• КУРСОВА РОБОТА
 • 2. Посилення економічної та технологічної орієнтації взаємного співробітництва.
 • Сучасні тенденції в розвитку міжнародного поділу праці
 • Зміцнення матеріально-технічної бази якісного перетворення найважливіших галузей економіки країн РЕВ.
 • 4. Розвиток міжнародної кооперації виробництва


 • Дата конвертації06.07.2017
  Розмір63.6 Kb.
  Типкурсова робота

  Світове господарство: тенденції та перспективи

  40

  Міністерство Освіти Російської Федерації

  Татарський Інститут Сприяння Бізнесу та інвестиціям в Києві

  КУРСОВА РОБОТА

  тема: Світове господарство: тенденції та перспективи

  виконала:

  керівник:

  м Казань

  План.

  • введення 3
  • 1. Сучасні тенденції в розвитку міжнародного поділу праці 5
  • 2. Посилення економічної та технологічної орієнтації взаємного співробітництва. 7
  • 3. Зміцнення матеріально-технічної бази якісного перетворення найважливіших галузей економіки країн РЕВ. 18
  • 4. Розвиток міжнародної кооперації виробництва 28
  • висновок 37
  • література 40

  Вступ

  У сучасній публіцистиці і науковій літературі міцне місце зайняли роботи, присвячені проблемам, пов'язаним з економічними і соціальними наслідками великих-го технологічного перевороту, основні риси якого чітко проглядаються вже сьогодні. Для оцінки цих наслідків, мабуть, недостатньо обмежуватися простим підсумовуванням тих результатів, які можна очікувати в доступній для огляду перспективі від реалізації тих чи інших від-критий, впровадження принципово нових технологічних рішень, виникнення нових сфер господарської діяль-ності.

  Не менш важливо і те, що, вирішуючи науково-виробничих-ні завдання, країни забезпечують все більш тес-ву взаємозалежність економічного і ду-ховного прогресу суспільства, вносять зростаючий позитивний внесок у вирішення глобальних проблем сучасності. Росія кровно зацікавлені в світі. В ім'я цієї мети ми будемо прагнути до розширення співпраці зі все-ми країнами. Всіляко розвиваючи і поглиблюючи згуртованість і співробітництво з країнами співдружності - у всіх сферах, включаючи, звичайно, і таку важливу сферу, як економічна, - ми тим самим робимо великий внесок у справу миру, прогресу і безпечно-сті народів. Великі додаткові можливості прискорення техні-чеського прогресу закладені в модернізації системи між- родного поділу праці, далекій-шем удосконаленні його структури і конкретних форм реалізації.

  Завершуючи введення, слід зазначити, що які поставлені в монографії економічні та соціальні проблеми сучас-ного технологічного перевороту виключно слож-ни і різноманітні. Їх фундаментальне дослідження мо-же бути здійснено лише колективними зусиллями спе-тів різного профілю. Завдання даної роботи обмежується в основному аналізом процесів і явищ в світовому господарстві, які мають вплив на зміну конкретних форм, динаміки і напрямків розвитку між- родного поділу праці, на підвищення ролі країни в справі зміцнення прогресивних тенденцій у світовій економіці і політиці в умовах перерости-ня науково-технічної в науково-виробничу рево-Люцію.


  1. Сучасні тенденції в розвитку міжнародного поділу праці

  Найважливіша зовнішньоекономічна передумова вище-ня віддачі найбільшого науково-технічного і виробниц-ного потенціалу країн РЕВ полягає в після-послідовно узгодженні національних структурних і науково-технічних політик, у виробленні та реалізації в кінцевому рахунку їх узгодженої економічної полі-тики в цілому.

  На основі узгодженої довгострокової політики мож-но, зокрема, раціональніше використовувати національ-ні науково-технічні і виробничі потенціали шляхом подальшого розвитку стійкого поділу праці та кооперації у вирішенні завдань по прискореному створенню і впровадженню у виробництво передових технологій, техніки і нових матеріалів; підвищити узгодженість дій за-зацікавлених країн РЕВ в області зовнішніх науково-тех-нічних зв'язків.

  Це буде сприяти запобіганню не лише чи-сто комерційних втрат, а й виникненню свого роду «імпортованого паралелізму» - організації в ряді країн однотипних виробництв на базі різнорідної техніки і тех-нології, різних стандартів, що ускладнюють розвиток аван-Гардно напрямків технічного прогресу колективні -ми зусиллями країн співдружності.

  Координація патентно-ліцензійної політики - це в кінцевому рахунку одна з передумов вирішення більш загальної проблеми - зміцнення техніко-економічної невразливості співдружності. Такого роду невразливість не має нічого спільного з науково-технічної автаркії, економічної автаркії взагалі. Мова тут йде про такий розвиток виробничого і науково-технічного потен-циала співдружності, який, забезпечуючи потреби країн в новітній техніці, дозволяв би одне-тимчасово підвищувати надійність і ефективність їх навчаючи-сті в світовому економічному і технологічному обміні.

  Узгоджена економічна політика, як і окремі її компоненти (науково-технічна, структурна політика та т. Д.), Повинна спиратися на систему внутріхозяйствен-них заходів, що забезпечують єдність економіч-ських і технологічних завдань, нерозривність циклу «нау-ка - техніка --проізводство »(включаючи тиражування ново-введень), органічну ув'язку планів розвитку науки і техніки з іншими розділами народногосподарських планів. Зрозуміло, що якщо завчасно не передбачені відповідні кошти, не підготовлені необхідні виробничі потужності, не узгоджені конкретні ме-роприятия з науково-технічного та виробничо-еко-номічного співробітництва, то це позначиться на ефек-ності практичного використання його кінцевих резуль-татів.

  Зміна положення в даній області передбачає по-щення дієвості «впроваджувальних» стимулів як в окремих країнах, так і на міжнародному рівні в інте-ресах зростання ефективності виробництва і технічного со-лення продукції, посилення диференціації внутрішніх цін на «рядові» вироби та вироби, вопло-щающую новітні науково-технічні досягнення. Йдеться в кінцевому рахунку про те, щоб на ділі перетворити дол-госрочную науково-технічну політику в вузлове ланка економічної інтеграції, в фактор, оп-чати найважливіші структурні і якісні зрушення в економіці співдружності країн РЕВ і в системі розділі-ня праці між ними на перспективу. Реалізація цього принципового положення, передбаченого Комплексною програмою, стала в умовах переростання науково-технічний-ської в науково-виробничу революцію невідкладної практичної завданням.


  2. Посилення економічної та технологічної орієнтації взаємного співробітництва.

  При аналізі напрямків поглиблення поділу і коопе-рації праці країн - членів РЕВ в області науки, техніки і виробництва в інтересах вирішення висунутих на кожному етапі економічних завдань необхідно враховувати ту конкретно-історичну обстановку, яка зумовила стан взаємного співробітництва на даний момент. Останнє характеризується, природно, не тільки найбільшими досягненнями, а й визначено-ними проблемами, інерційними моментами, необхід-ність подолання яких диктується потребами подальшого розвитку економіки.

  Зі змістовної (а не з формальної) точки зору етапи розвитку науково-технічного співробітництва можуть бути визначені укрупненно наступним чином: етап об-міна наявними в окремих країнах науково-технічно-ми досягненнями; етап формування системи розподілу і кооперації праці в галузі науки і техніки, а також практичного впровадження їх результатів у виробництво; етап, який характеризується поступовим переходом до єдиної (узгодженої) науково-технічну політику в відпо-вії з довготривалими напрямками розвитку і изме-няющих структурою економічних і техноло-гічних потреб співдружності.

