• 1.1 Економічна сутність цін
 • 1.3 Роль і значення ціни в ринковій економіці
 • 2.1 Види цін залежно від території дії


 • Дата конвертації11.03.2019
  Розмір51.63 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 51.63 Kb.

  Світові ціни на нафту і їх роль в економіці країни

  зміст

  ВСТУП

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНИ І ЇЇ РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  1.1 Економічна сутність цін

  1.2 Функції і система цін

  1.3 Роль і значення ціни в ринковій економіці

  Глава 2. Класифікація та характеристика ВІТЧИЗНЯНИХ І СВІТОВИХ ЦІН

  2.1 Види цін залежно від території дії

  2.2 Світові ціни і ціни зовнішньої торгівлі

  Глава 3. СВІТОВІ ЦІНИ НА НАФТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

  3.1 Ціна на нафту як фактор економічного зростання

  3.2 Шляхи зниження залежності фінансової системи Росії від коливань світових цін на нафту

  ВИСНОВОК

  Список використаних джерел

  Додаток А

  Додаток Б


  ВСТУП

  Ціни світового ринку формуються виходячи з інтернаціональної вартості, яка встановлюється провідними країнами-експортерами.

  Основна особливість світових цін полягає в їх множинності. Один і той же товар може мати кілька рядів цін. Це пов'язано з різною якістю товару, різними умовами поставки, характером торгової угоди, строками поставки, упаковкою.

  Ще одна особливість світових цін полягає в їх швидкому старінні, яке відображає зрушення в кон'юнктурі товарних ринків. Ціни на рухливі біржові товари можуть коливатися іноді в межах 100% і більше протягом одного дня.

  На основі специфічних ознак множинності світових цін можна виділити основні особливості організації роботи.

  Актуальність даної роботи полягає в тому, що в даний час постійно відбуваються зміни методів і стратегій регулювання цін на світових ринках.

  Мета роботи полягає у вивченні світових цін і їх ролі в економіці країни.

  У даній роботі поставлені наступні завдання:

  - розкрити теоретичні аспекти ціни і її роль в ринковій економіці, зокрема, розкрити сутність цін;

  - розкрити функції та систему цін;

  - розкрити роль і значення ціни в ринковій економіці;

  - дати класифікацію і характеристику вітчизняних і світових цін, зокрема, дослідити види цін залежно від території дії;

  - проаналізувати світові ціни і ціни зовнішньої торгівлі;

  - дослідити світові ціни на нафту і їх вплив на економіку країни, зокрема, проаналізувати ціну на нафту як фактор економічного зростання;

  - дослідити шляхи зниження залежності фінансової системи Росії від коливань світових цін на нафту.

  Об'єктом дослідження є світові ціни.

  Предметом дослідження є світові ціни на нафту і їх вплив на економіку країни.

  Теоретичною базою дослідження є фундаментальні праці вчених в сфері питань ціноутворення, державного регулювання цін, економіки нафтопереробної промисловості.

  Практична значимість даної теми полягає в дослідженні факторів, що впливають на ціноутворення нафти і газу на підприємствах нафтової і газової промисловості, яке допоможе розібратися в постійній динаміці цін з метою прогнозування стану нафтового ринку в майбутньому.

  Структурно справжня робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел.

  У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет, практична значущість.

  У першому розділі розглянуті загальнотеоретичні питання цін, їх сутність, функції і системи цін, значення цін і їх роль в економіці країни.

  Другий розділ присвячено класифікації і характеристиці вітчизняних і світових цін, дослідження видів цін в залежності від території дії, аналізу світових цін і цін зовнішньої торгівлі.

  У третьому розділі досліджені світові ціни на нафту і їх вплив на економіку країни, проаналізовано ціна на нафту як чинник економічного зростання, шляхи зниження залежності фінансової системи Росії від коливань світових цін на нафту.


  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНИ І ЇЇ РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  1.1 Економічна сутність цін

  Ціна є одним з найбільш істотних елементів соціальної економічної системи. Будь-який господарюючий суб'єкт вирішує завдання призначення ціни на власний продукт (на товар або послугу). Ціна виступає як норма обміну і реалізує закон вартості. Вона є джерелом інформації і стимулом до застосування максимально економічних способів використання ресурсів, виробництва і розподілу доходів. За допомогою ціни встановлюється зв'язок між споживанням і виробництвом, попитом і пропозицією. Різноманітні форми і види цін диктують різноманіття ситуацій в економікеГерасімов Б. І. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник / Б.І. Герасимов, О.В. Воронкова. - М .: Форум, 2013. - с. 3. .

  Дамо наступні найбільш поширені визначення ціни.

  Ціна є грошовим виразом товараЖуков Е.Ф. Міжнародні економічні відносини: Підручник для вузів / Є. Ф. Жуков, Т. І. Капаєва, Л. Т. Литвиненко та ін .; Під ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - с. 10. Герасимов Б. І. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник / Б.І. Герасимов, О.В. Воронкова. - М .: Форум, 2013. - с. 3. .

  Ціна є грошовою сумою, яка стягується за конкретний товар, тобто сумою грошей, за яку покупець готовий купити товар, а продавець - продати егоСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 3. .

  Правильна стратегія або тактика ціноутворення визначає успіх комерційної діяльності в умовах ринкової економіки.

  Формування та встановлення цін виявляє їх тісний взаємозв'язок з економічними концепціями і фінансово-кредитною системою, податками і грошовим обігом.

  Товарної ціною називається кількісне відображення вартості цього товару в одиницях іншого товару.

  Ринкова ціна товару - це ціна, яка склалася при взаємодії попиту і пропозиції на ринку ідентичних або однорідних товарів або послуг при схожих економічних условіяхСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 3. .

