• 2.3 Проблеми оцінки добробуту нації
 • Розрахунок за доходами (розподільчий метод)
 • Розрахунок за доданою вартістю (виробничий метод)
 • 3. Економічне зростання в республіці Білорусь
 • Особливості стабілізаційної політики Республіки Білорусь.
 • 3.2 Соціальний захист населення і ефективність соціальної політики в Республіці Білорусь
 • Наявні ресурси домашніх господарств
 • Мінімальний споживчий бюджет
 • Бюджет прожиткового мінімуму
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації10.08.2017
  Розмір55.49 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 55.49 Kb.

  Суспільний добробут і критерії його оцінки

  одукціі, продуктивності праці

  Науково-технічний прогрес

  Рівень витрат на одиницю продукції

  Розвиток НДДКР, краще використання їх результатів

  Зростання показників ефективності виробництва, поліпшення стану навколишнього середовища

  сукупний попит

  Обсяг сукупного попиту у вартісному вираженні

  Заохочення попиту шляхом зниження цін, інфляції, розвитку кредитної системи

  Зростання показників ефективності виробництва

  Вважається, що в розвинених країнах частка таких людей становить до 10% економічно активного населення. У Республіці Білорусь приблизно 6% зайнятих в народному господарстві відносяться до сфери індивідуального приватного підприємництва [4, с. 81].

  Науково-технічний прогрес є найважливішим чинником економічного зростання. Він характеризується:

  - появою принципово нових досягнень науки і техніки, що сприяє економічному зростанню на інтенсивній основі (виникають маловідходні та безвідходні технології, з'являються нові джерела енергії, підвищується продуктивність праці);

  - формуванням працівника нового типу - культурного й освіченого, дисциплінованого і ініціативного, здатного експлуатувати складні техніко-інформаційні системи.

  Головними джерела економічного зростання є кількісне нарощування факторів праці, капіталу, природних ресурсів та зростання сукупної продуктивності факторів виробництва на основі НТП.

  Виділяють два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний економічне зростання передбачає використання додаткової маси факторів виробництва: праці, землі, обладнання на незмінній технічній основі в порівнянні з попереднім періодом Інтенсивний економічне зростання передбачає використання більш досконалих факторів виробництва (праці, землі, обладнання) на більш досконалої технічній і технологічній основі в порівнянні з попереднім періодом.

  2.3 Проблеми оцінки добробуту нації

  Існує три методи розрахунку ВНП.

  Розрахунок за видатками (метод кінцевого використання) - підсумовування всіх видів витрат, необхідних для того, щоб викупити на ринку весь обсяг виробництва:

  ВНП = С + I + G + NX (8),

  де С - особисті споживчі витрати; I - валові приватні внутрішні інвестиції; G - державні закупівлі товарів і послуг; NX - чистий експорт [4, с. 16].

  Розрахунок за доходами (розподільчий метод) - підсумовування заробітної плати, рентних платежів відсотка, доходів від власності некорпоративного сектора, прибуткового податку з корпорацій, дивідендів, нерозподілених прибутків корпорацій, відрахувань на відшкодування спожитого капіталу (амортизація) і непрямих податків з корпорацій.

  Розрахунок за доданою вартістю (виробничий метод) - підрахунок суми доданих вартостей всіх виробників товарів і послуг даної країни. Додана вартість - різниця між вартістю продажу фірм і вартістю їх покупок матеріалів і послуг інших фірм. Він виключає вартість проміжного продукту, а також наданих господарськими одиницями послуг. ВНП, розрахований за цим методом, включає і чисті непрямі податки. В системі національних рахунків чисті непрямі податки - це різниця між сумою всіх податків на виробництво та імпорт, сплачених підприємствами, і субсидіями, отриманими ними від держави.

  Інфляція і дефляція ускладнюють підрахунок величини національного продукту. Її доводиться коригувати, тобто враховувати зміни рівня цін відносно базового року. Це дозволяє змінити і порівняти загальний обсяг національного виробництва в різні роки. Розрізняють номінальний ВНП - це ВНП, виражений в поточних цінах на момент вимірювання (без поправок на зміну рівня цін) і реальний ВНП - показник ВНП, скоригований з урахуванням інфляції (підвищення цін) або дефляції (зниження цін). Дефлятор ВНП - це сукупний індекс цін на всі готові товари і послуги за певний період. Дефлятор ВНП для певного року говорить про ставлення сукупної ціни на товари в поточному році до сукупної ціною аналогічного набору товарів в базовому році. Якщо величина індексу цін менша за одиницю, то відбувається коригування номінального ВНП у бік підвищення, яка називається Інфлювання. Якщо величина індексу цін більше одиниці, то проводиться дефлювання - коригування номінального ВНП в сторону зниження [4, с. 17].

  Труднощі підрахунку показника ВВП пов'язані з рядом обставин.

