотири види оцінки основних фондів.

Таблиця 2

Види оцінки основних фондів [7, c.149]

Станом

З урахуванням часу оцінки

Первісна вартість (момент придбання)

Відновлювальна вартість (в сучасних умовах)

повна

Повна початкова - Ф п.п

Повна відновна - Ф в.п.

Залишкова (за вирахуванням зносу)

Первісна за вирахуванням зносу - Ф П.О

Відновлювальна за вирахуванням зносу - Ф в.о.

Повна початкова вартість (Ф п.п) - фактична вартість введення в дію основних фондів. Вона характеризує суму фактичних витрат на придбання або спорудження основних фондів, на доставку, установку і монтаж обладнання. Недоліком цього виду оцінки є неоднорідність цін в різні часові проміжки, особливо в умовах інфляції, що може привести до недостовірності оцінки основних фондів.

Первісна вартість за вирахуванням зносу, або первісна залишкова вартість (Ф П.О), відповідає повної початкової вартості об'єкта за вирахуванням суми зносу за час існування об'єкта за вирахуванням суми зносу за час існування об'єкта плюс вартість часткового відновлення основних фондів в ході їх капітального ремонту і модернізації.

Повна відновна вартість (Ф П.О) характеризує вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах, тобто витрати на створення (придбання) об'єкта за сучасними цінами. Вона визначається в процесі переоцінок основних фондів, які здійснюються згідно з постановами про проведення одноразової переоцінки, а також в результаті проведення безперервної переоцінки. У момент введення об'єкта в дію Ф П.О = Ф П.О

Відмінності між первісною і відновною вартістю основних фондів залежать від зміни цін на їх окремі елементи. При цьому відновна вартість може бути як більше, так і менше первісної вартості, що залежить від напрямку зміни цін на матеріали, вартості виробництва будівельних і монтажних робіт, транспортних тарифів, рівня продуктивності праці і т.д.

Оцінка основних фондів по відновлювальної вартості дозволяє уніфікувати основні фонди, введені в дію в різні періоди. Вона необхідна для визначення обсягу капітальних вкладень і аналізу відтворення основних фондів.

Відновлювальна вартість за вирахуванням зносу, або відновна залишкова вартість (Ф в.о.), характеризує фактичну ступінь зношеності об'єкта в нових умовах відтворення. Вона розраховується шляхом множення повної відновної вартості, отриманої в результаті переоцінки основних фондів, на коефіцієнт їх зносу:

Ф в.о = Ф в.п * До ізн.

Балансова вартість основних фондів - це вартість основних фондів, по якій вони враховані в балансі підприємства. Основні фонди, якими мало підприємство або організація до моменту останньої переоцінки, враховуються по повній відновної вартості, а та частина основних фондів, яка введена в дію після переоцінки, враховується по повної початкової вартості. [7, c. 150]

Вартісним вираз величини зносу є амортизація. Нормативна база нарахування амортизації відображена в 25-му розділі 5 Податкового кодексу РФ, введеного в дію в 2002 р.

Амортизація - процес відшкодування втраченої вартості (зносу) основних фондів, виражених у грошовій формі. Амортизаційні відрахування - це бухгалтерський показник, часто не відповідає реальному зносу. За весь період функціонування об'єкта сума амортизаційних відрахувань повинна відшкодувати повну первісну вартість об'єкта.

Норми амортизації встановлюються підприємствами залежно від терміну корисного використання. Також підприємство може скористатися встановленими нормами амортизації по окремих видах і групам основних фондів, виходячи з призначення об'єкта і терміну його служби:

де, А рік - сума амортизаційних відрахувань за рік - середньорічна вартість основних фондів. [7, c. 240]

Амортизація нараховується лінійним і нелінійним методами. При лінійному методі щомісячний обсяг амортизації визначається множенням повної облікової вартості об'єкта основних фондів на норму амортизації (N а), яка визначається за формулою:

де n - амортизаційний період, тобто строк корисного використання елемента основних фондів, виражений в місяцях.

При використанні нелінійного методу щомісячна амортизація визначається як добуток залишкової балансової вартості об'єкта основних фондів на норму амортизації, що розраховується як

Після того як залишкова балансова вартість об'єкта основних фондів знижується до рівня 20% від повної вартості, здійснюється перехід на лінійний метод нарахування амортизації.