  Сутність ціни полягає в грошовому вираженні цінності товару або послуги, цінних паперів чи активу, оцінкою трудовитрат і вартості матеріалів; служить початкової точкою в плануванні фінансової діяльності організації. Продавець заздалегідь встановлює ціну продукту на базі витрат на виробництво і на продаж продукту, або відбувається варіювання цін і визначення переважаючим попитом або пропозицією (зокрема, під час продажу цінних паперів чи акції, предметів, які продаються на аукціонах). Ціна продукту - це важливий фактор під час прийняття споживчого рішення.

  Ціни є регуляторами: економічних процесів (у тому числі виробництва, розподілу товарів, обміну або споживання благ, надання послуг); окремих покупок і продажів товарів покупцям. У сукупності ціни є загальним, єдиним, цілісним ціновому механізмом.

  Ціноутворення - це процес прийняття рішень, який включає в себе встановлення ціни на товар або послугу. Для більшості товарів не можна приймати цінові рішення автономно, необхідно враховувати всі сторони структури маркетингу, а також ціни на супутні товари цієї організації, ціни фірм-конкурентів, витрати, витрати на виробництво продукту і маркетингову діяльність, попит і цілі ціноутворення організації.

  Можна виділити наступні типи ціноутворення, зокрема:

  - за видами ринку;

  - ціноутворення за асортиментом;

  - ціноутворення за географічним положенням;

  - ціноутворення відповідно до психологічними факторами;

  - ціноутворення на базі витрат;

  - ціноутворення «захопленого» товару;

  - ціноутворення по супутнім доповненням;

  - ціноутворення побічних продуктовСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 4. .

  В економічній літературі виділяють наступні види цін залежно від ряду факторів (можна зустріти повторювані види цін в різних класифікаціях):

  1) за видами ринку:

  а) ціни товарних аукціонів;

  б) ціни торгів;

  в) котирування на біржі;

  2) часу:

  а) фіксована ціна;

  б) сезонна ціна;

  в) ступінчаста ціна;

  3) обсягів продажів:

  а) оптова ціна (включаючи біржову);

  б) роздрібна ціна;

  4) державного регулювання та впливу:

  а) вільна ціна (ціна пропозиції і ціна попиту);

  б) регульована ціна (маржинальна ціна, постійна ціна);

  5) методу фіксації:

  а) тверда (інакше постійна, та ж ціна, як в класифікації по фактору часу);

  б) рухома (зафіксована на момент укладення контракту з потенційним переглядом з урахуванням ринкових змін);

  в) змінна (відповідно до змін витрат на виробництво);

  6) інформація про величину ціни:

  а) публікується - довідкова та прейскурантная;

  б) розрахункова і інші види ціни.

  Також виділяються наступні види цін:

  * Стандартна ціна - орієнтована на відносно стійкі споживчі смаки;

  * Єдина ціна, яка охоплює покупців деякої виробничо-збутової системи;

  * Базисна ціна, яка використовується для визначення якості або сорту товару. Базова ціна є вихідною з метою знаходження ціни фактично поставленого товару, якщо його властивості відмінні від зафіксованих відповідно до контрактомСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 5. ;

  * Ціна купівлі-продажу (інакше фактурна), яка визначається умовами поставки, прописаної в відповідно до контракту;

  * Світова ціна, т.е.цена великомасштабних імпортно-експортних операцій, які полягають на світових товарних ринках, в головних центрах світової та міжнародної торгівлі;

  * Номінальна ціна, яка публікується в прейскуранті, довіднику, котируваннях на біржі;

  * Ринкова ціна - продажна ціна, яка визначається ринковими умовами;

  * Ціна попиту, яка складається на споживчому ринку;

  * Тверда ціна, яка встановлюється в договорі купівлі-продажу і не підлягають зміні;

  * Лімітна ціна - гранично допустима ціна;

  * Роздрібна ціна - та ціна, по якій послуги (товари) реалізуються групам населення та іншим покупцям.

  Крім цього, виділяються:

  - ціни на будівельну продукцію;

  - закупівельні ціни на сільгосптовари;

  - тарифи вантажного і пасажирського транспорту;

  - тарифи на комунальні послуги населенню;

  - експортні та імпортні цениСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 6. .

  Розглядають окремо ціни на матеріальну продукцію і на послуги. Залежно від характеру вчиненого продукцією обороту виділяють ціни на матеріальну продукцію, серед яких виділяють закупівельні, оптові, роздрібні і відпускні.

  Закупівельні ціни - це, зокрема, ціни, що встановлюються фермами на сільгосппродукцію, оптові - на продукцію виробничо-технічного призначення, відпускні - на товари народного потребленіяШуляк П. Н. Ціноутворення: Навчально-практичний посібник / П.М. Шуляк; Російський державний соціальний університет (РГСУ). - 13-e изд., Перероблене і доповнене. - Москва: Дашков і Ко, 2012. - с. 5. .

  Оптові і відпускні ціни на промислову продукцію встановлюються компаніями-виробниками цієї продукції.

  Роздрібні ціни визначаються на товари народного споживання і певні види продукції, які мають виробничо-технічне призначення, яка реалізується населенню.

  Тарифами називаються ціни на послуги, і серед тарифів виділяються транспортні, побутові, коммунальниеШуляк П. Н. Ціноутворення: Навчально-практичний посібник / П.М. Шуляк; Російський державний соціальний університет (РГСУ). - 13-e изд., Перероблене і доповнене. - Москва: Дашков і Ко, 2012. - с. 5. .

  Порядок відшкодування транспортних витрат (франкіровкі товарів) зумовлює наступні види франко:

  - франко (до) показує, до якого місця шляху проходження товару транспортні витрати включені в ціну;

  - франко - станція відправлення показує, що транспортні витрати включені в ціну до станції відправлення, а виплата всіх інших витрат відбувається понад ціну;

  - франко - станція призначення демонструє, що в ціну товару входять транспортні витрати до моменту вивантаження його з вагона.

  Існують також інші види франко:

  - франко-вагон - станція призначення;

  - франко-вагон - станція відправлення;

  - франко-вагон - склад постачальника;

  - франко - склад покупця.

