Дата конвертації26.08.2017
Розмір86.53 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 86.53 Kb.

Статистичний аналіз виконання місцевого бюджету Вологодської області

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У РОБОТІ

ВСТУП

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ БЮДЖЕТУ

2. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ

3. Основні показники БЮДЖЕТУ

4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Вологодської області

4.1 Аналіз структури доходів бюджету

4.2 Аналіз структури видатків бюджету

4.3 Аналіз доходів і витрат бюджету індексним методом

4.4 Аналіз динаміки доходів бюджету

4.4.1 Розрахунок показників аналізу ряду динаміки

4.4.2 Виявлення основної тенденції в динаміці методами укрупнення інтервалів, ковзної середньої та аналітичного вирівнювання

5. ВИВЧЕННЯ взаємозв'язку ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТУ І ВВП (ВРП)

5.1 Вивчення взаємозв'язку методом аналітичної угруповання

5.2 Дисперсійний аналіз виявленої в угрупованні взаємозв'язку

5.3 Кореляційно-регресійний аналіз виявленої залежності

6. Прогнозування ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

6.1 Прогнозування на основі рівняння тренда

6.2 Прогнозування на основі рівняння регресії

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ

Тема: Статистичний аналіз виконання місцевого бюджету Вологодської області.

БЮДЖЕТ, ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ВИКОНАННЯ, ВАЛОВОЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ, ДИНАМІКА, ІНДЕКСИ, СТРУКТУРА, кореляційний аналіз, ТРЕНД, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ.

Об'єкт дослідження - Вологодська область.

Мета курсової роботи - проведення економіко-статистичного аналізу виконання місцевого бюджету Вологодської області.

В ході роботи досліджувалася структура доходів і видатків бюджету області, виконання бюджету, тенденція зміни доходів бюджету за останні 10 років. Вивчалася взаємозв'язок між доходами бюджету і ВРП, ступінь впливу зміни ВРП на величину доходів бюджету області.

В теоретичний частині роботи розглядаються загальні поняття, сутність бюджету, принципи його побудови. Дається характеристика бюджету суб'єктів РФ, його структури, а також основні показники.

У практичній частині курсової роботи вивчається структура доходів і видатків обласного бюджету, його виконання. При використанні статистичних методів дослідження наводиться аналіз динаміки зміни доходів і видатків бюджету, розглядається загальна тенденція їх зміни, вивчається взаємозв'язок доходів бюджету з ВРП. Розраховується і аналізується ступінь впливу зміни ВРП на величину доходів бюджету.

В результаті дослідження виводиться пряма залежність між досліджуваними факторами. На основі трендових моделей розраховується прогноз рівня доходів бюджету на планований рік.

ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У РОБОТІ

ВРП - валовий регіональний продукт

Г. - рік

Др. - інше

Млн. руб. - мільйон рублів

Млрд. руб. - мільярд рублів

Дод. - додаток

% - відсотки

Мал. - малюнок

РФ - Російська Федерація

Табл. - таблиця

Т.д. - так далі

Тис. руб. - тисяч рублів

Уд. вага - питома вага

ВСТУП

Перш, ніж говорити про бюджетний устрій Російської Федерації, виявляти його достоїнства і недоліки, необхідно визначити, що, власне, являє собою бюджет держави. У найзагальнішому вигляді їм є план доходів і витрат держави на поточний рік, складений у формі балансу і має силу закону. У будь-якій країні державний бюджет - ведуча ланка фінансової системи, єдність основних фінансових категорій: податків, державних витрат, державного кредиту - в їх дії. Проте, будучи частиною фінансів, бюджет можна виділити в окрему економічну категорію, що відображає грошові відносини держави з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу національного доходу (частково і національного багатства) в зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду, призначеного на фінансування народного господарства , соціально-культурних заходів, потреб оборони та державного управління.

Саме за допомогою бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках соціального та економічного розвитку, за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями, територіями, сферами суспільної діяльності. Ні одна з ланок фінансів не здійснює такого множинного і багаторівневого перерозподілу коштів, як бюджет. Разом з тим, відображаючи економічні процеси, що протікають в структурних ланках економіки, бюджет дає чітку картину того, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від різних суб'єктів господарювання, показує, чи відповідає розмір централізуемих ресурсів держави обсягом його потреб. Таким чином, при правильному підході бюджет об'єктивно може бути не просто засобом державного економічного регулювання, він може реально впливати на зростання економіки і соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, оновлення і вдосконалення матеріально-технічної бази суспільного виробництва. Але тут важливо підкреслити, що прояв властивих бюджету властивостей, його використання в якості інструменту розподілу та контролю можливо тільки в процесі людської діяльності, що знаходить своє вираження в створюваному державою бюджетному механізмі, який є конкретним виразом бюджетної політики, що відображає націленість бюджетних відносин на розв'язання економічних і соціальних завдань.

Мета курсової роботи - проведення економіко-статистичного аналізу виконання місцевого бюджету Вологодської області. Для реалізації поставленої мети при написанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- провести статистичний аналіз виконання бюджету Вологодської області, а саме:

-аналіз структури доходів і видатків бюджету;

- аналіз доходів і витрат бюджету індексним методом;

- трендовий аналіз доходів бюджету;

- аналіз взаємозв'язку показників бюджету і ВРП.

Джерела інформації: статистична звітність територіального державного органу держстатистики по Вологодської області, Закон Вологодської області про виконання місцевого бюджету.

Методи дослідження: структура, відсотки, коефіцієнти, аналітична угруповання, індексний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз.

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ БЮДЖЕТУ

Бюджет - складна економічна категорія. Як економічна категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу і використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Іншими словами державний бюджет це грошові відносини, що виникають у держави з фізичними та юридичними особами в зв'язку зі створенням централізованих фінансів, а також з розподілом і перерозподілом національного доходу, призначеного для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів та установ, управління державою, укріплення обороноздатності країни і ін.

Фінансові відносини, що складаються у держави з підприємствами, організаціями, установами та населенням називаються бюджетними. Специфіка цих відносин, як складової частини фінансових відносин, виражається в тому, що вони, по-перше, виникають у фазі розподілу суспільного виробництва, і, по-друге, спрямовані на формування, розподіл і використання централізованих фінансових ресурсів.

Бюджетних відносин притаманний об'єктивний характер. Це обумовлено тим, що в руках держави постійно повинна концентруватися частина національного доходу, необхідна для забезпечення розширеного відтворення в масштабах суспільства, задоволення економічних і соціально-культурних потреб громадян, покриття суспільних витрат управління, підвищення обороноздатності країни. Бюджетні відносини органічно пов'язані з функціонуванням держави, але разом з тим ці відносини є елементом базису, а не надбудови. Бюджетні відносини це частина економічної структури суспільства; їх функціонування зумовлюється тим, що для здійснення державою її функцій об'єктивно необхідна матеріально-фінансова база. В процесі відтворення бюджетні відносини отримують відповідну їм матеріально-речову форму.

Виступаючи центральною ланкою в загальній системі державного регулювання економіки, бюджет як категорія відображає інтереси конкретних класів і верств населення, оскільки на ньому лежить печать соціальної та економічної політики. У цьому сенсі бюджетні відносини являють собою певну філософію та ідеологію суспільного розвитку.

Будучи частиною фінансових відносин, державний бюджет як категорія характеризується тими ж рисами, які притаманні фінансам в цілому, але в той же час має свої особливості, що відрізняють його від інших сфер і ланок фінансових відносин. До числа таких особливостей слід віднести те, що:

1) бюджет являє собою економічну форму перерозподільчих відносин, пов'язаної з відокремленням частини національного доходу в руках держави та її використанням для суспільних потреб;

2) за допомогою бюджету здійснюється перерозподіл національного доходу (національного багатства) між найважливішими сферами суспільного виробництва (промисловістю, сільським господарством, транспортом, будівництвом і т.д.), усередині галузей народного господарства, між сферами суспільної діяльності (виробничою і невиробничою сферою економіки), між регіонами країни та територіями;

3) область бюджетного розподілу займає центральне місце в складі державних фінансів, що зумовлено ключовим положенням бюджету у порівнянні з іншими ланками фінансової системи.

Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини держави на федеральному, регіональному (суб'єктів федерації) і місцевому рівнях з державними, акціонерними та іншими підприємствами і організаціями, а також населенням з приводу формування і використання централізованого фонду грошових ресурсів.