Для відображення процесу зміни вартості основних фондів за звітний період будують баланси основних фондів. Баланси складаються в двох видах оцінок: по повній і за залишковою вартістю. Баланс основних фондів по повній вартості відображає зміну вартості основних фондів як сукупності матеріальних благ без урахування зміни їх фізичного стану.

Ф н + Ф ст = Ф виб + Ф до,

де Ф н, Ф до - повна вартість основних фондів на початок і кінець року; Ф ст, Ф виб - вартість відповідно нових і вибулих основних фондів.

Баланс основних фондів по залишковій вартості характеризує зміни вартості основних фондів з урахуванням зносу.

Ф н `+ Ф ст` = Ф виб `+ А + Ф до`,

Органи державної статистики становлять баланси основних фондів в поточних цінах, в середньорічних цінах і в постійних цінах базисного року. Баланси в постійних цінах дозволяють відслідковувати динаміку обсягу основних фондів без урахування інфляції. [11, с. 312]

3. ПОКАЗНИКИ РУХУ, СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ

ОСНОВНИХ ФОНДІВ

На основі даних балансу можна розрахувати систему показників, що характеризують рух і стан основних фондів.

До показників руху основних фондів відносяться:

- коефіцієнт динаміки (по повній і залишкової вартості);

- коефіцієнт надходження;

- коефіцієнт оновлення;

- коефіцієнт вибуття;

- коефіцієнт вибуття через ветхість і зносу.

Для оцінки стану фондів розраховують коефіцієнти придатності та зносу. [10, c.256]

Коефіцієнт динаміки (К дин) визначається як відношення вартості фондів на кінець періоду (Ф к) до вартості фондів на початок періоду (Ф н):

Коефіцієнт надходження (К пост) характеризує частку надійшли фондів (П) в їх загальної вартості на кінець року (Ф к)

Коефіцієнт оновлення характеризує частку нових надходжень фондів (П нов) в загальній вартості фондів на кінець періоду:

Дані про оновлення основних фондів промисловості в Росії представлені на рис. 1. На ньому видно, що з кожним роком йде розширення фондів не тільки за рахунок нових фондів, а й за рахунок вже були в експлуатації.

Рис.1 «Коефіцієнт оновлення основних фондів промисловості

(В порівнянних цінах, у відсотках) »[6, c. 224]

Коефіцієнт вибуття (До виб) характеризує частку вартості вибулих фондів (В) в загальній вартості фондів на початок періоду (Ф н):

Дані про вибуття основних фондів промисловості в Росії представлені на рис.2

Мал. 2 «Коефіцієнт вибуття основних фондів промисловості

(В порівнянних цінах, у відсотках) »[6, c. 224]

Інтенсивність вибуття через ветхість і зносу (у Старому) показує коефіцієнт вибуття через ветхість і зносу (К виб. Старого.):

Коефіцієнт зносу (К і) характеризує станом на певну дату ту частину повної вартості основних фондів, яку вони вже втратили в процесі експлуатації, і розраховується як відношення суми зносу (І) до повної вартості фондів

Дані про знос основних фондів промисловості в Росії представлені на рис.3 Зростання зносу основних фондів свідчить про погіршення стану основних фондів за рахунок збільшення частки старих фондів.

Мал. 3 «Ступінь зносу основних фондів промисловості

(На початок року, у відсотках) »[5, 247]

Коефіцієнт придатності (Кг) показує, яку частину своєї вартості основні фонди ще зберегли в процесі експлуатації:

Коефіцієнти придатності та зносу взаємопов'язані: До н + К г = 1, або 100%

До показників ефективності використання основних фондів відносять фондовіддачу і фондомісткість. Фондовіддача (f) показує кількість продукції (Q), що припадає на 1 рубль середньорічної вартості основних фондів підприємства ():

Фондомісткість (f е) є зворотною величиною, яка оцінює вартість фондів, що припадає на 1 рубль продукції:

Чим вище фондовіддача (нижче фондомісткість), тим ефективніше, при всіх інших рівних умовах, використовуються основні фонди підприємства. [11, с.315]

Розрахункова частина

Є такі вибіркові дані по підприємствам однієї з галузей промисловості регіону в звітному році (вибірка 20% -ва механічна), млн. Руб.

