• РАЗОМ
 • Середня


 • Дата конвертації05.06.2017
  Розмір194.47 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 194.47 Kb.

  Статистичний аналіз доходів і споживання населенням продовольчих і непродовольчих товарів в регіоні

  ЗМІСТ

  Вступ

  1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення споживання населення

  2. Система показників споживання населення

  3. Завдання і напрямки досліджень вибіркових обстежень бюджетів домашніх господарств

  4. Статистичний аналіз доходів і споживання населенням продовольчих і непродовольчих товарів в регіоні

  4.1 Аналіз структури доходів і витрат

  4.2 Аналіз динаміки показників заробітної плати та споживання продуктів харчування населенням

  4.2.1 Показники аналізу ряду динаміки показників заробітної плати та споживання продуктів харчування

  4.2.2 Виявлення основної тенденції в динаміці показників заробітної плати та споживання продуктів харчування методами укрупнення інтервалів, ковзної середньої та аналітичного вирівнювання

  4.3 Аналіз споживання основних непродовольчих товарів (за групами товарів)

  5. Вивчення взаємозв'язку показників споживання населення з соціально-економічними факторами

  5.1 Відбір факторів і виявлення взаємозв'язків методом аналітичної угруповання

  5.2 Дисперсійний аналіз виявлених в угрупованнях взаємозв'язків

  5.3 Кореляційно-регресійний аналіз виявлених залежностей

  6. Прогнозування рівня споживання населенням продовольчих і непродовольчих товарів в регіоні

  6.1 Прогнозування на основі рівняння тренда

  6.2 Прогнозування на основі рівняння регресії

  Висновки і пропозиції

  Список літературних джерел

  ВСТУП

  Споживання - складний соціальний феномен. Це сфера задоволення матеріальних і духовних потреб, а також формування соціальних норм, цінностей, культури.

  Процес споживання важливо розглядати в контексті соціальних відносин, адже він поєднує в собі егоїстичний інтерес і соціальну взаємодію. У процесі споживання створюються соціальні зв'язки, що характеризують місце споживача в соціальному просторі. Вироблення і підтримка моделей споживчої поведінки, навіть не завжди усвідомлене, направлено на підкреслення індивідуальних відмінностей між індивідом і іншими людьми. І в даний час соціальна диференціація індивідів грунтується в значній мірі на практиці споживання.

  Слід також враховувати, що категорія «споживання населення» характеризується ступенем задоволення потреб людини, яка визначається по відношенню до відповідних норм, звичаїв і традицій, а також до рівня особистих домагань. Дані офіційної статистики найчастіше фіксують окремі показники рівня споживання деяких груп населення, але при цьому не враховується безліч інших важливих соціально-демографічних чинників, що відбивають реальну динаміку і диференціацію споживання населення.

  Особливого значення набуває проблема формування споживчої поведінки домогосподарств як повноправних суб'єктів економічних відносин. Дані обставини зумовили актуальність і значимість цього дослідження, результати якого можуть знайти не тільки наукове застосування, але і реальне практичне використання при формуванні та реалізації соціальної політики, націленої на підвищення рівня життя окремих категорій населення.

  Метою курсової роботи є оцінка споживання населенням Вологодської області продовольчих і непродовольчих товарів.

  У зв'язку з метою в роботі вирішуються наступні завдання:

  - вивчення теоретичних основ статистичного вивчення споживання населенням;

  - аналіз структури і динаміки доходів і витрат населення;

  - вивчення взаємозв'язку показників споживання населення з рівнем реальної заробітної плати працівників.

  Об'єкт дослідження - населення Вологодської області.

  Методи дослідження: динамічні ряди, угруповання, дисперсійний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз.

  1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ статистичного ВИВЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

  Рівень і структура споживання матеріальних благ і послуг - це найважливіші характеристики рівня життя населення. Крім того, в соціально-економічній статистиці показники споживання використовуються для оцінки збалансованості доходів і витрат населення, платоспроможного попиту на товари і послуги і ступеня його задоволення, аналізу споживчої поведінки населення і розвитку основних потреб, обсягу споживання товарів і послуг неринкового характеру і т.д .

  Об'єктами статистичного спостереження при вивченні сфери споживання можуть прийматися такі споживчі одиниці, як населення в цілому або його окремі групи (економічно активне населення, особи в працездатному віці, діти, пенсіонери і т.д.), а також сукупність домашніх господарств або частина даної сукупності , що володіє подібними з генеральною сукупністю ознаками.

  Якщо розглядається споживання населення в цілому, то, як правило, мається на увазі споживання матеріальних благ і послуг, що надаються як на платній, так і безоплатній основі (отримання безкоштовної медичної допомоги, освіти; пільги та компенсації за оплату житлово-комунальних послуг, забезпечення ліками на безкоштовній основі або з частковою компенсацією витрат і т.д.).

  Споживання, яке проявляється в актах придбання товарів і послуг за рахунок коштів населення, прийнято називати особистим споживанням.

  Витрати, вироблені на покупку товарів і послуг, називаються споживчими витратами.

  Якщо продукція, вироблена у власному виробництві, наприклад продукти харчування, споживається родиною, домашнім господарством або окремою особою, вона також відноситься до особистого споживання.

  При аналізі споживання в даний час широко використовується поняття споживчого кошика, що означає певний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, призначених для споживання населенням або його окремими групами.

  Залежно від конкретних завдань об'єктами вивчення можуть бути різні споживчі кошики: мінімальна (докладніше див. Гл. 43), прийнята в якості спеціального нормативу; раціональна, сформована на основі раціональних норм споживання товарів і послуг; фактична, що відображає реальне споживання товарів і послуг населенням в цілому, або його окремими групами. У ситуації погіршення умов життя особлива увага приділяється мінімального споживчого кошику, яка розглядається як допустима нижня межа споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, що забезпечує нормальне відтворення населення.

  Раціональна споживчий кошик відрізняється від мінімальної насамперед тим, що вона формується на основі науково обґрунтованих раціональних норм споживання, які передбачають досить високий рівень задоволення розумних потреб населення в товарах і послугах, набір яких також набагато ширше.

  Нарешті, фактична споживчий кошик характеризує набір товарів і послуг, фактично споживаних населенням або окремими соціально-демографічними групами.

  Склад перерахованих вище видів споживчих кошиків розраховується в натуральних показниках в середньому на душу населення, сім'ю, або в цілому на домашнє господарство.

  Розрахунки на середньостатистичну сім'ю як споживчу одиницю необхідні перш за все тому, що частина непродовольчих товарів, житло використовуються сім'єю в цілому. До товарів сімейного користування можуть ставитися, наприклад, автомобілі, телевізори, меблі, кухонне обладнання. Використання жител і окремих послуг також може носити сімейний характер.

  Вартісне вираження мінімального, раціонального або фактичного набору споживчого кошика називається відповідно мінімальним, раціональним або фактичним споживчим бюджетом [15].

  2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

  Складність і багатогранність категорії споживання населення знаходить своє вираження в досить різноманітною інформацією, що характеризує споживання в різних аспектах, починаючи з системи національного рахівництва (або балансу народного господарства), балансу ресурсів та використання сільськогосподарських продуктів, статистики роздрібного товарообігу і обсягу реалізованих населенню послуг і закінчуючи статистикою бюджетів домашніх господарств і обстеженнями бюджету часу.

  На макрорівні для характеристики використання валового наявного доходу на цілі споживання використовується агрегований показник «фактичне кінцеве споживання домашніх господарств», який складається з вартості всіх товарів і послуг, придбаних домашніми господарствами - резидентами для індивідуального споживання, незалежно від джерела фінансування та вартості колективних послуг, наданих установами державного управління суспільству в цілому. Для домашніх господарств воно включає їх витрати на придбання споживчих товарів та послуг і вартість індивідуальних товарів і послуг, безоплатно отриманих домашніми господарствами від органів державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, як соціальних трансфертів в натуральній формі.

  Вивчення сфери споживання грунтується перш за все на аналізі особистого споживання, тобто грошових витрат населення на придбання товарів та послуг, - витрат населення на купівлю продуктів харчування, одягу, взуття, тканин, предметів культурно-побутового призначення, палива, електроенергії; на оплату послуг громадського транспорту, житлово-комунального господарства, побутової сфери і т.д.

  У той же час характеристика споживання була б неповною, якби не враховувалися соціальні трансферти в натуральній формі, одержувані населенням для особистого споживання безкоштовно від бюджетних організацій охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури і мистецтва, а також від некомерційних організацій. Це безкоштовна медична допомога і безкоштовне загальна і професійна освіта, допомога в натуральній формі багатодітним і неповноцінним сім'ям, інвалідам та іншим слабозахищеним групам населення (безкоштовні або з частковою оплатою ліки; безкоштовні шкільні сніданки, предмети одягу і взуття; безкоштовний проїзд на громадському транспорті; пільги по оплаті житлово-комунальних та інших послуг і т.д.).

  Для окремих груп населення такі соціальні трансферти в натуральній формі можуть бути основними джерелами, що забезпечують певний рівень споживання.

  Інтегральний показник фактичного кінцевого споживання домашніх господарств дає уявлення на макрорівні про загальний обсяг споживання, яке є найважливішою характеристикою рівня життя населення, а складові цього показника - про джерела отримання матеріальних благ і послуг.

  Слід зазначити, що показник фактичного кінцевого споживання домашніх господарств СНС має багато спільного з показником загального обсягу споживання населенням матеріальних благ і послуг, який до недавнього часу розраховувався в балансі народного господарства і застосовувався для інтегральної оцінки рівня життя населення.

  Для оцінки динаміки показників фактичного кінцевого споживання домашніх господарств за певний період може виявитися недостатнім його обчислення в поточних цінах.Наприклад, в умовах інфляції тимчасове порівняння обсягів фактичного кінцевого споживання виробляється в порівнянних цінах, для чого витрати населення коригуються на відповідні індекси споживчих цін, а зазначені вище натуральні соціальні трансферти, що надаються на безоплатній основі, перераховуються з урахуванням відповідних галузевих діфляторов.

  Однак вивчення сфери споживання не обмежується наведеним вище макропоказників фактичного кінцевого споживання домашніх господарств.

  На обсяг і структуру споживання впливає велика кількість чинників. З одного боку, це масштаби і темпи виробництва, поява нових товарів і послуг. З іншого боку, - механізм розподілу вироблених благ і послуг, динаміка вартості життя, поява нових потреб, матеріальні можливості задоволення потреб в окремих соціально-демографічних групах. Тому статистичне спостереження має виявляти не тільки загальні риси, але і нові тенденції в процесі особистого споживання, особливо споживання в різних групах.

  Показники особистого споживання в соціально-економічній статистиці розробляються в вартісному і натуральному вираженні за групами предметів споживання з виділенням джерел отримання благ і послуг.

  До числа вартісних показників особистого споживання при статистичному спостереженні відносять споживчі витрати населення, а саме: їх рівень, структура і динаміка. Загальна сума і динаміка споживчих витрат в поточних і порівнянних цінах, їх частка в грошових і сукупних доходах населення (домашніх господарств, сімей) характеризують, з одного боку, купівельні спроможності населення, з іншого боку, - можливості споживчого ринку в частині задоволення платоспроможного попиту . У зв'язку з цим вартісні показники особистого споживання вивчаються в їх взаємозв'язку з доходами і споживчими цінами в розрізі окремих соціально-демографічних груп населення, типів сімей (домогосподарств) і т.д.

  При аналізі показників особистого споживання в розрізі територій враховується вплив на структуру споживання природно-кліматичних факторів, національних особливостей і культурних традицій. Типовим, наприклад, є роздільне вивчення споживання міського та сільського населення, населення великих і малих міст, які проживають в районах Крайньої Півночі, в містах-столицях і т.д.

  Рівень загальних споживчих витрат, а також витрати за окремими групами товарів і послуг обчислюються, як правило, в середньому на душу населення, на одне або сто домашніх господарств.

  Структура особистого споживання характеризується напрямами витрат домашніх господарств, при цьому витрати чітко розмежовуються на придбання матеріальних благ, з одного боку, і послуг - з іншого. При аналізі споживання матеріальних благ останні поділяються на дві великі групи: продовольчі та непродовольчі товари, а продовольчі - на продукти харчування і алкогольні напої.

  З позиції рівня життя населення пріоритетним є напрямки аналізу в частині витрат на задоволення першочергових потреб населення, до яких відносяться харчування, одяг, взуття, житло.

  Витрати сімейного бюджету на харчування є соціальним індикатором матеріального становища населення, тому що від їх величини в чому залежить формування структури решти сімейного бюджету, в тому числі тих його статей, які характеризують вищий щабель рівня життя.