  Відповідно до порядку встановлення ціни поділяються на вільні та регуліруемиеШуляк П. Н. Ціноутворення: Навчально-практичний посібник / П.М. Шуляк; Російський державний соціальний університет (РГСУ). - 13-e изд., Перероблене і доповнене. - Москва: Дашков і Ко, 2012. - с. 5. . Перші встановлюються відповідно до згодою сторін, грунтуючись на пропозиції попиті. Регульовані ціни базуються на адміністративно-економічні методи.

  Економічне регулювання цін ґрунтується на фінансовій, податковій, кредитної, митної та бюджетної політиках.

  Адміністративне регулювання цін складають наступні методи:

  - встановлення фіксованих цін і тарифів;

  - встановлення граничних цін і тарифів;

  - встановлення граничних коефіцієнтів зміни цін;

  - встановлення граничного значення рентабельності.

  Декларуванням цін називається повідомлення цін в відповідні органи ціноутворення, місцеві органи про зростання або зміні цін з додатком їх мотивації і відповідною калькуляцією.

  У нашій країні з 02.01.1992 р адміністративне регулювання цін на основі зростаючого коефіцієнта було введено на базові продукти харчування (хліб, молоко, кефір, сир нежирний, сіль, цукор, рослинна олія), спирт, горілку, сірники, ліки, а також головні види послуг. Сукупний обсяг даних товарів становив лише одну десяту загального товарообігу Росії. Місцеві органи влади могли змінювати дані коефіцієнти. З березня 1992 були відпущені ціни на багато товарів. У 1992 і 1993 рр. регулювання цін грунтувалося на граничному значенні рентабельності. У роздрібній торгівлі дане значення було визначено за ставкою 8% до роздрібного товарообороту, в оптовій - 3% до оптового товарообороту, а в різних промислових отраслях-- в рамках 25-50% до затратамШуляк П. Н. Ціноутворення: Навчально-практичний посібник / П.М. Шуляк; Російський державний соціальний університет (РГСУ). - 13-e изд., Перероблене і доповнене. - Москва: Дашков і Ко, 2012. - с. 6. .

  Концептуальні засади ціни

  Економічна література виділяє наступні головні теорії ціни: теорія трудової вартості і теорія граничної корисності.

  Прихильники першої теорії відзначають, що ціна товару виражає його вартість. Прихильники другої теорії говорять, що ціна товару - це сума грошей, яку споживач готовий виплатити за товар з певною корисністю. У зв'язку з цим ціна є грошовим вираженням вартості товараКосінова Е. А. Ціноутворення: теорія і практика: навчальний посібник / Е.А. Косінова, Е.Н. Бєлкіна, А.Я. Казарова; Ставропольський державний аграрний університет. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - с. 10. .

  Відповідно до теорії трудової вартості, вартість товару визначена кількістю праці, який затрачено на його виробництво (можна відзначити таких дослідників, які розробили цю теорію, як В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс). Суть даної концепції полягає в тому, що товар має вартість і ціну. Вартість є втіленням суспільно корисних затрат праці в товарі, але не будь-яких, а лише відповідних середнім (для цього періоду) умовам, умінь і інтенсивності праці. Так як будь-який товар є результатом праці, це робить кожен товар якісно однорідним, і як підсумок, порівнянним і порівнянним. Ціна товару є грошовим виразом його вартості. Ціна окремого товару може відхилятися від його вартості під впливом стохастичних ринкових факторів і процесів. Отже, ця теорія передбачає об'єктивний аспект ціни в вартості, закладаючи різні концепції вартості та цениКосінова Е. А. Ціноутворення: теорія і практика: навчальний посібник / Е.А. Косінова, Е.Н. Бєлкіна, А.Я. Казарова; Ставропольський державний аграрний університет. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - с. 11. .

  Суть теорії граничної корисності полягає в тому, що основу ціни становить корисність, міру якої кожен учасник обміну визначає на основі своїх суб'єктивних уявлень. В даному випадку ринкова ціна товару залежить не стільки від витрат виробника, скільки від оцінки корисності даних витрат споживачем. При цьому ціна є автономним внестоімостним показником, для визначення якого оцінка споживачем більш значима, ніж витрати виробника. Ціна «звільняється» від вартості, для мотивування ціни в ній немає необхідності. Прихильники цієї теорії вважають, що ціна товару являє собою суму грошей, яку споживач готовий заплатити за товар певної корисності.

  В результаті суперечка зводився до наступного: що ж визначає ценутовара - «пропозиція» (вартість) або «попит» (корисність).

  Економісти з давніх пір звернули увагу на наявність певної зв'язку між корисністю блага і його ціною. Цей зв'язок знаходить своє вираження в тому, що нікому не потрібна для покупців річ не має іцени. З іншого боку, чим вище корисність речі, тим більше її ціна. Сучасна економічна теорія намагається поєднати обидва підходи до ціноутворення, синтезувавши в ціні «об'єктивність» (вартість) і «суб'єктивність» (корисність) товараКосінова Е. А.Ценообразованіе: теорія і практика: навчальний посібник / Е.А. Косінова, Е.Н. Бєлкіна, А.Я. Казарова; Ставропольський державний аграрний університет. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - С. 12. .

  1.2 Функції і система цін

  функції цін

  Функції цін є характерними для кожного виду цін. Максимальне поширення в економічній науці отримала точка зору, що ценавиполняет4 функції: облікову, перераспределительную, стимулюючу, функцію балансування пропозиції і попиту.

  При виконанні уч е тной функції ціни дають можливість здійснювати зіставлення різних благ, які годі порівняти за споживчими властивостями: праці, сировини, матеріалів, визначає величину прибутку, одержуваної організацією після реалізації товару. Ця функція ціни дозволяє здійснити зіставлення і порівняння різних послуг або товарів, здійснити організацію товарообміну, сформувати оптимальну вартість товару або послуги в грошовому вираженііСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 10. . Лише в ціннісному вираженні з'являється можливість оцінити макроекономічні параметри, галузеві показники і дані певної організацііСлепов В. А. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.А. Слепов, Т.Є. Миколаєва та ін .; Під редакцією В.А. Слепова; Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова. - Москва: Магістр: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - с. 14. . Наприклад, ВНП, ВРП, обсяг реалізованої продукції, обсяг товарообігу і інші.