  Деякі товари і послуги, створені в даному році, не надходять на ринок, а отже, не мають ринкової ціни. У показнику ВВП вони враховуються по умовно нарахованої вартості. Так, для обліку послуг, якими користуються власники власних будинків (за аналогією з тими, хто орендує житло), статистика враховує у ВВП «орендну плату», яку вони повинні були б «платити» самі собі, хоча реально ці виплати не здійснюються. Послуги державних службовців також не мають ринкової вартості (послуги пожежних, працівників управлінського апарату і т.д.), але в ВВП враховуються витрати з виробництва цих послуг, тобто відповідні витрати держави, наприклад, на заробітну плату цим працівникам.

  Багато товари та послуги виробляються і споживаються в домашніх господарствах, не потрапляючи на ринок, і часто не враховуються в показнику ВВП. Так, їжа, приготована вдома і в ресторані, може бути абсолютно однаковою, але лише вартість останньої враховується в ВВП.

  У всіх країнах існує проблема обліку ненаблюдаемой економіки. У Республіці Білорусь вона є надзвичайно актуальною, оскільки в ході проведення економічних реформ масштаби тіньової частини економіки значно збільшуються. Це пов'язано з розширенням приватного сектора в результаті приватизації державних підприємств і виникненням нових приватних підприємств. Розширення ненаблюдаемой економіки і неможливість урахування її масштабів призводить до заниження даних про виробництво ВВП у порівнянні з даними про його використання, так як використання на споживання і накопичення створених в ній доходів більш повно охоплено стандартними процедурами збору даних, ніж виробнича діяльність.

  Проблеми розрахунку ВВП в перехідній економіці часто бувають пов'язані з недосконалістю організації обліку діяльності швидко зростаючого числа дрібних виробників, особливо при переході від суцільного статистичного спостереження до вибіркового.

  Неспостережний економіка як сукупність економічних явищ, що не реєструються шляхом прямого спостереження, здійснюваного статистичними, фіскальними, митними та іншими державними системами збору інформації, ділиться на п'ять проблемних областей: тіньове виробництво; незаконне виробництво; виробництво в неформальному секторі; виробництво домашніх господарств для власного кінцевого використання і виробництво, не враховане внаслідок недоліків в програмі збору даних [1, с. 38].

  Неформальний сектор є важливою частиною економіки і ринку праці. Сюди відносяться послуги, що надаються в індивідуальному порядку лікарями, педагогами, адвокатами, виробництво продуктів в домашніх господарствах для подальшого продажу на ринку і ін.

  Виробництво домашніх господарств для власного кінцевого використання не є частиною неформального сектора. Сюди включається рослинництво, тваринництво для власного споживання, будівництво власних будинків, оплата домашньої прислуги та ін.

  Показники ВВП або національного доходу в розрахунку на душу населення часто використовуються для міждержавних порівнянь - наприклад, при оцінці рівня життя, добробуту нації. Однак вони не завжди можуть дати точну інформацію. Дві країни можуть мати однаковий показник ВВП на душу населення, але різний рівень цін, а значить, на 1 дол. Доходу в цих країнах можна буде купити різну кількість благ.

  Однакові показники ВВП на душу населення можуть доповнюватися різними показниками: рівня освіти населення, тривалості життя, калорійності харчування і т.д., які слід враховувати в оцінці добробуту нації. Часто відмінності між країнами за цими показниками пов'язані зі ступенем диференціації доходів населення. Наприклад, країна з відносно низькою диференціацією доходів може мати більш високі в порівнянні з іншими країнами показники рівня освіти, тривалості життя і т.д., не дивлячись на те, що за рівнем ВВП на душу населення вона буде перебувати на нижчій позиції в порівнянні з ними.

  3. Економічне зростання в республіці Білорусь

  3.1 Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь

  Дані про динаміку основних соціально-економічних показниках Республіки Білорусь за період 1995-2006 рр. представлені в табл. 4. Абсолютні показники 1995-1999 рр. в табл. 4. наведено без урахування деномінації 2000 [11, с. 32-33].

  Таблиця 4. Основні соціально-економічні показники Республіки Білорусь в 1995-2006 рр.

  показник

  роки

  1995

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  ВВП, млрд. Руб.

  121403

  сто дев'яносто одна тисячу вісімсот тридцять дев'ять

  366830

  702161

  3026064

  9134

  17173

  26138

  36565

  49992

  65067

  79231

  індекси ВВП

  1990 р= 100%

  65

  67

  75

  81

  84

  89

  93

  97

  104

  116

  127

  140

  1995 г. = 100%

  100

  103

  115

  124

  128

  136

  142

  149

  160

  178

  195

  214

  в% до попереднього року

  90

  103

  111

  108

  103

  106

  105

  105

  107

  111

  109

  110

  Витрати на кінцеве споживання, млрд. Руб.