  Аналіз структури споживчих витрат не обмежується середньостатистичними показниками. Однією з важливих завдань вивчення є встановлення відмінностей в рівні і структурі споживання в домашніх господарствах (сім'ях) з високими і низькими середньодушовими доходами і особливо в крайніх за рівнем матеріальної забезпеченості групах населення (домашніх господарствах). З цією метою отримані на основі обстеження бюджетів домашніх господарств дані ранжуються за ознакою середньодушового (грошового, сукупного) доходу, встановлюються відповідні розміри споживчих витрат і особливості їх структури. Нерівність в споживанні оцінюється аналогічно оцінці нерівності в розподілі доходів. Найчастіше розглядаються відмінності в споживанні нижньої і верхньої децильних груп, тобто по 10% обстеженого населення з мінімальними і максимальними доходами [14].

  3. ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ вибіркового обстеження БЮДЖЕТІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

  До основних завдань статистики при вивченні доходів і витрат населення відносяться:

  - характеристика розміру і складу доходів і витрат населення і домашніх господарств;

  - аналіз диференціації грошових доходів і споживання;

  - вивчення динаміки грошових доходів;

  - моделювання доходів, витрат і споживання населення;

  - вивчення впливу доходів (витрат) на споживання і інші соціально-економічні показники.

  У ринкових умовах зростає необхідність у вивченні платоспроможності населення як одного з важливих факторів розвитку ринку.

  Однак інформація про доходи найменш вірогідна через різноманіття джерел доходів, наявності невраховуваних доходів від "тіньової" економічної діяльності, розриву в часі між здійсненої діяльністю і її оплатою, а також наявності не тільки грошової форми доходів, але і натуральних надходжень продуктів харчування і послуг, пільг населенню. Тому статистика все в більшій мірі зосереджує увагу на вивченні витрат, т. Е. Вивчає доходи через витрати населення.

  Удосконалення статистичної методології по вивченню доходів і витрат населення сприяє розширенню міжнародних зіставлень в цій області.

  У вітчизняній статистиці відомості про споживчі витрати населення збираються за допомогою вибіркових обстежень бюджетів сімей (домогосподарств). Ці обстеження проводяться органами державної статистики щороку відповідно до Федеральної програмою статистичних робіт з охопленням близько 50 тис. Домашніх господарств. Основою обстеження домашніх господарств є щоденникові записи, які ведуться за методикою, яка затверджується органами державної статистики.

  Вибіркова сукупність домашніх господарств формується на основі наступних группіровочнихознак:

  - розмір домашнього господарства;

  - приналежність житлового приміщення і його тип;

  - наявність в користуванні земельної ділянки;

  - вік, стать, рівень освіти, національність членів домашнього господарства;

  - джерела засобів існування.

  Обліковий період обстеження окремо взятого домогосподарства охоплює квартал. Кожне з обстежуваних домашніх господарств веде протягом двох тижнів в квартал щоденні щоденникові записи, які представляють собою докладний облік грошових коштів, витрачених на покупку продуктів харчування, непродовольчих товарів і оплату послуг. У щоденникових записах фіксується також кількість спожитих продуктів харчування за рахунок надходжень продукції власною виробництва, безоплатної допомоги з інших джерел, а також витрати на харчування поза домом.

  Між двома черговими щоденниковими обстеженнями члени домашнього господарства ведуть журнальні записи, що фіксують покупки непродовольчих товарів і витрати на оплату послуг. Ці записи проводяться протягом двох тижнів до і після двотижневих щоденникових записів і протягом повного місяця, в якому щоденникові обстеження не проводилися.

  Додаткові відомості збираються органами державної статистики шляхом проведення спеціальних квартальних і річних опитувань домашніх господарств. В ході опитувань встановлюють рівень освіти; основне і додаткові заняття членів домашнього господарства; вид одержуваних ними дотацій і пільг, спеціальних допомог і компенсацій; отримують відомості про житлові умови, наявність в домогосподарствах товарів тривалого споживання, обігу худоби в особистих підсобних господарствах.

  Отримані таким чином відомості дозволяють здійснювати розробку показників споживання по великому числу группіровочнихознак, що характеризують домашні господарства і їх членів в різних аспектах.

  Показники особистого споживання широко використовуються і в спеціальних моніторингових обстеженнях економічних умов в Російській Федерації, що проводяться за підтримки ряду міжнародних організацій в 1992--1996 ГТ. Перелік показників і джерела отримання даних не мають принципових відмінностей в порівнянні з методологією органів державної статистики Російської Федерації [14].

  4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ І СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В РЕГІОНІ

  4.1 Аналіз структури доходів і витрат

  Рівень життя населення характеризується показниками досягнутого рівня доходів, витрат і споживання населенням благ і послуг, диференціацією за рівнем доходів.

  Таблиця 4.1 - Основні показники рівня життя населення Вологодської області

  показники

  2009 р

  2010 р

  2011 р

  Грошові доходи населення в середньому на душу населення в міс., Руб.

  12192

  14048

  15467

  Реальні грошові доходи в% до попереднього року

  90,4

  108,6

  100,1

  Номінальна нарахована середньомісячна заробітна плата на одного працівника, руб.

  16566

  18536

  20250

  Реальна нарахована заробітна плата одного працівника, в% до попереднього року

  92,9

  105,6

  99,8

  Середній розмір нарахованої місячної пенсії на кінець року, руб.

  6298

  7810

  8507

  Реальний розмір призначеної місячної пенсії на кінець року, в% до попереднього року

  126,4

  111,9

  105

  У 2011 р в порівнянні з 2010 р номінальні грошові доходи населення в середньому на одного жителя області зросли на 10% і склали 15467 руб. в місяць.

  Темп зростання номінальних грошових доходів випереджав темпи інфляції і реальні наявні доходи населення.

  У 2011 р за даними балансу грошових доходів і витрат населення номінальні грошові доходи населення області склалися в сумі 222 697 млн. Руб., Що на 9,7% більше, ніж у 2010 р З них оплата праці становила 109492 млн. Руб. , пенсії, допомоги та інші соціальні виплати - 55 914 млн.руб.

  Аналіз структури формування грошових доходів підтверджує провідну значимість заробітної плати, як основного джерела засобів існування. Питома вага офіційно врахованої заробітної плати збільшився з 48% у 2010 році до 49% в 2011 р

  У минулому році номінальна нарахована середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного працівника організацій області (включаючи організації малого підприємництва) склала 20250 руб.і збільшилася в порівнянні з 2010 роком на 9,2%. Однак, внаслідок випереджаючого темпу зростання споживчих цін на товари та послуги, реальний зміст заробітної плати знизилося на 0,2%.

  Для населення важливий не тільки розмір одержуваних грошових доходів, але і регулярність їх отримання.

  Таблиця 4.2 - Структура формування грошових доходів населення у відсотках

  показники

  2009 р

  2010 р

  2011 р

  Грошові доходи за все

  100

  100

  100

  в т.ч. оплата праці

  49,7

  48,2

  49,2

  Доходи робітників і службовців від підприємств і організацій, крім оплати праці

  1,6

  1,5

  1,8

  Доходи від підприємницької діяльності

  11,5

  11,6

  11,2

  Соціальні виплати

  21,3

  24,8

  25,1

  Доходи населення від власності

  3,1

  3,3

  3,2

  Доходи населення від продажу іноземної валюти

  1,5

  1,0

  0,7

  інші доходи

  11,3

  9,6

  8,8

  На 1 січня 2012 г. 10 підприємств області мали заборгованість по заробітній платі перед своїми працівниками в сумі 4,1 млн. Руб. У порівнянні з початком попереднього року зменшилася в 5 разів.

  Другу за значимістю роль в формуванні доходів відіграють соціальні виплати: їх частка в загальній сумі доходів в 2011 склала 25%.

  Таблиця 4.3 - Склад і структура соціальних виплат

  роки

  Соціальні виплати за все, млн. Руб.

  Розподіл загальної суми виплачених соціальних виплат,%

  пенсії

  посібники

  стипендії

  Страхові відшкодування

  Інші виплати

  2009 р

  37964,9

  68

  27,6

  0,2

  4,1

  0,1

  2010 р

  50367,1

  70,5

  26,2

  0,1

  3,1

  0,1

  2011 р

  55914,4

  70,5

  25,8

  0,6

  3,0

  0,1

  У порівнянні з попереднім роком обсяг соціальних виплат зріс на 11%. На частку пенсій в загальному обсязі соціальних виплат припадав 71%.

  Таблиця 4.4 - Структура використання грошових доходів населення (за балансом грошових доходів і витрат населення,%)

  роки

  грошові доходи

  З них використано на

  Перевищення доходів над видатками

  купівлю товарів

  оплату послуг

  платежі обов'язкові

  Накопичення заощаджень у вкладах та ЦБ

  покупку валюти

  Інші потреби

  2009 р

  100

  41

  17,8

  12,9

  4,5

  2,3

  18,4

  3,1

  2010 р

  100

  43,9

  16,7

  12

  6,3

  1,6

  14,9

  4,6

  2011 р

  100

  46,8

  17

  12,3

  4,4

  2,2

  10,1

  7,2

  У 2011 р із загальної суми грошового доходу було витрачено на споживчі цілі (придбання товарів і оплата послуг) 143 399 млн. Руб (на 15,8% більше, ніж у 2010 р), на оплату податків і внесків - 27327 млн. руб. (На 11,7% більше), на покупку іноземної валюти - 4840 млн. Руб (на 49,3% більше). Витрати населення на накопичення заощаджень у внесках та цінні папери склали 9770 млн. Руб., Що нижче рівня попереднього року на 23%.

  У 2011 р частка коштів, спрямованих на покупку товарів і оплату послуг, збільшилася до 64,3% в структурі використання грошових доходів (у 2010 р - 61,0%, в 2009 р - 59,3%).

  Споживчі витрати населення, за даними вибіркового обстеження бюджетів домашніх, в 2011 р склали 10581 руб. в середньому на члена домогосподарства в місяць, що на 24% вище, ніж у 2010 р Величина середньодушових споживчих витрат в міських домашніх господарствах склала 11565 руб. на людину і в 1,4 рази перевищила величину аналогічного показника в домогосподарствах сільської місцевості (8189 руб.).

  Ріс.4.1.Структура споживчих витрат домашніх господарств,% за 2010 р

  Ріс.4.2.Структура споживчих витрат домашніх господарств,% за 2011 р

  У 2011 р в структурі споживчих витрат домашніх господарств частка витрат на домашнє харчування знизилася до 33,1% (на 2,3 п.п. в порівнянні з 2010 р), на оплату послуг-до 24,4% (на 1 , 6 п.п.), збільшилася частка на купівлю непродовольчих товарів - до 37,8% (на 3,7 п.п).

  На покупку продуктів для домашнього харчування витрачалося в середньому на людину 3449 руб. в місяць, що на 14% більше, ніж в попередньому році, на оплату послуг - 2586 руб. (На 16% більше), на непродовольчі товари - 3992 руб (на 37% більше).

  Розглянемо структуру харчування населення області.

  Таблиця 4.5 - Споживання продуктів харчування в домашніх господарствах (за даними вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств, в середньому на члена домашнього господарства, кг на рік)

  Групи продуктів харчування

  2009 р

  2010 р

  2011 р

  2011 року в% до 2010 р

  хлібні продукти

  111

  110

  108

  98,2

  Картопля

  88

  81

  76

  93,8

  Овочі та баштанні

  104

  103

  107

  103,9

  Фрукти та ягоди

  65

  67

  76

  113,4

  М'ясо та м'ясопродукти

  71

  75

  79

  105,3

  Яйця, штук

  275

  279

  290

  103,9

  Риба і рибопродукти

  247

  260

  273

  105

  Цукор і кондитерські вироби

  39

  38

  40

  105,3

  Масло рослинне та ін. Жири

  13

  13

  12

  92,3

  Поліпшилася структура харчування населення області.

  У 2011 р в порівнянні з попереднім роком в середньому кожен член домогосподарства області став більше споживати фруктів і ягід - на 13%, м'ясопродуктів, цукру і яєць - на 5%, молочних рибних продуктів і овочів в середньому на 4%. Зменшилось споживання масла рослинного - на 8%, картоплі - на 6%, хлібних продуктів - на 2%.

  Збільшення в 2011 р в порівнянні з 2010 р рівня споживання по більшості продуктів харчування привело до зростання енергетичної цінності добового раціону харчування на 1,6% і склала 2903 ккал на добу на людину; в продуктах тваринного походження калорійність збільшилася на 4,7% і склала 890 ккал на добу на людину (30,7% калорійності добового раціону).

