Дата конвертації16.06.2017
Розмір185.23 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 185.23 Kb.

Техніко-економічне обґрунтування створення нового підприємства

ованія затверджуються рішенням загальних зборів учасників обшества

Фонди знаходяться в повному розпорядженні Товариства.

9.7.Общество утворює резервний фонд в розмірі 15% Статутного капіталу. Його формування здійснюється шляхом щорічних відрахувань в сумі 5% до досягнення зазначеного розміру.

Резервний фонд може бути використаний на покриття збитків Товариства і не може бути використаний для інших цілей.

Збитки будуть покриватися в першу чергу з резервного фонду в порівнянні з іншими джерелами.

9.8.Общество має право надавати за рахунок своїх власних коштів іншим підприємствам і громадянам, в тому числі і своїм працівникам, займ на умовах, що визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процента за користування ним.

9.9.Общество здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, забезпечує збереження бухгалтерських і фінансових документів, веде статистичну звітність і надає її дані в установлені терміни відповідним органам, встановлює перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю в порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор і бухгалтер Товариства несуть відповідальність за достовірність даних бухгалтерського обліку.

X. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

10.1. Відносини Працівника і Товариства, що виникли на основі трудового договору (контракту), регулюються законодавством Російської Федерації про працю.

10.2.Трудовие доходи працівника Товариства визначаються його трудовим внеском п максимальним розміром не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється чинним законодавством.

10.3.Форма, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників встановлюються Товариством самостійно.

10.4.Работнікі Товариства підлягають соціальному і медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених для робітників і службовців державних підприємств. Суспільство вносить внески по соціальному і медичному страхуванню і соціальному забезпеченню, в пенсійний фонд в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

10.5.Общество забезпечує своїм працівникам здорові і безпечні умови праці і несе відповідальність за дотримання чинного законодавства РФ про охорону праці. Також Товариство несе відповідальність в установленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю працівників.

10.6.Права і повноваження трудового колективу регулюються чинним законодавством.

XI. УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ

11.1.Органамі управління Товариства є:

- Загальні збори учасників

- Директор.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження зуправління справами суспільства.

XII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

12.1.Компетенція загальних зборів учасників

12.1.1.К виключної компетенції загальних зборів учасників товариства належать:

1. визначення основних напрямків діяльності товариства;

2. прийняття рішення про участь в асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій, господарських товариствах;

3. прийняття рішення про створення філій та відкриття представництв;

4. утвержденйе річних звітів і річних бухгалтерських балансів;

5. внесення змін до установчого договору;

6. внесення змін і доповнень до статуту товариства, прийняття статуту товариства в новій редакції;

7. прийняття рішення про розміщення товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів;

8. прийняття рішення про затвердження грошової оцінки негрошових внесків, внесених до статутного капіталу учасниками;

9. ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок його майна і про внесення відповідних змін до статуту товариства;

10. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства;

11. прийняття рішення про затвердження підсумків внесення додаткових вкладів учасниками товариства до статутного капіталу, і про внесення до статуту змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу товариства, збільшенням номінальної вартості часток учасників товариства, які зробили додаткові внески, а в разі потреби також змін, пов'язаних зі зміною розмірів часток учасників товариства;

12. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства на підставі заяви учасника товариства про внесення додаткового вкладу та про внесення до установчих документів товариства змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу товариства і зміною розмірів часток учасників товариства;

13. прийняття рішення про прийом в суспільство третьої особи (третіх осіб) і про внесення до установчих документів товариства змін, пов'язаних з прийняттям третьої особи (третіх осіб) в суспільство, визначенням номінальної вартості і розміру його частки (їх часток), збільшенням розміру статутного капіталу товариства і зміною розмірів часток учасників товариства;

14. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості часток всіх учасників товариства у статутному капіталі і (або) погашення часток, що належать товариству і про внесення відповідних змін до статуту товариства;

15. прийняття рішення про розподіл або продаж частки, що належить суспільству, між усіма учасниками суспільства пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі товариства та про внесення відповідних змін до статуту товариства;

16. прийняття рішення про продаж частки, що належить суспільству, всім або деяким учасникам товариства, в результаті якої змінюються розміри часток його учасників і про внесення відповідних змін до установчих документів;

17. прийняття рішення про надання згоди суспільства на заставу частки (частини частки) учасником товариства іншому учаснику товариства або третій особі;

18. прийняття рішення про виплату кредиторам дійсної вартості частки (частини частки) учасника товариства, на майно якого звертається стягнення, суспільством або іншими учасниками товариства, та визначення порядку виплати;

19. прийняття рішення про внесення учасниками товариства вкладів в майно товариства;

20. прийняття рішення про розподіл чистого прибутку товариства між учасниками товариства;

21. прийняття рішення в разі припинення у товариства права користування майном до закінчення терміну, на який таке майно було передано в користування товариств) з якості внеску до статутного капіталу, про надання учасником товариства передав майно, грошової компенсації, що дорівнює платі за користування таким же майном на подібних умовах протягом строку і порядку її подання;

22. обрання директора товариства;

23. дострокове припинення повноважень директора;

24. прийняття рішення про передачу повноважень учаснику товариства на підписання договору між суспільством і особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу товариства;

25. прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу товариства комерційної організації або індивідуальному підприємцю (далі-управитель), затвердження такого управляючого і умов договору з ним;

26. прийняття рішення про передачу повноважень учаснику товариства на підписання договору з керуючим;

27. затвердження, внесення змін і доповнень в документи, що регулюють внутрішню діяльність товариства;

28. прийняття рішення про порядок проведення загальних зборів учасників товариства в частині неврегульованої Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю", статутом і внутрішніми документами суспільства;

29. призначення аудиторської перевірки, твердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг;

30. прийняття рішення про відшкодування суспільством учаснику витрат на оплату послуг аудитора;

31. прийняття рішення про відшкодування ініціаторам позачергових загальних зборів витрат на його підготовку, скликання та проведення за рахунок коштів товариства;

32. прийняття рішення про вчинення товариством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

33. прийняття рішення про вчинення значного правочину;

34. прийняття рішення про надання учаснику (учасникам) товариства додаткових прав та їх відображення в статуті;

35. прийняття рішення про припинення або обмеження додаткових прав, наданих всім учасникам товариства;

36. прийняття рішення про припинення або обмеження додаткових прав, наданих певному учаснику суспільства;

37. прийняття рішення про покладання на всіх учасників товариства додаткових обов'язків і відображення їх в статуті товариства;

38. прийняття рішення про покладання додаткових обов'язків на певного учасника та відображення їх в статуті товариства;

39. прийняття рішення про припинення додаткових обов'язків;

40. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства;

41. призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційних балансів.

12.1.2.Общее збори не вправі розглядати і приймати рішення з питань, не віднесених Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" та статутом товариства до його компетенції.

12.1.3.Общее збори не головує у справах суспільства, а обмежує свою діяльність прийняттям рішень у справах суспільства.

12.1.4.Общее збори учасників товариства мають право приймати рішення тільки з питань порядку денного, повідомленими учасникам товариства відповідно до порядку, встановленого статутом товариства, за винятком випадків, якщо в даному загальних зборах беруть участь всі учасники товариства.

12.1.5.Решенія, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для всіх учасників - як-присутніх, так і відсутніх на цих зборах.

12.2.Решенія загальних зборів учасників.

12.2.1.Решенія з питань, зазначених у підпунктах 3,6,9.10,11.14,15,19,23 пункту 12.1.l. статуту товариства приймаються більшістю в дві третини голосів від загального числа голосів учасників товариства.

Рішення з питання, зазначеного в підпункті 36 пункту 12.1.1.устава суспільства приймається більшістю в дві третини голосів від загального числа голосів учасників товариства, за умови, якщо учасник товариства, якому належать такі додаткові права, голосував за прийняття такого рішення або дав письмову згоду .

Рішення з питання, зазначеного в підпункті 38 пункту 12.1.1.устава суспільства приймається більшістю в дві третини голосів від загального числа голосів учасників товариства, за умови, якщо учасник товариства, на якого покладаються такі додаткові обов'язки, голосував за прийняття такого рішення або дав письмову згода.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 5,8,12,16,18,34,35,37,39,40 пункту 12.1.1. пункту статуту товариства приймаються всіма учасниками товариства одноголосно.

Рішення з інших питань приймаються загальними зборами більшістю голосів від загального числа голосів учасників товариства, крім питань зазначених у підпунктах 17,21,32 пункту 12.1.1. статуту товариства.

При прийнятті рішення з питання, зазначеного в підпункті 17 пункту 12.1.1. статуту товариства, голоси учасника товариства, який має намір закласти свою частку (частину частки), при визначенні результатів голосування не враховуються.

Рішення з питання, зазначеного в підпункті 21 пункту 12.1.1. статуту товариства, приймається загальними зборами учасників без врахування голосів учасника товариства, який передав товариству в якості внеску до статутного капіталу право користування майном, яке припинилося достроково.

Рішення з питання, зазначеного в підпункті 32 пункту 12.1.1. статуту товариства. приймається загальними зборами учасників більшістю голосів від загального числа голосів учасників товариства, не зацікавлених у її здійсненні.

12.2.2.Решенія з питання про внесення змін і доповнень до статуту товариства, прийняття статуту товариства в новій редакції приймається більшістю в дві третини голосів від загального числа голосів учасників товариства за винятком таких випадків:

- прийняття рішень про внесення, зміні та виключення зі статуту товариства положень, що встановлюють порядок здійснення переважного права купівлі частки (частини частки) непропорційно розмірам часток учасників товариства;

- прийняття рішення про внесення, зміні та виключення зі статуту товариства положень, що встановлюють порядок визначення розмірів внесків у майно товариства непропорційно розмірам часток учасників товариства, а також положень, що встановлюють обмеження для всіх учасників товариства, пов'язані з внесенням вкладів у майно товариства;

- прийняття рішення про зміну і виключення положень статуту товариства, що встановлюють порядок розподілу чистого прибутку товариства (її частини) між учасниками товариства непропорційно до їхніх часток у статутному капіталі;

- прийняття рішення про внесення, зміні та виключення зі статуту товариства положень. обмежують максимальний розмір частки учасника товариства і можливість зміни співвідношення часток учасників товариства;

- прийняття рішення про внесення, зміні та виключення зі статуту товариства положень. що встановлюють особливий порядок визначення кількості голосів учасників товариства на загальних зборах учасників;

- прийняття рішення про внесення, зміні та виключення зі статуту товариства положень. пов'язаних з припиненням або обмеженням додаткових прав, наданих всім учасникам товариства;

- прийняття рішення про внесення, зміні та виключення зі статуту товариства положень, пов'язаних з покладанням додаткових обов'язків на всіх учасників товариства.

Рішення з перерахованих питань приймаються усіма учасниками суспільства одноголосно.

12.2.3.Решеніе загальних зборів учасників товариства може бути прийнято;

- шляхом проведення зборів в очній формі (спільної присутності учасників товариства для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, поставлених на голосування);

- шляхом проведення заочного голосування (опитувальних шляхом).

12.2.4.Заочное голосування може бути проведено шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень і їх документальне підтвердження.

Не може бути прийнято шляхом проведення заочного голосування рішення з питання вказаною в підпункті 4 пункту 12.1.1. статуту товариства.

Рішення загальних зборів учасників методом опитування з питання, поставленого на голосування, вважається прийнятим, якщо за нього подано встановлене цією главою статуту необхідну кількість голосів від загального числа голосів учасників товариства.

12.3.Очередное і позачергові загальні збори учасників.

12.3.1.Очередное загальні збори учасників проводиться за рішенням директора не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через чотири місяці після закінчення фінансового року.

На чергових загальних зборах учасників щорічно вирішуються такі питання:

- затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів.

Після закінчення термінів повноважень директора, встановлених статутом товариства, на чергових загальних зборах також вирішується питання про обрання директора товариства.

12.3.2.Внеочередное загальні збори учасників товариства проводиться за рішенням директора на підставі:

його власної ініціативи;

вимоги аудитора;

- вимоги учасників товариства, що володіють в сукупності не менш як однієї десятої від загального числа голосів учасників товариства.

12.3.3.Требованіе учасника про скликання позачергових загальних зборів учасників має містити:

П.І.Б. (Найменування) учасника (учасників);

відомості про розмір частки, що належить учаснику (учасникам);

питання, пропоновані до порядку денного позачергових загальних зборів;

вказівка ​​на форму проведення позачергових загальних зборів.

Вимога аудитора про скликання позачергових загальних зборів учасників має містити:

питання, пропоновані до порядку денного позачергових загальних зборів;

вказівка ​​на форму проведення позачергових загальних зборів.

Вимога направляється в суспільство за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує автентичність переданих н прийнятих повідомлень і їх документальне підтвердження.

12.3.4. Директор протягом 5 днів з дати отримання вимоги зобов'язаний розглянути яке надійшло вимога і прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників товариства або про відмову всього проведенні. Рішення про відмову в проведенні позачергових загальних зборів учасників товариства може бути прийнято тільки у разі:

якщо не дотримано встановлений Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" порядок пред'явлення вимоги про проведення позачергових загальних зборів учасників;

якщо жоден з питань, запропонованих для включення до порядку денного позачергових загальних зборів учасників товариства, не відноситься до його компетенції або не відповідає вимогам федеральних законів.

Якщо один або кілька питань, запропонованих для включення до порядку ДНЛ позачергових загальних зборів учасників товариства, не належать до компетенції загальних зборів учасників товариства або не відповідають вимогам федеральних законів, дан.чис питання не включаються до порядку денного.

12.3.5. Директор не має права вносити зміни в формулювання питань, запропоновані. для включення до порядку денного позачергових загальних зборів учасників товариства, а також змінювати запропоновану форму проведення позачергових загальних зборів учасників товариства. Поряд з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного позачергових загальних зборів ініціаторами його скликання, директор має право включати в неї додаткові питання.

12.3.6.В разі прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників, воно повинно бути проведено не пізніше 45 днів з дня отримання вимоги про його проведення.

12.3.7.Еслі протягом 5 днів з дати отримання вимоги не прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників або прийнято рішення про відмову в його Проведенні, позачергові загальні збори учасників товариства може бути скликано особами, * які вимагають його проведення, в порядку, встановленому п. 12.4. статуту товариства.

У цьому випадку директор зобов'язаний надати особам, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, список учасників товариства з їх адресами. Витрати на підготовку, скликання та проведення позачергових загальних зборів можуть бути відшкодовані його інідіаторам за рішенням загальних зборів учасників товариства за рахунок коштів товариства.