  96683

  154538

  283860

  545659

  2364776

  6977

  13597

  21047

  28707

  37159

  47351

  57285

  Індекси кінцевого споживання:

  1990 г. = 100%

  63

  66

  72

  81

  87

  94

  107

  116

  122

  130

  144

  159

  1995 г. = 100%

  100

  104

  114

  128

  138

  148

  169

  182

  192

  205

  227

  250

  в% до попереднього року

  91

  104

  110

  112

  108

  107

  114

  108

  105

  107

  111

  110

  Валове нагромадження, млрд. Руб.

  30047

  45118

  98445

  187561

  717382

  2320

  4081

  5797

  9124

  14331

  18518

  24081

  Індекси валового накопичення:

  60

  61

  77

  99,1

  112

  141

  1990 г. = 100%

  46

  49

  57

  61

  51

  58

  130

  134

  169

  217

  246

  310

  1995 г. = 100%

  100

  107

  124

  133

  112

  128

  102

  103

  126

  129

  113

  126

  в% до попереднього року

  71

  107

  116

  107

  84

  115

  102

  103

  126

  129

  113

  126

  Як видно з наведених даних табл. 4, в Республіці Білорусь відзначається стійка позитивна динаміка зростання ВВП. При цьому в 2003 р в республіці було досягнуто і перевищено рівень ВВП 1990 року, який тривалий час залишався базою для порівняння.

  Також збільшуються видатки на кінцеве споживання і відзначається зростання індексів кінцевого споживання: у 2006 р зростання даного показника склало 250% до рівня 1995 р

  У Республіці Білорусь збільшується валове нагромадження - в 2006 р індекс валового нагромадження склав 310% до рівня 1990 р і 126% до рівня 2005 р

  Важливою групою показників, що дозволяють оцінити рівень суспільного добробуту і його динаміку, є соціально-економічні показники в розрахунку на душу населення (табл. 5). Показники за 1995-1999 рр. наведено без урахування деномінації 2000 [11, с. 46-47].

  Таблиця 5. Основні соціально-економічні показники Республіки Білорусь в 1995-2006 рр. на душу населення

  показник

  роки

  1995

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  Грошові доходи населення, тис.руб.

  6188

  10758

  21519

  47059

  181317

  557

  1 154

  1722

  2309

  3009

  3951

  4874

  Валовий внутрішній продукт

  11909

  18883

  36257

  69714

  +301545

  913

  1722

  2634

  3703

  5088

  6656

  8142

  Обсяг промислової продукції, тис. Руб.

  12888

  20417

  44000

  82678

  367132

  1050

  +1867

  2510

  3381

  4940

  6398

  7683

  Виробництво споживчих товарів, тис. Руб.

  4372

  7488

  16081

  32949

  145568

  420

  721

  806

  1046

  1389

  1653

  1983

  Інвестиції в основний капітал, тис. Руб.

  2196

  2937

  6743

  15740

  62169

  181

  306

  452

  722

  1098

  1544

  +1975

  Як видно з даних табл. 5, в республіці за аналізований період намітилася позитивна динаміка збільшення основних соціально-економічних показників на душу населення: грошові доходи населення збільшилися з 557 тис. Руб. в 2000 р до 4874 тис. руб. в 2006 р, обсяг ВВП на душу населення - з 11,909 тис. руб. в 1995 р з урахуванням деномінації до 8142 тис. руб. в 2006 р в розрахунку на душу населення. Аналогічне зростання спостерігається також і за такими показниками, як обсяг промислової продукції, виробництво споживчих товарів і обсяг інвестицій в основний капітал в розрахунку на душу населення.

  Оскільки основним джерелом добробуту населення є його доходи, розглянемо динаміку доходів населення (табл. 6). Абсолютні показники за 1995-1999 р в табл. 6. наведено без урахування деномінації [11, с. 30-31].

  Таблиця 6. Доходи населення в Республіці Білорусь в 1995-2006 р

  показник

  роки

  1995

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  Грошові доходи населення, млрд. Руб.

  63077

  109295

  217720

  473980

  1819556

  5577

  11506

  17087

  22795

  29565

  38622

  47433

  Грошові витрати та заощадження населення, млрд. Руб.

  60298

  107117

  212230

  466593

  1789667

  5501

  11369

  17018

  22657

  29358

  38284

  47032

  Реальні грошові доходи населення

  1990 г. = 100%

  51,3

  58,2

  70,8

  89,1

  86,9

  99,2

  127,1

  132,3

  137,5

  151

  178,8

  1995 г. = 100%

  100

  113,5

  138

  173,6

  169,3

  193,2

  247,5

  257,6

  267,6

  293,8

  347,9

  в% до попереднього року

  66,4

  113,5

  121,6

  125,8

  97,5

  114,1

  128,1

  104,1

  103,9

  109,8

  118,4

  Номінальна нарахована середньомісячна заробітна плата працівників, тис. Руб.