  4.2 Аналіз динаміки показників заробітної плати та споживання продуктів харчування населенням

  4.2.1 Показники аналізу ряду динаміки показників заробітної плати та споживання продуктів харчування

  Аналіз динаміки характеризується наступними показниками:

  Базисний абсолютний приріст Д? б обчислюється як різниця між порівнюваним рівнем Yi і рівнем, прийнятим за постійну базу порівняння Yo:

  Д? б = Yi - Yo, (4.1)

  Ланцюговий абсолютний приріст Д? Ц - різниця між порівнюваним рівнем Yi і рівнем, який йому передує Yi-1:

  Д? ц = Yi - Yi-1, (4.2)

  Поширеним статистичним показником динаміки є темп зростання. Він характеризує відношення двох рівнів ряду і може виражатися у вигляді коефіцієнта або у відсотках.

  Базисні темпи зростання ТРБ обчислюються діленням порівнюваного рівня (Yi) на рівень, прийнятий за постійну базу порівняння Yo I:

  ТРБ = Yi: Yo I, (4.3)

  Ланцюгові темпи зростання Трц обчислюються діленням порівнюваного рівня (Yi) на попередній рівень Yi-1:

  ТРЦ = Yi: Yi-1, (4.4)

  Темпи приросту характеризують абсолютний приріст у відносних величинах. Обчислений у відсотках темп приросту показує, на скільки відсотків змінився порівнюваний рівень з рівнем, прийнятим за базу порівняння.

  Базисний темп приросту Тпб обчислюється діленням порівнюваного базисного абсолютного приросту Д? б на рівень, прийнятий за постійну базу порівняння Yo I:

  Тпб = Д? б: Yo I, (4.5)

  Ланцюговий темп приросту ТПЦ - це відношення порівнюваного ланцюгового абсолютного приросту Д? ц до попереднього рівня Yi-1:

  ТПЦ = Д? ц: Y I-1, (3.6)

  Розрахуємо показники динаміки номінальної середньомісячної заробітної плати населення за 2001-2011 рр по таблиці 4.6.

  Таблиця 4.6 - Показники динаміки номінальної середньомісячної заробітної плати Вологодської області за 2001-2011 рр

  роки

  Середньомісячна заробітна плата, руб.

  Абсолютний приріст, руб.

  коефіцієнт зростання

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  Yi

  ? Y б

  ? Y ц

  крб

  КРЦ

  ТРБ

  трц

  Тпб

  ТПЦ

  2001 р

  +2562

  2002 р

  3511

  949,00

  949,00

  1,37

  1,37

  137,04

  137,04

  37,04

  37,04

  2003 р

  4497

  1935,00

  986,00

  1,76

  1,28

  175,53

  128,08

  75,53

  28,08

  2004 р

  5498

  2936,00

  1001,00

  2,15

  1,22

  214,60

  122,26

  114,60

  22,26

  2005 р

  6971

  4409,00

  1473,00

  2,72

  1,27

  272,09

  126,79

  172,09

  26,79

  2006 р

  8828

  6266,00

  1857,00

  3,45

  1,27

  344,57

  126,64

  244,57

  26,64

  2007 р

  10667

  8105,00

  1839,00

  4,16

  1,21

  416,35

  120,83

  316,35

  20,83

  2008 р

  12914

  10352,00

  2247,00

  5,04

  1,21

  504,06

  121,06

  404,06

  21,06

  2009 р

  16115

  13553,00

  3201,00

  6,29

  1,25

  629,00

  124,79

  529,00

  24,79

  2010 р

  16566

  14004,00

  451,00

  6,47

  1,03

  646,60

  102,80

  546,60

  2,80

  2011 р

  18536

  15974,00

  1970,00

  7,23

  1,12

  723,50

  111,89

  623,50

  11,89

  РАЗОМ

  106665,00

  78483,00

  15974,00

  Середня

  9696,82

  2286,00

  Середньомісячна заробітна плата протягом 2001-2011 рр:

  = 9696,82 руб.

  Середній абсолютний приріст:

  Д = = 2286 руб.

  Середній коефіцієнт зростання ():

  = 1,64

  Середній темп зростання (Р):

  (Р) = 1,64 * 100% = 164%

  Середній темп приросту (П):

  п = 164 - 100 = 64%.

  Таким чином, протягом 11 аналізованих років в цілому спостерігається збільшення середньомісячної заробітної плати. Протягом цього періоду середньомісячна заробітна плата зросла на 15974 руб. або в 6,2 рази.

  В середньому середньомісячна заробітна плата за цей період склала 9696,82 руб. За рік середньомісячна заробітна плата зростала на 2286 руб. або на 64%.

  Розрахуємо показники динаміки реальної середньомісячної заробітної плати працівників організації. Для цього наведемо номінальну заробітну плату в такий же вид.

  Розрахуємо показники динаміки реальної середньомісячної заробітної плати населення за 2001-2011 рр по таблиці 4.8.

  Таблиця 4.7 - Приведення номінальної середньомісячної заробітної плати населення Вологодської області в порівнянний вид 2011 р

  роки

  Середньомісячна номінальна заробітна плата, руб.

  Індекси споживчих цін на продовольчі товари

  Середньомісячна реальна заробітна плата, тис. Руб.

  2001 р

  2,562

  114,5

  1,145

  7,157

  2002 р

  3,511

  112,1

  1,121

  8,750

  2003 р

  4,497

  113,9

  1,139

  9,839

  2004 р

  5,498

  112,9

  1,129

  10,655

  2005 р

  6,971

  107,5

  1,075

  12,567

  2006 р

  8,828

  108,9

  1,089

  14,614

  2007 р

  10,667

  116,4

  1,164

  15,170

  2008 р

  12,914

  117,6

  1,176

  15,617

  2009 р

  16,115

  104,4

  1,044

  18,667

  2010 р

  16,566

  112,9

  1,129

  16,997

  2011 р

  18,536

  102,6

  1,026

  18,536

  Таблиця 4.8 - Показники динаміки реальної середньомісячної заробітної плати Вологодської області за 2001-2011 рр

  роки

  Середньомісячна реальна заробітна плата, тис.руб.

  Абсолютний приріст, руб.

  коефіцієнт зростання

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  Yi

  ? Y б

  ? Y ц

  крб

  КРЦ

  ТРБ

  трц

  Тпб

  ТПЦ

  2001 р

  7,157

  2002 р

  8,750

  1,59

  1,59

  1,22

  1,22

  122,25

  122,25

  22,25

  22,25

  2003 р

  9,839

  2,68

  1,09

  1,37

  1,12

  137,47

  112,45

  37,47

  12,45

  2004 р

  10,655

  3,50

  0,82

  1,49

  1,08

  148,87

  108,29

  48,87

  8,29

  2005 р

  12,567

  5,41

  1,91

  1,76

  1,18

  175,58

  117,95

  75,58

  17,95

  2006 р

  14,614

  7,46

  2,05

  2,04

  1,16

  204,18

  116,29

  104,18

  16,29

  2007 р

  15,170

  8,01

  0,56

  2,12

  1,04

  211,96

  103,81

  111,96

  3,81

  2008 р

  15,617

  8,46

  0,45

  2,18

  1,03

  218,20

  102,95

  118,20

  2,95

  2009 р

  18,667

  11,51

  3,05

  2,61

  1,20

  260,81

  119,53

  160,81

  19,53

  2010 р

  16,997

  9,84

  -1,67

  2,37

  0,91

  237,48

  91,05

  137,48

  -8,95

  2011 р

  18,536

  11,38

  1,54

  2,59

  1,09

  258,99

  109,06

  158,99

  9,06

  РАЗОМ

  148,57

  69,84

  11,38

  Середня

  13,51

  1,53

  Середньомісячна реальна заробітна плата протягом 2001-2011 рр:

  = 13,51 тис. Руб.

  Середній абсолютний приріст:

  Д = = 1,138 руб.

  Середній коефіцієнт зростання ():

  = 1,126

  Середній темп зростання (Р):

  (Р) = 1,126 * 100% = 112,6%

  Середній темп приросту (П):

  п = 112,6 - 100 = 12,6%.

  Таким чином, протягом 11 аналізованих років в цілому спостерігається збільшення середньомісячної реальної заробітної плати. Протягом цього періоду середньомісячна реальна заробітна плата зросла на 11,38 тис. Руб. або в 2,59 разів.

  В середньому середньомісячна реальна заробітна плата за цей період склала 13,51 тис. Руб. За рік середньомісячна реальна заробітна плата зростала на 1,138 тис. Руб. або на 12,6%.

  Далі, розрахуємо показники рівня споживання населенням продуктів харчування за 2001-2011 рр. Для цього вартість спожитих продуктів наведемо в порівнянні ціни 2012 р

  Таблиця 4.9 - Приведення вартості спожитих продуктів харчування в порівнянні ціни 2011 р

  роки

  Обсяг споживання продуктів харчування на душу населення в поточних цінах, тис.руб.

  Індекси споживчих цін на продовольчі товари

  Споживання в зіставлення на. цінах 2011 р

  2001 р

  13,273

  114,5

  1,145

  37,079

  2002 р

  10,126

  112,1

  1,121

  25,235

  2003 р

  13,483

  113,9

  1,139

  29,499

  2004 р

  16,057

  112,9

  1,129

  31,118

  2005 р

  30,457

  107,5

  1,075

  54,906

  2006 р

  35,977

  108,9

  1,089

  59,556

  2007 р

  46,291

  116,4

  1,164

  65,833

  2008 р

  59,145

  117,6

  1,176

  71,526

  2009 р

  58,412

  104,4

  1,044

  67,662

  2010 р

  74,059

  112,9

  1,129

  75,984

  2011 р

  85,079

  102,6

  1,026

  85,079

  Таблиця 4.10 - Показники динаміки рівня споживання населенням продуктів харчування Вологодської області на душу населення за 2001-2011 рр

  роки

  Споживання в зіставлення на. цінах 2011, тис.руб.

  Абсолютний приріст, тис. Руб.

  коефіцієнт зростання

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  Yi

  ? Y б

  ? Y ц

  крб

  КРЦ

  ТРБ

  трц

  Тпб

  ТПЦ

  2001 р

  37,079

  2002 р

  25,235

  -11,84

  -11,84

  0,68

  0,68

  68,06

  68,06

  -31,94

  -31,94

  2003 р

  29,499

  -7,58

  4,26

  0,80

  1,17

  79,56

  116,90

  -20,44

  16,90

  2004 р

  31,118

  -5,96

  1,62

  0,84

  1,05

  83,92

  105,49

  -16,08

  5,49

  2005 р

  54,906

  17,83

  23,79

  1,48

  1,76

  148,08

  176,44

  48,08

  76,44

  2006 р

  59,556

  22,48

  4,65

  1,61

  1,08

  160,62

  108,47

  60,62

  8,47

  2007 р

  65,833

  28,75

  6,28

  1,78

  1,11

  177,55

  110,54

  77,55

  10,54

  2008 р

  71,526

  34,45

  5,69

  1,93

  1,09

  192,90

  108,65

  92,90

  8,65

  2009 р

  67,662

  30,58

  -3,86

  1,82

  0,95

  182,48

  94,60

  82,48

  -5,40

  2010 р

  75,984

  38,91

  8,32

  2,05

  1,12

  204,92

  112,30

  104,92

  12,30

  2011 р

  85,079

  48,00

  9,09

  2,29

  1,12

  229,45

  111,97

  129,45

  11,97

  РАЗОМ

  603,48

  195,61

  48,00

  Середня

  54,86

  3,19

  Середньорічний обсяг споживання продуктів на душу населення протягом 2001-2011 рр:

  = 54,86 тис.руб.

  Середній абсолютний приріст:

  Д = = 4,8 тис. Руб.

  Середній коефіцієнт зростання ():

  = 1,23

  Середній темп зростання (Р):

  (Р) = 1,23 * 100% = 123%

  Середній темп приросту (П):

  п = 123 - 100 = 23%.

  Таким чином, протягом 11 аналізованих років в цілому спостерігається збільшення середньорічного споживання продуктів харчування населенням Вологодської області. Протягом цього періоду даний показник збільшився на 48 тис.руб. або в 2,29 разів.

  В середньому середньорічне споживання продуктів харчування на душу населення за даний період склало 54,86 тис. Руб. За рік споживання продуктів харчування на душу населення зростала на 4,8 тис. Руб. або на 23%.

  4.2.2 Виявлення основної тенденції в динаміці показників заробітної плати та споживання продуктів харчування методами укрупнення інтервалів, ковзної середньої та аналітичного вирівнювання

  Виконаємо аналітичне вирівнювання середньомісячної заробітної плати населення методом укрупнення періодів по триріччя і по ковзної середньої по таблиці 4.11.

  За ковзної середньої і за показниками укрупнених періодів таблиці 4.11 видно, що з 2001 р по 2011 р спостерігається поступове збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати населення.

  Проведемо аналітичне вирівнювання сукупного доходу по прямій і по параболі другого порядку.

