• 1. Визначення Поняття економічної сістеміта методологічні підході до їх класіфікації
 • 2. Еволюція поглядів на соціальну ринкову економіку
 • 3. Конвергенція економічних систем и процес європеїзації економічних систем стран-членів ЄС як крок до формирование економічної системи ЄС
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 • Дата конвертації07.04.2017
  Розмір167.97 Kb.
  Типдисертація

  Скачати 167.97 Kb.

  Теоретико-методологічні засади дослідження економічних систем Європейського Союзу

  Теоретико-методологічні засади дослідження економічних систем Європейського союзу

  ЗМІСТ

  Вступ

  1. Визначення Поняття економічної системи та методологічні підході до їх класіфікації

  2. Еволюція поглядів на соціальну ринкову економіку

  3. Конвергенція економічних систем та процес європеїзації економічних систем стран-членів ЄС як крок до формирование економічної системи ЄС

  Висновки

  Джерела та література

  ВСТУП

  Із моменту свого Заснування у 1958 году Європейське Економічне Співтоваріство (ЄЕС) пройшло всі основні етапи інтеграції, перерісші в економічний и валютний союз. ЄЕС зросли Із шести стран-засновніць до Європейського Союзу (ЄС), Який охоплює 28 стран-членів Із загально внутрішнім РІНКОМ та спільнімі політічнімі процесами. Водночас країни-члени передавали дедалі более своих повноважень загально європейськім інстітутам, закладаючі основу європейської економічної системи.

  Велике значення у формуванні економічної системи ЄС мала та має Федеративна Республіка Німеччини (ФРН) та ее модель соціально-рінкової економіки. Модель получила скроню оцінку Завдяк унікальному німецькому економічному диву после Другої Світової Війни, а Німеччина повернула Собі статус сильного гравця на Політичній Арені та претендує на звання "ядра" економічної системи ЄС.

  Соціально-ринкова система Німеччини базується на трьох догмах фрайбурзької економічної школи - верховенстві конкуренції, ціновій стабільності й гарантуванні соціальної справедлівості. Ретельній аналіз конкурентної та монетарної політик ФРН та ЄС, а такоже факторний аналіз основних макроекономічніх та СОЦІАЛЬНИХ показніків стран-членів ЄС дасть змогу простежіті Тенденції впліву стран-членів ЄС одної на одну и на формирование економічної системи ЄС у цілому.

  Наукова розробка цієї тими є особливо актуальною з Огляду на процеси глобалізації та інтеграції в мире. Смороду спріяють мирному Врегулювання конфліктів, збільшенню обсягів торгівлі, захисту навколишнього середовища, а такоже більш прогресивний розвитку економік стран, Які входять у ті чи інше угрупування.

  Тема особливо актуальна для України як для країни, что порівняно недавно вступила на шлях рінкової трансформації та проголосила курс на євроінтеграцію. Порівнюючі шляхи переходу до соціально-рінкової економіки, та патенти, акцентуваті на Відмінності вихідних умов стран Заходу та пострадянськіх стран, до якіх Належить Україна. Для порівняння в дисертації проаналізовано приклад Польщі, яка успешно впоратися Із завдання рінкової трансформації та стала членом Європейської Спільноті у 2004 году.

  Серед основних дослідніків економічних систем - В. Баумоль, Г. Еспінг-Андерсен, Ф. Прайор, Д. Соскіс, П. Холл, Ф. Шарпф. У розвиток Теорії економічних систем Значний внесок Зроби Такі відомі зарубіжні Вчені, як Б. Амадле, С. Брю, К. Гайтані, С. Гасліл, П. Грегорі, С. Клапгам, Д. Конклін, Й. Кьоніг, Ф. Куасе, М. Мендоза, К. Макконнелл, Р. Ор, Г. Петерс, С. Стюарт, а у теорію конвергенції економічних систем - Я. Тімберген, С. Солоу, Т. Тібут, Д. Норт.

  Серед ДОСЛІДЖЕНЬ українських учених, присвячений економічнім системам, Варто віділіті праці Г. Башнянина, В. Борщевський, А. Булатова, Б. Гаврилишина, А. Гальчинський, В. Геєця, І. Грабінського, А. Грищенка, Б. Кульчицького, А. Мокія, С. Мочерного, І. Мулая, В. Новицького, О. Осінської, С. Сіденко, Ж. Шульги та ін. У вітчізняніх дослідженнях Розглянуто лишь ОКРЕМІ аспекти соціально-рінкової економіки, зокрема, фундаментальні з цієї проблематики є праці М. Туган-Барановського. Соціальну орієнтацію в економіці України вівчають О. Головніна, А. Грищенко, В. Новицький, Ю. Полякова, М. Прокопенко, С. Сіденко, А. Філіпенко.

  Проведень аналіз наукових джерел свідчіть, что питання формирование економічної системи ЄС та Вплив соціально-рінкової економіки Німеччини на цею процес є ще недостатньо Вивчення, что зумовлює необходимость їх комплексного дослідження та АНАЛІЗУ. Недостатність ДОСЛІДЖЕНЬ и праць, присвячений АНАЛІЗУ економічної системи ЄС як окремої повноцінної економічної системи та Виявлення інструментарію впліву німецької соціально-рінкової економіки на ее формирование, засвідчують Актуальність теми дослідження. Необходимость Виявлення та Вивчення теоретичного и практичних аспектів впліву соціально-рінкової економіки ФРН на формирование економічної системи ЄС визначили мету, завдання та структуру дослідження.

  Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала в межах Наукової тими кафедри "Еколого-економічні Преимущества у міжнародній торгівлі в условиях глобалізації Світової економіки" №ДР 0111U008008 (2011-2013 рр., Науковий керівник - д-р екон. Наук, проф. Грабінській І.М.) та "секторальна інтеграція в Економічній сістемі Європейського Союзу" №ДР 0110U003148 (2010-2014 рр., науковий керівник - д-р геогс. наук, проф. Писаренко С.М.), а такоже в рамках програми ERASMUS-MUNDUS при Університеті Гумбольдта в Берліні (вересень 2011 року - червень 2012 року) та Стіпендіальної програми правительства Польщі для молодих н ауковців (вересень 2013-липень 2014 року).

  Дисертант проведено Кластерний аналіз процесів конвергенції между країнами-членами ЄС та визначили ті СФЕРИ політики, в якіх ФРН мала Найбільший Вплив на формирование економічної системи ЄС.

  1. Визначення Поняття економічної сістеміта методологічні підході до їх класіфікації

  Виникнення економічних систем розпочалося разом Із розвитку цівілізації. Це зумовлено тім, что в будь-Якій Економічній сістемі, незважаючі на історичний проміжок часу, в центрі всегда булу людина. Зарубіжні та вітчізняні Вчені давали Різні визначення економічної системи. У Різні часи Вчені працювала над визначенням найбільш точної типологізації економічних систем, Які з'являлися, змінюваліся та Зникаю в течение останніх століть.

  Початок ХХ століття характерізується значними змінамі в Економічній Теорії. Кінець XIX століття характерізується переходом від Теорії маржіналізму, яка головно, концепційно ґрунтувалася на пріматі позіції індівіда з его системою цінностей (у ньом НЕ Було місця соціальнім процесам) до інстітуціоналізму. Заслуга інстітуціоналістів у тому, что смороду вводять до аналіз соціальні, правові, Політичні процеси та їхні Інститути у роботи з комерційними економічнімі. У суспільстві з'являється усвідомлення формирование й розвитку СОЦІАЛЬНИХ потреб, что безпосередно веде до Зародження ідей "соціально-рінкової економіки".

  У сучасній Економічній літературі немає єдності у подивиться на категорію "економічна система" та на типологізацію економічних систем. Визначення терміна "економічна система" наводили десятки зарубіжніх ученіх- економістів - Дж. Габурро, П. Грегорі, Д. В. Конклін, Дж. Макглейд, М. Мендоза, Ф. Прайор, Г.С. Петерс, С. Розфідьд, С. Стюарт, а такоже вітчіз- няних - В. Базилевич, Г. Башнянина, Б. Гаврилишин, І. Грабінській, С. Дзюбик, Б. Кульчицький С. Мочерний, А. Гальчинський, Ю. Пахомов та ін.

  Поняття економічної системи (ее Зміст, елементи и структура) залежався від економічної школи. У неокласічній парадігмі описание економічної системи розкрівається через Мікро- и макроекономічні Концепції. Предмет неокласиків візначається як дослідження поведінкі людей, Які максімізують свою корисність у середовіщі обмеження ресурсов за Необмежений потреб. Основними елементами є фірми, домогосподарством, держава [22, c. 16].

  Інституціоналісти основний акцент у дослідженні економічних систем роблять на Інститути. Дослідження інстітуціоналістів характеризуються Прагнення розділіті Інститути та организации. Інститут розглядають як будь-яке усталене правило або норму економічної поведінкі [58, с. 69-86]. Неоінстітуціоналісті роблять акцент на системному підході и звертають Рамус на спеціфіку економічних систем, Вивчаючи способ коордінації, систему прав власності за, трансакційні витрати и систему Контрактів [22, с. 18-20].

  Марксизм акцентує свою Рамус на сістемній Методології, заснованій на діалектічному системному підході. Діалектичний підхід у марксізмі, по- Перше, як фундамент вікорістовує принцип дослідження суперечностей, діалектічної єдності протилежних як основу Функціонування економічних систем, по-друге, віділяє НЕ только кількісні, а й якісні стрибки в розвитку економічних систем, по-Третє, зосереджує Рамус на історичній обмеженості економічних систем. Марксистка логіка успадковує гегелівську логіку, согласно З якою системою є "не результат, а результат з его становлення". Однією з неодмінніх умів дослідження економічних систем у контексті розвитку Марксистська підходу є Вивчення історії економічних систем або, як Прийнято в марксізмі, Вивчення способу виробництва [22 з. 22].

  Економічні системи такоже вівчають з подивимось других теоретичного шкіл, безпосередно пов'язаних з Економічною теорією. З подивимось дослідніків сучасного постіндустріального Суспільства, постіндустріальна економіка (неоекономіка, інформаційне суспільство або суспільство знань) народжується як Особливий технологічний уклад, Який Суттєво відозмінює економічні та соціальні системи в цілому. У парадігмі "економіки розвитку" [58, с. 302-358] віділяється спеціальна група стран "третього світу", де наявні Такі Важливі закономірності: інстітуційна структура, Особливості макроекономічної динаміки, особлива модель. Отже, економіка розвитку Розглядає клас спеціальніх економічних систем. На Відміну Від панівніх концепцій неокласиків и неоінтітуціоналізму, історична школа Робить акцент на Історично сформованому відмінностях національніх економічних систем.

  Одним з дере, хто дав визначення Поняття "економічна система" був Ф. Прайор, Який зазначилися, что "економічна система охоплює часть політічніх, СОЦІАЛЬНИХ, економічних інституцій та ОРГАНІЗАЦІЙ, что визначаються майнові отношения у Певного суспільстві и Які безпосередно чи опосередковано вплівають на споживання , Розподіл, обмін и виробництво товарів та послуг [185, с. 15].

  Г.С. Петерс Зазначає, что економічна система охоплює, кроме економічних суб'єктів та їхнього контролю над СПОЖИВЧИХ та виробничими ресурсами, такоже економічні принципи порядку, Механізми та правила, Які пов'язані зі спільнім економічнім управлінням та системою коордінації, что вірівнює економічні взаємодії между економічнімі суб 'єктами на раціональне Зменшення дефіціту товарів й оптимальні удовольствие матеріальніх потреб [120, c. 9].

  Отже, віходячі з визначення, автор віокремлює Такі завдання економічних систем:

  - упорядкування економічних прав на Самостійне Прийняття РІШЕНЬ;

  - належно контроль за использование продуктів виробництва;

  - своєчасне інформування економічних суб'єктів про дефіціт товарів або інші рівнозначні факти;

  - заохочення суб'єктів берегти вічерпні природні ресурси.

  Італійський економіст Дж. Габурро візначає економічну систему як всю діяльність індівіда та роботу соціальної власти, яка спрямована на Координацію цілей індівіда для суспільного блага на законодавчо-Політичній Основі [122, с. 109].

  С. Розфільд подає таке визначення економічної системи: "Економічні системи є набором саморегульованіх и культурно-регульованості родів ДІЯЛЬНОСТІ, Які спрямовані на поиск корисності с помощью добровільного обміну ограниченной ресурсами, а такоже взаємніх або односторонніх зобов'язань" [192, с. 8].

  Е.Гарнсей та Дж. Макглейд предлагают розглядаті економічну систему як соціоекономічну на основе чотірьох властівостей: неможлівість маніпулювання нею, необходимость Вивчення ее в цілому, розподіленій характер информации та самоорганізація. Важлівою властівістю складних систем є способ їх самоорганізації. Саме ця здатність дает змогу, на мнение віщеназваніх англійськіх учених, Економічній сістемі спонтанно змінюваті свои внутрішні структури. Такі еволюційні Властивості прітаманні "Людський мозком, клітінній еволюції чи соціоекономічній системе" [106, с. 3-4].

  Серед українських учених-економістів дерло визначення економічної системи давши І. Грабінській, Який Тлумачі ее як ​​еколого-економічну систему. ВІН Зазначає, что ані економічна, ані екологічна система не існують в ізольованому середовіщі. Їхній розвиток взаємопов'язаній и взаємозумовленій [8, c. 51]. На підставі цього вчений предлагает Наступний визначення економічної системи: "Економічна система є результатом розвитку національніх господарських форм, яка має на Собі відбіток системи національніх цінностей та навколишнього природного середовища" [8, c. 23].

  Много вчених, характеризуючи види економічних систем, не дають визначення "економічної системи". На мнение сучасного вченого-економіста Б. Кульчицького, Відсутність єдності поглядів на категорію "економічна система" зумовлена ​​тим, что Поняття, Пожалуйста розглядається, є складним системним Утворення з різнімі характеристиками, шкірні з якіх хоч и відображає суттєві ознака економічної системи, но НЕ Повністю [15, c. 62].

  П. Леоненко та О. Черепніна навідні найчастіше вжівані визначення економічної системи:

  - сукупність отношений между людьми, что складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну и споживання економічних благ;

  - сукупність людей, об'єднаних спільнімі економічнімі інтересами;

  - Історично визначення способ виробництва;

  - Особливе чином упорядкована система зв'язків между виробника та споживача матеріальніх и нематеріальніх благ;

  - сукупність усіх економічних процесів, что функціонують у суспільстві на основе притаманних Йому відносин власності й організаційно правових норм ТОЩО [28, c. 69].

  А. Гальчинський, П. Єщенко та Ю. Палкін дають таке визначення економічної системи: "це одна з підсістем Суспільства, яка інтегрує в Собі сукупність усіх компонентів економіки, природньо середовище та виробничі отношения" [60, c. 54].

  Своє визначення економічної системи предлагает С. Мочерний: "економічна система - це комплекс економічних підсістем та елементів, Які взаємодіючі, формують нову інтегративну цілісність" [53, c. 77].

  В. Базилевич візначає економічну систему як "сукупність взаємопов'язаніх и відповіднім чином упорядкованіх елементів економіки, что утворюють Певна цілісність, економічну структуру Суспільства, яка має Загальну мету" [14, c. 66].

  Особлівої уваги заслуговує концепція відомого українського вченого- економіста Б. Гаврилишина, автора праці "Дороговкази в майбутнє: до ефективних суспільств. Доповідь Римського клубові ". На его мнение Суспільний лад складається Із трьох важлівіх компонентів: цінностей, політічного правления та економічної системи. ВІН віділяє кілька прототіпів цінностей, форм політічного правления та економічних систем, наводячі їх Преимущества та Недоліки [6, c. 21-23].

  Б. Кульчицький предложили таке визначення: "економічна система Суспільства - це складне системне Утворення, что пронізує усі СФЕРИ життєдіяльності Суспільства І, поєднуючі Чинник виробництва з урахуванням панівніх цінностей І, відповідно, форм власності за, Забезпечує создания матеріальніх и духовних благ и на Цій Основі - самовідтворення суспільства "[15, c. 71].

  Отже, узагальнюючі віщенаведені визначення економічної системи, ми дійшлі висновка, что економічна система - це сукупність економічних компонентів та елементів національного господарства, Які базуються на національніх цінностях, соціальному становіщі та навколишнього середовіщі. Як вже позначають, є безліч підходів до класіфікації економічних систем. Класичний тіпологією економічних систем є їхній поділ за панівною формою власності за на засоби виробництва. Такий підхід підтрімувалі М. Фрідманта Ф. Гайєк (представник неолібералізму та монетаризму). Відповідно національні економіки поділялі на економіку вільного підприємництва (де панівною є приватна власність, а питання економічної организации регулюється РІНКОМ) та командно-адміністратівну економіку (де панівною є державна власність, держава сама вірішує, скільки віробляті, як розподіляті и кому спожіваті).

  За способом организации Сайти Вся економічні системи поділяють на капіталізм та соціалізм, Які поділяють ще на два підвіді. Коли ведуть мову про капіталізм, то найчастіше розрізняють:

  1) ринковий капіталізм, Який характерізується приватності власністю на засоби виробництва, регулюванням ринковим механізмом виробництва та розподілу. Як приклад назівають Англію та США XIX ст., А такоже Гонконг у ХХ ст.

  2) змішаний капіталізм, в якому переважає приватна власність, ринковий Механізм виробництва и розподілу модіфікованій втручанням правительства и фактом володіння ним Частина продуктівної власності за держави. Приклад охоплюють США, Японію, Канаду, а такоже більшість стран Західної Європи [8, c. 28].

  Для характеристики німецького капіталізму часто вжівають срок соціальна ринкова економіка (як "метод соціальної політики, Який поєднує у Собі принцип свободи на Сайти Вся з принципом СОЦІАЛЬНОГО зрівнювання") [3, c. 9].

  Соціалізм розрізняють:

  1) планові соціалізм, Який характерізується державною власністю на засоби виробництва та Державним планування виробництва и розподілу. Як приклад назівають колішні СРСР та Східну Німеччіну;

  2) ринковий соціалізм, де засоби виробництва належати державі або трудовим колективам, а виробництво и Розподіл регулюються ринковим механізмом. Прикладами були колишня Югославія та Угорщина Другої половини 80-х років [8, c. 28].

  У представителей німецької ордоліберальної школи Було своє бачення класіфікації економічних систем, Пожалуйста базувалося на віділенні Шляхом АНАЛІЗУ конкретних економічних Фактів ідеальних тіпів господарських систем. Віхіднім пунктом АНАЛІЗУ є ті, что, оскількі будь-яка господарська діяльність має доцільній характер, то вона зводу до складання та реализации господарських планів.

  Цікаве вчення про "ідеальні типи господарства", на наш погляд, предложили представник німецької фрайбурзької школи В. Ойкен. ВІН вірізняє две господарські системи:

  1. централізовано-керованого господарство:

  - просте центрально-керованого господарство (натуральне);

  - центрально-Адміністративне господарство [123, c. 106-110].

  ЦІ две форми центрально-керованої економіки реалізуються у трьох варіантах:

  - Повністю централізоване господарство (зовсім НЕ допускається обмін товарами та послуги);

  - центрально-керованого господарство з вільним обміном предметів споживання;

  - центрально-керованого господарство з вільним СПОЖИВЧИХ Вибори (громадяни Самі могут обирати, что смороду хотят купити).

  2. Ринкова економіка, яка за формою попиту та пропозиції поділяється на:

  - відкріту (на ринок у роли покупця чи продавця допускається будь-яка особа або Широке коло осіб);

  - Закритого акціонерного (НЕ КОЖЕН має право з'явитися на Сайти Вся як покупець чи продавець).

  Відкрита и закрита рінкові економіки ма ють Такі форми:

  - конкуренцію;

  - Частково олігополію;

  - олігополію;

  - Частково монополію;

  - монополію [123, c.145].

  На мнение В. Ойкена, економіка будь-якої країни складається з Великої кількості одних и тих же елементів - грошей, цен, праці, прибутку, Капіталу, заробітної плати, відсотка.

  Іще один німецький вчений-ордоліберал А. Мюллер-Армак предлагает свою тіпологію економічних систем:

  - Лібералізм (господарському розвитку надається повна свобода; Діє принцип "природного відбору", дарвінізм);

  - діктатізм або соціалізм (держава як єдиний власник майна и ЗАСОБІВ виробництва Керує усім, зокрема будь-Якім різновідом особістої ініціативи. Держава такоже надає підтрімку біднім с помощью ЗАХОДІВ примусу та коштом багатших);

  - соціально-рінковегосподарство, метоюякогоєдобробутідостаток шкірного (акцентується на свободі й особистості людини) [3, c. 8-9].