Бюджет є формою освіти і витрачання грошових коштів для забезпечення функцій органів державної влади. Зосередження фінансових ресурсів у бюджеті необхідно для успішної реалізації фінансової політики держави.

Сукупність усіх видів бюджетів утворює бюджетну систему держави. Взаємозв'язок між її окремими ланками, організацію та принципи побудови бюджетної системи прийнято називати бюджетним пристроєм.

Федеральні, регіональні і місцеві органи державної влади і управління за допомогою бюджетних відносин отримують у своє розпорядження певну частину перерозподіляється національного доходу, що спрямовується на строго визначені цілі залежно від розмежування функцій між рівнями управління.

Бюджетна система України складається з трьох ланок:

- федеральний бюджет РФ;

- бюджети національно - державних і адміністративно-територіальних утворень, звані бюджетами суб'єктів федерації, або регіональними бюджетами. До них відносяться республіканські бюджети республік у складі РФ, бюджети крайові, обласні, автономних утворень, а також міські бюджети Москви і Санкт - Петербурга;

- місцеві бюджети.

Бюджетна система покликана відігравати важливу роль в реалізації фінансової політики держави, мети якої обумовлюються його економічною політикою. При цьому значення державного фінансового регулювання через бюджетну систему важко переоцінити, хоча не можна не враховувати що відбуваються в даний час зміни в практиці перерозподілу фінансових ресурсів. Це перерозподіл все більшою мірою здійснюється через фінансовий ринок виходячи з їх попиту і пропозиції. Тому роль державного регулювання ринкових відносин повинна посилюватися через системи: податкову, фінансових санкцій і пільг.

До 1991 р Бюджетна система стани була єдиною.

В останні роки в умовах створення Російської держави, розвитку ринкових відносин, різноманіття форм власності, посилення самостійності регіонів відбулися принципові зміни і в бюджетному пристрої. Відповідно до чинного законодавства стали самостійними: республіканський бюджет РФ (він отримав назву федерального бюджету), республіканські бюджети республік у складі РФ, бюджети національно-державних і адміністративно-територіальних утворень.

Сьогодні бюджетна система Росії складається з федерального бюджету, 21 республіканського бюджету республік у складі РФ, 56 крайових і обласних, бюджетів Москви і Санкт - Петербурга, 10 окружних бюджетів автономних округів і близько 29 тис. Місцевих бюджетів, до яких відносяться міські, районні, селищні і сільські бюджети. Єдність бюджетної системи в нових умовах реалізується через єдину соціально-економічну політику і правову базу, використання єдиних бюджетних класифікацій і форм бюджетної документації, взаємодія бюджетів всіх рівнів та узгодження принципів бюджетного процесу.

Федеральний бюджет РФ є основним фінансовим планом держави, затверджується Федеральними Зборами (приймається Державною Думою і схвалюється Радою Федерації) і має статус федерального закону. Через федеральний бюджет мобілізуються фінансові ресурси, необхідні для подальшого їх перерозподілу і використання для цілей державного регулювання економічного розвитку країни і реалізації соціальної політики на території всієї Росії. Крім того, за рахунок коштів федерального бюджету покриваються такі витрати, як утримання органів державного управління, забезпечення потреб оборони країни, обслуговування державного боргу, поповнення державних запасів, резервів і ін.

2. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ

Складання і виконання бюджету базується на бюджетній класифікації, в якій виділяються цільові напрямки державної діяльності, що випливають з основних функцій держави.

Залежно від впливу на процес розширеного відтворення бюджетні витрати діляться на поточні (на забезпечення поточних потреб) і капітальні (на інвестиційні потреби і приріст запасів).

Бюджетна класифікація є забезпеченням адресного виділення фінансових ресурсів, за допомогою якої вирішується проблема кому, скільки і на які цілі виділяються фінансові ресурси з федерального бюджету.

Бюджетна класифікація повинна забезпечувати можливість економічного аналізу державних витрат.

Згідно з економічною класифікацією всі витрати розмежовуються відповідно до предметної (економічної) структурою бюджету, тобто за напрямками витрачання (на оплату праці державних службовців, капітальні вкладення в основні фонди, виплату субсидій підприємствам і населенню і т.д.

Серед витрат федерального бюджету особливе місце займають витрати по поточному обслуговуванню державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Він виникає при використанні державного кредиту для покриття бюджетного дефіциту (його поява пов'язана з перевищенням бюджетних витрат над доходами). Це означає, що держава стає позичальником фінансових коштів у населення, банків і підприємств або іншої держави або у міжнародних фінансових організацій. Формами залучення позикових коштів для фінансування витрат бюджету можуть бути випуск і розміщення державних зобов'язань і різні позики (Центрального банку РФ, комерційних банків, позабюджетних фондів і т. Д.)

Формування дохідної частини бюджету придбало в основному податковий характер.

Податкові доходи - це обов'язкові, безоплатні, безповоротні платежі на користь бюджету.

Провідне місце серед податкових доходів федерального бюджету (понад 1/3) займає податок на додану вартість. Разом з митами і податком на прибуток він перевищує 2/3 податкових доходів федерального бюджету.

До неподаткових доходів відноситься і повернення бюджетних позик.

Податки і збори є основними джерелами формування не тільки федерального, а й регіональних і місцевих бюджетів.

Податки, що надходять до відповідних бюджетів, носять назву закріплених доходів. Крім того, нижчестоящому бюджету для покриття його витрат з вищестоящого бюджету можуть перераховуватися понад закріплених за ним доходів додаткові кошти в різних формах. Вони отримали назву регулюючих доходів.

Регулюючі доходи дозволяють регіональним і місцевим органам влади мати необхідні для виконання їх функцій фінансові ресурси, збалансувати дохідну і видаткову частину бюджетів.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безоплатних та безповоротних перерахувань.

Головною проблемою, яка витікає зі структури формування доходів бюджету, є розподіл податкових доходів і неподаткових відрахувань між місцевим і федеральним бюджетом, тобто питання бюджетного федералізму (система податково-бюджетних взаємовідносин між органами влади та управління різних рівнів на всіх стадіях бюджетного процесу). Як і будь-яка система міжбюджетних взаємовідносин, бюджетний федералізм повинен задовольняти вимогам соціально-економічної ефективності, територіальної справедливості і політичної стабільності. Сутність бюджетного федералізму як концепції бюджетного пристрою полягає в нормативно-законодавчому встановленні бюджетних прав і обов'язків двох рівноправних сторін ѕ федеральних і регіональних органів влади і управління, правил їх взаємодії на всіх стадіях бюджетного процесу, методів часткового перерозподілу бюджетних ресурсів між рівнями бюджетної системи і регіонами.

Передані кошти вищестоящого бюджету, які використовуються на фінансування цільового заходи, називаються субвенціями.

Міністерство фінансів Російської Федерації як федеральний орган виконавчої влади і його органи на місцях забезпечують управління фінансами і розробку фінансової політики держави.

Забезпечуючи виконання федерального бюджету, Мінфін РФ здійснює контроль за надходженням та цільовим використанням коштів, що виділяються з федерального бюджету підприємствам, установам і організаціям. Після закінчення року звіт про виконання федерального бюджету і консолідованого бюджету і подає їх до Уряду РФ.

3. Основні показники БЮДЖЕТУ

Практична статистика державних фінансів узагальнює дані і підготовляє статистичну інформацію, необхідну для аналізу і планування діяльності установ державного управління і вироблення економічної політики. Незважаючи на важливу роль міжнародних стандартів у реформуванні вітчизняної статистики державного бюджету.

До основних показників статистики державного бюджету належать: Доходи; Офіційні трансферти; витрати; Кредитування мінус погашення - чисте кредитування; Перевищення доходів над видатками (профіцит) або перевищення витрат над доходами (дефіцит).

Для аналітичних цілей поряд з основними показниками застосовуються інші показники, в сукупності покликані характеризувати роль бюджету в проведенні економічної та соціальної політики. Вихідною посилкою при формуванні системи показників, що характеризують динаміку і структуру державного бюджету, є те, що доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки необхідні для задоволення загальнодержавних потреб.