  755,1

  1212,2

  2270,1

  4635,2

  19580,8

  58,9

  123,0

  189,2

  250,7

  347,5

  463,7

  Індекси реальної нарахованої середньомісячної заробітної плати працівників

  1990 р= 100%

  56

  59

  67

  79

  85

  95

  123

  133

  137

  161

  195

  1995 г. = 100%

  100

  105

  120

  142

  152

  170

  221

  238

  246

  289

  349

  в% до попереднього року

  95

  105

  114

  118

  107

  112

  130

  108

  103

  117

  121

  З даних табл. 6. простежується збільшення грошових доходів населення в Республіці Білорусь за період 1995-2006 рр. з 63,077 млрд. руб. до 47433 млрд. руб. відповідно. Це в свою чергу призвело до збільшення заощаджень населення. При цьому рівень реальних грошових доходів населення в 2000 р перевищив рівень 1990 р, а в 2006 р склав 209,7% до рівня 1990 р і 408,1% до рівня 1995 р Постійне зростання реальних грошових доходів по відношенню до попереднього року відзначається в Республіці Білорусь з 2000 р

  Особливості стабілізаційної політики Республіки Білорусь. Важливою умовою зниження темпів інфляції стала стабілізація курсу білоруського рубля, що розглядається як значний успіх політики Національного Банку Республіки Білорусь в умовах відкритої економіки. Для підтримки необхідного рівня зайнятості, поряд з удосконаленням ринку праці та системи професійної перепідготовки, уряд широко використовує втручання в діяльність державних підприємств. Застосовуються й адміністративні заходи і для регулювання цін на основні споживчі товари. В цілому, характерним для стабілізаційної політики в Республіці Білорусь є активне поєднання економічних і адміністративних інститутів.

  Проблема стабілізації зайнятості і зниження інфляції зберігає актуальність і для Республіки Білорусь. В останні роки в справі вирішення цієї проблеми досягнуто значних результатів: рівень безробіття знизився з 131 тис. Чол. в 1995 р до 95,8 тис. чол. в 2000 р і 52 тис. чол. в 2006 р [2. с. 202].

  На підставі динаміки наведених даних можна зробити висновок, що в даний час економічна ситуація Білорусі характеризується економічним зростанням, під впливом якого спостерігається збільшення основних макроекономічних показників, таких як ВВП на душу населення, обсяг виробництва промислової продукції і товарів народного споживання, валових інвестицій в основний капітал в розрахунку на душу населення. Крім цього простежується стійка позитивна динаміка зростання реальних грошових доходів населення, що дозволяє говорити про підвищення добробуту білоруського суспільства в цілому.

  3.2 Соціальний захист населення і ефективність соціальної політики в Республіці Білорусь

  У Республіці Білорусь найважливішим видом державних мінімальних соціальних стандартів служить бюджет прожиткового мінімуму (БПМ) - межа доходів, нижче якої не може бути забезпечено просте відтворення і соціально прийнятний спосіб життя громадян даного суспільства. БПМ - величина непостійна. Порядок формування, а також напрями використання мінімального споживчого бюджету визначаються законами держави, які спираються на його економічний стан і можливості. Наприклад, з 1 липня 2007 році мінімальна заробітна плата становить 179 050 руб., Розмір годинної мінімальної заробітної плати становить 1060 руб.

  Об'єктивною базою мінімуму заробітної плати повинен служити мінімальний споживчий бюджет, тому мінімум заробітної плати переглядається при зміні БПМ відповідно до нього.

  Важливою складовою статистичного вивчення рівня життя є вибіркові обстеження домашніх господарств, результати яких використовуються для оцінки добробуту населення і ступеня його економічної диференціації, а також для розробки соціальної політики держави і першочергових напрямків соціальної підтримки найбільш вразливих груп населення.

  У республіці щорічно обстежується близько 6 тисяч домашніх господарств, в тому числі в містах і селищах міського типу - 67%, з них - в Мінську - 16%, великих містах - 28%, малих містах - 23%; сільських населених пунктах - 33% домашніх господарств [11, с. 102].

  Домашнє господарство - одна особа або група осіб, для яких загальними є бюджет і місце проживання. При цьому родинні зв'язки не є обов'язковими.

  Наявні ресурси домашніх господарств - це грошові кошти домашніх господарств, вартість спожитих продуктів харчування, вироблених в особистому підсобному господарстві, за вирахуванням матеріальних витрат на їх виробництво, а також вартість наданих в натуральному вираженні пільг і дотацій.

  Оцінка вартості спожитих продуктів, отриманих з особистого підсобного господарства, здійснюється за середніми цінами купівлі продуктів харчування населенням.

  Вартість наданих в натуральному вираженні пільг і дотацій - оцінка в грошовому еквіваленті отриманих членами обстежуваних домашніх господарств різних пільг і дотацій на покупку товарів і оплату послуг у вигляді повного або часткового погашення їх фактичної вартості. Оцінка пільг і дотацій проводиться зі слів опитуваних.

  Мінімальний споживчий бюджет являє собою вартість набору матеріальних благ і послуг, які необхідні та задоволення мінімальних фізіологічних і соціальних потреб людини певної статі і віку.