  Прихильники Ідеї типологізації економічних систем за способом организации Сайти Вся Е. Неубергер поділяє їх на:

  1. Капіталістічну ринкову економіку (Франція, Японія, Швеція);

  2. Соціалістічну ринкову економіку (Югославія);

  3. Центрально-планову економіку (Китай, СРСР) [181, с. 18-26].

  Крітеріямі такой типологізації є Механізми Прийняття РІШЕНЬ; мотиви, что спонукають Прийняти певне решение; інформація, яка необхідна для прийняття будь-которого решение; методика, яка допомагає з кількох РІШЕНЬ вібрато Одне.

  Оскількі економічна система не только функціонує, а й розвівається, вона є продуктом історічного розвитку; в ній всегда є елементи минув, сьогодення и майбутнього. Економічна система має свой початок и свой кінець, пережіває періоді Виникнення и становлення, занепад и загібелі. Отже, найважлівішім властівістю економічних систем є їхня історічність, про что зазначаються М. Шніцер, С. Гасліл, Ф. Прайос.

  М. Шніцер Розглядає три "ізмі" - капіталізм, комунізм и фашизм [85, с. 22]. Если комунізм и фашизм, як ВІН считает, Вже відійшлі в Історію, то капіталізм існує досі у різніх формах. Ф. Фукуяма у життя без Книзі "Кінець історії та остання людина" [130] під "кінцем історії" Розглядає, что поразка комунізму затвердити ідеальна соціально-політична система, и далі рухатіся нема куди.

  Капіталізм - це культурно-економічна система, что Економічно організована вокруг інстітутів пріватної власності за та виробництва товарів заради прибутку, а в культурному відношенні ґрунтується на Ідеї про особу як центр уваги Суспільства [85, с. 65].

  Порівнюючі капіталістічні системи, М. Шніцер віділяє два підході.

  1. Перший підхід:

  - індівідуалістічній англосаксонській капіталізм (основоположники Джон Локк та Адам Сміт), де Кожна особа сама відповідає за власний успіх, а життя - це конкурентна боротьба. Прикладом стран такого індівідуалістічного капіталізму є економічна система США;

  - Комуністичний капіталізм, у якому роль держави значний розшірюється (вона бере участь у стімулюванні економічного зростання и у забезпеченні програм СОЦІАЛЬНОГО захисту), а такоже у почутті удовольствие от участия у суспільному процесі. Такий капіталізм притаманний країнам Європи, зокрема Німеччині, а такоже Японії.

  2. Альтернативний підхід:

  - ринковий капіталізм США, де втручання держави в економіку стало радше регулятивні, аніж розподільчім;

  - соціально-ринковий капіталізм Європи (особливо Німеччини) Із розвинення системою СОЦІАЛЬНОГО забезпечення та головні рол держави у розподілі прібутків;

  - державно-керованого капіталізм (Японія та інші країни Східної азії), якому характерна співпраця между державою та бізнесом, особливо у розміщенні капіталів и застосуванні промислової політики в економіці [85, с. 24-27].

  М.Шніцер считает, что капіталістична економічна система характерізується багатьма інстітуційнімі механізмамі, такими як приватна власність, мотивація до прибутку, система Ціноутворення, свобода підприємництва, конкуренція, індівідуалізм, суверенітет споживача, трудова етика та обмеження управління.

  Соціалізм, як перша стадія комунізму, - це економічна система, что відозмінює, но НЕ відміняє много інстітутів капіталізму. Наявні деякі інстітуційні Механізми, Які відрізняються від капіталізму, проти у більшості віпадків смороду є модіфікацією інстітутів капіталізму. Например, сучасні соціалісти НЕ заперечують пріватної власності за, а лишь зазначаються, что суспільна власність на засоби виробництва має буті обмежена землею и капі- талом, Які Використовують у велікомасштабному ВИРОБНИЦТВІ [85, с. 70-71].

  Другій стадії комунізму, власне самому комунізму, властіві достаток, Розподіл за потребами, Відсутність грошей и ринкова отношений, повне знищення ознака капіталізму. На практике, як Зазначає М. Шніцер, наявні Різні варіації комунізму - від бюрократичного колектівізму колишня Радянського Союзу до комуністичної системи, доповненої елементами рінкової економіки, что булу в Югославії. До інстітутів комунізму належати економічне планування, державне володіння власністю, концентрація влади в руках комуністичної партии та співпраця [85, c. 86-88].

  Водночас М. Шніцер НЕ Розглядає групу постсоціалістічніх стран та країни "третього світу", что є недоліком у его типологізації економічних систем. Цей недолік Певна чином бере до уваги С. Гасліл у життя без Книзі "Freedom in the World: Political rights and civil liberties" (1987), віділяючі Такі економічні системи:

  1. капіталістична, яка харакретізується високим рівнем економічної свободи та порівняно незначна втручаннямі держави у Функціонування Сайти Вся (США, Канада, Австралія, Іспанія, Німеччина, Швейцарія);

  2. статичність капіталізм, Який характерізується значний втручанням правительства у ринок та значний Частка державного сектора в економіці, проти держава все ж залішається вірною інстітутам пріватної власності за (Аргентина, Бразилія, Італія, Туреччина);

  3. змішаний капіталізм, Який характерізується розподілом доходу, втручанням держави у Функціонування Сайти Вся та регулюванням, хоча розмір прямого розподілу бюджетних ресурсов НЕ є великим (Австрія, Данія, Франція, Греція, Нідерланди, Швеція, Великобританія);

  4. змішаний соціалізм, Який характерізується Деяк Економічною свободою, приватність власністю та ініціатівою індівідів у межах соціалістічної економіки (Югославія, Китай, Польща);

  5. Соціалістічні системи, Які головно є командними економікамі з незначна Економічною свободою, приватність власністю та ініціатівою індівідів (Чеська Республіка, Румунія, В'єтнам, Болгарія, СРСР) [165, с. 157].

  Особлівої уваги заслуговує класифікація СУЧАСНИХ економічних систем Ф. Прайора. Автор вівчає економічні системи від первинного спільнот чи кластерів (деякі з них ще й досі існують в нашому суспільстві) до СУЧАСНИХ моделей економічних систем. ВІН віділяє Первинні економічні Утворення, сільськогосподарські економічні системи та сучасні економічні системи.

  Для АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ринкова економічних систем Ф. Прайор застосувались сорок показніків, з якіх можна віділіті п'ять основних категорій: ринок виробництва, ринок праці, сектор бізнесу та виробництва, Урядовий сектор та фінансовий сектор. Проаналізувавші ЦІ показатели для стран ОРГАНІЗАЦІЇ економічного співробітніцтва та розвитку (ОЕСР), ВІН віділів Такі сучасні економічні системи:

  - Південно-європейська (Греція, Італія, Португалія, Іспанія);

  - Англосаксонська (розшірена: Швейцарія, Японія, Австралія, Ірландія, Нова Зеландія, Канада, Великобританія, США);

  - Північноєвропейська (Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція);

  - Західноєвропейська (Франція, Австрія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди) [117, с. 160-165].

  Кроме віщезазначеніх економічних систем, Ф. Прайор окремо віділяє Марксистська економічну системи. Така система булу Створена и підтрімувалася авторитарний уряд, Які на базі певної ідеології створювалі Інституції, Які Суттєво відрізняліся від тих, что діялі в рінковій економіці. Ця система характерізувалася нерінковім механізмом розподілу товарів та послуг, контролем за цінамі, додаткова відкрітімі та Закритого акціонерного Рінк. До такой економічної системи належали СРСР, Югославія, Куба, Китай.

  У багатьох аспектах англосаксонська економічна система набуває характеристик традіційної ліберальної економіки з відносно низьких позіцією организации праці. Контролюючим ВВП на душу населення, ЦІ країни ма ють ніжчі бар'єри для входу Нових підприємств на ринок, фірми ма ють більшу свободу у візначенні цен, Частка Урядовий витрат у ВВП є незначна, Частка ПРАЦІВНИКІВ, Які належати до профспілок, є значний менше, чем в других економічних системах, и работники відіграють незначна роль у прійнятті РІШЕНЬ на підпріємствах. Така система надає менший захист від Втрата роботи и Менші гарантії в укладенні колективних угідь, проти надає більшій захист прав акціонерів и має більш Ефективне антитрастових законодавство. У такій системе інвестиції здійснюються более через фондовий ринок, аніж через банки [117, с. 167].

  Північна економічна система значний мірою протістоїть англосаксонській, особливо це стосується роли держави в економіці. До характерних рис цієї економічної системи належати система професійного навчання, укладання Угод Стосовно заробітної плати на національному та індустріальному рівнях, більшій Вплив профспілок, більша Частка Урядовий витрат у ВВП, розвинено система СОЦІАЛЬНОГО забезпечення та вища Активність банківського сектора. Північна економічна система має менше конкуренцію на товарному Сайти Вся и более соціальне партнерство между КАПІТАЛОМ и працею.

  Західноєвропейська економічна система відображає Різні типи впоряд- кованої рінкової економіки. Значний частина РОБОЧОЇ сили у Цій сістемі Належить до профспілок, акціонери ма ють Менші права, а урядові трансферти становляться значний часть ВВП. До других характеристик цієї системи можна Віднести тісне соціальне партнерство между КАПІТАЛОМ и працею, незалежність центрального банку, що не Надто СКЛАДНІ бухгалтерські стандарти, а такоже, что Частка інвестіцій, Які вкладаються через фондовий ринок, є значний менше чем у Попередній системе.

  Південно-європейська економічна система має більш регульованості товарний ринок, более бар'єрів на входження на ринок, більшій захист від Безробіття, а такоже Менша Кількість робітніків, Які належати до профспілок. Ця система Забезпечує Менші права акціонерам та має менше концентрацію банківської актівності.

  Падіння центрально-планової економіки напрікінці ХХ столітті, прізвело до Збільшення акценту на дослідженні відів капіталістічної системи. Капіталізм становится дедалі глобальнішім, оскількі щораз более елементів глобального населення может брати участь у его формуванні. Проти ВІН кож Робить шкірного суб'єкта отношений більш залежних від других, и тім самим забирає его незалежність.

  Однією з відоміх праць, Які стосують тіпів капіталізму, є дослідження Б. Амадле ( "The Diversity of Modern Capitalism"). ВІН вівчає економічні системи стран за такими крітеріямі: ринкова конкуренція, зв'язок между найманими працівнікамі и трудовими інстітуціямі, фінанси та корпоративне управління, соціальний захист / держава Загальне достатку, система освіти / Підвищення кваліфікації.

  Згрупувавші капіталістічні економіки на підставі спільніх рис, ВІН віділів Такі моделі капіталізму:

  1. Ринкова;

  2. Соціально-демократична;

  3. Континентальна європейська;

  4. Середземноморського;

  5. 5.Азійська [171, с. 64].

  В. Баумоль и его колеги предлагают тіпологію економічних систем, яка діференціює розмір та монополію на владу економічних підприємств країни в цілому чи на окремий ринках. У цьом випадка акцент робиться на підприємництво або создания и Поширення Нових продуктів або методів. Як стверджує В Баумоль, економіки світу діляться на державно керованих капіталізм, де держава відіграє центральну роль (деякі азійські країни), олігархічній капіталізм, орієнтований на Захоплення кількох гравців (країни Близько Відразу та Латінської Америки), капіталізм великих фірм, де переважають гігантські підприємства ( Японія та Корея), а такоже підпріємніцькій капіталізм, де малі Інноваційні фірми відіграють значний роль (США та Канада). Ця класифікація є Досить ограниченной І, на нашу мнение, требует доопрацювання [93, с. 60-61].

  М. Конте та Дж. Коен стверджують, что немає однакової капіталізму у всьому мире. Нас менше цікавлять різновиди внутрішнього капіталізму, чем ті, як у різніх суспільствах віявляється его глобальний варіант. У цьом випадка можна вести мову про набагато більшу конвергенцію, чем ее можна найти среди національніх варіацій. Тому значний мірою всі учасники глобальної системи капіталізму повінні играть за однакової правилами (но, як ми розглянемо далі, їх застосовують по-різному, залежних від того, хто їх вікорістовує). Одним Із таких правил є право власності за, Пожалуйста охороняється державою. Оскількі країни існують у Цій сістемі по-різному, авторизованого предложили класіфікуваті їх за Частка у мировой економіці [101, с. 13-16].

  До першої групи належати США та країни НАФТА, Які займають 30% Світової економіки. І хоча Частка американського експорту у ВВП країни ставити лишь 10% (порівняно з 26% у Франції та 35% у Німеччини), смороду залішаються найбільшім світовім імпортером (16% СВІТОВОГО імпорту пріпадає на США).

  Друга група діліться на две підгрупі - європейську (охоплюючі Велікобрітанію та зону євро) та азіатську (охоплюючі Тайвань, Японію та Пд. Кореї). Хоча економіка ЄС є більшою за економіку США, проти Жодна з країн Європи НЕ здатно претендуваті на Перше місце лідера, Пожалуйста посідають США. Автори слушно зазначаються, что ЦІ две підгрупі мало торгують между собою, но підтрімують Сильні торговельні зв'язки Із США. Проти, ЦІ країни є набагато значнішімі гравця на міжнародній торговельній Арені. Загальний ОБСЯГИ експорту таких стран, як Франція, Німеччина, Великобританія, Японія, Корея и Тайвань, перевіщує експорт США вдвічі и ставити третина СВІТОВОГО експорт.

  Проти автора зазначаються, за формою капіталізму Великобританія більш тяжіє до США, а Японія та Корея сповідують свою Власний комбінацію державного капіталізму та капіталізму великих фірм.

  До третьої групи стран авторизованого відносять так звані країни БРІК (Бразилія, Російська Федерація, Індія та Китай). Разом ЦІ країни приносять 10% глобального доходу. Проти, если вести мову про їхню роль у мировой торгівлі, то їхні позіції Виходять наперед. Китай у Цій групі є Основним гравця (на него пріпадає 10% СВІТОВОГО експорт). Та все ж Цю групу можна назваті "Груп контрастів", оскількі, незважаючі на Процвітання глобального капіталізму на сході Китаю, більша частина его населення все ж далека від системи споживач-виробник.

  Четверту групу стран становляться країни, багаті на Нафту, газ, мінерали та продукти харчування. До першої ее підгрупі належати багаті країни, Які є значний споживчий РІНКОМ оружия та предметів розкоші (країни персидських затоки). До Іншої - роздвоєні економіки, про Які позначають вищє. Це країни, Які відіграють центральну роль у глобальному капіталізмі, проти їхні національні економіки ще є недорозвінутімі (Ангола, Конго).

  І до останньої категорії належати країни, Які ма ють маргінальне значення у глобальному капіталізмі. Це - більшість стран Африки, значний частина Південної азії та Латінської Америки. І хоча населення ціх стран ставити третина СВІТОВОГО населення, Частка їх у мировой торгівля є меншим від 3%.

  Ця Типологія відкріває новий погляд на сучасні економічні системи, оскількі Розглядає їх відповідно до інтеграційніх процесів у глобальній економіці.Найяскравішім прикладом цього є ЄС, Який відіграє набагато більшу роль на міжнародній Арені, чем деякі его країни-члени. Проти слід зауважіті, что авторизованого Надто много уваги пріділяють самє торговельному аспекту и нехтують іншімі важлівімі категоріямі Поняття економічної системи, такими як цінності, політичне правления, стан навколишнього середовища.

  Г. Еспінг-Андерсен віділяє три "капіталістічні світи": ліберальній (або англосаксонській), Християнсько-Демократичний (або континентальний) и соціально-демократичний (або скандинавських) [211, с. 24].

  "Ліберальна" (або "англо-саксонська") модель (ЛРЕ) - ідеальний вид економічної системи, в якому роль держави зводу до мінімуму. Ліберальна держава добробуту Забезпечує соціальну допомогу та основні соціальні й медичні послуги для потребуючи, а всім іншім залішає можлівість піклуватіся самим за себе с помощью страхування, приватних інвестіцій чи Сайти Вся послуг. Кроме того, в ліберальній рінковій економіці держава створює передумови для Функціонування рінків, захисту прав власності за, Дотримання приватних Контрактів и запровадження режиму неспотвореної конкуренції. У разі спожи держава может втручатіся на ринок для забезпечення охорони здоров'я населення, безпеки праці, навколишнього середовища и прав споживачів. Однако ліберальна держава покликали звесті до мінімуму свою участь у створенні інфраструктурніх функцій та послуг [198, с. 233-234].

  Держава у коордінованій рінковій економіці (КРЕ) активно бере участь у максімізації економічних вигод від інфраструктурі, технологій и політики підготовки кадрів. Ее ринкі праці жорсткий регулюються и є відносно негнучкімі; виробничі отношения здебільшого формуються на основе колективних "кооперативних" переговорів у різніх галузь промісловості та фірмах, а такоже с помощью взаємодії между фірмамі та банками і серед фірм, вбудований у ятір відносно стабільніх отношений. Водночас контінентальні та скандінавські моделі економічних систем забезпечують НЕ лишь соціальну допомогу, но й соціальну БЕЗПЕКУ у виде забезпечення виплати пенсій, допомоги за станом здоров'я та допомоги по безробіттю для всіх верств населення. Держави зі скандинавських моделлю загального добробуту Надаються універсальні соціальні послуги для сімей ІЗ ДІТЬМИ, для інвалідів и літніх людей. Смороду фінансуються Завдяк прогресивний оподаткування, что в поєднанні Із "солідарною" політікою виплати заробітної плати могутніх и монополістічніх спілок Забезпечує дуже високий степень соціальної рівності [195, с. 4-20].

  У ЛРЕ фірми вірішують свои проблеми більшою мірою через конкурентні рінкові Механізми чи ієрархічній контроль. У КРЕ фірми зазвічай более покладаються на нерінкові Механізми управління у вірішенні проблем. Ця економічна система такоже характерізується глибші рівнем стратегічніх взаємодій между економічнімі суб'єктами, в тому розумінні, что економічні суб'єкти намагають Передбачити решение своих партнерів.

  Например, провадження радикальних інновацій у КРЕ НЕ досягнено таких самих результатів у ЛРЕ, зважаючі на Відсутність питань комерційної торгівлі Інституції. Если в ЛРЕ Уряди более зацікавлені у збільшенні роли економічної продуктівності, то смороду будут загострюваті ринкову конкуренцію. Уряди КРЕ на протівагу ЛРЕ более схіляються до розроблення політічніх РІШЕНЬ разом з економічнімі суб'єктами, тому что підтримка нерінкової коордінації требует всеохоплюючої информации про спожи фірм [171, с. 73-74].

  П. Голл та Д. Соскіс вірізняють два види системи капіталізму: коордіновану ринкову економіку та ліберальну ринкову економіку. В ліберальній рінковій економіці решение пріймаються або через ієрархію Всередині фірми або с помощью ринкового механізму. Отношения є інструментальнімі и спрямовані на благо окремий гравців. У коордінованій рінковій економіці отношения існують поза офіційнім ринковим механізмом и передбачають співпрацю у досягненні Деяк колективних цілей. Ліберальні рінкові системи зазвічай забезпечують менше БЕЗПЕКА, чем скоордіновані економіки, и тім самим наражають людей на більш жорсткі Труднощі, если Їм НЕ вдається найти своє місце в Економічній сістемі [208, с. 8-9]. Такоже однією з важлівіх інституцій КРЕ, на мнение П. Голла та Д. Соскіса, є делібералізація. Делібералізацію смороду розглядають процес, Який Забезпечує проведення діскусій между фізічнімі чи юридичними особами, Які укладають договір. ЦІ Інститути такоже Корисні тоді, коли економічні суб'єкти стікаються з непередбачуванімі обставинні, Які НЕ могут самостійно вірішіті.

  Важліве значення у коордінованій рінковій економіці має культура та історія. Це означає, что інстітуційні правила створюваліся впродовж Певного ПЕРІОДУ годині, а такоже є наслідком Певного історічного досвіду [171, с. 68].

  КРЕ краще розвіває інновації Завдяк використанн добро освіченої та надійної РОБОЧОЇ сили на Рівні виробництва, что дает можлівість самим робітнікам делать свой внесок у виробництво. Тісна співпраця между виробника та споживача ще более заохочує Впровадження інновацій через Поширення знань та информации.

  ЛРЕ НЕ така Відкрита до Впровадження інновацій з декількох причин. По-перше, мобільність РОБОЧОЇ сили заохочує робітніків ставити на Перше місце Власні Захоплення над можлівістю розвитку їхньої фірми. Як і друга, Договірне право та антитрастових законодавство знеохочує співпрацю Всередині фірми. Проти ЛРЕ заохочує Впровадження інновацій іншім Шляхи. Завдяк мобільності РОБОЧОЇ сили вона має можлівість залучіті вісококваліфіковану РОбочий силу, необхідну для розробки нового продукту. А великий та Динамічний ринок дает можлівість фірмам набути досвід та технології для Досягнення мети [171, с. 73].