Підсумок фінансової діяльності держави виражається в перевищенні доходів над витратами (профіцит). Прийнято вважати фінансове становище країни нормальним, якщо ставлення величини бюджетного дефіциту до ВВП не перевищує 3%. Важливо і те, яким чином покривається дефіцит державного бюджету - інфляційним або неінфляційним, яке співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами фінансування бюджетного дефіциту. У Російській Федерації з 1995 року внутрішнє фінансування дефіциту федерального бюджету стало забезпечуватися переважно неінфляційним способами. У другій половині 90-х рр. фінансування дефіциту федерального бюджету за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел здійснювалося приблизно рівними частками.

Масштаби перерозподільних процесів за допомогою державного втручання відбиває показник, що визначає ставлення дохідної частини державного бюджету до ВВП. Бюджетні відносини характеризуються великим різноманіттям, тому їх показники відображають різні механізми перерозподілу фінансових ресурсів вертикального і горизонтального характеру. Статистичні дані про державний бюджет виконують і контрольну функцію, так як з їх допомогою можна визначити, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від господарюючих суб'єктів і чи відповідає розмір цих ресурсів обсягом суспільних потреб та їх складових, ранжируваною в порядку першочерговості. Формами прямого і непрямого впливу на економіку є: субсидування підприємств, державні інвестиції, бюджетне фінансування, субсидії та ін.

Аналіз виконання бюджету може бути здійснено шляхом обчислення відносних величин виконання плану по доходах і видатках в цілому, а також за їх видами і цільового використання. На основі статистичних даних можна визначити вплив чинників, що зумовили відхилення від плану різноманіттям, тому їх показники відображають різні механізми перерозподілу фінансових ресурсів вертикального і горизонтального характеру. Статистичні дані про державний бюджет виконують і контрольну функцію, так як з їх допомогою можна визначити, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від господарюючих суб'єктів і чи відповідає розмір цих ресурсів обсягом суспільних потреб та їх складових, ранжируваною в порядку першочерговості. Формами прямого і непрямого впливу на економіку є: субсидування підприємств, державні інвестиції, бюджетне фінансування, субсидії та ін. Аналіз виконання бюджету може бути здійснено шляхом обчислення відносних величин виконання плану по доходах і видатках в цілому, а також за їх видами і цільового використання. На основі статистичних даних можна визначити вплив чинників, що зумовили відхилення від плану.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безоплатних та безповоротних перерахувань.Головною проблемою, яка витікає зі структури формування доходів бюджету, є розподіл податкових доходів і неподаткових відрахувань між місцевим і федеральним бюджетом, тобто питання бюджетного федералізму. Як і будь-яка система міжбюджетних взаємовідносин, бюджетний федералізм повинен задовольняти вимогам соціально-економічної ефективності, територіальної справедливості і політичної стабільності. Сутність бюджетного федералізму як концепції бюджетного пристрою полягає в нормативно-законодавчому встановленні бюджетних прав і обов'язків двох рівноправних сторін ѕ федеральних і регіональних органів влади і управління, правил їх взаємодії на всіх стадіях бюджетного процесу, методів часткового перерозподілу бюджетних ресурсів між рівнями бюджетної системи і регіонами.

Структура витрат регіональних бюджетів неоднакова і залежить від обсягу місцевого господарства і підвідомчості його регіональним органам різного рівня. Наприклад, для бюджетів областей і міст характерний велику питому вагу у видатковій частині (до 40%) витрат на житлово-комунальне господарство, об'єкти якого перебувають у віданні обласних і міських органів влади. Близько половини всіх витрат бюджетів країв, областей і міст припадає на фінансування охорони здоров'я, освіти і науки. У бюджетах нижчого рівня - районних, селищних і сільських - переважають витрати на народну освіту і охорону здоров'я.

4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Вологодської області

4.1 Аналіз структури доходів бюджету

Вологодська область поліпшила показники среденедушевих бюджетних доходів серед суб'єктів країни в порівнянні з тим же періодом минулого року. Однак, сьогодні є ризики виконання дохідної бази в сумі 1,3 млрд рублів. Це, перш за все, пов'язано зі збором податків на доходи фізичних осіб, транспортним податком і акцизами на нафтопродукти. Формування обласного бюджету здійснювалося в рамках укладеного з Мінфіном Угоди про надання федеральної підтримки в розмірі 6 млрд рублів. Ці кошти надійдуть у вигляді кредиту на заміщення заборгованості за ринковими зобов'язаннями. К1 січня 2017 року уряд області має забезпечити поетапне зниження обсягу держборгу до 50% від обсягу податкових і неподаткових доходів.

Таким чином, сума доходів до бюджету Вологодської області в 2013 р склала 40277,3 млн.руб. У порівнянні з минулим роком їх величина скоротилася на 2114,7 млн.руб. Виконання бюджету 2013 року проходило в умовах істотного погіршення економічної ситуації.

В цілому за 2013 рік у обласний бюджет мобілізовано податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі 30,3 млн. Руб., Що становить 100,7% до уточненого плану. Додатково до бюджетного плану надійшло 215 млн. Рублів власних доходів.

Якщо порівняти фактичні показники 2013 року з минулим роком, то тут спостерігається значне зниження поповнення бюджету за рахунок деяких податків. Найбільшу питому вагу в структурі доходів обласного бюджету склали податки на прибуток. У 2013 р їх частка склала 40,85%. Але в порівнянні з 2012 р їх частка скоротилася на 7,6%. В абсолютному вираженні доходи бюджету за рахунок податку на прибуток зменшилися на 4086 млн. Руб.

Зниження доходів обласного бюджету сталася за рахунок скорочення надходжень від податків: за користування природними ресурсами на 2,2 млн.грн., Держмита на 2,7 млн.грн., Платежів за використання природних ресурсів на 56,4 млн.руб. Також значно знизилися безоплатні надходження - на 877,2 млн. Руб. Причому, в структурі доходів бюджету в 2013 р вони склали 24,84%., Тоді як в 2012 р їх частка становила 25,7%.

У зв'язку зі значним зниженням надходжень податку на прибуток змінилася структура податкових і неподаткових доходів обласного бюджету. Дані представлені в табл.4.1 і на рис.4.1.

У 2013 році на надходження даного доходного джерела припадає лише 19,7% власних доходів.

Якісна зміна власних доходів обласного бюджету ілюструє збільшення ролі майнових податків, які формують в 2013 році майже чверть податкових і неподаткових доходів бюджету. Зростання платежів по неподаткових доходів обумовлений надходженнями коштів, згідно договору про співпрацю між Урядом Вологодської області та ВАТ «Газпром» в рахунок компенсації збитку, нанесеного автодорогах загального користування регіонального та муніципального значення Вологодської області.

Таблиця 4.1 - Структура податкових і неподаткових доходів бюджету Вологодської області за 2012-2013 рр. [12]

показники

2012 р

2013 р

Відхилення 2013 р від 2012 р

Податки на прибуток

34,700

19,70

-15,00

ПДФО

30,500

34,70

4,20

акцизи

10,200

12,50

2,30

Податки на сукупний дохід

2,200

2,40

0,20

майнові податки

17,100

24,10

7,00

Інші податкові доходи

0,100

0,20

0,10

неподаткові доходи

5,200

6,40

1,20

РАЗОМ ДОХОДІВ

100,000

100,000

0,00

Рис.4.1. Структура податкових і неподаткових доходів бюджету Вологодської області за 2012-2013 рр.

У звітному році з федерального бюджету отримано безоплатних надходжень у формі дотацій, субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, що мають цільове призначення, в сумі 9 407,3 млн. Рублів, або 101,2% від річних призначень, в тому числі дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості - 821,0 млн. рублів, дотації на підтримку заходів щодо забезпечення збалансованості - 1 979,5 млн. рублів, субсидії на співфінансування витрат - 3 295,5 млн. рублів, субвенції на реалізацію делегованих області федеральних повноважень - 3 084, 5 млн. рублів, інші межбюдж етние трансферти - 226,8 млн. рублів.

