Дата конвертації28.04.2017
Розмір18.01 Kb.
Типнавчальний посібник

Скачати 18.01 Kb.

Сукупний попит і сукупна пропозиція

ення економіки в довгостроковому періоді, дотепно зауваживши, що: "У довгостроковому періоді ми все небіжчики" ( "In long run we are all dead").

У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції (SRAS - short-run aggregate supply), якщо в економіці є велика кількість незайнятих ресурсів (як, наприклад, було в період Великої Депресії), має горизонтальний вигляд. Це так званий "крайній кейнсіанський випадок" (ріс.3-5 (а)). Коли ресурси не обмежені, ціни на них не змінюються, тому не змінюються витрати, і немає передумов для зміни рівня цін на товари.

Однак в сучасних умовах економіка має інфляційний характер, зростання цін на товари відбувається не одночасно з ростом цін на ресурси (як правило, має місце запізнення, тобто часовий лаг, тому зростання цін на ресурси відбувається непропорційно зростанню загального рівня цін) і все більшого значення набувають очікування економічних агентів, то в макроекономічних моделях (і неокласичної, і неокейнсианской) крива короткострокового сукупного пропозиції (SRAS) графічно зображується як крива, що має позитивний нахил (ріс.3-6 ( б)).

а) Крайній кейнсіанський випадок б) Сучасний вигляд

Р Р

SRAS SRAS

P

YY

Мал. 3-5 Короткострокова крива сукупної пропозиції

Довгострокова крива сукупної пропозиції (LRAS - long-run aggregate supply) зображується як вертикальна крива (як у класичній моделі - рис.3.6 (а)), оскільки в довгостроковому періоді ринки приходять у взаємне рівновагу, ціни на товари і ціни на ресурси змінюються пропорційно один одному (вони гнучкі), міняються очікування агентів, і економіка прагне до потенційного обсягу виробництва. При цьому реальний обсяг випуску не залежить від рівня цін і визначається виробничим потенціалом країни, кількістю наявних ресурсів. Оскільки при зміні рівня цін величина сукупного пропозиції не змінюється, то цінові фактори не впливають на величину сукупної пропозиції в довгостроковому періоді (рух уздовж вертикальної кривої довгострокового сукупної пропозиції з точки А в точку В (ріс.3-6 (а)). При рорсте рівня цін від Р1 до Р2 величина випуску залишається на своєму потенційному рівні (Y *).

Довгостроковий період Короткостроковий період

а) Цінові б) Нецінові в) Цінові г) Нецінові

фактори фактори фактори фактори

Р LRAS Р LRAS1 LRAS2 Р Р

SRAS SRAS1

Р2 В Р2 В

Р1 А Р1 А SRAS3

SRAS2

Y * Y Y1 * Y2 * Y Y1 Y2 YY

Рис.3.6. Вплив цінових і нецінових факторів на сукупну пропозицію

Основним нецінових чинником, який змінює саме сукупна пропозиція в

довгостроковому періоді і обумовлюють зрушення кривої LRAS (рис.3.7 (б)) є зміна кількості і / або якості (продуктивності) економічних ресурсів, що лежить в основі зміни виробничого потенціалу економіки і тому зміни величини потенційного обсягу випуску (від Y1 * до Y2 * ) при кожному рівні цін. Залежність величини випуску від кількості використовуваних у виробництві економічних ресурсів (витрат факторів виробництва) показує виробнича функція, яка для економіки в цілому має вигляд: Y = AF (L, K, H, N), де Y - обсяг продукції, що випускається, F (. .) - функція, що визначає залежність обсягу випуску продукції від значень витрат факторів виробництва, А - змінна, що залежить від ефективності виробничих технологій і характеризує технологічний прогрес, L - кількість праці, K - кількість фізичного капіталу, H - количес у людського капіталу, N - кількість природних ресурсів. Збільшення кількості та / або вдосконалення якості економічних ресурсів зрушує криву LRAS вправо, що означає економічне зростання (тому більш детально вплив кожного з перерахованих факторів на величину сукупного випуску буде розглянуто в наступному розділі). Відповідно зменшення кількості і / або погіршення якості економічних ресурсів обумовлює скорочення виробничого потенціалу економіки, зменшення величини потенційного обсягу випуску (переміщення по кривій LRAS вліво).