  Прожитковий мінімум - мінімальний набір матеріальних благ і послуг, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини та збереження її здоров'я.

  Бюджет прожиткового мінімуму - вартісна величин »прожиткового мінімуму, а також обов'язкові платежі та внески.

  Споживчі витрати домашніх господарств - це грошові витрати на харчування, купівлю непродовольчих товарів та алкогольних напоїв, а також на оплату послуг [11, с. 102].

  Дані про мінімальний прожитковий бюджеті і бюджеті прожиткового мінімуму наведені в табл. 7. Бюджет прожиткового мінімуму в розрахунку на душу населення в місяць склав:

  - в 1995 році - 424,1 тис. Руб .;

  - в 2000 р - 30,1 тис. Руб .;

  - у 2005 році - 145,7 тис. Руб .;

  - в 2006 р - 166,2 тис. Руб. [11, с. 104].

  Таблиця 7. Мінімальний прожитковий бюджет і бюджет прожиткового мінімуму

  показник

  роки

  1995 *

  2000

  2005

  2006

  Мінімальний споживчий бюджет (в розрахунку на душу населення в місяць), тис. Руб.

  706,9

  46,7

  229,3

  256,6

  Бюджет прожиткового мінімуму (в розрахунку на душу населення в місяць), тис. Руб.

  424,1

  30,1

  145,7

  166,2

  Чисельність населення з рівнем наявних ресурсів нижче мінімального споживчого бюджету, тис. Чол.

  8195,8

  7683,8

  4087,4

  3443,5

  в% від загальної чисельності населення

  80,4

  76,8

  42,6

  36,1

  Чисельність населення з рівнем наявних ресурсів нижче бюджету прожиткового мінімуму, тис. Чол.

  3914,4

  4192,1

  1216,8

  1055,3

  в% від загальної чисельності населення

  38,4

  41,9

  12,7

  11,1

  Співвідношення середньодушових наявних ресурсів і мінімального споживчого бюджету,%

  77

  80,9

  120,4

  131,4

  Співвідношення середньодушових наявних ресурсів і бюджету прожиткового мінімуму,%

  128,1

  125,6

  189,5

  202,9

  * - без урахування деномінації

  Як видно з даних табл.7, в республіці відзначається зростання мінімального прожиткового бюджету і бюджету прожиткового мінімуму. В першу чергу це викликано інфляційними процесами. При цьому уповільнення темпів інфляції в період 2000-2006 рр. спричинило за собою зміну темпів зростання мінімального прожиткового бюджету.

  Чисельність населення з рівнем наявних ресурсів нижче мінімального споживчого бюджету за аналізований період в Республіці Білорусь знизилася з 8195,8 тис. Чол. до 3443,5 тис. чол. або з 38,1% від загальної чисельності населення до 36,1%, тобто більш ніж в 2 рази.

  Чисельність населення з рівнем наявних ресурсів нижче бюджету прожиткового мінімуму за аналізований період в Республіці Білорусь знизилася більш ніж в 3 рази з 3914,4 тис. Чол. в 1995 р до 1055,3 тис. чол. в 2006 р або з 38,4% від загальної чисельності населення до 11,1% відповідно.

  Співвідношення середньодушових наявних ресурсів і бюджету прожиткового мінімуму в Білорусі за період 1995-2006 рр. зросла з 128,1% у 1995 р до 202,9% в 2006 р

  Соціальний захист - це система принципів, нормативів і заходів, що здійснюються державою для створення і регулювання умов, що забезпечують захист громадян в ситуаціях соціального ризику. Під соціальним ризиком розуміється ризик виникнення в суспільстві обставин, що завдають істотної шкоди громадянам з об'єктивних, не залежних від них причин (безробіття, інфляція, міжнаціональні конфлікти, інвалідність, злочини проти безпеки особистості). Соціальний захист входить в структуру соціальної політики.

  Для Республіки Білорусь головними принципами політики соціального захисту виступають:

  - гуманність;

  - адресність захисту;

  - загальність в поєднанні з диференційованим підходом до різних соціально-демографічних верствам населення;

  - гнучкість системи;

  - надійність ресурсного забезпечення заходів, що проводяться через дану систему.

  Основними методами соціального захисту в Республіці Білорусь є:

  соціальна допомога як безоплатні або пільгові умови при скрутному матеріальному становищі в обставинах соціального ризику (інваліди, багатодітні, постраждалі від катастрофи на ЧАЕС і т.д.);

  - соціальне страхування як система надання фінансової допомоги за рахунок внесків обов'язкового або добровільного порядку і в залежності від їх розміру;

  - соціальна підтримка як спосіб захисту тих, чиї доходи виявилися нижче прожиткового мінімуму і ін.

  Для фінансування заходів щодо соціального захисту населення в Республіці Білорусь створено і функціонує позабюджетний Фонд соціального захисту населення, джерелами поповнення якого є кошти підприємств і організацій, що розраховуються в певному співвідношенні від величини нарахованої заробітної плати працівникам ці підприємств і організацій (35%). Близько 60% бюджету країни витрачається на соціальну сферу.