В результаті проведеної роботи в Міністерстві фінансів РФ по залученню в 2013 році додаткової фінансової допомоги з федерального бюджету в порівнянні з початковим обсягом дотації бюджету області збільшено на 1181,1 млн. Рублів (більше ніж на 70%) і склали 2800,5 млн. Рублів . У 2013 році отримано субсидії до обласного бюджету ( «негативний трансферт») з бюджету сільського поселення Угольське Шекснинского району в сумі 1,4 млн. Рублів. Крім того, отримано від Державної корпорації «Фонд сприяння реформуванню житлово-комунального господарства» на капремонт житлового фонду і переселення громадян з аварійного житла (з урахуванням повернення) 662,3 млн. Рублів (у 2012 р -508,3 млн. Рублів) .

4.2 Аналіз структури видатків бюджету

Структура видатків бюджету відображає основні напрями витрачання фінансових ресурсів держави, тобто його економічну політику. Розглянемо структуру витрат бюджету Вологодської області.

Основну частку витрат в обласному бюджеті склали витрати на заходи в соціальній сфері та фінансова підтримка бюджетів муніципальних утворень - 29 916,6 млн. Руб., Або 67,6% обсягу видатків обласного бюджету. В ході виконання бюджету забезпечені прийняті соціальні зобов'язання і витрати, пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення населення (розрахунки за спожиті енергоресурси, харчування, медикаменти та інші).

В рамках переходу до «програмному бюджету» в 2013 році за рахунок коштів обласного бюджету вперше реалізовані 6 державних програм. Частка витрат, здійснених на основі програмно-цільових методів фінансування, за 2013 рік склав 34,9% (15 432,8 млн. Рублів) від загального обсягу видатків обласного бюджету проти 13,3% в 2012 році (6 002,0 млн. рублів). З обласного бюджету на інвестиційні цілі направлено 2 624,0 млн. Руб. Частка капітальних витрат в обсязі обласного бюджету склала 5,9% з ростом до рівня 2012 року на 0,2%.

У структурі видатків обласного бюджету 2013 року на частку міжбюджетних трансфертів бюджетам муніципальних утворень доводиться 36,3% (у 2012 році - 38,4%), або 16 037,8 млн. Руб., Що на 1 312,9 млн. Руб. , або на 5,5% менше показників попереднього року. Зниження обсягу міжбюджетних трансфертів пов'язано з заміною дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості додатковими нормативами відрахувань від податку на доходи фізичних осіб.

Бюджетна політика в 2013 році була спрямована на забезпечення збалансованості бюджетів і підвищення результативності бюджетних витрат за рахунок реалізації внутрішніх резервів, мінімізації бюджетних ризиків та оптимізації витрат.

В силу високої залежності доходів від надходжень податку на прибуток Вологодська область в 2013 році виявилася в числі територій з максимальними ризиками зниження доходів консолідованого бюджету.

Був скоректований у бік пониження прогноз основних бюджетоутворюючих показників - прибутку і фонду заробітної плати, закладений в основу бюджету в кінці 2012 року. Такі уточнення макроекономічного прогнозу знизили дохідну частину обласного бюджету на 3,5 млрд. Рублів

Обсяг фінансових коштів, необхідних для реалізації державної програми за рахунок коштів обласного бюджету, становить 18 021 157,5 тис. Руб., В тому числі по роках реалізації:

в 2015 році - 3 034 586,2 тис. рублів,

в 2016 році - 2 431 711,7 тис. рублів,

у 2017 році - 2 628 147,7 тис. рублів,

в 2018 році - 3 153 304,2 тис. рублів,

в 2019 році - 3 274 268,4 тис. рублів,

в 2020 році - 3 499 139,3 тис. рублів.

Обласний бюджет виконано за доходами в сумі 40 277,3 млн. Рублів, або на 99,0% до уточнених річних призначень, зі зниженням проти минулого року на 2 114,7 млн. Рублів, або на 5,0%. Розглянемо виконання за статтями доходів бюджету. За окремими доходними джерелами відзначається незначне невиконання планових показників.

Якщо дивитися планові показники, то за окремими доходними джерелами відзначається незначне їх невиконання. План з податку на доходи фізичних осіб не виконаний на 1,1%, або на 116 млн. Руб. Це обумовлено скороченням обсягів виплати дострокової заробітної плати в грудні 2013 року і переходом роботодавців на авансові виплати у зв'язку з обмеженістю фінансових коштів.

Виконання бюджетних показників по акцизах на нафтопродукти на 97% обумовлено збільшенням випуску бензинів класу «Євро-4» і «Євро-5» зі зниженими податковими ставками, що призводить до зниження зборів акцизів.

У зв'язку з погіршенням фінансового стану суб'єктів малого бізнесу через істотне підвищення страхових внесків план надходження податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, не виконаний на 62 млн.руб., або 7,9%.

Обласний бюджет за видатками виконано в сумі 44 230,2 млн. Руб., Або на 96,2% до затверджених бюджетних призначень і на 97,8% до рівня 2012 року.

Дефіцит обласного бюджету склав 3 952,9 млн. Руб., Або 13,1% до обсягу податкових і неподаткових доходів і скорочений у порівнянні із затвердженим на 1 369,6 млн. Рублів, або на 25,7%. До рівня 2012 дефіцит збільшився на 1 138,1млн. рублів, або в 1,4 рази. Для фінансування дефіциту обласного бюджету залучено бюджетні кредити федерального бюджету, кредити кредитних організацій і залишки коштів на рахунку обласного бюджету.

З урахуванням залучених в якості джерел фінансування дефіциту коштів забезпечено виконання прийнятих видаткових зобов'язань.

4.3 Аналіз доходів і витрат бюджету індексним методом

Важливе значення в статистичних дослідженнях має індексний метод. Отримані на основі цього методу показники використовуються для характеристики розвитку аналізованих показників у часі, по території, вивчення структури і взаємозв'язків, виявлення ролі факторів у зміні складних явищ.

Статистичний індекс - це відносна величина порівняння складних сукупностей і окремих одиниць. При цьому під складною розуміється така статистична сукупність, окремі елементи якої безпосередньо не підлягають підсумовування [9].

Індивідуальні індекси:

, (4.1)

Де, Д 1 - окремий вид доходів за 2013р

Д 0 - окремий вид доходів за 2012р

Розрахуємо індивідуальні індекси окремих статей доходів бюджету.

Таким чином, в 2013 р в порівнянні з 2012 р спостерігається збільшення величини доходів за більшістю їх видів. Найбільш помітне збільшення доходів було по іншим неподаткових доходів - в 1,9 раз, по доходах від продажу матеріальних і нематеріальних активів - на 53,6%, а також з податку на майно - на 35,6%.

Значне зменшення доходів обласного бюджету в 2013 р в порівнянні з 2012 р відбулося: з адміністративних платежів та зборів на 75%, по податках на прибуток на 20%.

Загальний індекс доходів:

, (4.2)

= 0,95

Таким чином, в цілому загальна сума доходів обласного бюджету в 2013 р знизилася в порівнянні з 2012 р на 5%.

Розрахуємо індивідуальні індекси окремих статей видатків бюджету.

Індивідуальний індекс витрат:

економічний бюджет статистичний територіальний

, (4.3)

Де, Р 1 - окремий вид доходів за 2013 р

Р 0 - окремий вид доходів за 2012 р

У 2013 р в порівнянні з 2012 р по більшості окремих видів витрат спостерігається їх зниження. Найбільше зниження було: на ЖКГ на 55%, на охорону здоров'я на 27%, на міжбюджетні трансферти на 13%.

Зниження витрат відбулося з національної безпеки на 11%, по культурі і кінематографії на 12%.

Загальний індекс витрат:

, (4.4)

= 0,978

Таким чином, в цілому загальна сума витрат в 2013 р знизилася в порівнянні з 2012 р на 2,2%.

Порівнявши загальні індекси доходів і витрат, з'ясували, що темп зниження витрат випереджає темп зниження доходів.

= 0,95? = 0,978

Таблиця 4.2 - Розрахункові дані для індексного аналізу видатків обласного бюджету

Частка витрат у ВВП

ВВП, млрд. Руб

Витрати бюджету, млрд. Руб

2012 р

2013 р

2012 р

2013 р

2012 р

2013 р

d 0 В1

d 1 В0

d 0

d 1

В0

В 1

d 0 В0

d 1 В1

0,1269

0,1237

356,1

357,5

45,2

44,23

45,38

44,06

Індекс витрат:

= 0,978

Таким чином, витрати бюджету 2013 р знизилися в порівнянні з 2012 р на 2,2%.