Величина сукупного пропозиції в короткостроковому періоді залежить від рівня цін. Чим вище рівень цін (Р2> Р1), тобто ніж за вищими цінами виробники можуть продати свою продукцію, тим величина сукупного пропозиції більше (Y2> Y1) (рис.3.6 (в)). Залежність величини сукупного пропозиції від рівня цін в короткостроковому періоді пряма, і короткострокова крива сукупної пропозиції має позитивний нахил. Таким чином, цінові фактори (загальний рівень цін) впливають на величину короткострокового сукупного пропозиції і пояснюють рух уздовж кривої SRAS (з т. А в т. В).

Неціновими факторами, які впливають на саме сукупна пропозиція в короткостроковому періоді, і зрушують криву сукупної пропозиції, як уже було розглянуто раніше, виступають всі фактори, що змінюють витрати на одиницю продукції. Якщо витрати зростають, сукупна пропозиція скорочується, і крива сукупної пропозиції зсувається вліво-вгору (від SRAS1 до SRAS2). Якщо витрати знижуються, то сукупна пропозиція збільшується, і крива сукупної пропозиції зсувається вправо-вниз (від SRAS1 до SRAS3) (ріс.3-6 (г)).

Рівновага в моделі "AD-AS". Рівновага в моделі "AD-AS" встановлюється в точці перетину кривої сукупного попиту і кривої сукупної пропозиції. Координати точки перетину дають величину рівноважного обсягу виробництва (рівноважного ВВП) і рівноважного рівня цін. Зміна або сукупного попиту, або сукупної пропозиції (зрушення кривих) ведуть до зміни рівноваги і рівноважних значень ВВП і рівня цін.

а) Р б) Р AD2 в) Р LRAS

AD2 AD1 AD2

AD1 Р2 SRAS Р2 AD1

Р1

Р SRAS Р1

Y1 Y2 Y Y1 Y2 YY * Y

Ріс.3-7. Наслідки збільшення сукупного попиту в моделі AD-AS.

Як видно з ріс.3-7, наслідки зміни (в даному випадку зростання) сукупного попиту залежать від виду кривої сукупної пропозиції. У короткостроковому періоді, якщо крива AS горизонтальна, зростання AD веде тільки до зростання рівноважного обсягу випуску (Y1 збільшується до Y2), не змінюючи рівня цін (ріс.3-7 (а)). Якщо короткострокова крива сукупної пропозиції має позитивний нахил, то збільшення сукупного попиту має наслідком зростання і рівноважної величини випуску (від Y1 до Y2), і рівноважного рівня цін (від Р1 до Р2) (ріс.3-7 (б)). У довгостроковому періоді зміни сукупного попиту не впливає на рівноважну величину випуску (економіка залишається на рівні потенційного ВВП - Y *), а тільки на зміну рівноважного рівня цін (від Р1 до Р2) (ріс.3-7 (в)).

Зміна сукупної пропозиції має однакові наслідки, незалежно від виду кривої AS. Як видно з ріс.3-7, зростання сукупної пропозиції у всіх трьох випадках (якщо крива сукупної пропозиції горизонтальна, має позитивний нахил і вертикальна) веде до зростання рівноважного рівня випуску (від Y1 до Y2) і зниження рівноважного рівня цін (від Р1 до Р2).

а) Р б) Р SRAS1 в) Р LRAS1 LRAS2

AD AD SRAS2

Р1 SRAS1 Р1

Р2 SRAS2 Р2 Р2

Р1 AD

Y1 Y2 Y Y1 Y2 Y Y1 * Y2 * Y

Мал. 3-8. Наслідки зростання сукупної пропозиції в моделі AD-AS

Відмінність полягає лише в тому, що в короткостроковому періоді (при зсуві SRAS) зростає величина фактичного ВВП (ріс.3-8 (а) і ріс.3-8 (б)), в той час як в довгостроковому періоді (при зсуві LRAS ) збільшується потенційний ВВП (Y *), т. е виробничі можливості економіки (ріс.3-8 (в)).

Розглянемо економічний механізм зміни рівноваги в моделі "AD-AS" в короткостроковому періоді і довгостроковому періоді.

Припустимо, що економіка спочатку перебуває в стані короткострокового і довгострокового рівноваги (т. А), де перетинаються всі три криві: AD, SRAS і LRAS. Якщо збільшується сукупний попит, то крива AD зсувається вправо до AD2 (ріс.3-9 (а)). Зростання сукупного попиту веде до того, що підприємці починають розпродавати запаси і збільшувати виробництво, залучаючи додаткові ресурси, і економіка потрапляє в т. В, де фактичний обсяг виробництва (Y2) перевищує потенційний ВВП (Y *).