  При виділенні етапів науково-технічного співробітництва, як і співробітництва країн РЕВ в цілому, потрібно вчи-ють ті конкретні соціально-економічні цілі, кото-які вирішуються на їх протязі. Стосовно до сучасного етапу мова повинна йти, мабуть, не тільки про колективне управління технічним прогресом, але й про колективну передбаченні найближчих і віддалених наслідків фронтального технологічного пере-ворота.

  Облік соціально-економічних чинників і наслідків технічного прогресу здійснювався в тій чи іншій мірі і раніше. Досить зазначити, що співпраця деяких країн в галузі науки і техніки на всіх етапах свого розвитку будувалося на якісно інший по порівняй-нію з капіталістичним господарством економіч-ської основі. Конкретними проявами нових принципів взаємодії в цій сфері стали її планомірний розвиток, забезпечення рівного і безперешкодного доступу всіх країн РЕВ до сучасної технології, якою володіє їх співдружність в цілому, відмова від будь-яких форм монополізації науково-технічних досягнень, ефективне сприяння менш розвиненим країнам у формуванні власного науч-но-технічного потенціалу.

  У той же час конкретні форми використання цих принципів не могли бути незмінними на різних ета-пах розвитку співдружності.

  Як відомо, в післявоєнні роки країни РЕВ распо-лага вкрай несприятливими внутрішніми і зовнішніми передумовами для формування раціональної системи взаємного поділу праці в галузі науки і техніки. Йдеться як про крайньої слабкості науково-технічної бази більшості з них, так і про технологічну блокаді з боку розвинених капіталістичних держав.

  Було потрібно, отже, сконцентрувати зусилля па форсованому формуванні та розвитку науково-технічний-ських потенціалів у всіх країнах РЕВ на тій базі, якою володіє Росія, а також деякі інші держави. По суті справи, необхідно було головним чином розширене (в географічному плані) відтворення готівкового науч-но-технічного потенціалу, а не об'єднання вже склавши-шихся національних потенціалів.

  Найбільш відповідною формою широкого поширення вже були в рамках співдружності науково-технічних рішень став безоплатний обмін відповідною доку-ментації, що доповнюється сприянням у підготовці націо-нальних кадрів для системи науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій.

  В результаті використання цієї форми співпраці (з не-якими модифікаціями вона використовується і в даний час) були отримані важливі позитивні результати, що виразилися в першу чергу в науково-технічному забезпе-випікання найбільших структурних перетворень в народ-ном господарстві країн РЕВ і в формуванні основ науково-технічного комплексу в тих країнах, які практичні скі не мали в минулому власної науково-технічний-ської базою.

  Разом з тим в силу зазначених вище обмежень кон-конкретного-історичного характеру ці результати виявилися далеко не однозначними. По-перше, спільне викорис-ня результатів науково-технічної діяльності не опору-тися відповідної інтернаціоналізацією її бази - системи НДІ, ПКБ, досвідчених виробництв і т. П., Оскільки для цього ще не склалися об'єктивні припускає-Посиланням - розвинена система поділу і кооперації праці у виробництві, науці і техніці.

  По-друге, виникла певна відособленість між співпрацею в науково-технічній та виробничій сферах як по суті (на базі загального фонду науково-технічних досягнень в окремих країнах РЕВ розвиваю-лись щодо автономні виробництва), так і з економічної формі (переміщення між країнами про -дуктов, вироблених по надавалася на безвозмезд-ної основі технології, здійснювалося на умовах зовнішньо-торгових операцій).

  З використанням безоплатного обміну науково-техні-ними результатами були пов'язані і два побічних след-ствия - виробничий паралелізм, виникнення ко-торого полегшувалося можливістю використання готових рішень, а також зменшення стимулів до власних раз-работкам і до їх передачі іншим партнерам, заохочення в якійсь мірі вичікувальної позиції в цій галузі (в розрахунку на те, що хтось із партнерів отримає необ-видимий результат раніше і його можна буде використовувати без вкладання власних коштів).

  Крім того, обмін кінцевої (придатної до безпосереднього-ному виробничому використанню) продукцією науково-технічної сфери послаблював стимули до кооперації на стадії досліджень і розробок, а тим самим до реального інтернаціональному усуспільнення науково-технічної діяльності.

  Все це вимагало відомого уточнення економічних основ співробітництва, застосування поряд з безоплатними платних форм, що дозволяють будувати його на засадах еконо-мічного розрахунку, порівняння реального внеску окремих країн зі ступенем використання ними отриманих резуль-татів.

  З середини 60-х років почав здійснюватися перехід від обміну готовими результатами науково-технічної діяльності до координації найважливіших наукових і технічних досліджень, що проводяться країнами РЕВ на базі розробки зведених багатосторонніх планів. Поряд з цим стала про- водитися двостороння координація дослідницьких пла-нів, отримали розвиток безпосередні науково-технічний-ські зв'язку міністерств та відомств, дослідницьких організацій та колективів. Все це призвело до того, що при-мірно третину всіх дослідних робіт країн РЕВ стала здійснюватися по скоординованим планам і узгоджений-ним (природно, з різним ступенем деталізації) про-грамам.

  Центр ваги розвитку науково-технічних зв'язків РЕВ став дедалі більшою мірою переміщатися зі сфери обміну го-товимі результатами в область безпосереднього об'єднаннями-ня зусиль вчених і фахівців країн, що співробітничають, формування раціонального розподілу праці між ними, концентрації сил і засобів на вирішенні найбільш важливих науково -технічних проблем.

  Слід зазначити, що ці нові напрямки і обслужи-вающие їх форми співпраці не поширилися в рівній мірі на прикладні та фундаментальні дослідження-нання. В області фундаментальних досліджень, по су-ществу, продовжує діяти принцип фактичного меж-родного усуспільнення (формою реалізації якого виступає безоплатний обмін). Високорозвинена система фундаментальних досліджень в Россі, доповнює вкла-будинок інших країн РЕВ (головним чином по лінії співро-робітництва інститутів академій наук), служить загальним джерелом ніком нових знань.

  Сформоване на практиці стійке розподіл праці між Росією і зарубіжними країнами РЕВ виражається в значно більшою у порівнянні з іншими країнами РЕВ спеціалізації радянської науки на фундаментальних дослі-нях, що дозволяє їм економити значні ресур-си і концентрувати переважну частку своїх націо-нальних науково-технічних потенціалів на прикладних дослідженнях і розробках. Що стосується останніх дослід-джень і розробок, то напрямки совершенствова-ня співпраці країн РЕВ в даній сфері на сучас-менном етапі можна сформулювати коротко наступним чином.

  По-перше, поступове подолання економічної обо-собления науково-технічних зв'язків від інших форм со-трудничества шляхом впровадження елементів економічного ра-рахунки, спільного фінансування ряду проектів.

  По-друге, все більш тісне змикання науково-технічний-ського співробітництва з виробничим. Цей напрямок одержав відоме розвиток вже на початку 60-х років, коли почали створюватися спільні ПКБ для розробки тих чи інших зразків машин і устаткування, технологічних про-процесів, виробниче освоєння яких планувалося здійснювати в коопераційному режимі.

  Найбільш загальна характерна риса науково-технічного співробітництва на сучасному етапі - посилення його кричи-ентации на вдосконалення системи міжнародного поділу праці як в міжгалузевому, так і у внутрігалузевому аспекті. Це пов'язано з підвищенням ролі науки і техніки в розвитку сучасного виробництв-ва в цілому, в подоланні ресурсних, екологічних і дру-гих обмежень економічного зростання. Досить отме-тить, що існуюча в багатьох країнах РЕВ напружений-ність балансів мінеральної сировини і палива, трудових ре-сурсів і т. П. Пов'язана в першу чергу з недостаточ-ним розвитком сучасної техніки і технології, що вле-чет за собою підвищені питомі витрати праці і мате-ріалів.