Індекс зміни витрат за рахунок частки витрат бюджету в ВВП:

Id = = = 0,975

Витрати бюджету за рахунок частки їх в ВВП в 2013 р знизилися в порівнянні з 2012 р на 2,5%.

Індекс зміни витрат бюджету за рахунок ВВП:

= 1,004

Таким чином витрати бюджету за рахунок ВВП зросли на 0,4%.

Абсолютна зміна витрат бюджету:

? DB =? B 1 d 1 -? B 0 d 0 = 44,23 - 45,2 = -0,97 млрд.р

зміна витрат за рахунок ВВП:

? dB (В) =? В 1 d 1 -? B 0 d 1 = 44,23 - 44,06 = 0,17 млрд.р.

Зміна витрат за рахунок частки витрат у ВВП:

? dB (d) =? d 1 B 0 -? d 0 B 0 = 44,06 - 45,2 = -1,14 млрд.р

Загальна зміна:

? dB =? dB (В) +? dB (d) = 0,17 - 1,14 = - 0,97 млрд.руб.

Таким чином, витрати бюджету 2013 р знизилися в порівнянні з 2012 р на 2,2% або на 0,97 млрд. Руб. Витрати бюджету за рахунок частки їх в ВВП в 2013 р скоротилися в порівнянні з 2012 на 2,5% або на 1,14 млрд. Руб. Витрати бюджету за рахунок ВВП зросли на 0,4% або на 0,17 млрд. Руб.

4.4 Аналіз динаміки доходів бюджету

4.4.1 Розрахунок показників аналізу ряду динаміки

Аналіз динаміки характеризується наступними показниками:

Базисний абсолютний приріст Д? б обчислюється як різниця між порівнюваним рівнем Yi і рівнем, прийнятим за постійну базу порівняння Yo:

Д? б = Yi - Yo, (4.5)

Ланцюговий абсолютний приріст Д? Ц - різниця між порівнюваним рівнем Yi і рівнем, який йому передує Yi-1:

Д? ц = Yi - Yi-1, (4.6)

Поширеним статистичним показником динаміки є темп зростання. Він характеризує відношення двох рівнів ряду і може виражатися у вигляді коефіцієнта або у відсотках.

Базисні темпи зростання ТРБ обчислюються діленням порівнюваного рівня (Yi) на рівень, прийнятий за постійну базу порівняння Yo I:

ТРБ = Yi: Yo I, (4.7)

Ланцюгові темпи зростання Трц обчислюються діленням порівнюваного рівня (Yi) на попередній рівень Yi-1:

ТРЦ = Yi: Yi-1 (4.8)

Темпи приросту характеризують абсолютний приріст у відносних величинах. Обчислений у відсотках темп приросту показує, на скільки відсотків змінився порівнюваний рівень з рівнем, прийнятим за базу порівняння.

Базисний темп приросту Тпб обчислюється діленням порівнюваного базисного абсолютного приросту Д? б на рівень, прийнятий за постійну базу порівняння Yo I:

Тпб = Д? б: Yo I, (4.9)

Ланцюговий темп приросту ТПЦ - це відношення порівнюваного ланцюгового абсолютного приросту Д? ц до попереднього рівня Yi-1:

ТПЦ = Д? ц: Y I-1, (2.19)

Розрахуємо показники динаміки доходів бюджету за 9 років з 2005 р по 2013 р

Середній рівень ряду (ў)

, (4.10)

Середньорічний розмір доходів:

= 33,8 млрд.руб.

Середній абсолютний приріст представляє собою узагальнену характеристику індивідуальних абсолютних приростів ряду динаміки. Для визначення середнього абсолютного приросту сума ланцюгових абсолютних приростів? ДYц ділиться на число приростів n:

Д =? ДYц: n, (4.11)

Середньорічна зміна розміру доходів:

Д = = 2,95 млрд. Руб.

Середній коефіцієнт зростання () служить зведеної узагальнюючої характеристикою інтенсивності зміни рівнів ряду динаміки, яка б показала, у скільки разів в середньому за одиницю часу змінився рівень динамічного ряду

, (4.12)

= 1,12

Середній темп зростання (р) - узагальнююча характеристика індивідуальних темпів зростання низки динаміки. Для визначення середнього темпу зростання застосовується формула:

Середній темп зростання:

, (4.13)

Середньорічна зміна доходів бюджету

(Р) = 1,12 * 100% = 112%

Середній темп приросту (п) можна визначити на основі взаємозв'язку між темпами зростання і приросту. При наявності даних про середніх темпах зростання для отримання середніх темпів приросту використовується залежність:

п = р - 100, (4.14)

Середньорічна зміна доходів бюджету

п = 112 - 100 = 12%.

Таким чином, протягом 9 років в цілому спостерігається збільшення доходів бюджету. Доходи бюджету з 2005 р по 2013 р збільшилися на 23,56 млрд.руб. або в 2,4 рази. Найбільше збільшення було в 2008 році. У порівнянні з 2007 р доходи бюджету зросли на 9,2 млрд. Руб. або на 41%. Середньорічний обсяг доходів за 9 років склав 33,8 млрд. Руб ,. В середньому за рік сума доходів збільшувалася на 2,95 млрд. Руб або на 12%.

4.4.2 Виявлення основної тенденції в динаміці методами укрупнення інтервалів, ковзної середньої та аналітичного вирівнювання

Проведемо аналітичне вирівнювання рівня доходів методом укрупнення періодів по триріччя і за рівнянням прямої в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Аналітичне вирівнювання методом укрупнення періодів по триріччя і по ковзної середньої

роки

Доходи бюджету, млрд.руб

Укрупнення періодів по триріччя

Змінна середня по триріччя

Сума, млрд.руб

Середній рівень, млрд.руб.

Сума, млрд.руб

Середній рівень, млрд.руб.

2005 р

16,74

2006 р

17,66

56,8

18,933

56,8

18,9

2007 р

22,4

71,66

23,887

2008 р

31,6

94,10

31,367

2009 р

40,1

117,9

39,30

117,90

39,3

2010 р

46,2

133,10

44,367

2011 р

46,8

135,40

45,1

2012 р

42,4

129,5

43,167

129,50

43,167

2013 р

40,3

З таблиці видно, що загальна тенденція зміни рівня доходів веде до збільшення з 2005 р по 2013 р

Проведемо аналітичне вирівнювання доходів бюджету по прямій і по параболі другого порядку.

1) рівняння прямої

Основна тенденція розвитку в рядах динаміки зі стабільними абсолютними приростами відображається рівнянням прямолінійною функції:

t = ao + a1t, (4.15)

де а0 і а1 - параметри рівняння;

t - позначення часу.

Для обчислення параметрів функції на основі вимог методу найменших квадратів складається система нормальних рівнянь:

, (4.16)

Визначимо параметри рівняння прямої:

= 33,8 млр. руб.

a = = = 3,864 млрд. руб.

За обчисленими параметрами виробляємо синтезування трендової моделі функції:

yt = 33,8 + 3,864 t

На основі моделі визначаються теоретичні рівні тренду для кожного року аналізованого ряду динаміки:

yt 2005 г. = 33,8 + 3,864 * (- 4) = 18,343 млрд. руб

yt 2006 г. = 33,8 + 3,864 * (- 3) = 22,207 млрд. руб

і т.д.

2) Для вирівнювання може використовуватися парабола другого порядку:

t = а0 + аt + а t, (4.17)

Аналітичне вирівнювання суми доходів бюджету по параболі другого порядку

= = 34,259 млрд. Руб

a = = = 3,864 млрд. руб.

а = = = -0,069 млрд. руб.

yt = а0 + а 1 t + а 2 t 2 = 34,259 + 3,864 t - 0,069 t 2

yt 2005 р = 34,259 + 3,864 * (- 4) - 0,069 * (-4) 2 = 17,7 млрд.руб

yt 2006 г. = 34,259 + 3,864 * (- 3) - 0,069 * (-3) 2 = 22,046 млрд.руб

Зобразимо фактичні і вирівняні ряди динаміки графічно на малюнку 4.2.

Рис.4.2. Фактичний і вирівняні ряди динаміки доходів бюджету за 2005-2013 рр

Особливістю даних малюнка 3 є періодичне збільшення рівня доходів бюджету за роками. Основна тенденція розвитку безпосередньо веде до їх збільшення.

