Дата конвертації29.06.2017
Розмір57.64 Kb.
Типреферат

Скачати 57.64 Kb.

Техніко-економічне обґрунтування розробки програмного засобу для аналізу господарської діяль

8 Економічний розділ

8.1 Техніко-економічне обгрунтування розробки програмного засобу для аналізу господарської діяльності підприємства

Необхідно розрахувати економічну ефективність розробки для програмного продукту на тему "АРМ менеджера з продажу косметики".

У техніко-економічному обгрунтуванні будуть розглянуті наступні питання:

 • планування розробки з побудовою мережевого графіка;

 • розрахунок вартості розробки;

 • економічна ефективність розробки.

У першій частині ТЕО необхідно розрахувати термін розробки та побудувати мережевий графік робіт зі створення програмного забезпечення «АРМ менеджера з продажу косметики». В даному випадку під розробкою маються на увазі не тільки програми обробки запитів до бази даних, а програмне забезпечення «АРМ менеджера з продажу косметики» в цілому.

У другій частині ТЕО необхідно розрахувати вартість розробки програмного забезпечення «АРМ менеджера з продажу косметики» з моменту отримання першого варіанта технічного завдання і закінчуючи оформленням документації та здачею розробки. При цьому враховується, що розробка проводиться на кошти, що виділяються з Держбюджету (фінансування за цільовими програмами).

8.2 Планування розробки з використанням мережевого графіка

Велика складність і комплексність науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт значно ускладнює планування розробки. Найбільш зручними в цих умовах є системи мережевого планування і управління, засновані на застосуванні мережевих моделей планованих процесів, що допускають використання сучасної обчислювальної техніки, що дозволяють швидко визначити наслідки різних варіантів керуючих впливів і знаходити найкращі з них. Вони дають можливість керівникам своєчасно отримувати достовірну інформацію про стан справ, про що виникли затримки та можливості прискорення ходу робіт, концентрують увагу керівників на "критичних" роботах, що визначають тривалість проведення розробки в цілому, змушують удосконалювати технологію і організацію робіт, які безпосередньо впливають на терміни проведення розробки , допомагають складати раціональні плани робіт, забезпечують узгодженість дій виконавців.

Планування науково-дослідних робіт із застосуванням мережевого методу ведеться в наступному порядку:

 1. складається перелік подій і робіт;

 2. встановлюється топологія мережі;

 3. будується мережевий графік по темі;

 4. визначається тривалість робіт (t ож);

 5. розраховуються параметри мережевого графіка;

 6. визначається тривалість критичного шляху;

 7. проводиться аналіз та оптимізація мережного графіка, якщо це необхідно.

У переліку подій та робіт вказують кодові номери подій і їх найменування, в послідовності від вихідної події до завершального, при розташуванні кодових номерів і найменувань робіт перераховуються всі роботи, які мають загальне початкова подія.

Вихідні дані для розрахунку отримують методом експертних оцінок. Для робіт, час виконання яких невідомо, виконавець або інші фахівці, які залучаються в якості експертів, дають у відповідність з прийнятою системою дві ймовірні оцінки тривалості:

t min - мінімальну;

t max - максимальну.

Ці величини є вихідними для розрахунку очікуваного часу t ож за формулою (8.1), яка приведена нижче:

t ож = (3 * t min + 2 * t max) / 5 (8.1)

Після побудови графіка та вибору необхідних вихідних даних розраховують параметри мережі: терміни здійснення подій, резерви часу, тривалість критичного шляху. Розрахунок параметрів мережі найзручніше виконувати табличним методом, якщо число подій не перевищує 100-150. Цій умові відповідає проведена розробка.

При описі мережі "в термінах робіт" визначають ранні і пізні терміни початку і закінчення робіт (формули (8.2) - (8.5)).