  Перерозподільній функцією цін називається перерозподіл створеного соціального продукту між галузями економіки, господарськими суб'єктами, регіонами і різними соціальними групами. Зокрема, держава здійснює підтримку рівня цін на легкові автомобілі, алкогольну та тютюнову продукцію на рівні, що істотно перевищує рівень витрат. Доходи від даного перевищення направляються на підтримку досить низьких цін на товари першої необхідності.

  Діяльність стимулюючої функції полягає в пільговому і стримуючий вплив цін на різні сфери відтворення. Ціна має прямий вплив на виробництво і споживання послуг або товарів, надає стимулювання виробництва продукції через який закладається в них рівень прібиліСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 10. . Зокрема, для стимулювання виробництва прогресивної продукції держава прибирає всі цінові обмеження, які стримують зростання прибутку фірми-виробника. Разом з цим здійснюється введення жорстких цінових обмежень на товари, які є витратними компонентами в прогресивних виробництвах, для їх прискорення.

  Діяльність функції балансування пропозиції і попиту полягає в наступному. Балансування може бути досягнуто при досягненні деякого цінового рівня. У нерегульованих ринкових умовах ціна має значення стихійного регулятора соціального виробництва. Як результат виходить стихійний потік капіталу з однієї в іншу область, згортання виробництва зайвої продукції і вивільнення виробничих ресурсів для недостатньою продукції. Слід зауважити, що є неминучими нераціональні витрати соціального праці. У регульованих економічних умовах, метою яких є найбільша потенційна економія соціального праці, функція балансування реалізується із застосуванням не тільки цін, а й інших важелів, наприклад, за допомогою державного фінансування, кредитування, податкової політікіСлепов В. А. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.А . Слепов, Т.Є. Миколаєва та інші; Під редакцією В.А. Слепова; Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова. - Москва: Магістр: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - с. 14. .

  Крім цього, виділяють також наступні функції: інформаційну, функцію ціни як інструменту раціонального розміщення виробництва, функцію забезпечення прибутковості.

  Суть інформаційної функції полягає в здатності донести до виробників і покупців відомостей, зокрема, про виробничі витрати, реалізацію продукції, доходи та витрати населення.

  Функція ціни як інструменту раціонального розміщення виробництва складається в можливості впливу на прийняття рішення про потік капіталу з однієї сфери в іншу, базуючись на очікувані результати бізнесу.

  Суть функції забезпечення прибутковості виробництва полягає в прагненні організації встановити ціну на продукцію, яка забезпечує найбільший дохід при оптимальному рівні обсягу виробництва цього товару і досягнутому значенні себестоімостіСарафанова Е. В. Ціноутворення: Учеб.пособие / Є.В. Сарафанова. - 2-e изд. - М .: ИД РИОР, 2010. - с. 11. .

  Поняття системи цін

  Сучасне господарство характеризується тим, що ціни опосередковують всі ланки відтворення, будучи, в результаті, єдиною системою цін. Підпорядкованість ланок соціального відтворення - це основа внутрішньої взаємозв'язку цін в рамках єдиної системи.

  Відхилення в рівні, структурі одного виду цін викликає зміни інших видів цін. Це обумовлює взаємозв'язок між елементами механізму і суб'єктів ринку.

  Всякий блок цін і всяка окремо взята ціна, будучи частиною сукупної системи цін, мають певне економічне значення.

  Основа сучасної цінової середовища - це система цін відповідно до особливостей і масштабом обслуговування на сучасному ринкеСлепов В. А. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.А. Слепов, Т.Є. Миколаєва та інші; Під редакцією В.А. Слепова; Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова. - Москва: Магістр: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - С. 21. .

  Дана система цін представлена ​​на наступному малюнку:

  Мал. 1.1 Загальна система цін відповідно до особливостей і розмірами обслуговування сучасного ринку

  визначення світових цін було вже представлено вище.

  Цінами міжнародних регіональних ринків є ціни, які є конкретним способом реалізації світових цін і обслуговують інтернаціональні регіональні (базові) ринки, де спостерігається максимальне фокусування міжнародних центрів купівлі-продажу товарів.

  Національні ми (інакше внутріш ми) цін ами називаються ціни, що обслуговують національну економіку, які формуються з урахуванням особливостей кластерів національного господарства і з максимальним охопленням відображають кон'юнктуру послуг або товарів на внутрішньому ринку країни.

  Цінами в інтернаціональ ном спільному бізнесі називаються ціни, які обслуговують товарообіг в масштабах діяльності організацій з іноземними інвестиціями, інших форм міжнародного спільного бізнесу.

  Зовнішньоторговельний ми цін ами називаються ціни, які обслуговують обороти експортованих або імпортованих товаровСлепов В. А. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.А. Слепов, Т.Є. Миколаєва та інші; Під редакцією В.А. Слепова; Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова. - Москва: Магістр: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - с. 22. .

  За ступенем поглиблення інтернаціональної інтеграції збільшується взаємозв'язок правил формування, рівнів, структури розглянутих раніше видів цін.

  1.3 Роль і значення ціни в ринковій економіці

  Ринковий механізм заснований лише на регуляторі цінової конкуренції. Вільні ціни дають можливість найлегше домагатися вирівнювання попиту та пропозиції. Формування ціни відбувається на базі рівноваги пропозиції та попиту, і по даній ціні відбувається обмін товарів на гроші. Дана угода (компроміс) між продавцем і покупцем відбивається в рівновазі попиту і предложеніяГерасімов Б. І. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник / Б.І. Герасимов, О.В. Воронкова. - М .: Форум, 2013. - с. 7. .