Розрахуємо похибку апроксимації і виберемо найбільш адекватну функцію. Помилка апроксимації:

, (4.18)

Помилка апроксимації по прямій:

= 5,467 млрд. Руб

Таблиця 4.4 - Матриця визначення помилки апроксимації за функціями

роки

Факт. рівень, млн.руб

Теоретичні рівні ряду

Відхилення теоретичних рівнів від фактичних рівнів

прямолінійною функції

параболи

прямолінійною функції

параболи

y t -y i

(y t -y i) 2

y t -y i

(y t -y i) 2

2005 р

16,74

18,343

17,700

1,603

2,569

0,960

0,922

2006 р

17,66

22,207

22,046

4,547

20,675

4,386

19,241

2007 р

22,4

26,071

26,255

3,671

13,479

3,855

14,860

2008 р

31,6

29,936

30,326

-1,664

2,770

-1,274

1,624

2009 р

40,1

33,800

34,259

-6,300

39,690

-5,841

34,120

2010 р

46,2

37,664

38,054

-8,536

72,858

-8,146

66,352

2011 р

46,8

41,529

41,712

-5,271

27,787

-5,088

25,886

2012 р

42,4

45,393

45,232

2,993

8,958

2,832

8,023

2013 р

40,3

49,257

48,615

8,957

80,234

8,315

69,140

РАЗОМ

304,2

304,2

304,2

0,000

269,019

0,000

240,167

Помилка апроксимації по параболі:

= 5,166 млрд. Руб.

З порівняння отриманих значень стандартної помилки апроксимації слід, що за критерієм мінімальності перевагу слід віддати трендової моделі yt = а0 + а 1 t + а 2 t 2 = 34,259 + 3,864 t - 0,069 t 2

Тобто параболі другого порядку [1]

5. ВИВЧЕННЯ взаємозв'язку ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТУ І ВРП

5.1 Вивчення взаємозв'язку методом аналітичної угруповання

Фінансове становище регіону вважається нормальним, якщо ставлення величини бюджетного дефіциту до ВРП не перевищує 3%. Масштаби перерозподільних процесів за допомогою державного втручання відбиває показник, що визначає ставлення дохідної частини бюджету до ВРП.

У процесі аналізу взаємозв'язку показників бюджету і ВРП розглянемо динаміку ВРП і співвідношення дохідної частини бюджету до ВРП.

Таблиця 5.1 - Співвідношення величини доходів обласного бюджету і ВРП Вологодської області

показники

2004р

2005р

2006.

2007

2008р

2009р

2010р

2011 р

2012

2013

Всього доходів, млрд.руб

8,7

16,74

17,66

22,4

31,6

40,1

46,2

46,8

42,4

40,3

ВРП, млрд.руб

161,4

194

201,9

243,3

294,9

212,8

357,4

358,4

356,1

357,5

Співвідношення доходів до ВВП

0,054

0,086

0,087

0,092

0,107

0,188

0,129

0,131

0,119

0,113

Дані проведеного аналізу відображають позитивну динаміку ВРП. Також співвідношення «доходи бюджету / ВВП» має позитивну динаміку до 2011 р, але починаючи з 2012 р дана тенденція знижується.

Таким чином, співвідношення динаміки дохідної частини бюджету і ВРП відображає досить високий рівень участі держави в перерозподільчі процеси в економіці області.

Також слід зазначити, що ВРП безпосередньо впливає на формування і динаміку доходної частини обласного бюджету.

Досліджуємо взаємозв'язок між ВРП і доходами обласного бюджету Вологодської області. Факторний ознака - ВРП в поточних цінах, млрд.руб

Результативний ознака - доходи бюджету, млрд.руб.

Визначимо величину інтервалу за такою формулою:

h =, (5.1)

де X max, X min - відповідно максимальне і мінімальне значення ознаки в сукупності;

n - число груп.

Проведемо ранжування по факторному ознакою по таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 - Ранжируваний ряд по ВРП Вологодської області

ВРП області, млрд.руб.

Доходи бюджету, млрд.руб.

161,4

8,7

194

16,74

201,9

17,66

212,8

40,1

243,3

22,4

294,9

31,6

356,1

42,4

357,4

46,2

357,5

40,3

358,4

46,8

h = = 65,67 млрд.руб.

1 група 161,4 - 227,07 млрд.руб.

2 група 227,08 - 294,9 млрд.руб.

3 група 294,91 - 358,4 млрд.руб.

Таблиця 5.3 - Робоча таблиця для угруповання

Групи за величиною ВРП, млрд.руб.

Кількість

ВРП, млрд.руб.

Доходи бюджету, млрд.руб.

161,4 - 227,07

****

161,4 + 194 + 201,9 + 212,8

8,7 + 16,74 + 17,66 + 40,1

Разом по 1 групі

4

770,1

83,2

227,08 - 294,9

**

243,3 + 294,9

22,4 + 31,6

Разом по 2 групі

2

538,2

54

294,91 - 358,4

****

356,1 + 357,4 + 357,5 + 358,4

42,4 + 46,2 + 40,3 + 46,8

Разом по 3 групі

4

1429,4

175,7

всього

10

2737,7

312,9

Результати розрахунків представимо в таблиці 5.4.

Таблиця 4.8 - Аналітичне угруповання доходів бюджету Вологодської області за 2013 р

Групи по ВРП

кількість

ВРП області, млрд.руб.

Доходи бюджету, млрд.руб.

всього

на одиницю, млн.руб.

всього

на одиницю, млн.руб.

161,4-227,07

4

770,100

192,5

83,20

20,80

227,08-294,9

2

538,200

269,1

54,00

27,00

294,9-358,4

4

1429,400

357,4

175,70

43,93

Разом

10

2737,700

273,8

312,90

31,29

Таким чином, між ознаками спостерігається пряма залежність. Тобто при підвищенні ВРП Вологодської області, доходи обласного бюджету зростають [10].

5.2 Дисперсійний аналіз виявленої в угрупованні взаємозв'язку

При характеристиці коливання ознаки застосовують систему абсолютних і відносних показників.

Розмах варіації: R = X max - X min, (5.2)

де X max, X min - відповідно максимальне і мінімальне значення ознаки в досліджуваній сукупності.

Розмах варіації характеризує діапазон коливань ознаки в досліджуваній сукупності і вимірюється в тих же одиницях, в яких виражена ознака.

Середнє лінійне відхилення:

просте:

, (5.3)

де x - значення ознаки;

- середнє значення за сукупністю;

n - кількість значень.

Виважена:

, (5.4)

де f - частота.

Середнє лінійне відхилення характеризує абсолютний розмір коливання ознаки біля середньої і вимірюється в тих же одиницях, в яких виражена ознака.

дисперсія невиважена

, (5.5)

дисперсія зважена

, (5.6)

Відповідно до цього, для розрахунку середнього квадратичного відхилення невиваженого використовують формулу:

, (5.7)

а для розрахунку середнього квадратичного відхилення зваженого наступну формулу:

, (5.8)

Як і середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення характеризує абсолютний розмір коливання ознаки. Близько середньої, однак, є більш точною характеристикою.

У статистичному аналізі в розрахунках можна одночасно використовувати показники середнього лінійного і квадратичного відхилення, а економічні висновки робити в межах варіації значень обох показників.

На відміну від середнього лінійного і середнього квадратичного відхилення коефіцієнт варіації є мірою відносної коливання ознаки біля середньої і характеризує ступінь однорідності ознаки в досліджуваній сукупності. Він визначається за формулою:

, (5.9)

Якщо коефіцієнт варіації? 33,3%, досліджувана сукупність вважається дуже неоднорідною і не може бути піддана подальшому дослідженню. Її слід розгрупувати.

Таблиця 5.5 - Розрахункові дані для розрахунку коливання ВРП

Групи по ВРП, млрд.р.

середина інтервалу

число

Хi * f

|Хi - Хср| * f

(Хi - Хср) 2 * f

161,4-227,07

194,235

4

776,9

265,268

17591,778

227,08-294,9

260,99

2

522,0

0,876

0,384

294,9-358,4

326,65

4

1306,6

264,392

17475,782

Разом

781,875

10

2606

531

35068

Середня величина ВРП:

= = 260,6 млрд.р.