12.4.Порядок скликання загальних зборів учасників.

12.4.1. Директор або особи, скликає загальні збори учасників, приймаючи рішення про його скликання в очній формі, повинні визначити:

дату і час проведення загальних зборів;

місце проведення загальних зборів;

персональний і кількісний склад лічильної комісії;

особа, яка виконує обов'язки секретаря загальних зборів;

час початку і закінчення реєстрації учасників;

порядку денного загальних зборів;

перелік документів, що надаються учасникам при підготовці до загальних зборів:

текст повідомлення про проведення загальних зборів.

Директор або особи, скликає загальні збори учасників, приймаючи рішення про його проведення заочним голосуванням (виявлення думки учасників опитувальних методом), повинні визначити:

порядку денного загальних зборів;

форму і текст бюлетенів для заочного голосування;

дату надання учасникам бюлетенів для заочного голосування;

дату прийому суспільством бюлетенів для заочного голосування;

персональний і кількісний склад лічильної комісії;

особа, яка виконує обов'язки секретаря загальних зборів;

перелік документів, що надаються учасникам при підготовці до загальних зборів;

текст повідомлення про проведення загальних зборів.

12.4.2.Діректор або особи, скликає загальні збори учасників, не пізніше ніж за 15 днів до дати його проведення зобов'язані повідомити про це кожного учасника-працюючого в суспільстві усно під особистий розпис учасника, непрацюючих в суспільстві учасників-рекомендованим листом за адресою, вказаною в списку учасників товариства.

У повідомленні має бути зазначено:

місце проведення загальних зборів;

дата і час проведення загальних зборів;

час початку і закінчення реєстрації учасників;

пропонований порядок денний;

адреси та інші реквізити суспільства (телефон, телетайп, факс, електронна пошта і т.п.), за якими можна направити пропозиції щодо порядку денного;

- адреса, за якою можна ознайомитися з інформацією та матеріалами, що підлягають наданню учасникам товариства при підготовці загальних зборів.

12.4.З.Любой учасник товариства має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів (чергових та позачергових) і кандидатури для обрання до органів товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати його проведення.

Пропозиція до порядку денного повинно містити такі відомості:

П.І.Б. (Найменування) учасника, який подає пропозицію;

формування запропонованих питань.

Пропозиція щодо кандидатур до органів товариства має містити такі відомості:

Ф.І.О. (Найменування) учасника, що вносить кандидатуру (кандидатури);

орган суспільства в який висувається кандидат;

П.І.Б. кандидата (найменування для аудитора).

У пропозицію щодо кандидатури для обрання до органів товариства можуть включатися й інші відомості про кандидатів.

До пропозиції щодо кандидатури для обрання до органів товариства повинен бути доданий письмову згоду кандидата балотуватися.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів висилаються на адресу товариства за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, доступною учасникам і забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень і їх документальне підтвердження.

Директор або особи, скликає загальні збори, не має права вносити зміни в формулювання додаткових питань порядку денного, запропоновані учасниками. Надійшли від учасників додаткові питання порядку денного включаються директором або особами, скликають загальні збори, до порядку денного загальних зборів учасників, за винятком питань, які:

не належать до компетенції загальних зборів учасників;

не відповідають вимогам федеральних законів.

12.4.4.Еслі за пропозицією учасників первісна порядок денний було змінено, директор або особи, скликає загальні збори, зобов'язані повідомити всіх учасників про остаточну порядок денний не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення загальних зборів. Дане повідомлення здійснюється тим же способом, що і початкове повідомлення про скликання зборів.

12.4.5.К інформації та матеріалів, що підлягають наданню учасникам товариства при підготовці загальних зборів учасників, відносяться:

річний звіт суспільства;

висновку аудитора за результатами перевірки річних звітів і річних бухгалтерських балансів суспільства;

відомості про кандидата (кандидатів) до органів товариства;

проект змін і доповнень, що вносяться до установчих документів товариства;

проекти установчих документів товариства в новій редакції;

проекти внутрішніх документів товариства.

Перелік інформації та матеріалів, що надаються учасникам до конкретного загальним зборам, визначає директор або особи, скликає загальні збори.

Учасник має право ознайомитися з інформацією та матеріалами, що підлягають наданню учасникам при підготовці загальних зборів, протягом 15 днів до проведення загальних зборів учасників у приміщенні виконавчого органу товариства. Суспільство має право за рішенням директора або осіб, скликає загальні збори, спрямувати зазначені інформацію і матеріали разом з повідомленням про проведення загальних зборів.

12.5.Порядок проведення загальних зборів учасників.

12.5.1.Регламент проведення загальних зборів учасників визначається Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" і цим статутом.

12.5.2.Участнікі товариства мають право брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Довіреність, видана представнику, має містити відомості про яку подає і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місце знаходження, паспортні дані), і повинна бути оформлена відповідно до вимог пунктів 4 та 5 статті 185 Цивільного кодексу Російської Федерації або засвідчена нотаріально.

12.5.3.Перед відкриттям загальних зборів в терміни, зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів, проводиться реєстрація прибулих учасників. Для проведення реєстрації може бути створена реєстраційно-рахункова комісія.

Учасники повинні пред'явити документи, удостверяющіе їх особистість, а представники учасників також документи, що підтверджують їх повноваження.

Чи не зареєструвався учасник (представник учасника) не може брати участі в голосуванні.

За підсумками реєстрації регистрационно- лічильною комісією складається протокол, який містить відомості про учасників, зареєстрованих для участі в загальних зборах та розмірі належних їм часток.

12.5.4.Общее збори відкривається в вказане в повідомленні про його проведення час або, якщо всі учасники товариства вже зареєстровані, раніше.

12.5.5.Общее збори учасників відкривається директором.

Якщо директор відсутній, то збори відкриває учасник, що володіє найбільшою часткою в статутному капіталі.

Загальні збори учасників, скликане аудитором або учасниками товариства, відкриває аудитор (його представник) або один з учасників товариства, скликали дане загальні збори.

12.5.6.Ліцо, що відкриває загальні збори, проводить вибори головуючого з числа учасників. При голосуванні з питання про обрання головуючого кожен учасник загальних зборів має число голосів, пропорційну розміру його частки в статутному капіталі товариства. Рішення із зазначеного питання приймається більшістю голосів від загального числа зареєстрованих для участі в загальних зборах учасників.

12.5.7.Веденіе протоколу загальних зборів учасників здійснюється секретарем загальних зборів, який призначається директором або особами, скликають загальні збори.

12.5.8.Участнік товариства має на загальних зборах кількість голосів, пропорційну розміру його частки в статутному капіталі товариства.

12.5.9.Решенія загальних зборів учасників проведеного в очній формі, приймаються відкритим голосуванням. Рішення загальних зборів, проведеного опитувальних шляхом, приймаються тільки шляхом голосування іменними бюлетенями.

12.5.10.Подсчет голосів і підведення підсумків голосування здійснюються лічильної (лічильної) комісією. Результати голосування та прийняті рішення оголошуються безпосередньо в ході проведення загальних зборів.

12.5.11.В здебільшого не врегульованою Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю", статутом товариства та його внутрішніми документами, порядок проведення загальних зборів учасників встановлюється рішенням загальних зборів учасників.

Процедурні питання ставляться на голосування, якщо вони внесені письмово, із зазначенням формулювання питання, на ім'я головуючого учасниками зборів, які володіють в сукупності не менше 10 відсотками голосів від загального числа голосів поданих в зборах.

12.6. До збільшення учасників Товариства до двох і більше, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників Товариства, приймаються єдиним учасником товариства одноосібно і оформляються письмово. При цьому положення п. 5.5.; 12.2.-12.5. цього Статуту не застосовуються за винятком положень, що стосуються термінів проведення річних загальних зборів учасників.

XIII. ДИРЕКТОР

13.1. Одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор обирається (призначається загальними зборами учасників строком на п'ять років). Директор Товариства може бути обраний також і не з числа його учасників. Договір між Товариством та Директором Товариства, підписується від імені Товариства особою, яка головувала на загальних зборах учасників Товариства, на якому обрано Директор або учасником Товариства, уповноваженим рішенням загальних зборів учасників Товариства.

13.2.Діректор суспільства:

6. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси і робить угоди і розпоряджається майном;

7. видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

8. видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення і звільнення, застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення:

9. несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку;

10. здійснює інші повноваження, не віднесені законом "Про товариства з обмеженою етственностью" або статутом Товариства до компетенції загальних зборів учасників Товариства, грядок діяльності Директора Товариства встановлюється договором, що укладається між суспільством і Директором Товариства.

13.3.Діректор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю).

XIV. ОРГАНИ КОНТРОЛЮ

14.1.Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія (ревізор), що призначається Загальними зборами Учасників, а також податкова інспекція та інші державні органи в межах своєї компетенції.

Суспільство має право не надавати інформацію, що містить комерційну таємницю, а також не виконувати вимоги податкової інспекції та інших державних органів по вопос, що не входять в їх компетенцію, і не знайомить їх з матеріалами, що не відносяться до предмету контролю.

14.2.Ревізіонная комісія (ревізор) призначається загальними зборами Товариства з числа його учасників терміном на два роки. Кількість членів ревізійної комісії визначається загальними зборами Учасників залежно від кількості учасників.

14.3.Члени ревізійної комісії (ревізор) має право вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх необхідних документів та особистих пояснень.

14.4.Ревізіонная комісія (ревізор) представляє результати перевірок Загальним зборам Учасників на їх твердження.

14.5.Ревізіонная комісія (ревізор) складає обов'язкове висновок за річними звітами та балансами, віз якого загальні збори Учасників не може затвердити рахунок і баланси.

14.6.Для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство має право залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його Учасниками. Аудиторська перевірка річної фінансової звітності може бути проведена на вимогу будь-якого з учасників. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства визначається законом.

XV. ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ ЩОДО ВЧИНЕННЯ СУСПІЛЬСТВОМ УГОДИ. ВЕЛИКІ УГОДИ.

15.1.Сделкі, у вчиненні яких є зацікавленість Директора Товариства або учасника Товариства, має спільно з його афілійованими особами двадцять і більше відсотків голосів від загального числа голосів учасників Товариства, не можуть вчинятися Товариством без згоди загальних зборів учасників.

15.2.Решенія про вчинення значних правочинів приймається загальними зборами учасників Товариства.

15.3.Крупной угодою є угода або кілька взаємопов'язаних угод, пов'язаних придбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством прямо або побічно майна, вартість якого становить понад п'ятдесят відсотків вартості майна Товариства, визначеної на підставі даних бухгалтерської звітності за останній відмінний період, що передує дню прийняття рішення про вчиненні таких угод. Великими угодами не визнаються операції, що здійснюються в процесі звичайної господарської діяльності Товариства.

XVI. ВИХІД ІЗ ТОВАРИСТВА

16.1.Участнік Товариства вправі в будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди інших його учасників або Товариства.

16.2.В разі виходу учасника Товариства з Товариства його частка переходить до Товариства з моменту подачі заяви про вихід з Товариства. При цьому Товариство зобов'язане виплатити учаснику товариства, який подав заяву про вихід з Товариства, дійсну вартість його частки, яка визначається на підставі даних бухгалтерської звітності Товариства за рік, протягом якого було подано заяву про вихід з товариства, а в разі неповної оплати його внеску в статутний капітал Товариства дійсну вартість частини його частки, пропорційно оплаченої частини вкладу.

16.3.Общество зобов'язане виплатити учаснику Товариства, який подав заяву про вихід з Товариства дійсну вартість його частки протягом шести місяців з моменту закінчення фінансового року, протягом якого подано заяву про вихід з Товариства.

16.4.Действітельная вартість частки учасника Товариства виплачується за рахунок різниці між вартістю чистих активів Товариства і розміром статутного капіталу Товариства. У разі, якщо такої різниці недостатньо для виплати учаснику Товариства / подав заяву про вихід з Товариства, дійсної вартості його частки, Товариство зобов'язане зменшити свій статутний капітал на відсутню суму.

16.5.Виход учасника Товариства з Товариства не звільняє його від обов'язку перед Товариством по внесенню вкладу в майно Товариства, що виникла до подачі заяви про вихід з Товариства.

XVII. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

17.1.Участнікі Товариства, які в сукупності складають не менше ніж десять відсотків статутного капіталу Товариства, має право вимагати в судовому порядку виключення з Товариства учасника, який грубо порушує свої обов'язки або своїми діями (бездіяльністю) робить неможливою діяльність Товариства або значно її ускладнює.

17.2.Доля учасника Товариства, виключеного з Товариства, переходить до Товариства. При цьому Товариство зобов'язане виплатити забороненому учаснику справжню вартість його частки, яка визначається за даними бухгалтерської звітності Товариства за останній звітний період, що передує даті набрання законної сили рішенням суду про виключення, або за згодою виключеного учасника Товариства видати йому в натурі майно такої ж вартості.

XVIII. Облік військовозобов'язаних і Цивільна оборона

18.1.Діректор Товариства відповідає за організацію військового обліку.

18.2.Сведенія про прийнятих і звільнених військовозобов'язаних в письмовому вигляді представляються до райвійськкомату щомісяця до 25 числа.

18.3.В питаннях, пов'язаних з військовим обліком і призовом військовозобов'язаних на навчальні, перевірочні, спеціальні збори, а також про порядок проходження зборів, Товариство керується чинним законодавством.

18.4.Діректор організовує в трудовому колективі навчання з цивільної оборони. забезпечуючи працівників засобами індивідуального захисту.

XIX. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

19.1 .Общество забезпечує облік і збереження документів з особового складу а встановленому законом порядку. Відповідно до ст.50 ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" Суспільство також зобов'язане зберігати:

1. установчі документи Товариства, а також внесені до установчих документів Товариства і зареєстровані в установленому порядку зміни та доповнення;

2. протокол (протоколи) зборів засновників, що містить рішення про створення Товариства і про затвердження грошової оцінки не грошових вкладів в Статутний капітал Товариства, а також інші рішення, пов'язані зі створенням Товариства;

3. документ, що підтверджує державну реєстрацію Товариства;

4. документи, що підтверджують права Товариства на майно, яке перебуває на його балансі;

5. внутрішні документи Товариства;

6. положення про філії та представництва Товариства;

7. документи, пов'язані з емісією облігацій та інших емісійних цінних паперів Товариства.