  В умовах сучасного фронтального технологічного перевороту генеральний напрямок розвитку науково-техні-чеського співробітництва країн РЕВ на перспективу укладаючи-ється, очевидно, в забезпеченні його все більш тісного і непо-безпосередніх змикання з рішенням вузлових проблем в сфе-рі матеріального виробництва. Це передбачає, в приватно-сті, чітку спряженість між витратами на наукові дослідження і інвестиційними витратами, необхідними для практичного впровадження їх результатів.

  Вихідна передумова планомірності науково-технічний-ського прогресу - забезпечення визначальної ролі економічних цілей і завдань по відношенню до його темпам, напрямками та результатами, підпорядкування розвитку науки і техніки сформованим і передбачуваних громадським по-потреб.

  Як справедливо зазначає А. І. Анчишкин, економічні цілі і завдання формують напрями на-уково-технічного прогресу, точніше, їх порівняльну зна-чімость, пріоритетність. Можна назвати щонайменше три головних об'єктивних джерела освіти таких при-пріоритету. Наприклад, чим ограниченнее який-небудь вид ресурсу (включаючи територіально-транспортний аспект його обмеженості), тим в більшій мірі науково-технічний прогрес повинен бути сконцентрований на прямий економії і на заміщення даного виду ресурсу.

  Інше джерело формування пріоритетів - «точки зростання», нові процеси і явища, що відображають возникнове-ня нових суспільних потреб і можливостей їх задоволення. У цьому випадку основою формування придбава-авторитетом може бути принципово нова технологія, як і народжує нові потреби. Початковий поштовх ис-ходить тут від самого науково-технічного прогресу, а бла-гопріятние соціально-економічні умови перетворюють такий імпульс в пріоритетний напрямок розвитку науки і техніки. Пріоритети можуть складатися також в резуль-таті впливу соціальних обмежень, пов'язаних зі здо-ровьем людини, необхідністю підтримувати екологічн-ське рівновагу.

  Поряд із забезпеченням взаємодії країн - членів РЕВ з пріоритетних напрямів технічного прогрес-са одна з найбільш важливих завдань науково-технічного спів-трудничества полягає в забезпеченні швидкого впровадженням-ня результатів наукових досліджень і конструкторських розробок у виробництво шляхом раціонального розподілу виробничих програм між партнерами.

  Практика співпраці країн РЕВ вже знає ряд при-мерів комплексного вирішення питань технічного прогресу і виробничого співробітництва. Одним з таких прикладів може служити поглиблення взаємодії науч-но-технічного і виробничого співробітництва країн в області обчислювальної техніки. На ос-нове реалізації міжурядової угоди було здійснено об'єднання сил науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, промислових підприємств ряду галузей, що виробляють засоби обчислюва-лительного техніки. Забезпечено взаємодію многотисяч-них колективів в країнах - учасницях угоди на ос-нове спеціалізації і кооперації у виробництві засобів електронізації народного господарства.

  В останні роки міністерства, відомства, об'єднання і комбінати країн - членів РЕВ стали значно більше уваги приділяти комплексного вирішення науково-технічний-ських і виробничо-економічних завдань, особливо в таких областях, як виробництво обладнання для АЕС, мікропроцесори, робототехніка.

  Подібні приклади підкреслюють необхідність послідовно-вательного обліку проблематики науково-технічного роз-ку і співробітництва в угодах про міжнародну спе-соціалізації та кооперації виробництва. У цій області виникла, мабуть, необхідність розробки нового типу угоди, яке могло б охопити в комплексі умови науково-технічної підготовки виробництва, випуску спе-зованих і кооперованою продукції, а також її подальшого технічного вдосконалення.

  Розробка такого роду комплексних угод особ-но актуальна в умовах, коли країни РЕВ спільно оп-чати першочергові об'єкти виробничої і науч-но-технічної кооперації з метою сприяння розвитку пріоритетних видів виробництва, що визначають технічний-ський прогрес і ефективність багатьох галузей і народного господарства в цілому.

  Матеріалізація будь-якої наукової ідеї вимагає ефективної-ного взаємодії всіх ланок єдиного циклу «наука-виробництво». Спроби впроваджувати в «сирому вигляді» досяг-ня науки в народне господарство ведуть до значних до-виконавчими витрат при виробництві та використанні нової техніки, перешкоджають її широкому розповсюдженню, часто дискредитують правильну наукову ідею. Тому кожен напрямок науково-технічного прогресу, рассчи-танное на масове використання його результатів в народ-ном господарстві має включати в обгрунтованому соотно-шеніі науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, технологічні інститути та дослідні виробництва; назріла також необхідність створення спе-зованих впроваджувальних організацій ( «інженерних фірм»).

  Ці фірми поряд з обслуговуванням споживачів нової техніки повинні займатися і організацією процесу впрова-ренію (управлінські послуги по впровадженню техніки, «ав-торський нагляд», «прив'язка» техніки і технології до місць-ним умовам і т. П.).

  Інтенсифікація наукових досліджень означає в со-тимчасових умовах здійснення принципу пріоритетно-сти в розвитку науки, концентрації ресурсів науки на ре-шує напрямках. В умовах, коли сповільнюється ек-стенсівное розширення всіх видів ресурсів, в тому числі науково-технічних, така концентрація може зажадати систематичного перерозподілу ресурсів між на-правліннями розвитку науки, більшого пристосування до нових умов організації науки і підготовки наукових кадрів.

  На основі розширеного і пропорційного програвання ництва всіх ланок НДДКР і концентрації науково-технічних ресурсів повинно бути забезпечено скорочення про- тривалості циклу «наука - виробництво» і тим самим прискорений оборот науково-технічних ресурсів. Для цього, по-мимо таких умов, необхідно підвищувати оснащений-ність праці вчених, його ефективність на основі форсує-ванного розвитку наукового приладобудування; моделювати і автоматизувати наукові експерименти на основі використання ЕОМ, що дозволить як скоротити час і Трудоем-кістка експериментів, багаторазово збільшити їх число, так і врахувати ще на стадії наукових досліджень можливі умови фактичного використання нововведень; значи-тельно прискорити проектні та конструкторські роботи на основі автоматизованого пошуку і вибору вже маю-трудящих стандартних рішень, широкого використання ЕОМ і відповідної периферійної техніки.

  У найбільшій мірі посилення планомірного характеру науково-технічного прогресу в умовах співдружності має проявитися в зростаючих масшта-бах, швидкості та ефективності впровадження і распростране-ня (тиражування) нововведень в народному господарстві. Для цього необхідно цілеспрямовано формувати усло-вия як для вертикального (розробка - впровадження), так і для горизонтального переміщення технології (охоплення новою технікою все нових і нових об'єктів, сфер її застосування).

  Все більш важливими критеріями результативності взаємо-ного співробітництва на сучасному етапі стають такі показники, як ступінь його впливу на якісне перетворення галузей і виробництв; здійснення сдви-гов в асортиментній структурі продукції; підвищення «ско-рости переміщення» технічних новинок за стадіями про-процесу їх науково-технічної розробки і освоєння вироб-ництвом.

  В результаті діяльності країн і органів РЕВ в області прискорення технічного прогресу синтез науково-технічного і виробничого співробітництва набуває качест-венно новий зміст. Природно, цей процес ще не завершений. Він, як зазначено в документах РЕВ, потребує подальшого прискорення, в посиленні орієнтації на кінцеві виробничі результати.

  Вирішення цього питання передбачає реалізацію комп-лексу заходів як на макро, так і на мікроекономі-зації рівні: узгоджене зміна співвідношення між-ду капіталовкладеннями на нове будівництво і модер-цію; налагодження випуску обладнання, необхідного для здійснення модернізації та реконструкції; створення необхідних економічних і організаційно-правових передумов для оперативного поширення зростаючого потоку інновацій в масштабах співдружності країн РЕВ.