  рівняння прямої

  Основна тенденція розвитку в рядах динаміки зі стабільними абсолютними приростами відображається рівнянням прямолінійною функції:

  t = ao + a1t, (4.6)

  Таблиця 4.11 - Аналітичне вирівнювання середньомісячної номінальної заробітної плати населення методом укрупнення періодів по триріччя і по ковзної середньої Вологодської області за 2001-2011 рр

  роки

  Середньомісячна номінальна заробітна плата, руб.

  Укрупнення періодів по триріччя

  Змінна середня по триріччя

  Сума, руб.

  Середній рівень, руб.

  Сума, руб.

  Середній рівень, руб.

  2001 р

  +2562

  2002 р

  3511

  10570

  3523,3

  10570

  3523,3

  2003 р

  4497

  13506,00

  4502,00

  2004 р

  5498

  16966,00

  5655,33

  2005 р

  6971

  21297

  7099,00

  21297,00

  7099,0

  2006 р

  8828

  26466,00

  8822,00

  2007 р

  10667

  32409,00

  10803,0

  2008 р

  12914

  39696

  13232,00

  39696,00

  13232,00

  2009 р

  16115

  45595,00

  15198,33

  2010 р

  16566

  2011 р

  18536

  де а0 і а1 - параметри рівняння;

  t - позначення часу.

  Таблиця 4.12 - Аналітичне вирівнювання середньомісячної номінальної заробітної плати населення Вологодської області по прямій

  роки

  Середньомісячна номінальна заробітна плата, руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  yt

  yt = ao + a1t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  +2562

  -5

  25

  -12810

  1266,273

  1295,727

  +1678909,165

  2002 р

  3511

  -4

  16

  -14044

  2952,382

  558,618

  312054,273

  2003 р

  4497

  -3

  9

  -13491

  4638,491

  -141,491

  20019,677

  2004 р

  5498

  -2

  4

  -10996

  6324,600

  -826,600

  683267,560

  2005 р

  6971

  -1

  1

  -6971

  8010,709

  -1039,709

  +1080994,994

  2006 р

  8828

  0

  0

  0

  9696,818

  -868,818

  754845,033

  2007 р

  10667

  1

  1

  10667

  11382,927

  -715,927

  512551,860

  2008 р

  12914

  2

  4

  25828

  13069,036

  -155,036

  24036,274

  2009 р

  16115

  3

  9

  48345

  14755,145

  1359,855

  +1849204,385

  2010 р

  16566

  4

  16

  66264

  16441,255

  124,745

  15561,428

  2011 р

  18536

  5

  25

  92680

  18127,364

  408,636

  166983,678

  РАЗОМ

  106665

  0

  110

  185472

  106665

  0,000000

  7098428,33

  Для обчислення параметрів функції на основі вимог методу найменших квадратів складається система нормальних рівнянь:

  , (4.7)

  Визначимо параметри рівняння прямої:

  = 9696,818 руб.

  a = = = 1686,1 руб.

  За обчисленими параметрами виробляємо синтезування трендової моделі функції:

  yt = 9696,818 + 1686,1 t

  На основі моделі визначаються теоретичні рівні тренду для кожного року аналізованого ряду динаміки:

  yt 2001 г. = 9696,818 + 1686,1 * (- 5) = 1266,273 руб.

  yt 2002 г. = 9696,818 + 1686,1 * (- 4) = 2952,382 руб.

  …… і т.д.

  Таким чином, по аналітичному вирівнюванню по прямій спостерігається загальна тенденція збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати населення в місяць.

  2) Для вирівнювання може використовуватися парабола другого порядку:

  населення споживання регресія дохід

  t = а0 + аt + а t, (4.8)

  Таблиця 4.13 - Аналітичне вирівнювання середньомісячної номінальної заробітної плати населення Вологодської області по параболі другого порядку

  роки

  Середньомісячна номінальна заробітна плата, руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  t 4

  yt

  yt 2

  yt = а0 + а t + а t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  +2562

  -5

  25

  625

  -12810

  64050

  2294,699

  267,301

  71449,66

  2002 р

  3511

  -4

  16

  256

  -14044

  56176

  3363,752

  147,248

  21681,84

  2003 р

  4497

  -3

  9

  81

  -13491

  40473

  4569,929

  -72,929

  5318,659

  2004 р

  5498

  -2

  4

  16

  -10996

  21992

  5913,229

  -415,229

  172415,4

  2005 р

  6971

  -1

  1

  1

  -6971

  6971

  7393,653

  -422,653

  178635,6

  2006 р

  8828

  0

  0

  0

  0

  0

  9011,200

  -183,200

  33562,41

  2007 р

  10667

  1

  1

  1

  10667

  10667

  10765,871

  -98,871

  9775,540

  2008 р

  12914

  2

  4

  16

  25828

  51656

  12657,666

  256,334

  65707,25

  2009 р

  16115

  3

  9

  81

  48345

  145035

  14686,584

  1428,416

  2040373

  2010 р

  16566

  4

  16

  256

  66264

  265056

  16852,625

  -286,625

  82153,99

  2011 р

  18536

  5

  25

  625

  92680

  463400

  19155,790

  -619,790

  384139,9

  разом

  106665

  0

  110

  1 958

  185472

  1125476

  106665

  0,00

  3065213

  = = 9011,2 руб.

  a = = = 1686,1 руб.

  а = = = 68,562 руб.

  yt = а0 + а1 t + А2 t2 = 9011,2 + 1686,1 t +68,562 t2

  yt 2001 г. = 9011,2 + 1686,1 * (- 5) + 68,562 * (-5) 2 = 2294,7 руб.

  yt 2002 г. = 9011,2 + 1686,1 * (- 4) + 68,562 * (-4) 2 = 3363,75 руб.

  і т.д.

  Рис.4.3. Фактичний і вирівняні ряди динаміки середньомісячної номінальної заробітної плати населення Вологодської області за 2001-2011 рр.

  Виконаємо вирівнювання середньомісячної реальної заробітної плати.

  Таблиця 4.14 - Аналітичне вирівнювання середньомісячної реальної заробітної плати населення методом укрупнення періодів по триріччя і по ковзної середньої Вологодської області за 2001-2011 рр

  роки

  Середньомісячна реальна заробітна плата, тис.руб.

  Укрупнення періодів по триріччя

  Змінна середня по триріччя

  Сума, тис. Руб.

  Середній рівень, тис.руб.

  Сума, тис. Руб.

  Середній рівень, тис.руб.

  2001 р

  7,157

  2002 р

  8,750

  25,746

  8,6

  25,746

  8,6

  2003 р

  9,839

  29,24

  9,75

  2004 р

  10,655

  33,06

  11,02

  2005 р

  12,567

  37,835

  12,61

  37,84

  12,6

  2006 р

  14,614

  42,35

  14,12

  2007 р

  15,170

  45,40

  15,1

  2008 р

  15,617

  49,454

  16,48

  49,45

  16,48

  2009 р

  18,667

  51,28

  17,09

  2010 р

  16,997

  2011 р

  18,536

  За ковзної середньої і за показниками укрупнених періодів таблиці 4.14 видно, що з 2001 р по 2011 р спостерігається поступове збільшення середньомісячної реальної заробітної плати населення.

  Проведемо аналітичне вирівнювання реальної заробітної плати населення по прямій і по параболі другого порядку.

  Таблиця 4.15 - Аналітичне вирівнювання середньомісячної реальної заробітної плати населення Вологодської області по прямій

  роки

  Середньомісячна реальна заробітна плата, тис.руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  yt

  yt = ao + a1t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  7,157

  -5

  25

  -35,79

  7,647

  -0,490

  0,240

  2002 р

  8,750

  -4

  16

  -34,99

  8,819

  -0,070

  0,005

  2003 р

  9,839

  -3

  9

  -29,52

  9,991

  -0,152

  0,023

  2004 р

  10,655

  -2

  4

  -21,31

  11,163

  -0,508

  0,258

  2005 р

  12,567

  -1

  1

  -12,56

  12,334

  0,232

  0,054

  2006 р

  14,614

  0

  0

  0,000

  13,506

  1,108

  1,227

  2007 р

  15,170

  1

  1

  15,170

  14,678

  0,492

  0,242

  2008 р

  15,617

  2

  4

  31,234

  15,850

  -0,233

  0,054

  2009 р

  18,667

  3

  9

  56,001

  17,022

  1,645

  2,707

  2010 р

  16,997

  4

  16

  67,987

  18,193

  -1,197

  1,432

  2011 р

  18,536

  5

  25

  92,680

  19,365

  -0,829

  0,687

  РАЗОМ

  148,568

  0

  110

  128,89

  148,568

  0,000

  6,93

  Визначимо параметри рівняння прямої:

  = 13,506 тис.руб.

  a = = = 12,9 тис. руб.

  За обчисленими параметрами виробляємо синтезування трендової моделі функції:

  yt = 13,506 + 12,9 t

  На основі моделі визначаються теоретичні рівні тренду для кожного року аналізованого ряду динаміки:

  yt 2001 г. = 13,506 + 12,9 * (- 5) = 7,647 тис. руб.

  yt 2002 г. = 13,506 + 12,9 * (- 4) = 8,819 тис. руб.

  …… і т.д.

  Таким чином, по аналітичному вирівнюванню по прямій спостерігається загальна тенденція збільшення середньомісячної реальної заробітної плати населення в місяць.

  Таблиця 4.16 - Аналітичне вирівнювання середньомісячної реальної заробітної плати населення Вологодської області по параболі другого порядку

  роки

  Середньомісячна номінальна заробітна плата, тис.руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  t 4

  yt

  yt 2

  yt = а0 + а t + а t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  7,157

  -5

  25

  625

  -35,786

  178,929

  6,913

  0,245

  0,060

  2002 р

  8,750

  -4

  16

  256

  -34,998

  139,993

  8,525

  0,224

  0,050

  2003 р

  9,839

  -3

  9

  81

  -29,517

  88,552

  10,040

  -0,201

  0,040

  2004 р

  10,655

  -2

  4

  16

  -21,309

  42,619

  11,457

  -0,802

  0,643

  2005 р

  12,567

  -1

  1

  1

  -12,567

  12,567

  12,775

  -0,209

  0,043

  2006 р

  14,614

  0

  0

  0

  0,000

  0,000

  13,996

  0,618

  0,382

  2007 р

  15,170

  1

  1

  1

  15,170

  15,170

  15,119

  0,051

  0,003

  2008 р

  15,617

  2

  4

  16

  31,234

  62,469

  16,144

  -0,526

  0,277

  2009 р

  18,667

  3

  9

  81

  56,001

  168,002

  17,070

  1,596

  2,548

  2010 р

  16,997

  4

  16

  256

  67,987

  271,947

  17,899

  -0,903

  0,815

  2011 р

  18,536

  5

  25

  625

  92,680

  463,400

  18,630

  -0,094

  0,009

  разом

  148,568

  0

  110

  1 958

  128,894

  1443,648

  148,568

  0,00

  4,870

  = = 13,996 тис. Руб.

  a = = = 1,172 тис. руб.

  а = = = -0,049 руб.

  yt = а0 + а1 t - А2 t2 = 13,996 + 1,172 t - 0,049 t2

  yt 2001 г. = 13,996 + 1,172 * (- 5) - 0,049 * (-5) 2 = 6,913 тис. руб.

  yt 2002 г. = 13,996 + 1,172 * (- 4) - 0,049 * (-4) 2 = 8,525 тис. руб.

  і т.д.

  Зобразимо вирівняні і фактичні ряди динаміки середньомісячної реальної заробітної плати населення Вологодської області на рис.4.4.

  Таким чином, за таблицями 4.14 і 4.15, рис.4.4 по прямій і по параболі другого порядку спостерігається тенденція збільшення середньомісячної реальної заробітної плати населення в місяць населення Вологодської області.

  Виявимо основну тенденцію споживання продуктів харчування на душу населення. Для початку наведемо показники в порівнянний вид по 2011 р

  Рис.4.4. Фактичний і вирівняні ряди динаміки середньомісячної реальної заробітної плати населення Вологодської області за 2001-2011 рр.

  Таблиця 4.17 - Приведення показників в порівнянні ціни 2011р.

  роки

  Обсяг споживання продуктів харчування на душу населення в поточних цінах, тис.руб.