8. протоколи загальних зборів учасників;

9. накази п розпорядження директора;

10. списки афілійованих осіб Товариства;

11. висновку аудитора, державних і муніципальних органів фінансового контролю;

12. письмові повідомлення про що відбулася поступку частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства;

13. Інші документи, передбачені федеральними законами та іншими правовими актами Російської Федерації, статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів учасників і директора Товариства.

19.2.Общество зберігає документи, перераховані в п. 19.1 за місцем знаходження його одноосібного виконавчого органу.

19.3. При реорганізації Товариства всі документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу та ін.) Передаються відповідно до встановлених правил правонаступника.

У разі ліквідації Товариства документа по особовому складу (накази, розпорядження про прийом і звільнення, переміщенні; незатребувані трудові книжки, дипломи, атестати; особові рахунки або відомості по нарахуванню зарплати; особисті справи співробітників: документи по атестації і тарифікації, нагородження: акти про нещасні випадках, пов'язаних з виробництвом) в упорядкованому стані передаються державному архіву соціально-правових документів на муніципальне зберігання.

XX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Суспільство може бути реорганізовано (шляхом злиття, приєднання, поділу. Виділення або перетворення) або ліквідовано добровільно за одноголосним рішенням учасників. Суспільство має право перетворитися на акціонерне товариство або у виробничий кооператив.

Реорганізація Товариства проводяться в порядку, визначеному ГК РФ і ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

2О.2.Ліквідочія Товариства тягне його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб.

20.3. Суспільство може бути ліквідоване добровільно в порядку, встановленому ГК РФ з урахуванням вимог ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Суспільство може бути ліквідоване також за рішенням суду з підстав, передбачених ГК РФ.

20.4.Решеніе загальних зборів учасників Товариства про добровільну ліквідацію Товариства і призначення ліквідаційної комісії приймається за пропозицією виконавчого органу або учасника Товариства.

Загальні збори учасників добровільно ліквідованого Товариства приймає рішення ліквідації Товариства і призначення за погодженням з органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб. ліквідаційної комісії.

20. 5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія від імені ліквідованого Товариства виступає в суді

20.6.Порядок ліквідації Товариства визначається Цивільним кодексом РФ і іншими федеральними законами.

Засновник і власник Товариства:

П.І.Б.

паспортні дані

підпис

Додаток 2 Типова форма № П-3

Затверджена наказом Мінстату

Росії від 07.01. 01 №26

код

0301017

Форма по ОКУД

____________________________________________________ ТОВ «Юком» __________________________________________________________ по ОКПО

найменування організації

Номер документа

Дата

3

01.01.2007 р

ШТАТНИЙ РОЗПИС

На «01» січня 2007 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від «01» січня 2007р. № 5 до Штат в кількості п'ятнадцяти одиниць з місячним фондом з / плати 29657, 00 рублів

Директор ТОВ «Юком» М.А. Іванов

Структурний підрозділ

професія

(Посада)

Кількість

штатних. од

Оклад (тарифна ставка), руб

Уральський

коеф (15%), руб.

З / плата в місяць на 1 штатну одиницю

місячний

ФОП, руб.

1

2

3

4

5

6

7

Адміністрація

директор

1

2500,00

375,00

2875,00

2875,00

Головний інженер

1

3000,00

450,00

3450,00

3450,00

Бухгалтер

1

2000,00

300,00

2300,00

2300,00

Виробництв.ділянку

Штукатур маляр

4

5217,39

782,61

1500,00

6000,00

Тесляр

1

1304,35

195,65

1500,00

1500,00

Табельник

1

1304,35

195,65

1500,00

1500,00

Прораб

1

1304,35

195,65

1500,00

1500,00

Столяр

1

1739,13

260,87

2000,00

2000,00

Столяр

1

3500,00

525,00

4025,00

4025,00

отделочник

2

2608,7

391,3

1500,00

3000,00

Каменщик

1

1304,35

195,65

1500,00

1500,00

Разом по листу

15

25786,62

3872,38

23656,00

29657,00

Разом по документу

15

25786,62

3872,38

23650,00

29657,00

Керівник ______________________________________________ М.А. Іванов

Бухгалтер ____________________________________ Я.Е.Малишева

Список використаної літератури

1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частини перша і друга. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - 656 с.

2. Цивільний кодекс РФ. Частини перша, друга, третя і четверта. - М.ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - 745 с.


3. Федеральний закон «Про / td>

1

Податок на додану вартість, руб

0

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

30400,5

3

Єдиний соціальний податок, руб

61268,7

4

Податок на прибуток, 24%, руб

15465,8

5

Податок на майно організації, руб

0

Податкове навантаження, %

1,95

Рентабельність по чистому прибутку,%

1,25

2.4.Упрощенная система оподаткування. Відмінність ССО від загального режиму оподаткування.

Спрощена система оподаткування (ССО) є спеціальним податковим режимом, застосовуваним на добровільних засадах відповідно до глави 26.2 НК РФ. При застосуванні УСН:

Ш організаціями сплачуються страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування та єдиний податок (ЄП), що обчислюється за результатами їх господарської діяльності за рік, але не є платниками податку на прибуток, податку на майно, ЄСП, ПДВ (за винятком ПДВ, що сплачується при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації);

Ш всі інші податки сплачуються відповідно до загального режиму оподаткування;

Ш організації не звільняються від виконання обов'язків податкового агента.

Для визначення найбільш вигідного режиму оподаткування перш за все необхідно порівняти показники податкового навантаження при застосуванні різних режимів і віддати перевагу режиму з найменшою податковим навантаженням. Основні фактори податкового навантаження при застосуванні УСН і загального режиму оподаткування для порівняльного аналізу наведені нижче в таблиці.

податкові зобов'язання

Ставка,%

Загальний режим

ССО

Податок на прибуток

24

+

-

Податок на майно

2,2 (мах)

+

-

ЄСП

26

+

-

ПДВ

10; 18

+

-

Страхові внески в ПФР

14

+ *

+ *

ПДВ, що сплачується на митниці

10; 18

+ **

+ **

Обов'язки податкового агента

+

+

ЄП

6; 15

-

+

Інші встановлені податки

+

+

* Страхові внески в ПФР при загальному режимі оподаткування зменшують розмір оплати за ЄСП, а при ССО вони зменшують розмір оплати за ЄП, але не більше ніж на 50%. ** ПДВ, сплачений при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації, приймається до відрахування по ПДВ при загальному режимі оподаткування, а при ССО він включається до витрат, умень: вирішальним оподатковувану базу по ЄП.

Проаналізувавши розмір податкового навантаження за даними за попередні податкові періоди (або на підставі прогнозних значень) і вплив інших факторів, можна прийняти оптимальне рішення щодо вибору податкового режиму для організації.

Якщо організація прийняла рішення про доцільність застосування ССО, то їй слід вибрати один з двох об'єктів оподаткування: доходи (перший варіант) або доходи, зменшені на величину витрат (другий варіант). У першому варіанті податкова ставка встановлюється в розмірі 6%. У другому варіанті податкова ставка дорівнює 15%, але в цьому випадку сплачується мінімальний податок. Сума мінімального податку становить 1% доходів. Мінімальний податок сплачується, тільки якщо єдиний податок менше суми мінімального податку. При цьому необхідно враховувати, що хоча об'єкт оподаткування вибирається платником податку самостійно, він не може їм змінюватися протягом усього терміну застосування УСН (ст. 346.14 НК РФ).

При виборі варіанту ССО (з урахуванням всього раніше сказаного) необхідно проаналізувати суму підлягає обчисленню єдиного податку. На величину єдиного податку безпосередньо впливають суми доходів, витрат, нарахованих страхових внесків до ПФР і виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Єдиний податок розраховується:

Ш в першому варіанті за формулою: ЕН = Дх6% П-Б.

Ш у другому варіанті за формулою: ЕН = (Д-Р) х15%,

де:

ЄП - єдиний податок,

Д - доходи,

Р - витрати,

П - сума нарахованих страхових внесків до ПФР,

Б - сума виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності (так називемий «лікарняні»).

Якщо не враховувати суму нарахованих страхових внесків до ПФР і суму виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності, то наведена вище формула набуває вигляду: ЕН = Д х 6% = (Д - Р) х 15%,

Де Р = ДГЗ, 6.

Таким чином, якщо витрати становлять менше 60% рівня доходів, краще використовувати перший варіант, але якщо витрати перевищують 60% рівня доходів, то необхідно додатково проаналізувати вплив суми нарахованих страхових внесків до ПФР і суми виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності ( «лікарняних») на величину єдиного податку.

Крім того, думається, необхідно мати на увазі, що платник податків вважається перейшло з застосування ССО на застосування загального режиму оподаткування, якщо за підсумками податкового (звітного) періоду має місце хоча б одна з умов, як то:

Ш дохід організації перевищує 20 млн руб .;

Ш залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів перевищує 100 млн руб .;

Ш частка безпосередньої участі інших організацій в капіталі платника податків становить понад 25% (крім громадських організацій інвалідів);

Ш середня чисельність працівників перевищує 100 чоловік.

Як бачимо, перелічені вище обмеження можуть істотно впливати на перспективи розвитку застосовує ССО організації, надаючи стримуючий вплив, що за інших рівних умов саме по собі є негативним фактором.

Причому, слід мати на увазі також наступні обставини:

Ш перехід з застосування ССО на застосування на загальний режим оподаткування здійснюється з початку того кварталу, в якому було допущено відповідне перевищення;

Ш платник податків, який перейшов з ССО на загальний режим оподаткування, має право знову перейти на ССО, але не раніше ніж через один рік після того, як він втратив право на застосування УСН;

Ш відмовитися від застосування ССО можна і в добровільному порядку, але тільки з початку календарного року, повідомивши про це податковий орган не пізніше 15 січня року, в якому організація передбачає перейти на загальний режим оподаткування.

Платниками єдиного податку визнаються організації та індивідуальні підприємці, що перейшли на ССО і застосовують її в порядку, встановленому главою 26.2 НК РФ. Обмеження на застосування організаціями ССО встановлені ст. 346.12 НК РФ.

Для організацій, які бажають застосовувати УСН, НК РФ визначено заявний порядок, згідно з яким платник податків подає до податкового органу за місцем свого знаходження заяву про перехід на ССО в період з 1 жовтня по 30 листопада року, що передує року, з якого він переходить на ССО. Новостворені організації можуть застосовувати УСН в поточному календарному році з моменту створення організації, якщо вони подали заяву про перехід на ССО одночасно з подачею заяви про взяття на облік в податкових органах.

2.4.1 Схема формування фінансового результату діяльності

ТОВ «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу

п / п

Показники

З ПДВ

1

Виручка від реалізації (без ПДВ)

5300340,52

2

Витрати на виробництво продукції

5192824,26

Матеріальні витрати

4920426,5

-матеріали

3936341,2

-Оренда і комун. платежі

590451,2

-ГСМ

295225,6

-інші

98408,5

ФОП

267056,7

-Зарплата

233850

-страхові внески 14% від з / пл

32739

-СНС 1,2%

467,7

Інші витрати

5808,76

Витрати на придбання ОС і НМА

0

3

Енд 6% від Вв

318020,43

Мендусь - СВ (СВ <= 0,5 * Енд)

159010,215

4

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

-51493, 955

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Податок на додану вартість, руб

0

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

30400,5

3

Відрахування в пенсійний фонд, 14,2%

33206,7

4

Єдиний податок з доходу, 6% / 2

159010,215

5

Податок на майно організації, руб

0

Податкове навантаження, %

4,2

Рентабельність по чистому прибутку,%

(-1)

2.4.2. Схема формування фінансового результату діяльності

ТОВ «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу, зменшені на величину витрат

п / п

Показники

З ПДВ

1

Виручка від реалізації (без ПДВ)

5300340,52

2

Витрати на виробництво продукції

5192824,26

Матеріальні витрати

4920426,5

-матеріали

3936341,2

-Оренда і комун. платежі

590451,2

-ГСМ

295225,6

-інші

98408,5

ФОП

267056,7

-Зарплата

233850

-страхові внески 14% від з / пл

32739

-СНС 1,2%

467,7

Інші витрати

5808,76

Витрати на придбання ОС і НМА

0

3

Результат від реалізації

107516,26

4

Ен д-р 15% від Рр

16127,439

Мен д-р 1% від Вв

53003,4

5

Витрати з прибутку

0

6

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

54512,85

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Мінімальний єдиний податок, 1% від Вв

53003,4

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

30400,5

3

Відрахування в пенсійний фонд, 14,2%

33206,7

Податкове навантаження, %

2,2

Рентабельність по чистому прибутку,%

1,03

2.5. Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком», яка є платником єдиного податку на поставлений дохід

Стаття 346 (26) НК РФ визначає перелік окремих видів підприємницької діяльності, щодо яких організації та ВП може застосовувати систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід. Необхідно в строк не пізніше п'яти днів з початку здійснення діяльності стати на облік у податкових органах.

Сплата організаціями едін6ого податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати:

Ш Податку на прибуток організації

Ш Податку на майно організації

Ш Єдиного соціального податку

Сплата ІП едін6ого податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати:

Ш Податку на доходи фізичних осіб

Ш Податку на майно фізичних осіб

Ш Єдиного соціального податку

Організації та ВП, які є платниками податків єдиного податку не визнаються платниками податку на додану вартість.

Організації та ВП, які застосовують УСН, виробляють сплату страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування. Виконання будівельно-монтажних робіт не входить до переліку статті 346 (26), отже ТОВ «Юком» не може застосовувати дану систему оподаткування.