  Тут багато що залежить і від перетворень в області еко-номического механізму співпраці. Так, раціональне міжнародний поділ праці в галузі науки і техніки не можна собі уявити на сучасному етапі, а тим більше в перспективі без його органічної сполуки з коопера-цією в сфері виробництва. Послідовне вирішення цієї проблеми залежить від багатьох факторів. У їх числі розвиток виробничої і науково-технічної кооперації, ство-ня умов для розширення безпосередніх (прямих) зв'язків національних господарських організацій, для фор-мування спільних фірм, для об'єднання ресурсів з-ціалістіческіх країн в інших формах. Ці умови вклю-чають в себе не тільки матеріальні, але й організаційно-правові передумови, в тому числі необхідний ступінь уніфікації норм національного господарського права.

  З огляду на зрослий науково-технічний потенціал країн РЕВ і розгалужену систему їх науково-технічного співробітництва, за доцільне посилити науково-технічне обгрунтування рішень, що приймаються в області спеціалізації і кооперації виробництва, а також при визначенні обсягів і структури взаємних внешнетор-гових поставок. Для цього слід розробити вже давно отримала визнання в теоретичному плані систему практичних заходів, що забезпечують єдність і не-розривність циклу «наука - техніка - виробництво - тиру-жирування нової техніки і технологій - обмін».

  Наприклад, вже сьогодні, на наш погляд, є правомірною по-становленнЯ питання про прискорене формування нової, до-статочно самостійної галузі виробничої і на-уково-технічної кооперації - спільного впровадження по-одержуваних по лінії взаємного співробітництва, а також в результаті НДДКР в окремих країнах результатів наукових ис-ліджень у виробництво. При такому підході з'являється реальна можливість якнайшвидшого освоєння нововведень (в тому числі в рамках спільних фірм) на основі скоординує-ванного або спільного використання капіталовкладень для спільного будівництва додаткових виробництв-ських потужностей, розширення або реконструкції сущест-чих підприємств з орієнтацією на розвиток експортно-го виробництва.


  3. Зміцнення матеріально-технічної бази якісного перетворення найважливіших галузей економіки країн РЕВ.

  У Росії була прийнята програма стосовно економічній сфері була визначена така ключова задача, як кардинальне підвищення продуктивності праці з орієнтацією на до-сягнення вищого світового рівня.

  Країни РЕВ в сукупності володіють для вирішення цього найважливішого завдання найбільшим науково-технічним пітний-циал, розвиненим машинобудуванням. У них є можли-ність не тільки самостійно розробляти нову тех-ку і технологію, а й забезпечувати їх матеріалізацію в основних фондах виробничої та невиробничої сфери, створювати тим самим передумови для більш актив-ного участі в світовому господарстві.

  У той же час при зміцненні матеріально-технічної бази, необхідної для якісного перетворення важ-кро галузей економіки країн РЕВ, виникає ряд складність них завдань. Перша з них - активізація багатостороннього співробітництва по авангардним напрямками технічно-го прогресу шляхом розробки і реалізації великих совме-ки програм, проектів, пріоритетів. Це, безумовно, на-амо ефективний шлях міжнародної концентрації ре-сурсів. У той же час можливості його використання аж ніяк не безмежні. Число великих міжнародних програм (навіть при ретельно налагодженому механізмі їх здійснення) має визначатися з урахуванням не тільки ресурсних, а й управлінських можливостей забезпечення їх реалізації.

  Можливості багатостороннього співробітництва розширити-ються, коли в якості організатора реалізації міжна-рідний програми виступає підприємство або об'єднання тієї чи іншої країни, далі все просунувшись в розроб-лення або освоєнні нової техніки і технології. Суть цього різновиду багатостороннього співробітництва можна оха-рактерізовать як виконання національної господарською організацією функції технологічного інтегратора - го-ловний організації, що налагоджує міжнародну науч-но-виробничу діяльність господарських організа-цій зацікавлених країн.

  Тут виникає друга проблема: по ряду економічних і організаційних причин цей різновид багатостороннього-нього співробітництва реалізовувалася на практиці переваж-громадської лише шляхом її перетворення в першу різновид (наприклад, за допомогою укладення межправі-тельственних угод, генеральних угод по спеціалізації і кооперації та т . п.). Вона практично не стала його самостійною формою. Це завдання ще належить вирішити в повному обсязі.

  Третя проблема пов'язана з широким розповсюдженням (тиражуванням) інновацій, наявних в окремих країнах. Тут може бути використаний найширший Арсе-нал форм співпраці - прямі зв'язки, використання кредитних ресурсів для нарощування виробництва на со-відповідних національних підприємствах. Але і тут в якості обов'язкової умови повинна виступати багато-сторонность співпраці (принаймні в таких обла-стях, як уніфікація, стандартизація, нормалізація і т. П.).

  Розглянемо в якості ілюстрації ряд конкретних прикладів вирішення новітніх науково-технічних проблем в країнах РЕВ з використанням різних конкретних форм співпраці. Слід підкреслити насамперед, що їх найбільший науково-виробничий потенціал зовсім більш широких масштабах використовується для якісно-ного перетворення найважливіших галузей і виробництв на колективній основі. Так, в числі найбільших багатосторонніх-ний угод, які перебувають в процесі реалізації, мож-но назвати Угоду про міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва і взаємних поставках обору-нання для атомних електростанцій.

  Воно передбачає будівництво атомних електро-станцій в європейських країнах - членах РЕВ. При вирішенні цього завдання здійснюється ши-рокое співробітництво в галузі науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, створення спеціальних ма-ріалів, найсучасніших видів устаткування, будів-ництва необхідних виробничих потужностей.

  Країни - учасниці угоди здійснюють, в част-ності, перехід до освоєння виробництва обладнання для атомних електростанцій нового покоління з реакторними установками потужністю 1 млн. КВт. Все це забезпечує виконання програми розширення виробництва електро-енергії на атомних електростанціях в країнах - членах РЕВ. На перспективу заплановано має важливе народно-господарське значення розробка реакторних установок великої потужності на швидких нейтронах, а також викорис-тання атомної енергії на атомних теплоелектроцентралях та в атомних котелень.

  На основі сформованої кооперації і з урахуванням можли-ностей країн було підписано Угоду про співро-робітництві при проведенні науково-дослідних і досвід-но-конструкторських робіт з проблеми «Розробка реактор-них установок великої потужності на швидких нейтронах (з натрієвих теплоносієм і використанням в як теплоносій диссоциирующих газів) ».

  Програма робіт по реалізації угоди включає в себе такі теми, як розробка методів і програм для фізичних розрахунків нових реакторів; експериментальні і теоретичні дослідження теплофізики та гідроді-намики активної зони; оптимізація окремих систем і технічних рішень по реакторної установки; розробка окремих видів устаткування (парогенератор, арматура); розробка контрольно-вимірювальних приладів, системи автоматичного регулювання, управління і захисту. Ве-дутся також пошукові роботи по створенню дослідної реак-битим установки на швидких нейтронах з диссоциирующих теплоносієм.

  З-ошення про багатосторонній спеціалізації і кооперірова-ванні в розробці нових засобів обчислювальної техніки, відповідно до якого обсяг взаємних поставок цих коштів зросте приблизно вдвічі і досяг-ні 15 млрд. Руб.

  Росія та інші країни РЕВ мають намір реалізувати великі програми, пов'язані з освоєнням нових досягнень сучасної науки і техніки. З цією метою, зокрема, Комітетом РЕВ по співробітництву в об-ласті планової діяльності прийнятий перелік ко-ордініруемих на багатосторонній основі проблем економі-чного співробітництва та більш длитель-ний період в ув'язці з науково-технічним співробітництвом. У першому (міжгалузевому за своєю суттю) розділі переліку міститься 29 великих узгоджених проблем.