  Основні Критерії порівняння ліберальної рінкової економіки та коордінованої рінкової економіки ми навели у табліці (див. Додаток А), В якій Головні проблеми та методи їх вирішенню в обох економічних системах. Отже, наблюдается взаємозалежність между усіма Вищенаведеним класіфікаціямі, де домінують ліберальна (або англосаксонська модель) и так кличуть входити континентального (коордінована) або європейська.

  Основою неоліберального дискурсу стали Концепції "держави загального добробуту" та "соціальної рінкової економіки", Які спріялі Виникнення умов для формирование суспільної відповідальності. Сама ідея "соціальної відповідальності" була запозічена у соціал-демократичної доктрини. Актуальними такоже стали Ідеї консенсусу (между тимі, хто Керує, и тимі, ким керують), орієнтація на певні Моральні настанови, Визнання необхідності участия в політічному процесі всех громадян, Незалежності від їхньої соціальної пріналежності ТОЩО [27, с. 179].

  У 80-90-х роках ХХ століття країни дедалі более застосовувалі Ідеї державного соціально-економічного регулювання, что усувало консерватівні Ідеї жорсткий розмежування держави та Сайти Вся. Навпаки, метою неолібералів стало кваліфіковане управління соціальною та Економічною політікою с помощью державних інстітутів (як це відбувалося у Німеччині та Японії).

  Кінець ХХ століття характерізується такою значний подією у жітті Суспільства, як крах командно-адміністратівної економіки. Більшість стран, Які належали до соціалістичного табору, стали на шлях трансформації до капіталізму. Капіталізм становится дедалі глобальнішім, оскількі дедалі более елементів глобального населення может брати участь у его формуванні. Проти ВІН кож Робить шкірного суб'єкта отношений більш залежних від других, забіраючі его незалежність [93, c. 24].

  Відсутність теорій переходу від централізовано-планового та ринкового соціалізму до Відкритої рінкової економіки в цілому вважають одною з головних причин, яка прізвела до багатьох небажаним подій в Останнє десятиліття ХХ століття. З Розпад СРСР та Югославії утворіліся Нові незалежні держави, у якіх або мирно, або с помощью Збройних втручань відбувалося становлення власти. У більшості ціх стран економіка характерізувалася різкім зниженя життєвого уровня внаслідок Падіння виробництва, СКОРОЧЕННЯ робочих Місць унаслідок реструктуризації та зростання Безробіття, збільшенням організованої злочінності, простітуції, смертності, народжуваності та багатьма іншімі факторами. Новоутворені країни повстали перед Вибори напрямку розвитку їхніх Власний економік, більшість з них стала на шлях до капіталізму.

  Перехід від соціалізму до капіталізму можна вважаті своєріднім ДОПОВНЕННЯ капіталістічної моделі (Сайти Вся, системи управління, правових механізмів, СОЦІАЛЬНИХ и культурних норм). Однією з важлівіх тим є проблеми "трансплантації": Інститути, Які Працюють добре в одному середовіщі, могут стати нефункціональнімі в ІНШОМУ.

  Трансформація централізованої економіки Східної Німеччини є одним з примеров ефективного переходу від соціалізму до одного з відів капіталізму - соціально-рінкової економіки. Урок Із цього досвіду має значні обмеження, оскількі це булу інстітуційна трансплантація з масовим перерозподілом ресурсов Із Західної Німеччини, чого НЕ малі, например, держави-правонаступніці Югославії.

  Проти концепція соціально-рінкової економіки Набуль значного Поширення у странах колішньої Югославії, оскількі у неї Було более спільніх рис Із ринковим соціалізмом (за вінятком питання права власності за), Який БУВ офіційною Економічною системою союзу. Например, соціально-ринкова економіка дозволяє певне планування на державному Рівні, что у чистому варіанті англо-американського капіталізму Повністю відсутнє; у сфері міжнародної торгівлі товари ма ють ВІДПОВІДАТИ Вимоги ЄС, а у колішніх республіках Югославії - Вимоги Югославії; СРЕ предполагает захист добробуту та максімізацію прибутку робітніків (что такоже Було и у Югославії), а такоже Існування профспілок, Які відстоюють Захоплення робітніків [176] .Отже, порівнявші чистий капіталізм, соціально-ринкову економіку та досвід трансформаційніх стран, можна сделать Висновок про їхнє тяжіння до СРЕ (див. додаток Б).

  Ідеї ​​неолібералізму начали пошірюватіся у державах Колишня соцтабору, оскількі Концепції "держави загального добробуту" та особливо "соціальної рінкової економіки" є Ближче для їхніх економік. Водночас, економічні умови на практике допускаються далеку від стандартів конвергенцію економічних моделей. Уряди могут відіграваті актівнішу роль у перерозподілі доходів на Користь реализации соціальної політики для забезпечення економіки добробуту. Розширення ЄС у 2004 та 2007 роках свідчіть про ті, что колішні країни соціалістичного табору (Чеська Республіка, Словаччина, Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія) впорався з перехіднім періодом и стали новімі капіталістічнімі країнамі. Цім же Шляхом впевнена ідуть и країни колішньої Югославії, зокрема Хорватія Вже стала 28 членом ЄС.

  Типологія економічних систем українських учених - економістів Український економіст Б. Гаврилишин Дещо конкретізує віокремлені М. Шніцером економічні системи и віділяє їх п'ять тіпів: вільне підприємництво, система узгодженням вільного підприємництва, адміністративно-командна система, розподільчий соціалізм та ринковий соціалізм. Б. Гаврилишин Зробив Значне ДОПОВНЕННЯ у крітеріях порівняння економічних систем. ВІН характерізує ЦІ системи за трьома основними крітеріямі: цінностямі, політичним правлінням та Економічною системою.

  Як автор "Прагматічної теоретичної моделі" він считает, что Суспільний лад є основною детермінантою суспільної ефектівності й зображає ее так:

  Еф = f (ресурси / населення, Суспільний лад, світовий контекст, в якому

  існує суспільство) [6].

  Взаємодіючі между собою, цінності та форми політічного правления визначаються Такі види економічних систем:

  - вільне підприємництво, в якому поєднуються індівідуалістсько-конкуренційні цінності та політичне правления типу протівагі. Така система характерізується приватності власністю, максімізацією прибутку та вільним РІНКОМ, а уряд зобов'язується підтрімуваті все це за помощью законодавства з основном суперніцькімі відносінамі между уряд, бізнесом и робітніцтвом. Прикладом країни, в Якій Діє така система, є США;

  - Узгодження вільне підприємництво, в якому переважають групово-кооператівні цінності та співпраця при власти.Ця система дуже схожа на попередня, проти при такій системе отношения между УРЯДОМ та бізнесом узгоджуються, что Забезпечує Досягнення консенсусу в загальнонаціональніх харчування. Така система є у Німеччині, Франции та Японії;

  - адміністративно-командна система, Якій властіві егалітарно-колектівістські цінності та унітарне правления. Ее характерними рісамі є державна чи "колективна" власність, максімізація виробництва продукції, керованих ринок та вірішальна роль правительства в розв'язанні економічних вопросам. Прикладом цієї системи БУВ СРСС.

  - розподільчий соціалізм, Який поєднує соціалістічні цілі та економічну систему вільного підприємництва. Рісамі такой системи є прибуток, приватна власність, вільний ринок та Пряме втручання правительства для Усунення несправедлівості у розподілі. Така система Діє у Швеції;

  - ринковий соціалізм, головна ідея якої у тому, что робітніцтво своєю працею створює ВАРТІСТЬ, тому воно винне управляти засоби виробництва. Така система існувала у Югославії.

  І. Грабінській доповнено типологізацію Б. Гаврилишина и віділяє Такі типи економічних систем:

  - система економічного лібералізму (США);

  - соціальна ринкова економіка (Німеччина);

  - Узгодження вільне підприємництво (Франція);

  - система розподільчого соціалізму (Швеція);

  - адміністративно-командна система (Колишній СРСР);

  - Перехідна економічна система (країни, что переходять від адміністративно-командної до однієї Із ринкового форм, зокрема и економічна система України) [8, c. 43].

  А. Булатов віділяє две рінкові системи, в якіх домінує ринкового господарства, - ринкову економіку Вільної конкуренції (чистий капіталізм) и сучасности ринкову економіку (сучасний капіталізм), а такоже две нерінкові системи - традіційну та адміністративно-командні. Кроме того, перехід колішніх соціалістичних стран (России та других стран-членів СНД, стран Центральної и Східної Європи, а такоже соціалістичного Китаю та В'єтнаму) до ринкового отношений прізвів до формирование економічної системи перехідного типу [87, c. 10].

  С. Дзюбик та О. Ривак зазначаються, что моделі економічних систем вірізняють за двома ознака: формою власності за на засоби виробництва й за способом управління та коордінації економічної діяльності. Смороду віділяють Такі моделі економічних систем: чистий ринок, командна економіка, змішана система, традиційна економіка [60, c. 26]. Такої ж думки дотрімується колектив авторів підручника "Економічна теорія" за редакцією В. Базилевича. Проти така тіпологізація є Дещо загальною и не бере до уваги таких важлівіх чінніків, як політична система, екологія, цінності та менталітет населення.

  С. Мочерний предлагает тілологізацію економічних систем за крітерієм Частки державної власності за й ступенів втручання держави в економіку:

  - ринкова економіка;

  - соціально орієнтована економіка;

  - змішана економіка (предполагает оптимальні поєднання пріватної, колектівної та державної форм власності за);

  - командно-адміністративна економіка [53].

  С. Сіденко Зазначає, что більшість розвинення стран світу дотрімуються Концепції соціально орієнтованої економіки (або "держави добробуту"). Відповідно до ступенів державного регулювання в соціальній сфере в Концепції

  сучасної "держави добробуту" автор віділяє ліберальну модель, модель регульованості Сайти Вся та японська модель. Визначення ціх моделей дало можлівість сделать Висновок про ті, что модель регульованості Сайти Вся (Швеція, Данія, Норвегія, Німеччина, Австрія, Франція) відрізняється найбільшою набліженістю до суті "держави добробуту". ЦІ країни ма ють найвіщі витрати на соціальний захист та соціальні програми, широке коло СОЦІАЛЬНИХ гарантій, як наслідок менший Відсоток населення перебуває за межею бідності, менше соціальну полярізацію в суспільстві та найвіщі податки. Навпаки, ліберальній моделі (США, Канада, Велика Британія, Автралія) прітаманні Менші витрати на соціальні програми, терпляче Ставлення до бідності та соціальної нерівності в суспільстві. Японський тип "держави добробуту" відрізняється розвинутості соціальнімі функціямі и патерналізмом на Рівні підприємства за відностно помірніх СОЦІАЛЬНИХ витрат правительства [75, c. 17].

  Б. Кульчицький у життя без монографії "Економічні системи Суспільства: теорія, методологія, тіпологізація" наводити Такі типи економічних систем за ступенями втручання держави в економіку и методами регулювання соціально-економічних отношений:

  - колегіальні економічні системи (традіційні, общінні);

  - чисто рінкові економічні системи;

  - змішані економічні системи (або лібералізована ринкова економіка, что є у США, Канаді, Великій Британії);

  - корпоративні рінкові економічні системи (Японія, Швеція, Австралія);

  - соціально орієнтовані рінкові економічні системи (Німеччина, Франція, Австрія);

  - командні або авторітарні економічні системи (Колишній СРСР, сучасні Куба, Північна Корея, Ірак та ін.) [26, c. 303].

  Б. Кульчицький наводити такоже й інші класіфікації економічних систем, зокрема за крітерієм співвідношення джерел ВВП, співвідношення міського и сільського населення, за ступенями інтелектуалізації, за ступенями соціалізації, за ступенями суспільної відповідальності, за Частка Військових витрат у ВВП та за ступенями самодостатності в економічному розвитку .

  ВІН зауважує, что тіпологізація лишь за одним крітерієм НЕ зважає на реалії Світової економічної практики. Лише у сучасности мире існує безліч перехідніх та змішаних форм, Які відрізняються между собою за різнімі крітеріямі. Ключем до вирішенню проблеми типологізації економічних систем є поиск об'єктивних крітеріїв, Які б у комплексі дали змогу чіткіше розмежуваті, діференціюваті системи. Важлівого значення в цьом випадка набуває! Застосування принципу сістемності.

  2. Еволюція поглядів на соціальну ринкову економіку

  Ідеї ​​СОЦІАЛЬНОГО ринкового господарства зародилася в Німеччині набагато Ранее, чем в других європейськіх странах. Об'єднання німецькіх земель створі умови для докорінніх змін: Було ліквідовано Митні бар'єри, введено єдину грошово-фінансову систему, відбувалося технічне й енергетичне переоснащення економіки. Індустріалізація спріяла різкому зростанню ОБСЯГИ виробництва продукції, підвіщенню продуктивності праці [88, c. 265], а Згідно и Створення програм СОЦІАЛЬНОГО захисту ПРАЦІВНИКІВ. Ще у 70-х роках ХІХ ст. О. фон Бісмарк втілів у життя дере в мире програму страхування здоров'я робітніків. Проти всі ЦІ почінання були перекреслені націстською диктатури у ХХ ст., Розгромили национальной економіки та держави.

  Засновниками Теорії соціально-рінкової економіки вважають економіста фрайбурзької школи В. Ойкена (1891-1950) та юриста Ф. Бьом (1895-1977). З 1 927 року и до кінця життя В. Ойкен працював в університеті м. Фрайбурга, звідки й походити назва школи. ВІН БУВ непримирення противником гітлерівського режиму й антікомуністом одночасно. Праці В. Ойкена знаменують повернення до (нео) класики в рамках німецької економічної науки после домінування історичної школи [6, c. 156-157].

  Головне завдання однієї з найзначнішіх его праць "Основні принципи економічної політики" ( "Wirtschafts Grundsдtze der Wirtschaftspolitik", 1950) у тому, щоб довести, что соціальну політику НЕ слід розглядаті як безкоштовна додаток до економічної політики.

  У життя без праці В. Ойкен послідовно розглянув и проаналізував кілька тіпів економік, віділівші з них две "чисті" форми: "централізовано керованих господарство" та "ринкового господарства", Пожалуйста может Характеризувати десятками "ринкового форм" [7, c. 72-78]. ВІН позначають: "За своим походження віділяються господарські порядки двох тіпів: ті, Які природно" виросла "і стали" рукотворними ". Хоча Ранее переважав перший тип, на початку ХХ ст. на передній план щораз более Вихід другий, оскількі індустріалізованій світ больше не допускати самовільного "зростання" господарських порядків [123, c. 75]. Ранее прихильники класичної национальной економії вірілі и сподіваліся, что с помощью "простої системи природної свободи" (А. Сміт) "можна создать добро впорядкованим конкурентне господарство" [213, с. 23]. Однако, на мнение ордолібералів, система "laissez faire" дійшла до саморуйнування, оскількі принцип нерегульованої свободи договорів Створив передумови для підріву механізмів конкуренції.

  Щоб конкурентний порядок зберігав свой Вплив як Чинник забезпечення свободи та добробуту, повінні буті реалізовані певні регулюючі засади державної економічної політики, до якіх В. Ойкен відносів Такі:

  - перешкоджання спотворенню ринкова процесів с помощью стабільної грошової політики (регулювання процесів інфляції и дефляції);

  - непідвладна державному впліву структура ринкового цен;

  - доступність и відкрітість рінків;

  - приватна власність (основа індівідуальної свободи та коордінації рінків);

  - свобода Укладення договорів;

  - повна відповідальність економічних агентів за прійняті ними економічні решение;

  - стабільність економічної політики;

  - перешкоджання Утворення монополій;

  - ліквідація негативних СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ Функціонування Сайти Вся [124,

  с. 335-378].

  Заслуговують уваги й інші паралелі, проведені между думками В. Ойкена та А. Сміта. А. Сміт прагнув создать формальні, інституційно-етічні та Нормативні заходи контролю и санкції, а такоже деякі індивідуально-етічні неформальні заходи. За А. Смітом формальні Механізми контролю охоплюють формалізовані конкурентоспроможні заходь (контракти, валютний ринок ТОЩО) та стан законодавства. Неформальний контроль охоплює Поняття співпережівання, а такоже Різні неформальні соціальні норми, например, Суспільний лещатах. Кроме того, як В. Ойкен, так и А. Сміт розрізняють Особисті Захоплення та егоїзм: А. Сміт віокремлює егоїзм и себелюбство, а В. Ойкен говорити про егоїзм и економічний принцип [190, c.172]. Обидвоє заперечують Нестримна егоїзм. Як для А. Сміта, так и для ордоліберальніх міслітелів, гонітва за особістом інтересами всегда винна буті віправдана в очах незалежного спостерігача [134, с. 33].

  Питання про сумісність особістом інтересів и Спільного блага є одним з найбільш часто обговорюваніх вопросам у Галузі економіки й етики. В. Ойкен пріділів головну Рамус (формальному) інституційно-етичним рівню. ВІН вважать, что лишь (конкурентоспроможна) економічна система может Забезпечити гармонійні отношения между індівідуальнімі та загально інтересами и что (лишь) конкуренція может підпорядкуваті егоїзм [124, с. 365]. Его віра в ті, что А. Сміт назвавши "невидимою рукою", є Дещо обмежена:

  "Невидима рука» не может сама по Собі вірішуваті потенційні конфлікти между особістом інтересами та спільнім благом ... Завдання економічної політики є направлення сил, Які є результатом Власний інтересів, в ті русло, Пожалуйста спріяє Загальна благу та узгодженням особістом інтересів "[124, с. 360].

  Економічна політика, на мнение В. Ойкена, может буті представлена ​​політікою порядку и політікою регулювання. Політика порядку (Ordnungs politik) охоплює создания и Вдосконалення реальних порядків, в условиях Існування якіх здійснюється діяльність економічних суб'єктів. Втручання держави в Цю сферу не просто допускається, но и вітається, оскількі головного его функцією є нейтралізація коливання економічної кон'юнктури, обмеження влади монополій. Однако держава мусіть Дотримуватись двох Принципів: обов'язковий контроль за створеня вплівовімі ринкова суб'єктами (монополіямі) та создания економічного конкурентного порядку (Wettbewerbsordnung), а не регулювання природних економічних процесів [123, c. 75].

  В.Ойкен зовсім НЕ призвал абсолютізуваті роль держави в рінковій економіці, оскількі поряд з "провалами" Сайти Вся такоже очевидно є і "провали" держави. Ринок спрямованостей самперед на економічну ефективність, а держава - на підтрімку Принципів его ефектівності й конкурентоспроможності. Тому и ринок, і держава могут існуваті лишь в нерозрівній єдності. Для моделі соціальноорієнтованої рінкової моделі характерний сімбіоз ціх двох визначальності сил: активне, но розумно обмеження втручання держави в економіку, самперед у соціальну сферу, у разі Дотримання фундаментальних Принципів рінкової економіки [89].

  В его баченні соціальний характер рінкової економіки не винних зводити до простого забезпечення максімальної кількості громадян засоби Існування, Пожалуйста НЕ всегда ефективного здійснюється державою. В ІНШОМУ випадки це зумовлює звікання людей до Певного уровня добробуту и ​​підріває Конкурентоспроможність рінкової системи, що не дает змогі Повністю Розкрити творчий Потенціал людей и спричиняє проблеми Трудової зайнятості, что в кінцевому підсумку негативно впліває на загального добробуту. Заходи относительно СОЦІАЛЬНОГО захисту, засновані на Концепції перерозподілу, лишь частково усувають проблему и могут дорого які обходяться державі [124, с. 276-281].

  Економіку Німеччини 1940-х років В. Ойкен у життя без Книзі "Основи национальной економії" розглядав як поєднання двох економічних систем: центрально-планової та рінкової економіки. Жіттєво Важливі товари можна

  Було купити по талонах, картках та за гроші. Проти все ж домінувалі форми центрально-планової економіки [123, с. 211]. Например, у сільському господарстві ОКРЕМІ виробництва хоча и Складанний Власні плани, проти ЦІ Мільйони планів корегували центральне керівництво Опис. У промісловості внаслідок встановлення державних цен на валютних и торговельних ринках управління Господарський процес через Вільні ціни и їх коливання такоже ставало Неможливо [123, с. 212]. Картелі в Цій сістемі діялі з метою Усунення конкуренції та були Основним інструментом централізовано-адміністративного господарства. Банки відігравалі незначна роль у регулюванні господарського процесса.

  У соціальній сфере В. Ойкен та інші прихильники Теорії соціальної рінкової економіки вбачалася причину Виникнення нерівного розподілу доходів и багатства у ринковому силах. На їхню мнение, це виробляти до Порушення передбачуваної "соціальної справедлівості" в суспільстві. Перерозподіл доходів и багатства необхідній для создания або ПІДТРИМКИ "соціального миру" в суспільстві. Це здійснюється за помощью системи СОЦІАЛЬНОГО забезпечення (охорони здоров'я, Пенсионного забезпечення ТОЩО), регіональніх систем розподілу та орієнтованої на виробництво системи оподаткування [214, c. 10].

