• 1. Аналіз складу активу та пасиву балансу
 • 2. Аналіз ліквідності балансу підприємства
 • 3. Оцінка показників стійкості підприємства
 • 4. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства
 • 5. Аналіз даних звіту про прибутки і збитки
 • 7. Показники ділової активності


 • Дата конвертації26.08.2018
  Розмір29.72 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 29.72 Kb.

  Теорія економічного аналізу

  Вища школа економіки

  УЗКБУ-03

  Контрольна робота

  По предмету:

  «Теорія економічного аналізу»

  виконала студентка

  3 курс

  Заочне відділення

  Бистрова Н.В

  Перевірив викладач:

  _____________________

  _____________________

  2006 рік

  завдання

  1. Проаналізувати активи і пасиви порівняльного аналітичного балансу.

  2. Проаналізувати баланс ліквідності підприємства.

  3. Проаналізувати фінансову стійкість підприємства.

  4. Розрахувати і проаналізувати показники, що характеризують ймовірність банкрутства підприємства.

  5. Проаналізувати звіт про прибутки і збитки.

  6. Розрахувати показники рентабельності: продукції, капіталу.

  7. Розрахувати показники ділової активності.

  8. Вирішити завдання по факторному аналізу.

  показники період
  1 2
  чисельність працівників 17 25
  Вироблення за зміну, 1 шт на 1 працівника 200 250
  кількість змін 21 20

  1. Аналіз складу активу та пасиву балансу

  показники Дані на кінець 2004 року, т.р. Дані на кінець 2005 року, т.р. Відхилення., Т.р. Темп приросту, %
  актив
  1. Необоротні активи
  Основні засоби 1 023 984 -39 -4
  незавершене будівництво 36 486 450 +1 250
  Разом 1 059 1 470 411 39
  2. Оборотні активи
  запаси 3 371 2 833 -538 -16
  готова продукція 3 368 2 829 -539 -16
  витрати майбутніх періодів 3 4 1 +33
  Податок на додану вартість по придбаних цінностей 1 015 472 -543 -53
  Покупці і замовники 217 96 -121 -56
  Грошові кошти 32 12 -20 -63
  Разом 4 635 3 413 -1 222 -26
  баланс 5 694 4 883 -811 -14
  пасив
  3. Капітал і резерви
  Статутний капітал 1 038 1 038 0 0
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 4 -3 -43
  Разом 1 045 1 042 -3 0
  4. Довгострокові зобов'язання
  Позики і кредити 1 036 773 -263 -25
  Разом 1 036 773 -263 -25
  5. Короткострокові зобов'язання
  Позики і кредити 3 000 2 050 -950 -32
  Кредиторська заборгованість 613 1 018 405 +66
  постачальники та підрядники 562 987 425 +76
  заборгованість по оплаті праці 26 11 -15 -58
  заборгованість у позабюджетні фонди 1 4 3 +300
  заборгованість з податків і зборів 24 16 -8 -33
  Разом 3 613 3 068 -545 -15
  баланс 5 694 4 883 -811 -14

  висновок

  За 2005 рік вартість майна підприємства зменшилася на 811 т.р. (14%). В основному це сталося за рахунок скорочення оборотних активів підприємства. Темп зниження приросту склав 26%, що на 811 т.р. менше, ніж станом на 2004 рік. Зниження складу оборотних активів в основному обумовлено зарахованої сумою ПДВ, а це на 53% більше, ніж в минулому році, це сталося за рахунок зменшення запасів товарів на складі. А так же зниженням сум кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями на 25%, а за короткостроковими позиками на 32%, хоча заборгованість постачальникам виросла на 66% (405 т.р.), заборгованість у позабюджетні фонди теж значно зросла на 3т.р. в порівнянні з попереднім роком. На тлі цього знизилася заборгованість по оплаті праці перед персоналом на 58% і заборгованість по податках на 33%. З балансу видно, що підприємство почало вкладати кошти в оновлення основних фондів, у порівнянні з попереднім роком вкладено 450 т.р. .