  Крім вирішення таких важливих народногосподарських завдань, як ресурсозбереження, вдосконалення паливно-енергетичного балансу, вирішення продовольчої про-блеми, механізація вантажно-розвантажувальних робіт і т. П., Країни РЕВ приділяють зростаючу увагу переходу від руч-ного, дистанційного, механічного управління машинами, механізмами і технологічними процесами до систем автоматичного управління за допомогою електроніки. Вони вирішують завдання, пов'язані з використанням мікроелектроніки-ки, робототехніки, налагоджують широке взаємне спів-кість в даній сфері.

  Одним з головних переваг нових технічних засобів виступає те, що вони створюють можливості для впровадження гнучких систем автоматизації виробництва, для подолання обмежень, пов'язаних з домінуючою до теперішнього часу так званої одномірної або одно-цільовий автоматизацією виробництва, заснованої на ис-користуванні негнучких фіксованих систем виготовлення продукції, пристосованої до умов масового вироб-ництва з низьким коефіцієнтом поновлення виробів.

  В області мікроелектроніки і робототехніки, на наш погляд, особливо виразно проявляються як переваги, так і масштаби «неосвоєних резервів» взаємного співро-робітництва. Наприклад, узгодженості дій країн РЕВ в цій області поряд з багатосторонніми угодами з-діють такі організаційні форми, як Рада глав-них конструкторів з робототехніки при Комітеті РЕВ по науково-технічному співробітництву, Межправітельствен-ва комісія зі співробітництва в галузі обчислювальної техніки та ін.

  У той же час в окремих країнах РЕВ реалізуються національні програми, які, сприяючи вирішенню спільної справи, поки що все ж в ряді випадків недостатньо синхронізовані один з одним.

  Вельми динамічна національна програма роботіза-ції прийнята, зокрема, в НРБ. Ця програма базується в основному на будівництві нових об'єктів представляє собою вдосконалений варіант аналогічного комплексу фірми «Фанук».

  У Росії понад 200 модифікацій роботів разработа-ли 50 НДІ і ПКБ різних міністерств і відомств. Багато з них були швидко освоєні виробництвом.

  Поряд з цим створюються спеціалізовані центри по.виробництва різних типів роботів (технологічних, зварювальних, разливочно-ливарних і т. д.), створені при найбільших і домоглися найкращих технічних рішень комбінатах. Ці центри будуть поширювати прогресив-ний досвід, вести роботу по типізації та стандартизації їх конструкцій.

  Очікується, що незабаром парк роботів в країнах РЕВ досягне 200 тис. Шт. Цей парк стане результатом реа-лізації спільної програми, що забезпечує країнам-учасницям великий економічний ефект. Її практи-чеський здійснення передбачає не тільки вироблення єдиної технічної політики в цій галузі, а й най-більш раціональне поділ виробничих програм між окремими країнами - членами РЕВ.

  На основі науково-технічного доробку з промисловим роботам, створеного в країнах РЕВ, був розроблений і під-писаний договір про багатосторонній міжнародній специали-зації і кооперування виробництва роботів-маніпулято-рів різного призначення. У ньому передбачена специали зация країн з виробництва 59 типів промислових роботів-маніпуляторів. Тим самим було покладено початок багатостороннього співробітництва в цій галузі.

  Підписано Генеральну угоду про багатосторонньому співробітництво та організацію спеціалізованого і кооперованого виробництва промислових роботів, невід'ємною частиною якого є програма організації співпраці в області розробки і організації співпраці з робототехніки на базі уніфікує-ванних вузлів і деталей, спеціалізованого і кооперованого виробництва автоматичних маніпуляторів з про-програмним керуванням (промислових роботів) для раз-особистих галузей народного господарства.

  Але в цій галузі чітко вимальовуються дві слож-ні проблеми. Перша - вже в поточній п'ятирічці в машино-будові європейських країн РЕВ працювало близько 130 раз-особистих моделей маніпуляторів з програмним управ-ням. Такий «розкид» можна подолати лише на базі створення спеціалізованих роботостроітельних вироб-ництва в поєднанні з випуском уніфікованих (на кол колективні основі) модулів.

  Друга проблема - тісна залежність якості роботів - від мікропроцесорної техніки, потреби робототехніки в якій повинні задовольнятися в повній мірі. Це тим більш складне питання, якщо врахувати швидку динаміку раз-витку і широкий діапазон застосування мікроелектроніки. Мікроелектроніка стала своєрідним показником технічного і економічного рівня розвитку промислових країн. Її застосування, особливо використання мікро-процесорної техніки, зачіпає практично всі сфери: машинобудування, автоматизацію в найширшому сенсі цього слова, сільське господарство, хімію, будівництво і т. Д.

  Мікропроцесори і створені на їх основі системи розвиваються швидкими темпами. Практично кожні два роки з'являється нове покоління мікропроцесорів, і ця техніка морально застаріває за 3-4 роки. Прогрес, кото-рий здійснюється в даній області, відкриває широкі можливості для їх використання в самих раз-особистих областях. Згідно з деякими оцінками, мікропро-цессора знайдуть застосування більш ніж в 200 тис. Найрізноманітніших видах обладнання промислового та іншого призначення.

  Перспективність і висока ефективність Мікропроцес-бур'янистої техніки зумовлює її швидкий розвиток. Передбачається, що до 2000 р їх кількість збільшиться до 5-10 млрд.

  У країнах РЕВ розвитку і використанню мікропро-цессорной техніки приділяється велика увага. У ряді країн були прийняті і успішно реалізуються програми комплексної електронізації народного господарства. Разом з тим для прискорення науково-технічного прогресу в даній області необхідно все більш тісне і ефективне об'єд-нання зусиль багатьох країн. Мікроелектроніка як по народногосподарським значенням, так і за специфи-ке виробництва стала однією з пріоритетних областей сот-руднічества країн РЕВ.

  Перше місце в розвитку мікроелектроніки в содружест-ве країн РЕВ займає Росія, що випускає не тільки ши-рокій асортимент цієї продукції, але і технологічне обладнання, необхідне для її масового виготовлення. Росія стала постачальником багатьох видів такого обладнання як в країни РЕВ, так і в багато інших країн світу.

  Мікропроцесорна техніка і накопичений досвід по її застосуванню відкривають можливості для переходу від автоматизації окремих операцій, ділянок до автоматизації технологічних комплексів, цілих підприємств з неперервним-ривним і дискретним характером виробництва. Вирішується завдання всеосяжного охоплення автоматизацією всіх техно-логічних переділів промисловості. Передбачається, що системи масового виробництва з робітниками-збирачами перестануть або майже перестануть сущест-вова.

  Як відомо, в одне з піонерних підприємств в дан-ної області намічено перетворити Московський завод мало-літражних автомобілів, що реконструюється на принципи-ально новій технологічній основі. В галузі приладо- будови і засобів автоматизації першими автоматизованої-ванними підприємствами стануть: Перший і Другий московські годинникові заводи. Тут діятимуть багато-рівневі розподільні системи управління з охва-те всіх технологічних і виробничих процесів. Ці підприємства стануть своєрідним дослідним полігоном для створення широкої мережі виробництв, які повинні бути повністю або частково автоматизовані в слідую-щей п'ятирічці. Досвід такої глобальної автоматизації поз-воліт надалі перейти до створення безлюдних вироб-ництва.

  Разом з розвитком мікроелектроніки і виробництва необхідного технологічного обладнання виникає не-обходимость в міжнародній кооперації в ширшому сенсі цього слова. Якщо Сої-нання Штати і Японія поступово витісняють ФРН, Великобританію і Францію з займаних ними позицій у виробництві мікроелектроніки, то в рамках РЕВ здійснювала-вляется планомірне поділ праці в цій галузі між-ду окремими країнами. Тим самим для всіх країн співдружності створюються можливості активної участі в процесі розвитку мікроелектроніки.