Таблиця 3

№ підприємства п / п

Випуск продукції

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

№ підприємства п / п

Випуск продукції

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

1.

36,45

34,714

16.

36,936

34,845

2.

23,4

24,375

17.

53,392

46,428

3.

46,540

41,554

18.

41,0

38,318

4.

59,752

50,212

19.

55,680

47,590

5.

41,415

38,347

20.

18,2

19,362

6.

26,86

27,408

21.

31,8

31,176

7.

79,2

60,923

22.

39,204

36,985

8.

54,720

47,172

23.

57,128

48,414

9.

40,424

37,957

24.

28,44

28,727

10.

30,21

30,21

25.

43,344

39,404

11.

42,418

38,562

26.

70,720

55,25

12.

64,575

52,5

27.

41,832

38,378

13.

51,612

45,674

28.

69,345

55,476

14.

35,42

34,388

29.

35,903

34,522

15.

14,4

16,0

30.

50,220

44,839

Завдання 1. Дослідження структури сукупності:

1. Побудуйте статистичний ряд розподілу організації (підприємства) за ознакою ефективність використання основних виробничих фондів - фондовіддача (визначити шляхом ділення випуску продукції на середньорічну вартість основних виробничих фондів), утворивши 5 груп з рівними інтервалами.

2. Розрахуйте характеристики інтервального ряду розподілу: середню арифметичну, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, моду і медіану.

Рішення:

1. Визначаємо розмір фондовіддачі, яка знаходитися як відношення випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів:

Таблиця 4

№ підприємства п / п

Випуск продукції, млн. Руб.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. Руб.

Фондовіддача, руб.

1.

36,45

34,714

1,05

2.

23,4

24,375

0,96

3.

46,540

41,554

1,12

4.

59,752

50,212

1,19

5.

41,415

38,347

1,08

6.

26,86

27,408

0,98

7.

79,2

60,923

1,3

8.

54,720

47,172

1,16

9.

40,424

37,957

1,065

10.

30,21

30,21

1

11.

42,418

38,562

1,1

12.

64,575

52,5

1,23

13.

51,612

45,674

1,13

14.

35,42

34,388

1,03

15.

14,4

16,0

0,9

16.

36,936

34,845

1,06

17.

53,392

46,428

1,15

18.

41,0

38,318

1,07

19.

55,680

47,590

1,17

20.

18,2

19,362

0,94

21.

31,8

31,176

1,02

22.

39,204

36,985

1,06

23.

57,128

48,414

1,18

24.

28,44

28,727

0,99

25.

43,344

39,404

1,1

26.

70,720

55,25

1,28

27.

41,832

38,378

1,09

28.

69,345

55,476

1,25

29.

35,903

34,522

1,04

30.

50,220

44,839

1,12

Для вивчення структури підприємств за ефективністю використання основних виробничих фондів, користуючись даними таблиці, побудуємо інтервальний варіаційний ряд, що характеризує розподіл підприємств за ефективністю використання основних виробничих фондів.

Величина інтервалу дорівнює:

Звідси, шляхом додавання величини інтервалу до мінімального рівня ознаки в групі отримаємо такі групи підприємств, що ефективно використовують основні виробничі фонди:

Таблиця 5

Розподіл підприємств за ефективністю

використання основних виробничих фондів

№ групи

Групи підприємств за розміром фондовіддачі, руб.

число підприємств

в абсолютному вираженні

у відносних одиницях,%

I

0,90 - 0,96

3

10

II

0,98 - 1,06

7

23,3

III

1,06 - 1,14

11

36,7

IV

1,14 - 1,22

5

16,7

V

1,22 - 1,30

4

13,3

Разом:

30

100,0

Дані угруповання показують, що у 67% підприємств ефективність використання основних виробничих фондів понад 1,06 руб.

2. Для розрахунку середньої арифметичної використовуємо формулу середньої арифметичної зваженої:

Таблиця 6

Розрахунок показників для обчислення

середньої арифметичної зваженої

№ групи

Групи підприємств за розміром фондовіддачі, руб.

Середній розмір фондовіддачі, руб.