  У систему соціальних гарантій Республіки Білорусь включаються: соціальні гарантії рівного доступу до державної безкоштовної освіти, державного охорони здоров'я, соціальним і культурних благ, ринків товарів і послуг, засобів екологічної безпеки та ін.

  Розподіл населення за рівнем наявних ресурсів на члена сім'ї відповідно до бюджету прожиткового мінімуму в Білорусі представлена ​​в табл. 8.

  Таблиця 8. Розподіл населення за рівнем наявних ресурсів на члена сім'ї відповідно до бюджету прожиткового мінімуму,%

  показник

  роки

  1995 *

  2000

  2005

  2006

  все населення

  100

  100

  100

  100

  в тому числі з ресурсами в процентах до бюджету прожиткового мінімуму

  0-50

  3,2

  4,7

  0,9

  0,2

  50,1-60

  3,8

  4,7

  0,7

  0,7

  60,1-80

  14,2

  14,3

  4

  3,1

  80,1-100

  17,2

  18,2

  7,1

  7,1

  нижче бюджету прожиткового мінімуму - всього

  38,4

  41,9

  12,7

  11,1

  100-1-120

  17,7

  15,9

  8,3

  7,5

  120,1-140

  12,7

  11,7

  11,1

  10,1

  140,1-160

  9,1

  9,2

  11,8

  10,5

  160,1-180

  6,4

  6,6

  11,6

  10

  180,1-200

  4,8

  4,4

  9,3

  10

  200,1-220

  3,5

  3

  7,4

  8,2

  220,1-250

  2,8

  2,8

  9

  9,6

  250,1-300

  2,4

  2,2

  8,9

  9,7

  300,1-400

  1,4

  1,3

  6,6

  8,4

  понад 400

  0,8

  1

  3,3

  4,9

  вище бюджету прожиткового мінімуму - всього

  61,6

  58,1

  87,3

  88,9

  * - без урахування деномінації.

  З даних табл. 8 видно, що за період 2000-2006 рр. найшвидшими темпами відбувалося зниження найменш забезпечених і соціально незахищених верств населення з ресурсами вище бюджету прожиткового мінімуму. Відповідно зростання питомої ваги частини населення з ресурсами вище бюджету прожиткового мінімуму склав з 58,1% в 2000 р до 88,9% в 2006 р Однак слід зауважити, що прожитковий мінімум в Республіці Білорусь залишається на досить низькому рівні, тому необхідно його подальше підвищення.

  Таким чином, результатами проведеної соціальної політики в Республіці Білорусь за останні роки є зростання реальних доходів населення, значне скорочення чисельності населення з рівнем доходу на душу населення нижче мінімального споживчого бюджету і підвищення питомої ваги населення з ресурсами вище бюджету прожиткового мінімуму. Отже можна говорити про позитивні результати проведеної державної політики в галузі соціального захисту населення.

  3.3 Основні напрямки соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на сучасному етапі

  Довгострокова програма поетапного переходу до сталого розвитку Республіки Білорусь створена у вигляді «Національної стратегії сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 г.» (НСУР_2020). Модель сталого розвитку визначається в Концепції НСУР_2020 як система гармонійних відносин у тріаді «людина - економіка - навколишнє середовище». Основними компонентами сталого розвитку є соціальна, економічна та екологічна сфери, відповідні їм види діяльності та напрямки політики.

  Основними джерелами сталого розвитку повинні стати: людський, науково-виробничий і інноваційний потенціали, природні ресурси і вигідне географічне положення країни, а головними пріоритетами - високий інтелект, інновації, добробут.

  Найважливішим фактором забезпечення сталого розвитку Білорусі є перехід на інноваційний шлях розвитку, проведення загальносистемних перетворень економіки і суспільства, які реалізуються поетапно.

  Основною метою першого етапу згідно «Основних напрямів соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період 2006-2010 рр.» Виступає створення макроекономічних умов для стабільного соціально-економічного та екологічного розвитку, підвищення рівня життя народу на основі зростання ефективності реального сектора економіки. На цьому етапі має бути завершено створення необхідної законодавчо-правової бази сталого розвитку, закладені основи нової моделі білоруської економіки, що потребують посилення економічної функції держави в побудові основ ринкової економіки. Буде забезпечено перехід до активної структурної перебудови і модернізації економіки.

  Пріоритетні напрямки першого етапу:

  - технологічне переозброєння виробництва на базі впровадження наукоємних ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій;

  - стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

  - державна підтримка малого підприємництва;

  - зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази тих галузей і сфер діяльності, які забезпечують вдосконалення людського потенціалу і розвиток науково-інноваційної активності.