  Індекси споживчих цін на продовольчі товари

  Споживання в зіставлення на. цінах 2011 р

  2001 р

  13,273

  114,5

  1,145

  37,079

  2002 р

  10,126

  112,1

  1,121

  25,235

  2003 р

  13,483

  113,9

  1,139

  29,499

  2004 р

  16,057

  112,9

  1,129

  31,118

  2005 р

  30,457

  107,5

  1,075

  54,906

  2006 р

  35,977

  108,9

  1,089

  59,556

  2007 р

  46,291

  116,4

  1,164

  65,833

  2008 р

  59,145

  117,6

  1,176

  71,526

  2009 р

  58,412

  104,4

  1,044

  67,662

  2010 р

  74,059

  112,9

  1,129

  75,984

  2011 р

  85,079

  102,6

  1,026

  85,079

  Аналітичне вирівнювання споживання продуктів харчування населенням методом укрупнення періодів по триріччя і по ковзної середньої Вологодської області за 2001-2011 рр приведено в таблиці 4.18.

  За ковзної середньої і за показниками укрупнених періодів таблиці 4.18 видно, що з 2001 р по 2011 р спостерігається поступове збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати населення.

  Проведемо аналітичне вирівнювання сукупного доходу по прямій і по параболі другого порядку.

  Таблиця 4.18 - Аналітичне вирівнювання споживання продуктів харчування населенням методом укрупнення періодів по триріччя і по ковзної середньої Вологодської області за 2001-2011 рр

  роки

  Споживання в зіставлення на. цінах 2011, тис.руб.

  Укрупнення періодів по триріччя

  Змінна середня по триріччя

  Сума, тис.руб.

  Середній рівень, тис.руб.

  Сума, тис.руб.

  Середній рівень, тис.руб.

  2001 р

  37,079

  2002 р

  25,235

  91,813

  30,6

  91,813

  30,6

  2003 р

  29,499

  85,85

  28,62

  2004 р

  31,118

  115,52

  38,51

  2005 р

  54,906

  145,580

  48,53

  145,58

  48,5

  2006 р

  59,556

  180,30

  60,10

  2007 р

  65,833

  196,92

  65,6

  2008 р

  71,526

  205,021

  68,34

  205,02

  68,34

  2009 р

  67,662

  215,17

  71,72

  2010 р

  75,984

  2011 р

  85,079

  Таблиця 4.19 - Аналітичне вирівнювання споживання продуктів харчування на душу населення населенням Вологодської області по прямій

  роки

  Обсяг споживання продовольчих товарів, млн.руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  yt

  yt = ao + a1t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  37,079

  -5

  25

  -185,4

  25,35

  11,728

  137,547

  2002 р

  25,235

  -4

  16

  -100,94

  31,25

  -6,019

  36,224

  2003 р

  29,499

  -3

  9

  -88,498

  37,16

  -7,656

  58,614

  2004 р

  31,118

  -2

  4

  -62,236

  43,06

  -11,940

  142,552

  2005 р

  54,906

  -1

  1

  -54,906

  48,96

  5,946

  35,359

  2006 р

  59,556

  0

  0

  0

  54,86

  4,695

  22,039

  2007 р

  65,833

  1

  1

  65,833

  60,76

  5,069

  25,698

  2008 р

  71,526

  2

  4

  143,052

  66,67

  4,860

  23,619

  2009 р

  67,662

  3

  9

  202,987

  72,57

  -4,906

  24,066

  2010 р

  75,984

  4

  16

  303,938

  78,47

  -2,486

  6,178

  2011 р

  85,079

  5

  25

  425,397

  84,37

  0,707

  0,500

  РАЗОМ

  603,48

  0,00

  110,00

  649,23

  603,48

  0,00

  512,40

  Визначимо параметри рівняння прямої:

  = 54,86 тис. Руб.

  a = = = 5,902 тис. руб.

  За обчисленими параметрами виробляємо синтезування трендової моделі функції:

  yt = 54,86 + 5,902 t

  На основі моделі визначаються теоретичні рівні тренду для кожного року аналізованого ряду динаміки:

  yt 2001 г. = 54,86 + 5,902 * (- 5) = 25,35 тис. руб.

  yt 2002 р = 54,86 + 5,902 * (- 4) = 31,25 тис. руб.

  …… і т.д.

  Таким чином, по аналітичному вирівнюванню по прямій спостерігається загальна тенденція збільшення обсягу продовольчих товарів населенням на рік.

  Таблиця 4.20 - Аналітичне вирівнювання споживання продуктів харчування на душу населення Вологодської області по параболі другого порядку

  роки

  Обсяг споживання продовольчих товарів, тис..руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  t 4

  yt

  yt 2

  yt = а0 + а t + а t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  37,079

  -5

  25

  625

  -185,396

  926,981

  26,128

  10,951

  119,922

  2002 р

  25,235

  -4

  16

  256

  -100,939

  403,755

  31,564

  -6,329

  40,062

  2003 р

  29,499

  -3

  9

  81

  -88,498

  265,495

  37,104

  -7,604

  57,823

  2004 р

  31,118

  -2

  4

  16

  -62,236

  124,472

  42,747

  -11,629

  135,225

  2005 р

  54,906

  -1

  1

  1

  -54,906

  54,906

  48,493

  6,413

  41,122

  2006 р

  59,556

  0

  0

  0

  0,000

  0,000

  54,344

  5,213

  27,173

  2007 р

  65,833

  1

  1

  1

  65,833

  65,833

  60,297

  5,536

  30,643

  2008 р

  71,526

  2

  4

  16

  143,052

  286,103

  66,355

  5,171

  26,737

  2009 р

  67,662

  3

  9

  81

  202,987

  608,960

  72,516

  -4,854

  23,561

  2010 р

  75,984

  4

  16

  256

  303,938

  1215,752

  78,781

  -2,797

  7,820

  2011 р

  85,079

  5

  25

  625

  425,397

  2126,985

  85,149

  -0,070

  0,005

  разом

  603,479

  0

  110

  1 958

  649,231

  6079,242

  603,479

  0,000

  0,000

  = = 54,344 тис. Руб.

  a = = = 5,902 тис. руб.

  а = = = 0,052 тис. руб.

  yt = а0 + а1 t + А2 t2 = 54,344 + 5,902 t + 0,052 t2

  yt 2001 г. = 54,344 + 5,902 * (- 5) + 0,052 * (-5) 2 = 6,128 тис. руб.

  yt 2002 г. = 54,344 + 5,902 * (- 4) + 0,052 * (-4) 2 = 31,564 тис. руб.

  і т.д.

  Рис.4.5. Фактичний і вирівняні ряди динаміки середньорічного обсягу споживання продовольчих товарів на душу населення Вологодської області за 2001-2011 рр.

  Таким чином, по прямій і по параболі другого порядку спостерігається тенденція збільшення споживання продовольчих товарів населенням Вологодської області.

  4.3 Аналіз споживання основних непродовольчих товарів (за групами товарів)

  Як вже було сказано раніше, в 2011 р в структурі споживчих витрат домашніх господарств частка витрат на купівлю непродовольчих товарів склала 37,8%. На купівлю непродовольчих товарів витрачалося в середньому 3992 руб. в місяць на людину.

  Виявимо основну тенденцію споживання продуктів харчування на душу населення. Для початку наведемо показники в порівнянний вид по 2011 р

  Таблиця 4.21 - Приведення показників в порівнянні ціни 2011р.

  роки

  Обсяг споживання непродовольчих товарів на душу населення в поточних цінах, тис.руб.

  Індекси споживчих цін на продовольчі товари

  Споживання в зіставлення на. цінах 2011 р

  2001 р

  7,596

  114,5

  1,145

  21,219

  2002 р

  10,126

  112,1

  1,121

  25,235

  2003 р

  13,483

  113,9

  1,139

  29,499

  2004 р

  16,057

  112,9

  1,129

  31,118

  2005 р

  18,866

  107,5

  1,075

  34,011

  2006 р

  23,065

  108,9

  1,089

  38,182

  2007 р

  31,535

  116,4

  1,164

  44,847

  2008 р

  40,199

  117,6

  1,176

  48,614

  2009 р

  47,519

  104,4

  1,044

  55,044

  2010 р

  46,243

  112,9

  1,129

  47,445

  2011 р

  56,282

  102,6

  1,026

  56,282

  Розрахуємо показники рівня споживання населенням непродовольчих товарів за 2001-2011 рр по таблиці 4.22.

  Таблиця 4.22 - Показники динаміки рівня споживання населенням непродовольчих товарів на душу населення Вологодської області за 2001-2011 рр

  роки

  Споживання непродовольств. товарів в зіставлення на. цінах 2011, тис.руб.

  Абсолютний приріст, руб.

  коефіцієнт зростання

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  баз

  ціп

  Yi

  ? Y б

  ? Y ц

  крб

  КРЦ

  ТРБ

  трц

  Тпб

  ТПЦ

  2001 р

  21,219

  2002 р

  25,235

  4,02

  4,02

  1,19

  1,19

  118,92

  118,9

  18,92

  18,92

  2003 р

  29,499

  8,28

  4,26

  1,39

  1,17

  139,02

  116,9

  39,02

  16,90

  2004 р

  31,118

  9,90

  1,62

  1,47

  1,05

  146,65

  105,4

  46,65

  5,49

  2005 р

  34,011

  12,79

  2,89

  1,60

  1,09

  160,28

  109,3

  60,28

  9,30

  2006 р

  38,182

  16,96

  4,17

  1,80

  1,12

  179,94

  112,2

  79,94

  12,26

  2007 р

  44,847

  23,63

  6,67

  2,11

  1,17

  211,35

  Середній обсяг споживання непродовольчих товарів протягом 2001-2011 рр:

  = 39,23 тис.руб.

  Середній абсолютний приріст:

  Д = = 3,506 тис.руб.

  Середній коефіцієнт зростання ():

  = 1,276

  Середній темп зростання (Р):

  (Р) = 1,276 * 100% = 127,6%

  Середній темп приросту (П):

  п = 127,6 - 100 = 27,6%.

  Таким чином, протягом 11 аналізованих років в цілому спостерігається збільшення обсягу споживання непродовольчих товарів. Протягом цього періоду споживання товарів зросла на 35,06 тис.руб. або в 2,6 разів.

  В середньому за рік споживання непродовольчих товарів за цей період склав на суму 39,23 тис. Руб. За рік вартість спожитих товарів зростала на 3,506 тис. Руб. або на 27,6%.

  Проведемо аналітичне вирівнювання обсягу споживання непродовольчих товарів населенням Вологодської області по прямій і по параболі другого порядку.

  Таблиця 4.23 - Аналітичне вирівнювання обсягу споживання непродовольчих товарів населенням Вологодської області по прямій

  117,4

  111,35

  17,46

  2008 р

  48,614

  27,39

  3,77

  2,29

  1,08

  229,10

  108,4

  129,10

  8,40

  2009 р

  55,044

  33,82

  6,43

  2,59

  1,13

  259,41

  113,2

  159,41

  13,23

  2010 р

  47,445

  26,23

  -7,60

  2,24

  0,86

  223,60

  86,20

  123,60

  -13,80

  2011 р

  56,282

  35,06

  8,84

  2,65

  1,19

  265,24

  118,6

  165,24

  18,62

  РАЗОМ

  431,50

  198,09

  35,06

  Середня

  39,23

  роки

  Обсяг споживання непродовольчих товарів на душу населення, тис.руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  yt

  yt = ao + a1t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  21,219

  -5

  25

  -106,0

  21,65

  -0,434

  0,189

  2002 р

  25,235

  -4

  16

  -100,9

  25,17

  0,067

  0,004

  2003 р

  29,499

  -3

  9

  -88,49

  28,68

  0,817

  0,667

  2004 р

  31,118

  -2

  4

  -62,23

  32,20

  -1,080

  1,165

  2005 р

  34,011

  -1

  1

  -34,01

  35,71

  -1,701

  2,894

  2006 р

  38,182

  0

  0

  0

  39,23

  -1,045

  1,092

  2007 р

  44,847

  1

  1

  44,847

  42,74

  2,106

  4,434

  2008 р

  48,614

  2

  4

  97,228

  46,26

  2,358

  5,558

  2009 р

  55,044

  3

  9

  165,13

  49,77

  5,273

  27,802

  2010 р

  47,445

  4

  16

  189,78

  53,29

  -5,840

  34,110

  2011 р

  56,282

  5

  25

  281,40

  56,80

  -0,519

  0,269

  РАЗОМ

  431,50

  0,00

  110,0

  386,62

  431,50

  0,00

  78,18

  Визначимо параметри рівняння прямої:

  = 39,23 тис. Руб.

  a = = = 3,515 тис. руб.

  Трендовая модель функції:

  yt = 39,23 + 3,515 t

  Таким чином:

  yt 2001 г. = 39,23 + 3,515 * (- 5) = 21,65 тис. руб.

  yt 2002 г. = 39,23 + 3,515 * (- 4) = 25,17 тис. руб.

  …… і т.д.

  Таким чином, по аналітичному вирівнюванню по прямій спостерігається загальна тенденція збільшення обсягу споживання непродовольчих товарів населенням Вологодської області.