Число підприємств f i

Питома вага підприємств,%

d

x i f

xd

I

0,90 - 0,96

0,94

3

10

2,82

0,094

II

0,98 - 1,06

1,02

7

23,3

7,14

0,238

III

1,06 - 1,14

1,1

11

36,7

12,1

0,403

IV

1,14 - 1,22

1,18

5

16,7

5,9

0,20

V

1,22 - 1,30

1,26

4

13,3

5,04

0,168

Разом:

-

30

100

33

1,103

Середня ефективність використання основних виробничих фондів на 1 підприємство визначається відношенням загальної ефективності використання основних виробничих фондів до числа всіх підприємств.

Як терезів можуть бути використані відносні величини, виражені в процентах. Метод розрахунку середньої не зміниться:

Якщо відсотки замінити коефіцієнтами (), то

Середня ефективність використання основних виробничих фондів на в галузі становить 1,1 руб.

Таблиця 7

Розрахунок показників для обчислення

середнього квадратичного відхилення

№ групи

Середина інтервалу, х i

Число підприємств, f i

х i f i

I

0,94

3

2,82

-0,16

0,0256

0,0768

II

1,02

7

7,14

-0,18

0,0064

0,0448

III

1,1

11

12,1

0

0

0

IV

1,18

5

5,9

0,08

0,0064

0,032

V

1,26

4

5,04

0,16

0,00256

0,1024

Разом:

-

30

33

-

-

0,6592

Середнє квадратичне відхилення:

Середнє значення фондовіддачі підприємств може відхилятися від свого значення на 15%.

Коефіцієнт варіації знайдемо, використовуючи формулу:

Сукупність вважається кількісно однорідною, тому що коефіцієнт варіації не перевищує 33% (V = 13,6%).

Мода:

Оскільки ряд - інтервальний, то мода розраховується за формулою:

М про - мода,

х мо - нижня межа модального інтервалу,

i мо - величина модального інтервалу,

f мо - частота модального інтервалу,

f мо-1 - частота інтервалу, що передує модальному,

f мо + 1 - частота інтервалу, наступного за модальним.

Використовуючи дані таблиці 6, знайдемо моду:

У таблиці 7 ряд дискретний, тому для перевірки, знайдемо моду як ознака найбільш часто зустрічається в сукупності.

М о = 1,1, тому що f i = 11 - найбільша частота.

Медіана дорівнює 1,1.

Завдання 2. Виявлення наявності кореляційного зв'язку між ознака а ми, у с тановление напрямки зв'язку та вимір її тісноти:

За вихідними даними:

1. Встановіть наявність і характер зв'язку між ознаками - ефективність використання основних виробничих фондів (фондовіддача) (факторний) і випуск продукції (результативний) методом аналітичної угруповання, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами по факторному ознакою.

2. Виміряйте тісноту кореляційної зв'язку між названими ознаками з використанням коефіцієнтів детермінації і емпіричного кореляційного відносини.

3. Зробіть висновки за результатами виконання завдання.

Рішення

1. За даними таблиці 4 визначимо, чи існує залежність між величиною фондовіддачі (факторний ознака х) і обсягом продукції, що випускається (результативний ознака у).

Побудуємо кореляційну таблицю, утворивши 5 груп по факторному та результативним ознаками.

Таблиця 8

Розподіл підприємств за величиною фондовіддачі

і обсягом продукції, що випускається

Фондовіддача, руб.

Випуск продукції, млн. Руб.

14,4-27,36

27,36-40,32

40,32-53,28

53,28-66,24

66,24-79,2

Разом:

0,90-0,98

3

3

0,98-1,06

1

6

7

1,06-1,14

2

9

11

1,14-1,22

5

5

1,22-1,30

1

3

4

Разом:

4

8

9

6

3

30

Як, видно з даних таблиці 8 - розподіл числа підприємств відбулося уздовж діагоналі, проведеної з лівого верхнього кута в правий нижній кут таблиці, тобто зі збільшенням ознаки «фондовіддача» супроводжується збільшенням ознаки «випуск продукції». Характер концентрації частот по діагоналі кореляційної таблиці свідчить про наявність зворотного тісного кореляційного зв'язку між досліджуваними ознаками.

Встановимо наявність і характер зв'язку між величиною фондовіддачі та обсягом продукції, що випускається методом аналітичної угруповання за даними таблиці 8.

Спочатку будуємо робочу таблицю (таблиця 9), інтервали візьмемо ті ж, що і в кореляційної таблиці.

Таблиця 9

Розподіл підприємств по

ефективності використання основних фондів

№ п / п

Група підприємств за ефективністю використання основних фондів, руб.