  Праці В. Ойкена та Ф. Бьом спріялі подалі розвитку та ФОРМУВАННЯ Теорії соціальної рінкової економіки як самостійного наукового напрямку. Ідеї ​​"соціально орієнтованої рінкової економіки" ще з 1920-х років підтрімувалі австро-німецькі економісти В. Рьопке та О. Рюстов. Усвідомлюючі неможлівість автоматичного (спонтанного) функціонування "вільного ринкового господарства", ЦІ економісти візнавалі за потрібне протіставіті анархії виробництва певні заходи державного втручання, Які б забезпечен синтез между "вільним" і "соціально обов'язковим суспільним устроєм" [20, с. 234].

  В. Рьопке Виступивши НЕ Стільки проти панування держави як такой, скільки проти ее тоталітарніх тенденцій (у соціалістичних чи капіталістічніх странах). ВІН різко критикувалися "фіскальний соціалізм" кейнсіанства, вважаючі, что громадяни, Які це має належати до потужного спілок, віявляються відокремленімі від Прийняття доленосною РІШЕНЬ, тобто від держави. Посилення впліву держави на економічний розвиток країни знову актуалізувало питання про ті, в чіїх інтересах працює державний апарат и хто его Контролює. "Соціальне ринкового господарства", за характеристикою В. Рьопке, - це шлях до "економічного гуманізму". Це тип господарства, Який протіставляє концентрації влади - свободу, централізму - децентралізм, организации - самоврядування ТОЩО. Дерло умів суспільної інтеграції, з его РОЗГЛЯДУ, є вільна держава, в Якій Покора і порядок існують лишь за Згідно громадян. Підтрімуваті структурні Зміни Шляхом сприяння прістосуванню господарюючіх суб'єктів призвал и видатний німецький соціолог О. Рюстов [21].

  ЦІ економісти разработали ЗАГАЛЬНІ основи та Пріоритети Теорії и політики неолібералізму, его соціальні Функції та Особливості (На Відміну Від класичного лібералізму). Особливе Рамус смороду пріділялі харчування Теорії економічного порядку та економічної політики, розмежування та взаємозв'язку между ними. За визначенням В. Рьопке, економічна політика держави винна гарантуваті свободу - строгий порядок в Економічній ДІЯЛЬНОСТІ, что забезпечується через ринок и вільну конкуренцію.

  Термін "соціальне ринкового господарства" (Soziale Marktwirtschaft) Вперше обґрунтував и ввів в обіг у тисячі дев'ятсот сорок шість году А. Мюллер-Армак, професор економіки, з 1958 по 1977 рік член управлінської ради Європейського ІНВЕСТИЦІЙНОГО банку, найближче сподвижник Л. Ергард, творця німецького "економічного діва ".

  А. Мюллер-Армак позначають, что "соціальне ринкового господарства НЕ є вінятково теорією конкуренції; це, радше, ідеологічна концепція у тому СЕНСІ, что метою СОЦІАЛЬНОГО ринкового господарства є коордінація между сферами життя, уявлення РІНКОМ, державою и соціальнімі групами. Ее база, отже, є як соціологічною, так и Економічною, як статичність, так и дінамічною "[55, 265]. ВІН стверджував, что "жоден соціальний порядок не может існуваті, не будучи Заснований на усвідомленні цінностей, что є такоже передумови відповідальності перед бліжнімі. Механізм вільного ринку має тенденцію швідше до того, щоб спіратіся на фундамент цінностей, чем зміцнюваті его чи даже замінюваті "[55, c. 266-267]. Лише в соціальній рінковій економіці

  А. Мюллер-Армак бачив забезпеченість економічної свободи относительно держави, підприємців и найманими ПРАЦІВНИКІВ. Лише соціальна ринкова економіка, в Основі якої - принцип соціальної справедлівості, в змозі гарантуваті Здійснення найкращих можливий для всебічного економічного зростання.

  А. Мюллер-Армак, як и его попередники, крітікує концепцію ліберального ринкового господарства, вважаючі, что ринкова економіка НЕ ​​здатно саморегулюватіся. Закони рінкової економіки Самі потребують СОЦІАЛЬНИХ и політічніх гарантій [180, c. 105].

  Особливе місце у подивиться А. Мюллера-Армака займає концепція синтезу СОЦІАЛЬНОГО врівноваження та гарантії возможности Вільної Дії ринкова сил. Соціальне ринкового господарства на основе конкурентної економіки врівноважує вільну ініціатіву індівідів Із соціальнім Прогрес, вімірюванім такоже и в термінах соціальної безпеки [21]. Соціальне ринкового господарства врівноважує право свободи Укладення Контрактів и крайнощі антімонопольної політики, свободу підприємств и потребу в Регіональній політіці та других видах господарського регулювання ТОЩО.

  У Теорії СОЦІАЛЬНОГО ринкового господарства ідея приведення в рівновагу є центральною у трьох сферах - у сфері доступності Капіталу для Середніх и малих підприємств, во время компенсації неспроможності Сайти Вся у Галузі екології та охорони навколишнього середовища та у процесі реализации завдання соціальної політики, яка винна компенсуваті ризики індустріального типу виробництва та надаті страхування від непередбаченіх обставинні, особистий нещасть и потреб [21].

  Що стосується СОЦІАЛЬНИХ цілей и Завдання соціальної політики в соціально-ринковому господарстві, то А. Мюллер-Армак у життя без праці

  "Принципи соціальної рінкової економіки" ( "The Principles of the Social Market Economy", 1965 с.) Віділяє Такі цілі та завдання:

  1. Створення СОЦІАЛЬНОГО порядку фірми, за которого робітника цінують як людину и співробітніка

  2. Реалізація порядку конкуренції

  3. Антимонопольний політика

  4. Політика стабілізації економічних ціклів

  5. Вірівнювання різниці в доходах відповідно до ринкового порядку

  6. Політика розвитку міст и субсідій на недорогі житло

  7. Передача Капіталу малімо и середнім фірмам

  8. подалі розвиток соціальної безпеки

  9. Визначення мінімальніх заробітніх плат

  А. Мюллер-Армак визначили соціальну ринкову економіку як комбінацію ефективного Сайти Вся та справедливого СОЦІАЛЬНОГО розвитку. Соціалісти (на чолі з К. Марксом) вважать, что капітал зосереджується в руках декількох промісловців, Які у процесі виробництва вібірають Найкраще від доданої вартості, створеної робітнікамі. За словами Маркса, "капітал - це мертва праця, яка, як вампір, живе только за рахунок вісмоктування живої праці" [4, c. 208]. Прихильники Теорії класичної економіки були набагато оптімістінішімі. Смороду вважать, что нескінченні возможности розподілу праці и валютного Сайти Вся розширюють права и возможности шкірного. Прихильники ж соціальної рінкової економіки заперечувалі соціалістічну ідею, согласно З якою держава может замініті ринок, як и не может розшірюваті права и возможности шкірного [134, с. 172].

  Система цінностей соціальної рінкової економіки ґрунтується на рінковій ефектівності, яка опірається на Рівні возможности шкірного. З подивимось организации суспільного життя принципи субсидіарності й відмежування політики від окрема зацікавленіх груп є основними складового державних Принципів. Учасники Сайти Вся повінні працювати за умови вільніх цен та передбачуваної економічної політики, мати змогу вільно укладаті договори, вільно торгуваті, користуватись правом пріватної власності за (ринкова складових). Водночас держава винна втручатіся, коли вінікає надмірна ринкова влада, соціальна нерівність, пропозиція РОБОЧОЇ сили колівається и вінікають негатівні Зовнішні Наслідки (регулювальна складових) (див. Рис. 1.1). Если уряд втручається, ВІН має дотримуватись правил конкуренції, Проводити погодження з РІНКОМ соціальну політику та помірковано вести стабілізаційну політику [134, с. 174].

  Отже, теорія соціально-рінкової економіки А. Мюллера-Армака увібрала в себе Ідеї лібералів, постмарксістів та представителей історичної школи. З ціх традіцій теорія СОЦІАЛЬНОГО ринкового господарства почерпнула розуміння загально господарського стилю епохи, стилю, что є синтезом духовних, економічних, СОЦІАЛЬНИХ и політічніх чінніків.

  Рис. 1.1 Регулятівні принципи ринкового порядку. Джерело: склад автором за [98, с. 20]

  Моральна концепція соціальної рінкової економіки складається з трьох елементарних Принципів:

  - принцип індівідуальності, Який спрямованостей на ліберальні ідеалі особістої свободи,

  - принцип солідарності, согласно з Яким будь-яка особа вбудовується в суспільство, Пожалуйста зобов'язується подолати несправедлівість,

  - принцип субсидіарності, Який Забезпечує права індівіда та їхній Найвищий ПРІОРИТЕТ. Це означає, что все, что людина может сделать, повинності буті зроблене нею, а не державою.

  Концепція СОЦІАЛЬНОГО ринкового господарства получила фундаментальні імпульсі від рефлексії та критики історічного економічного та СОЦІАЛЬНОГО порядку, а самє від Ідеї невидимої руки А. Сміта, з одного боку та Марксистська соціалізму, з Іншого. Кроме того, Різні Концепції "третього шляху" підготувалі ґрунт для соціально-економічної Концепції. На початку ХХ століття франкфуртській соціолог та економіст Ф. Оппенгеймер позначають про так звань "ліберальній соціалізм", тобто соціалізм, Який здійснюється через Лібералізм, як гонітву за громадського порядку, в якому економічний особистий Інтерес зберігає свою силу и зберігається у вільній конкуренції [135, с. 13].

  Отже, основуючісь на вченні В.Ойкена та А. Мюллера-Армака, міністру економіки, а Згідно прем'єр-міністрові ФРН Л. Ергард удалось застосуваті вчення на практике та підняті зруйновану економіку держави.

  У життя без Книзі "Півстоліття роздумів" Л. Ергард писав: "Ринкова еконо- міка - віправдана з господарської та моральної точок зору только до тих пір, поки вона повніше и краще, чем будь-яка Інша форма економіки, Забезпечує оптимальні удовольствие потреб Усього народу , коли вона максимально наділяє номінальні доходи громадян реальною купівельною спроможністю "[87].

  Л. Ергард виступали за создание соціальної рінкової економіки, яка б базувалася на намаганні шкірного індівіда досягті власного благополуччя та благополуччя его родини. У життя без Книзі "Добробут для всіх" ( "Wohlstand fьr alle", 1957) ВІН позначають, что ринкова економіка НЕ ​​может функціонуваті без Вільної конкуренції та вільніх цен [121, с. 23].

  Двигун всезагального достатку, на мнение Л. Ергард, є соціальна ринкова економіка, в Якій людина намагається покращіті умови свого життя, й одночасно свою соціальну відповідальність. Ринкова економіка функціонує лишь за умов свободи (споживання, Вибори професії та РОбочий місця, підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та Розпорядження пріватної власності за, Підписання договорів). Проти економічна свобода Неможливо без Політичної свободи. Л. Ергард МАВ на меті підняті країну, опіраючісь на вільну приватну ініціатіву та конкуренцію у поєднанні з активною діяльністю держави в жітті країни [121].

  Захист економіки від ДІЯЛЬНОСТІ ціновіх монополій та картелів є одним з пріорітетніх завдання держави. Саме тому Закон ФРН "Про недопущення обмеження конкуренції" (1957) ухвалено у Перше десятиліття ее Існування.

  Іншім пріорітетнім завдання булу цінова стабільність, яка передусім булу досягнуть Л. Ергард с помощью грошової реформи, яка пролягав у заміні рейхсмарок новімі німецькімі марками. Ефект від проведеної реформи БУВ вражаючій, Вже за декілька днів прилавки магазинів Заповнена товарами, якіх люди не бачили трівалій годину.

  Отже, застосувались базові принципи соціально-рінкової економіки, Л. Ергард удалось відбудуваті зруйновану после Війни господарство Німеччини та сделать его конкурентоспроможнім на мировой Арені. После проголошення Л. Ергард соціально-рінкової економіки метою фундаментальної реформи економічного порядку вона стала частина внутрішньо культурного процесса німецького Суспільства, что підтверджено в Основному законі (Конституції) ФРН від 23 травня 1949 року у ст. 20 "Федеративна Республіка Німеччини є демократичною та соціальною Федеративною державою" [61]. Соціально-ринкова економіка стала основою забезпечення СОЦІАЛЬНИХ прав та гарантій, без якіх унеможлівлювалося гідно життя індівіда.

  Соціальна ринкова економіка поєднує в Собі силу Чистої рінкової економіки, високий степень особістої свободи та економічну ефективність з потребою Урядовий втручань для виправлення несприятливого ринкового подій та соціальної рівності. Відповідно до ціх тверджень ее соціальний вимір можна подати так (табл. 1.1).

  Таблиця 1.1

  Соціальний вимір соціально - рінкової економіки Джерело: [98, с. 24]

  Максімізація Процвітання

  через

  Ефективне размещения факторів

  Виплати, орієнтовані на виробництво

  через

  оплату факторів виробництва відповідно до їх прямого Внески в загальне виробництво

  Захист та Зміцнення купівельної спроможності

  через

  цінову конкуренцію та анонімне втручання центрального банку, что має прізвесті до стабільності

  соціальна безпека

  через

  обов'язкове підтрімку

  страхування

  та

  державну

  Справедливий Розподіл доходу

  через

  Урядовий політику перерозподілу

  Отже, держава винна вжіваті певні заходи економічної політики для Досягнення таких цілей:

  - стабілізація економічних процесів (стабілізаційна політика, яка здійснюється за помощью монетарних и фіскальніх ІНСТРУМЕНТІВ);

  - створення передумов для позитивного, довготрівалого економічного розвитку (політика зростання, інструментами которого є інновації (Які залежався від уровня освіти) та інвестиції);

  - корегування регіональніх та секторальних недоліків (промислова політика, яка значний мірою Залежить від географічного розподілу). Інколи, погоджуючісь Із Втрата ефектівності, держава втручається, например, у сільськогосподарський сектор з метою забезпечення незалежності [98, с. 36-39].

  Соціальний компонент ціх державних функцій є очевидним: ЦІ СФЕРИ ма ють Вплив на Життєві Захоплення економічних одиниць, забезпечують зайнятість, дохід, купівельну спроможність и Довгострокова розвиток жіттєвіх стандартів.

  У ринковому економіках Розподіл доходу регулюється ринках. Конкуренція НЕ допускає одностороннього формирование доходу, проти події на Сайти Вся могут спричинитися несправедливо Розподіл доходу (за що капіталізм отримувалася найбільше критики з боку марксістів). Така ситуация є неприпустимим у соціально-рінковій економіці. У Цій сістемі держава винна Забезпечити збалансований Розподіл доходу. У такій системе люди ма ють Рівні возможности розпочінаті дело з рівніх позіцій. Це забезпечується за помощью прогресивного оподаткування, з одного боку, та прямої допомоги чи непрямих трансфертів, з Іншого.

  Ідеї ​​соціально-рінкової економіки підлягалі такоже и Критиці з боку других економічних вчень. У кейнсіанстві, например, вважаю, что державне регулювання економіки має буті спрямованостей на контроль за інвестиціями та заощадження, использование податкової системи з метою впліву на споживання ТОЩО. На мнение ж представителей фрайбурзької школи, держава не має винна таким чином втручатіся в економічні процеси. А мета державного інтервенціонізму - створення інстітуціональніх механізмів регулювання економіки, спрямованостей самперед проти монополізації.

  Перший серед українських учених Ідеї соціальної рінкової економіки вісунув відомій український письменник, вчений та громадський діяч Іван Франко. У своєму творі "Що таке поступ" він характерізує Різні етапи еволюції людського життя и доходити висновка, что мірілом поступу Суспільства назавжди залішається щастя и свобода людини. І. Франко Зазначає, що »як у цілій природі, так и в розвою людства Кермен тримати два могутні кондуктори, то ті самі, якіх пізнав Вже великий німецький поет и вчений, Йоганн Гете, а то голод и любов. Голод, се значить матеріальні и Духовні спожи Чоловіка, а любов - се ті чуття, что зроджує Чоловіка з іншімі людьми "[84, с. 26].

  Автор твору звертає Рамус на значення правової держави, засуджуючі абсолютістські та деспотічні Утворення. Саме державно-правова регуляція, на его мнение, может Забезпечити Процвітання держави та нейтралізує відхилення від норм різніх верств Суспільства.

  Ідеї ​​создания соціально-рінкової моделі економіки можна простежіті и у Працюю відомого українського вченого-економіста М. Туган-Барановського. Вчений наполягав на тому, что однією з найважлівішіх складових правільності економічної програми має стати активна політика держави, спрямована на создания новой грошової системи. ВІН позначають про важліву роль центрального банку держави [17, c. 346]. Намагаючися удосконаліті теорію соціалізму К. Маркса, ВІН критикувалися ее за всеохопліву централізацію виробництва, яка зміцнює бюрократизм и грозит свободі особистості. Крітерієм ефектівності виробництва при соціалізмі вчений вважаю те, що бере найбільшої цінності за найменших витрат [31].

  М. Туган-Барановський є автором соціальної Теорії розподілу, в основу якої покладені два Чинник: продуктивність суспільної праці та система СОЦІАЛЬНИХ отношений. З підвіщенням продуктивності праці растет загальна сума суспільного продукту и доходу, "завдяки цьом всі Громадські доходи могут одночасно зростаті за рахунок СКОРОЧЕННЯ Частки ЗАСОБІВ виробництва" [81]. Що стосується зелених сандалів відповідніх доходів різніх СОЦІАЛЬНИХ груп, то вона залежатіме як від продуктівності суспільної праці, так и от системи СОЦІАЛЬНИХ отношений у суспільстві. Кроме того, М. Туган-Барановський Глибока Вивчай проблеми Теорії та практики КООПЕРАЦІЇ. ВІН розроб основні принципи КООПЕРАЦІЇ: матеріальну зацікавленість; добровільність; использование праці лишь Членів кооперативу.

  Серед СУЧАСНИХ українських учених, Які пріділяють Рамус вивченню соціальної орієнтації в економіці України, чільне місце посідає В. ГЕЄЦЬ. Соціально-ринкову економіку ВІН Розглядає як такий тип господарської системи, в Якій діяльність соціально-економічних інституцій спрямована на Досягнення соціальної справедливої ​​захіщеності, високого уровня та якості життя [65, c. 384]. В. ГЕЄЦЬ Зазначає, что "Україні потрібні" соціально свідомі "капітал и капіталіст, Які дбають и про заробітну плату, и-етичні проблеми робочі місця, и про успіхі в конкурентній борьбе, и про моральність. Такий капітал и таких капіталістів треба вірощуваті, и в цьом дуже важлівою є роль держави, інституцій громадянського суспільства. А сенс соціально-рінкової економіки в тому, щоб усі ЦІ Захоплення поєднаті.

  М. Прокопенко подає теоретичну модель соціально орієнтованої економіки. ВІН считает, что в Україні Вже існувала соціально орієнтована економіка. Принципова оцінюючі результати соціалістичного будівництва и СУЧАСНИХ ринкова реформ, автор аргументовано відстоює тезу, что народне господарство України перебувало и продолжает перебуваті у межах соціально орієнтованої економіки [82, с. 33-50].

  Послідовніком соціально-рінкової Концепції є Н. Татаренко. Автор Зазначає, что "у тій годину, як в Україні з небаченою послідовністю насаджувався жорсткий монетаризм, у розвинення ринковий странах веліся дебати про ті, Які форми Сайти Вся є найефектівнішімі з Огляду на їх соціальну доцільність и в рамках якіх економічних моделей найповніше реалізуються завдання, что стояти перед суспільством у цілому "[80, c. 56].

  Колектив українських та німецькіх вчених у Книзі "Соціальна ринкова економіка: основні орієнтірі для України" за редакцією професора університету м. Зіген (Німеччина) С. Клапгама визначили Головні проблеми України на шляху до соціальної рінкової економіки. Автори зазначаються, что "соціальна ринкова економіка спірається на християнський та ліберальній образ людини, наділеної особистою свободою та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, субсідіарністю та солідарністю. Приватна ініціатива та правові рамки регулювання, Які забезпечують конкуренцію та необхідне соціальне вірівнювання, что спрямованостей проти економічної супервладі та надмірного інтервенціоналізму з боку держави, - все це Було важлівімі передумови для создания гуманного Суспільства та Досягнення економічних Успіхів "[78, c. 37].

  А. Грищенко Розглядає доцільність оптимального поєднання відкрітості економіки України та політики економічного протекціонізму з метою захисту ее національніх інтересів. ВІН акцентує на тому, что селективне! Застосування протекціоністськіх ЗАХОДІВ у міжнародніх економічних відносінах є Цілком Виправдання [10, c. 213]. Водночас вчений Зазначає, что для Краще регулювання зовнішньої торгівлі доцільно залучіті вітчизняний бізнес. Державні органи повінні тісніше співпрацюваті з об`єднаннямі підприємців, галузевих и регіональнімі спілками віробніків и експортерів [10, c. 221].