2.6. Загальна схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком» для платників ПДВ

п / п

Показники

З ПДВ

Без НДС

1

Виручка від реалізації продукції

5300340,52

4491814

2

Витрати на виробництво продукції

5235899,61

4484440

Матеріальні витрати

4920426,5

4169852

-матеріали

3936341,2

3335882,4

-Оренда і комун. платежі

590451,2

500382,4

-ГСМ

295225,6

250191,2

-інші

98408,5

83397

ФОП

295118,7

295118,7

-Зарплата

233850

233850

-ЕСН 26%

60801

60801

-СНС 1,2%

467,7

467,7

Інші витрати

5808,76

4922,68

амортизація

14545,65

14545,65

3

дохід підприємця

64440,91

7374

4

податкові відрахування

-

62006,1

ЄСП індивідуального підприємця 10%

-

737,4

ЄСП найманих робітників

-

61268,7

20% від доходу підприємця

-

1474,8

5

Дохід оподатковуваний ПДФО

-

5899,2

6

ПДФО 13%

-

766,896

7

Витрати з прибутку

-

0

8

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

-

20415,354

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Податок на додану вартість, руб

57066,9

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

30400,5

3

Єдиний соціальний податок, руб

61268,7

4

ЄСП індивідуального підприємця, руб

737,4

4

ПДФО індивідуального підприємця, руб

766,9

5

Податок на майно організації, руб

0

Податкове навантаження, %

2,83

Рентабельність по чистому прибутку,%

0,39

2.7. Загальна схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком» для неплатників ПДВ

п / п

Показники

З ПДВ

1

Виручка від реалізації продукції

5300340,52

2

Витрати на виробництво продукції

5235899,61

Матеріальні витрати

4920426,5

-матеріали

3936341,2

-Оренда і комун. платежі

590451,2

-ГСМ

295225,6

-інші

98408,5

ФОП

295118,7

-Зарплата

233850

-ЕСН 26%

60801

-СНС 1,2%

467,7

Інші витрати

5808,76

амортизація

14545,65

3

дохід підприємця

64440,91

4

податкові відрахування

67712,791

ЄСП індивідуального підприємця 10%

6444,091

ЄСП найманих робітників

61268,7

20% від доходу підприємця

12888,182

5

Дохід оподатковуваний ПДФО

51552,728

6

ПДФО 13%

6701,85

7

Витрати з прибутку

0

8

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

65840,62

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Податок на додану вартість, руб

0

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

30400,5

3

Єдиний соціальний податок, руб

61268,7

4

ЄСП індивідуального підприємця, руб

6444,1

4

ПДФО індивідуального підприємця, руб

6701,8

5

Податок на майно організації, руб

0

Податкове навантаження, %

1,98

Рентабельність по чистому прибутку,%

1,24

2.8. Схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу

п / п

Показники

З ПДВ

1

Виручка від реалізації (без ПДВ)

5300340,52

2

Витрати на виробництво продукції

5192824,26

Матеріальні витрати

4920426,5

-матеріали

3936341,2

-Оренда і комун. платежі

590451,2

-ГСМ

295225,6

-інші

98408,5

ФОП

267056,7

-Зарплата

233850

-страхові внески 14% від з / пл

32739

-СНС 1,2%

467,7

Інші витрати

5808,76

Витрати на придбання ОС і НМА

0

3

Енд 6% від Вв

318020,43

Енд - СВ (СВ <= 0,5 * Енд)

159010,215

4

Фіксований страховий внесок ІП

1800

5

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

-53294,475

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Податок на додану вартість, руб

0

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

30400,5

3

Відрахування в пенсійний фонд, 14,2%

33206,7

4

Єдиний податок з доходу, 6% / 2

159010,2

5

Фіксований страховий внесок ІП

1800

Податкове навантаження, %

4,23

Рентабельність по чистому прибутку,%

(-1)

2.9. Схема формування фінансового результату діяльності

ІП «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу, зменшені на величину витрат

п / п

Показники

З ПДВ

1

Виручка від реалізації (без ПДВ)

5300340,52

2

Витрати на виробництво продукції

5192824,26

Матеріальні витрати

4920426,5

-матеріали

3936341,2

-Оренда і комун. платежі

590451,2

-ГСМ

295225,6

-інші

98408,5

ФОП

267056,7

-Зарплата

233850

-страхові внески 14% від з / пл

32739

-СНС 1,2%

467,7

Інші витрати

5808,76

Витрати на придбання ОС і НМА

0

3

Результат від реалізації

107516,26

4

Ен д-р 15% від Рр

16127,439

Мен д-р 1% від Вв

53003,4

5

Фіксований страховий внесок ІП

1800

6

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

52712,86

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Мінімальний єдиний податок, 1% від Вв

53003,4

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

30400,5

3

Відрахування в пенсійний фонд, 14,2%

33206,7

4

Фіксований страховий внесок ІП

1800

Податкове навантаження, %

2,23

Рентабельність по чистому прибутку,%

1

2.10. Схема формування фінансового результату діяльності

ІП «Юком», яка є платником єдиного податку на поставлений дохід

Стаття 346 (26) НК РФ визначає перелік окремих видів підприємницької діяльності, щодо яких організації та ВП може застосовувати систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід.

Виконання будівельно-монтажних робіт не входить до переліку статті 346 (26), отже ТОВ «Юком» не може застосовувати дану систему оподаткування

2.11. Порівняльний аналіз ефективності використання схем оподаткування

Розглянувши різні схеми оподаткування, виберемо найкращий варіант формування фінансового результату діяльності підприємства ТОВ «Юком» з метою:

Ш зменшення податкових платежів

Ш спрощення ведення бухгалтерського обліку

Ш збільшення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні

Для цього порівняємо основні показники діяльності підприємства у всіх схемах ФФРДП:

Ш прибуток чиста, що залишається в розпорядженні підприємства

Ш податкове навантаження

Ш рентабельність за чистим прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства

Для зручності оперування з фінансовими результатами діяльності підприємства, введемо такі позначення:

1. Загальна схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком» для платників ПДВ

2. Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком», яка застосовує загальну систему оподаткування для неплатників ПДВ

3. Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком», яка застосовує загальну систему оподаткування з використанням прискореної амортизацією для неплатника ПДВ

4. Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу

5. Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу, зменшені на величину витрат

6. Загальна схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком» для платників ПДВ

7. Загальна схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком» для неплатників ПДВ

8. Схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу

9. Схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу, зменшені на величину витрат

Узагальнимо результати, отримані шляхом розрахунків різних схем ФФРДП, і проаналізуємо їх. Для наочності побудуємо графіки.

Зведена таблиця по чистому прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

система оподаткування

Прибуток, руб.

1

ОСНО ТОВ для платника ПДВ

20149,89

2

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ

63520,74

3

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ з ускор. Ат

66251,70

4

ССО д ТОВ

(-51493,95)

5left "> ССО д-р ТОВ

54512,85

6

ОСНО ІП для платника ПДВ

20415,35

7

ОСНО ІП для неплатника ПДВ

65840,62

8

ССО д ІП

(-53294,47)

9

ССО д-р ІП

52712,86

Величина чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства,

в залежності від системи оподаткування

З таблиці і графіка видно, що загальна схема оподаткування для платників ПДВ, яку ТОВ «Юком» застосовує на даному етапі, не є найбільш вигідною: прибуток чиста, що залишається в розпорядженні становить всього 20149,89 руб.Аналогічна ситуація чекає підприємство, якщо воно трансформується в ВП.

Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком» та ВП «Юком», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу є збитковою. Це пов'язано з тим, що підприємство несе дуже великі витрати на виробництво і змушена буде платити єдиний податок 15% з валової виручки, сума якого перекриває різницю між доходами і витратами підприємства.

Найпривабливішими варіантами схем є:

2.Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком», яка застосовує загальну систему оподаткування для неплатників ПДВ

3.Схема формування фінансового результату діяльності ТОВ «Юком», яка застосовує загальну систему оподаткування з використанням прискореної амортизацією для неплатника ПДВ

7.Общая схема формування фінансового результату діяльності ІП «Юком» для неплатників ПДВ.

Як ми бачимо, компанія може домогтися більш високих результатів, якщо буде застосовувати право на звільнення від виконання обов'язків платника податків по ПДВ.

На даному етапі компанія змушена сплачувати ПДВ, тому що великі підприємства відмовляються співпрацювати з компаніями, які на виділяють ПДВ. Якщо ТОВ «Юком» вдасться врегулювати це питання, то чистий прибуток залишається в розпорядженні збільшиться в рази і складе від 63520,74 руб. до 66251,70 руб. відповідно по 2,7 і 3 схемами. Дані показники будуть краще справжніх (схема №1) в 315% - 328%.

Зведена таблиця за сумарними податковим витратам

система оподаткування

Податкове навантаження, руб.

1

ОСНО ТОВ для платника ПДВ

150505,87

2

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ

107135,00

3

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ з ускор. Ат

103400,97

4

ССО д ТОВ

222617,42

5

ССО д-р ТОВ

116142,91

6

ОСНО ІП для платника ПДВ

150240,41

7

ОСНО ІП для неплатника ПДВ

104815,14

8

ССО д ІП

224417,42

9

ССО д-р ІП

118410,60

Величина сумарних податкових витрат

в залежності від системи оподаткування

Зведена таблиця за податковим навантаженням підприємства

система оподаткування

Податкове навантаження, %

1

ОСНО ТОВ для платника ПДВ

2,80

2

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ

2,02

3

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ з ускор. Ат

1,95

4

ССО д ТОВ

4,20

5

ССО д-р ТОВ

2,20

6

ОСНО ІП для платника ПДВ

2,83

7

ОСНО ІП для неплатника ПДВ

1,98

8

ССО д ІП

4,23

9

ССО д-р ІП

2,23

Величина податкового навантаження підприємства

в залежності від системи оподаткування

Зведена таблиця рентабельності за чистим прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства

система оподаткування

рентабельність%

1

ОСНО ТОВ для платника ПДВ

0,38

2

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ

1,20

3

ОСНО ТОВ для неплатника ПДВ з ускор. Ат

1,25

4

ССО д ТОВ

(-1)

5

ССО д-р ТОВ

1,03

6

ОСНО ІП для платника ПДВ

0,39

7

ОСНО ІП для неплатника ПДВ

1,24

8

ССО д ІП

(-1)

9

ССО д-р ІП

1,00

Величина рентабельності діяльності підприємства

в залежності від системи оподаткування

Глава 3. Організаційно-технічні заходи, спрямовані на підвищення економічної ефективності створюваного підприємства

3.1. організаційні заходи

3.1.1. Варіанти економії на податках

3.1.1.1. Економія на платежах з податку на прибуток, єдиного соціального податку і податку на доходи фізичних осіб за допомогою затримки виплати працівникам заробітної плати

Економію на платежах з податку на прибуток, єдиного соціального податку і податку на доходи фізичних осіб можна забезпечити за допомогою затримки виплати працівникам заробітної плати. У зв'язку з цим педставляет доцільним насамперед нагадати в короткому викладі основні і загальні положення статті 136 ТК РФ про порядок, місце і терміни виплати заробітної плати та норми статті 236 ТК РФ про матеріальну відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати, зокрема, як то:

Ш при виплаті заробітної плати роботодавець зобов'язаний у письмовій формі сповіщати кожного працівника про складові частини заробітної плати, яка належить йому за відповідний період, розміри і підстави виробленого утримання, а також про загальну грошову суму, що підлягає виплаті;

Ш заробітна плата виплачується працівникові, як правило, в місці виконання ним роботи або перераховується на вказаний працівником рахунок у
банку на умовах, визначених колективним договором або трудовим до
говором;

Ш місце і терміни виплати заробітної плати в негрошовій формі визначаються колективним договором або трудовим договором;

Ш заробітна плата виплачується безпосередньо працівнику, за винятком випадків, коли інший спосіб виплати передбачається законом або трудовим договором;

Ш заробітна плата виплачується не рідше, ніж кожні півмісяця в
день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, колективним договором, трудовим договором;

Ш для окремих категорій працівників федеральним законом можуть бути встановлені інші строки виплати заробітної плати;

Ш при збігу дня виплати з вихідним або неробочим святковим днем ​​виплата заробітної плати провадиться напередодні цього дня;

Ш оплата відпустки провадиться не пізніше, ніж за три дні до його початку.

Ш при порушенні роботодавцем встановленого терміну виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та інших виплат, що належать працівнику, роботодавець зобов'язаний виплатити їх зі сплатою відсотків (грошової компенсації) в розмірі не нижче однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від невиплачених в строк сум за кожний день затримки починаючи з наступного дня після встановленого строку виплати по день фактичного розрахунку включно. Конкретний розмір виплачуваної працівникові грошової компенсації визначається колективним договором або трудовим договором.

Таким чином, при порушенні роботодавцем термінів здійснення зазначених вище та інших виплат працівникові, роботодавець зобов'язаний виплатити належні працівникові суми:

Ш зі сплатою грошової компенсації у вигляді відсотків. Розмір процентів не може бути нижче 1/300 ставки рефінансування Банку Росії діяла за весь час затримки виплати (тобто зміни цієї ставки, що мали місце в цей час, потрібно враховувати);

Ш зі сплатою такої компенсації за кожен день затримки виплат. У вилучення із загальних правил ст. 14 ТК РФ відлік терміну в даному випадку починається з наступного дня після встановленого дня виплати;

Ш конкретний розмір виплат (але не нижче сум, обчислених за правилами ст. 236 ТК РФ), визначається в колективному договорі або в трудовому договорі.

Особливо підкреслимо, що оскільки ТК РФ встановлено мінімальну межу розміру компенсації при порушенні роботодавцем термінів здійснення зазначених вище та інших виплат працівникові, цей розмір може бути збільшений. Щоб уникнути при реалізації запропонованого способу можливих суперечок з податковими чиновниками доцільно конкретний, розмір компенсації вказати в трудовому (колективному) договорі. Підкреслимо, що тільки на перший погляд виплата такої компенсації приносить організації додаткові витрати - насправді її нескладно обернути з вигодою і для організації, і для працівника.

Істота способу економії на платежах з податку на прибуток, єдиного соціального податку і податку на доходи фізичних осіб за допомогою затримки виплати працівникам заробітної плати полягає в тому, що спочатку організація формально затримує видачу заробітної плати працівникам, а потім виплачує їм компенсацію за таку затримку. Суми компенсацій зменшують базу по прибутку і не обкладаються податком на доходи фізичних осіб і єдиним соціальним податком. Іншими словами, виплата грошей у вигляді компенсації за затримку заробітної плати по суті для організації є своєрідною ідеальною формою оплати праці працівників, оскільки дозволяє організації не платити так звані «зарплатні» податки і дозволяє їй економити на податок на прибуток. Крім того, економить також і працівник, оскільки якщо зарплата «біла», він виграє від того, що податку на доходи фізичних осіб з нього буде утримано менше, а це, в свою чергу, означає, що на руки він отримає більшу суму готівки.