Ранній термін початку:

Трн i, j = Tp i (8.2)

Пізній термін початку:

T пн i, j = T п i - t i, j (8.3)

Ранній термін закінчення:

Tpo i, j = Tp i + t i, j (8.4)

Пізній термін закінчення:

T по i, j = T п j (8.5)

Роботи мережевої моделі можуть мати два види резервів часу: повний (R Пi, j) і вільний (R ci, j). Повний резерв показує, на скільки може бути збільшена тривалість даної роботи або зрушено її початок так, щоб тривалість максимального з проходять через неї шляхів не перевищила критичного шляху. Повний резерв, якщо він не використаний до кінця при виконанні даної роботи, частково може бути перераспределён і між іншими роботами, що лежать на даному шляху. Повний резерв розраховується за формулою (8.6) або за формулою (8.7), які представлені нижче.

R п = ТПО-Трн-Тож (8.6)

R п = ТПО-Тро, тому що Тро = Трн + Тож (8.7)

Вільний резерв показує максимальний час, на яке можна збільшити тривалість даної роботи або змінити її початок, не змінюючи ранніх термінів початку наступних робіт.

Він є незалежним резервом часу даної роботи, тому що використання його не змінює величини вільних резервів решти робіт мережі.

Вільний резерв розраховується за формулою (8.8).

Rc 0-1 = Трн 1-2 - Трн 0-1 -теж 0-1 (8.8)

Відповідно до вищевикладеної методикою наведемо планування розробки.

Перелік подій і робіт по кожному етапу наводиться в таблиці 8.1. Процес розробки підрозділяється на п'ять етапів:

 1. Підготовчий етап.

 2. Вибір методів і засобів вирішення.

 3. Розробка алгоритмів програм.

 4. Налагодження програм і аналіз результатів.

 5. Оформлення документації та підготовка до здачі розробки.

У таблиці 8.1 наведено перелік подій і робіт, що мають місце при розробці програмного продукту «АРМ менеджера з продажу косметики».


Таблиця 8.1 - Перелік подій і найменування робіт

етапу

соб.

подія

код

роботи

Назва роботи

I

0

Перший варіант ТЗ отримано

0-1

0-3

Узгодження і уточнення першого варіанту ТЗ

Складання переліку матеріалів по тематиці

1

1

Проміжний варіант ТЗ узгоджений

1-2

Складання остаточного вари-анта ТЗ

22

2

Остаточний варіант ТЗ затверджений

2-5

Проведення аналізу існуючих методів рішення і отримання порівняльних характеристик.

33

3

Перелік матеріалів з тематики складений

3-4

Вивчення матеріалів по тематиці

II

44

4

Матеріали по тематиці завдання вивчені

4-8

Вибір остаточного методу рішення

5

55

Аналіз існуючих методів вирішення проведено. Порівняльні характеристики отримані

5-6

Попередній вибір методу рішення

66

Метод рішення предва-редньо обраний

6-7

Уточнення та узгодження обраний-ного методу рішення

77

Обраний метод вирішення узгоджений

7-8

Затвердження остаточного методу рішення

III

88

Остаточний метод вирішення затверджений

8-9

8-10

8-11

Вивчення літератури з ЯП

Складання ескізного варіанту алгоритму

Аналіз вхідний і вихідний інфор-мації

99

Література по ЯП вивчена

9-14

Вибір мови програмування

10

Ескізний варіант алго-ритму складено

10-12

Уточнення алгоритму рішення

11

Аналіз вхідних і вихід-ної інформації проведено

11-12

Уточнення алгоритму рішення

12

Алгоритм рішення прора-ботан

12-13

Розробка блок-схеми алгоритму

13

Блок-схема алгоритму складена

13-14

Вибір мови програмування

14

Мова програмування обраний

14-15

14-16

Визначення структури програми

Робота над модулями програми

15

Структура програми розроблена

15-17

Робота над текстами програм

16

Модульна структура розроблена

16-17

Робота над текстами програм

IV

17

Тексти програм склад-лени

17-18

17-19

Логічний аналіз програми і її коригування

компіляція програм

18

Логічний аналіз прог-Рамм, їх коригування завершені

18-20

Виправлення помилок в програмах

Продовження таблиці 8.1

19

Компіляція програм за-вершена

19-21

Редагування програм в єдиний модуль

20

Виправлення помилок за-вершити

20-21

Редагування програм в єдиний модуль

21

Редагування програм в єдиний завантажувальний модуль завершено

21-22

21-23

виконання програм

Аналіз результатів виконання

22

Виконання програм завершено

22-23

Перевірка функцій програм в різних умовах роботи

V

23

Аналіз результатів виконання програм завершено

23-24

23-25

Перевірка функцій програм в різних умовах роботи

випуск документації

24

Перевірка функцій прог-Рамм в різних умовах роботи завершена

24-26

Підготовка звіту про роботу

25

Випуск документації завершено

25-26

Назва роботи. Підготовка звіту про роботу

26

Звіт про роботу подгото-влен

На підставі переліку подій та робіт побудований мережевий графік робіт, який представлений в додатку даної курсової роботи.