  Опіраючісь на погляди ордолібералів у соціальній сфере, А.Грищенко Зазначає, что "права и свободи людини та їх гарантії визначаються Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави. Держава відповідає перед ЛЮДИНОЮ за свою діяльність. Утвердження и забезпечення прав и свобод є головні обов'язком держави "[69, c. 231].

  ЦІ Ідеї зазначилися такоже и у монографії А. Поручник: "національні Інтереси - жіттєво Важливі права и свободи людини, гарантії якіх визначаються Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави и направлені на забезпечення ее громадянам світовіх стандартів життя" [69, c. 29].

  В. Новицький, досліджуючі з позіцій інстітуціоналізму Преимущества та вади ордоліберальної Теорії та економічної моделі "соціальної рінкової економіки", что на ній базувалась, Робить Висновок про важліву роль державного регулювання для стабілізації Світової Фінансової ситуации НЕ только на національному, а й на міжнародному Рівні.

  Соціально-економічні погляди українських учених можна найти у "стратегії економічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на 2004-2015 роки" за редакцією проф. Гальчинський А. та проф. Гейця В. [79], Які визначаються європейську інтеграцію головного метою України, а соціально-ринкову модель економіки - головного двигуна Досягнення поставленої мети. А. Гальчинський зауважує, что именно соціально орієнтований ринок зможу, з одного боку, "втріматі" українську економіку в руслі загальноцівілізаційніх закономірностей Сайти Вся, а з Іншого - оптимально взяти до уваги ее постсоціалістічні Особливості [60, с. 177-182].

  Цікавий підхід до Вивчення соціально-рінкової економіки України розроб О. Головніна, створи модель формирование сінергетічності соціально-економічної системи [30]. О. Головніна считает, что методологічні сінергетічні аспекти розвитку систем доцільно використовуват в оціненні як існуючіх, так и перспективних політико-соціально-економічних процесів, ступенів пріваблівості правового, СОЦІАЛЬНОГО, фінансово-кредитного, інноваційного клімату України та других трансформаційніх Перетворення.

  Успішна соціальна ринкова модель німецької економіки стала прикладом для других стран чи інтеграційніх Утворення, зокрема и для ЄС. Основні принципи соціально-рінкової моделі - ринкову конкуренцію та цінову стабільність - можна найти відображенімі у Договорі про Утворення Європейського Союзу (1992). Безперечно підтвердженням того, что соціально-ринкова економіка Німеччини має Значний Вплив на інші країни-члени ЄС є ст. 2 Лісабонського договору 2009 року: "Союз має Встановити Внутрішній ринок. ВІН винен працювати для стійкого розвитку Європи на основе збалансований економічного зростання та цінової стабільності, вісокої конкурентної соціальної рінкової економіки, спрямованої на забезпечення повної зайнятості та СОЦІАЛЬНОГО прогресу, високий рівень захисту и Поліпшення якості навколишнього середовища "[204].

  Іще одним Вагомий запозичення ЄС від німецької соціальної рінкової моделі є принцип субсидіарності, согласно з Яким Державні заходи віправдані у тому разі, если ПРИВАТНІ заходь віявляються недостатнімі. Проти Вчені ґрунтовно НЕ досліджувалі Вплив соціально-рінкової економіки Німеччини на економічні системи других стран чи Утворення. Це питання и буде подалі об'єктом нашого дослідження.

  економічний система соціальний європеїзація

  3. Конвергенція економічних систем и процес європеїзації економічних систем стран-членів ЄС як крок до формирование економічної системи ЄС

  Економічні системи могут дуже відрізнятіся одна від одної. Например, у Деяк системах домінуючою рісою є традиція, в других - Певна ідеологія. Економічні системи вісокорозвіненіх стран в условиях глобалізації Світової економіки повінні ВІДПОВІДАТИ різнім законам логіки, если хотят Вижити и мати економічний успіх. Глобалізація економічних систем передусім означає, что среди усіх можливіть Шляхів сістемної еволюції успішні системи повінні вібіраті ті решение, Які зумовлюють найбільшу ефективність.

  Учені в різніх галузь СОЦІАЛЬНИХ наук періодічно намагались довести, что Різні економічні, соціальні та Політичні системи набліжуються одна до одної. Конвергенція є концепцією, яка Набуль популярності среди економістів НЕ лишь зважаючі на важлівість питання наздоганяння біднімі країнамі багатшіх, но й тому, что цею аналіз может слугуваті способом Перевірки обґрунтованості різніх моделей зростання. В Економічній літературі немає строгого визначення Поняття конвергенції. Часто як сіномімі конвергенції Використовують Терміни "зближені", "збіжність" чи "уподібнення".

  Конвергенція - це процес, Який можна аналізуваті з різніх аспектів. Реальна конвергенція опісує конвергенцію рівнів доходів, номінальна конвергенція відображає зближені уровня цен, а інстітуціональна конвергенція відповідає за гармонізацію законодавства [209, с. 8]. Поняття "конвергенції" з'явилося у 60-х роках ХХ століття з з'явилася Ідеї історічного компромісу между ідеалізмом та соціалізмом.

  З Огляду на Формування после Другої Світової Війни двох конкуруючіх между собою економічних систем - капіталістічної економіки та блоку адміністративно-командної економіки - дискурс у 40-50-х роках ХХ ст. зосереджувався на Перевірці гіпотезі конвергенції капіталістічної та соціалістічної систем [157, с. 53]. Ця гіпотеза розроблено данський економістом Я. Тімбергеном. Согласно з нею Різні економічні системи світу розвіваються, вбіраючі в собі однакові інстітуціональні структури, стікаючісь Із однаково економічнімі проблемами. Як бі НЕ відрізняліся економічні системи, у своєму розвитку смороду відкідають неефектівні Інституції, відбірають и зберігають ефектівні, так что в кінцевому підсумку, всі смороду после такого поступового (еволюційного) відбору будут відносно тотожні [205].

  Я. Тімберген Зазначає, что основне живлення, Які постають у комуністічній економіці, є, чи прізведе Досягнення ефектівності виробництва до ПРИВАТИЗАЦІЇ малих підприємств и чи буде Надано більшої свободи у прійнятті виробничих РІШЕНЬ менеджерам. Такоже его цікавіло, чи зменшіть Кількість вопросам, Які централізовано планируют и чи слабший цінове регулювання [205, c. 336-337].

  Щодо капіталізму, то Я. Тімберген, зостановлювався над наступна харчування: Якою має буті Частка державного сектора економіки; что (Які прогнози) допомагає менеджерові прійматі виробничі решение; чи є можлівість часткового планування економіки, и чи нужно застосовуваті более ІНСТРУМЕНТІВ для регулювання інфляції [205, с. 337-338].

  Я. Тімберген доходити висновка, что Комуністична та капіталістична економічні системи стікаються з проблемами, вирішенню якіх веде до конвергенції їхніх систем. Це особливо правильно у пітанні про степень децентралізації у прійнятті виробничих РІШЕНЬ и у плануванні. Деяк мірою це справедливо для процесса Ціноутворення и менше мірою у пітанні власності за.

  Важлівім є тверджень вченого про економіку добробуту, основою якої ВІН считает Відсутність цінової діскрімінації, яка забезпечується за помощью державного регулювання та Вільної конкуренції. Іншою опорою Функціонування економіки добробуту є податки, Які віконують функцію перерозподілу доходу. А самє ЦІ засади є основними тверджень ордолібералів та основою соціально-рінкової економіки.

  У 80-х роках ХХ століття Поняття конвергенції звузілося в головне русло економіки. Це Було пов'язано з кількома причинами. По-перше, досвід 70-х і 80-х років піддав сумніву гіпотезу про зближені чи уподібнення соціалістічної та капіталістічної систем. Критики цієї тези зосереділіся на порівнянні різніх стран з Огляду на їхню долю у розподілі СВІТОВОГО продукту. Як і друга, Виникнення неокласічної Теорії зростання С.М. Солоу (1956), ее следующие модіфікації и розробка Теорії ендогенного зростання прикрутив Рамус до проблем зближені обсягів продукції бідних и багатших стран [157, с. 54].

  До Теорії конвергенції Належить и теорія вірівнювання цен, розроблено Гекшера - Оліном - Семюельсон (ДОС). Согласно з цією моделлю є два фактори виробництва и два товари, в условиях Вільної торгівлі відношення цен факторів вірівнюватіметься у різніх странах за умови немобільності факторів виробництва Всередині країни. Теорія ГОС є ДОПОВНЕННЯ Теорії порівняльної Преимущества и Робить свой внесок для регіональної торгівлі та розвитку. У життя без найпростішій форме модель предполагает, что спеціалізація на продукції за умови вільного МІЖНАРОДНОГО торгівельного обміну приведе до того, что в регіонах будут Рівні доходи на особу для ПРАЦІВНИКІВ зі схожими кваліфікаціямі. Ця гіпотеза є компаративний статичність версією гіпотезі міжрегіональної конвергенції [167, с. 14].

  До дінамічніх версій гіпотезі конвергенції Належить передусім Неокласична модель зростання Солоу и Свана. Ця модель розроблено для оцінення ступенів збіжності между сістемоутворювальнімі факторами процесса розвитку різніх стран.

  У неокласічній моделі зростання вірізняють два різніх типи конвергенції:

  - умовна конвергенція.

  Суть цієї конвергенції в тому, что Менш розвінені економічні системи (країни або регіони за рівнем основного економічного сертифіката №) повінні мати тенденцію до прискореного темпів економічного зростання порівняно з більш розвинення економічнімі системами. Конвергенція умовна, бо вона існує в условиях, коли обідві економічні системи ма ють однакові Тенденції й подібний Стійкий рівень економіки, до которого прагнуть. Головний аргумент относительно доцільності цієї конвергенції такий: у разі! Застосування питань комерційної торгівлі технологій країни (регіони) з нижчих доходом на душу населення й нижчих рівнем Капіталу на працівника могут Запропонувати вищий Відсоток від інвестиції. Це, відповідно, Залучає более іноземного Капіталу, что Забезпечує вищу норму нагромадження й швидке зростання. Необхідна Умова Полягає в тому, что зацікавлені в зростанні економічні системи повінні буті відкрітімі до зовнішнього впліву. Емпірічні результати великою мірою залежався від однорідності проаналізованіх груп стран (регіонів). Зокрема, необходимо Зазначити, что економічні системи, Які набліжаються до різніх стійкіх станів, які не повінні збігатіся [19, c. 18].

  - абсолютна конвергенція (стосується ситуации, в Якій економіки характеризуються схожими структурними параметрами, такими як технологія, норма заощаджень, зростання населення и норми амортізації фізічного Капіталу, Які спрямовані на Досягнення стійкого зростання за умови сталого уровня Капіталу и виробітку на одного працівника. В основе - гіпотеза про ті, что бідні регіони повінні зростаті швідшімі темпами, чем багаті, что в довгостроковій перспектіві приведе до вірівнювання регіональніх відмінностей економічного розвитку).

  Розглядаючі конвергенцію реального сектора економіки, зосередімо Рамус на номінальній конвергенції. В економічних аналізах копійчаних рінків країн Європи цею вид конвергенції Належить до крітеріїв конвергенції, зазначеним у Маастріхтському договорі. Вона пов'язана з очікуваною конвергенцією показніків зросту темпів інфляції, процентних ставок и грошової масі [157, с. 58].

  Модель зростання Солоу з екзогеннім технологічним Прогресо демонструє, як спадна віддача мобільного Капіталу спричиняє зростання економіки стійкімі темпами в довгострокову періоді, в якому цею рівень інвестіцій є достатнім для Збереження наявний запасу Капіталу. Если країни ма ють однакові Темпи технічного прогресу, то Відсутність Капіталу в регіонах чи слаборозвиненості странах предполагает вищий дохід у короткостроковій перспектіві. Отже, ця модель Забезпечує конвергенцію за такой умови: чим більш віддаленій регіон від свого стабільного стану, тім швідше ВІН розвівається. Регіональна політика та політика згуртованості спріяють конвергенції Завдяк Підвищення уровня приватного Капіталу. Це збільшує продуктивність приватного Капіталу, порушує стан рівновагі та покращує зростання [167, с. 14].

  Неокласічні моделі зростання за своєю природою є дінамічнімі моделями, тому їхні конвергенційні гіпотезі сходяться до конвергенції темпів зростання, а не статічної конвергенції ціновіх факторів.Хоча обідві моделі прізводять у довгострокову періоді до конвергенції доходу на душу населення різніх регіонів, однак процес, что веде до їх конвергенції, різніться между неокласичного моделями торгівлі та зростання.

  М. Возняк предлагает інтердісціплінарній підхід до дослідження процесів конвергенції. Конвергенцію можна ототожніті Із збірностямі у розвитку різніх сфер Існування осіб та спільнот у порівнюваніх странах. До таких сфер автор відносіть біологічну та природну (зокрема біологічні умови, в якіх відбувається життя, длительность життя, якість навколишнього середовища); економічну та споживчий (например, пов'язані з рівнем и структурою споживання, доходів, продуктівністю, Економічною зрілістю держави, системою безпеки, захист власності за, рівнем освіти); технологічну (рівень розвитку ДОСЛІДЖЕНЬ та інновацій); духовну та соціальну (Моральні цінності, етика, неформальні норми суспільного життя); політічну [157, с. 55].

  Окрім віщеназваніх моделей економічної конвергенції, слід ще Зазначити модель експортної бази, яка булу розроблено у 50-х роках минулого століття Ч. Тібутом и Д. Нортом. Д. Норт стверджує, что зростання роли регіональніх політічніх, економічних та суспільніх інституцій головно візначається регіональною відповіддю на екзогенній Попит світу. Ця відповідь зумовлює Збільшення як у секторі економічної чи експортної бази, так и в секторі «резидентність» чи другорядному, Який існує только для того, щоб допомагаті основному сектору. Кроме того, Д. Норт зауважує, что регіони НЕ обов'язково потребують індустріалізації для економічного зростання, оскількі експорт регіону может складатіся з товарів, послуг чи сільськогосподарських продуктів.

  З РОЗВИТКУ регіону его економіка становится щораз більш різноманітною внаслідок Збільшення місцевого виробництва, что спричиняє зростання доходів на душу населення и Виникнення Нових галузь, спрямованостей на експорт. Водночас Зростаючий розмаїття регіональної експортної бази та мобільності факторів виробництва прізведе до розпорошених виробництва между регіонамі, а дохід на душу населення буде збліжуватіся, як у моделі міжнародної торгівлі ДОС. Ця модель справджується швідше в короткостроковому, чем довгострокову періоді [167, с. 56].

  Теорію ГОС доповнювалі Неодноразово, беручи до уваги Такі фактори, як, например, недосконала конкуренція. С. Болдуін та А. Венаблес, зокрема, позначають, что в условиях недосконалої конкуренції економічна інтеграція может спричинитися нерівності у промисловому розвитку и у Рівні доходів. Вікорістовуючі модель Загальної рівновагі, А. Ванаблес дійшов висновка, что членство в митному союзі прізведе до конвергенції уровня доходів в об'єднанні, до которого входять країни з високим рівнем доходів, та дівергенції в об'єднанні, до которого входять країни з низьких рівнем доходів [207; 209].

  К. Моррісон та Ф. Муртін досліджувалі нерівності доходів для стран ЄС у 1970, 1980, 1990, 1995 и 1998 роках. Смороду дійшлі висновка, что відбулося зниженя нерівності в доходах между країни, но Зросла нерівність Всередині стран з 1980-х до кінця 1990-х років [133].

  Є такоже й інші Теорії конвергенції, Які базуються на глобалізаційному підході. Например, Б. Даллаго пояснює процеси конвергенції тім, что відкриті ринкі та Збільшення мобільності ресурсов створюють Зростаючий Тиск на короткострокову ефективність. Конкуренція змушує економіки прійматі найбільш ефектівні решение, незважаючі на національні, культурні чи Індивідуальні Відмінності. Глобалізація Сайти Вся товарів и Капіталу, Підвищення Трудової міграції, знікаючі торговельні бар'єри лишь зміцнюють цею лещатах. Престижні та потужні міжнародні организации допомагають фірмам та країнам прійматі такий передовий досвід. Если наявні технологічно Кращі решение або практики, то конкуренція стімулює економіки прійматі їх. Ті, хто НЕ роблять цього, відстають.

  Отже, базуючісь на основних засадах конкуренції, Б. Даллаго предлагает три моделі конвергенції:

  Модель 1: если пріпустіті, что економічні суб'єкти є абсолютними раціональнімі максімалістамі, то є лишь одна ефективна економічна система. Ця система засновано на фундаментальній роли вільного конкурентного Сайти Вся. У Цій сістемі держава обмежена пропозіцією Громадського товарів, ціни містять всю економічну інформацію, потік ресурсов є вільним и найбільш ефективних, їх использование є унікальнім. Будь-які "екзогенні" (Політичні чи соціальні) перешкоду, если й вінікають (например, через Дії груп інтересів), могут буті усунуті або спонтанно, або с помощью політики. Отже, конвергенція економічних систем відбувається в напрямку унікальної найкращої системи під лещата глобалізації та конкуренції, а такоже с помощью ПІДТРИМКИ правительства, метою которого є суспільство добробуту.

  Модель 2: если Різні країни пріймають єдину економічну систему, то офіційні установи набліжаються та переймаються практику найбільш ефективних среди них. Неформальні встанови та інші Місцеві Зміни є незначна.

  Модель 3: коли держави запроваджують однакові (формальні) Інститути, даже если смороду начали свой розвиток Із різнімі формами власності за, управління та організаційнімі структурами, то смороду в кінцевому підсумку дійдуть однієї и тієї ж структури. Конвергенція економічних систем та інстітутів візначає конвергенцію організаційніх структур [111, с. 953-979].

  Є не так много примеров Першої моделі, даже експеримент з ЄС далеко не переконливою в цьом СЕНСІ. Насправді в більшості віпадків Спроба часткового Реформування конкретних інстітутів належати до Другої моделі. Проти Неможливо найти Ідеальної моделі економічної системи, яка б підходіла всім без вінятку країнам. Конвергенційні процеси відбуваліся и відбуваються НЕ лишь между різнімі економічнімі системами, но й Всередині однієї економічної системи, яка має свои розгалуження, зокрема между лібералізмом та неоліберальнімі течіямі.

  Процеси конвергенції економічних систем зазвічай супроводжуються інтеграційнімі процесами. Країни ма ють тенденцію до об'єднання в економічні та Політичні Утворення заради Процвітання. Найяскравішім прикладом такого Утворення є ЄС. Країни, что входять до него, ма ють свои сформовані економічні системи, проти, як и в будь-якому інтеграційному утворенні, їхні економічні системи такоже інтегруються. Питання Утворення європейської економічної системи та Вплив стран-членів ЄС на ее формирование ще недостатньо досліджене вчений-економістамі. З Огляду на це самє воно и є предметом нашого дослідження.

  После Другої Світової Війни Європа перебувала между двома гігантамі - сполучення Штатами и Радянська Союзом, Які боролися между собою за світове панування. Тому інтеграційні процеси в Европе стали Певна необхідністю Задля Збереження свого впліву в мире. Створення Європейської спільноті супроводжували багатьма перешкоду на їхньому шляху, зокрема тих, что пов'язані з Національними особливо економічних систем. В цьом контексті вінікло Поняття "європеїзації", что передусім Було пов'язане з організаційною та Адміністративною силою ЄС.

  Дерло, хто дав визначення європеїзації, БУВ професор університету Кіль С. Ладрех. ВІН визначили європеїзацію як "поступовій процес переорієнтації направлений и форм політики до тої Міри, что політика та економіка ЄС становится частина організаційної логіки национальной политики та політікотворення" [164, с. 69]. Наступний, хто намагався дати визначення європеїзації, були Т. Рісс, М. Коулз и Дж. Капорасо: "Виникнення и розвиток на європейському Рівні різніх структур управління, тобто політічніх, правових и СОЦІАЛЬНИХ інстітутів, пов'язаних Із політичним вірішенням проблем, что формалізує взаємодію между акторами, и політічнімі мережами, что спеціалізуються на створенні авторитетних європейськіх правил "[110, с.3].

  А. Херітір визначили європеїзацію як процес впліву європейськіх РІШЕНЬ на політику стран-членів та їхні Політичні та Адміністративні структури. Сюди належати решение ЄС, процеси, зумовлені цімі рішеннями, а такоже Вплив ціх процесів на національні політики, процеси Прийняття РІШЕНЬ та інстітуційні Структури [144].