З метою реалізації на практиці викладеного способу попередньо необхідно провести кілька підготовчих заходів, як то:

Ш встановити працівникам нові офіційні оклади. Справа в тому, що якщо мається на увазі, що працівники фактично будуть отримувати на руки готівку в тому ж розмірі, як і раніше, то розмір заробітної плати формально слід знизити. Частину грошей працівник отримуватиме у вигляді компенсації. Якщо мається на увазі підвищення заробітної плати працівникам, її розмір формально знижувати не слід, оскільки реальна заробітна плата збільшиться за рахунок відшкодування за затримку;

Ш визначити розмір відсотків, за якими в подальшому буде розраховуватися компенсація, і вказати його в трудових (колективних) договорах. Акцентуємо увагу на тій обставині, що ефективність способу прямо пропорційна ставці цих відсотків, оскільки з її збільшенням зростає економія. У зв'язку з цим відзначимо, що встановлений ТК РФ мінімальний розмір компенсації за ставкою в розмірі 1/300 ставки рефінансування ЦБ Росії бажаного результату не принесе. Ув'язнені раніше з працівниками трудові договори переоформляти необов'язково - до них можна оформити додаткові угоди, і цього буде достатньо;

Ш розрахувати кількість днів затримки зарплати, щоб працівник з урахуванням відсотків отримав необхідну суму. З цією метою зовсім необов'язково зрушувати вперед день виплати заробітної плати. Так, якщо працівники звикли отримувати гроші 20-го числа, то офіційно можна встановити днем ​​видачі заробітної плати, наприклад, 5-е число або будь-яке інше число. Зробити це можна, зрозуміло, за допомогою зазначених вище додаткових угод до трудових договорів або самостійним розпорядчим документом керівника організації (наказом).

При застосуванні розглянутого способу податок на доходи фізичних осіб з компенсації за затримку видачі заробітної плати нараховувати та утримувати не треба (пункт 1 статті 217 НК РФ). Ще раз нагадаємо - відсоток за прострочення видачі заробітної плати повинен бути зафіксований в трудовому або колективному договорі.

Сума компенсації за затримку виплати заробітної плати єдиним соціальним податком не обкладається, оскільки виплата такої компенсації передбачена законодавством Російської Федерації (стаття 238 НК РФ).

Хоча НК РФ витрати на виплату працівникам компенсації за затримку зарплати в складі витрат на оплату праці прямо не вказані, проте їх перелік не є вичерпним (відкритий), оскільки згідно з пунктом 25 статті 255 НК РФ «до витрат на оплату праці в цілях цієї глави відносяться , зокрема: ... інші види витрат, вироблених на користь працівника, передбачених трудовим договором та (або) колективним договором ». Іншими словами, на практиці застосування наведеної вище в формі цитати з тексту НК РФ норми означає:

Ш по-перше, в податковому обліку можуть відображатися зазначені вище витрати;

Ш по-друге, будь-яка виплата працівникові, передбачена договором з ним, зменшує податок на прибуток.

Зрозуміло, це прямо і безпосередньо відноситься і до компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати.

З метою припинення можливої ​​спроби з боку податкових чиновників не погодитися з таким ходом міркувань з посиланням на початок першого абзацу статті 255 НК РФ, яким визначено, що «до витрат платника податку на оплату праці включаються будь-які нарахування працівникам у грошовій і (або) натуральної формах, стимулюючі нарахування і надбавки, компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи або умовами праці ... », їм слід відразу процитувати продовження цього ж тексту про те, що« до витрат платника податку на оплату праці полягають витрати, пов'язані з утриманням працівників, передбачені нормами законодавства Російської Федерації, трудовими договорами (контрактами) і (або) колективними договорами ». Під ці слова компенсація підходить цілком, оскільки вона прямо передбачена ТК. РФ і вказана в трудовому договорі.

Відносно можливих міркувань податкових чиновників про те, що компенсації за затримку заробітної плати економічно не виправдані, необхідно заперечити, що виплатою компенсації за затримку заробітної плати насамперед виконуються вимоги закону і додати, що за порушення трудового законодавства передбачена відповідальність - зокрема, адміністративна у вигляді штрафу і призупинення діяльності на строк до 90 діб (стаття 5.27 КоАП РФ). До цього ще можна додати, що, адміністративної відповідальності підлягає посадова особа в разі вчинення ним адміністративного правопорушення у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх службових обов'язків (стаття 2.4 КоАП РФ), а конкретна посадова особа зобов'язана виконувати ті закріплені в нормах права правила, які обумовлені тим, в якому державному органі воно виконує свої обов'язки - тобто стосовно посадової особи податкового органу неприпустимо порушення з його боку чинного законодавства, в тому числі у формі дій, спрямованих на примушування платника податків до порушення норм чинного законодавства.

3.1.1.2. Економія на платежах по ЄСП при одночасному зниженні оподатковуваного прибутку

Існує спосіб не платити ЕСН і при цьому одночасно забезпечити зниження оподатковуваного прибутку. Перш за все нагадаємо, згідно з пунктом 1 статті 236 НК РФ ЄСП не обкладаються виплати за укладеними з фізичними особами (включаючи працівників) договорами купівлі-продажу майна або оренди.

Організувати регулярну купівлю чого-небудь у своїх працівників фірмі непросто, але орендувати те чи інше майно (гараж, автомобіль і т.д.) у найбільш високооплачуваних працівників можна на постійній основі. Орендна плата в такому випадку буде компенсувати працівникові значну частину його зарплати, ЄСП на ці виплати нараховувати не доведеться, а витрати на оплату оренди можна списати до витрат, що зменшують оподатковуваний дохід (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Крім того, до складу витрат можна буде включити всі витрати, вироблені при експлуатації і ремонті орендованого майна (подп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ).

Податківці, звичайно, можуть висловити своє невдоволення з приводу таких взаємин фірми зі своїм працівником, але цим їм доведеться і обмежитися, оскільки їм не вдасться довести, що ціна оренди більше або менше ринкової - статтею 40 НК РФ встановлено метод визначення ринкової вартості стосовно оренді. Разом з тим, щоб уникнути спроб податкових чиновників визнати через суд таку угоду удаваною договір оренди доцільно укладати з тільки що прийнятим на роботу працівником - тоді не буде кидатися в очі різке зниження його заробітної плати з моменту укладення з ним договору оренди майна.

3.1.1.3. Економія на податках при оплаті витрат на харчування працівників

Якщо організація надає своїм працівникам безкоштовне харчування, зробити це вона може як за рахунок власних коштів, так і шляхом включення відповідних витрат до витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток. Якщо оплата харчування проводиться за рахунок власних коштів організації без включення до податкових витрат, то платити єдиний соціальний податок і внески до Пенсійного фонду не потрібно (п. 3 ст. 236 НК РФ і п. 2 ст. 10 Закону від 15 грудня 2001 № 167-ФЗ), але з працівників доведеться утримувати податок на доходи фізичних осіб, оскільки вони отримують доходи в натуральній формі.

Для того, щоб мати можливість включати відповідні витрати в витрати, що зменшують оподатковуваний прибуток, у колективний або трудові договори потрібно включити пункт про оплату фірмою харчування працівникам, оскільки тільки в цьому випадку такі витрати можна врахувати у витратах на оплату праці (п. 25 ст. 255 НК РФ). Але в цьому випадку на вартість харчування доведеться нараховувати єдиний соціальний податок і внески до Пенсійного фонду, а також нараховувати та утримувати з працівників податок на доходи фізичних осіб (підлий. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Порівнюючи зазначені вище два варіанти, звернемо увагу на ту обставину, що розмір податкової ставки єдиного соціального податку більше розміру ставки податку на прибуток.

Відносно податку на доходи фізичних осіб нагадаємо, що податкова база для нарахування названого податку повинна визначатися по кожному працівнику окремо. На практиці стосовно питань, пов'язаних із забезпеченням працівників харчуванням, це означає, що необхідно точно знати, хто з працівників на яку суму отримав харчування. Отже, щоб не нараховувати та не утримувати з працівників податок на доходи фізичних осіб необхідно зробити так, щоб повністю виключити яку б то не було реальну можливість щодо кожного (будь-якого) конкретного працівника визначити вартість харчування, оскільки якщо немає доходу, то відповідно немає і податку на нього, а згідно зі статтею 41 НК РФ дохід являє собою економічну вигоду в грошовій або натуральній формі, що враховується в разі можливості її оцінки (постанова ФАС Північно-Західного округу від 31 липня 2000 р д елу № А56-4253 / 00). Ще раз акцентуємо увагу на тому важливому і в даному випадку вирішальному обставину, що якщо визначити дохід конкретного працівника неможливо, то можна обчислювати податкову базу розрахунковим шляхом (наприклад, розділивши вартість всієї їжі на кількість працівників) - судді в зазначеному вище постанові прийшли до висновку, що в таких випадках організація і податок на доходи фізичних осіб не утримує з працівників, і не подає до податкового органу відомості про такі доходи, оскільки в даному випадку у платника податків доходу не з'являється.

Єдиний соціальний податок, як і податок на доходи фізичних осіб, повинен розраховуватися за кожним працівником окремо (п.2 ст. 237 НК РФ). Отже, за відсутності реальної можливості обчислити індивідуальні податкові бази працівників єдиний соціальний податок платити нема з чого.

З огляду на вищевикладене, якщо для працівників організувати харчування, наприклад, за принципом «шведського столу», то можна врахувати вартість харчування у витратах, але при цьому не нараховувати ні єдиний соціальний податок, ні податок на доходи фізичних осіб. Важливо не забути записати про оплату харчування в трудових договорах з працівниками.

В якості додаткової аргументації в разі можливого спору з податковими чиновниками можна послатися на непостійну чисельність працівників в офісі, наявність відряджень і т.д.

Головне - зробити так, щоб неможливо було визначити індивідуальний дохід кожного працівника. На закінчення підкреслимо, що можливе вимога податкових чиновників заплатити податки з усієї вартості харчування працівників і їх вимога розрахувати єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб виходячи із загальної вартості харчування і кількості працівників неправомірне в силу індивідуальності податкової бази кожного з цих податків по відношенню до будь-якому працівнику - все інше буде являти собою порушення норм НК РФ.

На закінчення ще раз акцентуємо увагу на тій обставині, що до оподатковуваного доходу працівника не можуть включатися знеособлені оплати послуг, так як цими послугами він може і не скористатися, а факт укладення підприємством договорів на придбання продуктів харчування і їх оплата не можуть вважатися достатнім доказом отримання працівником доходу (постанова ФАС Московського округу від 19 липня 2000 № КА-А40 / 2965-00).

3.1.1.4. Економія на платежах по ЄСП за рахунок застосування договорів про надання персоналу

Організації з великою чисельністю працівників несуть великі витрати на заробітну плату та сплату єдиного соціального податку. З метою економії на податкових платежах доцільно застосовувати договір аутсорсингу -т.е. договір про надання персоналу.

Істота застосовуваної в цих цілях схеми може полягати в тому, що для забезпечення діяльності основної організації зацікавленими особами створюється нова організація, яка застосовує спрощену систему оподаткування (далі по тексту - організація- «спрощенець»), а потім частина працівників перекладається в цю організацію- « спрощенця », і з нею основна організація укладає договір про надання персоналу. Новостворена організація-«спрощенець» з фонду заробітної плати працівників, розрахованого в тому ж розмірі, буде платити тільки 14 відсотків у вигляді внесків до Пенсійного фонду РФ.

При створенні нової організації необхідно мати на увазі і керуватися нижченаведеними обставинами і умовами:

Ш частка участі інших юридичних осіб в новій організації не повинна перевищувати 25 відсотків. Це правило діє і відносно тієї основної організації, в інтересах якої, власне, і створюється нова організація. В іншому випадку ця фірма не зможе застосовувати «спрощенку» (подп. 14 п. Зет. 346.12 НКРФ);

Ш краще, щоб частка створює компанії не перевищувала 20 відсотків, оскільки інакше податкові чиновники можуть порахувати організації взаємозалежними (подп. 1 п. 1 ст. 20 НК РФ). Також, щоб уникнути суперечок з податковими чиновниками про взаємозалежність, не варто робити засновниками осіб з числа керівників основної організації;

Ш середня чисельність працівників нової організації не повинна перевищувати 100 осіб. Це одне з обмежень для тих, хто хоче працювати по «спрощенці». Але, звичайно, його можна обійти, створивши необхідну кількість організацій;

Ш нову організацію краще створювати у формі товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки ЗАТ і ВАТ повинні вести бухгалтерський облік відповідно до статті 88 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства», але Закон же про товариства з обмеженою відповідальністю такої обов'язки не передбачає, а тому товариство з обмеженою відповідальністю, перекладене на «спрощенку», зможе не вести бухгалтерський облік;

Ш «спрощенець» може платити податок або з доходів - за ставкою 6 відсотків, або з різниці між доходами і витратами - за ставкою 15 відсотків. Звичайно, простіше вести облік, якщо податок сплачується з доходів. До того ж при цьому методі значно менше виникає суперечок з податковими інспекторами. Однак база «доходи мінус витрати» дозволить підприємству при правильному податковому плануванні мінімізувати податок;

Ш оскільки працівники будуть працювати там же, де і працювали до створення нової організації, і якщо ці приміщення знаходяться у власності основної організації, то їй необхідно укласти договір оренди з новою організацією. Орендну плату можна встановити символічною. Якщо ж основна організація сама орендує приміщення, то з новою організацією доведеться укласти договір суборенди;

Ш заяву про перехід на спрощену систему новій фірмі краще подати одночасно з документами на державну реєстрацію. Інакше в податковій інспекції можуть відмовити в переході на «спрощенку». І хоча, як показує арбітражна практика, вимоги податкових чиновників незаконні (постанова ФАС Московського округу від 2 лютого 2004 у справі № КА-А40 / 11304-03), скористайтеся цією порадою, щоб уникнути можливих довгих судових розглядів і невиправданих витрат;

Ш організації, що перейшли на «спрощенку», має право вибирати об'єкт оподаткування - тобто платити єдиний податок або з доходів - за ставкою 6 відсотків, або з доходів за вирахуванням витрат - за ставкою 15 відсотків. Нової організації, звичайно, простіше вибрати об'єктом доходи і перераховувати податок з виручки від здачі майна в оренду.