  показники Дані на кінець 2004 року у відсотках до валюти балансу Дані на кінець 2005 року у відсотках до валюти балансу Відхилення,%
  актив
  1. Необоротні активи
  Основні засоби 96,60 66,94 -29,66
  незавершене будівництво 3,40 33,06 +29,66
  Разом 18,60 30,10 +11,51
  2. Оборотні активи
  запаси 72,73 83,01 +10,28
  готова продукція 99,91 99,86 -0,05
  витрати майбутніх періодів 0,09 0,14 +0,05
  Податок на додану вартість по придбаних цінностей 21,90 13,83 -8,07
  Покупці і замовники 4,68 2,81 -1,87
  Грошові кошти 0,69 0,35 -0,34
  Разом 81,40 69,90 -11,51
  БАЛАНС 100,00 100,00
  пасив
  3. Капітал і резерви
  Статутний капітал 99,33 99,62 +0,29
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0,67 0,38 -0,29
  Разом 18,35 21,34 -0,29
  4. Довгострокові зобов'язання
  Позики і кредити 18,19 15,83 -2,36
  Разом 18,19 15,83 -2,36
  5. Короткострокові зобов'язання
  Позики і кредити 83,03 66,82 -16,21
  Кредиторська заборгованість 16,97 33,18 +16,21
  постачальники та підрядники 91,68 96,95 +5,27
  заборгованість по оплаті праці 4,24 1,08 -3,16
  задолженнгость у позабюджетні фонди 0,16 0,39 +0,23
  заборгованість з податків і зборів 3,92 1,57 -2,34
  Разом 63,45 62,83 -0,62
  БАЛАНС 100,00 100,00

  висновок

  На кінець 2005 року склад активів підприємства складався на 69,90% з оборотних коштів і на 30,10% з необоротних активів.

  На кінець 2004 року склад необоротних активів співвідносився як 96,60% основні засоби в експлуатації і 3,40% незавершене будівництво, на кінець 2005 року 66,94% і 33,06% відповідно, тобто можна судити про оновлення виробничого фонду. Приріст склав 26,66% за звітний рік. В цілому ж по позаоборотних засобів темп приросту негативний, і склав (- 26,66%).

  Склад оборотних коштів на кінець 2005 року складається таким чином: на 83,01% запаси (що складаються на 99% з товарів для продажу), 13,83% сума ПДВ підлягає заліку (сума ПДВ від витрат на зведення об'єкта), 0,35% грошові кошти на рахунку. На кінець 2005 року в порівнянні з 2004 роком темп приросту за запасами склав 10,28%, за іншими статтям відбулося зниження і загальний темп зниження становив 11,51% по оборотних активів.

  Майно підприємства на 21,34% складається з власних коштів інше позикові - 15,83% довгострокові кредити і 62,83 короткострокові зобов'язання. На кінець 2005 року відбулося зниження за всіма статтями: власні кошти на 0,29%, довгострокові зобов'язання на 2,36%, а за короткостроковими боргами 0,62%.

  Хоча і відбулося зниження приросту за всіма статтями, проте можна говорити про позитивну оцінку: оновлення ОС і зниження дебіторської заборгованості, а так же заборгованості по податках та по заробітній платі.

  2. Аналіз ліквідності балансу підприємства

  актив пасив відхилення
  показники 2004 2005 показники 2004 2005 2004 2005
  А1 (с.260 + с.250) 32 12 П1 (с.620 + с.660) 613 1 018 -581 -1006
  А2 (с.270 + с.240) 217 96 П2 (с.610) 3 000 2 050 -2783 -1954
  А3 (С.230 + с.220 + с.210) 4 386 3 305 П3 (с.590) 1 036 773 3350 +2532
  А4 (с.190) 1 059 1 470 П4 (с.490 + с.630 + с.640 + с.650) 1 045 1 042 14 +428
  баланс 5 694 4 883 баланс 5 694 4 883

  Аналіз ліквідності балансу. Методика Альтмана.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності (показує частоту оборотності коштів підприємства):

  > 1

  Коефіцієнт поточної ліквідності (показує здатність підприємства погашати кредиторську заборгованість):