  К. Раделлі відносіть до європеїзації Такі процеси:

  а) формирование;

  б) розповсюдження;

  в) інстітуціоналізацію формальних та неформальних правил, процедур, політічніх парадигм, способів ведення справ, Які Вперше були візначені й закріплені в прийнятя рішеннях ЄС, а потім були введені у Внутрішній дискурс, Політичні Структури и державну політику [188, с. 30].

  Г. Менц подає таке визначення європеїзації: це процес переорієнтації напрямку та форми політики до такого рівня, де політична та економічна система ЄС стане Частина организации национальной политики [175, с. 6].

  С. Ладрех у 2010 р. Доповнено своє визначення процесса європеїзації и зазначилися, что європеїзацію слід розглядаті як Зміни в странах-членах, чия мотивація прив'язана до політики ЄС чи процесса Прийняття РІШЕНЬ [164, с. 2]. Зважаючі на це, головні метою будь-которого дослідження процесса європеїзації є визначення причинного зв'язку та перевірка впліву ЄС на внутрішні Зміни у Кожній з стран-членів. Отже, європеїзацію можна візначіті як процес внутрішньої адаптації до європейської регіональної інтеграції.

  Європеїзацію вважають новим кроком у Теорії європейської інтеграції. Теоретична додана ВАРТІСТЬ європеїзації Полягає самперед у необхідності Узагальнити Механізми, с помощью якіх ЄВРОПЕЙСЬКІ Політичні дискурси, стратегії, встанови та політика вплінулі на внутрішні Політичні системи стран-членів, тобто зумов Політичні Зміни. У цьом контексті, Вчені К. Гікс та С. Гьотц [136], Які досліджувалі європеїзацію, Шукало пояснення в "нових інстітуціоналістськіх перспективи". Зокрема, добре відомо, что інстітуційні підході ставлять у центр дослідження роль інстітутів у прійнятті РІШЕНЬ, а если більш загально - у функціонуванні політічніх систем.

  Інститути у класичному розумінні - це формальні правила, Стандартні Оперативні процедури та урядові структури. З цього подивимось, як зазначаються П. Холл и С. Тейлор [140], дослідження європеїзації спрямувалі всю свою Рамус власне на "нові інстітуціоналістські підході" - історичний, раціонального Вибори и соціологічний.

  Головна увага в історичному підході пріділяється АНАЛІЗУ послідовності внутрішньої адаптації у зв'язку з еволюцією Європейського політічного дискурсу, стратегії, інстітутів и політики. Внутрішні Політичні Зміни (значні чи незначні), пояснюють с помощью использование таких зрозуміти, як "залежність від шляху", "Зростаючий віддача", "позитивний Зворотний зв'язок". Політичні Зміни відбуваються головно тоді, коли внутрішньополітічні актори раціонально Використовують ЄВРОПЕЙСЬКІ ресурси, спрямовані на підтрімку Попередньо визначених орієнтірів.

  Соціологічний інстітуціоналізм Використовують разом з аналізом "когнітівної" європеїзації, тобто у процесі АНАЛІЗУ змін психологічної поведінкі внутрішньополітічніх акторів.

  ЄС перебуває у постійному стані переговорів у різніх сферах політики: від рибальства до зовнішньої політики та імміграції. Постає запитання, Пожалуйста ж відношення має європеїзація до переговорного процесса й управління загаль. Відповідь на це запитання є очевидною. Як слушно зазначаються С. Булмер та К. Раделлі [100], європейська політика НЕ ​​вінікає з Повітря, а твориться у переговорному процесі. Національні моделі політики включаються переговорні процес на Рівні ЄС и у більшості віпадків творять синтез. Дуже Рідко, но Трапляється, что одна держава может буті особливо вплівовою. Потенціал для європеїзації национальной политики є найбільшім, если члени Урядів дійшлі Згоди в тих харчування, де їхні Інтереси збігаються.

  Внутрішня адаптація у широкому СЕНСІ и может охоплюваті, например, адміністратівну адаптацію віконавчої власти до "безперервної системи пере- говорів" у межах ЄС, адаптацію груп інтересів и СОЦІАЛЬНИХ рухів до Нових інстітуційніх структур, а такоже Нормативні Наслідки относительно важлівіх політічніх вопросам.

  Легше коордінуються державами ті сфери, у якіх національні Уряди відіграють ключовими роль. Така ситуация наявна тоді, коли питання, что вірішуються, що не є суб'єктами Європейського права; де решение є вінятково прерогативою Урядів, або в якіх ЄС є просто ареною для обміну ідеямі. На практике ЦІ обставинних застосовують у таких галузь, як зовнішня політика, співпраця полиции и у всьому спектрі других сфер політики, что підлягають впліву так званого методу Відкритої коордінації (МВК).

  МВК візнає, что соціальна політика залішається на відповідальності стран-членів (відповідно до принципу субсидіарності). Це означає, что країни-члени визначаються ЗАГАЛЬНІ цілі и вчаться один у одного, як Найкраще досягті ціх цілей. На саміті у Ніцці 2000 року Було вірішено, что країни-члени повінні впроваджуваті плани Дій у борьбе с бідністю та соціальною ізоляцією и візначаті ЗАГАЛЬНІ цілі с помощью СОЦІАЛЬНИХ показніків. Показники охоплюють фінансову бідність, нерівність доходів, трівале Безробіття, Регіональні Відмінності в зайнятості, трівалості життя та поганому здоров'ї [104, с. 533].

  Зважаючі на необов'язковий характер, Вплив цього нового методу управління в харчуванні национальной политики широко вісвітлюється у літературі. Замість європеїзації, яка базується на основе інстітуційної відповідності, структурні зв'язки между європейськім та національнім рівнямі Завдяк методу Відкритої коордінації опіраються на інші Механізми. По-перше, МВК может мати нормативний Вплив на національну політику, оскількі цілі є нормативно сформульовані, а мета - визначення. Кроме того, основні принципи містять конкретні норми, на якіх країни-члени повінні зосередіті свою політику. Для Дотримання ціх керівніх Принципів країни-члени отримуються щорічно зауваження та рекомендації від Європейської КОМІСІЇ относительно прогресу у веденні своєї політики відповідно до Принципів и цілей [104, с. 534].

  Іншим механізмом європеїзації, на Який вплінув МВК, є взаємне навчання. Воно відбувається Завдяк обміну досвідом представителей від стран з їхнімі міжнароднімі колегами. І та політика, якові вважають найкращими практикою, буде так званні політікою наслідування чи імітації.

  З МВК ЄВРОПЕЙСЬКІ країни домогліся Певного прогресу на шляху конвергенції, Який НЕ слід недооцінюваті. Даже прихильники коордінованої рінкової економіки візнають, что ее! Застосування НЕ буде достаточно для забезпечення переходу на вищий етап ВМК у Галузі зайнятості та економічного зростання.

  Питання європеїзації Набуль такого розголосу среди учених-економістів, на нашу мнение, а ще й тому, что вона более сконцентровано та внутрішньополітічніх змінах, чем на політічному розвитку ЄС. Європеїзацію часто Використовують як аналітичний підхід до розуміння внутрішніх змін. Деякі Вчені зазначаються, что Інколи національнім економікам буває Досить Важко поглінуті політику ЄС на національному Рівні для Отримання питань комерційної торгівлі внутрішньополітічніх НАСЛІДКІВ. Если політика країни добро впісується у політику ЄС, то й Не буде Ніякого впліву: все відбуватіметься так, як и Ранее. Водночас, стране, чия політика Повністю відрізняється від політики ЄС, Було б почти Неможливо адаптуватіся до вимог Європи. Зважаючі на це, Дж. Капорасо, Т. Різ та М. Коулс стверджують, что Вплив європеїзації буде найбільш помітнім за наявності помірної конвергенції ( "Ступені Згода") [110, с. 1-20].

  "Ступінь Згода" предполагает чіткій, вертикальний ланцюжок команд, у якіх політика ЄС опускається від Брюсселя до стран-членів. Внутрішні Інститути в такому випадка є основними механізмамі, через Які здійснюється європейський Вплив. Проти є випадки, коли політика ЄС булу абсолютно інноваційною для внутрішніх інстітутів. Це, например, стосується запровадження механізму регулювання політики навколишнього середовища в Испании чи трансформації політики конкуренції у деякі країни ЄС.

  "Ступінь Згода" добро працює у тих випадка, коли політика ЄС предполагает Певна модель або шаблон того, як країна винна вводіті політику на практике. Проти є й один недолік "ступеню Згода", Який пояснюються тім, что ВІН сформульованій у "вертикальному" (вертикальний ланцюжок команд) віді європеїзації. Отже, це найбільше відповідає моделі ієрархічного управління й моделі позітівної інтеграції.

  На качану 1990-х років наукові Дискусії, пов'язані з процесом європеїзації, Постійно розшірюваліся. В Останній стадії цієї Дискусії додавайте Різні методи опрацювання або аналітичні моделі. Більшість учених (Різ, Коул та Капорасо [110]), Які досліджувалі європеїзацію, вікорістовувалі базову модель, что Розглядає невідповідності между Державним рівнем АНАЛІЗУ та рівнем АНАЛІЗУ ЄС, что є основним параметром внутрішніх Перетворення (рис. 1.2).

  (1) Процес європеїзації

  (2) Невідповідність между внутрішньою структурою та структурою ЄС =

  => Тиск адаптації

  (3а) Посередницькі Інституції

  (3б) Практика стран

  (4) Внутрішні Зміни

  Рис. 1.2 Базова модель європеїзації. Джерело: [94]

  Віщенаведена модель ще має назви "нізхідної" моделі, ее основний аргумент Полягає у тому, что чим більша невідповідність, тім більшій Тиск на внутрішні трансформації, без которого внутрішні Політичні актори НЕ зможуть провести реформи. Нізхідна модель концептуалізує внутрішні реалії як залежні змінні, характеристики якіх пов'язана з процесами на європейському Рівні. Невідповідності трактують як каталізатор для внутрішніх Перетворення, проти можлівість систематичного РОЗГЛЯДУ на національному Рівні передбача только в кінці процесса європеїзації.

  Отже, ця модель недостатньо відповідає на запитання, Яким чином Вплив на Рівні ЄС візначає внутрішні превращение. Внутрішні превращение НЕ могут буті лишь результатом впліву європеїзації на них, а радше результатом внутрішніх чи глобальних процесів, Які відображаються у трансформаційній моделі. З цієї причини розвиток Політичної системи візначається самперед внутрішнім політичним процесом. Водночас, Зовнішні процеси ма ють свой Вплив на Різні компоненти внутрішнього політічного процесса в різніх системи (рис. 1.3).

  Рис. 1.3 Трансформаційна модель європеїзації. Джерело: [94]

  Коли Політичні процеси почінаються и закінчуються на Рівні внутрішніх акторів, поділ между верхніх и нижніх межею є Досить нечіткім. Согласно з цією концепцією внутрішні процеси переміщуються до центру за умови зовнішнього Європейського та СВІТОВОГО впліву. Цю модель не раз доповнювалі и удосконалювалі, передусім зважаючі на доста блізькі Поняття європеїзації та глобалізації (Д. Вердір, С. Брін [210]), де часто європеїзацію розглядають як Певний вид глобалізації, з подивимось НЕ лишь економіки, а й культури [212 ]. Як і друга, регіональний компонент становится щораз актуальнішім в Європейській політіці. Віходячі за Межі ієрархічного суверенітету, процеси європеїзації змінюваліся відповідно до Реакції субнаціональних акторів та їхніх Владніл отношений (Т. Концельман, М. Кнодт [108], А. Бенц [95]). Окрім європейськіх та глобальних масштабів, регіональний аспект такоже впліває на внутрішні Політичні процеси. Зважаючі на це, удосконалення трансформаційну модель європеїзації можна зобразіті так (рис. 1.4).

  ВРАХОВУЮЧИ у Цій моделі норми, Ідеї, політічніх акторів та Інституції, політичний процес розглядають як складаний систему взаємодії, яка спрямована на Досягнення конкретних політічніх результатів.

  Проти обідві моделі нехтують Вплив, Який ма ють країни на ЄС. Припущені про чіткій вектор впліву можна найти у третій моделі. У Цій моделі європеїзацію Розглянуто НЕ як лінійний адаптаційній процес, а як переплетення зворотніх ефектів. Ця модель базується на Теорії СОЦІАЛЬНОГО конструктівізму, яка Розглядає Взаємозв'язок между цінностямі и нормами, что зумовлюють формирование соціальної реальності.

  Рис. 1.4 Розшірена трансформаційна модель. Джерело: [94]

  Отже, Поняття європеїзації має охоплюваті Такі елементи: а) формирование, б) дифузія, в) інстітуціоналізація (формальних и неформальних) інстітутів, цінностей та норм. І хоча імпульс європеїзації ще формально Вихід від ЄС, у Цій моделі Вже немає чіткої ієрархії между двома рівнямі.

  Рис. 1.5 Європеїзація як мікропроцес. Джерело: [94]

  Графічно це відношення может буті зображено у виде трьох Кіл, Які відображають національні, ЄВРОПЕЙСЬКІ та глобальні Політичні процеси. Там, де кола перетінаються, процеси вплівають один на одного и могут ініціюваті певні дінамічні події. На рис. 1.5 зображено варіанти європеїзації з подивимось впліву Усунення кордонів у Внутрішній політіці. Де внутрішні та європейська політики перетінаються, вінікає феномен європеїзації.

  Отже, модель демонструє, что нова основа для внутрішньої політики вінікає в странах-членах ЄС від попередніх процесів на Рівні ЄС. Політичні сили и Суспільства, Які їх легітімізувалі, перебувають, відповідно до цієї Концепції, на фазі СОЦІАЛЬНОГО навчання (Завдяк процесам європейської інтеграції). Водночас, на Рівні ЄС формується повнотіла політічного процесса. З цього подивимось, європеїзація є макрофеноменом, Який впліває на всі функціональні СФЕРИ політічного циклу. Чи не только актори й встанови відповідають рівню ЄС Завдяк соціальному навчанню, но й Суспільства и его індівіді, їхні норми та цінності. Саме ця концепція найбільше відповідає постулатам ордолібералів про значення цінностей у суспільному порядку.

  Проти у реальному вімірі моделі європеїзації НЕ існують окремо одна від одної. Смороду взаємодіють между собою. Позитивна або нізхідна інтеграція требует Введення актівної наднаціональної політики. Зазвічай, виконавчі органи ЄС у переговорному процесі створюють шаблон політики, ее завдання Полягає в тому, щоб ввести цею шаблон в експлуатацію у странах-членах. У галузь економічної політики позитивна інтеграція часто Тягном за собою корекцію правил Сайти Вся. Тобто політика спрямована на обмеження шкідлівого впліву ринкова процесів: через боротьбу Із Забруднення навколишнього середовища, соціальну політику, регіональну політику, ветеринарну політику, яка супроводжує спільну сільськогосподарську політику ТОЩО. У таких віщезазначеніх сферах ЄС часто повинен пройти через важкий процес переговорів з метою Узгодження правил ведення політики. Однак основний Інтерес у тому, щоб узгодіті шаблон політики та правильно імплементуваті ее на Рівні стран-членів.

  На Відміну Від позітівної інтеграції, негативна або горизонтальна інтеграція Належить до області, де Усунення національніх бар'єрів є достатнім для создания Загальної політики. Часто даже НЕ нужно вносіті Зміни до національного законодавства, оскількі ЦІ правила містяться у договорах между державами-членами.

  Зацікавлені угрупування на внутрішньодержавному Рівні могут намагатіся збільшити (розшіріті) Такі стратегії. Захіщаючі важлівість национальной Арені та акцентуючі на вірішальній роли національніх груп інтересів, можна сделать Висновок, что Вплив нізхідної європеїзації протістоїть Політичній позіції акторів на національному Рівні. Пріпустімі преференції та Організаційна сила коаліції національніх акторів ма ють важліве значення на шляху європеїзації. Узагальнена модель європеїзації зображена на рис. 1.6.

  Рис. 1.6 Узагальнена модель європеїзації. Джерело: склад автором за [208; 215]

  Отже, можна віділіті два Рівні європеїзації І, відповідно, Утворення європейської економічної системи - це наднаціональній та внутрішньодержавній. Наднаціональній рівень концентрується на ефект зовнішнього тиску, Який чинить Опір з боку ЄС на стран-членів, а внутрішньодержавній рівень ґрунтується на створенні та розвитку на європейському Рівні окремий адміністратівніх структур [215, с. 11]. На внутрішньодержавному Рівні відбуваються ті Зміни структури, процесів, правил, стандартів, Які здійснюються під Вплив європейської інтеграції.

  Сьогодні ЄС працює одночасно у двох безпосередньо - Зміцнення та субсідіювання процесів Прийняття національніх РІШЕНЬ, а такоже забезпечення Дотримання загальноєвропейськіх стандартів.З часу Заснування Європейського об'єднання вугілля и Сталі ЄС невпінно наближається до полного політічного союзу. Ця тенденція свідчіть про Виникнення дедалі більшої кількості галузь політики, Які належати до компетенції ЄС, что предполагает й Функціонування європейської економічної системи.

  Отже, ЄС охоплює Різні аспекти співпраці:

  - автономне Прийняття РІШЕНЬ: країни-члени ЄС Надал Європейській КОМІСІЇ право прійматі решение у питань комерційної торгівлі сферах, таких як конкурентне право, контроль за державною с помощью та лібералізацією;

  - гармонізація: Державні закони були гармонізовані відповідно до законодавчо процесса ЄС. Унаслідок цього право ЄС є наявний у системах стран-членів;

  - співпраця: на засіданні Ради ЄС країни-члени ПОГОДИЛИСЯ співпрацюваті и коордінуваті свою внутрішню політику.

  Можемо підсумуваті, что європеїзація поступово охоплює всі ланки життя спільноті. Проти важлівім залішається питання впліву стран-членів на формирование Загальне для ЄС правил та норм Функціонування системи. Дві ЄВРОПЕЙСЬКІ наймогутніші держави (Франція та Німеччина) поряд з потужного третьою (Велікобрітанією), вважаю й досі вважають себе батьками Європи. Німеччина, якові вважаю "гаманцем" Європи Завдяк ее надійному центральному банку и сільній Валюті, всегда вважаю "патріархом", незважаючі на ее "крімінальну" історію у 30-40-х роках ХХ століття. Франции, як и Великобритании, не дають спокій їхні колоніальні зв'язки, проти й смороду заслуговують на провідну роль у процесі європеїзації. Отже, ми бачим, что у процесі європеїзації домінують две моделі капіталістічної економічної системи - ліберальна ринкова система (якові представляет Великобританія) та коордінована ринкова система (якові представляються Німеччина та Франція).

  Для того, щоб з'ясувати, де перебуває європейська економічна система у системе координат между ліберальною та коордінованою ринкова економікамі, Ф. Шарпф предлагает спрощений двовімірну модель, де "європеїзація" і "національна автономія" опісують вертикальну вісь європейської інтеграції, а соціально-економічні Відмінності между "соціальнім регулюванням" і "лібералізацією" позначаються на горізонтальній осі (рис. 1.7).

  Рис. 1.7 Вплив європеїзації на соціальну ринкову економіку (СРЕ), ліберальну ринкову економіку (ЛРЕ) та європейську ринкову економіку (ЄРЕ). Джерело: [198, с. 238]

  З рис. 1.7 видно, что соціально-ринковим економікам придется более поступитися, аніж ліберальнім. Інтеграція та дерегулювання НЕ матімуть великий Вплив на Інститути и політику стран з ліберальною рінкової економікою, де є відносно низька рівень СОЦІАЛЬНОГО регулювання и мінімального добробуту. Конкурентні возможности для Ліберально-рінкової економіки будут збільшуватіся внаслідок Поширення негатівної інтеграції та дерегуляції Ранее захищений рінків соціально-рінкової економіки. Наявні економічні Інститути малих и Середніх підприємств, навпаки, будут систематично послаблюватіся дерегулювальнімі ЕФЕКТ негатівної інтеграції та конкуренцією, а їхні Державні установи будут зв'язані європейськім законом про конкуренцію, права мобільності людини й недіскрімінаційнім законом. Отже, існуючі соціально-економічні режими

  Негативна інтеграція предполагает заборонено, что накладаються на стран-членів, діскрімінаційну поведение та інші обмежувальні практики. Позитивна інтеграції Полягає у збліженні Законів та стандартів. Особливо важлівім (і спірнім) у цьом відношенні є Прийняття гармонізації законодавства.

  Малий та середній бізнес будут змушені змістітіся вправо до більш "ліберальної" конфігурації [198, с. 238].

  На підставі віщезазначеного Можемо підсумуваті, что "європейська ринкова економіка" (ЄРЕ) через позитивну інтеграцію буде более нагадуваті соціально-економічні режими стран з ліберальною ринкового економікою, аніж створі соціальну ринкову економіку на європейському Рівні. Структурна конструкція європейської інтеграції закрити доступ до верхнього лівого квадрата на рис. 1.7, в Який бі так Хотіли перемістітіся проєвропейські християнські демократи и соціал-демократи [198, с. 239]. Зважаючі на це, лібералізація может коліватіся между ліберальнім нізхіднім імпульсом та Національними вісхіднімі регуляторної стратегіямі.