  Таблиця 4.24 - Аналітичне вирівнювання обсягу споживання непродовольчих товарів населення Вологодської області по параболі другого порядку

  роки

  Обсяг споживання непродовольчих товарів на душу населення, тис.руб.

  умовні позначення періодів, t

  t2

  t 4

  yt

  yt 2

  yt = а0 + а t + а t

  y - yt

  (Y - yt) 2

  2001 р

  21,219

  -5

  25

  625

  -106,095

  530,477

  20,676

  0,543

  0,295

  2002 р

  25,235

  -4

  16

  256

  -100,939

  403,755

  24,777

  0,457

  0,209

  2003 р

  29,499

  -3

  9

  81

  -88,498

  265,495

  28,748

  0,751

  0,565

  2004 р

  31,118

  -2

  4

  16

  -62,236

  124,472

  32,588

  -1,470

  2,162

  2005 р

  34,011

  -1

  1

  1

  -34,011

  34,011

  36,298

  -2,287

  5,232

  2006 р

  38,182

  0

  0

  0

  0

  0

  39,878

  -1,696

  2,878

  2007 р

  44,847

  1

  1

  1

  44,847

  44,847

  43,328

  1,519

  2,309

  2008 р

  48,614

  2

  4

  16

  97,228

  194,456

  46,647

  1,967

  3,868

  2009 р

  55,044

  3

  9

  81

  165,131

  495,393

  49,836

  5,208

  27,119

  2010 р

  47,445

  4

  16

  256

  189,781

  759,125

  52,895

  -5,450

  29,697

  2011 р

  56,282

  5

  25

  625

  281,408

  1407,039

  55,823

  0,458

  0,210

  разом

  431,496

  0

  110

  1 958

  386,616

  4259,069

  431,496

  0,000

  74,544

  = = 39,878 тис.руб.

  a = = = 3,515 тис. руб.

  а = = = -0,065 тис.руб.

  yt = а0 + а1 t + А2 t2 = 39,878 + 3,515 t - 0,065 t2

  yt 2001 г. = 39,878 + 3,515 * (- 5) -0,065 * (-5) 2 = 20,676 тис. руб.

  yt 2002 г. = 39,878 + 3,515 * (- 4) - 0,065 * (-4) 2 = 24,777 тис. руб.

  Таким чином, за таблицями 3.8 і 3.9 і рис.3.2 видно, що з 2001 р по 2011 р спостерігається загальна тенденція збільшення обсягу споживання непродовольчих товарів на душу населення Вологодської області.

  У 2011 р зросла забезпеченість домашніх господарств комп'ютерами, мікрохвильовими печами (на 29% і 7% відповідно). Кожне домогосподарство має телевізор, холодильник. Рівень насиченості побутовою технікою різний в залежності від рівня добробуту.

  Таблиця 4.25 - Забезпеченість і структура предметів культурно-побутового призначення тривалого користування

  Предмети культурно-побутового призначення

  2009 р

  2010 р

  2011 р

  Телевізори

  164

  171

  175

  Відеомагнітофони, відеокамери

  52

  45

  47

  Холодильники

  109

  116

  118

  Пральні машини

  105

  104

  99

  Пилососи

  91

  86

  87

  Швейні машини

  63

  59

  58

  Мікрохвильова піч

  41

  53

  57

  Персональні комп'ютери

  45

  51

  66

  Мобільні телефони

  208

  225

  228

  Легкові автомобілі

  38

  45

  45

  У 10 - відсоткової групі домогосподарств з високими доходами в користуванні було більше, ніж в групі з низькими доходами, холодильників - на 8%, телевізорів - на 38%, персональних комп'ютерів - в 2,8 рази, мікрохвильових печей і автомобілів - в 4, 5 рази.

  Залишаються відмінності в забезпеченості предметами тривалого користування у міських і сільських жителів. Так, у городян більше, ніж у сільських жителів, мікрохвильових печей - в 1,5 рази, автомобілів - на 15%, персональних комп'ютерів - на 13%, телевізорів - на 11%, мобільних телефонів - на 4%.

  5. ВИВЧЕННЯ взаємозв'язку ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ

  5.1 Відбір факторів і виявлення взаємозв'язків методом аналітичної угруповання

  Статистична угруповання - це поділ загальної сукупності одиниць об'єкта спостереження за одним або кількома істотними ознаками на однорідні групи, що розрізняються між собою в якісному і кількісному відношенні і дозволяють виділити соціально-економічні типи явищ, вивчити структуру сукупності або проаналізувати взаємозв'язку і взаємозалежності між ознаками.

  Аналітичне угруповання - це угруповання, що виявляє взаємозв'язку і взаємозалежності між досліджуваними соціально-економічними явищами та ознаками, їх характеризують. У статистиці всі ознаки діляться на факторні і результативні. Факторні ознаки - це ознаки, які впливають на зміну результативних ознак. Результативні ознаки - це ознаки, які змінюються під впливом факторних ознак. Взаємозв'язок в тому, що зі зростанням ролі факторної ознаки і під його впливом більш інтенсивно змінюється результативний ознака.

  Таким чином, факторний ознака - це: середньомісячна заробітна плата одного працівника. Результативний ознака - обсяг споживання на душу населення.

  Одиниці сукупності групуємо по факторному ознакою - середньомісячну заробітну плату одного працівника, а розрахунок групових середніх зробимо за значеннями рівня обсягу споживання на душу населення.Інакше кажучи, кожна виділена група характеризується середніми величинами обсягом споживання на душу населення. За зміною цих величин і визначимо наявність зв'язків і залежностей між ознаками. Вихідні дані наведені в таблиці 5.1.

  Визначимо величину інтервалу за такою формулою:

  h = (5.1)

  де X max, X min - відповідно максимальне і мінімальне значення ознаки в сукупності;

  n - число груп.

  Проведемо ранжування районів Вологодської області за величиною середньомісячної заробітної плати одного працівника по таблиці 5.1.

  h = = 5,042 тис.руб

  1 група 11,256 - 16,298 тис.грн

  2 група 16,298 - 21,34 тис.руб.

  3 група 21,34 - 26,382 тис.грн

  Таблиця 5.1 - Ранжируваний ряд районів Вологодської області за величиною середньомісячної заробітної плати одного працівника за 2011 р

  № п.п

  райони

  Середньомісячна заробітна плата працівників організацій, тис.руб.

  Споживання товарів, тис.руб. на 1 чол ..

  1

  Кичма-Городецький

  11,256

  63,52

  2

  Бабушкінський

  11,829

  59,33

  3

  Верховажском

  12,115

  52,72

  4

  Міжрічинський

  12,414

  54,61

  5

  Нікольський

  12,46

  70,41

  6

  Усть-Кубинський

  12,499

  51,58

  7

  Вашкінскій

  12,541

  49,83

  8

  Тарногський

  12,55

  62,45

  9

  Вожегодскій

  12,933

  54,57

  10

  Устюженський

  13,206

  48,25

  11

  велікоустюгскій

  13,723

  70,84

  12

  Харовський

  13,723

  73,11

  13

  Білозерський

  14,156

  65,02

  14

  Сокальський

  14,39

  61,96

  15

  Кирилівський

  14,665

  80,66

  16

  Чагодощенскій

  15,261

  54,14

  17

  Сямженскій

  15,356

  63,58

  18

  Тотемский

  15,682

  71,37

  19

  Череповецький

  15,702

  47,75

  20

  Вологодський

  16,109

  47,73

  21

  Витегорський

  16,556

  64,58

  22

  Шекснінська

  17,343

  54,55

  23

  Грязовецкий

  18,263

  76,58

  24

  Кадуйського

  19,076

  62,69

  25

  Бабаєвський

  19,603

  56,05

  26

  г.Вологда

  20,671

  82,4

  27

  Нюксенский

  24,171

  64,27

  28

  Череповець

  26,382

  83,6

  Таблиця 5.2 - Робоча таблиця для угруповання

  Групи районів за величиною середньомісячної заробітної плати, тис.руб

  число районів

  Величина середньомісячної заробітної плати, тис.руб

  Обсяг споживання товарів на душу населення, тис.руб.

  1

  2

  3

  4

  11,256 - 16,298

  ********************

  11,261 + 11,828 + 12,115 + 12,414 + 12,46 + 12,499 + 12,541 + 12,55 + 12,933 + 13,206 + 13,723 + 13,723 + 14,156 + 14,39 + 14,665 + 15,261 + 15,356 + 15,682 + 15,702 + 16,109

  63,52 + 59,33 + 52,72 + 54,61 + 70,41 + 51,58 + 49,83 + 62,45 + 54,57 + 48,25 + 70,84 + 73,11 + 65, 02 + 61,96 + 80,66 + 54,14 + 63,58 + 71,37 + 47,75 + 47,73

  Разом по 1 групі

  20

  272,57

  1203,45

  16,298 - 21,34

  ******

  16,556 + 17,343 + 18,263 + 19,076 + 19,603 + 20,671

  64,58 + 54,55 + 76,58 + 62,69 + 56,05 + 82,4

  Разом по 2 групі

  6

  111,512

  396,85

  21,34 - 26,382

  **

  24,171 + 26,382

  64,27 + 83,6

  Разом по 3 групі

  2

  50,553

  147,87

  всього

  28

  434,635

  1748,17

  Результати розрахунків представимо в таблиці 5.3.

  Таблиця 5.3-Аналітичне угруповання районів Вологодської області за величиною середньомісячної заробітної плати одного працівника за 2011 р

  Групи районів за величиною середньомісячної заробітної плати, тис.руб

  число районів

  Величина середньомісячної заробітної плати, тис.руб

  Обсяг споживання товарів на душу населення, тис.руб.

  всього

  На 1 район

  всього

  На 1 район

  21,34 - 26,382

  20

  272,57

  13,6285

  1203,45

  60,17

  16,298 - 21,34

  6

  111,512

  18,5853

  396,854

  66,14

  11,256 - 16,298

  2

  50,553

  25,2765

  147,868

  73,93

  РАЗОМ

  28

  434,635

  15,523

  1748,17

  62,43

  По таблиці 5.3 видно, що в цілому простежується пряма залежність між факторами. Тобто, зі збільшенням величини середньомісячної заробітної плати працівників організацій зростає обсяг споживання товарів на душу населення. [7].

  5.2 Дисперсійний аналіз виявлених в угрупованнях взаємозв'язків

  При вивченні явищ і процесів суспільного життя статистика зустрічається з різноманітною варіацією (тобто мінливістю) ознак, що характеризують окремі одиниці сукупності.

  При характеристиці коливання ознаки застосовують систему абсолютних і відносних показників.

  Розмах варіації: R = Xmax - X min, (5.2)

  де Xmax, X min - відповідно максимальне і мінімальне значення ознаки в досліджуваній сукупності.

  Розмах варіації характеризує діапазон коливань ознаки в досліджуваній сукупності і вимірюється в тих же одиницях, в яких виражена ознака.

  Середнє лінійне відхилення:

  просте:

  , (5.3)

  де x - значення ознаки;

  - середнє значення за сукупністю;

  n - кількість значень.

  Виважена:

  , (5.4)

  де f - частота.

  Середнє лінійне відхилення характеризує абсолютний розмір коливання ознаки біля середньої і вимірюється в тих же одиницях, в яких виражена ознака.

  дисперсія невиважена

  , (5.5)

  дисперсія зважена

  , (5.6)

  Відповідно до цього, для розрахунку середнього квадратичного відхилення невиваженого використовують формулу:

  , (5.7)

  а для розрахунку середнього квадратичного відхилення зваженого наступну формулу:

  , (5.8)

  Як і середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення характеризує абсолютний розмір коливання ознаки. Близько середньої, однак, є більш точною характеристикою.

  У статистичному аналізі в розрахунках можна одночасно використовувати показники середнього лінійного і квадратичного відхилення, а економічні висновки робити в межах варіації значень обох показників.

  На відміну від середнього лінійного і середнього квадратичного відхилення коефіцієнт варіації є мірою відносної коливання ознаки біля середньої і характеризує ступінь однорідності ознаки в досліджуваній сукупності. Він визначається за формулою:

  , (5.9)

  Якщо коефіцієнт варіації? 33,3%, досліджувана сукупність вважається дуже неоднорідною і не може бути піддана подальшому дослідженню. Її слід розгрупувати.

  Таблиця 5.4 - Внутригрупповая дисперсія по 1 групі

  райони

  Споживання товарів, тис.руб. на 1 чол ..