  > 2

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (показує ліквідність активів підприємства):

  > 0,2

  показники Умовне позначення значення Відхилення, УРАХУВАННЯМ
  На кінець 2004 року, т.р. На кінець 2005 року, т.р.
  Грошові кошти А1 32 12 -20
  Короткострокові фінансові вкладення А2 217 96 -121
  Оборотні активи А3 4 386 3 305 -1081
  Короткострокові кредити і позики П1 613 1 018 +405
  Кредиторська заборгованість П2 3 000 2 050 -950
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності ка 0,009 0,004 -0,005
  Коефіцієнт швидкої ліквідності КБ 0,069 0,035 -0,034
  Коефіцієнт поточної ліквідності Кт 1,283 1,112 -0,170

  висновок

  Ліквідність 2004 рік: А1 <П1, А2 <П2, А3> П3, А4> П4

  Ліквідність 2005 рік: А1 <П1, А2 <П2, А3> П3, А4> П4

  Баланс підприємства неліквідний.Коефіцієнти нижче норми і до кінця 2005 року в порівнянні з 2004 роком знизилися. Це обумовлено зниженням показників за всіма статтями балансу. Підприємство не в змозі на даний момент погашати заборгованість.

  Однак у підприємства є довгострокові джерела формування власних коштів і разом з тим можливість виходу із нестійкою ситуації.


  3. Оцінка показників стійкості підприємства

  показники позначення значення Відхилення, УРАХУВАННЯМ
  Дані на кінець 2004 рік, т.р. Дані на кінець 2005 рік, т.р.
  Джерела формування власних коштів Іфсс 1 045 1 042 -3
  Необоротні активи А 1 059 1 470 +411
  Наявність власних оборотних коштів СС -14 -428 -414
  довгострокові пасиви ДП 1 036 773 -263
  Наявність власних довгострокових позикових джерел формування запасів ДЗС 1 022 345 -677
  Короткострокові позикові кошти КЗС 3 613 3 068 -545
  Позикові кошти ЗС 4036 2823 -1213
  Загальна величина джерел формування запасів ІФЗ 2 058 1 118 -940
  Загальна величина запасів З 3 371 2 833 -538
  Надлишок (недолік) власних оборотних коштів СС -3 385 -3 261 +124
  Надлишок (недолік) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів ДЗС -2 349 -2488 -139
  Надлишок (недолік) загальної величини основних джерел формування запасів ІФЗ -1 313 -1715 -402

  Розрахунок фінансової стійкості підприємства

  Іфсс = ряд. 490 Балансу

  А = стор. 190 Балансу

  СС = Іфсс - А

  ДП = ряд. 590 Балансу

  ДЗС = СС + ДП

  КСЗ = ряд. 690 - (стр.630 + стор.640 + стр.650)

  ІФЗ = ДЗС + стр.610

  Оцінка відносних показників фінансової стійкості

  Коефіцієнт маневреності:

  > 0,5

  - 0,5 нормативне значення,

  Коефіцієнт автономії:

  > 0,5

  - 0,5 нормативне значення,

  - ОС - основні засоби,

  - З - загальна величина запасів підприємства.

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів:

  <1,

  - 1 - нормативне значення.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами:

  > 0,6,

  - 0,6 - нормативне значення,

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:

  > 0,1

  - 0,1 - нормативне значення.

  Коефіцієнт залучення довгострокових позикових коштів:

  Коефіцієнт фінансової стійкості:

  показники позначення значення Вимкнути.
  На кінець 2004 р На кінець 2005 р
  коефіцієнт маневреності км -0,013 -0,411 -0,397
  коефіцієнт автономії Кав 0,778 0,881 +0,103
  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів Ксзс 4,449 3,686 -0,763
  Коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами Коз -0,004 -0,151 -0,147
  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами Ксс -0,003 -0,125 -0,122
  Коефіцієнт залучення довгострокових позикових коштів КДЗС 0,498 0,426 -0,072
  Коефіцієнт фінансової стійкості КФУ 0,365 0,372 +0,006