  Наведений вище ілюстративний матеріал по мікро-процесорів і робототехніці в ряді країн РЕВ показує, що, по суті справи, в рамках РЕВ формується нова об-Ширн сфера міжнародного обміну. Питання полягає в тому, наскільки велика буде її роль у формуванні по-струмів товарів і послуг, які кінцеві наслідки слід очікувати від налагодження співпраці в даній сфері.

  Одне з передбачуваних наслідків - прискорення темпу відновлення взаємопостачається. Накопичений в Росії досвід впровадження систем автоматизації проектно-конструкторських робіт (САПР) показує їх високу ефек-ність в тих галузях, де складність і швидка змінюваність виробів нової техніки змушують вести дослідно-конструк-Торські роботи на високому рівні і в стислі терміни.

  Прискорюється просування країн РЕВ і за іншими аван-Гардно напрямками науково-технічного прогресу (біо-ника, створення нових видів конструкційних матеріалів, нових видів палива і т. П.). Якщо оцінити загальний перебуваючи-ня науково-технічного прогресу в країнах РЕВ, то мож-но зробити висновок, що основною проблемою здійснення сучасного технологічного перевороту виступає не стільки дефіцит нових технічних рішень, скільки їх повсюдне впровадження в практику. Це не тільки дозволило б забезпечувати співдружності величезну економію ресурсів, а й сприяло б суттєвому зміцненню його тех-нологічних позицій в сучасному світовому господарстві.

  Навіть дуже укрупненная оцінка обсягу технічних новинок, створених в країнах РЕВ за останні роки, по-показувала найбільший масштаб резервів, закладених в їх власному інноваційному потенціалі. На сучасному етапі в країнах РЕВ прискорюється не тільки процес розроб-лення і впровадження нових технічних рішень, а й їх широкої «дифузії» в самі різні галузі і сфери господарської діяльності. Це характерно, зокрема, для мікропроцесорної техніки, яка, по суті справи, вже придбала універсальний характер.

  Як зазначає О. Т. Богомолов, показником високої оцінки і широкого визнання наукових і технічних до-сягнення Росії, інших країн боку вчених, фахівців і ділових кіл служить постійне зростання інтересу, прояв-ляемого на Заході, до можливості придбання ліцензій і використання нових процесів і технології виробництв-ва, що розробляються як російськими вченими, так і їх колегами з країн співдружності. Так, за оцінкою американських експертів, тільки за останній де-сятілетіе компанії США придбали в Росії, і країнах Вос-точної Європи понад 126 ліцензій.

  Росія та інші країни РЕВ распола-гают великими резервами в народному господарстві, які укладені в прискоренні науково-технічного прогресу, ши-роком і швидкому впровадженні у виробництво досягнень нау-ки, техніки і передового досвіду. Дедалі важливішу роль в цьому процесі відіграє поглиблення економі-чеський інтеграції, яка виступає в якості найбільш важ-ного зовнішнього умови прискорення науково-технічного раз-витку країн РЕВ і зміцнення їх позицій в світовому обміні технологією. Їх зростаючий внесок у світовий науково-технічний про-грес виступає матеріальною основою для подальшого раз-вітія взаємовигідного обміну технікою і технологією го-Сударства з різним суспільним ладом. Таке співро-ництво, як свідчать факти, - аж ніяк не «вулиця з одностороннім рухом». Будь-які спроби «виключити» співдружність країн РЕВ - потужний технологічний центр з світового обміну технологією неминуче відіб'ються і на їх ініціаторів.

  Економічне нараду на вищому рівні ще раз підтвердило твердий намір країн РЕВ розвивати пло-дотворние торгово-економічні та науково-технічні свя-зи з усіма країнами, які виявляють готовність до цього. Ці зв'язку доцільно розширювати насамперед на основі довгострокових програм і соглаше-ний, застосування різних взаємовигідних форм співро-робітництва, включаючи, зокрема, сприяння в технічному оснащенні та будівництві об'єктів, промислову коопе-рацію, спільну розробку науково-технічних проблем і ін.


  4. Розвиток міжнародної кооперації виробництва

  В інтересах подальшої інтенсифікації суспільного виробництва на основі науково-технічного прогресу стра-ни РЕВ реалізують заходи щодо поглиблення та підвищення еф-ності співпраці, в першу чергу в сфері ма-матеріальних виробництва, науки і техніки.

  Особливе місце в системі цих заходів належить конкурують-ним кроків, спрямованих на поглиблення міжнародної спеціалізації і особливо кооперації виробництва. В ус-ловиях розгортання науково-виробничої революції, здійснення фронтального технологічного перевороту об'єднання виробничих і науково-технічних потенціалів країн РЕВ стає вже не просто умовою підвищення ефективності їх використан-ня, але і загальним умовою економічного зростання, що базується-щегося на сучасній технічній базі.

  Кожен новий етап у розвитку продуктивних сил є в той же час новий етап в розвитку поділу (в тому числі міжнародного) праці. З цієї точ-ки зору цілком закономірний той інтерес, який прояв-ляется останнім часом до питань кооперації вироб-ництва. Об'єктивно сущест-яття відома спільність господарського життя країн, що характеризується, зокрема, наявністю загальних економічних пропорцій, загальних господарських і вироб-вальних організацій та інститутів, міжнародного ринку взаємної торгівлі.

  Найважливішим напрямком розвитку нових форм партнерства, вільним від протиріч централізації і концентрації виробництва, виступає використання фундаментальних властивостей вироби вальних кооперації, що дозволяють об'єднувати на ділі виробничі апарати країн на ос-нове рівноправного і взаємовигідного співробітництва, рез-ко прискорювати поширення інновацій, забезпечувати кон- центрированное і найбільш раціональне використання всіх видів ресурсів.

  Тому одним з ключових аспектів економічної інтеграції є подальше розширення просторових рамок кооперації про-ництва, що тягне за собою, природно, і істотну модифікацію цієї кооперації, виникнення її нового міждержавного рівня.

  Міжнародна (головним чином науково-виробничих-ва) кооперація на сучасному етапі - найбільш динамічний-ний фактор розвитку міжнародного поділу праці, ро-ста обсягів світової торгівлі продукцією обробної промисловості, з чим тісно пов'язані зрушення і в структурі і в співвідношенні міжнародного внутрішньо- і міжгалузевого поділу праці.

  Разом з тим констатація зрослу роль міжнарод-ної кооперації може служити лише відправним пунктом для аналізу конкретних напрямків її впливу на міжнародне виробниче співробітництво і світову торгівлю, а також для з'ясування масштабу і характеру са-мого даного явища, тим більше що кооперація виступає в реальній практиці зовнішніх зв'язків аж ніяк не завжди в чистому вигляді. Вона може бути їх органічним кому-компонентом, основним мотивом або ж, навпаки, лише сопут-ствующей зв'язком, що додає їм лише зовнішні атрибути коопераційних відносин.

  Крім того, кооперація праці і виробництва може мати як безпосередній, так і непрямий характер. В останньому випадку особливо чітко проявляється примусовий вплив на раз-витие кооперації потреб виробництва.

  Непряма, непряма кооперація являє собою технологічно детерміновану зв'язок між «само-самостійними» агентами виробництва, які беруть участь на ділі в одному і тому ж виробничому процесі. Тим самим розділені між собою види праці взаємно до- виконують один одного.

  На відміну від непрямої, непрямий безпосередня ко-операція передбачає єдність організаційно-економі-чеський структури, в рамках якої здійснюється даний виробничий процес.

  Наведений вище термін «єдність організаційно-економічної структури» - не обмовка. Тут важливо не єдність власності (вона може бути частковою, акцио-нерного, т. Е. Так чи інакше розділеної), а єдність тієї конкретної виробничої осередки (або виробничої системи), в рамках якої здійснюється кооперація.