(А) Р LRAS (б) Р LRAS

З SRAS 2

Р2 SRAS2 Р3 З SRAS1

В

Р1 В SRAS1 Р2

A Р1 A AD2

AD1 AD2 AD1

Y * Y2 YY * Y2 Y

Мал. 3-9. Перехід від короткострокового до довгострокового рівноваги

Точка В є точкою короткострокової рівноваги (перетин кривої сукупного попиту з короткострокової кривої сукупної пропозиції). Залучення додаткових ресурсів (понад рівень повної зайнятості) вимагає додаткових витрат, тому витрати фірм ростуть, і сукупна пропозиція скорочується (крива SRAS поступово зсувається вгору до SRAS2), в результаті чого зростає рівень цін (від Р1 до Р2) і величина сукупного попиту знижується до Y *. Економіка повертається на довгострокову криву сукупної пропозиції (т. С), але при більш високому, в порівнянні з початковим, рівні цін. Точка С (як і точка А) - це точка довгострокового рівноваги (перетин кривої сукупного попиту з довгострокової кривої сукупної пропозиції). Тому слід відрізняти рівноважний ВВП і потенційний ВВП. На нашому графіку рівноважний ВВП відповідає всім трьом точкам: А, В і С, але потенційний ВВП відповідає тільки точкам А і С, коли економіка знаходиться в стані довгострокової рівноваги. У точці В встановлюється фактичний ВВП, тобто рівноважний ВВП в короткостроковому періоді.

Аналогічно, можна розглянути встановлення довгострокового і короткострокового рівноваги в економіці, якщо крива AS має позитивний нахил (ріс.3-9 (б)). Відмінність в поясненні полягає в тому, що при обґрунтуванні переходу економіки з т. А в т. В треба мати на увазі, що при зростанні сукупного попиту фірми не тільки розпродають запаси і збільшують обсяг виробництва (що до певного часу можливо без підвищення цін на ресурси ), але і підвищують ціни на свою продукцію. Тому спочатку економіка рухається вздовж кривої SRAS, так як діє тільки ціновий фактор і зростає величина сукупного пропозиції. В результаті економіка потрапляє в точку короткострокової рівноваги - т. В, якій відповідає не тільки вищий, ніж в т. А, обсяг випуску (Y2), але і більш високий рівень цін (Р2). Оскільки ціни на ресурси не змінилися, а рівень цін виріс, реальні доходи (наприклад, реальна заробітна плата) скоротилися (W / P2

Шоки сукупного попиту і сукупної пропозиції.Шок - це несподіване різке зміна або сукупного попиту, або сукупної пропозиції. Розрізняють позитивні шоки (несподіване різке збільшення) і негативні шоки (несподіване різке скорочення) AD і AS.

Позитивні шоки (positive shocks) сукупного попиту зрушують криву AD вправо. Позитивні шоки сукупного пропозиції зрушують криву AS: вниз, якщо вона має горизонтальний вигляд (SRAS); вправо-вниз, якщо вона має позитивний нахил (SRAS); вправо, якщо вона вертикальна (LRAS). Негативні шоки (adverse shocks) сукупного попиту зрушують криву AD вліво, а негативні шоки сукупного пропозиції зрушують криву AS в залежності від її виду вгору (SRAS), вліво-вгору (SRAS) або вліво (LRAS).

Причини позитивних шоків сукупного попиту: або різке непередбачене збільшення пропозиції грошей; або несподіване різке збільшення будь-якого з компонентів сукупних витрат (споживчих, інвестиційних, державних або іноземного сектора). Механізм і наслідки впливу позитивного шоку сукупного попиту на економіку фактично розглянуті вище (ріс.3-9), і в короткостроковому періоді проявляються в появі інфляційного розриву випуску, коли фактичний ВВП перевищує потенційний (Y2> Y *), що в кінцевому підсумку веде до зростання рівня цін, тобто до інфляції.

Протилежними є наслідки негативного шоку (різкого скорочення) сукупного попиту (ріс.3-10), причинами якого є або несподіване скорочення пропозиції грошей (стиснення грошової маси), або різке скорочення сукупних витрат. У короткостроковому періоді він веде до зменшення обсягу випуску і означає перехід економіки з т. А в т. В - точку короткострокової рівноваги (зниження сукупного попиту, тобто сукупних витрат обумовлює збільшення запасів фірм, затоварення, неможливість продати вироблену продукцію, що служить причиною згортання виробництва). З'являється рецесійний розрив випуску - ситуація, коли фактичний ВВП менший за потенційний (Y2

Однак подібна ситуація може мати місце лише в умовах досконалої конкуренції. При недосконалій конкуренції діє так званий "ефект храповика" (храповик в техніці - це механізм, що дозволяє пристрою рухатися тільки вперед і неможливість рухатися назад). У макроекономіці під "ефектом храповика" розуміють той факт, що ціни легко підвищуються, але їх практично неможливо знизити, що пов'язано перш за все з жорсткістю номінальної ставки заробітної плати (в сучасних умовах ні робітники, ні профспілки не допустять її зниження), що становить значну частину витрат фірм, і, отже, цін товарів.