  Дане рівновагу прийнято зображати на наступній діаграмі:

  Мал. 1.2 Ринкова рівновага

  Точка рівноваги визначається як конкурентна рівновага, утворене точкою перетину графіків пропозиції і попиту.

  Ринковою ціною називається єдина урівноважує ціна, яка здатна зберігатися, оскільки задовольняє інтересам покупців і продавців. Коли ринкова ціна в певний момент часу буде вищою рівноважної, виникає надлишок пропозиції над попитом; при ціні нижче рівноважної відбувається стимулювання дефіциту пропозиції в порівнянні з попитом.

  Ринок самостійно прагне до досягнення рівноваги. Наприклад, коли організація пропонує товар за ціною вище точки рівноваги, покупці оцінюють цю ціну як занадто високу, і в підсумку залишається непродана частка товару, виникає перенасичення товаром, і в кінцевому рахунку виробник змушений зменшувати ценуГерасімов Б. І. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник / Б.І. Герасимов, О.В. Воронкова. - М .: Форум, 2013. - с. 8. . Процес сходиться до рівноважного.

  Маркетингова служба організації здійснює аналіз стану ринку, цін на продукцію і очікуваний прибуток. Коли результати аналізу ринку демонструють очікуване підвищення попиту на певний товар або послугу, у виробника виникають підстави збільшення випуску в розрахунку на подальший приріст прибутку.

  Іншими словами, ринкова ціна є результатом конкурентного зіставлення цін пропозиції і попиту. Ціни у взаємодії конкуруючих сил попиту і пропозиції виконують функції регулюючу, а також балансуючу попит і пропозиція (докладніше розглянуті в п. 1.2 цієї роботи).

  На конкурентному ринку прийнято вважати, що провідну роль відіграє попит. Ціна попиту формує ціну пропозиції. Надалі здійснюється пристосування виробництва і пропозиції до запитів споживача.

  Рівновага ринку не означає, що пропорції виробництва збалансовані. Воно лише дає передумови для аналізу та здійснення оптимальних рішень, що стосуються подальшого розвитку і поліпшення виробництва.

  Різні підприємства використовують різні підходи до політики ціноутворення. У малих компаніях нерідко ціни встановлюються керівництвом. У великих підприємствах встановленням і зміною ціни займається управління підрозділів і управління по товарних асортиментах.

  Залежно від типу ринку змінюються можливості і питання політики цін. Крім випадку досконалої конкуренції інші типи ринків припускають наявність методики призначення початкової ціни на товари, що пропонуються. На наступному малюнку представлена ​​методика, яка складається з 6 етаповГерасімов Б. І. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник / Б.І. Герасимов, О.В. Воронкова. - М .: Форум, 2013. - с. 9. :

  Мал. 1.3 Методика розрахунку початкової ціни

  Таким чином, в цьому розділі розглянуто загальнотеоретичні аспекти ціни і її ролі в ринковій економіці. Зокрема, розглянуто сутність цін, типи ціноутворення і види цін, економічна концепція ціни.

  Також в цій главі розкрито функція і система цін. Ценавиполняет4 основні функції: облікову, перераспределительную, стимулюючу, функцію балансування пропозиції і попиту. Крім цього, виділяють також наступні функції: інформаційну, функцію ціни як інструменту раціонального розміщення виробництва, функцію забезпечення прибутковості.

  Крім того, розкрито значення цін і їх роль в економіці країни, розкриті точка рівноваги і рівноважна ціна. Ціни у взаємодії конкуруючих сил попиту і пропозиції виконують функції регулюючу, а також балансуючу попит і пропозицію.


  Глава 2. Класифікація та характеристика ВІТЧИЗНЯНИХ І СВІТОВИХ ЦІН

  2.1 Види цін залежно від території дії

  За територіальності використання можна класифікувати ціни наступним чином:

  - місцевої називається ціна, що діє на території міста, району і відображає нинішню ринкову кон'юнктуру. Дана ціна схильна до динаміці через зміни пропозиції, попиту та інших факторів ринку Шевчук Д.А. Ціноутворення: навчальний посібник / Д.А. Шевчук. - Москва: ГроссМедиа: РОСБУХ. - 2011. - с. 31. .

  -Регіональна називається ціна, яка встановлюється регіональними органами влади і управління. До регіональних відносяться ціни і тарифи на більшість послуг комунального або побутового характеру, які надаються громадянам. До регіональних також відносяться закупівельні ціни на сільськогосподарські товари. Транспортні ціни в регіоні залежать від транспортних витрат, які варіюються по регіонах країни. Максимальна варіація транспортних витрат спостерігається на річковому та автомобільному транспорті, оскільки на собівартість перевезення даними видами транспорту значний вплив мають природно-кліматичні факториШуляк П.М. Ціноутворення: Навчально-практичний посібник / П.М. Шуляк; Російський державний соціальний університет. - 13-e видання, перероблене і доповнене. - Москва: Дашков і Ко, 2012. - с. 104. .Розрахунок тарифних ставок здійснюється на середню дальність перевезення в деяких межах. Середня дальність перевезення є тарифним поясом. Система тарифних ставок по поясах створює тарифну схему. Вплив географічного чинника виражається в територіальній варіації цін і тарифів на побутові і комунальні послуги. Попит на багато послуг демонструє виражений сезонний характер. У проміжки часу, пов'язані з падінням попиту на послуги, встановлюються знижки з діючих тарифів. Встановлення тарифів на послуги в великій мірі є залежним від специфіки споживчої стоімостіШуляк П.М. Ціноутворення: Навчально-практичний посібник / П.М. Шуляк; Російський державний соціальний університет. - 13-e видання, перероблене і доповнене. - Москва: Дашков і Ко, 2012. - с. 115. ;