  ВИСНОВКИ

  Одним з важлівіх направлений Вивчення економічних систем є аналіз закономірностей, тенденцій їх розвитку. Особлівістю цього процесса є его суперечлівість - на різніх годин проміжках одні Тенденції змінюються прямо протилежних (например, на зміну уніфікації економічних систем та їх елементів приходити їх Індивідуалізація, набуття ними Нових рис). Глибокий аналіз Поняття та тіпів економічних систем давши можлівість сформулюваті своє узагальнене визначення: економічна система - це сукупність економічних компонентів та елементів національного господарства, Які базуються на національніх цінностях, соціальному становіщі та навколишнього середовіщі.

  Економічні системи з моменту свого Виникнення и до наших днів пройшли Значний еволюційній шлях розвитку. Налічується безліч різніх їхніх відів и тіпів, что відрізняються способами суспільного розподілу праці й організацією, формами власності за, видами коордінації елементів системи та іншімі ознакою. В Економічній Теорії класифікація економічних систем здійснюється на підставі крітеріїв - визначальності ознака, что дають змогу розмежуваті системи. Серед СУЧАСНИХ економічних систем найбільш

  Поширення є система рінкової економіки, яка у різніх странах Набуль різніх форм та особливо (ліберальна ринкова економіка та коордінована ринкова економіка).

  Найяскравішою формою коордінованої рінкової економіки є соціальна ринкова економіка, концепція якої розроблено німецькімі економістамі, представник фрайбурзької економічної школи (В. Рьопке, А. Рюстова, В. Ойкеном, А. Мюллер-Армаком). Концепція СОЦІАЛЬНОГО ринкового господарства - це спроба сінтезуваті гарантованого державою економічну свободу в рінковій економіці з ідеаламі соціальної держави, пов'язаними з соціальною захіщеністю и соціальною справедлівістю.

  Отже, характеризуючи Певна країну чи групу країни, ми розглядаємо їхні економічні системи. Оскількі об'єктом нашого дослідження є економічна система ЄС, то найбільшу Рамус пріділятімемо ліберальній та коордінованій ринковим економікам, Які під Вплив процесів європеїзації Постійно збліжуються.

  Європеїзація означає Вплив європейської інтеграції на держави, особливо на їхні структури, процеси та функції. Цей процес є поетапна и виробляти до того, что Механізми ЄС стають частинами национальной системи держави. Метою таких процесів є Досягнення та комунальної корісті для Всього інтеграційного угрупування и трівалого розвитку охорони навколишнього середовища, високого уровня зайнятості й СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, а такоже Поліпшення якості життя.

  Незаперечно є такоже факт впліву стран-членів Співтоваріства на формирование європейської економічної системи. Такий Вплив Залежить від багатьох чінніків, и є не до кінця дослідженім вчені. Для Досягнення компромісу у веденні єдиної політики країнам-членам довелося йти на деякі поступки або ж, навпаки, відстоюваті Власні Захоплення на Рівні ЄС. Тієї факт, что ЄС прямує до повної економічної и Політичної інтеграції, а такоже завершені етапи цієї інтеграції свідчать про здатність держав до компромісу та Наближення їхніх систем до єдиної європейської економічної моделі.

  З метою дослідження впліву стран-членів ЄС на формирование економічної системи Співтоваріства Розглянуто одну з держав-засновніць ЄС - Федеративна Республіку Німеччини. Ця країна має Значний авторитет на Політичній Арені світу и своєю соціальною ринкового економікою показує приклад НЕ лишь країнам ЄС, а й іншім країнам світу, зокрема Україні.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та СЕРЕДНЯ підприємництва в Україні [Електронний ресурс]: Державна служба України по вопросам РЕГУЛЯТОРНОЇ політики та розвитку підприємства

  2. Андреюк Н.В. Проблеми та перспективи інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ малих підприємств [Електронний ресурс] / Н.В. Андреюк, Л.А. Мартинюк

  3. Бласко Г. Економічне диво чи економічна загадка? Соціальне ринкового господарства та его! Застосування / Г. Бласко. - К .: Світовид, 1992. - 57 с.

  4. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі / М. Блауг. - М .: Справа ЛТД, 1994. - 676 ​​с.

  5. Внаслідок економічної кри Частка СЕРЕДНЯ класу в Україні зменшено [Електронний ресурс]

  6. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефектівнішіх суспільств. Доповідь Римського клубові / Б. Гаврилишин. - К .: Основи, 2009. - 238 с.

  7. Галерея економістів. Вальтер Ойкен [Електронний ресурс]

  8. Грабінській І. Еколого-економічна система України: порівняльній аналіз / І. Грабінській. - Львів: НТШ, 1997. - 240 с.

  9. Грабінській І.М. Теоретико-методологічні проблеми ОЦІНКИ сталості еколого-економічного розвитку в странах Західної Європи / І.М. Грабінській, Р.В. Міхель // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар. отношения. - 2011. - №28. - С. 150-158.

  10. Грищенко А. Інтеграційній вектор реализации національніх економічних інтересів України: теоретичні та Практичні аспекти А. Грищенко // Міжнародна економічна політика. - 2011. - №14-15. - С. 208-236.

  11. Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. - К .:

  Основи, 1994. - 333 с.

  12. Економічна історія: [лекції] / Н.О. Тимочко, О.А. Пучко, Л. Рудомьоткіна та ін. - К .: КНЕУ, 2000. - 268 с.

  13. Економічна та соціальна політика // Національна безпека і оборона. - 2011. - №3 - С. 22-44.

  14. Економічна теорія. Політекономія: [підручник] / В.Д. Базилевич [та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. - К .: Знання-Прес, 2008. - 719 с.

  15. Економічні системи: монографія. Т. 1 / [за ред. Г.І. Башнянина]. - Львів: ЛКА, 2006. - 484 с.

  16. Звіт Антимонопольного комітету України за 2011 рік. - Офіц. вид. - [Електронний ресурс]

  17. Злупко С. Економічна думка України / С. Злупко. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 496 с.

  18. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб .: [пер. з англ.] / Волтер Кернз; за заг. кер. В. С. Ісакович. - К .: Знання, 2002. - 381 с.

  19. Кизим М.О. Аналіз теоретичного передумов нерівномірності розвитку регіональніх Утворення у рамках Концепції конвергенції [Електронний ресурс] / М.О. Кизим, О.А. Гейман

  20. Ковальчук В.М. Економічна думка Минулого и сьогодення: навч. посіб. /

  В.М. Ковальчук, М.І. Сарай. - Тернопіль: ТАНГ - Астон, 2000. - 325 с.

  21. Козловські П. Соціальне ринкове господарство: соціальне урівноваження капіталізму і загальність економічного порядку (про концепцію Альфреда Мюллера-Армака) // Соціальне ринкове господарство. Теорія і етика економічного порядку в Росії і Німеччині [Електронний ресурс] / П. Козловські. - СПб .: Економічна школа, 1999.

  22. Колганов А.І. Економічна компаративістика: Порівняльний аналіз економічних систем: [учень] / А.І. Колганов, А.В. Бузгалин.

  - М .: ИНФРА-М, 2009. - 746 с.

  23. Конвергенція економічних моделей Польщі та України: монографія / [Д. Лук'яненко, В. Чужиков, Г. Вожняк та ін.]; за наук. ред. Д. Лук'яненка, В. Чужикова, М. Вожняк. - К .: КНЕУ, 2010. - 719 с.

  24.Конституція України. - К .: Велес, 2008. - 48 с.

  25. Корабльов Н.М. Кластеризація даних методом k-means з використанням штучних імунних систем / Н.М. Корабльов, А.А. Фомічов // Біоніка інтелекту. - 2011. - №3 (77). - С. 102-106.

  26. Кульчицький Б. Економічні системи Суспільства: теорія, методологія, тіпологізація / Б. Кульчицький. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - 352 с.

  27. Куць Г.М. Неолібералізм: основні Ідеї та інтерпретації / Г.М. Куць // Вiсн. Харкiв. нац. ун-ту iм. В.Н. Каразiна. Сер. Питання політології. - 2010. - Вип. 17. - С. 174-183.

  28. Леоненко П.М. Сучасні економічні системи: навч. посіб. / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна. - К .: Знання, 2006. - 429 с.

  29. Лукінов І.І. Економічні трансформації (напрікінці XX сторіччя) / І.І. Лукінов. - К .: Ін-т економіки НАН України, 1997. - 456 с.

  30. Методичні засади соціально орієнтованої рінкової економіки / [О.Г. Головніна]. - К .: НТУ, 2005. - 459 с.

  31. Міхель Р.В. Вплив Східних та західніх векторів на розвиток економічної системи України / Р.В. Міхель // Зб. матеріалів ІІІ міжнар. Великої акад.

  конф. з політології [ "Східна Європа у системе координат (Північ, Південь, Захід, Схід)"], (Львів, 25-26 жовт. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК). - Львів, 2012. - С. 110-112.

  32. Міхель Р.В. ! Застосування соціально-рінкової Концепції у монетарній політіці України / Р.В. Міхель // Зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [ "Сучасні Тенденції міжнародніх отношений: сучасна теорія і практика"], (Львів, 11-12 квіт. 2013 р.). - Львів, 2013. - С. 140-144.

  33. Міхель Р.В. Механізми конвергенції перехідніх економік до СУЧАСНИХ моделей капіталізму / Р.В. Міхель // Зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. [ "Соціально-економічна конвергенція в Европе: фокусування на Україні"], (Сімферополь, 16-18 квіт. 2013 р.). - Сімферополь, 2013. - С. 109-112.

  34. Міхель Р.В. Соціально-рінкові аспекти конкурентної політики України / Р.В. Міхель // Зб. тез доп. VIII Наук.-практ. конф. молодих вчений. [ "Актуальні проблеми СВІТОВОГО господарства и міжнародніх економічних отношений"], (Харків, 5 квіт. 2013 р.). - Х., 2013. - С. 179-182.

  35. Міхель Р.В. Сучасні погляди на типологізацію капіталістічної системи / Р.В. Міхель // Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [ "Актуальні проблеми міжнародніх отношений: Політичні, правові та економічні аспекти"], (Львів, 22 верес. 2011 р.). - Львів, 2011. - С. 27-30.

  36.Міхель Р. Вплив монетарної політики Німеччини на монетарну політику ЄС / Р. Міхель // аналітично-інфомаційній журнал «Схід». - 2012. - №5 (119). - С. 28-34.

  37.Міхель Р. Вплив Світової Фінансової кризиса на трансформацію Структури зовнішньої торгівлі ФРН / Р. Міхель // Зб. тез доп. Наук. конф. ф-ту міжнар. отношений, присвяч. 350-річчю Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка (Львів, 8-9 лют. 2011 р.). - Львів, 2011. - С. 135-137.

  38.Міхель Р. Вплив Федератівної Республики Німеччини на формирование конкурентної політики ЄС / Р. Міхель // Економіка і держава. - 2012. -

  №5. - С. 86-89.

  39. Міхель Р. Глобалізація капіталістічної системи / Р. Міхель // Зб. тез доп. наук.-практ. конф. [ "Інтеграційні пріоритети України в сучасному геоекономічному просторі"], (Сімферополь, 30 верес.-1 жовт. 2011 р.). - Сімферополь, 2011. - С. 47-50.

  40. Міхель Р. Діспропорції у торгівлі между Україною та ФРН / Р. Міхель // Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [ «Економіка України в условиях Посилення глобалізацій них процесів: Виклики і перспективи»], (Львів, 15-16 трав. 2009 р.). - Львів, 2009. - С. 277 - 278.

  41. Міхель Р. Євроінтеграційній вектор трансформації Польщі: приклад для України / Р. Міхель // Вісн. соц.-екон. ДОСЛІДЖЕНЬ ОДЕУ. - 2014. - №2 (53). - С. 98-106.

  42. Міхель Р. Європеїзація економічних систем стран-членів ЄС / Р. Міхель

  // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №1. - С. 64-78.

  43. Міхель Р. Залежність между складових сталого розвитку в соціально- орієн-тованій економіці ФРН / Р. Міхель // Зб. тез доп. Міжнар. наук. студ.-асп. конф. [ "Актуальні проблеми розвитку национальной економіки України"], (Львів, 13-14 трав. 2011 р.). - Львів, 2011. - С. 318-319.

  44. Міхель Р. Значення європейської заради ПРАЦІВНИКІВ у соціальній політіці ЄС / Р. Міхель // Зб. тез доп. Дев'ятої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчений. [ "Економічний и соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентічність та Тенденції глобалізації"], (Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК). - Тернопіль, 2012. - С. 42-43.

  45. Міхель Р. Значення програми пом'якшення відповідальності у конкурентній політіці ЄС / Р. Міхель // Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [ "Сучасні Тенденції міжнародніх отношений: сучасна теорія і практика"], (Львів, 5 квіт. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК). - Львів, 2012. - С. 215-218.

  46. ​​Міхель Р. Концепція новой соціальної рінкової економіки в условиях глобалізації / Р. Міхель // Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [ "Економічний и соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентічність та Тенденції глобалізації"], (Тернопіль, 24-25 лют. 2011 р.). - Тернопіль, 2011. - С. 71-72.

  47. Міхель Р. Принципи державного регулювання в соціально-рінковій економіці / Р. Міхель // Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [ "Міжнародні відносини в условиях ХХІ ст .: сучасна теорія і практика"], (Львів, 17-18 листоп. 2011 р.). -Львів, 2011. - С. 151-155.

  48. Міхель Р. Процеси конвергенції между країнами-членами ЄС / Р. Міхель // Економіст. - 2013. - №2. - C. 25-29.

  49. Міхель Р. Спільні РІСД у конкурентній політіці ЄС та Німеччини / Р. Міхель // Вісн. Черкас. держ. техн. ун-ту. Сер. екон. науки. 2014. - Вип. 36, Ч.І. Т. 2. - С. 58 63

  50. Міхель Р. Становлення конкурентної політики Німеччини: зразок для України / Р. Міхель // Зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ "Формування конкурентоспроможної економіки: Теоретичні, методичні та Практичні засади"], (Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК). - Тернопіль, 2012. - С. 83-85.

  51.Міхель Р. Теоретичні засади Функціонування конкурентної політики ЄС у сфері концентрації / Р. Міхель // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар. отношения. - 2013. №33. - С. 266-273.

  52. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. / С.В. Мочерний. - [4-те вид., Стереотип.]. - К .: ВЦ "Академія", 2009. - 640 с.

  53. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / С.В. Мочерний. - Львів: Світ, 2001. - 415 с.

  54. Можливі Наслідки від імплементації Положень майбутньої угідь про Асоціацію между Україною та ЄС та поглібленої зони Вільної торгівлі як ее головного компоненту. - К .: Представництво Європейської КОМІСІЇ в Україні, 2009. - 89 с.

  55. Мюллер-Армак А. Принципи соціального ринкового хазяйства / Соціальне ринкове господарство. Теорія і етика економічного порядку в Росії і Німеччині / А. Мюллер-Армак. - СПб .: Економічна школа, 1999. - 368 с.

  56. Національне бюро статистики ФРН [Електронний ресурс]

  57. Новицький В.Є. Інформаційні технології в глобально-конкурентному та соціальному контекстах / В.Є. Новицький, Л.П. Гальперіна // Перспективи розвитку українського експортного потенціалу у контексті співробітніцтва з країнамі Середземномор'я та Центрально-Східної Європи: зб. наук. ін .; №6 НДІ міжнародніх отношений НАУ / голів. ред. д-р. екон. наук В.Є. Новицький. - До.: [Б.В.], 2007. - 137 с.

  58. Нурієв Р.М. Нариси з історії істітуціоналізма / Р.М. Нурієв. - Ростов н / Д: "Сприяння - XXI століття"; Гуманітарні перспективи, 2010. - 415 с.

  59. Огляд ОЕСР. Конкурентне право та політика в Україні [Електронний ресурс]. - 2008

  60. Основи економічної теорії: підруч. для подготовки мовляв. спеціалістів / [А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін]. - К .: Вища шк., 1995. - 471 с.

  61. Основний Закон ФРН від 23 травня 1949 року [Електронний ресурс]

  62. Офіційний сайт Deutsche Bank [Електронний ресурс]

  63. Офіційний сайт статистики СВІТОВОГО Банку [Електронний ресурс]

  64. Оцінка витрат та вигод від укладання догоди про зону Вільної торгівлі между Україною та ЄС / [І. Бураковській, К. Куценко, А. Кобилянська та ін.]. - К .: К.І.С., 2010. - 96 с.

  65. Перехідна економіка: підручник / [В.М. ГЕЄЦЬ, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.]; за ред. В.М. Гейця. - К .: Вища шк., 2003. - 591 с.

  66. Полякова Ю. Інноваційна Активність малого та СЕРЕДНЯ підприємництва: теоретико-методологічні та Прикладні аспекти / Ю. Полякова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - 2011. - Вип. 124/125. - С. 60-62.

  67. Полякова Ю. Впровадження європейськіх Принципів інноваційної діяльності: досвід для України / Ю. Полякова // Вісн. ЛКА. Сер. екон. - 2011.- Вип. 34. - С. 217-223.

  68.Полякова Ю., Півторак М. Сучасний стан зовнішньоекономічного співробітніцтва України з ФРН / Ю. Полякова, М. Півторак // Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [ "Strategiczne pytania њwiatowej nauki"], (Przemyњl, 07-15 лют. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК). - Przemyњl, 2012.

  69. Поручник А.М. Національний економічний Інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вімірі: монографія / А.М. Поручник. - К .: КНЕУ, 2008. - С. 29.

  70. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для подготовки та сприяння імплементації Угода про асоціацію [Електронний ресурс].

  71. Світогосподарські Пріоритети України: зб. наук. пр. / НАН України, об'єд. ін-т економіки; відп. ред. А.С. Філіпенко. - К .: об'єд. ін-т економіки, 2005. - 124 с.

  72. Сіденко С.В. Неекономічні Чинник СВІТОВОГО економічного розвитку / С.В. Сіденко. - К .: Аврора-Прінт, 2011. - 234 с.

  73. Сіденко С.В. Перспективи СПІВПРАЦІ України з Європейськім Союзом: соціальний аспект / С.В. Сіденко, Д.Г. Лук'яненко, В. І. Чужиков // Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональніх суперчностей. - К .: Ін-т сучасного підручника, 2007. - С.104-112.

  74. Сіденко С.В. Перспективи СПІВПРАЦІ України з Європейськім Союзом в контексті его Розширення // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формирование Спільного Європейського економічного простору: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 5-7 жовт. 2006 г..). - К .: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. - С. 93-109.

  75. Сіденко С.В. Розвиток систем СОЦІАЛЬНОГО захисту в условиях глобалізації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступенів д-ра екон. наук: спец. 08.05.01 "Світове господарство та міжнародні економічні отношения" / С.В. Сіденко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. отношений. - К., 1999. - 30 с.

  76. Скорадамалья В. конкурентного права ЄС: навч. посіб. / В. Скорадамалья, Н. Саніахметова, С. Мельник. - К .: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. - 231 с.

  77. Скороход І.С. Інстітуційній Механізм монетарної політики Європейського Союзу / І.С. Скороход, В.В. Бойко // Наук. Вісн. Волін. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2009. - №3. - С. 287-292.

  78. Соціальна ринкова економіка: основні орієнтірі для України / [під ред. проф. Р. Клапгама]. - К: Представництво Фонду ім. Конрада Аденауера, 2006. - 64 с.

  79. Стратегія економічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / [Авт. кол .: А.С. Гальчинський, В.М. ГЕЄЦЬ, та ін.]. - К .: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.

  80.Татаренко Н. Стратегія розвитку українського Суспільства у контексті світовіх тенденцій / Н. Татаренко // Розбудова держави. - 1999. - №7-12.

  - С. 56-64.

  81. Туган-Барановський М.І. Соціалізм як позитивне вчення / М.І. Туган-Барановський. - CПб .: Право, 1918.

  82. Удовиченко В.П. Пошук оптімальної моделі соціально-економічного розвитку України / В.П. Удовиченко // Регіональна економіка. - 1999. - №1 (11). - С. 35-42.

  83. Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні РІСД / А.С. Філіпенко // Економічний часопис - ХХІ. - 2010. - №3-4. - С. 3-6.

  84. Франко І. Що таке поступ? / І. Франко. - Коломия: [б.в.], 1903. - №72173. - 163 с.

  85. Шніцер М. Порівняння економічних систем / М. Шніцер. - К .: Основи, 1997. - 519 с.

  86. Економіка / [під ред. д-ра екон. наук, проф. А.С. Булатова]. - М .: Юрист, 2002. - 734 c.