P LRAS

В А SRAS

AD1

З AD2

Y2 Y * Y

Ріс.3-10. Негативний шок сукупного попиту

Негативні шоки (adverse shocks) сукупної пропозиції (ріс.3-11 (а)) зазвичай називають ціновими шоками, оскільки їх причинами служать зміни, що ведуть до зростання витрат і тому рівня цін. До таких причин належать:

зростання цін на сировинні ресурси, що є одним з основних компонентів витрат;

боротьба профспілок за підвищення номінальної ставки заробітної плати (якщо боротьба виявляється успішною, і заробітна плата істотно збільшується, то викликане цим зростання витрат веде до скорочення сукупної пропозиції);

екологічні заходи держави (закони про охорону навколишнього середовища вимагають збільшення витрат фірм на будівництво очисних споруд, використання фільтрів і т.п., що позначається на обсязі виробництва);

стихійні лиха, що призводять до серйозних руйнувань і завдають шкоди економіці та ін.

Негативний шок сукупної пропозиції (ріс.3-11 (а)) впливає на економіку тільки в короткостроковому періоді, оскільки, як правило, уряд вживає заходів, що стимулюють сукупна пропозиція, з тим, щоб не допустити скорочення виробничого потенціалу країни, тобто скорочення ВВП в довгостроковому періоді (потенційного ВВП). Саме така ситуація мала місце в середині 70-х років у зв'язку з нафтовою шоком. Різке зростання цін на нафту та інші енергоносії збільшив витрати і привів до скорочення сукупної пропозиції в короткостроковому періоді (переміщення по кривій SRAS вліво-вгору до SRAS2). В результаті одночасно стався серйозний спад виробництва, тобто рецесія або стагнація (ВВП скоротився від Y * до Y2 і знаходився на цьому низькому рівні протягом досить тривалого періоду часу) і зростання рівня цін (від Р1 до Р2), тобто інфляція (т. В на рис.3.11 (а)). Ця ситуація в економічній літературі отримала назву "стагфляція" (отримане зі слів "стагнація" і "інфляція"). Уряди розвинених країн зробили все можливе, щоб збільшити сукупну пропозицію (повернути назад криву SRAS, забезпечивши зростання ВВП і зниження інфляції), побоюючись скорочення економічного потенціалу через високе безробіття. Якщо ж уряд не вживає ніяких заходів, то кажуть, що воно пристосовується ( "accomodates") до шоку, сподіваючись на те, що сукупна пропозиція поступово буде збільшуватися, і економіка сама за допомогою ринкового механізму подолає наслідки негативного шоку пропозиції і повернеться в початкове положення (з т. в в т. а на рис.3.12 (а)).

а) Негативний б) Позитивний

Р LRAS SRAS 2 Р LRAS1 LRAS2 SRAS1

У SRAS1 Р1 А SRAS2

Р2

Р 1 А Р 2 В

AD AD

Y2 Y * YY * 1 Y * 2 Y

Мал. 3-11 Шоки сукупної пропозиції

Позитивний шок пропозиції (ріс.3-11 (б)) зазвичай називають технологічним шоком, оскільки різке збільшення сукупної пропозиції, як правило, пов'язане з науково-технічним прогресом насамперед з удосконаленням технології. Технологічні зміни обумовлюють зростання продуктивності ресурсів, що є одним з найважливіших чинників збільшення сукупної пропозиції. Поява технологічних нововведень веде спочатку до зростання короткострокового сукупного пропозиції (крива SRAS зсувається вправо-вниз до SRAS2). Обсяг випуску в короткостроковому періоді збільшується до Y2, а рівень цін знижується до Р2. Але оскільки зміни в технології збільшують виробничі можливості економіки, то відбувається зрушення вправо довгострокової кривої сукупної пропозиції. Тому т. В стає також точкою довгострокової рівноваги. Збільшується потенційний ВВП (від Y * 1 до Y * 2). В економіці відбувається економічне зростання.

...........