Нагадаємо, що розглянута схема заснована на тому, що після того як організація-«спрощенець» створена, частина працівників основної організації перекладається саме в цю організацію- «спрощенця». Зрозуміло, що для самих працівників умови роботи та оплати праці при цьому не повинні змінюватися. Втім, якщо декого з них такий, хоча і формальний, переклад з яких-небудь причин не влаштовує, .це обставина при реалізації схеми в обов'язковому порядку повинно бути враховано, перш за все, з метою уникнення в подальшому можливих негативних проявів, в тому числі чисто психологічного характеру. Для того, щоб зазначені працівники, оформлені на роботу до новоствореної організацію- «спрощенця», продовжували працювати на основну організацію, між цими, організаціями укладається договір про надання персоналу. Хоча ГК РФ такий вид договору не передбачений, однак згідно зі статтею 421 ЦК РФ:

Ш громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору;

Ш боку можуть укласти договір, як передбачений, так і не передбачений законом або іншими правовими актами;

Ш боку можуть укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті змішаного договору;

Ш умови договору визначаються на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами;

Ш якщо умова договору не визначено сторонами або диспозитивної нормою, відповідні умови визначаються звичаями ділового обороту, застосовними до відносин сторін.

З огляду на вищевикладене, суб'єкти цивільних правовідносин мають право складати такі угоди, які хоча прямо і не передбачені законодавством, але і не суперечать йому. Іншими словами, укладення договору про надання персоналу є абсолютно законним. Разом з тим, щоб уникнути зайвої уваги з боку податкових органів необхідно приділити особливу увагу оформленню документів. У договорі про надання персоналу повинні бути вказані всі істотні умови: предмет договору, вартість послуг і умови їх оплати, термін дії, відповідальність та обов'язки сторін, умови надання персоналу і т.д. Всі послуги, надані на підставі такого договору, повинні бути підтверджені двосторонніми актами.

Одночасно слід мати на увазі можливість укладення у відповідних випадках договорів про надання послуг, прямо передбачених ГК. РФ.

3.1.1.5. ЄСП і суми грошової компенсації за невикористану відпустку

На думку Мінфіну Росії (лист від 24.06.05 р № 03-05-02-04 / 127) обкладанню ЕСН підлягають суми грошової компенсації щорічної оплачуваної відпустки в частині, яка перевищує 28 календарних днів.

Однак, думається, що така позиція може бути оскаржена в суді на підставі нижченаведеного.

Відповідно до підп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ не підлягають оподаткуванню всі види встановлених законодавством Російської Федерації, законодавчими актами суб'єктів Російської Федерації, рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування компенсаційних виплат (у межах встановлених норм). У зазначеній вище статті перераховується, з чим саме пов'язані такі компенсаційні виплати і в якості однієї з них названа компенсаційна виплата, пов'язана з виконанням фізичною особою трудових обов'язків (подп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ).

Компенсаційна виплата за невикористану відпустку передбачена законодавчим актом Російської Федерації, яким також встановлено норму її виплати, і пов'язана з виконанням працівником трудових обов'язків (ст. 15 і 126 ТК РФ).

Іншими словами, звільнення від оподаткування такого виду компенсаційних виплат передбачено підпунктом. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ (постанови ФАС Уральського округу від 8.06.04 р № Ф09-2284 / 04АК, ФАС Московського округу від 25.12.03 р № КА-А40 / 10704-03, ФАС Північно-Західного округу від 4.02.05 р № А26-8327 / 04-21).

Викладене означає, що організація-платник податків, яка прийняла рішення про заміну частини відпустки, що перевищує 28 календарних днів, грошовою компенсацією, має право врахувати зазначену виплату у витратах на оплату праці по п. 8 ст. 255 НК РФ і на суму такої компенсаційної виплати нараховувати ЄСП не зобов'язана.

3.1.1.6. ЄСП і витрати на виплату винагороди членам ради директорів

ЄСП на виплати членам ради директорів нараховувати не потрібно. При цьому не має значення, врахувала фірма дані винагороди при розрахунку податку на прибуток чи ні. Адже соціальний податок розраховується з виплат фізичним особам, які уклали з компанією трудової, цивільно-правої або авторський договори (ст. 236 НК РФ). А з членами ради директорів жоден з цих договорів не укладається.

Якщо фірма не уклала трудовий договір з членом ради директорів, то працівником організації він не є (лист Мінфіну РФ від 16 листопада 2001 № 04-04-07 / 192).

Складніше йде справа, якщо людина працює в штаті фірми і одночасно є представником керівного органу. Хоча розділити зарплату і винагороду неважко, податківці все одно чіпляються, звинувачуючи фірми в тому, що винагорода - це завуальована зарплата. Інспектори вважають, що таким чином фірма ухиляється від сплати єдиного соцналога.

Ну і звичайно, проблем з ЄСП не виникає у тих товариств, які не сперечаються з податківцями і не виключають винагороди управлінців з оподатковуваних доходів. Адже виплати, які не враховуються при оподаткуванні прибутку, в базу по ЄСП не включаються. Про це прямо сказано в пункті 3 статті 236 НК РФ.

Пенсійні внески також платити не доведеться - стаття 10 Федерального закону від 15 грудня 2001 р№ 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» вказує, що страхові внески нараховують на ті ж виплати, що і ЄСП.

Внески на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань перераховувати теж не потрібно:

Ш такі внески нараховують тільки на зарплату працівників або на винагороди за цивільно-правовими договорами, якщо в них прямо передбачена сплата внесків. Це прописано в пункті 3 Правил нарахування, обліку та витрачання коштів на здійснення обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (затверджені постановою Уряду РФ від 2 березня 2000 № 184);

Ш соціальному страхуванню підлягають тільки ті співробітники, які виконують роботу за трудовим договором. Такий висновок випливає зі статті 5 Федерального закону від 24 липня 1998 № 125-ФЗ «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань».

Члени ради директорів отримують гроші, не укладаючи ні трудових, ні цивільно-правових договорів. Тому з виданого їм винагороди платити внески на страхування від нещасних випадків не треба. І хоча представники ФСС Росії зазвичай займають протилежну позицію, суди в подібних суперечках найчастіше підтримують підприємства (постанова ФАС Уральського округу від 23 липня 2004 № Ф09-2908 / 04-АК).

3.1.1.7. Економія на платежах по ПДВ шляхом відстрочки їх сплати

Платежі рідко надходять більш-менш рівномірно - частіше буває, що в кінці податкового періоду з ПДВ (місяця чи кварталу) надходить велика сума виручки або авансу, і з неї необхідно заплатити ПДВ. Однак такої необхідності можна уникнути.

Отже, отримавши в кінці місяця велику суму, з якої треба заплатити ПДВ, фірма здає в податковий орган декларацію за цей місяць з невеликою сумою ПДВ до сплати, без урахування в ній велику суму, що надійшла в кінці місяця. З цілком зрозумілих причин бажано, зрозуміло, щоб така декларація не дуже сильно відрізнялася за сумою від попередніх декларацій. ПДВ за цією декларацією згодом і буде перерахований до бюджету.

За наступний податковий період, коли у фірми з'являється велика сума відшкодування по ПДВ, вона подає декларацію в звичайному порядку. Відразу після цього треба перерахувати в бюджет ПДВ за попередній період з урахуванням податкового вирахування по останній декларації. При цьому швиденько складається уточнена декларація за попередній місяць вже з достовірними цифрами і направляється до податкового органу. При цьому доведеться заплатити пені за несвоєчасну сплату ПДВ, а й тільки. Нагадаємо, що ставка для розрахунку пенею за один день прострочення становить 1/300 ставки рефінансування.

В результаті виходить, що фактично береться своєрідний податковий кредит зі сплатою відсотків в мінімальному розмірі. Сплатити пені та суму ПДВ треба обов'язково до подачі уточненої декларації, інакше штрафу не уникнути (п. 4 ст. 81 НК РФ).

При застосуванні такого способу важливо не «налетіти» на виїзну податкову перевірку відразу після здачі першої декларації - якщо до цього пір не відправлена ​​уточнена декларація, податківці можуть кваліфікувати здачу первісної декларації як:

Ш уявлення документів з неправдивими відомостями - штраф 5000 руб. (Ст. 126 НК РФ);

Ш грубе порушення правил обліку об'єктів оподаткування - штраф 10% від несплаченої суми податку, але не менше 15 000 руб .;

Ш неповну сплату сум податку - штраф 20% від несплаченої суми податку.

Однак зазвичай про виїзну податкову перевірку фірму попереджають за кілька днів по телефону, а цього часу цілком достатньо, щоб спокійно скласти уточнену декларацію і надіслати її на податковий орган поштою. Довести ж той факт, що відправлена ​​вона після того, як стало відомо про перевірку, податківці практично не зможуть - докази повинні бути документальними.

3.1.1.8. Економія на платежах по ПДФО

Заощадити на ПДФО (як, втім, і на ЄСП) можна в такий спосіб. Якщо керівник (директор) є працівником фірми, з його зарплати сплачується ПДФО (а також ЄСП). Відповідно до статті 42 Закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і статтею 69 Закону «Про акціонерні товариства» збори засновників (акціонерів) може передати повноваження директора керуючому. У ролі керуючого може виступати індивідуальний підприємець, який з зарплати буде отримувати дохід за договором возмездного надання послуг. Якщо такий керуючий перейде на спрощену систему оподаткування, то він буде мати можливість перераховувати в бюджет тільки 6 відсотків своїх доходів від підприємницької діяльності (п. 1 ст. 346.20 НК РФ). Ні ПДФО, ні ЄСП йому сплачувати не доведеться. Для цього потрібно припинити трудові відносини з директором, зареєструвати його в якості індивідуального підприємця і внести зміни в установчі документи організації. Однак, даний спосіб непридатний, якщо єдиний учасник 000 є також і його директором - укласти договір з самим собою неможливо, оскільки це суперечить пункту 1 статті 420 ГК, РФ.

Заощадити на податкових платежах можна шляхом оформлення виплат працівникам у вигляді дивідендів, що дозволяє сплачувати ПДФО за ставкою в розмірі 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ), а ЄСП не сплачується взагалі (п. 1 ст. 236 НК РФ). для досягнення зазначеної мети створюється нова фірма, частки в якій за невисокою номінальної вартості набувають працівники основний (зацікавленої) фірми. Потім прибуток з основної фірми перекладається до новоствореної фірму і розподіляється у вигляді дивідендів між співробітниками-акціонерами. Доцільно, щоб розподіляється на дивіденди прибуток заробляли ті компанії, які перейшли на спрощену систему оподаткування при ставці в розмірі 6% або сплачують єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД). У такій ситуації сума податків, сплачених з прибутку, яка буде розподілена на дивіденди, знизиться, і схема стане ще більш ефективною.

3.1.2. Реорганізація юридичної особи

Згідно з пунктом 1 статті 57 ЦК РФ реорганізація юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) може бути здійснена за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами.

Зниження оподаткування через реорганізацію можлива тільки в разі, якщо організація не має боргів або в стані їх оперативно і достроково погасити, а сама процедура реорганізації чітко деталізована - аж до виділення в роздільному балансі або передавальному акті конкретних податкових зобов'язань і прав, що передаються в процесі реорганізації .

Як зазначено вище, реорганізація може здійснюватися у формах виділення, поділу, приєднання, злиття і перетворення. Остання форма реорганізації практично марна з метою зменшення податкового тягаря. Тому доцільно застосування реорганізації тільки в тих формах, які найбільш прийнятні з точки зору зниження податкових платежів.

Розподіл доходів і витрат між новоствореними підприємствами

Реорганізуємо підприємства ТОВ «Юком» із загальною схемою оподаткування для платників ПДВ в ТОВ «Юком1» з ОСНО для неплатників ПДВ і ТОВ «Юком2» з УСНд-р. Проведемо реорганізацію з метою економії на платежах по ЕСН за рахунок застосування договорів про надання персоналу Див. П. 3.5 Економія на платежах по ЄСП за рахунок застосування договорів про надання персоналу. ТОВ «Юком2» надаватиме персонал ТОВ «Юком1».

показники

базовий варіант

№1

№2

ТОВ ОСНО для плат.НДС

ТОВ ОСНО для неплатити. ПДВ

ТОВ

УСНд-р

1

Валова виручка

5300340,5

5097186,7

203153,8

2

Витрати на виробництво

5235899,6

5020556,6

189610,2

2.1.

Матеріальні витрати

4920426,5

4920426,5

0

2.2.

ФОП:

295118,7

85584,4

189610,2

Зарплата

233850

67816,5

166033,5

ЄСП

61268,7

17767,9

23576

2.3.

амортизація

14545,6

14545,6

0

2.4.

Інші

0

0

0

Схема формування фінансового результату діяльності

ТОВ «Юком1», яка застосовує загальну систему оподаткування

для неплатників ПДВ

п / п

Показники

З ПДВ

1

Виручка від реалізації

5097186,7

2

Витрати на виробництво продукції

5020556,6

Матеріальні витрати

4920426,5

-матеріали

3936341,2

-Оренда і комун.платежі

590451,2

-ГСМ

295225,6

-інші

98408,5

Фонд оплати праці

85584,4

-Зарплата

67816,4

-ЕСН 26%left "> 17632,5

-СНС 1,2%

135,5

Інші витрати

0

амортизація

14545,65

3

Результат від реалізації

76630,1

4

прибуток балансова

76630,1

5

прибуток оподатковуваний

76630,1

6

Податок на прибуток 24%

18391,2

7

прибуток чиста

58238,9

8

Витрати з прибутку

0

9

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

72784,5

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Податок на додану вартість, руб

0

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

8816,1

3

Єдиний соціальний податок, руб

17768

4

Податок на прибуток, 24%, руб

18391,2

5

Податок на майно організації, руб

0

Податкове навантаження, %

0,9

Рентабельність по чистому прибутку,%

1,4

Схема формування фінансового результату діяльності

ТОВ «Юком2», яка застосовує спрощену систему оподаткування при сплаті єдиного податку з доходу, зменшені на величину витрат

п / п

Показники

З ПДВ

1

Виручка від реалізації (без ПДВ)

203153,86

2

Витрати на виробництво продукції

189610,25

Матеріальні витрати

0

-матеріали

-

-Оренда і комун. платежі

-

-ГСМ

-

-інші

-

ФОП

189610,25

-Зарплата

166033,5

-страхові внески 14% від з / пл

23244,69

-СНС 1,2%

332,1

Інші витрати

0

Витрати на придбання ОС і НМА

0

3

Результат від реалізації

13543,6

4

Ен д-р 15% від Рр

2031,54

Мен д-р 1% від Вв

2031,54

5

Витрати з прибутку

0

6

Прибуток чиста, що залишається в розпорядженні

11512

Розрахунок податкового навантаження та рентабельності за чистим прибутком

№ п / п

Види податків, що сплачуються

сума

1

Мінімальний єдиний податок, 1% від Вв

2031,54

2

Податок на дохід фізичних осіб, руб

21584,4

3

Відрахування в пенсійний фонд, 14%

23244,7

Податкове навантаження, %

23

Рентабельність по чистому прибутку,%

5,7

Подивимося, як змінився ЄСП після реорганізації за рахунок застосування договорів про надання персоналу.