  Кооперація праці та кооперація виробництва можуть трактуватися як різні категорії. У той же час раз-відмінність між ними є досить умовним. Ця спеціалізація пасивності, т. Е. Знищення са-мій спеціалізації праці як такої, «є характер-ний рисою машинного праці. Ще більш умовної ста-новится ця грань при розвитку так званої «безлюдній технології», вступу виробництва в «технотропную» епоху.

  В умовах планового господарства є широкі мож-можності для перетворення непрямий кооперації в непо-безпосередніх. У цьому укладений величезний потенційний ефект, пов'язаний з тим, що масштаби непрямий коопера-ції, але суті справи, необмежені. Її об'єктом може стати, наприклад, випуск самої широкої гами спожи-нізації товарів, розрахованої на задоволення попиту населення країн, що співробітничають, систем машин, забезпечують-вающих переробку вихідної сировини в кінцеву продук-цію (по вертикалі), і т. П.

  Перетворення непрямий кооперації в різновид НЕ-посередньої дозволяє також зняти протиріччя між спеціалізацією виробництва (поділом) і його коопера-цією (синтезом). В рамках коопераційної системи спеціа-лізація виступає як підлегле відношення, як резуль-тат потреб синтезу.

  Зближення з кінцевими результатами виробничих систем, заснованих на прямий кооперації, і коопераційних-них систем, заснованих на трансформованої непрямий кооперації, являє собою подальший стирання гра-ні між двома різновидами кооперації виробництва, хоча істотні відмінності між ними, природно, со-зберігаються. Виробничу систему конституює участь партнерів у виробництві певного вироби чи гами виробів, жорстка технологічна взаємозв'язок.

  Непряму коопераційних систему характеризує уста-новлення упорядкованого взаємодії між специали зірованним виробництвами, які мали щодо відповідності-но великим ступенем свободи. Це, по суті справи, межотрас-ліва система. Тут, правда, слід взяти до уваги також певну умовність поділу виробництв на «галузеві» і «міжгалузеві». На ділі міжгалузеві виробництва самі перетворюються в галузі, а оформлений-ні в галузі виробництва обслуговують потреби мно-гих галузей народного господарства.

  Як в виробничих, так і в коопераційних систе-мах існує очевидна суперечність між технологи-ного єдністю виробничого процесу і економіч-ської відокремленістю його агентів (тим більше розташований-них в різних країнах). Те, що в непрямий коопераційної системі, побудованої по вертикалі, це про протиріч виражається з формальної точки зору в «раз-митої» формі, не змінює суті справи. Навпаки, в ряді слу-чаїв, коли, наприклад, проміжний продукт призначені-чен для багатьох споживачів, воно може проявлятися більш рельєфно, ніж в рамках виробничих систем. Напри-заходів, даному підприємству галузі або народногосподарському комплексу в цілому необхідно постійно приспосаб-Ліван до мінливих вимог підприємств або від-раслей (в тому числі зарубіжних), які споживають напівфабрикат, а останнім - до зміни властивостей мате-ріалів і інших проміжних виробів, надходять в наступну фазу виробничого процесу. Іншими словами, тут потрібна надійна система прямих і зворотних зв'язків між усіма учасниками коопераційної системи.

  Є й протиріччя іншого роду. Незважаючи на високу еластичність систем, заснованих на кооперації, ця еластичність на кожному даному етапі має свої межі. Виробнича або кооперационная система володіє власним інерційним моментом. У тих випадках, коли потреби перетворення, інновацій не вкладаються в межі еластичності цієї системи, вона перетворюється на чинник, що стримує темпи науково-технічного про-гресу.

  Отже, при виборі конкретного типу міжна-рідних коопераційних зв'язків (кооперационная або вироб-водственная система) необхідно брати до уваги питання, при якому з них це протиріччя вирішується за меншими витратами. Крім того, необхідно розглядати дане питання і стосовно різних видів собст-венно кооперації. На відміну від існуючої классифик-ції до цих видів слід віднести поряд з поузловой, по детальної та технологічної кооперації з випуску гото-вих виробів, що входять в системи машин (або навіть по взаємопов'язаним системам машин), а також модульну ко-операцію.

  Останній вид кооперації вивчений поки що слабо. Але це один з найбільш обіцяють її видів (модулі можуть комбінуватися в різних поєднаннях і в той же час безперервно вдосконалюватися). Можна припустити, що при модульної кооперації технологічна зв'язок «кому-тами - готовий продукт» стає, мабуть, найбільш гнучкою, еластичною.

  Окремо слід розглянути проблеми дозволу про протиріч кооперації стосовно до різних типів на-роднохозяйственних комплексів і різними рівнями їх загального розвитку.

  Сучасний рівень розвитку промисловості країн РЕВ обумовлює все більш широке залучення в меж-родного співробітництво проміжних виробничих процесів. Поглиблюється спеціалізація виробництва певної номенклатури вузлів і деталей, що веде до зростання обміну ними на коопераційної основі як на націо- нальному, так і на міжнародному рівнях. Це в першу чергу відноситься до машинобудування, де близько 80% за-трат на випуск кінцевої продукції падає на вартість комплектуючих вузлів і деталей.

  Масштаби і глибина участі країни в міжнародній кооперації виробництва залежать в першу чергу від рів-ня розвитку національної спеціалізації виробництва. Од-нако цей взаємозв'язок не прямолінійно. Вона обумовлена ​​багатьма специфічними особливостями національної структурної політики і розвитку. Окремі країни РЕВ підходять до проблематики розвитку міжнародної по детальної, поузловой і технологічної кооперації виробництва з урахуванням характеру своїх експортно-імпортних зв'язків, на-личия у потенційних партнерів по кооперації відпо-ють виробничої і науково-технічної бази і т. П. Ряд країн прагнуть зберегти і розширити предметну експортну спеціалізацію, максимально розвиваючи всередині-господарську спеціалізацію і концентрацію виробництва деталей і вузлів, що йдуть на комплектацію «фінальних» експортних издел ий. В такому випадку центр ваги між-народної поузловой і по детальної кооперації переноситься на практиці на обмін вузлами і деталями загальнопром-ного застосування.

  В сучасних умовах оптимізація виробництва кінцевої продукції немислима без зміцнення загальної тих-технологічного основи взаємної співпраці. Лише тоді можливий перехід до єдиної елементної бази, що дозволяє на основі уніфікованих вузлів, деталей, компонентів, модулів випускати широку гаму кінцевих виробів (мо-діфіціруя їх в разі необхідності). Проміжні вироби повинні в такому випадку втілювати новітні до-сягнення науки і техніки, у все більшій мірі визначати технічний рівень кінцевих виробів. Йдеться в першу чергу про розширення виробництва так званих актив-них компонентів, які найчастіше безпосередньо визна-ділячи цей рівень. Створення уніфікованої модульної та елементної бази та розширення випуску активних компонен-тів виробів, вироблених на основі кооперації, позволя-ють усунути ряд проблем (наприклад, проблему престиж-ності), пов'язаних з участю партнерів з різних країн у міжнародних виробничих системах. Зміцнення технологічних передумов розвитку між- родного виробничих систем тісно пов'язане з фор-мування структурних передумов, які полягають в виокремлення в якості самостійних галузей і подот-раслей виробництв, що випускають продукцію межотрасл-вого застосування (наприклад, мікропроцесори, підшипники кочення, гідравліку і т. П .). Подальший розвиток співро-робітництва країн РЕВ у виробництві продукції межотрасл-вого застосування, як і у виробництві високоякісних матеріалів, які споживаються багатьма галузями народного господарства, являє собою одну з найбільш сущест-ських передумов раціоналізації структури народнохо-господарських комплексів

  Як уже неодноразово зазначалося, внутрішньогалузева спе-соціалізації і кооперація лише формально виступають в ка-честве таких, оскільки вони припускають за загальним правилом включення в процес виробництва продукції ряду інших галузей і міжгалузевих виробництв. Розвиток по-следних дозволяє вирішити протиріччя між внутріотрас-лівої по формі і міжгалузевої по суті спеціалізацією і кооперацією виробництва. Тому міжгалузеві вироб-ництва перетворюються на сучасному етапі в важливий об'єк-ект узгодженої структурної політики країн РЕВ.