  висновок

  Джерела формування власних коштів знизилися на 3 т.р. і на кінець 2005 року склали тисячі сорок два т.р. Склад необоротних засобів збільшився на 411 т.р. і на кінець 2005 року склав 1470 т.р. За рахунок зниження власних джерел фінансування виявився недолік власних оборотних коштів він склав 428 т.р., що на 414 т.р. більше в порівнянні з 2004 роком. Фінансування активів забезпечується за рахунок довгострокових позикових коштів, але їх теж не вистачає, на кінець 2005 року їх розмір склав всього 345 т.р., що в порівнянні з 2004 роком менше на 677 т.р. Цей недолік компенсується кредиторською заборгованістю. Загальна величина джерел формування запасів підприємства становить 1118 т.р.

  Величина запасів значно знизилася на 940 т.р., і склала на кінець 2005 року 2833 т.р. В цілому утворився недолік власних оборотних коштів в розмірі 3261 т.р., що менше на 124 т.р., в порівнянні з 2004 роком, а також брак довгострокових позикових коштів для формування запасів на 2488 т.р. і недолік загальної величини основних джерел формування запасів склав 1715 т.р.

  Положення організації відноситься до четвертого типу фінансової стійкості <0, <0, <0 - кризовий фінансовий стан.

  4. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

  Залежно від показників поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами проводиться розрахунок коефіцієнта відновлення платоспроможності в найближчі 6 місяців.

  За даними завдання:

  показники значення нормативне значення
  На кінець 2004 р На кінець 2005 р
  Коефіцієнт поточної ліквідності 1,283 1,112 > 2
  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами -0,003 -0,122 > 0,1

  При значенні більше 1, є ймовірність відновлення платоспроможності протягом шести місяців.

  1,03

  висновок

  Коефіцієнти ліквідності на даний момент нижче норми. У хоча підприємство відчуває брак забезпеченості власними коштами і ймовірність банкрутства велика, а поточна ліквідність нижче нормативу на 0,888, все ж підприємство при існуючих темпах розвитку має можливість вийти з нестабільного положення, погасити поточні заборгованості, в найближчі 6 місяців.

  5. Аналіз даних звіту про прибутки і збитки

  показники значення Вимкнути.

  Темп прир.,

  %

  Структурний склад прибутків і збитків Вимкнути.
  На кінець 2004 року, т.р. На кінець 2005 року, т.р.
  2004 рік 2005 рік
  виручка 2063 8251 +6188 +300 100 100 х
  собівартість одна тисяча сімсот тридцять вісім 7367 +5629 +324 84,25 89,29 +5,04
  Валовий прибуток 325 884 +559 +172 15,75 10,71 -5,04
  Комерційні витрати 102 104 +2 +2 31,38 11,76 -19,62
  Управлінські витрати 64 82 +18 +28 19,69 9,28 -10,42
  Прибуток (збиток) від продажу 159 698 +539 +339 48,92 78,96 +30,04
  Інші доходи і витрати:
  відсотки до сплати 114 240 +126 +111 71,70 34,38 -37,31
  позареалізаційні витрати 42 461 +419 +998 26,42 66,05 +39,63
  Прибуток (збиток) до оподаткування 3 -3 -6 -200 1,89 -0,43 -2,32
  Поточний податок на прибуток 1 0 -1 -100 24,00
  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду 2 -3 -5 -232 76,00

  висновок

  Собівартість у виручці продукції на кінець 2005 року становить 89,29%, що на 5,04% більше в порівнянні з попереднім роком, темп приросту собівартості склав 324%. Однак це обумовлено зростанням обсягу реалізації на 6188 т.р. (Приріст склав 300%). Загальний прибуток від продажів склала 698 т.р., що на 539 т.р. більше ніж в попередньому році і, хоча управлінські і комерційні витрати зросли на 20 т.р., в цілому відбулося зниження частки цих витрат прибутку від реалізації: частка управлінських витрат знизилася на 10,42%, а комерційних на 19,62%. Таким чином частка прибутку від продажу в виручці склала 78.96%, що на 30,04 більше, ніж в попередньому році.