Гуртки на мережевому графіку позначають події, стрілки - роботи, номер над стрілкою - час, необхідний для виконання даної роботи. Кожен гурток, який зображає подія, ділиться на чотири сектори. У верхньому секторі розташовується номер події, в лівому секторі - ранній термін настання події, в правому секторі - пізній термін закінчення події. У нижньому секторі розташовується резерв часу настання події.

Для визначення повного резерву часу роботи треба з числа в правому секторі кінцевого події відняти число в лівому секторі початкового події та тривалість роботи між кінцевим і початковим подіями. Для визначення вільного резерву треба з числа в лівому секторі кінцевого події відняти число в лівому секторі початкового події і тривалість роботи.

Розрахунок параметрів мережного графіка зручно робити, послідовно заповнюючи таблицю параметрів мережі за певними правилами.

Розрахунок очікуваного часу виконання роботи Тож здійснюється за формулою (8.1) з використанням мінімальної Т min і максимальної Tmax імовірнісних оцінок тривалості робіт.

Ранній початок робіт, Трн i, j виходять з вихідної події, дорівнює нулю, а раннє закінчення T ро i, j цих робіт одно їх тривалості. Ранній початок подальших робіт визначається шляхом вибору максимального з термінів раннього закінчення попередніх робіт.

Раннє закінчення кожної роботи T ро i, j визначається за формулою (8.3) і фактично дорівнює сумі величин раннього початку і тривалості даної роботи.

Заповнення графи пізнього строку закінчення робіт T по i, j, крім її останнього рядка проводиться знизу вгору наступним чином: знаходяться всі роботи, наступні за розглянутої, і визначаються різниці між пізнім закінченням цих робіт і їх тривалістю. Мінімальна з отриманих величин заноситься в графу пізнього строку закінчення робіт.

Повний R п i, j і вільний Rc i, j резерви часу визначаються за формулами (8.7) і (8.8) відповідно.

Параметри мережного графіка представлені в таблиці 8.2.