  (Уi - Уср)

  (Уi - Уср) 2

  Кичма-Городецький

  63,52

  3,349

  11,219

  Бабушкінський

  59,33

  -0,847

  0,717

  Верховажском

  52,72

  -7,455

  55,575

  Міжрічинський

  54,61

  -5,566

  30,977

  Нікольський

  70,41

  10,240

  104,863

  Усть-Кубинський

  51,58

  -8,597

  73,913

  Вашкінскій

  49,83

  -10,347

  107,066

  Тарногський

  62,45

  2,273

  5,167

  Вожегодскій

  54,57

  -5,600

  31,360

  Устюженський

  48,25

  -11,920

  142,077

  велікоустюгскій

  70,84

  10,672

  113,892

  Харовський

  73,11

  12,938

  167,396

  Сокальський

  61,96

  1,793

  3,214

  Кирилівський

  80,66

  20,492

  419,934

  Чагодощенскій

  54,14

  -6,027

  36,329

  Сямженскій

  63,58

  3,412

  11,642

  Тотемский

  71,37

  11,200

  125,442

  Череповецький

  47,75

  -12,423

  154,328

  Вологодський

  47,73

  -12,440

  154,744

  Разом

  1203,45

  0,00

  1773,39

  середня

  60,17

  88,669

  За першою групою:

  = 88,669 тис.руб

  Таблиця 5.5 - Внутригрупповая дисперсія по 2 групі

  райони

  Споживання товарів, тис.руб. на 1 чол ..

  (Уi - Уср)

  (Уi - Уср) 2

  Витегорський

  64,58

  -1,565

  2,448

  Шекснінська

  54,55

  -11,588

  134,284

  Грязовецкий

  76,58

  10,439

  108,975

  Кадуйського

  62,69

  -3,452

  11,918

  Бабаєвський

  56,05

  -10,092

  101,846

  м Вологда

  82,40

  16,258

  264,312

  Разом

  396,85

  0,00

  623,78

  середня

  66,14

  103,964

  По другій групі:

  = 103,964 тис.руб

  Таблиця 5.6 - Внутригрупповая дисперсія по 3 групі

  райони

  Споживання товарів, тис.руб. на 1 чол ..

  (Уi - Уср)

  (Уi - Уср) 2

  Нюксенский

  64,27

  -9,666

  93,431

  Череповець

  83,6

  9,666

  93,431

  Разом

  147,87

  0,00

  186,86

  середня

  73,93

  93,431

  По другій групі міст:

  = 93,431 тис.руб

  Середня внутрішньогрупових дисперсій - характеризує випадкову варіацію в кожній окремій групі. Ця варіація виникає під впливом інших, що не враховуються, факторів і не залежить від умови (ознаки-фактора), покладеного в основу угруповання. Визначається за формулою:

  = 95,355 тис.руб.

  Межгрупповая дисперсія - відображає варіацію досліджуваної ознаки, яка виникає під впливом ознаки-фактора, покладеного в основу угруповання. Вона характеризує коливання групових (приватних) середніх близько загальної середньої. Межгрупповая дисперсія обчислюється за формулою

  Таблиця 5.7 - Розрахунок груповий дисперсії

  Групи районів за величиною середньомісячної заробітної плати, тис.руб

  число районів

  Середній обсяг споживання товарів, тис.руб.

  Дисперсія обсягу споживання товарів

  21,34 - 26,382

  20

  60,17

  88,669

  16,298 - 21,34

  6

  66,14

  103,964

  11,256 - 16,298

  2

  73,93

  93,964

  = 915,375 тис.руб.

  Загальна дисперсія дорівнює сумі величин груповий дисперсії і середньої з внутрішньогрупових дисперсій:

  = + = 95,355 + 915,375 = 1010,73 тис.руб.

  Коефіцієнт детермінації [4] .:

  = 9,43%

  Отже, 9,43% відмінностей в обсязі споживання товарів населенням по районам області обумовлені величиною заробітної плати працівників організацій і 90,57% - впливом інших факторів. [15]

  5.3 Кореляційно-регресійний аналіз виявлених залежностей

  Проведемо кореляційний аналіз факторів, який складається з наступних етапів: вибір і обгрунтування математичного рівняння, що відображає зв'язок між ознаками; розрахунок показників, що дають кількісну характеристику зв'язків.

  Розглянемо вплив розміру середньомісячної заробітної плати на обсяг споживання товарів на душу населення. Факторний ознака Х - середньомісячна заробітна плата, тис. Результативний ознака У - обсяг споживання товарів, тис.руб.

  Визначимо форму залежності чинників за допомогою графіка по малюнку 5.1.

  Рис.5.1. Залежність обсягу споживання товарів від розміру середньомісячної заробітної плати

  На малюнку 5.1 розташування точок показує, що зв'язок між розміром середньомісячної заробітної плати та обсягом споживання товарів пряма і близька до лінійної.

  Таблиця 5.8 - Вихідні та розрахункові дані для кореляційного аналізу

  райони області

  Обсяг споживання товарів на душу населення, тис.руб.

  Розмір середньомісячної заробітної плати, тис.руб

  ХУ

  ХХ

  УУ

  у теор

  Y

  X

  Кичма-Городецький

  63,52

  11,256

  715,00

  126,697

  4035,01

  57,253

  Бабушкінський

  59,33

  11,829

  701,764

  139,925

  3519,54

  57,949

  Верховажском

  52,72

  12,115

  638,671

  146,773

  2779,12

  58,296

  Міжрічинський

  54,61

  12,414

  677,88

  154,107

  2981,87

  58,659

  Нікольський

  70,41

  12,46

  877,340

  155,251

  4957,92

  58,715

  Усть-Кубинський

  51,58

  12,499

  644,63

  156,225

  2659,98

  58,763

  Вашкінскій

  49,83

  12,541

  624,85

  157,27

  2482,53

  58,814

  Тарногський

  62,45

  12,55

  783,68

  157,502

  3899,41

  58,824

  Вожегодскій

  54,57

  12,933

  705,783

  167,262

  2978,13

  59,290

  Устюженський

  48,25

  13,206

  637,225

  174,398

  2328,32

  59,621

  велікоустюгскій

  70,84

  13,723

  972,196

  188,320

  5018,91

  60,249

  Харовський

  73,11

  13,723

  1003,29

  188,321

  5345,13

  60,249

  Білозерський

  65,02

  14,156

  920,471

  200,39

  4228,04

  60,775

  Сокальський

  61,96

  14,39

  891,675

  207,072

  3839,65

  61,059

  Кирилівський

  80,66

  14,665

  1182,94

  215,062

  6506,77

  61,393

  Чагодощенскій

  54,14

  15,261

  826,305

  232,898

  2931,67

  62,117

  Сямженскій

  63,58

  15,356

  976,4

  235,806

  4042,95

  62,232

  Тотемский

  71,37

  15,682

  1119,26

  245,92

  5094,01

  62,628

  Череповецький

  47,75

  15,702

  749,760

  246,552

  2280,00

  62,652

  Вологодський

  47,73

  16,109

  768,925

  259,499

  2278,40

  63,147

  Витегорський

  64,58

  16,556

  1069,15

  274,10

  4170,28

  63,689

  Шекснінська

  54,55

  17,343

  946,13

  300,77

  2976,16

  64,645

  Грязовецкий

  76,58

  18,263

  1398,60

  333,537

  5864,72

  65,762

  Кадуйського

  62,69

  19,076

  1195,87

  363,893

  3930,04

  66,750

  Бабаєвський

  56,05

  19,603

  1098,75

  384,277

  3141,65

  67,390

  м Вологда

  82,4

  20,671

  1703,29

  427,290

  6789,76

  68,687

  Нюксенский

  64,27

  24,171

  1553,42

  584,237

  4130,38

  72,937

  Череповець

  83,6

  26,382

  2205,53

  696,009

  6988,96

  75,622

  Разом

  1748,17

  434,64

  27588,8

  7119,40

  112179,

  1748,1

  середня

  62,43

  15,52

  985,32

  254,26

  4006,41

  62,43

  Лінійне рівняння залежності результативної ознаки від факторного визначається за формулою

  Yx = a + ax, (5.10)

  Для визначення параметрів a і a, за способом найменших квадратів необхідно вирішити наступну систему двох нормальних рівнянь:

  , (5.11)

  Вирішимо систему рівнянь.

  0,86 а 1 = 1,04

  Розраховані параметри рівнянь:

  а 1 = 1,014

  а 0 = 43,58

  Рівняння регресії має вигляд:

  Y = 43,58 + 1,014 x

  a - зі збільшенням розміру середньомісячної заробітної плати на 1 тис.руб. обсяг споживання товарів зросте на 1,014 тис.руб. на душу населення.

  Для вимірювання тісноти зв'язку між факторними і результативними показниками визначається коефіцієнт кореляції.

  У разі прямолінійної форми зв'язку між досліджуваними показниками коефіцієнт кореляції розраховується за формулою:

  , (5.12)

  = 3,648

  = 10,408

  = 0,4257

  Між розміром середньомісячної заробітної плати працівників організацій та обсягом споживання товарів зв'язок помітна, пряма.

  D = r = 0,4257 = 0,1812

  тобто, 18,12% змін обсягу споживання товарів залежать від змін розміру середньомісячної заробітної плати.

  Коефіцієнти еластичності показують, на скільки відсотків в середньому змінюється y зі зміною ознаки-фактора на один відсоток при фіксованому положенні інших факторів, і розраховуються за формулою:

  Е = а = 1,214 * = 0,302%

  Тобто, при збільшенні розміру середньомісячної зараотной плати на 1% обсяг споживання товарів зростає на 0,302%.

  в- коефіцієнти показують, на яку частину середнього квадратичного відхилення уізменітся залежна змінна зі зміною відповідного фактора на величину свого середнього квадратичного відхилення (у). Цей коефіцієнт дозволяє порівнювати вплив коливання різних факторів на варіацію досліджуваного показника, на основі чого виявляються фактори, в розвитку яких закладені найбільші резерви зміни результативного показника:

  в = а, (5.13)

  в = = 0,426

  При зростанні розміру середньомісячної заробітної плати одного працівника на 1 середнє відхилення обсяг споживання товарів збільшиться на 0,426 свого середнього квадратичного відхилення при сталості інших факторів.

  Проведемо кореляційний аналіз факторів в динаміці за 2001-2011 рр.

  Факторний ознака Х - середньомісячна заробітна плата, тис.руб. Результативний ознака У - обсяг споживання товарів, тис.руб.

  Визначимо форму залежності чинників за допомогою графіка по малюнку 5.2.

  Рис.5.2. Залежність обсягу споживання товарів від розміру середньомісячної заробітної плати

  На малюнку 5.2 розташування точок показує, що зв'язок між розміром середньомісячної заробітної плати та обсягом споживання товарів пряма і близька до лінійної.

  Таблиця 5.9 - Вихідні та розрахункові дані для кореляційного аналізу

  роки

  Обсяг споживання товарів на душу населення, тис.руб.

  Розмір реальної середньомісячної заробітної плати, тис.руб

  ХУ

  ХХ

  УУ

  у теор

  Y

  X

  2001 р

  58,30

  7,157

  417,251

  51,225

  3398,694

  44,507

  2002 р

  50,47

  8,750

  441,585

  76,555

  2547,154

  56,942

  2003 р

  59,00

  9,839

  580,495

  96,808

  3480,865

  65,451

  2004 р

  62,24

  10,655

  663,108

  113,524

  3873,313

  71,821

  2005 р

  88,92

  12,567

  1117,402

  157,925

  7906,224

  86,753

  2006 р

  97,74

  14,614

  1428,330

  213,564

  9552,744

  102,739

  2007 р

  110,68

  15,170

  1679,043

  230,135

  12250,137

  107,083

  2008 р

  120,14

  15,617

  1876,243

  243,896

  14433,550

  110,574

  2009 р

  122,71

  18,667

  2290,536

  348,452

  15056,745

  134,390

  2010 р

  123,43

  16,997

  2097,901

  288,888

  15234,911

  121,347

  2011 р

  141,36

  18,536

  2620,267

  343,583

  19982,925

  133,368

  Разом

  1034,97

  148,568

  15212,163

  2164,556

  107717,262

  1034,97

  середня

  94,09

  13,51

  1382,92

  196,78

  9792,48

  94,09

  Вирішимо систему рівнянь

  1,063 а 1 = 8,3

  Розраховані параметри рівнянь:

  а 1 = 7,809

  а 0 = -11,386

  Рівняння регресії має вигляд:

  Y = - 11,386 + 7,809 x

  a - зі збільшенням розміру середньомісячної заробітної плати на 1 тис.руб. обсяг споживання товарів зросте на 7,809 тис.руб. на душу населення.

  = 3,79

  = 30,66

  = 0,965

  Між розміром середньомісячної заробітної плати працівників організацій та обсягом споживання товарів зв'язок тісний, пряма.

  D = r = 0,965 = 0,932

  тобто, 93,2% змін обсягу споживання товарів залежать від змін розміру середньомісячної заробітної плати.