Сума ЄСП, що сплачується підприємством знизилася майже в 1,5 рази або на 32,5% (на 19924,9 руб.) Від початкового варіанта.

Зведена таблиця по прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

базовий варіант

ТОВ «Юком»

ТОВ «Юком1»

ОСНО для наплат.НДС

ТОВ «Юком2»

УСНд-р

Сума чистого прибутку після реорганізації

20149,9

72784,5

11512

84296,5

Після реорганізації сума чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, збільшилася в 4,2 рази або на 320% (на 64146,6 руб.).

Аналізуючи всі показники можна зробити висновки, що дана реорганізація дуже ефективна (що також видно на графіку далі). За рахунок такої значної економії на податкових платежах підприємство може успішно розвиватися.

3.2. Технічні заходи

ТОВ «Юком» не має власного приміщення і ряду основних засобів, необхідних для капітального будівництва і монтажних робіт. Організація уклала договір оренди з МУП ПЖЕТ на офісне приміщення і транспортні засоби:

Ш автокран 25тн., 1 стріли 21 м

Ш автовишка МШТС

Ш бульдозер на тракторі ДТ 75 к.с.

Ш підйомники будівельні

Ш компресор дизельний

Ш навантажувач 3 тн.

Ш камаз-пульман 15 тн, L 11 м.

Організація змушена платити постійні орендні платежі за офісне приміщення і транспортні засоби, що є суттєвою статтею витрат. На даному етапі організація не може придбати дане обладнання і приміщення. В цьому випадку можна розглянути варіант покупки частини транспортних засобів в лізинг з подальшим переходом їх у власність організації.

Ринок будівництва та ремонту стрімко розвивається і набирає обертів. У зв'язку з цим необхідно весь час вдосконалювати технології будівництва і покращувати якість послуг, що надаються. Для досягнення цієї мети необхідно стежити за технічними новинками, відвідувати будівельні семінари та проводити навчання персоналу новим технологіям.

висновок

В ході роботи над курсовим проектом мною була досягнута мета - навчитися складати техніко-економічне обгрунтування створення нового підприємства, і вирішено ряд поставлених завдань:

Ш проведено аналіз організаційної структури проекту;

Ш розраховані показники ефективності проекту для його учасників;

Ш проведено фінансовий аналіз підприємства, що претендує на реалізацію проекту;

Проаналізувавши основні показники економічної ефективності роботи ТОВ «Юком» можна сказати, що діяльність підприємства нерентабельна при даному співвідношенні доходів і витрат на виробництво. Показники рентабельності не перевищують 1,25%, що говорить по суті про збитковість підприємства, тому що ці показники навіть не покривають рівня інфляції в країні. При таких показниках дане підприємство не може конкурувати на динамічному ринку будівництва та ремонту і, як наслідок, не життєздатне.

Для того щоб ТОВ «Юком» могло успішно розвиватися необхідно знайти можливість перепроектувати ділові процеси для оптимізації діяльності компанії і оптимізації свого бізнесу. Для вирішення даної проблеми необхідний ряд заходи і комплексний підхід. Перш за все, необхідно провести ряд організаційних заходів для поліпшення фінансових показників діяльності: оптимізувати витрати на виробництво і податкову політику шляхом переходу підприємства на іншу систему оподаткування, іншу організаційно-правову форму або шляхом грамотної реорганізації підприємства. Також необхідно організувати технічні заходи для оптимізації діяльності, які допоможуть знизити витратні статті виробництва. Якщо керівництво ТОВ «Юком» зможе успішно провести комплекс заходів, який зробить підприємство конкурентоспроможним на ринку, то компанія зможе розвиватися і приносити великі доходи.

додаток

Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням засновника

від «1» січня 2007р

Горбунова Тетяна Олексіївна

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Юком»

Місце знаходження Товариства:

Поштова адреса Товариства:

г.Екатеринбург,

2007Общество з обмеженою відповідальністю «Юком», іменоване надалі "Товариство", створено рішенням його власника Горбунової Тетяною Олексіївною «1» січня 2007р.

Правове становище Товариства визначається Цивільним кодексом Російської Федерації. Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю", іншими правовими актами та законами РФ, а також цим Статутом.

У разі подальшої зміни норм чинного законодавства та інших правових актів РФ. цей Статут діє в частині що не суперечить їх імперативним нормам.

З питань не знайшли свого відображення в даному Статуті Товариство керується чинним законодавством Російської Федерації.

I. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

II.

Повне фірмове найменування Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юком.

Скорочене найменування: ТОВ «Юком».

Місце знаходження Товариства:

- Поштова адреса Товариства:

П. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Суспільство вважається створеним як юридична особа з моменту його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством про реєстрацію юридичних осіб. Товариство створюється без обмеження терміну.

2.2.Общество має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

2.3. Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і несе цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності не заборонених федеральними законами.

2.4.Общество має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами.

2. 5. Товариство має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і вказівка ​​на місце знаходження Товариства. Суспільство може мати штампи і бланки зі своїм фірмовим найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші засоби індивідуалізації.

2.6.Участнікамі Товариства можуть бути громадяни і юридичні особи. Іноземні юридичні особи та громадяни можуть бути учасниками Товариства в порядку, що визначається законодавчими актами РФ і інших держав.

2. 7. Число учасників Товариства не може бути більше п'ятдесяти. У разі, якщо число

учасників Товариства перевищить встановлений справжнім пунктом межа. Товариство протягом року має перетворитися у відкрите акціонерне товариство або у виробничий кооператив, КСЛІ протягом зазначеного терміну Суспільство не o; iei перетворено і число чаіпіков суспільства не зменшиться до встановленого цим пунктом межі, воно підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб. або інших державних органів або органон місцевого самовря синя. яким право на пред'явлення такого вимоги надано федеральним законом.

2. 8. Товариство може бути учасником іншого господарського товариства або Загальна 1ва будь-якої організаційно-правової форми, а також засновником спільних з іноземними юридичними і (або) фізичними особами господарських товариств, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством РФ.

2.9.Общество вправі створювати філіали і відкривати представництва за рішенням загальних зборів учасників Товариства, прийнятому більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів учасників Товариства.

Створення товариством філій та представництв на території РФ здійснюється з дотриманням вимог Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю" та інших федеральних законів, а за межами території Російської Федерації також відповідно до законодавства іноземної держави, на території якого створюються філії або представництва, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації.

2.10.Філіал і представництво Товариства не є юридичними особами і діють на підставі затверджених Товариством положень. Філія і представництво наділяються майном який створив їх Товариством.

Керівники філій та представництв Товариства призначаються Товариством і діють на підставі його доручення.

Філії та представництва Товариства здійснюють свою діяльність від імені створив їх Товариства. Відповідальність за діяльність філії і представництва Товариства несе створила їх Товариство.

2.11.Общество може мати дочірні і залежні господарські товариства з правами юридичної особи, створені на території Російської Федерації відповідно до чинного законодавства, а за межами території РФ також відповідно до законодавства іноземної держави, на території якого створено дочірнє або залежне господарське товариство, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації.

2.12.Ізмененія в установчі документи Товариства вносяться за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

2.13.Ізмененія, внесені в установчі документи Товариства, підлягають державній реєстрації в органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, в порядку. встановленому законодавством РФ про державну реєстрацію юридичних осіб.

2.14.Ізмененія, внесені в установчі документи Товариства, набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію.

2.15.У разі невідповідності положень установчого договору і положень статуту Товариства переважну силу для третіх осіб та учасників Товариства мають положення статуту Товариства.

2.16.Общество самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність. Основу плану складають договори, укладені із споживачами продукції та послуг і постачальниками матеріально-технічних та інших ресурсів.

2.17.Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється пі цінами і тарифами, що встановлюються Товариством самостійно, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.18.Общество також має право:

- створювати сприятливі умови праці, відпочинку, соціальні умови для своїх працівників, членів їх сімей;

- займатися благодійною діяльністю;

- використовувати в своїй діяльності автотранспорт, обладнання, майно, що належить його працівникам, іншим юридичним і фізичним особам з відшкодуванням їх власникам витрат в розмірах, обумовлених договором;

- вести будівництво за рахунок власних коштів в установленому порядку;

- відряджати за кордон своїх і приймати іноземних фахівців для участі в конференціях, виставках, торгах;

- надавати в оренду і безоплатне користування беруть участь в його роботах організаціям і громадянам електронно-обчислювальну техніку, засоби зв'язку, інше обладнання та майно, а також надавати їм фінансову допомогу; закуповувати для соціальних потреб свого колективу за рахунок Товариства автотранспорт, медичні техніку і препарати, культурно-побутові, спортивні, туристичні та інші товари.

2.19.Общество може виконувати роботи, надавати послуги в кредит з виплатою покупцями (споживачами) відсотків як за користування позиковими засобами. Для оформлення таких торговельних угод Суспільство може застосовувати в господарському обороті векселі.

III. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ (ВИДИ) ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.Общество створюється з метою повного і якісного задоволення потреб населення в роботах, послугах і товарах, вироблених їм, а також отримання прибутку.

Відповідно до названих цілями суспільство здійснює наступні види діяльності:

Будівельно-монтажні роботи, а саме: земляні роботи, зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, роботи по захисту конструкцій, оздоблювальні роботи, здійснення функції генерального підрядника.

Виробництво окремих видів будівельних матеріалів і виробів, а саме: керамічних матеріалів, стінових матеріалів, дерев'яних будівельних конструкцій та виробів.

Інжинірингові послуги, а саме посередницькі роботи і послуги в будівництві, проектний, технологічний і будівельний інжиніринг.

Виробництво меблів.

3.2.Общество вправі здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом, включаючи, але не обмежуючись вищевказаними.

3.3.Отдельнимі видами діяльності, перелік яких визначається федеральним законом, Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення певного виду діяльності передбачена вимога здійснювати таку діяльність як виключну, Товариство протягом терміну дії спеціального дозволу (ліцензії) має право здійснювати тільки види діяльності, передбачені спеціальним дозволом (ліцензією). і супутні види діяльності.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВ І ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1.Общество несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

4.2.Общество не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

4.3.Участнікі Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості внесених ними вкладів. Учасники Товариства, що зробили вклади в Статутний капітал Товариства не повністю, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості неоплаченої частини вкладу кожного з учасників Товариства.

4.4.В разі неспроможності (банкрутства) Товариства з вини його учасників або з вини інших осіб, які мають право давати обов'язкові для Товариства вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, на зазначених учасників або інших осіб у суча недостатності майна Товариства може бути покладено субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1.Участнікі Товариства вправі:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" та установчими документами Товариства;

- отримувати інформацію про діяльність Товариства та знайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому його установчими документами порядку;

- брати участь у розподілі прибутку;

- продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі Товариства або її частину одному або декільком учасникам цього Товариства в порядку, передбаченому Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" і статутом Товариства

- в будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди інших його учасників;

- отримати в разі ліквідації Товариства частина майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники Товариства мають також інші права, передбачені Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

5.2.Помімо прав, передбачених в п.5.1. Статуту, учаснику (учасникам) Товариства за рішенням загальних зборів учасників, прийнятому усіма учасниками Товариства одноголосно, можуть бути надані інші права (додаткові права).

Додаткові права, надані певному учаснику Товариства, у разі відчуження його частки (частини частки) до набувача частки (частини частки) не переходять.

5.3.Прекращеніе або обмеження додаткових прав, наданих всім учасникам, здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, прийнятому усіма учасниками одноголосно. Припинення або обмеження додаткових прав, наданих певному учаснику Товариства, здійснюється за рішенням загальних зборів учасників, прийнятому більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів учасників Товариства, за умови, якщо учасник, якому належать такі додаткові права, голосував за прийняття такого рішення або дав письмову згоду.

Учасник Товариства, якому надані додаткові права, може відмовитися від здійснення належних йому додаткових прав, направивши письмове повідомлення про це Товариства. З моменту отримання Товариством зазначеного повідомлення додаткові права учасника припиняються.

5.4.Участнікі Товариства зобов'язані:

- вносити вклади в порядку, в розмірах, у складі й у терміни, які передбачені установчими документами Товариства;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Учасники Товариства несуть і інші обов'язки, передбачені Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

5.5.Помімо обов'язків, передбачених в п.5.4. Статуту, за рішенням загальних зборів учасників Товариства, прийнятому усіма учасниками суспільства одноголосно, на учасника (учасників) Товариства можуть бути покладені інші обов'язки (додаткові обов'язки) учасника (учасників) Товариства. Покладання додаткових обов'язків на певного учасника Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників, прийнятому більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів учасників Товариства, за умови, якщо учасник, на якого покладаються такі додаткові обов'язки, голосував за прийняття такого рішення або дав письмову згоду .

Додаткові обов'язки, покладені на певного учасника Товариства, у разі відчуження його частки (частини частки) до набувача частки (частини частки) не переходять.

Додаткові обов'язки можуть бути припинені за рішенням загальних зборів учасників Товариства, прийнятому усіма учасниками одноголосно.

VI. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства сформований Статутний капітал в розмірі 10 000 (десять тисяч) рублів, який складається з номінальної вартості часток його учасників.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір його майна. що гарантує інтереси його кредиторів.

6.2. Розмір частки учасника в статутному капіталі визначається у відсотках.


Відомості про розмір і номінальної вартості часток учасників Товариства:

П.І.Б. (Найменування) Учасника

Розмір частки в статутному капіталі,%

Номінальна вартість частки, руб.

Горбунова Т.А.

100

10 000

6.3. Номінальна вартість частки учасником Товариства в статутному капіталі товариства при його установі оплачується грошима.

На момент державної реєстрації Товариства його статутний капітал повинен бути сплачений засновниками не менше ніж наполовину. Частина, що залишилася несплаченою частина статутного капіталу підлягає оплаті його засновниками протягом одного року з моменту державної реєстрації Товариства.

Кожен засновник Товариства повинен повністю внести свій вклад до статутного капіталу Товариства протягом терміну, який визначено установчим договором і який не може перевищувати одного року з моменту державної реєстрації Товариства. При цьому вартість, вкладу кожного засновника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Кожному учаснику, який зробив внесок у Статутний капітал видається відповідне свідоцтво, яке засвідчує його частку в Товаристві.