  - зональної є ціна, яка встановлюється для клієнтів, які перебувають в межах однієї географічної зониЦенообразованіе: теорія і практика: навчальний посібник / Є. А. Косінова, Е. Н. Бєлкіна, А. Я. Казарова; Ставропольський державний аграрний університет. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - с. 16. .СТРАТЕГИИ зональних цін є проміжною ціновою стратегією по відношенню до єдиної ціни і відпускної ціни підприємства за місцем виготовлення товару. Підприємець здійснює поділ свого потенційного ринку на 2 і більше зон. Для споживачів усередині однієї зони відбувається встановлення на товар однакової загальної ціни. У більш віддалених зонах ця ціна є вищою Герасименко В. В. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.В. Герасименко. - Друге видання, перероблене і доповнене. - Москва: НДЦ ИНФРА-М, 2014. - с. 149. . Умовно підприємець в Москві може поділити власний ринок на: «ближню зону» (Центральна частина Росії) - з ціновою надбавкою за поставку в 4000 руб. для всіх потенційних і наявних покупців, «північно-західну зону» (в тому числі Санкт-Петербург) - з єдиної надбавкою за доставку 8000 руб. і «далеку зону» (Північна Європа) - з надбавкою 30000 руб .;

  - поясний є єдина ціна, яка встановлюється в межах географічного пояса;

  - державної називається ціна, що встановлюється державними органами.Також існує поняття єдиної ціни, яка діє на території країни. Зокрема, в Росії до даного виду Вартість ціни на продукцію, товари, послуги, які регулюються Федеральними органами виконавчої влади РФШевчук Д.А. Ціноутворення: навчальний посібник / Д.А. Шевчук. - Москва: ГроссМедиа: РОСБУХ. - 2011. - с. 31. . Зокрема, встановлюються на наступні види продукції: енергія, газ та іниеЦветков П.В. Ціноутворення: навчальний посібник. - Друге видання / Москва: РІОР. - 2013. - с. 7. ;

  - інтервенційної називається підвищена ціна окремих видів товарів, яка встановлюється в директивному порядку державою або групою держав на базі міжурядових угод для підтримки виробництва цих товарів;

  - експортної називається ціна, за якою товари експортуються за кордон. Ці ціни формуються за наступним алгоритмом: по-перше, відбувається відбір ціни-орієнтира на світовому ринку; на другому етапі відбувається приведення даної ціни до умов угоди (з огляду на, зокрема, якість товару, транспортування, платіж, страхування, зберігання і інші фактори); по-третє, здійснюється включення мита на експорт; по-четверте, проводиться валютний переказ за курсом Центробанку на дату здійснення операції Герасименко В. В. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.В. Герасименко. - Друге видання, перероблене і доповнене. - Москва: НДЦ ИНФРА-М, 2014. - с. 23. ;

  - трансфертної називається ціна, яка застосовується при здійсненні комерційних операцій між підрозділами одного підприємства Ціноутворення: теорія і практика: навчальний посібник / Є. А. Косінова, Е. Н. Бєлкіна, А. Я. Казарова; Ставропольський державний аграрний університет. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - с. 16. .Трансфертная ціна застосовується при продажу виробів всередині компанії між його підрозділами. Зазвичай, відомості про трансфертної ціною відноситься до комерційної таємниці, оскільки завдяки цій ціні компанії виконують завдання внутрішнього характеру. Особливістю трансфертних цін є їх широке застосування в роботі ТНК і корпорацій, які мають у своєму розпорядженні філіями в ряді держав. Оскільки міжнародні корпорації функціонують в державах, які мають відмінну нормативно-правову базу, вони намагаються використовувати всі переваги ринків цих країн з метою отримання найбільшого рівня прибутку, і способом реалізації даної мети є трансфертні ціни Шевчук Д.А. Офшори: інструменти податкової оптимізації. - М .: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2011. - 49 с. . Серед цілей трансфертного ціноутворення можна відзначити наступні. Система трансфертного ціноутворення повинна надавати відомості для прийняття менеджерами підрозділів економічно обґрунтованих рішень. Також вона повинна надавати відомості для оцінювання роботи менеджерів і економічних показників роботи підрозділів. Необхідно, щоб трансфертні ціни сприяли цілеспрямованому переведення частини прибутку між підрозділами в інтересах всього підприємства. Система трансфертного ціноутворення повинна давати гарантії збереження незалежності роботи підрозділів організації, іншими словами, їх витрати будуть компенсірованиГерасіменко В. В. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.В. Герасименко. - Друге видання, перероблене і доповнене. - Москва: НДЦ ИНФРА-М, 2014. - с. 125. .

  Вид цінової диференціації за географічним принципом властивий в максимальній мірі, зокрема, тим російським підприємствам, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, пов'язану з транспортуванням продукції за межі РФ або з ввезенням її з-за кордону. Так як кількість підприємств, яке починає здійснювати експортно-імпортну діяльність, зростає, то знання склалася в цій сфері загальносвітової практики набуває все більш актуального значення. Крім того, розвиток ринкових відносин в Росії викликає однаковість способів підприємницької діяльності, включаючи сферу ціноутворення. Можна сподіватися, що вироблені ринкової практикою принципи модифікації цін зможуть згодом утвердитися і на російському ринкеГерасіменко В. В. Ціноутворення: Навчальний посібник / В.В. Герасименко. - Друге видання, перероблене і доповнене. - Москва: НДЦ ИНФРА-М, 2014. - с. 148. .

  Проблема географічної диференціації цін виникає перед організацією, якщо потрібно визначити, які ціни треба встановити для покупців, які знаходяться в різних регіонах. Необхідно визначити, чи слід підвищити ціни для споживачів з найбільш віддалених районів, щоб компенсувати підвищені транспортні витрати, несучи ризик зовсім втратити даних споживачів, або потрібно, навпаки, встановити єдині ціни для всіх покупців незалежно від їх територіальної віддаленості від підприємства.