Т Абліцов 8.2 - Параметри мережного графіка

код подій

Tmin

Tmax

tож

Трн i, j

Tро i, j

TПН i, j

Tпо i, j

Rп i, j

Rc i, j

0-1

0,5

1

0,7

0,0

0,7

0,0

3,0

2,3

0,0

0-3

1

1,5

1,2

0,0

1,2

2,9

4,1

2,9

0,0

1_2

2,5

3,5

2,9

0,7

3,6

3,0

5,9

2,3

0,0

2_5

1,5

2

1,7

3,6

5,3

5,9

7,6

2,3

0,0

3_4

2,5

3

2,7

1,2

3,9

4,1

6,8

2,9

0,0

4_8

0,5

1

0,7

3,9

4,6

6,8

7,5

2,9

0,0

5_6

2

3

2,4

5,3

7,7

7,6

10,0

2,3

0,0

6_7

1,5

2,5

1,9

7,7

9,6

10,0

11,9

2,3

0,0

7_8

1

1,5

1,2

9,6

10,8

11,9

13,1

2,3

0,0

8_9

2

3

2,4

4,6

7,0

7,5

9,9

2,9

0,0

8_10

1,5

2

1,7

10,8

12,5

13,1

14,8

2,3

0,0

8_11

1

1,5

1,2

12,5

13,7

14,1

15,3

1,6

0,0

9_14

1

2

1,4

7,0

8,4

9,9

11,3

2,9

0,0

10_12

1,5

2

1,7

12,5

14,2

14,8

16,5

2,3

0,0

11_12

1

1,5

1,2

13,7

14,9

15,3

16,5

1,6

0,0

12_13

1

1,5

1,2

14,2

15,4

16,5

17,7

2,3

0,0

13-14

1

2

1,4

15,4

16,8

17,7

19,1

2,3

0,0

14-15

2

2,5

2,2

16,8

19,0

19,1

21,3

2,3

0,0

14-16

2,5

3

2,7

8,4

11,1

11,3

14,0

2,9

0,0

15-17

6

8

6,8

19,0

25,8

21,3

28,1

2,3

0,0

16-17

20

25

22,0

11,1

33,1

14,0

36,0

2,9

0,0

17-18

10

15

12,0

25,8

37,8

28,1

40,1

2,3

0,0

17-19

1

2

1,4

33,1

34,5

36,0

37,4

2,9

0,0

18-20

2

2,5

2,2

37,8

40,0

40,1

42,3

2,3

0,0

19-21

2

3

2,4

34,5

36,9

37,4

39,8

2,9

0,0

20-21

2

3

2,4

40,0

42,4

42,3

44,7

2,3

0,0

21-22

1,5

3

2,1

36,9

39,0

39,8

41,9

2,9

0,0

21-23

1

1,5

1,2

42,4

43,6

44,7

45,9

2,3

0,0

22-23

1,5

2,5

1,9

39,0

40,9

41,9

43,8

2,9

0,0

23-24

1

3

1,8

43,6

45,4

45,9

47,7

2,3

0,0

23-25

2

2,5

2,2

40,9

43,1

43,8

46,0

2,9

6,8

24-26

2

2,5

2,2

45,4

47,6

47,7

49,9

2,3

0,0

25-26

3,5

4,5

3,9

49,9

53,8

46,0

49,9

0,0

0,0

  1. Розрахунок вартості розробки

Величину витрат на науково-дослідні роботи визначають на основі методу калькуляцій. У цьому випадку витрати визначаються розрахунком за окремими статтями витрат і їх подальшим підсумовуванням в формі. Розглянемо витрати по окремих статтях витрат.

   1. Розрахунок статті "матеріали, покупні вироби, напівфабрикати"

На цю статтю відноситься вартість матеріалів, покупних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних цінностей, що витрачаються безпосередньо в процесі виконання дипломної роботи. Ціна матеріальних ресурсів визначається за відповідними цінників. У вартість матеріальних витрат включаються транспортні витрати (10% від роздрібної ціни).

Розрахунок статті "матеріали, покупні вироби, напівфабрикати" наводиться в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 - Матеріали, покупні вироби, напівфабрикати

Найменування

товару

Од. вимірювання

Кількість

Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)

Сума ПДВ (18%)

Сума з ПДВ

дискета

шт.

3

900

162

3186

Папір для принтера

Упаковка (100 арк.)

1

2500

450

2950

Папка для документів

шт.

1

750

135

885

Всього витрат:

7021

З урахуванням транспортних витрат:

7021+ (7021 * 0,1) = 7723 (руб.)

8.3.2 Розрахунок основної заробітної плати

До цієї статті відносяться основна заробітна плата працівників, а також премії, що входять до фонду заробітної плати. Розрахунок основної заробітної плати виконується на основі трудомісткості виконання кожного етапу в людино-годинах і величини місячного посадового окладу виконавця.

Середня кількість робочих днів у місяці дорівнює 21, а середня тривалість робочого дня становить 8 годин. Отже, годинна заробітна плата визначається діленням розміру окладу на кількість робочих годин у місяці (тобто на 168 годин).

Тарифна ставка на підприємстві становить 230000 крб. Трудомісткість визначається наступним чином: за таблицями 1 і 2 знаходиться кількість годин, яке необхідно витратити на кожен з 5-ти етапів розробки.

Наприклад, на першому етапі розробки потрібно кількість годин, яка дорівнює загальній кількості продолжительностей робіт, коди яких: 0-1, 0-3, 1-2, 2-5, 3-4.

Твір трудомісткості на суму годинної заробітної плати визначає витрати по зарплаті для працівника на весь час розробки.

Розрахунок основної заробітної плати по темі наведено в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4 Розрахунок основної заробітної плати

Найменування етапів робіт

виконавець

розряд

тарифний коефіцієнт

Оклад (руб.)