  У перспективі належить приділяти більшу увагу і такого питання, як нерівномірне участь окремих від-раслей в міжнародній спеціалізації і кооперації вироб-ництва. Практика показує, що тут є великі резерви підвищення інтенсивності коопераційних зв'язків. Це в першу чергу стосується таких важливих галузей і сфер господарської діяльності, як виробництво товарів народного споживання, агропродовольчий комплекс, галузі інвестиційного комплексу. Отже, розрив-бативая нові напрямки спеціалізації і кооперірова-ня в машинобудуванні та інших галузях, де в даній об-ласті вже накопичено значний досвід, необхідно одночасно «підтягувати» до них ті, які поки харак-теризують відносно невисоким рівнем коопераційних-них зв'язків .

  На особливу увагу заслуговують питання управління ко-операційними зв'язками. Кооперація - це аж ніяк не внутрішньогалузева проблема, хоча дана конкретна коопе-раціоном зв'язок і може здійснюватися в чисто галузевих рамках. Але саме в силу своєї універсальності кооперація (наприклад, по мікропроцесорній техніці) не "вміщається» в рамки будь-якого галузевого ланки господарських-ного управління. Тому її універсальність має і обо-ротну сторону. Потреби розвитку коопераційних свя-зей не "персоніфікуються» в інтересах будь-якого ве-домства, а отже, і в інтересах органів міжвідомчого співробітництва ".

  Внутрішньогосподарські системи управління кооперації-їй - це спеціальна велика проблема.Якщо говорити про міжнародному рівні, то можна виділити чотири ключі-ші проблеми управління. Перша - це вибір дійсно відс-но важливих об'єктів для організації багатосторонньої та двосторонньої кооперації. Друга - забезпечення організа-ційно-правових та економічних умов надійності ко-операційних зв'язків. Третя проблема - це формування певної організаційної структури управління коопе-рацією на міжнародному рівні, пошук найбільш підходячи щих форм розвитку міжнародних виробничих сі-стем, заснованих на кооперації. До останньої проблеми тісно примикає і четверта - проблема «організаційно-го синтезу» - з'єднання воєдино різних вже знайдений-них організаційних форм, рекомендацій організаційно-правового порядку, нормативної бази співробітництва в широкому сенсі цього поняття, з тим щоб створити опти-формальні умови не просто для розвитку коопераційних зв'язків, а й для «виходу» їх на високопродуктивні виробничі комплекси, орієнтовані на випуск технічно досконалої продукції. У цьому ключі варто розглянути доцільність існування в автономному режимі міжнародних організацій, центрів науково-техні-чеського співробітництва, систем угод, включаючи злагоди-шення про спільне планування, відповідних норм.


  висновок

  Розглянуті в роботі деякі нові технологічні та економічні тенденції в розвитку світового господарства свідчать на користь переростання науково-технічної в науково-виробничу революцію. І мова тут йде зовсім не про якийсь новий термін, а про прин-ціпіально нове явище в світовій господарській життя.

  Як вже зазначалося в тій чи іншій формі вище, мова йде принаймні про наступні істотних ознаках цього нового явища.

  По-перше, здійснюється все більш безпосереднє зрощування, органічний синтез науки і виробництва, в результаті якого останнім набуває такі іманентні НДДКР риси, як безперервний пошук нового, мінливий-с-, гнучкість, а разом з ними і підвищення значення фак-торів росту невизначеності господарювання , ризику при прийнятті тих чи інших рішень, в першу чергу довго-строкових. Негативний вплив цих чинників може бути зведене до мінімуму лише за умови організації чіткого планомірного взаємодії держав, що полегшує як реалізацію колективно розроблених рішень, так і послідовний облік їх безпосередніх і віддалених результатів.

  По-друге, зі-тимчасовий технологічний переворот набуває фрон-тальний в повному розумінні цього поняття характер. Револю-ціонізіруется не тільки власне виробництво і пов'язаний-ва з ним управлінська діяльність. Технічний про-прогрес все ширше вторгається в невиробничу сферу. Він перетворює також умови побуту і відпочинку людей. Изменя-ється, перетворюється характер праці, і розширюється число видів діяльності, які отримують не тільки суспільну, а й економічну оцінку.

  По-третє, сучасний технологічний переворот, име-ющий глобальний характер, зачіпає як соціалістичної-ський, так і капіталістичний світ, вносить багато нових моментів в рішення проблем слаборозвинених, рівного доступу всіх країн і регіонів світу до новітньої техніки і технології. Він створює передумови для радикальної пере-будівництва склалася в попередні десятиліття схе-ми міжнародного поділу праці.

  Глобальний характер технологічного перевороту, заг-ність для країн двох соціально-економічних систем ряду авангардних напрямів науково-технічного прогресу, природно, не означає створення будь-яких передумов для конвергенції двох економічних систем на «загальної» технічну базу. Таке трактування була б неправильна.

  На ділі «спільність» технічної бази двох систем ока-ни опиняються вельми і вельми умовною, оскільки як ця база в цілому, так і окремі її компоненти використовуються в якісно інших цілях.

  По-четверте, науково-виробнича революція связа-на з небувалими за своїми масштабами економі-ними наслідками.

  Можливість системного підходу всім комплексом інновацій різко підвищує їх сукупний еко-номический ефект, усуває грунт для та-ких властивих явищ, як зіткнення інтересів різних країн і корпорацій, поглиблення дис-пропорцій в процесі міжнародного поділу праці. Вагомим підтвердженням переваг в усло-віях фронтального технологічного перевороту стала мо-дернізація системи взаємного поділу праці країн РЕВ, яка здійснюється на повністю добровільну і рав-ноправной основі шляхом узгодження як стратегічних, так і тактичних рішень в даній області.

  У зміцненні єдності країн заклю-чен важливий резерв підвищення ефективності їх дій в умовах «виклику» майбутніх десятиліть. Як показав практичний досвід країн РЕВ, їх економічні досягнення, зміцнення відносин дружби і сотрудничест-ва між ними надають зростаюче позитивний вплив на світовий розвиток. Послідовно реалізуючи на практиці принципи міждержавних відносин нового типу у взаємному співробітництві, а також у зв'язках з іншими дер-жави, вони вносять вагомий внесок у розбудову міжнародних економічних відносин на справедливій і демократичній основі.

  Учасники Економічного наради наголосили, що подальший розвиток і вдосконалення співпраці, поглиблення спеціалізації і кооперації між країнами СЕВ допоможе вирішенню спільними зусиллями актуальних проблем їх економічного розвитку.


  література

  "Про соціально-економічне становище Росії", Економіка і життя, номер 6 за 1994 рік;

  Діловий світ, 1995 рік;

  Комерсант, 1995 рік;

  Питання Економіки, 1994 рік;

  Економіка і життя, номер 5 за 1994 рік.

  Ю.А. Григор'єв "Практика зовнішньоекономічної діяльності", Москва "ПАІМС" 1993 р

  Заставенко, Райзберг "Державні програми і ринок", Економіст, № 3, 1991.

  І.П.Мерзляков "Про становлення ринкової економіки", Фінанси, № 1, 1994.

  Е.Чувілін, В. Дмитрієва "Державне регулювання та контроль цін в капіталістичних країнах", Москва, "Фінанси і статистика", 1991.
  ...........