  2.2 Світові ціни і ціни зовнішньої торгівлі

  Як характерний процесу сучасного світового співтовариства можна відзначити розвиток міжнародних відносин в сфері економіки, що представляють об'єктивні, стійкі комерційні зв'язки між окремими державами або союзами держав Ціноутворення: теорія і практика: навчальний посібник / Є. А. Косінова, Е. Н. Бєлкіна, А . Я. Казарова; Ставропольський державний аграрний університет. - Друге видання, перероблене і доповнене. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - с. 106. .

  Міжнародним ринком називається система ринків країн, які мають специфіку, яка формується внаслідок географічних, кліматичних, національних, культурних, релігійних та політичних умов. Розвиток міжнародного співробітництва зміцнює загальний тренд у напрямку до глобалізації процесів економічного характеру, сприяє міжнародній спеціалізації і кооперування виробництва, торгівлі та обміну науково-дослідними конструкторськими роботами.

  У світовій торгівлі існує особлива система цін - світові ціни. Вони формуються на основі інтернаціональних витрат виробництва, які прагнуть до середніх по світу витратам економічних ресурсів на виробництво продуктів цього типу. Інтернаціональні витрати на виробництво утворюються під впливом країн, які є головними постачальниками цих типів товарів на світовий ринок. Співвідношення попиту і пропозиції також значно впливає на освіту світових цін.

  Світовою ціною (worldmarketprice) називається грошове вираження інтернаціональної вартості товару, який реалізується на світовому ринкеМандрік Р.А. Енциклопедичний словник економіки та права. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://slovo.yaxy.ru/96.html Також її можна визначити як ціну, яка відображає найбільш представницькі угоди з цього товару на міжнародному ринку. До представницьким відносяться самі регулярні угоди, які проходять в умовах вільного торгово-політичного режиму і у вільноконвертованій валютеЦенообразованіе: теорія і практика: навчальний посібник / Е.А. Косінова, Е.Н. Бєлкіна, А.Я. Казарова; Ставропольський державний аграрний університет. - Друге видання, перероблене і доповнене. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - с. 106. .

  Ціни світового ринку ґрунтуються на інтернаціональної вартості, створюваної провідними державами-експортерами. Внутрішні ціни базуються на національній вартості і формуються відповідно до витрат національних виробників. Зазвичай рівень світової ціни нижче рівня внутрішньої.

  Множинність цін на однотипні товари в різних державах тягне за собою необхідність застосування цін світового ринку в міжнародній торговельній практиці. Це пов'язано з політикою ціноутворення, яка ведеться монополіями, а також з впливом на ціни політики державного протекціонізму, податковими і митними бар'єрами, особливими умовами торгівлі в вільних економічних зонах.

  В сучасних умовах регулярно проводяться експортні та імпортні операції за світовою ціною, яка обчислюється у вільно конвертованих валютах.

  У Росії до переходу на ринкові відносини світові ціни застосовувалися рідко, оскільки встановлювалися лише державні ціни на імпортні товари на внутрішньому ринку. А також в країні було заборонено функціонування іноземної валюти. У процесі переходу до ринкових відносин в РФ ціни стали наближатися до світових. Світові ціни стали прийматися в якості базових при утворенні внутрішніх співвідношень по цінами, що регулюються.

  На внутрішньому ринку при аналізі рівня вільних цін нерідко використовується співвідношення світових цін по аналогічної продукції, однак під впливом попиту та пропозиції внутрішні співвідношення цін, а також їх рівень можуть бути відмінними від світових цін. Наприклад, світові ціни на машини і обладнання - це, як правило, ціни виробників з Європи, Японії та США. На цинк, свинець, нікель, алюміній встановлюються ціни, що встановлюються на Лондонській біржі кольорових металів. Міжнародна торгівля ведеться за світовими цінами.

  На окремі групи товарів світові ціни можуть виступати в різних формах або видах, внаслідок чого утворюється інформаційний масив за цінами.

  Цінова інформація по можливості отримання може бути:

  - публікується;

  - отримується по спеціальних каналах (грунтуючись на запитах або розрахунках).

  Виділяють особливу групу цін фактичних угод, що публікуються досить рідко. Регулярно німецький джерело «Ргеisе» публікує ціни по 150 видам імпортованих товарів. Опубліковані ціни і ціни, одержувані по спеціальних каналах, є взаємодоповнюючими, внаслідок чого товарообіг будь-якого виду товару забезпечується ціновою інформацією.

  Всі види продукції, які є об'єктами світової торгівлі, мають кілька видів цін. Завдяки цьому існує можливість проведення взаємної перевірки цінової інформації для збільшення надійності і об'єктивності конкурентних матеріалів.

  У зв'язку з тим, що на ринку існують різні види цін, які встановлюються на певні сфери товарообігу, відбувається розбіжності інтересів між продавцями і покупцями при визначенні представницьких цін і оцінці тенденцій їх зміни. Визначення експортних та імпортних цін має відбуватися на підставі загальноприйнятих критеріїв характерності певної ціни для міжнародної торгівлі, незалежно від інтересів однієї зі сторін угоди.

  Для визначення суті світової ціни і можливостей її практичного використання необхідно зробити наступні зауваження (Малюнок 2.1):

  Малюнок 2.1 - Особливості поняття світової ціни

  В процесі проведення зовнішньоторговельних операцій в кожному конкретному випадку концепція світової ціни підлягає обговоренню та погодженню між сторонами угоди. Складність даного визначення полягає в тому, що контрагенти при визначенні світової ціни беруть за основу свої власні інтереси, не орієнтуючись на загальноприйняті в міжнародній торгівлі параметри. Тому на практиці партнери часто по-різному здійснюють трактування світових цін, що призводить до неоднозначного визначення їх рівня. Позиція однієї і тієї ж компанії щодо визначення рівня світової ціни може піддаватися зміни в діаметрально протилежну сторону в залежності від експортної або імпортної спрямованості її діяльності.