  Коефіцієнти еластичності:

  Е = а = 7,809 * = 1,121%

  Тобто, при збільшенні розміру середньомісячної заробітної плати на 1% обсяг споживання товарів зростає на 1,121%.

  в- коефіцієнти:

  в = = 0,965

  При зростанні розміру середньомісячної заробітної плати одного працівника на 1 середнє відхилення обсяг споживання товарів збільшиться на 0,965 свого середнього квадратичного відхилення при сталості інших факторів.

  6. Прогнозування РІВНЯ СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В РЕГІОНІ

  6.1 Прогнозування на основі рівняння тренда

  Застосування прогнозування передбачає, що закономірність розвитку, що діє в минулому (всередині ряду динаміки), збережеться і в прогнозованому майбутньому, тобто прогноз грунтується на екстраполяції. Продовження в майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому, носить назву екстраполяції. Період прогнозування, тобто термін видалення прогнозованого рівня від кінця бази розрахунку тренду повинен бути не більше третини, в крайньому випадку - не більше половини тривалості бази. Чим далі видалений прогнозований рівень від бази тренда, тим більше помилка прогнозу. Тому надійність і точність прогнозу залежать від того, наскільки близькими до дійсності виявляться ці предполоеенія, а також як точно вдасться охарактеризувати виявлену в минулому закономірність.

  Зробимо прогноз обсягу споживання продовольчих товарів на 2012 р використовуючи тренд рівнів ряду за рівнянням прямої і параболи другого порядку.

  При складанні прогнозів оперують інтервального оцінкою, що визначаються так звані довірчі інтервали прогнозу. Величина довірчого інтервалу визначаються в загальному вигляді:

  , (6.1)

  де - середнє відхилення від тренда;

  - табличне значення t - критерію Стьюдента при рівні значущості б. = 0,95

  Величина визначається за формулою:

  =, (6.2)

  де y і yt - відповідно фактичні та розрахункові значення рівнів динамічного ряду;

  n - число рівнів ряду;

  m - кількість параметрів в рівнянні тренду (для рівняння прямої m = 2).

  За рівняння прямої:

  Розрахуємо середню квадратичну помилку лінійного рівняння тренду:

  = ± = ± 7,545 тис.руб

  = 1,928 тис. Руб.

  Прогноз по рівнянню прямої:

  yt = 54,86 + 5,902 t

  yt 2012 г. = 54,86 + 5,902 * 6 = 90,272 тис.руб

  Інтервальний прогноз на 2012 р .:

  yt 2012min = 90,272 - 1,93 = 88,342 тис. руб.

  yt 2012max = 90,272 + 1,93 = 92,202 тис. руб.

  Таким чином, з імовірністю 95% обсяг споживання продовольчих товарів на душу населення в рік в 2012 р складе від 88,342 тис. Руб до 92,202 тис. Руб.

  За рівняння параболи:

  =, (6.3)

  m - кількість параметрів в рівнянні тренду (для рівняння параболи m = 3).

  = ± = ± 7,985 тис руб.

  = ± 5,537 тис. Руб.

  Прогноз по параболі другого порядку:

  yt = а0 + а1 t + А2 t2 = 54,344 + 5,902 t + 0,052 t2

  yt 2012 г. = 54,344 + 5,902 * 6 + 0,052 * 62 = 91,628 тис. руб.

  Інтервальний прогноз на 2012 р .:

  yt 2012min = 91,628 - 5,537 = 86,091 тис. руб.

  yt 2012max = 91,628 + 5,537 = 97,165 руб.

  Таким чином, з імовірністю 95% обсяг споживання продовольчих товарів в 2012 р складе від 86,091 тис.руб. до 97,165 тис.руб. [7].

  Зробимо прогноз обсягу споживання непродовольчих товарів на 2012 р використовуючи тренд рівнів ряду за рівнянням прямої і параболи другого порядку.

  За рівняння прямої:

  Розрахуємо середню квадратичну помилку лінійного рівняння тренду:

  = ± = ± 2,878 тис.руб

  = 1,996 тис. Руб.

  Прогноз по рівнянню прямої:

  yt = 39,23 + 3,515 t

  yt 2012 р= 39,23 + 3,515 * 6 = 60,32 тис.руб

  Інтервальний прогноз на 2012 р .:

  yt 2012min = 60,32 - 1,996 = 58,324 тис. руб.

  yt 2012max = 60,32 + 1,996 = 62,316 тис. руб.

  Таким чином, з імовірністю 95% обсяг споживання непродовольчих товарів на душу населення в рік в 2012 р складе від 58,324 тис. Руб до 62,316 тис. Руб.

  За рівняння параболи:

  =, (6.4)

  m - кількість параметрів в рівнянні тренду (для рівняння параболи m = 3).

  = ± = ± 3,052 тис руб.

  = ± 2,117 тис. Руб.

  Прогноз по параболі другого порядку:

  yt = а0 + а1 t + А2 t2 = 39,878 + 3,515 t - 0,065 t2

  yt 2012 г. = 39,878 + 3,515 * 6 - 0,065 * 62 = 58,628 тис. руб.

  Інтервальний прогноз на 2012 р .:

  yt 2012min = 58,628 - 3,052 = 55,576 тис. руб.

  yt 2012max = 58,628 + 3,052 = 61,68 тис. руб.

  Таким чином, з імовірністю 95% обсяг споживання непродовольчих товарів в 2012 р складе від 55,576 тис.руб. до 61,68 тис.руб. [7].

  6.2 Прогнозтрованіе на основі рівняння регресії

  На основі отриманого рівняння парної регресії можна зробити прогноз обсягу споживання товарів на душу населення на 2012 р

  Спрогнозувати обсяг споживання товарів на душу населення можна підставивши в рівняння максимальні, мінімальні та середні значення ознак.

  Рівняння кореляції:

  Y = - 11,386 + 7,809 x

  Y (мах) = - 11,386 + 7,809 * 18,536 = 133,362 тис.руб.

  Y (мin) = - 11,386 + 7,809 * 7,157 = 44,503 тис.руб.

  Y (середовищ) = - 11,386 + 7,809 * 13,51 = 94,114 тис.руб.

  При максимальній середньомісячну заробітну плату на одного працівника максимальний обсяг споживання товарів складе 133,362 тис.руб. на рік. При мінімальних факторах обсяг споживання складе 44,501 тис.руб. В середньому, обсяг споживання товарів складе в 2012 р 94,114 тис.руб.

  Помилка прогнозу:

  S = = = 88,06 тис.руб.

  Таблиця 6.1 - Розрахункові дані для розрахунку помилки прогнозу

  роки

  Обсяг споживання товарів на душу населення, тис.руб.

  у теор

  2001 р

  58,298

  44,507

  190,206

  2002 р

  50,469

  56,942

  41,902

  2003 р

  58,999

  65,451

  41,629

  2004 р

  62,236

  71,821

  91,866

  2005 р

  88,917

  86,753

  4,685

  2006 р

  97,738

  102,739

  25,004

  2007 р

  110,680

  107,083

  12,938

  2008 р

  120,140

  110,574

  91,505

  2009 р

  122,706

  134,390

  136,517

  2010 р

  123,430

  121,347

  4,337

  2011 р

  141,361

  133,368

  63,888

  Разом

  1034,974

  1034,974

  704,478

  середня

  94,089

  94,089

  64,043

  м = S * = 88,06 * = 24,539

  Інтегральна помилка прогнозу:

  е == = 10,611 тис.руб.

  Гранична помилка прогнозу, яка не буде перевищена в 95% можливих реалізацій прогнозу складе:

  Д? = T табл * е = 0,228 * 10,611 = 2,419 тис.руб.

  Помилка більшості реалізацій прогнозу не перевищить 2,419 тис.руб.

  Верхня межа :

  У max =? + Д? = 94,114 + 2,419 = 96,533 тис.руб.

  Нижня границя :

  У min =? - Д? = 94,114 - 2,419 = 91,695 тис.руб.

  Довірчий інтервал:

  Від 91,695 до 96,533 тис.руб.

  D = = 1,053

  Верхня межа в 1,053 рази більше нижньої межі.

  Таким чином, при збільшенні реальної середньомісячної заробітної плати одного працівника організацій обсяг споживання в середньому по можна підвищити до 96,533 тис.руб. на рік.

  ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

  Таким чином, в ході роботи було проведено економіко-статистичний аналіз динаміки зміни доходів населення і їх впливу на споживання товарів.

  Рівень і структура споживання матеріальних благ і послуг - це найважливіші характеристики рівня життя населення.

  Рівень життя населення характеризується показниками досягнутого рівня доходів, витрат і споживання населенням благ і послуг, диференціацією за рівнем доходів.

  Наведені дані відображають наступні зміни в рівні життя населення області в 2011 р .: незначне зростання реальних середньодушових доходів, реальної середньої пенсії і зниження реальної заробітної плати в розрахунку на одного працюючого, істотне скорочення заборгованості по заробітній платі.

  У структурі використання грошових доходів населення спостерігається зниження частки приросту заощаджень на користь споживчих витрат.

  У структурі споживчих витрат спостерігається перерозподіл в бік зменшення частка витрат на харчування, що, відповідно до закону Енгеля, свідчить про поліпшення добробуту населення.

  Структура харчування населення області змінюється в бік збільшення фруктів і ягід, м'ясних, молочних і рибних продуктів, овочів. Зростає забезпеченість населення сучасною побутовою технікою.

  Разом з тим залишаються високими рівень бідності і рівень диференціації населення за рівнем доходів.

  Аналіз структури формування грошових доходів підтверджує провідну значимість заробітної плати, як основного джерела засобів існування. Питома вага офіційно врахованої заробітної плати збільшився з 48% у 2010 році до 49% в 2011 р

  В цілому спостерігається збільшення середньомісячної реальної заробітної плати працівників населення Вологодської області. В середньому середньомісячна реальна заробітна плата зростала на 1,138 тис. Руб. або на 12,6%. Також спостерігається і збільшення середньорічного споживання продуктів харчування населенням Вологодської області. За рік споживання продуктів харчування на душу населення зростала на 4,8 тис. Руб. або на 23%.

  У 2011 р в структурі споживчих витрат домашніх господарств частка витрат на купівлю непродовольчих товарів склала 37,8%. За рік вартість спожитих товарів зростала на 3,506 тис. Руб. або на 27,6%.

  В цілому простежується пряма залежність між факторами. Тобто, зі збільшенням величини середньомісячної заробітної плати працівників організацій зростає обсяг споживання товарів на душу населення.

  Зі збільшенням розміру середньомісячної заробітної плати на 1 тис.руб. обсяг споживання товарів зросте на 7,809 тис.руб. на душу населення. 93,2% змін обсягу споживання товарів залежать від змін розміру середньомісячної заробітної плати.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Горемикін Т.К. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. - М .: МГИУ, 1997. - 176 с.

  2. Горемикін Т.К. Графічні методи в економічних дослідженнях: Навчально-методичний посібник. - М .: Масі, 1995. - 206 с.

  3. Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики - М .: ИНФРА-М, 1998. - 359 с.

  4. Єфімова М.Р. Загальна теорія статистики / Єфімова М.Р., Петрова Є.В., Румянцев В.М. - М .: ИНФРА-М, 1998

  5. Єфімова М.Р. Практикум з теорії статистики / Єфімова М.Р., Петрова Є.В., Румянцев В.М. - М .: ИНФРА-М, 2004

  6. Ковальов А.І. Войленко В.В. Маркетинговий аналіз. М .: Центр економіки і маркетингу, 1996. - 356 с.

  7. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності. Мн .: Вища школа, 1995.

  8. Загальна теорія статистики: Статистична методологія до вивчення комерційної діяльності; Під ред. О.Е. Башиной. А.А. Спіріна. - М.: Фінанси і статистика, 1999.

  9. Практикум з теорії статистики; Під ред. Р.А. Шмойловой. - М .: Фінанси і статистика, 2000.

  10. Сергєєв С.С. Сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики. Москва «Фінанси і статистика», 1999р. - 656с.

  11. Статистика. ; Під ред. В.С. Мхітаряна - М .: «Академія», 2003

  12. Теорія статистики: Підручник; Під ред. Р.А. Шмойловой - М .: Фінанси і статистика, 2002

  13. Толстик Н.В .. Статистика. / Толстик Н.В., Матегоріна Н.М - Ростов н / Д: «Фенікс», 2000. - 480 с.

  14. Чернова Т.В. Економічна статистика: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - 140 с.

  15. Економічна статистика. Підручник / Під ред.Ю.Н. Іванова. - М .: ИНФРА-М, 2004. - 480 с.

  16. http://vologdastat.ru:8085/digital/region10/default.aspx


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Статистичний аналіз доходів і споживання населенням продовольчих і непродовольчих товарів в регіоні

  Скачати 194.47 Kb.