6.4.Доля учасника товариства, який при установі Товариства не вніс вчасно свій внесок до статутного капіталу товариства в повному розмірі, переходить до суспільства. При цьому товариство зобов'язане виплатити учаснику товариства дійсну вартість частини його частки, пропорційної внесеної ним частини вкладу або за згодою учасника товариства видати йому в натурі майно такої ж вартості. Дійсна вартість частини частки визначається на підставі даних бухгалтерської звітності за останній звітний період, що передує дню закінчення строку внесення вкладу.

Частка переходить до товариства з моменту закінчення терміну внесення вкладу.Товариство зобов'язане виплатити дійсну вартість частини вкладу або видати в натурі майно тієї ж вартості протягом одного року з моменту переходу до суспільства частини частки.

6.5.Не допускається звільнення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю oт обов'язку внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

6.6.Вкладом в статутний капітал Товариства можуть бути гроші, цінні папери, друч НЕ веші або майнові права або інші права, що мають грошову оцінку.

6.7.Денежная оцінка негрошових внесків до статутного капіталу Товариства, що вносяться учасниками Товариства та прийнятими Суспільство третіми особами, затверджується рішенням загальних зборів учасників, що приймається всіма учасниками Товариства одноголосно. Якщо номінальна вартість (збільшення номінальної вартості) частки учасника Товариства вносяться капіталі Товариства, оплачуваної не грошовим внеском, становить більше двохсот мінімальних розмірів оплати праці, встановлених федеральним законом на дату подання документів для державної реєстрації Товариства або відповідних змін в статуті Товариства, такий внесок повинен оцінюватися незалежним оцінювачем.

6.8.Імущество, передане виключеним або вийшли з Товариства учасником в користування товариству в якості внеску до статутного капітан, залишається в користуванні Товариства протягом терміну, на який воно було передано.

VII. ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

7.1.Увеліченіе статутного капіталу Товариства допускається тільки після його повної оплапта "Збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися за рахунок майна Товариства, і (або) за рахунок додаткових внесків учасників, і (або) за рахунок внесків третіх осіб, прийнятих до Товариства.

7.2.Увеліченіе і зменшення статутного капіталу Товариства за рахунок його майна здійснюється за рішенням загальних зборів учасників, прийнятому більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів учасників Товариства.

7.3.Уменьшеніе Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів.

7.4.Увеліченіе або зменшення Статутного капіталу проводиться в порядку, визначеному в ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

VIII. майно товариства, перехід частки в статутному капіталі

ТОВАРИСТВА

8.1.Імущество Товариства складають основні та оборотні кошти, а також інеї майно, вартість якого відображається в його самостійному балансі.

8.2.В складу майна Товариства входить:

а) майно, передане йому учасниками;

б) продукція, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

в) отримані доходи, а також майно, придбане ним на інших підставах, що допускаються законодавством.

8.3.Ріск випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого в користування Суспільству, покладається на Товариство.

8.4.Участнікі Товариства зобов'язані за рішенням загальних зборів учасників вносити вклади в майно Товариства.

Рішення загальних зборів учасників про внесення вкладів в майно Товариства може бути прийнято більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів учасників Товариства.

Вклади в майно Товариства вносяться усіма учасниками пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі Товариства, якщо інший порядок не передбачений рішенням учасників Товариства. Вклади в майно Товариства вносяться грошима, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів учасників Товариства. Вклади в майно Товариства не змінюють розміри і номінальну вартість часток учасників в статутному капіталі Товариства.

8.5.Участнік Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі Товариства або її частину одному або декільком учасникам цього Товариства. Згода Товариства або інших учасників Товариства на проведення такої процедури не потрібно.

8.6.Допускается продаж або поступка іншим чином учасником Товариства своєї частки (частини частки) третім особам.

8.7.Доля учасника Товариства може бути відчужена до повної її оплати тільки в тій частині, в якій її уже сплачено.

8.8.Участнікі Товариства користуються переважним правом купівлі частки (частини частки) учасника Товариства за ціною пропозиції третій особі пропорційно розмірам своїх часток, якщо інше не передбачено угодою учасників Товариства. Суспільство має переважне право на придбання частки (частини частки), що продається його учасником, якщо інші учасники Товариства не використали своє переважне право купівлі частки (частини частки).

8.9.Участнік Товариства, навмисний продати свою частку (частину частки) третій лізу, зобов'язаний письмово сповістити про це інших учасників Товариства і саме Товариство з зазначенням ціни та інших умов її продажу. У разі, якщо учасники Товариства і (або) Товариство не скористаються переважним правом покупки всієї частки (всієї частини частки, пропонованої для продажу, протягом місяця з дня такого сповіщення, частка (частина частки) може бути продана третій особі за ціною та на умовах , повідомлених Суспільству і його учасникам.

8.10.Прі продажу частки (частини частки) з порушенням переважного права купівлі будь-який учасник товариства і (або) Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли учасник товариства або Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на них прав і обов'язків покупця.

8.11.У приватник суспільства, навмисний поступитися свою частку (частину частки) третім особам іншим чином, ніж продаж, зобов'язаний отримати на це згоду інших учасників товариства.

8.12.Уступка частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства повинна бути здійснена в простій письмовій формі. Недотримання форми угоди з відступлення частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства, тягне її недійсність.

8.13.Общество має бути письмово повідомлено про що відбулася поступку частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства з поданням доказів такого відступлення. Набувач частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства здійснює права і несе обов'язки учасника Товариства з моменту повідомлення Товариства про зазначену поступку.

8.14.Переход частки в статутному капіталі Товариства до спадкоємців громадян і до правонаступників юридичних осіб, що були учасниками Товариства, а також розподіл частки між учасниками юридичної особи-учасника товариства, що залишилася після завершення розрахунків з його кредиторами, допускається лише за згодою інших учасників товариства.

8.15.Согласіе учасників товариства, необхідність одержання якого передбачено п.п.8.11,8.14, вважається отриманим, якщо протягом тридцяти днів з моменту звернення до учасників товариства отримана письмова згода всіх учасників товариства або ніхто не почув письмової відмови у згоді ні від одного з учасників суспільства.

8.16.Прі відмову учасників товариства у згоді на перехід або розподіл частки у випадках, передбачених п.8.14 цього Статуту, частка переходить до суспільства. При цьому товариство зобов'язане виплатити спадкоємцям померлого учасника товариства, правонаступникам реорганізованого юридичної особи або учасникам ліквідованої юридичної особи-учасника товариства дійсну вартість частки, яка визначається на підставі даних бухгалтерської звітності товариства за останній звітний період, що передує дню смерті, реорганізації або ліквідації, або з їх згоди видати їм у натурі майно тієї ж вартості.

Частка переходить до товариства з моменту отримання від будь-якого учасника товариства відмови в наданні згоди на перехід частки до спадкоємців громадян (правонаступникам юридичних осіб), які є учасниками товариства, або на розподіл її між учасниками ліквідованого юридичної особи-учасника товариства. Товариство зобов'язане виплатити дійсну вартість частки або видати в натурі майно такої ж вартості протягом одного року з моменту переходу до суспільства частки.

8.17.До прийняття спадкоємцем померлого учасника Товариства спадщини все права померлого учасника Товариства здійснюються і його обов'язки виконуються особою, вказаною в заповіті, а за відсутності такої особи керуючим, призначеним нотаріусом з числа спадкоємців першої черги.

8.18.Прі продажу частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства з публічних торгів у випадках, передбачених чинним законодавством, покупець зазначеної частки (частини частки) стає учасником Товариства незалежно від згоди Товариства та його учасників.

8.19.Участнік Товариства вправі закласти належну йому частку (частину частки) в статутному капіталі іншого учасника Товариства або третій особі за згодою Товариства за рішенням загальних зборів учасників, прийнятому більшістю голосів всіх учасників Товариства. Голоси учасника Товариства, який має намір закласти свою частку (частину частки), при визначенні результатів голосування не враховуються.

8.20.Общество не має права купувати частки (частини частки) в своєму статутному капіталі, за винятком випадків, передбачених ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

8.21.В разі відмови в наданні згоди на відступлення частки (частини частки) третій особі (п.8.11 цього Статуту) товариство зобов'язане придбати на вимогу учасника товариства належну йому частку (частину частки). При цьому Товариство зобов'язане виплатити учаснику справжню вартість цієї частки (частини частки), яка визначається на підставі даних бухгалтерської звітності Товариства за останній звітний період, що передує дню звернення учасника Товариства з такою вимогою, або за згодою учасника Товариства видати йому в натурі майно такої ж вартості .

Частка (частина частки) переходить до товариства з моменту пред'явлення учасником товариства вимоги про її придбання товариством. Товариство зобов'язане виплатити дійсну вартість частки (частини частки) або видати в натурі майно такої ж вартості протягом одного року з моменту переходу до суспільства частки (частини частки).

8.22.Действітельная вартість частки (частини частки) виплачується за рахунок різниці між вартістю чистих активів Товариства і розміром його статутного капіталу. У разі, якщо такої різниці недостатньо, Товариство зобов'язане зменшити свій статутний капітал на відсутню суму.

8.23 Частка, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників, а також при розподілі прибутку і майна Товариства у разі його ліквідації. Частка, що належить Товариству, протягом одного року з дня її переходу до нього повинна бути за рішенням загальних зборів учасників розподілена між усіма учасниками Товариства пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі яких продана всім або деяким учасникам Товариства і (або) третім особам і повністю оплачена. Нерозподілений або непродана частина частки повинна бути погашена з відповідним зменшенням статутного капіталу Товариства. Продаж частки третім особам, а також внесення пов'язаних з продажем частки змін до установчих документів Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, прийнятому усіма учасниками Товариства одноголосно.

Документи для державної реєстрації справжніх змін в установчих документах Товариства, а в разі продажу частки також документи, що підтверджують оплату проданої Товариством частки, повинні бути представлені органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, протягом одного місяця з дня прийняття рішення про затвердження підсумків оплати часткою учасниками товариства і про внесення відповідних змін до установчих документів товариства.Зазначені зміни з установчих документах Товариства набувають чинності для учасників Товариства і третіх осіб з дня їх державної реєстрації органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб.

8.24.Обращеніе на вимогу кредиторів стягнення на частку (частину частки) учасника Товариства в статутному капіталі Товариства з боргами учасника Товариства допускається тільки на підставі рішення суду при недостатності для покриття боргів іншого майна учасника Товариства.

8.25.В разі звернення стягнення на частку (частину частки) учасника товариства у статутному капіталі товариства за боргами учасника товариства суспільство вправі виплатити кредиторам дійсну вартість частки (частини частки) учасника товариства. Частка (частина частки) переходить до товариства з моменту оплати суспільством дійсної вартості частки (частини частки) учасника товариства на вимогу його кредиторів.

За рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятому усіма учасниками суспільства одноголосно, дійсна вартість частки (частини частки) учасника товариства, на майно якого звертається стягнення, може бути виплачена кредиторам іншими учасниками товариства пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі товариства, якщо інший порядок визначення розміру оплати не вирішить загальних зборів учасників товариства.

Дійсна вартість частки (частини частки) учасника товариства у статутному капіталі товариства визначається на підставі даних бухгалтерської звітності товариства за наступні звітні періоди, що передує даті пред'явлення вимоги до суспільства про звернення стягнення на частку (частину частки) учасника товариства за його боргами.

8.26.В випадку, якщо протягом трьох місяців з моменту пред'явлення вимоги кредиторами суспільство або його учасники не виплатять дійсну вартість всй частки частини частки) учасника товариства, на яку звертається стягнення, звернення стягнення на частку (частину частки) учасника товариства здійснюється шляхом її продажу з публічних торгів.

IX. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. СТВОРЕННЯ ФОНДІВ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА

9.1.Первий фінансовий рік Товариства починається з дати його реєстрації і триває по 31 грудня поточного. Наступні фінансові роки будуть календарними.

9.2.Общество самостійно планує і здійснює свою господарську, економічну та соціальну діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, вносить обов'язкові платежі до державного і місцевого бюджету. позабюджетні фонди, по кредитах банку і по інших зобов'язаннях.

9.3.Общество право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення-розподіл свого чистого прибутку між учасниками Товариства. Рішення про визначення частини-прибутку, що розподіляється між учасниками Товариства, приймається загальними зборами учасників.

Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу між його учасниками, розподіляється пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі.

9.4.Общество не має права приймати рішення про розподіл свого прибутку між учасниками Товариства:

- до повної сплати всього статутного капіталу Товариства;

- до виплати дійсної вартості частки (частини частки) учасника Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

- якщо на момент прийняття такого рішення Товариство відповідає ознакам неспроможності (банкрутства) або якщо зазначені ознаки з'являться у Товариства в результаті прийняття такого рішення;

- якщо на момент прийняття такого рішення вартість чистих активів Товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті прийняття такого рішення;

- в інших випадках, передбачених федеральними законами.

9.5.Общество не має права виплачувати учасникам товариства прибуток, рішення про розподіл якої між учасниками товариства прийнято:

- якщо на момент виплати суспільство відповідає ознаками неспроможності (банкрутства) відповідно до федеральним законом про неспроможність (банкрутство) або якщо зазначені ознаки з'являться у суспільства в результаті виплати;

- якщо на момент виплати вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті виплати;

- в інших випадках, передбачених федеральними законами.

За припинення зазначених у цьому пункті обставин товариство зобов'язане виплатити учасникам товариства прибуток, рішення про розподіл якої між учасниками товариства прийнято.

9.6.Общество вправі створювати необхідні йому фонди (фонд споживання, розвитку виробництва, соціального страхування і т.п.). Нормативи утворення фондів; порядок їх формування та использ товариства з обмеженою відповідальністю (№ 14-ФЗ від 8 лютого 1998 року) »
4. Федеральний закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб» (від 8 лютого 1998 року №14-ФЗ)

5. Федеральний закон «Про внесення змін і доповнень до Федерального закону про державну реєстрацію юридичних осіб» (№76-ФЗ від 23 червня 2003 роки)

6. Формування фінансового результату діяльності підприємства: Навчальний посібник: У 2 год. Частина 1 / О.Я. Моїсеєв. Єкатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПІ, 2004. 192 с.

7. Як законно зменшити податки фірми. Плюси і мінуси різних систем ухилення від податків / Ю.А.Лукаш. - М.: ГроссМедиа, 2007. - 432 с.

8. Газета «Облік. Податки. Право »№14 05.02.2007 рік
...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаТехніко-економічне обґрунтування створення нового підприємства

Скачати 185.23 Kb.