№ підприємств

Фондовіддача, руб.

Випуск продукції, млн. Руб.

А

Б

1

2

3

I

0,90-0,98

2

15

20

0,96

0,9

0,94

23,4

14,4

18,2

Разом:

3

2,8

56

II

0,98-1,06

1

6

10

14

21

24

29

1,05

0,98

1

1,03

1,02

0,99

1,04

36,45

26,86

30,21

35,42

31,8

28,44

35,903

Разом:

7

7,11

225,083

III

1,06-1,14

3

5

9

11

13

16

18

22

25

27

30

1,12

1,08

1,065

1,1

1,13

1,06

1,07

1,06

1,1

1,09

1,12

46,540

41,415

40,424

42,418

51,612

36,936

41,0

39,204

43,344

41,832

50,22

Разом:

11

11,995

474,945

IV

1,14-1,22

4

8"> 17

19

23

1,19

1,16

1,15

1,17

1,18

59,752

54,720

53,392

55,680

57,128

Разом:

5

5,85

280,672

V

1,22-1,30

7

12

26

28

1,3

1,23

1,28

1,25

79,2

64,575

70,72

69,345

Разом:

4

5,06

283,84

всього:

30

32,815

1320,54

Для встановлення наявності та характеру зв'язку між фондоотдачей і випуском продукції за даними робочої таблиці будуємо підсумкову аналітичну таблицю 10

Таблиця 10

Залежність обсягу продукції, що випускається

від використання основних фондів

№ п / п

Група підприємств за рівнем фондовіддачі, руб.

число підприємств

Фондовіддача, руб.

Випуск продукції, млн. Руб.

всього

Середня фондовіддача

всього

В середньому на 1 підприємство

А

Б

1

2

3

4

5

I

0,90-0,98

3

2,8

0,93

56

18,67

II

0,98-1,06

7

7,11

1,02

225,083

32,15

III

1,06-1,14

11

11,995

1,09

474,945

43,18

IV

1,14-1,22

5

5,85

1,17

280,672

56,13

V

1,22-1,30

4

5,06

1,27

283,84

70,96

Разом:

30

32,815

1,09

1320,54

44,02

Дані таблиці 10 показують, що з ростом ефективності використання основних фондів підприємства, середній обсяг продукції, що випускається одним підприємством, збільшиться. Отже, між досліджуваними ознаками існує пряма кореляційна залежність.

2. Визначимо тісноту кореляційної зв'язку між ефективністю використання основних фондів і продукції, що випускається продукцією.

Таблиця 11

Розподіл підприємств за обсягом

продукції, що випускається, млн. руб.

№ п / п

Підприємства з рівнем фондовіддачі в межах 0,90-0,98 руб.

Випуск продукції

1.

23,4

4,73

22,37

425,18

2.

14,4

-4,27

18,23

877,34

3.

18,2

-0,47

0,22

666,67

56

-

40,82

1969,19

;

№ п / п

Підприємства з рівнем фондовіддачі в межах 0.98-1.06 руб.

Випуск продукції

1.

36,45

4,3

18,49

57,30

2.

26,86

-5,29

27,98

294,47

3.

30,21

-1,94

3,76

190,72

4.

35,42

3,27

+1069

73,96

5.

31,8

-0,35

0,12

149,33

6.

28,44

-3,71

13,76

242,74

7.

35,903

3,75

14,09

65,89

225,083

-

88,89

1074,41

№ п / п

Підприємства з рівнем фондовіддачі в межах 1.06-1.14 руб.

Випуск продукції

1.

46.54

3.36

11.29

6.35

2.

41.415

-1.77

3.12

6.79

3.

40.424

-2.76

7.60

12.93

4.

42.418

-0.76

0.58

2.57

5.

51.612

8.43

71.1

57.64

6.

36.936

-6.24

38.99

50.18

7.

41.0

-2.18

4.75

9.12

8.

39.204

-3.98

15.81

23.19

9.

43.344

0.16

0.03

0.46

10.

41.832

-1.35

1.82

4.79

11.

50.22

7.04

49.56

38.44

474.945

-

204.65

212.46

№ п / п

Підприємства з рівнем фондовіддачі в межах 1.14-1.22 руб.

Випуск продукції

1.

59.752

3.62

13.12

247.50

2.