Годинна зар.плата (руб.)

Трудомісткість (чол. / Год)

Витрати по зар.плата (руб.)

1. Підготовчий етап

Технік-програміст

8

2,17

499100

2971

4,1

12180

2.Вибор методів і засобів вирішення.

Технік-програміст

8

2,17

499100

2971

3,1

9120

Продовження таблиці 8.4

3. Розробка алгоритмів і програм

Технік-програміст

8

2,17

499100

2971

23,9

71003

4. Налагодження програм і аналіз результатів

Технік-програміст

8

2,17

499100

2971

8,2

24361

5.Oформленіе документації та підготовка до здачі

Технік-програміст

8

2,17

499100

2971

5,6

16637

РАЗОМ:

133390

8.3.3 Розрахунок додаткової заробітної плати

На цю статтю відносяться виплати, передбачені законодавством про працю за невідпрацьований з поважних причин час: оплата чергових і додаткових відпусток і т.п. (Приймається в розмірі 30% від суми основної заробітної плати):

133390 * 0.3 = 40017 (грн.)

8.3.4 Розрахунок відрахувань на соціальні потреби

Витрати за цією статтею визначаються у відсотковому відношенні від суми основної та додаткової заробітної плати:

- відрахування від фонду оплати праці (ФСЗН (35%) + єдиний платіж (4%)) - 39%:

(133390 + 40017) * 0,39 = 67629

8.3.5 Розрахунок накладних витрат

До цієї статті відносять витрати з управління науково-дослідною організацією, яка виконує дану розробку, а також витрати по утриманню та ремонту будівель, споруд, обладнання, комунальні послуги і т. П.

Накладні витрати приймаються в розмірі 250% від суми основної заробітної плати.

133390 * 2.5 = 333475 (грн.)

8.3.6 Розрахунок договірної ціни

Калькуляція вартості розробки наведена в таблиці 8.5.

Повна собівартість розробки визначається підсумовуванням пп.1 - 5 таблиці 8.5, формула (8.9).

Собівартість = мат. + Осн.з / п + доп.з / п + фот + накл.расх (8.9)

Себестоісость = 7723 + 133390 + 40017 + 67929 + 333475 = 582804

Оптова ціна визначається наступним чином:

Цопт = собівартість + прибуток.

Прибуток становить 30% від собівартості:

Прибуток = 582804 * 0.3 = 174841 (грн.)

Цопт = 582804+ 174841 = 757645 (грн.)

Відрахування до місцевого бюджету

Цопт / 97 * 3 = 23432

Відпускна ціна визначається за формулою (8.10):

Ц отп = Ц опт + ПДВ (руб.) (8.10)

Цотп = 757645 + 136376 = 894021

При розрахунку договірної ціни в загальну вартість закладається сума податку на додану вартість, рівного 18% від оптової ціни.

Отже, договірна ціна (тобто відпускна ціна з урахуванням ПДВ) розробки складе 1030397 (руб.)


Таблиця 8.5 - Планова калькуляція вартості розробки програмного продукту

№ п \ п

Найменування статті витрат

Витрати (в руб.)

1

Матеріали, покупні вироби, напівфабрикати

7723

2

Основна з \ п

133390

3

Додаткова з \ п

40017

4

Відрахування від ФОП

67929

5

Накладні витрати

333475

6

повна собівартість

582804

7

прибуток

152190

8

Оптова ціна

757645

9

Відрахування до місцевого бюджету

23432

10

Відпускна ціна

894021

11

сума ПДВ

136376

12

Відпускна ціна з ПДВ

1030397

8.4 Економічна ефективність розробки

Основне завдання, поставлене перед розробником - це створення програмного забезпечення (ПО) для автоматизованого робочого місця менеджера з продажу косметики. Розробка не мала раніше подібних аналогів і є спеціалізованим ПО, яке забезпечує наступні функції:

 • занесення інформації про клієнта в базу даних;

 • оформлення заказу;

 • отримання сертифікату і чека на придбану продукцію.Головна сторінка


    Головна сторінкаТехніко-економічне обґрунтування розробки програмного засобу для аналізу господарської діяль

Скачати 57.64 Kb.