  Перехід Республіки Білорусь до сталого розвитку багато в чому визначається активною участю в цьому процесі регіонів. Місцеві та регіональні влади, реалізуючи свої специфічні функції, можуть внести свій внесок у стійкий розвиток і поліпшення якості життя своїх жителів. Вони несуть відповідальність за соціальний розвиток, організацію управління на підвідомчих територіях на засадах комплексного розвитку регіонів. Таким чином, місцева адміністрація стає тим стрижнем, який об'єднує всі думки, трансформуючи їх в конкретні завдання і програми, в тому числі до місцевих стратегії сталого розвитку.

  Однак в перехідний період виникають великі об'єктивні труднощі в передбаченні характеру розвитку такої невеликої і відкритої економічної системи, як Республіка Білорусь.

  Як йде справа з інвестиціями в Білорусі - основного фактора економічного зростання і сталого розвитку? Якщо до 1991 р спостерігалося постійне зростання обсягів капіталовкладень, то з 1992 р вони різко знизилися. Сукупний розмір інвестицій в Республіці Білорусь в 1998 р склав менше половини їх об'єму в 1990 р Незважаючи на те, що з 2000 р інвестиції в основний капітал зростають, проблема зберігається.

  Чи існують можливості розширення каналів внутрішніх інвестицій? Аналітики вбачають такі можливості, хоча їх мобілізація зажадає великих зусиль і витрат. До таких каналах відносяться:

  - власні кошти підприємств. Через підприємства в інвестиції спрямовується близько 10% ВВП, приблизно третя частина загального обсягу накопичення. Швидке збільшення потужності інвестиційного потоку за рахунок власних коштів підприємств може бути досягнуто шляхом зниження: частки коштів, що вилучається у підприємств державою у вигляді податків, і фіктивних грошових потоків (за неіснуючі послуги);

  - бюджетне фінансування інвестицій. Воно поки становило близько 3% ВВП. Доцільно зосередитися на провідних галузях, які формують сучасний індустріальний профіль республіки. Слід більш виважено підходити і до формування науково-технічних програм, виділяючи пріоритетні. Соціальні програми повинні здійснюватися насамперед у напрямках здоров'я та екологічної безпеки;

  - заощадження населення. Банківські заощадження хоча і ростуть, але ще невеликі. У 2005 р приріст строкових депозитів населення склав близько 1,23 трлн. руб. Навіть якщо всі ці кошти направити на довгострокове кредитування, то бракує ще, як мінімум, 2 трлн. руб. (Планом передбачено нарощування обсягу довгострокових інвестиційних кредитів на суму не менше 3,6-3,8 трлн. Руб.);

  - інвестиційні кредити за рахунок власних і залучених коштів. У державах, які стоять приблизно на одному з Білоруссю рівні розвитку, банківські кредити до ВВП становлять від 20 до 65%, в Республіці Білорусь - приблизно 12%.

  У програмі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 рр. передбачається вдосконалення заходів по здійсненню стабілізаційної політики. Головною умовою успішного вирішення цього завдання вважається підтримання високих темпів зростання ВВП і експорту. При цьому все більша увага приділяється розширенню інноваційної бази економічного зростання [2, с. 203].

  Основною метою економічної політики Республіки Білорусь є подальше забезпечення фінансової, соціальної стабільності і забезпечення стійкого економічного розвитку. Проведена економічна політика спрямована на створення макроекономічних умов для стимулювання економічного зростання на якісно новій, інноваційній основі і структурної перебудови економіки в бік збільшення наукоємних виробництв, а також підвищення добробуту і життєвого рівня населення.

  висновок

  Підводячи підсумки роботи можна зробити наступні висновки:

  1. Стан економіки під впливом взаємодії попиту і пропозиції може характеризуватися такими станами:

  - попит перевищує пропозицію;

  - пропозиція перевищує попит;

  - попит дорівнює пропозиції - дана ситуація називається економічним рівновагою. Рівноважні стану в економіці є кращими, так як вони забезпечують найбільш оптимальне співвідношення попиту і пропозиції у всіх сферах економіки.

  2. Загальна економічна рівновага - це такий стан економіки, при якому рівновага досягається одночасно на кожному з ринків: на ринку благ, грошей, цінних паперів і праці. Під рівновагою розуміється рівність попиту і пропозиції, і кожен учасник ринку зберігає обсяги покупок і продажів.

  Сукупний попит - це реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін.

  Сукупна пропозиція - це кількість благ і послуг, надане усіма виробниками на ринку; сума індивідуальних пропозицій всіх суб'єктів господарювання.

  3. На величину сукупного попиту і пропозиції впливають фактори, які можна поділити на цінові та нецінові.

  4. Найбільш поширеними у світовій статистиці макроекономічними показниками є наступні три: валовий національний продукт - ВНП, валовий внутрішній продукт - ВВП і національний дохід. Всі вони охоплюють лише кінцеві продукти виробництва.

  5. Національне багатство - це грошове вираження всієї сукупності споживчих вартостей, духовних цінностей, інтелектуального потенціалу, накопичених суспільством за весь попередній період розвитку станом на певну дату.