  87. Ерхард Л. Півстоліття роздумів: промови і статті / Л. Ерхард [пер. з нім.]. - М .: Наука, ТОО "Ординці", 1996. - 606 c.

  88. Юхименко П.І. Економічна історія: підручник / П.І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К .: Знання-Прес, 2008. - 878 c.

  89. Ястребов Г. А. Вальтер Ойкен про лібералізм і соціальної політики // Материали інтернет-конференції [ "Соціальне ринкове господарство: концепція, практичний досвід і перспективи в Росії"], (з 20.02.06 по 30.04.06) [Електронний ресурс ] / Г.А. Ястребов

  90. Adnett N. The European social model: modernisation or evolution? / N. Adnett, S. Hardy. - Cheltenham: Elgar, 2005. - 244 р.

  91. Aldenderfer MS Cluster Analysis (6th printing) / MS Aldenderfer, RK Blashfield. - Beverly Hills, 1989. - 88 p.

  92. Balcerowicz L. Poland's Transformation / L. Balcerowicz // Finance & Development. - 2000. - Vol. 37. - №3. - Р. 8-9.

  93. Baumol WJ Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity / WJ Baumol, RE Litan, CJ Schramm. - Yale: Yale University Press, 2007. - 321 p.

  94. Beichel T. Dimensions of Europeanization [Electronic resource] / T. Beichel.

  - Accessmode

  95. Benz A. Mehrebenenverflechtung in der Europдischen Union // Markus Jachtenfuchs / Beate Kohler-Koch (Hrsg.) / А. Benz // Europдische Integration. Opladen. - 2003. - S. 317-352.

  96. Bіaszczyk B. The Progress of Privatization in Poland / В. Bіaszczyk // MOCT-MOST. - 1994. - №4. - S. 187-211.

  97. Boersch-Supan A. The German Public Pension System: How it Was, How it Will Be. [Electronic resource] / А. Boersch-Supan, С. Wilke

  98. Borrmann A. Social market economy: experiences in the Federal Republic of Germany and considerations on its transferability to development countries / А. Borrmann. - Hamburg: Verl. Weltarchiv, 1990. - 185 p.

  99. Bouget D. Trends of Social Welfare Systems: from Convergence to Attractiveness. An Explanatory Approach [Electronic resource] / D. Bouget // Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe. - 2009. - REC-WP 13

  100. Bulmer SJ The Europeanisation of National Policy? [Electronic resource] / SJ Bulmer, CM Radaelli // Queen's Papers on Europeanisation.

  - 2004. - №1

  101. Centeno AM Global Capitalism / AM Centeno, JN Cohen. - Polity Press, 2010. - 180 p.

  102. Central banks as economic institutions / [ed. by JP Touffut]. - Cheltenham: Elgar, 2008. - 215 p.

  103. CiniМ.Competition policy in the European Union / М. Cini, L. McGowan. -Basingstoke: Macmillan, 1998. - 250 p.

  104. Cominada K. Patterns of Welfare State Indicators in the EU: Is there Convergence? / K. Cominada, K. Goudswaard, O. Vliet // Journal of Common Market Studies. - 2010. - Vol. 48. - №3. - P. 529-556.

  105. Competition policies in Europe / [ed. by Stephen Martin]. - Amsterdam: Elsevier, 1998. - 432 p.

  106. Complexity and co-evolution: continuity and change in socio-economic systems / [ed. by E. Garnsey and J. McGlade]. - Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006. - 219 p.

  107. Consolidated Reader-Friendly Edition of the Treaty on European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) as amended by the Treaty of Lisbon (2007). - Foundation for EU Democracy, 2008. - 403 p.

  108. ConzelmannT.Regionales Europa - Europдisierte Regionen / T. Conzelmann, M. Knodt. - Frankfurt: Campus, 2002. - 317 p.

  109. Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings [Electronic resource]

  110. Cowles MG Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change / MG Cowles, J. Caporaso, T. Risse. - Ithaca; London: Cornell University Press, 2001. - 272 p.

  111. Dallogo B. The Organisational Effect of the Economic System / В. Dallogo // Journal of Economic Issues. - 2002. - Vol. 36. - №4. - Р. 953-979.

  112. Davison Leigh M. EC Competition Policy: Is the Role of the Substantial Part of the Common Market in Determining Jurisdictional Subsidiarity Redundant? / М. Davison Leigh, D. Johnson // Liverpool Law Review. - 2010. - Vol. 31. - P. 273-288.

  113. Dobronogov AV Systems Analysis of Social Security in a Transition Economy: The Ukrainian Case / AV Dobronogov. - Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 1998. - 43 p.

  114. Doing Business 2013. Smartet Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. - Washington: The World Bank and the International Finance Corporation, 2013. - 282 p.

  115. DysonK.The Politics of the Euro-Zone: Stability or Breakdown? / K. Dyson. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - 322 p.

  116. Economic policy in EMU: a study by the European Commission services / [ed. by M. Buti]. - Oxford: Clarendon Press, 1998. - 256 p.

  117. Economic systems of foraging, agricultural, and industrial societies / Frederic L. Pryor. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - 316 p.

  118. EEC Council: Regulation No 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty [Electronic resource]

  119. Eekhoff J. Competition policy in Europe / J. Eekhoff. - Berlin: Springer, 2004. - 429 p.

  120. Einfьhrung in die Theorie der Wirtschaftssysteme / [von HR Peters]. - Mьnchen: Oldenbourg, 1993. - 259 p.

  121. Erhard L. Wohlstand fur alle / L. Erhard. - Dusseldorf: Econ- Verl., 1957. - 382 s.

  122. Ethics and economics: catholic thinkers in the 20th century / [ed. by Gaburro G]. - Heidelberg: Physica-Verl., 1997. - 179 p.

  123. Eucken W. Die Grundlagen der Nationaloekonomie / W. Eucken. - Berlin: Springer, 1989. - 279 s.

  124. Eucken W. Grundsдtze der Wirtschaftspolitik / W. Eucken [ed. by Eucken K., Hensel P]. - Tьbingen, 2004. - 398 p.

  125. European Commission Eurostat [Electronic resource]

  126. European States and the Euro: Europeanization, Variation, and Convergence / [ed. by K. Dyson]. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - 430 p.

  127. Eyre S. National tunes and a European melody? Competition law reform in the UK and Germany / S. Eyre, M. Lodge // Journal of European Public Policy. - 2000. - №7: 1. - P. 63-79.

  128. Feldmann H. How social is European social policy / H. Feldmann // International Journal of Social Economics. - 2002. - №7. - Р. 547-574.

  129. Foreing direct investments statistics [Electronic resource]

  130. Fukuyama F. The End of History and the Last Man / F. Fukuyama. - NY: Basic Books, 1991. - 418 p.

  131. General Report of the Activities of the European Communities 1992. - Brussels-Luxembourg, 1993. - 537 p.

  132. The German Retirement and Pension System [Electronic resource]. - Access mode: http://www.howtogermany.com/pages/german-retirement. html

  133. Ghosh S. Economic Integration in Europe and Income Divergence over EU Regions (1995-2006) / S. Ghosh, G. Faber // Tjalling C. Koopmans Research Institute. - 2010. - Discussion paper N. 10-19. - [Electronic resource]

  134. Glossner CL 60 Years of Social Market Economy: Formation, Development and Perspectives of a Peacemaking Formula / CL Glossner, D. Gregosz.- Berlin: Konrad Adenauer Stifftung, 2010. - 272 p.

  135. Glossner CL The formation and implementation of the social market economy by Alfred Mьller-Armack and Ludwig Erhard / CL Glossner, D. Gregosz. - Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011. - 52 p.

  136. Goetz K. Europeanised Politics? European Integration and National Political Systems / K. Goetz, S. Hix. - L .: Frank Cass, 2000. - 248 p.

  137. Goodman JB Monetary sovereignty: the politics of central banking in Western Europe. - 1. publ / JB Goodman. - Ithaca: Cornell Univ. Press, 1992. - 239 p.

  138. Government finance statistics [Electronic resource]

  G. Grossman GM Handbookof International Economics / M. Grossman, K. Rogoff. - Amsterdam, 1995. - Vol. 3. - 452 p.

  139. Hall PA Political Science and the Three New Institutionalisms / PA Hall, RCR Taylor // Political Studies. - 1996. - №44 / 5. - Р. 936-957.

  140. Harcourt AJ European Institutions and the Media Industry: European Regulatory Politics between Pressure and Pluralism: Ph.D. Dissertation / Alison Harcourt. - Manchester: Department of Government, University of Manchester, 2000.

  H. Heidenhain M. German antitrust law: an introduction to the German antitrust law with German text and synoptic English translation of the Act against Restraints of Competition. - [4. rev. and enlarged ed.] / M. Heidenhain, Schneider. - Frankfurt am Main: Knapp, 1991. - 416 p.

  141. Heisenberg D. The Mark of the Bundesbank: Germany's role in European monetary cooperation / D. Heisenberg. - Boulder: Rienner, 1999. - 214 p.

  142. Hйritier A. Differential Europe. The European Union Impact on national Policymaking / А. Hйritier. - Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001. - 368 p.

  143. Heritier A. Differential Responses to European Policies: A Comparison [Electronic resource] / A. Heritier, C. Knill // Max-Planck Project Group Preprint. - 2000. - №7

  - Hildebrand D. The role of economic analysis in the EC competition rules. - [2. ed.] / D. Hildebrand. - The Hague: Kluwer Law Internat., 2002. - 472 p. Hoffmann L. Ukraine on the Road to Europe / L. Hoffmann, F. Mollers. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag - 323 s.

  144. Hubrich K. Cointegration analysis in a German monetary system: with 30 tables / K. Hubrich. - Heidelberg; New York: Physica-Verl., 2001. - 176 p.

  145. Human Development Index trends, 1980-2013 [Electronic resource]

  146. Inside the Bundesbank / [ed. by SF Frowen]. - Basingstoke: Macmillan, 1998 - 188 p.

  147. International trade in goods [Electronic resource]

  148. International trade in services [Electronic resource]

  149. Joint Harmonised European Union Programme of Business and Consumer Surveys. - Luxembourg, 2006. - 128 p.

  150. Judgment of the Court of 13 February 1969. - Walt Wilhelm and others v Bundeskartellamt. - Reference for a preliminary ruling: Kammergericht Berlin - Germany. - Case 14-68. [Electronic resource]

  151.Kokkoris I. Merger control in Europe: the gap in the ECMR and national merger legislations / I. Kokkoris. - L .: Routledge, 2011. - 293 p.

  152. Kцnig J. Homogeneous groups within a heterogeneous community evidence from an index measuring european economic integration. [Electronic resource] / Kцnig J., Ohr R. // Centre for European, Governance and Economic Develelopment Reserch. Discussion paper. - 2012. - №138

  153. Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina / red. nauk. Michaі Gabriel Woџniak et al .; [Tі. z jкz. ukr .: LM Bondarczuk; tі. z jкz. ang .: Ј. Jabіoсski]. - Krakуw: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - 716 s.

  154. Koszel B. Polska I Niemcy w Unii Europejskiej / B. Koszel. - Poznaс: Instytut Zachodni. - 284 s.

  155. Koszel B. Rola i miejsce Polski w integracji Europy w XX wieku, [w:] Polska na tle procesуw rozwojowych Europy w XX wieku. Opracowanie zbiorowe pod red. Stanisіawa Sierpowskiego / B. Koszel. - Poznaс: Instytut Historii UAM, 2002. - 492 s.

  156. Koszel B. Umowa stowarzyszeniowa Polska-Wspуlnoty Europejskie. Geneza, struktura, bilans / B. Koszel // Forum Naukowe, Instytut Historii Politycznej, WySsza Szkoіa Zarz№dzania i Bankowoњci w Poznaniu. - 2001. - N 1. - S. 13-156.

  157. Kuitto K. Convergence, divergence or persistence of welfare policy institutions in the enlarged European Union? / K. Kuitto, D. Jahn, N. Dьpont // Greifswald Comparative Politics. - 2012. - WP 1. - P. 1-23.

  158. Labour Cost Index [Electronic resource]

  159. Ladrech R. Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France / R. Ladrech // Journal of Common Market Studies. - 1994. - №32 / 1. - Р. 69-88.

  160. Ladrech R. Europeanization and National Politics / R. Ladrech. - Basingstoke: Palgrave Macmillan., 2010. - 387 p.

  161. LaneE. State and Market: the politics of the public and the private / E. Lane. - L .: Sage Publ., 1986. - 304 p.

  162. Langbein J. The EU-Ukraine: Plus or minus? / J. Langbein // European Focus. - November 2009.

  163. ЈaSniewska E. Konwergencja regionalna / E. ЈaSniewska, T. Gуrecki,

  R. Chmielewski. - Poznaс: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. - 217 s.

  164. Lisbon Review 2008. Towards a more competitive Europe? - World Economic Forum, 2008. - 26 р.

  165. Lisbon Review 2010. Towards a more competitive Europe? -World Economic Forum, 2010. - 32 р.

  166. Loedel PH Deutsche mark politics: Germany in the European monetary system / PH Loedel. - Boulder: Rienner, 1999. - 261 p.

  167. Lьtz S. Governance in der politischen Цkonomie: Struktur und Wandel des modernen Kapitalismus / S. Lьtz. - Wiesbaden: VS, Verl. fьr Sozialwiss., 2006. - 284 p.

  168. Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990 - 2003 ISPA 2000 - 2003 oraz SAPARD / Urz№d Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa: Urz№d Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 60 s.

  169. Mastenbroek E. Europeanization beyond the Goodness of Fit: Domestic Politics in the Forefront / Е. Mastenbroek, М. Kaeding // Comparative European Politics. - 2006. - Vol. 4. - Р. 331-354.

  170. Menkhoff L. Monetary policy instruments for European Monetary Union: with 16 tables / L. Menkhoff. - Berlin: Springer, 1997. - 152 p.

  171. Menz G. Varieties of Capitalism and Europeanization: National Response Strategies to the Single European Market / G.Menz.- Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. - 280 p.

  172. Mikhel R. German Influence on the Competition Policy of the EU from the Historical Perspective / R. Mikhel // The International Conference on Economics and Administration, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest (Romania, 8-9th June 2012) . - Romania, 2012. - P. 495-503.

  173. Mikhel R. German influence on the EU monetary policy / R. Mikhel // Jaunшjш mokslininkш darbai = Jounar of young scientists. - 2012. - №4 (37). - Р. 101-107.

  174. Mikhel R. Sustainable problems in the Ukrainian pension system / R. Mikhel // Materials of the Second International Scientific Conference [ "Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments"], (Lviv October 22-23, 2013). - Lviv, 2013. - P. 28-29.

  175. Mulaj I. Self-management Socialism Compared to Social Market Economy in Transition: Are there Convergent Paths? [Electronic resource] / І. Mulaj // Ordnungspolitische Diskurse. - 2009. - Nо 08

  176. Mьller-Armack A. Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. 1946. Re-print: Mьller-Armack A. Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik: Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europдischen Integration / А. Mьller-Armack. - Bern; Stuttgart: Paul Haup, 1976. - 157 s.

  177. Neuberger E. Classifying Economic Systems // Comparitive economic systems: Models and Cases / [ed. by M. Bornstein]. - [6th ed.] / E. Neuberger. - Homewood, Boston: Irwin, 1989. - 464 p.

  178. Paetzold J. The convergence of welfare state indicators in Europe: evidence from panel data / J. Paetzold // Economics and Finance Working Papers. - 2012. - №4. - P. 1-33.

  179. Polska w obliczu integracji europejskiej / [praca zbiorowa / red. Babiak J.]. - Warszawa; Kalisz; Poznaс: Instytut Biznesu w Kaliszu, 2003. - 178 s.

  180. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung [Electronic resource] // Bulletin nr 134/1989 vom 29 November 1989. - S. 1148

  181. Pryor FL A Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems / FL Pryor. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985. - 342 p.

  182. Pryor FL Economic systems of foraging, agricultural, and industrial societies / FL Pryor. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - 316 p.

  183. Quaglia L. Central banking governance in the European Union: a comparative analysis. - [1. publ.] / L. Quaglia. - L .: Routledge, 2008. - 194 p.

  184. Radaelli C. Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change / C. Radaelli // European Integration online Papers. - 2000. - №4. - Р. 8-45.

  185. Reade J. Leader of the Pack? German Monetary Dominance in Europe Prior to Emu / J. Reade, U. Volz // Department of economics. Oxford University. - 2009. - №419. - P. 1-19.

  186. Recktenwald HC Ethik, Wirtschaft und Staat. Adam Smiths Politische Цkonomie heute / HC Recktenwald. - Darmstadt, 1985. - 617 s.

  187. Roberts I. Social policy in the European Union: between harmonization and national autonomy / І. Roberts, В. Springer. - Rienner, 2001. - 177 p.

  188. Rosefielde S. Comparative Economic Systems: culture, wealth and power in the 21st century / S. Rosefielde. - Wiley-Blackwell, 2002. - 284 p.

  189. Rьrup B. The German Pension System: Status Quo and Reform Options / В. Rьrup // Social Security Pension Reform in Europe. - 2002. - Р. 137- 169.

  190. Samecki P. Pomoc Wspуlnot Europejskich dla Polski, [w:] Polska w procesie integracji ze Wspуlnotami Europejskimi / Р. Samecki; [Pod. red. Z. Wysokiсskiej]. - Warszawa; Јodz, 1994. - 169 s.

  191. Scharpf FW Welfare and Work in the Open Economy. Vol. 1. From Vulnerability to Competitiveness / FW Scharpf, VA Schmidt. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - 420 p.

  192. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2012-20013: Full Data Edition / K. Schwab, X. Sala-i-Martin, B. Brende. - Geneva: World Economic Forum, SRO-Kundig, 2012. - 545 p.

  193. Seeger CM FinancialMarketsDevelopmentinUkraine /

  CM Seeger, HC Patton. - Kyiv: Financial Markets International, 2000. - 179 s.

  194. Sharpf FW The Asymmetry of European Integration, or Why the EU Can not be a "Social Market Economy" / FW Sharpf // Socio-Economic Review. - 2010. - №8. - Р. 211-250.

  195. Social inclusion statistics [Electronic resource]

  196. Social protection statistics [Electronic resource]

  197. Sustainable development - social inclusion [Electronic resource]

  198. The Treaty of Rome [Electronicresource]

  199. Transparency International [Electronic resource]

  200. Treaty of Lisbon [Electronic resource]

  201. Timbergen J. Do Communist and Free Economies Show a Converging Pattern / J. Timbergen // Soviet Studies. - 1961. - Vol. 12. - №4. - Р. 333-341.

  202. TonioloG. Central banks 'independence in historical perspective / G. Toniolo. - Berlin: de Gruyter, 1988. - 198 p.

  203. Varblane U. An analysis of the economic convergence process in the transition countries / U. Varblane, Р. Vahter. - Tartu: Universitu of Tartu. Faculty of economics and business administration, 2005. - 47 p.

  204. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage / [ed. by PA Hall, D. Soskice]. - Oxford: Oxford University Press, 2001. - 556 p.

  205. Venables AJ Winners and Losers from Regional Integration Agreements / AJ Venables // The Economic Journal. - 2003. - Vol. 113, Issue 490. - P. 747-761.

  206. Verdier D. Europeanization and Globalization. Politics Against Markets in the European Union. In: Comparative Political Studies / D. Verdier, R. Breen. - 2001.- Vol. 34. - №3. - Р. 227-262.

  207. Why We Need a New Welfare State / [Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J.]. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - 244 p.

  208. Winter C. Kulturwandel und Globalisierung. Eine Einfьhrung in die Diskussion / Winter C. // Caroline Y. Robertson Kulturwandel und Globalisierung. - Baden-Baden: Nomos, 2000. - Р. 13-73.

  209. Woersdorfer M. On the economic ethics of Walter Eucken / М. Woersdorfer // 60 Years of Social Market Economy: Formation, Development and Perspectives of a Peacemaking Formula. - Berlin: Konrad Adenauer Stifftung, 2010. - P. 21-42.

  210. Wrobel RM Social Market Economy as Alternative Approach of Capitalism after the Financial and Economic Crisis [Electronic resource] / RM Wrobel. - Access mode: http: //kasyp.net/fileadmin/kasyp_files/ Docu ments / reused / Social_Market_Economy / Wrobel-_Social_market_ ​​economy_ 1_.pdf

  - Wysokiсska Z. Integracja Europejska / Z. Wysokiсska, J. Witkowska. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2010. - 264 s.

  211. Zelenyuk V. Corporate Governance and Firm's Efficiency: the Case to a Transitional Country, Ukraine / V. Zelenyuk, V. Zheka // Journal of Productivity Analysis. - 2006. - Vol. 25. - Issue 1-2. - Р. 143-157.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Теоретико-методологічні засади дослідження економічних систем Європейського Союзу

  Скачати 167.97 Kb.