54.720

-1.41

1.99

114.49

3.

53.392

-2.74

7.5

87.83

4.

55.680

-0.45

0.20

135.96

5.

57.128

1

1

171.82

280.672

-

23.81

757.6

;

№ п / п

Підприємства з рівнем фондовіддачі в межах 1.14-1.22 руб.

Випуск продукції

1.

79.2

8.24

67.90

1237.63

2.

64.575

-6.39

40.77

422.51

3.

70.72

-0.29

0.06

712.89

4.

69.345

-1.62

2.61

641.36

283.84

-

111.34

3014.39

;

1) Визначаємо середній обсяг продукції, що випускається по кожній групі і загальний обсяг продукції, що випускається, млн. Руб. (Таблиця 10)

2) Визначаємо внутригрупповую дисперсію за формулою:

;

3) Розраховуємо середню з внутрішньогрупової дисперсій (f = n) за формулою:

4) Обчислимо міжгрупова дисперсію за формулою:

5) Обчислимо загальну дисперсію за формулою:

6) Підсумовування середньої з внутрішньогрупових дисперсій і груповий дає загальну дисперсію:

7) Визначаємо емпіричний коефіцієнт детермінації за формулою:

Це означає, що на 93,3% варіації випуску продукції обумовлена ​​відмінностями ефективності використання основних виробничих фондів і на 6,7% - вплив інших факторів.

8) Визначаємо кореляційне відношення за формулою:

Це свідчить про досить тісний зв'язок між ефективністю використання основних виробничих фондів та обсягу виробленої продукції.

Заданіе3. Застосування вибіркового методу в фінансово-економічних із а дачах.

За результатами виконання завдання 1 з ймовірністю 0,683 визначте:

1. Помилку вибірки середнього рівня фондовіддачі і кордони, в яких він буде перебувати в генеральної сукупності.

2. Помилку вибірки частки організацій з рівнем фондовіддачі 1,14 руб. і більше і кордони, в яких буде перебувати генеральна частка.

Рішення:

1. 1) Визначаємо граничну похибку вибірки для середнього рівня фондовіддачі за формулою:

для ймовірності 0,683 t = 1

n = 30

(за умовою)

Гранична помилка дорівнює 2%.

2) Середній рівень фондовіддачі підприємств буде перебувати в межах:

З ймовірністю 0,683 можна стверджувати, що середній рівень фондовіддачі буде перебувати в межах 110% ± 2%, або.

2. 1) Визначаємо вибіркову частку за формулою:

2) Помилку вибірки частки організацій з рівнем фондовіддачі 1,14 руб. і більше обчислимо за формулою:

або 7%

3) Частка підприємств з рівнем фондовіддачі 1,14 руб. і більше буде перебувати в межах:

р = 30% ± 7%, або 23%? р? 37%.

Завдання 4. Використання одного зі статистичних методів (балу н сового, індексного, аналізу рядів динаміки та ін.) В фінансово-економічних зад а чах.

Є такі дані про наявність та рух основних виробничих фондів організації за рік, млн. Руб.

Повна початкова вартість на початок року 50,2

Протягом року:

введено нових 7,8

вибуло за вартістю за вирахуванням зносу 0,45

повна вартість вибулих фондів 4,8

Знос основних фондів на початок року,% 20

Річна норма амортизації,% 10

За наведеними даними:

1.Побудуйте баланс основних виробничих фондів по повній вартості; за даними цього балансу розрахувати показники руху основних фондів.

2. Побудуйте баланс основних фондів за залишковою вартістю; за даними цього балансу розрахуйте коефіцієнти стану основних виробничих фондів на початок і кінець року.

Зробіть висновки.

Рішення:

1. Побудуйте баланс основних виробничих фондів по повній вартості за даними цього балансу розрахувати показники руху основних фондів.

2. Побудуйте баланс основних фондів за залишковою вартістю; за даними цього балансу розрахуйте коефіцієнти стану основних виробничих фондів на початок і кінець року.

Зробіть висновки.

Рішення.

1. Визначаємо повну первісну вартість основних фондів на кінець року (Оф к):

Оф к = Оф р + П - В

Оф к = 50,2 + 7,8 - 4,8 = 53,2 млн. Руб.

Таблиця 12

Баланс основних фондів по повній вартості, млн. Руб.