  Умовність цього поняття світової ціни обумовлена ​​також тим, що воно повинно визначати характеристику найбільш типових і часто зустрічаються умов обміну. Але на практиці такий обмін дуже різноманітний і не завжди може бути систематизований і приведений до спільного знаменника. Кожна ціна, яка є категорією ринку, не може бути визначена лише за допомогою обчислень на основі досвіду минулих угод, навіть якщо будуть застосовані розрахунки за загальноприйнятою методологією з необхідними прогнозними оцінками і використанням найбільш представницьких конкурентних матеріалів. Підсумкова величина ціни визначається за підсумками комерційних переговорів з конкретним контрагентом, в результаті яких відбувається досягнення балансу інтересів обох сторін угоди в кожному конкретному випадку.

  Ухвалення загальної формули розрахунку цін можливе за окремими видами товару, наприклад, нафти і нафтопродуктів.Більш-менш певні вартісні параметри володіє, перш за все, товари серійного і масового виробництва, які реалізуються в організованих формах торгівлі.

  В силу деяких причин, таких як варіація значущості конкретних територіальних ринків в структурі світового ринку, ролі і місця на них конкретних продавців і споживачів, видів, методів торгівлі і т.д., світові ціни є динамічною категорією.

  Всі міркування про рівень світової ціни і ознаках, якими вона повинна володіти, не матимуть ніякої сили, якщо обговорювані на переговорах ціни не можна захистити або спростувати конкурентними матеріалами.

  Найчастіше у світовій практиці пред'являються 2основних вимоги до ціни світового ринку:

  - ціна повинна бути доступною для будь-якого продавця і споживача;

  - ціна повинна бути типовою і відображати умови торгівлі в найбільш суттєвою або чільної частини товарообігу.

  На ринках з інтенсивним товарообміном кількісний показник може бути несуттєвим. Так, багато років, починаючи з 1951 р, з політичних мотивів США не надавали колишньому СРСР режим найбільшого сприяння (РНБ) у торгівлі, і в таких дискримінаційних умовах постачальники колишнього СРСР по багатьох товарах не могли вважати представницьким для себе ринок США. Хоча в етоже час більшість інших учасників обміну розглядало ціни в торгівлі з США в якості світових. РНБ є найважливішим правовим принципом, на якому базується робота СОТ. Всі пільги та привілеї, які надані однією країною-учасницею СОТ продукту або постачальнику послуги іншої країни негайно поширюється на інших учасників СОТ. Продукти харчування й постачальники продуктів при їх ввезенні на територію іншої держави повинні використовувати ті ж пільги, привілеї, переваги та інші вигоди, що і продукти, і постачальники продуктів, які походять з будь-якого іншого держави-учасниці СОТ. Потрібно відзначити, що правила СОТ передбачають деякі винятки з режиму найбільшого сприяння по строго певними позиціями.

  На практиці ціни головних постачальників і споживачів певної продукції можуть використовуватися як світові ціни по багатьох товарах.

  Процес утворення і зміни цін світової торгівлі має дві характерні особливості. Перша особливість полягає у взаємодії світових цін і внутрішніх цін окремих країн.

  Формування світових цін залежить від умов виробництва і обміну, які складаються всередині країни. Варто відзначити, що в більшості випадків внутрішня ціна не зумовлює підсумковий рівень світової ціни. При переході від внутрішніх цін до світових при експорті та від світових до внутрішніх при імпорті виникає цілий ланцюжок доплат, які нашаровуються на світові ціни при імпорті (мита, компенсаційні збори і т.п.) або «відшаровуються» при експорті від внутрішніх цін (в зокрема, податкові, транспортні та інші пільги і субсидії).

  Інша особливість механізму визначення світових цін полягає в багатошаровості світового ринку, яка проявляється в варіації і множинності цін світової торгівлі. Іншими словами, дана особливість пов'язана з паралельним існуванням цілого ряду цін на один і той же товар.

  Диференціація світових цін може викликатися такими факторами:

  - транспортний фактор (територіальна диференціація цін);

  - характер торгової угоди (звичайна, спеціальна);

  - комерційні умови поставок (комерційна диференціація цін) і іншими.

  Множинність світових цін полягає в існуванні різних рівнів цін на подібні товари, які реалізуються при однакових умовах, на близьких в територіальному відношенні ринках.

  Множинність світових цін залежить від характеру продукції, організованості ринку, його насиченості інформаційної складової, специфіки споживання продукції.

  Множинність світових цін виражена в меншій мірі при найбільш однорідної продукції, високий рівень організованості ринку і близькою оцінці корисності продукції різними покупцями.

  Види світових цін

  У міжнародній торгівлі існують наступні види цін (Рисунок 2.2):

  Малюнок 2.2 - Види світових цін

  Далі розглянемо кожен вид світових цін докладніше.

  Довідковими цінами називаються ціни на товари, які реалізуються по каналах внутрішньої оптової та міжнародної торгівлі. Публікація довідкових цін здійснюється в періодичних виданнях об'єднаннями виробників, бюро і інформаційними агентствами, брокерськими або консультаційними фірмами. У світовій торгівлі довідкові ціни мають широке застосування. Довідкові ціни зазвичай завжди завищені, так як вони відображають в основному інтереси продавців. У деяких випадках, видання, які займаються публікацією довідкових цін, такі як «МеtаlBulletin», за інформаційну базу використовують повідомлення про ціни споживачів. В результаті зменшується різниця між реальними ринковими і довідковими цінами. Особливе значення в ряду довідкових цін мають офіційні ціни продажів на нафту, які встановлюються країнами, що входять в ОПЕК.

  Цінами прейскурантів, каталогів і проспектів називаються встановлені і висилаються конкретного кола осіб або публікуються виробниками в галузевих виданнях ціни потенційної реалізації на основні види або сорти товарів серійного або масового виробництва. Співвідношення з реальними цінами у даних цін таке ж, як і у довідкових цін.

  Ціни в каталогах, прейскурантах, проспектах можуть бути вказані як внутрішні роздрібні (або оптові), так і ціни для експорту. Внутрішня ціна може бути знижена на 20-25% при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. Як правило, ці ціни не включають спеціальну експортну спрямованість.