Розмах варіації:

R = X max - X min = 326,65 - 194,235 = 132,415 млрд.р.

Середнє лінійне відхилення зважене:

= 53,1 млрд.р.

Тобто абсолютний розмір коливання ВРП близько середньої дорівнює 53,1 млрд.р.

Середнє квадратичне відхилення:

= 59,22 млрд.р.

Абсолютний розмір коливання ВРП близько середньої дорівнює 59,22 млрд.р.

Коефіцієнт варіації:

= 22,7%

Коефіцієнт варіації ? 33,3%. Тобто досліджувана сукупність вважається однорідною і може бути піддана подальшому дослідженню

Таблиця 5.6 - Розрахункові дані для розрахунку показників варіації доходів обласного бюджету

Доходи обл. бюджету, млрд.руб.

| Хi - Хср |

(Хi - Хср) 2

1

8,7

22,590

510,308

2

16,74

14,550

211,703

3

17,66

13,630

185,777

4

40,1

8,810

77,616

5

22,4

8,890

79,032

6

31,6

0,310

0,096

7

42,4

11,110

123,432

8

46,2

14,910

222,308

9

40,3

9,010

81,180

10

46,8

15,510

240,560

Разом

312,9

119,320

1732,012

Середньорічні доходи бюджету:

= 31,29 млрд.руб.

Розмах варіації:

R = X max - X min = 46,8 - 8,7 = 38,1 млрд.руб.

Середнє лінійне відхилення просте:

= 11,93 млрд.руб.

Тобто абсолютний розмір коливання доходів бюджету близько середньої дорівнює 11,93 млрд.руб.

Середнє квадратичне відхилення:

= 16,99 млрд.руб.

Абсолютний розмір коливання величини доходів бюджету близько середньої дорівнює 16,99 млрд. Руб.

Коефіцієнт варіації:

= 54,3%

Коефіцієнт варіації ? 33,3%. Тобто досліджувана сукупність вважається неоднорідною.

За даними таблиці 3.3 видно, що більш висока коливання спостерігається по доходах бюджету.

Сила варіації по обом факторам помірна.

Для оцінки достовірності між середніми декількома величинами доцільно застосовувати дисперсійний аналіз.

Таблиця 5.7 _ Показники варіації по ВРП і доходів бюджету

ознаки

Середнє лінійне відхилення

Середнє квадратичне відхилення

Коефіцієнт варіації, %

Доходи бюджету, млрд. Руб.

± 11,93

± 16,99

54,3

ВРП, млрд. Руб.

± 53,1

± 59,22

22,7

Для початку визначимо внутрішньогрупових дисперсії.

Таблиця 5.8 - Внутригрупповая дисперсія по 1 групі по доходах бюджету

Доходи бюджету, млрд. Руб.

(Хi - Хср)

(Хi - Хср) 2

1

8,7

12,100

146,410

2

16,74

4,060

16,484

3

17,66

3,140

9,860

4

40,1

19,300

372,490

РАЗОМ

83,2

38,6

545,2432

За першою групою:

= 109,05 млрд. Руб.

Таблиця 5.9 - Внутригрупповая дисперсія по 2 групі по доходах бюджету

Доходи бюджету, млрд. Руб.

(Хi - Хср)

(Хi - Хср) 2

1

22,4

8,900

79,210

2

31,6

18,100

327,610

РАЗОМ

54

27

406,82

По другій групі:

= 27 млрд. Руб.

Таблиця 5.10 - Внутригрупповая дисперсія по 2 групі по доходах бюджету

Доходи бюджету, млрд. Руб.

(Хi - Хср)

(Хi - Хср) 2

1

42,4

1,525

2,326

2

46,2

2,275

5,176

3

40,3

3,625

13,141

4

46,8

2,875

8,266

РАЗОМ

175,7

10,3

28,9075

По другій групі міст:

= 5,78 млрд. Руб.

Середня внутрішньогрупових дисперсій - характеризує випадкову варіацію в кожній окремій групі. Ця варіація виникає під впливом інших, що не враховуються, факторів і не залежить від умови (ознаки-фактора), покладеного в основу угруповання. Визначається за формулою:

= 47,28 млрд. Руб.

Загальна дисперсія по таблиці 3.2 = 173,2 млрд. Руб.

Загальна дисперсія:

= + = 173,2 + 47,28 = 220,48 млрд. Руб.

Коефіцієнт детермінації:

= 78,556%

Отже, 78,56% відмінностей в доходах бюджету обумовлені величиною ВРП і 21,44% - впливом інших факторів.

Таким чином, зв'язок між доходами бюджету і ВРП висока і пряма.

5.3 Кореляційно-регресійний аналіз виявленої залежності

Вивчимо взаємозв'язок між ознаками методом кореляційно-регресійного аналізу.

Факторний ознака Х - ВРП в поточних цінах, млн.руб

Результативний ознака У - доходи бюджету, млн.руб.

Лінійне рівняння залежності результативної ознаки від факторного визначається за формулою

Yx = a + ax, (5.10)

Для визначення параметрів a і a, за способом найменших квадратів необхідно вирішити наступну систему двох нормальних рівнянь:

, (5.11)

Вирішимо систему рівнянь.

20,89а 1 = 3,159

Розраховані параметри рівнянь:

а 1 = 0,151

а 0 = - 10,104

Рівняння регресії має вигляд:

Y = -10,104 + 0,151х

a - при збільшенні ВВП на 1 млрд. руб. доходи бюджету зростуть на 0,151 млрд. руб. Для вимірювання тісноти зв'язку між факторними і результативними показниками визначається коефіцієнт кореляції.

Лінійний коефіцієнт кореляції можна розрахувати за формулою:

, (5.12)

= 75,63

= 13,16

= 0,869

Між величиною ВРП і рівнем доходів бюджету зв'язок тісний, пряма. D = r = 0,869 = 0,755 тобто, 75,5% змін доходів бюджету залежать від змін ВРП. Коефіцієнт еластичності:

Е = а = 0,151 * = 1,32% Тобто, при збільшенні ВВП на 1% рівень доходів зросте на 1,32%.

в-коефіцієнти показують, на яку частину середнього квадратичного відхилення уізменітся залежна змінна зі зміною відповідного фактора на величину свого середнього квдратіческого відхилення (у). Цей коефіцієнт дозволяє порівнювати вплив коливання різних факторів на варіацію досліджуваного показника, на основі чого виявляються фактори, в розвитку яких закладені найбільші резерви зміни результативного показника:

в = а, (5.13)

в = 0,151 * = 0,867

При зростанні ВВП на 1 середнє відхилення доходи бюджету зростуть на 0,867 свого середнього квадратичного відхилення при сталості інших факторів.

Значимість лінійного коефіцієнта кореляції перевіряється на основі t-критерію Стьюдента:

t = = = 2,85

б = 0,05; v = n-1 = 10-1 = 9; t = 0,306

Якщо розрахункове значення t> t (табличне), то гіпотеза н0: r = 0 відхиляється, що свідчить про значущість лінійного коефіцієнта кореляції, а отже, і про статистичної суттєвості залежності між x і y. Так як t = 2,85> t = 0,306 то коефіцієнт кореляції значущий.

6. Прогнозування ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

6.1 Прогнозування на основі рівняння тренда

Застосування прогнозування передбачає, що закономірність розвитку, що діє в минулому (всередині ряду динаміки), збережеться і в прогнозованому майбутньому, тобто прогноз грунтується на екстраполяції. Продовження в майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому, носить назву екстраполяції. Період прогнозування, тобто термін видалення прогнозованого рівня від кінця бази розрахунку тренду повинен бути не більше третини, в крайньому випадку - не більше половини тривалості бази. Чим далі видалений прогнозований рівень від бази тренда, тим більше помилка прогнозу. Тому надійність і точність прогнозу залежать від того, наскільки близькими до дійсності виявляться ці припущення, а також як точно вдасться охарактеризувати виявлену в минулому закономірність.

Зробимо прогноз доходів бюджету на 2014 р використовуючи тренд рівнів ряду за рівнянням прямої і параболи другого порядку.