Наявність основних фондів на початок року

Надійшло у звітному році

Вибуло в звітному році

Наявність основних фондів на кінець року

всього

в тому числі нових основних фондів

всього

в тому числі ліквідовано

1

2

3

4

5

6 = 1 + 2-4

50,2

7,8

7,8

4,8

-

53,2

Розрахуємо показники, що характеризують рух основних фондів:

1) коефіцієнт відновлення (До обн.):

2) коефіцієнт вибуття (К виб.):

2. Розрахуємо залишкову вартість основних засобів на початок () і на кінець () року:

На підставі вихідних і розрахованих даних побудуємо баланс за залишковою вартістю:

Таблиця 13

Баланс основних фондів по вартості за вирахуванням зносу, млн. Руб.

Наявність основних фондів на початок року

Надійшло у звітному році

Вибуло в звітному році

Амортизація (за рік)

Наявність основних фондів на кінець року

всього

в тому числі нових основних фондів

всього

в тому числі ліквідовано

1

2

3

4

5

6

7 = 1 + 2-3-4

40,16

7,8

7,8

0,45

-

5,17

42,34

На підставі даних цього балансу розрахуємо коефіцієнти зносу і придатності:

на початок року:

на кінець року:

Якщо порівнювати коефіцієнти, що характеризують стан основних фондів, то можна помітити, що зношеність основних фондів на кінець року збільшилася (20,4 - 20 = 0,4%).

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

У вивченні технічного прогресу важливу роль грає аналіз вартісних показників, що характеризують техніку, тобто активну частину основних фондів - машини та обладнання, транспортні засоби. Стан основних фондів, і перш за все їх активної частини, є найважливішою економічною проблемою Росії.

У російській статистиці відомості про їх видовий структурі міститися в формах статистичного спостереження № 11 «Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів» (для великих і середніх комерційних організацій) і № 11 (коротка) «Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) некомерційних організацій ». Ці форми затверджені постановами Росстату від 1 серпня 2005 р. № 51. [1, c.22]

За даними Статистичного щорічника про наявність основних фондів промисловості, наведених в таблиці 14, проведемо аналіз динаміки основних фондів, для чого розрахуємо наступні показники:

- абсолютний приріст;

- темп зростання;

- темп приросту;

- абсолютне значення 1% приросту;

- середні за період рівень ряду, абсолютний приріст, темпи зростання і приросту.

Таблиця 14

Основні фонди промисловості

(По повній облікової вартості; на початок року; млн. Руб.)

рік

Вся промисловість

2000

3869326

2001

4313972

2002

6307183

2003

6581731

2004

7153075

2005

7634670

Розрахунок показників аналізу ряду динаміки здійснимо за формулою, представленим в таблиці 15.

Таблиця 15

Формули розрахунку показників

показник

базисний

ланцюговий

середній

абсолютний приріст

Темп зростання

Темп приросту

Середній рівень в інтервальному ряду динаміки обчислюється за формулою:

Для визначення абсолютної величини, що стоїть за кожним відсотком приросту прибутку, розраховують показник абсолютного значення 1% приросту (А%). Один із способів його розрахунку - розрахунок за формулою:

Числові позначення: у 1 - рівень першого періоду; у i - рівень порівнюваного періоду; у i -1 - рівень попереднього періоду; у п - рівень останнього періоду; п - число ряду динаміки.

Розрахунки показників аналізу динаміки основних засобів країни виконані із застосуванням пакета прикладних програм обробки електронних таблиць MS Exel в середовищі Windows.

Розташування на робочому аркуші Exel вихідних даних (табл. 14) і розрахункових формул (табл. 15) представлено на рис. 5

Мал. 5 «Розрахункові формули»

Результати розрахунків наведені на рис. 6.

Мал. 6 «Результати розрахунків»

На малюнку 7 представлена ​​графічне зображення зміна наявності основних засобів Росії за 5 років.