  7. Найважливішим фактором збільшення суспільного добробуту є економічне зростання. Економічне зростання - це процес, який характеризується збільшенням маси створюваних споживчих вартостей (або благ) в національній економіці в зв'язку з ростом обсягів громадських потреб Вимірювання економічного зростання відбувається на основі двох основних показників: зростання обсягів ВНП (ВВП) за певний період часу (рік) і темпів зростання ВНП (ВВП) в розрахунку на душу населення за такий же період часу.

  9. Економічна ситуація Білорусі характеризується економічним зростанням, під впливом якого спостерігається збільшення основних макроекономічних показників, таких як ВВП на душу населення, обсяг виробництва промислової продукції і товарів народного споживання, валових інвестицій в основний капітал в розрахунку на душу населення. Крім цього простежується стійка позитивна динаміка зростання реальних грошових доходів населення.

  10. Проведена економічна політика Республіки Білорусь спрямована на створення макроекономічних умов для стимулювання економічного зростання на якісно новій, інноваційній основі і структурної перебудови економіки в бік збільшення наукоємних виробництв, а також підвищення добробуту і життєвого рівня населення.

  11. Результатами проведеної соціальної політики в Республіці Білорусь за останні роки є зростання реальних доходів населення, значне скорочення чисельності населення з рівнем доходу на душу населення нижче мінімального споживчого бюджету і підвищення питомої ваги населення з ресурсами вище бюджету прожиткового мінімуму.

  Список використаних джерел

  1. Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроекономіка: підручник. М .: Річ навіть і Сервіс, 2005. - 464 с.

  2. Алексєєнко Т.С. та ін. Макроекономіка: навчальний посібник. Мн .: ІОЦ Мінфіну, 2007. - 374 с.

  3. Аллі, Моріс. Умови ефективності в економіці. М .: НДЦ «Наука для суспільства», 1998. - 299 с.

  4. Близнюк І.М. Макроекономіка: питання і відповіді. Мн .: митсу, 2007. - 84 с.

  5. Бондар А.В. та ін. Макроекономіка: навчальний посібник. Мн .: БГЕУ, 2007. - 415 с.

  6. Бродська Т.Г. Економічна теорія: навчальний посібник. М .: РІОР, 2008. - 207 с.

  7. Бутова Л.М. Доходи населення в системі добробуту і механізми їх регулювання. Воронеж ВДУ, 2006. - 24 с.

  8. Валевич Ю.В. Економічна рівновага в інституціональному вимірі. Мн .: БДУ, 2003. - 24 с.

  9. Вечканов Г.С. Макроекономіка. СПб .: Пітер прес, 2008. - 539 с.

  10. Зайганова М.А. Теоретичні основи сталого розвитку господарських систем. СПб: СПб ТЕУ, 2008. - 18 с.

  11. Короткий Статистичний збірник «Республіка Білорусь в цифрах». Мн .: ІОЦ Мінстату, 2007. - 347 с.

  12. Куликов А.М. Економічна теорія: підручник. М .: Проспект, 2008. - 428 с.

  13. Левін М.І. Загальна економічна рівновага: математичні моделі. М .: ІЕПП, 2006. - 75 с.

  14. Лобкович Е.І. Макроекономічна рівновага. Мн .: АУ, 2000. - 60 с.

  15. Лутохіна Е.А. та ін. Макроекономіка: соціально орієнтований підхід. Мн .: ІОЦ Мінфіну, 2007. - 398 с.

  16.Макроекономіка: теорія і російська практика. під. ред. А.Г. Грязнова і М.М. Думний. М .: КНОРУС, 2005. - 688 с.

  17. Мясникович М.В. Джерела і перспективи сталого економічного зростання Білорусі. Мн .: Право і економіка, 2004. - 71 с.

  18. Рівновага в економічній системі перехідного типу: передумови, механізми, управління. під заг. ред. О.Л. Яременко. Харків: НУА, 2004. - 415 с.

  19. Сафіуллін А.Р. Формування добробуту населення в сучасній Росії. Волгоград: ГОУ ВПО УГТУ, 2008. - 24 с.

  20. Терещенко В.М. Добробут суспільства як об'єкт державного регулювання в трансформаційній економіці. Казань: Казанський ГТУ, 2003. - 24 с.

  21. Усенко Т.П. Методи і моделі управління взаємодією економічних систем різного рівня в процесі регулювання попиту і пропозиції. Таганрог: БелГУ, 2006. - 28 с.

  22. Хажеева М.А. Добробут: сутність, структура і джерела зростання. Іркутськ: Байкальський держ. ун_т економіки і права, 2006. - 18 с.

  23. Шепелова Н.С. Економічний добробут і методи комплексної оцінки національного добробуту. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2007. - 27 с.

  24. Ясинський Ю.М. Розвиток соціально-економічних систем. Мн .: АУ, 2005. - 95 с.

  ...........