При складанні прогнозів оперують інтервального оцінкою, що визначаються так звані довірчі інтервали прогнозу. Величина довірчого інтервалу визначаються в загальному вигляді:

, (6.1)

де - середнє відхилення від тренда;

- табличне значення t - критерію Стьюдента при рівні значущості б. = 0,95 Величина визначається за формулою:

=, (6.2)

де y і yt - відповідно фактичні та розрахункові значення рівнів динамічного ряду;

n - число рівнів ряду;

m - кількість параметрів в рівнянні тренду (для рівняння прямої m = 2).

За рівняння прямої:

Розрахуємо середню квадратичну помилку лінійного рівняння тренду:

= ± = ± 6,199 млрд.руб

= 4,753 млрд. Руб.

Прогноз по рівнянню прямої:

yt = 33,8 + 3,864 t

yt 2014 г. = 33,8 + 3,864 * 5 = 53,12 млрд. руб

Інтервальний прогноз на 2014 рік:

yt 2014 р min = 53,12 - 4,753 = 48,367 млрд. руб.

yt 2014 р max = 53,12 + 4,753 = 57,873 млрд. руб.

Таким чином, з імовірністю 95% доходи в 2014 році складуть від 48,367 млрд. Руб до 57,873 млрд. Руб.

За рівняння параболи:

Розрахуємо середню квадратичну помилку тренда:

= ± = ± 6,327 млрд.руб

= 4,85 млрд. Руб.

Прогноз по параболі другого порядку:

yt = а0 + а 1 t + а 2 t 2 = 34,259 + 3,864 t - 0,069 t 2

yt 2014 р = 34,259 + 3,864 * 5 - 0,069 * 5 2 = 51,854 млн. руб.

Інтервальний прогноз на 2014 рік:

yt 2014 min = 51,854 - 4,85 = 47,004 млрд. руб.

yt 2015 max = 51,854 + 4,85 = 56,704 млрд. руб.

Таким чином, з імовірністю 95% доходи обласного бюджету в 2014 році складуть від 47,004 до 56,704 млрд. Руб. [1]

6.2 Прогнозування на основі рівняння регресії

Зробимо прогноз обласного бюджету, застосувавши рівняння парної кореляції. Рівняння парної кореляції має вигляд:

Y = -10,104 + 0,151х

ВРП протягом 10 років щорічно зростав в середньому на 12%. Відповідно, в 2014 р він складе: 357,5 * 1,12 = 400,4 млрд.руб.

Знайдемо рівень доходів бюджету:

-10,104 + 0,151 * 400,4 = 50,356 млрд.руб.

Значення коефіцієнта знаходимо по таблиці розподілу Стьюдента для рівня значущості б = 0,05 і числа ступенів свободи, рівного 10. = 2,306.

= 7,284

? S = * S = 0,306 * 7,284 = ± 2,229 млрд.руб.

Отже, з імовірністю 0,95% рівень доходів обласного бюджету буде перебувати в межах 50,356 ± 2,229, тобто від 48,127 млрд.руб. до 52,585 млрд руб. [5]


ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Бюджетна політика в 2013 році була спрямована на забезпечення збалансованості бюджетів і підвищення результативності бюджетних витрат за рахунок реалізації внутрішніх резервів, мінімізації бюджетних ризиків та оптимізації витрат.

Сума доходів до бюджету Вологодської області в 2013 р склала 40277,3 млн.руб. У порівнянні з минулим роком їх величина скоротилася на 2114,7 млн.руб. Виконання бюджету 2013 року проходило в умовах істотного погіршення економічної ситуації.

Якщо порівняти фактичні показники 2013 року з минулим роком, то тут спостерігається значне зниження поповнення бюджету за рахунок деяких податків. Найбільшу питому вагу в структурі доходів обласного бюджету склали податки на прибуток. У 2013 р їх частка склала 40,85%. Але в порівнянні з 2012 р їх частка скоротилася на 7,6%. Зниження доходів обласного бюджету сталася за рахунок скорочення надходжень від податків. У зв'язку зі значним зниженням надходжень податку на прибуток змінилася структура податкових і неподаткових доходів обласного бюджету.

Основну частку витрат в обласному бюджеті склали витрати на заходи в соціальній сфері та фінансова підтримка бюджетів муніципальних утворень - 29 916,6 млн. Руб., Або 67,6% обсягу видатків обласного бюджету.

Обласний бюджет виконано за доходами в сумі 40 277,3 млн. Рублів, або на 99,0% до уточнених річних призначень, зі зниженням проти минулого року на 2 114,7 млн. Рублів, або на 5,0%.

Обласний бюджет за видатками виконано в сумі 44 230,2 млн. Руб., Або на 96,2% до затверджених бюджетних призначень і на 97,8% до рівня 2012 року.

Дефіцит обласного бюджету склав 3 952,9 млн. Руб., Або 13,1% до обсягу податкових і неподаткових доходів і скорочений у порівнянні із затвердженим на 1 369,6 млн. Рублів, або на 25,7%.

У 2013 р в порівнянні з 2012 р спостерігається збільшення величини доходів за більшістю їх видів. Найбільш помітне збільшення доходів було по іншим неподаткових доходів.

В цілому загальна сума витрат в 2013 р знизилася в порівнянні з 2012 р на 2,2%.

Співвідношення динаміки дохідної частини бюджету і ВРП відображає досить високий рівень участі держави в перерозподільчі процеси в економіці області. При кореляційному аналізі, видно, що збільшення ВРП на 1 млрд. Руб. доходи бюджету зростуть на 0,151 млрд. руб.

Доходи бюджету з 2005 р по 2013 р збільшилися на 23,56 млрд.руб. або в 2,4 рази. В середньому за рік сума доходів збільшувалася на 2,95 млрд. Руб або на 12%.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Афанасьев В.Н. Аналіз часових рядів. - М .: Фінанси і статистика; ИНФРА-М, 2010. - 320с.

2.Батракова Л.Г. Соціально-економічна статистика: підручник / Л.Г. Батракова - М .: Логос, 2013. - 480с.

3.Белоножко М.Л., Скофская А.Л. Державні і муніципальні фінанси. - С-П; ІЦ Інтермедія. - 2014. - 189с.

4.Богородская Н.А. Статистика фінансів. - СПбГУАП, 2004. - 136с.

5.Васілевская Л.І. Соціально-економічна статистика. Практикум. Мн. БДЕУ, 2011 року.

6.Васільева Е.К. Статистика. - М .; ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 399с

7.Воронін В.Г. Статистика фінансів. - М .; ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 535с.

8.Громико Г.Л. Теорія статистики. Підручник, изд. 2-е, М .: Инфра-М, 2011 року.

9.Діанов Д. В. Статистика фінансів і кредиту: підручник. - М .: КноРус, 2011. - 223с.

10.Елісеева І.І. Статистика. ПІДРУЧНИК, М .: Проспект, 2011.

11.Ефімова М.Р., Румянцев В.М., Петрова Е.Ф. Загальна теорія статистики: Підручник - 2-е вид. испр. І доп. М .: Инфра - М, 2012.

12.Ефімова М.Р. Соціально-економічна статистика. 2-е изд. Підручник для бакалаврів. М .: изд. Юрайт, 2012.

13.Медведева М.А. Соціально-економічна статистика. - Омськ: Изд-во Ом. держ. ун-ту, 2011. - 144с.

14.Шмойлова Р.А., Мінашкін В.Г. Теорія статистики / за ред. Р.А. Шмойловой. - М .: Фінанси і статистика, 2011.- 656сю

15.Теорія статистики / За ред. Р. А. Шмойловой.- 6-е изд., Перераб. - М .: Фінанси і статистика, 2008.- 557 с.

16.Мисляева І.М. Державні і муніципальні фінанси: Підручник. Вид. 2-е, перераб. І доп. - М.:, 2008. - 360 с.

17.Бюджет Вологодської області. Підсумки 2013 року. http://www.vologdazso.ru/db/docs/Итоги%20бюджета%202013.pdf

18.Постановленіе Уряду області від 05.11.2014 р №990 «Про затвердження державної програми Вологодської області« Управління регіональними фінансами Вологодської області на 2015-2020 роки »

19.Рейтінг Вологодської області http://rating.interfax.ru/

20.Офіціальний сайт Уряду Вологодської області http://vologda-oblast.ru/


Головна сторінка


    Головна сторінкаСтатистичний аналіз виконання місцевого бюджету Вологодської області

Скачати 86.53 Kb.