  Однак у підприємства зростають позареалізаційні витрати, це пов'язано з оновленням складу основних фондів, ці витрати зросли на 419 т.р. і склали 461 т.р., що склало 66,05% від прибутку з продажів. У підприємства утворилася нестача коштів в розмірі 0,43% від прибутку з продажів, що склало в сумі 3 т.р.

  6.рентабельність показників

  Рентабельність продажів:

  Rпродаж = * 100

  Рентабельність продукції:

  Rпродукціі = * 100

  Рентабельність власного капіталу:

  Rсобств.капітала = * 100

  Рентабельність всього капіталу підприємства:

  Rкапітала = * 100

  показники значення відхилення
  На 2004 р На 2005 р
  Рентабельність продажів 0,111 0,036 -0,1
  рентабельність продукції 0,131 0,041 -0,1
  Рентабельність власного капіталу 0,3 -0,3 -0,6
  Рентабельність всього капіталу підприємства 0,1 -0,1 -0,1

  висновок

  На даному етапі підприємство відчуває деякі труднощі: знижується рентабельність за всіма показниками діяльності. За даними на кінець 2005 року рентабельність власного капіталу знизилася на 0,6 і прийняла негативне значення, це пов'язано зі зростанням обсягів позикових коштів. Рентабельність всього капіталу підприємства той же нижче нуля, і його значення (-0,1). Підприємство поки працює за рахунок збереження рентабельності продукції і продажів. І хоча ці показники знизилися, їх значення вище нуля, а значить, підприємство має можливість отримувати прибуток.


  7. Показники ділової активності

  фондовіддача

  Фо =

  фондомісткість

  Фе =

  фондоозброєність:

  Фв =

  фондорентабельность

  фр = * 100

  показники позначення значення відхилення
  На 2004 р На 2005 р
  Обсяг реалізації продукції Р 2063 8251 +6188
  Вартість основних фондів ОФ 1 059 1 470 +411
  Чисельність працівників підприємства Ч 200 250 +50
  прибуток П 2 -3 -5,28
  фондовіддача Ф 1,95 5,61 +3,66
  фондомісткість Ф 0,51 0,18 -0,34
  фондоозброєність Ф 5,30 5,88 +0,59
  фондорентабельность Ф 0,22 -0,20 -0,42

  висновок

  Обсяг реалізації продукції зріс на 6188 т.р., так само спостерігається тенденція оновлення основних фондів, вкладені в них кошти на кінець 2005 року склали 486 т.р., що становить 33% від вартості підручних засобів в експлуатації на кінець 2004 року. Чисельність працівників підприємства збільшилася на 25% і на кінець 2005 року склала 250 чоловік. Показники фондовіддачі та фондоозброєності виросли за рахунок вкладення в основні фонди і прийняли значення на кінець 2005 року 5,61 і 5,88 відповідно. Використання основних фондів було більш ефективно, ніж в 2004 році. Фондомісткість значно знизилася і тепер складає всього 18 копійок на рубль продукції, що випускається.

  Однак фондорентабельность значно знизилася - це сталося через те, що оновлення основних фондів ще незавершене і новий об'єкт основних засобів не бере участі в процесі функціонування підприємства тому ще не введений в експлуатацію.

  8. Аналіз

  показники Услов. обоз. значення відхилення
  На 2004 р На 2005 р
  Обсяг реалізації продукції, т.р. Р 2063 8251 +6188
  Вартість основних фондів ОФ 1 059 1 470 +411
  Чисельність працівників підприємства Ч 200 250 +50
  Продуктивність праці, в рік (Кількість змін в міс. * Вироблення * 12 міс) ПТ 50400 60000 +800
  фондовіддача Ф 1,95 5,61 +3,66

  висновок

  Обсяг реалізації продукції збільшився за 2005 рік на 6188 т.р., це відбулося за рахунок:

  - на 801 т.р. (411 * 1,95) за рахунок оновлення основних фондів на 411 т.р .;

  - на 5380 т.р. (3,66 * 1470) за рахунок підвищення ефективності використання основних фондів на 3,66;

  - на 7 т.р. (5380 - 801) за рахунок впливу інших факторів.