Мал. 7 «Діаграма динаміки основних засобів Росії»

Результати проведених розрахунків дозволяють зробити наступні висновки:

Вартість основних засобів за 6 років зросла на 97,31%, що в абсолютному вираженні становить 3765344 млн. Руб. Спостерігається позитивна динаміка протягом усього розглянутого періоду. Але зростання не рівномірний. Простежується різке збільшення основних засобів в 2002р. (Абсолютний ланцюгової приріст збільшився на 1548565 млн. Руб.). Також на рис. 7 можна побачити стрибкоподібне розвиток досліджуваного явища. Про це свідчить і ланцюгові темпи зростання і приросту. Починаючи з 2003р. ситуація стабілізується і відхилення ланцюгових показників невеликі. Тому, зростання основних засобів відбувається без різких непередбачених змін. Це дозволяє зробити прогноз на кілька років вперед. На рис. 7 зображена прогнозований розвиток вартості основних засобів на 4 роки. Тут видно, що у досліджуваного явища - позитивна динаміка розвитку, відбувається накопичення основних засобів та їх плавне збільшення.

Протягом аналізованого шестирічного періоду середня вартість основних засобів склала 5976659,50 млн.руб., в середньому за рік вона збільшилася на 753068,80 млн. руб. () Або на 18,52% ().

Прискорене зростання вартості основних засобів в країні можна побачити і по збільшується абсолютним приростом 1% приросту.

Для більш глибокого аналізу динаміки основних фондів необхідно вивчити зміни складових її елементів і спрямування цих змін за аналізований період, виявити вплив окремих факторів.

ВИСНОВОК

Основними фондами є виробничі активи, використовувані неодноразово або постійно протягом тривалого періоду, але не менше одного року, для виробництва товарів, надання ринкових і неринкових слуг (будівлі, споруди, машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, житла, обчислювальна техніка і оргтехніка, транспортні засоби).

Одиницею статистичного вивчення є інвентарний об'єкт. Він неоднорідний, в тому існує типова класифікація, в якій основні фонди діляться на виробничі і невиробничі, а також матеріальні та нематеріальні.

Для обліку основних фондів використовують вартісні показники. Існує кілька видів вартісних оцінок основних фондів: первісна вартість, відновна і балансова. Виділяють також повну і залишкову вартість, які відрізняються між собою накопиченою сумою зносу.

Для відображення процесу зміни вартості основних фондів будують баланси основних фондів. На основі даних балансу можна розрахувати систему показників, що характеризують рух і стан основних фондів. До показників ефективності використання основних фондів відносять фондовіддачу і фондомісткість.

На основі даних балансу можна розрахувати такі показники, як коефіцієнт динаміки, надходження, оновлення, вибуття, придатності і зносу.

Розрахункова частина курсової роботи спрямована на вивчення показників ефективності і використання основних виробничих фондів, а також визначення їх наявності, стану і використання. Аналітична частина присвячена вивченню динаміки основних фондів Росії. На основі проведених розрахунків і аналізу показників можна говорити про зростання основних фондів Росії з кожним роком. Цей ріст не стрибкоподібний, а плавний, що свідчить про стабільну економічну ситуацію на російському ринку і в країні в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Годон М.Ю. Статистика основних фондів і проблеми вивчення технічного прогресу // Питання статистики. 2006. № 6

2. Логінов В. Оновлення основного капіталу // Економіст. 2002. № 3

3. Офіційні матеріали для бухгалтера, коментарі і консультації. 2006. № 5

4. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01 »

5. Промисловість Росії. 2005: Додати Стат. зб. / Росстат. - М., 2006 - 460 с.

6. Російський статистичний щорічник. 2004: Додати Стат. зб. / Росстат. - М., 2004. - 725 с.

7. Соціально-економічна статистика: Учеб. посібник / І.І. Колесникова. - Мн .: Нове видання, 2002. - 250 с.

8. Статистика / А.І. Гінзбург. - СПб: Пітер, 2002. - 128 с.

9. Статистичний словник / Держкомстат РФ. - М .: Фінанси і статистика, 1989. - 621 с.

10. Статистика: Підручник / І.І. Єлісєєва, А.В. Ізотов, Є.Б. Капралова; під ред. І.І. Єлісєєвої. - М .: КНОРУС, 2006. - 552 с.

11. Статистика: Підручник / За ред. І.І. Єлісєєвої. - М .: Вища освіта, 2006 - 565 с.

12. Статистика: Навчальний посібник / Харченко Л.П., Долженнікова В.Г., Іонін В.Г. та ін.; Під ред. канд. екон. наук В.Г. Ионина. - Изд. 2-е, перераб. і доп. - М .: ИНФРА - М., 2006. - 384 с.

...........